Kongre Bildirileri
  IV. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, 10-12 Haziran 1987, Fırat Üniversitesi, Elazığ
Sıra no Yazar Bildiri
PDF*
1 GÜÇER, Şeref; BERNDT, Harald; , ELEKTROTERMAL ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRİSİNDE BACKGROUND PROBLEMİNİN OPTİMİZASYONUNA YÖNELİK BAZI ÇALIŞMALAR
2 BALKIŞ, Türkan; ÖZÇİÇEK, Nuran; , ELEKTROTERMAL AAS'DE W-KARBÜR, Zr-KARBÜR, SI-KARBÜR KAPLI FIRINLARDA Sn, V ELEMENTLERİNİN İNCELENMESİ
3 GÜÇER, Şeref; BERNDT, Harald; , ELEKTROTERMAL ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRİSİNDE ORGANİK ÇÖZGENLERDEN KAYNAKLANAN ZEMİN SİNYALLERİNİ ETKİLEYEN PARAMETRELERİN İNCELENMESİ
4 ERTAŞ, Hasan; HENDEN, Emür; , Soğuk Buhar Atomik Soğruma Yöntemi ile Saç Örneklerinde Civa Tayini
5 İNCE, Ahmet Turan; KUNÇ, Şeref; , KANDA CİVA ANALİZİ
6 EL-SALAG, İsmail; VOLKAN, Mürvet; AYGÜN, Sezer; AT, Determination of Mercury By Continuous Flow Cold Vapour Atomic Absorption Spectrometry
7 ÖZBABA, Füsun; VOLKAN, Mürvet; GÖKMEN, İnci G.; , İnsan KaNI, Plazma ve Kırmızı Kan Hücrelerinde Grafit Fırınlı AAS ve Hidrür Oluşturmalı AAS ile Selenyum Tayini
8 AVİNÇ, Ahmet; AYDIN, Mehmet; GÜÇER, Şeref; , Platin Halkalı Atomik Absorpsiyon Tekniğinde Pnömatik-Elektronik Taşıyıcı Sisteminin Yapımı ve Sistemin Optimizasyonu
9 KAYA, Satılmış; ÖZBAY, Yılmaz; , Platin Halkalı Atomik Absorpsiyon Spektrometresinde Organik Çözücü Kullanılarak Ağır Metallerin Tayini
10 EROĞLU, Ahmet E.; VOLKAN, Mürvet; ATAMAN, O. Yavuz, Sb(III) ve Sb(V)'in Doğal Sularda, Merkapto-Reçine Kullanımı ile Seçici Olarak ön Zenginleştirilmesi ve Tayini
11 GÜNBEY, Ayşe; ÜÇÜNCÜ, Mustafa; SARIKAHYA, Yüksel; , İzmir'de Satılan Bazı Dondurma örneklerinin Bakır İçerikleri
12 DEĞER, Orhan; AKDENİZ, Davut; PİRİM, İbrahim; , Semen Çinko Seviyesi ile Sperm Sayısı ve Molilitesi Arasındaki İlişkiler
13 ELÇİ, Latif; DOĞAN, Mehmet; , Metalik Alüminyum İçindeki Bazı Eser Elementlerin D.C. Ark ve Zaas ile Tayinleri
14 KARADAĞ, Oktay; TUĞLUHAN, Ayşe; KIR, Sedef; TEMİZE, Beypazarı Linyitinden Süperkritik Etanol ile Elde Edilen Özütlerde AAS ile Eser Element Analizi
15 ESEN, Türkan; GÜÇER, Şeref; DEMİR, Mustafa; , Kayısı-Toprak Sistemindeki Element (Cu,Mn ,Zn ,Fe,Co,Ni) İlişkilerinin Atomik Absorpsiyon Spektrometresi ile Araştırılması
16 MUMCU, Şafak; ATAMAN, O. Yavuz; ARAS, Namık K.; , Atomik Absorpsiyon Spektrometresi ile Dietteki Minor ve Eser Elementlerin Tayini
17 ÇAĞLAR, P.; NARAYANASWAMY,R.; , Immobilize Kolorimetrik İndikatörle Çalışan Fiber-Optik Prob Geliştirilmesi ve Amonyak Tayininde Kullanılması
18 AKSELİ, Ayçicek, Antimon Pentoksit Hidrat (Hap) Üzerinde Sodyum İyonu ve Yanındaki Bazı Katyonların Tutulması
19 ERGENOĞLU, Bora; BALKI, Nihat; , AAS ile Yerli Yapım Grafit Fırın Atomizer Kullanılarak Katı Numuneden Doğrudan Ag Tayini
20 ÖLÇÜCÜ, A.; ÇAĞLAR, P.; , Elazığ Yöresinde 0-15 Yaş Grubundaki Çocukların Serum Çinko Düzeyi ve Serum Çinko Düzeyinin Hastalıklarla İlişkisi
21 GÜNDÜZ, Turgut; YILMAZ, Hamza; KILIÇ, Esma; ATAKOL, Çeşitli Aminlerin Susuz Ortamda İyot Karşısında Davranışlarının Spektrofotometrik İncelenmesi
22 YAMAN, Mehmet; ÇAĞLAR, P.; , Türk Tütünlerindeki Klorür Miktarının Potasyum ile Karşılaştırılması ve Tütün Kalitesine Etkisi
23 ÖZDEMİR, Yüksel; GÜÇER, Şeref; , Morötesi-Görünür Bölge Türev Spektrofotometresi ile Meyve Sularının Karakterize Edilmesi ve C Vitamini Analizleri
24 AKYÜZ, Sevim; AKYÜZ, Tanıl; , Safra Taşı Örneklerinin Laser Mikro Prob Kütle (Lamma) ve Kırmızı-Akı Spektroskopileri ile İncelenmesi
25 GÜNDÜZ, Turgut; YILMAZ, Hamza; ATAKOL, Orhan; , Schıff Bazlarının Çeşitli pH'lardaki Tautomerlik Durumlarının NMR ile İncelenmesi
26 ÖNAL, Yunus; GÜÇER, Şeref; , Toprak Örneklerinde AAS ile İz Element Tayinlerinde Kullanılan Bazı Ekstraksiyon Sistemlerinin X - Işınları Difraksiyon Yöntemi ile Değerlendirilmesi
27 AKYÜZ, Tanıl, XRF ve EDXRF Spektrometrelerinde Silikat Örneklerinin Analizlenmeleri için Geliştirilen Bir Yöntem
28 AKYÜZ, Tanıl; NAZLIOĞLU, Kadri; SALTOĞLU, Taner; , Jeolojik Örneklerde Baz İz Elementlerin Enerji Ayrımlı X-lşınlan Fluoresans Spektrometresi ile Analizlenmeleri
29 ARCA, Meral; ARCA, Emin; GÜVEN, Olgun; YILDIZ, Ati, Polipirol'ün Eldesinde Ortama Katılan Suyun Polipirol Elektrodunun Elektrokimyasal Davranışına Etkisi
30 ARCA, Meral; ARCA, Emin; GÜVEN, Olgun; YILDIZ, Ati, Polipirol Elektrodunun Elektrokimyasal Davranışına Monomer Derişiminin Etkisi
31 PEKMEZ, Kadir; ÖZYÖRÜK, Haluk; YILDIZ, Atilla; , İmidazol ve Benzimdazol Türevlerinin Sulu Ortamdaki Elektroindirgenme Davranışları
32 ÖZYÖRÜK, Haluk; ÖZYÖRÜK, Gökçe; TEMİZER, Aytekin; , 6-(4-Nitrobenzoil)-2 Benzoksazolinon'un Elektrokimyasal İndirgenmesi ve Polarografik Tayini
33 TEMİZER, Aytekin; ONAR, A. Nur; , METOTERAKSATIN ElEKTROKİMYASAL ANALİZİ
34 ÖNEN, Ali; SARAÇ, A. Sezai; , AZOT İÇEREN BİLEŞİKLERİN NİTROBENZEN VE NİTROBENZEN ASETİK ANHİDRİT KARIŞIMINDA DİFERANSİYEL POTANSİYOMETRİK TİTRASYONU
35 GÜNDÜZ, Turgut; KILIÇ, Esma; KÖSEOĞLU, Fitnat; ÖZT, Susuz Ortam Titrasyonlan ?-Amino Asillerin Çeşitli Ortamlardaki Potansiyometrik ve Kondüktometrik Titrasyonları
36 ERSOY, Nil; YENİGÜL, Berrin; , Tetrasiklin’in Bir Yükseltgen Varlığındaki Polarografik ve Spektroskopik Davranışının İncelenmesi
37 HASDEMİR, Erdoğan; SOMER, Güler; , Anot Çamurundaki Selenin Polarografik Tayini
38 ZİYANDANOĞULLARI, Recep; BÜYÜKŞAHİN, Müfide; , ANOT ÇAMURUNDAKİ SELENYUMUN ÇÖZÜNEN BİEŞİKLERİ HALİNDE KAZANILMASI
39 AYDIN, Hasan; SOMER, Güler; , Anot Çamurundaki Selenin Ticari Yolla Elde Edilmesi için Yöntem Geliştirilmesi
40 GÜNDÜZ, Turgut; GÜNDÜZ, Necla; KILIÇ, Esma; KENAR,, Susuz Ortam Titrasyonları Hidrazin ve Türevlerinin Susuz Asetik Asit Ortamında Redoksimetrik Titrasyonları
41 GÜNDÜZ, Turgut; GÜNDÜZ, Necla; KILIÇ, Esma; KENAR,, Susuz Ortam Titrasyonları , Anilinin Bazlığına Çeşitli Sübstitüentlerin Etkisinin İncelenmesi
42 MUTLU, S. Ferda; GÜMÜŞ, Şükran; , Ayçiçeği Sap ve Kabuklarının Enzimatik Hidrolize Hazırlanmasında Bütanolle Lignin Arıtımı
43 ŞENTÜRK, H. Basri; İKİZLER, Aysun; , Bazı 1,2,4,Triazol Türevlerinin Susuz Ortamda pKa Değerlerinin Hesaplanması
44 ZİYANDANOĞULLARI, Recep; YAVUZ, Ömer; , Az Çözünen Metal Selenürlerin Otoklav Koşullarında Reaksiyonlarının İncelenmesi
45 ŞENER, Engin; KARAGÖZLER, A. Ersin; , Analitik Kimyasal Sistemlerin Simpleks Optimizasyonu
46 ERDEM, Sezai; GÜNDÜZ, Gönül; , Piridin Desorbsiyonu ile KY-89 Zeolitinin Asitlik Dağılımının Gaz Kromotografik Yöntemle İncelenmesi
47 CENGİZ, Salih; ÖZTOP, N.; CENGİZ, M.; , Nitrat, Nitrit, Nitrozamin Düzeyleri, Sigara, Alkol Bağımlılığı ve Kanser Riski
48 PEHLİVAN, Erol; YILDIZ, Salih; , Yeni Bir İyon Değiştirici Olan Sporopollen'in Anyon, Katyon ve Ligand Değiştirici Olarak Kullanılması
49 ÜNAK, Turan, İyod-125 den Salınan Auger Elektronlarının Trioid Hücreleri Üzerindeki Etkileri
50 TARKAN, Necdet, Mesleki Faktörlerin Üreme Fonksiyonlanna Etkisi
51 MUTLU, S. Ferda; GÜMÜŞ, Şükran; , Trichoderma Reesei Rut-C30 Fungusundan Elde Edilen Selülaz Enzimi Süzüntüsündeki Ksilenaz ve ?-Ksilosidaz Aktiviteierinin Sıcaklık ve pH'la Değişimlerinin İncelenmesi
52 ÇUKUR, Alaaddin; KUNÇ, Şeref; , Fırat Havzası Arkeolojik Buluntuların Analizleri
53 IŞIK, Belma; KIŞ, Mehmet; , Anadolu Antik Maden Ocaklarından Alınan Örneklerin C14 Yöntemi ile Tarihlenmesi
54 DURAN, C.; TUNÇ, F.; YENİGÜL, Berrin; TEMİZER, Ayt, Kompleksleşme Ortamından ve Film Tesbit Banyolarından Hazırlanan Ag2S'ün Uygulamada Kullanılabilirliğine İlişkin Bir İnceleme
55 YATIN, Mustafa; AYGÜN, Sezer; ARAS, Namık K.; , Havada Sis ve Yağmur Örneklerinin Toplanması ve Bunların Nükleer Tekniklerle Analiz Edilmesi İçin Metod Geliştirilmesi
56 ACAR, Orhan; ARAS, Namık K.; , Toryum ve Nadir Toprak Elementlerinin Aletli Nötron Aktivasvon Yöntemi ile Analizi
57 MUMCU, Tayfun; GÖKMEN, İnci; GÖKMEN, Ali; ARAS, Na, Nötron Aktivasyon Yöntemi ile Toplam Dietteki Eser Elementlerin Tayini
58 ERDAL, Tarık; AYGÜN, Sezer; ARAS, Namık K.; , Sis ve Yağmur Örneklerinin İyon Kromatografisi ile Analizi
59 ERSÖZ, Arzu; ARAS, Namık K.; , Türk Yiyeceklerinde Fitat Tayini
60 KAYA, Mehmet; GÜNDÜZ, Necla; , Silikajel İçinde Homojen Çökelme ve İnorganik Kolloidlerin Morfolojisi
61 KIZILYALLI, Meral; ÇETİN, Müge; USANMAZ, Ali; , CdS ve Na2S'ün Katı Gaz Reaksiyonları ile Sentezi ve Kristal Yapıları
62 UZTETİK, Ayşe; KIZILYALLI, Meral; , Bakır Demir Sülfür Bileşiklerinde x~Işınları ve IR ile Yapı Çalışmaları
63 AKTAŞ, Fazilet; KIZILYALLI, Meral; , Cr2O3+Na2CO3 Kati Hal Reaksiyonlarında Gözlenen Bazı Ara Bileşikler
64 ÖZPOZAN, Nilgün; KÜLCÜ, Nevzat; , Mx1M11(3-x)WO6 Tipindeki Toprakalkali Tungstatların Hazırlanması ve X - Işınları Toz Difraksiyon Yöntemi ile İncelenmesi
65 AL, Hüseyin; BİRGÜL, Olcay; LYLE, J. S.; , Karışık Demir (III) Halojenlerinin Hazırlanması ve Mössbauer Çalışması
66 KAYA, Cemal; MARSAN, Halis; , Mo(CO)5Cl ve Fac-Mo(CO)3Cl3 Bileşiklerinin Sulu Çözelti Kimyası
67 SERİN, Selahattin; GÖK, Yaşar; , Hidroksi Siffbazı Metal Komplekslerinin Tekstil Boyamacılığında Kullanılabilirliğinin İncelenmesi
68 GÜMGÜM, Bahattin, Mazıdağı-Taşıt (Mardin-Türkiye) Fosfatlarının Zenginleştirilmesi
69 KOZA, Güneş, FARKLI KATKI MADDELERİNİN BOKSİTLERİN ÇÖZÜNURLEŞTİRME İŞLEMLERİNE ETKİSİ
70 ERK, Birgül; BARAN, Y.; , Uranyum (VI). Toryum (IV) Kalay (Il) ve Kalay (IV)' un Schiif Bazı Komplekslerinin Hazırlanması ve Yapılarının Spcktrofotometrik Yöntemlerle Belirlenmesi
71 YURDAKOÇ, Mürüvvet; ÖZCAN, Mustafa; , Piridin, Anilin ve Ban Türevlerinin Su, Dioksan, n-Heptan Çözücülerindeki pKa Değerlerinin UV ve pH Ölçümleri ile Hesaplanması
72 ÖZCAN, Mustafa; AKBALIK,N; , Dithizon Spektrofotometrik Yöntemle Bazı Organik Kalay Bileşiklerinin Liç Durumlarının İncelenmesi ve Çözünürlüklerinin Tayini
73 SAVAŞ, M. Meral; İŞÇİ, Hüseyin; , Bazı Aminotribromoallın (III) Komplekslerindeki Heterosiklik Amin Ligandlarının Yerdeğiştirme Reaksiyonlarının Kinetik incelenmesi
74 ÖZER, Zahide; ÖZKAR, Saim; , 6B Grubu Elementlerinin -1,2-Bis (Dialkilfosfina) Etan-Bis (Pentakarbonilmetal (0)) Komplekslerinin Sentezi ve Stereokimyası
75 ÖZKAR, Saim, 1,3-BUTADİENİN HEKZAKARBONİLKROM(0), MOLİBDEN(0) VE -WOLFRAN(0) İLE FOTOKİMYASAL TEPKİMELERİ
76 ÖZER, Zahide; ÖNAL, Ahmet; ÖZKAR, Saim; , Trikarbonil ( ?6 -1,3,5-Sikloheptatrien) Krom (0), Molibden (0) ve Wolfram (0) Komplekslerinin Elektrokimyasal Davranışları
77 KILIÇ, Adem; GÜNDÜZ, Necla; AKSOY, İlhan; , Tellür Tetraklorürün Difenil Sülfür ve Difenil Sülfon ile Reaksiyonu
78 ÖZCAN, Emine; MİRZAOĞLU, Ramazan; , Yeni ?-Dioksim Türevlerinin Sentezi ve Bunların Bazı Geçiş Metalleri ile Verdikleri Kompleksler
79 CAN, Şevket; BEKAROĞLU, Özer; , N,N-Etilenbis ((15-Crown-5) Salisilidenimin) Sentezi ve Komplekslerinin İncelenmesi
80 GÜL, Ahmet; TAN, Nükhet; CİHAN, Ali; OKUR, Ali İhs, Toryum Koordinasyon Bileşikleri
81 TOPÇUOĞLU, Ayşegül; ERTAŞ, Mümtaz; AHSEN, Vefa; BE, DİFERROSENİLGLİOKSİM DİTHİAFERROSENOPHAN SENTEZİ VE KOMPLEKSLERİNİN İNCELENMESİ
82 TOPÇUOĞLU, Ayşegül; ERTAŞ, Mümtaz; AHSEN, Vefa; BE, Ferrosenli Schiff Bazları ve Metal Kompleksleri
83 AHSEN, Vefa; YILMAZER, Emel; GÜL, Ahmet; BEKAROĞLU, Taç Eterli Yeni Bir Polimerik Bakır Ftalosiyanin
84 OKUR, Ali İhsan; GÜL, Ahmet; CİHAN, Ali; TAN, Nükh, Taç Eter ve Markoza Halkası İhtiva Eden Yeni Bir Bakır Ftalosiyanin
85 AHSEN, Vefa; YILMAZER, Emel; ERTAŞ, Mümtaz; BEKARO, Yeni Tip Taç Eter İçeren Metalsiz ve Değişik Metalli Ftalosiyaninlerin Sentezi Yapılarının Aydınlatılması ve Özelliklerinin İncelenmesi
86 NUTKU, Mustafa Yalçın; ERDOĞAN, Yunus; KARSLI, Sel, Borik Asit Fabrika Atıklarının İşlenmesi
87 ERDOĞAN, Yunus; KARSLI, Selami; , Barit Mineralinin Çözünürleştirilmesi
88 ERDOĞAN, Yunus, EDTA Çözeltilerinin Geri Kazanılması Yoluyla Barit Mineralinden Yüksek Saflıkta BaSO4 Eldesi
89 ULUSOY, Ulvi; GÜLER, Raif; ARAS, Namık K.; , Sivas-Yıldızeli Kiremitli Köyünün Radyoaktif Zuhurlarının Gama-Spektrometrik İncelenmesi
90 HACALOĞLU, Jale; GÖKMEN, Ali; SÜZER, Şefik; , Benzoil Grubu İçeren Bazı Organik Moleküllerinin Negatif İyonlaşma Mekanizmaları
91 KARAASLAN, Hasan; YURTSEVER, Ersin; , Çok Bileşenli Sıvılarda Yapı Üzerinde Etkili Olan Değişkenlerin Monte Carlo Benzetişim Yönmtemi ile incelenmesi
92 ÜNAK, Perihan, Benzin-İyot Çözeltilerinde İyod-131 ve İyod-125'in Radyoaktif Etkinliklerinin Karşılaştırılması
93 BİLGİÇ, Semra; KABASAKALOĞLU, Melike; , Altın Elektrodunun Organik Asitlerdeki Elektrokimyasal özelliklerinin COOH Sayısına Bağlı Olarak İncelenmesi
94 CEBE, Mustafa, Fizikokimyasal Olaylarda Bağımlı ve Bağımsız Değişkenlerin Çok Değişkenli İstatistiksel Analizi
95 ERİM, Bedia; AVŞAR, Efraim; , Hg-(II) Nitrat Sisteminin Ardışık Kompleks Dengeleri
96 ARAMİ, Mokhtar, İyon Seçici Elektrodlar İçin Yeni Cis-Brown Bileşikleri
97 GENÇ, U.; KORKMALI, Suphi; EDGÜER, E.; , Radyoizotop Uyarmalı X Işınlan Floresans Spektroskopisi ile Kayaç Analizi
98 CEYLAN, Hasan; SARIKAYA, Yüksel; , Silikajelde Adsorplama ve Geçirgenlik Özelliklerinin Değiştirilmesi
99 CANEL, Muammer, İzotermik Olmayan Bir Teknikle Kömürün Ekstraksiyonu
100 CANEL, Zarife; CANEL, Muammer; SARIKAYA, Yüksel; , Ekstrakte Edilen Kömürlerin Gözenekli Yapısının Gaz Adsorpsiyonu ile incelenmesi
101 HATİPOĞLU, Sinan; ERTEN, Hasan N.; GÖKTÜRK, Hale; , Türkiye'nin Çeşitli Yörelerinden Alınan Kil ve Toprak örnekleri ile Stronisyum Absorbsiyonunun incelenmesi
102 CEBE, Mustafa, Asidik İyon Değiştirici Reçinelerin İyonik Takas Özelliklerinin Çeşitli Faktörlere Göre Analizi
103 SARIER,Nihal; GÜLER, Çetin; , Asitle Aktiflenmiş Bir Kil Mineralinin DTA ve TG ile İncelenmesi
104 BEŞİRLİ, Necati; SAVAŞKAN, Sevil; , İyon Değiştiricilerde Aktiflik ve Aktiflik Katsayılarının Hesaplanması
105 AKSU, M. Levent; KABASAKALOĞLU, Melike; , Alkollerin Elektrolizi İçin Uygun Elektro Katalizör Aranması, Nikelin Etkisi
106 GÖÇMEN, Ayten; SARAÇ, A. Sezai; , Orto ve Para-Metoksi Mandelik Asitlerin Cc (ıv) ile Oksidasyon Kinetiği ve Mekanizması
107 AKBAŞ, Ahmet; GÜLER, Raif; , Berberin ve Geçişmetalleriyle Yeni Bazı Yün Boyaları Eldesi-II: MO Berberin Kompleksinin Fizikokimyasal Özelliklerinin Spektrometrik İncelenmesi
108 TEZ, Zeki; GÜMGÜM, Bahattin; , Aliminyum Oksit Yardımıyla Atık Sulardan Fosfat Giderilmesi ve Geri Kazanılması
109 GECEGÖRMEZ, H.; DEMİREL, Yaşar; , NRTL ve UNIQUAC Eşitliklerinin Proses Hesaplanmalarında Kullanılması
110 SÜMER, Şenay, Bazı Kimyasal Maddelerini Nükleik Asitlere Etkisi
111 ALKAN, M.; OKTAY, M.; ; ; KOCAKERİM,M. Muhtar; , Klor Gazının Sulu HCl Çözeltilerinde Çözünürlüğü
112 AKSÜT, A. Abbas, Farklı Isıl İşlem Uygulanmış Olan Değişik Bileşimdeki Alüminyum Alaşımların Gerilim Çatlama Korelasyonu
113 AKSÜT, A. Abbas, Demir-Krom Alaşımlarının Alkol içeren 1 N H2SO4 Ortamındaki Korrozyonu
114 YAZICI, Birgül; ERBİL, Mehmet; , Sülfür Kirliliği İçeren Yapay Deniz Suyunda Demirli Malzemelerin Korrozyonu
115 YALÇIN, Hayri; KOÇ, Timur; ÖZDİLEK, Ü.; , Ankara Atmosferinin Çinko ve Galvanize Edilmiş Korrozyon Hızına Etkisi
116 KAHYAOĞLU, H.; ERBİL, Mehmet; , Bazı Doğal Bitki Ekstraktlannın Korrozyon İnhibitörü Olarak Etkinliğinin Araştırılması
117 ERBİL, Mehmet, Korrozyon Hızı Belirlenmesinde Alternatif Akım İmpedansının Değerlendirilmesi
118 ÖZGEN, Tamerkan; SALİH, Bekir; CENGİZ, Salih; , Kütle Spektrometrik Verilerde İyonlaşma ve Görünüm Potansiyeli Tayininde Yöntem Geliştirmesi
119 COŞKUN, Mehmet, Stiren-Bütadien-SO2 Terpolimerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
120 TOKAY, Tuncay; KORKMALI, Suphi; , Etil Akrilat-Metakrilik Asit Emülsiyon Kopolimerlerinin Oluşturulması ve Tekstil Sanayiinde Kalınlaştırıcı Olarak Kullanılabilirliği
121 HAFI, Muhammed; BAYRAMLI, Erdal; , Polimer Kaplanmış Emülsiyonların Fiziksel ve Kimyasal özellikler Üzerine Araştırmalar
122 DEMİREL, Günay; AKOVALI, Güneri; , Hemoperfüzyon Kolonlannda Kullanılmak Üzere Yeni Bir Dolgu Maddesinin Geliştirilmesi ve Klinik Uygulamaları
123 OKAY, Oğuz, Gözenekli Stiren-Divinil benzen (S-DVB) Kopolimerlerinde İnhomojen Çapraz Bağlanma
124 KARADAĞ, E.; BASAN, S.; , PVC'nin Isısal Jelleşme Noktasının Isıtma Hızı ve Molekül Ağırlığı ile Değişiminin incelenmesi
125 UYANIK, Nurseli; BAYSAL, Bahattin; , Blok Kopolimerlerin Fiziksel ve Mekanik Karakterizasyonu
126 UYANIK, Nurseli; BAYSAL, Bahattin; KAÇAN, Mesut; , PEG-2000 ile Hazırlanan Peroksikarbamatın Blok Kopolimer Başlatıcısı Olarak Etkinliğinin incelenmesi
127 GÜNGÖR, Atilla; MENCELOĞLU, Yusuf Ziya; , Yeni bir Yöntemle Poli Stiren-Akrilonitril Grafit Kopolimer Sentezi ve Karakterizasyonu
128 GÜNER, Ali; ATAMAN, Mualla; , Polivinilpirolidoun Tuz Çözeltilerindeki Bozulmamış Boyutları
129 ÖZTÜRK, Turan; AKAR, Ahmet; , Etil Metil Keton, Formaldehit Reçinesinin Çeşitli İzosiyanatlarla Reaksiyonları
130 ARCA, Meral; ARCA, Emin; YILDIZ, Atilla; GÜVEN, Ol, Elektroaktif Yeni Bir Aşı Kopolimeri, Polipirol /Poli 4 Vinil Piridin (PPY/P4VP)
131 KOÇ, Nilgün; ÖZTÜRK, Reşadet; GÜVEN, Olgun; , Hidroksi ve Karboksi Uç Grup Taşıyan Polibütadienlerin Mark-Houwink Sabitlerinin Yeni Bir Yaklaşımla Bulunması
132 YİĞİT, Fatma; ŞEN, Murat; GÜVEN, Olgun; , Alümina Esaslı Kompozit Hidrojellerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
133 USANMAZ, Ali; SARICILAR, Süreyya; , 3-3 Dimetil Aklilik Asit Polimerleşmesi ve Kristal Yapı Etkisi
134 YİĞİT, Fatma; ÖZBEY, Turan; GÜVEN, Olgun; , Akrilik Asidin Alümina Varlığında Işınları ile Polimerizasyonunun ESR ile incelenmesi
135 ŞEN, Murat; ARCA, Emin; GÜVEN, Olgun; , Büyüklükçe Ayırma Kromatografisi ve Hidrodinamik Ortalama Molekül Ağırlığından Yararlanarak Poli (etilen glikol) için Mork-Houwink Sabitlerinin Bulunması
136 GÜNER, Ali; ARCA, Emin; DENİZ, Veli; GÜVEN, Olgun;, Polimer Zindrlerinin Uçtan Uca Uzunluklarının Büyüklükçe Ayırma Kromatografisiyle Doğrudan Bulunması
137 AKSU, Nuray; GÜVEN, Olgun; , Yüksek Molekül Ağırlıklı Poli(Akriiamid)in Sulu Çözeltilerinde Moleküler Bağlaşma
138 GÜNER, Ali; KOÇ, Nilgün; GÜVEN, Olgun; , Vıniliden Klorür/Akrilonitril Kopolimerinin Radyolizi
139 GÜNER, Ali; GÜVEN, Olgun; , Viniliden Klorür/Akrilonitril Kopolinerinin Jelleşme Dozunun Bulunması
140 ARCA, Emin; GÜVEN, Olgun; , Poli (etilen GlikoI)de (PEG) Gama Işınların Etkisinin Morfolojiye Bağlılığının Büyüklükçe Ayırma Kromatografisi (BAK) ile incelenmesi
141 ARCA, Emin; GÜVEN, Olgun; , Poli (etilen Glikol) de (PEG) Gama Işınlarının Etkisinin Kristaliniteye Bağlılığının Büyüklükçe Ayırma Kromotografisi ile incelenmesi
142 ÖZGÜLTEKİN, Ayten; BAYSAL, Bahattin; , Poli(Etil Metakrilat) ın Çeşitli Çözücüler İçindeki Dielektiriksel Davranışın ve Etkin Dipol Momentinin Belirlenmesi
143 ALPAUT, Oktay, Metal Bloklu DTA Yöntemi
144 ALPAUT, Oktay; ERDOĞAN, Baki; , Metal Bloklu DTA Yönteminde Kalibrasyon
145 ÇATALGİL, Huceste; BAYSAL, Bahattin; , Polimerizasyon Kinetiğinde Çeşitli İnceleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması
146 USANMAZ, Ali; YILMAZ, Osman; , Alil Ürenin Polimerleşmesinde Kristal Yapı Etkisi
147 ŞOLPAN, D.; ŞAHAN, Mehmet; , Ultrafiltrasyonla Membranlarda Düşük Molekül Ağırlıklı Çözünenlerin Değiştirilmesi ve Ayrılması
148 ERBİL, H. Yıldırım; MERİÇ, R. Alsan; , Polimer Yüzey Gerilim Polar ve Dispersiyon Katsayılarının Sıvı Değme Açılarından Bilgisayarla Hesabı
149 HASIRCI, Nesrin; BURKE, Ayer; AKIN, Hanife; KUTAY,, Poliüretan Zar Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi I.
150 HASIRCI, Nesrin; BURKE, Ayer; AKIN, Hanife; KUTAY,, Poliüretan Zar Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi II.
151 ÇATALGİL, Huceste; BAYSAL, Bahattin; , Yeni Diasetilenik Poliüretanların Sentez ve Karekterizasyonu
152 HURŞİD, Ali; YURTTAŞ, Berrin; TOPPARE, Levent; AKB, İzopren ile İndenin Elektrakimyasal Kopelimerleşmesi
153 ŞEN, Sadi; KISAKÜREK, Duygu; TÜRKER, Lemi; TOPPARE, Fenilenoksit Polimerlerinin Elektrokimyasal Yöntemle Sentezi
154 HAZER, Baki, Yeni Bir Oligoperoksit ile Blok Kopolimer Sentezi Oligo (Adipoil-5-Peroksi- 2,5-Dimetil-n-hekzil Peroksit)
155 ÜNAL, İbrahim; ŞANLI, Oya; KISAKÜREK, Duygu; , Halojenlenmiş Fenollerden Değişik Ligandlı Bakır Fenolat Komplekslerinin Termal Bozunması ile Polimer Sentezi ve Karakterizasyonu
156 TÖNBEKÇİ ,N.; ACAR, İ.; KÖKTÜRK, U.; BALKÖSE, D.; , Naylon 6 İpliklerinin Mekanik Özelliklerine ve Kristal Yapısına Çekme ve Muss İşlemlerin Etkisi
157 GALİOĞLU, Oya; AKAR, Ahmet; , Parfüm Alkollerinin Polimerlere Bağlanması
158 AKBULUT, Nihat; MENZEK, Abdullah; BALCI, Metin; , 2.3-Dihidro 1(2H) - Azulenon’dan Oluşan Endoperoksitlerin Termolizi: Yeni Bir Endoperoksit Düzenlenmesi
159 AKBULUT, Nihat; BALCI, Metin; , Siklotetrollerin Yeni ve Stereospesifik Sentezi
160 HARMANDAR, Mansur; TAŞKESENLİGİL, Yavuz; BALCI, Me, 3-Tert-Bütoksi-6,7- Benzobisiklo (3,2,1) Okta-2,6-Dien'in Singlet Oksijenle Reaksiyonu:Yeni Bir Dioksetan-Hidroperoksit Düzenlenmesi
161 SÜTBEYAZ, Yaşar; JONES, William M.; , 5,5-Dibromo-Bisiklo 2.1.0 Pentan'ın Sentezi ve Reaksiyonları
162 DEMİR, Ayhan S.; JEGANATHAN, Alwarsamy; WATT, Davi, 5? -Kolanik Asidin Sentezi ve Karakterizasyonu
163 BALCI, Metin; VOGEL, E.; , 2.7.12.17. Tetrapropilporphylcen Sentezi ve Özellikleri
164 ÖZARSLAN, Özdemir; TARHAN, Okan; , Flavon Sentezi
165 TEREM, Bülent; ALTINOK, Altan; TANYELİ, Cihangir; , Poliketid Ara Ürünler Kullanarak Bioaküf Ürünlerin Biomimetrik Sentezleri
166 ZERENLER, Z.; TARHAN, Okan; ERTAN, M.; , Antifugan Etki Gösteren 2H-1,3,5-Thiodiazine-2-Thione Türevlerinin Sentezi
167 ÜNVER, Mustafa; TARHAN, Okan; BOZOĞLU, Faruk; , Türkiye'de Üretilen Ham Petrolün Organik Yapısı ve Biyolojik Bozunmalarının İncelenmesi
168 KILIÇ, Zeynel; GÜNDÜZ, Necla; SHAW, R. A.; CONTRAC, N4P4CI8 ve N4P4(NHEt)2CI6 ile Bazı Primer ve Sekonder Aminlerin Reasiyonu Bisiklik Siklotetrafosfazatetraen Türevleri
169 KILIÇ, Emine; TÜZÜN, Celal; , Monobrom Benzo (C) Cinnolinlerin Sentezi ve Bazı Heterosiklik Aminlerle Verdiği Aromatik Nükleofîlik Sübstitüsyon Ürünlerinin İncelenmesi
170 GÜLCE, Ahmet; BALCIOĞLU, Nurettin; , Polidiasetilenlerin Optik ve Isısal Özelliklerinin Model Bileşiklerde İncelenmesi
171 BALCIOĞLU, Nurettin; PEYNİRCİOĞLU, Bekir; , Küçük Halkaların Komşu Karbonyonların Kararlılığına Etkisi
172 PEYNİRCİOĞLU, Bekir; ÖZEL, Özden; , Bazı Siklobütil ve Siklopropilkarbinil Ketonlann Sentezleri ve Bazı Katalizli Deprotonasyon Hızlarının ölçülmesi
173 GÜNAYDIN, Keriman; ÖZTÜRK, Turan; , 1-FeniIsikIopentadesen-1'in Fotolizi
174 TALINLI, Naciye; AKAR, Ahmet; AYDOĞAN, Cevdet; , Yeni Bir Yöntemle DİHİDRODİNAFTOPİRANOPİRAN Türü Bileşiklerin Sentezi
175 METE, Ahmet; ÇETİNKAYA, Bekir; , Sübstitüe Benzimidazoller
176 ÇALIŞ, Ü.; DALKARA, S.; ERTAN, M.; , Arilalkil İmidazol Grubu Antikonvülzan Bileşikler Üzerinde Çalışmalar
177 ALTURAL, Bahzat; AKÇAMUR, Yunus; , 1-Amino-5-Benzoil-4-Fenil-2-Pirimidintiyon(l) Bileşiğinin 4-Benzoil-5- Fenil-2,3- Furandion (2) ve Tiyosemikarbazitden Sentezi
178 YILDIRIM, İsmail; AKÇAMUR, Yunus; , 4-Benzoil-5-Fenil-2,3-Furandion'um Bazı Üre ve Tiyoüre Türevleri ile Verdiği Reaksiyonlar
179 AKÇAMUR, Yunus, 4-Benzoil-5-Fenil Furan-2,3-dion'un Bazı İzosiyanatlarla Reaksiyonları
180 ÖĞRETİR, Cemil; DEMİRAYAK, Şeref; , Benzimidazol Türevlerinin Bitki Köklerinin Büyümesini Engelleyici Etkilerinin İncelenmesi
181 SARIPINAR, Emin; AKÇAMUR, Yunus; , 4-Benzoil-5-Fenil-2,3Fudandion'un Bazı Tiyosemikarbazonlarla Reaksiyonlanu
182 YILDIRIR, Yılmaz; OKAY, Gürol; , ?- ve ?- Naftalinsülfonik Asit Sentezleri Üzerine Çalışmalar
183 İÇLİ, Sıddık; ALP, Serap; , Parabanik Asit Türevlerinin Sentezleri ve Spektroskopik Çalışmaları
184 ERTÜZÜN, Vedia, Aktif Metilenli Nitrillerle a-Hidroksi Ketondan Sübstitüe 2-Aminofuran Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi
185 ORAK, Hacı; ERKMEN, Güner; , Balların Kristallenmelerinde Maltozun Etkisi
186 KABAN, Şeniz, Konjuge Heteroçiklik Sistemlerden Elde Edilen Dianyonların Dihaloalkanlarla Reaksoyanları
187 AKGÜN, Eyüp; TUNALI, Mustafa; , Zengin Elektronlu p-Sistemleri
188 AKGÜN, Eyüp; TUNALI, Mustafa; , Çinkoklorür Yardımıyla Alkoksialkilasyon Reaksiyonları
189 BİLGİÇ, Orhan, 2-Aziridin Karboksilik Asit Esterinden Amino Asit Sentezi
190 AKSU, Zümriye; KUTSAL, Tülin; , Endüstriyel Atık Sulardaki Pb2+ ve Cr6+ iyonlarının Chlorella Vulgaris'e Adsorpsiyonunun Karşılaştırmalı ve Akışkan Yataklı Reaktörlerde İncelenmesi
191 KUTSAL, Tülin; SAĞ, Yeşim; , Kırmızı AlgPalmaria Palmata, Yeşil Alg Codium Taylori ve Chondros Crispus ile Krom ve Kadmiyum Adsorpsiyonu
192 ÇINAR, Hasibe; TANYOLAÇ, Abdurrahman; , Biyoloji (Atık) Arıtma Sistemlerinde Kullanılan Bir Karma Kültürün Kinetik Parametrelerinin Belirlenmesi
193 ÇINAR, Hasibe; TANYOLAÇ, Abdurrahman; , Karma Kültür Kullanan Biyolojik Arıtım Sistemlerinin Dinamik Davranışı
194 TANYOLAÇ, Abdurrahman; TUNCEL, Süleyman A.; , Substrat İnhibisyonlu Ortamda Küresel Büyüyen Mikroorganizma Topluluğunun Dinamik Modellenmesi
195 PERÇİN, Aynur; TANYOLAÇ, Abdurrahman; , Derin Kültür Ortamında Cephalosporin-C Üretimini Etkileyen Faktörler
196 UMUL, Ş.; TANYOLAÇ, Abdurrahman; , Penisilin G(K+tuzu)’nun Sulu Çözeltilerde Bozunma Kinetiği
197 ÖZBAŞ, Tijen; KUTSAL, Tülin; , Ashbya Gossypii ile Riboflavin Üretiminde Çeşitli Büyüme Faktörlerinin Etkileri
198 BAŞÇI, Nursabah E.; ÇELEBİ, Serdar S.; , Sakkarozun İnvertaz Enzimi ile Hidrolizi Kinetiği; Su Derişiminin ve Sakkaroz İnhibisyonunun Etkileri
199 EKİZ, H. İbrahim; UÇAR, Tamer; ÇELEBİ, Serdar S.; , Triasetinin Lipaz ile Hidroliz Kinetiğine Metil Alkolün Çözücü Etkisi
200 EKİZ, H. İbrahim; UÇAR, Tamer; ELİBOL, M.; ÇAĞLAR,, Triasetinin Candida Cylindrdacea Lipazı ile Hdirolizine n-Hidrokarbonların Çözücü Etkileri
201 AKSU, Zümriye; KUTSAL, Tülin; ÇAĞLAR, Arif; , Lactobacillus delbüeckii ile Glükozdan Laktik Asit Üretiminde pH Kont-rolünün Asit Üretim Verimine Etkkileri
203 GÜLŞEN, Sevilay; MEHMETOĞLU, Ü.; , Z.Mobilis Bakterisi ile Etil Alkol Üretimi
204 HAMAMCI, Haluk; TOSUN, İsmail; , Eğimli Cidarlı Dolgulu Yatakta, Tutuklanmış Maya Hücreleri ile Alkol üretiminin Modellenmesinde Katkı
205 PEHLİVAN, Dursun; KONAR, Vahit; , Menengiç Tohumlarından Yağ Ekstraksiyonu ve Elde Edilen Yağın incelenmesi
206 KÜFREVİOĞLU, Ö. İrfan; HARTMANN, Guido; , "Myrothecium Verrucaria" Toprak Mantarından Siyanamid Hidrataz Enziminin Saflaştırılması
207 DENİZLİ, Adil; KİREMİTÇİ, Menemşe; TUNCEL, Süleyma, Şişme Kontrollü Polimerik Matrikslerden Salınım Kinetiği
208 MANNA, Muhammed; PİŞKİN, Erhan; , PMMA Plazmaferez Membranların Hazırlanması ve Özelliklerinin Saptanması
209 GÜMÜŞDERELİOĞLU, Haluk; ERTÜRK, Eyüp; ; ; PİŞKİN, , Aljinat Jellerde Faz Geçişleri
210 MUTLU, Mehmet; ERCAN, Meral T.; PİŞKİN, Erhan; , Modifiye Poliüretan Yüzeylerde Albumin ve Fibrinojen Adsorpsiyonu
211 PİŞKİN, Erhan, Biyoajan-Poimerik Taşıyıcı Sistemlerinin Uygulamaları
212 KİREMİTÇİ, Menemşe; PİŞKİN, Erhan; , Polimerik Mikrotaşıyıcı Destekli Reaktörlerde Hücre Kültürü
213 ŞERBETÇİ, Ali İhsan; PİŞKİN, Erhan; , Çözücü Döküm Yöntemi ile Poliüretan Membran Hazırlanması
214 TEKİN, Ramis; PİŞKİN, Erhan; , Nitrogliserinin Transdermal Olarak Kontrollü Salınımı
215 SANALAN, Ece; ERTÜRK, Eyüp; PİŞKİN, Erhan; , Spesifik Aktif Karbon
216 ERTÜRK, Eyüp; PİŞKİN, Erhan; , Hemoperfüzyon Kolon Dizaynı
217 ÖNCÜ, Abdurrezzak; PİŞKİN, Erhan; , Hidrojenlerden Kontrollü Salınımın Matematiksel Analizi
218 EVREN, Vural; TUNCEL, Süleyman A.; PİŞKİN, Erhan; , Silikon Kaplı Mikroporöz Polipropilen Membranlarından Oksijen Transferi ve Modellenmesi
219 YALÇINKAYA, Ayla; DÖRTER, Tülay; TUNCEL, Süleyman , Karlıova Linyiti Sıvılaştırma Kinetiğinin Ardışık Ekstraksiyon Tekniği ile incelenmesi
220 BALCI, Suna; YÜCEL, Hayrettin; DOĞU, Timur; , Aktif Kömür Üretimi Ve Karakterizasyonu
221 GÜRÜZ, Güniz; TUNCEL, Süleyman A.; DÖRTER, Tülay; , Karbonizasyon Kinetiğinin 4. Derece Runge -Kutta Algoritması ile Modellenmesi
222 YALÇINKAYA, Ayla; TUNCEL, Süleyman A.; DÖRTER, Tül, Linyit Sıvılaştırma İşleminde Hız Kısıtlayıcı Basamağın Tayin Edilmesi
223 GÜRÜZ, Güniz; TUNCEL, Süleyman A.; BAYRAKTAR, Ayşe, Etkileşmeyen Tank Sistemlerinin Dinamik Analizi
224 BAYRAMOĞLU, Mahmut, Değişik Deneysel Optimizasyon Metodlarının Karşılaştırılması
225 ALPBAZ, Mustafa; SELEK, Ayşe; , Beş Tam Karşılaştırmalı Akım Reaktörlerinin Sinüs Etkisinde Dinamiği ve Kontrolü
226 ŞAŞMAZ, Dursun Ali; YEĞİN, Salih; , Sabit Hacimli İzotermal SKTR 1.Çoklu Transfer Fonksiyonlarının eldesi
227 TANRIVERDİ, H. İbrahim, Bir Kimya Tesisinin Basitleştirilmiş Deneysel Amaçlı Simülasyonu
228 GÜRÜZ, Güniz; TUNCEL, Süleyman A.; , Sıvı Gaz Reaksiyonlarının Durgun Film Yaklaşımıyla Matematiksel Analizi
229 GÜRÜZ, Güniz; TUNCEL, Süleyman A.; KARAHAN, Yurdan, NaOH-CO2 Tepkimesinin Hareketli Düzlem Modeli ile İncelenmesi
230 MİRZAOĞLU, Ramazan, Guayakolün Hidrojenolizinde Reaktör Yüzeyinin Etkisi
231 KARAKAŞ, Gürkan; ORBEY, Neşe; , Poli (Vinil Klorür)'ün Emülsiyon Polimerizasyonunda Üretim Parametrelerinin Belirlenmesi
232 ÇALIK, Güzide; ÖZDAMAR, Tuncer H.; , İzopropil Naftalin Üretim Kinetiğinin BF3H3PO4 Katalizörü ile Çok Fazlı Tepkime Sisteminde incelenmesi
233 YÖRÜK, Sedat, Katı Yüzey Alanlarının Ölçümü
234 PIHTILI, Kazım, Güneş Enerjisi Takviyeli Isı Pompası Performansının Analizi
235 ONAT, Emin; MENGUY, Gilbert; , Güneş Enerjisinin Depolanmasında Kullanılan Tuzların Ölektik Karışımlarının Eğime Entaipilerinin Hesaplanması
236 DEMİREL, Yaşar; PAKSOY, Halime Ö.; , Dolgulu Yatakta Isı Depolanması
237 YÖRÜK, Sedat; TUTKUN, Osman; , Katı Tanecik Yoğunluklarının Minimum Akışkanlaşma Hızından Yararlanarak Tayini
238 AYHAN, Teoman, Dönen Kanallarda ve Dönen Silindirik Hacimlerde Akış ve Isı Transferi İçin Kullanılan Bağıntıların Tanıtılması
239 BESÜN, N.; PEKER,S.; , Betonit Türü Killerde Kuruma Olayının İncelenmesi
240 BALLICA, Rabia; ÇALIK, Güzide; TAKAÇ, Serpil; ÖZDA, Glutamik Asitin Biyodönüşüm Ürün Karışımından İyon Değiştirici Kolonda Ayrılması Prosesinin İncelenmesi
241 OĞUZ, Hüseyin; BREHM, Axel; , Karıştırmalı Süspansiyon Reaktörlerde Gaz-Sıvı Kütle Aktarımı
242 BİÇER, Ahmet; DAL, İsmail; , Üç Fazlı Kule Reaktörlerde Katı Sıvı Temas Etkinliği
243 TUTKUN, Osman, Çok Bileşenli Buhar-Gaz Karışımlarının Yoğunlaştırılmasında Kütle ve Eneıji Transfer Hızlarının Belirlenmesi
244 YALÇIN, Hayri; GÜRÜ, Metin; , Germencik-Ömerbeyli Jeotermal Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üretiminde Termodinamik Analizlerle Optimum Yöntemin Araştırılması
245 BİÇER, Ahmet; AR, İrfan; , Çok Bileşenli Distilasyon Sistemlerinin Optimal Dizilişinin Sentezi
246 ERAL, Meral; KINACI, Selman R.; , Uçucu Külden Uranyum Kazanılmasında Liçing Parametrelerinin incelenmesi
247 KİŞ, Kemal; ORBEY, Hasan; , Alkoller ve Diğer Polar Akışkanların İkinci Virial Katsayılarının Hesaplanması için Model Geliştirilmesi
248 TUTKUN, Osman; YÖRÜK, Sedat; , Borularda Zorlanmış Konveksiyonlar Isı Transferi
249 GÜLBARAN TÜLBENTÇİ, H. Sema, Rapitsa Keten, Aspir ve Tütün Tohumlarının Yeni bir Ekstraktör ile Ekstraksiyonu
250 AVCIATA, Ulvi; AHLATÇIOĞLU, Mehmet; , Etil Alkol Su Azeotropuna Basıncın Etkisinin Tayininde Yeni Bir Yaklaşım
251 DEVECİ, Nuran, Kompleks Teşkil eden Sıvı Sistemlerin Buhar-Sıvı Dengelerinin İncelenmesi
252 TUTKUN, Osman; YAMAN, Mehmet; , Üçlü Sistemlerde Sıvı-Sıvı Faz Dengesinin Belirlenmesi
253 ÜNER, Deniz; TOSUN, İsmail; ÖZGEN, Canan; , Ayrı Merkezli Borularda Hidrodinamik Giriş Uzunluğunun Hesaplaması
254 PIHTILI, Kazım; YILDIZ, Cengiz; , Akışkanların Dinamik Davranıştan ve Otomatik Kontrolü
255 ÜNER, Deniz; TOSUN, İsmail; ÖZGEN, Canan; , Ayrı Merkezli Borularda Kritik Reynolds Sayısının Hesaplanması
256 ÖZDEMİR, Mustafa; BOYABAT, Nesrin; , Karbon monoksit Gazı Yardımıyla Sulardaki Klor Gazı Artıklarının Giderilmesi
257 EVLİYA, H.; DİNÇER, M.; , Taşucu Kraft Kağıt Fabrikası Atık Sularının Ozonlama ile Temizlenmesi
258 YALÇIN, Hayri; KOÇ, Timur; ÖZBİLEN, Ümit; , Ankara Atmosferinin Çinko ve Galvanize Edilmiş Çeliğin Korozyon Hızına Etkisi
259 TARKAN, Necdet, Adana Sıtma Savaş İşçilerinin Organik Fosforlu İnsektisitlere Maruziyeti
260 İSMAİL, Hüseyin, Türkiye'de Sabun ve Deterjan Üretimi
261 TÜMEN, Fikret, Termik Santral Uçucu Külleri ile Sulu Çözeltilerden Fosfat Giderilmesi Üzerine Bir Araştırma
262 BÖKE, Hasan; CANER, Emine Nevin; GÖKTÜRK, Hale; , Ankara'da Hava Kirliliğinin Travertenler Üzerine Etkileri
263 SAVAŞÇI, Şahin; AKÇAY, Mehmet; , Sivas (Kent) Atmosferinde Kurşun Kirliliği ve İzleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması
264 EROĞLU, Semra; ÖZDEMİR, Mustafa; , Erzurum ve Çevresinde Kar İçindeki Oluşan Asit Çökeltilerinin Tayini
265 ÇAP, Nevin; AYDIN, Ali Osman; SEVİNÇ, Vahdettin; , Meyva Bahçelerinde Motorlu Araç Trafiğinin Yol Açtığı Pb ve Zn Birikimi
266 KESGİN, Müşerref; YÜKSEL, Ümran; İLKME, Bülent; SU, İzmir İç Körfez Alglerindeki Metal Kirliliklerinin Saptanması
267 GÜL, Şermin; BOZTEPE, Hamit; , O-Toluidin ve P-Toluen Sülfonik Asit gibi Organik Bileşiklerin Sulu Ortamda Ozonlanması ve Parçalanma Miktarının Tayini
268 KEVEN, Fikret; TOSUNOĞLU, Vahdettin; , Erzurum İçme Sularında Toprakta , Sütte F- Seviyelerinin Belirlenmesi ve Sağlık Yönünden Değerlendirilmesi
269 KARTAL, Şenol; PATAT, Şaban; KÜLCÜ, Nevzat; , Kayseri İçme Suların Bazı Eser İyonları Yönünden İncelenmesi
270 ARSLAN, Mustafa; BOYBAY, Mustafa; , Elazığ Çimento Fabrikası Çcvresindeki-Dust Fall-lann İncelenmesi
271 PATAT, Şaban; KARTAL, Şenol; KÜLCÜ, Nevzat; , Toprak ve Sebze Örneklerinde Eser Element Analizi
272 ALKAN, Cihan; GÜNDÜZ, Turgut; , Elazığ Çimento Fabrikası Baca Tozlarının Analizi ve Yararlanma Yolarının Araştırılması
273 PEKER, İbrahim, Çimento Sanayi ve Çevre Kirlenmesi
274 BOYABAT, Nesrin; ÖZBAY, Orhan; , Erzurum İçme Sularında Cl-Mıktannın Tayininde Analiz Yöntemlerinin Karşılaştırılması
275 İPEKOĞLU, A. Nursen, Katı Artık Probleminde Alternatif Çözümler
276 ŞEN, Bülent, Sulardaki Bazı Zehirli Maddelerin Kimyası
277 ÖZDURAL, Ahmet R., Kimya Mühendisliğinin İlaç Sanayiindeki Rolü
278 ALTINTAŞ, N.; AYOK, T.; GÖZMEN, T.; TOLUN, R.; , Mazıdağı Fosfat Kayası Konsantresinden Fosforik Asit Üretimi
279 GÖNEN, Necmi; KORKMALI, Suphi; , Mazıdağı Fosfatlarından Yanürün Olarak Uranyum Kazanılması
280 ÖZCAN, Ö.; LİMAN, H.; BULUTÇU, A. N.; TOLUN, R.; , Fluorit ve Kalsitin Flotasyon Yöntemi ile Ayrışması
281 ŞAHİN, Sami, Bor Giderilmesinde Ait Lojit Doğruları
282 ÖLMEZ, Halis; YILMAZ, Veysel Turan; ERDEM, Emin; A, Fosfojips için Bir Rafinasyon Metodu Geliştirilmesi
283 ÖLMEZ, Halis; ERDEM, Emin; YILMAZ, Veysel Turan; A, Fosfojips ve Çimento Hidrasyonuna Etkisi
284 CEYHUN, İlhami; KOCAKERİM,M. Muhtar; BAYRAMOĞLU, M, Kalkopirit Konsantrelerinin Sulu Ortamda Klor Gazı ile Çözünürleştirilmesinin Optimum Şartlarının Tesbiti
285 ERAL, Meral; KINACI, Selman R.; , Uçucu Külden Uranyum Kazanılmasında Liçing Parametrelerinin incelenmesi
286 TİRYAKİ, Aydın; EROĞLU, İnci; ; ; SELÇUK, Ekrem; , Ergimiş Metal Oksitlerinin Viskozite ve Elektriksel İlet
287 ÇOLAK, Sabri; GÜRSES, Ahmet; EKMEKYAPAR, Ahmet; , Oksitli Bakır Cevherlerinden Sıılu Ortamda SO2 Gazı ile Bakır Çözmenin Opumum Şartlarının Belirlenmesi
288 VAYISOĞLU, Sultan; ERBATUR, Gaye; , Türkiye'deki Bazı Taşkömürlerinin Yapı-Kok İlişkilerinin İncelenmesi
289 ALKAN, Cihan; GÜNDÜZ, Turgut; , Akdağmadeni Damar Grafit Cevheri ile Tire Grafit Cevherinin Değerlendirilmesi
290 BİLGESU, Ali Y.; ERŞAHAN, Hürriyet; , Beypazarı Linyitlerinin Flash Prolizi
291 CEYLAN, Kadim; OLCAY, Aral; , Linyitlerin Ekstraksiyon Yöntemiyle Çözünürleştirilmesi
292 DÖRTER, Tülay; TUNCEL, Süleyman A.; GÜRÜZ, Güniz; , Demir Sülfür Varlığında Linyit Sıvılaştırılması
293 ÖZKISACIK, Jale; BEKTAŞ, Sema; YÜRÜM, Yuda; , Erimiş Tuz Katalizörleri Kullanarak Kömürün Hidrojenlendirilerek Sıvılaştırılması
294 CEYLAN, Kadim; ÇALIMLI, Ayla; OLCAY, Aral; , Linyit Çözünme Ürünlerinin Yapısal Analizi
295 KÜÇÜKBAYRAK, Sadriye; BASMACI, Fügen; KADIOĞLU, En, 350-650°C Ağırlığındaki Hava Oksidasyonunun Linyit Kömürüne Etkisi
296 AZIK, Murat; YÜRÜM, Yuda; , Oksidasyonun Beypazarı Linyitlerinin Makromoleküler Yapısına Etkisi
297 ÖZYÖRÜK, Haluk; PEKMEZ, Kadir; YÜRÜM, Yuda; , Beypazarı Linyitlerinin Susuz Protonlu Ortamdaki Elektrokimyasal Davranışı
298 KÖSEOĞLU, Fitnat; OLCAY, Aral; SARIKAYA, Yüksel; , Tunçbilek ve Zonguldak Kömürlerinde N2 ve CO2 Adsorpsiyonu
299 CEYLAN, Kadim; OLCAY, Aral; , Linyitlerin Ekstraksiyonunda Linyitlerdeki Kükürdün Ekstraksiyon Ürünlerine Dağılımı
300 OĞUZ, Meral; OLCAY, Aral; , Bakır Tuzları ile Linyitlerden Kükürdün Uzaklaştırılması
301 TUĞLUHAN, Ayşe; YÜRÜM, Yuda; , Beypazarı Linyitlerinin Superkritik NaO-Etanol ile Desülfürizasyonu
302 KANMAZ, A.; BEŞİROĞLU, K.; KABAY, N.; ÖLMEZ, Ş.; Y, Yatağan Linyit Kömürü ve Küllerindeki Uranyumun Ortamdaki Ekstraksiyonu Etkiliyen Parametrelerin Spetrofotometrik Olarak İncelenmesi
303 CEYLAN, Kadim, Elbistan Linyitlerinin Düşük Sıcaklıklarda Karbonizasyonu ve Sıcaklık Katranlarının Bileşimlerinin Nitel İncelenmesi
304 İÇLİ, Sıddık; TUTAŞ, Mehmet; , H-NMR Spektroskopisiyle Germik Petrolü Asfaltitinin Sütrüktürel Analizi
305 KUTSAL, Afife; EROL, Murat; ÇALIMLI, Ayla; OLCAY, , Şımak Asfaltitlerinin Yüzey Özelliklerinin İncelenmesi
306 KOCAKERİM,M. Muhtar; ONGANER, Yavuz; , Cizre Asfaltitinin Demir-3-Klorürle Liçingi
307 EROL, Murat; KUTSAL, Afife; CEYLAN, Kadim; ÇALIMLI, Bolu-Göynük Bitumlu Şistlerinin Sıvılaşma Potansiyelinin İncelenmesi
308 KARABAKAN, Abdulkerim; YÜRÜM, Yuda; , Göynük Bitumlu Şistinin Süperkritik Toluen ile Ekstraksiyonunda Mineral Matriksin Etkisi
309 SAĞLAM, Mehmet, Göynük Bitumlu Şistlerinin Hidrojen Atmosferinde Ekstraksiyonu
310 YAVAŞOĞLU, N.; KARAOSMANOĞLU, Filiz; AKSOY, H. Ayş, Sütleğen Tohum Yığının Alternatif Dizel Yakıt Olarak Değerlendirilmesi
311 KAHRAMAN, İsmail; KARAOSMANOĞLU, Filiz; AKSOY, H. , Alternatif Dizel Yakıtı olarak Pirina Yağının Değerlendirilmesi
312 TUNA, Aslı; AKSOY, H. Ayşe; CİVELEKOĞLU, Halidun; , Türkiye Kökenli Aspir Tohumu Çeşitlerinin Trigliserid Yağ İçeriği
313 YAVAŞOĞLU, N.; KARAOSMANOĞLU, Filiz; AKSOY, H. Ayş, Türkiye Kökenli Sütleğen Tohum Yağı Teknolojik özellikleri
314 ÜSTÜN, Güldem; CİVELEKOĞLU, Halidun; , Tall Yağının Selektif Adsorpsiyon Yöntemiyle Yağ ve Reçine Asitlerine Fraksiyonlanmasının İncelenmesi
315 KARAOSMANOĞLU, Filiz; AKSOY, H. Ayşe; CİVELEKOĞLU,, Etanollü Benzinlerde Faz Ayırımı
316 YÜKSEL, Mithat; SAĞLAM, Mehmet; , Aromatik Azotlu Bileşiklerin Gaz Faz Hidrojenlenmesindeki Davranışları
317 YÜKSEL, Mithat, Gaz Faz Hidrojenlenmesi ile 2.5 Dimetilanilin’de 1.4 Dimetilsiklohekzan Oluşumunun İncelenmesi
318 BİLGESU, Ali Y.; TOĞRUL, T.; İNALAKDERE, F.; AKOSM, Petkim Kaprolaktam Fabrikası Alkali Artık Çözeltisinin Değerlendirilmesi
319 ÇAKICIOĞLU, Fehime; YENİGÜL, Mesut; , Düz ve Dallanmış Olefinik Hidrokarbonların Sulfonasyonuyla Elde Edilen Ürünlerin Yüzey Aktif Madde Olarak Kullanım Ajanlarının İncelenmesi
320 SERİNDAĞ, Osman; SERİN, Selahattin; , Leuco Kükürt Siyahı Sentezlenmesi
321 ÇEVİRİCİ, Kemal; BOYBAY, Mustafa; ARSLAN, Mustafa;, Elazığ'daki Hava Kirliliği
322 KELEŞ, Esin; BOYBAY, Mustafa; ÇEVİRİCİ, Kemal; , Sularda Cr (VI) İyonlarının uzaklaştırılmasında Toprak ve Saman Kullanılması
323 ARAS, Leyla; KOÇAK, İhsan; GÜLER, H.; , İyonomerlerin Çözelti Özellikleri
324 GÜLER, Hülya; ALPAUT, Oktay; , Metal Bloklu DTA Aletinde Alan Isı-ilişkisi
325 ÇINAR, Hasibe; TANYOLAÇ, Abdurrahman; , Biyolojik Arıtma Sistemlerinde Kullanılan Karma Kültürde Amonyum Sülfat Substrat İnhibisyonu
326 ALPBAZ, Mustafa, Dolgulu Destilasyon Kolonunun Dinamiği
327 YALÇINKAYA, Cengiz; NİŞLİ, Gürel; , Değişik Ortamlarda Rutin'in Stabilitesi ile Asitliği
328 İLKME, Bülent; NİŞLİ, Gürel; , 1.6.-Dibenziol-d-Glusitol (OBDG) Dietil Galaktat (DEG) ve 1.6 DiasetiI-2.5-Metilen-D-Mannitol'un (DAMM) Pircyodat Yükseltgenmesi ile Tayini
329 YÜKSEL, Ümran; İLKME, Bülent; ARDIÇ, Zafer; İÇYÜZ,, Şaraplarda Eser Element Tayini
330 ÖZSÖZ, M. E. Ş.; DAMCI, K.; AYSEL, V.; KANDEMİR, F, Cystoseira Compressa'mn Amino Asit İçeriğinin Saptanması
331 YÜKSEL, Ümran; YÜKSEL, Mithat; KAYI, Mehmet; , 1,5-Di (Karboksifenil)-3-(4-MetoksifeniI) Karbamoil Formaza'ın Polarografik Özeliklerinin İncelenmesi
332 SÜMER, Şenay, Biyomoleküller Üzerine Radyasyon Etkileri
333 SUNGUR, Deniz; ÇELEBİ, Serdar S.; , Nişastanın Asidik ve Enzimatik Hidrolizi ile Saf Kristal d-Glukoz Üretimi
334 ŞEN, Bülent, Sulardaki Madde Dönüşümü ve Mikroorganizmalar
335 ÇUKUR, Alaaddin; KUNÇ, Şeref; AKKILIÇ, M. E.; , Elazığ Çeşme Suyu Analizleri
336 KARABABA, S.; YILDIZ, N.; ÖLÇÜCÜ, A.; ÇAĞLAR, P.; , Elazığ Yöresinde Süt Örneklerindeki Bazı Ağır Metallerin AAS Yöntemi iie Tayini
337 KUTLU, Işık; SUNGUR, Deniz; ÇELEBİ, Serdar S.; , Çeşitli Bira-Malt Numuneleri Kalitelerinin Mayşeleme Koşullarındaki ?-Amilaz Enzimi Aktivitelerinin Belirlenmesi
338 ZORA, Metin; SAYRAÇ, Tuğmaç; ZOR, Lale; , 3, 4- Diaza-trisiklo[4,4.1.01.6] Undekatrien Halka Sistemlerinin Sentezi
339 TAKAÇ, Serpil; ÖZDAMAR, Tuncer H.; , 2-İZOPROFİLNAFTALİNİN BAKIR KATALİZÖR İLE ÜÇ FAZLI TEPKİME SİSTEMİNDE 2-İZOPROPİLNAFTALİN HİDROPEROKSİTE OKSİDASYON KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ

Toplam 339 adet kayıt bulundu.