Kongre Bildirileri
  12. Ulusal Kimya Kongresi, 7-11 Eylül 1998, Trakya Üniversitesi, Edirne
Sıra no Yazar Bildiri
PDF*
1 KAYA,İsmet MART,Hasan AKSU,M. Levent , THE DETERMINATION OF THERMODYNAMIC PROPERTIES OF POLY (t-BUTYL STYRENE ) AT SELECTED TEMPERATURES IN SOME SOLVENT SYSTEMS USING INVERSE GAS CHROMOTOGRAPHY
2 KAYA,İsmet ALMA,M. Hakkı DEMİRELLİ,Kadir , İNVERS GAZ KROMATOGRAFİSİ TEKNİĞİ İLE POLİAKRİLONİTRİLİN DEĞİŞİK STABİLİZASYON SICAKLIKLARINDA POLİMER-PROB ETKİLEŞMELERİNDEKİ DEĞİŞİMLERİN İNCELENMESİ
3 KADIRGAN,Neşet, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PROGRAMLARI İLE ÇALIŞMA ALANLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİ
4 KARACA,Semra AKYÜREK,Muammer BAYRAKÇEKEN,Samih KAD, AŞKALE LİNYİTİNDEN NİTRİK ASİT ÇÖZELTİLERİYLE PİRİTİK KÜKÜRT GİDERİMİ
5 HİLMİOĞLU DURMAZ,Nilüfer YILDIRIM,A. Esat TÜLBENTÇ, PERVAPORASYON İLE ETANOL/SU KARIŞIMLARININ AYRILMASI
6 GÜLDOĞAN,Yılser DURUSOY,Tülay BOZDEMİR ÖZBAŞ,Tijen, TUNÇBİLEK LİNYİTİNİN PİROLİZ KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ
7 ÇAĞATAY,A. Ş. ÜSTÜN,S. HASDEMİR,M. , SÜLFAT SELLÜLOZU TEREBENTİNİNİN ARITILMASI
8 BALLİCE,Levent YÜKSEL,Mithat SAĞLAM,Mehmet , BİTÜMLÜ ŞİSTLERDEN YAKARAK ENERJİ ELDESININ YARATACAĞI ÇEVRESEL SORUNLARIN İNCELENMESİ VE ENERJİ KAYNAĞI OLARAK KULLANIMDA ALTERNATİF YÖNTEMLERİN SUNULMASI
9 ARINCI,Y. V. ÇİÇEK,İ. İPEKOĞLU,A. N. , TARIMSAL KAYNAKLI ATIKLARDAN AKTİF KARBON ÜRETİMİ
10 ARINCI,Y. V. EKİNCİ,Ekrem İPEKOĞLU,A. N. , BİR ÇİMENTO FABRİKASININ NOx EMİSYONLARININ İNCELENMESİ
11 ALKAN,Mahir NAKİBOĞLU,Canan ÖZKILIÇ,Nursen , BAZI KARBOKSİLİK ASİTLER İLE BAKIR, NİKEL VE KOBALTIN ÇÖZÜCÜ EKSTRAKSİYONU
12 BIÇAK,Niyazi ÖZBELGE,Önder YILMAZ,Levent ŞENKAL,Ba, SUYUN BORDAN ARINDIRILMASI İÇİN YENİ BİR MALZEME : SORBİTOL BAĞLI GLİSİDİL METAKRİLAT
13 ZEYBEK,Zehra ALPBAZ,Mustafa , DERİŞİK “PEG “ÇÖZELTİLERİNDE “OPTİMUM” GAZ/SIVI KÜTLE AKTARIM KATSAYISI kLA’NIN İKİNCİ DERECEDEN FAKTÖRİYEL DENEY TASARIMINDAN BULUNMASI
14 YILDIZ,Emel ÖZARSLAN,Özdemir İNAN YILMAZ,Tülay KUY, BİSFENOL A ESASLI EPOKSİ REÇİNELERİNİN TOKLAŞTIRILMASI
15 VARAMAZ,Murat KADIOĞLU YAŞAR,Yücel BAYRAKÇEKEN,Sam, KÖMÜRÜN KENDİLİĞİNDEN YANMA EĞİLİMİNE KÖMÜR NEMİNİN VE TANE BOYUTUNUN ETKİSİ
16 TOPLANÜREMİŞ,Nevin KAYINOVA,A. Nail ERBİL,Özel , KÜTAHYA ŞAPHANE ALUNİT CEVHERİNDEN POTASYUM SÜLFAT ÜRETİMİ
17 ÖKSÜZÖMER,M. A. F. ÇAĞATAY,A. Ş. KAŞGÖZ,A. BOZ,İ. , ZİRKONYUM OKSİTLİ KATI ELEKTROLİTLERİN HAZIRLANMASI
18 ABİLOV,A. G. KOÇAK,M. Ç. , ALKİN HİDROJENLEMENİN EĞRİSEL MODELLİ OPTİMUM DENETİMİ
19 KIZILAY,B. GÜRESİNLİ,Ç. ALPBAZ,Mustafa HAPOĞLU,H. , GENİŞ ARALIKTA DOĞRUSAL OLMAYAN TAHMİN EDİCİ KONTROL STRATEJİSİNİN BORUSAL AKIŞ REAKTÖRÜNE UYGULANMASI
20 ABALI,Yüksel KAYMAK,Jülide KAYAR,V. Nükhet , KALSİNE MAGNETİZİN ASETİK ASİT ÇÖZELTİLERİNDEKİ ÇÖZÜNME KİNETİĞİ
21 KÜÇÜK,Aysel KADIOĞLU YAŞAR,Yücel BAYRAKÇEKEN,Samih, AŞKALE LİNYİTİNİN KARBOKSİLİK FONKSİYONEL GRUBU İÇERİĞİ ÜZERİNE BAZI DEĞİŞKENLERİN ETKİSİ
22 DEMİRCİOĞLU,Mustafa KABAY,Nalan ARDA,Müşerref KOCA, CYANEX 302 YA DA ALIOUAT 336 EMDİRİLMİŞ POLİMER ADSOR BANLAR LA FOSFORİK ASİT ORTAMINDAN Cd(II) VE Cu(ll) İYONLARININ UZAKLAŞTIRILMASI
23 JAMALOVA,S. A. KASIMOV,A. A. , STUDY OF THE PROCESS FOR PREPARATION OF ACETONE BY ISOPROPYL ALCOHOL DEHYDROGENATION
24 HAPOĞLU,H. KARACAN,S. CABBAR,Y. ALPBAZ,Mustafa , GELENEKSEL KONTROLDA YENİ BİR PARAMETRE AYARLAMA YÖNTEMİ VE DOLGULU DİSTİLASYON KOLUNUNA UYGULANMASI
25 SERİN,Burcu EROL,Murat SUYADAL,Yahya OĞUZ,Hüseyin , TRİKLORETİLENİN AKTİF KARBON DOLGULU YATAKTA GİDERİLMESİ
26 İNAN YILMAZ,Tülay ÖZARSLAN,Özdemir YILDIZ,Emel KUY, YENİ DİFONKSİYONEL ÇAPRAZ BAĞLAYICILARIN SENTEZİ VE BUNLARIN UV IŞINLARI İLE SERTLEŞTİRİLEBİLEN SİSTEMLERDE UYGULANMASI
27 ÖZKAN,G. HAPOĞLU,H. ERDOĞAN,S. ALPBAZ,Mustafa , POLİSTİREN REAKTÖRÜNÜN ARIMAX MODELİNİN İKİ AYRI AYARLANABİLEN DEĞİŞKEN İÇİN BELİRLENMESİ
28 AKPOLAT,Oğuz GÜNDÜZ,Gönül ÖZKAN,Fehime , KATALİZÖR AKTİFLEŞTİRME KAREKTERİSTİKLERİNİN ALFA PİNEN İZOMERİZASYONUNA ETKİLERİ
29 ERDEM,Sezai KURYEL,Beno , DELİKLİ RAFLI DESTİLASYON KOLONLARININ DİNAMİK SİMULASYONU VE KONTROLÜ İÇİN MODEL DENKLEM TAKIMININ OLUŞTURULMASI
30 ERDEM,Sezai KURYEL,Beno , DELİKLİ RAFLI DESTİLASYON KOLONLARININ DİNAMİK SİMULASYONU VE KONTROLÜ İÇİN MODEL DENKLEM TAKIMININ ÇÖZÜMÜ
31 GÜNER,F. S. GRACZYK,J. BUGGISCH,H. , ALÜMİNYUM OKSİT / SİLİKON YAĞI PASTALARIN EKSTRUZYON DAVRANIŞLARI
32 KOCABIYIK,Serap KADIRGAN,Neşet , KİREÇ FIRINLARINDA PETROL KOKU KULLANIMININ ÇEVREYE ETKİSİ
33 KOCABIYIK,Serap KADIRGAN,Neşet , DÜŞÜK KALİTELİ YAKITLARIN, ÜRETİLEN KİREÇ İÇİNDE OLUŞTURDUĞU SAFSIZLIKLAR
34 SARI,Bekir TALU,Muzaffer , POLİANİLİNİN İLETKENLİĞİNE VE MORFOLOJİSİNE DESTEK ELEKTROLİTLERİN ETKİSİ
35 GÜLTEKİN,Selahattin ÜNAL,H. İbrahim , KİMYASAL REAKSİYON KİNETİĞİ VE PROSES DİNAMİĞİ MODEL DENKLEMLERİNİN MATHCAD PAKET PROGRAMİYLE ÇÖZÜMLERİ
36 ZENGİN,H. B. BASAN,Satılmış EKBEROV,O. H. , MALEİK ANHİTRİT-HEPTEN-1 KOPOLİMERİNİN AMİD VE İMİD TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
37 ZENGİN,H. B. BASAN,Satılmış EKBEROV,O. H. , MALEİK ANHİTRİT-ALLİLFENİLETER KOPOLİMERİNİN AMİD VE İMİD TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
38 YÜZBAŞIOĞLU,Ferdağ ÖNAL,Ahmet M. , FURAN VE TÜREVLERİNİN ELEKTROKİMYASAL DAVRANIMLARI VE ELEKTROKİMYASAL POLİMERİZASYONU
39 BASAN,Satılmış YÜCE,S. , ? IŞINLARI İLE IŞINLANMIŞ POLİ(VİNİL KLORÜR) İLE POLİ(ETİLEN ADİPAT) KARIŞIMLARININ SPEKTROFOTOMETRİK ve VİZKOZİMETRİK İNCELENMESİ
40 YILMAZ,Gamze ŞEN,Murat GÜNER,Ali GÜVEN,Olgun , SİYANOETİL AKRİLAT / VİNİL PİROLİDON HİDROJELLERİNİN HAZIRLANMASI VE METAL KATYONLARI TUTMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
41 TULPAR,Ayşen KARA,Şebnem YILGÖR,Emel YILGÖR,İskend, POLİDİMETİLSİLİKON BAZLI TERMOPLASTİK ELASTOMERLERDE HİDROJEN BAĞI KUWETİNİN MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ
42 YILGÖR,Emel YILGÖR,İskender SINMAZÇELİK,Tamer , POLİMERLERİN YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN YÜZEY AKTİF KOPOLİMERLER KULLANILARAK MODİFİKASYONU
43 YILGÖR,Emel TURAN,Ahmet TÜRK,İl Bilge KOCA,Sıla YI, EPOKSİ REÇİNELERİNİN SİLİKON-KAPROLAKTON (ABA) TİPİ BLOK KOPOLİMERLERİ İLE MODİFİKASYONU
44 YILDIZ,Yalçın UYANIK,Nurseli KÖKER,Berrin , FARKLI ZİNCİR UZUNLUKLARINDA FOLİ{Dİ METİL SİLOKSAN) İÇEREN MAKRO BAŞLATICILAR KULLANILARAK SENTEZLENEN ABA TİPİ POLİVİNİL PİROLİDİNON BLOK KOPOLİMERLERİ
45 YERLİKAYA,Zekeriya AKSOY,Serpil BAYRAMLI,Erdal , m-HİDROKSİBENZOİK ASİT MONOMERLERİ İÇEREN AROMATİK TERMOTROPİK SIVI KRİSTAL KOPOLİESTERLER
46 YALÇINKAYA,Hüseyin UYANIK,Nurseli KIZILCAN,Nilgün , POLİVİNİL PİROLİDİNON-KETONİK REÇİNE-POLİ (DİMETİL SİLOKSAN) İÇEREN 5 BLOKLU KOPOLİMER SENTEZİ VE KAREKTERİZASYONU
47 BASAN,Satılmış YALÇIN,Fatma , VİNİL ASETAT EMDİRİLMİŞ BETONUN MEKANİK ÖZELLİKLERİ
48 VİLAYETOĞLU,Adalet R. KAYA,İsmet MİRZALİYAVA,S. G., P-BENZOKİNONUN KÜKÜRTDİOKSİTLE KOPOLİMERİNİN SENTEZİ VE İNCELENMESİ
49 VİLAYETOĞLU,Adalet R. KAYA,İsmet , KONJUGE BAĞ YAPILI OLİGOFENOLLERİN SENTEZİ VE UYGULANMASI
50 VİLAYETOĞLU,Adalet R. KAYA,İsmet MART,H. TOPAK,H. , ALDEHİT VE AZOMETİN SÜBSTİTÜENTLERİ İÇEREN OLİGOFENOLLERİN SENTEZİ VE ARAŞTIRILMASI
51 TÜRK,Serkan TİNÇER,Teoman AKINAY,Ali Erkan , PTFE TOZU DOĞULU YYPE KOMPOZİTLER
52 DEMİR,Tülinay TİNÇER,Teoman , MİKRON BOYUTTA POLİETİLEN TEREFTALAT) DOLGULU YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN KOMPOZİTLERİN KARAKTERİZASYONU
53 TAŞKIRAN,İsa YILMAZ,Ferdane , YÜKSEK DARBE DİRENÇLİ POLİSTİREN VE KRİSTAL POLİSTİREN KARIŞIMLARININ İNCELENMESİ
54 TALU,Muzaffer SARI,Bekir AZİZİNEZHAD,Feriborz , POLİ(ETİLEN TEREFTALAT) LİFLER ÜZERİNE AKRİLİK ASİT VE METİL METAKRİLAT KARIŞIMININ AŞILANMASI VE BOYANABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ
55 TASEVSKA,Snezane YAŞAR,Banu GÜREL,Elif CVETKOVSKA , SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF ABA TYPE BLOCK COPOLYMERS OF POLY(METHLY METHACRYLATE) AND POLY(DIALKYL ITACONATES) WITH POLY(DIMETHLY SILOXANE)
56 SÜZER,Şefik, ELEKTRON, UV-Vis VE IR SPEKTROSKOPİSİ VE POLİMER UYGULAMALARI
57 BIÇAK,Niyazi SOYDAN,A. Bahattin ÇAKALOĞLU,Sedat , N-ALİL MORFOLİN SENTEZİ, KÜKÜRT DİOKSİD VE STİREN İLE KOPOLİMERLEŞMESİ
58 SINMAZÇELİK,Tamer YILGÖR,Emel YILGÖR,İskender , SİLİKON KOPOLİMERLERİ İLE MODİFİYE EDİLMİŞ POLİOLEFİNLERİN TRİBOLOJİK ÖZELLİKLERİ
59 SINMAZÇELİK,Tamer YILGÖR,Emel YILGÖR,İskender , KARBON FİBER TAKVİYELİ PEEK KOMPOZİTLERİNDE MORFOLOJİK YAPI VE PERFORMANS İLİŞKİLERİ
60 SINMAZÇELİK,Tamer YILGÖR,Emel YILGÖR,İskender , KARBON FİBER TAKVİYELİ PEEK KOMPOZİTLERİNE UYGULANAN ISIL İŞLEMLERİN MORFOLOJİ OLUŞUMUNA ETKİLERİ
61 ÇETİNKAYA,Bekir SEÇKİN,Turgay ÖZDEMİR,İsmail ALICI, SYNTHESIS AND CATALYTIC PROPERTIES OF ARENE COMPLEXES OF RUTHENIUM(II) PREPARED FROM Si-, Zr-, Ti-, AND AI- ALKOXIDES BY THE SOL-GEL PROCESS
62 SARAÇ,Ayfer YILDIRIM,Hüseyin ERBİL,H. Yıldırım , VİNİL ASETATIN YARI-SÜREKLİ EMÜLSİYON POLİMERİZASYONU
63 ÖZDURAN,Yıldırım Pınar KÜÇÜKYAVUZ,Zuhal , İLETKEN Cis-1,4-POLİBUTADİEN VE POLİPİROL - Cis-1,4-POLİBUTADİEN KOMPOZİTLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
64 ÖZDEN,Mustafa EKİNCİ,Ergun KARAGÖZLER,A. Ersin , İLETKEN POLİMER (POLİANİLİN) FİLMLERİN ELEKTROKİMYASAL OLARAK HAZIRLANMASI VE SENSÖR ÖZELLİKLERİ
65 MAZI,Hidayet KİBARER,Günay KAPLAN,hatice GÜNER,Ali, PERSÜLFAT İÇEREN POLİ(VİNİL PİROLİDON)’UN BOZUNMA KİNETİĞİ
66 KONSULOV,V. B., SPECIAL POLYMERS
67 BIÇAK,Niyazi ŞENKAL,Bahire Filiz SOYDAN,A. Bahatti, 1,2 DİAMİNOETAN GRUBU İÇEREN EPOKSİ REÇİNELERİN ALDEHİT AYRILMASINDA KULLANILMASI
68 KIRCI,Betül GÜNER,Ali , POLİ(VİNİL PİROLİDON) / SU SİSTEMİNİN KATKI MADDELERİ VARLIĞINDA FAZ AYRILMA SICAKLIKLARI, TETA SICAKLIKLARI VE POLİMER BOYUTLARI
69 KIRALP,Senem KÜÇÜKYAVUZ,Zuhal , İLETKEN POLİTİOFEN) ve POLİ(BÜTADİEN) KOMPOZİTLERİNİN SENTEZİ ve KARAKTERiZASYONU
70 KAPLAN,hatice GÜNER,Ali , POLİ(VİNİL PİROLİDON) HİDROJELLERİNİN YAPI BOZUCU MADDELER VARLIĞINDA ŞİŞME DAVRANIŞLARI
71 KAPLAN,hatice GÜNER,Ali , POLİ(VİNİL PİROLİDON) HİDROJELLERİNİN HAZIRLANMASI VE ŞİŞME DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
72 HEPUZER,Yeşim SERHATLI,I. Ersin YAĞCI,Yusuf , SIVI KRİSTAL BLOK VE GRAFT KOPOLİMER SENTEZİNDE YENİ BİR YÖNTEM
73 HEPUZER,Yeşim YAĞCI,Yusuf , ATOM TRANSFER RADİKAL POLİMERİZASYON YÖNTEMİ İLE TİYOFEN UÇ GRUBU İÇEREN POLİMETİL METAKRİLET SENTEZİ
74 HEPUZER,Yeşim SERHATLI,I. Ersin YAĞCI,Yusuf , YAN ZİNCİRDE TETRAHİDROFURAN VE METİL METAKRİLAT BLOK KOPOLİMERİNİ İÇEREN POLİMETİL METAKRİLAT SENTEZİ
75 GÖKÇESULAR,Sezgin TİNÇER,Teoman , POLİ(ETİLEN TERAFTALAT)’IN POLİETİLEN İLE KARŞILAŞTIRILARAK GERİ DÖNÜŞÜMÜ
76 GÜNDÜZ,Meryem KİBARER,Günay GÜNER,Ali , ENDÜSTRİYEL POLİMERLERİN LAKKAZ ENZİMİ VARLIĞINDA BİYOBOZUNMASi
77 GALİOĞLU,Oya KIZILCA,Oya AKAR,Ahmet , FLORESANS MELAMİN VE TOLUENSÜLFONAMİD FORMALDEHİT REÇİNESİ SENTEZİ
78 ÖZDEN,Mustafa EKİNCİ,Ergun KARAGÖZLER,A. Ersin , POLİ(o-TOLUİDİN) FİLMİNİN ELEKTROKİMYASAL OLARAK HAZIRLANMASI VE PERMSELEKTİF MEMBRAN OLARAK UYGULAMASI
79 EKİCİ,Sema ÇALDIRAN,Yasemin SARAYDIN,Dursun , SERBEST ve AKRİLAMİD JELİNDE TUTUKLANMIŞ SEPİYOLİTE BAZI KATYONİK BOYARMADDELERÎN ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ
80 DEMİRELLİ,Kadir COŞKUN,Mehmet AHMEDZADE,Misir , METAKRİLİK ASİT İLE 2-(3-FENİL-3-METİLSİKLOBUTİL)-2-HİDROKSİ ETİLMETAKRİLAT’IN; KOPOLİMERİZASYONU, KARAKTERİZASYONU VE TERMAL ANALİZ ÖLÇÜMLERİ
81 DEMİRELLİ,Kadir EROL,İbrahim COŞKUN,Mehmet AHMEDZA, 2-(3-MEZİTİL-3-METİLSİKLOBUTİL)-2- HİDROKSİETİL METAKRİLAT İLE AKRİLONİTRİL’İN, KOPOLİMERİZASYONU, KAREKTERİZASYONU VE MONOMER REAKTİVİTE ORANLARININ BELİRLENMESİ
82 DEMİRELLİ,Kadir COŞKUN,Mehmet DEĞİRMENCİ,Mustafa A, 2-(3-FENİL-3-METİLSİKLOBÜTİL)-2-HİDROKSİETİL METAKRİLAT - STİREN KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE REAKTİVİTE ORANLARININ HESAPLANMASI
83 DEMİREL,A. L. DE JEU,W. H. LUB,J. , ORDER İN THIN FILMS OF SIDE-CHAIN FERROELECTRIC LIQUID CRYSTALLINE BLOCK COPOLYMERS
84 ÇELİK,Meltem SAÇAK,Mehmet , POLİESTER LİFLER ÜZERİNE AZOBİSİZOBÜTİRONİTRİL İLE METAKRİLİK ASİT AŞILANMASI
85 ÇATIKER,Efkan GÜNER,Ali , DEXTRAN / DMSO SİSTEMİNİN ÇÖZELTİ TERMODİNAMİĞİ
86 ÇALDIRAN,Yasemin SARAYDIN,Dursun KARADAĞ,Erdener , Hidroksamik asit hidrojeilerinin uranil iyonu adsorpsiyonunda kullanılması
87 COŞKUN,Ramazan SAÇAK,Mehmet , İTAKONİK ASİT-AKRİLAMİT KARIŞIMININ BENZOİL PEROKSİT İLE POLİ(ETİLEN TERAFTALAT) LİFLER ÜZERİNE AŞILANMASI
88 BİLGİN,Ahmet GÖK,Yaşar ERTEPINAR,Hamide NİSANOĞLU,, YENİ TETRAOKSİMLERİN VE POLİ-METAL İÇEREN POLİMERLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
89 BIÇAK,Niyazi ŞENKAL,Bahire Filiz YARBAŞ,T. MELEKAS, SUYUN ESER METALLERDEN ARINDIRILMASI İÇİN EDTA BENZERİ ŞELAT YAPICI İÇEREN POLİSTİREN SENTEZİ
90 PULAT,Mehlika BABAYİĞİT,Doğan , POLİÜRETAN MEMBRANLARA BENZOİL PEROKSİT BAŞLATICISI KULLANILARAK AKRİLAMİD AŞILANMASI
91 BABAYİĞİT,Doğan PULAT,Mehlika , POLİÜRETAN MEMBRANLARA BENZOİL PEROKSİT BAŞLATICISI KULLANILARAK KROTONİK ASİT AŞILANMASI
92 ATMACA,Levent ÖNEN,Ayşen FRITZ,Peter Martin YAĞCI,, KATILMA - BÖLÜŞME YÖNTEMİ İLE ASİT ELDESİ
93 AYDINLI,Bahattin TİNÇER,Teoman , BAZI SUDA ÇÖZÜNEN MONOMERLERİN ÇOK YÜKSEK MOLEKÜL AĞIRLIKLI POLİETİLEN ÜZERİNE ?- RADYASYONU İLE AŞILANMASI
94 ASLAN DEVECİ,Hülya HAZER,Baki , BİYOBOZUNUR GRUPLAR İÇEREN BLOK KOPOLİMER SENTEZLERİ
95 ALMA,M. Hakkı KAYA,İsmet , FT-IR STUDIES OF PHENOLATED WOOD AND UNREACTED WOOD RESIDUE REMAINED AFTER WOOD PHENOLATION
96 ALKAN,Cemil ARAS,Leyla , POLİDİBROMOFENİLEN OKSİT POLİMERİNİN SÜLFONLANMIŞ POLİSTİREN VE Na, Zn İYONOMERLERİ İLE KARIŞABİLİRLİK ÇALIŞMASI
97 AKTAR,Okan GÜNER,Ali ÇAĞLAR,Perihan GÜVEN,Olgun , GAMA IŞINLARIYLA POLİ(VİNİL İZOBÜTİL ETER) (PVIBE) KSEROJELLERİNİN HAZIRLANMASI VE ŞİŞME DAVRANIŞI
98 AKKAN,Ufuk OKAY,Oğuz , POLİAKRİLAMİD JELLERİNDE KİNETİK OLARAK DONMUŞ YAPILARIN OLUŞUM MEKANİZMASI
99 KABASAKALOĞLU,Melike KIYAK,Tülin , TİYOFEN VE POLİTİYOFENİN ELEKTROKİMYASAL ÖZELLİKLERİ
100 ACIR,Zerrin OKAY,Oğuz , STİREN/DİVİNİLBENZEN MONOMERLERİNİN SERBEST-RADİKAL ÇAPRAZBAĞ KOPOLİMERİZASYONUNUN JELLEŞME ÖNCESİ VE SONRASI KİNETİK SİMULASYONU
101 DEMİRBOĞA,Banu ÖNAL,Ahmet M. , ELEKTROKİMYASAL YÖNTEMLE SENTEZLENEN İLETKEN POLİMERLERDE İLETKENLİK VE ESR SİNYALİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
102 SEZER,Esma SARAÇ,A. Sezai HOOREN,M. Van HALLENSLEB, KARBAZO - PİROL TÜREVLERİNE DAYALI YENİ KOMONOMERLERİN SENTEZİ VE POLİMERİZASYONU
103 ÇAYKARA,Tuncer GÜVEN,Olgun , SİLİKA VARLIĞINDA AKRİLİK ASİTİN RADYASYONLA BAŞLATILAN POLİMERİZASYONUNUN KİNETİK ANALİZİ
104 ENGİN,Erinç USANMAZ,Ali , n-BUTÎLAKRİLATIN POLİMERLEŞTİRİLMESİ VE POLİMER KARAKTERİZASYONU
105 ERÇAĞ,Erol ERÇAĞ,Ayşe USTAMEHMETOĞLU,Belkıs SARAÇ,, POLİAKRİLİK ASİT - SERYUM (III) - POLİPİROL ÜÇLÜ KOMPLEKSİNDEKİ SERYUM MİKTARI TAYİNİ
106 BİRER,Ö. SÜZER,Ş. SEVİL,U. A. GÜVEN,Olgun , PVC MATRİSİNDE UV ETKİLEŞİMLİ ASİT-BAZ KİMYASININ UV-VIS, İR VE XPS İLE ANALİZİ
107 GÜNER,Ali, POLİ(VİNİL PİROLİDON)’UN SULU ÇÖZELTİLERİNDE YAPI BOZUCU MADDELER VARLIĞINDA POLİMER BOYUTLARI
108 HAMURCU GÜREL,E. Elif BAYSAL,Bahattin M. KARASZ,Fr, POLİ(4-KLOROSTİREN) VE POLİ(2-KLOROSTİREN) POLİMERLERİNİN TETA ÇÖZÜCÜLERİNDEKİ DAVRANIŞLARININ DİNAMİK IŞIK SAÇILMASI TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ
109 YAŞAR,Banu ERBİL,H. Yıldırım SÜZER,Şefik BAYSAL,Ba, POLİ(?-KAPROLAKTON)/POLİ(DİMETİLSİLOKSAN)/POLİ(?- KAPROLAKTON) TRİBLOK KOPOLİMERLERİNİN ESCA (KİMYASAL ANALİZ İÇİN ELEKTRON SPEKTROSKOPİSİ) VE DEĞME AÇISI ÖLÇÜMLERİ İLE YÜZEY KARAKTERİZASYONU
110 TAŞDEMİR,Münir YILDIRIM,Hüseyin YÜKLER,İrfan , UYUŞMAYAN DÜŞÜK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN/POLİAMİD-6 KARIŞIMLARINA ETİL VİNİL ASETAT KOPOLİMERİNİN İLAVESİ İLE UYUŞABİLİR HALE GETİRİLMESİ
111 ÇAYKARA,Tuncer GÜVEN,Olgun , TRÎETOKSİ VİNİL SİLAN - METİL METAKRİLAT KOPOLİMERLERİNİN TERMAL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
112 CANKURTARAN,Özlem YILMAZ,Ferdane , POLİ(METİL METAKRİLAT) VE POLİKARBONAT KARIŞIMLARININ İNCELENMESİ
113 KARAL,Okşan HAMURCU GÜREL,E. Elif BAYSAL,Bahattin , UYUMLU POLİMER KARIŞIMLARI ÜZERİNDE YENİ BULGULAR
114 ERDAL,Deniz Yeşim YILGÖR,Emel BAYSAL,Bahattin M. , POLİETİLENTEREFTALAT (PET) VE POLİKARBONAT(PC) KARIŞIMLARI ÜZERİNDE TRAIMSESTERİFİKASYON ÇALIŞMALARI
115 DURMAZ,Selda KESKİNEL,Muzaffer OKAY,Oğuz , AKRİLAMID, 2-AKRILAMIDO-2-METILPROPAN SULFONIK ASİT SODYUM TUZU, N,N-METILENBISAKRILAMIDIN TERPOLİMERIZASYONUNDA JEL OLUŞUMUNUN İNCELENMESİ
116 ERBİL,Candan ARAS,Seval UYANIK,Nurseli MUSTAFAEV,M, İYONLAŞABİLEN GRUPLAR İÇEREN N-İZOPROPİLAKRİLAMİD KOPOLİMER JELLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
117 ARI,Ayfer EREN,Berna KUDAIBERGENOV,SARKYT E. GÜMÜŞ, SICAKLIK ve pH-DUYARLI VİNİL ETER HİDROJELLERİ
118 YILMAZ,Aytan MEMON,Shahabuddin ERTUL,Şeref ALPOĞUZ, POLİMERİK KALİKSARENLERİN SENTEZİ KATYON TAŞIMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
119 SARIIŞIK,Safiye B. ZOR,Sibel D. OKAY,Oğuz , AKRİLAMİD VE 2-AKRİLAMİDO-2-METİL PROPAN SÜLFONİK ASİT ANYONİK HİDROJELLERİNİN SUDA VE TUZ ÇÖZELTİLERİNDE ŞİŞME ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
120 OKAY,Oğuz, SERBEST-RADİKAL MEKANİZMA İLE HETEROJEN AĞYAPiLARIN OLUŞUMU
121 YILDIZ,Ufuk HAZER,Baki , MAKROMONOMERİK AZO BAŞLATICILAR (MAKROAZOİNİMERLER) VE MAKROÇAPRAZBAĞLAYICILARIN JELLENME DAVRANIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
122 AYDINLI,Meltem TUTAŞ,Mehmet , KEÇİBOYNUZU (Ceratonia Siiiqua) ÇEKİRDEĞİ POLİMERİNİN İSISAL BOZUNMA VE FİLM ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
123 KAYAMAN,Nilhan OKAY,Oğuz BAYSAL,Bahattin M. , POLİMERİK JELLERİN DOĞRUSAL POLİMER ÇÖZELTİLERİ İÇİNDEKİ FAZ DÖNÜŞÜMLERİNİN İNCELENMESİ
124 BÜYÜKTANIR,Ebru Aylin KÜÇÜKYAVUZ,Zuhal , POLİ(DiMETİL SİLOKSAN)'IN ÇÖZELTİ ÖZELLİKLERİ
125 ŞANLI,Oya ÜNAL,Halil İbrahim , POLİ(ETİLEN TEREFTALAT) FİLMLER ÜZERİNE BENZOİLPEROKSİT BAŞLATICI KULLANILARAK 2-HİDROKSİ ETİL METAKRİLAT AŞILANMASI
126 HASİPOĞLU,Hatice YILMAZ,Elvan YILMAZ,Osman CANER,H, KİTOSANIN MALEİK ANHİDRİT VE MALEİK ASİTLE AŞILAMA YOLUYLA MODİFİKASYONU
127 KELEŞ,Havva SAÇAK,Mehmet ÇELİK,Meltem , BENZOİL PEROKSİT YARDIMIYLA JELATİN ÜZERİNE METİL METAKRİLATIN AŞI KOPOLİMERİZASYONU
128 SARAÇ,A. Sezai YILDIRIM,Hamit USTAMEHMETOĞLU,Belkı, AKRİLONİTRİLİN POLİAKRİLİK ASİT VARLIĞINDA KİMYASAL ve ELEKTROKİMYASAL YÖNTEMLERLE YÜKSELTGEN GRAFT KOPOLİMERİZASYONU
129 ÇOLAK,Nureddin SÖKMEN,Bahar , POLİANİLİN POLİMERİNİN ASİTLERLE DOPİNG EDİLMESİ VE İLETKENLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ
130 ÖZEROĞLU,Cemal, REDOKS BAŞLATICILİ METİLMETAKRİLAT POLİMERİZASYONUNUN İNCELENMESİ
131 KARAKIŞLA,Meral SAÇAK,Mehmet , ELEKTROKİMYASAL YÖNTEMLE POLİANİLİN/POLİPROL İKİLİ İLETKEN POLİMER FİLMLERİN POLİKARBONAT KAPLI ELEKTROT ÜZERİNDE ELDESİ
132 MACİT,Hülya ŞEN,Sadi SAÇAK,Mehmet , POLİKARBAZOLUN ELEKTROKİMYASAL SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
133 SARAÇ,A. Sezai YAVUZ,Ömer SEZER,Esma , N-VİNİL KARBAZOL VE AKRİLAMİD KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
134 YURTSEVER,Mine TOPPARE,Levent , POLİTETRAHİDROFURAN-POLİPİROL BLOK KOPOLİMERİZASYONUNUN TEORİK İNCELENMESİ
135 AYDENİZ,Keziban ÖNAL,Ahmet M. KISAKÜREK,Duygu , BİS (TRİHALOFENOKSO) BİS(PİRİDİN) NİKEL(II) KOMPLEKSLERİNİN ELEKTROKİMYASAL YÖNTEMLE POLİMER SENTEZİ
136 SARAÇ,A. Sezai ÖZKARA,Şerife , FARKLI ÇOZÜCU ORTAMLARINDA METILMETAKRILATIN KİMYASAL POLİMERİZASYONU
137 SOYDAN,A. Bahattin BÜLBÜL,Hayal , AKRİLAMİDİN KMnO4-TITRIPLEX VI REDOKS SİSTEMİ İLE ELEKTROKİMYASAL POLİMERİZASYONU
138 SARAÇ,A. Sezai, RADİKAL ANYON VE RADİKAL KATYON BAŞLATICILI ELEKTROKİMYASAL POLİMERİZASYON SİSTEMLERİ
139 BORCAKLI,Mehlika KOÇER,Halil ÇAKMAKLI,Birten HAZER, BAZI BAKTERİLERLE BİYOPOLYESTER ÜRETİMİ
140 COŞKUN,Mehmet ERTEN,Hilmi AHMEDZADE,Misir , AZETİDİNİL METAKRİLAT MONOMERİ İLE POLİMERLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
141 ÇAYKARA,Tuncer GÜVEN,Olgun , TRİETOKSİ VİNİL SİLAN - METİL METAKRİLAT KOPOLİÎVIERLERİNİN SENTEZİ, SPEKTROSKOPİK KARAKTERİZASYONU VE SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ
142 DEMİRELLİ,Kadir COŞKUN,Mehmet DEĞİRMENCİ,Mustafa , 4-BENZEN SULFONİL BENZİL METAKRILAT MONOMER VE HOMOPOLİMERİNİN: SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE TERMAL DEGRADASYONU
143 GÜNERSEL,Erol YAĞCI,Yusuf , SERBEST RADİKAL POLİMERİZASYONU İLE BLOK KOPOLİMER SENTEZİ
144 ŞENKAL,Bahire Filiz BIÇAK,Niyazi , DİALLİL MORFOLİNYUM BROMÜR SENTEZİ VE POLİMERLEŞTİRİLMESİ
145 GÜR,Altuğ GÜMÜŞDERELİOĞLU KİREMİTÇİ,Menemşe , POLİFOSFAZENLERİN SENTEZ VE KARAKTERİZASYONU
146 GİRGİN,Tuba HEPUZER,Yeşim YAĞCI,Yusuf , ATOM TRANSFER RADİKAL POLİMERİZASYONU İLE FOTOAKTİF UÇ GRUP İÇEREN POLİMERLERİN SENTEZİ
147 YILDIZ,Yaşar Kemal AYAZ,Fatma , THE IMPORTANCE OF LANGUAGE EDUCATION IN CHEMISTRY AND MATHEMATICS
148 TEZ,Zeki, YENİÇAĞ RESİM SANATINDA SİMYA LABORATUVARLARININ GÖRSEL SUNUMU
149 ÜNAL,Sevil DIMIŞKI,Ebru , ORTAÖĞRETİM ÇEVRE VE İNSAN DERSİ PROGRAMININ BİLGİ VE ÖĞRETİM DÜZENİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
150 SÖKMEN,Nihal BAYRAM,Hale , SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KİMYA DERSİ BAŞARISINDA ÖSS SIRALAMASININ, ÖN BİLGİNİN, MANTIKSAL DÜŞÜNME YETENEĞİNİN ve ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİSİ
151 MORGİL,İnci SEÇKEN,Nilgün YILMAZ,Ayhan , KİMYA ve GÜNLÜK YAŞANTI ARASINDAKİ İLİŞKİ
152 NAKİBOĞLU,Canan BODNER,George M. , İNTERNET ÜZERİNDE ANORGANİK KİMYA ÖĞRETİMİNE YARDIMCI OLACAK BAZI WEB SAYFALARININ DÜZENLENMESİ
153 MENZEK,Abdullah, ATOMİK ORBİTALLERİN SIRASIYLA İLGİLİ BİR ÇALIŞMA
154 SAYLAN,Nevin GÖREN,Ahmet C. KILIÇ,Turgut , YAPİ İZOMERİSİ, ADLANDIRMA ve ALKANLAR ÜNİTESİNİN İÇERİK ANALİZİ, DAVRANIŞSAL HEDEFLERİ ve PROGRAM TASARISI
155 MORGİL,İnci ERÖKTEN,Seçil YÜCEL,A. Seda , ORTA ÖĞRETİMDE LİSE XI. SINIF, “KİMYA III” DERSİ ÖĞRENCİ DENEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ve ÖNERİLER
156 MORGİL,İnci ERDEM,Emine ŞAHİN,Mükerrem , YÜKSEK ÖĞRETİME GİRİŞTE MESLEKİ YÖNLENDİRME
157 DÖLEN,Emre, CUMHURİYET ÖNCESİNDE YURTDIŞINDA YAPILAN KİMYA DOKTORALARI VE MEHMED ARİF BEY
158 DÖLEN,Emre, BUNSEN BEKI’NIN DOĞUŞU VE GELİŞİMİ
159 DÖLEN,Emre , KİMYA LİSANS EĞİTİMİNİN SAYISAL DEĞERLENDİRİLMESİ ( 1983 -1997 )
160 ALKAN,Mahir ŞENGÜL,Esma YILDIZ,Asiye YILDIZ,Yaşar , LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ATOM, MOLEKÜL VE MOL KONULARI İLE İLGİLİ YANLIŞ KAVRAMALARI
161 ALKAN,Mahir TEKİN,Gamze CAMPBELL,Bob RAMSDEN,Judit, TÜRKİYE VE İNGİLTERE’DEKİ LİSELERDE KİMYA ÖĞRETİMİNİN İNCELENMESİ
162 ALKAN,Mahir KAHRAMAN,Emine BARUT,Teslime , KİMYA VE FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN İLK GÖREVE BAŞLADIKLARI YILLARDA KARŞILAŞTIKLARI ÇEŞİTLİ SORUNLAR
163 MORGİL,İnci YÜCEL,A. Seda , ÇEVRE EĞİTİMİ - MODELLER ve KAVRAM HARİTALARI
164 MORGİL,İnci ERDEM,Oya Remziye ÇAĞLAYANGÖL,Işıl ERÖ, KİMYA ÖĞRENCİ DENEYLERİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMALAR
165 MORGİL,İnci YILMAZ,Ayhan SEÇKEN,Nilgün , KİMYA EĞİTİMİ’NDE GÜVENLİK
166 İŞCAN,Mehmet, KONSTRÜKTİVİST ÖĞRENME ORTAMINDA KİMYA ÖĞRETİMİ
167 ALKAN,Mahir BÜLBÜL,Berna ÖNER,Gülen , KİMYA ÖĞRETİMİNDE BULMACALAR
168 SÖKMEN,Nihal BAYRAM,Hale , LİSE 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE TEMEL FEN KAVRAMLARININ ANLAŞILMA DÜZEYİNİN SAPTANMASI
169 ŞAHİN,Musa ÖZKAYA,A. Rıza ÜCE,Musa KOCA,A. , ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAZI KİMYA KAVRAMLARINA YAKLAŞIMI
170 ZENGİN,Ali KÜÇÜKİSLAMOĞLU,Mustafa GENÇ,Hasan YAYLI, Crocus vallicala BİTKİSİNİN YUMRU VE YAPRAKLARININ GC-MS ANALİZİ
171 ZENGİN,Ali YAYLI,Nurettin FINDLAY,J. , Cyclamen coum BİTKİSİNDEN İZOLE EDİLEN TRİTERPEN SAPONİN MADDELERİNİN YAPISININ AYDINLATILMASI
172 YETÜT,İzlem HALFON,Belkıs ÖKSÜZ,Sevil , THE ISOLATION AND IDENTIFICATION OF SESQUITERPENE LACTONE CONSTITUENTS OF THE PLANTS CENTAUREA CHEIROLOPHA WAGENITZ AND CENTAUREA CUNEIFOUA SM.
173 DÜRÜST,Nedime ÖZDEN,Seçkin BOZAN,Berrin UMUR,Esra , BAZI BİTKİ ASİDLERİNİN HPLC YÖNTEMİYLE KANTİTATİF TAYİNLERİ
174 SÖKMEN,Atalay SÖKMEN,Münevver , HYPERİCUM CAPİTATUM VAR. CAPİTATUM HÜCRE KÜLTÜRLERİNDEN BİYOLOJİK AKTİVİTE GÖSTEREN KİMYASALLARIN İZOLASYONU VE YAPI ANALİZLERİ
175 SEYMEN,Hasan YAYLI,Nurettin , Schiarenthus cincinatus BİTKİSİNİN APOLAR FRAKSİYONUNUN GC-MS ANALİZİ
176 SEYMEN,Hasan YAYLI,Nurettin , Schlarenthus cincinatus BİTKİSİNDEN İZOLE EDİLEN ŞEKERLERİN YAPISININ AYDINLATILMASI
177 KOLANCILAR,Hakan ÖZERİŞ,Süheyla , DEFNE MEYVASINDAKİ TABİİ YAĞLARDAN ALKİLOLAMİD ELDESİ
178 OKTAY,M. GULİYEV,B. V. YILDIRIM,Ali BİLALOĞLU,V. , BİTKİ EKSTRAKTLARINDA ANTİOKSİDANTLARIN BELİRLENMESİ
179 KOLANCILAR,Hakan ÖZERİŞ,Süheyla , DEFNE MEYVASİNDAKİ TABİİ YAĞLARIN GAZ KROMATOGRAFİSİYLE İNCELENMESİ
180 ZENGİN,Ali BALTACI,Cemalettin KÜÇÜKİSLAMOĞLU,Musta, Cyclamen coum BİTKİSİNDEN İZOLE EDİLEN YENİ BİR SAPONİN MADDESİNİN YAPISININ AYDINLATILMASI
181 ÇELİK,Hülya KIRBAŞLAR,F. Gülay YUSUFOĞLU,Ayşe , LAVANTA BİTKİSİNDEN ÇEŞİTLİ YÖNTEMLERLE ELDE EDİLEN ÜRÜNLERİN İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
182 ÖKSÜZ,Sevil GÜREK,Faliha BARLA,A. Aslı , EUPHORBİA IBERICA ‘DAN ELDE EDİLEN DİTERPENLER
183 AKIN,Sebahat ANIL,Hüseyin , HELLEBORUS ORİENTALİS LAM BİTKİSİNDEN İZOLE EDİLEN YENİ BİR BUFADİENOLİD GLİKOZİDİN YAPISI
184 VİLAYETOĞLU,Adalet R. KAYA,İsmet SERİN,Selahattin , DOĞAL POLİFENOLLERİN TEKNİK VE ENDÜSTRİDE KULLANILMASI İÇİN AĞYAPI FORMUNA ÇEVRİLME YÖNTEMİNİN VE BAZI ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
185 TUTAŞ,Mehmet AYDINLI,Meltem , GÜL KONKRETİNDEN GÜL ABSOLÜ ÜRETİMİ ve ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
186 GÖREN,Ahmet C. KILIÇ,Turgut TÜMEN,Gülendam TOPÇU,G, SİDERİTİS ARYGREAE BİTKİSİNİN KİMYASAL BİLEŞİKLERİNİN İZOLASYONU VE YAPI TAYİNİ
187 KIRBAŞLAR,F. Gülay ERKMEN,Güner , KAVURMA SICAKLIĞININ FINDIĞIN BESİN DEĞERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
188 ÖKSÜZ,Sevil SALAN,Ümit , CENTAUREA CUNEIFOLIA’NIN KİMYASAL YAPISI
189 ULUBELEN,Ayhan KOLAK SÖNMEZ,Ufuk TOPÇU,Gülaçtı , SALVIA SCLAREA BİTKİSİNİN KÖKLERİNDEN ELDE EDİLEN DİTERPENOİD BİLEŞİKLER
190 ZAİM,Ömer HOLTON,Robert A. , BAZI BİSİKLİK SİSTEMLERDE KATYONİK ÇEVRİMLER
191 DİNDAR,Bircan İÇLİ,Sıddık TİMUR,Celil , METAL OKSİTLER İLE FENOLÜN SU FAZINDA FOTO-ELEKTRON TRANSFER REAKSİYONLARI İLE DEGRADASYONUNUN FLUORESANS EMİSYONU
192 YILMAZ,Nihal İBİŞ,Cemil , POLİHALONİTRODİENLERDEN S-, N- SÜBSTİTÜE DİENLER
193 ERTAŞ,Erdal ÖZTÜRK,Turan TÜRKSOY,Figen , ÇOK FONKSİYONEL GRUPLU ORGANİK SÜPERİLETKENLERİN SENTEZLERİ
194 TOPALOĞLU,Işıl SARIKAHYA,F. ŞENTÜRK,O. , TETRAALKİLDİFOSFİNDİSÜLFÜR VE TETRAALKİLDİFOSFİN’LERİN NMR (31P{H},1H,13C) SPEKTRUMLARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ
195 TAĞIYEV,Babir ÇİMEN,Efdal , 6-KARBOKSİLİKSAKKARİN-N-ASETİK ASİDİN SENTEZİ
196 OYMAN,Ülkü ŞABUDAK,Teymine , BAZI SUSUZ METAL(II) SÜLFAT KATALİZÖRLERİ İLE ALKOLLERİN DEHİDRASYON REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ
197 SIRIT,Abdulkadir, BAZI BÜTENOLİD TÜREVLERİNİN KİRAL SENTEZİ VE ASİMETRİK KONJUGE KATILMALARI
198 SIRIT,Abdulkadir, BÜTENOLİD ve BUTİROLAKTONLARÎN STEREOSELEKTİF SENTEZİ
199 PAŞAOĞULLARI,Nur UZUN,Duygu İCİL,Huriye , N-OKTADESİL-N’-FENİL PERİLENBİS (DİKARBOKSİMİD) SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİ
200 ÖZKURT,Serpil YÜKSEK,Haydar İKİZLER,A. Aykut , 2-AMİNOTİYAZOL VE 2-AMÎNOBENZOTİYAZOL’UN BAZÎ REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ
201 METE,Ebru ALTUNDAŞ,Ramazan SEÇEN,Hasan BALCI,Metin, ENDOPEROKSİTLERİN BAZ KATALİZE DÜZENLENME MEKANİZMALARI
202 ÖZKAYA,Aliosman PEHLİVAN,Erol KURBANOV,Sultan PEHL, DOYMAMIŞ ALDOKSİMLERİN MONO- VE DİHALOHİDRİNLERLE ALKİLASYON REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ
203 DÜRÜST,Nedime DÜRÜST,Yaşar MERİÇ,İlknur , SYNTHESIS AND ACIDITY CONSTANTS OF SOME N-SUBSTITUTED THIOPHENE-2-CARBOXAMIDOXIMES
204 HÜSEYNOVA,A. T. MEHERREMOV,A. M. ALLAHVERDİYEV,M. , ALİFATİK TÜRANLARIN AMİNLERLE NÜKLEOFİL REAKSİYONLARI
205 KÜÇÜKBAY,Hasan GÜVEN,Mine DURMAZ,Rıza GÜNAL,Selami, BAZI BENZİMİDAZOL TÜREVLERİ VE ANTİMİKROBİYAL ETKİNLİKLERİ
206 HÜSEYNOVA,A. T. MEHERREMOV,A. M. ALLAHVERDİYEV,M. , YENİ FLORLU AMİNTİOLLERİN SENTEZİ VE ONLARIN KATKI GİBİ İNCELENMESİ
207 KIZIL,Murat ZORA,Metin PEYNİRCİOĞLU,Bekir KOYUNCU,, ALKİNİLKİNOLLERİN FİSCHER TİPİ ALKİL KARBEN KOMPLEKSLERİ İLE TEPKİMELERİNDE [1,5]-H KAYMA ÜRÜNLERİNİN GÖZLENMESİ
208 KELEBEKLİ,Latif DEMİR,Ümit KARA,Yunus , ELEKTROKİMYASAL YÖNTEMLE VİCİNAL DİBROMÜRLERDEN ALKEN SENTEZİ
209 KIZIL,Murat ZORA,Metin PEYNİRCİOĞLU,Bekir KOYUNCU,, ETİLEN BİYOSENTEZİ ÜZERİNE M E KANİŞTİK BİR ÇALIŞMA
210 KAYA,Ayşe Gül AĞIRBAŞ,Hikmet , 1,2,4-OKSADİAZİN-5-ON VE 5-TİYONLARIN SENTEZİ
211 KAHVECİ,Bahittin İKİZLER,A. Aykut , Bazı N-asetil-1,2,6-Triazol Türevlerinin Sentezi ve İndirgenmesi
212 SERDAR,Mevlüt KAHVECİ,Bahittin , ESTER tert-BUTOKSÎKARBONİLHÎDRAZON’LARIN ARİLAMİN’LERLE REAKSİYONU
213 İCİL,Huriye UZUN,Duygu PAŞAOĞULLARI,Nur , SUDA ÇÖZÜNEN BİR PERİLEN DİİMİD FOTOSENSİTİZÖR: N,N'-BİS-(2-HYDROXY-4-BENZOİC ACID) -3,4,9,10 - PERYLENEBIS(DICARBOXIMIDE)
214 HORASAN,Nurhan KARA,Yunus BALCI,Metin , 2,3-DİMETİL-1,4-METANO-1,2,3,4-TETRAHÎDRONAFTALİN'İN DÜŞÜK VE YÜKSEK SICAKLIK BROMİNASYONU
215 HAYVALI,Zeliha GÜNDÜZ,Necla KILIÇ,Zeynel HAYVALI,M, BİS(TAÇ) ETERLERİN SENTEZİ KOMPLEKSLERİ ve YAPILARININ İNCELENMESİ
216 HAYVALI,Zeliha GÜNDÜZ,Necla KILIÇ,Zeynel HAYVALI,M, BAZI BİS(TAÇ) ETER LİGAND VE KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ YAPILARININ AYDINLATILMASI
217 HAYVALI,Mustafa GÜNDÜZ,Necla GÜNDÜZ,Turgut HAYVALI, SİMETRİK OLMAYAN PORFİRİN-AMİTLERİN SENTEZİ
218 GÜNER,Selahaddin AĞIRBAŞ,Hikmet , N-METİL-C-SÜBSTİTÜE FENİL NİTRONLARIN N-METİLMALEİMİDE 1,3-DİPOLAR SİKLOKATILMA REAKSİYONLARI
219 GÜLKESEN,Fikret ÖNAL,Adem TUTAR,Ahmet , DİBENZOİLMETAN VE BAZI TÜREVLERİNİN GEÇİŞ METALLERİYLE KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ
220 GÖKMEN,Zeliha İBİŞ,Cemil , BAZI YENİ DİEN GRUPLU TİYOETERLER
221 GÖKSEL,F. Serpil İBİŞ,Cemil , RS-, NH- VE R1 R2 N-GRUPLU HALODİENLER
222 GERÇEK,Zuhal APAYDIN,Sinem İĞDİR,A. Çiğdem AKHMEDO, YENİ KİRAL KATALİZÖRLERİN SENTEZLERİ Ve ENANSİYOSEÇİCİ C-C BAĞLARININ OLUŞTURULMASINDA KULLANILMALARI
223 ESENER,Hasan UYAR,Tahsin , BAZI 2,2-DİSÜBSTİTÜE 1,3-İNDANDİONLARİN WİTTİG TEPKİMELERİ
224 ESENER,Hasan UYAR,Tahsin , BAZI 2-SÜBSTİTÜE 1,3-İNDANDİONLARlN KONDENSASYON TEPKİMELERİ
225 DÜRÜST,Yaşar GRIGG,Ronald SLATER,Martin , AZOMETİN YİLİD BİLEŞİKLERİNİN 1,3-DİPOLAR HALKALI KATILMALARI İLE PİRROLİDİN BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ
226 DURMUŞ,Mahmut KILIÇ,Adem AHSEN,Vefa , HEKZAKLOROSİKLOTRİFOSFAZATRİEN İLE ETER VE TAÇ ETER SÜBSTİTÜE AROMATİK AMİNLERİN REAKSİYONU
227 DOROSHENKO,A. O. İÇLİ,Sıddık ALP,Serap ABNAMOVA,N., STRUCTURE AND LUMINESCENT PROPERTIES OF THE DERiVATÎVES OF 4-ARYLIDENE-2-ARYL-OXAZOLONE-5 İN SOLUTIONS AND İN THE CRYSTALLINE STATE
228 DONDAŞ,H. Ali GRIGG,Ronald , 1,3-AZOPROTİOCYCLOTRANSFER(APT) CYCLOADDİTİON CASCADE REACTIONS
229 DONDAŞ,H. Ali GRIGG,Ronald , YENİ BENZODİAZEPEN TÜREVLERİNİN SENTEZİ
230 ENCHEV,Dobromir D. CHRISTOV,Valerji Ch. , HlGH UNSATURATED (ALLENYL, 1,3-ALKADIENYL, PROPARGYL ETC.) HETEROATOM (PHOSPHORUS, SULFUR ETC.) COMPOUNDS - SYNTHESIS AND REACTION
231 DEMİREL,Nadir HOŞGÖREN,Halil PİRİNÇÇİOĞLU,Necmetti, SUPRAMOLEKÜLER SİSTEMLER ve UYGULAMA ALANLARI
232 COŞKUN,Mehmet PEHLİVAN,Mustafa KURBANOV,Sultan PEH, DOYMAMIŞ ALDOKSİMLERİN GLİSİT ETERLERİNİN SENTEZİ
233 BEGEÇ,Saliha KILIÇ,Adem ÇETİNKAYA,Bekir ÖZDEMİR,İs, 2,6-Dİ-T-BÜTİL-4-METİLFENOKSO(İMİNO)FOSFAN BİLEŞİĞİNİN SENTEZİ VE RUTENYUM KOMPLEKSLERİNİN HAZIRLANMASI
234 BEGEÇ,Saliha KILIÇ,Adem ÇETİNKAYA,Bekir , P-TRİKLORO-N-DİKLOROFOSFORİLMONOFOSFAZEN İLE 2,6-Dİ-7-BÜTİL-4- METİLFENOL VE 2,4,6-TRİ-T-BÜTİLFENOL’ÜN REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ
235 BAYSAL,Akın KIZIL,Murat PİRİNÇÇİOĞLU,Necmettin , SUPRAMOLEKÜLER SİSTEMLERLE DAHA KARMAŞIK BİYOLOJİK MAKROMOLEKÜLLER ARASINDAKİ ETKİLEŞİMLERİN ARAŞTIRILMASI
236 BAYRAM,Beyhan ERTAŞ,Murat DİKİCİ,Emre BALCI,Metin , SİKLİTOL SENTEZLERİNE YENİ BİR YAKLAŞIM
237 BAYRAKTAR,Neslihan PATIR,Süleyman OKAY,Gürol , TETRASİKLİK İNDOL ALKALOİTLERİNİN SENTEZİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR
238 YÜKSEK,Haydar BEKAR,Memduh AKSOY,Mahmut BAHÇECİ,Şu, BAZI 4-(2-FURİLİDENAMİNO)-4,5-DİHİDRO-1 H-1,2,4-TRİAZOL-5-ON BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ
239 BAHÇECİ,Şule, ESTER ETOKSİKARBONİLHİDRAZON’LARIN TİYOSEMİKARBAZİD İLE REAKSİYONU
240 YÜKSEK,Haydar ERMİŞ,Burhan ÖZMEN,Haluk BAHÇECİ,Şul, BAZI YENİ POTANSİYEL BİYOLOJİK AKTİF SCHİFF BAZLARININ SENTEZİ
241 YÜKSEK,Haydar BAHÇECİ,Şule ALKAN,Muzaffar AZAKLI,İ, BAZI YENİ BİHETEROARİL TÜREVLERİNİN SENTEZİ
242 GÖRGÜLÜ,A. Orhan ARSLAN,Mustafa ASLAN,Fatih ÖZTÜRK, BORAZİN VE BORAZİNİN BAZI TÜREVLERİNİN SENTEZİ
243 AYDINLI,Gökşin İBİŞ,Cemil , MONO( ALKİLTİYO )SÜBSTİTÜE 2-NİTRODİENLERIN N-NÜKLEOFÎLLERİYLE REAKSİYONLARI
244 ERAN BİLGİN,Belkız ALPDOĞAN,Güzin , ORGANOPALADYUM VE ORGANOPLATİN BİLEŞİKLERİNDE KÖPRÜ VE YAN ZİNCİR DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ
245 GÖK,Yetkin ALICI,Bülent ÇETİNKAYA,Engin , ALTI, YEDİ ÜYELİ SİKLİK N-SÜBSTİTÜYE TETRAAMİNOALKEN VE TÜREVLERİNİN SENTEZİ
246 GÖKSU,Süleyman ALTUNDAŞ,Ramazan MARAŞ,Ahmet SÜTBEY, HETEROJEN ORTAMDA KMnO4-CuSO4.5H2O İLE [2.2.1] VE [2.2.2] BİSİKLİK ALKENLERİN OKSİDASYONU
247 KILIÇ,Hamdullah BALCI,Metin ADAM,Waldemar , BİFENİLENİN SİNGLET OKSİJEN ve PEROKSİ REAKTİFLERİYLE SELEKTÎF OKSİDASYONU
248 KARABULUT,H. R. Ferhat KAÇAN,Mesut , DİELS-ALDER REAKSİYONLARINDA 5.0 M LPDE (LiClO4-DİETİLETER) KATALİZÖRÜ KULLANARAK YÜKSEK VERİM ELDESİ
249 ÖCAL,Nüket TURGUT,Zuhal KOUZNETSOV,Vladimir KABAN,, FURAN VE KİNOLİNKARBALDEHİDLERDEN HAZIRLANAN ALDİMİNLERİN ALÜLASYONU VE HETEROÇİKLOKATILMA REAKSİYONLARI
250 ZORA,Metin SAYRAÇ,Tuğmaç ÖZARSLAN,Evren ŞAHPAZ,Fil, ALKİNİLKİNOL TÜREVLERİNİN FISCHER KARBEN KOMPLEKSLERİ İLE BENZANULASYON TEPKİMELERİNİN İNCELENMESİ
251 AHMEDZADE,Misir KOPARIR,Metin COŞKUN,Mehmet GÜLER,, 1,1,3-TRİSÜBSTİTÜE SİKLOBÜTAN KLORMETİL VE KLORETİL KETONLARIN SENTEZİ VE BAZI REAKSİYONLARI
252 MENZEK,Abdullah WILLIAMS,David R. , ?,?-DOYMAMlŞ N-ACİLOKSALİDONLARIN ASİMETRİK KONJUGE KATILMA REKSİYONLARI
253 ÖZER,Galip SARAÇOĞLU,Nurullah BALCI,Metin , FULVEN ENDOPEROKSÎTLERİN TETRAZİN İLE YAKALANMASI
254 ZORA,Metin PEYNİRCİOĞLU,Bekir ŞAHPAZ,Filiz ÖZARSLA, 4-ALKOKSİ-4-HEKZİNİL-2-SİKLOBUTEN-1-ON TÜREVLERİNİN METAL KARBEN KOMPLEKSLERİ İLE HALKA GENİŞLEME TEPKİMELERİNİN İNCELENMESİ
255 ŞENGÜL,M. Emin BALCI,Metin , 1,72,3-SÜBSTlTÜE SİKLOHEPTATRİEN TÜREVLERİNİN FOTOOKSIJENASYONU VE OLUŞAN ENDOPEROKSİTLERİN KİMYASAL TRANSFORMASYONLARININ İNCELENMESİ
256 TEZCAN,Nesibe İÇLİ,Sıddık ALP,Serap TİMUR,Celil , SU FAZINDA ÇÖZÜNEBİLEN N,N’-ARİL( ALKİL) PERİLEN-bis-İMİDLERİN ORGANİK SENTEZLERİ ve SU FAZINDA FOTO KİMYASAL ÖZELLİKLER
257 ZAİM,Ömer HOLTON,Robert A. , (1S)-(-)-? -PİNENDEN SENTEZLENEN GEMİNAL DİBROMSİKLOPROPAN HALKASININ LEWİS BAZLARIYLA AÇILMASI
258 BALCIOĞLU,Nurettin SEVİN,Fatma BAYINDIR,İlkay , ALKİLLİTYUM BİLEŞİKLERİNİN AGREGASYON DERECESİNE SÜBSTİTUENT VE LİGAND ETKİSİ
259 TOPAL,G. TURGUT,Y. HOŞGÖREN,Halil DEMİREL,Nadir , YENİ BİR YÖNTEMLE KİRAL MONOAZA TAÇ ETER SENTEZİ
260 BÜYÜKKIDAN,Bülent BİLGİÇ,Orhan BİLGİÇ,Sevim , 6-BROM-1 -(N,N-DİBENZİLAMİNOİMETİL) -2-NAFTOL’DEN SÜBSTİTÜE-BENZO-5,6-KROMANLAR!N SENTEZLERİ
261 BULUT,M. İÇEN,M. Ali BALCI,Metin KAZAZ,Cavit , KUMARÎN VE METİLSİNNAMAT TAÇ ETER TÜREVLERİNİN SENTEZİ
262 KARAKAPLAN,Mehmet TOĞRUL,M. TURGUT,Y. HOŞGÖREN,Hal, BOR’ UN SIVI-SIVI EKTRAKSİYONUNDA KULLANMAK ÜZERE DEĞİŞİK YÖNTEMLERLE 1,3-DİOL SENTEZİ
263 YELEKÇİ,Kemal KAHRAMAN,M. Vezir , MONOAMİN OKSİDAZ ENZİMİNİ İNAKTİVE EDEN AMİNO ETERLERİN SENTEZİ
264 YELEKÇİ,Kemal KARATAŞ,Sevim , L-DOPA SENTEZİNDE KULLANILACAK SUBSTRATLARIN SENTEZİ
265 KOCAOKUTGEN,Hasan, SYNTHESIS OF SOME AZO DYES CONTAINIG STERIC HINDERED GROUPS AND APPLICATION OF THEM ON NYLON 6
266 KRUBANOĞLU,İzzet KILIÇ,Hamdullah ÇELİK,Murat AKBUL, YENİ BİR YÖNTEMLE AMİNOPENTOLLERİN SENTEZİ
267 KABAN,Şeniz AYDEMİR,Ercan , 2,4,7-TRİMETİLKİNOLİN’jN SELENYUM DİOKSİD İLE YÜKSELTGENMESİ, OLUŞAN KARBALDEHİDİN NÜKLEOFİLİK KATILMA REAKSİYONLARI VE FORMAZAN SENTEZLERİ
268 ZORA,Metin ELMAS,Burçak KOYUNCU,İlkay ÜNSAL,Elif , 2-SİKLOBUTEN-1-ON TÜREVLERİNİN 2-LİTYUMPROPEN İLE HALKA GENİŞLEME TEPKİMELERİNİN İNCELENMESİ VE 2-SİKLOPENTEN-1 -ON HALKA SİSTEMLERİNİN SENTEZİ
269 ERGÜN,Yavuz PATIR,Süleyman OKAY,Gürol , STRYCHNOS ALKALOİTLERİNİN AZOKİNO (4,3-b) İNDOL TEMEL YAPISININ SENTEZİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR
270 KÜÇÜKBAY,Hasan, 2,3-DİMETİLFURANllM RODYUM-KARBEM KOMPLEKSLERİ İLE KATALİTİK SENTEZİ
271 ŞİRECİ,Nihat METE,Ahmet , PİRİDOKSİN' İN ?5 - SÜBSTİTÜE TÜREVLERİNİN SENTEZİ
272 ŞİMŞEK,Nermin ŞENGÜL,M. Emin BALCI,Metin , FUROFURANON SİSTEMLERİNİN YENİ BİR YÖNTEMLE SENTEZİ
273 DEMİREL,Nadir TURGUT,Y. TOPAL,G. HOŞGÖREN,Halil , BENZEN BİRİMLERİ İÇEREN N, N'- DİSÜBSTİTÜE 18-CROWN-6 TÜREVLERİNİN SENTEZİ
274 ZORA,Metin ÜNSAL,Elif ELMAS,Burçak KOYUNCU,İlkay , 4-ALKENİL-2-SİKLOBUTEN-1-ON TÜREVLERİNİN 2-LİTYUMPROPEN İLE TEPKİMELERİNİN İNCELENMESİ VE 5,5-BİRLEŞİK HALKA SİSTEMLERİNİN SENTEZLENMESİ
275 ATICI GALİOĞLU,Oya, TOSİL HİDRAZON VE POLİMERİK HİDRAZON KULLANARAK ALKEN ELDESİ
276 YILDIRIM,Nuri ABBASOĞLU,Rıza İKİZLER,A. Aykut , 4-ARİLİDENAMÎNO-4,5-DİHİDRO-1 H-1 ,2,4-TRİAZOL-5-ON’LARDA GEOMETRİK İZOMERİ
277 BULUT,M. ABDURRAHMANOĞLU,Ş. , YENİ 2,4-DİNİTROFENİLHİDRAZON TÜREVİ TAÇ ETER SENTEZİ VE KATYON BAĞLAMA ÖZELLİKLERİ
278 ALTUNDAŞ,Aliye DAŞTAN,Arif AKBULUT,Nihat BALCI,Met, OKSOBENZONORBORNADİENİN YÜKSEK SICAKLIK BROMİNASYONU
279 DEMİRCİ,Demet TAŞKESENGİL,Yavuz BALCI,Metin , BENZONORKAREN’İN YÜKSEK SICAKLIK BROMİNASYONU
280 TÜMER,Ferhan TAŞKESENGİL,Yavuz BALCI,Metin , ALLEN-ALKİN OLUŞUM MEKANİZMASININ AYDINLATILMASI
281 SARIPINAR,Emin KARATAŞ,Süleyman ÖNAL,Zülbiye İLHAN, 4-METOKSİBENZOİL-5-METOKSİFENİL-FURAN-2,3-DİON: SENTEZİ, DİELSALDER REAKSİYONLARI, DENEYSEL VERİLER VE SEMİEMPİRİK HESAPLAMALAR
282 SARIPINAR,Emin, p-DİANİSOİLKETENİN ELDESİ, KONFORMASYONU, REAKTÎFLİĞİ, 4+2 SİKLOADİSYON REAKSİYONLARI VE AM1 HESAPLAMALARI
283 ÖĞRETİR,Cemil YAMAN,Müjgan , 2-, 4-VE 5- HİDROKSİPİRİMİDİNLERİN VE BUNLARIN AZO VE TİYO TÜREVLERİNİN AM1, PM3 VE MNDO ÇALIŞMALARIYLA TAUTOMERÎK DENGELERİNİN İNCELENMESİ
284 MEHERREMOV,A. M. KAPLE,R. POLEKHİN,K. A. İDANKİN,V, TSİKLODODEKANIN TÜREVLERİ OLAN ONİKİLİK HALKALARIN KONFORMASYON ANALİZİNİN BAZİ ÖZELLİKLERİ
285 YILMAZ,Hamza ACAR,Nurcan , BAZI DİALKİL-1-HİDROKSİFOSFONAT BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE SPEKTROSKOPİK İNCELENMESİ
286 HASDEMİR,Belma ÇELİK,Hülya YUSUFOĞLU,Ayşe , İZOMER HİDROKSİ ASİD ENANTİOMERLERİNİN SENTEZİ VE KROMATOGRAFİK-SPEKTROSKOPİK ANALİZLERİ
287 KAZAZ,Cavit BALCI,Metin , BİSİKLİK ENDOPEROKSİTLERDE PROTON VE KARBON ÇEKİRDEKLERİNİN RÖLAKSASYON ZAMANLARI İLE 13C-1H ETKİLEŞME SABİTLERİNİN ÖLÇÜMÜ VE MOLEKÜL YAPISI İLE KORRELASYONU
288 KARAKUŞ,Nihat YEKELER,Hülya , BAZI ENAMİNLERİN E/Z İZOMER DENGESİ ÜZERİNE ÇÖZÜCÜ ETKİLERİ
289 DEMİRBAŞ,Ahmet DEMİRBAŞ,Neslihan İKİZLER,A. Aykut , 4-AMİNO-4,5-DİHİDRO-1H-TRİAZOL-5-ON'LARIN SENTEZİ ve NİTROLAMA REAKTİFLERİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
290 TUNCER,Hülya ERK,Çakıl , BİS-VANİLİN VE ASETOFENİL POLİETİLEN GLİKOL SENTEZLERİ VE MOLEKÜL GEOMETRİSİNİN İNCELENMESİ
291 ÇELİK,Murat ŞENGÜL,M. Emin BALCI,Metin , MONO VE DİSÜBSTİTÜE SİKLOHEPTATRİEN TÜREVLERİNİN FOTOOKSİJENASYONU VE 4-PHENYL-1,2,4-TRİAZOLİNE-3,5-DİONE İLE KATILMA REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ
292 ZOR,Sibel D. YAZICI,Birgül ERBİL,Mehmet , LİNEER ALKİL BENZEN SÜLFONAT (LAS) İÇEREN KLORÜRLÜ ÇÖZELTİLERDE DEMİR VE ALUMİNYUMUN ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞLARI
293 YILCHIYEV,Y. M. MUSTAFAYEV,N. M. AKHMEDOV,M. M. , PERSPECTIVE OF USING KAOLINIZED AND SECONDARY QUARTZITES
294 YÜCEL GÜRBÜZ,Hilal ÖZDOĞAN,Sibel , PETROL FRAKSİYONLARININ VİSKOZİTELERİNİN HESAPLANMASINA YÖNELİK YENİ YÖNTEMLER
295 YILMAZ,S. SOLAK,A. O. KILIÇ,E. , BENZO[C]CİNNOLİN VE TÜREVLERİNİN ÇEŞİTLİ ELEKTROTLARDA İNDİRGENME - YÜKSELTGENME ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
296 YILMAZ,A. B. ERBİL,Mehmet YAZICI,Birgül , AMONYUM İYONLARININ BETON DAYANIMINA VE BETONARME DEMİRİNE ETKİLERİ
297 TİMUR,Celil İÇLİ,Sıddık ASTLEY,A. Stephen ANAÇ,Olc, FLUORESCENCE EMİSSİON STUDİES ON 1-PHENYL-4-AROYL( AND ACYL)-1H-1,2,3-TRİAZOLES
298 ÖĞRETİR,Cemil YAMAN,Müjgan BEREKET,Gözen , BAZI MERKAPTO PİRİMİDİNLERİN KOROZYON İNHİBİTÖRLERİ OLARAK KUANTUM MEKANİKSEL HESAPLAMALARI
299 UZUN,İlhan GÜZEL,Fuat , INVESTIGATION OF ADSORPTION KINETICS OF SOME HEAVY METAL IONS FROM AQUEOUS SOLUTION BY ACTIVATED CARBON
300 TUNA,Murat TEKER,Murat SEVİNÇ,Vahdettin , FINDIK KABUĞUNDAN YAPILMIŞ AKTİF KARBONDA Cu(Il), Co(II) ve Pb(ll) İYONLARININ ADSORPSİYONU
301 TOPALLAR,Hüseyin GEÇGEL,Ümit , AYÇİÇEK TOHUMUNDAN YAĞ EKSTRAKSİYON KİNETİĞİ VE TERMODİNAMİĞİ
302 ACIMIŞ,Mahmut TOPAL GÖÇMEN,K. , MİSELLİ SIVI KRİSTALLERDE HİDROFOB KISMIN HELİKS ADIMINA ETKİSİ
303 PURA,Süheyla ŞİŞMANOĞLU,Tuba TÜRKYILMAZ,Murat ALTU, SİKLOHEKSAN MONO KARBOKSİLİK ASİDİN ÇEŞİTLİ METAL İYONLARIYLA OLUŞTURDUĞU İKİLİ KOMPLEKS SİSTEMLERİNİN TERMODİNAMİĞİ
304 SÖKMEN,Hasan KILDIR,Mehmet , CURIUM 248 İN ANLIK FİZYONUNDA ENERJİ VE AÇISAL MOMENTUM DAĞILIMI
305 AKBAŞ,Halide İŞCAN,Mehmet SİDİM,Taliha , İYONİK / İYONİK VE İYONİK I NONİYONİK MİSEL KARIŞIMLARININ ELEKTROVİSKOZ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
306 SARAYDIN,Dursun KARADAĞ,Erdener , ÇÖZELTİDEN ÇÖZÜNENİN POLİMERLERE ADSORPSİYONU İÇİN BİLGİSAYAR PROGRAMI
307 SAN,Nevin ÇINAR,Zekiye , SULU TiO2 SÜSPANSİYONLARINDA orto-, meta- ve para- NİTROFENOLÜN FOTOKATALİTİK DEGRADASYON REAKSİYONLARI
308 EKİNCİ,Ergun ÖĞÜNÇ,Ş. Tibet KARAGÖZLER,A. Ersin , ENZİM İMMOBİLİZASYON ORTAMI OLARAK ELEKTROKİMYASAL POLİ(1,3-FENİLENDİAMİN) SENTEZİ
309 ACEMİOĞLU,Bilal ARIK,Mustafa ÇELEBİ,Neslihan ONGAN, PYRONİN B’NİN FLORESANS ŞİDDETİNİN AZALMASI (KUENÇLEŞMESİ) : KUENÇLEŞME HIZ SABİTLERİNİN ÇÖZÜCÜ POLARİTESİ VE VİSKOZİTESİNE OLAN BAĞIMLILIĞI
310 ONGANER,Yavuz ŞAKİROĞLU,Halis KÜFREVİOĞLU,Ö. İrfan, KUŞBURNU MEYVASINDAKİ ENZİMATİK KARARMA REAKSİYONUNUN SICAKLIKLA DEĞİŞİM KİNETİĞİ VE TERMODİNAMİK FONKSİYONLARIN İNCELENMESİ
311 KOÇTÜRK,Gülin HATİPOĞLU,Arzu ÇINAR,Zekiye , ORGANOLİTYUM BİLEŞİKLERİNİN YARI AMPİRİK MNDO YÖNTEMİ İLE YAPILARININ TAYİNİ
312 KIZILCIKLI,İrfan ERÇAĞ,Ayşe ÜLKÜSEVEN,Bahri , 2-AMİN0FEN0L VE 2-AMİNOBENZENEMETANOL’ÜN AROMATİK ALDEHİDLERLE KONDENSASYONUNDAN TÜRETİLEN SCHİFF BAZLARININ Cu(ll) KOMPLEKSLERİNİN KARARLILIK SABİTLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
313 KIZILCIKLI,İrfan MAHRAMANLIOĞLU,Mehmet SEZER,Semih, FLORÜR İYONLARININ SULU ÇÖZELTİLERİNDEN AKTİFLEŞTİRİLMİŞ BENTONİT İLE UZAKLAŞTIRILMASI
314 KEÇELİ,Gönül BİLGİN,Binay ATUN,Gülten , İLLİT ÜZERİNDE TOPRAK ALKALİ METALLERİN SEÇİMLİLİĞİ
315 KÖSEOĞLU,F. KILIÇ,E. KAVAK,N. , BAZ! ALİFATİK AMİNLERİN STOKİYOMETRİK PROTONASYON SABİTLERİNİN DİOKSAN-SU KARIŞIMLARINDA POTANSİYOMETRİK YÖNTEMLE TAYİNİ
316 KARADAĞ,Erdener SARAYDIN,Dursun GÜVEN,Olgun , YÜKSEK ORANDA ŞİŞEBİLEN AKRİLAMİD-İTAKONİK ASİT HİDROJELLERİNE BRILLIANT CRESYL BLUE, BASIC RED 5 ve BASIC VlOLET 3 SOĞURUMU
317 KARADAĞ,Erdener SARAYDIN,Dursun ÇALDIRAN,Yasemin G, DALAPON VE ÇAPRAZ BAĞLAYICI İÇEREN AKRİLAMÎD-KROTONİK ASİT HİDROJELLERİNİN ŞİŞME ÖZELLİKLERİ
318 KARADAĞ,Erdener ÇALDIRAN,Yasemin SARAYDIN,Dursun , KATYONİK AZİN BOYARMADDELERİNİN HİDROKSAMİK ASİT HİDROJELLERİ İLE ETKİLEŞİMLERİ
319 HATİPOĞLU,Arzu ÇINAR,Zekiye , OH + PROPANOL REAKSİYONLARININ KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ
320 HATİPOĞLU,Arzu ARSU,Nergis ÇINAR,Zekiye , BENZOİN TÜREVLERİNİN AM1 ve PM3 YÖNTEMLERİ İLE YAPILARININ TAYİNİ
321 GENÇ,Hasan CEYLAN,Hasan HASANOV,Beybala R. ALİYEV,, DİALKİLSÜLFÜRLERİN ELEKTROKİMYASAL OKSİTLENMESİ
322 YALVAÇ,Burcu ERTURAN,Seyfettin ÜLKÜSEVEN,Bahri , 2 [2- PİRİDİLİNETİLEN]- AMİNO- FENOL ve TİYOFENOL METAL KOMPLEKSLERİN SİKLOVOLTAMETRİK İNCELENMESİ
323 ERTURAN,Seyfettin YALVAÇ,Burcu YALÇIN,Mustafa TANY, BAZI METİL ve 5-KETO MONO METİL İÇEREN HEGZADEKONOİK ASİDLERİN ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
324 ERTURAN,Seyfettin YALÇIN,Mustafa TANYOLAÇ,Süleyman, 6 - KETO 9-17 MONO METİL OKTADEKONOİK ASİDLERİN SiKLOVOLTAMETRiK İNCELENMESİ
325 ERTEK,D. H. SIEVAL,A. B. DEMİREL,A. L. , FORMATION AND CHARACTERIZATION OF SELF-ASSEMBLED MONOLAYERS ON SILICON SURFACES
326 KARA,Hüseyin ÜNLÜ,Nuri ERSÖZ,Mustafa , KATYON DEĞİŞTİRİCİ MEMBRANLARDA AMİNO ASİT TRANSPORTU
327 ERSÖZ,Mustafa BÖDDEKER,Karl W. , FENOL-SU KARIŞIMINDAN FENOLÜN PERVAPORASYONU
328 ERBİL,H. Yıldırım, KATI ÜZERİNDEKİ SIVI DAMLASININ BUHARLAŞMA HIZINDAN ÇEVRESEL TEMAS AÇISININ HESABI
329 DÜZGÜN ÖZCAN,Ayşe YAZICI,Birgül ERBİL,Mehmet , BETONARME DEMİRİNİN K0R02Y0NUNA KLORÜR İYONLARININ ETKİSİ
330 DÜDÜKCÜ,Meltem ARSLAN,Yasemin KÖLELİ,Fatih , POLİPİROL-POLİANİLİN KOPOLİMERLERİNİN (ALAŞIMLARININ) APROTİK ORTAMDA ELEKTROKİMYASAL SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
331 İŞCAN,Mehmet DURMAZ,Hüsniye , ÇÖZÜCÜ KARIŞIMLARINDA SURFAKTANT ÇÖZELTİLERİN VİSKOZİTELERİ
332 KÖSEOĞLU,F. KILIÇ,E. DOĞAN,A. , BAZI ?-AMİNO ASİT ESTERLERİNİN İYONLAŞMA DENGELERİNİN ETANOL-SU KARIŞIMLARINDA POTANSİYOMETRİK YÖNTEMLE İNCELENMESİ
333 ALKAN,Mahir DOĞAN,Mehmet , PERLİT SÜSPANSİYONLARININ YÜZEY TİTRASYONLARI
334 DEMİRAL,Figen ÖZCAN,Mustafa , LANGMUİR ADSORPSİYON TEORİSİNİN DEĞİŞİK KARAKTERLİ BAZI ORGANİK MADDELERİN YÖRESEL KAOLİN VE ZEOLİT MİNERALİ ÜZERİNDEKİ ADSORPSİYONUNA UYGULANMASI
335 ÇİÇEK,Baki UĞRAŞ,H. İbrahim ÇAKIR,Ümit , POLİ ETİLEN GLİKOL TÜREVLERİNİN ALKALİ TUZLARI İLE 1,4 DİOKSAN /SU İKİLİ KARIŞIMINDA KOMPLEKSLEŞME SABİTLERİNİN KONDÜKTOMETRİK VE POTANSİYOMETRİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI
336 ÇALDIRAN,Yasemin SARAYDIN,Dursun , HİDROKSAMİK ASİT HİDROJELLERİNİN DİNAMİK ŞİŞME DAVRANIŞLARINA BAZI FİZYOLOJİK SIVILARIN İn vitro ETKİSİ
337 ÇALDIRAN,Yasemin SARAYDIN,Dursun KARADAĞ,Erdener , HİDROKSAMİK ASİT/EGDMA HİDROJELLERİ
338 CANKURTARAN,Özlem YILMAZ,Ferdane , POLİ(METİL METAKRİLAT)' İN BAZI n-ALKANLARLA VE ALİFATİK ESTERLERLE TERMODİNAMİK ETKİLEŞİMLERİ
339 ÇAKIR,Semiha BİÇER,Ender , FOLİK ASİT, KADMİYUM VE ÇİNKO İYONLARININ VARLIĞINDA SİSTİN’İN KAREDALGA VOLTAMETRİK DAVRANIŞININ İNCELENMESİ
340 ÇAKIR,Semiha BİÇER,Ender , BAZI MONOSAKKARİTLERİN VARLIĞINDA SİSTİN’İN KATODİK SIYIRMA VOLTAMMETRİSİ
341 BECENEN,Nilgün İŞCAN,Mehmet , MİKROEMÜLSİYONLARIN FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
342 BAYTEKİN,Tarık GÖKMEN,Ali , KLOROFİL-A VE FİKOSİYANİNİN CANLI ALGDE FLORIŞIL KUANTUM VERİMLERİNİN ÖLÇÜLMESİ VE BUNUN FOTOSENTEZ KUANTUM VERİMİNE ETKİSİ
343 BAŞARAN,Betül, P-TOLUAT ANYONUNUN HİDROJEN İYONU VE CIVA (II) İYONU İLE OLUŞTURDUĞU ARDIŞIK DENGELERİN İNCELENMESİ
344 ÖCAL,Nüket AYGÜN,Muhittin IŞIK,Şamil ÇALLICA,Halil, KİNOLİN-4-KARBALDEHİD N-( 2,4-DINITROFENİL)-N-METİLHİDRAZON’un SENTEZİ, SPEKTROSKOPİK ÖZELLİKLERİ ve X IŞINLARI KIRINIMI YÖNTEMİYLE KRİSTAL YAPI TAYİNİ
345 AYDIN,Meral YILDIRIM,Hüseyin ALTUN,Eyüp KUYULU,Abd, ÇAPRAZ BAĞLI POLİAMİD ÖRNEKLERİNİN SENTEZİ FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
346 ARSLAN,Yasemin DÜDÜKCÜ,Meltem KÖLELİ,Fatih , POLİPİROL/POLÜNDOL KOPOLİMERLERİNİN (ALAŞIMLARININ) ELEKTROKİMYASAL SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
347 ARSLAN,Hakan ÖZPOZAN,Talat , p-TOLUİDİNO-P-KLOROFENİGLİOKSİM LİGANDI VE Ni KOMPLEKSİNİN TİTREŞİM SPEKTRUMLARİNIN NORMAL KOORDİNAT ANALİZİ YÖNTEMİYLE AYDINLATILMASI VE KUVVET ALANLARI
348 ALPAYDIN,Sabri ATALAY,Tevfik , 1-(2,4-DİNİTROFENİL)-4-FENİL SEMİKARBAZİT'İN POTANSİYOMETRİK METOTLA TERMODİNAMİK PARAMETRELERİNİN TAYİNİ
349 AROĞUZ,Ayşe Zehra BİÇER,İlknur Özlem , FENOL VE 4-KLOR FENOLÜN BENTONİT ÜZERİNDE ADSORPSİYON VE DESORPSİYONUNUN İNCELENMESİ VE ?H DEĞERİNİN HESAPLANMASI
350 ALEMDAR,A. GÜNGÖR,N. ECE,I. , Ca-BENTONİTİN REOLOJİK YAPISI ÜZERİNE PREAPEGEN POLİMERİNİN ETKİSİ
351 ALEMDAR,A. GÜNGÖR,N. ATICI,O. , BİR YÜZEY AKTİFİN ENEZ BENTONİTİK KİLİNİN REOLOJİK YAPISINA ETKİSİ
352 AKÇAY,Gülten AKÇAY,Mehmet YURDAKOÇ,Kadir , BAZI PESTİSİTLERİN SULU ÇÖZELTİDEN ORGANO-KİLLER ÜZERİNDEKİ ADSORPSİYONLARI
353 AKÇAY,Mehmet YURDAKOÇ,Mürüvvet TONBUL,Yalçın YURDA, PİRİDİN VE AMANYOK ADSORPS İYONUYLA V2O5/ MgO KATALİZÖRLERİN YÜZEY ASİTLİKLERİNİN FTIR YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ
354 ÖZGÜN,Beytiye AYDOĞAN,Emin , BAZI PRİMER ALİFATİK ALKOLLERİM KİNOLİNYUM DİKROMAT İLE YÜKSELTGENME KİNETİĞİ
355 YAĞAN,Aziz ÇOLAK,Nureddin TEZ,Zeki , POLİ( AKRİLİK ASİT- STİREN OKSİT )’İN BOZUNMA KİNETİĞİ PARAMETRELERİNİN TERMOGRAVİMETRİK ANALİZ (TGA) YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ
356 SAN,Nevin ÇINAR,Zekiye , SULU TiO2 SÜSPANSİYONLARINDA FENOLÜN FOTOKATALİTİK DEGRADASYONU
357 DURMUŞ YAZAN,Z. SOLAK,A. O. SEÇKEN,Nilgün KILIÇ,E., BENZO[C]CİNNOLİN VE 3,8-DİFLORBENZO[C]CİNNOLİNİN ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ VE STANDARD HIZ SABİTLERİNİN BELİRLENMESİ
358 KARAOĞLAN,S. GİZ ÇATAL,H. BIÇAK,Niyazi , BİSALLİLMALONAMİD/AKRİLAMİD SİSTEMİNİN JELLEŞME KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ
359 CEBE,Mustafa, MOLEKÜLER GEOMETRİ VE ELEKTRONİK KONFİGÜRASYONUN KİMYASAL REAKTİVİTE ÜZERİNE ETKİSİ
360 DEMİÇ,Şerafettin İÇLİ,Sıddık TİMUR,Celil İCİL,Huri, SU VE ORGANİK FAZDA SİNGLET OKSİJEN/SÜPER OKSİT KUANTUM VERİMLERİNİN 9,10-ANTRASEN DİPROPİONİK ASİT VE İMİDAZOL SİSTEMİ İLE TAYİNLERİ
361 İÇLİ,Sıddık TİMUR,Celil YALÇIN,F. ÖZARSLAN,Ö. İCİL, SOLAR DETOXIFICATION OF CONTAMINATED WATERS BY PHOTO ELECTRON TRANSFER REACTIONS
362 DOROSHENKO,A. O. İÇLİ,Sıddık ALP,S. ABNAMOVA,N. A., STRUCTURE AND LUMINESCENT PROPERTIES OF THE DERIVATIVES OF 4-ARYLİDENE-2-ARYL-OXAZOLONE-5 IN SOLUTIONS AND iN THE CRYSTALLINE STATE
363 YOLCHIYEV,Y. M., SYNTHESIS OF ZEOLITES ON THE BASE OF ZEOLITE CONTAINING ROCKS
364 YURDAKOÇ,Mürüvvet AKÇAY,Mehmet TONBUL,Yalçın YURDA, SİLİKA-ALUMİNA KATALİZÖRLERİN YÜZEY ASİTLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
365 ACIMIŞ,Mahmut GEZER,Çiğdem ÇELEBİ,Nihat , MİSELLİ KOLESTERİK SİSTEMLERDE HELİKS ADIMININ SICAKLIĞA BAĞIMLILIĞI
366 YÜCEL GÜRBÜZ,Hilal ÖZDOĞAN,Sibel , SAF ORGANİK SIVILARIN VİSKOZİTELERİNİN HESAPLANMASINDA YENİ YÖNTEMLER
367 AYYILDIZ,Hayrettin BİLGİN,Binay ATUN,Gülten , KALSİYUM MOLİBDATLARDA İZOTOPİK YERDEĞİŞTİRME REAKSİYONLARI
368 YURT,Fatma ÜNAK,Perihan ÖZKILIÇ,Hayal ERENEL,Günal, ZOPİCLONE’NUN I-131 İLE İŞARETLENMESİ VE RADYOFARMASÖTİK POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ
369 ERBİL,H. Yıldırım DOĞAN,Müzeyyen , SIVI DAMLASININ BUHARLAŞMASINDA DİFFÜZYON KAT SAYISININ SAPTANMASI VE BUHARLAŞMA İLE DAMLANIN YÜZEYİNİN SOĞUMASI
370 GENÇ,Hasan CEYLAN,Hasan HASANOV,Beybala R. ALİYEV,, BAZI ALKİLARİLSELENNÜRLERİN ELEKTROKİMYASAL OKSİTLERİN REAKSİYONUNDA YAPI ETKİLERİ
371 DÜDÜKCÜ,Meltem ARSLAN,Yasemin KÖLELİ,Fatih , PROTİK ORTAMDA POLİPİROL-POLİANİLİN KOPOLİ M ERLER İNİN (ALAŞIMLARININ) ELEKTROKİMYASAL SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
372 KILINÇÇEKER,Güray YAZICI,Birgül ERBİL,Mehmet , SO4-2 VE SO4-2 + PO4-3 İYONLARINI İÇEREN ORTAMLARDA BAKIRIN ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞI
373 KAHYAOĞLU,H. YAZICI,Birgül ERBİL,Mehmet , SÜLFAT İÇEREN ORTAMLARDA BETON VE BETONARME DEMİRİNİN KOROZYONUNA BAZI KİRLETİCİLERİN ETKİSİ
374 GÜRTEN,Ali KAYAKIRILMAZ,Kadriye YAZICI,Birgül ERBİ, GÜMÜŞ ELEKTROT ÜZERİNDE BAZI ALKOLLERİN ELEKTROOKSİDASYONU
375 ERTURAN,Seyfettin YALÇIN,Mustafa CANKURTARAN,Hüsnü, 4-DİMETİLAMİNOSİNNAMALDEHİD TÜREVLERİNİN ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
376 ARSLAN,Gülşen YAZICI,Birgül ERBİL,Mehmet , PLATİNİN ELEKTROKATALİTİK KOŞULLARININ BELİRLENMESİ
377 ARSLAN,Yasemin DÜDÜKCÜ,Meltem KÖLELİ,Fatih , POLİPİROL/POLİTİYOFEN KOPOLİMERLERİNİN (ALAŞIMLARININ) ELEKTROKİMYASAL SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
378 ÇAKIR,Semiha BİÇER,Ender , CİS-PLATİN AKTİVİTESİNE SİSTİN’İN İNHİBİTÖR ETKİSİNİN VE BU ETKİNİN ANTİOKSİDANLARLA ENGELLENMESİNİN VOLTA M METRİK YÖNTEM İLE ARAŞTIRILMASI
379 DEHRİ,İlyas ERBİL,Mehmet , SÜLFAT İYONU İÇEREN ÇÖZELTİLERDE ALÜMİNYUMUN KOROZYONUNA AMONYUM İYONUNUN ETKİSİ
380 KÖSEOĞLU,F. KILIÇ,E. KAVAK,N. ALTUN,Y. , SÜBSTİTÜE FENOLLERİN İYONLAŞMA DENGELERİNİN DİOKSAN-SU ÇÖZÜCÜ KARIŞIMLARINDA İNCELENMESİ
381 KÖSEOĞLU,F. KILIÇ,E. BÜYÜK,P. DEMİRELLİ,H. ALTUN,Y, ALİFATİK DİAM İNLERİN SU-ETANOL KARIŞIMLARINDA PROTONASYON DENGELERİNİN İNCELENMESİ
382 HİSARLI,Gül ATUN,Gülten , KARMİNİK ASİT’in DİSPROPORSİYONLANMA SABİTİ ÜZERİNE ÇÖZÜCÜ ve pH ETKİSİ
383 ÜCE,Musa ŞAHİN,Musa ÖZKAYA,A. Rıza , TAÇ ETERLİ SERBEST VE BAKİR FTALOSİYANİN KOMPLEKSLERİNİN POLAROGRAFİK İNCELENMESİ
384 KILIÇ,H. BERKEM,M. L. , BAZI PRİMİDİN BİLEŞİKLERİNİN ELEKTRO KİMYASAL İNDİRGENMELERİNİN İNCELENMESİ
385 YAMAN ÖZALP,Şeniz ÖNAL,Ahmet M. İŞÇİ,Hüseyin , BAZI BİNÜKLEER RODYUM KOMPLEKSLERİNİN ELEKTROKİMYASI
386 ÖZPOZAN,Talat ÇAVUŞ,Sabri , N,N-DİETİL N’-BENZOİL TİYOÜRE VE PLATİN KOMPLEKSİNİN TİTREŞİM (IR&RAMAN) SPEKTRUMLARINJN NORMAL KOORDİNAT ANALİZİ VE YENİ DEĞERLİK KUVVET ALANLAR
387 ARIK,Mustafa ACEMİOĞLU,Bilal ONGANER,Yavuz , FLUORESCEIN’İN FLORESANS ŞİDDETİNİN AZALMASI (KUENÇLEŞMESİ) ÜZERİNE ÇÖZÜCÜ VİSKOZİTESİNİN ETKİSİ
388 TÜRK,Hayrettin BERBER,Hüseyin TAY,Turgay , SUDA ÇÖZÜNÜR BAZS MANGAN PORFİRİNLERİN HİDROJEN PEROKSİTLİ VE SODYUM HİPOKLORİTÜ ORTAMDA YAPI KARARLILIKLARI VE KİNETİĞİ
389 ALP,Serap İÇLİ,Sıddık TİMUR,Celil , ?-ELEKTRON DONOR MOLEKÜLLERİ İLE AZLAKTONLAR ARASINDA FLUORESANS ENERJİ TRANSFERLERİ
390 IŞIK,Nalan CEBE,Mustafa , BAZI MOLEKÜLSEL SİSTEMLERİN, ÇEŞİTLİ ÇÖZELTİ ORTAMLARINDAKİ ÖZELLİK DEĞİŞİMLERİMİN SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ
391 YUSIBOV,Y. A. BABANLY,M. B. SHICKIYEV,Y. M. BABANL, PHASE EQUILIBRIUM AND THERMODYNAMIC PROPERTIES OF Ag-Sb (Bi) - CHALCOGEN TERNARY SYSTEMS
392 BABANLY,M. B. HUSEYNOV,Z. A. AKHMADYAR,A. ABBASOV,, PHIYSICO-CHEMICAL BASES OF OBTAINING OF COMPLICATED SEMICONDUCTING PHASES OF VARIABLE COMPOSITION ON THE BASE OF TALLIUM CHALCOGENIDES
393 BABANLY,M. B. IMAMALIYEV,A. R. SHIKHALIBEYLY,Sh. S, A SMECTIC A LIQUID CRYSTAL WITH SIGN REVERSAL DIELECTRIC ANISOTROPY
394 CEYHAN,Özlem GÜLER,Hülya GÜLER,Raif , YÜZEY ADSORPLAYICİ KİLLERİN HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU VE BU KİLLERİN BAZI ORGANİK MADDELERİ ADSORPSİYONU
395 GÜLTEK,Ahmet SEÇKİN,Turgay ÖNAL,Yunus YAKINCI,M. E, POLİAKRİLİK ASİT- KİL SOL-GEL MATERYALLERİNİN SENTEZİ VE YAPISAL KARAKTERİZASYONU
396 SÖZBİLİR,Mustafa GÜRSES,Ahmet BAYRAKÇEKEN,Samih DO, AKTİF KARBON SU ARAYÜZEYİNDE KATYONİK BİR YÜZEY AKTİF MADDENİN ADSORPSİYON MEKANİZMASI
397 ÖRNEKTEKİN,Şermin TERZİ,Turgut , UNIFAC-FV GURUP KATILIM MODELLERİNİN PERFORMANSI, SONSUZ SEYRELTİK ÇÖZELTİLERDEKİ AKTİVİTE KATSAYILARI VE HENRY SABİTLERİNİN HESAPLANMASI
398 DOĞAN,Mehmet ALKAN,Mahir , METİLEN MAVİSİNİN SULU ÇÖZELTİLERDEN PERLİT YÜZEYİNE ADSORPSİYONU
399 ATUN,Gülten HİSARLI,Gül , BASİC RED 2’nin CAM TOZLARI ÜZERİNDE ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ
400 ORDU,Bilge YILMAZ,Ferdane , POLİSTİRENİN BAZI ALKANLAR, BENZEN TÜREVLERİ VE ALİFATİK ESTERLER İLE TERMODİNAMİK ETKİLEŞİMLERİ
401 ŞİŞMANOĞLU,Tuba PURA,Süheyla BAŞTUĞ,A. Seza , 2-AMİNO-1,5-DİHİDRO-1-METİL- 4H-İMİDAZ0L- 4-ON Ag+ İLE OLUŞTURDUĞU İKİLİ KOMPLEKS SİSTEMİ: KARARLILIK SABİTLERİ VE TERMODİNAMİK NİCELİKLER
402 ÖZTOP,H. Nursevin SARAYDIN,Dursun KARADAĞ,Erdener , AROMATİK AMİNO ASİTLERİN AKRİLAMİD HİDROJELİNİN ŞİŞME DAVRANIŞINA ETKİSİ
403 ÇETİNUS AKKUŞ,Şenay ÖZTOP,H. Nursevin , KATALAZIN KİTOSAN FİLM ÜZERİNDE KOVALENT BAĞLA TUTUKLANMASI
404 NALBANTOĞLU,Barbaros TAŞGIN,Esen ÖZDEMİR,Hasan , NORBORNADİEN’İN ISPANAK YAPRAKLARINDAKİ ÇİNKO SEVİYESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
405 GÖRENEK,Gülseren DİNÇKAYA,Erhan , KATALAZ İMMOBİLİZASYONU İÇİN ALJİNAT - JELATİN BİLEŞİMLİ KÜRECİKLER HAZIRLANMASI VE BAZI ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
406 SELVİ,Nur TELEFONCU,Azmi , ETLİK PİLİÇ DİYETLERİNE MİKROBİYAL FİTAZ İLAVESİNİN ÇİNKO VE ÇİNKO İÇEREN BAZI ENZİMLERE ETKİSİ
407 NAGİYEVA,İnara MUSTAFAEVA,Zeynep , ESTRADİOL’ÜN SENTETİK POLİMERLERLE BAĞLANMA YÖNTEMLERİ VE OLUŞAN KONJUGATLARIN İMMUNOJENLİĞİ
408 KAPTANOĞLU,Nevin SAĞIROĞLU,Ayten , NAYLON-6 FLAMENTLERİN BAZI HİDROLAZ ENZİMLERİYLE ETKİLEŞMESİNİN İNCELENMESİ
409 KUTLU,Türkan, GÜNLÜK İÇİLEN SİGARA SAYISININ PLASENTAL ÇİNKO DÜZEYLERİ VE ARİL HİDROKARBON HİDROKSİLAZ (AHH) AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
410 TÜKEL,S. Seyhan KOYUNCU PÜRÇÜKLÜ,Sibel , GLUTATYON VE ALBÜMİN VARLIĞINDA H2O2 VEYA t-BuOH İLE MUAMELE EDİLEN ERİTROSİTLERDE KATALAZ AKTİVİTESİ
411 YILDIZ,Hatice DİNÇKAYA,Erhan , KATALAZ İMMOBİLİZASYONU İÇİN SELÜLOZ ASETAT KÜRECİKLER HAZIRLANMASI VE BAZI KOVALENT BAĞLAMA YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ
412 ASMAN,Gülsen ŞANLI,Oya , POLİ(VİNİL ALKOL)- POLİ(AKRİLİK ASİT) ALAŞIM MEMBRANLARİN GEÇİRGENLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
413 CANDAN,Ferda, KARNİTİN'İN FARKLI GLUKOZ DERİŞİMLERİNDE ERİTROSİT LİPİD PEROKSİDASYONUNA VE OZMOTİK FRAJİLİTE'YE ETKİSİ
414 BAYSAL,Zübeyde DOĞRU,Mehmet AYTEKİN,Çetin , DEĞİŞİK ÇÖZÜCÜLERİN SÜBTİLİZİN (TİP XVI)’İN AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
415 NALBANTOĞLU,Barbaros TAŞGIN,Esen ORAL,Belinda , NORBORNADİEN’ İN İSPANAK YAPRAKLARINDAKİ NİTRAT REDÜKTAZ AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
416 ÖZTÜRK,A. İhsan KIRBAĞ,Sevda YILMAZ,Ökkeş ARSLAN,M, ALKOKSİFOSFAZENLERİN İN VİTRO ORTAMDAKİ ETKİLERİ
417 ERAT,Mustafa ŞAKİROĞLU,Halis KÜFREVİOĞLU,Ö. İrfan , ÇAŞIR BİTKİSİ POLİFENOL OKSİDAZ ENZİMİNİN İNHİBİSYONU VE SICAKLIKLA DENATÜRASYONU
418 YAĞAR,Hülya SAĞIROĞLU,Ayten , AYVA’DAN İZOLE EDİLEN POLİFENOLOKSİDAZ ENZİMİNİN İNHİBİSYONU
419 BOROĞLU,Elif ÇAKMAKÇI,Songül DEMİR,Nazan DEMİR,Yaş, ÜLKEMİZDE KULLANILAN TİCARİ SIVI PEYNİR MAYALARININ (RENNET) ENZİM KOMPOZİSYONUNUN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
420 YANARDAĞ,Refiye DOĞRUMAN,Tevfik Ş. , SUSAM YAĞININ LİPİD METABOLİZMASI ÜZERİNE ETKİLERİ
421 MAKASÇI,Ayşe ÖNAL,Seçil TELEFONCU,Azmi , PANKREATİK LİPAZIN FİTİK ASİT TARAFINDAN İNHİBİSYONU
422 YALÇIN,Figen ZİHNİOĞLU,Figen , KİTİNAZIN AMANAS YAPRAKLARINDAN KISMİ SAFLAŞTIRILMASI VE ANTİFUNGAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
423 YILDIRIM,Ali OKTAY,M. BİLALOĞLU,V. HARMANDAR,M. , AYVA YAPRAĞI EKSTRAKTLARININ ANTİOKSİDANT AKTİVİTESİ
424 AKYILMAZ,Erol DİNÇKAYA,Erhan , ASKORBAT OKSİDAZ ENZİM ELEKTRODU İLE MEYVA SUYU VE VİTAMİN TABLETLERİNDE C-VİTAMİNİ TAYİNİ
425 YANARDAĞ,Refiye ÖZSOY,Özlem ORAK,Hacı , STZ İLE DİABET OLUŞTURULAN SIÇANLARDA MAYDANOZ EKSTRESİ VE GLİBORNURİD’İN SERUM SODYUM, POTASYUM DÜZEYİNE ETKİLERİ
426 YANARDAĞ,Refiye ÖZSOY,Özlem ORAK,Hacı , DENEYSEL DİABETTE METFORMİN VE PAZI EKSTRESİNİN SERUM SODYUM, POTASYUM DÜZEYİNE ETKİLERİ
427 AYTEKİN,Çetin DOĞRU,Mehmet BAYSAL,Zübeyde , FARKLI HAYVAN SÜTLRİNDEN x-KAZEİNLERİN SAFLAŞTIRILMASI VE SUBSTRAT DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
428 ÖNAL,Seçil ZİHNİOĞLU,Figen TELEFONCU,Azmi , ?-GALAKTOZİ DAZIN ENGİNARDAN (Cynara scolymus) SAFLAŞTIRILMASI VE ELEKTROFORETİK KARAKTERİZASYONU
429 TÜMTÜRK,Hayrettin AKSOY,Serpil HASIRCI,Nesrin , ?-AMİLAZIN POLİ(STÎREN-2-HİDROKSiETİL METAKRİLAT) MİKROKÜRELERİNDE İMMOBİLİZASYONU VE AKTİFLİĞİNİN İNCELENMESİ
430 AYTEKİN,Çetin TURMUS,Günay BAYSAL,Zübeyde , Bacillus subtilis’ ten İZOLE EDİLMİŞ a-AMİLAZ’ IN (E.C.3.2.1.1) KİNETİĞİ ÜZERİNE pH’ İN ETKİSİ
431 ÖZABACIGİL,Fatma ÖZDEMİR,Hasan BEYDEMİR,Şükrü KUŞK, İNSAN ERİTROSİT KARBONİK ANHİDRAZ İZOENZİMLERİNİN BAZI ANTİBİYOTİKLERE KARŞI İLGİSİ
432 NADAROĞLU,Hayrünnisa DEMİR,Nazan DEMİR,Yaşar , AKCİĞERDEN SAFLAŞTIRILAN MEMBRANA BAĞLI KARBONİK ANHİDRAZ ENZİMİNİN (CA-IV) AKTİVİTESİNE ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERİN ETKİSİ
433 GÜLLÜLÜ,Gülay DEMİR,Yaşar AKYOL,İlknur DEMİR,Nazan, KATARAKTLI HASTALARIN LENSLERİNDE VE AKÖZ HÜMÖRLERİNDE KARBONİK ANHİDRAZ ENZİMİNİN AKTİVİTESİNİN İNCELENMESİ
434 DEMİR,Yaşar NADAROĞLU,Hayrünnisa COŞKUN,Fatma DEMİ, ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERİN ERİTROSİT KARBONİK ANHİDRAZ İZOENZİMLERİ (CA-I, CA-II ve BCA) ÜZERİNE ETKİSİ
435 DEMİR,Nazan NADAROĞLU,Hayrünnisa COŞKUN,Fatma DEMİ, BEYİN, AKCİĞER VE ERİTROSİT KARBONİK ANHİDRAZLAR! ÜZERİNE ALIŞKANLIK YAPAN BAZI MADDELERİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ
436 DEMİR,Nazan DEMİR,Yaşar KÜFREVİOĞLU,Ö. İrfan , SIĞIR ERİTROSİT KARBONİK ANHİDRAZ ENZİMİNİN YAPISINA FARKLI BİR YAKLAŞIM
437 COŞKUN,Fatma DEMİR,Nazan DEMİR,Yaşar , BEYİN KARBONİK ANHİDRAZI ÜZERİNE ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ
438 PİRİNÇÇİOĞLU,Necmettin, MODEL ÇALIŞMALARLA DOĞAL SİSTEMLERİN İNCELENMESİ
439 DEMİR,Yaşar YILDIRIM,Ali DEMİR,Nazan ALGUR,Ö. Faru, SAĞLIKLI VE DİABETLİ KİŞİLERE AİT LÖKOSİTLERİN YAPIŞMA ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
440 BİLİCİLER,B. KOÇAK,A. ÖZDEMİR,İsmail AYDEMİR,S. SU, DENEYSEL SUBARAKNOID KANAMALARDA MELATONİN’İN SERUM ANTİOKSİDANT ENZİM SEVİYELERİME ETKİSİ
441 BİLAL,Tanay ERÇAĞ,Erol HÜGÜL,Mehmet ERÇAĞ,Ayşe , ETLİK PİLİÇ RASYONLARINDA FİTAZ ENZİMİ VEYA DCP KULLANIMININ FOSFORUN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE ETKİSİ
442 ÇİFTÇİ,Mehmet KÜFREVİOĞLU,Ö. İrfan NALBANTOĞLU,Bar, BAZI ANTİBİYOTİKLERİN İNSAN ERİTROSİTLERİNDE BULUNAN GLUKOZ 6-FOSFAT DEHİDROGENAZ ENZİMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
443 ARSLAN,Oktay ÇELİK,İsmail , PESTİSİTLERİN BAZI ENZİMLER ÜZERİNDEKİ İNHİBİSYON ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
444 ODABAŞOĞLU,Fehmi KÜFREVİOĞLU,Ö. İrfan ÖZDEMİR,Hasa, ISPANAK (Spinacia oleraceae L. cv Gladiatör) BİTKİSİNDE BAZ! OKSİDATİF ENZİMLERİN AKTİVİTESİ ÜZERİNE PESTİSİTLER İLE BİRLİKTE UYGULANAN BİTKİSEL HORMONLARIN ETKİSİ
445 KUZU,Huriye MUSTAFAEVA,Zeynep COŞKUNER,Dilek SALMA, BİYOPOLİMER SİSTEMLERİNDE AMİN GRUPLARININ SPEKTROFOTOMETRİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ
446 NUMANOĞLU,Yasemin SUNGUR,Sibel , İMSVIOBİUZE KLUYVEROMYCES LACTİS (ATCC 8583) ?-GALAKTOSİDAZ ENZİMİ İLE LAKTOZUN HİDROLİZİ
447 SAĞIROĞLU,Ayten YEŞİLOĞLU,Yeşim KAPTANOĞLU,Nevin , NAYLON-6 FLAMENTLERİNE İMMOBİLİZE TRİPSİN ENZİMİNİN KATALİTİK KARAKTERİZASYONU
448 SAN,Aydan OGAN,Ayşe BİRBİR,Meral , Aspergiles niger MANTARINDAN ELDE EDİLEN AMİLOGLİKOZİDAZIN SAFLAŞTIRILMASI, İMMOBİLİZASYONU VE ENZİM KİNETİĞİNİN SAPTANMASI
449 COŞKUN,Fatma DEMİR,Nazan DEMİR,Yaşar , BEYİN KARBONİK ANHİDRAZ ENZİMİNİN SAFLAŞTIRILMASI VE KARAKTERİZE EDİLMESİ
450 ERGÜN,Fulya PAZARLIOĞLU KAŞIKARA,Nurdan , Phanerochaeie chtysosporium'UN LİGNİNOLİTİK ENZİMLERİNİN İNCELENMESİ VE LİGNİN PEROKSİDAZIN İZOLASYONU
451 ZİYAN,Emine PEKYARDIMCI,Şule , ANKARA ARMUDUNDAN POLİFENOL OKSİDAZ ENZİMİNİN İZOLE EDİLMESİ VE KARAKTERİZASYONU
452 ALTAY,Volkan SAĞIROĞLU,Ayten , Hansenula polymorpha MAYASINDA METANOL OKSİDAZ AKTİVİTESİNİN KARAKTERİZASYONU, METANOL OKSİDAZIN İZOLASYONU VE SAFLAŞTIRILMASI
453 SALMAN,Aydan MUSTAFAEVA,Zeynep MUSTAFAEV,Mehmet , HEPATİT B YÜZEY ANTİJENİ POÜPEPTİDLERİNİN KİMYASAL SENTEZİ VE MODİFİKASYONU
454 MUSTAFAEVA,Zeynep MUSTAFAEV,Mehmet , SICAKLIĞA DUYARLI POLİMERLER ESASINDA YENİ TİPLİ İMMUNOJENLER
455 MUSTAFAEV,Mehmet, IMMUNOJENLERE YENİ YAKLAŞIMLAR
456 TÜMER,M. ŞENER,K. KÖKSAL,H. SERİN,Selahattin , 2- AMİNO PRİDİN ESASLI “ONO” TİPLİ BAZI TRİDENTAT SCHİFF BAZLARI VE ONLARIN METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
457 TÜMER,M. DOLAZ,M. ŞENER,K. KÖKSAL,H. SERİN,Selahat, KARIŞIK LİGANDLI BAZI Sn(ll) ve Cd(ll) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU ve ANTİFUNGAL AKTİVİTE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
458 TÜMER,M. DOLAZ,M. ŞENER,K. KÖKSAL,H. SERİN,Selahat, BAZI TETRA VE PENTADENTAT SCHİFF BAZLARI VE BU BAZLARIN BAZI GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
459 TÜMER,M. ÇELİK,C. KÖKSAL,H. SERİN,Selahattin , BAZI BİDENTAT SCHİFF BAZLARI İLE ONLARIN Cu(ll), Co(ll), Ni(ll), Pd(II), Zn(ll), GEÇİŞ METAL KOMLEKSLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ANTİFUNGAL AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ
460 TOPALOĞLU,Işıl, YENİ BİR METALLO LİGAND :[Mo{HB(3,5-Me2C3HN2)3}(NO)CI(OC6H4CN)]
461 TAVMAN,Aydın ÜLKÜSEVEN,Bahri , 2-R-1H-BENZİMİDAZOLLERİN [R= 2-HİDROKSİFENİL, 2-PİRİDİNİL, 6-METİL-2-PİRİDİNİL, 3-PİRİDİNİL] Cu(Il) ve Ag(I) KOMPLEKSLERİNİN İNCELENMESİ
462 TAVMAN,Aydın ÜLKÜSEVEN,Bahri ATABAY AGH,Naz M. , BAZI 2,2’-(POLİHİDROKSİ)-bis-1H-BENZİMİDAZOLLERİN Pd(ll) ve Zn(ll) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ ve NMR SPEKTROSKOPİ İLE YAPI ANALİZİ
463 TAVMAN,Aydın ÜLKÜSEVEN,Bahri , 2,2’-(ETEN/ETAN/PROPAN-DİİL)-BİS-1H-BENZİMİDAZOLLERİN Pd(ll), Cu(ll) ve Zn(ll) KOMPLEKSLERİNİN İNCELENMESİ
464 TAŞ,Eşref KAYA,Mehmet , 1,2-O-?-METİLBENZAL-4-AZA-7-AMİNOHEPTAN LİGANDININ VE CO(II), Cu(II), Ni(ll) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
465 ŞEKERCİ,Memet ALKAN,Cihan , SYNTHESIS AND METAL COMPLEXATION OF NEW SCHIFF BASE DERIVATIVES CONTAINING 1,3 DIOXOLANE
466 ŞEKERCİ,Memet ALKAN,Cihan , DEĞİŞİK METAL ETERİK YAPILI YENİ VİC-DİOKSİM LİGANDLARI VE KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ
467 SÜLÜ,Mustafa, TRİPODAL FOSFİN CH3C{CH2P(p-ButC6H4)}3 SENTEZİ VE RUTENYUM KOORDİNASYON KİMYASI
468 FEYİZOĞLU ABDULLAYEV,A. TÜRKYILMAZ,Murat ALTUN,Özl, GEÇİŞ METAL KARBOKSİLALARININ YAĞLAMA MALZEMESİ VE YAKITLARDA KATKI MADDESİ OLARAK KULLANIMI
469 ÖZDEMİR,Ümmühan KARACAN,Nurcan HOTSCHANDANI,Surat , FOTOSENTEZDE KATALİZÖR ROLÜ OYNAYABİLECEK BAZI Mn(ll) VE Co(II) KOMPLEKSLERİNİN ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
470 DODOFF,Nicolay I. ÖZDEMİR,Ümmühan KARACAN,Nurcan , MOLECULAR MECHANICS MODELLING OF A MANGANESE(II) TRICYCLIC CHELATE OF N,N'-PENTAMETHYLENEBIS(SALICYL!DENEIMINE)
471 ÇETİNKAYA,Bekir ÖZDEMİR,İsmail DIXNEUF,Pierre H. , BENZİMİDAZOL, BENZOKSAZOL, BENZOTİYAZOL RUTENYUM(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ ve KATALİTİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
472 ALİŞOĞLU,Vahit NECEFOĞLU,Hacali , K2(NO3)2- Mn(NO3)2- Mn(H2PO2)2- H2O DÖRTLÜ SİSTEMİN 25°C‘da İZOTERMİK YÖNTEMLE FAZ DENGELERİNİN ARAŞTIRILMASI
473 NAKİBOĞLU,Canan ALKAN,Mahir ARKAN,Filiz ÖZKILIÇ,Nu, FENİL-2-PRİDİLKETONOKSİM (FPKO) İLE SEYRELTİK NİTRAT ÇÖZELTİLERİNDEN BAKIR’İN ÇÖZÜCÜ EKSTRAKSİYONU
474 KÜÇÜKPARMAKSIZ,Aysın KILIÇ,Adem AHSEN,Vefa , HEKZAKLOROSİKLOTRİFOSFAZATRİEN İLE TETRAOKSA-13-AZASİKLOPENTADEKAN’IN REAKSİYONU
475 KOÇAK,Nuriye UÇAN,H. İsmet KOÇAK,Ahmet ERTUL,Şeref, BAZI SCHIFF BAZLARININ SENTEZİ VE GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN İNCELENMESİ
476 KASHCHEİEVA,Margarita, THE CHEMISTRY OF COORDINATION COMPOUNDS TRANSITIONS METAL COMPOUNDS
477 İSMAYILOV,R. MEDZHİDOV,A. A. FATULLAEVA,P. A. KASU, STERİK ENGELLİ OKSAMİN VE MSLEİN ASİT TÜREVLERİNİN GEÇİŞ METAL İYONLARIYLA ETKİLEŞMESİNİN İNCELENMESİ
478 HACIZADE,Fikret UÇAN,H. İsmet , FİLİZLERDEN KADMİYUMUN SELEKTİF OLARAK ELDE EDİLMESİ
479 GÜRKAN,Perihan SARI,Nurşen , BAZI HETEROSİKLİK AMİNOASİT SCHİFF BAZLARININ PROTONLANMA SABİTLERİ İLE Ni(ll) VE Cu(Il) KOMPLEKSLERİNİN KARARLILIK SABİTLERİNİN POTANSİYOMETRİK OLARAK BELİRLENMESİ
480 SERİNDAĞ,Osman YÜCEBİLGİÇ,Güzide GÜL,Ömer , YENİ METAL DİFOSFİN KOMPLEKSİNİN SENTEZİ VE KATALİTİK ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
481 GEMBEROV,D. H. GIRAGOV,F. M. İMAMVERDİYEVA,F. MİGA, PİROGALLOL ESASINDAKİ AZOBİLEŞİKLER YENİ FOTOMETRİK ORGANİK REAKTİFLERDİR
482 ERÇAĞ,Ayşe KIZILCIKLI,İrfan , AMİTRAZ'IN HİDROLİZ HIZINA BAZI METAL İYONLARININ VE ÇÖZÜCÜ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
483 AYDOĞDU,Cemil DÜZ,Bülent İMAMOĞLU,Yavuz , FOTOKİMYASAL METATEZ TEPKİMELERİNİ KATALİZLEYEN TUNGSTEN-ALKİLİDEN KOMPLEKSİNİN OLUŞUMUNUN İNCELENMESİ
484 DURMUŞ,Sefa GÜNDÜZ,Necla KILIÇ,Zeynel , 1,2-FENİLEN FOSFOROKLORİDAT VE 1,2-FENİLEN FOSFOROKLORİDİTİN SENTEZİ VE YAPILARININ AYDINLATILMASI
485 DURMUŞ,Sefa GÜNDÜZ,Necla , O-FENİLENDİAMİNİN BAKIR II VE ÇİNKO II KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE YAPILARININ AYDINLATILMASI
486 DEMİRHAN,Nebahat AVCIATA,Ulvi GÜL,Ahmet , 5,6-DİAMİNO-1,10-FENANTROLİNİN SALİSİL ALDİMİNLE OLUŞTURDUĞU SCHIFF BAZININ SENTEZİ VE KOMPLEKSLERİNİN İNCELENMESİ
487 DAŞDEMİR,Yasemin ERÇAĞ,Ayşe ÜLKÜSEVEN,Bahri , BENZOFENON VE 2-AMİNO-5-KLOROBENZOFENON TİYOSEMİKARBAZONLARIN Fe(III), Ni(II), Cu(II) ve Zn(ll) KOMPLEKSLERİNİN POTANSİYOMETRİK İNCELENMESİ
488 ÇOLAK,A. T. KARABÖRK,M. TÜMER,M. SERİN,Selahattin , TEMPLATE ETKİ İLE BAZI SCHIFF BAZI KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
489 CERİTOĞLU,Merih SEZER,Semih ÜLKÜSEVEN,Bahri , SALİSİL- VE NAFTİLALDEHİDTEN TÜREYEN S-ETİL-N1,N4- DİARİLİDENE-İSOTİYOSEMİKARBAZON’LARIN Fe(lll), Ni(II) KOMPLEKSLERİNİN ELDESİ VE KARAKTERİZASYONU
490 GÜMGÜM,Bahattin BİRİCİK,Nermin , DİALKİL DİTİYOFOSFORÎK ASİTLERİN MİKRODALGA YÖNTEMİYLE HAZIRLANMASI
491 BEYNEK,Nesrin MURPHY,Brian P. , SYNTHESIS OF SOME METAL COMPLEXES WİTH A NEW NİTROGENOXYGEN- DONOR SPİRO MACROCYCLİC LİGAND
492 BALABAN,Ayla ERK,Birgül , 2-PİRİDİN KARBOKSALDEHİT VE TİOSEMİKARBAZİT’ DEN OLUŞAN SCHİFF BAZININ SENTEZİ VE BAZI GEÇİŞ METALLERİ İLE YAPILAN KOMPLEKSLERİN YAPI ANALİZİ VE KARARLILIK SABİTLERİNİN TAYİNİ
493 BAL,Tülay HÜGÜL,Mehmet ÜLKÜSEVEN,Bahri TOR,İzzet , 5-(2-R- ARİL)AZO- 4-OKSO-TİYAZODİLİN-2-TİYON [R= H, -OH, -CH3] TÜREVLERİNİN BAZI d5-10 METAL KOMPLEKSLERİNİN SU/ORGANİK FAZ DAĞILIMLARININ İNCELENMESİ
494 ATAKOL,Orhan TATAR,Leyla AKAY,M. Abdülkadir BAŞGUT, HETERONÜKLEER BİMETALİK Cu ve Zn GRUBU METALLERİ µ-KOMPLEKSLERİ
495 AMİRASLANOV,İmameddin, KUAZİKRİSTALLER
496 AKKUŞ,Özgür Nilgün UZMAN,Süheyla , BAZI SUBSTİTUE/NON-SUBSTİTUE SALİSİLALDİMİN LİGANDLARIN VE ONLARIN BAKIR (II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
497 AKKUŞ,Özgür Nilgün UZMAN,Süheyla , BAZI o-HİDROKSİASETOFENONİMİN LİGANDLARI VE ONLARIN BAKIR (II) KOMPLEKSLERİ
498 ŞENER,Şadiye SAYILKAN,Hikmet ŞENER,Engin SÜLÜ,Must, FENOL VE ANİLİN ADSORPSİYONU İÇİN Ti(OEt)4 VE Zr(OPrn)4 VE 2-METİLBÜTİRİK ASİT KOMPLEKS ÜRÜNLERİNİN KULLANIMI
499 ERAN BİLGİN,Belkız, DİSKOTİK YAPIDAKİ PLATİNO-VE PALADOMEZOJENLERDE MEZOFAZ İNDÜKSİYONU
500 YURDAKOÇ,Mürüvvet KARAKAPLAN,Mehmet HOŞGÖREN,Halil, BOR’UN CTMP İLE CaCl2 ÇÖZELTİSİNDEN SELEKTİF EKSTRAKSİYONUNA BAZI UZUN ZİNCİRLİ AMİNLERİN ETKİSİ
501 AFYON,N. Hakkı ADİLHAN,Abdullayev SEYFETTİNOĞLU,M., DÜŞÜK KONSANTRASYONLU FOSFAT MİNERALLERİNİN FOSFORİK ASİT TEKNOLOJİSİNDE KULLANILMASI
502 NECEFOĞLU,Hacali HÖKELEK,Tuncer , NICOTINAMIDE AND N,AP-DIETYLNICOTINAMIDE ADDUCTS OF COPPER (II) ARYLCARBOXYLATES
503 BEKER GÜRBÜZ,Ülker BULUTCU,Nusret , AMONYUM PENTABORATIN TERMAL BOZUNMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ
504 YILDIZ,Salih Zeki GÖK,Yaşar , 17 ÜYELİ DİOKZA-TRİAZA MAKROSİKLİK HALKA İÇEREN FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ VE YAPILARININ AYDINLATILMASI
505 ÖLMEZ,Halis YEŞİLEL,Okan Z. , Cu (II), Fe (II), Cr (III) - GUANİN KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, SPEKTROSKOPİK VE TERMİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
506 YENİLMEZ,Gönül KILIÇ,Adem AHSEN,Vefa , HEKZAKLOROSİKLOTRİFOSFAZATRİEN İLE 1,4,7,10,13- PENTAOKSASİKLOPENTADEKAN-2-METANAMİN'İN REAKSİYONU
507 YAZICILAR,Turan K. YILMAZ,Veysel T. ÖLMEZ,Halis , p-DİMETİLAMİNOBENZALDEHİT’İN BAZI İKİ DEĞERLİKLİ GEÇİŞ METALLERİ KOMPLEKSLERİNİN TERMİK BOZUNMALARI
508 ABDURAKHMANOVA,P. S. USUVATİYEV,B. T. GANBAROV,D. , SYNTHESIS AND RESEARCH OF CLATHRATE COMPOUNDS OF ZINC BENZOATE
509 TOPÇU,Yıldıray YILMAZ,Fatih YILMAZ,Veysel T. , 1,10- FENANTROLİN, FENİLHİDRAZİN VE BENZİDİN İÇEREN KARIŞIK LİGANTLI Co(ll), Ni(ll), Cu(II) VE Zn(II) - SAKKARİN KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİ
510 SARI,Nurşen GÜRKAN,Perihan , BAZI HETEROSİKLİK AROMATİK ALDEHİTLER İLE FEN! LALAN İN'DEN SCHIFF BAZLARININ HAZIRLANMASI, Ni(ll) VE Cu(ll) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE YAPILARININ BELİRLENMESİ
511 ÖZPOZAN,Talat ÇAVUŞ,Sabri , N,N-DİETİL N'-BENZOİL TİOÜRE VE PLATİN KOMPLEKSİNİN TİTREŞİM (IR&RAMAN SPEKTRUMLARININ NORMAL KOORDİNAT ANALİZİ VE YENİ DEĞERLİK KUVVET ALANLARI
512 ADİLHAN,Abdullayev AFYON,N. Hakkı SEYFETTİNOĞLU,M., DÜŞÜK KALİTELİ FOSFAT MİNERALLERİNİN DAĞILMA KATSAYILARININ ARAŞTIRILMASI
513 MOSKOVKINA,Marina NIKOLOV,Nikolaj , THE QUANTITATIVE STRUCTURE- RETENTION RELATIONSHIPS IN CHROMATOGRAPHY
514 KASUMOV,Veli KARTAL,İbrahim KARA,Bünyamin KÖKSAL,F, Bis(2,6-Di-TERT-BUTİLFENİL-SALİSİLALDİMİNAT)Co(ll) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE ONLARIN ELEKTRON TRANSFERİ ÜRÜNLERİNİN İNCELENMESİ
515 KANTEKİN,Halit GÖK,Yaşar , İKİ BOŞLUKLU YENİ SUBSTİTUE MAKROSİKLİK HALKA İÇEREN FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
516 MASIMOV,E. A. ISMAILOV,E. G. GUSEINOV,V. I. , STRUCTURE AND DYNAMICS OF PARAMAGNETIC COMPLEXES IN THE SYSTEM Mn(NO3)26H20/PEG/H2O
517 TAŞTEKİN,Merve GÜL,Ahmet , ÇÖZÜNÜR PORFİRAZİN TÜREVLERİNİN SENTEZİ
518 MASIMOV,E. A. ISMAILOV,E. G. GUSEINOV,V. I. , COORDiNATION ABILITY OF PEG WITH DIFFERENT MOLECULAR WEIGHT IN THE SYSTEM Cu(NO3)2H20/PEG/H2O
519 KANDAZ,Mehmet BEKAROĞLU,Özer , YENİ OCTAKiS(2’-AMiNOFENOKSi)-SUBSTİTÜE KOBALT(II) FTALOSİYANİN'İN SENTEZ VE KARAKTERİZASYONU
520 GEMBEROV,D. H. ÇIRAGOV,F. M. ÇIRAGOV,M. I. HÜSEYNO, Cu[N2H4C2H4]CL2 BİLEŞİĞİNİN MOLEKÜL VE KRİSTAL YAPISI
521 BİRER,Ö. SAYAN,Ş. SÜZER,Ş. , İNCE SiOx VE SiOxHy KATMANLARININ XPS VE IR İLE İNCELENMESİ
522 GÜRTEN KULAKLI,Tijen SERİNDAĞ,Osman , TERSİYER DİFOSFİN İÇEREN YENİ ÇOK METALLİ (METAL CLUSTER) BİLEŞİKLERİN SENTEZİ VE YAPILARININ TAYİNİ
523 CAN SÖZERLİ,Şebnem E. EABORN,Colin HITCHCOCK,Peter, YENİ KURŞUN(ll) ORGANOMETALİK BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
524 AYDOĞDU,Cemil DÜZ,Bülent SÜZER,Şefik İMAMOĞLU,Yavu, W(CO)6/CCI4/h? KATALİZÖR SİSTEMİNDE OLUŞAN TUNGSTEN KOMPLEKSİNİN YAPISI VE OLEFİN METATEZ TEPKİMELERİNDEKİ ROLÜ
525 BOZKURT,Çetin, TUNGSTEN HEKZAKARBONİLİN HALKALI KETONLARLA FOTOKİMYASAL ETKİLEŞİMİ
526 FEYİZOĞLU ABDULLAYEV,A. HASANOV,H. İ. MİRZEİ,C. İ., Pd+2 'NİN BAZI BİYOLOJİK AKTİF KARBOKSİLATLARININ TERMİKİ VE IR SPEKTROSKOPİK OLARAK İNCELENMESİ:
527 BUDAK,Erhan BOZKURT,Çetin , [Cu(NH3)4]SO4 İLE Cu-hBN KOMPOZİTLERİNİN HAZIRLANMASI VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
528 ARSLAN,Hakan ÖZPOZAN,Talat , p-TOLUİDİNO-p-KLOROFENİGLİOKSİM LİGANTI VE Nî KOMPLEKSİNİN TİTREŞİM SPEKTRUMLARININ NORMAL KOORDİNAT ANALİZİ YÖNTEMİYLE AYDINLATILMASI VE KUVVET ALANLARI
529 GÜNDÜZ,Necla GÜNDÜZ,Turgut MORGİL,A. S. PATIR,Süle, O-AMİNONAFTOL ve O-AMİNOFENOL’ÜN OKSİMLERİ VE KOMPLEKSLERİ
530 ABDULLAH,Meysun İ. ALLEN,Geoffrey C. , SURFACE ANALYSIS OF GLASS FROM THE 15 TO THE 20 CENTURY BY X-RAY PHOTOELECTRON SPECTROSCOPY, SIMS AND SEM TECHNIQUES
531 SÖKMEN,Münevver ALLEN,David W. CLENCH,Malcolm R. H, GC-MS CHARACTERISATION OF PRODUCTS OF OXIDATION OF SULFUR HETEROCYCLES USING THE FENTON AND RELATED REAGENTS
532 AKBA,Osman BAYSAL,Akın GÜMGÜM,Bahattin HAMAMCI,Can, ICP-AES İLE NİKEL ANALİZİNE ALKALİ METALLERİN ETKİSİ
533 BAĞ,Hüseyin LALE,Mustafa TÜRKER,A. Rehber , ESCHERİCHİA COLİ İMMOBİLİZE EDİLMİŞ SEPİOLİTTE BAZI METALLERİN ZENGİNLEŞTİRME ŞARTLARININ ARAŞTIRILMASI VE AAS İLE TAYİNLERİ
534 CANLICA,Mevlüde İSLİMYELİ,Sezen , KADMİYUM ÜZERİNDEN NİFEDİPİN'İN İNDİREKT ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİ
535 SARICA,Deniz Y. ERTAŞ,Nusret ATAMAN,O. Yavuz , AKIŞA ENJEKSİYONLU ALEVLİ AES ve METİL BORAT OLUŞTURMA ile BOR TAYİNİ
536 ŞAHİN,Feyime ATAMAN,O. Yavuz , ELEKTROTERMAL AAS İLE Se TAYİNİNDE D2 ZEMİN DÜZELTİCİSİ KULLANARAK Fe GİRİŞİMİNİN ENGELLENMESİ
537 MAHMUT,Mihrigül KARADENİZ,Deniz ERTAŞ,Nusret ATAMA, ATOM TUZAKLI AAS İLE Bi VE Sb TAYİNİ
538 KÖREZ,A. EROĞLU,Ahmet E. ATAMAN,O. Yavuz , MERKAPTO REÇİNE VE MİKROKOLON TEKNİĞİ İLE TELLÜR ÖNZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE HGAAS İLE TAYİNİ
539 KARADAĞ,Hülya KARADENİZ,Deniz ATAMAN,O. Yavuz , HİDRÜR OLUŞTURMALI ATOM TUZAKLI ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRİSİ İLE Bi TAYİNİ
540 GÖKTÜRK,Gamze AYGÜN,R. Sezer VOLKAN,Mürvet ATAMAN,, GERMANYUMUN MERKAPTO REÇİNE İLE ÖNZENGİNtEŞTİRÎLMESİ VE HG - AAS İLE TAYİNİ
541 EROĞLU,Tijen AYGÜN,R. Sezer VOLKAN,Mürvet ATAMAN,O, METAL TAYİNLERİ VE ÖNZENGİNLEŞTİRİLMESİNDE SOL-GEL MİKRO KOLONLARIN KULLANILMASI
542 ERDEMLİ,Arzu KARADENİZ,Deniz GÜNER,Yusuf ATAMAN,O., ATOM TUZAKLI ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRİSİ ÎLE TEKSTİL ÜRÜNLERİNDE Pb ve Cd TAYİNİ
543 BİRAN,Canan KARADENİZ,Deniz ERTAŞ,Nusret ATAMAN,O., HİDRÜR OLUŞTURMALI ATOM TUZAKLI AAS YÖNTEMİYLE Sb TAYİNİ
544 AKMAN,Süleyman BAKIRCIOĞLU,Yasemin ŞEREN,Gülay BIÇ, Cu VE Cd ELEMENTLERİNİN OLIGO (ETİLENİMİN) İÇEREN POLİMER ÜZERİNDE ÖNZENGİNLEŞTİRME ŞARTLARININ İNCELENMESİ VE ALEVLİ AAS İLE TAYİNİ
545 ATAKOL,Orhan ERCAN,Filiz ÜLKÜ,Dinçer KENAR,Adnan T, TRİNÜKLEER µ-NİKEL KOMPLEKSLERİNDEKİ µ KÖPRÜLERİNİN YAPILARI ÜZERİNE X-IŞINI DİFRAKSİYONU ÇALIŞMALARI
546 ATAKOL,Orhan ARICI,Cengiz AKAY,M. Abdülkadir CANEL, BAZI TETRAHEDRAL SCHIFF BAZl-ÇİNKO(ll) KOMPLEKSLERİNİN YAPILARININ K-IŞINI DİFRAKSİYONU İLE İNCELENMESİ
547 YERLİKAYA,C. ÖZTÜRK,A. ATALAY,M. D. HÜR,K. HORASAN, ÜRİNER SİSTEM TAŞLARININ İNCELENMESİ
548 KÜÇÜKKAL,Mustafa U. SÜZER,Şefik KANTCHEVA,Margarit, OKSİT YÜZEYLERİNE DEPOLANMIŞ MANGAN İYONLARININ XPS VE İR SPEKTROSKOPİK KAREKTERİZASYONU
549 EMİR,Bedri Doğan AVCI,Yonca , DOYGUN MAGNEZYUM AMONYUM HEKZAHİDRAT ÇÖZELTİLERİNDE OLUŞAN TÜRLERİN DENGE KONSANTRASYONLARININ HESAPLANMASI
550 AKDEMİR,Nesuhi ONAR,A. Nur , SUDA ÇÖZÜNMÜŞ ORGANİK AZOTLU BİLEŞİKLERİN FOTOKATALİTİK DEGREDASYONLA TAYİNİ
551 EMİR,Bedri Doğan KAYIRAN,Saadet , DOYGUN KALSİYUM TRİFOSFAT ÇÖZELTİLERİNDE OLUŞAN TÜRLERİN DENGE KONSANTRASYONLARININ HESAPLANMASI
552 YAŞAR BAĞDAT,Sema GÜÇER,Şeref , ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRESİ İLE ZEYTİN VE ZEYTİN YAĞINDA MAGNEZYUM SPESİYASYON ÇALIŞMALARI
553 GANEMI,B. RAHKAMAA,K. SALMI,T. KEISKI,R. L. ÖHMAN,, DIRECT DECOMPOSITION AND SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION OF NO WITH METHANE OVER METAL ION EXCHANGED ZEOLITE ZSM-5
554 ERTAN,Nermin EYDURAN,Fatih , HETEROSİKLİK AMİNLERDEN ELDE EDİLEN BAZI HETARİLAZOPİRAZOLON BOYARMADDELERİNİN pKa’LARININ SPEKTROFOTOMETRİK YÖNTEMLE TAYİNİ
555 GÖLCÜ YARDIMCI,Ayşegül SERİN,Selahattin , UV-VIS SPECTROPHOTOMETRIC INVESTIGATIONS OF CHARGETRANSFER COMPLEXES OF SOME COMPOUNDS CONTAINING NITROGEN ATOM WITH CHLORANIL
556 GÖLCÜ YARDIMCI,Ayşegül SERİN,Selahattin , SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATION OF AMILORIDE HYDROCHLORIDE IN PURE FORMS AND TABLETS
557 NOHUT,Sinan KARABÖCEK,Serdar GÜNER,Saadettin DALMA, EKSTRAKSİYON VE SPEKTROFOTOMETRİK OLARAK BAKIRIN TAYİNİNDE YENİ BİR REAKTİF, S,S’-BİS(2-AMİNOFENİL) OKZALAT’IN KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ
558 NOHUT,Sinan KARABÖCEK,Serdar GÜNER,Saadettin TÜFEK, BAKIRIN SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİNDE ANALİTİK AMAÇLI YENİ BİR REAKTİF, 3,3’-(1,3-PROPANDİİLDİİMİN) BİS-[3-METİL-2-BUTANON] DİOKSİM’İN KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ
559 SAYIN,Serdar AYDIN,Adnan , GAZ FAZ HİDROJEN PEROKSİT ANALİZİ İÇİN YENİ BİR SPEKTROFOTOMETRİK YÖNTEM
560 SAVAŞÇI,Ş. KAYA,A. YALÇIN,İ. , TLC/FOTODENSİTOMETRİK ABA BELİRLENMESİ
561 GÖĞER GÜNDEN,Nilgün BERKKAN,Aysel ORBEY,M. Tevfik , DETERMINATION OF PIROXICAM IN GEL FORMS BY SECOND ORDER DERIVATIVE ULTRAVIOLET SPECTROPHOTOMETRY
562 AKMAN,A. Özlem GÜNER,Ali , POLİ(VİNİL PİROLİDON) SULU ÇÖZELTİLERİNDE İNORGANİK TUZ ETKİSİNİN SPEKTROFOTOMETRİK İNCELENMESİ
563 TİMUR,Suna TELEFONCU,Azmi , FARKLI BİTKİ MATERYALLERİNDE PARAQUAT TAYİNİ
564 ÖZGÜR ÜSTÜN,Mahmure, TABLETLERDEKİ İKİLİ BOYA KARIŞIMLARININ TÜREV SPEKTROFOTOMETRİSİ İLE BİRARADA TAYİNİ
565 ÖZGÜR ÜSTÜN,Mahmure KOYUNCU,İkbal , TÜREV SPEKTROFOTOMETRİSİ İLE İÇECEK TOZLARINDAKİ İKİLİ BOYA KARIŞIMLARININ ANALİZİ
566 ALPDOĞAN,Güzin SUNGUR,Sıdıka , TABLETLERDE METOPROLOL TARTARATIN AAS ve SPEKTROFOTOMETRİK YÖNTEMLER İLE TAYİNİ
567 EL-AGHA,Omer TOSUN,Suat TUNCEL,Gürdal , TRACE ELEMENTS AND IONS COMPOSITION OF RAIN WATER IN THE WESTERN BUCK SEA FOREST REGION
568 TOPAL,Tansel TUNCEL,Semra G. , ANNE SÜTÜNDEKİ MAJÖR ELEMENTLERİN ICP-AES İLE ANALİZİ
569 ERDOĞDU,Dilek TUNCEL,Semra G. , MADEN SULARINDA İYON ANALİZİ
570 DOĞANGÜN,Aysun KARAKAŞ,Serpil Y. TUNCEL,Semra G. , X IŞINI SPEKTROMETRESİ’NİN ÇEVRE KİMYASINDA UYGULANIŞI
571 SÜRAL,Defne ERDEM,Fatma , YÜKSEK PERFORMANS SIVI KROMATOGRAFİSİ İLE PANCAR MELASINDA BETAİN ANALİZİ
572 AK DOĞRUKOL,Dilek KIRIMER,Neşe TUNCEL,Muzaffer , DETERMINATION OF RUTIN IN HYPERICUM PERFORATUM EXTRACT BY CAPILLARY ELECTROPHORESIS
573 DELİGÖZ,Hasalettin, KALİKS[4]AREN TÜREVLERİ VE BASİT OKSİM TÜREVLERİ İLE Fe+3 KATYONUNUN ÇÖZÜCÜ EKSTRAKSİYONU
574 ERDOĞAN,Sait DÜZ,Zahir HAMAMCI,Candan , KATI FOSİL YAKITLARDAN HUMİK ASİT İZOLASYONU
575 ERDEM,Emin KARAPINAR,Nazan KARAPINAR,Emin , ATIK SULARDAKİ BAZI METAL KATYONLARI VE AMONYUMUN ZEOLİTLE TUTULMASI
576 YAŞAR BAĞDAT,Sema ÖZCAN,Mustafa , METİLEN MAVİSİ’NİN SULU FAZDAN BAZI ORGANİK ÇÖZÜCÜLERE EKSTRAKSİYONUNUN İNCELENMESİ
577 KARA,Derya ALKAN,Mahir ÇAKIR,Ümit , PENTAERİTRİT AMİN SENTEZİ ve Cu2+’ NİN ÇÖZÜCÜ EKSTRAKSİYONLARINDA KULLANIMI
578 GÜMGÜM,Bahattin BİRİCİK,Nermin , DİNONİL DİTÎYOFOSFORİK ASİDİN SENTEZİ VE BAZI METALLERİN (Pb++, Zn++) EKSTRAKSİYONUNDA UYGULANMASI
579 TUNCELİ,Adalet TÜRKER,A. Rehber , AMBERLİTE XAD-16 KULLANILARAK PALLADYUMUN ZENGİNLEŞTİRME ŞARTLARININ ARAŞTIRILMASI VE AAS İLE TAYİNİ
580 ÖZMEN,Burcu YILMAZ,Gülay ATAMAN,O. Yavuz AYGÜN,R. , RP-HPLC ile BAZI MEYVE VE MEYVE SULARINDA ORGANİK ASİT TAYİNİ İÇİN OPTİMİZASYON ÇALIŞMALARI
581 İBAR,A. Hilmi AKTAŞ,Yıldız ÖZTINAZ,Mutsel , ORGANİK ÇÖZELTİLER İLE BAZI METALLERİN EKSTRAKSIYONU VE SEPERASYONU
582 ÖLÇÜCÜ,Ali DİLSİZ,Nihat GÜNEŞ,Mehmet , SİGARA İÇİRİLEN RAT LENSLERİNDE BAZI METALLERİN TAYİNİ VE BU METALLERE SELENYUM, VİTAMİN C VE VİTAMİN E' NİN ETKİLERİ
583 ÖLÇÜCÜ,Ali GÜR,Nazmi ÖZKAN,Güllü KARATAŞ,Fikret , PİYASADA SATILAN ARI POLENLERİNDEKİ AĞIR METAL İYONLARININ TAYİNİ
584 NAKİBOĞLU,Nuri TOSCALI,Duygu , ATIK FOTOĞRAF FİLMLERİNDEN GERİ KAZANILMIŞ GÜMÜŞDEKİ METAL SAFSIZLIKLARININ BELİRLENMESİ
585 NAKİBOĞLU,Nuri TOSCALI,Duygu , ATIK FOTOĞRAF FİLMLERİNDEN GERİ KAZANILMIŞ GÜMÜŞ VE DESTEK MATERYALİ KULLANILARAK YENİ FOTOĞRAF FİLMİ HAZIRLANMASI
586 MERDİVAN,M. AYGÜN,R. Sezer KÜLCÜ,N. , BAZI N,N-DİALKİL-N’-BENZOİLTİYOÜRE-RENYUM KOMPLEKSLERİNİN SPEKTROSKOPİK VE TERMAL YÖNTEMLER İLE İNCELENMESİ
587 KÜÇÜKBAY,F. Zehra KÜÇÜKBAY,Hasan TÜRKDEMİR,M. Halu, BAZI BENZİMİDAZOL TÜREVLERİNİN ASİTLİK-BAZLIK SABİTLERİNİN POTANSİYOMETRİK VE SPEKTROFOTOMETRİK YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ
588 KILIÇ,Esma KORMALI,Elif CANEL,Esin KENAR,Adnan ATA, BAKIR TAYİNİNDE YENİ TİTRE EDİCİLERİN KULLANILMASI
589 TÜRKDEMİR,M. Haluk KARAGÖZLER,A. Alev KARAGÖZLER,A, ASKORBİK ASİDİN KARARLILIĞI VE MULTİVİTAMİN ŞURUPLAR İLE KUTU MEYVE SULARINDA KALICILIĞI
590 KARADAĞ,Recep ÖCAL,Nursel DÖLEN,Emre , BAZI FLAVONOİDLERİN ALÜMİNYUM VE DEMİR KOMPLEKSLERİNİN KARARLILIK SABİTLERİNİN İNCELENMESİ
591 KALENDER ARSLAN,Deniz YENİGÜL,Berrin ERTEKİN,Kadri, ATIK HİDROJENASYON KATALİZÖRLERİNDEN NİKELİN GERİ KAZANILMASI
592 GÜNDÜZ,Beniz KARA,Hüseyin MERCİMEK,Bedrettin KÜÇÜK, BAZI SÜBSTİTÜE VİC-DİOKSİMLERİN SUSUZ ORTAMLARDA ASİTLİK SABİTLERİNİN TAYİNİ
593 BEREKET,Gözen PINARBAŞI,Arzu , ALİMİNYUMUN SULU HİDROKLORİK ASİT VE ETANOLLU HİDROKLORİK ASİT ORTAMINDA KOROZYONUNA METAL KATYONLARININ ETKİSİ
594 TURAL,Bilsen ZİYADANOĞULLARI,Berrin YAVUZ,Ömer ZİY, ANOT ÇAMURUNDAN BAKIR, SELENYUM, TELLÜR VE KALAY KAZANILMASI
595 ZİYADANOĞULLARI,Berrin YAVUZ,Ömer GÜLSÜN,Işıl ZİYA, ASFALTİT KÜLLERİNDEN MOLİBDEN, VANADYUM VE NİKEL KAZANILMASI
596 ÖZKAN,Aydın AYDIN,A. Ebru , HATAY BÖLGESİ ZEYTİNYAĞLARININ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
597 EROĞLU,Ahmet E. McLEOD,Cameron W. LEONARD,Kinson S, ULTRASONİK SİSLEŞTİRİCİ VE ICP-MS İLE DENİZSUYUNDA TEKNESYUM TAYİNİ
598 ÇAKIR,Semiha BULUT,İclal , BAZI SAKLANMA KOŞULLARININ RİBOFLAVİN VE FOLİK ASİDİN BOZUNMASINA ETKİSİ
599 AKÇAY,Hasan DEMİR,Cevdet GÜÇER,Şeref ÖZER,Ulviye , BURSA’NIN BAZI TARİHİ ESERLERİNDE KULLANILAN YAPI MALZEMELERİNİN KEMOMETRİK ÖBEKLEME YÖNTEMİYLE KAREKTERİZASYONU
600 TÜRKEL,Naciye AYDIN,Rahmiye ÖZER,Ulviye , SKANDİYUM(III) ve İTRİYUM(III) İYONLARININ HİDROKSO KOMPLEKSLERİ İLE İLGİLİ DENGE ÇALIŞMALARI
601 YILMAZ,Gülay ARAS,Namık K. , KEMİK NUMUNELERİNDE MİNÖR VE ESER ELEMENTLERİN ALETLİ NÖTRON AKTİVASYON ANALİZİ YÖNTEMİ İLE TAYİNİ
602 CANKUR,Oktay ARAS,Namık K. , BUĞDAYDA VE TOPRAKTA ESER ELEMENTLERİN ALETLİ NÖTRON AKTİVASYON YÖNTEMİ İLE TAYİNİ
603 ERTAŞ,Nil KARA,Derya GAYGISIZ,Handan KÖSEKUL,Selda, POTANSİYOMETRİK SIYIRMA ANALİZİ İLE ŞARAPTA KURŞUN ANALİZİ
604 ERTAŞ,Nil ÇETİN,Yüksel BOZDOĞAN,Ö. Adil ÇUHACI,Ahm, VOLTAMETRİK YOLLA ALUMİNYUM TAYİNİNİN İNCELENMESİ
605 ŞENTÜRK,Z. USLU,B. ÖZKAN,S. A. YILMAZ,N. BİRYOL,İ., determination of prazosin by voltammetry using a bentonite-modified carbon paste electrode
606 ÖZKAN,S. A. ŞENTÜRK,Z. ÖZKAN,Y. KAUFFMANN,J. M. , ELECTROOXIDATION OF PIMOZIDE AND ITS DIFFERENTIAL PULSE VOLTAMMETRIC AND HPLC-EC DETERMINATION IN TABLETS
607 KÜÇÜKBAY,F. Zehra TURGUT,Mehmet AKINCI,Ayşehan , MALATYA'DAKİ GUATR’Lİ HASTALARIN SERUM VE İDRAR İYODÜR SEVİYELERİNİN İYODÜR SEÇİMLİ ELEKTROT İLE BELİRLENMESİ
608 BAŞGUT,Özlem YILMAZ,Nazife KENAR,Adnan ATAKOL,Orha, AMONYAK MOLEKÜLÜNE DUYARLI ELEKTROT YAPIMI
609 TİTRETİR,Serap KARAGÖZLER,A. Alev KARAGÖZLER,A. Er, KALSİYUM TABLETLERİNDE ELEKTROKİMYASAL KURŞUN(III) TAYİNİ
610 ERDOĞDU,Gamze KARAGÖZLER,A. Alev KARAGÖZLER,A. Ers, MİDAZOLAMIN POLAROGRAFİK DAVRANIŞININ İNCELENMESİ
611 ERDOĞDU,Gamze TÜRKDEMİR,M. Haluk AYDEMİR,Tülin KAR, BETA ADRENERJİK BLOKE EDİCİ BİR MADDE OLAN TİMOLOL MALEATIN VOLTAMETRİK ANALİZİ
612 GÜLSER,P. GÖKMEŞE,F. GÖKMEŞE,E. SOLAK,A. O. , NİTRATİN ALTIN ELEKTROTTA KARE DALGA VOLTAMETRİSİ İLE TAYİNİ İÇİN METOT GELİŞTİRİLMESİ
613 GÜLSER,P. GÖKMEŞE,E. SOLAK,A. O. GÖKMEŞE,F. , NİTRATIN CAMSI KARBON ELEKTRODUNDA DİFERANSİYEL PULS VOLTAMETRİSİ İLE TAYİNİ İÇİN METOT GELİŞTİRİLMESİ
614 MÜSTECEPOĞLU,Mualla DURSUN,Zekerya NİŞLİ,Gürel , YARI İLETKEN MODİFİYE ELEKTROT HAZIRLANMASI VE İNCELENMESİ
615 DURSUN,Zekerya NİŞLİ,Gürel , BAKIR(II)FTALOSİYANİN İLE MODİFİYE EDİLMİŞ KARBON PASTA ELEKTRODUN VOLTAMETRİK DAVRANIŞININ ASKORBİK ASİT VARLIĞINDA İNCELENMESİ
616 EROĞLU,Ahmet E. McLEOD,Cameron W. LEONARD,Kinson S, DENiZSUYUNDAKİ PLUTONYUMUM NdF3 İLE BİRLİKTE ÇÖKTÜRÜLEREK ÖNZENGİNLEŞTİRİLMESi VE ICP-MS İLE TAYİNİ
617 DİKMEN,Fahri ATAMAN,A. Gülay BİZİM,Yeşim HARPUT,Ay, PETROL ÖRNEKLERİNDE AAS İle Ni, V TAYİNİ ve GC-MS ANALİZ SONUÇLARININ PETROL SINIFLANDIRILMASINDA KULLANILMASI
618 ERTAŞ,Nusret ARSLAN,Zikri TYSON,Julian F. , AKIŞA ENJEKSİYONLU HİDRÜR OLUŞTURMALI ATOM TUZAKLI AAS İLE KURŞUN TAYİNİ
619 TÜRKŞEN,Sibel TUNCEL,Semra G. , İNSAN KAN SERUMUNDA ESER MADDE TAYİNİ VE ICP-AES’NİN BU ALANDA KULLANIMI
620 ŞAHİN,Feyime HACALOĞLU,Jale SÜZER,Şefik ERSEN,Tane, GFAAS İLE SELENYUM TAYİNİNDE KÜTLE SPEKTROMETRİ KULLANARAK MEKANİZMA ÇALIŞMALARI
621 İZGİ,Belgin GÜÇER,Şeref , ELEKTROTERMAL ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRESİ İLE SERUMDA KADMİYUM VE CİVA TAYİNİ
622 BAĞ,Hüseyin LALE,Mustafa TÜRKER,A. Rehber , ASPERGİLLUS NİGER İMMOBİLİZE EDİLMİŞ SEPİOLİTTE BAZI METALLERİN ZENGİNLEŞTİRME ŞARTLARININ ARAŞTIRILMASI VE AAS İLE TAYİNLERİ
623 ACAR,Orhan TÜRKER,A. Rehber KILIÇ,Ziya , BİZMUT, İNDİYUM VE KURŞUNUN ETAAS İLE TAYİNLERİNDE MOLİBDEN İÇEREN ORTAM DÜZENLEYİCİLERİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK ARAŞTIRILMASI
624 YUSIFOV,YU H, X-RAY FLUORESCENCE ANALYZE OF MANY COMPONENT SAMPLES
625 YENİGÜL,Berrin ERTEKİN,Kadriye ÖZHAN,Dilek ÖZTÜRK,, P-TOLUİDİN’İN PERİYODAT İLE YÜKSELTGENMESİNDE KATALİTİK ETKİSİNDEN YARARLANARAK MANGAN TAYİNİ
626 BAĞ,Hüseyin LALE,Mustafa TÜRKER,A. Rehber TUNÇELİ,, SACCHAROMYCES CEREVİSİAE İMMOBİLİZE EDİLMİŞ SEPİOLİT KULLANILARAK Cr (III) VE Cr (VI) İYONLARININ AYRILMASI VE TÜRLEMESİ
627 FİLİK,Hayati TÜTEM,Esma , Fe(II) ve Fe(lll) İYONLARIMIN KARMİNİK ASİT AYIRACI İLE YANYANA SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİ
628 FİLİK,Hayati APAK,Reşat DEMİRCİ,Sema DOĞUTAN,Melek, AMBERLİT XAD-2 KOPOLİMERİ REÇİNESİ ÜZERİNE KOVALENT OLARAK TUTTURULMUŞ 6-PALMİTOYİL 8-HİDROKSİKİNOLİN İLE BAYER ÇÖZELTİSİNDEN GALYUM KAZANIMI VE TÜRLEMESİ
629 ÖZGÜR ÜSTÜN,Mahmure ERÇAĞ,Ayşe KOYUNCU,İkbal , BAZI GIDA BOYALARININ (Ponso 4R - Antosiyanin) TÜREV SPEKTROFOTOMETRİSİ İLE BİRARADA TAYİNİ
630 ÖZTAŞ,Nur Banu TUNCEL,Semra G. , BEBEK MAMASINDA ARSENİK VE SELENYUMUN HİDRÜR JENERATÖRLÜ ICP-AES İLE TESPİTİ
631 ÖZMEN,Deniz TUNCEL,Semra G. , ICP-AES’NİN ÇEVREYLE İLGİLİ ÖRNEKLERİN ANALİZİNDE KULLANIMI
632 GÖKMEN,Ali BAYTEKİN,Tarık , FİBER-OPTlK KABLOLU LAZER DİYOT FLORIŞIL ÖLÇER İLE FİTOPLANKTON DERİŞİMLERİNİN ÖLÇÜLMESİ
633 AVŞAR,Banu GÖKMEN,İnci , KANSER HASTALARINDA FLORİMETRÎK YÖNTEMLE SELENYUM TAYİNİ
634 ÖZTÜRK,N. Sibel GÜÇLÜ,Kubilay TÜTEM,Esma ÜLKÜSEVEN, Cd(ll) İYONUNUN 2-(2-PİRİDİLMETİLENAMİNO)FENOL (2-PMAP) İLE SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİ
635 SÖZGEN,Kevser TÜTEM,Esma APAK,Reşat , KATYON DEĞİŞTİRME KAPASİTESİNİN SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİ
636 BÖYÜKBAYRAM,Ayşe Elif ERTAŞ,Nusret EROĞLU,Ahmet E., GERMANYUMUN MERKAPTO REÇİNE İLE ÖN-ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE FLORESANS YÖNTEMİYLE TAYİNİ
637 ÖZKAN,Aydın AYDIN,A. Ebru , DEFNEYAĞI BİLEŞİMİNİN GAZ KROMATOGRAFİK ANALİZİ
638 MERDİVAN,M. BUCHMEISER,M. R. BONN,G. K. , URANYUMUN KATI FAZ EKSTRAKSİYONU İÇİN UYGUN REÇİNELERİN HAZIRLANMASI
639 ÖZDEMİR,H. BATLE,K. D. , ŞİRAL KROMATOGRAFİK AYRIŞMALARDA SABİT FAZ VE ANALİZ MADDELERİ ARASINDAKİ MOLEKÜLER ETKİLEŞİMLERİN İNCELENMESİ
640 ARDA,Müşerref YÜKSEL,Ümran , FORMAZAN YÜKLENMİŞ PERLİT İLE Cu2+ ve Fe3+ İYONLARININ AYRILMALARI
641 KUTUN,Şana AKSELİ,Ayçiçek , NADİR TOPRAK ELEMENTLERİNİN KATYON DEĞİŞTİRİCİLERLE AYRILMASINDA VE TAYİNİNDE SODYUMTRİMETAFOSFATIN ELÜENT OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ VE MONAZİTE UYGULANMASI
642 AK DOĞRUKOL,Dilek TUNCEL,Muzaffer , THE DETERMINATION OF LANSORAZOL IN PHARMACEUTICAL PREPARATIONS BY CAPILLARY ZONE ELECTROPHORESIS
643 ULUSOY,Ulvi WHITLEY,JE , ERKEN DOĞAN BEBEKLERDE ÇİNKO EMİLİMİNİN 70Zn ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ İZLEYİCİ KULLANARAK ÖLÇÜMÜ
644 ŞENER,Engin ULUĞ,Bülent ULUĞ,Asiye ASİLTÜRK,Meltem, ÖRTÜŞEN SPEKTROFOTOMETRİK PİKLERİN SİMPLEKS YÖNTEMİYLE AYIRIMINDA BELİRSİZ HATALARIN SONUCA ETKİSİ
645 ZİYADANOĞULLARI,Berrin AYDIN,A. Haluk HAMAMCI,Cand, SULAMA SULARINA BAĞLI OLARAK BAZI SEBZELERDE AĞIR METAL BİRİKİMİ
646 GÜÇLÜ,Kubilay APAK,Reşat ERÇAĞ,Erol , KIRMIZI ÇAMURLARDA KADMİYUM ADSORPSİYONUNA pH, SICAKLIK VE ÇÖZELTİ KONSANTRASYONUNUN ETKİSİ
647 ERÇAĞ,Erol HÜGÜL,Mehmet APAK,Reşat , TEKSTİL SANAYİİ ATIK SULARINDAN ORGANİK BOYAR MADDELERİN METALİK DEMİR TALAŞI İLE GİDERİLMESİ
648 HÜGÜL,Mehmet APAK,Reşat , KLORLU HİDROKARBONLARIN HİDROJEN PEROKSİT, OZON VE TİTAN DİOKSİT KOMBİNASYONLARI İLE FOTOOKSİDASYONUNUN İNCELENMESİ
649 YALÇIN,Sibel AFŞAR,Hüseyin APAK,Reşat , METAL KAPLAMA SANAYİİ ATIK SULARININ ARITILMASI VE METAL TUZLARININ GERİ KAZANILMASI
650 EMİR,Bedri Doğan İNANOL,Korhan Yaşar , ASİT BAZ TİTRASYON EĞRİLERİNİN BİLGİSAYAR SİMÜLASYONU
651 OKTEKİN,R. GÖKMEN,İ. G. ERKMEN,S. , THALASSEMIA HASTALARINDA DEMİR, BAKIR VE ÇİNKO DÜZEYLERİ
652 AKYOL,Ali Akın ATAMAN,O. Yavuz DEMİRCİ,Şahinde VAR, ANTİK GALATİA KALELERİ SERAMİK BULUNTULARI ARKEOMETRİK ÇALIŞMALARI
653 ÇUKUROVALI,Adnan YILMAZ,İbrahim , POTANSİYOMETRİK YÖNTEMLE SlKLOBÜTAN SÜBSTİTÜETİYAZOL KULLANILARAK BAKIR, KOBALT VE NİKEL TAYİNİ
654 EKİNCİ,Duygu HORASAN,Nurhan ÖZTÜRK,A. Emin ALTUNDA, POLi(2-AMiNO-3-SiYANO-4-FENiLTiYOFEN) POLİMERİNİN ELEKTROKİMYASAL SENTEZİ VE ELEKTRONİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
655 KARDAŞ,Gülfeza YAZICI,Birgül ERBİL,Mehmet , SÜLFATLI ORTAMDA PRİMER ALKOLERİN KURŞUN ANOTDA ELEKTROOKSİDASYONU
656 YILMAZ,Nazife BAŞGUT,Özlem KENAR,Adnan TAŞTEKİN,Mu, NİTRAT İYONU SEÇİCİ ELEKTROT YAPIMI
657 ÇAKIR,Semiha BULUT,İclal , RİBOFLAVİN VE FOLİK ASİDİN İDRARDA AYNI ANDA VOLTAMETRİK YÖNTEMLERLE TAYİNİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR
658 KIRGÖZ ANIK,Ülkü TURAL,Hüseyin , POROZ ALTIN LEVHA ELEKTROD YAPIMI VE İYOT TAYİN KOŞULLARININ ARAŞTIRILMASI
659 PAUL GÜNDOĞAN,Mehtap ÖZYÖRÜK,Haluk ÇELEBİ,Serdar S, PEROKSİDAZ-POLİ(VİNİLFERROSENYUM) MODİFİYE ELEKTRODU İLE HİDROJEN PEROKSİTİN AMPEROMETRİK TAYİNİ
660 ERDEMOĞLU,Sema B. TÜRKDEMİR,M. Haluk GÜÇER,Şeref , ÇAY-SU EKSTRAKTLARINDA FLORÜR SEÇİCİ ELEKTROTLA Al-F BİLEŞİKLERİNİN TAYİNİ ve Al SPESİASYONU
661 JORDANOV,Bojidar, VIBRATIONAL SPECTROSCOPY WITH POLARIZED RADIATION
662 TUNCEL,Semra G. KARAKAŞ,Serpil Y. ÖZER,Ulviye , BÖLGESEL HAVA KİRLİLİĞİNİN KİMYASAL KARAKTERİZASYONU
663 BALCI,Metin ALTUNDAŞ,Ramazan DAŞTAN,Arif ALTUNDAŞ,, 2,3-DİSUBSTİTÜE BENZOBARRELENE VE BENZONORBORNADİENE SİSTEMLERİNİN Di-?-METANE DÜZENLENMESİ: POLARİTESİ SUBSTİTÜENTLERİN REGİOSELEKTİVİTEYE OLAN ETKİSİ VE BENZOPİNANE YAPISININ SENTEZİ
664 ULUBELEN,Ayhan, LABİATAE BİTKİLERİNDAN Salvia’LARIN YENİ BİLEŞİKLERİ VE BİYOLOJİK ETKİLERİ
665 ARAS,Namık K., ESER ELEMENTLERİN TAYİNİ VE BUNLARIN BİYOLOJİK VE ÇEVRE SİSTEMLERİNDEKİ ÖNEMİ
666 GÜNDÜZ,Turgut, TEKRARLANABİLİRLİK VE UYARLIK
667 BAYSAL,Bahattin M., MAKROMOLEKÜLLERDE YUMAK-GLOBÜL GEÇİŞLERİ VE PROTEİNLERİN KATLANMASI
668 FAZLIOĞLU,Hatice HACALOĞLU,Jale , Roket propelentlarının yanma karakterizasyonu
669 GÜL,Ömer ARTOK,Levent ERBATUR,Oktay , Dibenzotiyofenin katkı maddeleri varlığında hidrojen/molibdensülfür ile desülfürizasyonu
670 SAYDAM,Sinan, Butadien demir (0) trikarbonil'in laser ile homojen pirolizi
671 ÇETİNKAYA,Sevil YÜRÜM,Yuda , Toluen: Etil alkol ve piridin ile ekstrakte edilmiş düşük kaliteli kömürlerin oksidasyon unun termal yöntemlerle incelenmesi
672 ASLAN,Aylin ERBATUR,Gaye ARTOK,Levent ERBATUR,Okta, Çan kömürünün katalizörsüz olarak hidrojen donör çözücülerde hidrojenasyonu
673 KOCA,A. ŞAHİN,Musa , Hidrojen üretimi ve yakıt olarak kullanımı
674 SİNEK,Kadriye SINAĞ,Ali MISIRLIOĞLU,Zarife CANEL,M, Katı yakıtların iki ayrı yöntemle bulunan reaktifliklerinin karşılaştırılması
675 ZEREN,Oya BAYDAR,Güneş UYSAL,Yağmur ASLAN,Hüdaverd, Domates, biber ve salatıkla bazı pestisitlerin degredasyon sürelerin araştırılması
676 YÜKSEL,Mithat HANOĞLU,Cumhur ERDEM,Sezai SALEPÇİOĞ, Biomasın enerji üretim amaçlı dönüştürülmesinde yüksek kalitede bioyakıt eldesi için katalizör kullanımı
677 YAZICIGİL,Zafer KARA,Hüseyin AHMEDOVA,Gülnare MİRZ, BAZI YAĞ RAFİNASYON ATIKLARININ POLİMERLERİN MODİFİKASYONUNDA KULLANILMASI VE TERMOGRAVİMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
678 UZUN,Bahadır TUNCEL,Gürdal , BİYOJENİK KÜKÜRT KAYNAĞININ DOĞU AKDENİZ ATMOSFERİNDE İNCELENMESİ
679 YALVAÇ,Mutlu KUMBUR,Halil , İÇEL İLİ SAHİL YERLEŞİM BELDELERİNDE İÇME VE KULLANMA SULARINDA NİTRAT, NİTRAT, DETERJAN VE FOSFAT DÜZEYLERİNİN VE KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI
680 OLGUN,Fikri ULUÇAM,Gühergül TÜRKYILMAZ,Murat , EDİRNE TUNCA NEHRİ’NDE KİMYASAL KİRLİLİĞİN ARAŞTIRILMASI
681 AL-MOMANI,Idrees ELER,Ünal ŞİRİN,Gürol ÖRTEL,Erdal, DOĞU AKDENİZ BÖLGESİNDE ATMOSFERİK KİRLETİCİLERİN YAŞ ÇÖKELME AKILARI
682 KULOĞLU,Esra TUNCEL,Gürdal , DOĞU AKDENİZ HAVZASINDA ESER ELEMENTLERİN VE ANA İYONLARIN PARTİKÜL BOYUT DAĞILIMLARI VE KURU ÇÖKELME AKILARI
683 SÖNMEZ,Özgür GİRAY,E. Sultan , YÜKSEK KÜKÜRT İÇERİKLİ BAZI TÜRK LİNYİTLERİNİN SEÇİCİ OKSİDASYON YÖNTEMİYLE DESÜLFÜRİZASYONU
684 SÖKMEN,Münevver, SÜLFÜR HETEROSİKLİK BİLEŞİKLERİN TiO2 KATALİZÖRLÜĞÜNDE FOTOKATALİTİK YÖNTEMLERLE BOZUNDURULMASI
685 SARIOĞLU,Meltem, TEKSTİL ATIKSULARINDA KOAGÜLASYON VE FLOKÜLASYON İŞLEMLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ
686 KAŞGÖZ,H. ÖZGÜMÜŞ,S. ORBAY,M. , AMİN GRUPLU POLİAKRİLAMİD HİDROJELLERİN BAKIR İYONUNUN UZAKLAŞTIRILMASINDA KULLANIMI
687 HACIZADE,Fikret PEHLİVAN,Erol PEHLİVAN,Mustafa , ÇELİK ERİTME FABRİKASININ KİMYASAL KATI ATIKLARI
688 GÜL,Şermin, FULVİK ASİTİN İZOLASYONU VE KARAKTERİZASYONU
689 BAYSAL,Şenay PAZARLIOĞLU,Nurdan USLAN,Arif H. YAŞA, KROM(VI) İYONUNUN FUNGAL ADSORBSİYONU
690 ÖZCİMDER,Mustafa ASAN,Adem , SAMSUN YÖRESİ ( ÇARŞAMBA-BAFRA ) YÜZEY SULARINDA KİRLİLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
691 ARINCI,Y. V. TÜFEKÇİ ÖZÇOBAN,N. İPEKOĞLU,A. N. , YERALTI SULARINDA ÇEVRE KİRLETİCİ PESTİSİTLER
692 AKYIL,S. HİÇSÖNMEZ,Ü. ASLANİ,M. AYTAŞ,Ş. ERAL,M. , LABORATUAR ATIK ÇÖZELTİLERİNDEKİ URANYUMUN GERİ KAZANILMASI
693 AKTAŞ,Yıldız EMİR,Bedri Doğan , MERİÇ NEHRİNDE AMONYAK, KALSİYUM, MAGNEZYUM, KLORÜR, FOSFAT, pH VE İLETKENLİK TAYİNİ
694 AKTAŞ,Yıldız EMİR,Bedri Doğan , MERİÇ NEHRİNDE BAZI ESER ELEMENT ANALİZLERİ
695 AKÇAY,Sultan GÜÇER,Şeref ÖZER,Ulviye , ELEKTROTERMAL ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRESİ İLE YERALTI SULARINDA BAZI ESER ELEMENT ANALİZLERİ
696 YILDIZ,Emel BOZTEPE,Hamit GÜL,Şermin , MORDANT RED 19 BOYARMADDESÎNİN OZONLANMASI
697 YILMAZ,A. B. ÇOLAK,Nureddin , İSKENDERUN KÖRFEZİ’nde KEFAL (Mugil cephalus)ve ÇUPRA’da (Sparus auratus) BAZI AĞIR METAL BİRİKİMLERİNİN İNCELENMESİ
698 KOPAÇ,Türkan YENER,Jülide , SULU FAZDA AKTİF KARBON ÜZERİNDE BOYAR MADDE ADSORPSİYON VE DESORPSİYONUNUN İNCELENMESİ
699 SÖZÜTEK,Azize ERBATUR,Gaye KUŞVURAN,Erdal ERBATUR,, CHLORPYRIFOS VE METHYL PARATHİON’UN MONTMORİLLONİT KİLİ İLE ETKİLEŞİMLERİ
700 KARAKAŞ,Serpil Y. ÖLMEZ,İlhan TUNCEL,Semra G. , EGE BÖLGESİ ATMOSFERİNDEKİ KİRLETİCİLERİN LİKENLERLE İZLENMESİ: DEMİR- ÇELİK FABRİKALARININ SEBEP OLDUĞU KİRLENMENİN BELİRLENMESİ
701 KUŞVURAN,Erdal ERBATUR,Oktay AKGERMAN,Aydın , CHLOROPYRİFOS’UN SULU ORTAMDA Ca-HÜMİK ASİTLE ETKİLEŞİMİ
702 KUŞVURAN,Erdal ERBATUR,Oktay AKGERMAN,Aydın , METHYLPARATHİON’UN SULU ORTAMDA Ca-HÜMİK ASİTLE ETKİLEŞİMİ
703 KARAKAŞ,Duran ÖLMEZ,İlhan TUNCEL,Gürdal , BATI KARADENİZ BÖLGESİNE UZUN MESAFELİ KİRLETİCİ TAŞINIMI: AEROSOL KOMPOZİSYONUNUN VE MUHTEMEL KAYNAKLARIN İNCELENMESİ
704 ÖRNEKTEKİN,Şermin TERZİ,Turgut , ÇEVRESEL KİRLİLİĞİN TESBİT EDİLMESİNDE UNIFAC VE İLGİLİ MODELLERİN KULLANILMASI
705 KUMBUR,Halil GÜNDOĞDU,Emine , EVSEL ATIKSULARSIN TARIMSAL AMAÇLA DEĞERLENDİRİLMESİ
706 KUMBUR,Halil ÖZER,Zafer , BERDAN ÇAYININ KİRLİLİK DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI VE ÇÖZÜME YÖNELİK UYGUN MODELLERİN OLUŞTURULMASI
707 KOPAÇ,Türkan, KÜKÜRT DİOKSİTİN MOLEKÜLER ELEK 13X ÜZERİNDE YÜKSEK SICAKLIKLARDAKİ ADSORPSİYON ÖZELLİKLERİ
708 GÜLLÜ,Gülen ÖLMEZ,İlhan TUNCEL,Gürdal , DOĞU AKDENİZ ATMOSFERİNİN KİMYASAL KOMPOZİSYONU VE KİRLETİCİ KAYNAK BÖLGELERİNİN BELİRLENMESİ
709 AYDIN,İlhan KAYA,Mehmet TAŞ,Eşref , FERROKROM CURUFUNDAKİ KAÇAK FERROKKROMUN GERİ KAZANILMASINDA FİZİKSEL YÖNTEMLERİN UYGULANMASI
710 IRMAK,Sibel ERBATUR,Gaye ERBATUR,Oktay , BİSFENOL-A’NIN H2O2/Fe+2/Fe+3, UV/ H2O2, VE UV/ H2O2 /Fe+2/Fe+3 SİSTEMLERİ İLE PARÇALANMASININ İNCELENMESİ
711 GAGA,Eftade E. O. TUNCEL,Semra G. , HAREKETLİ EMİSYON KAYNAKLARININ ETKİLERİ VE SAĞLIĞA ZARARLARI
712 GÖZMEN,Belgin OTURAN,Mehmet Ali OTURAN,Nihal ERBAT, BİSFENOL -A’ NIN ELEKTRO KİMYASAL FENTON TEPKİMESİ ARACILIĞI İLE PARÇALANMASI
713 GERGEROĞLU,Pınar ERBATUR,Gaye ERBATUR,Oktay , 2,2-BİS (3,5-DİKLOR-4-HİDROKSİ FENİL) PROPAN’IN H2O2/Fe+2/Fe+3 , UV/ H2O2, VE UV/ H2O2 /Fe+2/Fe+3 SİSTEMLERİ İLE PARÇALANMASININ İNCELENMESİ
714 ATGIN,R. Sinem KESKİN,Bahar ZARARSIZ,Abdullah KIRM, İZMİR KÖRFEZİ SEDİMANLARIMDA GÖZLENEN YÜKSEK ESER ELEMENT KONSANTRASYONLARINA KATKIDA BULUNAN KAYNAKLARIN BELİRLENMESİ
715 ALEMDAROĞLU,Tülay ONUR,Erten AKGÜN,Hülya , EĞİRDİR GÖLÜ SEDİMENT ÖRNEKLERİNDE KİRLİLİK DÜZEYİNİN METAL DERİŞİMLERİ İLE SAPTANMASI
716 TUNCEL,Gürdal GÜLLÜ,Gülen AL-MOMANI,Idrees KULOĞLU, AKDENİZ VE KARADENİZ’DE BÖLGESEL NİTELİKLİ HAVA KİRLİLİĞİ: SONUÇLARI VE KAYNAK BÖLGELERİ
717 AKHMEDOV,M. M. ZADE GAUSEIN,H. M. , ON ORGANIC SULPHUR FROM THE METALLURGY GASES
718 AKBAŞ,Arzu GİZİR,A. Murat AKBAŞ,Ahmet , ENDÜSTRİYEL ATIK SULARDAKİ FENOL VE FENOL TÜREVLERİNİN KATALİZÖRLÜ VE KATALİZÖRSÜZ ORTAMDA WET-AİR OKSİDASYONU YÖNTEMİ İLE GİDERİLMESİ
719 DURANOĞLU,Dilek ÖZAN,Nermin KADIRGAN,Neşet , GÜNEŞ ENERJİSİ KULLANMANIN ATMOSFERE ATILMASINI ÖNLEDİĞİ KİRLETİCİ MİKTARLARI
720 ŞAHİN,Elif TEZ,Zeki , PAMUK ELYAFI ÜZERİNDE DİREKT BOYA VE DİREKT BOYA KARIŞIMLARININ SORPSİYONUNUN İNCELENMESİ
721 GÜRSES,Ahmet DANIŞ,Ümmühan PINARBAŞI,Tacettin , AKTİF KARBON-SU ARAYÜZEYİNDE BAZI TEKSTİL BOYALARININ ADSORPSİYONU
722 ÖNAL,Adem TUTAR,Ahmet , KIZILAĞAÇ (Alnus Glatinosa L.) KABUĞUNDAN BOYARMADDE EKSTRAKSİYONU: YÜN, TÜYLÜ DERİ VE KUMAŞ BOYAMA
723 KURTOĞLU,Mükerrem BİRBİÇER,Nurcan KİMYONŞEN,Ü. SER, DETERMINATION OF pKa VALUES OF SOME AZO DYES İN ACETONITRILE WITH PERCHLORIC ACID
724 KILINÇ,Yasemin AYDIN,A. Haluk TEZ,Zeki , METAL-KOMPLEKS BOYAR MADDELER İLE YÜN BOYAMADA ELDE EDİLEN ADSORPSİYON İZOTERMLERİNE pH’NIN ETKİSİ
725 TEKER,Murat İMAMOĞLU,Mustafa BÖCEK,Nevin , PİRİNÇ KABUĞUNDAN YAPILMIŞ AKTİF KARBONDA TEKSTİL BOYAR MADDELERİNİN ADSORBSİYONU
726 AYDIN,A. Haluk KILINÇ,Yasemin TEZ,Zeki , "Radix Rubiae tinctorum" SULU ÖZÜTÜ İLE YÜN BOYAMADA pH’ nın ADSORPSİYON İZOTERMLERİNE ve DEĞİŞİK MORDANLAR EŞLİĞİNDE YAPILAN BOYAMAYA ETKİSİ
727 DURAN,Sibel ŞOLPAN,Dilek , AKRÎLAMİD-AKRİLÎK ASİT HİDROJELLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE BAZI TEKSTİL BOYALARININ ADSORBSİYONU
728 BOZTEPE,Hamit, TEKSTİL ELYAFINI BOYAMADA KULLANILAN SUDA ÇÖZÜLEBİLİR BAZI BOYAR MADDELERİN SENTEZİ VE RENKLERİNİN OZONLA GİDERİLMESİ
729 ÖZEROĞLU,Cemal UCA,Reşat , PAMUĞUN REAKTİF BOYARMADDELERLE BOYANMASINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN SPEKTROFOTOMETRİK İNCELENMESİ
730 KOCAOKUTGEN,Hasan ERDEM,Emin GÜMRÜKÇÜOĞLU,İsmail E, THE SYNTHESİS OF THE HMFAN AND ITS CHROMİUM AND COBALT COMPLEXES AND APPLİCATİON OF THEM ON NYLON 6 AND WOOL
731 ERDEM,Emin KILINÇARSLAN,Rafet KOCAOKUTGEN,Hasan , YENİ METAL KOMPLEKS AZO BOYARMADDELERİNİN SENTEZİ ve YAPILARININ AYDINLATILMASI
732 BİRBİÇER,Nurcan KURTOĞLU,Mükerrem SERİN,Selahattin, SYNTHESIS AND CHARACTERISATION OF TWO NOVEL AZO DYES CONTAINING NONIONIC GROUP
733 BİLGİN,İlknur YILMAZ,Ferdane , POLİ(FENİL SÜLFON)’ UN TERS GAZ KROMATOGRAFİSİ İLE İNCELENMESİ
734 YAPAR,Saadet, ALKİL BENZİL DİMETİL AMONYUM KLORÜR’ÜN DEMİR YÜZEYİNE ADSORPSİYONU
735 VİLAYETOĞLU,Adalet R. MİRZALİYAVA,S. G. KAYA,İsmet, ALKİLBENZEN ÜRETİMİNDE ARTIK OLARAK OLUŞAN KATRANIN HAVA İLE OKSİPOLİKONDENSASYON REAKSİYONONUN İNCELENMESİ
736 TUĞSAVUL,H. Cihangir KAR,Fuat , İŞ KAZALARININ NEDENLERİ SONUÇLARI VE İŞ KAZALARINI ÖNLEMEDE GÖREV YAPACAK İŞ HİJYENİ VE İŞ GÜVENLİĞİ MÜHENDİSİNİN GÖREVLERİ
737 ÖKSÜZ,Mustafa YILDIRIM,Hüseyin ALTUN,Eyüp KOZ,Mehm, METAL YÜZEYLERİN EVA KOPOLİMER TOZLARLA KAPLANMASI VE KAPLAMANIN FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
738 ÖZKAN,A. R. YANIK,J. SAĞLAM,Mehmet YÜKSEL,Mithat , METAL YÜKLÜ ZEOLÎT KATALİZÖRLERİN AROMATİK YAĞIN ISIL PARÇALANMASINA ETKİSİ
739 KOCABIYIK,Serap KADIRGAN,Neşet , KİREÇ ÜRETİMİNDE, YAKITLARIN MALİYETE VE ÜRÜN KALİTESİNE ETKİSİ
740 KAYA,İsmet DEMİRELLİ,Kadir , DETERMINATION OF THERMODYNAMIC PROPERTIES OF POLY 2-(3-METHYL- 3-PHENYLCYCLOBUTYL)-2-HYDROXYETHYL METHACRYLATE-COMETHACRYLIC ACID BY USING INVERSE GAS CHROMATOGRAPHY

Toplam 740 adet kayıt bulundu.