Kongre Bildirileri
  XIV. Ulusal Kimya Kongresi, Dicle Üniversitesi, 10-15 Eylül 2000, Diyarbakır
Sıra no Yazar Bildiri
PDF*
1 AKAR,Ahmet, KETON ALDEHİT REÇİNE ÜRETİMİNDE FARKLI AMAÇLAR
2 APAK,Reşat, ANALİTİK VE ÇEVRESEL AMAÇLA AĞIR METAL ADSORPSİY ONUNUN MODELLENMESİ VE KULLANILAN SORBANLARIN ÖZELLİKLERİ
3 ARAS,Namık K., PERİYODİK TABLONUN YENİ GÖRÜNÜMÜ: ELEMENT z:118 VE ÖTESİ
4 ATAMAN,O.Y.; ERTAŞ,N.; İSMAİL,O.; ERTAŞ,G.; KARADENİZ,D.; CANKUR,O.; , BUHARLI ATOMİK SPEKTROMETRİ TEKNİKLERİNDE YENİ UFUKLAR
5 BALCI,Metin, GERİLİMLİ SİKLİK ALLENLER ONBEŞ YILLIK “ALLEN Mİ? ALKİ.N Mİ ?” MACERASI
6 BAYSAL,Bahattin, TÜRKİYE CUMHURİYET DÖNEMİNDE KİMYA BİLİMİ
7 BEKAROĞLU,Özer, 21. ASIRDA KİMYA; SUPRASUPER MOLEKÜLLER
8 ÇIRAKOĞLU,Beyazıt, BİYOTEKNOLOJİ VE GÜNÜMÜZDEKİ UYGULAMALARI
9 DÖLEN,Emre, ELEKTROKİMYANIN İKİYÜZ YILLIK SERÜVENİ
10 ERK,Çakıl, İYON BAĞLAYICI HALKALI MAKRO MOLEKÜLLER
11 GÜNDÜZ,Turgut, KARBON İZOTOPLARININ ANALİTİK ÖNEMİ
12 HÖNICKE,D., MICROREACTION TECHNOLOGY FOR CHEMICAL REACTION AND PROCESS ENGINEERING
13 İÇLİ,Sıddık; KARAPİRE,Canan; ALP,Serap; ERTEN,Şule; KÖZ,Banu; , NAFTALEN DİİMİDLER İLE FOTO ENERJİ-ELEKTRON TRANSFER ÇALIŞMALARI VE FOTOOKSİDASYON SENTEZLERİ
14 KADIRGAN,Figen, YÜKSEK VERİMLİ GÜNEŞ KOLLEKTÖRLERİ VE KOLLEKTÖRLERDE KORROZYON İNHİBİTÖRLERİNİN KULLANIMI
15 MORGİL,İnci, KİMYA EĞİTİMCİSİNİN GÖREVLERİ, ULAŞILANLAR VE ÖNERİLER
16 NİŞLİ,Gürel, AKIŞ İNJEKSİYON ANALİZ ( FIA) TEKNİĞİ VE HİDRODİNAMİK VOLTAMETRİ
17 SALNIKOW,Johann, FUNDAMENTAL ASPECTS OF ENZYMOLOGY
18 SİNANOĞLU,Oktay, KİMYANIN RESİMLİ NİCEM (“KUVANTUM”) DİLİ DEĞER-BAĞ + YANKILAŞIM (“ VALANCE BOND + RESONANCE”) YÖNTEMİNİN NE ZAMAN DOĞRU SONUÇ VERİP VERMEYECEĞİNİ BELİRTEN YENİ SAV (“TEOREM”)
19 SOMER,Güler; KENDÜZLER,Neslihan; , TÜRLENDİRME ÇALIŞMALARI VE ELEKTROKİMYA UYGULAMALARI
20 THIBBLIN,Alf, MECHANISMS OF SOLVOLYTIC ELIMINATION REACTIONS. A SHORT REVIEW
21 TOMAN,Rudolf, INVESTIGATIONS ON CHEMICAL STRUCTURE OF LIPOPOLYSACCHARIDES FROM COXIELLA BURNETII, THE CAUSATIVE AGENT OF Q FEVER
22 ULUBELEN,Ayhan, DELPHINIUM, CONSOUDA VE ACONITUM TÜRLERİNDEN ELDE EDİLEN YENİ DİTERPEN VE NORDİTERPENLERİN YAPI TAYİNLERİ
23 YAĞCI,Yusuf, DÖNÜŞÜM REAKSİYONLARI İLE BLOK KOPOLİMER SENTEZLERİ
24 YILDIZ,Atilla, MODİFİYE ELEKTROTLARDA ELEKTROKATALİZ
25 ÇETİNKAYA,Bekir, DİAMİNOKARBEN KOMPLEKSLERİ VE ÖZELLİKLERİ
26 AKYÜZ,Mehmet, ATIKSULARDAKİ ANYONİK YÜZEY AKTİF MADDELERİN İYON ÇİFTİ EKSTRAKSİYONU - GAZ KROMATOGRAFİSİ METODUYLA BELİRLENMESİ
27 ALTUN,Yüksel; KÖSEOĞLU,Fitnat; KAVAK,Nusret; , DÜŞÜK PROTONASYON SABİTLERİNİN TAYİNİ İÇİN ASİDİK pH’LARDA CAM ELEKTROTLARIN KALİBRASYON METOTLARININ VE İLGİLİ BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ GELİŞTİRİLMESİ
28 BEKTAŞ,S.; GENÇ,Ö.; , JET ENJEKSİYON ALEV-FERIN ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROSKOPİSİ
29 ARTOK,Levent, PETROL ASFALTENİN YAPISAL KARAKTERİZASYONU
30 ATEŞ,Ayten; MEHMETOĞLU,Ülkü; , SIVI-SIVIEKSTRAKSİYON İLE SİTRİK ASİT AYIRIMI
31 BAĞ,Hüseyin; TUNÇELİ,Adalet; , ASPERGİLLUSNİGERİMMOBÎLİZE EDİLMİŞ SEPİOLİT KULLANILARAK Fe(II) VE Fe(III) İYONLARININ AYRILMASI VE TÜRLEMESİ
32 DAYAN,Osman; ÇUKUROVALI,Alaaddin; , SİKLOBÜTAN SÜBSTİTÜE TİYAZOL GRUBU İÇEREN BAZI SCHİFF BAZLARININ SUSUZ ORTAMDA TİTRASYONLARI
33 DEMİRCİGİL,B.Tolga; ÖZKAN,Sibel A.; ŞENTÜRK,Zühre; , NİTRENDÎPİN’İN ELEKTROKİMYASAL İNCELENMESİ: FARMASÖTİK FORMLARDA ANALİTİK UYGULAMASI
34 DEMİRELLİ,Havva; KÖSEOĞLU,Fitnat; KAVAK,Nusret; , SULU ORTAMDA İKİDİŞLİ a-AMİNO ASİTLER VE SALİSİLALDEHİT İÇEREN SCHİFF BAZI İLE Zn(II) DENGELERİNİN POTANSİYOMETRİK METOTLA İNCELENMESİ
35 DÖKMECİ,Suna, ALKALİ ORTAMDA ALTI DEĞERLİKLİ KROM’UN ARITIMI
36 İÇLİ,Sıddık; ERTEKİN,Kadriye; YENİGÜL,Berrin; , AZLAKTON TÜREVİNİN SOL-JEL MATRİKSTE İMMOBİLİZASYONU İLE GELİŞTİRİLMİŞ PH SENSÖRÜ
37 GÖKMEŞE,Faruk; GÖKMEŞE,Ebru; SOLAK,Ali Osman; , N”(2-PRİDİL)-2"HÎDROKSİ-l-NAFTALDİMİNİN ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
38 GÖKTÜRK,E.Hale, İVMELİ KÜTLE SPEKTROMETRESİ İLE 14C ÖLÇÜMLERİ İÇİN GRAFİT HEDEF HAZIRLANMASI
39 GÜRELİ,Lütfiye; APAK,Reşat; , AUC ÜRETİMİ ATIK ÇÖZELTİSİNDEN URANYUMUN MEMBRAN PROSESLERİ İLE KAZANILMASI
40 GÜZEL,Remziye; ZİYADANOĞULLARI,Recep; , ÇÖZELTİDEN KURŞUN VE KADMİYUM UZAKLAŞTIRILMASI
41 KADAN,İmdat, DEĞİŞİK ÖZELLİKLERDE REÇİNE VE KATYONLAR KULLANARAK KATYON DEĞİŞTİRİCİ REÇİNELERİN İYON SEÇİMLİLİĞİNİN İNCELENMESİ
42 ÖZCAN,Mustafa, ÖZEL KOŞULLARDA KATYON DEĞİŞTİRİCİ REÇİNELERİN İYON SEÇİMLİLİĞİNİN İNCELENMESİ
43 GÜLCE,Handan; COŞKUN,Haluk; KAVANOZ,Muammer; , ALKOL TAYİNİ İÇİN YENİ BİR ENZİM ELEKTRODU GELİŞTİRİLMESİ
44 GÜLCE,Handan; ATAMAN,İlhami; KAVANOZ,Muammer; , LAKTOZ TAYİNİ İÇİN YENİ BİR AMPEROMETRİK ENZİM ELEKTRODU GELİŞTİRİLMESİ
45 KILIÇ,Naciye, ATMOSFERDE UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLERİN ÖLÇÜMÜ İÇİN PASİF ÖRNEKLEME YÖNTEMİNDE ADSORBENT VE SÜRENİN ETKİSİ
46 CEYLAN,Hasan; KOYUNCU,Menderes; , PATLAYICI MADDELERE İYON TAŞIMA SPEKTROMETRESİ (IMS) TEKNİĞİNİN UYGULANMASI
47 YILMAZ,Engin; SAYDAM,Sinan; , ANNE SÜTÜ İLE BESLENEN BİR AYLIK KUZULARIN VE ANNE KOYUNLARÎN KAN SERUMLARINDAKİ BAZI ESER ELEMENTLERİN A. A. S. İLE TAYİNİ
48 ÖZMEN,Burcu; AKKAYA,Engin U.; , UZUN DALGABOYLARINDA UYARABİLEN KALSİYUM SEÇİCİ YENİ FLORESAN MOLEKÜLER ALGILIYICILAREV TASARIM VE SENTEZİ
49 ÖZMEN,Deniz; TUNCEL,Semra G.; , SEDİMAN ÖRNEKLERİNDE METAL TAYİNİ İÇİN ÖZÜTLEME TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
50 TUNCEL,Semra G.; TUNCEL,Gürdal; , ATMOSFERİK PARTİKÜLLERDEKİ ESER ELEMENTLERİN SUDAKİ ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ
51 ELÇİ,Latif; KARTAL,Şenol; TOKALIOĞLU,Şerife; , AMBERLÎT XAD-16 REÇİNESİ ÜZERİNDE ZENGİNLEŞTİRME SONRASI ESER ELEMENTLERİN ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRİ İLE TAYİNİ
52 ULUSOY,Ulvi, İNTESTİNAL Fe ve Zn EMİLİMİNİN KARARLI İZOTOP İZLEYİCİ ve NADİR TOPRAK ELEMENTLERİN İŞARETLEYİCİ OLARAK KULLANIMI İLE ÖLÇÜMÜ
53 VOLKAN,Mürvet; EROĞLU,Tijen; , SOL-JEL TEKNİĞİNİN METAL İYONLARININ ÖNZENGİNLEŞTİRME VE TÜRLEME ÇALIŞMALARINA UYGULANMASI
54 YAMAN,Mehmet, KİMYASAL SPESİASYON VE UYGULAMALARI
55 YILMAZ,İbrahim; ÇUKUROVALI,Alaaddin; , YENİ BAZI TİYAZOL GRUBU İÇEREN SCHİFF BAZLARININ SUSUZ ORTAMDA TİTRASY ONLARI
56 YILMAZ,Selahattin; KILIÇ,Emine; SOLAK,Ali Osman; , 1 ~NİTROBENZO[c] CİNOLİNİN PLATİN ELEKTROTTA ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
57 AKBA,Osman; BAYSAL,Akın; HAMAMCI,Candan; , ICP-AES İLE NİKEL ANALİZİNDE ANYONLARIN EMİSYON YOĞUNLUĞUNA ETKİSİ
58 ATAMAN,Ö. Yavuz; AKSOY,E. Ayşe; , KESİKLİ SİSLEŞTİRME VE ALEVLİ AES İLE İNSAN KANINDA DOĞAL LİTYUM DÜZEYİNİN TAYİNİ
59 ALTUN,Neslihan; DEMİR,Cevdet; GÜÇER,Şeref; , BAZI REAKTİF BOYALARIN FOTOKİMYASAL BOZUNMA ÜRÜNLERİNİN UV-VIS TÜREV SPEKTROMETRİSİ VE KEMOMETRİK YÖNTEMLE İNCELENMESİ
60 ARDAGİL,Nesrin; BAYÜLKEN,Seval; ERKOL,A. Yılmaz; , 5-FLUOROURASİL’E 60Co İŞINLARININ ETKİSİNİN TÜREV SPEKTROSKOPİSİ İLE İNCELENMESİ
61 SOYLAK,Mustafa; ELÇİ,Latif; , HP-20 REÇİNESİ DOLGULU MİNİ KOLONLARDA BAKIR VE NİKELİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
62 SOYLAK,Mustafa; SARAÇOĞLU,Sibel; DİVRİKLİ,Ümit; , TOKAT İL MERKEZİ SERUM BAKIR VE ÇİNKO DÜZEYLERİ
63 TUNÇELİ,Adalet; TÜRKER,A.Rehber; , BAZI PESTİSİTLERİN Saccharomyces CerevmaeİMMOBİLİZE EDİLMİŞ SEPİOLİTTE ZENGİNLEŞTİRME ŞARTLARININ ARAŞTIRILMASI VE SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNLERİ
64 BORA,Taner; HAMAMCI,Candan; , AFYON ALKOLOİDLERİNİN GAZ KROMATOGRAFİSİ/KÜTLE SPEKTROSKOPİSİ İLE TAYİNİ
65 BORA,Taner; ÜNER,H. Bülent; , GİYSİ ÜZERİNDE ATIŞ MESAFESİ TAYİNİNDE KULLANILAN KİMYASAL ANALİZ YÖNTEMLERİ
66 SANGÜN,M.K.; DEMETGÜL,C.; BURAN,E.; , Momordica Charantia L. BİTKİSİNİN EKSTRAKSİYONU VE GC-MS ANALİZİ
67 ATAMAN,O.Y.; CANKUR,O.; , BUHARLAŞAN BİLEŞİK OLUŞTURMA VE GRAFİT KÜVETTE ÖNZENGİNLEŞTJRME İLE BAKIRIN A AS TAYİNİ ÜZERİNE ÖN ÇALIŞMALAR
68 CANLICA,Mevlüde; İSLİMYELİ,Sezen; , NİMODİPİN’İN İNDİREKT ATOMİK ABSORBSİYON SPEKTROFOT OMETRİK TAYİNİ
69 ATAMAN,Yavuz; CAN,Süleyman; , BİTKİSEL YAĞLARIN FTIR İLE KARAKTERİZE EDİLMESİ
70 DAĞ,Beşir; KILIÇEL,Fevzi; , VAN YÖRESİNDE FAZLA TÜKETİLEN STARKİNG ELMALARINDAKİ BAZI AĞIR METAL DÜZEYLERİNİN TESBITİ
71 KILIÇEL,Fevzi; DAĞ,Beşir; , VAN YÖRESİNDEKİ BAZI ELMA AĞAÇLARINDA TOKSİK VE BESLEYİCİ ESER ELEMENT AKIŞININ TAKİBİ
72 KILIÇEL,Fevzi; DAĞ,Beşir; AĞIRTAŞ,M.Salih; , BAZI GASTROÎNTENSİNAL KANSER BÖLGELERİNDEKİ TOPRAKLARDA TOKSİK AĞIR METAL DÜZEYLERİ
73 DİŞBUDAK,A.; DENİZLİ,A.; BEKTAŞ,S.; GENÇ,Ö.; , DOLGULU KOLONDA SİSTEİN İMMOBİLİZE EDİLMİŞ PHEMA MİKROKÜRELERE Cd(II) ADSORPSİYONU
74 DOĞAN,Alev; KÖSEOĞLU,Fitnat; , BAZI a-AMÎNO ASİTLERİN t-BÜTİL ESTERLERİNİN STOKİYOMETRİK PROTONASYON SABİTLERİNİN POTANSİYOMETRİK YÖNTEMLE TAYİNİ
75 DURAN,C.; ŞENTÜRK,H.B.; TÜFEKÇİ,M.; , BAZI MANGAN TUZLARINDA ÖNDERİŞTİRME İLE ESER ELEMENT TAYİNLERİ
76 DURU,P.E.; DENİZLİ,A.; BEKTAŞ,S.; GENÇ,Ö.; , POLİETİLENİMİN İMMOBİLİZE EDİLMİŞ POLİETİLMETAKRILAT MİKROKÜRELERİ İLE SULU ORTAMLARDAN Pb(II) UZAKLAŞTIRILMASI
77 KANAY,Zeki; KURT,Doğan; DÜZ,M.Zahir; , DOĞAL FASCIOLA HEPATICA ENFESTASYONUNUN KARACİĞER VE BÖBREK DEMİR BAKIR VE ÇİNKO DÜZEYLERİNE ETKİSİ
78 DEMİRHAN,Nebahat; TUNCEL ELMALI,Fikriye; , 5- NİTRO-6-AMİNO-1,10-FENANTROLİN İîe SPEKTROFOTOMETRİK OLARAK DEMİR (II) MİKTAR TAYİNİ
79 ERDOĞAN,Selin; ERDEMOĞLU,Sema; KAYA,Satılmış; , BAZI BAKLİYAT ÜRÜNLERİNDE MAJÖR VE ÇEŞİTLİ MİNÖR ELEMENTLERİN (Cu, Zn, Mn, Fe) SPEKTROSKOPİK TEKNİKLERLE ANALİZİ
80 ATAMAN,O.Y.; ERTAŞ,G.; , ELEKTROTERMAL BUHARLAŞTIRICI İLE AAS VE ICP-AES SİTEMLERİNE ANALİT AKTARIMI
81 ERTAŞ,N.; ATAMAN,O.Y.; , SOĞUK BUHARLI AAS VE AMALGAM ÖNZENGİNLEŞTİRMESİYLE KADMİYUM TAYİNİ
82 ERTEKİN,Kadriye; YENİGÜL,Berrin; ALP,Serap; , AZLAKTON TÜREVLERİNİN SÜSÜZ ORTAMDA TİTRASYONLARI VE YARİ NÖTRALÎZASYON POTANSİYELLERİNİN HESAPLANMASI
83 KURBANOVA,V.A.; GULVERDSVILI,D.; GULIEV,A.M.; , VULCANIZATION-ACTIVE ADDITIONS TO UNSATURATED ELASTOMERS ON THE BASIS OF VINYLCYCLOPROFANES
84 MELEK ASLAN,Demet; OKAY,Oğuz; , POLİ(N-İZOPROPİLAKRİLAMİD) JELLERİNİN REENTRANT ’YENİDEN ŞİŞME’ DAVRANIŞI
85 HAKLI,Özgül; AYCAN,Şule; , YENİ BİR BAKIR-CİVA PASTA ELEKTRODUNUN BAKIR TAYİNİNDE KULLANILMASI
86 İZGİ,Belgin; GÜÇER,Şeref; , SARMISAK {Alîium S at iv um) EKSTRATLARINDA FF-HALKA ATOMİK ABSORPSİYON SPEKROMETRESÎ İLE SELENYUM TAYİNİ
87 KALAYCI,Şükrü; SOMER,Güler; , ÇEŞİTLİ ÇAY ÖRNEKLERİNDEKİ FLORÜR MİKTARININ FLORÜR SEÇİÇİ ELEKTROD İLE TAYİN EDİLMESİ
88 GÜÇER,Şeref; DEMİR,Cevdet; KARAASLAN,Hicran; , ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRESİ KULLANILARAK YAPILAN KEMOMETRİK ÇALIŞMALAR İLE ALÇI TAŞI KARAKTERİZASYONU
89 KARADENİZ,D.; ERTAŞ,N.; ATAMAN,O.Y.; , KUVARS YÜZEY ÜZERİNDE ÖNZENGİNLEŞTİRME VE ICP-AES İLE KURŞUN TAYİNİ
90 GÜLCE,Handan; ATAMAN,İlhami; KAVANOZ,Muammer; , PGLİVİNİLFERROSENYUM PERKLORAT MODÎFİYE ELEKTRODUNA GALAKTOZ OKSİÖAZ ENZİMİNİN TUTUKLANMASIYLA" HAZIRLANAN YENİ BİR ENZİM ELEKTRODU
91 KOYUNCU,Menderes; CEYLAN,Hasan; ÇALIMLI,Ayla; , İYON TAŞIMA SPEKTROMETRESİ (IMS) İLE UYUŞTURUCU MADDELERİN İNCELENMESİ
92 KÜÇÜK,M.; DURAN,C.; ÖZDEMİR,M.; YAYLI,N.; , İÇME SULARINDA FENOL TAYİNİNDE 4-AMİNOANTİPİRİN STANDART METODUNUN KULLANILABİLİRLİĞİ
93 ÖZPOZAN,Talat; ÖZTÜRK,Sema; KÜÇÜKUSTA,Derya; , PİPERAZİNGLİOKSİM VE Co(II) KOMPLEKSİNİN TİTREŞİM SPEKTRUMLARININ NORMAL KOORDİNAT ANALİZİ YÖNTEMİYLE AYDINLATILMASI VE KUVVET ALANLARI
94 HASDEMİR,Erdoğan; MUHAMMED,Sinan; , BAZI DOĞAL BİTKİLERDE Pİ> ABSORPSİYÖNÜNÜN İNCELENMESİ
95 OCAK,Miraç; OCAK,Zafer; OCAK,Ümmühan; , BAZI YAŞ ÇAY YAPRAKLARINDA POLİFENOL TAYİNİ
96 GÖK,Yaşar; ŞENTÜRK,H.B.; OCAK,Ümmühan; , KRIPTAND İHTİVA EDEN YENİ MAKROBİSİKLİK BİLEŞİKLERİN SENTEZİ VE AĞIR METALLERİN TAYİNİNDE KULLANILABİLİRLİKLERİNİN İNCELENMESİ
97 OCAK,Zafer; ÖZDEMİR,M.; OCAK,Miraç; OCAK,Ümmühan; , BAZI ORGANİK ASİTLERİN pKa DEĞERLERİNİN TAYİNİ
98 OĞUZ,Duygu; DİLGİN,Yusuf; NİŞLİ,Gürel; , ANALİZDE FOTOELEKTRÖKİMYASAL TAYİN
99 ÖLÇÜCÜ,Ali; SAYDAM,Sinan; EROL,Eda; DENİZLİ,A.; , SADECE SÜT VE SÜT İLAVE KESİF YEM İLE BESLENEN KUZULARIN SERUMLARINDA BAZI ESER ELEMENTLERİN TAYİNİ
100 SAĞLAM,Ayşenur; DENİZLİ,A.; BEKTAŞ,S.; GENÇ,Ö.; , KESİKLİ SİSTEMLERDE THİOAZOLİDİN BAĞLI PHEMA MİKROKÜRELER İLE SULU ORTAMDAN Pb(II) VE Cd(II) İYONLARININ UZAKLAŞTIRILMASI
101 SAVAŞÇI,Ş.; MERDİVAN,M.; AYGÜN,R.S.; YAMAN,G.; , TOPLU OTURULAN YERLERİN NİKOTİN DÜZEYLERİ VE PASİF İÇİCİLER
102 HAMAMCI,Candan; KAHRAMAN,F.; , DİYARBAKIR HAZRO KÖMÜRÜNÜN FLOTASYONLA İYİLEŞTİRİLMESİ
103 UYANIK,A.; TINKILIÇ,N.; , SPECTROMETRIC DETERMINATION OF THE TANNINS IN THE VARIOUS TURKISH TEA, BEER AND WINE SAMPLES
104 TUNCELİ,Adalet; TÜRKER,A.Rehber; , ESER MİKTARDAKİ SELENYUMUN AMBERLİT XAD-2 DOLGULU KOLONDA ZENGİNLEŞTİRİLDİKTEN SONRA SPEKTROFOTOMETRİK OLARAK TAYİNİ
105 ÜNVER,Hüseyin; ZENGİN,D.Mehmet; , HALO SÜBSTİTÜE SCHIFF BAZLARININ SENTEZİ VE KETO-ENOL TAUTOMERİZM ÖZELLİĞİNİN UV SPEKTROSKOPİSİ TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ
106 UÇAR,Mustafa; POLAT,Kamran; , BAZI NAFTALDİMİN TÜREVLERİNİN KATİ ELEKTROTLARDA İNDİRGENME REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ
107 ÜNVER,Hüseyin; ZENGİN,D.Mehmet; , l-[N-(4-HALOFENİL)]-2-HİDROKSİ~l~NAfnrALİDEN TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE KETO-ENOL TAUTOMERİZM ÖZELLİĞİNİN UV SPEKTROSKOPİSİ TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ
108 ÖZGÜR ÜSTÜN,Mahmure, BAZI SEBZE VE MEYVELERDEKİ DOĞAL GIDA BOYASI OLAN ANTOSİYANİN’İN TÜREV SPEKTROFOTOMETRİK YÖNTEM İLE KANTİTATİF TAYİNİ
109 YAŞAR BAĞDAT,Sema, MAGNEZYUM İYON SEÇİCİ ELEKTROD İLE ZEYTİN - EKSTRAKLARINDA SPESİYASYON ÇALIŞMALARI
110 YAVUZ,Ömer, REMOVAL OF SOME HEAVY METALS FROM AQUEOUS SOLUTION BY KAOLINITE
111 YILMAZ,F.; MERDİVAN,M.; , BALIKESİR YÖRESİNDE YETİŞEN BAZI MANTARLARDA ESER METAL BİRİKİMİ
112 ZİYADANOĞULLARI,B.; TOPAL,G.; ERDOĞAN,Selin; HAMAMCI,Candan; HOŞGÖREN,H.; , N,N’-DİSÜBSTİTUE, MONOBENZODİAZA VE DİBENZODİAZA 18-CROWN-6 İLE GÜMÜŞ PİKRATIN EKSTRAKSİYONU
113 AKKUŞ,Haluk; YILDIZ,Gülcemal; GÜL,Ahmet; , OKTA KATYONİK BİR PORFİRAZİNİN ELEKTROKİMYASAL İNCELENMESİ
114 AKKUŞ,Haluk; GÜL,Ahmet; , OKTAKİS(FERROSEN) SÜBSTITÜE PORFİRAZİNLERİN ELEKTROKİMYASAL ÖZELLİKLERİ
115 ALKAN,Cihan; GÖMLEKSİZ,Mesut; SAYDAM,Sinan; , 6J-0-SİKLÖHEKZİLİDEN 1 - AMÎNO-4-AZAHEPT AN LİGANDININ €o(II), Ni(H), Cu(II) SÜLFAT VE NİTRAT TUZLARI İLE KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE İNCELENMESİ
116 BARUT,Osman; SİNANOĞLU,Oktay; , BİR ÖZDECİĞİN ÖZDEĞERLERİ HAKKINDA BİR KURAMSAL ÇALIŞMA
117 BEŞLİ,Serap; AHSEN,Vefa; KILIÇ,Adem; , 2,2,4,4-TETRAKLORO-6,6-DİFENİLSİKLOTRİFOSFAZATRİEN İLE TETRAETİLENGLİKOLÜN REAKSİYONU
118 ÇAKIR,S.; BİÇER,E.; BULUT,İ.; , NİKOTİNAMİT VE SAKKARİNİN Co(II)/Ni(II)/Zn(II) İLE YENİ KARIŞIK LİGANT KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE SPEKTROSKOPİK KARAKTERİZASYONU
119 BİLGE,Selen; KILIÇ,Zeynel; NADSAGDORJ,Amgalan; , FOSFOR İÇEREN YENİ C-BİSPİVOT FODAND VE LARİAT ETERLERİN SENTEZİ VE YAPILARININ İNCELENMESİ
120 CİHAN,Ali, N,N^BİS(İSOBUTİL)STİLBENDİAMİN SENTEZİ ve Pd(H), Pt(IV) KOMPLEKSLERİ
121 GENÇ,Hasan, İKİ DEĞERLİKLİ PALLADYUMUN 2.6-DİMETİL-4-MORFOLİN METİLNİKOTİN ASİDİNİN ETİLETERİ İLE KOMPLEKS BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE İNCELENMESİ
122 GÖLCÜ,A.; DOLAZ,M.; PEKER,E.; SERİN,S.; , K/C-DİOKSİJVrLERİN TETRAKLOROKİNON’LA OLUŞTURDUĞU YÜK TRANSFER KOMPLEKSLERİNİN SPEKTROFOTOMETRİK OLARAK İNCELENMESİ
123 GÜRSOY,Süleyman; BEKAROĞLU,Özer; , 13-ÜYELİ DİOKZÂDİTİYA MAKROSİKLİK GRUPLARI İÇEREN FTALOSİY ANİNLER
124 HAKLI,Özgül; ÖZER,Sabih; AYCAN,Şule; , ORGANO - FLOR ALKOLLERDEN KOMPLEKS YAPMA KAPASİTESİ YÜKSEK OLAN YÜZEY AKTİF MOLEKÜLLERİN SENTEZİ
125 KANDAZ,Mehmet; BEKAROĞLU,Özer; , SYNTHESIS AND SOME PROPERTIES OF Di- AND TRI-HEXYLMALONATE-SUBSTITUTED PHTHALOCY ANINES
126 KARATAŞ,İbrahim; KARİPÇİN,Fatma; , BİS(FENİLGLİOKSİM) VE KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ
127 KASUMOV,Veli, SPECTROSCOPIC STUDIES OF Ni(H) SALICYLALDIMINE CHELATES WITH STERICALLY HINDERED PHENOL AND THEIR RADICAL INTERMEDIATES
128 KASUMOV,Veli, SYNTHESIS, SPECTROSCOPIC STUDIES OF SOME NEW ZINC(II) SALICYLALDIMINES CONTAINING STERICALLY HINDERED PHENOL AND THEIR OXIDATION PRODUCTS
129 KILIÇ,Zeynel; HÖKELEK,Tuncer; , BAZI DİBENZO-AZA TAÇ ETERLERİN SENTEZİ VE YAPILARININ SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ
130 KAYA,İsmet; DEMİR,Ökkeş; , OLİGO SCHİFF BAZI VE METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, YAPILARININ İNCELENMESİ
131 SERİNDAĞ,Osman; KELEŞ,Mustafa; , YENİ SUDA/SULU ORTAMDA ÇÖZÜLEBİLİR METAL-FOSFİN KOMPLEKSLERİNİN SENTEZLENMESİ
132 KOÇAK,Makbule; GÜRSOY,Süleyman; , OKTAKİS (DİMETİLAMİNOETİLSULFANİL) SÜBSTİTÜE FTALOSİV ANİNLER
133 *, THE NEW TRIPLE COMPOUND IN THE SYSTEM Sb2S3-YbSb2
134 ZULFUGAROVA,S.M.; TAGIEV,D.B.; MOUNSHIEVA,M.K.; , MODELING OF HIGHER OLEFINS OLIGOMERIZATION IN THE PRESENCE OF SOME 12-HETEROPOLY ACIDS
135 HÖKELEK,Tuncer; NECEFOĞLU,Hacali; , COBALT(IÎ) ARİLKARBOKSÎLATLARI NİKOTİN AMİD KOMPLEKSLERİNİN KRİSTAL YAPILARI
136 OZAN,Nazan; BEKAROĞLU,Özer; , TRİMERİK BİR FTALOSİYANİN SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
137 ÖZDEMİR,Ümmühan; KARACAN,Nuran; , METANSÜLFONİLHİDRAZİN BİLEŞİĞİNİN YAPISININ AYDINLATILMASI VE TİTREŞİM NORMAL MODLARININ İNCELENMESİ
138 ÖZDEMİR,Ümmühan; KARACAN,Nuran; , SÜLFON GRUBU İÇEREN İKİ YENİ LİGANDIN VE BUNLARIN Co (II) KOMPLEKSLERİN SENTEZİ, YAPILARININ AYDINLATILMASI
139 ÖZPOZAN,Nilgün; ARSLAN,Hakan; ÖZPOZAN,Talat; , N ,N -D İP R O P İL -N ’ - B E Z O İL T İY O Ü R E N İN B A Z I M E T A L K O M P L E K S L E R İN İN T E R M A L D A V R A N IŞ L A R IN IN İN C E L E N M E S İ
140 ÖZTÜRK,Ramazan; GÜL,Ahmet; , YENÎ BÎR ÇÖZÜNÜR MOLİBDENİL PORPfİRAZİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONÜ VE ELEKTROKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
141 RUSTAMOV,Nushirovan; EFENDIYEVA,Kamala; , THE EXTRACTION PHOTOMETRIC DETERMINATION OF MERCURY (II) WITH 4,7- DIPHENYLPHENANTROLINE AND 2,4- DINTTROBENZOLAZOPYROCATECHOL
142 SARI,Nurşen; GÜRKAN,Perihan; , BAZI HETEROSİKLİK ALDEHİTLER İLE AMİNO ASİTLERDEN YENİ SCHİFF BAZLARININ VE Cu(II), Ni(H) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZLENMESİ VE YAPILARININ AYDINLATILMASI.
143 ŞEKERCİ,Mehmet; ALKAN,Cihan; , PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF Co(II), Ni(II), Cu(II) AND U02(VI) COMPLEXES WITH 5,6-O-C Y CLOHEXIL YDINE-1 -AMINO-3-AZAHEX ANE
144 UĞUR,Fadime; ŞENTÜRK,Ozan; , DİDEMİRNONAKARBONİL VE TETRAALKİLDİFOSFİN DİSÜLFÜRLER R2P(S)P(S)R2 (R= Me, Et, Prn, Bun) ARASINDAKİ TEPKİMELERDEN OLUŞAN [Fe3(CO)9(ji3-S)2] VE YENİ [Fe2(CO)6(ıx-SPR2)2] (R= Me, Et, PrB, Bu“) BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE YAPILARI
145 UĞUR,Fadime; ŞENTÜRK,Ozan; , DİMANGANDEKAKARBONİL VE TETRAALKİLDİFOSFİN DİSÜLFÜRLER R2P(S)P(S)R2 (R= Me, Et, Pr11, Bun) ARASINDAKİ TERMAL TEPKİMELERDEN OLUŞAN YENİ [Mn2(CO)8(^-PR2)2], [Mm(CO)3 (fi-SPR2)] 3 (R= Me, Et, Pr0, Bu") BİLEŞİKLERİNİN YAPILARI VE TEK KRİSTAL X-IŞINÎ KIRI
146 YEŞİLEL,Okan; İÇBUDAK,Hasan; ÖLMEZ,Halis; , SAKKARİN-N,N-DİMETİLETİLENDİAMİN; SAKKARİN-NjN-DİMETİLETİLENDİAMİN VE. SAKKARİN-TRİETANOLAMİN'İN Co(II), Ni(ip VE Cu(ü) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, SPEKTROSKOPİK VE TERMİK ÖZELLİKLERİ
147 SAYDAM,Sinan; ÖLÇÜCÜ,Ali; KAYA,Fatma; YILMAZ,Engin; , 4-KLORMETİL~2-(2-HİDROKSİBENZİLİDENHİDRAZİNO) TİYAZOL’ÜN Co(Iİ), Ni(II) ve Cu(II) ile VERMİŞ OLDUĞU KOMPLEKSLERİNİN ARABASAMAK ve TOPLAM KARARLILIK SABİTLERİNİN POTANSİYOMETRİK TİTRASYONLA TAYİNİ
148 YILMAZ,İsmail; KANDAZ,Mehmet; , 18-ÜYELİ DİAZADİTİADİOXA VE DİAZATETRAOXA MAKROHALKALARI İÇEREN FTALOSİY ANİNLER
149 DURMUŞ,Mehmet; AHSEN,Vefa; , SIVI KRİSTAL ÖZELLİK GÖSTEREN OKSİM VE GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE YAPILARININ AYDINLATILMASI
150 GÜMGÜM,Bahattin; HAMAMCI,Candan; AKBA,Osman; BAYSAL,Akın; , HETEROPOLİ ASİTLERİN TRÎFENİLFOSFİN KOMPLEKSLERİNİN HAZIRLANMASI KAREKTERİZASYONU VE BUNLARIN ÇÖZÜNÜRLÜK SABİTLERİNİN BELİRLENMESİ
151 ARSLANTAŞ,Ali, POLYMORPH PREDICTION FOR L-ASCORBIC ACID
152 BAKHTIYAROV,I.B., THE THERMAL PROPERTIES OF GLASSES IN THE La203-Ga2S3-Nd203 TERNARY SYSTEM
153 GÜMGÜM,Bahattin; BİRİCİK,Nermin; , METAL DİNONİL DİTİYOFOSFATLAJRIN SENTEZİ VE DİNONİL DİTİYOFOSFORİK ASİTLE METAL İYONLARININ SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİ
154 YAZICI,Ayşegül; DEMİRELLİ,Vahap; AHMEDZADE,Misir; , 2-AMİNO-1,3,4-Tİ YADİAZÎN HALKASI İÇEREN SCHİFF BAZI İLE GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
155 ÇETİNKAYA,Bekir; DEMİR,Serpil; ÖZDEMİR,İsmail; , HACİMLİ DİAMİNOKARBEN KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİ
156 DURMUŞ,Mehmet; AHSEN,Vefa; , SOLVENTSİZ ORTAMDA v/c-DİOKSİM SENTEZİ
157 ELMALI,Fikriye; DEMİRHAN,Nebahat; AVCIATA,Ulviye; GÜL,Ahmet; , 1,10-FENANTROLİN ESASLI POLİFONKSİYONEL LİGANDLARIN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
158 ERÇAĞ,Ayşe; ERÇAĞ,Erol; ÖZTÜRK,Sibel; , 3,5 DİMETİL TETRAHİDRO-l,3,5~TİYADİAZIN TİYON (2)’ IN PROTONASYON SABİTİ VE FE(III), CU(II), CO(II), NI(II), ZN(Iİ) KOMPLEKSLERİNİN KARARLILIK SABİTLERİNİN POTANSİYOMETRİK YÖNTEMLE BELİRLENMESİ
159 ERDEN,İbrahim; DEMİRHAN,Nebahat; AVCIATA,Ulviye; GÜL,Ahmet; , 5,6-DİAMİNO-I,IO-FENANTROLİNDEN YENİ BİR vic-DİOKSİM LİGANDI VE BAZI METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ KARAKTERİZASYONU
160 ERGÜN,Melike; İRİŞLİ,Sevil; ÇETİNKAYA,Bekir; , ALKOKSİ GRUBU İÇEREN KARBEN KOMPLEKSLERİ
161 TÜRKYILMAZ,Murat; FEYİZOĞLU,Adilhan; ALTUN,Özlen; FIRINCI,Aylin; , KURŞUN KARBOKSİLATIN SENTEZİ, YAPISININ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
162 PEKER,E.; GÖLCÜ,A.; , MONO ve DİKLORGLİOKSİM’İN METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ ve KARAKTERİZASYONU
163 ÇETİNKAYA,Bekir; GÜRBÜZ,Nevin; , POLİMER DESTEKLİ KARBEN KOMPLEKSLERİ
164 SARI,Nurşen; GÜRKAN,Perihan; , BAZI YENİ AMİNOASİT SCHİFF BAZLARININ PROTONLANMA SABİTLRİ İLE Cu(II)Ve Ni(II) KOMPLEKSLERİNİN KARARLILIK SABİTLERİNİN POTANSİYOMETRİK OLARAK BELİRLENMESİ
165 GÜRSOY,Süleyman; KOÇAK,Makbule; CİHAN,Ali; OKUR,A.İhsan; GÜL,Ahmet; BEKAROĞLU,Özer; , DÖRT ASETİLBENZO (15-CROWN- 5) ÜNİTELERİ İÇEREN YENİ LUTESYUM(m)BİS (FTALOSİYANİN) KOMPLEKSİ
166 SERİNDAĞ,Osman; GÜRTEN,Tijen; KARAGÖZ,Bilge; , TAÇ ETER İÇEREN SCHİFF BAZLARI VE METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ
167 BEKAROĞLU,Özer; HAMURYUDAN,Esin; BAYIR,Zehra A.; , TETRASUBSTİTÜYE FTALOSİYANİN SENTEZİ
168 TEMEL,Hamdi; İLHAN,Salih; , 1,2~BİS(PARA AMİNO FENOKSİ) ET ANIN 4-METOKSİ BENZALDEHİTLE SCHÎFF BAZININ SENTEZİ VE BAZI GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN HAZIRLANMASI
169 AKTAŞ,B.; KANDEMİR,F.; DIMOGLO,A.; , VANADIUM OXOTRICHLORIDE COMPLEXES OF P-TRICHLORO- N-DICHLORO PHOSPHORYL MONOPHOSPHAZENE. EXPERIMENTAL AND THEORETICAL INVESTIGATION
170 KAYRAN,C., KONJUGE DİENLERİN TRİMETİLSİLAN ÎLE TRİKARBONİLARENMETAL(METAL:Krom, Molibden, Volfram) KOMPLEKSLERİ EŞLİĞİNDE TERMAL KATALİTİK HİDROSÎLİLLENEME TEPKİMELERİNİN İNCELENMESİ
171 KESER,Gülnur; DEMİRHAN,Nebahat; AVCIATA,Ulviye; , 1,10-FENANTROLİN İÇEREN ÇOKDİŞLİ LİGANDLARIN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
172 UÇAN,İ.; KOÇ,Z.; , İMİN OKSİMLERİN SENTEZİ İLE Cu(II), Ni(II) VE Co(II) KOMPLEKS YAPILARININ İNCELENMESİ
173 KÖSE,Dursun; İÇBUDAK,Hasan; , Cu(II), Co(Iİ), Ni(II) VE Zn(II) ASETİLSALİSİLATLARININ NA VE DENA KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ
174 MEREY,Şebnur; BEKAROĞLU,Özer; , DİMERÎK YAPILI N,N’-SÜBSTİTÜE DİAMIN VE GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
175 OK,F.; YURDAKOÇ,M.; AKÇAY,M.; TONBUL,M.; YURDAKOÇ,K.; , SÜTUNLANMIŞ KİL KATALİZÖRLERİN HAZIRLANMASI VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
176 ÖZDEMİR,İsmail; ÇETİNKAYA,Bekir; , RUTENYUM-KARBEN KOMPLEKSLERİNİN OLEFİN METATEZİ VE SİKLİK İZOMERİZASYONDAKİ KATALİTİK ETKİSİ
177 TUFAN,Y.; KARACAN,Nuran; ÖZDEMİR,Ümmühan; , M(Im)2Ni(CN)4 HOFFMANN TİPİ KAFES YAPILARININ SENTEZİ VE YAPILARININ AYDINLATILMASI
178 BALABAN,Ayla; ÖZDEMİR,Ümmühan; ERK,Birgül; , SCHIFF BAZI ÎLE N i(II), Cu(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU, KARARLILIK SABİTLERİNİN SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLERLE TAYİNİ
179 SERİNDAĞ,Osman; KARAGÖZ,Bilge; PAMUK,Fatih; , METAL-FOSFİN KOMPLEKSLERİNİN KATALİTİK KULLANIMININ İNCELENMESİ
180 GÜLER,E.; ERTUL,Ş.; KOÇAK,A.; OKUDAN,A.; ŞAHİN,M.; , BAZI YENİ SCHIFF BAZLARININ SENTEZİ VE BUNLARIN BAZI GEÇİŞ METALLERİ İLE KOMPLEKSLERİNİN İNCELENMESİ
181 GÜLER,E.; ERTUL,Ş.; KOÇAK,A.; OKUDAN,A.; ŞAHİN,M.; , İKİ YENİ SCHİFF BAZININ SENTEZİ VE BUNLARIN BAZI GEÇİŞ METALLERİ İLE KOMPLEKSLERİNİN İNCELENMESİ
182 ŞAMİL,A., OLİGOS ALÎSİ LASİTİN BAZI AĞIR METAL İYONLARI İLE ETKİLEŞMESİNİN İNCELENMESİ
183 SAYILGAN,H., SOL-JEL PROSESİ İLE YÜZEY KAPLAMA MALZEMESİ HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI
184 SAYILGAN,H.; SAYILGAN,F.G.; EMRE,F.B.; , YENİ METAL ALKOKSİTLERİN SENTEZİ, YER DEĞİŞTİRME TEPKİMELERİ VE DEĞİŞİK REAKTİFLERE KARŞI KARARLILIKLARININ İNCELENMESİ
185 ŞEKERCİ,Mehmet, l-AMİNO-4-(N-BENZİLAMİNO)ÖÜTAN LİGANDININ BAZI GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
186 ŞEKERCİ,Mehmet, l,2-0-SİKL0HEKZİLİDİNE-4-AZA-7-(2-HİDR0KSİ BENZİLİ0İNE AMİNO)HEPTAN’IN Cu(II), Ni(II) VE Co(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ
187 KURTOĞLU,M.; ŞENOL,D.; SERİN,S.; , YENİ BİR v/oDİOKSİM LİGANMNIN VE BAZI METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE YAPILARININ AYDINLATILMASI
188 ŞENOL,D.; SERİN,S.; KURTOĞLU,M.; , TİYOKARBANÎLÎD TÜRÜ BİLEŞİKLERİN SENTEZİ VE BOYARMADDE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
189 ÇELİK,C.; DOLAZ,M.; TÜNER,M.; , YENİ TETRAOKSİM VE BUNUN BAZI GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ ve KARAKTERİZASYONU
190 DOLAZ,M.; ÇELİK,C.; TÜNER,M.; SERİN,S.; , TETRADENTAT SCHİFF BAZI VE BUNLARIN BAZI METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
191 SERİN,S.; YALÇINER,T.; ERCAN,O.; , NONİYONİK GRUP İÇEREN İMİDAZOLİN-DİOKSİM VE METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE YAPI AYDINLATILMASI
192 UĞUR,Fadime; ŞENTÜRK,Ozan; SERT,S.; , CR(CO)6 VE TETRAALKİLDİFOSFİN DİSÜLFÜRLER R2P(S)P(S)R2 (R= ME, ET, PRn, Bü n, PH) ARASINDAKİ FOTOKİMYASAL TEPKİMELER
193 UYAR,Tahsin; ERK,Birgül; BALABAN,Ayla; , RUHEMANN MORU METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE YAPILARININ İNCELENMESİ
194 UYAR,Tahsin; BALABAN,Ayla; ERK,Birgül; , NİNHİDRİN’İN BAZİK ORTAMDAKİ HİDROLİZİNİN KİNETİK YÖNTEMLE İNCELENMESİ
195 SÜRÜCÜOĞLU,K.; BALABAN,Ayla; ERK,Birgül; , 1-2-DİAMİNOSİKLOHEKZANBİSPİROLIDIN-l-KARBOKSALDİMİN İLE Ni(H), Cu(II) VE Co(IIl) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE YAPILARININ AYDINLATILMASI
196 SÜRÜCÜOĞLU,K.; BALABAN,Ayla; ERK,Birgül; , 2-TİYOFEN KARBOKSALDEHİT VE 1,2-DİAMİNOBENZENDEN OLUŞAN SCHİFF BAZI İLE BAZI GEÇİŞ METALLERİ KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
197 BATI,H., YENİ ASİMETRİK vic-DİOKSİMLERİN SENTEZİ VE BAZI METAL KOMPLEKSLERİNİN İNCELENMESİ
198 ÜLKÜSEVEN,Bahri, 1,2-bis-(2~BENZİMÎDAZOLÎL)-l ,2-ETANDİOL VE l,4~bis-(2- BENZİMİDAZOLİL^l^^^ BUTANTETRAOL’ÜN Cu(ll) VE Ni(II) KOMPLEKSLERİ
199 TOPÇU,S.; MENEK,N.; UÇAR,Mustafa; , 2-(5-BROMO-2-PİRİDİLAZO)DÎETİLAMİNO FENOL’ÜN Ni(II) ve Zn(ÎI) KOMPLEKSLERİNİN TERMODİNAMİK İNCELENMESİ
200 ÜLKÜSEVEN,Bahri; KIZILCIKLI,İrfan; , 2 -VE 3-PİRİDİNALDEHİD S-METİ L/ETİL TİYOSEMİKARBAZONLARIN Zn(II), Pd(II) KOMPLEKSLERİ
201 ÜLKÜSEVEN,Bahri, BAZI 2-PİRİDİN-lH-BENZÎMİDAZOLLERtN Ziî(N03)2, AgN03 KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİ
202 YALÇIN,S., YENİ 1,3-DÎTİ Y OKALİKS(4) AREN İÇEREN OKSİM TÜREVLERİNİN SENTEZİ
203 YEŞİLOT,Serkan, H EKZAKLOROSİKLOTRİFOS FAZATRİEN İLE 5-AMİNOTETRALİN VE 4-(2-AMİNOETİL)MORFOLİN,İN REAKSİYONU
204 SAYDAM,Sinan; ÖLÇÜCÜ,Ali; KAYA,Fatma; , 4-KLORMETİL-2-(2-HİDROKSİNAFTİLİDENHİDRAZİNO) TİYAZOL’ÜN Co(II), Ni(II) ve C«(II) ile VERMİŞ OLDUĞU KOMPLEKSLERİNİN ARABASAMAK ve TOPLAM KARARLILIK SABİTLERİNİN POTANSİYOMETRİK TİTRASYONLA TAYİNİ
205 SAYDAM,Sinan; ÖLÇÜCÜ,Ali; YILMAZ,Engin; , ETANOLAMIN’NİN Cr(III), Co(IIl) ve Cu(II) iie VERMİŞ OLDUĞU KOMPLEKSLERİNİN ARABASAMAK ve TOPLAM KARARLILIK SABİTLERİNİN POTANSİYOMETRİK TİTRASYONLA TAYİNİ
206 YÜKSEL,Fatma; AHSEN,Vefa; , GALYUMUN BAYER ÇÖZELTİSİNDEN EKSTRAKSİYONU İÇİN YENİ AMİDOKSİM GRUBLU BİLEŞİKLER
207 AKSU,E.; ULUBAYRAM,Kezban; HASIRCI,N.; , DOKU ONARIM MATERYALİ OLARAK PORÖZ JELATİN YAPILARIN HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONÜ
208 ALBAYRAK,Buğçe; YILMAZ,Elvan; HASIRCI,N.; , KİTOSAN MİKROKÜRELERDEN İNSÜLİN SALİMİNİN İNCELENMESİ
209 ARSLAN,Oktay; UĞRAŞ,H.İbrahim; ÇAKIR,Ümit; , BAZI YENİ KARBONİK ANHİDRAZ İNHİBİTÖRLERİNİN SENTEZİ VE İNHİBİSYON ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
210 ÖZTÜRK,Zeynep ; BATTALOĞLU,Rifat; KAYAKIRILMAZ,Kadriye; , NİĞDE ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN BİR GRUP ÖĞRENCİNİN SAÇ, SERUM VE DİYET ÇİNKO DÜZEYLERİNİN SAPTANMASI
211 BAYÜLKEN,Seval; ERKOL,A.Yılmaz; ARDAGİL,Nesrin; , POLİANYON-PROTEİN KOMPLEKSLER! ÜZERİNE RADYASYONUN ETKİSİ
212 BEYDEMİR,Şükrü; ÇİFTÇİ,Mehmet; KÜFREVİOĞLU,Ö.İrfan; , KOYUN ERİTROSİT GLUKOZ 6-FOSFAT DEHİDROGENAZ ENZİMİNİN AFİNİTE KROMATOGRAFISİ İLE SAFLAŞTIRILMASI VE ENZİM ÜZERİNE BAZI İLAÇ VE KİMYASAL MADDELERİN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
213 BEYDEMİR,Şükrü; ÖZDEMİR,Hsana; KÜFREVİOĞLU,Ö.İrfan; , İNSAN ERİTROSİT KARBONİK ANHİDRAZ-IİZOENZİMİNİN ESTERAZ AKTİVİTESİ ÜZERİNE BAZI İLAÇLARIN AKTİVASYON VE İNHİBİSYON ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
214 KÜFREVİOĞLU,Ö.İrfan; BEYDEMİR,Şükrü; ÇİFTÇİ,Mehmet; , GENTAMİSİN SÜLFAT’M İNSAN ERİTROSİT KARBONİK ANHİDRAZ İZOENZİMLERİ VE SIÇAN KARBONİK ANHİDRAZ ENZİMİ AKTİVİTELERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
215 KÜFREVİOĞLU,Ö.İrfan; ÇİFTÇİ,Mehmet; ÖZMEN,İsmail; ŞENYAYLA,Faruk; , ERZURUM BÖLGESİNHDE YAŞAYAN 0,5 - 6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA ERİTROSİT GLUKOZ 6-FOSFAT DEHİDROGENAZ, KARBONİK ANHİDRAZ VE HEKZOKİNAZ ENZİMLERİNİN AKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ
216 PEKER,İ.; ÇİLOĞLU,Mehmet; , LİF YAPILI DOĞAL MADDELERDEN YAPILMIŞ KOLESTEROL DÜŞÜRÜCÜ PREPERAT
217 DEMİR,Yaşar; ÇOŞKUN,Fatma; DEMİR,Nazan; , 2.4 DİNİTROFENOL’ÜN BCA KATALİZÖRLÜĞÜNDE ESTERLEŞMESİ
218 DEMİR,Yaşar; ÇOŞKUN,Fatma; DEMİR,Nazan; , İNSAN ERİTROSİT MEMBRANINDAN KARBONİK ANHİDRAZ ENZİMİNİN (CAIV) SAFLAŞTIRILMASI VE KARAKTERİZASYONU
219 DEMİR,Nazan; DEMİR,Yaşar; KARAOSMANOĞLU,Mehmet; , ANTİK İNSAN KEMİKLERİNDE KARBONİK ANHİDRAZ ENZİMİNİN (CA) ARANMASI VE TANIMLANMASI
220 DEMİR,Yaşar; COŞKUN,Fatma; DEMİR,Nazan; , KARBONİK ANHİDRAZ İZOENZİMLERİNİN (CA-I, CA-O, BCA ve CA-IV) KATALİZÖRLÜĞÜNDE /j-NİTROFENOL VE îm-NİTROFENOL’ÜN ESTERLEŞTİRİLMESİ
221 DEMİR,Yaşar; DEMİR,Nazan; NADAROĞLU,H.; , BENZİL ASETATIN BCA KATALİZÖRLÜĞÜNDE HİDROLİZİ
222 GENCER,Özlem; AKKAYA,E.; , PLP-BAĞIMLIDEKARBOKSİLAZLAR İÇİN BİR KATALİTİK ANTİKOR HAPTENİ SENTEZİ
223 GÖKÇE,İS; DOVER,I.; LAKEY,J.H.; , COLİCÎN N TOXİNİNİN E. Coli MEMBRANINDAN GEÇİŞ MEKANİZMASI
224 LAKEY,J.H.; GÖKÇE,İS; , COLİCİN N TOXİN PROTEİNİN T DOMEİNİN Tol-A-3 PROTEİNİ İLE FÜZYONUNUN KRİSTAL YAPISININ BULUNMASI İÇİN ÜRETİMİ VE SAFLAŞTIRILMASI
225 LAKEY,J.H.; GÖKÇE,İS; , COLİCİN A TOXİN PROTEİNİN KRİSTAL YAPISININ BULUNMASI VE PROTEİN-PROTEİN ETKİLEŞMELERİNİN BİYOFİZİKSEL İNCELENMESİ İÇİN E. Coli DE ÜRETİMİ VE SAFLAŞTIRILMASI
226 LAKEY,J.H.; GÖKÇE,İS; , COLİCİN-A-T DOMEİNİN TolA-3 İLE FÜZYONUNUN KRİSTAL YAPISININ BULUNMASI VE DİĞER E Coli PROTEİNLERİYLE ETKİLEŞMELERİNİN BİYOFİZİKSEL İNCELENMESİ İÇİN ÜRETİMİ
227 GÜLÇİN,İ.; ÖZTÜRK,L.; ÇİFTÇİ,Mehmet; , ISIRGAN OTUNUN {Urtica dioica) ANTİOKSİDANT ENZİMLERİ VE ANTİOKSİDANT KOMPONENTLERİNİN AKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ
228 KIRAN,İ.; HANSON,J.; , BIOTRANSFORMATION OF 4-FORMYL- AND 4-HYDROXYMETHYLANDROSTA-4,6-DIEN-l7-ONE BY THE FUNGUS MUCOR PLUMBEUS
229 YILDIRIM,N.; BAYRAM,M.; , SEMBOLİK VE NÜMERİK METOTLARLA ÇOK ENZİMLİ BAĞLI SİSTEMLERİN KİNETİKLERİNİN İNCELENMESİ
230 KÜFREVİOĞLU,Ö.İrfan; ÖZDEMİR,Hsana; , LAKTOPEROKSİDAZ ENZİMİNİN SIĞIR SÜTÜNDEN SAFLAŞTIRILMASI VE BAZI KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
231 MAVİ,A.; YILDIRIM,A.; OKTAY,M.; BİLALOĞLU,V.; , Polygonum cognatum Meissn. (MADIMAK) VE Rumex crispus (EVELİK) BİTKİLERİNİN ANTİOKSİDANT ACTİVİTELERİNİN KIYASLANMASI
232 MUSTAFAEV,M., FONKSİYONEL BİYOPOLİMER SİSTEMLERİ
233 DEMİR,Nazan; NADAROĞLU,H.; , SIGIR KABURGA KEMİKLERİNDEN PERİFERAL, SİTOZOLİK VE İNTEGRAL BAĞLI KARBONİK ANHİDRAZIN SAFLAŞTIRILMASI VE KARAKTERİZE
234 ÖZEREN,M.; REES,A.; , YAPAY ENZİM: KARBOKSİL ESTERAZ AKİİVİTESİ GÖSTEREN ABZİM ÜRETİMİ
235 ÖZTÜRK,L.; GÜLÇİN,İ.; KÜFREVİOĞLU,Ö.İrfan; ÇİFTÇİ,Mehmet; , ISPANAK (Spinacia oleracea) VE MAYDANOZ {Petroselinum crispum) BİTKİLERİNİN ANTİOKSİDANT AKTİVİTE VE ANTİOKSİDANT ENZİM AKTİVİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
236 PEKER,İ.; ALBAYRAK,E. İ.; , BAZI HAYVAN TÜRLERİNE AİT (DANA, SIĞIR, KOYUN, KEÇİ, EŞEK, DOMUZ, TAVUK, MARTI GİBİ) ETLERİN İSPATLANMASI İÇİN ANALİZ KİTİ ÜRETİMİ
237 PEKER,İ.; AFŞAR,K.A.; , FENİLKETONÜRİ HASTALIĞININ RUTİN TEŞHİSİ İÇİN ANALİZ KİTİ ÜRETİMİ
238 YANARDAĞ,R.; SAÇAN,Ö; , KUŞBURNUNDAN {Fructus Cynosbati) İNVERTAZ ENZİMİNİN SAFLAŞTIRILMASI VE BAZI KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
239 ARABACI,N.; SAĞIROĞLU,A.; , AYÇİÇEĞİ TOHUMLARINDAN LİPAZ ENZİMİ İZOLASYONU, SAFLAŞTIRMASI VE KARAKTERİZASYONU
240 ŞAHİN,F.; DÖNMEZ,M.; ORAL,B.; KOTAN,R.; , DOMATES BİTKİLERİNDE YAPRAK LEKESİ HASTALIĞINA SEBEP OLAN Pseudomonas syringae pv. syringae STRAINLERİNIN YAĞ ASİTLERİ PROFİLLERİNİN BELİRLENMESİ VE TANILANMASINDA MİS SİSTEMİNİN KULLANILMASI
241 ŞAHİN,F.; KÜFREVİOĞLU,Ö.İrfan; ÇİFTÇİ,Mehmet; , MİKROBİYAL ÎDENTİFİKASYON SİSTEM (MİS) KULLANILARAK MİKROORGANİZMALARIN YAĞ ASİTLERİ PROFİLLERİNE GÖRE TAMLANMASI
242 YILMAZ,H.; ERAT,M.; KÜFREVİOĞLU,Ö.İrfan; , MAZRUMA ÜZÜMÜNDEN (VM$ vinifera £.) İZOLE EDİLEN POLİFENOL OKSÎDAZ ENZİMİNİN SUBSTRAT SPESİFİTESİ
243 TAGIYEV,D.B.; SUEYMANOV,A.S.; SALIMBEYLI,A.; , PHOTOCHEMICAL AND PHOTOELECTROCHEMICAL BEHAVIOUR OF SOME PROTEIN MOLECULES
244 KARADAĞ,H.; TEMUR,A.; , AÇLIK ZAMANINDA HİPOTALAMUSUN HÜCRE ORGANELLERİ FRAKSİYONLARINDA ASİT PEPTİD-HİDROLAZLARIN AKTİFLİĞ!
245 KARADAĞ,H.; TEMUR,A.; , AÇLIĞIN MUHTELİF ZAMANLARINDA HİPOTALAMUSTA HÜCRE İÇİ NÖTRAL PROTEİNLERİN YENİLENME İNTENSİFİKASYONU
246 ARSLAN,M.; ERMİŞ,H.; , ELAZIĞ YÖRESİ SETLERİNİN ANALİZİ
247 PEKSEL,A.; ATAÇ,İnci; KORTAY,A.; , MANNDTOlr¥E KS^ÜTßL’UN SİTRİK ASİT FERMENT^YCpt||DA VERJM ARTTIRMADAKİ ROLÜ
248 ATACI,N.; ALTIKATOĞLU,M.; AKKUŞ,Canan; , PEYNİR ELDESİNDE KULLANILAN MUCOR MİEHEİ RENNETİN KİMYASAL MODİFİKASYONU
249 UYAR,F.; BAYSAL,Z.; KARATAŞ,H.; ERTEKİN,A.S.; , DİYARBAKIR ÇEVRESİNDEN TOPLANAN Cuscuta europaea L. VE Thytnus kotschyanus Boiss. & Ho/ten. var glabrescens Boiss. BİTKİLERİNİN ANTİMİKROBİYAL ETKİLERİ
250 BERK,B.; ALTAŞ,Y.; UZBAY,T.; , NON-STEROİDAL ANTİİNFLAMATUVAR ETKİLİ ARİLPROPİYONİK ASİT TÜREVLERİNİN TASARIMI, SENTEZLERİ VE FARMAKOLOJİK ETKİ ÇALIŞMALARI
251 BERK,B.; AKGÜN,H.; , BAZI 2~ARÎLPROPİYONİK ASİT ESTERLERİNİN LİPAZ KULLANILARAK ÇÖZÜMLENMELERİ
252 CAN,A.; AKEV,N.; ASHKASI,A.; , MİDYE (Mytilus galloprovincialis Lam.) HEPATOPANKREASINDAN ASPARTAT AMİNOTRANSFERAZTN SAFLAŞTIRILMASI VE BAZI KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
253 ÇIKIM,G.; GÜRSU,M.F.; , BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA UZUN SÜRE LİTYUM KULLANIMININ KARDİAK MARKERLER ÜZERİNE ETKİLERİ
254 DANIŞ,Ö.; OGAN,A.; BULUT,M.; GÜNDÜZ,C.; , 7,8-DİHİDROKSİ -3-FENİL KUMARIN BİLEŞİĞİNİN SIĞIR SERUM ALBÜMİNİ İLE ETKİLEŞİMİ VE PROTROMBİN ZAMANINA ETKİSİ
255 DEMÇENKO,M.; MUSTAFAEVA,Z.; MUSTAFAEV,M.; , PROTEİNLERİN POLİSAKKARİTLERLE SUDA ÇÖZÜNEBİLEN KONJUGATLARI
256 UYAR,F.; ERTEKİN,A.S.; KARATAŞ,H.; , Helichrysum grave o lens (Bieb.) Sweet ve Ch rysophth al mu m montamum (DC.) Boiss BİTKİLERİNİN ANTİMİKROBİYAL ETKİLERİ
257 ELMASTAŞ,M.; YILMAZ,N.; TAYSI,S.; , ZEYTİNYAĞI BAKIMINDAN ZENGİN BESLENEN ŞAHISLAR İLE TEREYAĞI BAKIMINDAN ZENGİN BESLENEN ŞAHISLARIN ERİTROSİT MALONDİALDEHİT SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ
258 ERGEN,E.Ş.; MUSTAFAEV,M.; MUSTAFAEVA,Z.; , İMMÜNOJENİK BETÜLİN-POLİMER KONJUGATLARININ SENTEZİ VE İNCELENMESİ
259 ÇALIŞ,Ü.; GÖKHAN,N.; ERDOĞAN,H.; , BAZI YENİ 2-BENZOKSAZOLİNON TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE ANALJEZİK ETKİ ÇALIŞMALARI
260 ŞAHİN,Ş.; KILIÇ,N.; CİNKILIÇ,N.; BAKAN,İ.; GÜRSU,M.F.; , VİRAL HEPATİTLİ SERUM HAVUZUNDA ARGİNAZ ÖLÇÜM YÖNTEMİNİN MODİFİKASYONU
261 KARAARSLAN,M.; DEMİRCAN,A.; , NİĞDE İLİ YÖRESİNDE AÇIKTA SATILAN SÜT, YOĞURT VE BEYAZ PEYNİRİN ASİDİTE, YAĞ, NEM, TUZ, KALSİYUM VE KURU MADDE MİKTARLARININ SAPTANMASI
262 KARAGÜLER,N., HİDROFOBİK BÖLGENİN NAD+-BAĞIMLI Candida methylica FORMAT DEHİDROGENAZ ENZİMİNİN STABİLİTESİNE
263 ÖZYİĞİT,İ.E.; KARŞILAYAN,H.; , KAN ÖRNEKLERİNDE CD 8 MİKTAR TAYİNİ
264 ÇALIŞ,Ü.; KOKSAL,M.; , AMİNOALKİLGUANİDİN TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE ANTİKONVÜLSAN AKTİVİTELERİ
265 MUSTAFAEVA,Z.; MUSTAFAEV,M.; DİLGİMENEN,A.; , SUDA ÇÖZÜNEBİLEN PROTEİN-POLY(N-İSOPROPYLACRİLAMİD) KOVALENT KONJÜGATLARI: YAPILARI VE İMMÜNOJENİK ÖZELLİKLERİ
266 OGAN,A.; GÜRBÜZ,S.; AYDIN,A.; , DNOC’NİN (4,6 DİNİTRO-O-CRESOL) ASPERGİLES NİGER'İ)EN ELDE EDİLMİŞ SELLULAZ ENZİMİ ÜZERİNE
267 YANARDAĞ,R.; ORAK,H.; BAŞARANER,H.; , STZ İLE DİABET OLUŞTURULAN SIÇANLARDA VİTAMİN C, VİTAMİN E ve SELENYUMUN SERUM SODYUM, POTASYUM VE MAGNEZYUM DÜZEYLERİNE ETKİLERİ
268 PEKSEL,A., ASPERGİLLUS NİGER TARAFINDAN SİTRİK ASİT FERMENTASYONUNDA ŞEKER KONSANTRASYONUNA BAĞLI SİNYAL İLETİMİ
269 ŞAHİN,G.; PALASKA,E.; ÖZALP,M.; , BAZI 3,5-DİSÜBSTİTÜE-5-METİLMERKAPTO-l,2,4-TRİAZOL TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI
270 YILMAZ,H., MAZRUMA ÜZÜMÜNDEN (Vitis vinifera L.) İZOLE EDİLEN POLİFENOL OKSİDAZENZİMİ ÜZERİNDE BAZI İNHİBİTÖRLERİN ETKİSİ
271 YAĞAR,H.; SAĞIROĞLU,A.; , AYVA POLİFENOL OKStD AZININ ALÜMİNA’YA (Al20 3) İMMOBİLİZASYONU VE KARAKTERİZAS Y ONU
272 YANARDAĞ,R.; BAŞARANER,H.; , DENEYSEL DİABETTE VİTAMİN C, VİTAMİN E VE SELENYUMUN BÖBREK ÜZERİNE ETKİLERİ
273 YAVUZ,M.; KIZIL,M.; KIZIL,G.; AYTEKİN,Ç.; , KIZIL ÇAM {Pinus brutia)'teM ELDE EDİLEN KATRANIN in vitro ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİ
274 YEŞİLOĞLU,Y.; SAĞIROĞLU,A.; , TRİPSİN’İN AMBERLİTE IRA-900 ÜZERİNDE İMMOBİLİZASYONU
275 YÜCE,G.; ÖNDER,S.; , TRİNİTROBENZEN SÜLFONİK ASİDİN LÖKOSİT İÇERİĞİ İLE ETKİLEŞİMİ
276 AKYIL,S., KOR SEDİMENTLERİNDE NADİR TOPRAK ELEMENTLERİNİN DAĞILIMININ ENSTRÜMENTAL NÖTRON AKTİVASYON ANALİZİ ÎLE İNCELENMESİ
277 ERAL,M.; AKYIL,S.; AYTAŞ,Ş.; ASLANİ,A.A.; , KOR SEDİMENTLERİNDE NADİR TOPRAK ELEMENTLERİNİN DAĞILIMININ ENSTRÜMENTAL NÖTRON AKTİVASYON ANALİZİ ÎLE İNCELENMESİ
278 TÜRKMAN,A.; ASLAN,Ş.; KIRAR,B.; KILIÇ,E.; , ENDÜSTRİ ATEKSULARINDA İYON DEĞİŞTİRME YÖNTEMİ İLE KURŞUN GİDERİMİ
279 KARADAĞ,M.; AYTAŞ,Ş.; , URANYUMUN BAZI DENİZ ALGLERİNDE BİYOSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ
280 ERAL,M.; YENER,G.; AYTAŞ,Ş.; YAPRAK,G.; AKYIL,S.; , MENDERES HAVZASI TARIM ALANLARINDA Cs-137 DAĞILIMININ İNCELENMESİ
281 BAYINDIR,H., METANOL-BENZİN KARIŞIMININ BENZİNLİ MOTORLARDA EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİLERİ
282 BAYRAMOV,D., COMPOSITION CONSTRUCTION MATERIALS ON THE BASIS OF WASTES OF POLYETHYLENE
283 DEMİRAK,A.; BALCI,A.; ESEN,Cem; BURUK,A.; KARAOĞU,H.; , YATAĞAN TERMİK SANTRALI CİVARINDAKİ YERALTI SULARININ FİZİKOKİMYASAL AÇIDAN İNCELENMESİ
284 DEMİR,Z.; GAGA,E.O.; , ANKARA’NIN ÇEŞME VE YÜZEY SULARINDA ORGANİK BİLEŞİKLERİN İNCELENMESİ
285 İÇLİ,S.; DİNDAR,B.; , KONSANTRE GÜNEŞ IŞINIMLARI ALTINDA KİRLİ SULARIN ARITILMASI İÇİN TiOî AKTİVİTESİNDE YENİ BİR METAL OKSİT: ZnO
286 GULIEV,S.; SHARIFOV,G.; , MODIFICATION OF SECONDARY POLYETHYLENE IN ITS REPROCESSING AND MAKING OF COMPOSITION MATERIAL ON ITS BASIS
287 AYTAŞ,Ş.; GÜRBOĞA,G.; , ALAŞEHİR YÖRESİ ASMA YAPRAKLARINDA RADYOAKTİF POLONYUM DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ
288 AYCAN,Ş.; KAYNAR,Ü.H.; , DOĞAL MATERİYALLERLE BAKIR (II) KİRLİLİĞİNİN GİDERİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
289 AYCAN,Ş.; KOÇAK,S.; , KURŞUN (II) KİRLİLİĞİNİN KULA VOLKANİTİ İLE GİDERİLMESİ
290 PİŞKİN,S.; YALÇINALP,S.; MÖRÖYDOR,E.; , ENDÜSTRİYEL BORİK ASİT ATIKLARININ POMZA AGREGALI HAFİF BETON ÜRETİMİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ VE PRİZ SÜRESİNE ETKİSİ
291 ÖLMEZ,E.; KUT,D.; BİLGE,A.N.; , KÖMÜRLERİN HAVA KALİTESİNE ETKİSİ
292 ÖRNEKTEKİN,S.; ÇAKMAKLI,S.; , İSKENDERUN KÖRFEZİNDEKİ YAĞMUR SUYUNUN KİMYASAL BİLEŞİMİ
293 ÖZMEN,H.; ÇUKUROVALI,A.; , ELAZIĞ HAZAR GÖLÜ VE KEBAN BARAJ GÖLܒNDE METAL ANALİZLERİ
294 ABDULLAEV,D.K.; CHALABIEV,A.; , EFFICIENT USE OF MIXTURE OF TREATED INDUSTRIAL OILS FOR PREPARATION OF SURFACE-ACTIVE MATERIALS
295 ERCAN,C.; BALCIOĞLU,I.A.; , METAL-METAL ETKİLEŞİMLERİNİN YEŞİL DENİZ YOSUNU Dunaliella tertiolecta'BİYOAKÜMÜLASYONA ETKİSİ
296 SALAEVA,K.A.; RZAEV,A.K.; , MAKING OF DETERGENCY - CLEANING PREPARATIONS FOR LIFE PURPOSES
297 ŞATIROĞLU,N.; SAATÇILAR,Ö.; DENİZLİ,A.; GENÇ,Ö.; BEKTAŞ,S.; , PHEMA-CIBACRON BLUE F3GA DOLGULU KOLON SİSTEMİ İLE SULU ORTAMDAN Pb(ll) İYONUNUN UZAKLAŞTIRILMASI
298 TUNCEL,S.; TOPAL,T.; , ÖLÜDENİZ HAVZASINDAKİ SU KALİTESİNİN TAYİNİ: KİMYASAL VE EKOLOJİK PARAMETRELER
299 ALIZADEH,Z, ÖLÜDENİZ HAVZASINDAKİ SU KALİTESİNİN TAYİNİ: KİMYASAL VE EKOLOJİK PARAMETRELER
300 PEHLİVAN,E.; ALTUN,T.; GÖDE,F.; PEHLİVAN,M.; , KONYA OTOYOLLARINA YAKIN TOPRAKLARDA BULUNAN KURŞUN KİRLİLİĞİNİN AAS’ DE KANTİTATİF TAYİNİ
301 RZAEV,A.K., SYNTHESIS OF SURFACE-ACTIVE SUBSTANCES ON THE BASIS OF PRODUCTION WASTES OF PREPARATION OF ETIIYLBENZENE
302 ASHRAFOV,R.A., RECYCLING OF POLYETHYLENE WASTE
303 BÜYÜKTUNCEL,E.; DENİZLİ,A.; TUNCEL,A.; BEKTAŞ,S.; GENÇ,Ö.; , CIBACRON BLUE F3GA BAĞLI PEG-MA DOLGULU KOLON SİSTEMİ İLE SULU ORTAMDAN Pb(II) UZAKLAŞTIRILMASI
304 AKÇİN,G., AKRİLAMİD ESASLI BİR FLOKÜLANIN İÇME SULARININ ARITILMASINDA BULGARİSTAN’DA VE TÜRKİYE’DE KULLANIMI
305 GÜMGÜM,B.; YILMAZ,V.; CELEBİOĞLU,T.; , ASPECTS OF CONTAMINATION ON TIGRIS RIVER(TURKEY
306 PİŞKİN,S.; YALÇINALP,S.; MÖRÖYDOR,E.; , GENLEŞTİRİLMİŞ PERLİT AGREGALI HAFİF BETON ÜRETİMİNDE ENDÜSTRİYEL BORİK ASİT ATIĞININ ETKİSİ
307 PEKER,İ.; DİNGİLYAN,B.; ÖZEN,M.; ÖZEŞ,Ö.; İZMİRLİOĞLU,P.; , İSTANBUL İLİNDE SATILMAKTA OLAN POLİKARBONAT SULARI İLE KAPATILMIŞ OLAN İSTASYON SULARININ KİRLİLİK PARAMETRELERİ YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI
308 SÖKMEN,M.; SARIOĞLU,M.; , MODİİİYE T i0 2 İLE ^.cö/z’NİN FOTOKATALİTİK GİDERİMİ
309 GÜNAYDIN,K.; BEYAZIT,N.; , Ammi visnaga (L.) BİTKİSİNİN MEYVELERİNDEN FURANOKROMONLARIN ELDESİ
310 KILIÇ,T.; TÜMEN,G.; GÖREN,A.; , BALIKESİR YÖRESİNDE YETİŞEN BAZI SİDERİTİS TÜRLERİNİN FİTOKİMYASAL OLARAK İNCELENMESİ
311 HALFON,B.; GÖZCÜ,Ş.; , SALVIA STAMINEA BİTKİSİNİN KİMYASAL BİLEŞİKLERİNİN İZOLASYONU VE YAPI TAYİNİ*
312 GÜNAYDIN,K., FUROCOUMARINS AND VOLATILE COMPOUNDS OF Angelica sylvestris L.var.sylvestris ROOTS
313 KIRMIZIGÜL,S.; KOZ,Ö.; , Ononis natrbc TEN İZOLE EDİLEN DOĞAL BİLEŞİKLERİN YAPILARININ AYDINLATILMASI
314 ÖNAL,A.; GERÇEKÇİOĞLU,R.; , KADIN TUZLUĞU (Berberıs thunbergi var. atropurea)' NDAN BOYARMADDE EKSTRAKSİYONU VE YÜN BOYAMA
315 TOPÇU,G., DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE BİTKİ KİMYASININ YERİ VE ÖNEMİ
316 AHMEDOVA,C., QUASI-BINARY SYSTEMS NiBi2Se4-Se AND NiBi2Se4-
317 AHMEDOVA,C., NADİR TOPRAK ELEMENTLERİNİN TRİSÜLFÜRLERİNİN KARŞILIKLI ETKİLENMESİNİN FİZİKSEL-KİMYASAL ARAŞTIRILMASI
318 AHMEDOVA,C., NH4C1 - NH4H2P02 - H2O SİSTEMİNİN 0°C’ DE İZOTERMİK YÖNTEMLE ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNÜN, YOĞUNLUĞUNUN VE VİZKOZİTESİNİN ARAŞTIRILMAS
319 AKBAŞ,H.; OKAN,S.E.; , ELEKTROT/ÇÖZELTİ ARA YÜZEYLERİNİN FRAKTAL İMPEDANSI
320 AYRANCI,G.; AKPINAR,K.; , MAİLLARD TEPKİMESİNİN MODEL ÇALIŞMALARI
321 ALİŞOĞLU,V., K \ Mn+2 // B r, H2P 0 2 // HzO DÖRTLÜ KARŞILIKLI SİSTEMİN 25°C SICAKLIKTAKİ FAZ DENGELERİ VE KRİSTALLEŞME ALANLARI
322 ALİYEVA,A.; MURADOV,M.; , ELECTROCHEMICAL SYNTHESIS OF CHLORINE HYDRIDE OF PROPYLENE
323 ALİYEV,E.H.; ALİYEV,V.O.; , SYNTHESIS AND THERMODYNAMIC PROPERTIES OF COMPOUNDS MLnGa3S7 AND Fc^Gi^Ss
324 ARSLANTAŞ,A.; ERMLER,C.; , CRYSTAL HABIT MODIFICATION OF VITAMIN C (L-ASCORBIC ACID) DUE TO SOLVENT EFFECTS
325 AYDINLAR,E.; SALİH,B.; , REAKTİF BOYA TAKILI POLİMERİK PARTİKÜLLERDE KARBAMAT PESTİSİTLERİNİN ADSORBSİYON/DESORPSİYONÜ
326 BAYRAMOV,D.; ASHUROV,D.; , ELECTROCHEMICAL CHLOROHYDRINATION OF ISOPRENE
327 CEBE,M., MOLEKÜLER YAPILARDAKİ GEOMETRİK PARAMETRELERİN KARARLILIK ÜZERİNE ETKİLERİ
328 CEBE,M., ÇÖZELTİ TABİATINA BAĞIMLI ETMENLERİN UV-IR SPEKTRUMLARI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ANALİZİ
329 CEYHUN,İ.; KARAGÖLGE,Z.; SARAÇ,H.; ÇOLAK,S.; , HELEZONİK DÖNER PLATİN VE ALTIN ELEKTROTLARDA İYON TRANSFERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
330 KANDEMİRLİ,F., QUANTITATIVE STRUCTURE - ACTIVITY RELATIONSHIPS STUDY OF THE CANNABIMIMETIC (AMINOALKYL) INDOLES USING ELECTRON-TOPOLOGICAL APPROACH
331 GÜRSES,A.; YALÇIN,M.; DOYMUŞ,K.; , BOYA-ALÜMİNYUM HİDROKSİT FLOKLARININ ÇÖKELME HIZLARININ İNCELENMESİ
332 ELMACI,N., BİR MOLEKÜLER ANAHTAR İÇİN, DİMETİLAMİN OTETRAETİNETEN, BURKULMUŞ MOLEKÜL İÇİ YÜK TRANSFERİ (TWISTED INTRA MOLECULAR CHARGE TRANSFER, TICT) KUANTUM KİMYA ÇALIŞMASI
333 ÖZEN,S.; ERDEM,S.S.; AVIYENTE,V.; , WALLACH DÜZENLENME MEKANİZMASININ HESAPSAL MODELLENMESİ
334 GENEL,Y., Ln-Bv -X ÜÇLÜ SİSTEMLERİNDE FAZ OLUŞUMUNUN KARAKTERİ (Ln-Ce,Tm; Bv-As,Sb,Bi; X-S, Se,Te)
335 GENEL,Y., POLİMETALZEOLİT KATALİZÖRLERİN BENZİN FRAKSİYONLARININ HİDRODÖNÜŞÜM PROSESLERİNDE UYGULANMASI
336 GENEL,Y., CrS-LaS (YbS) SİSTEMLERİNDE YENİ ÜÇLÜ FAZLAR
337 GENEL,Y., Er-Cr-S ÜÇLÜ SİSTEMİNİN ErS-Er4CrS7, Er5S7 -Er4CrS7 , Cr2S3-Er4CrS7 DİYAGRAMLARININ İNCELENMESİ
338 HIZAL,J.; APAK,R.; , KAOLİNİT YÜZEYİNDE AĞIR METAL İYONLARININ ADSORPSİYONUNÜN İNCELENMESİ VE MODELLENMESİ
339 KARAOĞLAN,S., Ca VE Na BENTONİTİN PAM POLİMERİ İLE ETKİLEŞİMİ
340 ERSOY,E.; KİBARER,G.; , CHEMICAL IMMOBILIZATION OF LACTATE DEHYDROGENASE ON COPOLYMER MATRIX FOR THE ENZYMATIC SYNTHESIS OF D-LACTIC ACID
341 KOPAÇ,T.; KOCABAŞ,S.; , KÜKÜRT DİOKSÎTİN MOLEKÜLER ELEK ZEOLİTLER ÜZERİNDEKİ ADSORPSİYON İZOTERMLERİ
342 PAUL,J., NEW ASPECTS OF DOPED OXIDES AS SUPPORTS FOR CATALYSTS
343 SALAKHOVA,E.A.; NOVRUZOVA,F.S.; , THE ELECTROPHYSICAL PROPERTIES OF THIN ALLOYS RHENIUM-SELENIUM
344 SHARIFOV,G.; ISRAFILOIV,Y.; , KINETICS OF DECOMPOSITION OF CHLORNOVBATIST ACID
345 ŞİMŞEK,S.; CEYHAN,Ö.; ULUSOY,U.; , ÜREAZiN BENTONİT VE ORGANO-BENTONİT KOMPLEKSLERİNE ABSORPSİYONU VE KİNETİK ÖZELLİKLERİ
346 CANEL,M.; MISIRLIOĞLU,Z.; SINAĞ,A.; , GÖYNÜK BİTÜMLÜ ŞİSTİNİN KRİTİK ÜSTÜ TOLUEN EKSTRAKSİYONU
347 TEKEŞ,A.T.; SINAĞ,A.; MISIRLIOĞLU,Z.; CANEL,M.; , ORGANİK ÇÖZÜCÜLERİN LİNYİTLERİN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNE ETKİSİ
348 ÇAKIR,Ü.; UĞRAŞ,H.İbrahim; , BENZİ) CROVVN ETERLERİN DİOKSAN-SU KARIŞIMLARINDA BAZI TOPRAK ALKALİ METALLERLE KOMPLEKSLEŞME SABİTLERİNİN POTANSİYOMETRİK VE KONDÜKTOMETRİK YÖNTEMLERLE SAPTANMASI VE BU YÖNTEMLERİN NİSPİ KARŞILAŞTIRILMASI
349 UZUN,İ.; GÜZEL,F.; , SULU ÇÖZELTİDEN CHİTOSANİLE ORANGE IPNİN UZAKLAŞTIRILMASININ KİNETİK VE TERMODİNAMİKSEL OLARAK İNCELENMESİ
350 AKBAŞ,A.; GİZİR,M.; AKBAŞ,A.; , NiOx-DESTEK KATALİZÖRLERİNİN YÜZEY ASİTLİĞİ VE FENOL OKSİDASYONU
351 AKÇAY,G.; YURDAKOÇ,Y.; , BAZI PESTİSİTLERİN SULU ÇÖZELTİDEN ADSORPSİ YONUNDA DEDMA-BENTONİT KULLANIMI
352 ALİŞOĞLU,V., MANGAN HİPOFOSFİTİN YER DEĞİŞTİRME TEPKİMELERİNE DAYANILARAK ELDE EDİLEBİLMESİNİN FİZİKOKİMYASAL ESASLARI
353 ARIK,M.; ÖZEL,B.; ACEMİOĞLU,B.; ONGANER,Y.; , C u 2 İYONLARININ AKTİF KARBONLA ADSORPSİYONU: KÜTLE TRANSFER VE PARTİKÜLİÇİ DİFÜZYON KATSAYILARININ BELİRLENMESİ
354 ARSLAN,M.; YİĞİTOĞLU,M.; , BAKIR (II) İYONLARININ 4-VİNİL PİRİDİN AŞILANMIŞ POLİ(ETİLEN TERAFTALAT) LİFLERE SULU ÇÖZELTİDEN ADSORPSİYONU
355 ALPAYDIN,S.; ATALAY,T.; , 4-FENÎL-l~[4>(TRİFLOROMETİL)FENİL] TİYOSEMİKARBAZİT’İN SENTEZİ VE BAZI GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN TERMODİNAMİK PARAMETRELERİNİN TAYİNİ
356 AVCI,M.; TONBUL,Y.; AKÇAY,M.; YURDAKOÇ,Y.; , AL-SÜTUNLU KİL KATALİZÖRLERİN HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONÜ
357 AYDINLILAR,E.; SALİH,B.; , MODİFİYE EDİLMİŞ FOL İÇERİK PA RTİKÜLLERDE KARBAMAT PESTİSİTLERİNrv ADSORPS iYÖNÜN A METAİ İYONUNUN ETKİSİ
358 AYDINLILAR,E.; SALİH,B.; , KARBAMAT PEŞTİ. î ELERİNİN MODİFİYE POLİMERİK PARTİKÜLLER İLE DOLDURULMUŞ KOLONLARDA AYRILMASI VE
359 ABİLOV,C.; BABUR,Y.; , KURŞUN TELLURYUM İLE GALYUM GRUBU ELEMENTLERİN TELLURYUMLARI ARASINDAKİ FİZİKSEL - KİMYASAL KARŞILIKLI ETKİNİN DOĞASININ ARAŞTIR
360 BAYRAK,Y.; TOPALLAR,H.; , DEĞİŞİK ASİDLERLE AKTİVE EDİLMİŞ DOĞAL BENTONİT KİLİNİN HAM AYÇİÇEK YAĞININ AĞARTILMASINDA KULLANILMASI
361 BULUT,Y.; AYDIN,A.; TEZ,Z.; , METAL KOMPLEKS BOYARMADDELER ÎLE YÜN BOYAMADA ELD^ EDİLEN ADSORPSİ YON İZOTERMLERİNE SICAKLIĞIN ETKİSİ
362 COŞKUN,E., Aıı(III)’ÜN KATI ELETROT İLE VOLTAMETRİK TAYİNİ
363 COŞKUN,E., GÜMÜŞ (I) - FENOKSİVİNİL ÇÖZELTİSİNİN SUSUZ ORTAMDA AMPEROMETRİK TİTRASYONU
364 COŞKUN,E., 2- MERKAPTOBENZTIAZOL AS ANALYTICAL REAGENT IN NONAQUEOUS AMPEROMETRY
365 COŞKUN,E., İNVERSİ YON VOLTAMETRİK YÖNTEMLE DİMETİLGLİOKSİM VARLIĞINDA NİKEL TAYİNİ
366 KÖLELİ,F.; ARSLAN,Y.; DÜDÜKÇÜ,M.; , POLİPİROL-POLİANİLİN ALAŞIMLARININ PROTİK VE APROTİK ORTAMDA ELEKTROKİMYASAL SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
367 DURMAZ,H.; İŞCAN,M.; , YAĞ/SU MİKROEMÜLSİY ONLARINDA ÇÖZÎMİRLEŞTİRME
368 EREN,E.; MENEK,N.; AĞAR,A.; , İNDÜKLENMİŞ MİSELLİ KOLESTERİK FAZLARDA HELİKS ADIM UZUNLUĞUNA BAZI KARBONHİDRATLARIN
369 ERSÖZ,M.; ŞAHİN,A.; GÜGÜL,İ.; , POLİETER-SÜLFON ANYON DEĞİŞTİRİCİ MEMBRANLARDA ASİTLERİN TRANSPORTÜ
370 GÜGÜL,İ.; ERSÖZ,M.; , POLİETER-SÜLFON ANYON DEĞİŞTİRİCİ MEMBRAN KULLANARAK ASİTLERİN GERİ KAZANILMASI
371 GÜR,A.; TUNÇ,M.; , KOLEMANİTTEN OKSİDASYONLA ARSENİĞİN GİDERİLMESİ
372 KARAOĞLAN,S., Na BENTONİT’İN REOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE DİALLİLMALON AMİD7 AKR İ L AMİD ETKİSİ
373 KUBİLAY,S.; CEYLAN,H.; ALİYEVA,M.; HASANOV,B.; , DOĞAL MORDENİTLERİN MODİFİKASYONU VE KROMATOGRAFİK ÇALIŞMALARDA UYGULANMASI
374 KUBİLAY,S.; SAVRAN,A.; YALÇINKAYA,Z.; CEYLAN,H.; , DOĞAL SEPİOLİT VE KAOLİNİN İNVERS GAZ KROMATOGRAFİSİ METODU İLE BAZI TERMODİNAMİK PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ
375 KUBİLAY,S.; KUL,A.R.; SAVRAN,A.; CEYLAN,H.; , DOĞAL VE MODİFİYE EDİLMİŞ OLAN BENTONİTİN İNVERS GAZ KROMATOGRAFİ METODUYLA BAZÎ TERMODİNAMİK PARAMETRELERİN BULUNMASI
376 SAVRAN,A.; KUBİLAY,S.; CEYLAN,H.; , ÇÖZELTİ ORTAMINDA BULUNAN BAZI ORGANİK MADDELERİN SİLİKAJEL ÜZERİNDEKİ ADSORPSİYOMLARININ İNCELENMESİ
377 SAVRAN,A.; KUBİLAY,S.; CEYLAN,H.; , BAZI ORGANİK BİLEŞİKLERİN SEPİOLİT ÜZERİNDEKİ POLAR SOLVENTLERDEN ADSORPSİYONü
378 KUL,A.R.; HASANOV,B.; KOYUNCU,M.; , POLİALKİLFENOLLERİN GRAFİT ANOT ÜZERİNDE ELEKTROOKSİTLENMESİNDE SÜBSTtTÜENT EFEKTLERİ
379 KUL,A.R.; KUBİLAY,S.; CEYLAN,H.; SELÇUK,A.; , ÇÖZELTİ ORTAMINDA BULUNAN BAZI ORGANİK MADDELERİN TİCARİ VE ÇEŞİTLİ YÖNTEMLERLE ELDE EDİLEN AKTİF KARBONLAR ÜZERİNDEKİ ADSORPSİYONLARININ İNCELENMESİ
380 KUL,A.R.; SELÇUK,A.; CEYLAN,H.; , BAZI AMİNO ASİTLERİN SEPİOLİT YÜZEYİNDEKİ ADSORPSİ Y OL ARININ İNCELENMESİ
381 KUL,A.R.; SELÇUK,A.; KOYUNCU,M.; CEYLAN,H.; , BAZI TARIMSAL İLAÇLARIN KAOLİN YÜZEYİNDEKİ ADSORPSİYONLARININ İNCELENMESİ
382 YILDIRIM,H.; ÖKSÜZ,M.; , ETİLEN VİNİL ALKOL KOPOLİMER KAPLAMALARIN YAPI ÖZELLİK İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ
383 ÖZDEMİR,M.; ŞAHİN,A.; SONSÖZ,M.; , URFA TAŞININ KURŞUN (II) TUZUNU ADSOPLAMA KİNETİĞİ
384 PALAMUT,N.; DÜDÜKÇÜ,M.; ATILAN,T.; , POLİİNDOL-POLİTİY OFEN ALAŞIMLARININ APROTİK ORTAMDA ELEKTROKİMYASAL SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
385 ZEYNALOV,S.D.; KAZIMOV,Ş.P.; MEMEDOV,K.A.; , BİYOLOJİK KORROZİYA
386 ZEYNALOV,S.D.; KAZIMOV,Ş.P.; MEMEDOV,K.A.; , EPOKSİD ESASLI POLİMER BORULAR NEFT (PETROL) SANAYESİNDE
387 TEZ,Z.; ŞAHİN,E.; , ÜÇ FARKLI DİREKT BOYANIN PAMUK ELYAFI ÜZERİNDE ADSORSİYON İZOTERMLERİNİN İNCELENMESİ
388 ŞAHİN,Ö.; ÖZDEMİR,M.; BULUTÇU,A.N.; , SODYUM PERBORAT TETRAHİDRATIN KRİSTALİZASYON KİNETİĞİ
389 TAĞUDAR,M.; ÇINAR,Z.; , HSH + OLEFİN REAKSİYONLARININ KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ
390 ARIKAN,B.; TUNÇAY,M.; , TOLUİDİN MAVİSİNİN ASKORBİK ASİT İLE TEPKİMESİNE SETİLTRİMETİLAMONYUM BROMÜR MİSELLERİNİN ETKİSİ
391 GÜZEL,F.; UZUN,İ.; , CHİTOSAN ÜZERİNE ORANGEII ADSORPSİYONU İÇİN HIZ ÇALIŞMALARI
392 YILDIZ,S.; AYAR,A.; , PÜRİN VE PİRİMİDİN BAZLARININ KMDAE-SPOROPOLLENİN İLE ADSORPSİYONU
393 ÇİMEN,A.; YILDIZ,S.; ERSÖZ,M.; LEYLEK,B.; MAVERDELER,S.; , POLİSÜLFON KATYON VE ANYON DEĞİŞTİRİCİ MEMBRANLARIN TRANSPORT ÖZELLİKLERİ
394 AKKUŞ,H.; KADAYIFÇI,H.; ATASOY,B.; , KİMYASAL DENGE KONUSUNDA ÖĞRENCİLERDE TESPİT EDİLEN YANLIŞ KAVRAMALAR VE SEBEPLERİ
395 CEYHUN,İ.; KARAGÖLGE,Z.; , KİMYA ÖĞRETİMİNDE ÇÖZÜNÜRLÜK KAVRAMININ ÖĞRETİLMESİ VE ÖĞRENMEDEKİ GELİŞMELERİN İZLENMESİ
396 ÇOŞKUN,M.; TEMEL,H.; , K İM Y A Ö Ğ R E T İM İN D E BAŞARISIZLIĞIN B A Z I N ED E N LE
397 MORGİL,İ.; ERDEM,E.; , SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KİMYA DERSİNDE BİLİMSEL DÜŞÜNME GÜCÜNÜN İNCELENMESİ
398 KADAYIFÇI,H.; AKKUŞ,H.; , YANLIŞ KAVRAMALARI BELİRLEMEDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE İKİ BASAMAKLI ÇOKTAN
399 MENZEK,A.; TAŞKESENLİGİL,Y.; , BİRBİRLERİYLE İLİŞKİLİ BAZI T A N IM L A R IN Ş E M A T İK O L A R A K G Ö S T E R İLM E S İ
400 MORGİL,İ.; SEÇKEN,N.; , YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞ SINAVINDA ÖĞRENCİLERİN KİMYA EĞİTİMİ İLE İLGİLİ TERCİHLERİNİN VE SORULAN KİMYA SORULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
401 NECEFOĞLU,H., ORTAK TÜRKÇE AÇISINDAN KİMYA TERMİNOLOJİSİ
402 ŞAHİN,M.; MORGİL,İ.; , ORTAÖĞRENİM KİMYA MÜFREDAT PROGRAMINA KOROZYON KONUSUNUN KATILMA ÖNERİSİ
403 ŞAHİN,T.; HAZER,B.; , KİMYA ÖĞRETİMİNDE FARKLI ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
404 SALAN,Ü.; KABAPINAR,F.; , KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME HAKKINDAKİ ANLAYIŞLARININ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNE OLAN ETKİLERİ
405 SÖKMEN,N.; BAYRAM,H.; , 5., 8. ve 9. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ELEMENT, BİLEŞİK VE KARIŞIM KAVRAMLARI İLE İLGİLİ KAVRAM YANILGILARI
406 BAYRAM,H.; SÖKMEN,N.; , EĞİTİMDE BECERİ DEĞERLENDİRME
407 TOPAL,G.; YILMAZ,H.; , ORGANİK KİMYA ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENCİLERİN “AROMATİKLİK” KAVRAMINI KAZANMA DÜZEYLERİNİ BELİRLEMEYE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
408 KÖSEOĞLU,F.; TÜMAY,H.; KAVAK,N.; , TEMEL KİMYA LABORATUVARLARINDA YAPILANDIRICI (KONSTRAKTİVİST) METODA DAYALI LABORATUVAR EĞİTİMİYLE KİMYASAL DENGENİN ÖĞRETİMİ
409 ULUDAĞ,N.; YILMAZ,A.; MORGİL,İ.; , ORTAÖĞRETİM KİMYA MÜFREDAT PROGRAMINDA YAŞAM KİMYASININ YERİ VE ÖNEMİ
410 MORGİL,İ.; YILMAZ,A.; ERÖKTEN,S.; , FEN EĞİTİMİNDE FİZİK, BİYOLOJİ VE KİMYA ÖĞRENCİLERİNİN YAPTIKLARI TEMEL FEN DERSLERİNE AİT UYGULAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
411 KÖSEOĞLU,F.; BUDAK,E.; KAVAK,N.; , ANALİTİK KİMYA LABORATUVARLARINDA ÖĞRENCİLERİN TUTUM VE BAŞARISINA BULMACA AKTİVİTELERİNİN ETKİSİ
412 YILMAZ,H.; COŞKUN,M; TOPAL,G.; , ÖĞRETMENİN KİMYA DERSİNE KARŞI TUTUMU
413 KÖSEOĞLU,F.; KAVAK,N.; , 10. SINIF (LİSE 2) ÖĞRENCİLERİNİN ÇÖZÜNME KONUSUNDAKİ YANLIŞ KAVRAMALARININ BELİRLENMESİ
414 KILIÇ,İ.; SAĞIROĞLU,A.; , KİMYA EĞİTİMİNDE LABORATUVARIN ÖNEMİ
415 TEZ,Z., K İM Y A ”EX IJBRİS" LERİ
416 TURAL,B.; TÜMERDEM,R.; ÖZEK,N.; , D.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ VE FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE KİMYA ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN SAPTANMASI KONUSUNDA BİR ARAŞTIRMA
417 YENİLGÜN,M.; ACATAY,K.; , SÜSPANSİYON POLİMERİZASYONUNDA KARIŞTIRICI HIZI VE SÜSPANSE EDİCİ MADDE ÇEŞİDİ VE MİKTARININ TANE BOYUTU İLE DAĞILIMINA ETKİSİ
418 AGAEV,Akbar; GULIEVA,I.; MAMEDOVA,R.; , SYNTHESIS OF CREOSOLS OF TRANSMETHYLATION OF PHENOL WITH METHYLBENZENES
419 AHMEDOV,M.M.; GEYDAROV,A.A.; EFENDIYEVA,S.G.; , THE COMPLEX WASTELESS TECHNOLOGY OF PROCESSING THE FILIZCHY POLYMETALLIC ORES
420 AHMEDOV,M.M.; GEYDAROV,A.A.; EFENDIYEVA,S.G.; , THE WAYS OF OBTAINING SULPHUR FROM THE SULPHUROUS GASES OF THE NONFERROUS INDUSTRY
421 ALIZADEH,Z., DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY OF COMPLEX TREATMENT OF MAGNETITE MINERALS FROM DASHKESAN WITH EXTRACTION OF COPPER-COBALT CONCENTRATE
422 AVCIATA,U.; DEMİRYÜREK,B.; , METANOLÜN V2Os - TiOz - Si02 KATALİZÖRLÜĞÜNDE YÜKSELTGENME ÜRÜNLERİNİN İNCELENMESİ
423 BASAN,S.; AKTAŞ,C.; , PMI-AFE/PVC KARIŞIMLARININ ISISAL BOZÜNMASI
424 BASAN,S.; ÖZLEM,M.; , POLİ(METİL MET AKRİL AT)-ÇİMENT O KOMPOZİTLERİNİN BAZI MEKANİK ÖZELLİKLERİ
425 CESUR,S.; ÖZÇELİK,Z.; ÖZÇELİK,Y.; , ÇOKBİLEŞENLİ KESİKLİ KADEMELİ DESTİLASYON (ÇBKKD) KOLONLARINDA İŞLETME TİPLERİNİN (MODLARININ) İNCELENMESİ
426 ÖVEZ,B.; ÇÖREZ,M.A.; , İÇME SUYU KALİTESİ VE PESTİSİT ANALİZİ
427 DEMİR,H.; KÜÇÜK,M.; , SU KAMIŞI SAPLARININ DEĞİŞİK SICAKLIKLARDA, BASINÇLARDA DEĞİŞİK ORGANİK ÇÖZÜCÜLER KULLANILARAK SIVI VE GAZ ÜRÜNLERE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
428 TETİK,D.; TUZCUOĞLU,E.; DURUCASU,İ.; , ÇİZME ZEYTİN TATLANDIRMA METODLARI
429 GÜLTEKİN,S., KİMYASAL TEKNOLOJİLERDE MATHCAD VE LINGO PAKET PROGRAMLARI İLE KARMAŞIK SİSTEMLERİN OPTİMİZASYONÜ
430 HARPUT,A.; ATAMAN,G.; KARAKEÇİLİ,A.; , TRAKYA HAVZASI HAZNEDAR I PETROLÜNÜN MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU
431 KAYMAK,J.; ÖZDEMİR,G.; ARTUÇ,M.; , DÜŞÜK TENÖRLÜ FOSFAT KAYASININ ASETİK ASİT ÇÖZELTİLERİYLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİNİN İSTATİKSEL ANALİZİ
432 AHMEDOV,M.M., THE COVERED PIGMENTS ON THE BASIS OF THE LOCAL RAW MATER
433 KOYUNCU,M.; KOYUNCU,H.; , TEKSTİL SANAYİİNDEKİ KİMYA UYGULAMALARI
434 NAGIEV,A.G.; MEJIDOV,A.; ALIEV,M.A.; , MAIN VARIABLE CONDITIONS REACTIONARY- REGENERATION SYSTEMS OF INSTALLING A CATALYTIC CRACKING
435 OFLUOĞLU,G.; HAMZAÇEBİ,C.; , KİMYA SANAYİİNDE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE YAŞAM KALİTESİ
436 ÖVEZ,B.; RENKLİ,M.; YÜKSEL,M.; SAĞLAM,M.; , İÇME SULARININ BİYOLOJİK DENİTRİFİKASYONU
437 ÖZÇELİK,Y.; ÖZÇELİK,Z.; , DEŞTİLASYON DİZİLERİNİN SENTEZ VE OPTİMİZASYONUNDA GENETİK ALGORİTMALARIN KULLANIMI
438 ÖZÇELİK,Z.; CESUR,S.; , MİNİMUM MALİYET VE MİNİMUM ATIKLA KİMYASAL PROSESLERİN ÜTİLİTE SİSTEMLERİNİN TASARIMI
439 ÖZKAN,G.; ÖZEN,Ş.; , POLİSTİREN REAKTÖRÜNÜN OPTİMAL DOĞRUSAL OLMAYAN DİNAMİK MATRİS KONTROLÜ
440 SAYILI,S.; SOYLU,C.; , KARAKUŞ SAHASI PETROLLERİNİN HAFİF HİDROKARBONLARININ (C4~C7) GAZ KROMATOGRAFİK ANALİZLERLE SAPTANARAK, REZERVUAR JEOKİMYASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
441 SULEIMANOV,A.S.; MOUNSHIEVA,M.K.; , HYDROGEN OBTAINING BY COMBINATION OF CHEMICAL REACTIONS
442 TONYALI,T.; KILINÇKALE,F.; , AKRİLİK, EPOKSİ VE LATEKS POLİMERLERİ İLE ÜRETİLEN HARÇLARDA DAYANIM
443 UYSAL,F.; ÜZE,S.; , KİMYA ENDÜSTRİSİNDE ENERJİ KULLANIMININ AZALTILMASI
444 YILMAZ,L.; TOPPARE,L.; , HAZIRLAMA PARAMETRELERİNİN İLETKEN KOMPOZİT MEMBRANLARIN PERFORMANSLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
445 ZEYBEK,Z.; YÜCE,S.; HAPOĞLU,H.; , KESİKLİ BİR POLİMERİZASYON REAKTÖRÜNDE ÖNGÖRMELİ DİNAMİK MATRİS KONTROLE FUZZY MODEL’İN UYGULANMASI
446 AGAEV,Akbar; SALIMOV,M.; MUTALLIOVA,K.; , MATHEMATICAL MODELLING OF THE PROCESS OF PREPARATION OF 2- AND 4-METHNYLPHENOLS MIXTURE
447 ALKAN,C., UÇUCU KÜLLERİN DIŞ SIVA ÜRETİMİNDE KULLANILMASI
448 ALKAN,C., KÜÇÜK TANELİ MOZAİK ATIKLARININ MİNERAL SIVA YAPIMINDA KULLANILMASI
449 *, REGULATION OF TURNING CO INTO COz WITH THE HELP OF THE MATHEMATIC MODEL ON FCC
450 HACIZADE,F.; VURAL,U.S.; PEHLİVAN,M.; PEHLİVAN,E.; , OKSİTLEŞMİŞ CEVHERLERİN ASİT VE KALEVİ ORTAMDA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ
451 DURMAZ,F.; GÜRCAN,Ü.; KARA,H.; , YAĞ RAFİNASYOK ÜNDA TRANS İZOMER OLUŞUMUNUN İNCELENMESİ
452 KAVAK,O., ÇEMBERLİTAŞ-22 VE 26 KUYULARINDAKİ KARABOĞAZ FORMASYONUNUN ORGANİK JEOKİMYASAL YÖNTEMLERİYLE KAYNAK KAYA POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI
453 KAVAK,O., KAYNAK KAYALARDA UYGULANAN ORGANİK JEOKİMYA ANALİZLERİ VE YORUMLANMASI
454 SALEPÇİOĞLU,S.; ÇINAR,Ö.; BALLİCE,L.; SAĞLAM,M.; YÜKSEL,M.; ERDEM,S.; , GÖYNÜK BİTÜMLÜ ŞİSTİNİN ALÇAK YOĞUNLUK POLİETİLEN İLE İKİ FAKLI TİP REAKTÖRDE KOPİROLİZİNİN İNCELENMESİ
455 SARI,A.; KAYGUSUZ,K.; , ENERJİ DEPOLAYICI MADDE OLARAK KULLANILAN MİRİSTİK ASİT’İN TERMAL PERFORMANSININ VE FAZ DEĞİŞİM KARARLILIĞININ BELİRLENMESİ
456 SARI,A.; KAYGUSUZ,K.; , MİRİSTİK VE STEARİK ASİT ÖTEKTİK KARIŞIMININ ENERJİ DEPOLAYICI MADDE OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ
457 SARI,A.; KAYGUSUZ,K.; , KİMYASAL MADDELERİN DÜŞÜK SICAKLİKTA ENERJİ DEPOLAYICI MADDE OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ
458 ÜSTÜN,G.; ADALIOĞLU,U.; , TR-2 REAKTÖRÜ İŞLETİM PROGRAMLARI VE İZOTOP ÜRETİMİ
459 YILDIZ,N.; TUNÇ,Ş.; AKTAŞ,Z.; ÇALIMLI,A.; , ÇANKIRI BENTONİTİ ASİT AKTİVASYONUNUN İNCELENMESİ
460 ABDULLAEV,D.K.; SHAKHBAZOVA,G.; CHALABIEV,C.; , OXYCHLORINATION OF BENZENE AND TOLUENE WITH PARTICIPATION OF MIXTURE OF HYDROCHLORIC AND NITRIC ACIDS
461 AHMEDOV,M.M.; DEMİR,S.; ARKIN,Z.G.; , YENİ KİRAL 2-SUBSTİTUE PİROL TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE KATALİTİK AKTİVİTELERİ
462 ARIKAN,N.; COŞKUN,N.; , REARRANGEMENT OF a-DIALKYLAMINOACETOPHENONE OXIMES IN THE PRESENCE OF DMAD. SYNTHESIS OF DIMETHYL DIALKYLAMINOMETHYLENOXI-l,4-BUTENDIOATE
463 AŞIKOĞLU,B.; DEMİR,A.; HAMAMCI,H.; , LAKTİK ASİT POLİETİLEN GLİKOL KOPOLİMERLERİ İLE " CAMPTOTHECIN" VE TÜREVLERİNİN KONTROLLÜ İLAÇ ŞAHMININ BELİRLENMESİ
464 ATAMAN,D.; AKKAYA,E.; , YENİ FLOROİYONOFORLARIN SENTEZ VE KARAKTERİZASYONU
465 İÇLİ,S.; AVCIBAŞI,N.; , YOĞUNLAŞTIRILMIŞ GÜNEŞ IŞINIMLARINDA FOTODEHİDROJENLEME İLE ORGANİK SENTE
466 AYDINLI,B.; BALCI,M.; , SÜBSTİTÜE BENZOBASKETEN VE BENZODİHİDROBASKETEN TÜREVLERİNİN SENTEZİ
467 TURGUT,Z.; AYDOĞAN,F.; , BİYOLOJİK AKTİVİTE GÖSTEREBİLECEK ARİL- VE ALKİLSUBSTİTÜE 1,3,4-OKSADİAZOL-2-TİYON TÜREVLERİNİN SENTEZİ
468 BAYRAM,B.; BALCI,M.; , BİSİKLİK ENDOPEROKSİ I LERİN SENTETİK UYGULAMALARI: ASİMETRİK İNDUKSİYON, KİMYASAL TRANSFORMASYONLAR
469 TEKİNOĞLU,B.; BİLGİÇ,S.; , 3,4 DİHİDRO-2 (SÜBSTİTÜEMETÎL) FENİL-7-METİL-5H-PİRANO[3,2-c] PİRİDİN-5-(6H)-ON’LARIN SENTEZİ VE YAPILARININ SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLERLE AYDINLATILMASI
470 BİLGİÇ,S.; BİLGİÇ,O.; , 4,5 DİHÎDRO-4(2- VE 4-)NİTROFENİL)-l,4-NAFTOLl6,7-b]OKSAZEPİN- 3(2H)-ON’ LARIN SENTEZİ
471 BOZKURT,N.; İBİŞ,C.; , HE KS AKLORBUT ADİENDEN VE 2-NİTROHALOB UT ADİENDEN S-VE N,S- SÜBSTİTÜE 1,3-HALODİENLER
472 COŞKUN,N.; TİRLİYAT,F.; , REARRANGEMENTS OF DI- AND CIS TRIARYL-3A,4,5,6-TETRAHYDROIMIDAZO[l,5-5]ISOXAZOLES
473 BALCI,M.; DAŞTAN,A.; , 2,3-DİHÎDRO-7H-SİKLOHEPTA[£] [l,4]DİOKSİN’İN OKSİDASYONÜ
474 İÇLİ,S.; DEMİÇ,Ş.; , DOYMAMIŞ YAPIDAKİ POLİAZLAKTONLARIN SENTEZİ, FOTOKİMYASAL VE FOTOFİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
475 DEMİRCAN,A.; PARSONS,P.; , FURAN’A İNTRAMOLEKÜLER SERBEST RADİKAL SİKLOADİSYON REAKSİYONU; SİKLOADİSYON / FRAGMENTASYON / ELEKTROSİKLİZASYON
476 BİRİNCİ,F.; TOGA,S.; , ALKOL VE AMİNLERİN KORUNMA REAKSİYONLARI
477 İÇLİ,S.; DİNÇALP,H.; , YOĞUNLAŞTIRILMIŞ GÜNEŞ IŞINIMLARI ALTINDA SÜPER OKSİT ANYON RADİKALİ ÜZERİNDEN ROSE OKSİT’in FOTOKİMYASAL ÜRETİMİ
478 DUYGU,A.N.; DEMİR,S.; , 4. a-HALO KARBOKSİLİK ASİTLERİN KİNETİK AYRIŞTIRILMASI VE ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTEYE SAHİP İZOBORNEOL VE MENTOL TÜREVLERİNİN SENTEZİ
479 ERAN,B.B., KİRAL METALLOMESOGENLER: SENTEZİ VE SM KRİSTAL ÖZELLİKLERİ
480 BALCI,M.; ERTAŞ,M.; , POLİHİDROKSİ SİKLOHEKZAN TÜREVLERİNİN SENTEZİ
481 GENÇ,H.; SULTANLI,Y.; , AROMATİK ALKOLLERDE VE p-FLOROFENOLBE HİDROJEN BAĞI
482 GENÇ,H.; AYDIN,A.; , ARİLSELENOL TÜREVLERİNİN SENTEZİ ve REAKSİYONLARI
483 GÖKSU,S.; SEÇEN,H.; , BİSİKLİK EPOKSİTLERİN HN3 ÎLE MİTSUNOBU REAKSİYONU: c/5-1,2-DIAZITLERİN TEK KADEME (ONE-POT) BİR REAKSİYONLA SENTEZİ
484 BALCI,M.; GÜLTEKİN,S.; , #tf/tf-QUERCİTOL VE to/ö-QUERCİTOL’ÜN SENTEZİ: Mn(OAc)3 OKSİDASYONUNUN UYGULANMASI
485 GÜLTEKİN,Z.; GÜLTEKİN,Z.; , ASYMMETRIC SYNTHESIS USING CHIRAL KETENE EQUIVALENT
486 GÜLTEKİN,S.; GÜLTEKİN,S.; , ASYMMETRIC SYNTHESIS USING CHIRAL KETENE EQUIVALENT
487 GÜNER,V., KETENİMİN SİKLOKATILMA REAKSİYONLARININ PERİSELEKTİFLİĞİNE VE REGİOSELEKTİFLİĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN DENEYSEL VE KURAMSAL OLARAK İNCELENMESİ
488 GÜNER,V., KETEN-HETERODİEN SİKLOKATILMA REAKSİYONLARI
489 IĞDIR,Ç.; DEMİR,A.; , TİYOLLERİN S-NİTROSOTİYOL ARA ÜRÜNLERİ ÜZERİNDEN TRİKLORONİTROMETAN KULLANILARAK DİSÜLFÜRLERE YENİ BİR YÖNTEMLE YÜ KSELTG ENMES
490 DEMİR,S.; KARAASLAN,E.Ö.; , BİARİLLERİN MANGAN(III) ASETAT KATALİZÖRLÜĞÜNDE SENTEZLERİ
491 KIRILMIŞ,C.; KOPARIR,M.; , 4-(l,3,3~TRİSÜBSTİTÜE SİKLOBÜTİL)-4-TİYAZOLİN 2 - TİYONLARIN SENTEZİ
492 KİRPİ,E.; KABAN,Ş.; , 2,4,6-TRİMETİLKİNOLİNDEN BAŞLAYARAK BİR DİZİ REAKSİYON SONUCU SUBSTİTUE 3-ARİL-2-HETARİL-4- OKSOTİYAZOLİDİNLERİN SENTEZİ
493 OYMAN,Ü.; KOLANCILAR,H.; , PECHMANN REAKSİYONUNDA BENZOKROMON SENTEZİ
494 GÜZEL,Y.; KONDOLOT,E.; , İMİDAZOL VE BENZOKSAZOL TÜREVLİ BİLEŞİK SERİSİNDEKİ Hı-RESEPTÖR ANTAGONIST AKTİF GRUBUNUN ÇIKARTILMASI
495 KOPARIR,M.; EROL,İ.; , 1,2,3,4-TETRAHİDRON AFTA LİNİN ALLİL SÜBSTİTÜE EPİKLORHİDRİNLE ALİMİNYUM KLORÜR YANINDA FRİEDEL - CRAFFS SİKLOALKİLLEŞME REAKSİYONUNUN İNCELENMESİ
496 KOÇAK,A.; KURBANLI,Ş.; , HETEROSİKLİK KARBOKSALDEHİT OKSİMLERİN HALOJENHİDRİN VE a-EPOKS İTLERLE ALKİLASYON REAKSİYONLARI
497 GÖKMEN,M.; MENZEK,A.; , BENZHOMONORBORNADİEN TÜREVLERİNDE DÜZENLENME REAKSİYONLARI
498 METE,E.; SEÇEN,H.; , BİSİKLİK ENDOPEROKSİT DÜZENLENMESİ: KORNBLUM-DELAMARE DÜZENLENME TEPKİMESİNDE BAZ ŞİDDETİNİN VE HALKA GERİLİMÎNİN ETKİSİ
499 NAJAFOVA,R.; GADZHILI,R.; , SYNTHESIS OF 3-BROMO-5-CHLORO- AND 4-BROMO-5-CHLORO-3- PENTENE-2-ONES AND THEIR HETEROCYCLJZATION TO 3- AND 4-DIALKYLAMINOPYRROLES
500 ÖCAL,N.; ERDEN,İ.; , AMİDOKSİMLERİN SİNGLET OKSİJEN REAKSİYONLARI SIRASINDA O N BAĞININ OKSİDATİF AYRILMASININ İNCELENMESİ
501 ÖZEN,R.; KORMALI,F.; , 7- OKZABENZONORBORNODİEN’İN SENTEZİ VE SINGLET OKSİJENLE REAKSİYONU
502 ÖZKAN,A., 2-KLOR-3,5-DİMETİL-I,4~BENZOKINON-4-OKSIM’İN TAUTOMER VE İZOMERLERİ
503 DEMİR,S.; HAMAMCI,H.; , HIV PROTEAZ İNHİBİTÖRÜ İNDİNAVİR SENTEZİNİN ARA ÜRÜNÜ OLAN (İS, 2R)-1 - AMİNO-2-İNDANOL’ÜN KEMOENZİMATİK SENTEZİ
504 SAÇMACI,M.; ALTURAN,B.; , 1,3-DİKETON YAPISINDAKİ BİLEŞİKLERİN SEMİ-VE TİYOSEMİKARBAZİT İLE REAKSİYONLARI
505 SALAMCI,E.; BALCI,M.; , 1,2~Dİ AMİNO-NORBORNEN VE OKSANORBORNENİN SENTEZİ: DİAMİNO SİKLÎTOL SENTEZLERİNE YENİ BİR YAKLAŞIM
506 BALCI,M.; SARAÇOĞLU,N.; , YENİ DİHİDROHEPTALEN TÜREVLERİNİN SENTEZİ
507 DEMİR,S.; ŞEŞENOĞLU,Ö.; , ÇİKLOPROPAN AMİNO ASİTLERİN ENANTİOSEÇİCİ SENTEZLERİ
508 BALCI,M.; ŞİMŞEK,N.; , QXAN O RBORNA DİEN SİSTEMLERİNİN YÜKSEK SICAKLIK BROMİNASYONU: ELEKTRONEGATİF SÜBSTİTÜENTLERİN WAGNER~MEERWEİN DÜZENLENMESİNE OLAN
509 TÜMER,F.; ŞENOCAK,E.; , SODYUM BROMÜR-SODYUM FERBORAT KARIŞIMI KULLANILARAK BAZI SİKLİK ALKENLERİN YÜKSEK SICAKLIK BROMİNASYONU
510 COŞKUN,N.; GÜVEN,Ö.; , REGİO AND ENANTİOSELECTİVE ADDİTİON OF ( İS ) p-PİNENE TO Dî- AND TRİARYLİMİDAZOLÎNE 3-QXİDES
511 TUTAR,A.; ÇAKMAK,O.; , İNDANBROMÜRLERİN HİDROLİZİ VE İNDAN NİTRATLAR
512 BALCI,M.; ÜNALDIN,S.; , 2,3-2,5 -2,6-DİSİyANOBENZOBARRALEN SİSTEMLERİNİN Dİ-jt-METAN DÜZENLENMESİ: POLAR SÜBSTİTÜENTLERİN REGİOSELEKTİVİTEYE OLAN ETKİSİ
513 YELEKÇİ,K.; KAHRAMAN,V.; , HETEREOATOM İÇEREN HEPTİLAMİN TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE MAO B İNAKTİVASYONUNA ETKİLERİ
514 YENİL,N.; MAKİNABAKAN,Ö.; , İ,2-0-TRİKL0R0ETİLİDEN-PENTADİALD0FÜRAN0Z TÜREVLERİNDEN, EKZOSİKLİK a-|3 DOYMAMIŞ KARBONİL GRUBU İÇEREN YÜKSEK KARBONLU FURANOZ TÜREVLERİNİN SENTEZLERİ
515 AKÇAMUR,Y.; ÖZER,İ.; , *
516 YOLAÇAN,Ç.; ÖCAL,N.; , 2-(8-KİNOLİML)-3-ARİL-5-ARİLİDEN-4-TİYAZOLİDİIVON BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ
517 AKIN,S.; AKIN,M.; , RHAZYA ORİENTALİS (DCNE) BİTKİSİNİN YAPRAKLARINDAN KROMATOGRAFIK YÖNTEMLERLE İZOLE EDİLİN BİLEŞİKLERİN SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLERLE YAPILARININ GLİKOSİD OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMA
518 AKIN,S.; AKIN,M.; , RHAZYA ORİENTALİS (DCNE ) BİTKİSİNDEN KROYATOGRAFİK YÖNTEMLERLE İZOLE EDİLEN BİLEŞİKLERİN SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLERLE ALKALOİD VE GLİKO ALKALOİD YAPILARININ İNCELENMESİ
519 AYGÜN,M.; ÖZBEY,S.; , 3,3’-DÎMETOKSİBENZİDİN(2-HİDROKSİBENZAL)DİİMİN MOLEKÜLÜNÜN YAPI ANALİZİ
520 ERK,Ç.; ÖZDEN,T.; , İYONOFOR MAKROMOLEKÜLLERİN KATYON BAĞLAMA SONUCU 13C KİMYASAL KAYMA DAVRANIŞLARI
521 ALICI,B.; ÇETİNKAYA,E.; , BAZI DİFENİLFOSFONAT BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİ
522 BAHÇESİ,Ş.; KARABACAK,E.; , 3-ni“KLOROBENZİL-4-AMİNO-4,5-DİHİDRO~lH-l,2,4-TRİAZOL-5-ON VE BAZI TÜREVLERİNİN SENTEZİ
523 ALKAN,M.; YÜKSEK,H.; , BAZI BİHETEROHALKALI BİLEŞİKLERİN SENTEZİ
524 ALPTÜRK,O.; DEMİR,S.; , CAMPTOTHECÎN TÜREVLERİNİN GLUTATHIONE TRANSFERASE ENZİMİNİN AKTİVİTESİNE OLAN ETKİSİ
525 ARIKAN,N., BAZI 3,5-DİSÜBSTİTÜE-l,2,4-OKSADİAZOL TÜREVLERİNİN SENTEZİ 'VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
526 AŞIKIOĞLU,B.; DEMİR,S.; SAYRAÇ,T.; , AMİNOŞEKER-BGRÖN KOMPLEKSLERİNİN KETONLARIN ENANSİYOSEÇÎCİ İNDİRGENME REAKSİYONLARINDA KULLANILMASI
527 ATICI,O.; HIRAOĞLU,S.; , rert-ALKOL ESTERLERİNİN SENTEZİNDE METAL HALOJENÜR KULLANIMI
528 AYDIN,F., DEKARBOKSİLASYONA KF-A120 3'ÜN ETKİSİ
529 AYDOĞAN,F.; KABAN,Ş.; , C18H15C1N2 MOLEKÜLÜNÜN SPEKTROSKOPİK ÇALIŞMALARI VE KRİSTAL YAPI ANALİZİ
530 YÜKSEK,H.; MUTLU,T.; , BAZI 4“(3“METOKSİBENZİLİDENAMİNO)-4,5~DİHÎDRO-lH~l,2,4- İ TRİAZOL-5-ON VE N-ASETİL TÜREVLERİNİN SENTEZİ
531 YÜKSEK,H.; AKSOY,M.; , BAZI N-HETEROARİLİDENAMİNO BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ
532 İBİŞ,C.; BAL,T.; , YENİ R-S-, R-SO- VE R-SOz- SÜBSTİTÜE DÎENLER
533 BAŞARAN,İ.; UĞRAŞ,H.; ÇAKIR,Ü.; , BAZI SÜBSTİTÜE CALİX [4],[6],[8]-ARENfLERİN KOMPLEKSLEŞME DENGE SABİTLERİNİN DEĞİŞİK YÖNTEMLERLE TAYİNİ
534 BEDÜK,A.D.; SEZGİN,M.; , o-, m-, p- AMİNO BENZOİK ASİT j3-(-F, -Cl, -Br, -i) ETİL ESTERLERİNİN SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
535 ŞENER,A.; SÖNMEZ,M.; , 4-BENZOİL-3-KARBOKSİ PİRAZOLLERİN REAKSİYONLARIYLA İLGİLİ YENİ ÇALIŞMALAR
536 ŞENER,A.; BİLDİRİCİ,İ.; ŞENER,K..; KASIMOĞULLARI,R.; SÖNMEZ,M.; , 4-BENZOİL-5-FENİL-1 -(2,4,6-TRİKLORO FENİL)-PİRAZOL-3- KARBOKSİLİK ASİDİN VE BAZI TÜREVLERİNİN SENTEZLERİ
537 ŞENER,A.; BİLDİRİCİ,İ.; ŞENER,K..; KASIMOĞULLARI,R.; SÖNMEZ,M.; , 3,4-DİFENİL PİRAZOLO [3,4-d] PİRİDAZİN-7-İL HİDRAZİN’İN TEK BASAMAKLI SENTEZİ VE BAZI SALİSİL ALDEHİT TÜREVLERİ İLE REAKSİYONLARI
538 ŞENER,A.; BİLDİRİCİ,İ.; ŞENER,K..; KASIMOĞULLARI,R.; SÖNMEZ,M.; , l-(3-AMİNO FEMLM-BENZOİL-5-FENİL PİRAZOL-3-KARBOKSÎLİK ASİT VE BAZI HETEROBİSİKLİK TÜREVLERİNİN SENTEZİ
539 ŞENER,A.; BİLDİRİCİ,İ.; ŞENER,K..; KASIMOĞULLARI,R.; SÖNMEZ,M.; , 4-BENZOİL-5-FENİL-1 (2 VEYA 3-NİTRO FENİL) PİRAZOL-3-KARBOKSİLİK ASİT’İN SENTEZİ VE REAKSİYONLARI
540 BİLGE,S.; KILIÇ,Z.; , Df AZA TAÇ ETERLERİN SENTEZİ VE YAPILARININ İNCELENMESİ
541 BRİMO,W.; İBİŞ,C.; , S-,S,S- VE S,N-SÜBSTİTÜE DİENLER
542 UĞRAŞ,H.; ÇAKIR,Ü.; , YENİ N,N’- DİSUBSTİTUE DİARİL-DİAZA-CRÖWN ETER SENTEZİ VE KOMPLEKSLEŞME DENGE SABİTİNİN BELİRLENMESİ
543 UĞRAŞ,H.; ÇAKIR,Ü.; , BAZI SPİRO CROWN ETERLERİN SENTEZİ VE KOMPLEKSLEŞME YETENEKLERİNİN DEĞİŞİK METODLARLA SAPTANMASI
544 ÇAKIR,Ü.; UĞRAŞ,H.; , BAZI YENİ FONKSİYONEL GRUPLAR İÇEREN OKSİJEN VE AZOT KÖPRÜLÜ MAKROMOLEKÜL TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE KOMPLEKSLEŞME SABİTLERİNİN TAYİNİ
545 ÇELİK,H.; HAYRİMOĞLU,H.; YUSUFOĞLU,A.; TANYOLAÇ,S.; , ÇORUM YÖRESİ MENTHA LONGIFOIIA (L.) HUDS. BİTKİSİNİN ETERİK YAĞ BİLEŞİMİ
546 DEĞİRMENBAŞI,N.; KARAPEHLİVAN,K.; ÖZGÜN,B.; , KİNOKSALİNYUM DİKROMAT İLE ÇEŞİTLİ ALKOLLERİN YÜKSELTGENMESİ VE BAZI OKSİMLERİN DEOKSİMLENMESİ
547 ÖZGÜN,B.; DEĞİRMENBAŞI,N.; , KİNALDİNYÜM BROMOKROMAT İLE ÇEŞİTLİ ALKOLLERİN YÜKSELTGENMESİ VE BAZI AROMATİK BİLEŞİKLERİN XIV. Ulusal Kimya Kongresi, Diyarbakır, 2000 OK-P31 ' BROMLANMASÎ
548 DEMİR,S.; AKHMEDOV,İ.; , PEPTÎT SENTEZİNDE AMİN GRUPLARININ PİROL HALKASI OLARAK KORUNMASI
549 DEMİRBAŞ,İ.; BİRİNCİ,F.; , TRİARİLMETİL KLORÜR’ÜN REAKSİYONLARI VE KORUYUCU GURUP ÖZELLİKLERİ
550 GRİGG,R.; DÖNDAŞ,H.A.; , THERMAL AZOMETHINE YLIDE C Y CLO ADDITION CASCADE REACTION OF AMINOPYRIDAZINO DIAZEPINE
551 DUYGU,A.N.; DEMİR,S.; , DAMAR BÜYÜMESİ (ANGİOGENESİS) VE TNFot KARŞITI YENİ TALİDOMİT TÜREVLERİNİN SENTEZİ
552 ERAN,B.B.; KAZANCI,N.; , Kongresi, Diyarbakır, 2000 OK-P36 MORPHOLOGIC PROPERTIES OF MULTIPLATINUM/HYDROCARBON LYOTROPIC LIQUID CRYSTALLINE SYSTEMS
553 ERAN,B.B.; ÇAT,Y.; , STİLBAZOL TÜREVLERİ: SENTEZİ VE SIVI KRİSTAL ÖZELLİKLERİ
554 İBİŞ,C.; GÖKMEN,Z.; , OPTİKÇE SAF BENZOİN TÜREVLERİNİN BENZALDEHİT LİYAZ ENZİMİ İLE SENTEZİ
555 GÖKSEL,C.; İBİŞ,C.; , FENOLLERİN 1,2,3 - TRİHALOJENPROPANLA REAKSİYONLARINDAN 2 - HALOJENALLİLARİLETERLERİN SENTEZİ
556 ÖZALP,Ç.; SEÇEN,H.; , DOYMAMIŞ GRUPLU BİLEŞİKLERDEN S5N-SÜBSTİTÜE NİTRODİENLER
557 GÖK,Y.; ÇETİNKAYA,E.; , S-SUBSTİTÜE NİTRODİENLERİN DİFONKSİYONEL GRUPLU NÜKLEOFİLLERLE REAKSİYONLARI
558 ÖZALP,Ç.; SEÇEN,H.; GÖKSU,S.; , c/s-SİKLOALK-2- EN- 1,4-DİOLLERİN AZİDOİK ASİT (EN3) İLE MİTSUNOBU REAKSİYONU
559 GÖK,Y.; ÇETİNKAYA,E.; , ENTETRAAMİNLERDE ÇEVRİLME
560 GÜLTEN,Ş.; GÜLTEN,Ş.; , AN INVESTIGATION OF NEW CYCLOBUTANE RING EXPANSION REACTIONS
561 GÜNDÜZ,C.; EKENEL,R.; , YENİ POLÎHİDROKSİKUMARİN VE TAÇ ETER TÜREVLERİNİN SENTEZİ
562 BULUT,M.; GÜNDÜZ,C.; ULUSKAN,E.; , PİRİDİN VE NİTROKUMARİN TÜREVİ TAÇ ETERLERİN SENTEZİ
563 ÇELİK,H.; HAYRİMOĞLU,H.; HASDEMİR,B.; BAŞPINAR,H.; YUSUFOĞLU,A.; , BODRUM YÖRESİ ÇAYIR NANESİNİN UÇUCU YAĞ BİLEŞENLERİNİN TAYİNİ
564 DEMİR,S.; HOŞRİK,B.; , OPTİKÇE SAF a-HİDROKSİ KETONLARIN BENZALDEHİT LİYAZ ENZİMİ İLE SENTEZİ
565 DEMİR,S.; IĞDIR,Ç.; , KETONLARIN MANGAN (III) OKSİDASYONU İLE BUTENOLİD ANELASYONU (CHROMOLAENIN (LAEVIGATIN) SENTEZİ
566 KAÇAN,M.; BOZ,M.; , LEWİS ASİDİ (FeCfe.6H20) KATALİZÖRLÜĞÜNDE YÜKSEK VERİMLE AMİD ELDESİ
567 KARAER,H.; GÜMRÜKÇÜOĞLU,İ.; , BAZI SÜBSTİTÜE AZO-AZOMETİN BOYAR MADDELERNİN SENTEZİ VE YAPILARININ SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ
568 KARCI,F.; ERTAN,N.; , BAZI HETEROSİKLİK AZO BOYARMADDELERİNİN SENTEZİ VE ABSORPSİYON SPEKTRUML ARININ İNCELENMESİ
569 DEMİR,S.; KAYA,H.; , OPTİKÇE AKTİF FURİL VE TİYENİL AMİNO ALKOLLERİN SENTEZLERİ
570 ÖZTÜRK,T.; PIVOVARENKO,V.; , SYNTHESIS OF MEMBRANE FLUORESCENT PROBES BASED ON 3- HYDROXYFLAVONES
571 GÜZEL,Y.; KONDOLOT,E.; , ELEKTRON TOPOLOJİK METODLÂ (ETM) ANTİTÜMÖR AKTİVİTELİ BİLEŞİK SERİSİNE AİT AKTİF FRAGMENTİN ÇIKARTILMASI
572 KURBANLI,Ş.; ŞEKER,R.; , PİRİDİN ALDOKSİMLERİN İZOSİYANATLARLA ALKİLASYON REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ
573 KURBANLI,Ş.; ERTUL,Ş.; , PİRİDİN VE PİPERİDİN ALKOLLERİN 1,2-, 1,3-HALOJENHİDRİNLERLE ALKİLASYON REAKSİYONLARI
574 ERTUL,Ş.; KURBANLI,Ş.; , İZONİTROASETON VE İZONİTROZOASETOFENONLARIN MONO- VE DİHALOJENHİDRİNLERLE ALKİL AS YON REAKSİYONLARI
575 KURBANLI,Ş.; ŞEN,N.; , HALOJENHİDRİNLERİN DİKETONLARIN MONOOKSİMLERİ İLE KONDENSASYON REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ
576 KURBANLI,Ş.; ŞEN,N.; , METİL (Z)-4-OKSONON-2-ENOAT’IN SENTEZİ
577 MARAŞ,A.; ALTUNDAŞ; , COUPLED OXIDATION OF 4-ETHYL PYRIDINE WITH HYDROGEN PEROXIDE TO 4-VINYL PYRIDINE AND ITS N
578 NESLİHAN,R.; AŞIKIOĞLU,B.; , BİYOTEKNOLOJİK YÖNTEMLERLE, RMZÖPHUS ORYZAE BİYOKATALÜ ZÖRLÜĞÜN.DE, KÎRAL DİOL SENTEZİ
579 ÖNAL,A., VİŞNE {Prunus cerasus L.)’NİN YÜN İPLİK VE PAMUKLU KUMAŞ BOYAMADAKİ KULLANILABİLİRLİĞİ
580 ÖZTÜRK,S., Ni(Ci>Hı0N3O2)2,NİN KRİSTAL VE MOLEKÜL YAPISININ ANALİZİ
581 ÖZTÜRK,S., C19Hı9N2’NİN KRİSTAL YAPI VE KONFORMASYON ANALİZİ
582 SAÇMACI,M.; ALTURAN,B.; , l-AMİNOİMİDAZOL-l,3-DİHİDRO-2,4,5-TRİON5UN HALKA GENİŞLEME REAKSİYONU
583 SALAN,Ü.; ÖKSÜZ,S.; , BAZI Centaurea TÜRLERİNDEN İZOLE EDİLE FLAVONOİTLER
584 SEÇEN,H.; KALPAR,H.; , ALKOL VE FENOLLERİN ASETİK ANHİDRİT İLE ASETİLLENMESİNDE GRAFİT BİSÜLFATIN ETKİN BİR KATALİZÖR OLARAK KULLANIMI
585 SÖNMEZ,M.; ŞENER,K..; , PİRİMİDİN HALKALI YENİ BAZI TRİDENTAT LİGANDLARIN SENTEZİ VE BUNLARIN ÇEŞİTLİ METAL KOMPLEKSLERİ
586 SÖNMEZ,M.; ŞENER,A.; , SUBSTİTÜE SALİSLALDEHİTLERİN 1 -AMİNO~5-BEZOİL-4-FENİL-l HPİRİMİDİN- 2-ÖN İLE SCHİFF BAZLARININ VE BAZI METÂL KOMPLEKSLERİN SENTEZİ
587 SÖNMEZ,S.; ARSLAN,H.; , SPİROSİKLİK BENZODİAZEPİN TÜREVLERİNİN TERMAL DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
588 TANYOLAÇ,S.; ÇELİK,H.; , DERE NANESİ VE EKSTRAKTLARININ BOYAMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
589 TUNCER,H.; ERK,Ç.; , İYONOFOR DİBENZ0/3N+2JCRO WN-N MOLEKÜLLERİNİN Eu(fod)3 İLE ETKİLEŞMELERİNİN ‘H-NMR SPEKTROSKOPİSİ İLE İNCELENMESİ
590 TURGUT,G.; ODABAŞOĞLU,M.; , AZO KROMOFOR GRUBU TAŞÎYA BAZI ARİLOKSİTİYOFOSFORİL BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ
591 TÜRKMEN,H.; BLACKBURN,G.; , SYNTHESIS OF NOVEL ANALOGUES OF ACETAZOLAMIDE AS INHIBITORS OF CARBONIC ANHYDRASE FOR GLAUCOMA THERAPY
592 TÜRKSOY,F.; ÖZTÜRK,T.; , POTANSİYEL ORGANİK DONORLARIN SENTEZİ
593 TUTAR,A.; ÇAKMAK,O.; , BROMİNDENONLARIN SENTEZİ
594 UĞRAŞ,H.; ERK,Ç.; , 4,4’ ALKİL VEYA ALKANOİL SUBSTİTUE BENZO[18|CR-6, DİBENZO[!8 J CR-6 VE I)İBENZO|24]€R-8 BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE KOMPLEKSLEŞME DENGE SABİTLERİNİN DEĞİŞİK METODLARLA SAPTANMASI
595 UYSAL,G; YILMAZ,M.; , BİSKALİKS[4]AREN TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE İKİ FAZ EKSTRAKSİYONLARINDA KULLANILMASI
596 YAPAR,G.; ERK,Ç.; , İYONOFOR 2,3-CffÖWW-NAFTALENE ETERLERİN METAL KOMPLEKSLERİNİN FLUORESANS SPEKTROSKOP!Sİ İLE ACETONİTRİLDE İNCELENMESİ,
597 ERK,Ç.; YAPICI,M.; , İYONOFOR 2,3~CROWN-9JO-ANTHRAQUİNONE METAL KOMPLEKSLERİNİN UV-VIS SPEKTROSKOPİSİ İLE ACETONİTRİLDE İNCELENMESİ
598 ÇETİNKAYA,E.; YİĞİT,M.; , KİRAL MERKEZLİ ENTETRAAMİNLERİN SENTEZİ
599 YILMAZ,Ç.; SARIPINAR,E.; , 1H-PİRİMİDİN-2-ON SİSTEMLERİNİN SENTEZİ: DENEYSEL VERİLER VE SEMİEMİRİK HESAPLAMALAR
600 YÖRÜR,Ç.; UZMAN,S.; , İMİN BİLEŞİKLERİNİN BAKIR(U) TÜREVLERİNDE TERMOTROPİK MESOMORFİZM
601 DİLEK,G.; YÜKRÜK,F.; , ÇİNKO-SEÇİCİ FLORESAN SİNYALİ OLUŞTURAN BİR KEMPTRİASİT TÜREVİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
602 ÇELİK,H.; HASDEMİR,B.; , OCİMUM MİNİMUM L. VE OCİMÜM BASİLİCUM L. BİTKİLERİNİN ESANSİYEL YAĞ İÇERİKLERİNİN SİNEK KOVUCU ETKİ İÇİN KARŞILAŞTIRILMASI
603 ÇELİK,H.; HASDEMİR,B.; , PAMUK İPLİĞİ ÜZERİNE VİNİL ASETAT- METİL METAKRİLAT MONOMER KARIŞIMININ GRAFT KOPOLİMERİZASYONU
604 ÇELİK,H.; HASDEMİR,B.; , YAN ZİNCİRLERİNDE DOYMAMIŞ BAĞLAR İÇEREN POLİ-3-HİDROKSİ ALKANO AT’ LARIN KLORLANMASI
605 ASLANOV,T., SYNTHESIS OF SULFODIAMIDODIIMIDES ON THE BASIS OF IMÎDE OF 2-SULFOTEREFHTHALIC ACID
606 ATICI,O., YÜZEY AKTİF MADDE AKTİVİTELİ MAKROMER SENTEZİ
607 TUTAŞ,M.; BOZDEMİR,Ö.; , KEÇİBOYNUZU {Ceratonia siliqua) ÇEKİRDEĞİ POLİMERİNDEN YAPILAN YENİLEBİLİR MODİFİYE FİLMLERİN SUBUHARI GEÇİRGENLİĞİNE PLASTİKLEŞTİRİCİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
608 ZENGİN,H.; BOZTUĞ,A.; , MALEİK ANHİDRİT-ALLİL PROPİYONAT KOPOLİMERİNİN ESTER TÜREVLERİNİN HAZIRLANMASI ve KARAKTERİZASYONU
609 BÜLBÜL,H.; BIÇAK,N.; , POLİMERİK DİAZOLAMA REAKTİFİ
610 CİHANER,A.; ÖNAL,A.; , KLORLANMIŞ ANİLİN TÜREVLERİNİN ELEKTROKİMYASAL POLİMERLEŞMESİ
611 KOCABIYIK,S.; EKBEROV,E.O.; , ALLİLSİKLOHEKZİL ETER, MALEİK ANHİDRİT VE STİREN RADİKAL TERPOLİMERLEŞMES İ NİN KİNETİĞİ
612 EKİNCİ,E.; ERDOĞDU,G.; KARAGÖZLER,A.Ersin; , DOPAMİN SEÇİCİ POLÎMERİK MEMBRAN OLARAK POLİ (o- FENİLENDİAMİN) FİLMİN HAZIRLANMASI, OPTİMİZASYONU VE VOLTAMETRİK KARAKTERİSTİKLERİ
613 FAZLIOĞLU,H.; COŞKUN,M.; , POLÎ[3-(l-SİKLOHEKZİL) AZETİDİNİL METAKRÎLATJ’IN KUVATERNER TUZLARININ SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
614 FAZLIOĞLU,H.; COŞKUN,M.; , SUDA ÇÖZÜNEN POLİ[3-(l-SİKLOHEKZİL)j AZETİDİNİL METAKRİLAT-AMONYUM TUZUNUN SENTEZİ VE pH DEĞİŞİMİ
615 HACALOĞLU,J.; ERTEN,H.; , POLİBUT ADÎ ENİN ISIL BOZUNUMU
616 GULIEV,A.M., TELOMERIZATION OF ETHOXYCARBONYL SUBSTITUTED VINYLCYCLOPROPANES WITH BROMOTRICHLOROMETHANE
617 YENLİ,A.; ERDEM,S.; GÜNGÖR,A.; , TOLUENDİİZOSİYANAT’DAN ÇIKILARAK HAZIRLANAN İZOSİYANAT SONLU PREPOLİMERLERDE REAKTİVİTENİN TEORİK İNCELENMESİ
618 UYAR,T.; TOPPARE,L.; HACALOĞLU,J.; , PİROLİZ KÜTLE SPEKTROMETRE TEKNİĞİ İLE İLETKEN POLİMERLERÎN KARAKTERİZASYONU: POLİPİROL
619 HASIRCI,V.; GRESSER,D.; WİSE,D.; , PLGA TEMELLİ BİYOBOZUNUR KEMİK PLAKALARI
620 SARMAN,S.; İLTER,Z.; COŞKUN,M.; , POLİ [2-(2-H İÖRO KS i BEN ZİLİDEN HİDRAZİNO-4- METÎLMETAKRÎLAT)] ’İN SENTEZİ, YAPISAL, TERMAL VE ELEKTRİKSEL KARAKTERİZASYONU
621 GÜNGÖR,A.; İNAN,T.; BAYSAL,B.; , UV IŞINLARI İLE SERTLEŞTİRİLEBİLEN POLİMERLER
622 KARAOĞLAN,S., N, N’ BİS(ALLİL) MALONAMID/AKJdLAMİD SİSTEMİ İLE BİSAKRİLAMİD/AKRİLAMİD SİSTEMİNİN DİLATOMETRİK YÖNTEMLE İNCELENMESİ
623 İÇLİ,S., NAFTALEN VE PERÎLEN DİİMİD FOTOSENSÖRLERİN FLU
624 SEÇKİN,T., STAR POLİARAMİTLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
625 KIRALP,S.; YAVUZ,Z.; , İLETKEN POLİTİOFEN VE POLİBUTADİEN KOMPOZİTLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
626 SEÇKİN,T.; ÖZDEMİR,İ.; , PYDİM TEMELLİ POLİİMİTLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
627 İÇLİ,S.; KÖZ,B.; , AZLAKTON FOTOSENSÖRLERİNİN POLİMER FİLMLER İÇİNDE FLUORESANS EMİSYONLARI VE FOTOENERJİ-TRANSFER ÇALIŞMALARI
628 KURBANLI,Ş.; OKUDAN,A.; , ÜREFORM OLİGOMERLERİNİN AKTİVASYON İNDEKSLERİNİN İNCELENMESİ
629 KURBANOVA,V.; GULIEV,A.M.; , VULCANIZATION-ACTIVE ADDITIONS TO UNSATURATED ELASTOMERS ON THE BASIS OF VINYLCYCLOPROFANES
630 OKAY,O.; ASLAN,D.; , POLİ(N-İZOPROPİLAKRİLAMİD) JELLERİNİN REENTRANT ’YENİDEN ŞİŞME’ DAVRANIŞI
631 ÖKSÜZ,Mustafa; YILDIRIM,Hüseyin; , POLİPROPİLENİN KALICI ŞEKİL DEĞİŞTİRME ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
632 ÇOLAK,Nureddin; ÖZDEMİR,Cemile; , POLİMER ALANINDA SON GELİŞMELER
633 ÖZTÜRK,Elif; ALYÜRÜK,Kemal; , POTANSİYEL ROKET YAKITI OLARAK ENERJİK POLYMERLERİN ELDESİ
634 ÇOLAK,Nureddin; ÖZYILMAZ,Ali Tuncay; , ELEKTROKİMYASAL POLİMERİZASYONLA DEMİRİN POLİANİLİN İLE KAPLANMASI
635 ŞAHİN,Deniz; SARI,Bekir; ÜNAL,Halil İbrahim; , POLİPROL'ÜN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ELEKTROREOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
636 ŞAHMETLİOĞLU,Ertuğrul; VİLAYETOĞLU,Adalet R.; , DİGLİSİDİL ETERİN BİSFENOL A TİPİ EPOKSİ .REÇİNESİNİN KÖMÜRLERDE BAĞLAYICI OLARAK KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI
637 ŞEN,Sadi; MACİT,Hülya; HAZER,Baki; KAYALIDERE,İlhan; , MAKROBAŞLATICI KULLANARAK PÖLİ(STİREN-b-METİLMETAKRİLAT) VE POLİ(METİLMETAKRİLAT-b-STİREN) KOPOLİMERLERÎNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
638 GULIEV,A.M.; RAMAZANOV,G.A.; SHAKHNAZAROVA,R.Z.; , COPOLYMERIZATION OF VINYLCYCLOPROPYL ESTERS WITH MALEIC ANHYDRIDE
639 SÖNMEZ,Gürsel, ELECTROCHEMICAL ANI) OPTICAL PROPERTIES OF ^-SUBSTITUTED POLY(3,4-PROPYLENEDIOXYPYROLE)S
640 YILDIRIM,Hüseyin; TAŞDEMİR,Münir; , DEĞİŞİK ORANLARDAKİ PS/HDPE/SBS POLİMER KARIŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
641 FIRAT,Yurdun; TİRİŞOĞLU,Tuba; , NİŞASTANIN METİL METAKRİLATLA GRAFT KOPOLİMERİZASYONU
642 ÜRTİŞ,Hatice; YENİOVA,Hasip; , KOMPOZİT ROKET YAKITLARININ YAŞLANMASI ÜZERİNE BAĞLAMA MADDELERİNİN ETKİSİ
643 UYANIK,Nurseli; ERBİL,Candan; AKPINAR,F.Dilek; , N-İSOPROPİLAKRİLAMİD - İTAKONİK ASİT KOPOLİMERLERİNİN SULU ÇÖZELTİLERİNDE TERMAL YIĞIŞIM
644 UYSAL,Gülderen; MEMON,Shahabuddin; YILMAZ,Aytan; YILMAZ,Mustafa; , /*-ferf-BUTİLKALİKS[4}CROWN-N KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ VE KOMPLEKS OLUŞTURMA ÖZELLİKLERİNİN MONOMERLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI
645 YILMAZ,Aytan; MEMON,Shahabuddin; UYSAL,Gülderen; , />-ferf-BUTİLKALİK$[4)ARENİN SCHİFF-BAZ TÜREVLERİNİN KOPOLİMERLEŞTİRİLMESİ VE KATYON TAŞIMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
646 ÇOLAK,Nureddin; YAĞAN,Aziz; ÖZDEMİR,Cemile; , POLİANİLİN VE TÜREVLERİNİN İLETKENLİĞİ İLE PRESLEME KUVVETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
647 ÖZARSLAN,Ö.; YILDIZ,E.; İNAN,T.; , POLİMERİK FOTOBAŞLATICI SENTEZİ VE UYGULAMALARI
648 YILMAZ,H.; YAVUZ,M.; ÜNAL,H.; , POLİ(HİDROKSİ ETİL METAKRİLATVBLOK-i 4-VİNİL PİRİDİN)İN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ELEKTROREOLOJİK
649 BOZTUĞ,A.; ZENGİN,H.; BASAN,S.; , MALEİK ANHİDRİT-STİREN-VİNİL ASETAT TERPOLİMERİNİN AMİDİK ASİT TÜREVLERİNİN HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZAS Y ONU
650 İLTER,Z.; AÇIKSES,A.; , POLİDİOKSANIN BAZI ÖZELLİKLERİNİN TERS GAZ KROMATOGRAFİSİ İLE İNCELENMESİ
651 İLTER,Z.; AÇIKSES,A.; , DİOKSALAN HOMOPOLİMERİNİN TERMODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN TERS GAZ KROMATOGRAFİSİ İLE İNCELENMESİ
652 AKAR,A.; HELVACI,K.; , ALLİL AMİNOFOSFONAT MONOMERİN POLİMERLEŞMESİ VE KOPOLİMERLEŞMESİ
653 ALKAN,M.; ÇAKMAK,İ.; , ]V1 A KROINI FERT EII İLE ÇOK BLOKLU KOPOLİMER SENTEZİ
654 ARSLAN,H.; HAZER,Baki; , POLİ[3-HİDROKSİ B ÜT İRAT j -B-POL İ JMETİLMET AKRİL AT] BLOK KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERÎZASYONU
655 ŞANLI,O.; ASMAN,G.; , ALJİNİK ASİT KULLANILARAK HAZIRLANAN MEMBRANLARIN GEÇİRGENLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
656 ÇALDIRAN,Y.; SARAYDIN,D.; KARADAĞ,E.; , TRİFENİL ARİN GRUBU BOYARMADDELERİN HİDROKSAMİK ASİT HİDROJELLERİNDE ADSORPSİYONUNA HİDROFİLÎK ÇAPRAZ BAĞLAYICILARIN
657 ÇALDIRAN,Y.; EKİCİ,S.; SARAYDIN,D.; , POLİ(HÎDROKSAMİK ASİT/N, N'-METİLENBİSAKRİLAMİDyE BAZI AĞIR METAL İYONLARININ BAĞLANMASI
658 SARAÇ,A.S.; SÖNMEZ,Gürsel; CEBECİ,F.; , ELECTROCHEMISTRY AND SPECTROELECTROCHEMISTRY OF POLY (A^-VINLY CARBAZOLE-METHYL METHACRYLATE) ELECTRODES
659 ÇELİK,M.; SAÇAK,M.; , AZOBİSİZOBUTİRONİTRİL YARDIMIYLA NİŞASTA ÜZERİNE METİL METAKRİLATIN AŞI KOPOLİMERİZASYONU
660 ERTEN,H.; COŞKUN,M.; , 3-(l-SİKLOHEKZİL) AZETİDİNİL METAKRİLAT-METİL METAKRİLAT KOPOLİMERİZASYONUNDA REAKTİFLİK ORANLARI
661 ERTEN,H.; COŞKUN,M.; , KUVATERNER TUZLARININ SENTEZİ VE BAZI ÇÖZELTİ ÖZELLİKLERİ
662 DEĞİRMENCİ,M.; ÖNEN,A.; , GÖRÜNÜR BÖLGE RADİKAL BAŞLATICILARLA KATYONİK POLİMERİZAS
663 DEMİRELLİ,K.; COŞKUN,M.; , 4-VİNİLPİRİDÎN İLE n-BUTİLMETAKRİLAT’IN KOPOLİMERİZASYONU, YAPISAL VE TERMAL KARAKTERİZASYONU VE MONOMER REAKTİVİTEORANLARININ BELİRLENMESİ
664 DEMİRELLİ,K.; COŞKUN,M.; , POLİ(2-HİDROKSİPROPİL MET AKRİL AT)’IN TERMAL DEGRADASYONU
665 DEMİRELLİ,K.; COŞKUN,M.; , 3-(p-TOLİL 2-HİDROKSİPROPİLMETAKRİLATTN SENTEZİ VE BUTİLMETAKRİLAT İLE KOPOLİMERİZASYONÜ, KAREKTERİZASYONU VE MONOMER REAKTİVİTE ORANLARININ BELİRLENMESİ
666 KAYA,İ.; ÖZDEMİR,E.; , LEWİS ASİT KATALİZÖRLÜĞÜNDE POLİSTİRENİN AÇİLLENMESİ VE KONDENZASYON ÜRÜNÜNÜN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
667 DURMAZ,S.; OKAY,O.; , POLİİZOBUTİLEN JELLERİNİN ÇÖZELTİ İÇİNDEKİ SENTEZLERİ
668 EKİCİ,S.; ÇALDIRAN,Y.; , ÇAPRAZ BAĞLI POVİDONLA BAZI TEKSTİL BOYALARININ ETKİLEŞİMLERİ
669 ERDOĞDU,G.; EKİNCİ,E.; KARAGÖZLER,A.Ersin; , DOPAMİN SEÇİCİ POLİMERİK MEMBRAN1N HAZIRLANMASI VE POLİMERİZASYON PARAMETRELERİNİN OPTİMİZASYONU
670 ERDOĞDU,G.; EKİNCİ,E.; KARAGÖZLER,A.Ersin; , POLİ (1,3-FEN İLENDİ AMİN) ESASLI DOPAMİN SEÇİCİ POLİMERİK MATERYALİN HAZIRLANMASI, POLİMERİZASYON PARAMETRELERİNİN OPTİMİZASYONU VE ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞIN İNCELENMESİ
671 GÜLTEK,A.; SEÇKİN,T.; KİĞİLI,N.; , ANTIBADI’LERIN SİLİKON WAFER ÜZERİNE DENDRIMERLERILE İMMOBİLİZASYONU
672 GÜLTEK,A.; SEÇKİN,T.; KİĞİLI,N.; , B ENTONİT-POLİ(VİNİL PİROLİDON) HİBRİT MATERYALİNİN SENTEZİ VE ATIK SULARDAKİ FENOLİK MADDELERİN UZAKLAŞTIRILMASI
673 COŞKUN,M.; İLTER,Z.; , P0Lİ(2-HEKZİLİDEN4^~Dİ0KSALAN-44L-METİLMETAKRİLAT)TN KARAKTERİZASYONU VE TERMAL DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
674 COŞKUN,M.; İLTER,Z.; , FENASİLMETAKRİLAT’IN AIBN İLE BAŞLATILAN POLİMERİÎASYONU ÜZERİNE BİR KİNETİK ÇALIŞMA
675 İLTER,Z.; AÇIKSES,A.; , 2-PENTİLİDEN~l,3-DİOKSALAN-4~İL-METİLMETAKRİLAT MONOMERİNİN VE HOMOPOLİMERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
676 İLTER,Z.; COŞKUN,M.; , ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF THERMALLY DEGRADED POLYMER POLY[2(2HIDROKSIBENZILIDEN HIDRAZINO-4-METHYL METAKRILAT)]
677 İLTER,Z.; COŞKUN,M.; , EFFECT OF AGEING ON ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF A NEW SYNTHESIZED SEMICONDUCTING POLYMER-Ni(II) COMPLEX
678 ŞENTÜRK,Ö.; İŞÇİ,H.; , POLİ(DİHALOFENİLEN OKSİT)LERİN HALOJENLENMİŞ FENOL İÇEREN SERYUM(IV) KOMPLEKSLERİNİN ISIL BOZUNMASI İLE SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
679 KARADAĞ,E.; SARAYDIN,D.; ÇALDIRAN,Y.; GÜVEN,O.; , AKRİLAMİD/SİTRİK ASİT HİDROJELLERİNİN HAZIRLANIŞ! VE SUDA ŞİŞME ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
680 SAÇAK,M.; KARAKIŞLI,M.; , ANİLİNİN BENZOİL PEROKSİT İLE KİMYASAL POLİMERİZASYONU
681 KARAOĞLAN,S., N,N’-BİS(ALLİL) TEREFTALAMİD SENTEZİ, U.V. IŞIK VARLIĞINDA POLİMERLEŞTİRİLMESİ
682 KARAOĞLAN,S., DEĞİŞİK KONSANTRASYON VE SICAKLIKLARDA YAPILAN BİSİALLİL) MALONAMÎD/AKRİLAMÎD JELLERİNİN ŞİŞME, BÜZÜLMESİNİN İNCELENMESİ
683 ÖZDEMİR,E., DETERMINATION OF THERMODYNAMIC PROPERTIES OF POLY (2-HYDROXY ETHYL METHACRYLATE) AT INFINITE DILUTION BY USING INVERSE GAS CHROMATOGRAPHY
684 KAYA,İ.; DEMİR,Ö.; VİLAYETOĞLU,Adalet R.; , Ulusal Kimya Kongresi, Diyarbakır, 2000 PK-P35 OLİGOTOLİLAZOMETİNFENOLÜN VE ONUN METAL KOMPLEKSLERİNİN TERMAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
685 BAYSAL,B.; KAYAMAN,N.; , POLİ(2-HİDROKSİ ETİL METAKRİLAT) / POLİ(DL-LAKTİK ASİTKO- e-KAPROLAKTAM) YARI İÇİÇE GİRMİŞ POLİMERİK HİDROJELLERİN (YARI-IPN) SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
686 KİĞİLI,N.; ALICI,B.; , DİFENİ L(2-3-DİHİDRO-2-Tİ Y OKSO-3-BENZOKSAZOLİL) FOSFANATTN KONDENSE EDİCİ REAKTİF OLARAK POLİ ARAMİT SENTEZİNDE KULLANIMI
687 KIZILCAN,N.; SARAÇ,A.S.; AKAR,A.; USTAMEHMETOĞLU,B.; , PİROL KETONİK REÇİNE KOPOLİMERİ
688 KIZILCAN,N.; AKAR,A.; YAŞLAK,S.; YILDIZ,Y.; , ghb
689 KÖYTEPE,S.; SEÇKİN,T.; ÖZDEMİR,İ.; ÇETİNKAYA,E.; , KATALİTİK AKTİVİTEYE SAHİP POLİİMİTLERİN SENTEZLENMESİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
690 KÖYTEPE,S.; SEÇKİN,T.; GÜLTEK,A.; , ORGANİK BOYAR GRUPLAR İÇEREN POLİİMİTLERİN SENTEZLENMESİ VE TERMAL ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
691 KÖYTEPE,S.; SEÇKİN,T.; ÖZDEMİR,İ.; , PENDANT Ru(II)-PİRİDİN KOMPLEKSİ İÇEREN POLİİMİTLERİN SENTEZİ VE KATALİTİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
692 VİLAYETOĞLU,Adalet R., OLİGOSALİSİLALDEHİTİN METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
693 ÖZDİLEK,C.; TOPPARE,L.; HACALOĞLU,J.; , FİROLİZ KÜTLE SPEKTROMETRE TEKNİĞİ İLE İLETKEN POLİPİROL - POLİTETRAHİDROFURAN AŞI KOPOLİMERLERİNİN KARAKTERİZAS Y ONU
694 SARAÇ,A.S.; ÖZKARA,Ş.; KARAKAŞ,Z.; , AKRİLONİTRİLİN ELEKTROKİMYASAL POLİMERİZASYONUNDA LİGAND ETKİSİ
695 ÖZ,N.; AKAR,A.; , HİDROKSİL SONLU SİLİKON BİLEŞİKLERİ-CE(IV) REDOKS SİSTEMİYLE VİNİL POLİMERLEŞMESİ
696 SARAÇ,A.S.; GRUBER,H.; , SYNTHESIS OF NEW SILICONE SURFACTANTS
697 SARAYDIN,D.; ÇALDIRAN,Y.; KARADAĞ,E.; GÜVEN,O.; , HİDROJEL HAZIRLAMA YÖNTEMLERİNİN ÇAPRAZBAĞLI AKRİLAMİDİN ŞİŞME DAVRANIŞINA ETKİSİ
698 SARAYDIN,D.; KARADAĞ,E.; , POLİ(N-VİNİL PİRROLİDON) HİDROJELİNİN BAZI ANYONİK BOYARMADDELERLE ETKİLEŞİMLERİ
699 SARAYDIN,D.; ÇALDIRAN,Y.; KARADAĞ,E.; GÜVEN,O.; , y-IŞINLARI İLE HAZIRLANAN POLİELEKTROLİTİK AKRİLAMİD HİDROJELLERİNİN ŞİŞME DAVRANIŞINA SUDA ÇÖZÜNÜR POLİMERLERİN ETKİSİ
700 SARAYDIN,D.; ŞOLPAN,D.; EKİCİ,S.; ÇALDIRAN,Y.; , y-IŞINLARl İLE GMA/AAm/MA HİDROJELLERİNİN HAZIRLANMASI VE ÜRANİL İYONU ADSORPSİYONUNDA KULLANILMASI
701 SAYIL,Ç., Kimya Kongresi, Diyarbakır, 2000 PK-P52 YÜKSEK SPESİFİK YÜZEY ALANLI KARBON KÜRECİKLERİNİN SENTEZİ
702 OKAY,O., POLİ(MONO-İTAKONAT)/POLİ(DİMETÎL SİLOKSAN) KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
703 YURDAMAKAN,B., THERMAL STABILITY OF POLYCAPROLACTONE AND POLYETHYLENEOXIDE THIN FILMS
704 TEKİN,A., KATILMA-BÖLÜNME REAKSİYON MEKANİZMALARININ KUANTUM MEKANİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ

Toplam 704 adet kayıt bulundu.