Kongre Bildirileri
  XI. Ulusal Kimya Kongresi, 16-20 Haziran 1997, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van
Sıra no Yazar Bildiri
PDF*
1 KARA,Şahin ALYÜRÜK, Kemal , Poli(Propilen Oksit)Ten Poli(Glisidil Azid) Türü Polimerlerin Üretilmesi
2 HAMURCU,E. Elif HAZER,Baki BAYSAL,Bahattin M. , Polisiloksan İçeren Makroinimerler İle Stiren Polimerizasyonu
3 KUNTMAN,Ayten YILMAZ,Tülay GÜNGÖR,Atilla BAYSAL,Ba, Mikroelektronik Uygulamaları İçin Yeni Bir Poliimid Sentezi Ve Elektriksel Karakterizasyonu
4 ÜNAL,Halil İbrahim ROSTAMLOU,Mehrad ŞANLI,Oya , Poli(Etilen Tereftalat) Filmlere Azobisizobutironitril Başlatıcı Kullanılarak Akrilamid Aşılanması
5 AÇIKSES,Aslışah ÖZDEMİR,Eyüp DEMİRELLİ,Kadir İLTER, Poli(Stiren-Ko- Bütilmetakrilat) Polimerinin İnvers Gaz Kromatografisi İle Termodinamik Özelliklerinin İncelenmesi
6 İLTER,Zülfiye ÖZDEMİR,Eyüp DEMİRELLİ,Kadir , (2-Fenil-1,3-Dioksalan-4-Yl) Metilmetakrilat-Stiren Kopolimerinin Sentezi, Karakterîzasyonu Ve Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi
7 BEŞİRLİ,Necati SAVAŞKAN,Sevil , Yeni Çapraz Bağlı Blok Kopolimerler,Katyon Değiştirici Reçinelerin Sentezi Ve Şişme Özelliklerinin İncelenmesi
8 BAL,Tülay İBİŞ,Cemil , Bazı Poli ( Organiltiyo ) -1,3 - Butadien Bileşikleri
9 KIZILCAN,N. ÇIVGINOĞLU,Ö. AKAR,A. , Reaktif Ve Modifiye Etil Metil Keton - Formaldehit Reçineleri
10 BASAN,S. ŞANLI,Oya AL-GHEZAWİ,N. , Poli(Vînil Alkol)- Akrilonitril Ve Poli(Vinil Alkol)- Hidroksietil Metakrilat Aşı Kopolimerlerinin Isısal Bozunması
11 SAVAŞKAN,Sevil HAZER,Baki , Politetrahidrofuran Birimlerine Sahip Yeni Bir Makromonomerik Peroksi Başlatıcının Sentezi
12 ZOR,Sibel YAZICI,Birgül ERBİL,Mehmet , Sülfatlı Ve Klorürlü Çözeltilerde Lineer Alkil Benzen Sülfonat'In(Las) Pt Elektrot Üzerindeki Elektrooksidasyonu
13 KILINÇÇEKER,Güray YAZICI,Birgül ERBİL,Mehmet , Sülfatlı Çözeltilerde Çinkonun Korozyonuna Fosfat (PO4-3) İyonunun Etkileri
14 ÇALIŞKAN,Necla BİLGİÇ,Semra , Altın Elektrotta Krotil Alkolün Elektrokimyasal Özellikleri
15 ŞAHİN,Mükerrem BİLGİÇ,Semra ÇALIŞKAN,Necla , 304 Çeliğinin H2SO4 Ortamındaki Korozyonuna 2-Bütin-1-ol'ün İnhibitör Etkisi
16 KIYAK,Tülin KABASAKALOĞLU,Melike , Alümimyum'un Asetat İyonu İçeren 0,1M NaCl Ortamnındaki Katodik Polarizasyonunun Sıcaklık ve pH'ya Bağlılığı
17 ERTURAN,Seyfettin YALVAÇ,Burcu ÜLKÜSEVEN,Bahri , Tiosemikarbazid Bileşiklerinin Siklovoltametrik İncelenmesi
18 EMREGÜL,Kaan C. AKSÜT,A. A. BAYRAMOĞLU,Gülay POLAT, Saf Alüminyumun NaOH İçindeki Davranışının Potansiyodinamik Yöntemle İncelenmesi
19 POLAT,Rezzan ÜNERİ,S. EMREGÜL,Kaan C. BAYRAMOĞLU,G, Çeşitli Ortamlarda Alüminyum Elektrot İle Elde Edilen Akım-Potansiyel Eğrileri Üzerine Önişlemlerin Etkileri
20 BAYRAMOĞLU,Gülay AKSÜT,A. A. EMREGÜL,Kaan C. POLAT, Dental Metal ve Alaşımların Korozyonuna pH Etkisi
21 ARSLAN,G. YAZICI,Birgül ERBİL,Mehmet , Platin Elektrotlarla Hidrojen Gazı Eldesinde Tiyoürenin Etkisi
22 ARISAN,Füsun ÖNCÜL KOÇ,Ayşegül KUNTMAN,Ayten ÇATAL, Allil Metakrilat-Metil Metakrilat Kopolimerlerinde Dipol Moment Çalışmaları
23 VOLGA,Cüneyt HAZER,Baki TORUL,Oktay , Yeni Bir Azo-Peroksidik Başlatıcı İle Stiren Ve Metil Metakrilatın Serbest Radikal Polimerizasyon Kinetiği
24 ATEŞ,Tayfun YERLİKAYA,Zekeriya BAYRAMLI,Erdal , Termotropik Sıvı Kristal Kopoliesterler
25 ÇAYKARA,Tuncer GÜVEN,Olgun , Trietoksivinil Silan / Metil Metakrilat Kopolimerlerinin UV - Işınları İle Etkileşimi
26 ÇAYKARA,Tuncer TAN,Erdal GÜVEN,Olgun , Trietoksi Vinil Silan / Metil Metakrilat Kopolimer Filmleri Yüzeyinin Atomik Kuvvet Mikroskopisi Ve Taramalı Elektron Mikroskopisi İle İncelenmesi
27 ŞOLPAN,Dilek GÜVEN,Olgun , Allil Glisidil Eterin Akrilonitril Ve Metil Metakrilat İle Elde Edilen Kopolimerlerinin Termal Kararlılığı
28 ERSEN,Taner HACALOĞLU,Jale , Akrilat Polimerlerinin Isıl Davranımı
29 BASAN,S. AZİZİNEZHAD,F. TALU,Muzaffer SARI,Bekir , Etilen Tereftalat / Akrilik Asit - Metil Metakrilat Aşı Kopolimerlerinin Isısal Bozunması
30 KOYUNCU,Menderes CEYLAN,Hasan , Determınatıon Of The Compounds Whıch Are In Heroın Samples And Treatment Of The Heroın Samples Wıth Ods Sılıca And Sılıca Wps3 Adsorbents
31 SARAÇ,A. Sezai SEZER,Esma YAVUZ,Özlem SÖNMEZ,Gürse, Electrochemıcal Poylmerızatıon Of Acrylamıde And Copolymers
32 SARAÇ,A. Sezai USTAMEHMETOĞLU,Belkıs SEZER,Esma ÖZ, Metil Metakrilat'In Elektropolimerizasyonu İçin Optimum Reaksiyon Koşullarının Belirlenmesi
33 EROĞLU,Mehmet S., Değişik Çapraz Bağlayıcı Sistemler İle Hazırlanan Hidroksil Sonlanmış Poli(Butadien) Esaslı Elastomerlerin Fiziko-Kimyasal Karakterizasyonu
34 MUSTAFAEVA,Zeynep MUSTAFAEV,Muhammed , Sıcaklığa Uyarı Poli-N-İzopropilakrilik Amid Ve Serum Protein Kompleksleri Esasında Yeni Tipli İmmunojenler
35 ERDEM,Emine KARAKIŞLA,Meral SAÇAK,Mehmet AKBULUT,U, Malonik Asit Dop Edilmiş Polianilin Sentezi Ve Karekterizasyonu
36 OKAY,Oğuz, Serbest-Radikal Çapraz Bağlanma Kopolimerizasyonu İle İnhomojen Ve Heterojen Ağyapı Oluşumları
37 DEMİRELLİ,Kadir COŞKUN,M. DEĞİRMENCİ,M. , Poli P-(2-Naftil Sülfonil) Stiren'in Hazırlanması ve Termal Degrasyonu
38 YILDIZ,Ufuk HAZER,Baki , Makromonomerik Azo Başlatıcılar İle Makroçaprazbağlayıcılar'In Jellenme Davranışlarının Karşılaştırılması
39 TEKER,Murat AFŞAR,Hüseyin , Bigadiç Klinoptilolitlerinde Adsorpsiyonla Havanın Oksijence Zenginleştirilmesi
40 AKBAŞ,Halide İŞCAN,Mehmet SİDİM,Taliha , Anyonik Ve Katyonik Surfaktantlar Arasındaki Karışık Misel Oluşumu
41 TEKER,Murat SALTABAŞ,Ömer İMAMOĞLU,Mustafa , Pirinç Kabuğundan Yapılmış Aktif Karbonda Co(II) İyonu Adsorpsiyonu
42 GÜZEL,Fuat UZUN,İlhan TEZ,Zeki , Ceviz Kabuğundan Hazırlanan Aktif Karbonların Mikrogözenek Yapılarının Azot Ve Bazı Hidrokarbonların Adsorpsiyonu İle Karekterizasyonu
43 CEBE,Mustafa CEBE,Emine , Oluşum Entalpileri İle Dipolmoment Büyüklüklerinin Molekülsel Sistemin Kimyasal Yapısına Bağımlılığı
44 YAZICIGİL,Z. KARA,H. KURBANOVA,R. MİRZAOĞLU,R. KUR, Bazı Oligo-Epoksiesterlerin Sentezi Ve Özelliklerinin İncelenmesi
45 EMİR,Bedri Doğan, İkili Sistemlerin Buhar - Sıvı Dengelerinin Hesaplanması için Yeni bir Yöntem
46 YALÇINKAYA,Zeki CEYLAN,Hasan , Bitlis Ve Muş Tütünlerinin Belli Sıcaklıklarda Isıtılmasından Çıkan Ürünlerin Bazı Adsorbanlarda Tutulması Ve Bunların Tekrar Geri Alınması
47 MURADOĞLU,Vefa VURAL,Ufuk Sancar , Makrosiklik Ligand Kullanarak Bazı Metallerin Solvent Ekstraksiyonu Ve Membran Transport İşlemlerinin İncelenmesi
48 ULUSOY,U. WHITLEY,JE AGGETT,PJ , Nadir Toprak Elementlerin Yaşamsal Öneme Sahip Eser Elementlerin Emilim Ölçümlerinde İşaretleyici Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması
49 SHVETS,N. M. DİMOĞLU,A. S. , The Structural And Electronic Factors And Their Role In The Biologically Active Compounds Construction
50 HASTAOĞLU,M. A. ÇETİN,H. ÖNCEL,S. , Transient Temperature Distribution In A Reacting Pellet
51 HASTAOĞLU,M. A. ÖNCEL,S. ÇETİN,H. , Simulation Of Gas-Solid Reactions In A Fixed Bed Reactor
52 YAZICIGİL,Z. KARA,H. KURBANOVA,R. MİRZAOĞLU,R. KUR, Yağ Rafinasyon Atıklarının Polimerleştirilmesi Ve Kaplama Sanayiinde Kullanılması
53 ÖKSÜZ,Mustafa YILDIRIM,Hüseyin YÜKLER,İrfan , Enjeksiyonla Kalıplama Şartlarının Kısa Cam Fiberlerle Takviyelendirilmiş Polipropilenin Kristal Yapısına Etkileri
54 SEZER,Esma SARAÇ,A. Sezai , Catalytic Effect Of Ce (IV) 08 The Electropolyherization Of N-Vinylcarbazole
55 KARAGÖZ,M. Hamdi ŞENER,Ahmet CEYLAN,Hasan , Stiren-Akrilonitril Kopolimerlerinin Bazı Fiziksel Ve Termodinamik Özelliklerinin Ters Gaz Kromatografisi İle İncelenmesi
56 TUNÇ,Mehmet KOCAKERİM,M. Muhtar BAYRAKÇEKEN,Samih , H2SO4 Çözeltisinde Ulaksit Minenarilinin Çözünme Kinetiği
57 MUSTAFAEV,M. I., Radioprotective Polielectrolite Complexes
58 YAĞCI,Yusuf, Katılma - Bölüşme Tepkimeleri: Katyonik Polimerizasyonda Yeni Bir Başlatıcı Sistem
59 ERBİL,Mehmet, Elektrokimyasal Sistemler Ve Korozyon
60 BEKAROĞLU,Özer, Yeni Bir Sınıf Madde, Makrohalkalı Ftalosiyaninler Ve Teknolojide Önemi
61 ÖZKAR,Saim, Ligand Yerdeğiştirme Kinetiği Grup 6 Metal-Karbonil-Diolefin Komplekslerinin Difosfinlerle Yerdeğiştirme Tepkimeleri
62 KANDAZ,Mehmet BEKAROĞLU,Özer , Sübstitüe Yeni Tip Ftalosiyaninlerin Sentez Ve Özellikleri
63 HAMURYUDAN,Esin ALTUNTAŞ BAYIR,Zehra BEKAROĞLU,Öze, 16-Üyeli Diazadioksa Halkaları İçeren Simetrik Ftalosiyaninlerin Sentezi
64 YILMAZ,İsmail BEKAROĞLU,Özer , 14-Üyeli Diazaditia Makrosiklik Halkalar İçeren Yeni Tip Ftalosiyaninlerin Sentezi Ve Özelliklerinin İncelenmesi
65 SEŞALAN,Fehmi Ufuk OKUR,Ali İhsan , 17-Üyeli N2S2O - Makrohalkası ile Sübstitüe Olmuş Ftalosiyanin Sentezi
66 GÜREK,Ayşe Gül AHSEN,Vefa , Alkiltiyo-Sübstitüe Lutesyum Ftalosiyaninin Sentez Ve Özelliklerinin İncelenmesi
67 GÜROL,İlke AHSEN,Vefa , Yeni Tetra 15-Crown-5 Sübstitüe Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi
68 GÜMÜŞ,Gülay GÜL,Ahmet AHSEN,Vefa , Hacimli Sübstitüentler İçeren Ve Apolar Çözücülerde Çözünen Metal Ftalosiyaninlerin Sentezi
69 ÖZKAYA,Ali Rıza YILMAZ,İsmail BEKAROĞLU,Özer , Onaltı Üyeli Diazaditiya Makrosiklik Halkalar İçeren Yeni Tip Ftalosiyaninlerin Elektrokimyasal Ve Adsorbsiyon Özellikleri
70 BEŞLİ,Serap KILIÇ,Adem AHSEN,Vefa , Hekzaklorosiklotrifosfazatrien İle Uzun Zincirli Alkil Türevlerinin Reaksiyonları
71 TAŞTEKİN,Merve GÜL,Ahmet , Yeni Bir Magnezyum Porfirazin Türevi Sentezi
72 HASANOV,Begenç GÜL,Ahmet , Pirazin Köprülü Tek Boyutlu Fe(II) Porfirazin Kompleks Polimerleri
73 AKKAYA,Ayla ÖZKAR,Saim ZORA,Metin , Kompozit Roket Yakıtlarında Katalizör Olarak Kullanılabilecek Yeni Ferrosen Türevlerinin Sentezi
74 ÖZALP,Şeniz ÖNAL,Ahmet M. İŞÇİ,Hüseyin , Dietilditiyokarbomat Ligandı İçeren Bazı Metal Komplekslerinin Elektrokimyası
75 DÜZ,Bülent PEKMEZ,Kadir İMAMOĞLU,Yavuz YILDIZ,Atti, Elektrokimyasal Olarak Üretilen Katalizör İle Metatez Tepkimelerinin İncelenmesi
76 DEVECİ,Necla CAMADANLI,Şebnem İŞÇİ,Hüseyin , Sülfat ve Fosfat Köprü Ligandlı Binükleer Platin(III) Komplekslerindeki Eksenel Konumda Bulunan Ligandların Yer Değiştirme Tepkimesi Kinetiği
77 GÜNDÜZ,Necla KILIÇ,Zeynel YILMAZ,Ayhan , Bazı Yeni Taç Eterlerinin Sentezi, Komplekslerinin Hazırlanması Ve Yapılarının Aydınlatılması
78 AVCIATA,Ulvi DEMİRHAN,Nebahat BOZDOĞAN,Abdürrezak , 4-Asetil (Benzo-15-Crown-5) Oksim Sentezi ve Bakır(II), Nikel(II), Kobalt(II), Uranil(VI) Kompleksleri
79 AVCIATA,Ulvi DEMİRHAN,Nebahat GÜL,Ahmet , Bir Taç Eter Salisilaldimin Ligandının ve Bu Ligandın Bakır(II), Kobalt(II), Nikel(II) ve Uranil(VI) Komplekslerinin Sentezi
80 GÖÇER,Özgül GÜL,Ahmet , Yeni Bir Bis (Taç Eter) Türevinin Sentezi
81 GÜNDÜZ,Necla GÜNDÜZ,Turgut ŞAKIYAN,İffet , Mangan (III) ün Bazı Amino Asitlerle Komplekslerinin Hazırlanması ve Yapılarının Aydınlatılması
82 ATAKOL,Orhan KENAR,Adnan NAZIR,Hasan ÇAKIRER,Orhan, Trinükleer Nikel Kompleksleri
83 TANRIKULU,Songül EROĞLU,İnci ÖZKAR,Saim BULUTÇU,A., Amonyum Perkloratın Kristallendirilmesi
84 GÜROL,İlke AHSEN,Vefa , Kimyasal Sensör İçin vic-Dioksim Kompleksleri
85 ALTUNTAŞ BAYIR,Zehra BEKAROĞLU,Özer , Perimidin-2-Formaldoksim, 2,2'-Biperimidin ve Metal Komplekslerinin Sentezi
86 KOÇAK,Makbule BEKAROĞLU,Özer , Yeni Bir vic-Diaminoglioksim ve Komplekslerinin Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi
87 GÜNEŞ,Mehaşin BEKAROĞLU,Özer , 1,2-Bis(Difenilmetilamino) Glioksim Sentezi ve Metal Komplekslerinin İncelenmesi
88 MEREY,Şebnur BEKAROĞLU,Özer , Homo ve Heteropentanükleer vic-Dioksim
89 GÜRŞOY,Süleyman BEKAROĞLU,Özer , Azokinoksalin Bileşiklerinin Sentezinde Co(II) İyonunun Template Etkisi
90 DABAK,Salih AHSEN,Vefa , Polioksietilen Zincirleri İçeren vic-Dioksimlerin ve Komplekslerinin Sentezi
91 TÜMER,Mehmet KÖKSAL,Hüseyin SERİN,Selahattin , Karışık Ligandlı Bazı Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Termal ve Antibakteriyel Özelliklerinin İncelenmesi
92 BİRBİÇER,Nurcan KURTOĞLU,Mükerrem SERİN,Selahattin, Non-İyonojen Grup İçeren Hidroksi Azo Boyarmaddesi Ve Metal Komplekslerinin Sentezi
93 KURTOĞLU,Mükerrem BİRBİÇER,Nurcan SERİN,Selahattin, Oksietilen Glikol İçeren Yeni Oksim Bileşikleri Ve Metal Komplekslerinin Hazırlanması
94 TAŞ,Eşref KAYA,Mehmet ŞEKERCİ,Memet , Yeni (E, E)-Dioksimin Sentezi, Karakterizasyonu ve Ni(II), Cu(II), Co(III) Komplekslerinin İncelenmesi
95 ÖZCAN,Emine KARAPINAR,Emin , Yeni amphi- ve anti-vic-Dioksimlerin Sentezi ve Metal Komplekslerinin Spektroskopik İncelenmesi
96 MERCİMEK,Bedrettin ÖZLER,M. Ali İREZ,Gazi , Dithizon İle Di-Siyan-Di-N-Oksid'in Reaksiyonu Sonucu Elde Edilen Yeni vic-Dioksimin Spektrometrik Metodlarla Yapısının Aydınlatılması ve Çeşitli Metal Komplekslerinin Sentezi
97 ÖZDEMİR,Ümmühan KARACAN,Nurcan , Mangan Kompleksi Çıkartılmış Fotosistem 2 Numunesinin Çeşitli Mangan Ve Kobalt Kompleksleriyle Yeniden Yapılandırılması
98 ERÇAĞ,A. CERİTOĞLU,Merih ÜLKÜSEVEN,Bahri , Bazı 3-Sübstitüe Rodanin Türevlerinin Cu(II) İyonları ile Kompleksleşme Hızlarının Belirlenmesi
99 ŞENER,Ahmet KASIMOĞULLARI,Rahmi , İndirgenmiş Ayrışma Fonksiyonlarının EDTA'mn İlk Dört Ardışık ve Eşzamanlı Asit-Baz Dengelerine Uygulanabilirliği
100 SARI,Nurşen GÜRKAN,Perihan , Bazı Salisiliden - Aminoasit Schiff Bazlarının Yitriyum (III), Seryum (III) ve Lantan (III) Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının Belirlenmesi
101 SAYDAM,Sinan TAŞ,Eşref ÇUKUROVALI,Alaaddin , 4-Fenil-2-Benzilamino Tiyazol'Ün Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni Ve Zn Komplekslerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu
102 GÜRKAN,Perihan SARI,Nurşen , Bazı N-Salisiliden Aminoasit Schiff Bazlarının Protonlanma Sabitlerinin ve Y(III), Ce(III) ve La(III) Komplekslerinin Kararlılık Sabitlerinin Potansiyometrik Olarak Belirlenmesi
103 ŞEKERCİ,Memet TAŞ,Eşref SAYDAM,Sinan ALKAN,Cihan , 6,7-O-Benziliden 1-Amino 3-Aza Heptan Ligandının ve Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
104 NECEFOĞLU,Hacali HÖKELEK,Tuncer , Bakır(II) Benzoatın N,N'-Dietilnikotinamid Komplekslerinin Kristal Yapıları
105 NAZIR,Hasan YILMAZ,Hamza , ?-(N-Fenilamino)-p-Sübstitüebenzilfosfonik Asitlerin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması
106 HÜSEYİNOVA,Maya, Bakır(II) Bis-(2,2,5,5-Tetrametilpirrolin-1-Hidroksi-3-Karboksilat) Monoetanolatın Kristal Yapısı
107 TÜRKEL,Naciye AYDIN,Rahmiye AKSOY,Suat ÖZER,Ulviye, Skandiyum(III), İtriyum(III) ve Krom(III) İyonlarının Bazı Salisilik Asit Türevleri İle Oluşturduğu Koordinasyon Bileşikleri
108 ZENCİR,Y. ÜNALEROĞLU,C. ZÜMREOĞLU KARAN,B. HÖKELEK, L-Askorbik Asidin Sulu Metal Çözeltilerinde pH'a Bağlı Olmayan Bozunma Tepkimeleri
109 TOPALOĞLU,Işıl, Closo-Exo-Nidotautomeri; [exo-nido-Rh(PPh3)2(?5-C2B9H10Me2)] Bileşiğinin Sentez ve Karakterizasyonu
110 ÖZEN,Gönül, Tm3+ Katkılı Floro-Fosfat Camında Gözlenen Işımalı Geçiş Olasılıklarının Hesabı
111 ŞİMŞEK,F. Arzum PAMUK,H. Önder TAŞ,A. Cüneyt , Synthesis Of Calcium Hydrcocyapatite Bioceramic Povvders At 37° C By Using Synthetic Body Fluids
112 ATAKOL,Orhan TAHIR,M. Nawaz AKAY,M. Abdülkadir DİN, Katı Halde Polimerik Gümüş Karboksilatlar
113 GÜMGÜM,Bahattin HAMAMCI,Candan AKBA,Osman , Heteropoli Asitlerin Fosfin - Amin Komplekslerinin Hazırlanması Ve Spektroskopik İncelenmesi
114 TUFAN,Yüksel KARACAN,Nurcan , M(bpa)2Ni(CN)4-2m-ksilen (M=Mn,Ni) Klatratklarının Sentezi ve Yapılarının Titreşim Spektroskopisi İle Aydınlatılması
115 DEMİRYÜREK,Basri AVCIATA,Ulvi , Metanolün V2O5 - MoO3 - Al2O3 Katalizörlüğünde Yükseltgenme Ürünlerinin İncelenmesi
116 GÜNDÜZ,Turgut, Susuz Ortam Titrasyonları Ve Önemi
117 ATAMAN,O. Yavuz ERTAŞ,Nusret KUMSER,Suat KARADENİZ, Atom Tuzaklı Atomik Absorpsiyon Spektrometrisi İle Duyarlı Eser Element Tayinleri
118 APAK,Reşat, Metal Türlemesinde Kullanılan Spektrofotometrik Analiz Yöntemlerinin Geliştirilmesi
119 BULSKA,Ewa, Solid Sorbents For On-Line Preconcentration And Flame Atomic Absorption Spectrometric Determination Of Aluminum İn Environmental Samples
120 KAUFFMANN,Jean-Michel, Electroanalysis Towards 2000'S
121 FİLİK,Hayati TÜTEM,Esma APAK,Reşat ERÇAĞ,Erol , Hekzadesilpiridinium Klorür Varlığında Karminik Asit İle Spektrofotometrik Galyum (III) Tayini
122 TÜTEM,Esma FİLİK,Hayati SÖZGEN,Kevser , Demir (III) Varlığında Nitroblue Tetrazolyum İle Spektrofotometrik Demir (II) Tayini
123 ERİM,F. Bedia KRAAK,Johan C. , Protein - İlaç Bağlanma İlgilerinin Kapiler Elektroforez Yöntemi İle İncelenmesi
124 TOPTAN,Suna ALTINÖZ,Sacide , Türev Spektrofotometrisi İle İçecek Tozlarındaki İkili Boya Karışımlarının Analizi
125 ACAR,Orhan TÜRKER,A. Rehber KILIÇ,Ziya , GF-AAS'de Palladyum İçeren Ortam Düzenleyicilerin Karşılaştırmalı Olarak Araştırılması
126 KARADENİZ,Deniz ERTAŞ,Nusret ATAMAN,O. Yavuz , Determination Of İndium By Atom Trapping Atomic Absorption Spectrometry
127 KILIÇ,Ziya KENDÜZLER,Erdal , Çikletlerdeki Kurşun, Arsenik ve Bakırın AAS Yöntemiyle Tayini
128 UYAN,Cemalettin, Nikotinik Asitin İndirekt AAS ve Kolorimetrik Yolla Tayini
129 DAĞISTAN,Mehmet ERDOĞAN,Yunus ERTEKİN,Kadriye , Beyaz Leghorn Cinsi Tavuk Organlarından Ağır Metal Düzeylerinin Atomik Absorbsiyon Spektrofotometresi İle Tayini
130 ÖZKAN,G. ÖLÇÜCÜ,A. YAMAN,M. , Toprak ve Bitki Örneklerindeki Cd, Pb, Ni ve Al Elementlerinin AAS ile Tayini
131 BARIN,Şükran ÖZALTIN,Nuran TEMİZER,Aytekin , Zeeman Gerizemin Düzeltmeli Grafit Fırın Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrisi İle Selenyumun Analizi
132 EMDEMOĞLU,Sema Bilmez GÜÇER,Şeref , Çay Deminde Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrometresi İle Alüminyum Spesiyasyonunda Albumin Çöktürmesi
133 GÜÇER,Şeref MANN,S. PROKISCH,C. BROEKAERT,J. A. C., Determination Of Extractable Heavy Metals İn Artificial Sweat And Saliva By Microwave Plasma Torch Atomic Emıssion Spectrometry
134 ŞEN,Ersin IŞIK,Özen , The Comparison Of Oxygen Flask Corabustion With Wet-Ashing Procedures For The Determination Of Zinc İn Spinach Samples By Atomic Absorption Spectrometry
135 AYGÜN,S. F. ÖZCİMDER,M. , Sigara Türü ve Kalitesi Belirlemede "Finger-Print"
136 BAYTEKİN,Tank GÖKMEN,Ali , Klorofil-a'nın Floresans Quantum Veriminin Belirlenmesi ve Lazer Florometresi ile Fitoplankton Ölçümlerinde Kullanılması
137 CAN,Muzaffer PEKMEZ,Kadir PEKMEZ,Nuran YILDIZ,Atti, Politiyofen Ve Poli(3-Metiltiyofen)'İn Elektrokimyasal Kararlılıklarının İncelenmesi
138 ATEŞ,İ. Serdar GÖK,Elmas , (Eu(PDA)3)3- ile Etiketlenmiş BSA Çözeltilerinin Zaman Ayırımlı Florometrik Davranışlarının İncelenmesi
139 SAYAR,Sedat ALTIOĞLU,Sadet ÖZDEMİR,Yüksel , C18 Kolonları ve Türev Spektrofotometresi'nin Birlikte Kullanılması İle Sentetik Gıda Boyalarının Tayini
140 GÜRKAN,Ramazan SAVAŞÇI,Şahin , TLC/IR - Birleşik Sistemi İçin Yeni Bir Arayüz : " Tuz Kaması"
141 ÖZGEN,İ. T. SALİH,Bekir VANDEGINSTE,B. G. M. , Evaluation Of Atomic And Molecular Excited States From Mass Spectrometric Data
142 ALP,Ahmet AYDIN,Ali Osman , Alkali Katkılı Muğla Boksitlerinin Termal Özellikleri
143 MUTLU,Timuçin MUTLU,İnci BOYBAY,Mustafa ARSLAN,Mus, Kjeltec Yöntemiyle Protein Analizi Esnasındaki Nikotin Amid Girişimin Giderilmesi
144 ERTEKİN,Kadriye ERDOĞAN,Yunus , Bazı Organik Asitlerin Kütle Spektrumlarının İncelenmesi ve McLafferty Çevrilme Reaksiyonlarının Tartışılması
145 EMİR,Bedri Doğan AVA,Yonca , Monoprotik Asit ve Baz Çözeltilerinde Hidrojen İyon Konsantrasyonunun Hesaplanmasnda Sembolik Prosesörlerin Kullanılması
146 YILDIZ,Ahmet TUTKUN,Osman , Seyreltik Sulu Çözeltilerden Sıvı Membran Prosesi İle Krom Giderilmesi
147 SEVİNDİK,Mihrican TUTKUN,Osman , Bakırın Seyreltik Sulu Çözeltilerden Sıvı Membran Prosesi İle Ekstraksiyonu
148 SALTABAŞ,Ömer AKÇİN,Göksel YEŞİLÇİMEN,Ferda , Sulu Çözeltilerdeki Bazı Metallerin Uzaklaştırılması
149 SALTABAŞ,Ömer AKÇİN,Göksel , Deniz Suyundaki Bazı Ağır Metallerin Biosorpsiyonla Uzaklaştırılması
150 ŞATIROĞLU,N. KESENCİ,K. PİŞKİN,Erhan BEKTAŞ,S. GEN, Ditiyokarbamat Fonksiyonel Gruplu Polistiren - Cd(II) İyonları Etkileşimi
151 APAK,Reşat GÜÇLÜ,Kubilay , Kırmızı Çamurlarda Metal Adsorpsiyonunun Modellenmesî
152 KILIÇ,Yemlihan ZİYADANOĞULLARI,Berrin ZİYADANOĞULL, Zenginleştirilmiş Cevherden Bakır Ve Kobalt Kazanılması
153 EKMEKÇİ,Güler SOMER,Güler , Selenyum İyonuna Karşı Duyarlı Katı Membran Elektrot Hazırlanması
154 ABACI,Serdar PEKMEZ,Kadir HÖKELEK,Tuncer YILDIZ,At, Asetonitrilde Elektrolizle Elde Edilen PbO2 Elektrodun Özellikleri
155 GÜLCE,Handan ÇELEBİ,Serdar S. ÖZYÖRÜK,Haluk YILDIZ, Sukroz Tayini İçin Yeni Bir Amperometrik Enzim Elektrodu Geliştirilmesi
156 KADIRGAN,Figen, Güneş Enerjisi Teknolojisi Ve Elektrokimya
157 KARACAN,Mehmet Sayım SOMER,Güler , Mangan Kompleksi Çıkartılmış Fotosistem 2 Numunesinin Sentetik Dimerik Mn Kompleksleriyle Yeniden Yapılandırılması
158 İNAM,Recai SOMER,Güler , Differantial Pulse Polarographic Behaviour Of Selenite İn The Presence Of Lead, Cadmium And Copper
159 DURSUN,Zekeriya NİŞLİ,Gürel , Cu2O ile Modifiye Edilmiş CPE'un Askorbik Asit Varlığında Voltametrik Davranışının İncelenmesi
160 EKMEKÇİ,Güler SOMER,Güler , Selenyum İyonuna Karşı Duyarlı Katı Elektrot Yapımı Ve Bakır İyonu Yanında Selenitin Tayini
161 ÜNLÜ,Nuri GÖKMEŞE,Faruk YİĞİTOĞLU,Mustafa GÖKSU,Gü, Germanyum'un N-(Fenil)-3-Hidroksisalisilaldimin Schiff Bazı Kullanılarak Adsorptif Sıyırma Voltametrisi Tekniği İle Tayini İçin Yöntem Geliştirilmesi
162 YAZANDURMUŞ,Z. SOLAK,Ali Osman KILIÇ,E. , Benzo[c]Cinnolin-N-Oksit ve 2-NO2-Benzo[c]Cinnolin-N-Oksit Türevinin Elektrokimyasal Davranışı ve Adsorpsiyon Etkisi
163 ERSÖZ,Arzu ARCA,Meral YILDIZ,Attila , Poliparafenilenin Elektrokimyasal Polimerleşmesi
164 GÜNDOĞAN,Mehtap ÇELEBİ,Serdar S. ÖZYÖRÜK,Haluk YIL, Poli(Vinilferrosenyum) Filminde Tutuklanmış Peroksidaz Enzimi İle Organik Peroksitlerin Amperometrik Tayini
165 PEKMEZ,Nuran YILDIZ,Attila , Polianilin Kaplanmış Pt Elektrotta Oksijen Ve 1,4 Benzokinonun Elektroindirgenme Davranışı
166 AKYOL,Ali Akın AKDAĞ,Mercan DEMİRCİ,Şahinde , Antik Knidos, Datça (Muğla) Arkeolojik Kazı Alanından Alınan Bazı Toprak Örneklerinde Fosfor Analizi Ve Sonuçları
167 DEMİR,Ayhan Sıtkı, Yeni Kiral Katalizörlerin Sentezleri Ve Asimetrik İndirgeme, Alkilleme Reaksiyonlarında Uygulanmaları
168 ARSENIYADIS,Simeon, Lead Tetraacetate Mediated One-Pot Multistage Transformations Of Unsaturated Diols
169 İCİL,Huriye İÇLİ,Sıddık GÜROL,İlke , Organik Donor-Akseptör Bileşikleri Arasında Fotoenerji Transfer Çalışmaları
170 KAZAZ,Cavit DAŞTAN,Arif BALCI,Metin , [2.2.2] ve [3.2.1] Benzobisiklookten Sistemlerinde ?-Gauch Etkisinin Spektral Olarak İncelenmesi
171 ÖKSÜZ,Sevil GÜREK,Faliha CORDELL,Geoffrey A. PEZZU, Bazı Euphorbia Türlerinin Biyolojik Aktif Bileşikleri
172 ÖĞRETİR,Cemil SEVERCAN,F. , Reaction of 3,4-Diformyl-2,5-Dimethylpyrrole With 1,2(Substituted)Diphenyl-1,2-Diaminoethanes
173 HACIBEYOĞLU,İbrahim DAŞTAN,Arif SARAÇOĞLU,Nurullah, Bazı Tropolon Türevlerinin Sentezi
174 ARKIN,Ali Hakan TANYELİ,Cihangir , Rasemik 2-Furilkarbinol'lerin Pig Liver Esteraz (PLE) ile Enantiometrik Ayrıştırılması
175 YILDIZ ERDEN,Emel BOZTEPE,Hamit , Bazı Asimetrik s-Triazin Türevlerinin Sentezi
176 ŞENER,Ahmet, 4-Benzoil-1,5-Difenilpirazol-3-Karboksilik Asidin Çeşitli Nükleofilik Reaktiflerle Reaksiyonları
177 COŞKUN,Necdet, Regio And Diastereoselective 1,3-Dipolar Cycloaddition Of İmidazoline N-Oxides To Arylisocyanates
178 ALKAN,Zehra DEMİR,Ayhan Sıtkı , Kiral 8-Hidroksi Kinolin Türevlerinin Sentezi Ve Asimetrik İndirgenme Reaksiyonlarına Uygulanması
179 TÜMER,Ferhan TAŞKESENLİGİL,Yavuz BALCI,Metin , Bisiklo[3.2.1] Sistemlerinde Döteryum İşaretleme Yöntemi İle Allen -Alkin Oluşum Mekanizmasının Araştırılması
180 METE,Ahmet ŞENER,Şadiye KÜÇÜKBAY,Hasan GÜNAL,Selam, Synthesis Of Some Heterocyclic Phosphonates And Their Antifungal And Antibacterıal Activities
181 ŞEŞENOĞLU,Özge DEMİR,Ayhan Sıtkı , ?-Hidroksi İmino Fosfonatlardan NaBH4 ve Geçiş Metal Bileşikler Kullanılarak ?-Amino Fosfonik Asitlerin Sentezleri
182 TOKAY Nesrin, Nörotoksik Bir Madde Olan 1-Metil-4-Fenil-1,2,3,6-Tetrahidropridin (MPTP)'in Yükseltgenmesinin AM1 Yöntemi İle İncelenmesi
183 ŞİMŞEK,Nermin ŞENGÜL,M. Emin BALCI,Metin , Sikloheptatrien Ve Türevleri Diklorketen Katılma Ürününün Fotooksijenasyonu Ve Oluşan Enboperoksitlerin Kimyasal Reaksiyonları
184 METE,Ahmet ŞENER,Şadiye , Metil N-Arilkarbamatların Sentezi
185 GÖREN,Nezhun TAHTASAKAL,Elif WATSON,William H. , Sesquiterpene Lactones From Tanacetum Species
186 DAŞDEMİR,Yasemin YUSUFOĞLU,Ayşe , Büyük Halkalı Laktonların Sentezi
187 ÇAĞIR,Ali DEMİR,Ayhan Sıtkı , ?-(Karboksisiklopropil)Glisin'in (KGA) Yeni Bir Yöntemle Enansiyoseçici Sentezi
188 CEYLAN,Mustafa SEÇEN,Hasan SÜTBEYAZ,Yaşar , 1,2-Siklopentadien'İn Sentezi Üzerine Çalışmalar Ve 2,3-Dibromo - Sikloalkenlerin Çinko İle Wurtz-Tipi Reaksiyonları
189 ERGÜN,M. Yavuz PATIR,Süleyman OKAY,Gürol SALİH,Bek, Dasycarpidone Ve Uleine Toplam Sentezleri İcin Önemli Arabileşiklerinin Sentezleri
190 LOĞOĞLU,Elif ÖKTEMER,Atilla , Sideritis Congesta'Dan Tetrasiklik Diterpenler
191 ABBASOĞLU,Rıza SALTEK,Necdet , Klor-Benzonorbornadien Sisteminin Teorik Araştırılması
192 POLAT,Sıdıka DEMİR,Ayhan Sıtkı TARHAN,Orhan , Yeni Bir Yöntemle ?-Pironların 3-Kloro Propiyonik Asit ve Enonlardan Mangan(III) Asetat Oksidasyonu ile Sentezlenmesi
193 İÇLİ,Sıddık İCİL,Huriye YALÇIN,Figen , Sînglet Düzeyden Fotoelektron Transfer Reaksiyonları
194 KURBANOĞLU,İzzet AKBULUT,Nihat KARA,Yunus SEÇEN,Ha, Bisiklik-2,3-Epoksi-1,4-Endoperoksitlerin Fotokimyası
195 POLAT,K. PEKEL,A. T. , 4-Nitroso-N,N-Dimetilanilinin Grafit Elektrot Üzerindeki Elektrokimyasal İndirgenmesi
196 SÜMENGEN,Doğan ARIKAN,Nevin TİRLİ,Fatma , 3.5-Disübstitüe-5H-1,2,4-Oksadiazln-6(4H)-Tiyonların Elde Edilmeleri Ve Çevrilmelerinin İncelenmesi
197 GÖKMEN,Zeliha İBİŞ,Cemil , N- Ve S- Nükleofilleriyle Nitrodienlerden, N-S Ve S-S Substitue Nitro -1,3- Dienler
198 ÖZGÜL,Emine DEMİR,Ayhan Sıtkı , ?-Hidroksi - p-Amino Asit ve ?-Hidroksi - ?-Amino Asit Sentezi İçin Yeni Yöntemler
199 ABBASOĞLU,Rıza SALTEK,Necdet BALCI,Metin , Bromun Benzobarrelene Katılma Reaksiyonunun Ara Ürünlerinin Kuantum Kimyasal İncelenmesi
200 TANYELİ,Cihangir DİKİCİ,Emre , ?-Hidroksi, ?,?-Doymamış Halkasal Ketonların Hidroliz Tipi Enzimler İle Optikçe Saf Ayrıştırılmaları
201 ŞEŞENOĞLU,Özge DEMİR,Ayhan Sıtkı , ?-Amino Asitlerin Geçiş Metal Bileşikleri Katalizörlüğünde NaBH4 ile ?-Amino Alkollere İndirgenmeleri
202 YAYLI,Nurettin BALTACI,Cemalettin ZENGİN,Ali , Yersomunu Cyclamen Coum Bitkisinden İzole Edilen Yeni Bir Saponin Maddesinin Yapısının Aydınlatılması
203 ÖCAL,Nüket TURGUT,Zuhal AYDOĞAN,Feray KABAN,Şeniz , Metil Substitue 2,3-Difenilkinoksalinlerin Dianyonları Ve Reaksiyonları
204 TUTAR,Ahmet ÇAKMAK,Osman TAŞKESENLİGİL,Yavuz BALCI, Norbornadienin Yüksek Sıcaklık Brominasyonu
205 ÇAM AKSOY,Hilal DEMİR,Ayhan Sıtkı , Alanin'e Eşdeğer Donorlar ve Akseptorler
206 ÖĞRETİR,Cemil YARLIGAN,Selma , AM1 And PM3 Study Of The Protonation Tautomerization And Valence Tautomerization Of Some 4-Substituted Imidazoles
207 ERENLER,Ramazan ÇAKMAK,Osman TOPÇU,Gülaçtı JOHANNS, Diterpenes From The Berries Of Juniperus Excelsa
208 AKSOY,Sevil AVŞAR,Efraim ARPAÇ,Ertuğrul , (3-Trietoksisililpropil)-Süksinik Anhidrit (Tsisa)İn Hidroliz-Kondensasyon Ve Kompleks Tepkimelerinin Araştırılması
209 ZAİM,Ömer DURGUT,Müjgan ÖZYILDIRIM,Hasan , 1-Alkilsikloheksen Bileşiklerinden Sentezlenen Geminal Dibromsikloheksan Halkasının Açılması
210 YILMAZ,B. MADAKBAŞ,S. İÇEN,M. Ali BULUT,Mustafa , Bazı Kumestan Ve Kujviestan Benzeri Heterosiklik Bileşiklerin Taçeter Türevlerinin Sentezi Ve Spektroskopik Özellikleri
211 DEMİRCİ,Bahar DAŞTAN,Arif BALCI,Metin , Monobrombenzonorbornadienin Brominasyonu Ve Disübstitüe Benzonorbornadienlerin Sentezi
212 COŞKUN,Mustafa TOPAL,Giray YAVUZ,Ömer , Bazı Yeni-O-Karboksi Anilino Tellüryum Halojenürlerin Hazırlanması
213 GERÇEK,Zuhal DEMİR,Ayhan Sıtkı , Alanin Anyon Eşdeğer Kiral Yapı Taşları Sentezi
214 DURMAZ,Selda İÇLİ,Sıddık YAĞCI,Yusuf , Bazı Bis-Maleimidlerin Fluoresans Emisyonları Üzerine İncelemeler
215 SÜMENGEN,Doğan ARIKAN,Nevin , 3,4-Disubstitue-?2-Dihidro-1,2,4-Oksadiazin-5-on'ların ve İlgili Bileşiklerin Elde Edilmeleri ve Özelliklerinin İncelenmesi
216 ÇAKMAK,Osman, Bromoaromatiklerin Sentezinde Yüksek Sıcaklık Brominasyonu
217 YALÇINKAYA,Mine BİLGİÇ,Orhan BİLGİÇ,Sevim , Bazı Sübstitüe-Benzo-5,6-Kromanlarin Kinon-Metid Ara-Ürünü Üzerinden Sentezleri
218 COŞKUN,Necdet AY,Mustafa , Regio And Diastereoselective 1,3-Dipolar Cycloaddition Of Styrene To İmidazolinen-Oxides
219 SÜMENGEN,Doğan BEŞİRLİ,Necati KARA,Ali , N,N-Disübstitüe Amidoksimlerin Elde Edilmeleri, Yapılarının ve pKa Değerlerinin Belirlenmesi
220 GÜMRÜKÇÜOĞLU,İsmail E. KOCAOKUTGEN,Hasan , Bazı Azo Boyarmaddelerinin Sentezi Ve Spektral İncelenmesi
221 HORASAN,Nurhan KARA,Yunus BALCI,Metin , Exosiklik Olefinlerin Düşük Ve Yüksek Sıcaklık Brominasyonu
222 TOPÇU,Gülaçtı ULUBELEN,Ayhan , Neo-Cleuodane Diterpenes And Other Çonstituents Of Some Teucmum Species
223 BAYRAKTAR,Neslihan PATIR,Süleyman OKAY,Gürol SALİH, Antitütümör Aktiflik Özelliği Bilinen Elliptisin Bileşiğinin Sentezi Üzerine Çalışma
224 İLHAN,İ. Özer YILDIRIM,İsmail AKÇAMUR,Yunus , 4-Benzoil-5-Fenil-2,3-Furandion'Un Çeşitli Anilidlerle Reaksiyonları
225 LEVILLAIN,P., Determination Of Drugs İn Galenic Forms By Spectrophotometric Methods
226 UNDERBERG,W. J. M., İnvestigation Of The Chemical Stability Of Some Peptide And Protein Drugs By Hplc And Ce
227 FOMPEYDIE,D., Analysis Of Urinary And Biliary Calculi By İnfrared Spectroscopy
228 UYAN,Cemalettin, Nikotin, Nikotinamid Ve Niketamid Bileşiklerinin İndirekt Aas Ve Kolorimetrik Yolla Tayin Edilmeleri
229 ÜNAK,Turan, Radyoaktif İşarı Tli N- Ve O-Glukuronîd Türevi Bileşiklerin Kanser Araştırmalarındaki Önemi
230 YILDIRIM,Tuba, Bursa Ve Sakarya Yöreleri Kırmızı Biberlerinde Aflatoksin Çalışması
231 DIĞRAK,Metin KASUMOV,Veli OĞUZ,Metin Tansu , Bazı Schiff Bazlarının Antimikrobiyal Özellikleri Üzerinde İn Vitro Araştırmalar
232 İBİŞOĞLU,Hanife, Nişastadan Cyclodextrin Üretimi
233 BATTALOĞLU,Rifat KAYAKIRILMAZ,Kadriye , Niğde'de Yaşayan Bir Grup Primer Hipertansif Kişide İdrarla Atılan Ca2+ ve Mg2+ Düzeylerinin Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrik Yöntemiyle Tayini ve Değerlendirilmesi
234 KILIÇ,İsmail SAĞIROĞLU,Ayten , Düşük Molekül Ağırlıklı Polipeptidlerin Sodyum Dodesil Sülfat Poliakrilamid Jel Elektroforezi İle Ayrılması
235 ORAK,Hacı YANARDAĞ,Refiye , Türkiye'Deki Sütlerde Sodyum, Potasyum Ve Kalsiyum Düzeyleri
236 YANARDAĞ,Refiye ORAK,Hacı SOYHAN,Burcu , Türkiye'Nin Farklı İllerinden Toplanan Süt Örneklerindeki Bakır Ve Çinko Miktarlarının Tayini
237 AŞIKOĞLU,M. YURT,Fatma BAĞCI,S. KIRILMAZ,L. ÜNAK,P, I-131 ile İşaretli Ornidazol'ün Polietilen Glikol 6000 Supozituvarından İn-vitro Salımı ve Biyolojik Dağılım
238 SUNGUR,Sibel EMREGÜL,Emel YILDIRIM,Özlem , Karboksimetil Selüloz Bilyelerinden Kontrollü İlaç Salımı
239 ÖZDEMİR,Hasan KÜFREVİOĞLU,Ö. İrfan NALBANTOĞLU,Bar, Sağlam Şahıs Ve Diabetli Hasta Eritrositlerinden Saflaştırılan Karbonik Anhidraz-1 İzoenziminin Bazı İnhibitörlere Karşı İlgisi
240 ARSLAN,Oktay TOZLU,İsrafil , Van Gölü Balığı İnci Kefalı (Chalcabumus Taricki, Pallas, 1811) Eritrositlerinden Afinite Kromatografisi İle Karbonik Anhidraz Enziminin Saflaştırılması Ve Kinetik Özelliklerinin İncelenmesi
241 ARSLAN,Oktay TEMUR,Arzu TOZLU,İsrafil , Malatya Kayısısından (Prunus Armeniaca L.) İzole Edilen Polifenoloksidaz Enziminin Bazı Özelliklerinin Araştırılması
242 NUMANOĞLU,Yasemin SUNGUR,Sibel , Kluyveromyces Lactis (ATCC 8583) p-Galaktosidaz Enziminin Elde Edilmesi ve Özelliklerinin İncelenmesi
243 AL-TAWEEL,Rami SUNGUR,Sibel , Saccharomyces Cerevisiae (ATCC 26786) İnvertazının Özelliklerinin Araştırılması
244 TÜRKOĞLU,Vedat ÇAMAŞ,Hayati , Sığır Serum Ve Eritrositlerinden Saflaştırılan Asetilkolinesteraz Enzimi Üzerine Bazı Pestisidlerin İnhibisyon Kinetiklerinin Araştırılması
245 DEMİR,Yaşar DEMİR,Nazan GÜRSES,Ahmet , Vicia Canences Ve Cameua Sinensiskarbonik Anhidraz Enzimlerinin Katalizlediği Bazı Reaksiyonların Aktivasyon Enerjilerinin Hesaplanması
246 DEMİR,Yaşar DEMİR,Nazan KÜFREVİOĞLU,Ö. İrfan , Camelia Sinensis (Çay) Yapraklarından Karbonik Anhidraz Enziminin İzolasyonu Ve Karakterizasyonu
247 DEMİR,Yaşar DEMİR,Nazan AĞAR,Güleray , Karbonik Anhidraz Enziminin Vicia Canences (Yonca) Yapraklarından İzolasyonu
248 PAZARLIOĞLU KAŞIKARA,Nurdan TELEFONCU,Azmi , Doğal Meyva Sularının Fenolik Bileşiklerinin Enzimatik Yöntemle Tayini
249 ODABAŞOĞLU,Fehmi KÜFREVİOĞLU,Ö. İrfan NALBANTOĞLU,, Ispanak (Spinacia oleraccae L. Cv Gladiatör)'ta Bazı Oksidatif Enzimlerin Aktivitesi Üzerine Pestisitlerin Etkisi
250 NALBANTOĞLU,Barbaros ORAL,Belinda POLAT,Fevzi DEMİ, Ispanak Yapraklarında Nitrat Redüktaz Aktivitesi Üzerine Işık Ve Karanlık Etkisinin İncelenmesi
251 ORAL,Belinda NALBANTOĞLU,Barbaros DEMİR,Yavuz POLA, Ispanak Yapraklarında Total Rna Ve Çözülebilir Total Protein Özerine Işık Ve Karanlık Etkisinin İncelenmesi
252 ATİLLA,Devrim, Mutasyon İle Bacillus Licheniformis Bakterisinin ?-Amilaz Enzim Üretim Veriminin Artırılması
253 ŞENER,Bilge DELİORMAN,Didem MUHTAR,Funda , Bioactivities Of Turkish Medicinal Plants
254 GÜNENDİ,Gülendam PAMUK,Fahrünnisa , Polifenoloksidaz Enziminin Mantardan (Agaricus Bisporus) İzole Edilmesi Ve Mikroenkapsülasyon Tekniği İle İmmohim'E Edilerek Özelliklerinin Araştırılması
255 SAĞIROĞLU,Ayten SUNAY,Alev , SE-600 Dikey Dilim Jel Elektroforezinde Proteinlerin İzoelektrik Odaklanması
256 DİMOĞLU,A. S. CHUMAKOVYU,M. SIMONOVYU,A. ANDRONATI, Anxiolitic Activity İnvestigations In The Series Of Buspirone Analogues
257 İBAOĞLU,Kadir ŞEN,Şadi , Defne (Lavrus Nobîüs) Yaprağından Üretilen Hidroskopik Renkli Bileşiklerin (Pigment) Kimyasal Yapısının İncelenmesi
258 ATEŞ,İ. Serdar GÖK,Elmas , İnsülin Hormonunun [Eu(PDA)3]3- ile Etiketlenmesi ve Florometrik Davranışlarının İncelenmesi
259 ERGÜN,Halime ERDOĞAN,Yunus TÜZEN,Mustafa , Origanum Sipyleum Bitkisinin Organik Asitlerinin Hplc İle Analizi
260 ATEŞ,İ. Serdar GÖK,Elmas , İnsan Kanında Protein Analizine Olanak Sağlayan Alternatif Bir Yöntem : Proteinlerin [Eu(PDA)3]3- ile Etiketlenmesi ve Florometrik Tayinleri
261 ŞAHİN,Mükerrem ÇAĞLAYANGÖL,Işıl ERÖKTEN,Seçil MORG, Orta Öğretimde Lise IX. Sınıf Kimya Dersi Deneylerinin Değerlendirilmesi ve Yeni Deney Önerileri
262 TOPAL,Giray COŞKUN,Mustafa , Batman İli Merkezindeki Ortaöğretim Okullarında Kimya Öğretimi Engelleyen Bazı Nedenler
263 ORBEY,Mehmet Tevfik , Genel Kimya Dersinin İşlevi Ve İşlenmesi Konusunda Düşünceler
264 DÖLEN,Emre, Analitik Kimya Ve Öğretimi
265 ATAMAN,O. Yavuz, Enstrümental Analitik Kimya Eğitimi Ve Uygulamaları
266 MAHRAMANLIOĞLU,M. GÖKTÜRK,S. , Bir Fizikokimya Deneyinde Bilgisayar Kullanımı
267 ERTEPMAR,Hamide GEBAN,Ömer YILDIRIM,Selda , Bilgisayarlı Öğretim, Düşünme Yeteneği Ve Gazlar Konusunu Anlama Arasındaki İlişki
268 EDHOLM,O. NORDLANDER,P. CHEN,W. OHLSSON,P. I. SMIT, The Influence of Water-Porphyrin Interactions on Heme-Protein Stability and the Ferri/Ferro Reduction Potential
269 DEĞER,Ayşe B. ZEREN,Oya , Pilot Biber Serasında Dithiokarbamat Ve Ethylenethioüre (Etu) Kalıntılarının İncelenmesi
270 KUMBUR,Halil ZEREN,Oya ÖZDEMİR,Yüksel DOĞAN,Neslih, İçel'De Tüketilen Sebze Ve Meyvelerde Toksik Element Düzeylerinin Araştlrılması
271 MUTLUAY,Harun TEMEL,Mustafa , Büyükçekmece Gölündeki Rutilusrutilus L.1758 (Cyprinidae)'Un Farklı Organlarında Civa Dağılımı
272 KUMBUR,Halil DOĞAN,Neslihan , İçel (Mersin)'De Balıkçılıkla Uğraşan İnsanların Saçlarında Toksik Element Düzeylerinin Araştırılması
273 ZEREN,Oya KUMBUR,Halil DİKMEN,Nurten TAGA,Safiye , Adana Ve İçel İllerinde Tasımsal Kesimde Çalışan İnsanların Kan Serumlarında Organik Fosforlu Pestisit Kalıntılarının Araştırılması
274 KUMBUR,Halil DOĞAN,Neslihan , İçel (Mersin) 'De Tüketilen Deniz Ürünleri Ve Sediment Örneklerinde Toksik Element Düzeylerinin Araştırılması
275 ELİK,Adil AKÇAY,Mehmet , Sivas'Ta Yaz Sezonu Çevresel Ağır Metal Kirliliğinin İzlenmesi
276 ELİK,Adil AKÇAY,Mehmet , Çevresel Örneklerin Ultrasonik Leaching İle Ağır Metal Analizine Hazırlanması
277 SOFTA,Sema GÜLER,Raif , Kangal Termik Santralı Uçucu Küllerinin Kimyasal Ve Çevresel Olarak İncelenmesi Ve Değerlendirilmesi
278 ODAMAN,Eftade Emine TUNCEL,Semra G. , Hava Kirliliği Ve Epidemiyoloji
279 KARAKAŞ,Serpil Y. TUNCEL,Semra G. , Batı Anadolu Atmosferindeki Kirleticilerin Biyoizleyici Yöntemiyle İzlenmesi
280 ERDURAN,M. Soner TUNCEL,Semra G. , Akdeniz Kıyısındaki Gaz Fazı Kirleticilerin Ölçümü Ve Modellemesi
281 GÖKMEN,İnci G. AKGÖZ,Müslüm GÖKMEN,Ali , Çernobil Reaktör Kazasından Sonra Doğu Karadeniz Bölgesinde Radyoaktif Kirlilik
282 ÇİNER,Fehiman TÜFEKÇİ,Neşe , Deri Endüstrisi Ateksularının Arıtılması
283 ÇİFTÇİ,Gülen MEMİŞOĞLU,Oya DEVECİ,Nuran , Antibiyotik Üretimi Atıksuyunun Anaerobik Arıtılabılırlığının İncelenmesi
284 TÜFEKÇİ,Neşe AKÇA,Lütfi ÇİNER,Fehiman , Yünlü Tekstil Endüstrisi Atıksularında Kimyasal Arıtma İle Renk Giderimi
285 SARIOĞLU,Meltem, Siyanürlü Atıksuların Yeraltısuyunu Kirletme Riski
286 ERTAŞ TURAN,Tuba TALINLI,İlhan , Metal Son İşlemleri Endüstrisinde Zararlı Atıklar Ve Atık Azaltma Uygulamaları-I
287 TALINLI,İlhan ERTAŞ TURAN,Tuba ÇAPALOV,Lale , Pestisit Endüstrisinde Zararli Atıklar Ve Atık Azaltma Uygulamaları-Iı
288 ERTAŞ TURAN,Tuba, Kağıt Endüstrisi Atıksularında Kimyasal Çöktürme Ve Flotasyon Uygulamaları
289 YAVUZ,Hülya GAINES,Alec F. YILDIZ,Attila YEMENİCİO, Elektroanalîtik Yöntemlerin Çevre Analizlerine Uygulanması
290 ?151 ONAR,A. Nur , Fotokatalitik Deoksidasyonda Ponza Taşı Kullanımı
291 UYSAL,Füsun OFLUOĞLU,Gökhan , Kimya Sanayiinde Kalite, Çevre, İş Güvenliği Ve İş Sağlığını Kapsayacak Bir Standart Oluşturulması
292 UYSAL,Füsun UZUN,Nazmiye , Çevre Yönetim Sistemleri, ISO 14000 : Kimya Sanayiinin Bilmesi Gerekenler
293 OLCAY,Aral, Kömür Mineralleri Ve Uzaklaştırma Yöntemleri
294 SARIKAYA,Yüksel, Yüksek Teknoloji Seramikleri
295 BOZDOĞAN,İhsan, Türkîye Seramik Sanayi Hammadde Sorunları
296 ÖZTAŞ ALTUNTAŞ,Nurşen YÜRÜM,Yuda , Zonguldak Taşkömürünün Katalitik Pirolizinden Elde Edilen Katranın İncelenmesi
297 ŞİMŞEK,E. H. AKTAŞ,Z. OLCAY,Aral , Tunçbilek Ve Seyitömer Linyitlerinin Kömür Ve Mineralce Zengin Fraksiyonlarına Ayrılması Ve Bu Fraksiyonların Şişme Özeliklerinin İncelenmesi
298 KARAKABAN,Abdulkerim YÜRÜM,Yuda , Düşük Kaliteli Kömürlerdeki Hümik Asitleein Bazik Ortamba Özütlenmesi Ve Özelliklerinin İncelemesi
299 KARABULUT,Rukiye MISIROĞLU,Zarife SINAĞ,Ali CANEL,, Kok Ve Aktif Kömürlerin Gazlaştırma Özelliklerinin İncelenmesi
300 ERİNCİN,Didem SINAĞ,Ali MISIROĞLU,Zarife CANEL,Mua, Katı Yakıtların CO2 Atmosferinde Gazlaştırılması
301 ÖZVATAN,Nilgün AZIK,Murat , Göynük Bitümlü Şistinin Organik Yapısına Asit Etkisinin İncelenmesi
302 KARAKABAN,Abdulkerim YÜRÜM,Yuda , Göynük ve Geben River Bitümlü Şistlerinin Oksidasyon Reaksiyonlarında Fonksiyonel Gruplardaki Değişimin FTIR-Eğri Dekonvolüsyon Tekniği ile İncelenmesi
303 BİZİM,A. Yeşim, Batı Raman Petrollerinin Aromatik Bileşiklerinden Yararlanılarak Kaynak Kaya Kaynak Kaya Özelliklerinin Ortaya Konulması
304 SAYILI,Sema, Garzan Sahası Petrollerinin Oluştukları Kaynak Kayanın Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi
305 HARPUT,Ayşe, Trakya Havzası K.Osmancık Petrolleri İle Nusaybin Sahası Çamurlu Petrollerinin Organik Jeokimyasal Karakterizasyonu
306 AKBAŞ,Ahmet, NiOx / Al2O3 Katalizörleri İle Cyclohexan Oksidasyonu
307 YAVAŞOĞLU,N. GÜRBÜZ,H. ÖZCAN,Ö. BULUTÇU,A. Nusret , Montmorillonit Ve Dolomit Minerallerinden Boraks Çözeltilerine Ca Ve Mg İyonu Geçiş Mekanizması
308 YILDIZ,Nuray SARIKAYA,Yüksel ÇALIMLI,Ayla , Aktiflenmiş Bentonitin Reolojik Özeliklerine Katkı Maddelerinin Etkileri
309 ADA,Kezban SARIKAYA,Yüksel , İnce Alumina Tozlarının Hazirlanmasi Ve Adsorplama Özeliklerinin Belirlenmesi
310 SARIKAYA,Yüksel SEVİNÇ,İsmet AKINÇ,Müfit , Emülsiyon Buharlaştırılması Tekniği İle Hazırlanan İnce Alumina Tozlarının Gözenek Yapisi Üzerine Isıl İşlemin Etkisi
311 KARADUMAN,A. ÖZDEMİR,O. ÇİÇEK,B. BİLGESU,A. Y. , Alçak Yoğunluk Polietilen Atıklarının Çözücü Ortamında Değerlendirilmesi
312 KARADUMAN,A. ÇİÇEK,B. BİLGESU,A. Y. , Polistiren Ve Polietilen Plastik Atıklarının Çabuk Pirolizi
313 YÜKSEL,Mithat SAĞLAM,Mehmet HANOĞLU,Cumhur BALLİCE, Polietilen Atıkların Piroliz Ürünlerindeki 1-Olefin ve n-Parafin Dağılımının İncelenmesi
314 YÜKSEL,Mithat SAĞLAM,Mehmet BALLİCE,Levent HANOĞLU, Ataktik Polipropilenin Hidrojenasyonu
315 BOZ,İ. KAŞGÖZ,A. ÖNÜR,E. GÜRKAYNAK,M. Ali , SOL-GEL Metoduyla Düşük Temperatür Karbon Monoksit Oksidasyon Katalizörünün Hazırlanması
316 KAŞGÖZ,A. BOZ,İ. ÖNÜR,E. BİLGİN,S. ORBAY,M. , Fe2O3 Esaslı Düşük Temperatür Karbon Monoksit Oksidasyon Katalizörünün Etkinliğinin İncelenmesi
317 ERNUR,D. SÜZER,Ş. ÜNER,D. Ö. , NOx Emisyonlarının İkili Metal Destekli Katalizörler Vasıtasıyla İndirgenmesi
318 HANOĞLU,Cumhur SAĞLAM,Mehmet YÜKSEL,Mithat BALLİCE, FT-Sentezlerinde Katalizör Tanecik Boyutunun Başlangıç Aktivite ve Selektivitesine Etkisi
319 ÖZBEK,S. ÜNER,D. Ö. , Platinli TiO2 Kullanarak Benzenin Yükseltgenmesinin Mikrokinetik Analizi ve Metalin Rolünün İncelenmesi
320 BOZ,İ. KAŞGÖZ,A. LEANA,S. GÜRKAYNAK,M. Ali , Yağ Aldehidinin Yağ Alkolünden Katalitik Dehidrojenasyonla Eldesi
321 BAYSAR,Ahmet KÜNKÜL,Asım YÜCEER,A. Mehmet EKMEKYAP, Yüksek Moleküllü Alkollerin Sentez Gazından Üretimi İçin Katalizör Hazırlanması Ve Karekterizasyonu
322 BOZ,İ., Yüksek Alkol Sentez Katalizörünün Temperatür Programlı İndirgeme Ve Desorpsiyon İle Tanımlanması
323 BOZ,İ. KIRBAŞLAR,Ş. İ. İNCE,E. , Asidik Gruplu Bir Katalitik Reçine Üzerinde Etil Asetat Üretim Kinetiği
324 ABİLOV,A. KOÇAK,M. Ç. , Kesikli Bir Polimerleşme Süreci İçin En İyi İşletim Koşullarını Belirlemede Çok Kaynaklı Bir Veritabanı, Bir Deneme Tasarımı Yöntemi Ve Uygunlaştırma Kullanımı
325 ÇETİNKAYA,Sevil ALPBAZ,Mustafa , Kesikli Bir Polimer Reaktörünün Optimal Koşullarda Dinamik Matris Kontrolü
326 ÖZÇELİK,Zehra CESUR,Serap ÖZÇELİK,Yavuz , On-Line Fiziksel Özellik Veri Tabanı Desteği İle Kimyasal Proseslerin Modellenmesi, Kontrolü Ve Optimizasyonu
327 ŞAHİN,Ömer BULUTÇU,A. Nusret , Boraks Pentahidratın Dehidratasyon Kinetiği
328 SARIKAYA,Yüksel ÖNAL,Müşerref CEYLAN,Hasan BOZDOĞA, Bentonitlerin Teknolojik Özeliklerinin Belirlenmesi
329 ÖNAL,Müşerref SARIKAYA,Yüksel , Isıl İşlem Ve Asit Aktivasyonunun Kütahya Bentonitinin Bazı Fizokokimyasal Özelikleri Üzerine Etkisi
330 SARIKAYA,Yüksel COŞAR,Yasemin , İsıl İşlem Ve Asit Aktivasyonunun Eskişehir Sepiolitinin Adsorplama Özelikleri Üzerine Etkisi
331 ÖNAL,Müşerref SARIKAYA,Yüksel , Saflaştırılan Reşadiye Bentoniti İle Hazırlanan Çeşitli Organobentonitlerin Adsorplama Özelikleri
332 AKÇAY,Gülten YURDAKOÇ,M. Kadir , Organo-Kil Bileşiklerinin Hazırlanması Ve Karakterizasyontu
333 TONBUL,Yalçın YURDAKOÇ,M. Kadir , Killerin Dehidrasyon ve Dehidroksilasyon Kinetiklerinin Termogravimetrik Analiz (TGA) Yöntemiyle İncelenmesi
334 CEYHAN,Özlem GÜLER,Hülya GÜLER,Raif , Organo-Killerin Hazırlanması, Karakterizasyonu Ve Organofilik Killerin Fenol Ve Türevlerini Adsorpsiyonu
335 SALGIN,U. MEHMETOĞLU,Ü. ÇALIMLI,Ayla , Süperkritik CO2 Ekstraksiyonun Biyolojik Ortamlara Uygulanması
336 ATEŞ,A. BAYRAKTAR,E. MEHMETOĞLU,Ü. , Serbest Ve Tutuklanmış Aspergillus Niger İle Sitrik Asit Üretimi
337 ÖZGEN,Seda GÜVENİLİR AVCIBAŞI,Yüksel , Sütten Ksantin Oksidaz İzolasyonu Ve Saflaştırılması
338 POZAN,Gülin TANIN,Sevgi GÜRGEY,İsmet , Kimi Bitkisel Yağların Viskozite Ve Kırılma İndislerinin İncelenmesi
339 AYDIN,M. EROL,M. OĞUZ,H. , Atık Sulardaki Fenolün Bir Sızıntılı Akış Tepkime Kabında Giderilmesi
340 ÖZKAN,Ö. OĞUZ,H. BERBER,R. ÇALIMLI,Ayla , Mekanik Karıştırmalı Süspansiyon Reaktörlerbe Gaz-Sıvı Kütle Aktarımına İnert Parçacıkların Etkisi
341 İNCE,E. ARINCI,Y. Volkan BAŞURAL,Yeşim , Çeşitli Adsorbanlarla Fosfat Giderimi
342 ÜRESİN,Alpago GÜVENİLİR AVCIBAŞI,Yüksel , Kireç - Denizsuyu Prosesi İle Alg Ayrılması
343 KÜNKÜL,Asım EKMEKYAPAR,Ahmet OYA,Ramazan , Oksitli Bakır Cevherlerinin Amonyum Klorür Çözeltileri İle Liçing Kinetiği
344 GÜLFEN,M. AYDIN,Ali Osman , Milas Boksitlerinin Sülfürik Asit Çözeltisindeki Çözünme Kinetiğinin İncelenmesi
345 ANTEP,S. AREA,M. BERKTAŞ,M. ARCA,E. , Yavaş Yarayışlı Gübrelerin Eldesi Ve Etkinliklerinin Saptanması
346 DOĞAN,Mehmet ALKAN,Mahir DOYMUŞ,Kemal , Perlitin Elektrokinetik Özellikleri
347 ALKAN,Mahir DOĞAN,Mehmet , Perlitin Bazı Fizikokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi
348 BAYRAKTAR,Sema MUSTAFAEV,M. I. , Suda Çözünen Metilenbisakrilamid Piperazin Kopolimerinin Metal Varlığında Protein İle Etkileşiminin İncelenmesi
349 SOYDAN,A. Bahattin ASLAN,Hayal MUSTAFAEV,M. I. , Yapısında Hidrofob Yan Grupları ve C-N Bağları Olan Kopolimerlerin Sentezi ve Hidrolizi
350 SULTAN,V. KAYRAN,Ceyhan KISAKÜREK,Duygu , Synthesis And Charecterizatıon Of Poly(Dihalophentlene Oxides)
351 ÖZYALÇIN,M. KÜÇÜKYAVUZ,Z. , İletken Poli(N-Vinilimidazol) Eldesinde Kullanılan Üç Farklı Yöntemin Sonuçları
352 DİNÇER,Betül BAYÜLKEN,Seval ERKOL,A. Yılmaz MUSTAF, A Study Of Water Soluble Ternary Polyacrylic Acid-Metal-Protein
353 BAYÜLKEN,Seval DİNÇER,Betül SARAÇ,A. Sezai MUSTAFA, Akrilamidin Amino Asit Varlığında Ce(IV) ile Serbest Radikal Polimerizasyonu
354 KILINÇ,Yasemin AYDIN,A. Haluk TEZ,Zeki , İpek Üzerinde Bazı Metal-Kompleks Boyarmaddelerin Adsorpsiyon İzotermlerinin İncelenmesi
355 BAŞTÜRKMEN,Meray KISAKÜREK,Duygu , Poli(Fenilen Oksit) Sentezi Vb Karakterizasyonu
356 AYDIK,A. Haluk KILINÇ,Yasemin TEZ,Zeki , Boyarmadde Bitkilerinden Elde Edilen Özüt İle Farklı Mordanlar Eşliğinde Yün Elyafın Boyanması
357 ACEMİOĞLU,Bilal GÜZEL,Yahya , Bazı Biyolojik Aktif Özellik Gösteren Bileşiklerin Konformasyon Analizlerinin İncelenmesi
358 YÜRÜKSOY IŞIK,Belma GÜVEN,Olgun , SO2-TBHP Redoks Başlatıcı Çifti İle Elde Edilen Poli(Etil Metakrilat)'ın Denizli ve Çankırı Travertenlerinin Korunmasında Kullanılabilirliği
359 ALİŞOĞLU,Vahit, 2 KH2PO2 + MnCl2 ? 2 KCl + Mn(H2PO2)2 + H2O Sisteminde Faz Dengelerinin Araştırılması
360 APAK,Vildan BAYÜLKEN,Seval KARAKELLE,Bektaş , Bitümlü Şistlerle Sulardan Civa Giderilmesi
361 SÖNMEZOĞLU ÇETİN,İnci KOZCAZ,Mustafa İMER,Filiz , Arabik Asidin Sulu Çözeltilerinin İletkenlik Ve Viskozite Özellikleri
362 BALIMTAŞ KALYONCU,Nurgül OKAY,Oğuz , Poliakrilamid Jellerinin Sentez Şartları İle Özellikleri Arası İlişkiler
363 BEŞİRLİ,Necati ADALI,Gamze , Klora - Pentamin Krom (III) Klorür ve Klora-Pentamin Kobalt (III) Klorür Kompleks İyonlarının İyon Değiştirici Reçineler Üzerinde Akuvasyon Kinetiği
364 ERTUĞRUL ATALAY,A. TİNÇER,Teoman , Polietilen - Polipropilen Karışımların Isıl Özellikleri Ve Analizi
365 AKINAY,Ali Erkan TİNÇER,Teoman , Bazı Vinil Monomerlerin Politetrafloroetilen Üzerine Gama Işıması İle Aşılanması
366 AKINAY,Ali Erkan TİNÇER,Teoman , Politetrafloroetilen Tozu Dolgulu Alçak Yoğunluk Polietilen Karışımları; Mekanik Özellikleri Ve Uv Dayanımı
367 YÜKSEL,Ümran KARAKAŞ,Ragıp , Sodyum Karbonatla Modife Edilen Perlitin İnce Tabaka Kromatografisi Adsorbanı Olarak Kullanılması
368 ALKAN,Salih ARSLAN,Oktay CEYLAN,Hasan , Bentonit Kili Üzerine Üreaz Enziminin Adsorbsiyonu
369 TUNÇ,Mehmet GÜR,Aycan ÇOLAK,Sabri KOCAKERİM,M. Muh, Yüksek Katı/Sıvı Oranlarında Uleksitin H2SO4 Çözeltilerinde Çözünürleştirme Kinetiği
370 TUNÇ,Mehmet KOCAKERİM,M. Muhtar BAYRAKÇEKEN,Samih , Sülfürik Asit Çözeltisinde Üleksit Mineralinin Çözünürleştirme Mekanizması
371 SALİH,Bekir DENİZLİ,Adil KAVAKLI,Cengiz PİŞKİN,Erh, Ditizon Bağlı Polimerik Partiküllerle Atık Sulardan Bazı Toksik Metallerin Uzaklaştırılması
372 DEMİRELLİ,Kadir COŞKUN,M. İLTER,Zülfiye AHMEDZADE,, 2-(3-Fenil-3-Metil Siklobütil)-2-Hidroksietil Metakrilat
373 DEMİRELLİ,Kadir COŞKUN,M. EROL,İ. AÇIKSES,Aslışah , 2-(3-Fenil-3-Metilsiklobütil)-2-Hidroksetil Metakrilat - Stiren Kopolimerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu
374 AKKAN,Ufuk OKAY,Oğuz , Poliakrilamid Bellerinde Kinetik Olarak Donmuş Yapıların İncelenmesi
375 ŞANLI,Oya PULAT,Mehlika KISAKÜREK,Duygu , Bis(Trihalofenokso) (Tetrametiletilendiamin) Bakır (II) Komplekslerinin Katı Halde Isıl Bozunması İle Poli(Dihalofenilen oksit) Sentezi
376 ŞANLI,Oya AYTEMİZ,Sevim ÜNAL,Halil İbrahim , Poli(etilen tetraftalat) Liflere Seryum Amonyum Nitrat Başlatıcı Kullanılarak Akrilamid Aşılanması
377 ERÇAĞ,A. ERÇAĞ,Erol , İyon Seçimli Elektrot Yardımı ile 3',4'-Dichloropropion Anilide'nin Hidroliz Kinetiğinin İncelenmesi
378 ALKAN,Cemil MIH,Meryem ARAS,Leyla , Mineral Parçacık İle Doldurulmuş Polipropilenin Reolojik Özellikleri
379 MIH,Meryem ARAS,Leyla , Poli(Diklorofenilen Oksit) İle Sülfonlanmış Polistiren Polimerlerinin Karışabilirlik Çalışması
380 YURTSEVER,Mine YURTSEVER,Ersin , Polipirollerin Büyüme Mekanizmaları: Teorik Bir İnceleme
381 SAN,Nevim ÇINAR,Zekiye , Sulu Titanyum Dioksit Süspansiyonlarında Ftalikasidin Fotokatalitik Degradasyonu
382 SELÇUK,Ahmet CEYLAN,Hasan , Termal İşleme Tabi Tutulan Sepiolitin, Bazı Organik Bazlarla Etkileşmesinin Spektrofotometrik İncelenmesi
383 HATİPOĞLU,Arzu ÇINAR,Zekiye , Butanol'den OH Radikali İle Hidrojen Koparılması Reaksiyonlarının Kinetiğinin İncelenmesi
384 KESKİNEL,Muzaffer OKAY,Oğuz , Metil Metakrilat - Etilenglikol Dimetakrilat Kopolimerizasyonunda Halka Oluşum Reaksiyonları
385 YALÇIN,Mustafa KIZILCIKLI,İrfan DALOĞLU,A. Alper , Çinko-N-Dialkilditiokarbamatların NBR,XNBR ve HNBR Kauçuk Lakının ve Rejenere Kauçuk Formlarının Vulkanizasyonunda Ultra Vulkasit Olarak Uygulanması
386 BİBER,F. Zümrüt ÖZAKAY,Hülya YURT,Fatma ÜNAK,Perih, Türkiye'De Tüketilen Yemek Tuzu Örneklerindeki İyot Miktarlarının İzotop Seyreltme Analizi İle Tayini
387 HELVACI,Ahmet EMRULLAHOĞLU,Ö. Faruk , Sol-Jel Metodu İle Alümina Esaslı Seramik Membranların Hazırlanması
388 EVCIN,Atilla TUTKUN,Osman , Faz Dönüşüm Prosesiyle Asimetrik Polimer Membranların Hazırlanması
389 BAYRAK,Yüksel TOPALLAR,Hüseyin EKMEKÇİ,Servet , Anhidrojene Ve Hidrojene Ayçiçek Yağının Suyun İçerisine Diffüzyonu
390 KANDEMİR,Gülçin BOYDAĞ,Şenel , Polymers In Space
391 KAYAMAN,Nilhan HAMURCU,E. Elif UYANIK,Nurseli BAYS, Yarı İçiçe Girmiş Polimerik Hidrojellerin (Yarı-IPN) Sentezi ve Karakterizasyonu
392 AKDENİZ,Hatice Gonca KABASAKALOĞLU,Melike , Çinko Korozyonunun Organik Moleküllerle Önlenmesi
393 BASAN,S. SARI,Bekir TALU,Muzaffer , Bazı Polianilin Kompozitlerinin Isısal Bozunması
394 YILMAZ,A. B. DURAL,M. , Yarseli Baraj Gölünün Fiziksel Ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi
395 DEMİRBOĞA,Banu ÖNAL,Ahmet M. , Elektrokimyasal Yöntemle Elde Edilen İletken Polimerlere Elektroliz Ortamının Etkisi
396 ÇAYKARA,Tuncer GÜVEN,Olgun , Radyasyonla İnorganik Dolgulu Poli(2-Hidroksi Etil Metakrilat) Kompozitlerinin Hazırlanması Ve Termal Karakterizasyonu
397 AYDINLAR,Emel SALİH,Bekir , Boya Takılı Polimerik Partiküllerle Sulardan Methiocarb Pestisitinin Uzaklaştırılması Ve Düşük Methiocarb Miktarlarının Tayini
398 ALKAN,Salih CEYLAN,Hasan , Değişik Kil Mineralleri Üzerinde Piridin Adsorpsiyonunun İnfrared Spektroskopisi İle İncelenmesi
399 ULUTAN,Sevgi NAKAGAWA,Tsutomu , Separability Ethanol And Water Mixtures Through PTMSP-Silica Membranes in Vaporation
400 ERGİN,Mehmet ÖZDEMİR,Eyüp İLTER,Zülfiye , (2-Fenil-1,3-Dioksalan-4-Yl) Metil Metakrilat N-Vinil Pirolidon Kopolimerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi
401 ERGİN,Mehmet ÖZDEMİR,Eyüp İLTER,Zülfiye , (2-Fenil-1,3-Dioksalan-4-Yl) Metil Metakrilat Akrilonitril Kopolimerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi
402 İCİL,Huriye, Fotokararlı Perilen 3,4,9,10-Tetrakarboksilik Asid-Bis-N,N'-Dodesil Polümid Sentezi Ve Karakterizasyontu
403 İLTER,Zülfiye ÖZDEMİR,Eyüp AÇIKSES,Aslışah , Glisdilemetakrilat Ve Stiren Kopolimerlerin Sentezi Karakterizasyonu Ve Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi
404 YALÇIN,Mustafa KIZILCIKLI,İrfan DALOĞLU,A. Alper , Bazı Organometal Vulkasitlerle Kolza Yağından Hazırlanan Altın Faktislerîn Nbr Kauçuklarının Vulkanizasyonunda Uygulanması
405 TEMÜZ,M. Mürşit COŞKUN,M. KOCA,M. AHMEDZADE,M. , 3-Tetrahidrofurfuriloksi-2-Hidroksipropilmetakrilat- (2-Fenil-1.3-Dioksalan-4-İl) Metilmetaktilat Kopolimerînin Sentezi Ve Bazı Özelliklerinin Tayini
406 YILDIZ,Ufuk HAZER,Baki ÇAPEK,Ignac , Stiren Ve Metil Metakrilat'Ln Makromonomerik Azo Başlatıcıyla Dispersiyon Polimerizasyonu
407 SARI,Bekir TALU,Muzaffer , Bazı Anilin Türevlerinin Elektrokimyasal Yöntemle Polimerleştirilmesi Ve Özelliklerinin İncelenmesi
408 ÇALDIRAN,Yasemin SARAYDIN,Dursun KARADAĞ,Erdener , Hidroksamik Asit Hidrojellerine Uranyum Asetat Çözeltisinden Uranyum Soğurulmasının İncelenmesi
409 SAVAŞKAN,Sevil HAZER,Baki VOLGA,Cüneyt , Katyonik Polimerizasyon Yöntemiyle Makromonomerik Politetrahidrofuran Peroksi Başlatıcılarının Sentezi
410 HAZER,Baki SAVAŞKAN,Sevil , Makromonomer Peroksi Başlatıcılar İle Çapraz Bağlı Çok Bileşenli Kopolimerler Sentezi
411 SARAYDIN,Dursun ÇALDIRAN,Yasemin KARADAĞ,Erdener , N,N'-Metilenbisakrilamid İle Çapraz Bağlanmış Hidroksamik Asit Hidrojellerinin Hazırlanması, Şişme, Difüzyon Ve Ağ Yapı Özelliklerinin Araştırılması
412 SÖNMEZ,Gürsel USTAMEHMETOĞLU,Belkıs SARAÇ,A. Sezai, The Role Of Monomer Concentrations On The Formation Of Soluble And İnsoluble Pyrrole-Acrylamide Copolymers
413 EROL,İ. COŞKUN,M. DEMİRELLİ,Kadir AHMEDZADE,M. , 2-(3-Metil-3-Metil Siklobütil)-2-Hidroksietil Metakrilat-Akrilonitril Kopolimerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu
414 DEĞİRMENCİ,M. COŞKUN,M. DEMİRELLİ,Kadir AHMEDZADE,, Poli [2-(3-Metil-3, p-Tolilsiklobütil)-2-Oksoetil Metakrilat]ve Oksim Türevinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
415 KOCA,M. COŞKUN,M. TEMÜZ,M. Mürşit AHMEDZADE,M. , 3-Fenoksi-2-Hidroksi Propil Metakrilat Monomeri İle Polimerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu
416 POLAT,Rezzan BAYRAMOĞLU,Gülay EMREGÜL,Kaan C. , NaCl Çözeltisi İçinde Saf Aluminyumun Çukur Korozyonuna Çeşitli Parametrelerin Etkileri
417 KAYHAOĞLU,H. YAZICI,Birgül ERBİL,Mehmet , Betonarme Demirinin Korozyonunu Klorürlü Ortamlarda Azaltıcı Katkıların Kullanımı
418 YILMAZ,A. B. ERBİL,Mehmet YAZICI,Birgül , Beton Dayanımına Ve Betonarme Çeliğine Klorür İyonlarının Etkisi
419 ÖKSÜZ,Mustafa SAMUR,Ramazan YILDIRIM,Hüseyin KOZ,M, Plastik Tozların Plazma Püskürtme Yöntemiyle Kaplanması
420 ÖKSÜZ,Mustafa SAMUR,Ramazan YILDIRIM,Hüseyin ALTUN, Alevle Püskürtme Yöntemiyle Kaplanan Etilen-Vinil Alkol Kopolimer Termoplastik Tozların Mekanik Ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi
421 YAVUZ,Özlem SEZER,Esma SARAÇ,A. Sezai , Electrochemical Induced Redox Polymerization Of Acrylamide
422 KUL,Ali Rıza CEYLAN,Hasan , Suya Geçmesi Muhtemel Tarımsal İlaçların Kil Minarelleri Üzerine Tutulması
423 AYDINLI,Bahattin TOPPARE,Levent TİNÇER,Teoman , Polipirol Ve Çok Yüksek Molekül Ağırlıklı Polietilen Köpük İletken Kompoziti
424 MAHRAMANLIOĞLU,M. GÖKTÜRK,S. , Bir Fizikokimya Deneyinde Bilgisayar Kullanımı
425 KUBİLAY,Şenol CEYLAN,Hasan , Bazi Alkali Halojenürlerin Killerle Etkileşmesinin İncelenmesi
426 ÖZACAR,Mahmut ŞENGİL,İ. Ayhan , Koagülasyon Prosesinde Polielektrolîtlerin Kullanılması
427 ÖZACAR,Mahmut ŞENGİL,İ. Ayhan , Alunit Cevherinin Kalsinasyon Kinetiği
428 TAŞTEKİN,Mustafa KENAR,Adnan AKAY,M. Abdülkadir ÇA, Ono Tipindeki Tridentat Schiff Bazları - Kalay(I I) Komplekslerinin Hazırlanması Ve Yapılarının İncelenmesi
429 İRİŞLİ,Sevil DEMİRHAN,Funda SARIKAHYA,Yüksel , Bazı Yeni Mo-N2 Komplekslerinin Sentezleri
430 KESİCİ,Neslin İŞÇİ,Hüseyin KISAKÜREK,Duygu , Halojenlenmiş Fenol-Piridin-Co Komplekslerinin Isısal Bozunmalarının İncelenmesi ve Karşılaştırılması
431 GÖNEN,Z. Serpil KIZILYALLI,Meral PAMUK,H. Önder , Synthesis And Characterization Of Some Condensed Rare Earth Oxyphosphates
432 DEMİRHAN,Funda SARIKAHYA,Fadime SARIKAHYA,Yüksel , Reaction Of TIN(IV) Chloride With Schiff Base And New Metal Schiff Base Complexes
433 TÜRKYILMAZ,Murat ABDULLAYEV,Adilhan , Bakır Karboksilatın Sentezi, Yapısı, Özellikleri ve Uygulama Alanlarının İncelenmesi
434 KAYRAN,Ceyhan OKAN,Eser , Tetrakarbonil(Norbornadien) Molibden(0) Kompleksindeki Norbornadien Ligandının 2,2'-Bipiridin İle Yerdeğiştirme Kinetiği
435 TOPALOĞLU,Işıl, Amido, Monoalkilamido ve Bisalkokso Nitrozil [Tris(3,5-Dimetil-Pirazol)Borato] Molibden Bileşiklerinin Sentez ve Karakterizasyonu
436 ŞİŞMANOĞLU,T. PURA,S. BAŞTUĞ,A. Seza , Bakır(I I) Ve Seryum(I I I) İonlarının 5-Sülfosalisilikasid Ve Sitrik Asid İle Verdiği İkili Ve Üçlü Komplekslerin Oluşumlarının Termodinamiği
437 ATAKOL,Orhan NAZIR,Hasan YILMAZ,Nazife TAŞTEKİN,Mu, 1,3-Diaminopropan İle 3,5-Dinitrosalisilaldehitin Monokondensasyon Reaksiyonuyla Elpe Edilen Onn Asimetrik Schiff Bazı Ve Nikel Kompleksi
438 TOPALOĞLU,Işıl, Molibden İçeren Yeni Bir Metallo-Ligand [MO{HB(3,5-Me2C3HN2)3}(NO) Cl(OC6H4PPh2)]
439 AMİRASLANOV,İmameddin, Anorganik Bileşiklerin Kristal Yapılarının Önceden Haber Verilmesi Ve Modelleştirilmesi
440 GÜMGÜM,Bahattin BİRİCİK,Nermin , Dinonilditiyofosforik Asidin Sentezi ve Bazı Metallerin (Cu++ Zn++) Ekstraksiyonunda Uygulanması
441 USLU,Aylin KILIÇ,Adem AHSEN,Vefa , Hekzaklorosiklotrifosfazatrien İle 1,4,7,10,13-Pentaoksa-2-Siklopentadesilmetanol'Ün Reaksiyonu
442 ÜLKÜ,Kubilay KARACAN,Nurcan , Piperazin Ligandlı Bazı Hofmann Tipi Kafes Yapı Ve Klatratların İnfrared Spektroskopisi İle İncelenmesi
443 KURTOĞLU,Mükerrem BİRBİÇER,Nurcan SERİN,Selahattin, Bazı Azo Bileşiklerinin Potansiyometrik Titrasyonu İçin Çözücü Belirlenmesi
444 BİRBİÇER,Nurcan KURTOĞLU,Mükerrem SERİN,Selahattin, Polioksietilen Gruplu Yeni Schiff Bazı Ve Metal Komplekslerinin Sentezi
445 BAYIR ALTUNTAŞ,Zehra BEKAROĞLU,Özer , Azokinoksalin Grupları İçeren Paladyum Komplekslerinin Sentezi
446 GÜMGÜM,Bahattin ÖZTÜRK,Gülşen , Bazı Doğal Numunelerde Klasik Ve Mikrodalga Çözünürleştirme Yöntemlerinin Karşılaştırılması
447 CEYHAN,Tanju BEKAROĞLU,Özer , Substitue Yeni Ni(II) ve Zn(II) Ftalosiyaninlerin Sentezi
448 ÖZKAYA,Ali Rıza BAYIR ALTUNTAŞ,Zehra HAMURYUDAN,Es, Hidroksietiltiyo Grupları Taşıyan Ftalosiyaninlerin Elektrokîmyasal Davranışlarının İncelenmesi
449 İDE,Semra ÖZTAŞ,S. Gül ANCIN,Nilgün TÜZÜN,Mürşide , Structural and Spectral Studies Of 2-(3,4,5-Trimethoxyphenyl) - Benzothiazole And Its Complex With Ni(II)
450 TÜMER,Mehmet KÖKSAL,Hüseyin SERİN,Selahattin , Çeşitli Schiff Bazı Ligandlarının Ni(II), Cu(II), Co(II), Sn(II) ve Cd(II) Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Termal Özelliklerinin İncelenmesi
451 DELİGÖZ,Hasalettin ERDEM,Emin , Diazo Sübstitüe Kaliks[4]Aren Türevleri İle Fe Katyonunun Çözücü Ekstraksiyonu
452 ATALAY,Tevfik AKGEMCİ,E. Güler , Bazı Tiyosemikarbazon-Metal Komplekslerinin Spektrofotometrik Metotla İncelenmesi
453 NECEFOĞLU,Hacali ŞENDİL,Kıvılcım , Kobalt(II) Arilkarboksilatlarının Nikotinamid Komplekslerinin Sentezi
454 ÜLKÜSEVEN,Bahri GENEL,Ayhan Y. , 2 - Benziliden- Ve Salisiliden- Karbamohidrazonotioikasiö Etil Ve Allil Esterlerinin Pd(I I) Komplekslerinin İncelenmesi
455 CERİTOĞLU,Merih BAYAT,Cuma , Yapay Zeolitlerin Sentezi Ve İyon Değiştirme Kapasitesinin Tayini
456 KIZILCIKLI,İrfan TANYOLAÇ,Süleyman , Susuz Ortamda 6-Semikarbazono 9-17 Mono Metil Sübstitüe Oktadekanoik Asidlerin Potansiyometrik Titrasyonları
457 ŞEKERCİ,Memet ALKAN,Cihan TAŞ,Eşref , 1-Amino-3-N-(Benzilamino) Propan Ligand'ının ve Cu+2 , Ni+2 , Cd+2 Komplekslerinin Sentezi
458 YILMAZ,Gürkan Atınç ÖNAL,Ahmet M. ÖZKAR,Saim , Grup 6 Elementlerinin Trikarbonilsiklooktatetraenmetal(O) Komplekslerinin Sentezi Ve Elektrokimyası
459 TAŞ,Eşref KAYA,Mehmet ŞEKERCİ,Memet , N-(8,9-o-Propiliden-1,6-Diaza Nonan) Glioksim'in Sentezi ve Ni(II), Cu(II), Co(III) Komplekslerinin İncelenmesi
460 KASUMOV,Veli UCUN,Fatih KARTAL,İbrahim KÖKSAL,Fevz, ESR Studies Of The Radical Intermediates In Aerobic Reactions Of 3,5-D,-Tertbutyl-o-Benzoquinone Oximes With Cu(II), Co(II), Ni(O), Pd(II), VO(II), Mn(II), Zn(II)
461 KASUMOV,Veli, ESR Studies Of New Oxovanadium(IV) Complexes With Schiff Base Ligands Containing Sterically Hindered Phenol Pragment
462 KASUMOV,Veli UCUN,Fatih KARTAL,İbrahim KÖKSAL,Fevz, Syntheesis, Spectroscopic And ESR Investigation Of New Cu(II) Complexes With Redox-Active Salicylaldimines, Oxidative C-C In The Saliciylaldiminates Of Cu(II)
463 KASUMOV,Veli, Synthesis, Structure And Redox Properties Of Transition Metal Complexes With 2-Hydroxy Benzylamines Containing Hindered Phenol
464 BALABAN,Ayla ERK,Birgül UYAR,Tahsin , Bazı Schiff Bazı Cu(II) Komplekslerinin Sentezleri ve Sabitlerinin Spektrofotometrik Olarak Hesaplanması
465 ÖZTÜRK KARAGÖZ,N. Sibel YALÇIN,Mustafa , Potasyum Karonat Üretiminde Değişik Aminlerin Kullanılarak Verimin Arttırılmasının Araştırılması
466 YILMAZ,Hamza NAZIR,Hasan ÜLKÜ,Dinçer TAHIR,M. Nawa, Crystal Structure Of N-(2-Pyridil)-2-Hydroxy-1-Naphtaldimine
467 BEGEÇ,Saliha KILIÇ,Adem ÇETİNKAYA,Bekir , 2-(2,4,6-Tri-TeriBütilfenoksi)-2,4,4,6,6,8,8- Heptaklorosiklo- 2?5, 4?5, 6?5, 8?5 Tetrafosfazatetraen'in Sentezi
468 KARABEY,Leyla ASLAN,Aydan İŞÇİ,Hüseyin KISAKÜREK,D, Poli(Dihalfenilen Oksitlerin) Halojenli Fenol-Ni Komplekslerinden Farklı Metodlarla Sentezlenmesi Ve Karakterizasyonu
469 GÖKMEŞE,Faruk GÖKSU,Gülay ÜNLÜ,Nuri SOLAK,Ali Osma, Germanyum' Un N-(2-Hidroksifenil)-3-Hidroksisalisilaldimin Ligandı Kullanılarak Adsorptif Sıyırma Voltametrisi Tekniği İle Tayini İçin Yöntem Geliştirilmesi
470 SAY,R. SALİH,Bekir BEKTAŞ,S. GENÇ,Ö. , GAZ KROMATOGRAFİSİ- ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRESİ (GC/AAS) HİBRİT SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ALKİL-CİVA TÜRLEN DİRİLMESİNDE KULLANİMİ
471 UÇAR,Mustafa SOLAK,Ali Osman TOY,Mehmet , 3'-HALOJEN-4-METOKSİSAZOBENZEN TÜREVLERİNİN ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
472 GÖKSU,Gülay ÜNLÜ,Nuri GÖKMEŞE,Faruk SOLAK,Ali Osma, N-(FENİL)-3,4-DİHİDROKSİBENZALDİMİN LİGANDI KULLANILARAK GERMANYUM'UN ABSORPTİF SIYIRMA VOLTAMETRİSİ TEKNİĞİ İLE TAYİNİ İÇİN YÖNTEM GELİŞTİRİLMESİ
473 USTAER,Celal, ŞAPHANE DAĞI (İZMİR) ALUNİTLERİNİN SICAKLIKLA BOZUNMASI ve BOZUNMA ÜRÜNLERİNİN X- IŞINI TOZ KIRINIMI İLE İNCELENMESİ
474 USTAER,Celal KAR,Fuat , SULU ÇÖZELTİDE Fe+++ ve C++ SEÇİMLİ EKSTRAKSİYONU
475 KILIÇEL,Fevzi NUTKU,Mustafa Yalçın AĞIRTAŞ,Mehmet , VAN ŞEHİR MERKEZİNDEKİ YOL TOZLARINDA BAZI TOKSİK AĞIR METAL (Pb, Cd, Cu, Ni, Mn, Zn, Bi, Co) KİRLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
476 YALÇIN,Mustafa TAVMAN,Aydın , SUSUZ ORTAMDA BAZI 5-KETO MONOMETİL SUBSTİTÜE VE MONOMETİL SUBSTİTÜE HEKZADEKANOİK ASİDLERİN pKa DEĞERLERİNİN HESAPLANMASI
477 ACEMİOĞLU,Bilal ONGANER,Yavuz , GERÇEK FLORESANS SPEKTRUMLARININ BELİRLENMESİ
478 ÖZAKAY,Hülya BİBER,F. Zümrüt YURT,Fatma ÜNAK,Perih, EGE BÖLGESİ İÇME SUYU ÖRNEKLERİNDEKİ İYOT MİKTARLARININ İZOTOP SEYRELTME ANALİZİ İLE TAYİNİ
479 YILDIZ ERDEN,Emel BOZTEPE,Hamit , BAZI FONKSİYONEL GRUPLARIN SİMETRİK VE ASİMETRİK s-TRİAZİN TÜREVLERİNİN U.V. SPEKTRUMLARINA ETKİSİ
480 GÜVENALP,Z. ÇAKIR,A. DEMİREZER,L. Ö. HARMANDAR,M. , CENTRANTHUS LONGIFLORUS subsp. LONGIFLORUS BİTKİSİNİN YAĞ ASİTLERİNİN GAZ KROMATOGRAFİSİ İLE İNCELENMESİ
481 BAĞDAT,Sema GÜÇER,Şeref , ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRESİ İLE ÇAY EKSTRAKLARINDA MANGAN SPESİYASYONU
482 İZGİ,Belgin MEŞE,Sevgi GÜÇER,Şeref , ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROFOTOMETRESİ İLE GRAFİT ÖRNEKLERİNDE BARYUM TAYİNİ
483 BÜYÜKTUNCEL,E. BEKTAŞ,S. SALİH,Bekir GENÇ,Ö. , HPLC/GFAAS VE HPLC/HGAAS YÖNTEMLERİ İLE JEOTERMAL SU ÖRNEĞİNDEKİ ARSENİK TÜRLENDİRİLMESİ VE TAYİNİ
484 SAY,R. SALİH,Bekir BEKTAŞ,S. GENÇ,Ö. , GAZ KROMATOGRAFİSİ - ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRESİ (GC/AAS) HİBRİT SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ALKİL-CİVA TÜRLENDİRİLMESİNDE KULLANIMI
485 UÇAR,Mustafa SOLAK,Ali Osman TOY,Mehmet , 3'-HALOJEN-4-METOKSİAZOBENZEN TÜREVLERİNİN ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
486 UÇAR,Mustafa SOLAK,Ali Osman AKSU,M. Levent TOY,Me, 4'-HALOJEN-4-AMİNOAZOBENZEN TÜREVLERİNİN ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞLARININ VE ADSORPSİYON ETKİSİNİN İNCELENMESİ
487 İBRAHİM,El Hadi M. BEKTAŞ,S. GENÇ,Ö. KESENCİ,K. Pİ, Specifİc Sorbents For Cadmium Detoxification
488 ALP,Ahmet AYDIN,Ali Osman , ALKALİ KATKILI BOKSİTİN KATI FAZ REAKSİYONLARI
489 GÜLCE,Handan ÖZYÖRÜK,Haluk ÇELEBİ,Serdar S. YILDIZ, POLİVİNİLFERROSENYUM PERKLORAT MODİFİYE ELEKTRODUNA GLUKOZ OKSİDAZ ENZİMİNİN TUTUKLANMASIYLA HAZIRLANAN YENİ BİR AMPEROMETRİK ENZİM ELEKTRODU
490 CAN,Muzaffer PEKMEZ,Kadir PEKMEZ,Nuran YILDIZ,Atti, ANİLİN-TİYOFEN KOPOLİMERİNİN ELEKTROKİMYASAL SENTEZİ
491 İNAM,Recai SOMER,Güler , POLAROGRAFİK YÖNTEMLE KANDA SELENYUM TAYİNİ
492 FİLİK,Hayati TÜTEM,Esma DOĞUTAN,Melek , HEKZADESİLPİRİDİNYUM BROMÜR VARLIĞINDA RUTİN İLE SPEKTROFOTOMETRİK GALYUM(III) TAYİNİ
493 ERTURAN,Seyfettin YALÇIN,M. CANKURTARAN,H. KUNT,G., 4-DİMETİLAMİNOSİNNMALDEHİD İLE ÇEŞİTLİ ANİLİNLERDEN TÜREYEN SCHİFF BAZLARI VE Cu(II) KOMPLEKSLERİNİN SİKLOVOLTAMETRİK İNCELENMESİ
494 TUNCEL,Mehmet SERİN,Selahattin , H-ASİDİ İÇEREN AZO BOYAR MADDELERİNİN ASİDİK ÖZELLİKLERİNİN POTANSİYOMETRİK TİDRASYON YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ
495 ZEYBEK,Ayşe ERDOĞAN,Yunus ZEYBEK,M. Sadrettin , ÇEŞİTLİ BORLU NUMUNELERİN TERMAL ANALİZLERİ
496 NARİN,İbrahim SOYLAK,Mustafa DOĞAN,Mehmet , ORTA ANADOLU BÖLGESİNDEN TOPLANAN SU ÖRNEKLERİNİN LİTYUM, RUBİDYUM VE STRONSİYUM DERİŞİMLERİ
497 YÜCESOY,C. YARDIMCI,A. ERK,N. , COMPARISON OF COLORIMETRIC METHODS DEVELOPED FOR THE DETERMINATSON OF AMLODIPINE
498 UÇAN,Mustafa GEDİKBEY,Tevfik , BAZI SUBSTİTUE vic-DİOKSİMLERİN POTANSİYOMETRİK TİTRASYON YÖNTEMİ ÎLE pKa SABİTLERİNİN TAYİNİ
499 PEKİN,Mürşit KABAOĞLU,Saadet ARIÖZ,Filiz KARADERİ,, KOBALT (II), EDTA ve NH3 ÜÇLÜ KOMPLEKSİNİN KARARLILIK SABİTLERİNİN POTANSİYOMETRİK YÖNTEMLE TAYİNİ
500 SEZER,Gamze EROĞLU,Ahmet E. VOLKAN,Mürvet ATAMAN,O, İÇME SULARINDAKİ ANTİMONUN ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRESİ İLE TAYİNİ
501 ÖZACAR,Mahmut ŞENGİL,İ. Ayhan , BİTKİ DOKULARINDAKİ TANİNLERlN TAYİNİ İÇİN SPEKTROFOTOMETRİK METODLAR
502 ACAR,N. TULUN,T. , POLİ(SODYUMFOSFAT)'IN 1,4 AMİNOBENZOİLKLORÜRLE VE OLUŞAN KOMPLEKSİN METAL İYONLARIYLA VERDİĞİ REAKSİYONLARIN İNCELENMESİ
503 YEŞİLÇİMEN,Ferda AYCAN,Şule , KROM KAPLAMA BANYOLARINDA KROM (III) VE KROM (VI)'NIN YANYANA TAYİNİ
504 YURDAKOÇ,M. Kadir HOŞGÖREN,Halil , SOLVENT EXTRACTION OF La3+ WITH ETHYLENEDIAMINE-N,N'-DITETRADECYL-N,N'- DIACETIC ACID (EDDAT) IN DICHLOROMETHANE
505 REİS,İzzet ERDOĞAN,Yunus ZEYBEK,M. Sadrettin , BORLU TERMAL SULARIN İNCELENMESİ
506 TOR,İzzet İBİŞ,Cemil HIZAL,Jülide , TRİKLORETİLEN TÜREVLERİYLE METALLERİN VERDİKLERİ BİLEŞİKLERİN ANALİTİK İNCELENMESİ
507 KAR,Fuat, SUSUZ ORTAMDA 2-AMİNO-3-MERKAPTO-1,2,4,-TRİAZİN-5-ON'UN POTANSİYOMETRİK TİTRASYONU VE KANTİTATİF TAYİN İMKANININ ARAŞTIRILMASI
508 KAR,Fuat, 4-(2-HİDROKSİFENİL) SPİNESAMİN MANGAN KOMPLEKSİ OLUŞUM HIZ SABİTLERİNİN TAYİNİ
509 KAR,Fuat, 4-(2-HİDROKSİFENİL) SPİNESAMİN'İN SICAKLIK ve pH'YA BAĞLI SPEKTROFOTOMETRİK İNCELENMESİ ve pKa' SININ TAYİNİ
510 GÖK,Elmas ATEŞ,İ. Serdar , Kemilüminesans Yöntemle Fe3+ ve Cu2+ Metal İyonlarının Tayini
511 PEKİN,M. DEMİR DEMİRCAN,H. CÜCÜ KURT,A. GÜLERMAN,N, BAZİ SUBSTİTUE 1,2,4, - TRİAZOLİN-3-TÎYON TÜREVLERİNİN Co (II) ile OLUŞTURDUĞU KOMPLEKSLERİN KARARLILIK ve ASİT SABİTLERİNİN POTANSİYOMETRİK YÖNTEMLE TAYİNİ
512 ERDOĞAN,Sait HAMAMCI,Candan HOŞGÖREN,Halil , DETERMINATION EXTRACTION EQUILIBRIUM CONSTANTS OF ALKALI METAL PICRATES WITH N,N'- DIBENZYL-18-CROWN-6
513 TOR,İzzet GÜMÜŞ,Gülçin ÖZTÜRK DEMİRATA,Birsen , A COMPUTER METHOD FOR THE SPECTROPHOTOMETRIC ANALYSIS OF MULTICOMPONENT SYSTEM AND ITS APPUCATION TO THE DERIVATIVES OF SALICYLIC ACID
514 TOR,İzzet FİLİK,Hayati DEMİRCİ,Sema , MELAMİN FOKMALDEHİT REÇİNESİNDE SELENYUMU ZENGİNLEŞTİRME KOŞULLARININ İNCELENMESİ
515 AKSELİ,Ayçiçek RAKICIOĞLU,Yener , Ce (III)'ÜN FLORİMETRİK TAYİNİ İÇİN YENİ BİR REAKTİF OLARAK SODYUM TRİMETAFOSFAT
516 AKSELİ,Ayçiçek RAKICIOĞLU,Yener , Ce (III)'ÜN FLORİMETRİK TAYİNİ İÇİN YENİ BİR REAKTİF OLARAK SODYUM TETRAMETAFOSFAT
517 KARADAĞ,R. DÖLEN,Emre , ARKEOLOJİK TEKSTİLLERDE 6,6'- DİBROMİNDİGONUN ÇEŞİTLİ ÇÖZÜCÜLERLE EKSTRAKSİYONU VE SPEKTROFOTOMETRİK OLARAK İNCELENMESİ
518 PARLATAN,H. Kürşat BASAN,Hasan GÖĞER,Nilgün G. ÖZD, QUANTITATIVE DETERMINATION OF AZATHIOPRINE IN TABLETS BY 1H NMR SPECTROSCOPY
519 BOMBA,Fersun GÖĞER,Nilgün G. ORBEY,Mehmet Tevfik , SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATION OF IONIZED CALCIUM IN MILK SAMPLES
520 BÖYÜKBAYRAM,A. Elif VOLKAN,Mürvet ATAMAN,O. Yavuz,, GERMANYUMUN SULU ORTAMDA FLORESANS YÖNTEMİ İLE TAYini
521 ÖZKAN,S. A. USLU,B. ŞENTÜRK,Z. DERMİŞ,S. BİRYOL,İ., VOLTAMMETRIC DETERMINATION OF SALBUTAMOL IN PHARMACEUTICAL PREPARATIONS BASED ON ELECTROCHEMICAL OXIDATION AT PLATINUM AND GLASSY CARBON ELECTRODES
522 ŞENTÜRK,Zühre ÖZKAN,Sibel A. GÖĞER,Nilgün G. PEHLİ, VOLTAMMETRIC DETERMINATION OF SECNIDAZOLE IN TABLETS
523 ONUR,F. ERK,N. , SPECTROPHOTOMETRIC SIMULTANEOUS ANALYSIS OF RAMIPRIL - HYDROCHLOROTHIAZIDE MIXTURE IN TABLETS
524 KILIÇ,Serap ŞİMŞEK,Işıl , ÇAY DEMİNDE FLORÜR MİKTAR TAYİNİ
525 TUNÇELİ,Adalet TÜRKER,A. Rehber , GÜMÜŞÜN AMBERLİTE XAD-16 İLE ZENGİNLEŞTİRME ŞARTLARININ ARAŞTIRILMASI VE AAS İLE TAYİNİ
526 ARIÖZ,Filiz ANILANMERT,B. YALÇIN,G. DÖLEN,Emre , CİSPLATİN / o-FENİLENDİAMİN (OPDA) KOMPLEKSİNİN OPTİMUM OLUŞUM KOŞULLARININ SAPTANMASI
527 YILMAZ,G. KORKUSUZ,F. ARAS,N. K. , KEMİKTE FLOR'UN İYON SEÇİCİ ELEKTROD İLE TAYİNİ
528 VOLKAN,Mürvet EROĞLU,Tijen EROĞLU,Ahmet E. ATAMAN,, A NOVEL SORBENT TUBE FOR AMBIENT HYDROGEN SULFIDE DETERMINATION
529 MERDİVAN,M. AYGÜN,R. S. , DETERMINATION OF TRACE HEAVY METALS BY FLAME ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY AFTER SOLVENT EXTRACTION
530 CANKUR,O. ARAS,N. K. , BUĞDAYDAKİ ESER ELEMENTLERİN ALETLİ NÖTRON AKTİVASYON YÖNTEMİ İLE TAYİNİ
531 ALKAN,S. VOLKAN,Mürvet KORKUSUZ,F. ARAS,N. K. , KEMİKTE BAKIRIN ÖNEMİ VE GRAFİT FIRIN ATOMİK ABSORBSÎYON SPEKTROMETRİSİ İLE TAYİNİ
532 KILIÇ,E. KÖSEOĞLU,F. AKAY,M. Abdülkadir GÖKÇE,G. , BAZİ ALİFATİK AMİNLERİN PROTONASYON SABİTLERİNİN ETANOL-SU KARIŞIMLARINDA POTANSİYOMETRİK YÖNTEMLE TAYİNİ
533 KÖSEOĞLU,F. KILIÇ,E. ÖZKAHRAMAN,Y. DOĞAN,A. DEMİRE, BAZI SÜBSTİTÜE BENZİLİDEN-2-HİDROKSİ ANİLİNLERİN ETANOL-SU ORTAMDA PROTONASYON DENGELERİNİN İNCELENMESİ
534 KILIÇ,E. KÖSEOĞLU,F. ATAKOL,Orhan CANEL,E. AKAY,M., SCHİFF BAZLARININ PROTONASYON SABİTLERİNİN TAYİNİNDE KULLANILAN SPEKTROFOTOMETRİK VE POTANSİYOMETRİK YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
535 KILIÇ,E. KÖSEOĞLU,F. YILMAZ,Nazife BAŞGUT,Ö. , 2-HİDROKSİBENZİLAMİN İLE SÜBSTİTÜE BENZALDEHİTLERİN KONDENSASYONUNDAN OLUŞAN SCHIFF BAZLARINIM DİOKSAN-SU ORTAMINDA PROTONASYON DENGELERİ
536 BEDİR SEMERCİ,E. BARUTÇU,S. ASİL,R. TEMİZER,Ayteki, BUPİVAKAİN'İN GAZ KROMATOGRAFİSİ-KÜTLE SPEKTROMETRİSİ İLE MATERNAL VE FETAL SERUM DÜZEYLERİNİN TESBİTİ
537 ÖZER,Durişehvar BARUTÇU,Serap KESKİN,Saniye TEMİ, 19-NORTESTOSTERONUN VE ENDOJEN STEROİD HORMONLARININ GEBELİK BOYUNCA İDRARDAN GAZ KROMATOGRAFİSİ-KÜTLE SPEKTROMETRİSİ İLE ANALİZİ
538 BARUTÇU,Serap ÖZER,Durişehvar TEMİZER,Aytekin , BAZI ANABOLİK STEROİDLERİN GAZ KROMATOGRAFİSİ-KÜTLE SPEKTROMETRİSİ İLE İDRARDAN ANALİZLERİ VE ENDOJEN STEROİD ORANLARININ BELİRLENMESİ
539 KARAŞEN,Nurten KÜTÜK,Gülendam KIR,Sedef TEMİZER,Ay, ANALYSIS OF OPIOIDS IN URTNE WITH DIFFERENT DERIVATIZATION METHODS BY GAS CHROMATOGRAPHY - MASS SPECTROMETRY
540 ZİYADANOĞULLARI,Berrin, ÇÖZELTİDEN KURŞUNUN UZAKLAŞTIRILMASI
541 AKSU,Mecit ERDOĞAN,Yunus KULA,İbrahim , BAZI BORLU NUMUNELERİN ANALİZLERİ
542 KULA,İbrahim ERDOĞAN,Yunus AKSU,Mecit ASLAN,Avni , BAZI ORGANİK BİLEŞİKLERİN SUSUZ ORTAMDA TİTRASYONLARI
543 BARGHOUTHI,Mohammad ATAMAN,O. Yavuz , APPLICABILITY OF THE STANDARD ADDITIONS METHOD
544 İNAM,Recai SOMER,Güler , INVESTIGATION OF SELENIUİVI-THIOGLYCOLLIC ACID COMPLEX BY ELECTROCHEMICAL AND SPECTROPHOTOMETRIC METHODS
545 HASDEMİR,Erdoğan AYDIN,Abdullah , FLOTASYON TEKNİĞİ İLE ESER ELEMENTLERİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
546 NAKİBOĞLU,Nuri TOSCALI,Duygu , ATIK FİLMLERDEN GÜMÜŞ GERİKAZANIMI
547 ERTAŞ,Nusret AKKAYA,Engin U. ATAMAN,O. Yavuz , FİBER OPTİK FLORESANS SPEKTROMETRİSİ İLE ÇİNKO VE KADMİYUM İYONLARININ EŞ ZAMANLI TAYİNLERİ
548 SÜZER,Ş. ERTAŞ,Nusret KUMSER,Suat ATAMAN,O. Yavuz , XPS CHACTERIZATION OF Au COLLECTED ON ATOM TRAPPİNG SILICA FOR AAS
549 NUTKU,Sait ERİM,F. Bedia , ANYONLARIN KAPİLER ELEKTROFOREZ İLE AYIRIMINDA POLİELEKTROLİT ETKİSİ
550 BAĞ,Hüseyin LALE,Mustafa TÜRKER,A. Rehber , MİKROORGANİZMA İMMOBİLİZE EDİLMİŞ SEPÎOLİTTE BAZI ESER ELEMENTLERİN ZENGİNLEŞTİRME ŞARTLARININ ARAŞTIRILMASI VE AAS İLE TAYİNLERİ
551 ABALI,Yüksel MERT,Ebubekir , KEMİK UNUNUN HCl ÇÖZELTİLERİNDEKİ ÇÖZÜNMESİNİN OPTİMİZASYONU
552 ÖZGEN,İ. T. SALİH,Bekir VANDEGINSTE,B. G. M. , KÜTLE SPEKTROMETRİK VERİLERDEN METİL AMİNİN UYARILMIŞ ENERJİ SEVİYELERİNİN BULUNMASI
553 BEŞİRLİ,Necati SAVAŞKAN,Sevil , ANYON DEĞİŞTİRİCİLER ÜZERİNDE Cl- İYONLARINA KARŞI ClO4- İYONLARININ SEÇİMLİLİĞİ
554 YILDIRIM,Selma PEKACAR,Ali İhsan , DEĞİŞİK SUBSTİTUE AMİN GRUPLARI BULUNDURAN FARKLI 2-NAFTİLGLİOKSİMLERÎN SENTEZİ ve METAL KOMPLEKSLERİNİN İNCELENMESİ
555 YILDIRIM,Selma PEKACAR,Ali İhsan , YENİ ASİMETRİK BİS(AMİNO-2-NAFTİLGLİOKSİM)'LERİN SENTEZİ ve GEÇİŞ METALLERİYLE POLİMERİK KOMPLEKSLERİNİN İNCELENMESİ
556 ERTAN,Nermin EYDURAN,Fatih , YENİ HETEROSİKLİK DİSPERS AZO BOYARMADDELERİNİN SENTEZİ
557 İNCE,Nurhan BAHÇECi,Şule İKİZLER,Aysun , BAZI N,N'-BAĞLI BİHETEROARİL BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ
558 ÖZKORU,Nuray DÜRÜST,Yaşar , NİTRONLARIN 1,3-DİPOLAR HALKALI KATILMA TEPKİMELERİ İLE BİSİKLOİZOKSAZOLİDİNLERİN SENTEZİ
559 REİS,Ömer DEMİR,Ayhan Sıtkı , AMİNO ASİTLERİN YENİ BİR YÖNTEMLE OKSİDATİF DEKARBOKSİLASYONU
560 İĞDİR,A. Çiğdem DEMİR,Ayhan Sıtkı , 4-HİDROKSİ-3-(OKZO-1-FENİL BUTİL)-2H-1 -BENZOPIRAN-2-ONE (WARFARİN) ' UN ENANSİYO SEÇİCİ SENTEZİ
561 DUYGU,A. Neşe DEMİR,Ayhan Sıtkı , BİR SİKLOPENTANOİD ANTİBİYOTİK OLAN KJELLMANİANONE'NUN SENTEZİ
562 TEZER,Nurten ÖZKAN,Refik , BENZİLİK METİL VE METİLEN GRUPLARININ DEĞİŞİK TEPKİME KOŞULLARINDA POTASYUM PERMANGANATLA YÜKSELTGENMESİ
563 ARIKAN,Elif DEMİR,Ayhan Sıtkı , DİHİDROPİRİDİN TÜRÜNDEKİ KALSİYUM ANTAGONİSTLERİN ENANSİYO SEÇİCİ SENTEZLERİ
564 UYSAL,Gülderen SEZGİN,Mehmet KURBANLI,Sultan , BAZI DOYMAMIŞ ALİFATİK VE AROMATİK ALDOKSİMLERİN SENTEZİ VE ONLARIN EPOKSİT REÇİNELERİNE KATKI MADDESİ (MODİFİKATÖR) OLARAK KULLANILMASI
565 KASUMOV,Veli UCUN,Fatih KARTAL,İbrahim KÖKSAL,Fevz, SYNTHESIS AND ESR STUDY OF ONE-ELECTRON - TRANSFER RADICAL ITNTERMEDIATES OF N-(2,6-TERT-BUTYL-1-HYDROXYPHENYL) SALICYLALDIMINES
566 NOHUT,Fatma DÜRÜST,Yaşar , N-SUBSTİTUE TİYOURE BİLEŞİKLERİNİN KLOROASETİLKLORUR VE TİYOFOSGEN İLE HALKA KAPANMASI TEPKİMELERİ
567 ÖZYÜREK,Cengiz ERDOĞAN,Baki , KİREÇ TAŞI KARAKTERİZASYONUNDAKİ KRİTERLERİN İNCELENMESİ
568 YÜKSEK,Haydar ALKAN,Muzaffer İKİZLER,A. Aykut , 2-AMİNO-1,3,4-TİYADİAZOL VE 2-AMİNO-5-NİTROTİYAZOL'UN BAZI REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ
569 BAHÇECi,Şule YÜKSEK,Haydar İKİZLER,A. Aykut , ASETAMİDİN VE BENZAMİDİN'İN BAZİ HİDRAZİDLER İLE REAKSİYONLARI
570 YÜKSEK,Haydar ÖZMEN,Haluk İKİZLER,A. Aykut , BAZI 3-ALKİL-4-BENZİLİDENAMİNO-4,5-DİHİDRO-1H-1,2,4-TRİAZOL-5-ON TÜREVLERİNİN SENTEZİ
571 İKİZLER,A. Aykut ÖZKURT,Serpil YÜKSEK,Haydar , 2-AMİNOTİYAZOL VE 2-AMlNOBENZOTİYAZOL'UN DİKARBOKSİLLİ ASİD ANHİDRİDLERİ İLE REAKSİYONLARI
572 İKİZLER,A. Aykut KAHVECİ,Bahittin SERDAR,Mevlüt , BAZI ARİLİDENAMİNO BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ
573 ERGÜN,M. Yavuz PATIR,Süleyman OKAY,Gürol SALİH,Bek, 5- DEMETİL ELLİPTİSİN SENTEZİNDE YENİ BİR YÖNTEM
574 SAYRAÇ,Tuğmaç DEMİR,Ayhan Sıtkı ÖNDÜL,Beril , AMİNO-ŞEKER BORON KOMPLEKSLERİNİN KETONLARIN ENANSİYOSEÇİCİ İNDİRGENME REAKSİYONLARINDA KATALİZÖR OLARAK KULLANILMASI
575 KAHVECİ,İsmail ÇAKMAK,Osman , TETRALİNİN BROMİNASYONU VE BROMNAFTALİN TÜREVLERİ
576 POLAT,K. PEKEL,A. T. , 4-NİTROZO-N,N-DİMETİLANİLİNİN KALAY ELEKTROT ÜZERİNDE AKIM KONTROLLÜ PREPARATİF ELEKTROLİZİ
577 METE,Ahmet ŞENER,Şadiye , 2-MERKAPTOBENZİMİDAZOLÜN FOSFORİLLENMESİ
578 COŞKUN,Necdet, ABNORMAL BECKMANN REARRANGEMENT OF N-ARYL-N,NDIPHENACYLAMINE DlOXIMES. NEW ROUTS FOR THE SYNTHESIS OF 1,2,5- OXADIAZINES AND IMIDAZOOXADIAZOLONES
579 COŞKUN,Necdet ISPIR,Abdul Hamid , SYNTHESIS OF IMIDAZO [1,5-b] OXADIAZOL-2(1H)ONES AND THEIR CONVERSIONS TO IMIDAZOLES
580 COŞKUN,Necdet ASUTAY,Oktay , A NEW SYNTHESIS OF 1,3,4-TRISUBSTITUTED-1,3-DIHYDROIMIDAZOL-2-ONES
581 ZAİM,Ömer ÖZYILDIRIM,Hasan , 4??? N-KATILMA REAKSİYONLARI ARACILIĞIYLA HALKA GENİŞLEMESİ
582 YILMAZ,B. İÇEN,M. Ali BULUT,Mustafa , O-DİHİDROKSİFLAVONOİDLERİN TAÇETER TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE SPEKTROSKOPİK ÖZELLİKLERİ
583 TANYELİ,Cihangir YILDIRIM,Suat , ? -HİDROKSİ SİKLOHEKZENON'LARIN SİKLOHEKZA-1,2-DİON'LARA ÇEVRİLME TEPKİMELERİ
584 BİLGİN,Belkız, MULTİNÜKLEER ORGANOPLATİN BİLEŞİKLERİNİN LYOTROPİK SIVI KRİSTAL ÖZELLİKLERİ
585 ÇELİK,Murat AKBULUT,Nihat , ARİL DİAZO KETONLARIN İNTRA MOLEKÜLER BUCHNER REAKSİYONUNDA OLUŞAN SHT-NOR DENGESİNİN İNCELENMESİ VE ASETOKSİ, METOKSİ AZULENLERİN FOTOOKSİJENASYON REAKSİYONLARI
586 ÇAKIR,Ümit ÇİÇEK,Baki YILDIZ,Yaşar Kemal COŞAR,Tam, MAKROHALKALI ETERLERİN FARKLI ÇÖZÜCÜLÜ ORTAMLARDA BOYAR MADDE EKSTRAKSİYONLARI VE İYON ÇİFTİ EKSTRAKSİYON SABİTLERİNİN SPEKTROFOTOMETRİK OLARAK SAPTANMASI
587 BULUT,Mustafa BALCI,Mustafa KAZAZ,Cavit , BENZOFURAN VE KUMESTAN TÜREVİ MAKROSİKLİK POLİETER SENTEZİ
588 ARISOY,Kadir ŞENER,Ahmet , BAZI YENİ SENTETİK PENİSİLİN TÜREVLERİ
589 ÖZ,N. AKAR,A. , ORGANOFOSFONİKASİT İÇEREN DÜŞÜK MOLEKÜL AĞIRLIKLI POLİAKRİLİK ASİT SENTEZİ
590 AYGÜN,Muhittin SUNGUROĞLU ÖCAL,Nuket IŞIK,Şamil TA, TEK KRİSTAL X-IŞINLARI KIRINIMI YÖNTEMİYLE 'TİYOFEN-2-KARBOKSALDEHİD 2,4-DİNİTROFENİL-N-METİLHİDRAZON'un KRİSTAL YAPI TAYİNİ
591 ÖZTÜRK,Turan İÇLİ,Sıddık İCİL,Huriye GÜNAYDIN,Keri, YENİ BİR TİYAFULVALEN BİLEŞİĞİNDE FOTOEMİSYON-SÜPER İLETKENLİK BAĞLANTISI
592 İKİZLER,A. Aykut BEKİRCAN,Olcay YÜKSEK,Haydar , 3-AMİNO-1,2,4-TRİAZOL'UN DİKARBOKSİLLİ ASİD ANHİDRİDLERİ İLE REAKSİYONU
593 GÜLTEKİN,M. SerdAar BALCI,Metin , SİKLOHEKZAN PENTOL VE AMİNO PENTOLLERİN SİNGLET OKSİJEN VE MANGAN TRİASETATOKSİDASYONU İLE SENTEZLERİ
594 BÜYÜKKIDAN,Bülent BİLGİÇ,Sevim BİLGİÇ,Orhan , 2-N,N-DİMETİLAMİNOMETİL - 4,5-FENOL'DEN SÜBSTİTÜE KROMANLARIN SENTEZLERİ
595 İKİZLER,A. Aykut ÖZKURT,Serpil YÜKSEK,Haydar , 2-AMİNOTİYAZOL VE 2-AMİNOBENZOTİYAZOL'UN DİKARBOKSİLLİ ASİD ANHİDRİDLERİ İLE REAKSİYONLARI
596 ŞENER,Ahmet ÖNAL,Adem , 4-Benzoil-5-Fenİl-2,3-Furandion Ve Bazı Türevlerinin Hidrazinlerle Halkalanma Reaksiyonları
597 ÖZDEMİR,İsmail ALICI,Bülent GÖK,Yeter ÇETİNKAYA,En, BENZİMİDAZOL ve BENZOTİYAZOL ÇEKİRDEĞİ İÇEREN TETRAAMİNOALKENLERİN SENTEZİ VE TÜREVLERİ
598 GÖK,Yeter BİNBAŞIOĞLU,Beyhan ÖZDEMİR,İsmail ALICI,, FONKSİYONEL N-SÜBSTİTÜE TETRAAMİNOALKENLERİN SENTEZİ ve TÜREVLERİ
599 ŞENER,Ahmet ARISOY,Kadir , 4-8enzoil-5-Fenil-2,3-Furandionun Bazı Yeni Reaksiyonları
600 ŞENER,Ahmet GENÇ,Hasan , Bibenzoil Aset-N-Karboksiaikilam idlerin Bazı Kondensasyora ve Siklokondensasyon Reaksiyonları
601 ŞENER,Ahmet AKBAŞ,Esvet , 4-Benzoil-5-Fenil-l-PiridiIpirazol-3-Karboksilik Asidin Sentezi ve Reaksiyonları
602 GÖKSEL,F. Serpil İBİŞ,Cemil , MONO ( n-ALKİLTİYO ) - 2 - NİTRO -1,3 - BUTADİENDEN RS- ve R2N-GRUPLU BİLEŞİKLERİN SENTEZİ
603 SÖNMEZ,Mehmet, DİBENZOİLASETİK ASİT-N-KARBOKSİMETİLAMİT'İN FENİLHİDRAZİN VE 2,4-DİNİTROFENİLHİDRAZİN İLE REAKSİYONLARI
604 SÖNMEZ,Mehmet KÖK,T. Rıza AKÇAMUR,Yunus , PİRİMİDİNDİON VE PİRİMİDİNONTİON TÜREVLERİNİN SENTEZİ
605 ÖZER,Galip SARAÇOĞLU,Nurullah MENZEK,Abdullah BALC, TETRAZİNİN BAZI DİEN VE DOYMAMIŞ EPOKSİTLERLE İNVERS-DİELS- ALDER REAKSİYONLARI
606 ÖKSÜZ,Sevil GÜREK,Faliha CORDELL,Geoffrey A. , EUPHORBIASEGUIERIANA'DAN ELDE EDİLEN YENİ DİTERPEN POLİESTER BİLEŞİKLER
607 AYCAN,Ayben Betül UZMAN,Süheyla , SARCOPOTERİUM SPİNOSUM BİTKİSİNİN KİMYASAL YAPISININ İNCELENMESİ
608 YÜCE BAĞ,Günay PEKSEL,Ayşegül UZMAN,Süheyla , İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE YETİŞEN TAMUS COMMUNİS (DİOSCOREA) BİTKİSİNİN KİMYASAL BİLEŞİMİNİN İNCELENMESİ
609 ŞENER,Ahmet, Bazı Makrosiklik Schiff Bazları ile Sn (II) Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonian
610 ŞENER,Ahmet, Melaminhekzaasetikasit ve Onun Çeşitli Ligandlarla Oluşturduğu Polimerik Ba (II) Kompleksleri ile İlgili Sentetik ve Strüktürel Çalışmalar
611 ŞENER,Ahmet ATALAN,Ekrem , 4-Benzoil-5-Fenil-2,3-Furandionun Bazı Türevlerinin Antimikrobiyal Aktivitelerİ
612 ALTINEL,Ertan DEMİR,Ayhan Sıtkı , Mn(OAc)3 İLE OKZİMLERDEN KARBONİL REGENERASYONU
613 ŞENER,Ahmet ÖNAL,Adem , Cehri (Ramnus Tinctoria) Meyve Özütlerinin Yünlü, Kürk ve Pamuklu Boyamacılığında Kullanılabilirliği
614 ÖNAL,Adem ŞENER,Ahmet , Kökboya Bitkisi (Rubia Tinctorum L.) Köklerinden Alizarin Eldesi ve Yünlü, Kürk ve Pamuklu Boyamacılığmdaki Kullanılabilirliği
615 YEKELER,H. ÖZKAN,Refik , ASETONİTRİLE SU KATILMA TEPKİMESİNİN SE-MO YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
616 YEKELER,H. ÖZKAN,Refik , SÜBSTİTUE KARBONİL BİLEŞİKLERİNİN PROTONLANMASI
617 COŞKUN,Necdet ASUTAY,Oktay , A NOVEL SYNTHESIS OF IMIDAZOLES BY SiO2 CATALYZED THERMAL VACUUM DEHYDRATION OF IMIDAZOLINEN-OXIDES
618 TANYOLAÇ,Süleyman YALÇIN,Mustafa ÜLKÜSEVEN,Bahri , 4-AMİNO-3-TİOXO-1,2,4-TRİAZİN-5-ON İLE 2-VE S- METİL TÜREVLERİNİN Ni(II), Cu(Il), Zn(II)- KOMPLEKSLERİNİN ANALİTİK STABİLİTE SABİTLERİ
619 AYDINLI,Gökşin İBİŞ,Cemil , 2- NİTRODİENİN VE TİYOSUBSTİTUE NİTRODİENİN N- NÜKLEOFİLLERİ İLE REAKSİYONLARI
620 YILMAZ,Nihal İBİŞ,Cemil , N-, S- SUBSTİTUE BROM VE KLOR ATOMLARI TAŞIYAN 2 - NİTRO -1,3 - DİENLER VE TİYOSUBSTİTUE MONOENLER
621 DURU,M. E. ÇAKIR,A. DEMİR,Yavuz HARMANDAR,M. , MYRTUSCOMMUNİSL. BİTKİSİNİN MEYVA, TOHUM TOTAL YAĞ ASİTLERİ VE TOHUM SERBEST YAĞ ASİTLERİNİN İNCELENMESİ
622 DURU,M. E. ÇAKIR,A. HARMANDAR,M. , PİSTACİA TEREBİNTHUS VE PİSTACİA VERA YAPRAKLARININ UÇUCU BİLEŞENLERİ
623 ÇAKIR,A. DURU,M. E. BİLALOĞLU,Vahit HARMANDAR,M. , HİPPOPHAE RHAMNOİDES BİTKİSİNİN MEYVA VE TOHUM YAĞ ASİTLERİNİN İNCELENMESİ
625 SALAMCI,Emine SEÇEN,Hasan SÜTBEYAZ,Yaşar BALCI,Met, 3-SİKLOHEKZEN-1/2,5- TRİOL'ün trans-HİDROKSİLASYONU ÜZERİNE ÇALIŞMALAR : DL-proto- ve DL-vibo-QUERCİTOL' ÜN SENTEZİ
626 ALTUNDAŞ,Ramazan WATSON,William H. BALCI,Metin , 2-AMÎNO-3-SİYANO-4,5,6,7-TETRAHİDROBENZO[B] TİYOFENİN FOTOOKSİJENASYONU
627 ZENGİN,Mustafa DAŞTAN,Arif BALCI,Metin , DİKLORKETEN KATILMA ÜRÜNLERİNİN KATODİK REAKSİYONLARI
628 GÜLÇİN,İlhami ÇAKMAK,Osman , ANTRESENİN YÜKSEK SICAKLIK VE FOTOLİTİK BROMİNASYONU
629 AKGÖL,Sinan DİNÇKAYA,Erhan , SÜT ÖRNEKLERİNDEKİ HİDROJEN PEROKSİT DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK YENİ BİR BİYOSENSÖR : KATALAZ ENZİM ELEKTRODU
630 ÖZGÜR,Mahmure İSLİMYELİ,Sezen YILMAZ,Feride , SEBZELERDEKİ NİTRAT İYONUNUN ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROFOTOMETRİK YÖNTEMLE İNDİREKT ANALİZİ
631 ÇELİK,İsmail ÇAMAŞ,Hayati ARSLAN,Oktay KÜFREVİOĞLU, THE EFFECTS OF SOME FLANT GROVVTH REGÜLATORS ON ORIGINALLY DIFFERENT CARBONIC ANHYDRASE ISOZYMES (IN-VITRO)
632 ŞEKEROĞLU,M. Ramazan ÇELİK,İsmail ARSLAN,Oktay , INFIUENCE OF SOME PESTICIDES ON ACTIVITY OF SEVEN SERUM ENZYMES (IN VITRO)
633 KARA,Mehmet ÇELİK,İsmail , THE EFFECTS OF SOME FUNGICIDES ON ACTIVITY OF EIGHT SERUM ENZYMES IN VITRO
634 TÜRKOĞLU,Vedat ŞENER,Ahmet , ASETİKKOLİNESTERAZ (EC 3.1.1.7) ÜZERİNE 4-BENZOİL-1,5-DİFENİL PİRAZOL-3-KARBOKSİLİK ASİT, 4-BENZOİL-1-PİRİDİL-5-FENİL PİRAZOL-3-KARBOKSİLİK ASİT VE 3,4-DİFENİL-(2,3-d-)- PİRAZOLO- (1H,6H)-PİRİDİAZİN-7-ON'UN İNHİBİSYON ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
635 DİNÇER,Barbaros ÇOLAK,Ahmet GÜNER,Saadettin ALEMDA, KARADENİZDE AVLANAN BAZI BALİK TÜRLERİNİN LİPİD, KARBOHİDRAT, PROTEİN VE METAL İÇERİĞİ
636 DİNÇER,Barbaros ÇOLAK,Ahmet GÜNER,Saadettin TÜFEKÇ, GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI 'NDA BAZI HEPATİK KARIŞIK FONKSİYONLU OKSİDAZ AKTİVİTELERİNİN CİVA İLE DEĞİŞİMİ
637 DEMİRKIRAN,Özlem OYMAN,Ülkü , TÜKRÜK ÇİÇEĞİ (Ornithogalum umbellatum) BİTKİSİNİN TOPRAK ÜSTÜ FLAVONOİDLERİ
638 ÖZGÜR,Mahmure DEMİRHAN,Nebahat , SATUREJA L. PİLOSA VELEN BİTKİSİNİN UÇUCU YAĞININ BİLEŞİMİ
639 GÜNGÖR,Nurfer DURSUN,Şefik , SERUM ÖRNEĞİNİN ELEKTROKİNETİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
641 OGAN,Ayşe KARŞILAYAN,Huriye ENGİNÜN,Mine , KIRMIZI PANCARIN VİTAMİN B12 BAĞLAYICI PROTEİNİNİN SAFLAŞTIRILMASI VE TANIMLANMASI
643 TEMUR,Arzu ARSLAN,Oktay TOZLU,İsrafil ŞAKİROĞLU,Ha, ALLİUM sp. BİTKİSİNDEN İZOLE EDİLEN POLİFENOL OKSİDAZ ENZİMİNİN SUBSTRAT SPESİFİKLİĞİ, İNHİBİSYONU VE ISI İLE İNAKTİVASYONUNUN ARAŞTIRILMASI
644 YANARDAĞ,Refiye DOĞRUMAN,Tevfik Ş. , PAZI'NIN ( Beta Vulgaris L. Var. Cicla) NORMAL VE DİABETİK TAVŞANLARDA SERUM KOLESTEROL VE TOTAL LİPİD DÜZEYİNE ETKİLERİ
645 PEKYARDIMCI,Şule ATEŞ,Selma PAMUK,Fahrünnisa , MEYVE SULARINDA VE MODEL SİSTEMLERDE POLİFENOL OKSİDAZ ENZİMİNİN BAL İLE İNHİBİSYONU
646 BİLALOĞLU,Vahit OKTAY,Münir YILDIRIM,Ali , BAZI BİTKİLERİN ANTİOKSİDANT ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
647 SAĞIROĞLU,Ayten YAVUZ,M. Önder ALTAY,Volkan , HANSENULA POLYMORPHA A16 MAYASININ İÇERDİĞİ METANOL AKTİVİTESİNİN KARAKTERİZASYONUNU VE MAYANIN POLİAKRİLAMİD JELİNE İMMOBİLİZASYONU
648 YALÇIN MANAV,Sabiha KÖKDİL,Gamze TOPÇU,Gülaçtı , BAZI NEPETA TÜRLERİNİN TERPENOİD VE İRİDOİD BİLEŞİKLERİ
649 YAŞAR,Ahmet ARSLAN,Fatma , KÖTÜ HUYLU KANSERLİ DOKULARDAN KSANTİN OKSİDAZ ENZİMİNİN SAFLAŞTIRILMASI VE KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
650 ÇOLAK,Ahmet GÜNER,Saadettin KARABÖCEK,Serdar , SÜPEROKSİT DİSMÜTAZ AKTİVİTESİNE SAHİP 4'5'-BİS{SALİSİLİDENİMİNO) BENZO-15-CROWN-5 Cu(ll), Mn(ll) ve Fe(III)KOIVlPLEKSLERİ
651 ÇOLAK,Ahmet KARABÖCEK,Nevin KARABÖCEK,Serdar GÜNER, BAKIR-PROTEİN MODELLERİ: TETRAAMİNO-TETRATİYOETER LİGANDI İLE Cu(I) ve Cu(ll) KOMPLEKSLERİMİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYOMU
652 ÇOLAK,Ahmet GÜNER,Saadettin KARABÖCEK,Serdar TÜFEK, DİVALENT METAL İYONLARININ ALABALIK KARACİĞER MİKROZOMLARI ANİLİN HİDROKSİLAZ AKTİVİTESİNE ETKİSİ
653 KARA,İsmail H. TEMEL,Hamdi ERTEM,Melikşah BOŞNAK,M, DİYARBAKIR YÖRESİNDE PROTEİN ENERJİ MALNUTRASYONU VE ÇİNKO EKSİKLİĞİ
654 ÇİL,M. Yaşar ADANALI,Adil KURTUL,Naciye POLAT,Veys, KAHRAMANMARAŞ BÖLGESİNDE NORMAL ŞAHISLARDA KAN TOTAL PROTEİN, ALBUMİN, GLOBULİN, TRİGLİSERİD, TOTAL KOLESTEROL VE HEMOGLOBİN DEĞERLERİ
655 ÇİL,M. Yaşar GÜZEL,Seyfi KURTUL,Naciye , İSKENDERUN DEMİR ÇELİK FABRİKALARI İŞÇİLERİNDE SERUM DEMİR, BAKIR, ÇİNKO VE KURŞUN DEĞERLERİNİN ARAŞTIRILMASI
656 POLAT,Veysel KURTUL,Naciye ÇİL,M. Yaşar AKSU,M. Le, NORMAL ŞAHISLAR VE KRONİK BÖBREK YJETMEZLİKLİ HASTALARIN ERİTROSİTLERİNDE HEMOGLOBİN DEĞERLERİ VE LAKTAT DEHİDROGENAZ ENZİM AKTİVİTESİNİN ARAŞTIRILMASI
657 AKYÜZ,Çiğdem TOSUN,Fatma , RHEUM RIBES L. BİTKİSİNİN FLAVONOİTLERİ
658 TOSUN,Fatma AKYÜZ,Çiğdem , GENISTA AUCHERI BOlSS. BİTKİSİNİN FLAVONOİTLERİ
659 YANARDAĞ,Refiye ÖZSOY,Özlem YARAT,Ayşen ÖZÇELİK,Fü, NORMAL VE DİABETİK SIÇANLARDA B6 VİTAMİNİNİN LİPİD METABOLİZMA ÜZERİNE ETKİLERİ
660 ERTAN,R. BOZDAĞ,O. TUNÇBİLEK,M. , SYNTHESIS OF SOME 5-[4'-(4H-4-OXO-1-BENZOPYRAN-2-YL)- BENZYLIDENE]-2,4-THIAZOLIDINEDIONE DERIVATIVES AS POTENTIAL ANTIMICROBIAL ACTIVITY
661 ERTAN,R. BOZDAĞ,O. KILCIGİL,G. Ayhan , SYNTHESIS AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF SUBSTITUTED FLAVONYL THIAZOLIDINEDIONE DERIVATIVES
662 ALTUNTAŞ,T. Gül ZANOOZ,Simin S. NEBİOĞLU,Doğu , DETERMINATION Of ACRIVASTINE AND PSEUDOEFEDRINE YDROCHLORIDE IN CAPSULES (DUACTR) BY DERIVATIVE SPECTROPHOTOMETRY AND HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAYHY
663 ERSAN,Seyhan NACAK,Sultan ACAR,Nilgün ÖZDEN,Tuncel, SYNTHESIS AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF ?-[(2-BENZIMlDAZOLYL)THlO]-?-BENZOYL STYRENE DERIVATIVES
664 NACAK,Sultan ERSAN,Seyhan ACAR,Nilgün NOYANALPAN,N, SYNTHESIS AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF 1-DlALKYLAMINOMETHYL-2-(p-SUBSTITUTED PHENYL)-5-SUBSTITUTED BENZIMIDAZOLE DERIVATIVES
665 KORKMAZ,Firdes ALTUNTAŞ,T. Gül ATAY,Okan NEBİOĞLU,, DETERMINATION OF FLUOROMETHALONE AND TETRAHYDROZOLINE HYDROCHLORIDE IN EYE DROPS (EFOMOLINER) BY DERIVATIVE SPECTROPHOTOMETRY AND HIGH PERFORMANCE LIQUlD CHROMATOGRAYHY
666 KİBARER,Günay RZAEV,Zakir M. O. AKOVALI,Güneri , SOME PECULIARITIES IN THE OTO-FORMATION OF HEMA-MALEIC ANHYDRIDE MONOMER SYSTEM
667 TOSUN,Ali Ulvi UZUNOĞLU,Şermin ÇAKIR,Bilge ŞAHİN,M, SYNTHESIS OF t-SUBSTITUTED-2-(p-SUBSTIUTSTYRYL)-5- CHLOROBENZIMIDAZOLE DERIVA TIVES
668 DİMOĞLU,A. S. CHUMAKOVYU,M. DOBROVA,B. N. SHVETS,N, ELECTRON - TOPOLOGICAL INYESTIGATION OF THE RELATIONSHIP "STRUCTURE - ANTITUMOR ACTIVITY" OF TIHOSEMICARBASONE DERIVATIVES
669 ÇAKIR,Bilge DOĞRUER,Deniz ÜNLÜ,Serdar YEŞİLŞADA,Er, SYNTHESIS AND ANALGESIC ACTIVITY OF SOME 6-BENZOYL BENZOTHIAZOLE DERIVATIVES
670 ZORBA,Ömer, MYOFİBRİLER PROTEİNLERİN EMÜLSİYON STABİLİTESÎ VE EMÜLSİYON VİSKOZİTESİ ÜZERİNDE EMÜLSİFİYE EDİLEN YAĞ ORANININ ETKİSİ
671 ERCİVAN,Pınar KAŞIKARA PAZARLIOĞLU,Nurdan TELEFONC, DOĞAL MEYVA SULARININ FENOLİK İÇERİKLERİNİN DEPOLAMA SÜRESİNE BAĞIMLI DEĞİŞİMİ
672 GÖKÇE,Mehtap ŞÜKÜROĞLU,Murat BERÇİN,Erdoğan NOYANA, 2-MERKAPTOBENZOTİYAZOL'UN ?-NİTROSTİRENLER'LE VERDİĞİ MICHAEL TİPİ KATILMA REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ
673 ÇORUH,Nursen TAYLOR,Susan S. , FLUORESCENT.MOLECULES IN PROBING THE ENVIRONMENTAL CHANGES IN THE PROTEİN KINASE A
674 ZORBA,Ömer, MYOFİBRİLER PROTEİNLER İLE OLUSTURULAN DÜŞÜK VE YÜKSEK YAĞ ORANINA SAHİP EMÜLSİYONLARDA EMÜLSİYON STABİLİTESİ VE EMÜLSİYON VİSKOZİTESİ ÜZERİNDE STABİLİZASYON SICAKLIĞININ ETKİSİ
675 DIĞRAK,Metin SELVİ,Süleyman AHMEDOV,Misir A. BAĞCI, 1,5-DİEN-3-OL' LERİN ANTİMİKROBİYAL ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
676 YILMAZ,Ayhan SEÇKEN,Nilgün TERZİOĞLU,Hayrettin MOR, ÜLKEMİZDE DERSANELERİN KİMYA EĞİTİMİNE KATKILARI, ÖĞRENCİ VE VELİ GÖRÜŞLERİ
677 SEÇKEN,Nilgün YILMAZ,Ayhan MORGİL,İnci , ÇEŞİTLİ KİMYA MÜFREDAT PROGRAMLARINDA KİMYASAL MADDE KAVRAMININ İŞLENMESİ
678 YÜCEL,Seda ŞAHİN,Mükerrem ERDEM,Oya Remziye MORGİL, ORTA ÖĞRETİMDE LİSE X. SINIF KİMYA DERSİ DENEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ve YENİ DENEY ÖNERİLERİ
679 ERDEM,Emine DOĞAN,Aysun ERÖKTEN,Seçil MORGİL,İnci , ORTA ÖĞRETİMDE 7. ve 8. SINIF FEN BİLGİSİ DERSİ KAPSAMINDA KİMYA DENEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ve YENİ DENEY ÖNERİLERİ
680 TEMEL,Hamdi ORAL,Behçet AVANOĞLU,Yunus , KİMYA ÖĞRENCİLERİNİN DENEYE YÖNELİK TUTUMLARI İLE ANALİTİK KİMYA LABARATUVARLARINDAKİ TİTRİMETRİ DENEYLERİNİ PLANLAMA VE UYGULAMAYA İLİŞKİN BİLGİ VE BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
681 DÖLEN,Emre, SPEKTRAL ANALİZİN TÜRKİYE'YE GİRİŞİ
682 AĞIRTAŞ,Mehmet Salih NUTKU,Mustafa Yalçın KILIÇEL,, DETERMINATION OF Cu AND Ni POLLUTION IN VAN LAKE ENVIRONMENT WITH ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY
683 AKSOY,M. KURTARAN,N. KUNTASAL,Ü. , TURİSTİK BÖLGELERDE DENİZ SUYU KALİTESİNİN TESPİTİ VE İZLENMESİ
684 ŞEYRAN,Cezmi ERDOĞAN,Yunus ERTEKİN,Kadriye , MANİSA İLİNDE KÜKÜRT DİOKSİT VE DUMANDAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN 1993-1996 YILLARI İTİBARIYLA İNCELENMESİ
685 KÖKLÜ,Ünel AKMAN,Süleyman DÖNER,Güleren , İSTANBUL BOĞAZI DENİZ SUYUNDA TOKSİK ESER ELEMENT KİRLİLİĞİNİN İNCELENMESİ
686 ELİK,Adil AKÇAY,Mehmet , KABA PARTİKÜL VE AĞIR METAL YAYICI OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARININ DOLAYLI İZLENMESİ
687 CİHANGİR,Nilüfer SAĞLAM,Necdet , AĞIR METAL İYONLARININ BİYOSÖRBSİYONU
688 KARAKAYA,Pelin HASIRCI,Nesrin BOUWER,Edward J. HOZ, BİYOLOJİK HIZLI FİLTRELERDE FİLTRE MALZEMESİ VE GERİ YIKAMANIN BİYOKÜTLE SEVİYESİNE VE ÇÖZÜNÜR SUBSTRAT GİDERİMİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
689 ERDEM,Emine GÜNAY,M. Emin DONAT,Ramazan , ALÜMİNYUM SANAYİİ ATIĞI ELOKSALIN PORTLAND ÇİMENTOSU HİDRASYONU ÜZERİNE ETKİLERİ
690 ÇİFTÇİ,Gülen DEĞİRMENTAŞ,İlda DEVECİ,Nuran , ATIKSULARDA SÜLFATIN ANAEROBIK PARÇALANMASI
691 NARİN,İbrahim SOYLAK,Mustafa , NİĞDE ŞEHİR MERKEZİNDE TRAFİKTEN KAYNAKLANAN ESER METAL KİRLİĞİ
692 ÇETİNKAYA,Sevil ŞENEL,Serap YÜRÜM,Yuda , TÜRK LİNYİTLERİNİN HAVA OKSİJENİ İLE OKSİDASYONU (T ? 500°C )
693 YAPAR,Saadet PEKER,Sümer , YÜZEY AKTİF MADDELERİN DEMİR YÜZEYİNE ADSORPSİYONU
694 BİLEN,Jülide BAKIR,Ufuk HAMAMCI,Haluk , PRODUCTION OF XYLANASES BY Rhizopus oryzae
695 İLDEŞ,A. ÜNER,D. Ö. , ALKALİ 'METALLERİN RUTHENİUM KATALİZÖR ÜZERİNDE - KARBONMONOKSİT HİDROJENLENMESİNE ETKİLERİ
696 KARADUMAN,A. AKTAŞ,Z. BİLGESU,A. Y. , PLASTİK ATIKLARIN YOĞUNLUK FARKI İLE BİRBİRİNDEN AYRILMASI
697 DURMAZ HİLMİOĞLU,Nilüfer YILDIRIM,Ahmet Esat TÜLBE, PROPANOL / SU KARIŞIMLARININ PERVAPORASYON TEKNİĞİ İLE AYRILMASİ
698 İPEKOĞLU,A. Nursen ARINCI,Y. Volkan GÜR,Nesrin , BİR İNSEKTİSİT (DDVP)'İN BENTONİT VE İYON DEĞİŞTİRİCİ REÇİNE İLE TUTULMASI
699 KARADAĞ,Erdener SARAYDIN,Dursun ÇALDIRAN,Yasemin , ÇAPRAZ BAGLI POLİ(N-VİNİL PİRROLİDON)'A BAZI TEKSTİL BOYALARININ ADSORPSİYONU
700 DÜZ,M. Zahir AKBA,Osman KARAKAPLAN,Mehmet HAMAMCI,, DESULFURIZATION OF ASPHALTITE WITH ALKALI SOLUTION USING MICROWAVE SYSTEM
701 ENEZ,Nevin, USING of NATURAL DYES in TEXTILE INDUSTRY
702 USTAER,Celal, SEPİOLİTE KATKILARIN SOREL ÇİMENTOSUNUN ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
703 ŞAKAR,Aylin YAYLA,Zeliha , KALSİYUM HİDROKSİTİN ÇAMURUN REOLOJİK ÖZELLİKLEMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
704 ŞENELT,A. KARADUMAN,A. FIRAT,U. BİLGESU,A. Y. , YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN ATIKLARININ ISIL PARÇALANMA ÜRÜNLERİ

Toplam 704 adet kayıt bulundu.