Kongre Bildirileri
  V. Kimya ve Kimya Mühendisliği Simpozyumu, 1987, Hacettepe Üniversitesi, Ankara
Sıra no Yazar Bildiri
PDF*
1 DALKARA,S. ÖZKANLI,F. ERTAN,M. , Bazı Yeni 1-Sübstitüe Benzimidazol Ve Benzotriazol Türevi Bileşiklerin Sentezi Ve Yapı Aydınlatılması
2 AFŞAR,H. DEMİRATA,B. , Maneb, Zineb, Mancozeb Ve Bunların Seçilmiş Karışımlarının Farklandırılması
3 ÜNALEROĞLU,C. BALCIOĞLU,N. , 1,3-Butadienin Allil Metal Kompleksleriyle Polimerizasyonu: I.Ased-Mo Yöntemiyle Ara Ürünlerin Kurumsal İncelenmesi
4 TUNOĞLU,N. FINDIK,E. S. TÜRKER,L. OKAY,G. , Sübstitüe 3-Pirolidino Benzofuran Sentezi Ve Dimetil Asetilendikarböksilatla Tepkimesinin İncelenmesi
5 ÇAKMAK,O. BALCI,M. , Disübstitüe Benzobarrelen Türevlerinin Sentezi
6 SÜTBEYAZ,Y. SEÇEN,H. BALCI,M. , Yeni Ve Stereospesifik Bir Yöntemle Conduritol-A Sentezi
7 CEYLAN,Z. ATASOY,B. BALCI,M. , Sikloheptatrien-Norkaradien Dengesi
8 YILDIRIM,İ. AKÇAMUR,Y. , Bazı Yeni Pirrol Ve Pirimidin Türevi Bileşiklerin Sentezi
9 YAŞAR,S. ÜLKER,Y. KARAMAN,H. , Color Index de Yapıları Bilinen Siyanürük Klorür Türü Reaktif Boyalardan Bazılarının Sentezi
10 KILIÇ,Esma TÜZÜN,C. , Bazı Yeni Benzo [c] Cinnolin Türevlerinin Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi
11 ÖZDEN,S. ÖZDEN,T. GÜMÜŞ,F. ERAR,A. , İn Vitro Antibakteriyel Etkili Mono, Di Ve Trisübstitüe-2-Fenilbenzimidazol Türevlerinin Kantitatif Yapı-Etki İlişkileri
12 SEÇEN,H. YILDIZ,Y. K. BALCI,M. , 5,6-Benzo-1,2,5-Sikloheptatrien'in Sentezi Ve Reaksiyonları
13 KÜÇÜKBAY,H. ÇETİNKAYA,B. ÇETİNKAYA,B. , Benzoin, Furoin Ve Asetoin Oluşumunda Bis(N-Metilbenzotiyazolidinilid-2-en) Ve İlgili Bileşiklerin Katalitik Etkisi
14 AYDIN,F. ÖZKAN,R. , 1,2-Dibromosiklohekzanın Eliminasyon Reaksiyonları
15 SARIKAYA,M., Lewıs Yapısı, Hibrit Türü Ve Molekül Şekli Tayininde Yeni Bir Yöntem
16 DEMİR,A. S. ÜRKMEZ,R. ABDELKADER,W. Y. WATT,D. S. , Kuasinoidlerin Ara Ürünü Olan Tri-Tetra Çiklik Çiklohekzadien Türevlerinin Sentezi
17 AKGÜN,H. DALKARA,S. DEMİR,A. S. , Bazı Etanol Türevi Bileşiklerinin 2D NMR Teknikleri Kullanılarak Spektral Özelliklerinin İncelenmesi
18 ARSLAN,M. ORMANOĞLU,Y. BALLICA,Y. BOYBAY,M. , Afşin-Elbistan Termik Santralı Uçucu Külünde Çeşitli Elementlerin Çözünürlüklerinin İncelenmesi
19 İNEL,O. KAYIKÇI,N. , Eskişehir Bentonitlerinin Yemeklik Yağ Ağartılmasında Kullanılabilirliğinin Araştırılması
20 ÖLMEZ,H. YILMAZ,V. T. , Fosfojips Rafinasyonunun DTA Tekniği İle İzlenmesi
21 TOPALLAR,H. İŞCAN,M. , Trakya Bölgesi Ayçiçek Yağının Hidrojenasyonu
22 ÇOŞAR,T. GÜMGÜM,B. , Fosfat Kayacı Liçlerinden Alkollerle Fosforik Asit Ekstraksiyonu
23 ŞENDİL,O. TÜRKER,A. R. , Şırnak Asfaltitleri Külünde Molibdenin Spektrofotometrik Olarak Tayini
24 CANEL,M., Hidrojen Gazı Ve H - Donör Çözücünün Kömürün Sıvılaştırılmasına Etkisi
25 OKTAY,M. ALKAN,M. KOCAKERİM,M. M. ONGANER,Y. , İnderit Mineralinin Sulu Ortamda Karbonoioksit İle Çözünürleştirilmesi Ve Çözünme Kinetiğinin İncelenmesi
26 APAK,R. TOR,İ. , Akut Metal Toksikliği Korelasyonları Ve Metal Panzehirlerinin Özellikleri
27 APAK,R. BAYKUT,F. FİLİK,H. , Kuvvetli Kalevi Çözeltiden Galyumun Oksin Ve Kelex 100 İle Ekstraksiyonu
28 KAYA,M., Silika Jel İçinde BaCO3, BaSO4 Kristallerinin Büyütülmesi Ve CdS' ün Homojen Çöktürülmesi
29 ÖZPOZAN,N. KÜLCÜ,N. , Dörtlü Toprakalkali Ortotelluratlarının X - Işınları Toz Difraksiyon Yöntemi İle İncelenmesi
30 SÜLÜ,M. ÇETİNKAYA,B. , 2,6-Di-t-Bütil-4-Metilfenolün Fosforlu Türevlerinin Sentezi Ve Özelliklerinin İncelenmesi
31 GÜLER,R. ULUSOY,U. , Chernobyl Kazası Sonrasında Sivas Piyasasında Satılan Çaylarda Cs-137 / Cs-134 Aktiviteleri Ve Bunların Arıtımında Killerin Kullanılabilirliği
32 ÖZKISACIK,U. BEKTAŞ,S. YÜRÜM,Y. , Kömürün Hidrojenlendirilerek Sıvılaştırılmasında Erimiş Ve Katı Halde Bulunan Tuz Katalizör Etkısi
33 AZIK,M. YÜRÜM,Y. , Beypazarı Linyitinin Camsı Geçiş Sıcaklığınıa Oksidasyonun Etkisi
34 KARABAKAN,A. YÜRÜM,Y. , Göynük Bitümlü Şistlerinin Süperkritik Toluen Ekstraksiyonunda Organik Madde Veriminin Zaman Ve Sıcaklıkla Değişimi
35 EROL,M. ÇALIMLI,A. OLCAY,A. , Bolu - Göynük Bitümlü Şistlerinin Süperkritik Gaz Ekstraksiyonu
36 KUTSAL,A. ÇALIMLI,A. OLCAY,A. SARIKAYA,Y. , İşlem Görmüş Asfaltitlerin Yüzey Özellikleri
37 ERBATUR,O. ERBATUR,G. ARTOK,L. ŞENEL,G. ÇOBAN,A. , Linyitlerin Demir-Çelik Endüstrisi Yüksek Fırın Gazı İle İşlenerek Niteliklerinin Yükseltilmesi
38 GÜLCE,H. ÖZYÖRÜK,H. YÜRÜM,Y. , Beypazarı Linyitinin Kükürtsüzleştirilmesi Ve Yapısındaki Kükürtlü Organik Bileşiklerin Polarografik İncelenmesi
39 KARA,H. MİRZAOĞLU,R. , Bazı Kömürlerdeki Amino Asitlerin Tayini
40 GÜRSES,A. BAYRAKÇEKEN,S. ÇOLAK,S. GÜLABOĞLU,Ş. , Erzurum-Balkaya Kömürünün Yüzebilirlik Özelliğinin Ve Bu Özelliğe Etki Eden Parametrelerin İncelenmesi
41 UTİNE,M. Tevfik, Hafif İndirgeyici Ve Oksitleyici Koşullarda Seyreltik Asit Çözeltilerinde Linyitin Mikroelektroforetik Davranımı
42 AZIK,M. DOĞRU,R. , Şırnak Asfaltitinin Düşük Sıcaklık Karbonizasyonu Ve Demir(III)Klorür Hegzahidratın Etkisi
43 HOŞGÖREN,H. TOPAL,G. , N-Oktil Antranilik Asitin Hazırlanması Ve Cu2+, Ni2+, Co2+'nin Solvent Ekstraksiyonunda Kullanımı
44 BOZKURT,Ç. İMAMOĞLU,Y. , Fotokatalitik Metatez Tepkimesiyle Polibütadienin Degradasyonu
45 ZÜMREOĞLU,B. İMAMOĞLU,Y. , W(CO)6/Olefin/CCl4/h? Sisteminde Kinetik Çalışmalar
46 YURDAKUL,Ş. AKYÜZ,S. DAVİES,J. E. D. , Halojenli 3,5-Dimetilpridin Komplekslerinin Kırmızı-Altı Ve Raman Spektroskopileri İle İncelenmesi
47 SAYDAM,S. TUNALI,N. K. , Bazı Birinci Sıra Geçiş Metallerinin Etanolamin Komplekslerinin Sentezi Ve [Co(Eta)3].3H2O'nun Hidrolizi İle [Cr(Eta)3] Oluşma Kinetiği
48 KANTARCI,Z. EKİCİ,N. AKYÜZ,S. , Cd(prazin)Cd(CN)4.2Benzen Ve Cd(prazin)Hg(CN)4.2Benzen Klatrat Bileşiklerinin İnfra-Red Bölgesinde Spektroskopik İncelenmesi
49 ERİM,B. AVŞAR,E. , Kobalt(II) - Nitrat Kompleksinin Oluşum Dengesinin İncelenmesi
50 MARŞAN,H. KAYA,C. , Mo2 (OOCCH3)4 Ve cis-Mo(CO)2(izopren)2 Bileşiklerinin Fotokimyasal Olarak Sentezi
51 TOPPARE,L. KIZILYALLI,M. AKBULUT,U. , Trimer 4 - Klorofenil İsosiyanatın (C21H12O3N3Cl3) Elektroliz Yolu İle Eldesi Ve Kristal Yapısı
52 KIZILYALLI,M. GÜVENSOY,C. , Borik Asidin Bozunma Mekanizması
53 AKYÜZ,S. EKİCİ,N. KANTARCI,Z. , Pridin - 1 - Oksit Ligandlı Hofmann Tipi Komplekslerin İnfrared Spektroskoisi
54 KÖK,T. R., Adamantan Yapısında İlk Ge - Te Metalorganik Bileşiği
55 ÖZDEMİR,Ü. TUNALI,N. K. , Cr, Co, Ni, Zn'nin Ortofenilendiamin Komplekslerinin Sentezi, [Co(opd)2]SO4 Ve [CrCl2 (opd)2 ] Cl'nın Akuasyon Kinetiği
56 GÜNDÜZ,N. KILIÇ,Z. KILIÇ,Esma NAZIR,H. , Fosfor - Azot Bileşikleri 1 - Diklorofosfinil - 2,2,2 - Triklorofosfazen'in Aminolizi
57 GÜNDÜZ,Turgut KILIÇ,Esma ATAKOL,Orhan , Özel Yapıdaki Bazı SCHIFF Bazlarında İntramoleküler OH…N=CH Hidrojen Bağlarının Susuz Ortamda IR Spektroskopisi Tekniğiyle İncelenmesi
58 GÜNDÜZ,Turgut CANEL,Esin , SCHIFF Bazlarının Geçiş Elementleriyle Verdiği Komplekslerin Kararlılık Sabitlerinin Potansiyometrik Metotla Tayini
59 ÖZGEN,T. YILDIZ,M.A. SALİH,B. , Manyetik Alanlı Kütle Spektrometresinin IBM PC Uyumlu Bilgisayara Bağlanması Ve Kontrolu
60 ÖZSÖZ,M. E. Ş. ALTINİĞNE,N. AYSEL,V. , Jania Rubens'in Amino Asit İçeriğinin Saptanması
61 ÖZPOZAN,T. ÜSTÜNBAŞ,H. B. DOĞAN,M. HASANOĞLU,E. , Kayseri Çevresinde Yaşayan Annelerin Sütünde Bulunan Klorlu Pestisid Düzeylerinin İncelenmesi
62 ÇENGELOĞLU,Y. MİRZAOĞLU,R. , SO2 ' nin Su, NaOH Ve Kırmızı Çamurla Tutulması
63 ÇELİK,S. KUNÇ,Ş. , G. C. İle Hileli Benzinlerin İncelenmesi
64 TEMİZER,A. KIR,S. ERDOĞAN,H. EROL,D. D. , Bazı (5 - Nitro - 2 - Furil) Alkiliden - 2 - Hidrazinotiyazol Türevlerinin Diferansiyel Puls Polaragrafisi İle Tayinleri
65 ÖLMEZ,Ş., U (VI)' nın Trı - Octyl Amıne (TOA) İle Ekstraksiyonunda, Verimi Etkileyen Parametrelerin İncelenmesi
66 ÜLGEN,A. DOĞAN,M. YILDIZ,M.A. , GRİMM Tipi Glim Boşalım Lambasının Bilgisayara Bağlanması
67 YALÇIN,N. AYDIN,A. O. SEVİNÇ,V. , Tarım Alanlarında Motorlu Araç Trafiğinin Yol Açtığı Pb Ve Zn Birikimi
68 DİNÇER,F. N. YAŞAR,A. ARCASOY,A. ÇAVDAR,A. O. DİNÇ, Thalassemialı Ve Karaciğer Sirozlu Hastaların Kan Elemanlarında Ve Saçlarında Çinko Tayini
69 YAMAN,M. ÇAĞLAR,P. , Türk Tütünlerinde Ca Ve Mg'un AAS İle Tayini
70 DEMİR,M. KUCH,A. , X-Işınları Floresans Analizi İle Pas'Daki Sülfat, Fosfat Ve Silikat Tayininde Ceşitli Matrikslerin İncelenmesi
71 CEYLAN,Veli Kemal, Ferrik Hidroksit Adsorbsiyonu Ve Tri - Bütil Fosfat (TBP) Ekstraksiyonuyla Sularda Uranyum Miktarının Spektrofotometreyle Saptanması
72 EKMEKÇİ,G. SOMER,G. , Anot Çamurundaki Selenyumun Spektrofotometrik Metotla Tayini
73 TEMİZER,A. BEKSAÇ,M. S. ÖZER,D. , Radioimmunoassay İle Hormon Tayinleri
74 EROĞLU,A. E. VOLKAN,M. , Sb(III)'ün Deniz Suyundan Merkapto Reçine Kullanımı İle Seçiçi Olarak Ön Zenginleştirilmesi Ve Tayini
75 ŞENER,B. TEMİZER,H. , Spirobenzilizokinolein Grubu Alkaloitlerin Sirküler Dikroizm Spektrumları
76 ÖZDEMİR,Y. GÜÇER,Ş. , UV/VIS - TÜREV Spektrofotometresi İle Hayvan Yemlerinde Fenilamin, Triptofan Ve Tirozin Aminoasitlerinin Belirlenmesi
77 AKÇAY,M. ELİK,A. SAVAŞÇI,Ş. , Tecer Irmağı Sedimentinde Adsorbe Ve Toplam Metal Özütleme Hızı Ve Verimi Üzerine Ultrasonik Uyarının Etkileri
78 AKÇAY,H. ARDİSSON,G. , Doğu Karadeniz Bölgesi Bıtki Beslenme Zincirinde Çernobil Etkisinin İncelenmesi
79 AKYÜZ,Tanıl İNCE,Selma TÜRKALP,Macide YAVUZ,İhsan , EDXRF Spektrometresi İle Trabzon - Maçka Bölgesi Örneklerinde Bakır Molipten Tayinleri
80 AKYÜZ,Tanıl, XRF Tekniği İle Ham Petrol Örneğinin İçerdiği Elementlerin Analizlenmesi
81 DEMİRCİ,Ş. TÜRKER,L. MELİKOĞLU,T. ABDULLAH,M. KAYA, Arkeolojik Gıda Kalıntılarının Analizi Ve Kolesterol Tayini
82 BEREKET,G. DEMİR,T. , Çeşitli Çözücü Karışımlarında Bibenzimidazol Türevlerinin Potansiyometrik Titrasyonu
83 HASDEMİR,E. SOMER,G. , Selen (IV)' ün Polarografik Davranışları
84 GÜNDÜZ,Turgut KILIÇ,Esma KENAR,Adnan ÖZTAŞ,S. Gül , Susuz Ortam Titrasyonları Hidrazin Ve Bazı Türevlerinin Mangan(I I I) Asetatla Redoksimetrik Metodla Tayinleri
85 GÜNDÜZ,Turgut KILIÇ,Esma ÖZKAN,Gülerken , Susuz Ortam Titrasyonları - Çeşitli Ortamlarda Simetrik Alifatik Dikarboksilli Asitler Ve İkili Karışımlarının Potansiyometrik Titrasyonları
86 GÜNDÜZ,Turgut KÖSEOĞLU,Fitnat KILIÇ,Esma ATAKOL,Or, Susuz Ortam Titrasyonları - N - Fenilsalisilaldimin Schiff Bazının Asitlik Ve Bazlığına Fenil Grubundaki Sübstitüentlerin Etkisinin Potansiyometrik Olarak İncelenmesi
87 GÜNDÜZ,Turgut KILIÇ,Esma ÖZTAŞ,S. Gül , Susuz Ortam Titrasyonları - Asetik Asit Ortamında Antrasen Ve Antrasen Türevlerinin Mangan(Iıı) Asetatla Redoksimetrik Olarak Titrasyonları
88 ARCA,M. YILDIZ,A. , Bakır İyonlarına Duyarlı Polipirol Elektrodu
89 ARCA,M. GÜVEN,O. YILDIZ,A. , Sulu Ortamda Hazırlanan Polipirol'Ün Elektrokimyasal Davranışı
90 TEMİZER,A. ALTINÖZ,S. BEKSAÇ,M. S. , Adsorbtif Sıyırma Voltametrisi İle Seftriaksiyon'Un Biyolojik Materyalden Tayini
91 PEKMEZ,K. ÖZYÖRÜK,H. YILDIZ,A. , Modifiye Grafit Elektrotla Elektrokimyasal Çalışmalar
92 EMİR,B. D., Bazı Aromatik Ketonların Katodik İndirgenme Reaksiyon Mekanizmalarının Nitron Spin Kapanı Ve Elektron Spin Rezonans Spektroskopisi Yöntemleri İle İncelenmesi
93 PEHLİVAN,E. YILDIZ,S. , Sentetik Bir Reçine Olan Chelex-100 İle Tabii Bir Reçine Olan Sporopollenin'İn Ligand Değiştirici Olarak Karşılaştırılması
94 SOMER,G. KUTAY,N. , Anot Çamurundaki Selenin Spektrofotometrik Tayini
95 AYDIN,A. GÖKSEL,F. S. SARAÇOĞLU,S. , Siyanür Tayini İçin Fluorometrik Yeni Bir Yöntem
96 GÖKMEN,A. DELZENDEH,M. ATAMAN,O. Y. , Dalgaboyu Modulasyonu İle Taban Düzeltmeli Atomik Emisyon Spektrometrisinin Optimizasyonu Ve Çeşitli Sistemlere Uygulanması
97 BAYKUT,F. TÜTEM,E. APAK,R. , Mitoksantron Ve Cu(I) - Mx, Cu(II) - Mx Komplekslerinin Spektrofotometrik Ve Polarografik İncelenmesi
98 AYGÜN,S. EL-SALLAQ,İ. VOLKAN,M. ATAMAN,O. Y. , Amalgam Yapma Tekniği Kullanılarak Soğuk Buhar Atomik Absorpsiyon Spektrometrisi İle Civa Tayini
99 GÖKMEN,A. TOYDEMİR,Ş. , Mikrobilgisayar Kontrollü Atomik Soğurma Spektrometresi
100 HINCAL,F. ATAÇERİ,N. YETGİN,S. , Ankara Çevresindeki Çocuklarda Serum Selenyum Düzeylerinin Spektrofluorometrik Yöntemle Tayini
101 ÖZBABA,F. VOLKAN,M. GÖKMEN,İ. , Hidrür Oluşturmalı Aas İle Kan Serumunda Selenyum Tayini
102 ÖLÇÜCÜ,A. GÜLCÜ,B. KUNÇ,Ş. ÇAĞLAR,P. KARA,S. , Mn Ve Zn Katılımlı Yemlerle Beslenen Piliçlerin Kan Ve Karaciğerlerinde Bu Elementlerin Analizleri
103 ÇUKUR,Alaaddin KUNÇ,Ş. , Samsat Kazısı Metal Buluntuları
104 GÜÇER,Ş. VAECK,L. Van ADAMS,P. , Grafit Fırında Kalayın Bazı Kimyasal Reaksiyonlarının Laser Mıkroprob Kütle Spektrometresi İle İncelenmesi
105 İÇLİ,S. ALP,S. KOÇ,H. , Sulfoksi Tiyazolidinon Ve Rodaninlerin Sentezleri Ve Stereokimyasal İncelemeleri
106 KÜSEFOĞLU,S., Metil-?-Hidroksimetil Akrilatin Sentezi Ve Polimerleşmesi
107 İKİZLER,A. A. SERDAR,M. UZUNİSMAİL,N. , Bazı 1,2,4-Triazolin-5-on Türevlerin Elde Edilmesi
108 İKİZLER,A. İKİZLER,A. A. SANCAK,K. , Bazı 1,2,4-Triazolin-5-on Türevlerinin Sentezi
109 TALINLI,N. AKAR,A. AYDOĞAN,A. C. , Hidroksiketonların 2-Naftol İle Reaksiyonlarının İncelenmesi (II)
110 GÜNAYDIN,K. ANAÇ,O. , Dimetildiazomalonatın 1-Fenilsiklododesen İle Bakır (II) Asetilasetonat Katalizörü Varlığındaki Reaksiyonun İncelenmesi
111 AKGÜN,E. TUNALI,M. , Karbozal Alkaloidlerinin Sentezi
112 ERDİK,E., ?-Klorboronik Esterlerin Lityum Klorür Ve Çinko Klorür Epimerleşmesi
113 GALİOĞLU,O. AKAR,A. AYDOĞAN,A. C. , Polimere Bağlı Tosilhidrazonların Ayrıştırma Reaksiyonları
114 ALANKUŞ,Ö. ANIL,H. , Bazı Monosakkaridlerin Metillenmiş Metil Glikozidlerinin Kısmi Sentezi Ve Gaz Kromatografik İncelenmesi
115 DALKARA,S. ÇALIŞ,Ü. ERTAN,M. AKGÜN,H. , Bazı Yeni 4-Aril-4-İmidazolin-2-on Yapısında Bileşiklerin Sentezleri Ve Yapılarının Aydınlatılması
116 KEPEZ,M. ÖNAL,A. , Cehri ( Rhamnus Tinctoria) İle Yün Boyanmasında Renk Özelliklerinin Geliştirilmesi
117 İKİZLER,A. İKİZLER,A. A. YÜKSEK,H. , Adipik Asid Dihidrazidinin Bazı İminoesterler İle Reaksiyonu
118 İKİZLER,A. BAHÇECİ,Ş. , 1,2,4-Triazol'ler Ve 1,2,4-Triazolin-5-on'lar Üzerine Bir Çalışma
119 İKİZLER,A. SERDAR,M. , Bazı 1,2,4-Triazol Türevlerinin EldeEdilmesi
120 İKİZLER,A. İKİZLER,A. A. YÜKSEK,H. , Bazı 1,2,4-Triazol Türevlerinin Kütle Spektrumları
121 DURUCASU,İ., 2-Amino-6-Brom-5-Deazapterinin Maskelenmesi İçin Değişik Sentetik Yolların Araştırılması
122 Atilla,H. ÖZKAN,R. , Allil Klorüre Frıedel-Crafts Reaksiyonuyla Aromatik Açil Klorürlerin Katılmasının İncelenmesi
123 YALÇINKAYA,M. BİLGİÇ,O. , 1,3 Tiyazinlerin Yeni Bir Yöntemle Sentezleri
124 ANAÇ,O. MAZLUMOĞLU,T. AYDOĞAN,A. C. , Etilasetodiazoasetat Ve Dimetildiazomalonatın Sikloheptenle Bakır(II)Asetilasetonat Katalizörlüğündeki Reaksiyonları
125 ERDİK,E. ÖZLÜ,Y. , Organoçinko Ve Grignard Bileşiklerinin Halojenli Elektrofillerle Reaksiyonları
126 DALKARA,S. ÖZKANLI,F. ÇALIŞ,Ü. AKGÜN,H. , İki Yeni Etanon Oksim Türevinin SYN-ANTİ Tayini
127 ÖĞRETİR,C. KANIŞKAN,N. , 2-Piridil-7-Metil-1(3)H-İmidazo[4,5-f] Kinolin Türevlerinin Sentezi
128 TANER,F. ERSÖZ,G. ERATİK,A. , SIVILAŞTIRMA İŞLEMİNDEN ÇIKAN SULU FAZDA ŞEKERLERİN ARANMASI
129 YANARDAĞ,P. BAPÇUM,A. , MONOHİDROKSİ TETRADEKANOİK ASİDLER VE BU ASİDLERDEN HOMOTRİGLİSERİDLERİN SENTEZİ
130 TAŞKESENLİGİL,Y. ÇAKMAK,O. BALCI,M. , 2,3-DİBROM-6,7-BENZOBİSİKLO [3.2.1] OKTA-3,6-DİEN SİSTEMLERİNDE KONFİGURASYON İZOMERİZASYONU
131 KABAN,Ş. ÖZTEKİN,M. , 2-METİLİNDOL'UN SELENYUM DİOKSİD İLE OKSİDASYONU
132 ÖZDEN,S. ÖZDEN,T. GÜMÜŞ,F. DEMİRAYAK,Ş. , 2-SİKLOALKİL-İMİDAZO (4,5-b) VE (4,5-c) PİRİDİN TÜREVLERİ ÜZERİNDE KANTİTATİF YAPI-ETKİ İLİŞKİSİ ÇALIŞMALARI
133 EROL,D. D. ERDOĞAN,H. YULUĞ,N. , 6-AÇİL-2(3H)-BENZOKSAZOLON TÜREVLERİNİN MANNİCH BAZLARI VE BİYOLOJİK AKTİVİTELERİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR
134 ŞOLPAN,D. ŞAHAN,M. , ULTRAFİLTRASYON MEMBRANLARDAN METALİK İYONLARIN DERİŞTİRİLMESİ VE AYRİLMASİ
135 AKIN,H. KUTAY,S. ALYANAK,H. HASIRCI,V. N. HASIRCI,, HİDROFİLİK TANECİKLER TAŞIYAN ZARLAR
136 DAĞ,Ö. İŞÇİ,H. , Pt2(S-S)4 VE Pt2(S-S)4X2 (S-S : RCS2-), BİMETALİK KOMPLEKSLRİNİN HAZIRLANMASI, KİMYASI VE ELEKTRON SOĞURMA SPEKTRUMLARI
137 ÖZDEN,B. HACALOĞLU,J. AKOVALI,G. , GAZ FAZDA METİL METAKRILAT VE STIREN KARIŞIMLARININ PLAZMA TEPKİMELERİNİN KÜTLE SPEKTROMETRESI İLE İNCELENMESİ
138 AYCAN,Ş. DEMİRYÜREK,B. , GÜMÜŞ - CİVA PASTA ELEKTRODU İLE ORTALAMA AKTİFLİK KATSAYILARININ SAPTANMASİ
139 ŞÜZER,Ş. ANDREWS,L. , ELEKTRON MOLEKÜL ÇARPIŞMASINDA OLUŞAN ÜRÜNLERİN "MATRIX ISOLATION IR" YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ
140 ERSÖZ,M. YILDIZ,S. , BAZI PURİN PİRİMİDİNLERİN REZONANS ENERJİLERİNİN TEORİK VE DENEYSEL METODLARLA TAYİNİ
141 KABASAKALOĞLU,M. BİRYOL,İ. ŞENTÜRK,Z. , BAMİPİN HİDROKLORÜR'ÜN ELEKTROKİMYASAL OKSİDASYON MEKANİZMASININ İNCELENMESİ
142 YAŞAR,Y. BAYRAKÇEKEN,S. ÇOLAK,S. , KLOR GAZI İLE DOYURULMUŞ SULU ÇÖZELTİLERLE PİRİT (FeS2) MİNERALİNİN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNÜN İNCELENMESİ
143 GÜZEL,F. TEZ,Z. , B.E.T. - TEK NOKTA YÖNTEMİYLE KATILARIN ÖZGÜL YÜZEY ALANLARININ BELİRLENMESİ
144 ERBİL,H. Y., DEĞME AÇISI YÖNTEMİ İLE POLİMER YÜZEY GERİLlMİ ÖLÇÜLMESİNDE YAYILMA BASINCININ ETKİSİ
145 APAK,V. ÜNSEREN,E. , AKTİFLEŞTİRİLMİŞ KIRMIZI ÇAMUR KULLANARAK ATIK SULARDAN URANYUM GiDERİLMESİNİN İNCELENMESİ
146 KARAASLAN,H. YURTSEVER,E. , MONTE CARLO BENZETİŞİM YÖNTEMİ İLE FAZ AYIRIMLARI ÇALIŞMALARI
147 ERDOĞAN,B. ALPAUT,O. , BAZI ÖRNEK PARAMETRELERİNİN MBDTA PİK ALANINA OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
148 SARISOY,T. Ç. ŞAHAN,M. ATEŞ,S. GÖK,E. , DÜŞÜK DERİŞİMDEKİ URANYUM ÇÖZELTİLERİNİN ULTRAFİLTRASYON SİSTEMİ İLE DERİŞTİRİLMEŞİ VE ELDE EDİLEN ÖRNEKLERİM FLUOROMETRİK ANALİZİ
149 ÜNLÜ,A. KÖSEOĞLU,A. ŞENVAR,C. B. , SULU POLİ (VİNİL ALKOL) ve POLİ (N-VİNİL PİROLİDON) ÇÖZELTİLERİNDE POTASYUM KLORÜR İLETKENLİĞİNİN ve İÇ (LOKAL) VİSKOZİTENİN İNCELENMESİ
150 YURTTAŞ,B. TOPPARE,L. KISAKÜREK,D. AKBULUT,U. , TRIBROMOFENOL BAKIR KOMPLEKSİNİN ELEKTROKİMYASAL YÖNTEMLE POLİMERLEŞTİRİLMESİ
151 ŞEN,Ş. KISAKÜREK,D. TOPPARE,L. TÜRKER,L. AKBULUT,U, FENOLLERİN ELEKTROKİMYASAL YÖNTEMLE POLİMERLEŞTİRİLMESİ
152 ÖZDEMİR,E. COŞKUN,M. , POLİSTİREN ÇÖZELTİLERİNDE MOLEKÜL AĞIRLIĞI-HİDRODİNAMİK YARIÇAP ÖZELLİĞİNİN İNCELENMESİ
153 HIZAL,G. YAĞCI,Y. , TETRAHİDROFURANIN 4,4' - AZO BİS(SİYANOPENTANOİLKLORÜR) - AgSbF6 SİSTEMİ İLE BAŞLATILMIŞ KATYONİK POLİMERİZASYONU
154 ÇATALGİL,H. BAYSAL,B. M. , DİASETİLEN GRUPLARI İÇEREN MAKROMONOMERLER VE ÇAPRAZ POLİMERLEŞME
155 YILDIRIM,H. YILMAZTÜRK,A. BAYSAL,B. M. , POLİMERİK BİR PEROKSİKARBAMAT İLE METİL STİRENİN POLİMERİZASYON KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ
156 ALTAŞ,Y. KINACI,S. R. YÜKSEL,M. , Mn-FİBER YÖNTEMİ İLE SULARDA RADYUM EKSTRAKSİYONU
157 BELİBAĞLI,B. AYRANCI,E. KAYA,A. , AMİNO ASİTLERİN SU VE 6M GUANİDİN HİDROKLORÜR İÇİNDE GÖRÜNÜR MOLAL HACİM VE VİSKOZİTELERİ
158 ERAL,M. ÖLMEZ,Ş. , UÇUCU KÜLLERDEKİ URANYUMUM ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNÜN ARSENAZO - III İLE SPEKTROFOTOMETRİK OLARAK İNCELENMESİ
159 ACAR,R. OKAY,G. AKMAN,S. , "ÇERNOBİL" NÜKLEER REAKTÖR KAZASINDAN SONRA ÇEŞİTLİ YAŞ GURUBU HAYVANLARININ KEMİKLERİNDE Sr-90 BİRİKİMİ
160 ACAR,M. YAĞCI,Y. SCHNABEL,W. , İNİFERTER YÖNTEMİYLE METAKRİLO NİTRİL İLE HEKZAFLOR BUTİL METAKRİLAT BLOK KOPOLİMER SENTEZİ
161 ACAR,M. YAĞCI,Y. SCHNABEL,W. , FENİL AZO TRİFENİL METANIN FOTOKİMYASAL BOZUNMASI SIRASINDA KATYONİK TANECİK OLUŞUNU
162 HAZER,B. SALTEK,N. , SERBEST RADİKALİK YOLLA BLOK KOPOLİMER SENTEZİ POLİFONKSİYONLU BAŞLATICILAR
163 ERDOĞAN,U. ŞAHAN,M. , ETİLSELLÜLOZ PEG - 4000 ALAŞIM MEMBRANLARIN ELDE EDİLMESİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
164 KARADAĞ,E. BASAN,S. , POLİ(VİNİL KLORUR)'ÜN İZOTERMAL JELLEŞME NOKTASININ MOLEKÜL KUTLESİ VE SICAKLIKLA DEĞİŞİMİ
165 BEŞİRLİ,N. SAVAŞKAN,S. , ANYON DEĞİŞTİRİCİ REÇİNELER ÜZERİNDE Co(CN)63- KOMPLEKS İYONLARININ İYON DEĞİŞİMİ KİNETİĞİ
166 ALTINOK,H. AKSOY,S. ALYÜRÜK,K. , STEREOREGÜLER POLİMERLEŞMEDE KATALİZÖRÜN İYON ÇİFTİ YAPISI İLE MONOMER KOORDİNASYONU ARASINDAKİ İLİŞKİ
167 YILMAZ,H. TOPPARE,L. , BAZI VİNİL MONOMERLERİN KUANTUM MEKANİK PARAMETRELERİNİN ÖLÇÜLEN PİK GERİLİMLERİYLE KORELASYONU
168 YİĞİT,S. KISAKÜREK,D. TOPPARE,L. TÜRKER,L. AKBULUT, BIS(TRIKLOROFENOKSO) ETİLENDİAMİN BAKIR(II) KOMPLEKSİNİN DÖNÜŞÜMLÜ VOLTAMETRİ YARDIMIYLA POLİMERLEŞME HIZININ TAKİBİ
169 ATALAY,T. YILDIZ,S. , ?-D-GLUKOZUN ENZİMATİK YÜKSELTGENMESİNİN I3- OLUŞUMU VE O-TOLİDİNİN YÜKSELTGENMESİ REAKSİYONLARI YARDIMI İLE SPEKTROFOTOMETRİK METODLA İNCELENMESİ
170 ATALAY,T. YILDIZ,S. , GLUCOSE OXIDASE ENZİMİNİN BAZI İNHİBİTÖR VE AKTİVATÖRLERİNİN GOD-POD-BOYA METODUYLA TAYİNİ
171 KAYA,A. AYRANCI,E. BELİBAĞLI,B. , BOVİN SERUM ALBÜMÜNÜN VİSKOZİTE VE HACIM METOTLARI İLE YAPISAL ANALİZİ
172 ALTUN,E. BERKEM,A. R. , TUNGSTATLARIN VOLÜMETRİK MİKTAR TAYİNİ
173 ÖNAL,Y. TEZ,Z. , AKTİF KARBON ÜZERİNDE BAZI ORGANİK ASİT VE BAZLARIN SULU ÇÖZELTİDEN ADSORPSİYONU
174 KADIRGAN,F. BEDEN,B. LAMY,C. , ELEKTROKATALİZDE YENİ GELİŞMELER VE BUNLARIN YAKIT PİLLERİNE UYGULANIŞI

Toplam 174 adet kayıt bulundu.