Kongre Bildirileri
  VI. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, 9-14 Ekim 1989, Ege Üniversitesi, Kuşadası
Sıra no Yazar Bildiri
PDF*
1 H.ERTEPINA; N.SALTEK; M.ULUSOY; , POLİETİLEN OKSİTİN SULU TUZ ÇÖZELTİLERİNDE VİZKOZİTE ÖZELLİKLERİ
2 Nurseli UYANIK; Bahattin M. BAYSAL; , POLİSTİRENİN SİKLOHEKZANDA TETA-SICAKLIĞI DOLAYLARINDAKİ ÇÖZELTİ ÖZELLİKLERİ
3 H.ERTEPINA; B.SÜZEN; A.ÖZORAN; S.CEYLAN; G.YEĞİNOĞ, AKIŞ SIRASINDA SÜRTÜNME VE SÜRTÜNMEYİ AZALTAN POLİMERLERİN ATHEROSCLEROSİS'E ETKİSİ
4 Candan ERBİL; Bahattin M. BAYSAL; , POLÎSÜLFONLARDA DİPOL MOMENT ÖLÇÜMLERİ ÎLE KONFORMASYON ÇALIŞMALARI
5 Bahattin M. BAYSAL, DîfcELEKTRİK VE KARBON,13 RELAKSASYON YÖNTEMLERİ ÎLE POLİ (OLEFİN SÜLFON) LARIN DİNAMİĞİ VE KONFORMASYONU
6 Ünsal ÇALIŞ; Hakkı ERDOĞAN ; , 3-METİL-5-KLORO-6-(2-SÜBSTİTÜEPROPANOİL)-2-BENZOKSAZOLİNON TÜREVLERİNİN SENTEZİ ve ANALJEZİK ETKİ ÇALIŞMALARI
7 Cihat ŞAFAK; Ayla TAYHAN; Selma SARAÇ; Nuran YULUĞ, BAZI 1 -ASETİL-3, 5-DİARİL-2-PİRAZOLİN TÜREVLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR
8 Dilek DEMİR EROL; Mevlüt ERTAN; Nuran YULUĞ; , YENİ 1,2,4-TRİAZOL TÜREVLERİNİN SENTEZİ ve ANTİFUNGAL ETKİLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR
9 Ünsal ÇALIŞ; Sevim DALKARA; , 1 -SÜBSTİTÜEASETONAFTANON OKSİM TÜREVLERİNİN SENTEZİ
10 Dilek DEMİR EROL; Ünsal ÇALIŞ; Nuran YULUĞ; , 5-KLORO ve 3 - (4-SÜBSTİTİİTE BENZOİLMETİL)-2(3 H )-BENZOKSAZOLON TÜREVLERİNİN SENTEZİ ve MİKROBİYOLOJİK AKTİVİTELERİ
11 M.Emin ŞENGÜL; Hasan SEÇEN; Metin BALCI; , SİKL0HEPTATR1EN-NORKARADİEN DENGEDESİ 3-SÜBSTİTÜE 1,4-SİKLOHEPTATRİEN SİSTEMLERİNDE FENİLTRİAZOLİNDİON (PTAD) İLE KATILMA REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ
12 Hakkı ERDOĞAN ; Cihat ŞAFAK; H.Gülhan AYYILDIZ; Me, YENİ KARBAMODİTİOİK. ASİT ESTERLERİNİN SENTEZ VE ANTİKOLİNERJİK ETKİLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR
13 Basri ATASOY; Arif DAŞTAN; , 8,9-DİMETİLEN-4-FENİL-2,4,6-TRİAZOTTRİSİKLO(5.2.1.02,6)DEKAN-3,5-DİON VE 2,3-DİMETİLEN BENZONORBARNAN'IN SENTEZİ VE DİELS-ALDER REAKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ
14 Vedia ERTÜZÜN, AKTİF METİLENLİ NİTRİLLERLE KÜKÜRTTEN SÜBSTİTÜE 2-AMİNOTİYOFEN SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
15 Özkan SEZER; Olcay ANAÇ; Naciye TALINLI; TülAY MAZ, BAZI TERPENLERİN DİOL,KETAL VE gem-DİMETOKSİKARBONİL TÜREVLERİ
16 Mustafa KEPEZ, PİRİDİN ALDEHİTLERİ İLE MALON ASİDİNİN BAZI TÜREVLERİNİN REAKSİYONLARI
17 Engin ÇETİNKAYA; Micheal F. LAPPERT; , N,N-DİMETÎLFORMAMİT DİMETÎL ASETALİN KELAT AMİNLERLE VERDİĞİ TEPKİMELER
18 Ayhan S. DEMİR; Hülya AKGÜN; Fevzullah ÇETİNKAYA; , WARFARİN 1,4-HİDROKSİ-3-(3-OKSO-1-FENİLBUTİL)-2H-1-BENZOPYRAN-2-ON)'İN ENANSİYOSELEKTİF SENTEZİ
19 Ramazan ALTUNDAŞ; Yavuz TAŞKESENLİGİL; Osman ÇAKMA, 2,3-DİMETOKSİBENZOBARRELENİN SENTEZİ VE FOTOOKSİJENASYONU
20 H. AFŞAR; U.AVCIATA; B.DEMİRYÜREK; , V205 - Al203 KATAIİZÖRLÜĞÜNDE GAZ PAZINDA ETANOLUN OTO OKSİDASYONU
21 TülAY MAZLUMOĞLU; Olcay ANAÇ; Yusuf YAĞCI; , POLÎBUTADİENLERİN DİMETİLDİAZOMALONATIN KATALİTİK VE FOTOKİMYASAL BOZUNMASIYLA MODİFİKASYONU
22 Nihat AKBULUT; Gary B. SCHUSTER; , ENOL ETER VE KETEN ASETALLERİN TRİPLEX DİELS-ALDER VE SİKLO (2+2) KATILMA REAKSİYONLARI
23 Hasan SEÇEN; Yaşar SÜTBEYAZ; Metin BALCI; , CONDURİTOL-F'NİN YENİ VE STEREOSPESİFİK BÎR YÖNTEMLE SENTEZİ
24 Mehmet TUTAŞ; Güleren ÖZKAN; , GÜL KONKRETİ HİDROKARBONLARININ KROMATOGRAFİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ
25 Ender ERDİK, SİKLOHEKZEN’ÎN VE a-PlNEN’lN OsO4 ÎLE KATALİZLENMİŞ TRÎMETÎLAKtN OKSİT İLE DÎOLLERE YÜKSELTGENMESÎNİN KİNETİĞİ VE 'MEKANİZMASI
26 Mevlüt ERTAN; Selma SARAÇ; Nuran YULUĞ; , AMOKSİSİLİNDEN HAREKETLE BAZI YENİ PENİSİLİN TÜREVLERİNİN SENTEZLERİ VE BİYOLOJİK ETKİLERİ
27 Okan TARHAN; Cihangir TANYELİ; , 4-METOKSİ-2-PİRONUN DEĞİŞİK AKTİF METİL BİLEŞİKLERLE TEKRAR HALKALAŞMA ÇALIŞMALARI
28 Okan TARHAN; Cihangir TANYELİ; , 4-HİDROKSİ-2-PİRON TÜREVLERİNİN DİELS-ALDER REAKSİYONLARI
29 Abdullah MENZEK; Metin BALCI; , BlS-SİKLOHEPTATRÎEN SİSTEMİNDE SİKLOHEPTATRİEN-NORKARADİEN DENGESİ
30 Ş.KABAN; Z. FİDANER; , HETARÎL-SUBSTÎTUE AZOMETÎN SENTEZLERİ
31 Sıddık İÇLİ; Füsun UYSAL; , KIZILÇAM EKSTRAKT KOLOFANININ NÖTRAL KISMININ İNCELENMESİ
32 İlker ACAR; Hüseyin ANIL; , LIQUIDAMBAR ORIENTALIS MİLL.(SIĞLA) BALSAMININ SUBUHARIYLA İŞLEM GÖRMÜŞ KISMININ GAZ KROMATOGRAFİSİ-KÜTLE SPEKTROMETRESÎ KOMBİNE SİSTEMİYLE ANALİZİ
33 Ayhan S. DEMİR; Ali S. MAHASNEH; , TRİKLORO NITROMETANIN DONOR VE AKZEPTOR ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
34 Ayhan S. DEMİR; Wafa Y. ABDELKADER; , 1.3-DIKETONLARIN REGİOSELEKTIF OLARAK METALLENDİRİLMİŞ ENAMINLER VE HİDRAZÜNLAR ÜZERİNDEN FONKSİYONLANDIRILARAK BAZI DOGA ÜRÜNLERİNİN YAPITAŞLARININ SENTEZLERİ
35 Kemal YELEKÇİ, ALKİLİDİNSİKLOPENTAN VE 6,6 DİMETİLBİSİKLO[3.1.0] HEKZANLARIN SENTEZİ VE TERMAL AROMATİKLEŞTİRİLMESİ
36 G.Sevinç GÜL; Hüseyin ANIL; , CEDRUS libani İĞNE YAPRAKLARINDAKİ TERPENİK ASİDİK VE NÖTRAL BİLEŞİKLERİN İNCELENMESİ
37 Oya GALİOĞLU; Ahmet AKAR; , ALKİLKLOROSİLAN KARIŞIMLARI KULLANARAK POLİAMİD SENTEZLERİ
38 Yılmaz YILDIRIR ; Gürol OKAY; , SÜBSTİTÜE BENZO(b) TİYOFENLERİN POLAR VE APOLAR ORTAMLARDA DİMETİLASETÎLENDİKARBOKSİLATLA REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ
39 Ülkü OYMAN; Bedri Doğan EMİR; , BAZI KETO ASİTLERİN ALKOLLÜ ÇÖZELTİLERİNİN TİTRASYONU ÜZERİNE
40 Ş.KABAN; N.ÖCAL; , HETEROHALKALI ALDEHİDLERİN SÜBSTİTOE-FENîLETİLHÎDRAZONLARI
41 Bedri Doğan EMİR; Riddha KOSSAİ; Jacques SIMONET; , AROMATİK SÜLFONOMİDLERİN KATODİK AYRIŞMASI : AMİNO RADİKALLERİNİN SPİN İŞARETLEYİCİLERLE TAMAMEN KARAKTERİZE EDİLMESİNİ SAĞLAYAN YENİ BİR YÖNTEMLE ELDE EDİLMESİ
42 V. AVİYENTE, ZAMAN SEÇMELİ İYON MOMENTUM SPEKTROMETRESİ İLE ANİZOLUN İNCELENMESİ
43 Ayhan S. DEMİR; Rezzan ÜRKMEZ; , 1.2-DÎKETONLARLA YENİ TÜRDE BECKMAN ÜRÜNLERİNİN SENTEZLERİ
44 Ayhan S. DEMİR; Rezzan ÜRKMEZ; , YENİ BİR YÖNTEMLE OXOALKENOlKASlD ESTERLERİN SENTEZİ
45 Emine KILIÇ; Celal TÜZÜN ; , MONOFLUORBENZO(C )CİNNOLİNLERİN SENTEZİ
46 Selim KÜSEFOĞLU, YENİ BİR BİS-AKRİLAT ETERİN BEKLENMEDİK SİKLOPOLİMERLEŞMESİ
47 G. OKAY, PER DÖTERYO DEOKSİRİBOZ SENTEZİ
48 F.SEVİN; N.BALCIOĞLU; , UÇ ASETİLENLERİN KENETLENMESİNDE SÜBSTİTÜENT ETKİSİNİN İNCELENMESİ
49 Yaşar SÜTBEYAZ; Hasan SEÇEN; Metin BALCI; , BİSİKLİK ENDOPEROKSİTLERİN CoTPP ÎLE REAKSİYONU VE REAKSİYON MEKANİZMASININ İNCELENMESİ
50 Sıddık İÇLİ; Serap ALP; , LÜMİNESANT KONDENS AROMATİK BİLEŞİKLER VE NMR SPEKTROSKOPİSİ İLE KİRAL TANIMLAMALAR
51 Ayşe COŞAR, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİNDE KİMYA-KİMYACI ve KALİTE KONTROL ALANINDAKİ UYGULAMALAR
52 A.McKİLLOP, "SODIUM PERBORATE : A VERSATILE OXIDISING AGENT FOK ORGANIC SYNTHESIS "
53 H.ÖLMEZ; E.ERDEM; , FOSFOJİPSTEN SÜPERSÜLFATLI ÇİMENTO ÜRETİMİ
54 H.ÖLMEZ; Z.HEREN; , PİRİNÇ KAVUZU KÜLÜNÜN PUZOLAN OLARAK KULLANIMI
55 A.Bahattin SOYDAN, BİGADİÇ KOLEMANİT ÖRNEKLERİNİN DEHİDRATASYONU
56 Ziya SARIDAL, HAMFOSFATLARIN ALKALİ TOPRAKLARDA DOĞRUDAN VE ASİTLENDİRİLEREK KULLANILMA OLANAKLARI
57 Hikmet SAYILIKAN; Bekir ÇETİNKAYA; , MEYVA ÇEKİRDEĞİ KABUKLARININ MİNERAL ASİTLERİ İLE ETKİLEŞİMİ
58 Candan HAMAMCI; Bahattin GÜMGÜM; , ŞIRNAK ASFALTÎTİ KÜLÜ LÎÇİNDEKİ MOLİBDENİN KATYON DEĞİŞTİRİCİ REÇİNE İLE DİĞER METAL İYONLARINDAN AYRILMASI
59 Neşet KADIRGAN; Eser KILIÇ; Hülya GÜLLER; , MEVCUT SICAK SU KAZANLARININ DOĞAL GAZA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HALİNDE KAZAN KAPASİTE VE VERİMLERİ
60 Gülsel ŞENTUNA; Nusret BULUTÇU; , ALUNİT CEVHERLERİNİN BORAKSLI ÇÖZELTİLERLE ÇÖZÜNDÜRÜLMESİ
61 Murat ARPACI; Cano BEBEK; Neşet KADIRGAN; Eser KIL, DOĞAL GAZ YAKARAK YAPILAN DOLAYSIZ ISITMA İŞLEMİYLE ISIL VERİM ARTISI SAĞLANMASI
62 Kenan YILDIZ; A.Osman AYDIN; İ.Ayhan ŞENGİL; , KÜTAHYA KOLEMANİT KONSANTRATÖR ATIKLARININ SIR HAMMADDESİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
63 Ahmet ALP; A.Osman AYDIN; İ.Ayhan ŞENGİL; , ZONGULDAK-KOKAKSU DİASPORİTİK BOKSİTLERDEN ALÜMİNA ÜRETİM ÇALIŞMASI
64 ; Sabri ÇOLAK; Ahmet EKMEKYAPAR; , MAGNEZİTÎN, SULU ORTAMDA, S02 GAZI ÎLE ÇÖZÜNÜRLEŞTİRÎLMESÎNÎN KÎNETÎĞÎ
65 Ertuğrul ARPAÇ, ANORGANİK-ORGANİK POLİMERLER (ORMOCER'LER) ve YÜZEY KAPLAMADA KULLANIMLARI
66 Fatma YURT; Şule ÖLMEZ; Mehmet SAĞLAM; , URANYUMUN SEYRELTİK SULU ÇÖZELTİLERDEN, İNORGANİK ADSORBANLAR ÜZERİNDE ADSORBSİYONUNUN İNCELENMESİ
67 Sami ŞAHİN, ANYON DEĞİŞTİRİCİLERİN BORUN TUTULMASINDA KULLANILIŞI
68 Bahattin GÜMGÜM; Candan HAMAMCI; , MAZIDAĞI FOSFATLARINDAKİ YİTRİYUMUN KATYON DEĞİŞTİRİCİ REÇİNE İLE LİÇ ORTAMINDAKİ DİĞER İYONLARDAN AYRILMASI
69 S.GENÇ; Vahdettin SEVİNÇ; Tevfik GEDİKBAY; Zakir P, ŞAPHANE BÖLGESİ ALÜNİTLERİNDEN POTASYUM SÜLFAT VE SERAMİK MADDESİ ÜRETİMİ
70 Mualla ÖNER; Esen BOLAT; Salih DİNÇER; , TÜRK LİNYİTLERİNİN DOĞRUDAN SIVILAŞTIRILMASINDA ÇEŞİTLİ DENEYSEL PARAMETRELERİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ
71 Semiha ARAYICI, AĞIR PETROL ARTIKLARINDA KATALİTİK KÜKÜRT GİDERME VE KARBONLAŞTIRMA
72 Hale GÜRBÜZ; A.Nusret BULUTÇU; , TUZLA ATIK ÇÖZELTİLERİNDEN POTASYUM PENTABORAT YÖNTEMİ İLE POTASYUM TUZLARININ KAZANILMASI
73 A.Tunçer ERCİYES; F. Seniha ERKAL; O.Sermet KARASA, KONJUGE ÇÎFT BAĞLI BAZI TRİGLİSERİD YAĞLARIN ÜRETAN YAĞLARININ İNCELENMESİ
74 Göksel ÖZKAN; Gülşen DOĞU; Süleyman YOLCU; Ali DUR, PİLOT ÖLÇEKLİ DOLAŞİMLİ BİR AKIŞKAN YATAKTA YANMA VE EMİSYON ÇALIŞMALARI
75 Mahir ARIKOL; Kemal URKAN; Dürriye BİLGE; , TÜRK KÖMÜRLERİNİN KISA VE ELEMEN TEL ANALİZLERİ İLE ISIL DEĞERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER
76 Yeşim KAYA; Öner HORTAÇSU; , BÎTKİ ÖZLERİNİN SÜPER KRİTİK AKIŞKAN EKSTRAKSİYONUYLA ELDESİ
77 Murat EROL; Ayla ÇALIMLI; Aral OLCAY; , TUNÇBÎLEK LİNYİTİNİN ÇÖZÜCÜ KARIŞIMLARI İLE SÜPERKRİTİK GAZ EKSTRAKSİYONU
78 Hasan MORDOĞAN; Mustafa AKDAĞ; , KOMPLEKS Cu-Pb-Zn CEVHERLERİNDEN HÎDROMETALURJİK YÖNTEMLERLE METAL KAZANIMI
79 T. DURUSOY; G. GÜRÜZ; , BAZI TÜRK LİNYİTLERİNİN DÜŞÜK SICAKLIK KÂRBÖNİZASYÖNU ! SONUCUNDA ELDE EDİLEN SIVI ÜRÜNÜN İNCELENMESİ
80 Recep ZİYADANOĞULLARI, KONVERTER CÜRUFTAN DEMİR(II)SÜLFAT, BAKIR VE KOBALT KAZANILMASINDA YENİ BİR YÖNTEM
81 İsmail Hakkı METECAN; Mehmet SAĞLAM; Mithat YÜKSEL, BİTÜMLÜ ŞİSTLERİN KATALİTİK HİDROJENASYONU
82 Mithat YÜKSEL; Mehmet SAĞLAM; Güldem ÜSTÜN; Ümran , DEMÎR OKSİT PİGMENTİ ÜRETİMİNİN EKONOMİKLEŞTİRİLMESİ VE DÜŞÜK TENÖRLÜ DOLOMİTLERE DEĞER KAZANDIRILMASI
83 Mesut YENİGÜL, EKONOMİK ÖNEME SAHİP GRACILARIA CİNSİ KIRMIZI YOSUNUN AĞARININ NİTELİĞİNİ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
84 JalE YANIK; Mehmet SAĞLAM; Mithat YÜKSEL; , SOMA KÖMÜRÜNDEN SÜLFİT ATIK ÇÖZELTİSİ YARDIMI İLE METALÜRJİK KOK ÜRETİMİNDE ZnCl2 ve MgCl2 İLAVESİNİN KOK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
85 Halis ÖLMEZ; Yunus BEKDEMİR; , ATIK TÜTÜNDEN SOLANESOL VE NİKOTİN'İN GERİ KAZANILMASI
86 Jale GÜLEN; Ayfer SARAÇ; Neşet KADIRGAN; , GAZ YAKIT-OKSîJEN ALEVLERİNİN METAL ÇUBUKLARI KESME SÜRELERİNİ ÖLÇEREK BU ALEVLERDEN ISI İLETİMİNİN KIYASLANMASI
87 Hayri BALTACIOĞLU; Devrim BALKÖSE; , GAZLARIN KURUTULMASINA UYGUN SİLÎKAJEL ÜRETÎMÎ PROSESİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE TASARIMI
88 Edip BÜYÜKKOCA; Jale GÜLEN; M. SÖYLER; N. AZEM; R., DENEYSEL VERİLERLE ZORLANMIŞ KONVEKSİYON EŞİTLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN YENİ BİR TEKNİK (HOLOTRANSFORMASYON)+
89 Edip BÜYÜKKOCA; Jale GÜLEN; H. KABACAOĞLU; H. GÜVE, KÜTLE AKTARIMI VERİLERÎNÎN NÜMERİK METOTLARLA DENENMESİ VE ISLAK CİDARLI KOLONLAR İÇİN UYGULANMASI
90 İnci ŞENTARLI; Salih DİNÇER; , DARBOĞAZ TEKNOLOJİSİ İÇÎN GELİŞTİRİLEN BİR BİLGİSAYAR PROGRAMI İLE KİMYASAL PROSESLERDE ENERJİ ENTEGRASYONU
91 Beno KURYEL; Yavuz ÖZÇELİK; , TEK KADEMELİ FLAŞ PROBLEMLERİNİN PARAMETRİK ÇÖZÜMÜ İÇİN ETKİN BİR ALGORİTMA
92 Nermin UYAN; Öner HORTAÇSU; , PROSES POMPALARININ SEÇÎMÎ ÎÇÎN BÎR YAPAY ZEKA PAKETİ GELİŞTİRME DENEMESİ
93 Ekrem UYGUN; Hayati ÖZTÜRK; , KIYASLAMALI ÖZELLİKLERİYLE DÜNYA PİYASALARINDA MEVCUT BELLİ BAŞLI BİLGİSAYAR PROSES SİMULASYON PROGRAMLARI VE PETROKİMYA SANAYİİNDEN BAZI UYGULAMA ÖRNEKLERİ II
94 Ekrem UYGUN; Hayati ÖZTÜRK; , KIYASLAMALI ÖZELLİKLERİYLE DÜNYA PİYASALARIMDA MEVCUT BELLİ BAŞLI BİLGİSAYAR PROSES SİMULASYON PROGRAMLARI VE PETROKİMYA SANAYİİNDEN BAZI UYGULAMA ÖRNEKLERİ I
95 Alp KONUKMAN; Öner HORTAÇSU; , BİRDEN FAZLA BİRİM İÇEREN PROSESLERİN KONTROLÜ İÇİN BİR BENZEŞİM ÇALIŞMASI
96 Mustafa ALPBAZ; Bilgin KISAKÜREK; , DOLGULU DESTİLASYON KOLONU DİNAMİK MODELİ
97 E. Nazan ÜNAL; Vecihi PAMUK; Mehmet A. YILDIZ; Mus, DOLGU DAMITMA KULESİNİN ON-LINE BAĞLI SAYISAL BİLGİSAYAR İLE OTOMATİK KONTROLÜ
98 Mehmet S. SİNANGİL; Mehmet C. ÇAMURDAN; , ÇOK RAFLI BİR EXTRAKSİYON KOLONUNUN DİNAMİK SİMULASYONU VE KONTROLÜ
99 Ömer TAŞCAN; Mete KOÇKAR; Mustafa ALPAZ; Bilgin KI, BORUSAL AKIM REAKTÖRÜ KONTROLÜ
100 Özden OLGUN; Semih KÜRÜM; , TOLUENİN KATALİTİK AYRIŞMA REAKSİYONUNUN ZEOLİT KATALİZÖRÜ ÜZERİNDE BİR MİKROREAKTÖRDE İNCELENMESİ
101 Şerife Ş. HELVACI; Sümer PEKER; , TEK TÜPTEN OLUŞAN İNCE FİLM TİPİ SÜLFONASYON REAKTÖRÜNÜN MODELLENMES1
102 Yasemin BAŞAR; Ekrem UYGUN; Tunç SAVAŞÇI; , HAMMADDE BENZENİN İÇERDİĞİ KÜKÜRDÜN NİKEL KATALİZÖRLÜ BENZEN HİDROJENASYONUNA ETKİLERİ
103 Nilüfer YALÇIN; Ekrem UYGUN; Hayati ÖZTÜRK; , ETİLBENZEN DEHÎDROJENASYONUNUN KİNETİK MODELLEMESİNDE MATEMATİKSEL YAKLAŞIM
104 Ahmet EKMEKYAPAR; M.Muhtar KOCAKERİM; Sabri ÇOLAK;, TABİÎ MANYEZİT'ÎN SULU SÜLFÜRİK ASİT ÇÖZELTİLERİYLE HETEROJEN REAKSİYON KİNETİĞİ
105 Gönül GÜNDÜZ, SALINIMSIZ BÖLGEDE CO OKSÎDASYONUNUN MODELLEMESÎ
106 Suna BALCI; Hayrettin YÜCEL; Timur DOĞU; , AKTİF KÖMÜR ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU
107 Semra ÜLKÜ; Fehime ÇAKICIOĞLU; Serpil TAŞKIRAN; , ISITMA VE SOĞUTMA ÇEVRİMLERİNDE ADSORBENTLER
108 Hülya YAKAR; Serdar S. ÇELEBİ; , FERMENTE ORGANİK ASİTLERİN ORTAMDAN KAZANILMASI İÇİN YENİ BİR YÖNTEM: ADSORPSİYON - DESORPSİYON PROSESİ
109 Fatma SELÇUK; Selahattin GÖKMEN; Mehmet UYAN; , FAKTİS KATKILI ÇİMENTO HARÇLARINDAKİ SU EMME, GÖZENEKLİLİK VE KILCALLIĞIN İNCELENMESİ
110 Çetin GÜLER; Muhterem DANIK; , ASİTLE AKTİFLEŞTİRİLMİŞ MONTMORİLLONİTİN TRIKLOROHEKZAMİN KOBALT (III) ADSORPSİYONU
111 Ünel KÖKLÜ, SUDA ÇÖZÜNEBİLEN BAZI TRANSİZYON GRUBU METAL İYONLARININ MODİFİYE EDİLMİŞ SİLİKA YÜZEYLERİNDEKİ ADSORPSİYONU
112 Melek YAĞIZ; Müjgan ÇULFAZ; Mübeccel ERGÜN; , ZEOLİT A' DA İKÎLİ İYON DEĞİŞİMİ
113 Müjgan ÇULFAZ; Bayram BAŞ; , ZEOLİT X'DE İKİLİ İYON DEĞİŞİMİ
114 Mahir ARIKOL; Dürriye BİLGE; Lale AYTAÇ; , ORGANİK SIVILARIN ISIL İLETKENLİK KATSAYILARININ HESAPLANMASI İÇİN YENİ BİR BAĞINTI
115 Timur DOĞU; Gülşen DOĞU; , GÖZENEKLİ KATİLARDA DİFÜZYON İÇİN BİR MODEL
116 Oğuz İNEL; Neriman KAYIKÇI; Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI, BENTONİT TÜRÜ KİLLERDE BOYAR MADDE ADSORPSİYONU
117 Niyazi BIÇAK; Güneş KOZA; Yusuf YAĞCI; , POLİSTİRENİN KLOROMETÎLLENDİRİLMESİ İÇİN YENİ BİR YÖNTEM
118 Ali TUNCEL; Adil DENİZLİ; Erhan PİŞKİN; , STİRENİN EMÜLSİYON POLİMERİZASYON KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ
119 Ali TUNCEL; Adil DENİZLİ; Erhan PİŞKİN; , STİRENİN SÜSPANSİYON POLİMERİZASYON KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ
120 Ferdane YILMAZ; Bahar AKAY; İvet BAHAR; Bahattin M, ERİYEBİLİR AMORF VE KRİSTALİN POLİMER-POLİMER KARIŞIMLARININ TERMODİNAMİK ETKİLEŞME PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ
121 Ayten KUNTMAN; Bahattin M. BAYSAL; İvet BAHAR; , POLİ (ETİL METAKRİLAT)'IN DÖNME İZOMERLERİ MODELİ İLE KONFORMASYON KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ
122 Caner ARSLANALP; Tülin BİLGİÇ; Ö.Tunç SAVAŞÇI; , PVC SÜSPANSİYON POLİMERİZASYONUNDA DİSETİLPEROKSİDİKARBONAT YAPISINDAKİ BAŞLATICILARIN KULLANILMASININ ELDE EDİLEN PVC' NİN ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ
123 Tülin BİLGİÇ; Ö.Tunç SAVAŞÇI; , POLİSTİREN POLİMERİZASYONUNDA SÜSPANSİYON KORUYUCU OLARAK KULLANILAN TRİKÂLSYUMFOSFAT (TCP)’IN REAKTÖR İÇİNDE OLUŞTURULMASININ POLİSTİREN'İN TANE BÜYÜKLÜĞÜNE ETKİLERİ
124 H.ALYANAK; N.HASIRCI; , KONTAK LENS MATERYALLERİNİN SENTEZ VE KARAKTERİ ZASYONU
125 A.Tunçer ERCİYES; İlknur TANSUĞ; Yusuf YAĞCI; , ÇAPRAZ BAĞLI POLİESTER ÜZERİNE GRAFT POLİMERİZASYONU
126 H.ERTEPINA; M.GER; W.BROSTOW; , AKMA KTA OLAN SEYRELTİK BİR POLİMER ÇÖZELTİSİNDE SÜRTÜNME VE SÜRÜNMENİN AZALMASI (DRAG REDUCTION) VE POLİMERİN PARÇALANMASI
127 Emir B. DENKTAŞ; Menemşe KİREMİTÇİ; Erhan PİŞKİN; , BİYOLOJİK UYGULAMALAR İÇİN SİLİKON MİKROKÛRELERİN HAZIRLANMASI VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN SAPTANMASI
128 Ali TUNCEL; Adil DENİZLİ; Menemşe KİREMİTÇİ; Erhan, AKRİLİK BAZLI MATRİKSLERDEN 5-FLUOROÜRACİL‘İN KONTROLLÜ SALİMİ
129 Savaş KÜÇÜKYAVUZ, DİFONKSİYONEL BAŞLATICILAR İLE ABA BLOK KOPOLİMER SENTEZİ
130 E.PULAT; F.GÖRÜR; O.ŞANLI; , STİRENİM DÜŞÜK SICAKLIKTA SÜLFÜRİK ASİTLE BAŞLATILAN KATYONİK POLİMERLEŞMESİNİN KİNETİĞİ
131 Nilgün KÖKEN; Ahmet AKAR; Oya GALİOĞLU; , SİKLOHEKZANON/FORMALDEHİT REÇİNESİNİN ÜRETİM ANINDA MODİFİKASYONLARI
132 Adil DENİZLİ; Ali TUNCEL; Menemşe KİREMİTÇİ; Erhan, YÜKSEK MOLEKÜL AĞIRLIKLI P M M A PARTİKÜLLERİN ELDESİNDE SÜSPANSİYON POLİMERİZASYON PARAMETRELERİNİN SAPTANMASI
133 Hüseyin YILDIRIM; Eyüp ALTUN; Bahattin M. BAYSAL; , KATYONİK PEROKSİKARBAMAT SENTEZİ VE SEYRELTİK ÇÖZELTİ ÖZELLİKLERİ
134 Ümit TUNCA; Yusuf YAĞCI; , CROWN ETER İÇEREN POLİMER ELDESİ İÇİN KULLANILAN MAKROAZONÎTRİLLERÎN SENTEZİ PARÇALANMA KİNETİĞİ VE BAŞLATICI ÖZELLİKLERİ
135 Y.MENCELOĞLU; T.TAKATA; T.ENDO; , N-BENZYL PHTHALİMİDE DERİVATİVES AS NOVEL LATENT THERMAL CATALYSTS FOR CATIONIC POLYMERIZATION
136 Emsal BULAT; Muzaffer TALU; , ÇÖZÜCÜ KARIŞIMLARINDA LİNEER POLİMERLERİN VİSKOZİTE ORTALAMA MOLEKÜL AĞIRLIĞI TAYİNİ
137 Ayşegül ACUNER; Ahmet AKAR; , SİKLOHEKZANON/FORMALDEHİT REÇİNESİNİN MONOMERLERİN KOPOLİMERLERİ
138 Mehmet COŞKUN; Eyüp ÖZDEMİR; , NİTROLANMIŞ POLİSTİRENİN YAPISI VE TERMAL KARARLILIĞI
139 Türkan HALİLOĞLU; İvet BAHAR; , POLİMERLERİN YEREL DİNAMİĞİNDE MOLEKÜL İÇİ ETKİLEŞMENİN ÖNEMİ
140 Yusuf YAĞCI; Christian H.FISHER; Welfran SCHNABEL;, KARARLI- VİNİL KATYONLARI SENTEZİ VE BAŞLATICI OLARAK KATYONİK POLİMERİZASYONDA KULLANIMI
141 Gürkan HIZAL; Ümit TUNCA; Yusuf YAĞCI; , TERSİYER AHİN SONLU POLİSTÎREN SENTEZİ YE FOTOKİMYASAL YOLLA BLOK KOPOLİMER SENTEZİNDE KULLANIMI
142 Feyyaz ONUR; Nevin ACAR; , PARASETAMOL İÇEREN FARMASÖTİK PREPARATLARDA ETKEN MADDELERİN BİRİNCİ TÜREV ULTRAVİYOLE SPEKTROFOTOMETRİSİ İLR MİKTAR TAYİNLERİ
143 B.ERİM; E.AVŞAR; , DEMİR(III)-FENOL KOMPLEKS DENGESİNİN İNCELENMESİ
144 Nejat AKSOY; Ömer SAYGIN; , MİKROSANİYE MERTEBESİNDE BİR POLİKROMİK LAZER FLAŞ-FOTOLİZ-SPEKTROSKOBUNUN GELİŞTİRİLMESİ
145 Nermin AYANOĞLU; İnci EROĞLU; Ö.Tunç SAVAŞÇI; , IR 3PEKTRA ÖLÇÜMLERİ İÇİN İKİ DEĞİŞİK OLANAKKLASİK VE FOURIER TRANSFORM İNFRARED SPEKTROFOTOMETRELERİ
146 Tülay Orkun TULUN; Sevim KARAOĞLAN; , BAZI TÜRK SÜSLEME SANATI MALZEMELERİNİN KİMYASAL İNCELENMESİ
147 F.KARATAŞ; Ş.KUNÇ; Ş.GÜLEN; , SÜT VE SÜT MAMULLERİNDE SPEKTROFOTOMETRİK OROTİK ASİT TAYİNİ
148 Nermin AYANOĞLU; İnci EROĞLU; Ö.Tunç SAVAŞÇI; , PVC’DEN YAPILMIŞ MALZEMELERİN İÇERDİĞİ PLASTİKLEŞTİRİCİLERİN GAZ KROMATOGRAFİK YÖNTEMLE KALİTATİF ve KANTİTATİF ANALİZİ
149 İ.GÜRGEY; S.TANIN; , DTA TEKNİĞİNDE BİR HATA
150 E.ÖZDAŞ; T.FIRAT; D.ÜLKÜ; M.O BEŞKARDEŞ; , VBa2Cu307-X VÜKSEK SICAKLIK SÜPER İLETKENİNİN METAL KLORÜRLERDEN HAZIRLANMASI
151 E.ÖZDAŞ; T.FIRAT; D.ÜLKÜ; M.O BEŞKARDEŞ; , Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-0 SİSTEMİNDE YÜKSEK SICAKLIK SÜPER İLETKENLİK
152 Ayşegül AKDOĞAN; Jale GÜLEN; , SİLİSYUM İLAVESİNİN ALÜMİNYUM BRONZLARININ KOROZYON DAYANIMINA ETKİSİ
153 Murat DOĞAN, ÇELİĞİN BETON İÇİNDEKİ KOROZİF ÖZELLİĞİNİN PASİFLEŞME POTANSİYELLERİ YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ
154 Tülay ESKİKAYA, AKIŞKAN YATAKLI ELEKTRODLARDA YATAKTA YÜK TRANSFER KATSAYISININ DEĞİŞİMİ
155 Duygu TOSCALI; Gürel NİŞLİ; , BIS-SALÎSÎLALDEHİI TÎA DÎETÎLÎMİN ŞÎF BAZININ POLAROGRAFÎK DAVRANIŞI
156 Ulviye ÖZER; Ş.PATAT; M.TEZCAN; , SULU ÇÖZELTİDE BİZMUT (III) VE ANTİMON (III) ŞELATLARI İLE DENGE ÇALIŞMALARI
157 Nurdan KAŞIKARA; Azmi TELEFONCU; Ulvi ZEYBEK; , LUPİN ALKALOİTLERİNİN SUSUZ ORTAMDA KONDÜKTİMETRİK TİTRASYONLARI
158 A.Sezai SARAÇ; Belkıs USTAMEHMETOĞLU; , BAZI ORGANİK ASİTLERİN PİRİDİN, ASETON, METİLİZOBUTİLKETON VE ASETONİTRİL ORTAMLARINDA YARI-NÖTRALİZASYONPOTANSİYELLERİNİN SAPTANMASI
159 A.Sezai SARAÇ; Cemal ÖZEROĞLU; Yusuf KILIÇ; , ORGANİK ASİTLERİN DEĞİŞİK SUSUZ ÇÖZÜCÜ ORTAMLARINDA KONDÜKTOMETRİK TİTRASYONU
160 Ü.KÖKLÜ; S.AKMAN; , TÜRKİYE’DE ÇEŞİTLİ DOĞAL TUZ KAYNAKLARINDA CADMİYUM, KROM, BAKIR VE NİKEL TAYİNİ
161 Ertan SEVEN; Ayla ÇALIMLI; Hatice ERBAŞ; Sencer TO, EROİN ÖRNEKLERİNDEKİ KARAKTERİSTİK BİLEŞENLERİN BELİRLENEREK ARALARINDA İLİŞKİ KURULMASI
162 Serdar ATEŞ, SENKRONtZE FLUORESANS SPEKTROSKOPİ YÖNTEMİ ÎLE BAZI KATEŞÖLAMİNLERİN TAYİNİ
163 Ufuk NİAZI, UNITARY GROUP CONVERTIONAL CONFIGURATION INTERACTION METODU
164 M.H ACAR; Y.YAĞCI; A.C AYDOĞAN ; T.ENDO; , LİPOAMİDİN FOTOKİMYASAL BOZUNMASININ LAZER FLAŞ FOTOLİZDE İNCELENMESİ
165 Mustafa CEBE, ESR SPEKTROSKOPİSİ YÖNTEMİYLE RADİKAL SİSTEMLERİN REORGANİZASYON ENERJİLERİNİN VE KİMYASAL REAKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ
166 Halil HOŞGÖREN ; Candan HAMAMCI; , N-ALKİL ANTRANİLİK ASİT TÜREVLERİNİN İNCE TABAKA KROMATOGRAFİSİ İLE AYRILMASI
167 H.İsmet GÖKÇEL; Gürel NİŞLİ; , FLOW INJECTION ANALYSIS TEKNİĞİ YE DÖNER PLATİN TEL ELEKTROD İLE VOLTAMETRİK ANALİZ
168 Semra BİLGİÇ; Melike KABASAKALOĞLU; , TALYUM ADATOMLARININ ALTININ ELEKTROKİMYASAL ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
169 Z. ARDIÇ; R.KARAKAŞ; , ÎNCÎR ve ÜZÜM FUZEL YAĞLARININ KROMATOGRAFİK YÖNTEMLER ÎLE İNCELENMESİ
170 Şahande AL; Emür HENDEN; , SOĞUK BUHAR YÖNTEMİ İLE CIVA TAYİNİ
171 Bülent İLKME; Ümran YÜKSEL; Gürel NİŞLİ; Saime AKG, PERİYODAT YÜKSELTGEMESİ İLE TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN RAFİNE VE İYOTLU RAFİNE TUZLARDAKİ İYODÜR MİKTARININ TAYİNİ
172 Ümran YÜKSEL; Gürel NİŞLİ; Bülent İLKME; Mithat YÜ, FORMAZANLARIN PERÎYODAT İLE YÜKSELTGENMESÎ
173 F.KADIRGAN; N.DALBAY; , ETİLEN GLİKOLUN ALKALİ ORTAMDA PLATİN-PALLADYUM ALAŞIM ELEKTRODLAR ÜZERİNDE ELEKTROKATALİTİK OKSİDASYONU
174 Duygu TOSCALI; Aysel TEMİZER; Gürel NİŞLİ; , RÖNTGEN FİLM VE BANYOLARINDAN Ag,0’İn HAZIRLANMASI ve YARI İLETKEN ÖZELLİĞİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
175 İnci BİRYOL; Melike KABASAKALOĞLU; , HİDROKİNON VE KİNON SİSTEMLERİNİN RUTENYUM ELEKTROTLA ELEKTROKİMYASAL İNCELENMESİ
176 Berrin YENİGÜL, TRîFLOROASETİLASETONUN SPEKTROFOTOMETRİK VE ELEKTROKİMYASAL YÖNTEMLERLE ASİTLİK VE ASİT OLUŞUM HIZ SABİTLERİNİN SAPTANMASI
177 M.E.Ş ÖNSÖZ; N. ALTINİĞNE; , BAZI SENTETİK BOYAR MADDELERİN POLAROGRAFİK OLARAK İNCELENMESİ
178 Ümran YÜKSEL; Bülent İLKME; Müşerref KESGİN; , BİTKİLERDE, TOKSİK ETKİSİ OLAN NİKELİN İNCELENMESİ
179 Ali KILINÇ; Azmi TELEFONCU; , ALGİNATTA İMMOBÎLİZE EDİLMİŞ PANKREATİK LİPAZIN KARAKTERİ ZASYONU
180 Feride SEVERCAN, VİTAMİN E'NİN FOSFOLİPİD MEMBRANLARLA ETKİLEŞMESİ
181 Abdülkadir SIRIT; Salih YILDIZ; , SIĞIR PLAZMA ALBUMİNİN'ÎN ÎZOELEKTRİK NOKTASININ SICAKLIKLA DEĞÎŞÎMÎNÎN İNCELENMESİ
182 M.E.Ş ÖNSÖZ; N.ALTINİĞNE; F.KANDEMİR; K.DAMCI; V.A, ESMER ALGLERDEN Cystoseira barbata'nın AMİNO ASİT İÇERİĞİ
183 Erhan DİNÇKAYA; Azmi TELEFONCU; , YAPAY KARACİĞER ÇALIŞMALARINDAKİ GELİŞMELER
184 Ayten SAĞIROĞLU; Azmi TELEFONCU; , İMMOBİLİZE LİPAZ İLE STEREOSPESİFİK ESTERLERİN SENTEZİ VE RASEMİK ALKOLLERİN RESOLUSYONU
185 H.İbrahim EKİZ; Murat ELİBOL; Tamer UÇAR; Arif ÇAĞ, TRİGLİSERİDLERİN CANDİDALIİPÂZ ÎLE HİDROLİZİNE ETİL ASETATIN ÇÖZÜCÜ ETKİSİ: TRİASEIÎN YE TRİBÜIİRİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
186 Tülin AYDEMİR; Azmi TELEFONCU; , ENZİMATİK İNTERESTERİFİKASYONUN YAĞLARIN FİZİKSEL MODİFİKASYONU ÜZERİNE ETKİSİ
187 Figen ZİHNİOĞLU; Azmi TELEFONCU; , İNSAN GASTRİK LİPAZ(HGL) AKTİVİTESİ TAYİNİNDE YENİ BİR YÖNTEM
188 Melek ERİM ; Selma TÜRKAY; , PİRİNÇ KEPEĞİ YAĞININ VE LİPAZ ENZİMİNİN YAĞ ASİTLERİ ÜRETİMİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
189 Andrzej FURMAN; Ömer SAYGIN; , LİPOZOMLARIN FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN BOYALAR İLE İNCELENMESİ
190 İhsan GÜRSEL; Vasıf N.HASIRCI; , GAMA IŞINLARIYLA ENZİM TUTUKLANMASI
191 Kutlu ÖZERGİN; Z.İlsen ÖNSAN; Betül KIRDAR; , MAYA KULLANILARAK GLİKOZDAN ETANOL ÜRETİMİNDE TUTUKLANMANIN FER MANTASYONA ETKİSİ
192 Ayla ALTINCI; Sedat YÖRÜK; , S. cerevisiae R - III MAYASININ SAKAROZ VE MEL ASLİ ORTAMDA ÇALIŞMA ŞARTLARININ İNCELENMESİ
193 Ülkü MEHMETOĞLU, KALSİYUM ALJİNAT JELİNDE DİFÜZYON KATSASIYI TAYİNİ
194 A.TUNCEL; AÇTANYOLAÇ; , SUBSTRAT tNHÎBtSYONLU ORTAMDA SİLİNDİRİR GEOMETRİDE BÜYÜYEN MİKROORGANİZMA TOPLULUĞUNUN YATIŞKIN DURUMDA DAVRANIŞ ANALİZİ
195 Tijen ÖZBAŞ; Tülin KUTSAL ; , RİBOFLAVİN ÜRETİMİNDE REOLOJİK ÖZELLİKLERİN FERMENTASTON SÜRESİ ÎLE DEĞİŞİMLERİ
196 Nuran DEVECİ; Gamze ÇELEN; Esin KOCAMAN; , ASETON-BUTANOL FERMENTE EDENCLOSTRIDIUM-ACETOBUTYLICUM TİPİ KÜLTÜRÜN İZOLASYONU
197 Mehmet MUTLU; Soley ECE; , BİYOMKTERYAL YÜZEYLERİNE KAN PROTEİNLERİDİFÜZYONUNUN HESAPLANMASINDA UYARI-CE7AP TEKNİĞİNİN KULLANILMASI
198 Ayşe TOSUN; Ömer SAYGIN; , BÎYOMASTAN ENERJİ ELDESİ ; BİYOGAZ
199 Adil DENİZLİ; Menemşe KİREMİTÇİ; Ali TUNCEL; Erhan, BİYOAFFİNİTE KROMATOGRAFİSİ:HEPARİN KONJUGE PHEMA MİKROKÜRELER ÎLE ALBUMİN İZOLASYONU
200 F.VARDAR-SUKAN; A.ÖZEMRE; , ENDÜSTRİYEL BİYOPROSESLERDE KÖPÜRME VE KONTROLÜ
201 Zümriye AKSU; Tülin KUTSAL ; , KESİKLİ KARIŞTIRMALI TEPKİME KABINDA KURŞUN(II) İYONLARININ CHLORELLA VULGARİS'E ADSORPSİYONUNDA HI2L VE ADSORPSİYON SABİTLERİ İLE KÜTLE AKTARIM KATSAYISININ HESAPLANMASI
202 Ülker BEKER; Oğuz RECEPOĞLU; , KIZILDERE JEOTERMAL ATIK SULARINDA İYON DEĞİŞTİRİCİLER İLE BOR GİDERİLMESİNDE REJENERASYON KOŞULLARI
203 Ayşe TOMRUK; Ömer SAYGIN; , EVSEL ATIKSULARIN BİTKİLER VASITASIYLA ARITILMASI
204 Hunay EVLİYA, POLİETİLEN TEREFTALAT (PET) PLASTİK HURDALARINDAN PETROKİMYASAL MADDELERİN GERİ KAZANILMASI
205 Turan ÜNAK, ANTİ-KANSER BİR MADDE OLARAK SYNKAVİT’İN İYODLU TÜREVLERİNİN SENTEZİ
206 Günay KOCASOY, MEVSİMSEL FAALİYET GÖSTEREN YÖRELER ÎÇÎN ATIKSU ARITMA SÎSTEMÎ
207 Necdet TARKAN, SANAYİDE BENZEN'E MARUZİYET DERECESİNİN SAPTANMASI
208 Ömer El-CURANİ; Abdurrahman TANYOLAÇ; Serdar S. ÇE, KIŞKAN YATAKTA ATIK SULARIN ARITILMASI
209 Vildan APAK; Envare ÜNSEREN; , ENDÜSTRİYEL ATIKLARIN SU ARITIMINDA KULLANILMA OLANAKLARI VE ADSORPSİYON DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
210 Perihan ÜNAK, 8-HYDR0XYQUîN0LİNE GLUCURONID'tN İYOD'LU TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE iYOD-125 ÎLE iSARETLENMESİ
211 A.Nursel İPEKOĞLU, DETERJANLARDA KULLANILANFOSFATLARIN ÇEVREYE ETKİLERİ, ÜTROFÎKASYON PROBLEMİ
212 H.Sema TÜLBENTÇİ, ADALAR İLÇESİNİN KATI ATIK PROBLEMİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
213 Ülker BEKER; Oğuz RECEPOĞLU; , KIZILDERE JEOTERMAL ATIK SULARINDA İYCN DEĞÎŞTİRÎCİLER ÎLE BOR GİDERİLMESİNDE REJENERASYON KOŞULLARI
214 Sait ÇELİK; Şeref KUNÇ; , ELAZIĞ YÖRESİNDE KULLANILAN BAZI PESTİSİT KALINTILARININ GC İLE ANALİZLERİ
215 F.BAYKUT; E.TÜTEM; , KARMİNİK ASİD- Mn (II) SİSTEMİNE OKSİJEN ETKİSİNİN İNCELENMESİ
216 Niyazi BIÇAK; Gürkan HIZAL; Yusuf YAĞCI; , BİS(2-AMİN0 TlYCFENOKSÎ)ETAN'IN GLİOKSAL ÎLE METAL İYONLARI VARLIĞINDAKİ MAKROSİKLİZASYONU
217 Ayçiçek AKSELİ, YAŞAYAN ORGANİZMALARIN Na NMR ÇALIŞMALARI İÇİN DEĞİŞİK LANTANİD ŞİFT REAKTİFLERİNİN HAZIRLANMASI VE KULLANILMALARI AYRICA 13C VE 31P NMR ÇALIŞMALARI
218 Adem KILIÇ; Zeynel KILIÇ; R.A SHAW; , l-DİKLOROFOSFİNİL-2,2,2-TRİKLOROFOSFAZENİN AMİNOLİZİ
219 Birgül ERK; Bedriye Beycan ÖNCÜ; , BAZI BİRİNCİ SIRA GEÇİŞ METALLERİ VE ANTİMON'UN PROPAN-1,3-DİSALİSİLALDİMİN KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE YAPILARININ SPEKTROFOTOMETRÎK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ
220 N.KÜLCÜ; N.ÖZPOZAN; , TOPRAKALKALİ ORTÛTUNGSTATLARININ TERMAL ANALİZLERİ
221 Esma TÜTEM; Reşat APAK; Fikret BAYKUT; , BAKIRIN YENİ BÎR ÜÇLÜ KOMPLEKSİ : BAKIR (II)-NEOKUPROÎNMİTOKSANTRON SİSTEMİ
222 Reşat APAK; Esma TÜTEM; Fikret BAYKUT; , BAKIR(X) VE BAKIR(II) İYONLARININ YANYANA SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİ
223 İzzet TOR; Reşat APAK; , METAL KOMPLEKSLERİNİN (ML ; n=l-3) OLUŞUM SABİTLERİNİN TAYİNİNE ,İLİŞKİN YENİ BİR YÖNTEM
224 Nejdet ŞEN; Mehmet SEZGİN; , BAZI MAKROSÎKLÎK LAKTONLARIN ÇEŞÎTLÎ KATYONLARLA KOMPLEKSLERİNİN İNCELENMESİ
225 Mustafa ERSÖZ; Salih YILDIZ; Erol PEHLİVAN; , GLÎOKSÎM BAĞLI SPOROPOLLENÎN'ÎN LİGAND EXCHANGE KROMATOGRAFİSİNDE KULLANILMASI

Toplam 225 adet kayıt bulundu.