Kongre Bildirileri
  X. Ulusal Kimya Kongresi, 19-21 Eylül 1994, Uludağ Üniversitesi, Bursa
Sıra no Yazar Bildiri
PDF*
1 YILDIZ,Attila , Modifıye elektrotlarla analiz
2 EMİR,Bedri Doğan SALAHOV,Mustafa SALAHOV,Refika , Cis ve trans stereozimer 1,2-siklik dikarboksilli asitlerin aseton-su ortamında potansiyometrik titrasyon eğrilerinin incelenmesi
3 EMİR,Bedri Doğan SALAHOV,Mustafa SALAHOV,Refika , Bisiklo[ 2.2.1.] - hepten -5-dikaronik -2,3 -asitlerin stereoizomerlerınin potansiyometriktitrasyonları
4 BAYRAKTAROĞLU,Gülbin EMİR,Bedri Doğan , Trakya Bölgesi'nde üretilen peynirlerde bazı ağır metal içeriklerinin araştırılması
5 BAKIRCIOĞLU,Yasemin EMİR,Bedri Doğan , Bazı organik bileşiklerin potansiyometrik incelenmesi
6 ŞENDİL,Olcay TÜRKER,A. Rehber , Molibdenin FAAS ile tayininde girişimlerin incelenmesi
7 EKMEKÇİ,Güler SOMER,Güler , Selenyuma duyarlı katı seçici elektrot yapımı
8 SOMER,Güler KARACAN,Mehmet S. ÇOLAK,Naki TAŞBAŞ, Bakır ve Selenyum arasında oluşan intermetalik bileşiğin yapısının CV ile incelenmesi
9 KÜÇÜKBAY,Zehra DEMİR,Mustafa , Su ve toprak ekstraktlarında selenyum spesiasyonu
10 TUNCELİ,A. TÜRKER,A. Rehber , Altın ve Palladyumun amberlite XAD-16 ile zenginleştirme şartlarının araştırılması ve AAS ile tayinleri
11 MERDİVEN,M. AYGÜN,S. KÜLCÜ,N. , Renyumun N,N-Dietil-N'-Benzoiltiyoüre( DEBT) ile ekstarsiyonu ve spektrofotometrik tayini
12 KARADAĞ,Recep SAVCI,Hikmet DÖLEN,Emre , Organik çözücü-su sistemlerinde AgCl ve Ag SO tuzlarının disosiyasyon sabitlerinin incelenmesi
13 HASDEMİR,E. GÜRKAN,Perihan GÜNDÜZ,Necla , Bazı N-Salisiliden -2-Hidroksianilin'in Nikel komplekslerinin oluşum sabitleri ve slokiyometrilerinin polarografık olarak belirlenmesi
14 GÜMÜŞ,Gülçin DEMİRATA,Birsen , Eser miktardaki Cu (II) iyonunun zenginleştirilmesi ve tayini
15 İNCE TEKGÜL,Hürrem AKMAN,Süleyman , Grafit fırınlı atomik absorpsiyon spektrometresinde Mangan tayininde Sodyum Klorür ve Magnezyum Klorürün karşılıklı etkisi
16 TÜTEM,Esma APAK,Reşat SÖZGEN,Kevser , Karminik asit ve Mitoksantron'un Cu(I,II) iyonlarıyla etkileşiminin spektrofotometrik olarak incelenmesi
17 ZİYADANOĞULLARI,Recep AYDIN,Fırat , Elektrolit bakır çözeltisinin değerlendirilmesi
18 DURSUN,Z. NİŞLİ,G. , Askorbik asit ve rutin'in birarada doğrudan ve dolaylı tayini
19 KÖSEOĞLU,Fitnat KILIÇ,Esma YAMAK,Havva ÖZKAHRAM, Sübstitüe anilinlerin protonasyon sabitlerinin Etanol-su çözücü karışımlarında potansiyometrik metotla tayini
20 KILIÇ,Esma KÖSEOĞLU,Fitnat CANEL,Esin YILMAZ,Na, Bazı Salisilaldiminlerin Etanol-su ortamlarında Protonasyon dengelerinin incelenmesi
21 ŞEN,Ersin YÜCEL,Hayrettin ATAMAN,O. Yavuz , Soğuk buhar atomik soğurma spektrometri yöntemiyle Hidrojen gazında Civa tayini
22 ÖZTÜRK,Neşet KARAKELLE,Bektaş ERKOL,A. Yılmaz , Alamin 336-Klisol Solvent fazı ile asitli ortamdan Molibdenin ekstrasyonu
23 TİTRETİR,Serap ERDOĞDU,Gamze KARAGÖZLER,A. Ersin, İyodürün Poli-3-Metiltiyofen elektrot ile voltametrik sıyırma analizi
24 ÖLÇÜCÜ,Ali ÇAĞLAR,Perihan , Kompleksometrik metal tayininde kullanılan ligandların XAD-7 üzerine immobilizasyonu ile fiber optik kimyasal sensör geliştirilmesi
25 GOULDİNG,Şahande HENDEN,Emür , Flow-Enjeksiyon-Soğuk buhar atomik absorpsiyon yöntemi ile Civa tayini için ön deriştirme yöntemi
26 HENDEN,Emür TOWNSHEND,Alan , Flow -Enjensiyon - Atomik absorpsiyon spektrofotometrik tayinlerde 1,5-Difenilkarbazit / CPG kolonu ile eser metallerin önderiştirilmesi
27 COŞKUN,N. YİLMAZ AYCAN,Ş. , Ketonların polagrafık indirgenmesi
28 ŞANSAL,Ülfet SOMER,Güler , Askorbik asitin fotokimyasal bozunması, kinetiğin polarografık yöntemle incelenmesi
29 TURTAY,Emine BİLMEZ,Sema GÜÇER,Şeref , Çay ekstraktlarındaki tannenlerin kurşun asetat metaodu ile karakterizasyonu
30 SUNGUN,Özlem BİLMEZ,Sema GÜÇER,Şeref , Çay ekstraktında Theobromin 'in yüksek basınç sıvı kromatografisi ile analizi
31 YENİSOY,Serpil TUNCEL,Semra G. ÖZER,Ulviye , Uludağ Milli Parkında yaş ve kuru çökelmenin kimyasal kompozisyonu
32 DEMİREZER,L. Ömür BAYAR,Canan ÇETEMEN,Meltem TE, Doping amacıyla kullanılan bazı diüretik ilaçların idrardan yüksek basınçlı sıvı kromatografisi ile analizleri
33 ÖZER,Durişehvar KESKİN,Saniye BARUTÇU,Serap TEM, Doping amacıyla kullanılan bazı anabolik stereoidlerin gaz kromatografisi - Kütle spektrometresi ile idrardan analizleri
34 EROĞLU,Ahmet E. VOLKAN,Mürvet BAYRAMLI,Erdal AT, Hidrojen sülfür tayini için Fiber Optik prob geliştirilmesi
35 ŞEREN,Gülay EMİR,Bedri Doğan , Edirne Bölgesi sütlerinde bazı ağır metal içeriklerinin incelenmesi
36 TUNA,Şengül YÜCEL,Yılmaz EMİR,Bedri Doğan , Trakya Bölgesinde üretilen bazı margarinlerin eser element içerikleri
37 SOMER,Güler BÜKEN,Lütfiye , İndigo Boyar maddesinin normal polarografi cihazı ile tayini
38 KARACAN,Mehmet S. SOMER,Güler ÇETE,Servet , Kandaki Selenyumun ASV ile tayini için yöntem geliştirilmesi
39 KÜÇÜKBAY,Zehra DEMİR,Mustafa , Akuatik ortamlarda alüminyum spesiasyonu
40 ERDOĞAN,Yunus AKSU,Mecit KULA,İbrahim , Susuz çözücülerde simetrik Dikarboksilli asit serilerinin kondüktometrik titrasyonu
41 ZENGİN,H. HASDEMİR,E. , Ankara çayı kirlilik araştırması
42 ARSLAN,H. HASDEMİR,E. , Akü kurşununda bulunan Selenyumun diferansiyel puls polarografısi ile tayini için yöntem geliştirilmesi
43 KARADERİ,Serap ARIÖZ,Filiz KABAOĞLU,Saadet PEKİ, Fe (III) EDTA ve 5-Sülfasalisilik asitin oluşturduğu üçlü kompleksin kararlılık sabitinin potansiyometrik yöntemle tayini
44 DEMİRATA,Birsen AFŞAR,H. GÜMÜŞ,Gülçin , Spektrofotometrik arsenik tayini için yeni bir yöntem
45 ZİYADANOĞULLARI,Recep TURAL,Bilsen , Anot çamuru cürufunun değerlendirilmesi
46 KORMALI,Suphi ANCIN,Nilgün , Akü toprağından minimum ( Pb2O4) elde edilmesinde optimum koşulların saptanması
47 NİŞLİ,G. YENİGÜL,B. YILDIRAN,H. , Plastik malzeme üzerine elektrokaplamalı röntgen film atıklarının kullanılmasına ilişkin bir inceleme
48 KÖSEOĞLU,Fitnat KILIÇ,Esma ÇETİN,Alev , Bazı ?- aminoasitlerin protonasyon dengelerinin dioksan - su ortamlarında incelenmesi
49 KILIÇ,Esma KÖSEOĞLU,Fitnat BAŞGUT,Özlem , Sübstitüe pridinlerin protonasyon sabitlerinin potansiyometrik metotla tayini
50 YAZAN,Zehra ÖZBAY,Yılmaz , Tuzla amaçlı yeni bir buharlaştırma sistemi
51 GÜLTEK,Ahmet DEMİR,Mustafa , Kayısıda SO2 tayin yöntemlerinin karşılaştırılması
52 ZİYADANOĞULLARI,Berrin ZİYADANOĞULLARI,Recep , Konverter cüruf ve oksitli bakır cevherinden bakır ve kobalt kazanılması
53 ERDOĞAN,Yunus ASLAN,Avni ERTEKİN,Kadriye , 7- Metildekanoik asitin (7-MDA), TBAH ile çeşitli organik çözücülerde potansiyometrik titrasyonu
54 ACAR,Alper Mert PAKSOY,Şirin , Türkiye'de yetişen aesculus hippocastanum L. bitkisinin tohumlarının kimyasal yapısının incelenmesi
55 SOYLAK,Mustafa ŞAHİN,Uğur ELÇİ,Latif , Amberlit XAD-8 ile molibdenin önderiştirilmesi
56 ERDOĞDU,Gamze KARAGÖZLER,A. Ersin , Bazı organik maddelerin çeşitli polimer elektrotlarda voltametrik davranışlarının incelenmesi
57 ERDOĞDU,Gamze KARAGÖZLER,A. Ersin , Çeşitli polimerlerle modifiye edilmiş elektrotların elektrokataliz özelliklerinin araştırılması
58 ERDOĞDU,Gamze KARAGÖZLER,A. Ersin , Ferrosenin iletken polimer elektrotların elektrokataliz özelliklerin etkisi
59 SAVAŞCI,Ş. AKÇAY,M. , Bazı ağır metal katyonlarının TLC / fotodensitometrik nicel belirlenmesi
60 CAN,Muzaffer PEKMEZ,Nuran PEKMEZ,Kadir YILDIZ,A, Susuz asetonitril çözeltisinde tiyofenin elektropolimerizasyonu
61 PEKMEZ,Kadir ERSÖZ,Arzu PEKMEZ,Nuran YILDIZ,Att, Susuz asetonitril çözeltisinde 3-aminokinolinin elektroyükseltgenme davranışı
62 PEKMEZ,Nuran PEKMEZ,Kadir YILDIZ,Attila , Susuz asetonitril çözeltisinde polianilin eldesine Cu+ iyonun etkisi
63 ŞENER,Engin ÖĞÜNE,Tibet , Potansiyometride katlı standart ekleme problemlerinin simpleks yöntemiyle çözümü
64 ÖLÇÜCÜ,Ali ÇAĞLAR,Perihan , 2,4-Dinitrosoresorcinol ile spektrofotometrik kobalt tayini
65 ERDOĞAN,Baki AKAY,M. Y. DEMİRCİ,Ş. , Şeker çözeltilerinin bentonit, sepiolit ve quaterner amonyum tuzuyla etkileşimi ve berraklaştırılması
66 IŞILDAK,İ. BİÇER,E. IŞILDAK,Ö. ASAN,A. , Monovalent katyonların iyon kromatografık ayırımı ve tamamıyla katı-kontak boru şeklinde PVC- matrıks zar katyon seçici elektronun bir dedektör gibi kullanılarak potansiyometrik tayini
67 IŞILDAK,İ. BİÇER,E. IŞILDAK,Ö. ASAN,A. , Sodyum , Potasyumun ve klorürün bovine serum albumin plazma numunelerinde eşzamanlı olarak iyon kromatografık ayırımı ve potansiyometrik tayini
68 IŞILDAK,İ. BİÇER,E. IŞILDAK,Ö. ASAN,A. , Onbir monovalent anyonun iyon kromatografık ayırımı ve potansiyometrik tayini, çevre numunelerine uygulanması
69 AĞAR,ErbiI BATI,Bekir ERDEM,Emin ÖZDEMİR,Mustaf, 12 üyeli tetraaza halkaları içeren dokuz çekirdekli Ftalosiyaninlerin sentezi ve spektrokoskopik özellikleri
70 HÜSEYİNOĞLU,A. G. ALİSOY,R. A. , O.O-Tetraoksiazobileşikler yeni spektrofotometrik reaktif
71 ERSÖZ,Tayfun SEMERCİ BEDİR,Ebru TEMİZER,Aytekin , Doping amacıyla kullanılan bazı stimülan ve narkotik analjeziklerin gaz kromafografısi azot-fosfor dedektörü ile analizleri
72 KIR,Sedef KARAŞEN,Nurten ÖNOL,Sinan TEMİZER,Ayt, Doping amacıyla kullanılan bazı narkotik analjezik ve stimülanların türevlendirilerek gaz kromatografısi - kütle spektrometresi ile idrardan analizleri
73 ÖZSAYGIL,Serpil EROĞLU,Ahmet E. VOLKAN,Mürvet , Germanyumun Merkapto reçine ile önzenginleştirilmesi ve AAS ile tayini
74 KARİM,Mohammed R. O. TÜRKYILMAZ,Serhan , Proton Eş-derişim yöntemiyle tütünde nem tayini
75 TURAK,Fatma ÇURGUNLU,Esin , Türev spektroskopik yöntem ile dişmacunlarındaki sakkarin miktar tayini
76 BAŞER,Nurşen ÇURGUNLU,Esin , Türev spektrofotometrik yöntemle aspartan miktar tayini
77 PÜTÜN,Ayşe Eren BEREKET,Gözen KESKİN,Esra , Bazı benzimidazol türevlerinin potansiyometrik titrasyonu
78 KORKMAZ,Halil TINKILIÇ,Nihat , Siyah çay kalitesi ve çaylarda organik klorlu pestisit tayini
79 ÖZDEMİR,Nurhayat MOENS,Luc GÜÇER,Şeref , Kütle spektrometresi ile beyaz mermerlerin 13C/ 12C , 18O/ 16O izotopik oranlarının tayini
80 ÖZKAR,Saim , 6B grubu elementlerinin karbonil- olefin- metal kompleksleri- sentezi, sterokimyası katalitik etkinliği
81 KIZILYALLI,Meral SARGIN,Yelda TELLİ,Cüneyt , Kalsiyum fosfat biyomateryalleri
82 GÖZEL,Güller KIZILYALLI,Meral KNİEP,Rüdiger , Ca8 B3 P5 025 ve Ca9.93B0.83P5.84O25.79 tipi biyoseramikler
83 UZTETİK-AMOUR,Ayşe KIZILYALLI,Meral , Na2 GdOPO4 Bileşiğinin sentezi. X- ışınları toz difraksiyonu ve IR çalışması
84 GÜNDÜZ,Necla KILIÇ,Z. HÖKELEK,Tuncer YILDIZ,M. , P- Trikloro - N- Diklorofosforilmonofosfazenin aminolizi ve 1- (DiklorofosfiniI)-2-kloro- 2, 2-Bis(diizopropilamino) fosfazenin kristal yapısının incelenmesi
85 GÜNDÜZ,Necla YAMAK,İrfan , Selestitten (SrSO4 minerali) çıkılarak stronsiyum tuzlarının hazırlanması
86 GÜNDÜZ,Necla GÜNDÜZ,Turgut HAYVALI,Mustafa , Periferal halkada nitro ve amin gunıbıı bulunduran porfirinlerin susuz ortamda titrasyonları
87 GÜNDÜZ,Turgut ÖZTAŞ,S. Gül ANCIN,Nilgün TÜZÜN,M, Bazı yeni Schiff bazlarının sentezi ve bunların geçiş metalleri ile verdiği komplekslerin özelliklerinin incelenmesi
88 DAĞ,Ömer ÖNAL,Ahmet M. İŞÇİ,Hüseyin , K(C2H5OCS2 ), Ni(C2H5OCS2)2 ve [ Et4N]Ni ( C2H5OCS2)3 bileşiklerinin elektrokimyasal ve kimyasal yükseltgenmeleri
89 DEVECİ,M. ALİ İREZ,Gazi , The alıphatic - Bis ( aminoglyoximes ), preparation of theır geometric isomers. And structural ınvestigation of their Ni(II) and Co(II) and Cu(II) complexes
90 MERCİMEK,Bedrettin İREZ,Gazi , The synthesis of nickel (II), cobalt(II) and copper (II) complexes of 1,1 ' -dioxime ( ?2 - 2- pyrimidinyl ) and 1.1'- dioxime { ?2 - 2 - imidazolnyl)
91 DİLMAÇ,Abdürrezzak ERK,Birgül BARAN,Yakup UYAR,T, Bazı Schiff bazlarının Sn (II) ve UO2 (II) komplekslerinin sentezleri ve kompleks oluşum kinetiklerinin incelenmesi
92 KARACAN,Nurcan ERDOĞAN,Baki , 1,2 Bis (4-pridil) etan ligandı ile yeni hofmann tipi kafes yapıların sentezi ve yapılarının infrared spektroskopisi ile incelenmesi
93 İLYASOV,T. M. ABBASOVA,R. F. RUSTAMOV,P. G. CHIR, Synthesis , crystallochemistry and properties of compounds LnAs4 X7, Ln As2 X4 , Ln3 As4 X9 and LnAs X3 - type (Ln- Sm, Eu, Yb, X-S, Se, Te)
94 SERİNDAĞ,Osman , Aminometilfosfinlerle Rh (I) kompleksleri sentezi
95 NECEFOĞLU,Hacalı , N,N' - Dietilnikotinamid komplekslerinin sentezi ve termal analizi
96 ABILOV,C. H. I. , Chemical interaction in a sysytem of Pb - Mn- Te.
97 ŞENTÜRK,Ozan Sanlı ALMOND,Matthew J. SARIKAHYA,F, Tetraalkildifosfindisülfürlerin metal karbonil kompleksleri
98 BOZKURT,Ç. TEKİN,N. ATLIHAN,S. İMAMOĞLU,Y. , Ketonların kondenzasyon tepkimelerinde etkin yeni bir fotokimyasal katalizör
99 GÖKAĞAÇ,Gülsün KENNEDY,Brendan J. , Metanol geleneksel yakıtlara alternatif olabilir mi?
100 PEKACAR,Ali İhsan ÖZCAN,Emine , Yeni asimetrik tetra oksinlerin sentezi ve geçiş metalleriyle polimerik komplekslerinin incelenmesi
101 GÜRKAN,Perihan ERTAN,Nermin , Bazı azo-pridon boyar maddelerinin Cu (II) komplekslerinin sentezi, kararlılık sabitlerinin belirlenmesi
102 KARATAŞ,Fikret KUNÇ,Şeref GÜVENÇ,Hüseyin , Selenyum analizinde girişimler
103 İÇBUDAK,H. YILMAZ,V. T. ÖLMEZ,H. , Bazı geçiş metal-amonyum sülfat hekza hidrat çift tuzlarının termik davranışları
104 BIÇAK,Niyazi ATAY,Tülay , Kükürt ve amidoksim donor guruplu iki yeni ligand sentezi ve metal komleksleri
105 KAYRAN,Ceyhan ÖZKAR,Saim , Pentakarbonil (1,4- diizopropil-1, 4- diazabutadien)krom (O) komleksinin izole edilmesi ve halka kapanma kinetiğinin incelenmesi
106 AMOUR,İzzet ÖZKAR,Saim , Grup 6B metallerinin Tricyclo[ 6.3.0.0 ] undeca- 3,5- dien komplekslerinin sentezi ve spektroskopik incelenmesi
107 GÖK,Yaşar ŞENTÜRK,H. Basri OCAK,Ümmühan KANTEKİN,, Makrosiklik grup taşıyan yeni (E,E)- dioksimlerin sentezi ve kompleks oluşumlarının incelenmesi
108 GÜNDÜZ,Necla GÜNDÜZ,Turgut KILIÇ,Z. HÖKELEK,Tunc, N-n-Propil -2-Hidroksi- 1-Naftaldimin ve Bis[N-n-propil-2-hidroksi- 1-Naftaldiminato] nikel(II) kompleksinin X-ışınları ile yapısının tayini
109 GÜNDÜZ,Turgut KILIÇ,Esma TAŞTEKİN,Mustafa , Platin, palladyum ve rodyumun spektrofotometrik olarak tayini
110 GÜNDÜZ,Necla GÜNDÜZ,Turgut HAYVALI,Mustafa , Yeni porfirin - benzotaçeterlerin sentezi
111 KAYA,Mehmet ARSLAN,Mustafa YAZICI,Ayşegül CİCİ,, Ergani bakır fabrikası cüruflarının karekterizasyonu ve liç yönteminin geliştirilmesi
112 BİRBİÇER,Nurcan SERİN,Selahattin , Suda çözünebilir boyar maddelerin ve metal komplekslerinin sentezi, boyar madde özelliklerinin incelenmesi
113 YILMAZ,Hamza ACAR,Nurcan , Halofosfazenlerin diollerle verdiği sübstitüsyon reaksiyonlarının incelenmesi
114 SEVİNDİR,H. Cahit MİRZAOĞLU,Ramazan ERTUL,Şeref , anti-kloroglioksimin p,o ve m aminlerle reaksiyonları sonucunda oluşan ligandlar ile bunların metal komplekslerinin sentezi
115 ŞERBETÇİ,Z. ALKAN,Cihan KAYA,İ. KAYA,M. , Bakıroksiklorürün yerli kaynaklardan sentezi
116 VURAL,Ufuk Sancar SEVİNDİR,H. Cahit , Bazı unsymmetrical vic- dioximler ile calixareneler arasındaki etkileşimle elde edilen yeni bazı makromoleküler ligandların sentezi
117 SAYILKAN,Hikmet EKİNCİ,Ergun ARPAÇ,Ertuğrul , B- Diketonat modifiye zirkonyum (IV) - n-propoksitin hazırlanması ve hidrolizi
118 İRİŞLİ,S. SARIKAHYA,Y. , Dikloro ve dibromo (difosfin) platin (II) komplekslerinin PPh3 ile reaksiyonları
119 NAKİBOĞLU (Kum) ,Canan SARIKAHYA,Fadime , Bazı yeni cis-platin komplekslerinin sentez ve karekterizasyonu
120 ERDEM,Emin , Fosfojipsten alçı üretimi
121 ÖZALP,Seniz ÖNAL,Ahmet M. İŞÇİ,Hüseyin , Dimeülsülfür ve dietilsülfilr ligandı içeren bazı platin komplekslerinin elektrokimyası
122 TÜRKEL,Naciye ÖZER,Ulviye , Sulu çözeltilerde 1,2 dihidroksi benzen-3,5- disülfonik asit, 2,3- dihidroksi naftalen-6-sülfonik asit ve 3,5- disülfosalisilik asit ile skandiyum (III) komplekslerinin oluşumu
123 AYDIN,Rahmiye ÖZER,Ulviye , Sulu çözeltilerde 1,2 dihidroksi Benzen-3,5-disülfonik asit, 2,3- dihidroksi naftalen-6-sülfonik asit ve 3,5-disülfosalisilik asit ile itriyum (III) komplekslerinin oluşumu
124 GÜZEL,Bilgehan SERİN,Selahattin , Azo grubu içeren yeni vic- dioxim sentezi ve Ni(II) komplekslerinin incelenmesi
125 GÜZEL,Bilgehan SERİN,Selahattin , Oksim gurubu içeren pigment sentezi ve metal komplekslerinin incelenmesi
126 TOPALOĞLU,Işıl JEFFERY,J. C. STONE,F. G. A. , Rh-M (M=Mn, Co, Rh, Ir) bağı içeren rhodacarborane bileşikleri
127 TOPALOĞLU,Işıl STONE,F. G. A. , Rh-Cu ve Rh - Au içeren rhodacarborane bileşikleri
128 SERİNDAĞ,Osman , Taç eter içeren aminometilfosfin ve Pt(II), Pd(II), Ni(II) komplekslerinin sentezlenmesi
129 ÖZKAPİTAN,Nuray İŞCAN,Mehmet , Termogravimetrik yöntemle bazik bakır (II) sülfatın kinetik parametrelerinin incelenmesi
130 ÖZKAPİTAN,Nuray ABDULLAYEV,Adilhan M. , Kurşun ve bakır karboksilatların termogravimetrik incelenmesi
131 İLYASOV,T. M. KHALİLOVA,A. A. , The investigation of glass - forming region of the system Ga , As II S,Se by methots of physıcochemical analysıs
132 KARACAN,Nurcan , Bazı aril schiff bazlarının Cu(II) ve Fe(III) komlekslerinin spektrofotometrik yöntemle kararlılık sabitlerinin tayini
133 SARIKAVAKLI,Nursabah İREZ,Gazi YILDIZ,Salih , Synthesis and complex formation of the structural izomers of N-(Phenyl) aminoglyoximes and N-(Benzyl) aminoglyoximes
134 MERCİMEK,Bedrettin İREZ,Gazi , The synthesis of nickel(II), cobalt(II) and Copper(II), complexes of bis( ?2 -2- pyrimidinyl) - 6, 6'-dioxime dihidrochloride and bis(?2-2-imidazolinly)- 5,5'-dioxime
135 KAHRAMAN,Ahmet İREZ,Gazi , The synthesis of nickel(II) complex formation of N-(2-methylpyridyl) diaminoglyoxime derivates
136 DEVECİ,M. ALİ İREZ,Gazi , Derivatives of dithooxamides, synthesis of their Ni(II), Co(II), Cu(II) comlexes and investigation of their structure
137 HOŞGÖREN,Halil TEMEL,Hamdİ , Bazı yan kollu taç eterlerin alkali ve toprak alkali metalleriyle komplekslerinin hazırlanması
138 KAYRAN,Ceyhan OKAN,E. ÖZKAR,Saim ÖZTÜRK,Ö. TEKK, Mo(CO)4 (?2:2 - 1,5 - siklooktadien) kompleksinde 1,5- siklooktadien ligandının bis(Difenilfosfino) alkan ile yer değiştirme kinetiği
139 AKAL,Ayça GÖZEL,Güller KIZILYALLI,Meral , CaCO3, B2O3 , (NH4)2 HPO4 Katı-hal reaksiyonunun incelenmesi
140 KIZILYALLI,Meral YILMAZ,Ayşen , Gd203 . B203 . 2P2O5 Sisteminin araştırılması
141 ÇIRAKOĞLU,Beyazıt , Günümüzde biyoteknoloji ve uygulamaları
142 YAĞAR,Hülya SAĞIROĞLU,Ayten , Ayvadan izole edilen polifenol oksidaz enziminin özelliklerinin incelenmesi
143 EMREGÜL,Emel AKBULUT,Ural SUNGUR,Sibel , Değişik taşıyıcı sistemlerinin ? - amilaz immobilizasyonuna etkisinin araştırılması
144 SELVİ,Nur PAZARLIOĞLU,Nurdan (KAŞIKARA) TELEFONC, Pomza taşında lipaz ( Candida cylindracea) immobilizasyonu
145 TATAR ÖNAL,Seçil TELEFONCU,Azmi , Karpuzdan (citrullus vulgaris) izole edilen ? - D - galaktozudazin bazı özelliklerinin araştırılması
146 DEMİRCİOĞLU,H. BASIRCI,N. , Polimerik yapıların enzim tutuklanmasında kullanılması
147 AGAYEV,T. M., Activities of alaninaminotransferase in synaptosomes of different arees of brain cortex and hypothalamus of one year age rats under starvation
148 DİNÇKAYA,Erhan TELEFONCU,Azmi , Bazı oksidoredüktaz reaksiyonlarıyla çiftlenerek spektrofotometrik analize olanak sağlayan peroksidaz katalizleri üzerine pH etkisinin incelenmesi
149 KARAKOYUN,T. KOÇ,A. BALKIN,M. ZİHNİOĞLU,F. TEL, Glutation - S- Transferazin fare karaciğerinden saflaştırılması ve karakterizasyonu
150 KUTLU,Türkan GÖZÜKARA,M. Engin , Sigara tüketimi ve plasental dokudaki aril hidrokarbon hidroksilaz aktivitesi arasındaki ilişki
151 OGAN,Ayşe TOPÇU,Nurzan HEKİM,Nezih , Annelerin immünreaktif serum prolaktin düzeyleri ve üst total protein düzeylerinin karşılaştırılması
152 PEKYARDIMCI,Şule ATEŞ,Selma , Nylon -6 üzerine immobilize edilen pektinesteraz enziminin özellikleri
153 SUNGUR,Sibel YILDIRIM,Özlem EMREGÜL,Emel , İmmobilize ? - galaktosidaz ile laktozun hidrolizi
154 KARAGÖZLER,A. Alev , Siyanojenle modifiye edilmiş sıvı karbonik anhidraz II enziminin p- anisidin ile etiketlenebilirliğinin incelenmesi
155 KAYALI,Binnur SAĞIROĞLU,Ayten , Edirne- İskender köymerasında yetişen çayır mantarının (Bovista Plumbea) kimyasal kompozisyonu
156 KASIMOV,R. Y. AGAYEV,T. M. ALEKPEROVA,S. A. , Comparative investigations of oil and oil products influences on physiological-biochemical indexes and fish pertility ( acıpenser, cyprınus, zepistes)
157 FARADİEV,A. N. , Dynamıc of glutamic acid chances in brain limbic system stmctures mitochondria of does in postnatal ontogenesis during food deprivation
158 SARAÇOĞLU,İbrahim A. YALTKAYA,Şerefettin ÖZER,U., Isfet temelli pH - sensörü (tam kan için)
159 ARAS,Namık K. , Çevre kirliliği kaynaklarının belirlenmesinde eser element araştırmalarının önemi
160 YATIN,Mustafa TUNCEL,Semra G. TUNCEL,Gürdal ARA, Ankara kentinde hava kirliliği kaynaklarının belirlenmesi
161 ERBATUR,Oktay CÖMERT,Tülay EŞME,Figen , Aldicarb ve bifenthrin 'in kırımızı Akdeniz topraklarına adsorpsiyonu
162 YILMAZ,Ayşen YEMENİCİOĞLU,Semal SALİHOĞLU,İlkay S, Kuzeydoğu Akdeniz'de karasal kaynaklardan kirlenmenin boyutu
163 NİYAZBEKOVA,R.K TÜFEKÇİ,M. , Çelik cüruflarının özelliklerinin incelenmesi
164 YAZICIGİL,Z. KARA,H. OKUDAN,Ahmet , Süperkritik gaz ekstraksiyonu ürünündeki fenollerin incelenmesi
165 BALKAYA,Nilgün ÖZTÜRK,Bahtiyar ONAR,A.Nur , Pomza taşı kullanarak fosfat giderimi
166 BOYABAT,N. BAYRAKÇEKEN,Samih GÜLABOĞLU,M. Şahin KA, Değişik gaz atmosferlerinin pirit mineralinin bozunma kinetiğine etkisi
167 ERBATUR,Oktay MUĞLU,Halit CÖMERT,Tülay ERBATUR,Gay, Karataş Akyatan Lagünündeki balıklarda pestisit kalıntılarının araştırılması
168 GÜLLÜ,G AL-MOMANİ,Idrees KARAKAŞ,Duran TUNCEL,Semr, Doğu Akdeniz Bölgesine uzun mesafeli kirletici taşınımı
169 PEHLİVAN,Mustafa , Yeni bir metotla otomobil eksoz atık gazlarının çevreye zararsız hale getirilmesi için kullanılan katalizörlerin mikrodalga fırınlarda basınçlı çözme prosesi tekniği ile çözülmesi ve plazma spektrometresi(ICP) ile elementel analizi
170 TUNCER,Gaye GÜVEN,Okan GÖKÇAY,Celal F. BALKAŞ,Tu, Türkiye kıyılarından karadenize nehirler yolu ile atılan kirletici akıları
171 AYDIN,F, Siyanürün kimyasal oksidasyonla arıtımında ultrasonografinin kullanımı
172 AYDIN,F KARADAĞ,Erdener SARAYDIN,Dursun , Bazı uranyum tuzu çözeltilerinden uranil iyonu soğurumunda sentetik bir silikajel (trısyl)'in kullanılabilirliğinin incelenmesi
173 AL-MOMANİ,Idrees TUNCEL,Semra G. ELER,Ünal ÖRTEL,, Deposition of heavy metals and ions to the eastern Mediterranean Basin
174 KARAKAŞ,Duran TUNCEL,Semra G. , Atmosferde bulunan gaz fazı kirleticiler için geliştirilen alternatif örnekleyicinin arazi çalışmalarına uygulanması
175 BAYKAL,ABDULHADİ TUNCEL,Semra G. ÖZER,Ulviye , Uludağ Milli Parkında Fotokimyasal Ozon Oluşumu
176 KAYA,Güven TUNCEL,Semra G. TUNCEL,Gürdal , Ankara atmosferinde yaş ve kuru çökelmenin kimyasal kompozisyonun analizi
177 ÖNAL,Müge YATIN,Mustafa TUNCEL,Semra G. ARAS,Namı, Ankara atmosferinde parçacık ve gaz faz civa ölçümleri
178 NİYAZBEKOVA,R.K DURMUŞ,A. TÜFEKÇİ,M. , Asbest-çimento endüstrisi artıklarının incelenmesi
179 GÖKMEN,Selahattin AKKILIÇ,Aydan , Sulardaki sülfatların trikalsiyum alüminat ile giderilmesi
180 GENÇ,Nevim ONAR,A.Nur , İyon değiştirici reçineler ile nitrat giderimi
181 EFLATUN,Ayfer ARSLAN,Mustafa , Tarihi eserlerin asit yağmurları ile korozyonu
182 AYCAN,Ş. AKKUŞ,N. TUNCEL,F. , Çeşitli kaplardan geçen kurşun ve kadmiyum miktarlarının AAS ve DPP yöntemleriyle saptanması
183 İPEK,S. ARINCI,V. İPEKOĞLU,A. N. , Pestisitlerin aktif karbonla adsorbsiyonu
184 ABBASOĞLU,Hacızade Fikret UÇAN,H. İsmat , Alüminyum üretiminde bulunan alunit çamuru atığının incelenmesi
185 SOYLAK,Mustafa DOĞAN,Mehmet , İç Anadolu merkez bölgesindeki kaplıca ve içmece sularının kimyasal incelenmesi
186 HENDEN,Emür KIVILCIM,Şeniz TÜRKAN,İsmail ÇELİK,Üm, İzmir Aliağa demir çelik fabrikaları çevresinde ağır metal kirliliğinin araştırılması
187 KALEBAŞI,Yıldız EMİR,Bedri Doğan , Meriç Nehrinin kimyasal kirlenmesinin incelenmesi
188 KASIMOV,A. A. BABAYEV,R. K. ORUDJEV,R. B. VELİYEV, The ınvestigation of ecological pure process of N-paraffın hydrocarbons dehydrogenation on oxide cataıyst in the presence of atmospheric oxygen
189 ÖRNEKTEKİN,Sermin MISTIKOĞLU,Selçuk , İskenderun'da , Benzinli motorlu taşıtların eksoz emisyonlarının incelenmesi
190 ULUBELEN,A. MERİÇLİ,A. H. MERİÇLİ,F. GİL,R. R. COR, Haplophyllum türlerinden elde edilen sitotoksik lignanlar
191 ÇAKIR,Ahmet HARMANDAR,Mansur GLEISPAH,H. , Hyepericum scabrum uçucu yağının kimyasal bileşimi
192 BİLALOĞLU,V. ALİYEV,H. M. DURU,M. Emin , Crataegus L.meyvalarındaki pektinlerin incelenmesi
193 UÇUCU,Ümit IŞIKDAĞ,İlhan GÜNDOĞDU,Nalan ÖZTÜRK,Yus, Bazı 2-sübstitüe benzoksazol türevlerinin sentezleri ve fizikokimyasal parametrelerinin tayinleri üzerinde çalışmalar
194 IŞIKDAĞ,İlhan UÇUCU,Ümit BÜYÜKBİNGÖL,Erdem ÖZTÜRK,, Qsar of smooth muscle relaxation by 2,5- substituted - benzimidazole derivatives
195 ERÇİN,E. ERSAN,S. TOSUN,A. NACAK,S. UZUNOĞLU,Ş. ÖZ, (2-Benzilidenhidrazino) benzoksazol türevlerinin sentezi ve antifungal aktivitesi
196 TOSUN,A. ERSAN,S. UZUNOĞLU,Ş. NACAK,S. ÖZDEN,T. ŞA, Bazı 2- stirilbenzimidazol türevlerinin sentezi ve antimikrobiyal aktiviteleri
197 SÖNMEZ,H. Yılmaz AKBAŞ,Ahmet GÜLER,Raif , Arnebia densiflora bitki özütünün HCI, H2SO4 ve NaOH'lı ortamlarda yündeki adsorpsiyonunun incelenmesi
198 DURU,M. Emin HARMANDAR,Mansur NEGUERUELA,A. V. AL, Rosmarinus officinalis L. yapraklarından elde edilen uçucu yağların kimyasal bileşimlerinin analizi
199 DURU,M. Emin GÜVENALP,Zühal HARMANDAR,Mansur HIRAT, Stachys obliqua 'nın toprak üstü kısımlarından elde edilen uçucu yağların kimyasal bileşiminin analizi
200 BİLALOĞLU,V. ALİYEV,H. M. DURU,M. Emin , Crataegus meyeri meyvalarındaki suda çözünen polikarbohidratlar
201 DEMİRHAN,Nebahat ÖZGÜR,Mahmure AVCIATA,Ulvi , Lavandula stoechas L.bitkisinin uçucu yağı üzerine araştırma
202 GULİYEV,A. A. AGAYEV,T. M. GURBANOVA,G. A. FATHİ,M, Effects of the laser radiation on the aspartate and alamineaminotranspherase activity in the different cortical zones of the brain of the rates
203 DURU,M. Emin GÜVENALP,Zühal BİLALOĞLU,V. HARMANDAR, Hippophae rhamneoides meyvalarında bulunan karatenoidlerin incelenmesi
204 KÜSMENOĞLU,Şenay TOSUN,Fatma AYDINLIOĞLU,Aslı , Gonocytisus angulatus (L.) spach bitkisinin tohum yağı üzerinde bir çalışma
205 ÖZGÜR,Mahmure DEMİRHAN,Nebahat AVCIATA,Ulvi , Origanium vulgare bitkisinin uçucu yağı üzerine araştırma
206 ÖZGÜR ÜSTÜN,M. AYCAN,Ş. İSLİMYELİ,S. , Diferansiyel puls polarografik yöntemle tabletlerde prazosin hidroklorür miktar tayini
207 AYCAN,Ş. YALÇIN,S. M. SUNGUR,S. , Lisinoprilin polarografik analizi
208 ÖZDEN,Seçkin DÜRÜST,Nedime , Delphinium formosum Boiss. Et. Huet. bitkisinin flavanoitleri
209 KÜSMENOĞLU,Şenay TÜRKÖZ,Songül KOCA,Ufuk , Peganum harmala L. yağının gaz kromatografisi ile analizi
210 TOSUN,Fatma GREİNWALD,Roland AYDINLIOĞLU,Aslı , Adenocarpus complicatus (L.) gay bitkisinin alkaloidleri
211 ŞENER,Bilge KÜSMENOĞLU,Şenay BİNGÖL,Funda , Helleborus L. türlerinin tohumlarından elde edilen yağın gaz kromatografisi ile analizi
212 TÜRKÖZ,Songül TOKER,Gülnur ŞENER,Bilge , Türkiye'de rutin kaynağı olabilecek bazı bitkiler üzerinde spektrofotometrik çalışmalar
213 SÜZER,Şefik , Polimerlerin değişik-IR , kütle ve elektron spektroskopik yöntemlerle incelenmesi
214 SERGEN,Nevim HATİPOĞLU,Arzu TAGUDAR,Melike ÇINA, Poli(akrilat) ve poli(metakrilat)ların camsı-geçiş temperatürlerinin hesaplanması
215 HATİPOĞLU,Arzu ÇINAR,Zekiye , Haloetan+.OH reaksiyonlarının kinetiğinin incelenmesi
216 SEZER,Esma USTAMEHMETOĞLU,Belkıs ERBİL,Candan S, Pirit elektrodun polimer kaplanmasıyla inhibisyon etkisinin incelenmesi
217 ÜREDİ,Mustafa SOMER,Güler , Cam yüzeylerin grafit ile kaplanılması ve laboratuvar aletlerine uygulanması
218 ÇOBAN,Abdullah SARAÇOĞLU,Murat BENK,Ayşe , Kolay tutuşan mangal kömürü, dumansız yakıt üretim metodları ve hava kirliliğinin önlenmesine katkıları
219 MUSTAFAEV,M. I. , Polimer protein kompleksleri
220 SARAÇOĞLU,İbrahim A. YALTKAYA,Şerefettin DEMİRCAN,, Elektrokimyasal ( glukoz) ile optikal ( Laktat) biyosensörlerinin karşılaştırılması
221 BAYÜLKEN,Seval SARAÇ,A. Sezai , Bazı aminoasitlerin seryum (IV) ile yükseltgenme kinetiğinin incelenmesi
222 BİRYOL,İnci USLU,B , İmipramin'in elektrokimyasal incelenmesi
223 BAYRAKÇEKEN,Samih GÜRSES,Ahmet DOYMUŞ,Kemal GÜLABO, Linyit-su ara yüzeyinde CTAB adsorpsiyonu üzerine sıcaklığın etkisi
224 ATUN,Gülten TOPAÇ,Gül , Bazı dihidroksi aromatiklerin susuz ortamda protonlanması
225 MARDİNLİ,A BİLGİN,B. , Sezyum kil, toprak, mermer tozu ve cam tozu tarafından adsorpsiyonunun incelenmesi
226 TUNÇAY,Melda SEYREK,Nermin BAŞTUĞ,A. Seza , Yüzey aktif maddelerin azotun sudaki aşırı doygunluk sınırına etkisi
227 ARIKAN,Betül TUNÇAY,Melda APAK,Reşat , Metilen mavisi yöntemi ile katalitik spektrofotometrik selenyum (IV) tayininde yüzey aktif maddelerin etkisi
228 SARAÇ,A. Sezai SEZER,Esma YAVUZ,Özlem , Poliakrilik asidin Pt ve FeS2 elektrot yüzeyinde elektrokimyasal davranışı
229 KABASAKALOĞLU,Melike ÖZDEMİR,Selma , Politiyofen kaplı elektrotta bazı redoks çiftlerinin voltametrik yöntemle incelenmesi
230 KABASAKALOĞLU,Melike KIYAK,Tülin , Zayıf asitli 0,1 M NaCl çözeltilerinde alüminyum korozyonunun incelenmesi
231 PAKSOY,H. Ö. DEMİREL,Y. , Uçucu organik bileşiklerin sulu çözeltileri için Henry sabitlerinin unifac modeli ile tayin edilmesi
232 ARSU,N. DAVİDSON,R. S. , Kinoksalinlerin trimetilolpropan triakrilatın serbest radikal polimerizasyonunda foto başlatıcı olarak kullanımı
233 MENEK,Necati ÇAKIR,Osman , 4-Nitro-2',4'-dihidroksiazobenzenin polarografik ve voltametrik incelenmesi
234 ERTÜRK,E. ÇAKIR,Osman MENEK,Necati BÜTÜN,V. , Eriochrome black T'nin polarografik ve voltametrik davranışlarının incelenmesi
235 BİÇER,E. ÇAKIR,Osman , Fenazopridin hidroklorürün polarografik ve voltametrik davranışlarının incelenmesi
236 ATALAY,Tevfik ALPAYDIN,Sabri , Bazı vic - dioksim - metal komplekslerinin termodinamik parametrelerinin spektrofotometrik metotla tayini
237 GÜZEL,Y. PALAT,Ş. DİMOĞLU,A. , Norkaradien - sikloheptatrien dengesinin teorik incelenmesi
238 GÜZEL,Y. SARIPINAR,E. TEZCAN,M. DİMOĞLU,A. , CNDO/2 yaklaşımı ile sikloheptatrien - norkaradien dengesinin kuantum kimyasal hesaplanması
239 SARAÇOĞLU,İbrahim A., Clark tipi elektrotlara yeni bir teknolojinin uygulanması
240 ZENGİN,Veysel SÜZER,Şefik , N2 içeren karışımların yüksek voltaj altında optik emisyonu
241 YILDIZ,Salih VURAL,Ufuk Sancar , P-tert-butil calix[6] arene ve epoksi toluen oligomeri arasındaki etkileşim kinetiğinin incelenmesi
242 DİMOĞLU,A. S. SHWETS,N. M. PATAT,Ş. SARIPINAR,E. G, Practical implementation of the electron topological method (ETM) for computer- aided search and design of new biologically - active compounds
243 GÜZEL,Y. ÇAKMAK,Osman DİMOĞLU,A. DAĞDEMİR,Y. , 1,2- benzo-1,3-norkaradien"bisekted conformation" geçişinin kuantum kimya incelemesi
244 SINAĞ,Ali MISIRLIOĞLU,Zarife GÜREL,Osman CANEL,Mua, Aktif kömürün oksidasyon reaksiyonuna bazı inorganik tuzların katalitik etkisi
245 CEBE,Mustafa, Moleküler konformasyonların geometrik ve atomik parametrelere bağımlı olarak değişimi
246 CEBE,Mustafa, Molekül içi ve moleküller arası fiziksel etkileşimlerin NMR yöntemiyle incelenmesi
247 HAMİDOV,A. F., Fe(III) klorürün HCI ve organik bileşiklerle düşük sıcaklıklardaki reaksiyonunun UV spektroskopisi ile araştırılması
248 ACIMIŞ,Mahmut ALAMAN,Ayşen , Lamel - biaksiyal liyotropik sıvı kristal sisteminde lamel, nematik ve izotrop faz geçişlerinin polarize mikroskop ve 31P-NMR ile incelenmesi
249 AROĞUZ,Ayşe Zehra AYAR,Nihat , Poliakrilamidin farklı adsorbanlar üzerindeki adsorbsiyon kinetiğinin incelenmesi
250 BİLDİRİCİ,Yeşim SERGEN,Nevim ÇINAR,Zekiye , Olefinlere hidrojensülfür katılması reaksiyonlarının aktivasyon enerjilerinin hesaplanması
251 SERGEN,Nevim HATİPOĞLU,Arzu ÇINAR,Zekiye , Mono ve dikloropolienlerin ?- elektronik yapıları
252 BİRYOL,İnci ÖZKAN,Sibel KABASAKALOĞLU,Melike , 5- Hidroksitriptofortin oksidasyonunun elektrokimyasal incelenmesi
253 ALKAN,Mahir ARIKIL,Gamze NAKİBOĞLU (KUM),Canan KOC, Uleksitin amonyum klorür çözeltileri içinde çözünme kinetiği
254 SARAÇ,A. Sezai MUSTAFAEV,M. I. ÖZEROĞLU,Cemal BAY, Üçlü poliakrilamid - Cu2+ - protein kompleksleri ve bunların oluşum kinetiği
255 HAMİDOV,A. F., CH2 = CCl2' ün CrO3 beraberinde düşük sıcaklıktaki değişimi
256 HAMİDOV,A. F., The kinetic evidence of single and two-electron transfer
257 BERKEM,Ali Rıza , Türkiye'de Kimya eğitimi ve Kimyacıların sorunları
258 MORGİL,F. İnci SCHALLIES,Michael YILMAZ,Ayhan SE, Kimya eğitiminde geliştirilen minyatür araç gerecin çeşitli analitik uygulamalarda kullanımı
259 GÖKER,Lütfi , Lavoısere kadar kimyanın gelişimi ve Türk Kimya Tarihinden bir örnek
260 SOMER,Tarık G. , Kimya mühendisliği, eğitim, araştırma ve uygulama alanları
261 KABASAKAL,O. S. GÜNER,F. S. ERCİYES,A. T. YAĞCI,, Hintyağı temelli stirenlenmiş yağ üretimi
262 ŞAŞMAZ,Dursun Ali , Çok bileşenli sıvı karışımlarının petlyuk's prensibi ile destilasyonu olayının dijital simülasyonu
263 ŞAŞMAZ,Dursun Ali TANRIVERDİ,İ. , Frekans cevabının bilgisayar simülasyonu
264 KARACA,Hüseyin CEYLAN,Kadim , Peroksit leaching işlemiyle linyitlerdeki piritik kükürdün çözülme kinetiğinin incelenmesi
265 BALLİCE,L. YÜKSEL,M. SAĞLAM,M. HANOĞLU,C. SCHU, Göynük ve Beypazarı bitümlü şistlerinin bozunma kinetiğinin incelenmesi
266 TUTAŞ,M. METECAN,İ. H. SAĞLAM,M. YÜKSEL,M. YAN, Beypazarı bitümlü şistlerinin katalatik hidrojenasyonu ve ürünlerin karakterizasyonu
267 ARTOK,Levent ERBATUR,Oktay SCHOBERT,Harold H. , Kömürün sıvılaştırılmasında 9,10- dihidrofenantren 'in diaril karbon-oksijen bağının kırılma aktivitesine olumlu ve olumsuz etkileri
268 ŞAŞMAZ,Dursun Ali ATALAY,Çiğdem , Çok tesirli evaporasyon sisteminin kararlı hal dijital simülasyonu
269 ÖZSALMAN,A. Vildan KORMALP,M. Suphi , Geliştirilen yeni bir yöntem ile ham fosforik asitin arıtımı
270 KÜNKÜL,Asım ÖZSALMAN,A. Vildan AKMİL,Canan EKMEK, Yeni bir yöntemle trona cevherinden soda üretimi
271 GÖKMEN,Selahattin SERTKAYA,Osman , Dış cephe tuğlaları üzerinde oluşan çiçeklenmenin (pamuklanma) silikonlarla önlenmesi
272 HAMİDOV,A. F. ŞABANOV,A. L. BEKAROĞLU,Özer , Benzinlerin 1.fraksiyonu ve gaz kondenzatlarının oktan sayısını yükseltmek için yeni yöntem
273 ÜNAK,Turan ONGUN,Binnur , Fenil- N-Glukuronitin sentezi ve radyoaktif iyod - 125 ile işaretlenme şartlarının incelenmesi
274 ÜNAK,Turan , Radyoaktif işaretli bileşiklerde bileşiğin biyolojik aktivitesi üzerinde radyoaktif atomun pozisyon etkisi
275 KUBAT,K. ATUN,Gülten BİLGİN,B. , Sodyum polyuranatlarda izotopik yer değiştirme reaksiyonlarının kinetiği ve mekanizması
276 YEGANE,M. ÜNAK,P. , 8- Hidroksikinolin'in Tc-99 m ile kompleks oluşum şartlarının incelenmesi
277 YURT,F. ÜNAK,P. , Diazepam'ın I -131 ile spesifik olarak işaretlenmesi
278 AKYÜZ,Tanıl, Alüminyum ikincil hedef uyarımı ile EDXRF spektrometresinde sodyum ve magnezyum elementlerinin analizi
279 ERTEN,Hasan N. CHOPPIN,G. R. , Toryum - sitrat komplekslerinin radyokimyasal yöntemle incelenmesi
280 TADJIKI,S. ERTEN,Hasan N. ERTEN,J. , Serumda INAA yöntemi ile eser element tayini
281 ASSEMİ,S. ERTEN,Hasan N. , Hacim- kütle oranının iyon adsorbsiyonunda etkisi
282 EREEŞ,F. S. AKYIL,S. KÜÇÜKTAŞ,E. YENER,G. , Alfa spektroskopisi ile Ra - 226 tayini
283 BALCI,Metin , Siklitollerin yeni ve stereospesifik yöntemlerle sentezi conduritoller, dihidroconduritoller aminoconduritoller pentoller ve bisiklookten-tetroller
284 ULUBELEN,Ayhan , Haplophyllum ptilostylum lignanları
285 UYAR,Tahsin SANALAN,V. Aytekin , 2- alkil -1,3-indandionların alkillenme kinetiği
286 ALİYEV,İsmayil A. AYDIN,Adnan YELEKÇİ,Kemal , 4- florofenilmetantiol türevlerinin sentez ve tepkimeleri
287 CANSIZ,A. COŞKUN,Mehmet AHMEDOV,M. A. SERVİ,S. , 3-metoksi-5, 5- dimetil - 2-tetrahidrofurfiril asetik asit sentezi
288 ÖNAL,Adem, Kondanse pirazolopriridazin türevlerinin farklı yöntemlerle sentezinin araştırılması
289 YILDIRIM,İ. AKÇAMUR,Y. , Bazı yeni visinal pirroldion türevlerinin sentezi ve çeşitli nükleofillerle reaksiyonları
290 SADYKHOV,K. I. MAMEDOYA,P. Sh. , x
291 YILDIRIM,İ. SARIPINAR,E. AKÇAMUR,Y. , 4-p-anisoil -5-p-metoksifenil-2,3-furandion'un (2) sentezi ve reaksiyonları
292 İNCE,A. AHMEDOV,M. A. COŞKUN,Mehmet CANSIZ,A. , Naftalinlerin allil sübstitüe klormetil oksiranlarla alkillenmesi
293 BAYRAMOĞLU,Fatma ATASOY,Basri , 2,3 - Dimetilen -1,4-Epoksi-1,2,3,4,-Tetrahidronaftalin'in sentezi ve singlet oksijenle reaksiyonu
294 YAYLI,Nurettin FINDLAY,John A. , Deniz salatalığı CUCUMARİAFRONDOSA'dan isole edilmiş saponin molekülleri (frondoside E ve F)
295 SEVİN,F. BALCIOĞLU,N. PEYNİRCİOĞLU,B. EVİN (ÖZE, Hidrokarbon asitliğine substituent etkisi
296 GÜNER,V. BALCIOĞLU,N. , Keten ve allenlerin (4+2) halkasal katılma mekanizmasının deneysel ve kuramsal incelenmesi
297 BOZTEPE,Hamit KİMYONŞEN,Ülkü , vic- Dioksim içeren alkil-aril melaminlerin sentezi
298 YILMAZ,Birsen YAPICI,Mehtap BULUT,Mustafa , Kumestan türevi bazı makro halkalı eterlerin sentezi
299 ÇAKMAK,Osman ADAM,Waldemar , Tetrometoksibenzovarlenin dimetildioksiran ile reaksiyonu
300 YEKELER,Hülya ÖZKAN,Refik , Asetaldehit ve bazı halojenli türevlerine su katılmasının teorik olarak incelenmesi
301 ÖĞRETİR,Cemil , Bazı pirolo (3,4-d) piridazine türevlerinin proton tatomerizmi
302 ERTAN,Nermin EYDURAN,Fatih , Bazı heterosiklik dispers azo boyarmaddelerinin sentezi
303 ÇELİK,Murat AKBULUT,Nihat , 3,4- Dihidro-1 (2H) - azulenon'un fotooksijenasyonu ve bazı dienofiller ile diels-alder katılma reaksiyonları
304 DAŞTAN,Arif YILDIZ,Yaşar Kemal SEÇEN,Hasan BALCI,, Benzotropon ve türevlerinin yeni ve daha uygun yolla sentezi
305 BALCI,Metin MENZEK,Abdullah KAZAZ,Cavit , Homobenzobarrelen türevlerinin elektronik yapılarının nükleer manyetik rezonans spektroskopisi ile incelenmesi
306 KILIÇ,Hamdullah MENZEK,Abdullah BULUT,Mustafa , 1,4-Bifenilenkinon'un sentezi ve antiaromatik özelliğinin incelenmesi
307 KURBANOV,Sultan GÜLER,Ersin MİRZAOĞLU,Ramazan Ö, Aldoksimlerin ?-epoksitlerle alkilasyon reaksiyonlarının incelenmesi
308 YELEKÇİ,Kemal , 2- Etil- 6-Metil - 1,4,5- heptatrienin sentezi
309 ŞENER,Sadiye ÇETİNKAYA,Engin , Seçimli yükseltgenler sodyum bromit ve piridinyum dikromat
310 AHMEDOV,M. A. COŞKUN,Mehmet ÖZDEMİR,E. AKHMEDOV, Aril sübstitüe siklobütan klorhidrinlerin sentezi
311 YAYLA,Yurdanur ALANKUŞ ÇALIŞKAN, Özgen ANIL,Hüse, Styracoside A: styrax officinalis L.'den yeni bir asidik triterpen saponin
312 ALANKUŞ ÇALIŞKAN, Özgen YAYLA,Yurdanur ANIL,Hüse, Cephalaria saponin B: cephalaria transsylvanica L.'den yeni bir bidesmosidik saponin
313 DELİGÖZ,Hasalettin YILMAZ,Mustafa , Bazı geçiş metal katyonlarının kaliks [n] arenler ile seçimli ekstraksiyonu
314 BAL,Y. SHIRMOHAMMADI,M. R. KABAN,Ş. , Sübstitüe fenilhidrazinlerden bazı pirazol türevlerinin sentezi
315 KABAN,Ş. TURGUT,Z. , Sübstitüe 7,14- dihidro-dibenz [aj] akridin sentezleri
316 SARIPINAR,E. AKKURT,M. DİMOĞLU,A. , 1H - pirimidin 1,4,5- türevlerinin elektronik yapılarının araştırılması
317 COŞKUN,Necdet ASUTAY,Oktay SÜMENGEN,Doğan , ?3 - imidazolin - 3- oksid sentezleri
318 KIRMIZIGÜL,Süheyla ANIL,Hüseyin , Cephalaria transsylvanica L.'den izole edilen iki yeni monodesmosidik ve bisdesmosidik glikozidin yapılarının aydınlatılması
319 ABBASOĞLU,Rıza SALTEK,Necdet İKİZLER,A. Aykut , 3,3'-Bi (1H-1,2,4- triazol) molekülünün konformasyon analizi ve elektron yapısının incelenmesi
320 ERK,Çakıl , İyon çiftleri teorisinin makro halkalı eterlerin davranışları ile açıklanması. Potansiyometrik, NMR ve optik spektroskopide uygulamalar
321 GÖÇMEN,Ayten AKYÜZ,Sevim BULUT,Mustafa ERK,Çakı, Kumarin- taç eterlerde kompleks oluşumu ve fluoresans spektroskopisi ile uygulamalar
322 TANYELİ,C. DEMİR,Ayhan S. ÖZARSLAN,Ö. MECİDOĞLU,, Asit katalizörlüğünde - piran ring oluşum reaksiyonları
323 ZERENLER ÇALIŞKAN,Z. TANYELİ,C. DEMİR,Ayhan S. , Yeni bir yöntemle mintlactone ve menthofuran sentezi
324 İSMAİLOV,Valeh AYDIN,Adnan YELEKÇİ,Kemal , ? - Fosforlanmış aldehit, keton ve bu bileşiklerin oksim türevlerinin bazı reaksiyonları
325 AKHMEDOV,İ. M. TANYELİ,C. MOHAMMADİ,M. DEMİR,Ay, Klorlu aldehitlerin 2-metilpropen ile kiral lewis asit katalizörlüğünde en reaksiyonları
326 İCİL,Huriye İÇLİ,Sıdık , Fotosensitizörlerle singlet moleküler oksijen oluşum oranlarının difenilbenzofuran reaksiyonunda tayini
327 İÇLİ,Sıdık İCİL,Huriye TİMUR,Celil , Fotodehidrojenasyon reaksiyonunun sensitize kuantum verimi
328 DEMİR,Ayhan S. AYDOĞAN,Kenan , Yeni ? - alanilkatyon eşdeğer maddelerin enansiyoseçici sentezleri
329 ARSENİYADİS,S. YASHUNSKY,D. V. ALVES,R. Brondi , Studies towards the total synthesis of taxoids
330 COŞKUN,Necdet , 7,12- dihidro - 12-sübstitüe- 5H-6,12-metanodibenz [c, f] azocine sentezleri
331 HAMİDOV,A. F. ŞABANOV,A. L. HASANOVA,Ü. A. , Hidrokarbonların metal-kompleks katalizörler vasıtasıyla oksidasyonları
332 ÖNAL,Adem, Benzalasetofenondibromür türevlerinin sentezi ve bazı nükleofillerle reaksiyonları
333 ÖNAL,Adem, 4- Benzoil-5-fenil-tiyofen-2,3-dion ile 4-benzoil-5-fenil-2,3-furandionun oksijenli nükleofiilere karşı reaksiyonlarının karşılaştırılması
334 MEHERREMOV,A. M. KOZMİN,A. S. ZEFİROV,N. S. , Alkenlere elektrofil birleşme reaksiyonlarının yeni sintetik yönleri. Zayıf elektrofil reagentlerin AdE - reaksiyonların zamanı aktifleştirilmesi yöntemleri
335 ÖZEN,Recep ATASOY,Basri , Dibenzo [10] anulen'in sentezi
336 KÜÇÜKBAY,Hasan ÇETİNKAYA,Engin , Difonksiyonlu aromatik bileşiklerin N,N- dimetilformamit dimetil asetal ile tepkimeleri
337 GÜMRÜKÇÜOĞLU,İsmail E. KOCAOKUTGEN,Hasan , Sterik etkili bazı azo boyarmaddelerinin sentezi ve spektroskopik incelenmesi
338 GÖK,Yeter ÇETİNKAYA,Engin , Sterik engelli fenol eterlerinin sentezi
339 ÖZGÜN,Beytiye YEŞİLYURT,Huri , Sübstütie benzil alkollerin potasyum klorokromat ile yükseltgenme kinetiği ve mekanizması
340 DEMİRHAN,Nebahat PAKSOY,Şirin , Ihlamur çiçeği (flores tiliae) uçucu yağının bileşimi
341 MARAŞ,Ahmet GÜLTEKİN,M. Serdar SALAMCI,Emine SE, Siklohekzan pentollerin sentezi
342 MENZEK,Abdullah BALCI,Metin , Homobenzobarralen türevlerinin brominasyonu
343 KARA,Yunus BALCI,Metin , Bis- homo- conduritollerin sentezi
344 SARAÇOĞLU,Nurullah MENZEK,Abdullah BALCI,Metin , Piramitleşmiş çift bağ içeren bileşiklerin sentezi
345 ALTUNDAŞ,Ramazan BALCI,Metin , 2, 3-disübstitüe benzobarralenlerin fotokimyasal incelenmesi
346 TÜMER,Ferhan TAŞKESENLİGİL,Yavuz BALCI,Metin , Allen-alkin oluşum mekanizmasının aydınlatılması: 2- Halo-6,7-benzobisiklo[3,2,1] okta-2,6-dienin sentezi ve potasyum tert-bütoksit ile reaksiyonu
347 KURBANOV,Sultan GÜLER,Ersin MİRZAOĞLU,Ramazan S, Bazı aromatik ve hidroaromatik aldoksimlerin halojen hidrinlerle alkilasyonu
348 HARPUT,Ayşe SAYILI,Sema BİZİM,A. Yeşim , Bir petrol örneğinin fiziksel ve kimyasal parametreler kullanılarak yapısının aydınlatılması
349 COŞKUN,Mehmet ERTEN,H. AHMEDOV,M. A. ÖZDEMİR,E., 3- sikloheksiloksi -2- hidroksipropil akrilat- stiren kopolimerlerinin sentezi ve karakterizasyonu
350 SERVİ,S. COŞKUN,Mehmet AHMEDOV,M. A. CANSIZ,A. , (4E,7E)-4,7- Tridekadien -1-il-asetat'ın sentezi
351 CANSIZ,A. UÇUCU,Ümit GÜNDOĞDU,Nalan , Bazı 2,4,5-sübstitüe imidazol bileşiklerinin sentezleri ve reaksiyon mekanizmalarının incelenmesi üzerinde çalışmalar
352 DİNÇER,Seblâ TÜZÜN,Celal , 6-(sübstitüe benziliden imino ) pürinlerin sentezi
353 KÖK,T. R. TEZCAN,M. AKKURT,M. , Dİ- ve Tri-keto bileşiklerindeki keto-enol tautomerisi'ne kuantum mekaniğine dayalı teorik bir yaklaşım
354 YÜKSEK,Haydar İKİZLER,A. Aykut , 3-Alkil(Aril)-4-suksinimido-4,5- dihidro- 1H-1,2,4- triazol- 5-on'ların sentezi
355 İKİZLER,A. Aykut İKİZLER,Aysun YÜKSEK,Haydar BAH, Bazı tert- butoksihidrazonların ve ilgili 4,5- dihidro-1H-1,2,4- triazol- 5-on'ların sentezi
356 ERBAY,Erdoğan YAPAR,Gönül TUNCER,Hülya GÖÇMEN,Ay, Yeni bazı taç eter sentezleri ve katyon bağlama özellikleri
357 ÖZGÜL,Emine KANDEMİR,Canan Güzen TANYELİ,C. AKHME, Yeni bir yöntemle siklopropanol türevlerinin sentezi
358 KANDEMİR,Canan Güzen ÖZGÜL,Emine AKHMEDOV,İ. M. T, 2-sübstitüe epiklorohidrinler sentezi ve nükleofillerle reaksiyonları
359 DEMİR,Ayhan S. TANYELİ,C. AKGÜN,H. , (-) - jolkinolid-E'nin total sentezi
360 BAYSAL,Bahattin M. , Polimer fiziğinde gelişmeler: Makromoleküllerde yumak- globül dönüşümleri
361 ERBİL,C. USTAMEHMETOĞLU,Belkıs UZELLİ,G. MUSTAF, Pirol'ün suda çözünen polimerler sisteminde oksidan-matriks polimerleşmesi
362 SARAÇ,A. Sezai USTAMEHMETOĞLU,Belkıs , Bazı fotokromik maddelerin elektrokimyasal davranışlarının incelenmesi
363 KARAKIŞLA,Meral SAÇAK,Mehmet AKBULUT,Ural TOPPA, Çelik elektrot üzerinde polianilin - polikarbonat kompozit film eldesi
364 PEKEL,Nursel GÜVEN,Olgun , Poli(n-bütil metakrilat) ve poli (2-hidroksi propil metakrilat)'ın çözeltiden alümina yüzeyine adsorpsiyonu
365 TALU,Muzaffer KABASAKALOĞLU,Melike , Bazı iletken kompozit ve kopolimerlerin elektrokimyasal olarak sentezi ve özelliklerinin incelenmesi
366 HAZER,Baki KURT,Aysel , Yeni bir teknikle polistiren -polibutadien graft kopolimerlerinin sentezi
367 BIÇAK,Niyazi ŞENKAL,Filiz , Poliakrilamidden vinil amin-akrilik asit popcorn kopolimer elde edilmesi
368 GÖK,Elmas ATEŞ,Serdar , Fluorimetrik yöntemle fonksiyonel hidrofilik poli (hema) polimerlerinin yüzey yüklerinin belirlenmesi
369 BIÇAK,Niyazi SOYDAN,A. Bahattin MUSTAFAEV,M. I. , Yavaş piperazin salıverilmesinde diakriloil piperazin homopolimeri
370 KABAY,Nalan HAYASHI,Terumi JYO,Akinori EGAWA,Hi, Poli(Akrilonitril- ko-viniliden klorür- ko-divinilbenzen)'in amidoksim gurubu içeren şelatlayıcı türlerinin hazırlanması ve karakterizasyonu
371 ÜNAL,H. İ. PRICE,C. , Organik misellerin hidrodinamik özellikleri
372 YILMAZ,Ferdane ÇAKMAK,Mükerrem , Diklorometan etkisiyle kristallendirilen poli (fenil sülfon)'un karakterizasyonu
373 AYDIN,Meral KADI,Çiğdem YILDIRIM,Hüseyin KUYULU, Diizosiyanatlar ile dioller arasındaki reaksiyon kinetiği ve mekanizmalarının incelenmesi
374 KUNTMAN,Ayten UYANIK,Nurseli BAYSAL,Bahattin M. , Yeni bir yaklaşımla polistiren - siklohegzan sisteminin "Equation state" parametrelerinin bulunması
375 SOYDAN,A. Bahattin TARAKÇI,Şaziye SARAÇ,A. Sezai, Dietil malonat Ce(IV) redoks sistemi ile akrilamid polimerizasyonu
376 BIÇAK,Niyazi KOZA,Güneş SOYDAN,A. Bahattin ATAY, Dianilino etan yan guruplu polistiren reçine hazırlanması
377 SELAMPINAR,F. TOPPARE,Levent AKBULUT,Ural , Gaz ve sıcaklık sensörü olarak polipirol kompozitleri
378 VATANSEVER,F. TOPPARE,Levent AKBULUT,Ural , Politiofen- polamit iletken kompozitleri
379 BALCI,N. BAYRAMLI,Erdal TOPPARE,Levent , Pirolün poliakrilik asit ve epoxy matrisleri ile iletken polimer kompozitleri
380 AYAR,Yusuf GALİOĞLU,Oya A. AKAR,Ahmet YAŞLAK,Sa, Poliol/Ce(IV) redoks sistemiyle blok kopolimerleşme
381 ÖZ,Nesrin AKAR,Ahmet , Ce(IV)/ organofosfor redoks başlatıcılar ile polimerleşme
382 ŞOLPAN,Dilek GÜVEN,Olgun , Allil alkol kopolimerlerinin sedir ve meşeden yapılmış ahşap yapıların korunmasındaki kullanılabilirliği
383 SOYKAN,Cengiz ÖZDEMİR,E. COŞKUN,Mehmet AHMEDOV,, Alkoksi ketoakrilat monomerlerinin sentezi
384 EKİNCİ,Ergun KARAGÖZLER,A. Ersin , Elektrokimyasal polipirol sentezi
385 KURBANOVA,Refika YILDIZ,Salih VURAL,Ufuk Sancar , Yeni sentezlenen epoksi toluen oligomerleri ve polistiren'in klorometilasyonu ile elde edilen polimerlerin yapılarının incelenmesi
386 YERLİKAYA,Zekeriya BAYRAMLI,Erdal ÖKTEM,Zeki , Bismaleimidlere dayanan yapısal polimerlerin sentezi ve karakterizasyonu
387 YILMAZ,Elvan YILMAZ,Osman CANER,Hamit , Polistiren / polietilenoksit karışımları üzerinde viskometrik kompatibilite çalışmaları
388 GÜNER,Ali SEVİN,Adnan U. GÜVEN,Olgun , Poli( vinil pirolidon)'un sulu çözeltilerinde bazı geçiş metal klorürleriyle kompleks oluşumu
389 HACALOĞLU,Jale SÜZER,Şefik , Polimerlerin ısıl davranımlarının belirlenmesinde direkt ve indirekt kütle spektrometre tekniklerinin yeri
390 RZAEV,Zakir M. O. AKOVALI,Güneri , Donor- akseptör türde fonksiyonlu monomerlerin kompleks - radikal kopolimerleşmesi ve foto, E- demeti X-ısılarına duyarlı polimer rezistlerin tasarımı
391 HAMURCU,E. Elif CVETKOVSKA,Maja YILDIZ,Emel UYAN, Polisiloksan / polistiren blok kopolimerlerinin sentezi ve karakterizasyonu
392 İLTER,Z. ÖZDEMİR,E. COŞKUN,Mehmet AHMEDOV,M. A., Stiren - glisidil metaakrilat kopolimerinin kimyasal modifikasyonu ve termodinamik özelliklerinin incelenmesi
393 ŞANLI,Oya PULAT,Mehlika KISAKÜREK,Duygu , Bis(4-klora-2,6- dibromo fenokso) etilen diamin Cu(II) kompleksinin katı halde ısıl bozundurulmasıyla poli(dihalofenilen oksit) sentezi
394 BASAN,S. McNElLL,I. C. , Çinko kalsiyum poliakrilat/ poli(vinil klorür) karışımlarının ısısal bozunması
395 BASAN,S. ZULFIQAR,S. RİZVİ,M. , Viniliden fiorür / klorotrifloroetilen kopolimerlerinin ısısal bozunması
396 NAGHASH,H. J. OKAY,O. , Serbest radikal mekanizma ile ağyapı sentezinde halka oluşum reaksiyonları
397 BASAN,S. ZULFIQAR,S. RİZVİ,M. , Klorotrifloroetilen / metilmetakrilat kopolimerlerinin ısısal bozunması
398 CANKURTARAN,Özlem YILMAZ,Ferdane , Bisfenol -A polikarbonatın alifatik esterlerle termodinamik etkileşim parametrelerinin ters gaz kromatografisi ile incelenmesi
399 KURBANOVA,Refika MİRZAOĞLU,Ramazan OKUDAN,Ahmet , Polistirenin kimyasal modifikasyonuna katyonik katalizörlerin etkisinin incelenmesi
400 ÇELİK,Meltem SAÇAK,Mehmet , Poliester lifler üzerine azobisizobutironitril yardımıyla akrilamit/ metakrilik asit karışımının aşılanması
401 DAVOODİAN,Mazeyar YILMAZ,Ferdane , Polistirenin çeşitli alifatik esterlerle etkileşiminin ters gaz kromatografisi ile incelenmesi
402 EKBEROV,O. H. EKBEROV,E. O. HANLAROV,T. H. NASİ, Allilpropiyonat, maleikanhitrit ve stiren'in radikal terpolimerleşmesinin kinetiği
403 EKBEROV,E. O. HANLAROV,T. H. EKBEROV,O. H. NASİ, Allilasetat- maleikanhitrit- stiren terpolimerinin allilesterinin elde edilmesi ve onun ağyapılı polimere dönüştürülmesi
404 SARAYDIN,Dursun KARADAĞ,Erdener GÜVEN,Olgun , Akrilamid- maleik asit hidrojellerine metil viyole, metilen mavisi ve nil mavisi gibi bazı bazik boyar maddelerin soğurumunun incelenmesi
405 SARAYDIN,Dursun KARADAĞ,Erdener GÜVEN,Olgun , 2,2 Dikloropropiyonat (dalapon) içeren akrilamid- krotonik asit ve akrilamid - itakonik asit hidrojellerinde şişme, difüzyon ve ağyapı özelliklerinin incelenmesi
406 KARADAĞ,Erdener SARAYDIN,Dursun GÜVEN,Olgun , Akrilamid - krotonik asit hidrojellerinin hazırlanması, şişme, difüzyon ve ağyapı özelliklerinin araştırılması
407 KARADAĞ,Erdener SARAYDIN,Dursun GÜVEN,Olgun , Bazı tuz iyonları içeren akrilamid - itakonik asit hidrojellerinde şişme difüzyon ve ağyapı özelliklerinin araştırılması
408 KAYA,İ. ÖZDEMİR,E. COŞKUN,Mehmet , PMMA'nın çözünürlük parametresinin invers gaz kromatografisi ile belirlenmesi
409 AYDIN,Meral KADI,Çiğdem YILDIRIM,Hüseyin KUYULU, Diizosiyanatlar ile mono ve dihidroperoksitler arasındaki reaksiyonların incelenmesi
410 SOYDAN,A. Bahattin COKA,Verda SARAÇ,A. Sezai , Bazı karboksilli asitlerin permanganat redoks sistemi ile akrilamid polimerizasyonu
411 KIZILCAN,N. AKAR,Ahmet , Ketonik reçinelerin modifikasyonu ile reaktif reçine üretimi
412 KARAGÖZ,A. Rıza ALPBAZ,Mustafa SAÇAK,Mehmet AYDI, Sürekli başlatıcı ilavesi ile stiren polimerizasyonunun optimal şartları
413 DEMİRELLİ,Kadir COŞKUN,Mehmet , Poli P-(2,4-diklorbenzil) stiren'in hazırlanması ve termal degradasyonu
414 SAYILKAN,Hikmet EKİNCİ,Ergun , Bazı metakrilat polimerlerinin sentezi ve fiziksel özelliklerinin incelenmesi
415 VURAL,Ufuk Sancar YILDIZ,Salih KURBANOVA,Refika , P-tert- butil calix[6] arene ve epoksi toluen oligomeri arasındaki etkileşimin incelenmesi
416 VURAL,Ufuk Sancar YILDIZ,Salih , P- klorometil polistiren ve P- tert- butil calix[6]arene arasındaki etkileşim sonucu elde edilen yeni bir polimerik materyal ve yapısının incelenmesi
417 BASAN,S. McNElLL,I. C. , Poli(etilen adipat) / poli(vinil klorür) karışımlarının ısısal bozunması
418 BASAN,S. ZENGİN,H. B. , PS/PVC ve PS (COOH) / PVC karışımlarının ısısal jelleşme davranışlarının karşılaştırılması
419 BOZTUĞ,A. BASAN,S. EKBEROV,O. H. , Metilmetakrilat- maleik anhitrit- stiren terpolimerinin sentezi ve karakterizasyonu
420 HACALOĞLU,Jale ÖNAL,Ahmet M. , Epoksi polimerlerinin ısı davranımlarının kütle spektrometresi ile incelenmesi
421 KİBARER,Günay RZAEV,Zakir M. O. AKOVALI,Güneri , Hema- maleik anhidrit- stiren monomer sisteminde serbest radikalik kopolimerleşme tepkimeleri
422 DİLSİZ,N. AKOVALI,Güneri , Plazma ile modifiye edilmiş karbon elyaf- epoksi kompozit sistemler
423 YEMEZ,Serhan BAYSAL,Bahattin M. , Poliakrilamid ve poli(N-izopropilakrilamid) jellerinde iyonik grupların faz dönüşümüne etkisi

Toplam 423 adet kayıt bulundu.