Kongre Bildirileri
  II. Ulusal Kimya Sempozyumu, 18-20 Eylül, ODTÜ, Ankara, 1985
Sıra no Yazar Bildiri
PDF*
1 SARIKAYA,Y., BİRİMLERİN KİMYASAL HESAPLAMALARDAKİ ÖNEMİ
2 ÖZSÖZ,M. E. Ş.; YENİGÜL,B.; , BRDICKA AKIMININ ÇEŞİTLİ TAMPON ÇÖZELTİLERİNDEKİ DAVRANIŞI
3 ONAR,A. N.; TEMİZER,A.; , DİFERANSİYEL PULS ANODİK SIYIRMA VOLTAMETRİSİ İLE İDRARDA ESER METAL ANALİZİ
4 YEŞİLRUSÇUK,A., PİPEMİDİK ASİT VE METABOLİTLERİNİN ANALİZİ
5 ARDIÇ,Z.; YÜKSEL,Ü.; İLKME,B.; YÜKSEL,M.; , LİGNİN SÜLFONAT'IN İKİ YENİ KROMATOGRAFİK ÖZELLİĞİ
6 DALKARA,Sevim, BENZOİLMETRONİDAZOLÜN SÜSPANSİYONLARDA HPLC ile TAYİNİ
7 ŞENGÜN,F. İ.; GÜRKAN,T.; SUNGUR,S.; FEDAİ,İ.; ULAŞ, SEFMENOKSİMİN ELEKTROKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN KATOD IŞINLARI POLAROGRAFİSİ İLE ARAŞTIRILMASI
8 ÇELİKKAYA,Ahmet; SÜZER,Şefik; , Korrelasyon Oranlarının Kütle Spektrometresinde Nicel Analiz Yöntemi Olarak Kullanılımı
9 UZTETİK,Ayşe; SÜZER,Şefik; , Kütle Spektrometresinde Spektral Çıkartma Yöntemi ile İkili Karışımların İncelenmesi
10 KOCAKERİM,M. Muhtar; ALKAN,Mahir; , ULEKSİTİN KÜKÜRT DİOKSİTLE DOYURULMUŞ SULARDAKİ ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ VE ÇÖZÜNME KINETİĞİNİN İNCELENMESİ
11 ERSOY,A.; ARMAĞAN,T.; , KATALİTİK SABUNLAŞMA
12 KOÇ,Timur, GALVANİK ANOTLU KATODİK KORUMA SİSTEMLERİNDE KULLANILAN MAGNEZYUM ANOTLARIN VERİMİ
13 ERCİYES,A.T.; ÖZCAN,Ö.; CİVELEKOĞLU,H.; , TÜRKİYE KÖKENLİ PİRİNA YAĞININ FÜZEL YAĞI İLE ALKOLİZİ
14 TANIN,S.; GÜRGEY,İ.; , PİRİNÇ KABUĞUNDAN ELDE EDİLEN AKTİF KÖMÜRLE PAMUK VE AYÇİÇEĞİ YAĞLARININ AĞARTILMASI
15 YÜREKLİ,Mehmet, AĞIR METAL SABUNLARININ ISISAL BOZUNMA KİNETİĞİNİN DİNAMİK TERMOGRAVİMETRİK ANALİZ (DTG) YÖNTEMLERİYLE ARAŞTIRILMASI
16 MARLALI,E.; PİŞKİN,E.; , KANIN OKSİJENLENDİRİLMESİ İÇİN KABARCIKLI OKSİJENATÖR DİZAYNI
17 ALTINTAŞ,N.; GÖZMEN,T.; AYOK,T.; , ATIK FLUOSİLİKAT ASİDİ ÇÖZELTİSİNDEN ASİT DERECELİ KALSİYUM FLUORÜR ÜRETİMİ
18 TÜLBENTÇİ,H.S.Gülbaran , GÜLBARAN EKSTRAKTÖRÜ'NÜN YAĞLI TOHUMLAR İÇİN OPTİMİZASYONU
19 AKMEHMET,I.; KAYADENİZ,İ.; , HİDROTERMAL YIĞIŞTIRMA YÖNTEMİ İLE KİZELGURDAN KATI FİLTRE HAZIRLAMA KOŞULLARININ ARAŞTIRILMASI
20 CANEL,Muammer, KOKLARIN HİDROJENLE GAZLAŞTIRILMASI
21 ERBİL,H. Y.; TEOMAN,P.; , MEYVE VE SEBZELERİN KORUNMASINDA KULLANILACAK KAPLAMA EMÜLSİYONLARI VE KAPLAMA SONUÇLARI
22 GÜLABOĞLU,M. Ş.; GÜRGEY,İ.; , TÜRK ALUNİTLERİNİN HİDROTERMAL REAKSİYONLARLA İNCELENMESİ
23 ALPBAZ,M.; BAŞKURT,C.; , SU-FORMİK ASİDİN DESTİLENDİĞİ DOLGULU DESTİLASYON KOLONUNUN PULS VE İMPULS ETKİSİNDE DİNAMİĞİ
24 AYRANCI,E., IŞIKÇA ETKİNLİĞİN ÇÖZELTİ KİMYASINDAKİ ÖNEMİ
25 AKSU,Z.; KUTSAL,T.; ÇAĞLAR,Arif; , MELASTAN LAKTİK ASİT ÜRETİMİ
26 ERTÜRK,E.; YÜKSELENER,A.; PİŞKİN,E.; , Spesifiç Amaçlı Aktif Karbon Üretimi
27 BEŞERGİL,Bilsen; BAYSAL,Bahattin M.; , YÜKSEK ALKALİ KALSYUM SÜLFONAT ÜRETİMİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
28 AYDIN,A., NÜKLEER YAKITIN-FİSYON ÜRÜNLERİNDEN ARITILMASI
29 EVREN,V.; PİŞKİN,E.; , ZARLI OKSİJENATÖR DİZAYNI
30 ALTINBAŞ,Ufuk; İPEKOĞLU,N.; OKAY,Oğuz; BALKAŞ,T.; , BOR SELEKTİF İYON DEĞİŞTİRİCİ REÇİNE SENTEZİ
31 KARA,H.; MİRZAOĞLU,R.; , BAZI LİNYİTLERDEN KÜKÜRDÜN UZAKLAŞTIRILMASI
32 TÜMEN,F.; BOYBAY,M.; BİLDİK,M.; , TERMİK SANTRAL UÇUCU KÜLLERİNDEN ALUMİNA KAZANILMASI
33 ÖZBEY,Gülsen; ATAMER,Nurettin; , KİZELGUR (DİATOMİT)
34 PEKEL,A. T.; ÖNÇEK,S.; UYSAL,M. F.; , Yerli Kaynaklardan Soda-Kireç Hazırlanması ve Özellikleri
35 ÖLMEZ,Halis, TERMİK ANALİZ TEKNİKLERİ İLE KATKILI ÇİMENTO HİDRASYONUNUN İNCELENMESİ
36 ALTINATA,T., HİDROJENİN KATALİTİK OKSİDASYONUNUN BİR AKIŞ REAKTÖRÜ İLE İNCELENMESİ
37 SÖNMEZ,H. YILMAZ; GÜLER,Raif; , KAYNAĞINDAN SİVAS'A KADAR KIZIL IRMAKTA SERTLİK VE TUZLULUK YAPAN ETKENLER VE ÇÖZÜM YOLLARI
38 ERBİL,H. Y.; BAYSAL,Bahattin M.; , POLİMERİK MEMBRANLARDA, KİMYASAL VE MAKROMOLEKÜLER YAPININ MEMBRANIN OKSİJEN VE İYONİK GEÇİRGENLİĞİNE ETKİLERİ
39 BATMAZ,N.; TİNÇER,T.; , ÇAPRAZ BAĞLI YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLENİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ
40 SEVİNÇ,V., MUHTELİF PE - PP KARIŞIMLARININ DEGRADASYONU
41 GÜVEN,Olgun, Diferansiyel Taramalı Kalorimetri Tekniği İle Poli(etilen glikol)'ün Ortalama Molekül Ağırlıklarının Bulunması
42 BAHAR,İvet; BAYSAL,Bahattin M.; ERMAN,Burak; , POLİ (PARA-KLOROSTİREN)'NİIN BENZENDEKİ KONFORMASYON ENERJİLERİNİN DÖNME-İZOMERLERİ MODELİ İLE HESAPLANMASI
43 ERTEPINAR,H.; BAYSAL,B.; BROSTOW,W.; , Yarı Esnek Zincirler ve Bu Tip Polimer çözeltilerinin Akış Sırasında Oluşturdukları (Drag Reduction) Sürtünme Azalması
44 USANMAZ,Ali, 4-Vinilsikloheksindioksit'in Polimerleşmesi
45 İMER,Filiz; ŞENVAR,Cemil; , MAGNEZYUM KAPRiLAT SABUn ÇÖZELTİLERİ İLE P0Li(N-VİNİL-2-PİRROLİDON) ETKİLEŞMESİ
46 GÜNER,A.; ATAMAN,M.; , Poli(vinil pirolidon)-Tuz Çözeltilerinde Polimer çözücü Etkileşmelerinin Spektrofotometrik İncelenmesi
47 ARAS,L.; VANDERSCHUEREN,J.; , N-Butyl Metakrilat İyonomerlerinde İyon Gruplarının Saptanması
48 KÜÇÜKYAVUZ,Z.; KÜÇÜKYAVUZ,Savaş; ERDOĞAN,G.; , p-tert-BÜTİLSTİREN-DİMETİLSİLOKSAN ÜÇ-BLOKLU KOPOLİMERLERİN 0 SICAKLIĞI
49 YILMAZ,Ferdane; BAYSAL,Bahattin M.; , POLİ(PARA-KLOROSTİREN) ZİNCİRLERİ İLE o-ÇÖZÜCÜLERDE VİSKOZİTE VE DİPOL MOMENT ÖLÇÜMLERİ
50 UĞUR,N.; ALYÜRÜK,K.; , Kısmen Stereoregüler Poli(Propilen Oksit)in Mikro Yapısının Tanımlanması
51 AKBULUT,U.; YURTTAŞ,B.; EREN,S.; TOPPARE,L.; , Elektrokimyasal Yöntemlerde Kritik Kopolimerleşme Gerilimi
52 YURTTAŞ,B.; TOPPARE,L.; AKBULUT,U.; , Ultrasonik Dalgaların Elektrokimyasal Kopolimerleşmeye Etkisi
53 ALİMOĞLU,A. K.; LEDWITH,A.; GEMMEL,P. A.; GRAY,G. , YAN ZİNCİRLİ BAZI SIVI KRİSTAL POLİMERLER
54 AKOVALI,Güneri, Etan'ın R.F.Plazma Kullanarak Polimerleştirilmesi ve Plazma-Polimer Etan'ın Bazı Karakteristikleri
55 KÜÇÜKYAVUZ,Savaş; ÜLKEM,İlhan; , Katı-Hal Post-Polimerleşmelerinde Sınır Dönüşümleri ve Çok-Sıcaklık Aşamalı Post-Polimerleşme
56 ÇATALGİL,Huceste; BAYSAL,Bahattin M.; , ETİL METAKRİLAT'IN POLİMERİZASYON KİNETİĞİ
57 BAYSAL,Bahattin M., POLİMERLERİN ÇÖZELTİ İÇİNDE ETKİN DİPOL MOMENTİ VE KONFORMASYONU
58 YAĞCI,Yusuf, KATYONİK VE SERBEST RADİKAL YÖNTEMLERİN KOMBİNASYONU İLE BLOK KOPOLİMER SENTEZİ
59 UYANIK,Nurseli; BAYSAL,Bahattin M.; , KİMYASAL YÖNTEMLERLE BLOK KOPOLİMER SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
60 OKAY,Oğuz, BÜYÜK GÖZENEKLİ STİREN-DİVİNİLBENZEN (S-DVB) KOPOLİMERLERİNİN OLUŞUM KOŞULLARI
61 EREN,S.; TOPPARE,L.; AKBULUT,U.; , Stiren Halojenürlerinin Sabit Gerilimde ?-Metilstiren ile Elektrokimyasal Kopolimerleşmesi
62 HAZER,Baki, ÇOK FONKSİYONLU BLOK KOPOLİMER BAŞLATICILARI
63 GÜNGÖR,Atilla; BAYSAL,Bahattin M.; , POLİOL, DİİSOSİYANAT ve AKRİLİK MONOMERLERDEN SENTEZ EDİLEREK UV-IŞINLARI İLE SERTLEŞEN POLİMERİK FİLMLERİN HAZIRLANMASI
64 ÖZDEMİR,Burhan A.; YÜRÜK,Hüseyin; BAYSAL,B.; , Blok Kopolimerlerin Makro-Azokarbamatlar ile Hazırlanması ve Karakterizasyonu
65 YILDIRIM,Hüseyin; BAYSAL,Bahattin M.; , YENİ BİR POLİMERİK PEROKSİKARBAMAT İLE METİL METAKRİLATİN POLİMERİZASYON KİNETİĞİ
66 GEVENKİREŞ,A.; LALELİ,Y.; DOĞAN,M.; TARHAN,Okan; , Bazı Antiepileptik İlaçlar ve Katekolaminlerin Serum ve İdrar Düzeylerinin HPLC Yöntemiyle Saptanması
67 TARHAN,Okan; ERTAN,Mevlüt; AKIN,Gülsu; , Yeni Bazı C-Glikozidasyon Sentez Metotları Üzerinde Çalışmalar
68 DOĞAN,M.; GEVENKİREŞ,A.; TARHAN,Okan; , Haşhaş Kapsülü Konsantresindeki Başlıca Alkaloidlerin YBSK Yöntemiyle Saptanması
69 AKGÜN,E.; TUNALI,M.; , ASİT KATALİZLİ ORTOESTER-INDOL REAKSİYONLARI
70 GÜNAYDIN,K.; OYMAN,O.; , 1-FENİLSİKLODODESEN-1'İN FOTOİZOMERİZASYONU
71 PEYNİRCİOĞLU,N. B.; ÖZEL,Ö.; , Diaril SÜlfoksitlerin Arillityum İle Reaksiyonlarının İncelenmesi
72 TOPRAK,Mustafa, ESTERKARBETOKSİHİDRAZONLAR'IN AMİNOASİDLERLE VERDİĞİ REAKSİYONLARIN İNCELENMESİ
73 TANYELİ,Cihangir; TEREM,Bülent; , Heterosiklik Bileşiklerin Poliketid Ara Ürünleri Kullanarak Sentezlenmesi
74 SAYRAÇ,T., DİAZOKETON BİLEŞİKLERİNİN MATRİKS FOTOLİZİ
75 ULUBELEN,Ayhan; TOPÇU,Gülaçtı; , Salvia cryptantha bitkisinin terpenoid bileşikleri
76 ÜNALEROĞLU,C.; BALCIOĞLU,N.; , POLİDİASETİLENLERİN OPTİK VE ISISAL ÖZELLİKLERİNİN MODEL BİLEŞİKLERDE KURAMSAL İNCELENMESİ
77 TÜRKER,LEMİ, 3-PHENYLPHTHALAZINIUM-1-OLATE İLE 1,3-DIPOLAR CYCLOADDITION REAKSİYONLARI
78 OKAY,G., PİRİDİN TÜREVLERİ SENTEZİNDE YENİ BİR YOL
79 YILMAZ,M.; BALCIOĞLU,N.; , BAZI AROMATİK KETON, ETER VE TİYOETER BİLEŞİKLERİNİN ALKALİ ERİYİĞİ İLE ETKİLEŞTİRİMESİ
80 SEZGİN,M., İKİ MAKROSİKLİK POLİOKSALAKTONUN KATYONİK KOMPLEKSLERİNİN UV SPEKTRUMLARININ İNCELENMESİ
81 OBALI,M., YENİ BİR YÖNTEMLE MONOKLORASETİK ASİT ELDESİ
82 KARATAŞ,İ.; TÜZÜN,C.; , TEREFTALOHİDROKSAMOİL KLORÜR VE TEREFTALO-N,N'- DIALKIL AMİDOKSİM TÜREVLERİ SENTEZİ
83 İÇLİ,S.; DOĞAN,İ.; PEKCAN,S.; SCHULTE,D.; , HETEROAROMATİK BİLEŞİKLERDE ORGANİK RADİKAL REAKSİYONLARI MEKANİZMALARI
84 BİLGİÇ,S.; BİLGİÇ,O.; , 1-N,N - DİMETİLAMİNOMETİL-2- NAFTOL VE ANİLİN'DEN BENZ [a] AKRİDİN'İN KİNON METİD ARA ÜRÜNÜ ÜZERİNDEN OLUŞUMU
85 EVLIYA,Hunay, C-13 NMR SPEKTROSKOPİ TEKNİĞİ İLE HUMİK ASİTLERİN YAPILARININ AYDINLATILMASI
86 BOZKURT,Ç.; BALCIOĞLU,N.; , UÇ ASETİLENLERİN KATALİTİK DİMERLEŞMESİNDE ÇÖZÜCÜ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
87 DURUCASU,İnci; BALCI,Metin; , NAFTOSİKLOPROPENİN DİELS-ALDER SİKLO-KATILMA REAKSİYONLARI
88 KARAOĞLU,Döniz; TARHAN,Okan; , Benzotiepino [5,4-b] Indollerin Sentezi ve Çevrilme Reaksiyonları
89 DOĞAN,İ.; İÇLİ,S.; , Beşli Heterohalkalar ile OH- ve SO42- Radikallerinin Sulu Çözeltideki Reaksiyon Mekanizmalarının Araştırılması
90 BİLGİÇ,O., 2-NAFTOL VE MALEİK ANHİDRİTİN ALÜMİNYUM KLORÜR İLE BEŞ-ÜYELİ-HALKA OLUŞTURMASI
91 ATASOY,Basri; BALCI,Metin; , SİKLOHEPTATRİEN-NORKARADİEN DENGESİ: 1.2- ve 3.4-BENZOSİKLOHEPTATRİEN ve TÜREVLERİNİN 4-FENİL-1.2.4-TRİAZOLİN-3.5-DİON (PTAD) ve SİNGLET OKSİJEN İLE KATILMA REAKSİYONLARI
92 ERTAN,Mevlüt, Yeni Bazı Yarısentetik ?-Laktam Antibiyotikleri Üzerinde Sentez Çalışmaları ve Biyolojik Araştırmalar
93 ANAÇ,O., cis-SİKLODESEN VE cis-BİSİKL0(3.3.0)OKT-2-ENİN DİMETİLDİAZOMALONAT İLE KATALİTİK VE FOTOLİTİK REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ
94 AKBULUT,Nihat; BALCI,Metin; , ENDO- ve EXO-3.6.7-TRİOKSA-TRİSİKL0-[3.2.2.02.4] NONAN'IN SENTEZİ VE KİMYASAL TRANSFORMASYONLARI
95 HARMANDAR,Mansur; ÇAKMAK,Osman; BALCI,Metin; , 3-BR0M-6,7-BENZOBİSİKLO[3.2.1] OKTA-2,6-DİEN'İN BROMLANMASI VE BARRELEN SENTEZLERİ
96 ÖZGEN,T.; SALİH,B.; KILIÇ,Z.; ŞAHİN,G.; YILDIZ,M. , UÇUŞ ZAMANLI KÜTLE SPEKTROMETRESI (TOF) İLE İYONLAŞMA ENERJİSİ SAPTANMASI
97 ÜNAK,Turan, DÜŞÜK ENERJİLİ ELEKTRONLARIN ÇEŞİTLİ KİMYASAL ORTAMLARDAKİ LET DEĞERLERİNİN VE MENZİLLERİNİN HESAPLANMASI
98 BAYRAKÇEKEN,F., 5H-DIBENZO(A,D)CYCLOHEPTEN-5-ONE MOLEKÜLÜNÜN T-T BOZUNMA ZAMANININ ÖLÇÜLMESİ
99 HACALOĞLU,Jale; SÜZER,Şefik; , Negatif İyon Kütle Spektrometresi
100 AVİYENTE,V.; İNEL,Y.; , PENTAFLUOROETAN'IN UNİMOLEKÜLER AYRIŞMASININ RRKM (RICE-RAMSPERGER-KASSEL-MARCUS) KURAMIYLA HESAPLANMASI
101 ÖZBAL,H.; BİNZET,N. S.; , 2-SİKLOHEKSANON TÜREVLERİNİN MOLEKÜLER MEKANİK YÖNTEMİ İLE YAPISAL ANALİZİ
102 SCHOELLER,W. W.; AKTEKİN,N.; , REAKTİVİTE - SELEKTİVİTE İLİŞKİSİNE TEORİK BİR YAKLAŞIM
103 BAYKARA,N.Abdülbaki; SALAHUB,D. R.; , LCAO-X? METODU İLE HESAPLAMALAR: AgO2 MOLEKÜLÜNDE GEOMETRİ VE ELEKTRONİK YAPI
104 YURTSEVER,Ersin, Polar Koordinatlarda İki Boyutlu Titreşim Hareketi
105 ÖZKAN,İlker, MOLEKÜL-İÇİ TİTREŞİM ENERJİSİ TRANSFERİ: Anharmonik Etkileşen Üç Boyutlu Osilatör Sisteminin Kuvantum Mekaniği
106 DEMİRALP,Metin, KARAKTERİSTİK FONKSİYON YÖNTEMİYLE ENERJİ HESAPLAMALARI: PERDELENMİŞ COULOMB POTANSİYELLİ SİSTEMLER
107 ÇOLAK,Sabri; KOCAKERİM,M. Muhtar; ALKAN,Mahir; BAY, KARBONATLI BAKIR CEVHERLERİNİN SULU ORTAMDA SO2 GAZI İLE ÇÖZÜNÜRLEŞTİRİLMESİ VE ÇÖZÜNME KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ
108 ÖNER,M. T.; ARMAĞAN,T.; , CO2-NaOH SİSTEMİ ÖRNEĞİNDE GAZ-SIVI REAKSİYON KİNETİĞİ
109 ALKAN,Mahir; KOCAKERİM,M. Muhtar; , KOLEMANİTİN KÜKÜRT DİOKSİTLE DOYURULMUŞ SULARDAKİ ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ VE ÇÖZÜNME KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ
110 DEVECİ,N., NÜKLEAR MAGNETİK REZONANS YÖNTEMİ İLE KİMYASAL DENGE SABİTİNİN TESBİTİ
111 AVCIATA,U.; ULUSOY,E.; , ASETİK ASİT-TOLUEN- AZEOTROPUNA DEĞİŞİK TUZLARIN İLAVESİYLE BUHAR FAZI BİLEŞİMİNİN İNCELENMESİ
112 ŞAHBAZ,Ferhunde; SOMER,Güler; , Işığın Askorbik Asidin Bozunmasına Etkisi
113 ERTEN,H. N., Th-232'NİN REAKTÖR NÖTRONLARI İLE BÖLÜNMESİNDE KÜTLE VE YÜK DAĞILIMI
114 İNEL,Y., FLUOROETİLENLERİN RYDBERG DURUMLARINDAN OLUŞAN FOTOKİMYASAL BİRİNCİL REAKSİYONLARI
115 OBEAD,A. Abu; BAYRAMLI,E.; , KATILAR ARASI SIVI KÖPRÜLERİN KAPİLER ÖZELLİKLERİ
116 KABASAKALOĞLU,M.; BENGÜDENİZ,T.; , PROPANOL OKSİDASYONU İÇİN UYGUN ELEKTROKATALİZÖR ARANMASI
117 BALKÖSE,D., DOĞAL VE DEĞİŞTİRİLMİŞ FİBROİNE AĞIR METAL KATYONLARININ ALIMI
118 SAMER,N.; GÜLER,Ç.; , Asit ile Aktifleştirilmiş Çanakkale Bentonitlerinin Yüzey Asitliği
119 CEBE,Mustafa, NMR Spektrofotometresiyle Kritik Nokta Civarında İkili Sıvı Karışımların Moleküler Hareketlerinin İncelenmesi
120 BEŞİRLİ,Necati, KLORA-PENTAMİN KROM (lll) KLORÜR KOMPLEKS İYONUNUN İYON DEĞİŞTİRİCİ REÇİNELER ÜZERİNDE AKUVASYON KİNETİĞİ
121 EKMEKYAPAR,Ahmet; ÇOLAK,Sabri; , KARBONATLI BAKIR CEVHERLERİNİN SULU ORTAMDA KLOR GAZI İLE ÇÜZÜNÜRLEŞTİRİLMESİ ve ÇÖZÜNME KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ
122 AVŞAR,E.; BAŞARAN,B.; , SİYANÜR ANYONU İLE MANGAN(II) KATYONU ARASINDAKİ ARDIŞIK KOMPLEKS OLUŞUMU DENGELERİNİN İNCELENMESİ
123 TEMİZER,AYSEL; DEDEOĞLU,ŞULE; , AMİNO BENZOİK ASİTLERİN FLUORESANS ÖZELLİKLERİNİN pH İLE DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ
124 ERİM,B., NİKEL(II)-NİTRİT VE DEMİR(III)-NİTRİT KOMPLEKSLERİNİN ARDIŞIK OLUŞUM DENGELERİNİN İNCELENMESİ
125 BİLGİÇ,S.; KABASAKALOĞLU,M.; , ALTIN ÜZERİNE ORGANİK ASİTLERİN ADSORPSİYON VE İNHİBİTÖR ETKİLERİ
126 ÜNERİ,S.; ERGUN,M.; , ALÜMİNYUM YÜZEYİNDE OLUŞTURULAN OKSİTLER ve KLORÜR İLE SİTRAT İYONLARININ OKSİTLERE ETKİLERİNİN POTANSİYODİNAMİK YÖNTEMLE İNCELENMESİ
127 SARAÇ,A. S.; GÖÇMEN,A.; , SÜLFÜRİK-PERKLORİK ASİT ORTAMINDA O-METOKSİMANDELİK ASİDİN SERYUM(IV) İLE OKSİDASYON KİNETİĞİ
128 SERTEL,Mecit; YILDIZ,Atilla; , MALODİNİTRİL TÜREVLERİNİN ELEKTROİNDİRGENMESİNDE SERBEST ENERJİ KORELASYONLARI
129 ARAMİ,M.; COVINGTON,A. K.; , POTASYUM İYONUNA SELEKTİF PVC ELEKTRODLARDA SELEKTİVİTENİN TEMELİ VE DAHİLİ ÇÖZELTİNİN ETKİSİ
130 BERKEM,Mustafa L., NİKELİN ELEKTROKRİSTALİZASYONU
131 DİNÇKAYA,E.; TELEFONCU,A.; , YERELMASINDA (Helianthhus tuberosus) BULUNAN BAZI PROTEOLİTİK ENZİM İNHİBİTÖRLERİNİN İZOLASYON ve KARAKTERİZASYONU
132 ERTEKİN,İ.; TELEFONCU,A.; , KANIN 2,3-BİSFOSFOGLİSERAT DÜZEYİNE SİGARANIN ETKİSİ
133 KİREMİTÇİ,M.; DENİZLİ,A.; PİŞKİN,E.; , Antikanser İlaçların Reservoir Tipi Taşıyıcılardan Kontrollü Salınımı
134 ÖZBAŞ,T.; KUTSAL,T.; , Eremothecium ashbyii İLE RİBOFLAVİN ÜRETİMİ KİNETİĞİNİN KESİKLİ KARIŞTIRMALI TEPKİME KAPLARINDA İNCELENMESİ
135 YÜKSEL,M., 2,5-DİMETİLANİLİN'in GAZ FAZDA HİDROJENLENMESİ
136 BOZOĞLU,T. Faruk, P.FLUORESCENS MC50 LİPAZININ AKTİF YAPIDAKİ MOLEKÜL AĞIRLIĞININ TAYİNİ
137 ARICA,Y.; HASIRCI,V. N.; , ENZİM İÇEREN HEMA VE AKRİLAMİD ZARLARI
138 HASIRCI,N., İLAÇLARIN ANTİKORLARLA KONJUGASYONU
139 YILDIZ,F.; BAYINDIRLI,A.; , KIRMIZI PANCAR PİGMENTİ BETANİNİN AYRIŞTIRILMASI VE SAFLAŞTIRILMASI
140 ÇOLAKOĞLU,M.; ÖTLEŞ; , KURU FASÜLYENİN ÇEŞİTLİ ŞEKİLLERDE PİŞİRİLMESİ SIRASINDA B1 VİTAMİNİ İÇERİĞİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞMELER
141 ERDİN,F. N.; VATER,J.; SALNİKOV,J.; , D-RUBİLOZ 1,5-DİFOSFAT KARBOKSİLAZ/OKSİGENAZ'IN DÜZENLEYİCİ FONKSİYONLARININ MİKROALORİMETRE İLE İNCELENMESİ
142 MEHMETOĞLU,Ülkü; ÇAĞLAR,Arif; , TUTUKLANMIŞ S.CEREVİSİAE ÎLE ETİL ALKOL ÜRETİMİ İÇİN UYGUN ÇALIŞMA KOŞULLARININ BELİRLENMESİ
143 KÜFREVİOĞLU,Ö.İ.; KEHA,E. E.; , VÜCUT SIVILARINDAKİ ESER Zn+2 MİKTARININ ENZİMATİK BİR YOLLA BELİRLENMESİ
144 KABAY,Nalan; ANIL,Hüseyin; , ALBIZZIA JULIBRISSIN GLİKOZİDLERİ HAKKINDA BİR ÇALIŞMA
145 EROL,Dilek Demir; ERDOĞAN,Hakkı; , 6- AÇİL-3-MORFOLİNOMETİL-2(3H)-BENZOKSAZOLON TÜREVLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR
146 ÖZER,Z.; ÖZKAR,Saim; , 6B GRUBU ELEMENTLERİNİN TRİKARBONİL-FOSFOL-?4-DİEN METAL(O) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE DİNAMİK STEREOKİMYASİNIN İNCELENMESİ
147 KAYRAN,C.; ÖZKAR,S.; , Dicarbonil-1,2-Bis (Dimetilfosfino) Etan-?4-1,3-Dien Wolfram(0) Komplekslerinin Sentezi ve Dinamik Stereokimyalarının İncelenmesi
148 KAYA,C.; İMAMOĞLU,Y.; , HEKZEN İLE SİKLOHEPTENİN METATEZİNDE ÜRÜN SEÇİMLİLİĞİNİN İNCELENMESİ
149 BOZTEPE,Hamit, TRİPİPERİDİL - S - TRİAZİN (TPT ) VE TRİMORMOLİNİL- S - TRİAZİN (TMT) NIN PİKRİK ASİT (PA) İLE Pİ-KOMPLEKSLERİNİN HAZIRLANMASI
150 KÖKLÜ,Ü., ÜÇ DEĞERLİKLİ İYONLAR İLE KOLLOİDAL SİLİSİN FLOKLAŞMASINDA ASİDİK ORTAMIN ETKİSİNİN İNCELENMESİ
151 KOZA,G.; ÖZDEMİR,H.İ.; , ZONGULDAK (KOKAKSU BÖLGESİ) BOKSİTLERİNDEN ALÜMİNA ÜRETİMİNİN EKONOMİK YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
152 BAYRAKÇEKEN,SEMİH; ÖZDEMİR,M.; , BAZI DOĞU ANADOLU LİNYİTLERİNİN KLORLAMA YÖNTEMİ İLE KÜKÜRTTEN ARITILMASI
153 SOYDAN,A. Bahattin; ÖZDEMİR,H. İbrahim; , TÜRK KOLEMANİTLERİNİN TERMAL ELEKTROLİZİ İLE KALSİYUM HEKZABORÜR ELDESİ
154 KISAKÜREK,D., Değişik Lİgandlı Bakır-halofenoksit Organometalik Komplekslerinin Hazırlanması ve Dihalofenilin Oksit Polimerinin Sentezinde Uygulanması
155 KORAY,Ali Rıza, [2,2] Parasiklofanın Fe2(CO)9 İle Reaksiyonu
156 İŞÇİ,Hüseyin; MASON,W. R.; , Binükleer Pt2 (P2O5H2 )44-, Pt2 ( P2O5H2 )4 Cl44- ve Pt2 (P2O5H2)4Br24- İyonlarının Soğurma ve Manyetik Dairesil Dikroizm Spektrumları
157 SARIKAHYA,F.; SARIKAHYA,Y.; , BAZI DİFOSPİN PLATİN(ll) KOMPLEKSLERİNİN KÜTLE SPEKTRUMLARININ İNCELENMESİ
158 /; /; /; /; /; /; , Farklı Çöktürme ve Kavurma Şartlarında Elde Edilen UO2 TbO2 Tozlarının Özelliklerinin İncelenmesi
159 NUTKU,M. Y., BAZI METALLERİN (Al,Ca,Cu,Zn) TEMİZ YÜZEYLERİNİN OKSİJEN VEYA SU BUHARI İLE REAKSİYONLARININ X-IŞINI FOTOELEKTRON SPEKTROSKOPİSİYLE İNCELENMESİ
160 KIZILYALLI,M.; SUNGUR,A.; JONES,D. S.; , Na3Cd(P04)2 ' ın YENİ BİR YÖNTEMLE HAZIRLANMASI VE KRİSTAL YAPISININ TAYİNİ
161 KÜLCÜ,Nevzat, HATALI CaF2 KRİSTAL ÖRGÜSÜNE SAHİP BAZI KARARSIZ BİLEŞİKLER
162 GÜL,A.; OKUR,Ali İhsan; BEKAROĞLU,Ö; , 2,3-BİS(HİDROKSİ İMİNO) KİN0KSALİNO[15-CR0WN-5] SENTEZİ VE KOMPLEKSLERİNİN İNCELENMESİ
163 AHSEN,V.; KORAY,Ali Rıza; YILMAZER,E.; GÖKÇELİ,F.;, YENİ BİR METALLOSENİK vic-DİOKSİM SENTEZİ VE REAKSİYONLARI
164 OKUR,Ali İhsan; GÜL,A.; BEKAROĞLU,Ö; , 4,5-DİAMİNOBENZO[15-CR0WN-5]'İN SALİSİLALDEHİD İLE REAKSİYONU VE OLUŞAN SCHİFF BAZININ GEÇİŞ METALLERİ İLE KOMPLEKSLERİNİN İNCELENMESİ
165 TUNALI,NAMIK K.; ÖZKAR,Saim; MOUR,İZZET A.; , 6B Grubu Elementlerinin Karbonil-Trisiklo[6.3.0.02,7] Undeka-3,5-Dien-Metal(O) Komplekslerinin Sentezi ve Dinamik Stereokimyası
166 ÖZKAR,Saim, Trisiklo[6.3.0.0 2,7 ] Undeka-3,5-Dienin Trikarbonil -?6-1,3,5-Sikloheptatrien-Krom(O) Kompleksine Fotokimyasal Katılması
167 YILMAZ,Hamza, BAZI İZOMERİK FOSFAZEN TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE NMR SPEKTROSKOPİSİ İLE TANINMALARI
168 GÜNDÜZ,Necla; KILIÇ,Adem; , Tellür Tetraklorürün Dimetil Sülfür ve Dimetil Sülfon İle Reaksiyonu
169 GÜNDÜZ,Necla; KILIÇ,Z.; , AROMATİK HALKADA NİTRO GRUBU BULUNAN ASİMETRİK MAKROSİKLİK POLİETERLERİN SENTEZİ
170 GÜNDÜZ,Necla; GÜNDÜZ,T.; KILIÇ,E.; ÇETİNEL,G.; KEN, NİTROBENZEN ve NİTROBENZEN+PETROLETERİ ORTAMLARINDA ALİFATİK AMİNLERİN BAZLIK DERECELERİNİN POTANSİYOMETRİK OLARAK TAYİNLERİ
171 GÜNDÜZ,Necla; GÜNDÜZ,T.; GÜRKAN,P.; KILIÇ,E.; , SUSUZ ORTAMLARDA SCHİFF BAZLARININ pKa' DEĞERLERİNE SÜBSTİTÜENTLERİN ETKİSİ
172 GÜNDÜZ,Necla; GÜNDÜZ,T.; KILIÇ,E.; KENAR,A.; , NİTROBENZEN ORTAMINDA ALİFATİK AMİNLERİN HİDROKLORÜRLERİ ÜZERİNDEN BAZLIK SIRALARININ POTANSİYOMETRİK OLARAK TAYİNLERİ
173 GÜNDÜZ,T.; KHEDHER,Faısal N.; , BAZI GEÇİŞ ELEMENTLERİNİN 1- ve 2-NİTROZONAFTOL KOMPLEKSLERİ TEŞEKKÜL SABİTLERİNİN POTANSİYOMETRİK OLARAK TAYİNLERİ
174 ÖZALTIN,N.; TEMİZER,A.; , ETANOLAMİN TÜREVİ ANTİHİSTAMİNİK İLAÇLARIN DOLAYLI ELEKTROANALİTİK BİR YÖNTEMLE ANALİZİ
175 YALÇINKAYA,C.; NİŞLİ,G.; , Askorbik Asit ve Rutin'in ayrı ayrı ve bir arada tayini için ortak bir yükseltgen
176 ŞAHBAZ,Ferhunde, Normal Polarografi Tekniği İle Meyve ve Sebzelerde Askorbik Asit Miktar Tayini
177 KHEDHER,Faısal N.; SALEH,Hussın A. M.; , KOMPLEKS OLUŞUMUNUN SPEKTROFOTOMETRİK İNCELENMESİ BÖLÜM I. BAZI SÜBSTÜTİYE SALİSİLİK ASİTLERİN UO22+ KOMPLEKSLERİ
178 GÖKÇEL,İ.; NİŞLİ,G.; , ADRENALİN - NaIO4 TEPKİMESİNİN POLAROGRAFİK İNCELENMESİ
179 TOUMA,T. B.; GÖKMEN,İ. G.; GÖKMEN,Ali; ATAMAN,O. Y, Işık Yolu Değişebilen, Taşınabilir IR Gaz Analizörü ile Havadaki Organik Buharların Tayini ve Denetimi
180 GÜNDÜZ,T.; KILIÇ,Z.; , İSTANBUL BOĞAZI'NDA KİRLİLİK ARAŞTIRMALARI
181 GÜNDÜZ,T.; DEMİRCİOĞLU,A.; , BORATLI SULARDAN BORATIN ÇÖKTÜRÜLMESİ
182 ONAT,E., Kükürt Dioksit Ölçüm Aygıtları için Ölçekleme Aygıtı Geliştirilmesi
183 AKYÜZ,S.; AKYÜZ,T.; , BOLKARDAĞ, YEŞELLİ MADEN YATAĞINDAN ALINAN ÖRNEĞİN LASER MİKROPROB KÜTLE (LAMMA) ANALİZİ
184 AYDIN,Hasan; SOMER,Güler; , ANOD ÇAMURUNDAKİ SELENYUMUN TİTRİMETRİK YÖNTEMLE TAYİNİ İÇİN METOD GELİŞTİRİLMESİ
185 VOLKAN,Mürvet; HOWARD,A. G.; ATAMAN,O. Y.; , Deniz Suyundan, Merkapto Reçine Kullanımı ile Arsenit'in(AS III) Seçici Olarak Ön Zenginleştirilmesi
186 ÖZDEMİR,M.; YAŞAR,Y.; , TÜRK SİGARALARI DUMANLARINDA AZOT OKSİT, NİKOTİN VE N-NİTROZAMİN DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
187 DEMİR,Mustafa; GÜÇER,Şeref; , PLATİN HALKALI ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROFOTOMETRESİ İLE TOPRAKTA BİZMUT TAYİNİ
188 GÖKMEN,Ali; GÖKMEN,Haluk; , Mikro Elektronik Teknolojisinin Araştırmada Sağlıyacağı Olanaklar
189 SUNGUR,S.; GÜRKAN,T.; ŞENGÜN,F. İ.; , METOPROLOL TARTARAT'IN NBD-KLORÜR İLE REAKSİYONUNDAN SONRA FLUORODANSİTUMETRİK MİKTAR TAYİNİ
190 ŞENGÜN,F. İ.; GÜRKAN,T.; SUNGUR,S.; KONYALI,H.; , PRAZOSİNİN FARMASÖTİK ŞEKİLLERİNDE KATOD IŞINLARI POLAROGRAFİSİ İLE YÜKSEK BASINÇ SIVI KR0MATOGRAFISİ İLE KARŞILAŞTIRMALI MİKTAR TAYİNLERİ
191 GÜRKAN,T.; ÖZDEMİR,O.; , BEYİN DOKUSUNDA, NORADRENALİN, DOPAMİN, 5-HİDROKSİTRİPTAMİN (SEROTONİN) VE HİSTAMİNİN TRİNİTROBENZEN SÜLFONİK ASİT İLE TÜREVLENDİRİLDİKTEN SONRA YÜKSEK BASİNÇ SIVI KROMATOGRAFİK TAYİNLERİ
192 TEMİZER,A.; KOT,S.; ŞENER,B.; ORBEY,M. T.; , FUMARIA L.TÜRLERİNDE BULUNAN ALKALOİTLERİN DİFERANSİYEL PULS POLAROGRAFİSİ İLE TAYİNLERİ
193 ÖZALTIN,N.; TEMİZER,A.; , ETANOLAMİN TÜREVİ ANTİHİSTAMİNİK İLAÇLARIN DOLAYLI ELEKTROANALİTİK BİR YÖNTEMLE ANALİZİ
194 KESTEK,A.; ŞENGÜN,F. İ.; , KATOD IŞINLARI P0LAROGRAFİSİ KULLANILARAK SEÇİLEN BAZI PENİSİLİNLERİN BOZUNMASI ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR
195 AYCAN,Ş.; ŞENGÜN,F. İ.; , SEFALOSPORİNLERİN ALKALİ HİDROLİZLERİNİN KATOD IŞINLARI POLAROGRAFİSİ İLE İNCELENMESİ
196 ALPER,Y.; ŞENGÜN,F. İ.; , SEFAKLORUN DEGRADASYON ÜRÜNLERİ ÜZERİNDEN KATOD IŞINLARI POLAROGRAFİSİ İLE MİKTAR TAYİNİ
197 AKSU,B.; GÜRKAN,T.; ŞENGÜN,F. İ.; SUNGUR,S.; , SEFAZEDONUN ELEKTROKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN VE SULU ÇÖZELTİLERDEKİ KİMYASAL STABİLİTESINİN KATOD IŞINLARI POLAROGRAFİSİ İLE İNCELENMESİ
198 ÖZER,U.; KARTAL,Ş.; , Hava Kirleticileri ile Meteorolojik Parametreler Arasındaki İstatistiksel İlişkiler
199 HENDEN,E., MOLEKÜLER YAYIM OYUK SPEKTROFOTOMETRİSİ (M.E.C.A.) UYGULAMALARI
200 GÜNDÜZ,Necla; GÜNDÜZ,T.; KILIÇ,E.; KENAR,A.; , SİKLOHEKZAN VE HEKZAN İÇİNDE ALİFATİK AMİNLERİN BAZLIK SIRALARI
201 GÜNDÜZ,T.; TÜZÜN,M.; KILIÇ,E.; , TRENSALIN VE BAZI KOMPLEKSLERİNİN İNCELENMESİ
202 GÜNDÜZ,Necla; GÜNDÜZ,T.; ÇETİNEL,G.; , İNORGANİK TUZLARIN SUSUZ ASETİK ASİT OKTAMINDA KONDÜKTOMETRİK ve POTANSİYOMETRİK TİTRASYONLARI
203 GÜNDÜZ,T.; ATAKOL,O.; , NİKEL(II) KATYONUNUN o,o '-DİHİDROKSİ SCHIFF BAZLARIYLA VERDİĞİ KOMPLEKSLERİN MAĞNETİK ÖZELİKLERİNİN İNCELENMESİ
204 GÖKMEN,İ. G.; ARAS,N. K.; GORDON,G. E.; , Değişik Aktivasyon Analiz Yöntemleri ile Kandaki Eser ElementlerinTayini
205 ŞEN,E., Pb, Mo (VI), Cr (III) METAL İYONLARININ HÜMİK ASİTLE ADSORPSİYONU
206 TÜRKER,A. R., MOLİBDEN'İN SPEKTROKİMYASAL ANALİZİNDE NaDTC'NİN TERMOKİMYASAL REAKTİF ETKİSİ
207 NECİPOĞLU,Z.; KUNÇ,Ş.; , KARBÜRLÜ GFAAS DE İZ ELEMENT ANALİZİ
208 GÖKMEN,Ali; MUMCU,Tayfun; İNCE,Şafak; , Yarı Otomatik Gamma-Işınımı Spektrum Analiz Yöntemi
209 ATAMAN,G.; TUNCER,S.; GÜNGÖR,N.; , TRONA VE SODA ÖRNEKLERİNİN ANALİZ YÖNTEMLERİNİN İRDELENMESİ
210 ERGÜÇYENER,Ç.; AYGÜN,S.; SÜZER,Ş.; TEMİZER,A.; YIL, Soğuk Buhar Atomik Absorpsiyon Spektrometresinde Elektrokimyasal İndirgeme ile Civa Tayini
211 CANPOLAT,Ü.; DELZENDEH,M.; VOLKAN,Mürvet; ATAMAN,O, Hidrür Oluşturmalı Atomik Absorpsiyon Spektrometrisi İle Jeolojik Örneklerde Kalay Tayini
212 YURTSEVER,D.; GÖKMEN,İ.; VOLKAN,Mürvet; SÜZER,Ş.; , Kesikli Sisleştirmeli Atomik Absorpsiyon Spektrometrisi ve Bilgisayar Kullanımı ile İnsan Serum ve Plazmasında Çinko Tayini
213 VOLKAN,Mürvet; CALLUM,J. J. Mc; FİELDEN,R. R.; ALD, Kaplanmış Kuarts Piezoelektrik Kristal Kullanımı ile Toluen Diizosiyanat (TDI) Tayini
214 ÇORUH,N.; VOLKAN,Mürvet; ATAMAN,O. Y.; , Elektrotermal Atomik Absorpsiyon Spektrometrisiyle Selenyum Tayini
215 SARISOY,S.(Altınöz); TEMİZER,A.; , SİMETİDİNİN SPEKTROFOTOMETRİK MİKTAR TAYİNİ
216 YALÇINKAYA,C.; NİŞLİ,G.; , Askorbik Asitin asitlik değişmezlerinin spektrofotometrik yöntemle saptanması
217 YÜKSEL,Ü., 1,5-DİFENİL-3-FENİLKARBAMOİLFORMAZAN TÜREVLERİ VE METAL KOMPLEKSLERİ
218 GÜNDÜZ,T.; ATAKOL,O.; , BAZLARIN MOLEKÜL AĞIRLIKLARININ PİKRAT İYONU YARDIMIYLA SPEKTROPOTOMETRİK OLARAK TAYİNİ
219 YÜKSEL,Ü.; İLKME,B.; ARDİTTİ,L.; , KARBOKSİ METİL SELLÜLOZUN (C.M.C.) PERİYODAT YÜKSELTGEMESİ İLE TAYİNİ
220 NİŞLİ,G.; İLKME,B.; , PERİYODAT-MOLİBDAT KOMPLEKSİNİN KOMPLEKS STABİLİTESİNİN SAPTANMASI
221 GÜNDÜZ,T.; ERTÜZÜN,V.; KILIÇ,E.; ÇETİNEL,G.; , BEŞLİ HALKALI HETEROATOM İHTİVA EDEN AROMATİK AMİNLERİN ve BUNLARIN ?-HİDROKSİALDEHİTLERLE VERDİĞİ SCHİFF BAZLARININ SUSUZ ORTAMLARDA BAZLIK ÖZELİKLERİ
222 ŞENTÜRK,H. Basri; İKİZLER,A. Aykut; , BAZI 4H-1,2,4-TRİAZOLİN-5-ON TÜREVLERİNİN SUSUZ ORTAMDA pKa DEĞERLERİNİN HESAPLANMASI
223 İREZ,G.; BEKAROĞLU,Ö; , YENİ AMİNOGLİOKSİM VE DİAMİNOGLİOKSİM TÜREVLERİNİN SENTEZİ, GEOMETRİK İZOMERLERİ VE BAZI TRANZİSYON METALLERİ İLE KOMPLEKS FORMASYONLARI
224 BAYOĞLU,A. S.; AYBERS,M. T.; YÜKSEL,A.; BAYRAM,Y.;, FARKLI ŞARTLARDA HAZIRLANMIŞ UO2'lerin YÜKSELTGENME KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ
225 BAYOĞLU,A. S.; YAYLI,A.; YÜKSEL,A.; VAN,A.; GEDİKO, SERYUM OKZALATIN FARKLI ATMOSFERLERDE TERMİK BOZUNMASI ve ELDE EDİLEN CeO2 TOZLARININ İKC İNCELENMESİ
226 SUNGUR,A.; KIZILYALLI,M.; , Na2C03 ve CdP04 Katı Hal Reaksiyonlarında Faz Bağıntıları
227 BAYOĞLU,A. S.; AYBERS,M. T.; YAYLI,A.; BAYRAM,Y.; , A.D.U.'nun FARKLI ATMOSFERLERDE TERMİK BOZUNMASININ İNCELENMESİ, KİNETİK PARAMETRELERİNİN TESBİTİ
228 MOUR,İZZET A.; ÖZKAR,Saim; TUNALI,NAMIK K.; , 6B Grubu Elementlerinin Karbonil-Trisiklo[6.3.0.02,7] Undeka-3,5-Dien-Metal(O) Kopmplekslerinin Stereokimyasma Donor Ligandın Etkisi
229 BAYOĞLU,A. S.; YAYLI,A.; KOPUZ,H.; , TORYUM OKZALATIN FARKLI ATMOSFERLERDE TERMİK BOZUNMASININ İNCELENMESİ, KİNETİK PARAMETRELERİNİN TAYİNİ
230 TEKİN,A. R.; KARAMAN,H.; , ÇİLEK ALDEHİTİNİN BAZI TÜREVLERİNİN SENTEZİ
231 SÜTBEYAZ,Yaşar; SEÇEN,Hasan; BALCI,Metin; , SİKLOHEPTATRİEN TÜREVLERİNİN OLUŞTURDUĞU [2+4] SİNGLET OKSİJEN KATILMA ÜRÜNLERİNİN CoTPP İLE PARÇALANMA MEKANİZMASI
232 GÜZEL,Yahya; BALCI,Metin; , 3.4-DİHALOJEN-7.8-DİOKSA-TRİSİKL0[4.2.2.02,5]DEK-9-EN BİLEŞİKLERİNİN TRİETİLAMİN İLE REAKSİYONLARI
233 ÖĞRETİR,C.; DEMİRAYAK,Ş.; , BAZI BENZO [ 1,2-d,4,5-d'] DİİMİDAZOL TÜREVLERİNİN SENTEZLERİ, PROTON-ALMA VE VERME DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ VE HAMMETT İLİŞKİLERİ
234 ÇAKMAK,Osman; BALCI,Metin; , DİSÜBSTİTÜE BENZO BARRELEN TÜREVLERİNİN SENTEZİ ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR
235 MENZEK,Abdullah; AKBULUT,Nihat; BALCI,Metin; , DOYMUŞ BİSİKLİK ENDOPEROKSİTLERİN CoTPP İLE PARÇALANMASI VE PARÇALANMA KİNETİĞİ
236 OKAY,G., 4 ÜYELİ HALKALI NİTRONLARIN ELEKTRON EKSİKLİĞİ GÖSTEREN ASETİLENLERLE VERDİĞİ 1,3-DİPOLAR SİKLOKATILMA REAKSİYONLARI
237 İÇLİ,S.; ALPSOY,R.; , 4b,9b-DİHİDROİNDENO [ 2,1-a ] İNDEN-5,10-DİON TÜREVLERİNİN SENTEZLERİ ve EDA KOMPLEKSLERİNİN NMR' da İNCELEMELERİ
238 İÇLİ,S.; PEYNİRCİOĞLU,B.; TÜRKER,LEMİ; ÖZEL,Ö.; ÜN, ORGANİK PETROL KİMYASI
239 ALPBAZ,M.; KAYTAKOĞLU,S.; ÖZGEN,N.; , CEKETLE SOĞUTULAN BİR TAM KARIŞTIRMALI AKIM TANKININ RAMP ETKİSİNDE DİNAMİK ÖZELLİKLERİ VE OTOMATİK KONTROLU
240 PAKSOY,Gönül, Milas Halılarında Kullanılan Doğal Siyah Boyanın Tanımlanması
241 BİLGİÇ,S.; KABASAKALOĞLU,M.; , ALTIN ÜZERİNE ALKOLLERİN ADSORPSİYON VE İNHİBİTÖR ETKİLERİ
242 YÜKSEL,M.; SAĞLAM,M.; YÜKSEL,Ü.; İLKME,B.; , GELİŞTİRİLEN BİR YÖNTEMLE ŞARAP TAŞLARINDAN ROCHELLE TUZU ÜRETİMİ
243 GÖÇMEN,A.; İSFENDİYAROĞLU,A.; , HALİÇ SULARINDA FENOLLER, BAZI ELEMENTLER, SÜLFÜR ASİDİ VE OKSITLENEBİLİRLİK DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ
244 YANIK,J.; SAĞLAM,M.; , SOMA LİNYİT KÖMÜRLERİNİN METALURJIK AMAÇLA KOKLAŞTIKILMASI
245 ALTINBAŞ,Ufuk; OKAY,Oğuz; İPEKOĞLU,Nursen; , BOR'a ÖZGÜ FORMALDEHİT ESASLI İYON DEĞİŞTİRİCİ REÇİNE SENTEZİ ve JEOTERMAL SULARA UYGULANABİLİRLİĞİ
246 İNEL,Y.; İŞERİ,R.; , KİRLENME ÖNCELİKLİ KİMYASAL MADDELERİN BELİRLENMESİNDE KULLANILABİLECEK İLKELER VE UYGULAMA
247 DİNÇ,A., DONDURULARAK VAKUMDA KURUTULAN HAM DERİNİN DEĞİŞİK ORTAMLARDA KROM, FORMALDEHİT VE EPOKSİ BİLEŞİKLERİYLE İŞLEM GÖRMESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR
248 TUTAŞ,M.; SAĞLAM,M.; YÜKSEL,M.; GÜLER,Ç.; , DİNAMİK TERMOGEATİMETRİK YÖNTEM İLE POLİAKRİLAMİDİN ISISAL BOZUMA KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ
249 PEKEL,A. T.; BAKIR,Ü.; , Bazı Aminoasitlerin Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi
250 PEKEL,A. T.; AKSU,M. L.; , BAZI NİTRO BİLEŞİKLERİNİN ELEKTROKİMYASAL YÖNTEMLER İLE İNCELENMESİ
251 PEKEL,A. T.; POYRAZ,Z.; , Karbon Kumaş Elektrodlu Reaktörde Kobalt(II)asetatın Yükseltgenmesi
252 PEKEL,A. T.; EBEOĞLU,M.; , Toluen'in Kobalt(III)asetatlı ortamda Yükseltgenmesi
253 PEKEL,A. T.; BAKIR,Ülker; , BENZOİK ASİT VE TEREFTALİK ASİT SENTEZİ
254 ALPBAZ,M.; SELEK,A.; ÜNAL,N.; , BEŞ TAM KARIŞTIRMALI AKIM REAKTÖRLERİNİN PULS ETKİSİNDE DİNAMİĞİ
255 ALPBAZ,M.; SELEK,A.; ÖZGEN,N.; , CEKETLE SOĞUTULAN BİR TAM KARIŞTIRMALI AKIM TANKININ SİNÜS ETKİSİNDE DİNAMİĞİ VE KONTROLÜ
256 CANER,E. N.; DEMİRCİ,Ş.; TÜRKMENOĞLU,A. G.; , Divriği Ulu Camiinde Yapı Taşı Dolomitin Çözünür Tuzlarla Bozulması
257 AKGÜN,E., SİLİL ENOL ETERLERE KARBONİL GRUPLARININ BAĞLANMASI
258 YILDIZ,S.; PEKİN,B.; , Xanthine Oxidase Enziminin Mİkrokalorimetrik Metodla Tayini
259 ÇALIŞ,İhsan, PRIMULA MEGASEIFOLIA BOISS. BİTKİSİNDEN ELDE EDİLEN TRİTERPENİK YAPIDA BİR SAPONİN
260 AKGÜN,E., BENZOSİKLOBUTANOL SENTEZİ
261 ERTAN,M.; ERTAN,R.; GÖKER,H.; SELİGMANN,O.; , Spazmolitik Etkili Yeni Bazı Flavon Türevlerinin Sentezleri üzerinde Çalışmalar V.
262 BİNBOĞA,N.; KISAKÜREK,D.; , Poli (dihalofenilin Oksit) Polimerlerinin Çözelti Özelliklerinin Tayini
263 ÜNAK,Perihan; ÜNAK,Turan; , ÇEŞİTLİ KİMYASAL ORTAMLARDA 125I'in AUGER ELEKTRONLARINDAN SOĞURULAN ENERJİNİN MİKROSKOPİK DAĞILIMLARININ İNCELENMESİ
264 ÜNAK,Perihan; ÜNAK,Turan; , 125I İLE İŞARETLİ İYODOBENZENDE 125I-B0ZUNMASININ NEDEN OLDUĞU KİMYASAL OLAYLAR
265 İNEL,Y., HEKZAFLUOROASETON'UN 147 nm'de SOĞURUM KATSAYISININ SAPTANMASI ve TRİMETİLAMİN AKTİNOMETRİK FİZİKSEL YÖNTEMİN İRDELENMESİ
266 AVİYENTE,V.; İNEL,Y.; KAVRUK,S.; , MODİFİYE EDİLMİŞ YARI-İYON, ÇİFTİ KURAMIYLA ASETİLEN TÜREVLERİNE HF-KATILMASI REAKSİYONLARININ AKTİVASYON ENERJİLERİNİN HESABI
267 PEKEL,A. T.; GÜVENÇ,A.; , Grafit Dolgulu Elektrokimyasal Kolon Reaktörde Kobalt(III)asetat'ın Sentezi
268 YURTSEVER,Ersin; KARASALAN,Hasan; , Sıvıların Karışabilirliğinin Bilgisayar Simulasyonu İle Parametrik İncelenmesi
269 ARIN,Gönenç , TUNÇBİLEK LİNYİTLERİNİN SIVILAŞTIRILMASI
270 YEŞİLADA,A.; OSKAU,E.; ÇALIŞ,İ.; STİCHER,O.; , ACHILLEA BIEBERSTEINII Afan. BİTKİSİNDEN ELDE EDİLEN YENİ BİR SESKİTERPENLAKTON
271 SAVAŞÇI,Ö. Tunç; BAYSAL,Bahattin M.; , 2,6 Dİ TERSİYERBUTİL KATEKOL, TRİ(MONO-VE-Dİ NONİLFENİL KARIŞIMI) FOSFİT VE KARIŞIMLARININ SİS-POLİBUTADİEN KAUÇUĞUKDAKİ ANTİOKSİDANT ETKENLİKLERİNİN DSC YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ VE DSC SONUÇLARININ GERÇEK DEPOLAMA KOŞULLARINA KORELASYONU

Toplam 271 adet kayıt bulundu.