Kongre Bildirileri
  IX. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, 20-24 Eylül 1993, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
Sıra no Yazar Bildiri
PDF*
1 AGAGUSEINOVA,M. M. GAJIBECLINSKAYA,N. K. , EFFECT OF ACID PROPERTIES OF ZEOLITIC CATALYSTS ON GASOLINE YIELD IN CATALYTIC CRACKING
2 AGH-ATABAY,Naz M. AROĞUZ,Ayşe Zehra , "Spin-Tickling" Tekniği ile Fosfor-Rodyum Organometalik komplekslerinin Rh~103 Nükleer Manyetik Rezonans Spektrumlan
3 AGH-ATABAY,Naz M. BAYAT,Cuma KORUCUOĞLU,Hakkı Ö. L, POLİDİASETİLENLERİN İNCELENMESİNDE MODEL BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ ve YAPILARININ BELİRLENMESİ
4 AGH-ATABAY,Naz M. LINDSELL,W. Edward PRESTON,Peter, POLİDİASİTLER ve METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ ve OPTİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
5 AKKUŞ,Haluk GÜL,Ahmet , YENl TAÇ ETER TÜREVLERİNİN SENTEZİ
6 ALKAN,Cihan KAYA,Mehmet , KEBAN SİMLİ KURŞUN CEVHERİNDEN GÜMÜŞÜN EKSTRAKSİYONLA KAZANILMASI
7 ALTUNTAŞ,Zehra BEKAROĞLU,Özer , (18-CROWN-6) HALKASI İÇEREN OKSİMLERDEN MAKROMOLEKÜLLERİN SENTEZİ
8 AYGÜNEY,A. ÖZER,Z. ÖZKAR,S. , 6B GRUBU ELEMENTLERİNİN KARBONİL-OLERN-METAL(O) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE ELEKTROKİMYASİ
9 BEKAROĞLU,Özer, MAKROSİKLİK GRUPLAR İÇEREN BAZI vic-DİOKSİM, FTALOSİYANİN ve KOMPLEKSLERİNİN SENTEZ VE ÖZELLİKLERİ
10 BOZKURT,Çetin TEKİN,N. İMAMOĞLU,Yavuz , FOTOKİMYASAL METATEZ TEPKİMELERİNDE KARARSIZ W: KARBEN KOMPLEKSLERİNİN ARAŞTIRILMASI
11 CİHAN,Ali GÜL,Ahmet OKUR,Ali İhsan BEKAROĞLU,Özer , TAÇ ETERLİ KOBALT VE VANAOİL FTALOSÎYANİN SENTEZİ
12 ÇETİNKAYA,Bekir ÖZDEMİR,İsmail , İMİDAZOLİN KOMPLEKSLERİ
13 DABAK,Salih BEKAROĞLU,Özer , FTALOSİYANİNLERİN TAÇ ETERLE SÜBSTİTÜSYONUNDA YENİ BİR YAKLAŞıM
14 DELİGÖZ,Hasalettin TAVASLI,Mustafa YILMAZ,Mustafa , SAZI KALİKS[4]AREN TÜREVLERİ KULLANILARAK SEÇİMLİ OLARAK Fe+3 KATYONUNUN SULU FAZDAN ORGANİK FAZA TRANSFERİ
15 DEMİRHAN,F. İRİŞLİ,S. JEFFERY,J. ŞENTÜRK,O. S. WEN, DİKOBALT-ALKÎN KOMPLEKSLERİ iLE TİYOETER LİGANDLARI ARASINDAKİ REAKSİYONLAR
16 DÖNDAŞ,H. A. BOZTEPE,H. , YENİ BÎR GLİOKSİM SENTEZİ VE NİKEL(II),BAKIR(II),COBALT(II) İLE KOMPLEKSLERİNİN HAZIRLANMASI
17 DÜZ,Bülent BOZKURT,Çetin İMAMOĞLU,Yavuz , W(CO)6-CCl4/hV KATALİZÖR SİSTEMİYLE NORBORNENlN HALKA AÇILIMI METATEZ POLİMERİZASYONU
18 FAWCETT,J. KEMMITT,RDW SERİNDAĞ,O. , N,N-BIS(DİSİKLOHEGZİLFOSFİNOMETİL) AMİNOMETAN İLE SIFIR DEĞERLİKLİ PLATİN VE PALLADYUM KOMPLEKSLERİ SENTEZİ
19 GÖK,Yaşar DEĞİRMENCİOĞLU,İsmail GÖK,Yaşar , TAÇ ETER GRUBU TAŞIYAN AZOT-OKSİJEN KARIŞIK DONÖRLÜ YENİ MAKROSİKLİK LİGANDLARIN SENTEZİ VE KOMPLEKS OLUŞUMUNUN İNCELENMESİ
20 ERTEPINAR,Hamide, MAKROSİKLİK GRUP TAŞIYAN YENİ BİR POLİAMİDOKSİM GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİN SENTEZİ ve KARAKTERİZASYONU
21 GÖK,Yaşar KARABÖCEK,Serdar , YENİ MAKROSİKLİK ?-DİOKSİMLERÎN SENTEZİ ve KOMPLEKS OLUŞUMLARININ İNCELENMESİ
22 GÖK,Yaşar YILDIZ,S. Zeki , AZOT-OKSİJEN KARIŞIK DONÖR GRUPLAR TAŞIYAN YENİ MAKROSİKLİKLERİN SENTEZİ ve KOMPLEKS OLUŞUMLARININ İNCELENMESİ
23 GÖK,Yaşar KANTEKİN,Halit DEĞİRMENCİOĞLU,İsmail , MAKROSİKLİK GRUP TAŞIYAN YENİ HETERO-TRİNÜKLEER Co(III) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ ve KARAKTERÎZASYONU
24 GÖK,Yaşar TURGUT,Ümmühan ŞENTÜRK,H. Basri , YENÎ BÎR ?-DİOKSİMİN SENTEZİ, ALKALİ ve GEÇİŞ METALLERİN TAYİNİNDE KULLANILMASI
25 GÜLBAYOĞLU,Sema SARIKAHYA,Yüksel , TOPRAK ÖRNEKLERİNDE BAZI AĞIR METAL BİRİKİMLERİNİN SAPTANMASI
26 GÜLER,N. KAYA,Cemal , W(CO)6/CHCI3/UV SİSTEMİ İLE 1-OKTENİN METATEZİ
27 GÜMÜŞ,Gülay GÜL,Ahmet BEKAROĞLU,Özer , TETRAKİS(AMİNOMETİL) FTALOSİYANİNATOBAKIR(II) SENTEZİ
28 GÜMÜŞ,Gülay DABAK,Salih GÜL,Ahmet BEKAROĞLU,Özer , REAKTİF FONKSİYONEL GURUPLAR İÇEREN ASİMETRİK FTALOSİYANİNLER
29 GÜNDÜZ,Necla GÜNDÜZ,Turgut DURMUŞ,S. , O-FENİLENDİAMİN NİKEL (II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE YAPILARIN AYDINLATILMASI
30 GÜNDÜZ,Necla GÜNDÜZ,Turgut HAYVALI,Z. , 2-HİDROKSİ-l-NAFTALDEHİTİN PRİMER AMİNLERLE SCHIFF BAZLARININ SENTEZİ, BAZLIK SABİTLERİNİN TAYİNİ VE BAZI GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN HAZIRLANMASI
31 GÜNDÜZ,Necla GÜNDÜZ,Turgut HÖKELEK,T. KILIÇ,Z. HAY, 5,10,15,20-TETRAKİS(4-KLOROFENİL)PORFİRİNİN X-IŞINLARI İLE YAPI ANALİZİ
32 GÜNDÜZ,Turgut GÜNDÜZ,Necla ŞAKIYAN,İffet , MANGAN(III)ASETATIN YENİ BİR YÖNTEMLE HAZIRLANMASI
33 GÜNEŞ,Mehasin BEKAROĞLU,Özer , 1, 8, 10, 9 - TRİAZABORADEKALİN İLE YAPILAN OKSİM VE METAL KOMPLEKSLERİNİN İNCELEMLESİ
34 GÜREK,Ayşe Gül KOÇAK,Makbule BEKAROĞLU,Özer , 14-ÜYELİ TETRAAZA HALKALARI İÇEREN SİMETRİK FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ
35 GÜROL,İlke AHSEN,Vefa BEKAROĞLU,Özer , TİYOSÜBSTİTÜE FTALOSİ YAN İMLERİN SENTEZ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
36 GÜRSOY,Sükeyman BEKAROĞLU,Özer , BEN ZO-15-CROWN-5 İÇEREN YENİ vic-DİOKSİMLERİN SENTEZİ VE KOMPLEKSLERİNİN İNCELENMESİ
37 GÜZEL,Bilgehan SERİN,Selahattin , ASETOASETANİLİD’DEN VlC-DİOKSİM SENTEZİ ve BAZI METAL KOMPLEKSLERİNİN İNCELENMESİ
38 HAMURYUDAN,Esin BEKAROĞLU,Özer , DİAZADİOKSA MAKROHALKALARI İLE SÜBSTİTÜE YENİ OKSİM VE FTALOSİYANİN KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
39 İÇBUDAK,H. YILMAZ,V. T. ÖLMEZ,H. , BAZI TRİETANOLAMİN - GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN TERMİK ANALİZ
40 İRİŞLİ,S. SARIKAHYA,F. SARIKAHYA,Yüksel , 1,2-BİS(DİSİKLOHEKZİLFOSFİNO)ETAN LİGANDLI İYONİK PLATİN(II) KOMPLEKSLERİ
41 KARACAN,Nurcan, Dİ (4-NİTROPRİDİN-l-OKSİT) METAL (II) TETRASİYANONİKELAT KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE FT-INFRARED SPEKTROSKOPİSİ İLE İNCELENMESİ; Ni (C5H4N2O2)2 Ni(CN)4 VE Cd (C5H4N2O2)2 Ni(CN)4
42 KARSLIOĞLU,Selami, NİYOP VE TANTALIN BAZI SİKLOPENTADİENİL OKSO KILASTIRLARININ SENTEZİ
43 KAYA,Cemal, Cis-ML2(CO)4 KOMPLEKSLERİNDE KARBONİL GERİLME KUVVET SABİTLERİNİN HESAPLANMASINA ANALİTİK BİR YAKLAŞIM
44 KEMMITT,RDW SERİNDAĞ,O. , SUDA ÇÖZÜNÜR AMİNOMETİLFOSFİN METAL KOMPLEKSLERİ SENTEZİ
45 KOÇAK,Makbule OKUR,Ali İhsan BEKAROĞLU,Özer , TAÇ ETER VE TETRAAZA HALKALARINI BİRLİKTE İÇEREN FTALOSİYANİNLER
46 KOLCU,Ö. ZÜMREOĞLU-KARAN,B. , BAZI SODYUM-LANTANOİD ÇİFT SÜLFAT MONOHİDRATLARIN SENTEZİ ve ISISAL DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
47 KÖK,T. R. AKKURT,M. , DİETİL GERMANYUM-DİFENİLSİLİSYUMOKSİT'İN SENTEZ VE YAPI ANALİZİ
48 MEREY,Şebnur BEKAROĞLU,Özer , YENİ BİR SÜBSTİTÜE vic-DİAMİNOGLİOKSİM VE KOMPLEKSLERİNİN SENTEZ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
49 MUSAYEV,Faik N., a
50 NECEFOĞLU,H. ABDULLAH,A. ÇIRAĞLI,M. KULU,S. , K2Ni(OOC(CH2)4COO)2.4H20 KRİSTAL YAPISI
51 POLAT,Erdal BİLMEZ,Sema ÖZDEMİR,Yüksel GÜÇER,Şeref, Cr(III) VE Cr(VI) SPESİYASYONU
52 SAYILKAN,H. EKİNCİ,E. ARPAÇ,E. , SİLİSYUMETOKSİT-ALKOL-SU SİSTEMİNDEN ASİT KATALIZÖRLÜ VE KATALİZÖRSÜZ ORTAMDA SİO2 KAPLAMA MALZEMESİNİN HAZIRLANMASI
53 SAYILKAN,H. EKİNCİ,E. ARPAÇ,E. , ALÜMİNYÜM-SEC-BÜTOKSİT'İN 2-ETOKSİETANOL VE ETİLASETOASETAT İLE TEPKİMESİ
54 SAYILKAN,H. ŞENER,Ş. ARPAÇ,E. , ALUMINYUM-SEC-BUTOKSİT'İN DİOL TÜREVLERİNİN HAZIRLANMASI VE HİDROLİZLERİNİN İNCELENMESİ
55 SESALAN,Fehmi Ufuk OKUR,Ali İhsan , YENİ MAKROSİKLİK vic-DİOKSİMLERİN SENTEZİ VE KOMPLEKSLERİN İNCELENMESİ
56 SEVİNDİR,H. Cahit MİRZAOĞLU,Ramazan , p-TOLİLKLOROGLİOKSİMİN DEĞİŞİK AMİNLERLE REAKSİYONLARI SONUCUNDA OLUŞAN LİGANDLAR İLE BUNLARIN METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ
57 SEZGİN,Mehmet BEDÜK,A. Dinçer ERTUL,Şeref KOÇAK,Ah, ÜÇ YENİ MAKROSİKLİK LİGANDIN SENTEZİ VE BAZI KATYONİK KOMPLEKSLERİNİN HAZIRLANMASI
58 SÖZERLİ,Şebnem E. SARIKAHYA,Yüksel , ÇİFT ÇEKİRDEKLİ KOMPLEKSLER
59 TAN,Nükhet BEKAROĞLU,Özer KADIRGAN,Figen , SULFONLANMIŞ 17-ÜYELİ DİAZOTRİOKSAMAKROSİKLİKLER İÇEREN BAZI METALLOFTALOSİYANİNLERİN DİMETİLSÜLFOKSİD VE SUDA SİKLİK VOLTAMOGRAMLARININ İNCELENMESİ
60 TAŞÇIOĞLU,Sülin KÖK,Ece , KROM KAPLAMALI DEKORATİF ŞEKİLLİ ÇAY KAŞIKLARININ ÇAY DEMİ İÇİNDEKİ KOROZYONUNUN İNCELENMESİ
61 TEKKAYA,Ayşin KAYRAN,C. ÖZKAR,S. , TETRAKARBONİL(n2:2-1,5-SİKLOOKTADİEN)MOLİBDENUM(0) İLE BİS(DİFENİLFOSFİNO)METAN’IN YERDEĞİŞTİRME KİNETİĞİ
62 TEMEL,Hamdi ZİYADANOĞULLARI,Recep BOYBAY,Mustafa , SO2’İN ÇEŞİTLİ KARBONATLAR TARAFINDAN KİMYASAL ABSORPSİYONU
63 TOPALOĞLU,H. Işıl GORDON,F. STONE,A. , RHODACARBORANE BİLEŞİKLERİ
64 UÇAN,H. İsmet KARATAŞ,İbrahim , AMİNOMETİLGLİOKSİMLERİN TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE METAL KOMPLEKSLERİNİN İNCELENMESİ
65 ÜNAK,Perihan ÖZDEMİR,D. , 8-Hidroksikinotin 5-Sülfonik Asid ve 8-Hidroksikinolin 'in Uranyum ve Toryum Komplekslerinin Stabilite Sabitlerinin İncelenmesi
66 YALÇIN,Mustafa CANKURTARAN,Hüsnü KUNT,Gönül , 2-[4-DİMETİLAMİNO-SİNNAMALAMİNO]- FENOL ÜN BAKIR ( II) KOMPLEKSİNİN SPEKTROFOTOMETRİK VE POTANSİYOMETRİK İNCELENMESİ
67 YALÇIN,Mustafa MEHDİ,R. Tahir ÖZCAN,Eyüp , BAZIHETEROSİKLİK BİLEŞİKLERDEN ORGANOMETALİK TELLERYUM BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ
68 YALÇIN,Mustafa MUTLUAY,Harun ÖZCAN,Eyüp , 2-[4-DİMETİLAMİNO-SİNNAMALAMİNO]- BENZOİK ASİD'İN , DEMİR (III), KOBALT(II), NİKEL (II) VE BAKIR(Il) KOMPLEKSLERİNİN POTANSİYOMETRIK OLARAK İNCELENMESİ
69 YILMAZ,İsmail BEKAROĞLU,Özer , TAÇ ETER VE TETRAAZA HALKALARINI BİRLİKTE İÇEREN OKSİM KOMPLEKSLERİNİN VE FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ
70 YILMAZ,Yusuf Ziya AFŞAR,Hüseyin , ARTIKLARDAN A LTIN’IN İZOLASYONU
71 AHMEDOV,M. A., HOMOALLİL KLORHİDRİNLERIN V E ALLİL KLORMETİL OKSİRANLARIN SENTEZİ
72 AKSOY,Hilal MAHASNEH,A. S. DEMİR,Ayhan S. , TRİKLOROMETANİN ALDEHİTLERLE REFORMATSKY TÜRÜNDE YENİ REAKSİYONLARI
73 ALICI,Bülent ÇETİNKAYA,Engin , TRİ ve TETRAENDOSİKLİK AMİNLER
74 APAYDIN,G. VARNALI,T. AVİYENTE,V. RUIZ-LOPEZ,M. F., 5-SÜBSTİTÜYE-1,3-DİTİANLARDA KONFORMASYONEL DENGENİN TEORİK OLARAK İNCELENMESİ
75 ASTLEY,Demet McKILLOP,Alexander , SYNTHETIC APPROACHES TO AEROTHIONIN
76 ASTLEY,S. T. STEPHENSON,G. R. , REGIO- AND STEREOCONTROLLED DOUBLE NUCLEOPHILE ADDITION TO CATIONIC ORGANOIRON COMPLEXES
77 ATASOY,Basri KARABÖCEK,Serdar , 4,5-DİMETİLEN-1,2-DİOKSAN'IN SENTEZİ VE YAKALANMASI
78 BAL,Y. KABAN,Ş. , MARRUBİUM PARVİFLORUM OLİGODON BİLEŞENLERİNİN KROMATOGRAFİK YÖNTEMLE İNCELENMESİ
79 BALCI,Metin, GERİLİMLİ HALKALI BİLEŞİKLER: ALLENLER VE PİRAMİTLEŞMİŞ ÇİFT BAĞLAR
80 BALCIOĞLU,Nurettin SALİH,Bekir SEVİN,Fatma ABACI,S, HALKASAL OLEFİNLERİN PİROLİTİK VE KÜTLE SPEKTROMETRİK İZOMERLEŞME MEKANİZMALARININ DENEYSEL VE KURAMSAL İNCELENMESİ
81 BAYRAMOĞLU,Fatma ATASOY,Basri , 2,3-DİMETİLEN-1,4-METHANO-1,2,3,4-TETRAHİDRONAFTALİNİN SİNGLET OKSİJENLE REAKSİYONU
82 BULUT,Adnan İÇLİ,Sıddık , FOTOSENSİTİZATÖR ÖZELLİKLİ ?-ANTRAKİNON-p-N,N-DİMETİL ANİLİN SULFONUN SENTEZİ
83 CAN,Neşe PEKER,Sümer , BİTKİSEL YAĞLARIN UV IŞINLARINI ABSORPLAMA ÖZELLİKLERİ
84 CANSIZ,A. COŞKUN,M. AHMEDOV,M. A. SERVİ,S. , ALLİL SÜBSTÜTİE KLORMETİL OKSİRANLARIN HETEROSİKLİKLEŞMESİ
85 ÇAKMAK,Osman ADAM,Waldemar BALCI,Metin , TETRAMETOKSİBENZOBARRELENİN FOTOOKSİJENASYONU BİSDİOKSETANLARIN KAREKTERİZASYONU, SENTEZİ VE TERMAL REAKSİYONLARI
86 ALANKUŞ ÇALIŞKAN,Özgen YAYLA,Yurdanur ANIL,Hüseyin, Cephalaria Transsilvanica L.'DEN İZOLE EDİLEN BİR 28-NOR TRİTERPEN VE İKİ BİSDESMOSİDİK GLİKOZİDİN YAPILARININ AYDINLATILMASI
87 ÇELİK,M. AKBULUT,N. , 1,2,3,4-TETRAHİDROAZULEN-1-OL’UN FOTOOKSİJENASYONU VE OLUŞAN ÜRÜNLERİN TERMOLİZ REAKSİYONLARI
88 DAŞTAN,A. ÇAKMAK,O. BALCI,Metin , BENZOBARRELENİN ODA SICAKLIĞINDA VE YÜKSEK SICAKLIKTA BROMİNASYONU
89 DAUT,Ayşe ANAÇ,Olcay , TERPENOİDLERÎN ALDOL KONDENZASYONU REAKSİYONLARI
90 DEMİR,Ayhan S. AYDOĞAN,Kenan İBRAHİMZADE,Nezire MO, YENi BİR YÖNTEMLE ?-KİRAL AMİNO ASİTLERİN SENTEZLERİ
91 DİNÇER,Sebla TÜZÜN,Celal , 4-(SÜBSTİTÜEBENZİLİDENİMİNO) BENZİMİDAZOLLERİN SENTEZİ
92 DİNÇER,Sebla TÜZÜN,Celal , SÜBSTİTÜE NİKOTİNAMİT TUZLARININ REDOKS POTANSİYELLERİNİN pH’a BAĞLI OLARAK TAYİNİ
93 DURU,M. E. HARMANDAR,Mansur , LIQUIDAMBAR ORIENTALIS Miller UÇUCU YAĞININ BİLEŞİMİ
94 DÜRÜST,Yaşar VAN BEAR, Ben L. M., BAZI OKSADİAZOL VE TİYADİAZOL TÜREVLERİNİN KÜTLE SPEKTROMLARININ İNCELENMESİ
95 DÜRÜST,Yaşar AĞIRBAŞ,Hikmet SÜMENGEN,Doğan , BAZI N-SUBSTİTUE PİRİDİN KARBOKSAMİDOKSİMLERİN KÜTLE SPEKTRUMLARININ İNCELENMESİ
96 ERDEM,S. VARNALI,T. AVİYENTE,V. RUIZ-LOPEZ,M. F. , 2-SÜBSTİTÜE SİKLOHEKZANON PROPİLEN KETALLERİN KONFORMASYONEL DENGESİ ÜZERİNE ÇÖZÜCÜ ETKİLERİ
97 EROĞLU,Ahmet Emin VOLKAN,Mürvet ATAMAN,O. Yavuz , KATI YÜZEY LÜMİNESANS SPEKTROMETRİSİ İLE ATMOSFERDE HİDROJEN SÜLFÜR TAYİNİ
98 GERÇEK,Zuhal DEMİR,Ayhan S. , 3,3,3- TRİFLOROANALİNİN ENANSİYOSEÇİCİ SENTEZİ
99 GÖREN,N. TAHTASAKAL,E. CORDELL,G. A. PROKSCH,P. , BAZI TANACETUM TÜRLERİNDEN ELDE EDİLEN SESKİTERPEN LAKTONLAR VE AKTİVİTELERİ
100 GÜLBEYAZ,V. DEMİR,Ayhan S. , AMİNOSİKLOPROPANKARBOKSİLİKASİTİN YENİ BİR YÖNTEMLE SENTEZİ
101 GÜMRÜKÇÜOĞLU,İsmail Erdem ODABAŞOĞLU,Mustafa , BAZI ARİLOKSİFOSFORİL ARİLOKSİTİYOFOSFORİL BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE MOLEKÜLER YAPILARININ İNCELENMESİ
102 GÜNER ADAR,Vildan YILDIRIR,Süleyman , DİKLOROKETENİN SCHİFF BAZLARI İLE (2+2) SİKLOKATILMASI
103 GÜVENALP,Zuhal HARMANDAR,Mansur , ARTEMÍSÍA AUSTRÍACA C.Koch UÇUCU YAĞININ BİLEŞİMİ
104 GÜVENALP,Zuhal HARMANDAR,Mansur , ARTEMÎSÎA SPİCİGERA C.Koch UÇUCU YAĞININ BİLEŞİMİ
105 HOCAOĞLU ERTAN,Nermin, BAZI AZO PİRİDON BOYARMADDELERİNİN SENTEZİ VE pKa'LARININ TAYİNİ
106 HIOŞGÖREN,H. KARAKAPLAN,M. , SYM-DİBENZİL VE DİALKİLPOLİETİLEN DİAMİN TÜREVLERİNİN HAZIRLANMASI
107 IŞIKDAĞ,İ. UÇUCU,Ü. BİLGİÇ,O. , 2-SÜBSTİTÜE-BENZİMİDAZOL(BENZOTİYAZOL, BENZOKSAZOL) BİLEŞİKLERİNİN SENTEZLERİ VE REAKSİYON MEKANİZMALARININ İNCELENMESİ
108 İBİŞ,Cemil SAYIL,Çiğdem , Bazı Yeni Kükürtlü Heterosıklik Bileşikler
109 İÇİL,Huriye İÇLİ,Sıddık , SENTEZLENEN PERİLEN 3,4,9,10 - TETRAKARBOKSİLİK ASİD Bis-N,N'-ARİL (ALKİL) DİİMİDLERİN FLUORESANS KUANTUM VERİMLERİ
110 İÇLİ,Sıddık ALP,Serap BULUT,Adnan DİNDAR,Bircan , SOLAR FOTOORGANİK KİMYASAL ÜRETİM METODLARI
111 İÇLİ,Sıddık SERTDEMİR,Ömer Yılmaz KAÇA,Erkan , METİLOLLENMİŞ KOLOFANIN ESTERİFİKASYONU
112 İKİZLER,A. Aykut DEMİRBAŞ,Ahmet DEMİRBAŞ,Neslihan , BAZI 1,2,4-TRİAZOL TÜREVLERİNİN SENTEZİ
113 İKİZLER,A. Aykut İKİZLER,Aysun DEMİRBAŞ,Neslihan , SİYANOASETİK ASİD HİDRAZİDİ ÜZERİNE BÎR ÇALIŞMA
114 İKİZLER,A. Aykut İKİZLER,Aysun YILDIRIM,Nuri , BAZI BENZİLİDENAMİNO BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ
115 İKİZLER,A. Aykut YÜKSEK,Haydar , 3-ALKİL-4-(2-KLOROETİL)-4,5-DİHİDRO-1H-1,2,4-TRİAZOL-5-ON'LARIN SENTEZİ
116 İKİZLER,Aysun SANCAK,Kemal GÜMRÜKÇÜOĞLU,Reyhan , BAZI ?-AMİNO ASİD TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE pKa DEĞERLERİNİN HESAPLANMASI
117 İKİZLER,A. Aykut BAHÇECİ,Şule YÜKSEK,Haydar , BAZI 1,2,4-TRİAZOL BİLEŞİKLERİNİN 1H-NMR SPEKTRUMLARI
118 KABAN,Ş. AYDOĞAN,F. , 4,6-DİMETİLKİN0LİN-2-KARBOKSALDEHİDDEN SCHIFF BAZLARININ SENTEZİ
119 KABAN,Ş. ÖCAL,N. , BİYGLOJİK ETKİN DİA Z İN TÜREVLERİNİN SENTEZİ
120 KARAEV,S. F. TSALIKOVA,Z. M. , ADDITION OP PROPYNOL TO SUBSTRATES WITH TWO MULTIPLE BONDS
121 KIRBAŞLAR,F. G. ÖZERİŞ,S. , LAVANTA UÇUCU YAĞININ ELDESİ, BİLEŞİM VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
122 KÜÇÜKBAY,Hasan ÇETİNKAYA,Engin , BİS(3-METİLBENZOTİYAZOLİDİN-2-İLİDEN)'İN ALKİL FOSFİTLER VE ETANOL İLE ETKİLEŞTİRİRİLMESİ
123 KÜÇÜKBAY,Hasan ÇETİNKAYA,Engin , YENİ ELEKTRONCA ZENGİN OLEFİNLER VE ÖZELLİKLERİ
124 MOVSUMZADE,E. M. AGAGUSEINOVA,M. M. RECUTA,Sh. F. , EFFECT OP COMPLEXES OP TRANSITION METALS ON CHANGE OP ACETONITRILE MOLECULE ORBITAL CONDITION AND COORDINATION IN THE REACTION OF CHLORINATION
125 OKAY,Oya S. MORKOÇ,Enis GAINES,Alec F. , İKİ HERBİSİT ATIKSUYUNUN CHLORELLA SP. VE PHAEODACTYLUM TRİCORNUTUM ÜZERİNE ETKİLERİ
126 ÖCAL,N. KABAN,Ş. , TİY0FEN-2-KARBOKSALDEHİDİN SUBSTITUE HİDRAZONLARI
127 ÖĞRETİR,C. DEMİRAYAK,Ş. JONES,R. A. , 1, 2-DİAMİNOSİKLOHEGZAN İZOMERLERİNİN 3, 4-DİFORMİLPİROLLER İLE REAKSİYONLARI
128 ÖNAL,A. AKÇAMUR,Y. ALTURAL,B. , 4-BENZOİL-5-FENİL-2,3-TİYOFENDİON’UN ÇEŞİTLİ NÜKLEOFİLLER İLE REAKSİYONLARI
129 ÖZALP,Ş. ÖNAL,A. M. İŞÇİ,H. , SÜLFÜRDEN BAĞLANAN LİGAND İÇEREN BAZI ANORGANİK KOMPLEKSLERİN ELEKTROKİMYASI
130 ÖZGEN,T. ÖZKESER,H. SALİH,Bekir ŞANLITÜRK,M. E. , KÜTLE SPEKTROMETRESİ VERİLERİNDEN MOLEKÜL İNCE YAPISI ARAŞTIRILMASI KONUSUNDA BİR YÖNTEM
131 PEKEL,A. Tarık POLAT,K. , p-AMİNOFENOLÜN NİTROBENZENDEN ELEKTROKİMYASAL OLARAK ELDE EDİLMESİ
132 SARAÇOĞLU,N. MENZEK,A. BALCI,Metin , YENİ BİR YÖNTEMLE CİS-3,8-DİKARBOMETOKSİDİHİDROHEPTALENİN(1) SENTEZİ
133 SAYIL,Çiğdem İBİŞ,Cemil , BAZI YENİ BUTADIEN STRÜKTÜRLÜ TİYOETERLER
134 SEÇEN,H. MARAŞ,A. SALAMCI,E. GÜLTEKİN,M. S. SÜTBEY, SİKLİTOLLER: QUERClTOL, TOXOCAROL, AMİNOCONDURİTOL, CONDURİTOL SENTEZLERİ
135 SERİN,Selahattin GÜZEL,Bilgehan BAĞLAN,B. , 2-[2-Metoksi-5-(N,N-dietilaminosülfonil)-hidrazo]-3-oxo-N-fenil butanamid SENTEZİ ve X-RAY İLE YAPISININ AYDINLATILMASI
136 SERVİ,S. COŞKUN,M. AHMEDOV,M. A. CANSIZ,A. , 1,5-DİEN-3-OL'LERİN YENİ BİR METODLA SENTEZİ
137 SEVİN,Fatma BALCIOĞLU,Nurettin , ALKADİENLERÎN ALKİLLİTYUM KATALİZLENMİŞ OLİGOMERLEŞME MBKANİZMASIMÎM KURAMSAL İNCELENMESİ
138 SEZER,Özkan ANAÇ,Olcay , ?-AÇİL ALDEHİTLERE ASİT ORTAMDA DİAZO TRANSFERİ
139 SİRKECİOĞLU,O. AKAR,Ahmet TALINLI,N. , MONOMETİLOL ALDEHİTLERİN NAFTOLLERLE REAKSİYONU
140 ŞENGÜL,M. E. BALCI,Metin , 1-SÜBSTİTÜE-SİKLOHEPTATRİEN TÜREVLERİNİN FOTOOKSİJENASYONU VE OLUŞAN ENDOPEROKSİTLERlN KİMYASAL REAKSİYONLAR!
141 TİMUR,Celil İÇLİ,Sıddık , SOLAR FOTOORGANİK KİMYASAL [2+2] SİKLO KATILMA REAKSİYONLARI
142 TOPRAK,M. ALP,S. ŞAHİN,E. , TÜRKİYE’DE YETİŞEN TURUNÇGİLLERİN KABUKLARINDAKİ BİOFLAVONOİD İÇERİKLERİNİN İNCELENMESİ VE EKONOMİK DEĞERİNİN TESPİTİ
143 UYAR,T. ERK,B. , KETO-ENOL TAUTOMERİSİ. ? - KETOESTER ENOLATLARININ KETONİZASYON KİNETİĞİ
144 YAYLI,Nurettin FINDLAY,John A. , DENİZ SALATALIĞI CUCVMARİA FRONDOSA DAN İSOLE EDİLMİŞ YENİ BİR SAPONİN MOLEKÜLÜ (Frondoside C)
145 YILDIZ,Y. K. BALCI,Metin , BENZOTROPON ve TÜREVLERİNİN YENİ SENTEZ YÖNTEMLERİ
146 YÜKSEK,Haydar, BAZİ 1-METİL-3,4-DİSUBSTİTUE-4,5-DİHİDRO-1H-1,2,4-TRİAZOL-5-ON BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ
147 ABBASİ,Hüsam ANWARİ,Mohammed EROĞLU,Ahmet Emin VOL, KATI ÖRNEKLERDE ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRESİ (AAS)
148 AFŞAR,Hüseyin DEMİRATA,B. , SPEKTROFOTOMETRÎK HİDROJEN PEROKSİT ANALİZİ
149 AĞAR,Erbil ŞAŞMAZ,Selami BATI,Bekir ÖZDEMİR,Mustaf, DÖRT AZAMAKROSİKLİK GRUP İLE SUBSTITUE Cu(II) FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ VE SPEKTROSKOPİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
150 AKSELİ,Ayçiçek, LAZERLE UYARILMIŞ FLORESANS YÖNTEMî ÎLE SODYUM HEGZAMETAFOSFAT ÇÖZELTİLERİNDE SERYUM, ÖROPYUM, TERBİYUM VE DİSPROSYUM ELEMENTLERİNİN TAYİNİ
151 ALTAŞ,Y. TEL,H. TANER,M. S. ERAL,M. , TORYUM VE URANYUMUN ANYON DEĞİŞİMİ İLE AYRILMASI VE SAPTANMASI
152 ANWARİ,Mohammed ATAMAN,O. Yavuz , INTERFERENCE STUDIES IN GERMANIUM DETERMINATION BY ETA-AAS
153 ARDA KESGİN,M. YÜKSEL,Ü. , FORMAZAN YÜKLENMİŞ PERLİT İLE KİMİ METAL İYONLARININ AYRILMALARI
154 ARDIÇ,Zafer, HURDA DEMİR ELEKTROMETALURJİ TESİSİ BACA TOZLARININ YARI KANTİTATİF ANALİZİ
155 ARIÖZ,Filiz ERSOY,Filiz , KLOMİPRAMİN HİDROKLORÜRÜN DDQ İLE SPEKTROFOTOMETRİK MİKTAR TAYİNİ
156 ATMACA,Sedef TATAR,Sevgi , TABLETLERDE FLUVOKSAMİN MALEAT TAYİNİ İÇİN SPEKTROFOTOMETRİK BİR YÖNTEM
157 AY,Ümit ÇELİK,Ali HENDEN,Emür , TRİBÜTİL KALAY TAYİNİ İÇİN GC-MECA YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ
158 AYCAN,Ş. YALÇIN MANAV,S. , BİRALARDA DİFERANSİYEL PULS POLAROGRAFİK YÖNTEMLE AĞIR METAL SAPTANMASI
159 AYDIN,Adnan MEYANCI,Lale ÖZER,Metin , ALDEHİDO SALİSİLİK ASİDLERİN KONDANSASYON ÜRÜNLERİNİN SENTEZİ VE METAL KATYONLARI İLE VERDİKLERİ KOMPLEKSLERİN ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
160 AYDIN,Adnan YALÇIN,Bahattin TANRIKUT,M. Levent , P-NİTROFENOL VE ÜROTROPİN ARASINDAKİ BASAMAKLI KONDENSASYON ÜRÜNLERİNİN METAL KOMPLEKSLERİ OLUŞTURMA ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
161 AYDIN,Hasan DÖNMEZ,Mustafa , ÇEŞİTLİ ANALİZ YÖNTEMLERİYLE ESRARDAKİ TOPLAM AKTİF MADDENİN TAYİNi
162 BALCI,Mustafa SAN,Aydan , HAPLOPHYLLUM THESİOİDES BİTKİSİNİN FLAVONOİDLERİ
163 BAYKAL,A. ÖZER,U. TUNCEL,S. G. , ULUDAĞ MİLLİ PARKINDA KİRLETİCİ GAZLARIN VE KAYNAKLARIN BELİRLENMESİ
164 BECERİK,İ. KADIRGAN,Figen , PALLADYOM BAZLI İKİLİ METAL ELEKTROTLARIN ELEKTROKATALİTİK ÖZELLİKLERİNİN D.GLİKOZUN ELEKTROOKSİDASYONUNDA BELİRLENMESİ
165 BİRYOL,İ. DERMİŞ,S. , MODİFİYE KARBON PASTA ELEKTROTLA TİYORİDAZİN HİDROKLORÜR’ÜN ELEKTRO - ANALİTİK İNCELENMESİ
166 CEYLAN,Özcan ÇURGUNLU,Esin , SULARDAKİ KLOROFENOLLERİN YÜKSEK DERECELİ TÜREV SPEKTROFOTOMETRISI (HODS) İLE SİMÜLTANE TAYİNİ
167 ÇAVUŞ,S. ELÇİ,L. DOĞAN,M. , AMBERLİT XAD-4, -7 VE -8 REÇİNELERİNİN ADSORPSİYON DAVRANIŞLARI
168 DAĞLI,G. GÖKMEN,İ. G. , KATALİTİK YÖNTEMLE SÜTTE İYOT TAYİNİ
169 DALBAY,N. KADIRGAN,Figen , ETİLEN-GLİKOL’ÜN ELEKTROOKSİDASYONU SIRASINDA Pd ELEKTROD YÜZEYİNDE ADSORPLANMIŞ ARA ÜRÜNLERİN "IN-SITU" INFRARED SPEKTROSKOPİSİ İLE BELİRLENMESİ
170 DALBAY,N. KADIRGAN,Figen , ETİLEN-GLİKOL'ÜN Pd ELEKTROD ÜZERİNDE BAZİK ORTAMDAKİ ELEKTROOKSİDASYON KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ
171 DOĞAN,M., KAN SERUMUNDA HİDRÜR TEKNİĞİYLE SELENYUMUN ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRİK TAYİNİ
172 DURSUN,Z. NİŞLİ,G. , RUTİN'İN POLAROGRAFİK YÖNTEMLE DOĞRUDAN VE DOLAYLI TAYİNİNİN İNCELENMESİ
173 ELÇİ,L. IŞILDAR,S. DOĞAN,M. , ANOT ÇAMURUNDAKİ ALTIN VE PALLADYUMUN SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİ
174 ERCAN,Hülya AVŞAR,Mehmet ÖZDEMİR,Yüksel GÜÇER,Şere, ATIK SULARDA BOR'UN ALEVLİ ATOMİK SPEKTROFOTOMETRESİ İLE TAYİNİ
175 ERÇAĞ,A. FİLİK,H. ERÇAĞ,E. DOĞUTAN,M. , LANTAN ve NEODYUM'UN KARMİNİK ASİT İLE SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİNE KATYON AKTİF MADDELERİN ETKİSİ
176 ERÇAĞ,E. FİLİK,H. TÜTEM,E. , GALYUMUN KARİMİNİK ASİD İLE SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİNDE KATYON AKTİF VE NONİYONİK MADDELERİN ROLÜ
177 ERDOĞAN,Yunus ASLAN,Avni YAYLI,Nurettin , DİKARBOKSİLLİ ASİDLERİN SUSUZ ORTAMDA POTANSIYOMETRÍK TİTRASYONLARI
178 EROĞLU,Ahmet Emin VOLKAN,Mürvet ATAMAN,O. Yavuz , KATI YÜZEY LÜMİNESANS SPEKTROMETRİSİ İLE ATMOSFERDE HİDROJEN SÜLFÜR TAYİNİ
179 FIÇICIOĞLU,F. KADIRGAN,Figen , METANOL-HAVA YAKIT PİLLERİNDE KATALİZÖR SEÇİMİ VE YÜZEY MODİFİKASYONLARI
180 FİLİK,H. APAK,R. , 5-ALKANOİL 8-HİDROKSİKİNOLİNLERLE KALEVİ ÇÖZELTİLERDE GALYUM EKSTRAKSİYONUNUN ARAŞTIRILMASI
181 GÖKÇEL,H. İ. NİŞLİ,G. , ADRENALİNİN AKIŞKAN SİSTEMDE AMPEROMETRİK VE STATİK SİSTEMDE VOLTAMMETRİK İNDİREKT TAYİNİ
182 GÜLCE,Handan ÖZYÖRÜK,Haluk YILDIZ,Attila , Pt ve PVF+ClO4- KAPLI Pt ELEKTROTDA ANTRASEN İLE 9,10-DİFENİLANTRASEN'İN ELEKTROYÜKSELTGENME DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
183 GÜLTEK,Ahmet DEMİR,Mustafa , KAYISIDA KÜKÜRTLEME VE OPTİMUM KOŞULLARIN İNCELENMESİ
184 GÜNDÜZ,Turgut, SUSUZ ÇÖZÜCÜLER VE BAZI ÖZELLİKLERİ
185 GÜNDÜZ,Turgut ATAKOL,Orhan KABAK,Mehmet ELERMAN,Ya, NİKEL(II)'NIN SU ve METİL AMİN YANINDA PROPAN-1,3- DİSALİSİLALDİMİN ile VERDİĞİ KOORDİNASYON BİLEŞİKLERİNİN YAPILARININ AYDINLATILMASI
186 GÜNDÜZ,Turgut KENAR,Adnan , 18ASUSUZ ORTAM REAKSİYONLARI BAZI AMONYAK TÜREVLERİNİN BAZLIK SIRALARININ TESPİT EDİLMESİ VE AMONYAK TUZLARININ KANTİTATİF TAYİNLERİ
187 GÜNDÜZ,Turgut KILIÇ,Esma ANCIN,Nilgün , ALKİL AMİNLER ve KETONLAR ile ALKOLLER ARASINDA MEYDANA GELEN HİDROJEN BAĞLARINA ALKİL GRUBUNUN ETKİSİNİN UV. GÖRÜNÜR ALAN SPEKTROSKOPİSİ ile İNCELENMESİ
188 GÜNDÜZ,Turgut KILIÇ,Esma ANCIN,Nilgün , ALKİL FENOLLERDEKİ -OH GRUBU ile DİOKSAN ARASINDAKİ HİDROJEN BAĞI ÜZERİNDEN MEYDANA GELEN ASSOSYASYON KOMPLEKSLERİNİN TEŞEKKÜL SABİTLERİNİN BULUNMASI
189 GÜNDÜZ,Turgut KILIÇ,Esma ANCIN,Nilgün , FENOL ve KLOROFENOLLERDEKİ OH GRUBU İLE DİOKSAN ARASINDAKİ HİDROJEN BAĞI ÜZERİNDEN MEYDANA GELEN ASSOSYASYON KOMPLEKSLERİNİN TEŞEKKÜL SABİTLERİNİN BULUNMASI
190 GÜNDÜZ,Turgut KILIÇ,Esma ÇAKIRER,Orhan , SUSUZ ORTAM TİTRASYONLARI, AMİNLERİN ASETONİTRİL ORTAMINDA NİTROZİLPERKLORATLA TERMOMETRİK TİTRASYONLARI
191 GÜNDÜZ,Turgut KILIÇ,Esma ÇAKIRER,Orhan , SUSUZ ORTAM TİTRASYONLARI AMİNLERİN VE ÜRENİN ANTİMON PENTAKLORÜR İLE TERMOMETRİK TİTRASYONLARI
192 GÜNDÜZ,Turgut KILIÇ,Esma KÖSEOĞLU,Fitnat CANEL,Esi, SÜBSTİTUE SALİSİLİDENANÎLİNLERİN PROTONASYON SABİTLERİ ve BUNLARIN Cu(II) KOMPLEKSLERİNİN KARARLILIK SABİTLERİ
193 GÜNDÜZ,Turgut ÖZKAN,Güleren GÜNDÜZ,Beniz , BAZI SÜBSTİTÜE AROMATİK PRİMER AMİRLERİN SULU ve SUSUZ ORTAMLARDA KANTİTATİF TAYİNLERİ
194 GÜNDÜZ,Turgut ÖZKAN,Güleren ÖZTAŞ,S. Gül , BAZI FENOLİK ve NAFTOLİK ASİTLERİN TETRABÜTİLAMONYUM HİDROKSİT ve TRİETİLAMİN ile PİRİDİN ORTAMINDA POTANSİYOMETRİK ve KONDÜKTOMETRİK TİTRASYONLARI
195 GÜNDÜZ,Turgut ÖZKAN,Güleren ÖZTAŞ,S. Gül AKTAŞ,Hak, BENZOİK ASİT ve BAZI BENZOİK ASİT TÜREVLERİNİN 2-PROPANOL ORTAMINDA TETRABÜTİLAMONYUM HİDROKSİT ve TRİEİTLAMİN ile POTANSİYOMETRİK ve KONDÜKTOMETRİK TİTRASYONLARI
196 GÜNDÜZ,Turgut ÖZKAN,Güleren ÖZTAŞ,S. Gül AKTAŞ,Hak, BAZI DOYMAMIŞ ASİTLERİN PİRİDİN ORTAMINDA KONDÜKTOMETRİK ve POTANSİYOMETRİK TİTRASYONLARI
197 GÜNDÜZ,Turgut ÖZKAN,Güleren TAŞTEKİN,Mustafa AK, KARBOKSİLİK ASİTLERİN 2-PROPANOL ORTAMINDA KONDÜKTOMETRİK VE POTANSİYOMETRİK OLARAK TİTRASYONLARI
198 GÜRELİ,Lütfiye ALBAYRAK,S. , NÜKLEER SAFLIKTA URANYUM OKSİTLERİNDE BOR TAYİNİ
199 HAMAMCI,Candan GÜMGÜM,Bahattin , ASFALTİT KÜLÜNDEKİ BAZI DEĞERLİ ELEMENTLERİN ICP-AES İLE TAYİNİ
200 HELLES,Rafik S. ERTAŞ,Nusret ATAMAN,O. Yavuz , ATOM TUZAKLI ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRİSİNDE GİRİŞİM ÇALIŞMALARI
201 HENDEN,Emür KIVILCIM,Şeniz , İZMİR, ALİAĞA DEMİR-ÇELİK FABRİKALARI ÇEVRESİNDE AĞIR METAL KİRLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
202 İNAM,Recai AYDIN,Hasan , TÜTÜNDEKİ ESER ELEMENTLERİN ASV İLE TAYİNİ
203 İSKENDER,Gülsen YARENCİ,Bengi , SPEKTROFOTOMETRİK YÖNTEMLE LİSİNOPRİL MİKTAR TAYÎNİ VE FARMASÖTİK PREPARATLARA UYGULANMASI
204 İSLİMYELİ,S. ÜSTÜN,M. CANLICA,M. , İŞ LE Iİ GÖRMÜŞ ET ÜRÜNLERİNDEKİ NİTRAT VE NİTRİT İYONLARININ ATOMİK ABSORPSİVON SPEKTROFOTOMETRİSİ YÖNTEMİYLE İNDİREKT ANALİZİ
205 İSLİMYELİ,S. ÜSTÜN,M. YILMAZ,F. , İŞLEM GÖRMÜŞ ET ÜRÜNLERİNDEKİ NİTRAT VE NİTRİT İYONLARININ POLAROGRAFİK YÖNTEMLE ANALİZİ
206 IŞILDAK,İ., İYON SEÇİCİ ELEKTROTLARIN İYON KROMATOGRAFİSİNDE DEDEKTÖR OLARAK KULLANIMIYLA ONDÖRT TEKYÜKLÜ YAYGIN ANYONUN VE KATYONUN EŞZAMANLI TAYİNİ
207 IŞILDAK,İ. ÖZDEMİR,M. , ONBİR ANYONUN İYON KROMATOGRAFİSİNDE DIONEX IONPAC-AS4A KOLONLARI KULLANILARAK TAYİNİ
208 IŞILDAK,İ. ÖZDEMİR,M. , PVC ZAR (MEMBRANE) ELEKTROTLARIN HAREKETLİ ORTAMLARDA CEVAP ZAMANININ (RESPONSE TİME) İNCELENMESİ VE DAĞILMANIN (DISPERSION) DUYARLILIĞA ETKİSİ
209 KARADAĞ,O. OKTAR,O. GÖK,E. ATEŞ,S. , SPEKTROFLUORİMETRİK YÖNTEMLE WARFARİN VE SİKLODEKSTRİN KOMPLEKSLERİNİN İNCELENMESİ
210 KARAKAPLAN,Mustafa, Mo(VI), Sn(IV) ve Sb(III) ün KLORANİLİK ASİT KOMPLEKSLEŞTİRİCİSİ İLE DİFERANSİYEL PULS ADSORBTİF SIYIRMA VOLTAMETRİK TAYİNİ
211 KARAKAŞ,D. TUNCEL,S. G. , ATMOSFERİK GAZ FAZI KİRLETİCİLERİN ÖRNEKLENMESİNDE KULLANILACAK ALTERNATİF BİR ÖRNEKLEYİCİNİN GELİŞLTİRİLMESİ
212 KARTAL,Ş. KILIÇEL,F. ELÇİ,L. , ÇİNKUR ÇEVRESİNDEKİ TOPRAK ÖRNEKLERİNDE BAZI ESER ELEMENTLERİN (Cu, Ni, Cd, Pb, Mn, Zn) ALEVLİ AAS İLE TAYİNLERİ
213 KIRAKLI,Özlem YENİGÜL,Berrin , ESER NİTRİTİN KİNETİK BİR YÖNTEMLE TAYİNİ ve ET ÜRÜNLERİNE UYGULANMASI
214 KIRMIZIGÜL,Süheyla ANIL,Hüseyin , Cephalaria Transsylvanica L.'NlN ÇİÇEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN ÜÇ MONODESMOZİDİK GLİKOZİTİN YAPILARININ AYDINLATILMASI
215 KIRTOK,R. DİNÇER,D. YÜKSEL,Ü. İLKME,B. , FUKSİN ve o-TOLİDİN'İN PERİYODAT YÜKSELTGEMESİ İLE TAYİNLERİ
216 KÖSEOĞLU,Fitnat KILIÇ,Esma UYSAL,Dilek , 2 - HİDROKSİ-1 -NAFTALDEHİT ile ÇEŞİTLİ ANİLİNLERDEN TÜREYEN SCHIFF BAZLARININ DİOKSAN-SU ORTAMLARINDAKİ PROTONASYON SABİTLERİ
217 KÖSEOĞLU,Fitnat KILIÇ,Esma ÖZKAHRAMAN,Yüksel YAMAK, MONO- ve Dİ-SÜBSTİTÜE ANİLİNLERİN PROTONASYON SABİTLERİNE ÇÖZÜCÜ BİLEŞİMİ ve SÜBSTİTÜENTLERİN ETKİSİNİN İNCLENMESİ
218 KÖSEOĞLU,Fitnat KILIÇ,Esma YORGUN,Hüseyin ÇETİN,Al, BAZI MONOSÜBSTİTÜEFENOLLERİN PROTONASYON SABİTLERİNİN ETANOL-SU ORTAMLARINDA POTANSİYOMETRİK METOTLA TAYİNİ
219 KUMSER,Suat ERTAŞ,Nusret ATAMAN,O. Yavuz , ATOM TUZAKLI ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRİSİNDE ATOMLAŞTIRMA İÇİN YENİ SEÇENEKLER
220 KUNÇ,Şeref KARATAŞ,F. , BİYOLOJİK SIVILARDA SELENYUMUN DEĞİŞİK YÖNTEMLERLE ANALİZLENMESİ
221 KÜÇÜKBAY,Zehra DEMİR,Mustafa , ÇEŞÎTLİ ÇEVRE ÖRNEKLERİ VE GIDA MADDELERİNDEKİ ALÜMİYUMUN KİMYASAL FORMLARININ (SPESİASYONUNUN) BELİRLENMESİ
222 KÜÇÜKHANE,Ö. OKUTAN,H. AKYÜZ,N. ERTÜRK,F. EKİNCİ,E, VAN GÖLÜ SOLAR EVAPORATİV TUZLARININ KARAKTERİZASYONU
223 KÜLCÜ,N. AYGÜN,R. Sezer MERDİVAN,M. , PLATİN METALLERİNİN N,N-DİETİL-N'-BENZOİLTİYOÜRE ( DEBT ) İLE ÇÖZÜCÜ EKSTRAKSİYONU
224 NAKİPOĞLU,Nuri TOSCALI,Duygu , DIPROPHYLLINUM’UN PERİYODAT YÜKSELTGEMESİ İLE POLAROGRAFİK TAYİNİ
225 OKTAR,O. GÖK,E. KARADAĞ,O. ATEŞ,S. , Eu(III) PİRİDİN 2,6-DİKARBOKSİLİK ASİT(PDA) KOMPLEKSLERİNİN BOVİN SERUM ALBÜMİN(BSA) İLE ETKİLEŞİMİNİN FLUORİMETRİK YÖNTEMLE İNCELENMESİ
226 OKUDAN,A. KARA,H. , KONYA ÇEVRESİ KÖMÜRLERİNİN İNCELENMESİ II. FENOLLERİN İNCELENMESİ
227 ÖZCAN,Mihriban DEMİR,Mustafa , KAYISININ TEMEL BİLEŞENLERİNİN TÜR VE BÖLGELERE GÖRE ARAŞTIRILMASI
228 ÖZCİMDER,M. DEMİRCİ,A. AYGÜN,F. , POLİSİKLİK AROMATİK HİDROKARBONLARIN. TERS-FAZ VE BONDED FAZ SIVI KROMATOGRAFİSİ KOLONLARINDA ALIKONMA MEKANİZMALARININ İNCELENMESİ
229 ÖZCİMDER,M. DEMİRCİ,A. AYGÜN,F. , SİGARA İZMARİT ZİFİRİMDE BENZ(A)PİRENİN YÜKSEK BASINÇ SIVI KROMATOGRAFİSİ İLE TAYİNİ
230 ÖZDEMİR,Mustafa GÜMRÜKÇÜOĞLU,İsmail Erdem ALTINTAŞ, 4-NİTRO-2'-HİDROKSİ-5'-BUt AZOBENZENİN SENTEZİ VE SPEKTROSKOPİK ÖZELLİKLERİ
231 ÖZDEMİR,Nurhayat MOENS,Luc GÜÇER,Şeref , MERMERDE NADİR TOPRAK ELEMENTLERİNİN ICP-MS İLE TAYİNİ
232 ÖZDEMİR,S. S. DEMİRCİ,Ş. AYTAR,A. , 232
233 ÖZKAN,B. BİRYOL,İ. ŞENSES,Z. , MODİFİYE KARBON PASTA ELEKTROTLA İMİPRAMİN’İN MİKTAR TAYİNİ
234 ÖZKAN,S. BİRYOL,İ. ŞENTÜRK,Z. , LEVODOPA’NIN VOLTAMETRİK YÖNTEMLE TAYİNİ
235 ÖZTEKİN,N. ERİM,B. , Th(IV)-FENOLAT KOMPLEKS DENGESİNİN İNCELENMESİ
236 PEKACAR,Ali İhsan ÖZCAN,Emine , DEĞİŞİK SUBSTİTUE AMİN GRUPLARI BULUNDURAN p-KLOROFENİL GLİOKSİMLERİN SENTEZİ VE METAL KOMPLEKSLERİNİN İNCELENMESİ
237 PEKMEZ,K. PEKMEZ,N. YILDIZ,Attila , POLİANİLİN FİLMİNİN ASETONİTRİLDE ELEKTROYÜKSELTGENME YE ELEKTROİNDİRGENME DAVRANIŞI
238 PEKMEZ,K. PEKMEZ,N. YILDIZ,Attila , SUSUZ HCIO4- ASETONİTRİL ORTAMINDA ELEKTROPOLİMERİZASYONLA POLİANİLİN ELDESİ
239 POLAT,Erkan BİLMEZ,Sema ÖZDEMİR,Yüksel GÜÇER,Şeref, ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROFOTOKETKESİ İLE İNDİREK TANNİK ASİT TAYİNİNDE ÇÖKELTME METODLARIHIN OPTİMİZASYONU
240 RAKICIOĞLU,Yener AKSELİ,Ayçiçek , SERYUM (III)'ÜN SODYUM PİROFOSFAT ÇÖZELTİLERİNDE FLORESANS SPEKTROSKOPİSİ YÖNTEMİYLE TAYİNİ
241 SERİN,Selahattin KURTOĞLU,Mükerrem , AZO-HİDROKSİ BOYARMADDELERİN SUSUZ ORTAM POTANSİYOMETRİK TİTRASYONLARI
242 SOLAK,Ali Osman UÇAR,Mustafa , BAZI AZOBENZEN TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE POLAROGRAFİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
243 SOLAK,Ali Osman YILMAZ,S. , (O-en-N-tn) MOLEKÜLÜNÜN ELEKTROT REAKSİYONU MEKANİZMASININ AYDINLATILMASI
244 SOMER,Güler ARSLANTAŞ,Ali , KALAY, KURŞUN VE MOLİBDEN'İN DİFERANSİYEL PULS POLAROGRAFİSİ İLE TAYİNİ
245 SOMER,Güler KARACAN,Mehmet S. , KANDA BULUNAN SELENYUMUN DPP ve ASV METOTLARI İLE TAYİNİ İÇİN YÖNTEM GELİŞTİRİLMESİ
246 SOYLAK,M. ELÇİ,L. DOĞAN,M. , AMBERLİT XAD-7 İLE DOLGULU MİNİ KOLONDA TUNGSTENİN DERİŞTİRİLMESİ VE SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİ
247 SULEİMANOVA,E. I. MUKHİN,O. S. , EXPRESS METHOD OF SULPHIDE ION QUONTITATIVE DETERMINATION IN RESERVOIR WATERS AND OIL
248 SÜRAL,Defne AYGÜN,R. Sezer , YÜKSEK BASINÇ SIVI KROMATOGRAFİSİ İLE MELASDAKİ KARBONHİDRATLARIN ANALİZİ
249 ŞAHİN,Aydan ÖZDEMİR,Yüksel GÜÇER,Şeref , GIDA ÖRNEKLERİNDE LİTYUM’UM ALEVLİ ATOMİK EMİSYON SPEKTROFOTOMETRESİ İLE ANALİZLENMESİ
250 ŞAHİN,U. ÜLGEN,A. , LASER DİYOTLU SPEKTROMETRE İLE FOSFAT, TANEN VE SİLİS TAYİNLERİ
251 ŞAHİNBAŞ,E. SAVCI,Hikmet ŞAHİN,Musa ÖZKAYA,Ali Rız, KOLEMANİT KATKILI ÇİMENTO ELDESİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
252 TARAKÇIOĞLU,Hülya ATAMAN,A. Gülay , NADİR TOPRAK ELEMENTLERİNİN CEVHERLERİNDE VE SİLİKA ÖRNEKLERİNDE ICP-AES İLE TAYİNİ
253 TOKALIOĞLU,Ş. KARTAL,Ş. ELÇİ,L. , AMBERLİT XAD-1180 İLE DOLGULU MİNİ KROMATOGRAFİK KOLONDA Pb, Cu, Cd VE Bi ’UN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
254 TOSUNOĞLU,sedat SAVCI,Nihal , SİPROFLOKSAZİNİN BROMKRESOL SİKLAMENİ VE BROMFENOL MAVİSİ İLE TABLETLERDE İKİ SPEKTROFOTOMETRİK MİKTAR TAYİNİ YÖNTEMİ
255 TULUN,T. ACAR,N. , MİKRO VE ZWITTER İYONLAR VARLIĞINDA SEYRELTİK SULU ÇÖZELTİDEKİ POLİKATYON VE POLİANYON REAKSİYONUNUN İNCELENMESİ
256 TUNCEL,S. G. UNGÖR,S. , ANKARA ATMOSFERİNDE HAVA KİRLİLİĞİNİN KARAKTERİZE EDİLİP KAYNAKLARININ BELİRLENMESİ
257 TUNÇ,Ekrem DEMİR,Mustafa GÜLTEK,Ahmet , KAYISIDA AŞIRI KÜKÜRDÜN HİDROJEN PEROKSİT YÖNTEMİYLE GİDERİLMESİNİN ARAŞTIRILMASI
258 TURAK,Fatma ÇURGUNLU,Esin , SODYUM SAKKARİN VE SODYUM SİKLAMAT KARIŞIMININ TÜREV SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİ
259 TÜFEKÇİ,Mehmet BACAN,Songül , DOĞU KARADENİZ SAHİL ŞERİDİNDE BAZI KİRLİLİK PARAMETRELERİNİN ARAŞTIRILMASI
260 TÜTEM,E. APAK,R. SÖZGEN,K. , MİTOKSANTRON-FE(II,III) SİSTEMİNİN SPEKTROFOTOMETRİK OLARAK İNCELENMESİ
261 ULUBELEN,A. MERİÇLİ,A. H. MERİÇLİ,F. İLARSLAN,R. , DELPHINIUM ALKALOIDLERİNİN YAPI TAYİNLERİ
262 ÜLGEN,A. GÖKMEN,A. DOĞAN,M. , YAKIN INFRARED LASER DİYOTLU SPEKTROMETRE DİZAYNI
263 YALÇIN MANAV,S. AYCAN,Ş. , DİFERANSİYEL PULS POLAROGRAFİK YÖNTEMLE ÇEŞİTLİ MEYVA SULARINDA ASKORBİK ASİT SAPTANMASI
264 YALÇIN,Ş. GÖKMEN,A. , BİLİRUBİN MOLEKÜLÜNÜN ODA SICAKLIĞINDA FLOROMETRİK İNCELENMESİ
265 YILDIZ,G. KADIRGAN,Figen , Pt-Pd ALAŞIM ELEKTROTLAR ÜZERİNDE GLİSEROLÜN ELEKTROOKSİDASYONUNUN İNCELENMESİ
266 YÜCESOY,C. TÜLEK,K. , PARASETAMOL VE MEFENAMİK ASİT İÇEREN PREPARATLARIN DİFFERENS SPEKTROSKOPİ TEKNİĞİ İLE ANALİZİ
267 YÜKSEL,M. TÜRKER,A. R. , SALÇADA AMBALAJ MALZEMESİNDEN KAYNAKLANAN AĞIR METAL KİRLENMESİ
268 ZİYADANOĞULLARI,Recep ZİYADANOĞULLARI,Berrin YAVUZ, CEVHERDEN ÇIKILARAK ELDE EDİLEN ÇÖZELTİDEN BAKIR, KOBALT VE DEMİR AYRILMASI
269 AFŞİN,B. MACİT,M. BAŞER,H. H. , BAKIR OKSİT YÜZEYLERİ ÜZERİNDE HİDROKSİ-FORMAT KOMPLEKSİ OLUŞUMUNUN IR TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ
270 AKBAŞ,Ahmet MİTZEL,Holger HÖNİCKE,Dieter , V2O5/?-Al2O3 KATALİZÖRLERİNİN FTIR İLE İNCELENMESİ
271 AKBAŞ,Ahmet MİTZEL,Holger HÖNİCKE,Dieter , V2O5/Nb2O5 KATALİZÖRLERİNİN FTIR İLE İNCELENMESİ
272 AKGÜN,A. ÇOLAK,N. , STEREOREGÜLER POLİ(PROPİLEN OKSİT) POLİMERİNİN ASETONİTRİL/SU KARIŞIMI İLE FRAKSİYONLANDIRILMASI
273 ARBAY,A. R. BAYRAMLI,E. , KARBON ELYAF YÜZEYİNİN AKTİFLENMESİ VE KARAKTERİZE EDİLMESİ
274 AKYIL,S. ERAL,M. , SARICAOĞLU BÖLGESİ ALKALİ LİÇ ÇÖZELTİLERİNDEN AMBERLITE IRA- 400 REÇİNESİ KULLANILARAK URANYUMUN KAZANIMI
275 ALLI,Orhan YURTSEVER,Ersin , MONTE CARLO SİMÜLASYONU İLE MAKROMOLEKÜLER YAPI
276 APAK,R. TÜTEM,E. KAR,F. HÜGÜL,M. , AĞIR METALLERİN METALURJİK KATI ATIKLARLA TUTULMASI
277 ASLANİ,M. A. A. ERAL,M. , İPEK FİBROİNİNİN SEYRELTİR SULU ÇÖZELTİLERDEN URANYUM KAZANIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ
278 ASMAN,G. ŞANLI,Oya , Fe (III) ÇÖZELTİLERİNİN POLİ METİL METAKRİLAT-METAKRİLİK ASİT KOPOLİMERİ KULLANILARAK ULTRAFİLTRASYON YÖNTEMİYLE DEĞİŞTİRİLMESİ
279 ATUN,Gülten ŞİŞMANOĞLU,Tuba , AROMATİK DİHİDROKSİ VE DİKARBOKSİLLİ BİLEŞİKLERİN ADSORBSİYONU
280 ATUN,Gülten TOPAÇ,G. ŞİŞMANOĞLU,Tuba , BAZI ORGANİK MADDELERİN SUSUZ ORTAMDA KONDÜKTİMETRİK TİTRASYONU
281 AVCIATA,Ulvi TEKER,Murat DEMİRYÜREK,Basri , ASETON-METANOL AZEOTROPUNUN BUHAR-SIVI DENGESİNE TUZ EKİLERİ
282 AVŞAR,Efraim, SULU ÇÖZELTİLERDE METAL-BENZOAT KOMPLEKS OLUŞUMUNUN TERMODİNAMİĞİ
283 BAĞCI,Gülşen TOPPARE,Levent YURTSEVER,Ersin , TİYOFEN VE 3-METİLTİYOFENİN POLİMERLEŞME MEKANİZMALARININ TEORİK İNCELENMESİ
284 BAHÇECİ,Süleyman TOPPARE,Levent YURTSEVER,Ersin , POLİANİLİNLERİN ELEKTRONİK YAPISI
285 BALCI,N. BAYRAMLI,E. TOPPARE,Levent , İLETKEN POLİPİROL KOMPOZİTLERİ
286 BASAN,S. ZENGİN,H. B. McNEILL,I. C. , POLİ(AKRİLİK ASİT) / POLİ(VİNİL KLORÜR) KARIŞIMLARININ ISISAL BOZUNMASI
287 BASAN,S. ZENGİN,H. B. RASTGHOOSKOUI,H. TALU,M. , BAZl İLETKEN KOPOLİMER VE KOMPOZİTLERİN ISISAL BOZUNMASI
288 BASAN,S. McNEILL,I. C. , POLİ(ETİLEN OKSİT) / POLİ(VİNİL KLORÜR) KARIŞIMLARIN ISISAL BOZUNMASI
289 BASAN,S. ÇAKMAK,İ. , ETİLEN GLİKOL / AKRİLONİTRİL BLOK KOPOLİMERLERİNİN ISISAL KARARLILIKLARINA KOPOLİMERLEŞME KOŞULLARININ ETKİSİ
290 BASAN,S. ZENGİN,H. B. AKSOY,S. TALU,M. , ETİL AKRİLAT-STİREN KOPOLİMERLERİNİN ISISAL BOZUNMASI
291 BASAN,S. ZENGİN,H. B. McNEILL,I. C. , AMONYUM POLİAKRİLAT / POLİ(VİNİL KLORÜR) KARIŞIMLARININ ISISAL BOZUNMASI
292 BEKDEMİR,N. ACARKAN,S. CAN,Şevket , SİNTERLENMİŞ UO2 PELETLERiNiN ASİTTE ÇÖZÜNME KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ
293 BEREKET,Gözen ÖZEL,Mustafa Zafer AROĞUZ,Ayşe Zehra, Zn, Pb, Cd ve Cu v.b. METALLERİN DEĞİŞİK ADSORBANLAR KULLANILARAK ADSORPSİYON KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ
294 BEREKET,Gözen SARAÇ,A. S. KÖSE,M. , SODYUM KLORÜRLÜ ORTAMDA ALUMİNYUM VE ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ KOROZYONUNA HİDROKSİ KARBOKSİLİK VE AMİNO ASİTLERİN ETKİSİ
295 BİLGİÇ,Semra AKSÜT,A. Abbas , BAZI AMİNO ASİTLERİN DEMİRİN KOROZYONUNA ETKİSİNİN SICAKLIKLA DEĞİŞİMİ
296 BAYSAL,Bahattin M., POLİMERLERİN FİZİKSEL KİMYASI: KONSANTRASYON ETKİSİNİN İNCELENMESİ
297 BÜTÜN,V. ÇAKIR,O. MENEK,N. , KADMİYUM VE ÇİNKO'NUN MÜREKSİT KOMPLEKSLERİNİN POLAROGRAFİK İNCELENMESİ
298 CANEL,Z. ÜNERİ,S. , MOLİBDENİN ANODİK DAVRANIŞI
299 CEBE,M., RADİKALLEŞME İLE MOLEKÜLSEL YAPIDA ORTAYA ÇIKAN DEĞİŞİMLER
300 COŞKUN,M. KAYA,İ. ÖZDEMİR,E. , ÖN ISITILMIŞ PVC'NİN İNVERS GAZ KROMATOGRAFİSİ İLE İNCELENMESİ
301 ÇINAR,Z. SERGEN,N. HATİPOĞLU,A. , POLİMERLERİN CAMSI-GEÇİŞ TEMPERATÜRLERİNİN TOPOLOJİK İNDİSLERLE BELİRLENMESİ
302 DEHRİ,İ. YAZICI,B. ERBİL,M. , ALÜMİNYUMUN ATMOSFERİK KOROZYONUNA SO2 ve NH3 GAZLARININ ETKİSİ
303 DEMİREL,S. YAZICI,B. ERBİL,M. , ANYONİK YÜZEY AKTİF MADDELERİN BELİRLENMESİNDE METİLEN MAVİSİ YÖNTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ
304 DOĞAN,Müzeyyen SÖNMEZOĞLU ÇETİN,İnci , GÜMÜŞ MOLİBDATIN SUDAKİ ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNÜN İKİ FARKLI YÖNTEMLE İNCELENMESİ
305 DORUKER,P. BAHAR,İ. , ÇÖZÜCÜ-POLİMER ETKİLEŞMESİNİN POLİMERİN STATİK VE DİNAMİK DAVRANIŞINA ETKİSİNİN MOLEKÜLER DİNAMİK YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ
306 EKİNCİ,Ergun SEÇKİN,Turgay KORMALI,M. Suphi , BAZI POLİARAMİDLERİN SENTEZİ VE FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
307 ELMACI,Nuran YURTSEVER,Ersin , KARBON YIĞINLARININ (CLUSTER) NORMAL MOD ANALİZİ
308 EMREGÜL,K. C. BAYRAMOĞLU,G. AKSÜT,A. Abbas , PROPAGYL ALKOLÜN ALTIN ELEKTROT YÜZEYİNDEKİ DAVRANIŞI
309 ERAL,M. TEL,H. TANER,M. S. , URANİL OKZALAT TRİHİDRATTAN UF4 ELDE EDİLMESİ
310 ERDOĞAN,B., RAFİNERİ ARTIK SULARININ ARITILMASINDA BENTONİT VE YERLİ KİLLERİN KULLANIMI
311 FARZAD,Fereshteh TEMİZER,Aysel , YARI İLETKEN ELEKTROD HAZIRLANMASI VE FOTOELEKTROKİMYASAL PİLLERDE KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ
312 FARES,M. M. HACALOĞLU,J. SÜZER,Ş. , POLİETİLEN OKSİTİN ISIL BOZUNUM ÜRÜNLERİNİN DİREKT PİROLİZ KÜTLE SPEKTROMETRE TEKNİĞİYLE BELİRLENMESİ
313 FIRAT,Yurdun PEKEL,A. Tarık ARISAL,F. Ebru , SELÜLOZUN Mn3+ KULLANILARAK AKRİLAMİD İLE GRAFT KOPOLİMERİZASYONU
314 FIEDELDEI,U. YILDIZ,E. , BİR DİAMİNO VE İKİ FARKLI ASİT BİLEŞEN İÇEREN KOPOLİMERLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
315 FIEDELDEI,U. ÖZER,F. , MONO VE POLİKROMİK FENAZİN VE FENOTİYAZİNYUM BOYALARIN SENTEZİ
316 GİZİR,A. M. YAZICI,B. ERBİL,M. , KARMA SUYU BİLEŞİMİNİN BETON DAYANIMINA ETKİSİ
317 GÖRGÜN,Z. ŞANLI,Oya KISAKÜREK,D. BAŞTÜRKMEN,M. , DEĞİŞİK LİGANDLI BAKIR (TRİİYODO FENOLAT) KOMPLEKSLERİNİN ISIL BOZUNDURULMASIYLA POLİDİHALOFENİLEN OKSİT SENTEZİ
318 GÜNAY,Hülya YURTSEVER,Ersin , KAOS GÖSTERMEYEN TEK MOLEKÜL PARÇALANMASI
319 GÜNEYMAN ATAY,N. Z. ATADİNÇ,F. , ORGANOJELLERDE DAĞILIM
320 GÜRSES,A. BAYRAKÇEKEN,S. DOYMUŞ,K. GÜLABOĞLU,M. Ş., SEÇİMLİ YAĞ AGLOMERASYONU İLE KÖMÜRÜN ARITILMASI
321 HACALOĞLU,J. YALÇIN,T. ÖNAL,A. M. , 4-VİNİLSİKLOHEGZANDİOKSİT POLİMERİNİN PİROLİZ-KÜTLE VE IR SPEKTROMETRİK TEKNİKLERİ İLE KAREKTERİZASYONU
322 HAMURCU,E. E. BAYSAL,Bahattin M. , POLİ(DİMETİL-SİLOKSAN) AĞ YAPILI POLİMERİNİN ÇÖZÜNÜRLÜK PARAMETRESİ
323 HIZAL,G. YAĞCI,Y. SCHNABEL,W. , SİKLOHEKSENOKSİT'İN YÜK TRANSFER KOMPLEKSLERİ İLE BAŞLATILMIŞ FOTOKİMYASAL KATYONİK POLİMERİZASYONU
324 HOŞTOYGAr,H. DENİZLİGİL,S. YAĞCI,Y. , POLİSİLANLARIN SERBEST RADİKAL BLOK KOPOLİMERİZASYONDA KULLANIMI
325 HAZER,Baki ERDEM,Bedri , DEĞİŞİK BİR YÖNTEMLE BLOK KOPOLİMER SENTEZİ
326 ILYİNSKİ,Alev YAPAR,Saadet HELVACI,Şerife PEKER,Sü, SIVI KRİSTALLERİN RENK SPEKTRUMLARI ÜZERİNE ÇÖZGENLERİN ETKİSİ
327 İMAMOĞLU,T. ÖNEN,A. YAĞCI,Y. , AZO-AÇİLOKSİM ESTER BAŞLATICILARI İLE BLOK KOPOLİMER SENTEZİ
328 KARAASLAN,Hasan AŞKUN,Cengiz S. YURTSEVER,Ersin , HİSTOGRAM ANALİZİ İLE KARIŞMA OLAYI
329 KARADAĞ,Erdener SARAYDIN,Dursun GÜVEN,Olgun , AKRİLAMİD - İTAKONİK ASİT HİDROJELLERİNİN HAZIRLANIŞI ve KARAKTERİZASYONU
330 KARAL,O. ÖNEN,A. YAĞCI,Y. , POLİMERİK PİRİDİNYUM TUZLARI SENTEZİ VE KATYONİK FOTOBAŞLATICI OLARAK KULLANIMI
331 KAYAMAN,N. ÖNEN,A. YAĞCI,Y. , PİRİDİNYUM TUZLARIYLA BAŞLATILMIŞ FOTOKİMYASAL DOLAYLI SERBEST RADİKAL POLİMERİZASYON
332 KESKİN,G. ATUN,Gülten BİLGİN,B. , URANİL NİTRAT ÇÖZELTİSİNİN KİLLER ÜZERİNDE ADSORBSİYONUN İNCELENMESİ
333 KILINÇÇEKER,G. ERBİL,M. , DEMİRİN YAPAY DENİZ SUYU (YDS) İÇİNDEKİ KOROZYONU ÜZERİNE SİYANÜR (CN-) İYONUNUN ETKİLERİ
334 KIZILCAN,Nilgün AKAR,Ahmet , SİKLOHEKZANON FORMALDEHİT VE ASETOFENON FORMALDEHİT REÇİNELERİNİN ÇEŞİTLİ MODİFİKASYONLARI
335 KOÇ ÖNCÜL,Ayşegül ÇATALGİL,Huceste , GRUP TRANSFER KOPOLİMERİZASYONUNDA MONOMER REAKTİFLİK ORANLARI HESABI
336 KOÇAK,Ö. KAMMER,T. , METANOL ve APROTİK ÇÖZÜCÜLER ARASINDAKİ H-BAĞI ÜZERİNE KATYON ETKİSİNİN IR SPEKTROSKOPİSİ İLE İNCELENMESİ
337 KUBAT,K. BİLGİN,B. , SODYUM POLYURANATLARDA İZOTOPİK YERDEĞİŞTİRME REAKSİYONLARI
338 KUNTMAN,Ayten BAYSAL,Bahattin M. , POLİ (ETİL METAKRİLAT) - ISOPROPİL ALKOL SİSTEMİNİN TERMODİNAMİK PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ
339 MENEK,N. ÇAKIR,O. BÜTÜN,V. , 4-NİTRO-2'-HİDROKSİ-5’-TER-BUTİLAZOBENZEN'İN POLAROGRAFİK İNCELENMESİ
340 OFLAZ,Fazlı SAÇAK,Mehmet , POLİESTER LİFLER ÜZERİNE AKRİLİK ASİT AŞILANMASI
341 OKAY,Oya S., SERBEST RADİKAL POLİMERİZASYONU İLE AĞYAPI OLUŞUM KİNETİĞİ
342 ÖĞÜNÇ,T. ŞENER,E. , BAZİK SULU BROMÜR ÇÖZELTİLERİNİN ELEKTROKİMYASI
343 ÖNEN,A. YAĞCI,Y. , POLİMERİK FOTOUYARICILARLA BAŞLATILMIŞ DOLAYLI KATYONİK POLİMERİZASYON
344 ÖNEN,A. YAĞCI,Y. HARABOĞLU,V. PİNTEALA,M. COTZUR,C, FOTOAKTİF POLİSİLOKSAN SENTEZİ
345 ÖZ,Nesrin AKAR,Ahmet SARAÇ,A. Sezai , ORGANOFOSFOR / Ce(IV) REDOKS POLİMERLEŞMESİ
346 ORHAN ÖZDEN,B. FLORENCE,A. T. , IŞIĞA DUYARLI POLİMERİK MEMBRANLARIN HAZIRLANMASI
347 ÖZKAYA,Ali Rıza ŞAHİN,Musa , TAÇ ETERLİ SALİSİLALDİMİN-Co (II) KOMPLEKSİNİN DMSO-SUVE DMG-SU ORTAMLARINDAKİ POLAROGRAFİK REDUKSİYONU
348 ÖZKAYNAK,B. DARICI,E. TANER,M. S. ÖLMEZ,Ş. , GENÇ LİNYİT KÖMÜRLERİNE ÇÖZELTİDEN URANYUM ADSORBSİYONUNDA ORTAM KOŞULLARININ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
349 ÖZPOZAN,N. KÜLCÜ,N. , Bi - Te-O SİSTEMİNDE YENİ FAZLAR
350 PULAT,Mehlika, HİDROFİLİK VE HİDROFOBİK KARAKTERLİ POLİMERİK MEMBRANLARDAN TEOFİLİN DİFÜZYONU
351 PULAT,Mehlika ABBASOĞLU,U. , FARKLI GÖZENEKLİLİKTEKİ POLİÜRETAN MEMBRANLARIN MİKROORGANİZMA ORTAMINA ANTİBİYOTİK GEÇİRGENLİKLERİ
352 PULAT,Mehlika ŞANLI,Oya , TRİKLOROFENOKSO Mn (II) KOMPLEKSLERİNİN KATI HALDE ISIL BOZUNMASI İLE POLİ (DİHALOFENİLEN OKSİT) SENTEZİ
353 PURA,S. KÖSEOĞLU,A. , FENOL VE NİTROFENOLLERİN KİL ÜZERİNDEKİ ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ
354 SALTEK,Necdet HAZER,Baki , BAZI YENİ MAKROİNİMERLERLE BLOK KOPOLİMER SENTEZİ
355 SARAÇ,A. Sezai ERBİL,Candan USTAMEHMETOĞLU,Belkıs , PİROL'ÜN SERYUM(IV) TUZLARI İLE KİMYASAL POLİMERİZASYONU
356 SARAÇ,A. Sezai SEZER,E. , KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEMİR VE DOĞAL PİRİT ÜZERİNDE BAZI BİLEŞİKLERİN KOROZYON ETKÎSÎ
357 SARAYDIN,Dursun KARADAĞ,Erdener GÜVEN,Olgun , ŞİŞME KİNETİKLERİ YARDIMIYLA KSEROJELLERİN BAZI KARAKTERİZASYON PARAMETRELERİNİN SAPTANMASI İÇİN BİLGİSAYAR PROGRAMI
358 SARGIN,Pınar YURTSEVER,Ersin , POLİPİROLLER: BİR YAPISAL ANALİZ
359 SAVAŞKAN,S. BEŞİRLİ,N. , İYON DEĞİŞTİRİCİLER ÜZERİNDE DAĞILMA KATSAYISI, SEÇİMLİLİK SABİTİ VE SORPSİYON KAPASİTESİNİN BELİRLENMESİ
360 SAVAŞKAN,S. BEŞİRLİ,N. , YENİ BİR İYON DEĞİŞTİRİCİ SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİ
361 SAYER,Gamze YILDIRAN,Hüseyin , İYON YARIÇAPLARININ SINIR EŞDEĞER İYONİK İLETKENLİKLERDEN GİDİLEREK HESAPLANMASI
362 SELAMPINAR,F. YALÇIN,T. TOPPARE,Levent SÜZER,S. AK, POLİPİROL-POLİAMİT KOMPOZİT VE KOPOLİMERLERİNİN PİROLİTİK SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLERLE TAYİNİ
363 SEYREK,Nermin BAŞTUĞ,A. Seza TUNÇAY,Melda , AZOTUN SUDA ve ÇEŞİTLİ SULU ÇÖZELTİLERDE AŞIRI DOYGUNLUK SINIRI ve BUNUN YÜZEY AKTİF MADDE İLE ETKİLENMESİ
364 ŞOLPAN,D. GÜVEN,Olgun , ALLİL 2,3 EPOKSİ PROFİL ETERİN AKRİLONİTRİL İLE KOPOLİMERİZASYONU
365 TALU,M. ESKİ,Nergis SAÇAK,Mehmet , POLİ (ETİLEN TEREFTALİT) LİFLER ÜZERİNE BEKZOİLPEROKSİT YARDIMIYLA METİL METAKRİLAT AŞILANMASI
366 TANRISEVER,Taner SÖNMEZOĞLU ÇETİN,İnci , ETİLEN GLİKOL DİASETATİN BAZİK HİDROLİZİ İÇİN HIZ SABİTLERİNİN METANOL-SU (WT/WT) ORTAMINDA SICAKLIK DEĞİŞİMİ
367 TAŞÇIOĞLU,Senay KESKİN,E. Murat TÜZÜN,Şebaat , SEYRELTİK CİVA(II)KLORÜR ÇÖZELTİLERİNİN METALİK ALÜMİNYUM ÜZERİNE ETKİSİ VE REAKSİYON HIZLARININ İNCELENMESİ
368 TATLI,G. YAZICI,B. ERBİL,M. , ELEKTROLİZ YÖNTEMİYLE HİDROJEN GAZI ELDESİ İÇİN KATALİTİK AKTİF ELEKTROT SEÇİMİ
369 TEKSÖZ,S. ERAL,M. , YAŞ YÖNTEMLE UF4 ELDE EDİLMESİ
370 TOPALLAR,H. İŞCAN,M. , AYÇİÇEK YAĞININ HİDROJENASYON EĞRİLERİNDEN KİNETİK PARAMETRELERİN ÇIKARILMASI
371 TUNCA,Ü. NUYKEN,O. , AZO-GRUP İÇEREN HİDROKSİL UÇ GRUPLU OLİGOMERLER
372 TUNÇAY,Melda TÜZÜN,Şebaat ARIKAN,Betül , JELATİN ve SETİLTRİMETİL AMONYUM BROMÜR'ÜN KÜKÜRT SOLÜ OLUŞUMUNA ETKİLERİ
373 TUNÇAY,Melda KARAKELLE,Bektaş , KAFEİN'İN KLOROFORM-SU FAZLARI ARASINDAKİ DAĞILIMINA YÜZEY AKTİF MADDELERİN ETKİSİ
374 TÜMERDEM,R. ÇOLAK,N. , AKTİFLENMİŞ BENTONİTLERİN KATALİZÖRLÜĞÜNDE 2-HİDROKSİPROPİL AKRİLAT ESTERİNİN SENTEZİ
375 TÜRK,Hayrettin AFYON,N. Hakkı , KOLLOİDAL ANYON DEĞİŞTİRME REÇİNELERİNE BAĞLANMIŞ KOBALT- DEMİR- VE BAKIR-FTALOSİYANİN TETRASULFONATLARIN MONOMER-DİMER DENGELERİ
376 UÇAKÇI,H. ÖZGÜMÜŞ,S. , POLİAKRİLAMİDİN HİDROLİZİ
377 ÜNAL,H. İ. PRICE,C. , POLİİSOPREN-BLOK-POLİ(t-BUTİL AKRİLAT) KOPOLİMERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE MİSEL OLUŞUMU
378 ÜNLÜ,Aysun, BAZI POLİ(VİNİLALKOL) ÖRNEKLERİNİN ÇÖZELTİ PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ
379 VURAL,U. Sancar YILDIZ,Salih , P-SÜBSTİTÜE CALIX[6] ARENE'LER İLE OLUŞTURULAN MOLEKÜLER KOMPLEKSLERİN TERMODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN TAYİNİ
380 YAĞCI,Y. ACAR,M. H. LEDWITH,A. , N-AÇİL DİBENZ [b,f] AZEPİN UÇ GRUPLU POLİ (?-METİLSTİREN) SENTEZİ
381 YALÇIN,T. TOPPARE,Levent SÜZER,Ş. AKBULUT,Ural , POLİANİLİN-POLİKARBONAT AŞİ KOPOLİMERLERİNİN SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLE KARAKTERİZASYONU
382 YAYLI,Ahmet ÖZEŞ,Ferhan ÇOLAK,Levent YURTSEVEN,İbr, TORYUM OKZALATIN İZOTERM ŞARTLARDA BOZUNMA KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ
383 YERLİKAYA,Z. BAYRAMLI,E. , BİSMALEİMİDLERE DAYANAN YAPISAL POLİMERLERİN SENTEZİ VE KARAKTERÎZASYONU
384 YILDIRIM,Gülay ÖZKAYA,Ali Rıza ŞAHİN,Musa SAVCI,Hi, FLAVANOİDLERİN POLAROGRAFİK YÖNTEM İLE TAYİNİ
385 YILDIZ,E. YILMAZ,T. GÜÇLÜ,H. KUYULU,A. GÜNGÖR,A. , 4,4’- BİS (4- FLUORO BENZOYL) DIPHENYL SULFONE ESASLI POLYARYLENE ETHER SENTEZİ VE TERMAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
386 YILMAZ,T. YILDIZ,E. GÜÇLÜ,H. KUYULU,A. GÜNGÖR,A. , 1,4 - BİS(4-FLU0R0BENZOİL) BENZEN ESASLI POLİİMİD SENTEZİ VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN TESBİTİ
387 YURTSEVEN,N. ARAS,L. , METİLMETAKRİLAT-METAKRİLİKASİT KOPOLİMERİ İLE DEĞİŞİK YÜZDELERDE SÜLFONLANMIŞ POLİSTİRENİN Na ve Zn TUZLARININ KARIŞABİLİRLİK ÇALIŞMASI
388 YURTSEVER,Ersin, ZİNCİR ÜZERİNDE ENERJİ TRANSFERİ: KLASİK VE KUANTUM YAKLAŞIMLAR
389 YURTSEVER,Mine, MEMBRANLARDA FAZ GEÇİŞLERİ İÇİN KONTROL PARAMETRELERİ
390 YÜCESAN,D. YAĞCI,Y. , POLİSİLANLARIN KATYONİK VE SERBEST RADİKAL MEKANİZMALARLA BLOK KOPOLİMER SENTEZİNDE KULLANIMI
391 ZENGİN,H. B. BASAN,S. , KARBOKSİL UÇ GRUPLU POLİSTREN / POLİ (VİNİL KLORÜR) KARIŞIMLARININ ISISAL JELLEŞMESİ
392 AKERTEK,E. TARHAN,L. , IMMOBILIZE KATALAZIN KARAKTERİZASYONU VE H2O2 İLE SÜT STERİLİZASYON TEKNİĞİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ
393 ARSLAN,O. KÜFREVİOĞLU,Ö. İ. DEMİR,N. ÖZDEMİR,H. , KARBONİK ANHİDRAZ İZOENZİMLERİNİN SAFLAŞTIRILMASI İÇİN YENİ BİR AFİNİTE JELİNİN HAZIRLANMASI
394 AYTEKİN,Çetin GÜLSÜN,Işıl ENSARİ,Yavuz AKDAĞ,Zülkü, MİKRODALGANIN (2450 MHz) ?-AMİLAZ AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
395 AYTEKİN,Çetin KAYA,Zübeyde ENSARİ,Yavuz UYSAN,Göks, MİKRODALGANIN Bacillus subtilis VE Escherichia coli K-12 SUŞUNUN MEMBRAN PROTEİNLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
396 CANAN,Ferda ÖZTOP,H. Nursevin CANDAN,Ferhan , ALKOLLE BİRLİKTE ALINAN H2-ANTAGONİSTLERİNİN KARACİĞER, MİDE VE ERİTROSİT LİPİD PEROKSİDASYONUNA ETKİSİ
397 DİNÇKAYA,Erhan, ALJİNATTA PEROKSİDAZ ÎMMOBİLİZASYONU
398 DİNÇKAYA,Erhan, FENİLALANİN TAYİNİNE YÖNELİK YENİ BİR ENZİMATİK YÖNTEM
399 ELÇİN,M. SUNGUR,Sibel AKBULUT,Ural , ÜREAZIN POLİAKRİLAMİT — JELATİN JELLERİNDE İMMOBİLİZASYONU
400 EMREGÜL,E. AKBULUT,Ural SUNGUR,Sibel , İNVERTAZ ENZİMİNİN İMMOBİLİZASYONUNDA; KARBOKSİMETİLSELULOZ/JELATİN TAŞIYICI SİSTEMİNİN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
401 GÜNER,Saadettin CAFFREY,Michael S. KNAFF,David B. , FOTOSENTETİK BAKTERİLERDE CYT.bc1, ve CYT.c2 ETKİLEŞİMİ
402 KUTLU,Türkan GÖZÜKARA,M. Engin , SİGARA İÇEN ANNE ADAYLARINDA PLASENTANIN MİKROZOMAL FRAKSİYONU VE PLASENTA DOKU HOMOJENATLARINDA ARİL HİDROKARBON HİDROKSİLAZ AKTİVİTESİNİN ARAŞTIRILMASI
403 OGAN,Ayşe SAN,Aydın , KIRMIZI PANCARIN (Beta Vulgaris L.Subsp. rapa f.rubra) VİTAMİN Ba (SİYANOKOBALAMİN), B9 (FOLAT) VE ÇÖZÜNÜR PROTEİN İÇERİĞİ
404 ÖZDEMİR,İlknur AYDEMİR,Tülin , PERLİT ÜZERİNDE KATALAZ ENZİMİNİN İMMOBİLİZASYONU
405 ÖZDEN,M. Yaşar TOTH,Istvan GREGORIADIS,Gregory , ÇEŞİTLİ LİPİDİK-KOLOMİNİK ASİT TÜREVLERİNİN HAZIRLANMASI
406 ÖZTOP,H. Nursevin KARADAĞ,Erdener SARAYDIN,Dursun , AKRİLAMİD-MALEİK ASİT HİDROJELLERİNE ALBUMİN SOĞURULMASININ İNCELENMESİ
407 PEŞMEN,Arzu PULAT,Mehlika KİREMİTÇİ,Menemşe , POLİMERİK YÜZEYLERDE BİYOFİLM OLUŞUM MEKANİZMASININ İNCELENMES İ
408 TÜKEL,S. Seyhan BİLGİN,Ramazan , PARASETAMOL’ÜN METHEMOGLOBİN VE ERİTROSİT ZARI Na+-K+ ATPaz ENZİMİNE ETKİSİ
409 YALÇIN,Figen TOK,Seranat ZİHNİOĞLU,Figen DİNÇKAYA,, YOĞUN OLARAK TÜKETİLEN BAZI BİTKİLERDE NİTRAT, NİTRİT VE ASKORBİK ASİT TAYİNİ
410 YILDIRIM,Özlem AKBULUT,Ural ARINÇ,Emel SUNGUR,Sibe, KİMYASAL ÇAPRAZ BAĞLAMA YÖNTEMİ İLE NADH-SİTOKROM B5 REDÜKTAZ ENZİMİNİN İMMOBİLİZASYONU
411 YILMAZ,İsmet GÖZÜKARA,M. Engin , METİL KOLANTREN VE FENOBARBİTAL İLE KARACİĞER KİKROZOMAL AHH ENZİMİNİN İNDÜKSİYONU
412 ADAŞOĞLU,Nalan DİNÇER,Salih , SÜPERKRİTİK AKIŞKAN EKSTRAKSİYONU YÖNTEMİ İLE LAVANTA ÇİÇEĞİNDEN ESANSİYEL YAĞ ELDE EDİLMESİ
413 AYDIN,A. TATLI,B. , ÖZEL MAKSATLI BİR ORİFİZMETRE DİZAYNI
414 BALİ,T. AYHAN,Teoman , BORU İÇİNDEKİ AKIŞTA AKIŞKANIN DÖNDÜRÜLMESİNİN ISI GEÇİŞİ VE BASINÇ KAYBINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
415 DİNÇER,İbrahim, SU İLE SOĞUTULAN SİLİNDİRİK ÜRÜNLERİN ISI TRANSFER KATSAYILARININ BELİRLENMESİ
416 DURMAZ,N. YILDIRIM,A. E. TÜLBETNÇİ,S. , PERVAPORASYON İLE SIVI KARIŞIMLARININ AYRILMASI
417 DURMUŞ,Aydın KAYGUSUZ,Kamil AYHAN,Teoman , GİRİŞTE DÖNME ETKİLİ İÇ BORUSU HELİSEL KANATLI VE DÖNEN KONSANTRİK İÇ İÇE İKİ BORULU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ MODELİ
418 KAYGUSUZ,Kamil ÖZDEMİR,Mustafa AYHAN,Teoman GÜLTEK, KONUTLARIN GÜNEŞ DESTEKLİ ISI POMPASI YARDIMIYLA ISITILMASI
419 KILIÇ,Y. Ali KAHVECİ,Niyazi DİNÇER,İbrahim BARDAKÇ, AKIŞKAN YATAKTA KÜRESEL KÖMÜR PARÇACIKLARININ ISINMASI SIRASINDA OLUŞAN ISI TRANSFERİNİN ANALİZİ
420 ÖZKAN,G. BERBER,R. , BİR FLAŞ DAMITMA KADEMESİ DİNAMİK DAVRANIŞININ C++ DİLİNDE BENZETİMİ
421 SARAÇ,Hanifi CEYHUN,İlhami KOCAKERİM,M. Muhtar ÇOL, DÖNEN HELEZONİK PLATİN DİSK ELEKTROT ÜZERİNDE İYONİK KÜTLE İLETİMİNİN İNCELENMESİ
422 ZEYBEK,Z. OĞUZ,H. , POLİMER MOLEKÜL AĞIRLIĞININ GAZ/SIVI KÜTLE AKTARIM KATSAYISINA ETKİSİ
423 AKSU,F. TANIN,S. GÜRGEY,İ. , AĞAÇLI KÖMÜRLERİNDEN AKTİF KARBON ÜRETİMİ
424 AKSU,Zümriye KUTSAL,Tülin , DOLGULU KOLONDA Ca-ALJİNAT’A VE Ca-ALJİNAT JELDE TUTUKLANMIŞ C.vulgaris 'E BAKIR (II) ADSORBSİYONUNUN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ
425 ARICA,M. Yakup HASIRCI,Vasıf , pHEMA MEMBRANLARININ EPİKLOROHİDRİNLE AKTİFLEŞTİRİLMESİ VE BİYOAKTİF MADDE TUTUKLANMASINDA KULLANIMI
426 BEYENAL,Haluk TANYOLAÇ,Abdurrahman , AKIŞKAN YATAK BİYOFİLM REAKTÖRDE SUBSTRAT ETKİN DİFÜZYON KATSAYILARININ HESAPLANMASI
427 BEŞKARDEŞ,M. O. DARRAS,M. A. , SEÇİCİ METANOL DÖNÜŞÜMÜ İÇİN BİR KATALİZ TASARIMI
428 BORUCU,A. ÖZDEN,M. Yaşar HASIRCI,Vasıf , EKSİ YÜKLÜ LÎPOZOMLARIN KARAKTERİZASYONU
429 BOYABAT,N. BAYRAKÇEKEN,S. GÜLABOĞLU,M. Ş. GÜRSES,A, PİRİT MİNERALİNİN BOZUNMA KİNETİĞİ
430 BURSALI,N. OĞUZ,H. MEHMETOĞLU,Ü. ALPBAZ,M. , S. CEREVİSİAE MAYASININ KESİKLİ BİOREAKTÖRDE ÜRETİMİNİN DİNAMİK ANALİZİ
431 BÜYÜKİŞLEYEN,B. KOZLUCA,A. DENİZLİ,A. PİŞKİN,E. , PHEMA VE PHEMA/HEPARİN MİKROKÜRELERDE ALBUMİN ADSORPSİYONUNUN KOLON SİSTEMİNDE İNCELENMESİ
432 CABBAR,Y. KARACAN,S. BİLGESU,A. Y. ALPBAZ,M. ERTEN, GERİ BESLEMELİ KONTROL SİSTEMLERİNDE KONTROL PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI VE DOLGULU DAMITMA KULELERİNE UYGULANMASI
433 CAN,Şevket ACARKAN,S. BEKDEMİR,N. ÖZEŞ,Ferhan YILD, AUC PROSESİNİN BİLGİSAYAR İLE OTOMATİK KONTROLÜ
434 COŞKUN,S. BERBER,R. , ENDÜSTRİYEL BİR ALÇAK YOĞUNLUK POLİETİLEN REAKTÖRÜNÜN DİNAMİK MODELLENMESİ
435 ÇORBACI,H. GÜRGEY,İ. , KALAY ( II ) İYONLARININ STABİLLEŞTİRİLMESİ
436 ÇALIK,G. VURAL,İ. H. ÖZDAMAR,T. H. , Pseudomonas dacunhae HÜCRELERİNİN L-ASPARTAT 8-DEKARBOKSİLAZ ENZİMİ İLE L-ASPARTİK ASİTTEN L-ALANİN ÜRETİMİ
437 ÇALIK,G. SAVAŞÇI,H. VURAL,İ. H. ÖZDAMAR,T. H. , Pseudomonas dacunhae İLE L-ASPARTİK ASİTTEN L-ALANİN ÜRETİMİNDE TUTUKLAMA YÖNTEMİNİN AKTİVİTE VE KARARLILIĞA ETKİSİ
438 ÇİÇEK,H. TUNCEL,A. S. HAYRAN,M. PİŞKİN,E. , EŞ BOYUTLU POLİETİLSİYANOAKRİLAT MİKROKÜRELERİN ÜRETİMİ VE DEGRADASYONU
439 DENKBAŞ,E. B. TUNCEL,A. S. PİŞKİN,E. , RİFAMPİCİN YÜKLÜ BİYODEGRADABLE POLİLAKTİK ASİT MİKROKÜRELER
440 ECEVİT,K. KUTSAL,A. TUNCEL,A. S. PİŞKİN,E. , KANDAN AKTİVE LÖKOSİTLERÎN UZAKLAŞTIRILMASI İÇİN PEGDMA VE YÜZEY MODİFİYE FORMLARININ KULLANILMASI
441 EĞRETLİ,G. AKSU,Zümriye KUTSAL,Tülin , KESİKLİ KARIŞTIRMALI KAPTA Ca-ALJİNAT'A VE Ca-ALJİNAT JELDE TUTUKLANMIŞ C.vuigaris' E BAKIR(II) ADSORBSİYONUNUN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ
442 ERENCEK,E. TÜTER,M. ERCİYES,A. T. ŞENATALAR ERDEM,, HİNTYAĞININ OLEİK ASİT İLE ESTERLEŞME REAKSİYONUNUN KİNETİĞİ
443 EMTİR,M. M. GÜNER,F. S. KABASAKAL,O. S. ERCİYES,A., PİRİDİN CÖZÜCÜSÜ VARLIĞINDA OLEİK ASİT İLE GLİSERİN ARASINDAKİ ESTERLEŞME REAKSİYONUNUN KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ
444 ERASLAN,Altan, Escherichia coli ATCC 11105 'in Bir Mutantından Elde Edilen Serbest ve İmmobilize Penisilin G Asilaz Enzimi ile Sephalosporin G 'nin Hidroliz Kinetiği Üzerinde İncelemeler
445 GÜLEN,Jale KADIRGAN,Neşet , GAZ YAKIT-OKSİJEN ÖN KARIŞIMLI ALEVLERİNDEN METAL VE CAM ÇUBUKLARA ISI İLETİMİNİN KIYASLANMASI
446 GÜNER,F. S. ERCİYES,A. T. ŞENATALAR ERDEM,A. , OLEİK ASİT İLE GLİSERİN ARASINDAKİ ESTERLEŞME REAKSİYONUNUN KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ
447 GÜRSEL,İ. DARVARİ,R. HASIRCI,Vasıf , BİYOPOLİMER KÖKENLİ KONTROLLÜ İLAÇ SALIM SİSTEMLERİ
448 KARAGÖZ,A. R. GÜZEL,Y. SAÇAK,Mehmet ERDOĞAN,S. KOÇ, Kesik Soğutma Ceketli Polimer Reaktörünün PID Sıcaklık Kontrolü
449 KIRBAŞLAR,Ş. İ. AYDIN,A. , DELİKLİ PLATOLU BİR DESTİLASYON KOLONUNUN PULS GİRDİ DEĞİŞİMLERİNE KARŞI CEVABI
450 KOCABIYIK,S. UYGUN,İ. KADIRGAN,Neşet , ALKİD/AMİNO FIRIN BOYALARINDA KURUMA SÜRECİNE SICAKLIK, SÜRE VE ATMOSFERİN ETKİSİ
451 KOZLUCA,A. DENİZLİ,A. TUNCEL,A. S. ECEVİT,K. PİŞKİ, PROTEİN AFİNİTE KROMATOGRAFİSİ İÇİN CIBACRON BLUE F3G-A TAKILI POLİVİNİL ALKOL MİKROKÜRELER
452 MUTLU,S. MUTLU,M. PİŞKİN,E. , GLUKOZ OKSIDAZ BAZLI ENZİM ELEKTROTLAR İÇİN POLİMERİK MEMBRANLAR
453 OLGUN,Özden LINTZ,H. G. RIEKERT,L. , KARBONMONOKSİDİN CO3O4 KATALİZÖRÜ ÜZERİNDE AZOTMONOKSİT VE OKSİJEN İLE OKSİDASYONU
454 OLTEN,Nesrin OLGUN,Özden , METANOLÜN V2O5 , MoO3 ve V2O5 - MoO3 KATALİZÖRLERİ ÜZERİNDE GAZ FAZI OKSİDASYONU
455 ÖZBAŞ,T. KUTSAL,Tülin , Ashhya gossypii İLE RİBOFLAVİN ÜRETİMİNDE GLİSİNİN ETKİLERİ
456 ÖZDAMAR,T. H. BERK,M. CANPULAT,N. ÇALIK,G. TAKAÇ,S, L-GLUTAMİK ASİT ÜRETİM PROSESİNDE ÜRÜN SEÇİMLİLİĞİ VE MELASIN GİRDİ OLARAK KULLANIRININ ARAŞTIRILMASI
457 ÖZDAMAR,T. H. ÇALIK,P. TAKAÇ,S. ÇALIK,G. , MİKROBİYAL ALKALİ PROTEAZ ÜRETİMİ İÇİN BİYOPROSES GELİŞTİRİLMESİ VE ORTAM TASARIMININ ENZİM AKTİVİTESİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
458 ÖZER,A. Kadir GÜLABOĞLU,M. Ş. BAYRAKÇEKEN,S. GÜRSE, KROMİTİN YÜKSELTGENMESİNDE SUBUHARININ ETKİSİ
459 ÖZEŞ,Ferhan CAN,Şevket BAYRAM,Yusuf , AUC'NİN BOZUNMA KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ
460 SAĞ,Y. NOURBAKHSH,M. AKSU,Zümriye KUTSAL,Tülin , DOLGULU KOLON REAKTÖRDE Ca-ALJİNATTA TUTUKLANMIŞ Z.ramigera, C. vulgaris VE S. cerevisiae İLE KARŞILAŞTIRMALI BAKIR(I) ADSORBSİYONU
461 SAĞ,Y. ÖZER,Dursun KUTSAL,Tülin , KURŞUN(II) İYONLARININ Z.RAMİGERA'YA ADSORBSİYONUNDA GÖZLENEN ADSORBSİYON HIZ SABİTİ, GERÇEK ADSORBSİYON HIZ SABİTİ VE DİŞ ETKİNLİK KATSAYISININ HESAPLANMASI
462 SAİN,Sibel GÜRKAN,Türker ÖZGEN,Canan HAMACI,Haluk , YENİ GELİŞTİRİLEN ETANOL FERMENTASYON SİSTEMİNİN MATEMATİKSEL MODELİ
463 SALAMİ,A. ŞERBETÇİ,A. İ. ENGİN,B. KESENCİ,K. PİŞKİ, PSA PROSESİ İLE OKSİJENCE ZENGİN HAVA ÜRETİMİ
464 ŞAŞMAZ,D. A. TANRIVERDİ,H. İ. , AKIŞ PROSESİNDE SICAKLIK KONTROLÜ İÇİN BİLGİSAYAR TEMELLİ BİR KONTROL SİSTEMİ
465 TAKAÇ,S. TİRYAKİ,Ö. AKAY,B. ÖZDAMAR,T. H. , Ca-ALGİNAT VE K-CARRAGEENAN JELİNDE TUTUKLAMANIN Rhodotorula glutinis PAL AKTİVİTE VE KARARLILIĞINA ETKİSİ
466 TAKAÇ,S. AYDIN,G. AYTAR,M. BOYACI,F. G. BAYRAKTAR,, 1-İZOPROPİLNAFTALİNİN İZOMERİZASYON KİNETİĞİ
467 TANIN,S. GÜRGEY,İ. , AĞAÇLI KÖMÜRLERİNDEN ÜRETİLEN AKTİF KARBONUN BAZI ORGANİK MADDELERİ YÜZÜNDE TUTMASI
468 TORUL,O. GÜLTEKİN,N. NOHUT,S. DURAN,C. , ASETİK ASİT + SU + 2-HEPTANON SİSTEMİNİN ÇÖZÜNÜRLÜK DENGE DİYAGRAMININ VE BAĞLANTI DOĞRULARININ ÇİZİMİ
469 ULUTAN,Sevgi ÇELEBİ,Sedat BALKÖSE,Devrim , CoCI2 NEM İNDİKATÖRLERÎ
470 XU,K. TUNCEL,A. S. PİŞKİN,E. , BİYODEGRADABLE KOPOLİMER MİSELLERİN HAZIRLANMASI VE İLAÇ TAŞIYICI OLARAK KULLANILMASI
471 ZAREIE,H. KOÇUM,C. PİŞKİN,E. , TARAMALI TÜNELLEME MİKROSKOPU TASARIMI VE GRAFİT YÜZEYDE BİYOLOJİK MOLEKÜLLERİN GÖRÜNTÜLENMESİ
472 ABALI,Yüksel ÇOLAK,Sabri YARTAŞI,Ahmet , KONSANTRE FOSFAT KAYASININ SULU ORTAMDA Cl2 - SO2 GAZLARI KARIŞIMIYLA ÇÖZÜNDÜRÜLMESİNİN OPTİMİZASYONU
473 AKGÜN,Mesut PİŞKİN,Sabriye ÜNAL,Sevil , OKSİTLENMİŞ AMASRA KÖMÜRÜNÜN ELEKTROKİNETİK POTANSİYELİNE pH VE ÇOK DEĞERLİ KATYONLARIN ETKİSİ
474 AKMİL,Canan SEÇKİN,Turgay KORMALI,M. Suphi , Faz-Transfer Katalizörü Olarak Kullamfan Poiimer Destekli Taç Eterin Sentezi ve Karakterizasyonu
475 ALLAHVERDOVA,N. H. ECEMOV,K. Y. , Etanol 'ün Etilasetat 'a Katalitik Çevrilmesi
476 ALLAHVERDOVA,N. H. ALHAZOV,İ. G. , Etanol 'ün Asetona Katalitik Döndürülmesi
477 ALTUNDOĞAN,H. S. TÜMEN,F. , KONVERTER CURUFUNDAN DEMİR (III) SÜLFAT KULLANILARAK DEĞERLİ METALLERİN KAZANILMASI
478 AYOK,T. ÖRS,N. TOLUN,R. EKİNCİ,E. , KOLEMANİTİN KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACININ DEKREPİTASYON YÖNTEMİ İLE AZALTILMASI
479 AZIK,M. YÜRÜM,Yuda GAINES,Alec F. , DÜŞÜK SICAKLIK HAVA OKSİDASYONUNUN DEMİNERALİZE EDİLMİŞ BEYPAZARI LİNYİTİNİN MAKROMOLEKÜLER YAPISINA ETKİSİ
480 BALACANOVA,K. M. ŞAHMALIYEV,E. M. MEMMEDOVA,L. R. , UEPSK ve Nitril-Akril Turşusu Esasında Calaq Doldurulmuş Kopolimerler Sentezinin Kinetik Kanuna Uygunluklarının Tetkiki
481 BALCI,Suna DOĞU,Timur YÜCEL,Hayrettin , BADEM VE FINDIK KABUKLARINDAN AKTİF KÖMÜR ÜRETİM REAKSİYON KİNETİĞİ VE ÜRÜNLERİN KARAKTERİZASYONU
482 BALLİCE,L. YÜKSEL,M. SAĞLAM,M. HANOĞLU,C. SCHULZ,H, GÖYNÜK BİTÜMLÜ ŞİSTLERİNİN PİROLİZİNDE ÜRÜN DAĞILIMININ İNCELENMESİ
483 BALLİCE,L. YÜKSEL,M. SAĞLAM,M. HANOĞLU,C. SCHULZ,H, GÖYNÜK BİTÜMLÜ ŞİSTLERİNİN ISISAL BOZUNMA VE YANMA ESNASINDAKİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
484 BONCUKCUOĞLU,Recep KOCAKERİM,M. Muhtar ALKAN,Mahir, BORAKS ŞLAMPASININ DEĞERLENDİRİLMESİ
485 BESLER,S. WILLIAMS,P. T. , Atık Otomobil Lastik Piroüz Katranın Karakterizasyonu ve Alternatif Yakıt Olarak İncelenmesi
486 BESLER,S. WILLIAMS,P. T. , Atık Otomobil Lastiklerinin Pirolizi
487 BİLALOV,Y. M. ŞAHMALIYEV,E. M. REHİMOVA,E. E. , Kauçuk Karışıkları Esasında Poiimer Koruyucu Örtükler
488 BİLALOV,Y. M. İBRAHİMOVA,S. M. ŞAHBAZOV,N. İ. , Berpa Olunan Sinlerin Yanlıkları İçin Koruyucu Örtükler
489 BİLOKÇUOĞLU,H. HASIRCI,N. , POLİVİNİL ASETAT VE POLİVİNİLALKOL MİKROKÜRECİKLERDEN BİYOAKTİF MADDELERİN KONTROLLÜ SALIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ
490 BİZİM,Asena Yeşim, PETROL İÇİNDEKİ AROMATİK HİDROKARBONLARIN KOLON KROMATOGRAFİSİ İLE ELDE EDİLMESİ VE ELDE EDİLEN FRAKSİYONLARIN GAZ KROMATOGRAFİ-KÜTLE SPEKTROMETRE (GC-MS) ANALİZLERİ
491 BÜLBÜL,Gültaç AKSU,Zümriye , Pseudomonas putida İLE ATIKSULARDAKİ FENOL KİRLİLİĞİNİN GİDERİLMESİ
492 BÜYÜKTAŞ,B. Ş. SERİN,Selahattin , FTALOSİYANİN PİGMENT ÜRETİMİ, PİGMENT ÖZELLİKLERİNİ GELİŞTİRME YÖNTEMLERİ VE TEKSTİLDE KULLANIMI
493 CANEL,Muammer, CURIE-SICAKLIĞI TEKNİĞİYLE KATI YAKITLARIN HIZLI PİROLİZİ
494 CANEL,Muammer, LİNYİTLERİN PİROLİZİ ve HİDROPİROLİZİ
495 ÇOLAK,Sabri ÖZBEK,Hülya ABALI,Yüksel CEYHUN,İlhami, MAGNEZİTİN KLOR GAZI İLE DOYURULMUŞ SULU ÇÖZELTİLERDEKİ ÇÖZÜNME KİNETİĞİ
496 ÇOLAK,Sabri MODOĞLU,O. ERŞAHAN,H. EKMEKYAPAR,A. , BEYPAZARI TRONA CEVHERİNDEN SODA ÜRETİMİ
497 ÇOLAK,Sabri ÇOPUR,Mehmet YAPICI,Sinan , KURŞUN KADMİYUM TOZUNDAKİ ÇİNKO VE KADMİYUM METALLERİNİN SULU ORTAMDA KÜKÜRT DİOKSİT GAZI İLE ÇÖZÜNDÜRÜLMESİ VE ÇİNKO SÜLFİT ELDE EDİLMESİ
498 ÇUKUR,Alaaddin KUNÇ,Şeref , YARI İLETKEN Bi2Se3'ün KİMYASAL YOLLA HAZIRLANMASI ve PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ
499 DEMİRCİOĞLU,H. TANYOLAÇ,Abdurrahman HASIRCI,N. , POLİMER YAPILARDA TUTUKLANMIŞ ÜREAZ ENZİMİNDE AKTİVİTE VE DİFÜZYON ÇALIŞMALARI
500 DOĞAN,A. UYGAN,N. YILDIRIM,M. E. , ADSORPSİYONLA BOYAR MADDE GİDERİMİ
501 EKİNCi,Zafer ÇOLAK,Sabri SARAÇ,Hanifi , SAF ZnS’ün SULU ORTAMDA KLOR GAZI İLE ÇÖZÜNDÜRÜLMESİNİN İNCELENMESİ
502 GEDİKBEY,T. ÇETİŞLİ,H. TETİK,Ş. , ALÜNİT ve ALÜNİTLİ KAOLENLERİMİZİN DEĞERLENDİRİLMESİ
503 GÜÇLÜ,G. GÜRDAĞ,G. İBİŞ,Cemil ORBAY,M. , DİMETİL TEREFTALAT DESTİLASYON BAKİYESİ ALKİDLERİNİN ISI VE OKSİTLENME İLE BOZUNMAYA DAYANIKLILIKLARI
504 GÖKÇE,Meltem PEŞMEN,Arzu KİREMİTÇİ,Menemşe , BİYOMOLEKÜLLERİN POLİMERİK JELLERDE İMMOBİLİZASYONU VE KONTROLLÜ SALIMI
505 GÖKMEN,S. COPLUGİL,E. , RADYASYONLU ÇAY ATIKLARININ YONGALEVHA ENDÜSTRİSİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
506 GÜRDAĞ,G. GÜRKAYNAK,M. A. , SELÜLOZ ÜZERİNE AKRİLİK ASİDİN GRAFT KOPOLİMERİZASYONU
507 HACIYEV ABBASOĞLU,Fikret, KUZEY AZERBAYCAN'IN METALÜRJİ SANAİSİNİN ARTIKLARI VE ONLARIN ARAŞTIRILMASI
508 HACIYEV ABBASOĞLU,Fikret, KUZEY AZERBAYCAN'IN METALÜRJİ ARTIKLARININ EKOLOJİK PROBLEMLERİ VE ONLARIN KULLANILMA YÖNTEMLERİ
509 HANOĞLU,C. SAĞLAM,M. YÜKSEL,M. BALLİCE,L. , Poiietilen Atıkların Hidrojensyon Ürünlerinin Karakterizasyonu
510 HANOĞLU,C. SAĞLAM,M. YÜKSEL,M. BALLİCE,L. , POLİETİLEN ATIKLARIN HİDROJENASYONU
511 HAZER,Baki LENZ,Robert W. , BAZI YENİ METİL DALLANMIŞ BİOPOLYESTERLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
512 KABAY,N. EGAWA,H. SHUTO,T. JYO,A. , POLİMERİK AMİDOKSİM REÇİNELERİNİN DENİZ SUYUNDAN URANYUM KAZANIMI İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ MODEL ADSORPSİYON SİSTEMLERİNDE TEST EDİLMESİ
513 KABAY,N. EGAWA,H. SHUTO,T. , POLİ (AKRİLONİTRİL-KO-DİVİNİL BENZEN) 'DEN HAZIRLANMIŞ POLİMERİK AMİDOKSİM REÇİNELERİNİN DENİZ SUYUNDAN URANYUM KAZANIMINA İLİŞKİN ADSORPSİYON VE ELÜSYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
514 KADIOĞLU YAŞAR,Y. BAYRAKÇEKEN,S. KARACA,S. , PİRİT MİNERALİNİN NİTRİK ASİT ÇÖZELTİLERİNDEKİ YÜKSELTGENME KİNETİĞİ
515 KALAFATOĞLU,İ. E. AYOK,T. ÖRS,N. , Boraks Çözeitilerinin Perlit Yardımıyla Süzülmesi
516 KALAFATOĞLU,İ. E. ÖRS,N. KOCAKUŞAK,S. , Türk Selestit Cevherinden Stronsiyum Karbonat Üretimi
517 KARABUDAK,N. EROL,M. BARAN,B. SARIKAYA,Y. ÇALIMLI,, Kil-Su Süspansiyonlarına Elektrolit İlavesinin Viskozite ve Tanecik Dizilimine Etkisi
518 KARACA,Hüseyin CEYLAN,Kadim , H2O2/H2SO4 Leaching Yöntemiyle Kömürlerden Kül ve Kükürt Uzaklaştırılması
519 KARAKABAN,Abdulkerim YÜRÜM,Yuda , GÖYNÜK VE GREEN RİVER BİTÜMLÜ ŞİSTLERİNİN OKSİDASYON KİNETİĞİ
520 KARACA,S. BAYRAKÇEKEN,S. GÜLABOĞLU,M. Ş. KADIOĞLU , LİNYİT DEKLORİNASYONU KİNETİĞİ
521 KAŞGÖZ,A. ABE,Y. , SOL - GEL METODU İLE SiO2 - B2O3 ELYAF HAZIRLANMASI
522 KAŞGÖZ,A. ABE,Y. , SOL - GEL METODU İLE SiO2 - MxOy (M=Sn,Sb,V) OKSİT FİLMLERİN HAZIRLANMASI
523 KEYF,S. KUYULU,A. , AKRİLİK ASİTİN SERBEST RADİKAL ÇÖZELTİ POLİMERİZASYONUNDA ÇÖZÜCÜNÜN ZİNCİR TRANSFERİNE ETKİSİ
524 KILDIRAN,G. YÜCEL ÖZGÜL,S. TÜRKAY,S. , SOYA YAĞININ YERİNDE ALKOLİZİ
525 KOCABIYIK,S. GÖKMEN,S. DİNÇER,Salih KADIRGAN,Neşet, KİREÇ ÜRETİMİNDE, PETROKOK YANMASI SONUCUNDA AÇIĞA ÇIKAN SO2'İN ÜRETİLEN KİREÇLE TUTULMASI
526 KOCAKUŞAK,S. TOLUN,R. EKİNCİ,E. AKÇAY,K. ÇOLAK,O. , Mikrodalga Enerjisi ile Bor Oksit (B2O3) Üretimi
527 KOCAKUŞAK,S. TOLUN,R. EKİNCİ,E. AKÇAY,K. ÇOLAK,O. , Nemli Borik Asidin Mikrodaiga Enerjisi ile Kurutulması
528 KOCAKUŞAK,S. AYOK,T. KÖROĞLU,J. AKÇAY,K. ÇOLAK,O. , Boraks Pentahidrat İnce Toz ve Kristallerinin Kompaktianarak Granülasyonu
529 KOCAKUŞAK,S. TOLUN,R. EKİNCİ,E. AKÇAY,K. ÇOLAK,O. , Mikrodalga Enerjisi İle Susuz Boraks (Na2B4O7) Eldesi
530 KONARI,S. T. BULUTCU,A. N. , Çeşitli Killerin Flokülasyon Olayında Davranışları
531 KUM,Canan ALKAN,Mahir KOCAKERİM,M. Muhtar , Kolemanit 'in Amonyum Klorür Çözeltileri ile Çözünürieştirilmesi
532 KÜÇÜK,M. M., LİGNOSELÜLOZİK MATERYALLERİN DEĞİŞİK KATALİZÖRLERLE SIVI ÜRÜNLERE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
533 MOVSUMZADE,E. M. AGAGUSEINOVA,M. M. ALİEV,G. R. RE, THE USE OF AFTER-PRODUCTS OF PETROLEUM REFINING FOR SYNTHESIS OF SURFACE-ACTIVE AGENTS
534 MOVSUMZADE,E. M. ALİEV,G. R. RECUTA,Sh. F. AGAGUSE, MODIFICATION OF AFTER-PRODUCTS OF PETROCHEMISTRY AND PETROLEUM REFINING
535 OLCAY,Aral, KÖMÜRLERİN MAKROMOLEKÜLER YAPISI VE KÖMÜRLERİN ÇÖZÜCÜ İLE ŞİŞMESİ
536 OLUKÇU,N. SAĞLAM,M. YANIK,J. YÜKSEL,M. KARADUMAN,M, BEYPAZARI BİTÜMLÜ ŞİSTLERİNİN KRİTİK ÜSTÜ KOŞULLARDA EKSTRAKSİYONU
537 OYMAK,Simay YENİOVA,Hasip , HİDROKARBON KARIŞIMLARINDA FONKSİYONLU GRUP ANALİZİ TAHMİN YÖNTEMİ
538 ÖZER,Dursun ÖZER,Ayla EKİZ,H. İbrahim , ÇİNKO(II) İYONLARININ Cladophora crispata ’YA ADSORPSİYONUNA ORTAM KOŞULLARININ ETKİSİ
539 ÖZMETİN,Cengiz KOCAKERİM,M. Muhtar YARTAŞI,Ahmet A, Kolemanitin Asetik Asit Çözeltilerindeki Çözünürlüğü
540 ÖZTAŞ ALTUNTAŞ,Nurşen YÜRÜM,Yuda , Zonguldak Taşkömürünün Piroiizinde Mineral Madde ve Katalizör Etkisi
541 PEKER,İbrahim, SAĞLAM VE BOZUNMUŞ TOHUMLARDAN ÖZÜTLENEN YAĞLARIN KARŞILAŞTIRILMASI
542 PEKER,İbrahim, ÜZÜM CİBRESİNDEN TARTARİK ASİT KAZANIMI VE TANEN TAYİNİ
543 PEKER,İbrahim, KIRMIZI VE BEYAZ ŞARAPLARIN ANALİZLERİ VE İNCELENMESİ
544 SAĞLAM,S. PİŞKİN,Sabriye AKGÜN,Mesut ÜNAL,Sevil , OKSİTLENMİŞ AMASRA KÖMÜRÜNÜN ZENGİNLEŞTİRİLMESİNDE ÇEŞİTLİ FAKTÖRLERİN ETKİSİ
545 SEZGİN,T. B. ORBAY,M. , STİREN DESTİLASYON BAKİYESİNDEN MONOMER VE YÜZEY ÖRTÜ MADDELERİ KAZANILMASI
546 SÖĞÜT,F. OLCAY,Aral ŞİMŞEK,E. H. , İşlem Görmüş ve Görmemiş Linyitlerin Tetralindeki Çözünürlüğüne UV Işınların Etkisi
547 ŞAHİN,Sami, Bayer Prosesi Ana Ürünü Alüminyum Parametrelerinin Hesabi için Bir Matematik Formül
548 ŞAŞMAZ,D. A. TANRIVERDİ,H. İ. YILDIRIM,A. E. , Atık Tütünden Nikotin ve Polibazik Organik Asitlerin Geri Kazanılması
549 ŞAŞMAZ,D. A. TANRIVERDİ,H. İ. OSKAY,H. YEĞİN,S. Y., FUSEL YAĞININ Na2SO4 KULLANILARAK SUYUNUN AZALTILMASI
550 ŞİMŞEK,E. H. OLCAY,Aral , MUĞLA-YATACAN LİNYİTİNİN SOXHLET VE SÜPERKRİTİK GAZ EKSTRAKSİYON VERİMLERİNE ÖN ŞİŞMENİN ETKİSİ
551 ŞİMŞEK,E. H. SÖĞÜT,F. OLCAY,Aral , MUĞ LA-YATAĞAN LİNYİTİNİN ORGANİK ÇÖZÜCÜLERDE ŞİŞME ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
552 TALU,İ. OLCAY,Aral , BAZI TÜRK LİNYİTLERİNİN ÇÖZÜCÜ İLE ŞİŞİRİLMELERİNİN SÜPERKRİTİK TOLUEN EKSTRAKTI VERİMLERİNE ETKİSİ
553 TANYOLAÇ,D. SÖNMEZIŞIK,H. ÖZDURAL,A. R. , ÇÖZÜCÜ BUHARLAŞTIRMA YÖNTEMİ İLE MANYETİK POLİMER PARTİKÜLLERİNİN ELDE EDİLMESİ
554 TİTİZ,S. SAYAN,P. YÜKSEL,G. Y. BULUTCU,A. N. , SODYUM PERBORAT KRİSTALİZASYONUNDA ŞEKİL FAKTÖRÜNÜN PARTİKÜL BOYUTUNA GÖRE DEĞİŞİMİ
555 TÜTER,M. ERCİYES,A. T. YAĞCI,Y. , FARKLI ALKOLLERLE AKRİLAMİDİN REDOKS POLİMERIZASYONU VE FLOKÜLANT OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
556 YALÇIN,Zehra Gülten ÜNAL,Sevil PİŞKİN,Sabriye , BAZI LİNYİTLERİN OKSİTLENME ÖZELLİKLERİ VE NETİCELERİ
557 YALIN,Gülseren SÜTÇÜ,Hale BOLAT,Esen DİNÇER,Salih , ÇEŞİTLİ TÜRK LİNYİTLERİ VE ASFALTİTLERİNİN SIVILAŞTIRMA VERİMLERİ ÜZERİNE KATALİZÖR ETKİSİ
558 YANIK,J. ÖZKAN,A. R. , PETKİM ÜRÜNÜ STANDART DIŞI FUEL OİL'in KARAKTERİZASYONU
559 YAYLA,Zeliha Mete KESERCİOĞLU,Teoman ANDİÇ,Lale , İzmir-Çamaltı Tuzlası Tuzcul Bitki (Saiicornia) Küllerinin Artistik Sırlarda Kullanımının Araştırılması
560 YAZICIGİL,Z. GÜLER,E. KARA,H. MİRZAOĞLU,Ramazan , Konya Çevresi Kömürlerinin incelenmesi. Süperkritik Gaz Ekstraksiyonu
561 YENİGÜL,Mesut, Kırmızı Deniz Algi Ceramium Sp.den Su île Ekstrakte Edilebilen Polisakkaritler Üzerine Çalışmalar
562 YILDIRIM,Yılmaz KESKİNLER,Bülent ÇAKICI,Avni KOCAD, Sabit Yatak Reaktörlerde T.ferrooxidans ile Fe+2 içeren Atik Suların Arıtımı
563 KALKAN,Hüseyin SAVCI,Hikmet ŞAHİN,Musa ÖZKAYA,Ali , Kimya Öğretmenliği Eğitimi ve Orta Öğretim Kimya Eğitiminin Değerlendirilmesi
564 ACAR,Nevin ONUR,Feyyaz , Analjin içeren Farmasötik Preparatiardakİ Etken Maddelerin Birinci Türev UV Spektrofotometri ile Miktar Tayinleri
565 ALTINÖZ,S. SAYIN,F. KIR,S. TEMİZER,A. , DİFERANSİYEL PULS POLAROGRAFİSİ İLE ALFENTANİL'İN FARMASÖTİK PREPARATLARDA TAYİNİ
566 AYVALIK,R. TAMER,A. , EROİN'İN GAZ -SIVI KROMATOGRAFİSİ İLE ANALİZİ
567 BAŞÇI,N. E. BOZKURT,A. IŞIMER,A. TEMİZER,A. , BAZI BETA-BLOKÖR İLAÇLARIN YÜKSEK BASINÇLI SIVI KROMATOGRAFİSİ İLE ANALİZİNİN OPTİMİZASYONU
568 EROL EMİR,Dilek GNANALINGHAM,Kanna , TİYENOPİRİDİN TÜREVLERİ ÜZERİNDE KİMYASAL VE FARMAKOLOJİK ÇALIŞMALAR
569 EROL EMİR,Dilek AYTEMİR DİLSİZ,Mutlu , 3,5-Disübstitüe-İsoksazolidin Türevleri Üzerinde Sentez Çalışmaları ve Antifungal Etkinliklerinin Araştırılması
570 ERTAN,M. TOZKOPARAN,B. AKGÜN,H. , Biyolojik Etkili Bazı Kondanse Heterosîklik Bileşiklerin Sentezi ve Yapı Analizleri
571 İMRE,S. AYDOĞMUŞ,Z. , Laurencia obtusa 'dan Elde Edilen Dört Bromlu Yeni Bir Sekonder Metabolit
572 İMRE,S. ERTÜRK,S. , Digitalis cariensis Kökünden Elde Edilen Yeni Bir Antrakinon Bileşiğinin Yapı Aydınlatılması ve Sentezi
573 KARAN,M. TAMER,A. , SUNİ İPEK ÜRETİMİNDE ÇALIŞANLARIN KARBON SÜLFÜRDEN ETKİLENMELERİNİN ARAŞTIRILMASI
574 ÖZDEN,Seçkin ÖZDEN,Tuncel ATTİLA,İmrem KÜÇÜKİSLAMO, BENZOKSAZOLINON PREKURSORLERİNİN CONSOLIDA ORIENTALIS ÇİÇEKLERİNDEN TLC VE HPLC YÖNTEMİ İLE İZOLASYONU VE TESHİSLERİ
575 PALASKA,E. ÜNLÜ,S. ERDOĞAN,H. ŞAFAK,C. GÜMÜŞEL,B. , 1-(3-Metil-2-Benzoksazolinon-6-il)-2-(4-Sübstitüe Piperazin-1-iI)Etanon ve Etanolier: Analjezik, Antienflamatuar Aktiviteleri
576 TEMİZER,A. KIR,S. ÖZER,D. KARAŞEN,K. , Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi Sistemi ile İdrarla Atılan Nandrolon ve Metabolitlerinin Atilim Hızının Tayini
577 TEMİZER,A. ÖZER,D. SAYIN,F. ÖZALTIN,N. VAROL,İ. , Normal ve Katkılı Benzin Numunelerinin Gaz Kromatografisi ile Analizleri
578 YALÇIN MANAV,S. AYCAN,Ş. SUNGUR,Sibel , EFEDRİN HİDROKLORÜR VE TEOFİLİN İÇEREN TABLETLERİN ÜÇÜNCÜ DERECE TÜREV UV SPEKTROFOTOMETRİSİ VE HPLC YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
579 YEŞİLADA,A. MATSUURA,K. IIDA,A. NAGAOKA,Y. TAKAISH, Voltaj Bağımlı Kanal Oluşturucu Hipetsin-A-lll Peptidinde C-Terminal Heptapeptit'in Sentezi
580 TEKOL,E. YENİOVA,Hasip , Model Maddeler Kullanılarak Lignoselülozik Katı Atıkların Sıvılaştırma Mekanizmalarının Araştinlması
581 BİNGÖL,D. CANBAZOĞLU,M. GÜLER,H. , OKSİDE BAKIR CEVHERLERİNİN SÜLFÜRİK ASİT VE AMONYAK LİÇİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
582 HARPUT,Ayşe, PETROL OLUŞUM SÜRECİNDEKİ MOLEKÜLER DEĞİŞİMLER
583 SAYILI,Sema, Organik Jeokimyanın Petrol Aramacılığında Kullanımı ve Türkiye 'den Örnekler
584 AKBABA,H. YAMAN,Ü. R. , Kırmızı Pancar Suyu Özütiemesi ve Püskürtmeli Kurutucuda Kurutulması Üzerine Bir Araştırma
585 ASLAN,Abdurrahman GENÇ,Mahmut , Trigliserid-Gliserin Sisteminde Lipaz Enzimi ile Monogliserid Oluşum Koşullarının İncelenmesi
586 BARLAS,Hulusi BAYAT,Cuma KORUCUOĞLU,Hakkı Ö. , PENTAKLORFENOL (PCP) ’ün KAPİLER GAZKROMATOGRAFİSİ İLE ANALİZİ İÇİN HIZLANDIRILMIŞ BİR METOT
587 BAŞSARI,Asiye SEDDIGH,Emine GÜRELİ,Lütfiye AKYÜZ,T, INDAKTİF KUPLAJLI PLAZMA ATOMİK EMİSYON SPEKTROSKOPİSİ (ICP-AES) İLE TÜRK BİRALARININ ESER ELEMENT AÇISINDAN İNCELENMESİ
588 DEVECİ,N. ÇİFTÇİ,B. ELNEKAVE,M. , Eima Suyu Enzimatik Kararma Reaksiyonunun Kontrolü
589 GÜLER,R. GÜLER,H. COCKE,D. L. SÜL,Ö. L. , KÖMÜR UÇUCU KÜLLERİNDEN YAPILAN TUĞLALARIN BAZI MEKANİK VE FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ
590 İMRE,S. ÇİMEN,F. , Bazı Deniz Ürünlerinde Poliakrilamid Jel Disk Elektrofofezi ile Tür Tayini Çalışmaları
591 İMRE,S. SAĞLIK,S. , Ülkemizde Tüketilen Bazı Deniz Ürünlerinin Yağ Asidi Kompozisyonları
592 İSMAİL,O. KILIÇ,E. , Üzümün Sıcak Hava ile Kurutulması
593 ÖZGÜR ÜSTÜN,M. SUNGUR,Sibel , Türev Spektrofotometrik Yöntem ile Meyve ve Sebzelerde Askorbik Asit Tayini
594 SARI,A. Z. BENLİ,B. İPEKOĞLU,A. N. , MEYVE VE SEBZE ATIKLARINDAN PEKTİN ELDESÎ
595 AFŞAR,Hüseyin DEMİRATA,B. GÜMÜŞ,G. , ALÜMİNYUM TUZLARIYLA KOAGÜLASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
596 ALEMDAROĞLU,Tülay, EĞRİDİR GÖLÜN’DE METAL-SİTRAT ve METAL-EDTA KOMPLEKSLERİNİN HESAPLANMASI
597 APAK,R. HÜGÜL,M. , Klorlu Fenollerin Sulu Çözeltiden UV Işığı Altında Hidrojen Peroksit ile Fotooksidasyonu ve Giderilmesi
598 BARLAS,Hulusi BAYAT,Cuma KORUCUOĞLU,Hakkı Ö. , TÜRKİYE’de ÜRETİLEN DERİ ÜRÜNLERİNDE PENTAKLORFENOL (PCP) MİKTARLARI TAYİNİ
599 BAŞSARI,Asiye YILMAZ,Necati , ORKİNOS BALIKLARINDA ESER ELEMENTLERİN 0AÇILIMININ İNDAKTİF KUPLAJLI PLAZM ATOMİK EMİSYON SPEKTROMETRESİ (ICP-AES) İLE ANALİZİ
600 ÇİKOĞLU,S. TÜNAY,O. , KARA KAYNAKLI DETERJAN YÜKLERİNİN BELİRLENMESİ VE SAPANCA GÖLܒNE UYGULANMASI
601 GÜLER,R. GÜLER,H. COCKE,D. L. , KÖMÜR UÇUCU KÜLLERİ VE SİNTERLERİNİN SEM-EDS, XPS, XRD, FTIR ve AFM-SPM TEKNİKLERİYLE İNCELENMESİ
602 GÜMGÜM,Bahattin AKBA,Osman YILDIZ,Abdunnasır , DİCLE NEHRİ YÖRESİNDEKİ MANTARLARDA AĞIR ELEMENT TAYİNLERİ
603 GÜR,F. TÜMEN,F. BİLDİK,M. , ERGANİ BAKIR İŞLETMESİ FLOTASYON ATIKLARININ MADEN ÇAY'INDAKİ AĞIR METAL KİRLİLİĞİ
604 GÜVENİLİR AVCIBAŞI,Y. DEVECİ,N. , Diamin Oksidaz Enziminin Karakterizasyonu
605 İBİŞOĞLU,M. TANYOLAÇ,Abdurrahman ÖZBAŞ,T. YÜRÜM,Yu, Akışkan Yatakta Kömürün Biyodesülfürizasyonu
606 KÜÇÜKNANE,Ömer ERTÜRK,F. EKİNCİ,E. , ESKİŞEHİR PORSUK ÇAYI İÇME SUYUNDAN NİTRAT GİDERİLMESİ
607 MORKOÇ,Enis ÖZTÜRK,Murat OKAY,Oya S. TÜFEKÇİ,Vilda, SAPANCA GÖLÜNÜN LİMNOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
608 NOURBAKHSH,M. SAĞ,Y. AKSU,Zümriye KUTSAL,Tülin , DOLGULU KOLONDA SAF ALJİNAT VE ALJİNAT JELDE TUTUKLANMIŞ S. cerevisiae'YA KROM(VI) VE BAKIR(II) İYONLARININ ADSORBSİYONU
609 OKAY,G. PATIR,S. GÜLCE,A. , STRYCHNOS TÜRÜ İNDOL ALKALOİTLERİNDEN DASİKARBİDON İSKELETİNİN SENTEZİ
610 ÖZCİMDER,M. DEMİR,A. , YÜZEY SULARINDAN HUMİK ASİTLERİN XAD REÇİNELERİ İLE EKSTRAKSİYONU
611 ÖZTÜRK,Murat, DOĞAL ANOKSİK SULARDA AZOT VE FOSFAT DİNAMİĞİ
612 SUR,Mürşide GAINES,Alec F. , DENİZ SUYUNUN FLURESANSI
613 TAKAÇ,S. AKAY,B. ÖZDAMAR,T. H. , Rhodotorula glutinis HÜCRELERİNİN ÇOĞALMASINA VE PAL ENZİM AKTİVİTESİNE OKSİJEN AKTARIMININ ETKİSİ
614 TUTKUN,Osman ÇİKOĞLU,S. HASANOVA,Şafak YÜZER,Hayre, SULU ÇÖZELTİLERDEN ADSORPS İYONLA FOSFAT GİDERİLMESİ
615 ÜLKÜSEVEN,N. TÜTEM,E. APAK,R. , KİRLENMİŞ SULARDAN AĞIR METAL İYONLARININ GİDERİLMESİ
616 AYDIN,A. Haluk TEZ,Zeki , BAZI DOĞAL BOYA ÇÖZELTİLERİYLE YÜN BOYAMADA SULU ÇÖZELTİDEN ADSORPSİYON İZOTERMLERİNİN İNCELENMESİ
617 BAŞER,İnci ÖNER,Erhan ACAR,Kamil , REAKTİF BOYARMADDELER İLE SELÜLOZİK ELYAFIN BOYANMASINDA VE YIKANMASINDA ULTRASONİK ENERJİNİN KULLANIMI
618 DÖLEN,Emre KARADAĞ,Recep , Pamuğun "Türk Kırmızısı" na Boyanmasında Sülfolanmış Hint Yağının ve Tanenin Etkisinin İncelenmesi
619 GÜZEL,Bilgehan SERİN,Selahattin , Benzendipropanamid Türevi Organik Pigment Sentezi ve Tekstilde Kullanımı
620 UYGUR,A., Tekstil Pamuklu işletmelerinde Çevre Sorunları

Toplam 620 adet kayıt bulundu.