Kongre Bildirileri
  Kimya Simpozyumu, 23-25 Mayıs 1984, Erzurum
Sıra no Yazar Bildiri
PDF*
1 ULUBELEN,Ayhan. ÖKSÜZ,Sevil. GÖREN,Nezhun, Smyrnıum Türlerinden Elde Edilen Furanoseskiterpenler Ve Bunların Oksidasyon Ürünleri
2 BAYSAL,Bahattin, Yeni Yöntemlerle Kopolimer Sentezleri
3 GÜNDÜZ,Turgut, Susus Ortam Reaksiyonları
4 BEKAROĞLU,Özer, Vic-Dioksimler, Sentezleri, Reaksiyonları Ve Kompleksleri
5 ATAMAN,O. Yavuz. DELZENDEH,Mehrdad. , Hidrür Oluşturmalı Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Yöntemle İdrarda As Tayini
6 ERSOY,F. Ömer, Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrisi Yardımıyla Kanda Kurşun Miktarı Tayini
7 GÜÇER,Şeref SATILMIŞ,Kaya , Platin Halkalı Atomik Absorpsiyon Ölçümlerinde Kimyasal Girişimler
8 ŞENGÜN,Fatma İnci, Bazı Yeni Diazepin Türevlerinin Elektroanalitik İncelenmeleri
9 ŞENGÜN,Fatma İnci KESTEK,Ahmet , Yarı Sentetik Penisilimlerden Bazılarının Miktar Tayinlerinde Yeni Yöntemler Ve Karşılaştırılmaları
10 GÜRKAN,Türkan. TOSUNOĞLU,Sedat. , İmidazolin : Nikeldietilditiyofospat (Ni(Dtp)2) Katımürünleri
11 GÜRKAN,Türkan. TOSUNOĞLU,Sedat. , İmidazolin Türevi İlaç Maddelerinin Nikel Dietilditiyofosfat, Ni(Dtp)2 İle Spektrofotometrik Tayinleri
12 KÖSEOĞLU,F.. GÜMÜŞ,Ş.. , Kalecik Karası Üzümlerinin Antosiyanin Pigmentleri
13 TEMİZER,A.. ONAR,A. N.. ŞENER,B.. TEMİZER,H.. KARA, Diferansiyel Pols Polarografisi İle Pirolizidin Alkaloitlerinin Nicel Analizleri
14 EVMAN, Ultrasonik Spektroskopi Yöntemi İle Poli (2,6-Dimetil-P-Fenilen Oksit) Polimerlerinin İncelenmesi
15 ÖZGEN,Gülseren. ÖZGEN,Tamerkan. , Kükürt Ve Selenyum Monoklorürleri Ve Bölünme Ürünlerinin Kütle Spektrometrik İncelenmesi
16 CENGİZ,Salih. ÖZGEN,Tamerkan. , Periyodik Sistemin Iv.Grup Elementleri Tetraklorürlerinin Kütle Spektometrik İncelenmesi
17 GÜNDÜZ,Turgut. ÇUKUR,Alaaddin. , Yerli Kaynaklardan Bazik Krom Sülfat Elde Edilmesi
18 ÇAKMAK,İdris. ÖZDEMİR,Mustafa. , Kromit Cevherinin X-Işınları Fluoresans Yöntemi İle Analizi Ve Kullanma Yerlerinin Belirlenmesi
19 ÖZYÖRÜK,Gökçe. YILDIZ,Attila. , Süsüz Ortamlarda Elektrot Tepkimelerinin Faz Duyarlı Alternatif Akım Polarografisi Yöntemi İle İncelenmesi
20 ÖZYÖRÜK,Haluk. YILDIZ,Attila. , 9-Siyanoantrasen Ve 9-Fenilantrasenin Elektroyükseltgenmesi
21 ERSOY,Lale, Baklofenin Spektrofotometrik Yöntem İle Miktar Tayini Ve Bu Yöntemin Tabletlere Uygulanması
22 İSLİMYELİ,Sezen, Prokainamid Hidroklorürün Metol-Bikromat Belirteci İle Spektrofotometrik Miktar Tayini Ve Yöntemin Farmasötik Preparatlara Uygulanması
23 GÜNDÜZ,Necla. GÜNDÜZ,Turgut. MÜRŞİDE,Tüzün. KILIÇ,, Bazı Fosfazen Türevlerinin Kondüktometrik Titrasyonları
24 KILIÇ,Esma. GÜNDÜZ,Turgut. , Susuz Ortamda Çeşitli Schiff Bazlarının Potansiyometrik Titrasyonları ve pKa Değerlerinin Hesaplanması
25 AKSU,Buket. ŞENGÜN,Fatma İnci. , Bazı Sefalosporin Türevlerinin Elektroanalitik İncelenmeleri
26 ŞENGÜN,Fatma İnci. ULAŞ,Köksal. , Sefalosporin Grubu Antibiyotiklerden Basılarının Miktar Tayinlerinde Yeni Yöntemler Ve Karşılaştırılmaları
27 ÇOLAKOĞLU,Mahir. HIŞIL,Yaşar. , Gaz-Sıvı Kromatografisinde Cam Kapiler Kolon Hazırlama Tekniği Ve Yağ Asidleri Analizinde Kullanılması
28 AYGÜN,Sezer. ATAMAN,O. Yavuz. SEÇKİN,M. Akif. , Gaz Sıvı Kromatografisi Ve Atomik Absorpsiyon Spektrometrisi İle İdrarda Hg Türlemesi
29 SALİH,Bekir. ÖZGEN,Tamerkan. , Kütle Spektrometrir Verilerden İyonlaşma Potansiyel Değerlerinin Eldesi
30 SERTEL,Mecit. YILDIZ,Attila. BAUGAERTEL,Helmut. , Malodinitril (1,1-Disiyanoetilen) Türevlerinin Susuz Ortamda Elektroindirgenme Davranışlarının İncelenmesi
31 SERTEL,Mecit. YILDIZ,Attila. BAUGAERTEL,Helmut. , Benzonitril Türevlerinin Susuz Ortamda Elektroindirgenme Davranışları
32 GÖKMEN,İncİ, İnsan Beslenmesinde Kararlı İsotop İzleyicisi Olarak Kullanılmak Üzere Çinkonun Radyokimyasal Nötron Aktivasyon Analizi
33 BATI,Bekir. ÖZDEMİR,Mustafa. , Türk Sucuklarında Nitrat, Nitrit Katkı Maddelerinin Ve Bunların Oluşturduğu Nitrozaminlerin Tayini
34 BAKAN,Ebubekir. KEHA,E. Edip. ERYILMAZ,Teksin. BAK, Glikozillenmiş Hemoglobinin (HbA1C , GHb) Kolorimetrik Tayini
35 YEĞİN,M. Münip. AĞBAŞ,Abdulbaki. , Klinik Kimya Laboratuvarlarında Uygulanan Yeni Bir Metod Radioımmunoassay (RIA)
36 CENGİZ,Salih. YALÇIN,F.. , Steroid Moleküllerinin Düşük Enerjili Elektronlar Karşısındaki Davranışlarının İncelenmesi
37 ŞENGÜN,Fatma İnci. FEDAİ,İnci. , Sefalotin, Sefasetril, Sefamandol Nafat, Sefoperazon Ve Seftizoksim İle İn Vitro Analitik İncelemeler
38 ŞENGÜN,Fatma İnci. FEDAİ,İnci. , Sefalosporin Grubu Antibiyotiklerden Bazılarının İn Vivo Analitik İncelenmeleri
39 BAKAN,Ebubekir, Nötrofillerin Ekstrasellüer Glukoz Kullanımı
40 CENGİZ,Salih. YALÇIN,F.. , Sivas Yöresi (Orta Anadolu) İçme Suyu Kaynaklarının Fluorür Derişimleri Bakımından Taranması
41 KÜFREVİOĞLU,Ö. İrfan. KEHA,E. Edip. , Sığır Apokarbonik Anhidraz Enziminin Reaktivasyonu İle Zn+2 nin Kantitatif Tayini
42 DUYGU,Ergin, İnce Tabaka, Gaz Ve Sıvı Kromatografilerinin Karşılaştırmalı Özellikleri
43 DUYGU,Ergin, Sıvı Kromatografisi Ve Uygulama Alanları
44 GÜL,Ahmet. OKUR,Ali İhsan. BEKAROĞLU,Özer. , (1H) - Kinoksalin [15-Crown-5] - 2 - on - Oksim Sentezi Ve Co (II), Ni (II) İle Reaksiyonları
45 OKUR,Ali İhsan, Fenilglioksilik Asid - 1,4 - Dihidrazinoftalazindiildimidrazon Ve Ni (II), Co (II) Komplekslerinin Sentezi
46 AKÇAY,Hüsamettin, Sulu Ortamda Kararlı Uranyum Ve Neptünyum İyonları Ve Bunların Aynı Grubun d Ve 4f Geçiş Elementlerinden Farklı Davranışlarının İncelenmesi
47 ÇATALTAŞ,A. İhsan. OKUTAN,Hasan Can. , Yerinde Uranyum Ekstraksiyonu Yöntemi
48 KAYADENİZ,İlker. TANER,M. Sinan. , Pirit Küllerinden Hidrotermal Yığıştırma Ve Doğrudan İndirgenme Yötemi İle Demir Üretiminin Araştırılması
49 BEREKET,Gözen, Amonyak Primer Etil Amin, Sekonder Etil Aminin Bakırın Korozyonuna ve Cu2O Filimlerine Etkisi
50 ÖLMEZ,Halis, Uçucu Küllü Çimentonun Hidrasyon Reaksiyonlarına Polimer Katkıların Etkisi
51 TANIN,Sevgi. GÜRGEY,İsmet. , Pirinç Kabuklarının Değerlendirilmesi
52 GÜNDÜZ,Necla. KILIÇ,Zeynel. , Bazı Halkalı Dilaktamların Sentezi Ve Toprak Alkali Katyonları İlk Kompleksleri
53 GÜRGEY,İsmet, Perlitin Dehidrolanma Kinetiği
54 GÜRGEY,İsmet, Perlitin Genleşme İşlergesi Üzerine Bazı Yeni Yaklaşımlar
55 BÜYÜKGÜNGÖR,Hanife. KURNAZ,Ülkü. ÇAĞLAR,Arİf. , Kalsiyum Aljinata Tutuklanmış Mikroorganizmalarla Yapılan Endüstriyel Üretimde Jel Kararlılığı
56 ÖZER,Ulviye, Skandiyum(III) ve İtrium(III) İyonlarının Sulu Çözeltide Karışık Ligand Kompleksleri
57 ALYÜREK,Kemal. ÇOLAK,Nureddin. , Demir(III) Klorür ve Su Sisteminin Propilen Oksitin Stereoregüler Polimerleşmesindeki Katalizör Etkinliği
58 ÖZKAR,Saim. ERDOĞAN,Ahmet. , Trikarbonil - Trimetilfosfil- ?4 - Siklooktatetpaen - Wolfram (0) Kompleksinin Sentezi ve Stereokimyasal İncelenmesi
59 SOYDAN,A. Bahattin. BEKAROĞLU,Özer. , Benzindeki Kurşunun Polarografi İle Kantitatif Olarak Tayini
60 SARAÇ,A. Sezai. ÜNEN,Ali. ÖZDEMİR,H. İbrahim. , Mineral Bileşenlerin Asfaltit Çözünürlüğüne Etkisi
61 SARAÇ,A. Sezai. ÜNEN,Ali. , Etilendiamin - Li Cl Sistemi Kullanılarak Asfaltitlerin Katodik İndirgenmesi
62 DOĞU,A. Rezzan, Güneydoğu Anadolu Asfaltitlerinin Düşük Sıcaklık Pirolizleri
63 ESKİKAYA,Tüley, Akışkan Yanma Ve Türk Linvitlerine Uygulanması
64 DEMİRCİ,Bayram, Kömürün Süperkritik Gaz Ekstraksiyonu Yöntemi İle Çözünürleştirilmesi
65 ELÇİ,L.. DOĞAN,M.. , Alkali Ve Toprak Alkali Matrikslerdeki Eser Elementlerin Aktif Karbon İle Zenginleştirilmesi
66 BANK,Cengiz. BEKAROĞLU,Özer. , Dibenzo - [b,1] - 2,3 - Bis (Hidroksiimino) - 1,4,7,11 - Tetraaza - 2,3,8,9,10 - Pentahidrosiklotridesin Sentezi Ve Kompleks Formasyonları
67 ZÖNGÜR,A. Enis. BEKAROĞLU,Özer. , Dibenzo [f,o] - 2,3 - Bis(Hidroksiimino) - 1,4 - Diaza - 8,11,14 - Trioksa - 2,3,9,10,12,13 - Heksahidrosiklohepadesi Sentezi Ve Kompleks Formasyonu
68 BAYRAKTUTAN,M. Salih, Narman Havzası (Erzurum) Miyosen Yaşlı İnce - Taneli Sedimanter - Kayaçlarında Kil Minepalleri - Provenans İlişkisi
69 ALTSOY,H. Ayşe, Soğan Eterik Yağlarının Teknolojik Özellikleri
70 ERDOĞAN,Hasan, Fe57 Katkılanmış BaTiO3 Numunesinin Vakumda Sürekle Yakıldıktan Sonra Mössbauer Spektrometresinde İncelenmesi
71 İŞÇİ,Hüseyin, Platin(I I) Ve Palladyum(I I) İyonlarının Kükürtten Selenyumdan Ve Tellürden Bağlaman Ligandlarla Yapmış Oldukları Bazı Düzlemsel Komplekslerinin Elektron Soğurma Ve Manyetik Dairesel Dikroizm Spektrumları
72 ÖZKAN,Aydın. İŞÇİ,Hüseyin. , Pd(PR3)2 X2 (X = Cl, Br, I ) Komplekslerinin Eloktron Soğurma Spektrumları
73 GÜLENSOY,Hüseyin. AYDIN,Ali Osman. , Terügit Mineralinden Borik Asid Ve Boraks Üretim Çalışmaları
74 AYDIN,Ali Osman, Terüğit Mineralinin Termal Özellikleri Ve Çözünürlüğünün İncelenmesi
75 ÖZBAŞ,M. Tijen, Ashbya Gossypii İle Çeşitli Ortamlarda Riboflavin Uretimi
76 AKSU,Zümriye, Lactobacillus Delbrüeckii İle D-Gluk0Z Ve Sakkarozdan Laktik Asit Üretimi
77 ÇATALTAŞ,A. İhsan, Kimyasal Proses Endüstrileri Ve Türkiye'Deki Gelişimi
78 GÜNDÜZ,Necla, Ülkemizde Yerli Kaynaklardan Sentetik Kriyolit Üretimi Nasıl Olmalıdır
79 İPEKOĞLU,A. Nursen, Mangan Cevherlerinden Kimyasal Yolla Kürü Pil Saflığında Mangandioksit Eldesi
80 BIÇAK,N.. BEKAROĞLU,Özer. , Dıhydroxı Dibenzo [18 - Crown - 6]'Nın Sentezi, Benzen Diazonyum Tuzu İle Kenetlenmesi Ve Komplekslerinin İncelenmesi
81 AHSEN,Vefa. BEKAROĞLU,Özer. , 1,3-Difenil - 4,5 - Bis(Hidroksiimino) İmidasolidin Sentezi Ve Tranzisyon Metalleriyle Reaksiyonları
82 KÜÇÜKYAVUZ,Seval, Işınlandırma Sonrası Katı-Hal Polimerleşmelerinde Canlandırma
83 AKBULUT,Ural. TOPPARE,L.. , Elektrokimyasal Polimerleşme
84 BASAN,Satılmış. GÜVEN,Olgun. , Değışik İzotermal Termogravimetrik Analiz Yöntemlerinin Karşılaştırılması
85 GENÇ,Ömer. BEKTAŞ,Sema. , Kaplanmış Grafit Fırınlarda Atomlaşma Mekanizmalarının İncelenmesi
86 PİŞKİN,Erhan. PİŞKİN,Kevser. ÇAKMAKLI,Çetin. MUTLU, Oksijenatörler I : Kabarcıklı Oksijenatörlerde Gaz-Sıvı Kütle Transferi
87 PİŞKİN,Erhan. PİŞKİN,Kevser. ÇAKMAKLI,Çetin. MUTLU, Oksijenatörler I I : Membranlı Oksijenatörlerde Gaz-Gaz Ve Gaz-Sıvı Kütle Transferi
88 YILDIRIM,Hüseyin. BAYSAL,Bahattin. , Peroksikarbamatların Hazırlanması, Karakterizasyonu Ve Isısal Bozunma Reaksiyonlarının Kinetiği
89 YILDIZ,Salih, 1 - Metil Xanthine'in Enzimatik Yükseltgenmesinin Histamin, Mo3 ve KCN İle Aktivasyon Kinetiğinin İncelenmesi
90 DEVECİ,Nuran. ÇATALTAŞ,A. İhsan. , Samanın Asidik Hidrolizi Reaksiyonuna Ait Kinetik Çalışma
91 ERAL,Meral. ÜNAK,Turan. , Benzen - İyod Çözeltilerinin X -Işınları İle Işınlanması Ve Auger Aktivasyonu
92 KOCAKERİM,M. Muhtar. ALKAN,Mahir. ÇOLAK,Sabri. , Uleksit'İn Karbon Dioksit'Li Sulardaki Çözünürlüğü Ve Çözünme Kinetiğinin İncelenmesi
93 KOCAKERİM,M. Muhtar. ALKAN,Mahir. ÇOLAK,Sabri. , Kolemanit'İn Karbon Dioksit'Li Sulardaki Çözünürlüğü Ve Çözünme Kinetiğinin İncelenmesi
94 ERTEN,Hasan N., Zürıch Ve Constance Göllerındeki Sedimentlerin Pb - 210, Cs - 137 Ve Be-7 Yardım İle Yaş Tayini
95 AKSOYOĞLU,Ş.. GÖKTÜRK,H.. ERTEN,Hasan N.. , Radyoaktif Artıkların Değişik Toprak Fraksiyonları Tarafından Tutulması
96 YURTSEVER,Ersin, Mcscf Yöntemi İle Reaksiyon Mekanizmaları Diazometanın Parçalanması
97 YURTSEVER,Ersin. PEHLİVAN,M.. , Titreşim Potansiyellerinin Baz Açılımı Yöntemi İle Çözülmesi
98 GÖKMEN,Ali, Evrende Li, Be, B Sentezlenmesi
99 ŞATIROĞLU,Nezih. GÜLBARAN,Emir. ÇATALTAŞ,A. İhsan., Yağlı Tohumlardan Yağın, Farklı Bir 'Çözücü Ekstraksiyonu Yöntemi' İle Çıkarılması
100 GÜVEN,Olgun, Geçirimli Jel Kromatografisinde (Gpc) Evrensel Kalibrasyon Yöntemlerinin Poli (Etilen Glikol) Ve Uygulanması
101 DENİZ,Veli. GÜVEN,Olgun. , Kuhn-Mark-Houwınk-Sakurada Sabitlerindeki Belirsizliklerin Jel Geçirgenliği Kromatografisindeki Nicel Değerlendirmelere Etkisi
102 BALKÖSE,Devrim, Su Camından Nem Çekici Silikajel Üretimi
103 ÇOLAK,Sabri. KOCAKERİM,M. Muhtar. ALKAN,Mahir. , Sulu Ortamda Kalkopiritin Cl2 Gazı İle Çözünürleştirilmesi Ve Çözünme Kinetiğinin İncelenmesi
104 KOCAKERİM,M. Muhtar. ÇOLAK,Sabri. ALKAN,Mahir. , İnert Bir Çözücü Ortamında Kalkopiritin Klor Gazı İle Reaksiyonun İncelenmesi
105 EVREN,Vural. PİŞKİN,Erhan. , Tamponlanmış Sulu Çözeltilerden Amonyak Desorpsiyonu
106 MUTLU,Mehmet. PİŞKİN,Erhan. , Selülozik Dializ Zarları Üretim Yöntemleri Ve İn-Vitro Performansları
107 AVŞAR,Efraim. ERİM,F. Bedia. , Sulu Ortamlarda Kompleks Oluşumu Ve Akseptör-Donör Bağının Termodinamik Özelliklere Yansıması
108 ÜNAK,Perihan. ÜNAK,Turan. , Yapay Fosfat Gübrelerindeki Radyoaktivite Ve Bunun Tütün - Sigara Yoluyla İnsan Vücuduna Taşınması
109 BOZDAĞ,O.. LAMB,J. A.. , Aseton - Karbondisülfür Sisteminin Yüksek Basınçta Faz Davranışları
110 AKAR,Ahmet. ZAİM,Ö.. , Çekilmiş Polietilenin Termal Davranışı
111 HAZER,Baki, Polimerik Bağlayıcılarla Çok Bloklu Kopolimerler
112 BAYRAMLI,Erdal. OBEİD,A. Abou. , Küreler Arası Sıvı Köprülerin Denge Konumları Ve Kapiler Çekime Etkileri
113 ARAS,Leyla. NİEZETTE,J.. VANDERSCHUEREN,J.. , N-Butil Metakrilat İyonomerlerinin Seyreltik Çözelti Davranışları
114 TEMİZER,Aysel. ÜNERDEM,Şule. , Toluik Asitlerin Fluoresans Özelliklerinin pH İle Değişmesinin İncelenmesi
115 DEMİREL,Günay. AKOVALI,Güneri. , Metil Metakrilatın Sıvı Fazda Plazma Başlangıçlı Polimerizasyonu
116 ORHAN,Bilge. AKOVALI,Güneri. , Akrılamidin Katı Ve Sıvı Fazlarda Plazma Başlatıcılı Polimerizasyonu
117 KİREMİTÇİ,Menemşe. PİŞKİN,Erhan. , İmmobilize Aktif Karbonun Hazırlanması Ve İn-Vitro Performansının Saptanması
118 ARCA,Emin. PİŞKİN,Erhan. , Polimer Jel Partiküller İçerisinde Üreaz İmmobilizasyonu
119 BAŞÇI,Nursabah E.. ÇELEBİ,Serdar S.. , Sakkarozum İnvertaz Enzimiyle Hidrolizinde Ürün İnhibisyonu Ve İnvertaz'In Deaktivasyonu
120 BENZER,Reşat, Polivinilklorürün Metil - Asetatlarla Reaksiyonu
121 BALCIOĞLU,Nurettin, Allilnikelkarbonil Komplekslerinin Kuramsal İncelenmesi
122 SARIKAYA,Mustafa. BALCIOĞLU,Nurettin. , İzoprenin Palladyum(I I) Katalizörlüğünde Doğrusal Dimerleşmesi
123 AKAR,Ahmet. AYDOĞAN,A. Cevdet. ALTAY,D.. , Etil Metil Keton - Formaldehit Reçinelerinin Reaksiyonları
124 AKAR,Ahmet. AYDOĞAN,A. Cevdet. ALTAY,D.. , Etil Metil Keton - Formaldehit Reçinelerinin Oluşumu
125 İÇLİ,Sıddık, Nmr Spektroskopisinin Kiral Assosyasyon Komplekslerine Uygulanması
126 AKGÜN,Eyüp, 1,3- Ve 1,5- Dikarbonil Bileşiklerinin Yapımı
127 BALCI,Metin, Doymamış Bisiklik Endoperoksitlerin Sentezi Ve Peroksitlerin Kimyasal Transformasyonları
128 SÜTBEYAZ,Yaşar. BALCI,Metin. , Bisiklik Endoperoksitlerin Co - TPP Katalizörlüğünde Yeniden Düzenlenmeleri Ve Reaksiyon Mekanizması
129 BİLGİÇ,Orhan, Polisiklik Heteroaromatik Maddelerin Yeni Bir Yöntemle Sentezi
130 ÖĞRETİR,Cemil. DEMİRAYAK,Şeref. , 2 - Alkilbenzimidazol Türevlerinin Nitrolanma Kinetiklerinin İncelenmesi Ve Hammett İlişkileri
131 TEZCAN,İ.. AYDOĞAN,A. Cevdet. BALKAN,S.. , H - Kelatları II.
132 GALİOĞLU,O.. AYDOĞAN,A. Cevdet. , Tosilhidrazon Bileşiklerinin Ayrıştırma Reaksiyonları
133 TARHAN,Okan, Yüksek Moleküllü Yağ Asitlerinin Epoksi Türevlerinin Hypoglaysemik Aktiflikleri
134 ATASOY,Basri. BALCI,Metin. , Sikloheptatrien (Sht) Norkaradien Dengesi
135 İÇLİ,Sıddık. BALTA,Adile. , ?, 2, 6 - Triklortoluen, ?, 2, 4-Triklortoluen, ?, 3, 4 -Triklortoluenler İle Nükleofilik Sübstitüsyon Reaksiyonları Ve Ürünlerinin Spektroskopik İncelenmeleri
136 AKAR,Ahmet, Ketonik Yapı İçeren Bazı Polimerlerin Fenol İle Kondenzasyonu
137 ÖZKAN,Refik, Dıaseton Alkolden Sıvı Fazda Su Çıkarılmasında Susuz Metal Sülfat Katalizörlerinin Kullanılması
138 İÇLİ,Sıddık. BALTA,Hayri. , Fluoren - 9 - ol - Fenil, Fluoren - 9 - ol - 9 - (m-Tolil), Fluoren - 9 - ol - 9 - (2,4-Ksilil), Fluoren - 9 - ol - 9 - (o - Anisil) Bileşiklerinin Sentezleri Ve NMR Spektrometresinde İncelenmeleri
139 AKBULUT,Nihat. BALCI,Metin. , Doymuş Bisiklik Endoperoksitlerin CoTTP İle Reaksiyonları
140 AVCIBAŞI,Hüseyin, Sedir (Cedrus Libanotica) Yağının Asidik Kısmından Elde Edilen Yeni Terpenik Asitler
141 PEYNİRCİOĞLU,Bekir, p - Siklopropiltoluen Türevlerinin Bazı Model Bileşiklerle Bazik Ortamda Deprotomasyon Hızlarının Karşılaştırılması
142 HARMANDAR,Mansur. BALCI,Metin. , Bisiklik Allenler : 6,7-Benzobisiklo (3.2.1) Okta - 2,3-Dienin Sentezi Ve Yakalanması
143 BİLGİÇ,Sevim, 2-Heterobisiklo (3. 2. 1) Okta - 3, 6 -Dienlerde Konjügatif Ve Homokonjugatif Etkiler
144 ÖKSÜZ,Sevil. AYYILDIZ,Hatice. , Bazı Centaurea Türlerinden Elde Edilen Seskiterpen Laktonların Yapı Tayinleri
145 İÇLİ,Sıddık, Organik Petrol Kimyası
146 YILMAZ,Mustafa. BALCIOĞLU,Nurettin. , Alkali Eriyiğınin Linyitlerle Etkileştirilmesi
147 ÖZKAR,Saim. BALTA,Adile. , Parlak(Bright) Wax'In Klorlanması Ve Ürünlerin Değerlendirilmesi
148 ÖZKAR,Saim. BALTA,Hayri. , Taş-Kömürü Katranının Yıkama Yağı Fraksiyonundan Kinolin Elde Edilmesi
149 YÜKSEL,Mithat. SAĞLAM,Mehmet. YÜKSEL,Ümran. , Geliştirilmiş Bir Yöntemle Şarap Taşlarından Tartarik Asit Üretimi
150 DURUCASU,İnci. ÇALDEMİR,Hüseyin. , 2-, 3- Ve 4 - Hidroksibenzoik Asitlerden Bazı Alkil 2-, 3- Ve 4-Alkoksibenzoatların Sentezi
151 HAZER,Baki. YAĞCI,YUSUF. , Fenilazotrifenilmetan Ve Türevlerinin Fotokimyasal Katyonik Polimerleşmede Kullanımı Ve Sonlandırıcı Etkisi
152 YAĞCI,YUSUF. AYDOĞAN,A. Cevdet. ACAR,M. H.. , Aktif Uçlu Politetrahidrofuran Sentezi Ve Graft Kopolimerleşmesi
153 SALCI,Metin, Tribenzo (12) Annulen Ve Tetrabenzo (16) Annulenin Elektronik Yapısının İncelenmesi
154 SÜTBEYAZ,Yaşar. BALCI,Metin. , Tr0P0Ntrisep0Ksitlerin Yeni Bir Yöntemle Sentezi
155 AKGÜN,Eyüp, Acaba Phenazon Bir 6?-Aromatımıdır ?
156 AKBULUT,Nihat. BALCI,Metin. , Azulen Kinonların Sentezlenmesi Üzerine Yapılan Çalışmalar
157 KASAP,Nazarı. BALCIOĞLU,Nurettin. , Norbornadienin Geçiş Metal Katalizörleriyle Polimerleştirilmesi
158 OYMAN,Ü.. GÜNAYDIN,K.. , Kuyruk Yağlarının Yağ Asidi Bileşenlerinin Ve Bazı Karakteristiklerinin İncelenmesi
159 BOHLMANN,Ferdinand. JAKUPOVİC,Jasmin. GÖREN,Nezhun, Bazı Steıractınıa, Wedelıa Ve Aspılıa Türlerinden Elde Edilen Yeni Bir Grup Seskiterpen Laktonlar: Steiractınolıd'Ler
160 YAĞCI,YUSUF. AYDOĞAN,A. Cevdet. HIZAL,G.. , 4-Vinilsikloheksandioksitin Katyonik Polimerleşmesi
161 TELEFONCU,Azmi, Yemeklik Yağ Rafinasyonu Atıklarının Tek Hücre Proteini Üretiminde Değerlendirilmesi
162 TELEFONCU,Azmi. SONER,Ülker. , Konserve Kanın Oksijen Taşıma Yeteneğinin Zamana Bağımlı Değişimi
163 SAYIN,Itır. SUNAY,Mete. , Eskişehir İspirto Fabrikasında Alkol Damıtma Artığı Olarak Elde Edilen Füzel Yağının Karakterizasyonu

Toplam 163 adet kayıt bulundu.