Kongre Bildirileri
  XV. Ulusal Kimya Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi, 4-7 Eylül 2001, İstanbul
Sıra no Yazar Bildiri
PDF*
1 ARAS,Namık K., TOPLAM DİYETTE ESER ELEMENTLER: TAYİNİ VE ÖNEMİ
2 BALCI,Metin, NONBENZENOİD AROMATİK VE ANTİAROMATİK BİLEŞİKLERİN SENTEZİ:İNDENON, TROPON VE TROPOLON TÜREVLERİ
3 BAYSAL,Bahattin M., MAKROMOLEKÜLLERDE FAZ GEÇİŞLERİ:YUMAK-GLOBÜL DÖNÜŞÜMÜ
4 BEKAROĞLU,Özer, FTALOSİYANİN ARAŞTIRMALARINDA 15 YIL
5 DEMİR,Ayhan S., YEŞİL KİMYA: BİYOTEKNOLOJİK YÖNTEMLERLE BİYOAKTİF MADDELERİN KİRAL SENTEZLERİ
6 GÜVEN,Olsun, RADYASYON KİMYASININ POLİMER VE ÇEVRE UYGULAMALARINDA SON GELİŞMELER
7 ÖZKAR,Saim; Saltuk Saldamlı; Friedrich-Wilhelm Grevels; , METAL KARBONİL ALKİN KOMPLEKSLERİ: SENTEZİ, YAPISI VE REAKTİVİTESİ
8 TOPPARE,Levent; GÜNAYDIN,Ö; YAĞCI,Yusuf; Harabagiu,V; , POLYSİLOKZAN-POLİPİROL AŞI KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ
9 ULUBELEN,Ayhan, BAZI SALVIA TÜRLERİ İLE KİMYASAL VE BİYOLOJİK ARAŞTIRMALAR
10 YAĞCI,Yusuf; danga,loan; , YAN ZİNCİRDE KONTROLLÜ POLİMERİK SEGMENTLER İÇEREN POLİFENİLEN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
11 YURTSEVER,Ersin, YAPISAL ANALİZ, KUANTUM KİMYASI VE İSTATİKSEL MEKANİK YAKLAŞIMLAR: OLİGOTİYOFEN ÖRNEĞİ
12 ADA,Kezban; DEMİRCİ,Ayla; YAVUZ,Behice; ÖZCİMDER,Mustafa; , POLİSİKLİK AROMATİK HİDROKARBONLARIN CAM DUVARLARINDA ADSORPSİYONU ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
13 AKYÜZ,Mehmet; Şengül,Abdurrahman ; ÇABUK,Hasan; , ATIKSULARDAKİ FENOLİK MADDELER VE KARBOKSİLLİ ASİTLERİN İYON ÇİFTİ EKSTRAKSİYONU-GC/MS METODUYLA BELİRLENMESİ
14 ARPA,Çiğdem; BEKTAŞ,Sema; GENÇ,Ömer; DENİZLİ,Adil; , PROCION BLUE MX-3G İMMOBİLİZE EDİLMİŞ POLİVİNİLALKOL MAGNETİK MİKROKÜRELERLE HG(II) ÖNDERİŞTİRMESİ VE TERMOSPRAY ALEV-FIRIN ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRESİYLE(TS-AF-AAS) TAYİNİ
15 AYATA,Sevda; YILDIRAN,Hüseyin; , BAKIR SÜLFÜRDEN ISIL İŞLEM KULLANILMADAN BAKIR ÖZÜTLENMESİ
16 AYDIN,Fırat; ZİYADANOĞULLARI,Recep ; , PİRİTTEN H2S, BAKIR,KOBALT KAZANILMASI
17 BAYTAK,Sıtkı; TÜRKER,A.Rehber ; , MANGANIN SACCHAROMYCES CARLSBARGESİS İMMOBİLİZE EDİLMİŞ AMBERLİT XAD-4 POLİMERİNDE ZENGİNLEŞTİRME ŞARTLARININ ARAŞTIRILMASI VE ALEVİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROFOTOMETRESİ İLE TAYİN
18 BULUT,İclal; ÇAKIR,Semiha; , ASPİRİN VE NİKOTİNAMİD'İN Co(II) VE Ni(II) İYONLARI VARLIĞINDA OLUŞTURDUĞU TEK VE KARIŞIK LİGANT KOMPLEKSLERİNİN VOLTAMETRİK YÖNTEMLE İNCELENMESİ
19 BÜYÜKTUNCEL,Ebru; BEKTAŞ,Sema; GENÇ,Ömer; DENİZLİ,Adil; , POLİVİNİL ALKOL KAPLI/CIBACRON BLUE F3GA BAĞLI POLİPROPİLEN FİBER MEMBRANLARIN İLE KESİKLİ SİSTEMDE SULU ORTAMDAN KADMİNYUM İYONLARININ UZAKLAŞTIRILMASI
20 CESUR,Hasan ; YAĞAN,Mehtap; BATI,Bekir; , SIVI YAĞLARDAKİ BAKIRIN Pb-PİPERAZİNDİTİYOKARBAMAT İLE KATI-FAZ EKSTRAKSİYONU VE FAAS İLE TAYİNİ
21 ÇELİKKAN,Hüseyin; AYDIN,Hasan; , İLETKEN POLİMERLERDEN POLİPİROLÜN Pb VE Cu ANALİZİNDE KULLANIMI
22 DEMİRCİ,Ayla; ADA,Kezban; YAVUZ,Behice; ÖZCİMDER,Mustafa; , FARKLI BİR YÖNTEMLE HAZIRLANMIŞ ALUMİNANIN NORMAL FAZ KOLONU OLARAK PAH'LARIN HPLC İLE KROMOTOGRAFİK AYIRIMINDA KULLANIMI
23 DİLGİN,Yusuf; DURSUN,Zekerya; Nişli,Gürel; , ASKORBİK ASİTİN AKIŞ İNJEKSİYON SİSTEMİNDE FOTOELEKTROKİMYASAL TAYİNİ
24 DİRİLGEN,Neylan, SULARIN ÇİNKO-KADMİNYUM VE BAKIRDAN ARINDIRILMASI:TATLISU BİTKİ MODELİ
25 GÖKALP,Faik; KILIÇEL,Fevzi ; , VAN GÖLÜ SUYUNDA BAZI TOKSİK AĞIR METAL DÜZEYLERİNİN TESBİTİ
26 GÖKALP,Faik; KILIÇEL,Fevzi ; , SULARDA BULUNAN AĞIR METAL ANALİZLERİ İÇİN ZENGİNLEŞTİRME METODLARI
27 GÜNDÜZ,Beniz; KÜÇÜKKOLBAŞI,Semahat; ATAKOL,Orhan; KILIÇ,Esma; , ESER ALÜMİNYUM TAYİNİ İÇİN SPEKTROFLOROMETRİK YÖNTEM GELİŞTİRİLMESİ
28 GÜNER,Füsun; CÖBEK,Mehveş; UYGUN,Ekrem; , ALÇAK YOĞUNLUK POLİETİLEN(AYPE) FİLM ÖRNEKLERİNİN FT-IR VE GC-MS CİHAZLARI KULLANILARAK KANTİTATİF OLARAK TAYİN EDİLMESİ
29 GÜRIŞIK,Esra; YALÇINKAYA,Yağmur; GENÇ,Ömer; BEKTAŞ,Sema; , Phanerochaete Chrysosporium ile Zn(II), Cd(II) VE Hg(II) METAL İYONLARININ BİYOSORPSİYONU
30 HAZNECİ,Cemal; YENİGÜT,Berrin ; ERTEKİN,Kadriye; ÇETİNKAYA,Engin ; , pH TAYİNİNE YÖNELİK PVC BAZLI OPTİK SENSÖR GELİŞTİRİLMESİ
31 IŞILDAK,İbrahim; ANDAÇ,Müberra; ASAN,Adem; BEKDEMİR,Yunus; KÜTÜK,Halil; , ESER MİKTARLARDA Hg(II)'NIN FLOW-INJECTION ANALİZ YÖNTEMİ İLE HIZLI VE SEÇİCİ TAYİNİ
32 IŞILDAK,İbrahim; TINKILIÇ,Nihat; ÇUBUK,Osman; , TWIN-MEMBRAN ÜRE SEÇİCİ BİYOSENSÖR
33 KARA,Derya; ALKAN,Mahir; , N,N'-BİS(2-HİDROKSİ-5-BROMO-BENZİL)1,2DİAMİNOPROPAN KULLANARAK BAKIR(II)'NİN ÇÖZÜCÜ EKSTRAKSİYONU İLE AYRILMASI VE ÖNDERİŞTİRİLMESİ
34 KARAYÜNLÜ,Seda, SÜLFOLANMIŞ MELAMİN FORMALDEHİT REÇİNESİ İLE PİROL MONOMERİNİN ELEKTROKİMYASAL POLİMERİZASYONUNUN İNCELENMESİ
35 KARBAŞ,Şadıman, TEKSTİL ÜZERİNDE OLUŞAN FENOLİK SARARMALAR
36 KAVRAN,Gamze; BERKER,Bedia Erim ; , POLİSİKLİK AROMATİK HİDROKARBONLARIN(PAH) KAPİLER ELEKTROFOREZ İLE AYIRIMI
37 KIR,Esengül; ÇENGELOĞLU,Yunus; ERSÖZ,Mustafa; KARA,Hüseyin; , FARKLI DEĞERLİKTEKİ METALLERİN POLİSULFON KATYON DEĞİŞTİRİCİ MEMBRANLARLA SORPSİYONU
38 KENDÜZLER,Erdal; A, Rehber Türker; , DEMİRİN AMBERSORB-572'DE ZENGİNLEŞTİRME ŞARTLARININ ARAŞTIRILMASI VE ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROFOTOMETRESİ İLE TAYİNİ
39 KÖSEOĞLU,Fitnat; ALTUN,Yüksel ; , BAKIR(II) İLE L-HİSTİDİN, HİSTAMİN VE GLİSİNİN BİNARY VE TERNARY KOMPLEKSLERİNİN KARARLILIK SABİTLERİNİN POTANSİYOMETRİK METOTLA TAYİNİ VE İLGİLİ KOMPLEKSLERİN KOORDİNASYONLARININ BELİRLENMESİ
40 KÖSEOĞLU,Fitnat; DEMİRELLİ,Havva ; KAVAK,Nusret; , BAZI SÜBSTİTÜE SCHIFF BAZLARININ ÇEŞİTLİ DİOKSAN-SU ORTAMLARINDA OLUŞUM VEPROTONASYON DENGELERİNİN İNCELENMESİ
41 MALÇIK,Nurgül; ÇAĞLAR,P.; TUNCEL,S. A.; , FİBER OPTİK Th SENSÖRÜ GELİŞTİRMEK İÇİN ÇEŞİTLİ REAKTİF/DESTEK KOMBİNASYONLARININ ARAŞTIRILMASI
42 ÖZAŞIK,Asiye; UYANIK,Ahmet ; , AKTİF KÖMÜRLE AĞIR METAL ADSORPSİYONUNA TANİK ASİTİN ETKİSİ
43 ÖZCAN,Emine; KARAPINAR,Emin; , YENİ ASİMETRİK vic-DİOKSİMLERİN SENTEZİ VE BAZI GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN İNCELENMESİ
44 ÖZCİMDER,Mustafa; Demirci,Ayla; ADA,Kezban; YAVUZ,Behice; , NÜCLEOSİL 5C 18 TERS FAZ KOLONUNDA BAZI AROMATİK HİDROKARBONLARIN ALIKONMA MEKANİZMALARININ İNCELENMESİ
45 ÖZMEN,Habibe; ÇUKUROVALI,Alaaddin ; YILMAZ,İbrahim; , SAZAN BALIĞINDA HİDRÜR SİSTEMLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRESİ(HG-AAS) İLE SELENYUM TAYİNİ
46 ÖZTEKİN,Nevin; BERKER,Bedia Erim ; , LANTANİD GRUBU METAL İYONLARININ PİRİDİN-2-KARBOKSİLİK ASİT İLE KOMPLEKS OLUŞTURARAK KAPİLER ELEKTROFOREZ YÖNTEMİ İLE AYRILMASI VE TAYİNİ
47 ÖZTÜRK,Betül; ÖZDEMİR,Durmuş; Erdoğan,Murat ; , KSİLEN İZOMERLERİNİN YAKIN-IR SPEKTROMETRESİ İLE EŞ ZAMANLI OLARAK TAYİNİ
48 SAATÇILAR,Özgen; Kaya,Bülent ; DENİZLİ,Adil; ANCA,M. Yakup ; GENÇ,Ömer; BEKTAŞ,Sema; , IIB GRUBU İYONLARININ İMMOBİLİZE EDİLMİŞ Funali Trogii İLE BİOSORPSİYONU
49 SAÇMACI,Şerife; KARTAL,Şenol ; , TOPRAK ÖRNEKLERDEKİ BAZI ESER AĞIR METALLERİN SOLVENT EKSTRAKSİYONU KULLANARAK AAS İLE TAYİNİ
50 SAĞLAM,Ayşenur; YALÇINKAYA,Yağmur; DENİZLİ,Adil; ANCA,M. Yakup ; GENÇ,Ömer; BEKTAŞ,Sema; , PHANEROCHAETE CHRYSOSPORİUM ÎMMOBİLİZE EDİLMİŞ KARBOKSIMETİLSELLÜLOZ İLE Hg(II) İYONLARININ BİYOSORPSİYONU
51 SEZER,Hasan; ÇELİK,Ali; ABALI,Yüksel; KAYAR,Nüket; , SALİHLİ YÖRESİ SULAMA SULARINDA BOR TAYİNİ
52 ŞATIROĞLU,Nuray; YALÇINKAYA,Yağmur; BEKTAŞ,Sema; GENÇ,Ömer; ANCA,M. Yakup ; , Trametes Venicolor İLE Zn(II), Cd(II) ve Hg(II) METAL İYONLARININ BİYOSORPSİYONU
53 TAŞTEKİN,Mustafa; TUNALI,Filiz ; KENAR,Adnan; ATAKOL,Orhan; , SCHİFF BAZI-Cu(II) KOMPLEKSLERİ KULLANILARAK Cu(II) İYONLARINA DUYARLI İYON SEÇİCİ ELEKTROT GELİŞTİRİLMESİ DUYARLI İYON SEÇİCİ ELEKTROT GELİŞTİRİLMESİ
54 TAŞTEKİN,Mustafa; CANEL,Esin; Akay,M. Abdülkadir; ATAKOL,Orhan ; KILIÇ,Esma ; , PİROMELLİTİK ASİT ile KÜRŞUN(II)'nin TİTRİMETRİK TAYİNİNDE BOZUCU TÜRLERİN ETKİLERİNİN GİDERİLMESİ
55 TOKALIOĞLU,Şerife; KARTAL,Şenol ; , ARDARDA EKSTRAKSİYON YÖNTEMİ (BCR) İLE DEĞİŞİK TOPRAK ÖRNEKLERİNDEKİ AĞIR METAL DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
56 TÜĞSÜZ,Tuğba; ATEŞ,İ.Serdar; , Tb3+ - PİRİDİN-2,6-DİKARBOKSİLAT KOMPLEKS OLUŞUMLARININ TEORÎK & SPEKTROSKOPİK İNCELENMESİ
57 TÜZEN,Mustafa; AYDEMİR,Engin ; SARI,Hayati; , TOKAT YÖRESİ YEŞİLIRMAK NEHRİNDE BAZI FİZİKSEL VE KİMYASAL PARAMETRELERİN ARAŞTIRILMASI
58 TÜZEN,Mustafa; SARI,Hayati ; , BAZI LİKEN TÜRLERİNDE AĞIR METAL DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ
59 YAĞAN,Mehtap; CESUR,Hasan ; BATI,Bekir; , YEMEKLİK SIVI YAĞLARDAKİ BAKIR, KURŞUN VE KADMİYUMUN ZNPİPERAZİNDİTİYOKARBAMAT İLE KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE FAAS İLE TAYİNİ
60 YÜCETÜRK,Nur Erdem; BENDEN,Emür ; , HİDRÜR OLUŞTURARAK ATOMİK ABSORPSİYON ÖLÇÜMLERDE KUARTZ TÜP ATOMLAŞTIRICIDAKÎ İNTER-ELEMENT GİRİŞİMLERİNİN ÖNLENMESİ ÇALIŞMALARI
61 ZEYTİNOĞLU,Sevda; AYDIN,Adnan; , METAMİDOFOS' UN ESER ANALİZİ İÇİN YENİ BİR YÖNTEM
62 Akçav,Hüsamettin , GEDİZ NEHRİ SEDİMENTİNDE KROM KİRLİLİK ANALİZİ VE TÜRLENDİRMESİ (SPECIATION)
63 Akdoğan,Abdullah ; DELİGÖZ,Hasalettin ; , DİAZO KENETLİ KALİKS[n]ARENLER İLE GEÇİŞ METALLERİNİN SIVI-SIVI
64 ALANVALIOSLU,Murat ; ÖZNÜLÜER,Tuba ; DEMİR,Ümit ; , BİLEŞİK YARI-İLETKEN HgS'ÜN ECALE YÖNTEMİYLE Au(l 11) ÜZERİNDE SENTEZİ VE ADSORBSİYON-DESORBSİYON KİNETİĞİ
65 ALPDOĞAN,Güzin; AŞÇI,Bürge ; SUNGUR,Sıdıka; , BAZI HETEROSİKLİK AZO BİLEŞİKLERİN METAL KOMPLEKSLERİNİN İNCELENMESİ
66 DÜNDAR,Ş. Mustafa; ALTUNDAĞ,Hüseyin ; , ADAPAZARI MUSLUK SUYUNDAKİ BAZI ESER ELEMENTLERİN 17 AĞUSTOS 1999 MARMARA DEPREMİ ÖNCESİ VE SONRASI KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
67 ARSLAN,Gülşin ; ATAKOL,Orhan; , ŞEHİR İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİNDE ÇAMUR ATIKLARININ DEĞERLENDİRME YOLLARININ ARAŞTIRILMASI
68 PEHLİVAN,Erol; GÖDE,Fethiye; ARSLAN,Gülşin ; ALTUN,Türkan; , BAZI SIVI BİTKİSEL YAĞLARDA BULUNAN AĞIR METALLERİN ICP-AES İLE TAYİNİ
69 ASAN,Adem; ANDAÇ,Müberra; YILMAZ,Fatih; IŞILDAK,İbrahim; , DEMİRİN ASETİLSALİSİLHİDROKSAMİK ASİT (AcSHA) İLE SPEKTROFOTOMETRİK FLOW-INJECTION ANALİZİ
70 ANDAÇ,Müberra; IŞILDAK,İbrahim; ASAN,Adem; , NANOGRAM DÜZEYLERİNDE DEMİRİN N5N-DIMETILFORMAMİD İLE FLOWINJECTION- SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİ
71 UYANIK,Ahmet ; BATI,Bekir; AYGÜN,Ş.F.; , AKTİF KARBON ÜZERİNDE N-NİTROZODİMETİLAMİN (NDMA) ADSORPSİYONU VE ÖNDERİŞTİRİLMESİ
72 BORA,Taner; MERDİVAN,Melek; HAMAMCI,Canan; , MİKRODALGA YÖNTEMİ İLE ÇÖZÜNÜRLEŞTİRİLMİŞ YASADIŞI EROİN ÖRNEKLERİNDEKİ BAZI METALLERİN ICP-AES İLE TAYİNİ
73 CANLICA,Mevlüde; İSLİMYELİ,Sezan; , NİKARDİPİN'İN İNDİREKT ATOMİK ABSORBSİYON SPEKTROFOTOMETRİK
74 CESUR,Hasan ; YAĞAN,Mehtap; BATI,Bekir; , MİKROKRİSTAL NAFTALİN ÜZERİNDEKİ Pb-4BENZİLPİPERAZİNDİTİYOKARBAMAT İLE BAKIRIN KATLFAZ EKSTRAKSİYONU VE SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİ
75 IŞILDAK,İbrahim; ÇUBUK,Osman; TINKILIÇ,Nihat; , MİNYATÜR ÜRE VE GLUKOZ POTANSİYOMETRİK BİYOSENSÖRLER
76 DEMİRBAŞ, Ö.; ALKAN,Mahir; DOĞAN,M.; , DURSUNBEY KÖMÜRÜNDE PİRİTİK KÜKÜRT MİKTARI VE KÖMÜRDEN KÜKÜRTÜN UZAKLAŞTIRILMASINA AİT YÖNTEMLER ÎLE ÇEVRE GÖSTERİMİİLİŞKİSİNİN İNTERNET ORTAMINDA
77 HAMAMCI,Canan; MERDİVAN,Melek; DÜZ,Zahir; , ASFALTİTLERDEN NaOH ÇÖZELTİSİ İLE TEMİZ YAKIT ÜRETİMİ
78 EKMEKÇİ,Güler; SOMER,Güler; ŞENDİL,Olcay; , DİFERANSİYEL PULS POLAROGRAFİSİ İLE TAVUK KARACİĞERİNDE Se, Cu ve Zn MİKTARLARININ TAYİNİ
79 GEDİK, Bilge. B.; TÜRKEKUL,Ayla; ÖZBAL,Hadi; , ANTİK BRONZ ESERLERİN MİKROYAP1LARI İNCELENEREK ÜRETİM PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ
80 GÖDE,Fethiye; PEHLİVAN,Erol; ARSLAN,Gülşin ; ALTUN,Türkan; , KONYA ATIK SULARINDA BULUNAN AĞIR METAL KİRLİLİĞİNİN ICP -AES İLE TAYİNİ
81 GÖKALP,Faik; KILIÇEL,Fevzi ; , TOPRAK ÖRNEKLERİNİN ÇÖZÜNÜRLEŞTİRME İŞLEMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
82 GÖKALP,Faik; KILIÇEL,Fevzi ; DAĞ,Beşir; TÜRKDOĞAN, Kürşat M.; , BAZI KANSER BÖLGELERİNDEKİ TOPRAKLARDA AĞIR METAL TAYİNLERİ
83 GOLCÜ, Ayşegül; YÜCESOY,Cem; ŞERİN,Selahattin; , ARİLOKSİPROPANOLAMİN TÜREVİ BAZI ANTÎHİPERTANSİF İLAÇLARIN Cu(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ ve KARAKTERİZASYONU
84 GÜNDÜZ,Beniz; KÜÇÜKKOLBAŞI,Semahat; ATAKOL,Orhan; KILIÇ,Esma; , N,N'- DÎSALİSİLİDEN-1,3-DİAMİNO PROPAN VE BAZI TÜREVLERİNİN FLORESANS ÖZELLİKLERİNE ÇÖZÜCÜ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
85 GÜNDÜZ,Beniz; ATAKOL,Orhan; KILIÇ,Esma; KÜÇÜKKOLBAŞI,Semahat; , SPEKTROFLOROMETRİK YÖNTEMLE BAKIR TAYİNİ
86 HAKLİ, Özgül; AYCAN,Şule; KAYNAR, Ümit H.; ÖZER, Sabih M.; ERTEKİN,Kadriye; , KİMİ PERFLORO-ASİTLERİN SUSUZ ORTAM TİTRASYONLARI
87 KARA,Hüseyin; SAYIN,Galip; ÇENGELOĞLU,Yunus; , AKIŞ İNJEKSİYON ANALİZLERİNDE Cr(VI) ve Cr(III) TAYİNLERİNİN OPTİMİZASYONU
88 KARAARSLAN,Muhsin; DEMİRCAN,Aydın; , NİĞDE İLİ YÖRESİNDE AÇIKTA SATİLAN SÜT, YOĞURT ve BEYAZ PEYNİRİN KALSİYUM MİKTARLARININ SAPTANMASI ve YÖREDE YAŞAYAN TÜKETİM DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİİNSANLARIN
89 KILIÇ,Meral; SENDRA,Esther; , ÇEŞİTLİ RUMİNANT SÜTLERİNDEN ÜRETİLEN PEYNİRLERİN TOPLAM YAĞ ASİTLERİ KOMPOZİSYONU
90 KOCAOBA, Sevgi; Wolfgang H. Höll; , YÜZEY KOMPLEKS OLUŞUM MODELİNİN İYON DEĞİŞTİRME DENGESİNE UYGULANMASI
91 KÖSEOĞLU,Fitnat; ALTUN,Yüksel ; , L-HİSTİDİNİN PROTONASYON DENGELERİNİN POTANSİYOMETRİK METOTLA İNCELENMESİ
92 KÖSEOÖLU,Fitnat; DEMİRELLİ,Havva ; , BAZI CC-AMİNO ASİTLERİN Cu(II), Ni(II) ve Zn(II) ile OLUŞTURDUĞU KOMPLEKSLERİN KARARLILIK SABİTLERİNİN POTAN SİYOMETRİK METOT İLE TAYİNİ
93 KÜÇÜKBAY, F.Zehra; ÖRÜN,İbrahim; , KARAKA YA BARAJ GÖLÜ AYNALI SAZANLARINDA (Cyprinus Carpio L-1758) BAKIR VE ÇİNKO BİRİKİMLERİNİN BELİRLENMESİ
94 KÜÇÜKKOLBAŞI,Semahat; GÜNDÜZ,Beniz; KILIÇ,Esma; , TABLETLERDE ALBENDAZOLÜN SPEKTRFLOROMETRİK TAYİNİ
95 KÜÇÜKKOLBAŞI,Semahat; GÜNDÜZ,Beniz; , NİKEL (II) 'NİN N-(BENZİL)AMİNOGLİOKSİM İLE GRAVİMETRÎK TAYİNİ
96 NOHUT, Sinan; DALMAN,Ömer; TÜFEKÇİ,Mehmet; SERBEST,Kerim; KARABÖCEK,Serdar; , BİYOLOJİK VE FARMASOTİK ÖRNEKLERDE YENİ BİR DİON-DİOKSİM İLE SPEKTROFOTOMETRİK BAKIR TAYİNİ
97 OCAK, Miraç; OCAK,Ümmühan; OCAK,Zafer; YIMAZ SAVAŞKAN Sevil; , POLİDİMETİLSLİOKSAN-POLİSTİREN ESASLI BAZI KATYON DEĞİŞTİRİCİ REÇİNELERİN Li+, Na* ve K* İYONLARINI TUTMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
98 ÖZAŞİK,Asiye; UYANIK,Ahmet ; , TANİK ASİT'İN AKTİF KÖMÜR ÜZERİNE TUTUNMASI VE TUTUNMA İÇİN OPTİMUM ŞARTLARIN BELİRLENMESİ
99 ÖZCAN, Bilal; SOYLAK,Mustafa; ELÇİ,Latif; , BAZI METAL İYONLARININ BİRLİKTE ÇÖKTÜRÜLDÜKTEN SONRA FAAS İLE TAYİNLERİ
100 SARAÇOĞLU,Sibel; ELÇİ,Latif; ÖZCAN,Bilal; SOYLAK,Mustafa; , CHROMOTROPE 2R/AMBERLİTE XAD-1180 REÇİNESİ ÜZERİNDE METAL İYONLARININ ADSORPSİYONLARI
101 ÖZCAN, Emine; Nağiyev H. C; KARAPINAR,Emin; Kambarov D.H.; Aliyeva R.A.; , DİFENİLGUANİDİN İŞTİRAKİ İLE ZİRKONYUMUN(IV) 2,3,4-TRİOKSİ- FENİLAZO-S'-SULFONAFTOLİNLE FOTOMETRİK TAHLİLİ
102 ÖZCAN, Emine; Nağiyev H. C; Kambarov D.H.; Cıragov F.M.; Mehmetgov P.R.; KARAPINAR N.; , İÇERİĞİNDE SULFO GRUP BULUNAN REAKTİFLERLE KALAYIN FOTOMETRİK TAHLİLİ
103 SAĞLİK, Serap, BALIK ÖRNEKLERİNDEKİ YAĞ ASİTLERİNİN GAZ KROMATOGRAFİSİ -KÜTLE SPEKTROMETRİSİ (GC-MS) YÖNTEMİ İLE ANALİZİ
104 SAYDUT, Abdurrahman; DÜZ,Zahir; HAMAMCI,Candan; ERDOĞAN,Sait; , BİTÜMLÜ ŞİSTLERDEN FLOTASYONLA PRİTİK KÜKÜRT VE KÜLÜN GİDERİLMESİ
105 ŞEN, Ersin, SICAK SULARDA MOLİBDOSİLİKATLA SİLİSİN SPEKTROFOTOMETRİK ANALİZİ
106 TAŞTEKİN, Mustafa; ARICI,Cengiz; ERGUN,Ümit; ERCAN,Filiz; AKSU,Mecit; ATAKOL,Orhan; , YENİ POLİMERİK Cd(II) SCHIFF BAZI KOMPLEKSLERİ
107 TAŞTEKİN, Mustafa; ATAKOL,Orhan; KENAR,Adnan; DÜZGÜN,Ece; DURMUŞ,Zehra; , YENİ BİR Fe(III) İYON SEÇİCİ ELEKTROT
108 TATAR, Sevgi; ATMACA,Sedef; , İKİNCİ TÜREV SPEKTROFOTOMETRİSİ İLE LOSARTAN VE HİDROKLOROTİYAZİTİN TABLETLERDE YAN YANA MİKTAR TAYİNİ
109 TİTRETİR,Serap; KARAGÖZLER,Ersin A.; , POLİİNDOLİN KAPLI CIVA FİLM ELEKTROTLARIN VOLTAMETRİK SIYIRMA ANALİZİNDE KULLANIMI
110 TOKALIOĞLU, Şerife; ŞAHİN,Uğur; KARTAL,Şenol ; ÜLGEN,Ahmet; , İNDİYUM HİDROKSİTLE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME YÖNTEMİ KULLANARAK ZENGİNLEŞTİRİLEN SU ÖRNEKLERİNDE BAZI AĞIR METALLERİN ABSORPSİYON SPEKTROMETRİK TAYİNİALEVLİ ATOMİK
111 TURAK, Fatma; AFŞAR,Hüseyin; , TERMAL OLARAK AKTİVE EDİLMİŞ ÇEŞİTLİ KİL MİNERALLERİNİN SUDA DAĞILMIŞ YAĞ ADSORPSİYONU
112 TÜĞSÜZ, Tuğba; GÖKOĞLU,Elmas; ATEŞ,İ.Serdar; , DOĞAL SU ÖRNEKLERİ H202 İÇERİĞİNİN KEMİLÜMİNESANS YÖNTEMLE SAPTANMASI
113 TÜZEN,Mustafa; HAYATİ,Sarı; Arthur K. Covington; , POTANSİYOMETRİK OLARAK 2,4,6-TRİFOSFONİK ASİT-1,3,5-TRİAZİN (TPAT)'İN ASİTLİK SABİTİNİN TAYİNİ
114 UZUN,Aslıhan; SOYLAK,Mustafa; ELÇİ,Latif; , CHROMOSORB-105 REÇİNESİ DOLGULU KOLONDA BAZI ESER METAL İYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
115 UZUN,Aslıhan; ELÇİ,Latif; UZUN,Aslıhan; DİVRİKLİ,Ümit; SARAÇOĞLU,Sibel; , YOZGAT ÇEVRESİNDEKİ AKARSULARDAN TOPLANAN SEDİMENT ÖRNEKLERİNİN ESER METAL İÇERİKLERİ
116 YAVUZ,Behice; ÖZCİMDER,Mustafa; ADA,Kezban; DEMİRCİ,Ayla; , POLİSİKLİK AROMATİK HİDROKARBONLARIN ORGANİK ORTAMDAN KAZANILMALARINDA XAD-2 REÇİNESİNİN KULLANIMI
117 YOLCU,Murat; IŞILDAK,İbrahim; , AZA-CROWN ETER NÖTRAL İYONOFORLARDA TEMEL TEŞKİL EDEN AZA-CROWN ETER NÖTRAL İYONOFORLARDA TEMEL TEŞKİL EDEN TÜMÜYLE KATI-HAL KONTAKT PVC-MEMBRAN ELEKTROTLAR
118 YÜCEL,Yasin; DEMİR,Cevdet; , KAPİLER ELEKTROFOREZ İLE İNORGANİK METAL KATYONLARIN AYRILMASINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN OPTİMİZASYONU
119 ACAR,Nurcan; YILMAZ,Hamza; , SÜBSTİTÜE ASETOFENONLARLA HAZIRLANAN ct-HİDROKSİFOSFONİK ASİT ESTERLERİNİN YAPILARININ SPEKTROSKOPİK İNCELENMESİ
120 ACAR,Nurcan; YILMAZ,Hamza; ALTMIŞDÖRT,Oya; , İMİNOBİS(METİLENFOSFONİK ASİT) LERİN +2 YÜKLÜ KATYONLARLA VERDİKLERİ KOMPLEKSLERİN HAZIRLANMASI VE YAPILARININ SPEKTROSKOPİK İNCELENMESİ
121 ACAR,Nurcan; YILMAZ,Hamza; DİNÇER,Sable; , KARBONİL BAĞINA DİALKİLFOSFONAT KATILMASI REAKSİYONLARINDA 4-AMÎNO-6-NİTROBENZİMÎDAZOLÜN KATALİZÖR ETKİSİNİN İNCELENMESİ
122 AKMAZ. Fehİman; SENGEL,Hande; ALBAYRAK,Gülçin; , İNDİRGEN ERİTME/AFİNASYON SİSTEMLERİ
123 ALİŞOĞLU,Vahit, MANGAN NİTRAT İLE SODYUM HİPOFOSFİT ARASINDA YER DEĞİŞTİRME TEPKİMESİNE DAYANILARAK MANGAN HİPOFOSFİTİN 25°C' da ELDE EDİLEBİLMESİNİN ARAŞTIRILMASI
124 ARSLAN, Figen; ÖLMEZ,H.; İÇBUDAK,H.; , Co(II), Ni(II), Cu(II) ve Zn(H)'NİN BİS(NİKOTİNAMİD-N)BİS(SALİSİLATO-O) KOMPLEKSLERİNİN TERMİK ÖZELLİKLERİ
125 ARSLANTAŞ,Ali, BİYOLOJİK SİSTEMLERDE SUPEROKSİT ÖİSMUTASE'İN FONKSİYONLARI
126 ASLAN,Fatih; ÖZTÜRK,İhsan A.; ARSLAN,Mustafa; , N-DİKLOROFOSFORİL-P-TRİKLOROMONONFOSFAZEN İLE o-TOLİLMAGNEZYUMKLORÜR^-TOLİLMAGNEZYUMBROMÜR VE 2-MESİTİLMAGNEZYUMBROMÜRÜN REAKSİYONLARI*
127 ASLAN,Fatih; ÖZTÜRK,İhsan A.; ARSLAN,Mustafa; , 2-TİYENİLLİTYUM BİLEŞİĞİ İLE N-DİKLOROFOSFORİL-P-TRİKLOROMONOFOSFAZENİN REAKSİYONU
128 BEŞLİ,Serap; KILIÇ,Adem; , HEKZAKLOROSİKLOTRİFOSFAZATRİEN İLE TETRAETİLENGLİKOLÜN REAKSİYONU
129 BİLGE,Selen; KILIÇ,Zeynel; YAMAK,İrfan; HÖKELEK,Tuncer; , PODAND, KORONAND VE KRİPTAND LİGANDLARININ SENTEZİ VE KOMPLEKSLERİ
130 BİNGÖLLÜ, Didem, ÇİFT BAZLI VE KOMPOZİT ROKET YAKITLARININ DARBE VE SÜRTÜNME HASSASİYETLERİNİN BELİRLENMESİ
131 ÇETİN, Remle ÇELENLİGİL, Fe(H) VE Fe(III) OXO/PEROXO PİVALAT BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ, TANIMLANMASI VE TEPKİME ÖZELLİKLERİNİN GIF TİPİ OKSİDASYONA BAĞLANTISININ DEĞERLENDİRİLMESİ
132 ÇİL,Erol; ASLAN,Fatih; ARSLAN,Mustafa; ÖZTÜRK,İhsan A.; , NÂFTALEN VE 4-(2-PRİDİLAZO) REZORSİNOL İLE REAKSİYONU
133 ÇORUHLU, S.Zerrin; KANDAZ,Mehmet; YILMAZ,İsmail; ÖZKAYA,A.Rıza; , N2$2-DONÖR ATOM TAŞIYAN MONO-, Dİ-, TRİ- NÜKLEER GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİ
134 GÖRGÜLÜ,Orhan; ARSLAN,Mustafa; , l,3-DİPİPERİDİNOPROPAN-2-0-KSANTAT'IN SENTEZİ VE GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİ
135 GÖRSÜLÜ, Orhan A.; ARSLAN,Mustafa; , N45-ETİL4,3,4-TİYADİAZOL-2-YL]DİTİYOKARBAMAT'IN SENTEZİ VE GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİ
136 KILIÇ,Adem; İBİŞOĞLU,Hanife; , SPERMİDİN TÜREVİ FOZFAZEN İLE 2,4-DİMETİLTİYOFENOL'ÜN REAKSİYONU
137 BEKAROĞLU,Özer, SUDA-ÇÖZÜNÜR FTALOSİYANİN KİBRİTLERİNİN SENTEZ KARAKTERİZASYON VE ELEKTROKİMYASININ İNCELENMESİ
138 ÜNALEROĞLU,Canan, C VİTAMİNİNİN ÇİNKO VE KROM KOMPLEKSLERİ
139 YILMAZ,Hamza, DİTİYOFOSFONAT TİPİ BAZI LİGANDLARTN HAZIRLANMASI, Ni2* VE Zn2* KOMPLEKSLERİNİN KAREKTERİZASYONU VE ÖZELLİKLERİ
140 KAYA,Elif Ece; KILIÇ,Zeynel; , BAZI N202- TÎPİ TAÇ ETERLERİN SENTEZİ VE YAPILARININ SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ
141 KESKİN,Semra; KANDAZ,Mehmet; , YENİ 18-ÜYELİ N2 0 2S2 MAKROSİKLİK VİC-DİOKSİM KOMPLEKSLERİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
142 KÖSE,Dursun Ali; İÇBUDAK,Hasan; UYANIK,Ahmet ; , METAL ASPİRİNATLARIN NA ve DENA KOMPLEKSLERİNİN TERMİK ANALİZLERİ
143 MAMEDOVA, S.V., SYNTHESES OF RHENÎÜM DİSULFIDE THIN FILMS
144 NECEFOĞLU,Hacali; HÖKELEK,Tuncer; , ÇİNKO SALİSİLATIN NİKOTİNAMİD KOMPLEKSİNİN KRİSTAL VE MOLEKÜL YAPISI
145 ÖZDEMİR,Ümmühan; KARACAN,Nurcan; , 2-HİDROKSİASETOFENON METANSÜLFANİLHİDRAZON VE MANGAN(II) KOMPLEKSİNİN SENTEZİ, YAPILARININ AYDINLATILMASI; KOMPLEKSİN YEŞİL BİTKİLERİN FOTOSENTEZİNDEKİ KATALİZÖR ROLÜNÜN İNCELENMESİ
146 ÖZPOZAN,Nilgün; ARSLAN,Hakan; ÖZPOZAN,TALAT; , Fe(III), Co(II), Cuflî), Cd(II) ve Pb(II)- N,N-DiHEKZİL-N'«BENZOİLTİYOÜRE KOMPLEKSLERİNİN TERMİK ÖZELLİKLERİ VE BOZUNMA KİNETİKLERİNİN İNCELENMESİ
147 ÖZTÜRK,Gülsen; BİRİCİK,Nermin; GÜMGÜM,Bahattin; , MİKRODALGA KULLANILARAK HETEROPOLİ ASİTLERİN ESTER SENTEZİNDE KATALİTİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
148 ÖZTÜRK, Ali İhsan; ASLAN,Fatih; ÇİL,Erol; ARSLAN,Mustafa; , BİLEŞİĞİNİN SENTEZİ ve KARAKTERlZASYONU
149 PERPELSK,Esin; ERÇAĞ,Ayşe; , 2-HİDROKSİ BENZALDEHİT, 2-HİDROKSİ NAFTALDEHİT, 4-AMİNO-3-Hİ0RAZİNO-5-MERKAPTO S-TRİAZOL 'DEN TÜREYEN YENİ İMİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONUBİLEŞİKLERİ İLE CU(II) KOMPLEKSLERİNİN
150 SARI,Nurşen; KARCI,Fikret; ŞAKIYAN,İffet; , 2 , 4 - D İ P İ P E R M N - 6 - H İ D R A Z İ N - S - T R İ Â Z İ N ' D E N BÂZI AROYL-HİDRAZON TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE BUNLARIN Nİ(II) KOMPLEKSLERİ
151 SENGEL,Hande; KAYA,Levent; ALBAYRAK,Gülçin; , YANMA SİSTEMİNDEKİ DEĞİŞİKLİĞİN FIRIN ATMOSFERİ VE CAM YAPISINDAKİ SU KONSANTRASYONUNA ETKİSİ
152 ŞAHİN,Ömer; ÖZDEMİR,Mustafa; TAŞ,Eşref; KOSUMOV, T. Veli; , 3,5-Dİ-TERT-BUTİL-2-HİDROKSİ-BENZALDEHİDİN İKİ VE DÖRT DİŞLİ SALİSİLALDEMİN LİGANTLARININ GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİ
153 ŞAHİN,Ömer; TAŞ,Eşref; ÖZDEMİR,Mustafa; KOSUMOV, T. Veli; , 3,5-Dİ-TERT-2-HİDROKSİ-BENZALDEHİDİN TRİDENTAT SALİSİLALDEMİN LİGANDININ GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİ
154 ŞAKIYAN,İffet; YILMAZ,Hamza; , MANGAN (III) ÜN BAZI YENİ ÂMİNO ASİT SCHİFF BAZLARIYLA KOMPLEKSLERİNİN HAZIRLANMASI VE YAPILARININ AYDINLATILMASI
155 ŞENGÜL,Abdurrahman, 7V-HETEROHALKALIKARE-DÜZLEM PLATİN (II) BİLEŞİKLERİNDE
156 TAVMAN, Aydın; ÜLKÜSEVEN,Bahri; , l,2-BİS-(5-METİL/KXORO/NİTRO)-2-lH-BENZİMİDÂZOLİLl-ls2-ETANDİOL,ÜN Pd(II), Ag(I), Zn(II), Cd(II), Hg(II) KOMPLEKSLERİ
157 TEMEL,Hamdi; İLHAN,Salih; ŞEKERCİ,Mehmet; ZİYADANOĞULLARI,Recep ; , SCHİFF BAZLI YENİ Cu(H), Ni(II), Co(III) VE Zn(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KAREKTERİZASYONU
158 TOPÇU,Yıldıray; ANDAÇ,Ömer; YILMAZ,T. Veysel; , MONO-, Dİ- VE TRİETANOLAMİN İÇEREN KARIŞIK LİGANTLI METAL SAKKARİN KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, SPEKTROSKOPİK, TERMİK VE
159 TÜRKMEN,Hayati; MERCİMEK,Bedrettin; ÖZLE, Mehmet T.; , YENİ AMİNO VE DİAMİNOGLİOKSİMLERİN SENTEZİ VE GEÇİŞ METALLERİYLE YAPTIKLARI KOMPLEKSLERİN YAPILARININ AYDINLATILMASI
160 USLU, Aylin; KILIÇ,Adem; , 2,2,4,4-TETRAKLORO-6,6-DİFENİLSİKLOTRİFOSFAZÂTRÎEN İLK PENTAERİTRİTOLÜN REAKSİYONU
161 YAKÜPHANOĞLU,Fahrettin; ŞEKERCİ,Mehmet; ALKAN,C.; AYDOĞDU,A.; AYDOĞDU,Y.; , Ni(II) METAL KOMPLEKSLERİNİN ELEKTRİKSEL DİRENÇ VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİ
162 YARAŞIR,M.Nilüfer; BEKAROĞLU,Özer; KANDAZ,Mehmet; KOCA,Atif; , DÖRT İKİ DİŞLİ NS- VEYA NO- VE DÖRT KLORO SÜBSTİTÜENTLER İÇEREN PTHALOSYANİNLERİN SENTEZ, KARAKTERİZASYON VE ELEKTROKÎMYASI
163 YARAŞIR,M.Nilüfer; BEKAROĞLU,Özer; KOCA,Atif; KANDAZ,Mehmet; , FARKLI SÜBSTİTÜELİ (NS- VEYA NO- VE KLORLU) OKTASÜBSTİTÜE FTALOSİYANİNLER
164 YENİLMEZ,Gönül; KILIÇ,Adem; , SPERMİN İLE 2,2-DİKLORO-4,4,6,6-TETRA-t-BUTİLAMİNOSİKLOTRİFOSFAZATRİEN'İN REAKSİYONU
165 YEŞİLEL,Okan Zafer; İÇBUDAK,H.; ÖLMEZ,H.; , Co(II)-OROTİK ASİT KARIŞIK LİGANTLI KOMPLEKSLERİN SENTEZİ,SPEKTROSKOPİK VE TERMİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
166 YILDIZ,Emel; BOZTEPE,Hamit; , AZO BOYARMADDELERİNN SENTEZİ VE TEKSTİLDE KULLANILABİLİRLİKLERİ
167 YILDIZ,S.Zeki; SEVİNÇ,Vahdettin; SALTEK,Necdettin; Clifford C. Leznoff; , TETRA SUBSTİTUE FTALOSIYANINLERIN ODA SICAKLIĞINDA İSTATİSTİKSEL ve İSTATİSTİKSEL OLMAYAN İZOMER KARIŞIMLARI OLARAK SENTEZLERİ
168 ZİYADANOĞULLARI,Recep ; IŞIL,Aydın; , ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ BİTÜMLÜ ŞİST KÜLÜNDEN U, Ni, Mo, V KAZANILMASI
169 ACAR,Nurcan; YILMAZ,Hamza; ŞAKIYAN,İffet; ALTMIŞDÖRT,Oya; , İMİNOBİS(METİLENFOSFONİK ASİT) LERİN Mn(III) VE FeflII) KOMPLEKSLERİNİN HAZIRLANMASI, YAPILARININ AYDINLATILMASI
170 DİNÇER,Sable; ACAR,Nurcan; YILMAZ,Hamza; , l,3-Dİ(HİDROKSİMETİL)-5-NİTRO-2-BENZİMİDAZOLON BİLEŞİĞİNE DİMETİLFOSFONAT KATILMASI REAKSİYONUNUN İNCELENMESİ
171 AKKURT,Barbaros; KIZILCIKTI,İrfan; , HETEROSİKLİK TİYOSEMİKARBAZON BENZİL ESTERLERİ VE d 8 4 0 METAL KOMPLEKSLERİ
172 MESUT,Yılmaz; KIZILCIKTI,İrfan; AKKURT,Barbaros; , 2-HİDROKSİ-l-NAFTALDEHİT N-FENİLTİYOSEMİKARBAZON S-ALKİL ESTERLERİNİN GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİ
173 YALÇIN,Nevin; SEVİNÇ,Vahdettin; ALTINDIĞ,Esra; , FAAS İLE ÇAYDA AĞIR METAL ANALİZLERİ
174 ALTUN,Özlem; TÜRKYILMAZ,Murat; FIRINCI,Aylin; FEYİZOĞLU,Adilhan; , POTASYUM, SODYUM ve AMONYUM NAFTENATLARIN SENTEZİ ve BU NAFTENATLARIN KARACİĞER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ELEKTRON MİKROSKOBU İLE İNCELENMESİ
175 ALTUN,Özlem; TÜRKYILMAZ,Murat; FIRINCI,Aylin; FEYİZOĞLU,Adilhan; , DEMİR NAFTENATIN (DEMİR SİKLOHEKZAN DİKARBOKSİLLİ ASİDİN) SENTEZİ, YAPISININ TERMOLİZİ ve ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
176 ASLAN,Fatih; ÖZTÜRK, Ali İhsan; ARSLA,Mudtafa; , N-Dİ(p-KLORFENİL)FOSFORİL-P-TRİ(pKLORFENİL)MONONFOSFAZEN BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
177 ATAKOL,Orhan; DURMUŞ,Sefa; ARICI,Cengiz; ÜLKÜ,Dinçer; NAZIR,Hasan; , KARE PİRAMİT Ni(II) KOORDİNASYONU
178 ATAKOL,Orhan; KURTARAN,Raif; DÜZGÜN,Ece; ARICI,Cengiz; ÜLKÜ,Dinçer; , 2,6-     B İS(3,5- Dİ METİL-N-PİRAZOİL)PİRİDİN İLE HAZIRLANAN TEK ÇEKİRDEKLİ VE İKİ ÇEKİRDEKLİ KOORDİNASYON BİLEŞİKLERİ
179 BAL,Tülay; ÜLKÜSEVEN,Bahri; , N1-N4-DISÜBSTITÜE-ARİLİDENHİDRAZİNKARBOKSİMİDOTİOİKASİD-S-METIL ESTERLERİNİN Nİ(II) VE FE(ÎII) KOMPLEKSLERİ
180 BAL,Tülay; ÜLKÜSEVEN,Bahri; , YENİ Nl,N4-DI(SÜBSTİTÜESALİSİLİDEN)-S-METİL-İSOTİYOSEMİKKARBAZİD’İN DİOKSOU RANYUM(VI) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE BUNLARIN TERMAL BOZULMALARININ İNCELENMESİ
181 ÖZDEMİR,Ümmühan; BALABAN,Ayla; , SÜLFON GRUBU İÇEREN İKİ YENİ LİGAND İLE BUNLARIN Ni (II) VE Zn(II) KOMPLEKSLERİN SENTEZİ, YAPILARININ AYDINLATILMASI
182 BALABAN,Ayla; ÖZDEMİR,Ümmühan; SÜRÜCÜOĞLU,Koray; ERK,Birgü; , BAZI GEÇİŞ METALLERİ İLE SCHIFF BAZI KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE YAPILARININ AYDINLATILMASI
183 BEGEÇ,Saliha; KILIÇ,Adem; , HEKZAKLOROSİKLOTRİFOSFAZATRİEN’İN BENZOTİYAZOL VE BENZOKSAZOL TÜREVLERİ İLE OLAN REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ
184 BULAK,Ece; ZİYLAN,Aylin; YILMAZ,Müjde; , DİKLORO 5,10,15,20 TETRAFENİLPORFİNATOPLATİN(IV)‘ÜN İMİDAZOL İLE İNDİRGENMESİ
185 BULAK,Ece; BAYRAM,Şadiye; AKDENİZ,Özge; AVİYENİE,Viktorya; , DİKLOROZİRKONOSİNİN TİOASETAMİD KOMPLEKSİNİN SENTEZİ VE MODELLENMESİ
186 KAYA,Mehmet; CANPOLAT,Erdal; , YENİ BİR VİC-DİOKSİM LİGANDININ BAZI GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
187 KAYA,Mehmet; CANPOLAT,Erdal; , VİC-DİOKSİM TÜREVLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE BAZI GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN İNCELENMESİ
188 ÇELİK,Cumali; TÜMER,Mehmet; SERİN,SELAHATTİN; , YENİ İMİN-OKSİM LİGANDLI GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİ
189 ÇELİK,Cumali; TÜMER,Mehmet; SERİN,SELAHATTİN; MAZLUM,Zeynettin; , KARIŞIK LİGANDLI METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE SPEKTRAL KARAKTERİZASYONU
190 ÇİL,Erol; ASLAN,Fatih; ÖZTÜRK, Ali İhsan; ARSLAN,Mustafa; , P-TRİ(ALLİ LOKS İ)-N-Dİ(ALLİLOKSİ)FOSFORİLMONOFOSFAZEN'İN TERMAL DAVRANIŞININ İNCELENMESİ
191 TÜRKOĞLU,Orhan; ÇOLAK,Hakan; SOYLAK,Mustafa; , ERBİYUMUN SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİ
192 TÜRKOĞLU,Orhan; SOYLAK,Mustafa; ÇOLAK,Hakan; , V205 DOPE EDİLMİŞ Y-Bİ2O3 KATI ÇÖZELTİSİNİN ELEKTRKİSEL İLETKENLİĞİNİN İNCELENMESİ
193 DAL,Hakan; IŞIKLAN,Muhammet; KILIÇ,Zeynel; HÖKELEK,Tuncer; , HEKZAKLOROSIKLOTRIFOSFAZENİN FENOLİZİ; OLUŞAN ÜRÜNLERİN YAPILARININ SPEKTROSKOPİK VE KRİSTALLOGRAFİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ
194 DAL,Hakan; IŞIKLAN,Muhammet; KILIÇ,Zeynel; ÖZTÜRK,Levent; HÖKELEK,Tuncer; , 2-TRANS-6-BİS(PROPİLAMÎNO)SİKLOTETRAFOSFAZENİN PİROLİDİNOLİZİ VE OLUŞAN BİLEŞİKLERİN YAPILARININ AYDINLATILMASI
195 ÜLKÜSEVEN,Bahri; DAŞDEMİR,Yasemin; , 2-AMİNO-5-KLOROBENZOFENON-4-R-TİYOSEMİKARBAZON S-METİL ESTERİNİN METAL KOMPLEKSLERİ
196 KIZILCIKTI,İrfan; DAŞDEMİR,Yasemin; ÜLKÜSEVEN,Bahri; AKKURT,Barbaros; , 2-PİRİDİN / SALİSİLALDEHİD-S-PİKOLİL Tİ YOSEMİKARBAZONLARIN Zn(II) ve Pd(II) KOMPLEKSLERİ
197 DEMİR,İbrahim; PEKACAR,A. İhsan; , YENİ ÎMİNO OKSİMİN VE GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZLERİ
198 ÇETİNKAYA,Bekir; ÖZDEMİR,İsmail; DEMİR,Serpil; , YENİ KARBEN KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİ
199 DEMİRÖZÜ,Sevim; MORKAN,İzzet; KIZILYALLI,Meral; MORKAN,Uztetik Ayşe; , Na2Dy0P04 BİLEŞİĞİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
200 DERELİ,Okan; DÜZ,Bülent; İMAMOĞLU,Yavuz; , ELEKTROKİMYASAL YOLLA ELDE EDİLEN TUNGSTEN BAZLI KATALİZÖR SİSTEMİ İLE HALKA-AÇILIMI METATEZ POLİMERİZASYONU
201 DERELİ,Okan; DÜZ,Bülent; İMAMOĞLU,Yavuz; , WCU’ÜN ELEKTROKİMYASAL İNDİRGENMESİYLE OLUŞTURULAN KATALİZÖR SİSTEMİ İLE ASİKLİK DİENLERİN METATEZ (ADMET) POLİMERİZASYONU
202 DOLAZ,Mustafa; TÜMER,Mehmet; SERİN,SELAHATTİN; , TETRADENTAT SCHİFF BAZLARI ve GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU
203 DURAP,Feyyaz; AKÇAY,Mehmet; YURDAKOÇ,M.Kadir; , SÜTUNLANMIŞ KİL KATALİZÖRLERİNİN HAZIRLANMASI,KARAKTERİZASYONU VE SIVI FAZ FRİEDEL-CRAFTS ALKİLASYON REAKSİYONLARINA UYGULANMASI
204 DEMİRHAN,Nebahat; ELMALI,Tuncer Fahriye; AVCIATA,Ulvi; GÜL,Ahmet; , 1,10-FENANTROLİN ESASLI TAÇ ETER İÇEREN TİYOÜRE TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
205 ERDEN,İbrahim; GÜL,Ahmet; AVCIATA,Ulvi; DEMİRHAN,Nebahat; , 556-DİAMİNO-l,10-FENANTROLÎNDEN YENİ BİR vic-DİOKSİM LİGANDI ve BAZI METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ KARAKTERİZASYONU
206 ERTOK,Nigar; CALLİSON,D.; GARNER,C.D.; , VANADYUM(IV)-HIDPA KOMPLEKSLERİNİN İZOMERİZASYONU
207 FIRINCI,Aylin; FEYİZOĞLU,Adilhan; TÜRKYILMAZ,Murat; ALTUN,Özlem; , KÖMÜR KÜLÜNDE AĞIR METALLERİN TAYİNİ VE KULLANIM ALANLARININ İNCELENMESİ
208 ARSLAN,Mustafa; GÖRGÜLÜ,Orhan; , N-[5-METİL-l,3s4-TİYADÎAZOL-2-YL]DİTİYOKARBAMAT'IN SENTEZİ VE GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİ
209 ARSLAN,Mustafa; GÖRGÜLÜ,Orhan; , l,3-DİPİPERİDİNO-2-PROPANOL'ÜN SENTEZİ VE GEÇİŞ METAL
210 ÇETİNKAYA,Bekir; GÜRBÜZ,Nevin; SEÇKİN,Turgay; ÖZDEMİR,İsmail; , İMMOBİLİZASYONU VE KATALİTİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
211 GÜZEL,Bilgehan; ÖLÇER,Hanife; , SÜPERKRITIK KARBONDIOKSITDE ÇÖZÜNÜR NITELIKTE V/C-DıOKSıM TÜREVI LIGANT VE METAL KOMPLEKSLER SENTEZLERI
212 TUNCEL,Mehmet; GÜZEL,Bilgehan; , SALİSİLALDEHİT TÜREVİ SHİFF BAZI SENTEZİ VE METAL EKSTRAKSYONUNDA KULLANILABİLİRLİKLERİ
213 SERİN,SELAHATTİN; İSPİR,Esin; , SODYUM l,2-NAFTOKİNONMONOOKSİM-4-SULFONATIN BÂZI GEÇÎŞ METALLERİ İLE KOMPLEKSLERİNİN SENTEZLENMESİ VE KARAKTERİZASYONU
214 KAKI,Esra; TAŞÇIOĞLU,Selin; , ct-FORMİL FOSFORLU KETON ANALOGUNUN SENTEZİ VE BAZI METALLERLE VERDİKLERİ KOMPLEX YAPILARININ ARAŞTIRILMASI
215 ANDAÇ,Ömer; KARADAĞ,Ahmet; YILMAZ,T. Veysel ; , HİDROJEN-BAĞLI DİMERİK TRİS(ETANOLAMİN)KOBALT(II)TİYOSİYANAT KOMPLEKSİNİN SENTEZİ, KRİSTAL YAPISI SPEKTRAL VE TERMİK ÖZELLİĞİ
216 KARATAŞ,İbrahim; KARİPÇİN,Fatma; UÇAN,H. İsmet; , BİS(FENİLHİDROKSİMOİL KLORÜR)METAN'IN AMİN TÜREVLERİ VE BAZI GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİ SENTEZİ
217 KARİPÇİN,Fatma; KARATAŞ,İbrahim; UÇAN,H. İsmet; YAŞA,İlkay; , Cu(II), Ni(ÎI) ve Co(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ
218 KELEŞ,Mustafa; SERİNDAĞ,Osman; , YENİ METAL-FOSFIN KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE UYGULAMALARI
219 KESER,Gülnur; DEMİRHAN,Nebahat; AVCIATA,Ulvi; GÜL,Ahmet; , PENTAOKSADIAZA MAKRO HALKASI İÇEREN 1-10 FENANTROLİN TÜREVİNİN ve METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KAREKTARİZASYONU
220 HAYVALI,Zeliha; KILIÇ,Zeynel; HÖKELEK,Tuncer; , MONONÜKLEER TAÇ ETER KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE YAPILARININ AYDINLATILMASI
221 GÜLER,Ersin; KOÇYİĞİT,Özcan; , SHIFF BAZLARININ SENTEZİ VE BUNLARIN Cu(II) ve Ni(II) KOMPLEKSLERİNİN İNCELENMESİ
222 LEVENT,Abdülkadir; SÖNMEZ,Mehmet; ÖKTEN,Salih; ŞENER,Ahmet; , BİNÜKLEER HETEROSÎKLİK SCHİFF BAZ KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
223 SÖNMEZ,Mehmet; ŞENER,Ahmet; LEVENT,Abdülkadir; ŞEKERCİ,Mehmet; , 2,3-BÜTANDİON VE BENZİL İLE HETEROSİKLİK AMİNLERDEN TÜREYEN SCHİFF BAZLAR İLE BAZI GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİ
224 MAMEDOVA,L.G.; AGAYEVA,Z.R.; ZEYNALOV,S.D.; , DEVELOPING AND ÎNTRODUCTION OF HIGHLY EFFECTIVEİNHİBİTORS OF CORROSİON OF METALS TO INDUSTRY AND TECHNICO- EVALUATÎONECONOMIC
225 NAGİEV,T.M., PER-FLUOROTETRAPHENYLPORPHYRINFe(IÎI)OH/Al203-CÂTÂLYZED HYDROXYLATION OF PROPANE TO İSOPROPYL ALCOHOL
226 ÖKTEN,Salih; SÖNMEZ,Mehmet; LEVENT,Abdülkadir; ŞENER,Ahmet; , HETEROSİKLİKTİON SCHİFF BAZI VE BAZI METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ
227 ÖZDEMİR,Ümmühan; KARACAN,Nurcan; , METANSÜLFONİLHİDRAZİN LİGANDININ IIB GRUBU METALLERİ İLE OLUŞTURDUĞU KOMPLEKSLERİN SENTEZİ VE YAPILARININ AYDINLATILMASI
228 ÖZDEMİR,Ümmühan; KARACAN,Nurcan; , BİS(2-HİDROKSİASETOFENON METANSÜLFANİLHİDRAZONATO)KOBALT(II)DİHİDRAT KOMPLEKSİNİN SENTEZİ, YAPISININ AYDINLATILMASI PS II SİSTEMİNDE OKSİJEN ÇIKARTMA VERİMİNİN TAYİNİ
229 PERPELEK,Esin; ERÇAY,Ayşe; , 4-AMİNO-3-HİDRAZİNO-5-MERKAPTO-s-TRİAZOL'ÜN BAZI YENİ İMİN BİLEŞİKLERİNİN PROTONASYON SABİTLERİNİN TAYİNİ
230 SAKARYA,Nurgün, 1,2,4-TRİFOSFOLÜN KOORDİNASYON KİMYASI VE YENİ AĞ ÖRGÜLÜ BİLEŞİKLER
231 SARI,Nurşen; KARCI,Fikret; , 2-HİDROKSÎBENZALI)EHİT VE 2-HİDROKSİNAFTALDEHİT İLE YENİ HİDRAZON TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE BUNLARIN Nİ(II) KOMPLEKSLERİ
232 SARI,Nurşen, BAZI YENİ AMİNOASİT SCHIFF BAZLARININ Co (II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE YAPILARININ BELİRLENMESİ
233 AKARSU,Murat; SAYILKAN,Hikmet; ŞENER,Şadiye; SAYILKAN,Funda; , SOL-GEL PROSESİ İLE ZİRKONYUMPROPOKSİTASETOASET AMİD KOMPLEKSİNİN SENTEZİ VE FENOL ABSORPSİYONUNDA KULLANIMI
234 SAYILKAN,Funda; SAYILKAN,Hikmet; ARPAÇ,Ertuğrul; , ALÜMİNYUM-tri-sek-BÜTOKSİTİN İKİ FARKLI KELAT LİGANDIN FARKLI KOMBİNASYONLARI İLE KOMPLEKSLERİNİN HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU
235 ŞENTÜRK,Şanlı Ozan; SERT,Sema; UĞUR,Fadime; , M(CO)6 (M = Mo, W) İLE TETRAFENİLDİFOSFİN DİSÜLFÜRLER ARASINDAKİ FOTOKİMYASAL TEPKİMELER
236 SEKMECİ,Ahu; SÜLÜ,Mustafa; , KATYONİK TRİPODAL FOSFİN KOMPLEKSLERİ İLE KATALİZLENEN DİARİL KETONLARIN ASETALÎZASYONU
237 SÜLÜ,Mustafa, TRİPODAL FOSFİN LİGANDININ, CH3C{CH2P(p-Bu C6H4)}3? KATYONİK RUTENYUM KOMPLEKLERİNİN SENTEZ
238 ŞAHAN,Halil; GÖKTEPE,Hüseyin; ÜNAL,Dilek; , SİLANONLARIN ELEKTRONİK YAPILARININ VE HİDRATASYON MEKANİZMALARININ İNCELENMESİ.
239 TAŞ,Eşref; ŞAHİN,Ömer; , YENİ AMİNOOKSİM TÜREVLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE BAZI METALLERLE KOMPLEKSLERİNİN İNCELENMESİ
240 HÖKELEK,Tuncer; KILIÇ,Zeynel; SAKIYAN,İffet; , L-(+) ALANININ 2-HIDROKSI-l-NAFTALDEHIT İLE SCHIFF BAZININ X IŞINLARI KRISTALOGRAFISI İLE YAPISININ İNCELENMESİ
241 ÖZDEMİR,Ümmühan; UĞUR,Fadime; SERT,Sema; ŞENTÜRK,Şanlı Ozan; , Re(CO)5Br İLE TETRAALKÎL(FENİL)DİFOSFİN DİSÜLFÜRUER ARASINDAKİ FOTOKİMYASAL TEPKİMELER
242 ŞENTÜRK,Şanlı Ozan; SUBAŞI,Elif; UĞUR,Fadime; , TEPKİMELER
243 HÖKELEK,Tuncer; BATI,Hümeyra; BEKDEMİR,Yunus; KÜTÜK,Halil; , 2,3- DİMETİLKİNOXALİN- DİMETİLGLİOXİME(l/l)'İN SENTEZİ VE YAPISININ AYDINLATILMASI
244 TAVMAN, Aydın, l,2-BİS-(2-BENZİMİDAZOLİL)-l,2-ETANDİOL VE lABİS-(2-BENZİMÎDAZOLİL)-l,2,3,4-BUTANTETRAOL'ÜN Fe(III) ve Co(II) KOMPLEKSLERİ
245 TEMEL,Hamdi; ŞEKERCİ,Mehmet; İLHAN,Salih; , YENİ N,N'- BİS(SİNNEMALDEHİDEN)-l,2-BİS(p-AMÎNOFENOKSİ)ETAN VE GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİ
246 YAKUPHANOĞLU,F.; TEMEL,Hamdi; ŞEKERCİ,Mehmet; AYDOĞDU,Y.; , N-TOLUİL BİLEŞİĞİNİN ELEKTRİKSEL İLETKENLİĞİNİN SICAKLIĞA BAĞLILIĞI
247 SUBAŞI,Elif; UĞUR,Fadime; ŞENTÜRK,Şanlı Ozan; , Re(CO)5Br İLE DPPM(S2), DPPE(S3), DPPP(S2) ARASINDAKİ FOTOKİMYASAL TEPKİMELER
248 UĞUR,Fadime; ŞENTÜRK,Şanlı Ozan; ÖZDEMİR,Ümmühan; SERT,Sema; , ARASINDAKİ FOTOKİMYASAL TEPKİMELER II.
249 YAKUPHANOĞLU,F.; AYDOĞDU,Y.; ŞEKERCİ,Mehmet; ALKAN,C.; GÖMLEKSİZ,M.; , 6,7-0-SİKLOHEKZİLİDEN-l-AMİNO-4-AZAHEPTAN BİLEŞİĞİNİ İÇEREN Cu(II) METAL KOMPLEKSLERİNİN ELEKTRİKSEL VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİ
250 AYDOĞDU,Y.; BALABAN,Ayla; YAKUPHANOĞLU,F.; ÖZMEN,D.; ŞEKERCİ,Mehmet; ÖZDEMİR,Ümmühan; , 2-PRİDİNKARBALDEHİT TİYOSEMİKARBAZON SCHIFF BAZI KOMPLEKSLERİNİN YARIÎLETKENLİK ÖZELLİKLERİ
251 YAZICI,Ayşegül; DEMİRCİLİ,Vahan; , YENİ VIC-DIOKSİM LÎGANDININ SENTEZİ VE BAZI METAL KOMPLEKSLERİNİN İNCELENMESİ
252 KILIÇ,Adem; YEŞİLOT,Serhan; , 2,2-(2,2'-DİOKSİBİFENİL)4,4,6,6-TETRAKXOROSİKLOTRİFOSFAZATRİEN'İN PİPERAZİN İLE REAKSİYONU
253 YILDIZ,Mustafa; NAZIR,Hasan; , 2-HİDROKSİ NAFTALDEHİT VE MONO SÜBSTİTÜE 2-HİDROKSİ BENZALDEHİTLERİN AMİNO PRİDİNLER İLE SCHİFF BAZLARININ SENTEZİ VE TAUTOMERİNÎN İNCELENMESİ
254 YILDIZ,Mustafa; BÜYÜKKAYA,Fikret; , BAZI DÜZ ZİNCİRLİ SCHİFF BAZI POLİETER LİGANDLARININ SENTEZİ' VE KARAKTERİZASYONU
255 YILMAZ,Esin; SAYDAM,Sinan; ÖLÇÜLÜ,Ali; , 4-KLORMETİL-2-(2-HİDROKSİBENZİLİDENHİDRAZİNO)TİYAZOL'ÜN Co(II), Ni(H) ve Cu(II) ile VERMİŞ OLDUĞU KOMPLEKSLERİN SENTEZİ ve KAREKTERİZASYONU
256 ÖLÇÜLÜ,Ali; SAYDAM,Sinan; YILMAZ,Esin; , 4-KLORMETİL-2-(2-HİDROKSÎNAFTİLİDENHİDRAZİNO)TİYAZOL,ÜN Co(H), Ni(II) ve Cu(II) ile VERMİŞ OLDUĞU KOMPLEKSLERİN SENTEZİ ve KAREKTERİZASYONU
257 YÜKSEL,F.; DİMOGLO,A.; , BAZI PORFİRİN VE BENZERİ LİGANDLARIN VE GEÇİŞ METALLERİ KOMPLEKSLERİNİN ELEKTRONİK YAPILARI NIN VE FİZİKSEL-KİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
258 ALTIKATOĞLU,Melda, SUDA ÇÖZÜNEN POLİELEKTROLİT-ALFA AMİLAZ KOMPLEKSLERİNİN ELDESİ VE FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
259 ATACI,Neşe, SUDA ÇÖZÜNEN POLİELEKTROLİT-MUCOR-MİEHEİ RENNET KOMPLEKSLERİ ELDESİ VE FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
260 BATTALOĞLU,Rıfat; AYER,Ahmet; KAYAKIRILMAZ,Kadriye; , NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KİMYA BÖLÜMÜNDE DÖRDÜNCÜ SINIFTA ÖĞRENİM GÖREN BİR GRUP ÖĞRENCİNİN SAÇ VE SERUM ÇİNKO DÜZEYLERİNİN SAPTANMASI VE UÇ YIL ÖNCEKİ DEĞERLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI.
261 BEYDEMİR,Şükrü; ÇİFTÇİ,Mehmet; KÜFREVİOĞLU,İrhan; , KOYUN GÖZ LENSİNDEN GLUKOZ 6-FOSFAT DEHİDROGENAZ ENZİMİNİN SAFLAŞTIRILMASI VE BU ENZİM ÜZERİNE BAZI İLAÇLAR VE ANTİBİYOTİKLERİN İNHİBİSYON VEYA AKTİVASYON ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
262 KÜFREVİOĞLU,İrhan; SARAÇOĞLU,Nurullah; BÜLBÜL,Metin; , YENİ KARBONİK ANHİDRAZ İNHİBİTÖRLERİ OLAN SAFRA ASİTLERİNİN SÜLFONAMİD TÜREVLERİNİN ORGANİK SENTEZİ VE İNHİBİSYON KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ
263 CANDAN,Nilgün; TARKAN,Leman; , Ca EKSİKLİĞİNİN SUPEROKSİT DİSMUTAZ, ASKORBAT VE GUAIKOL’A BAĞIMLI PEROKSİ DAZLAR, KATALAZ ANTİOKSİDAN ENZİM AKTIVİTELERİ VE LIPID PREOKS1DASYON DÜZEYİNE ETKİS
264 ÇİFTÇİ,Mehmet; ÇİLTAŞ,Abdülkadir; ERDOĞAN,Orhan; HİSAR,Olcay; , BAZI ANTİBİYOTİKLERİN GÖKKUŞAĞI ALABALIK ERİTROSİTLERİNDE BULUNAN GLUKOZ 6-FOSFAT DEHİDROGENAZ ENZİMİ ÜZERİNE İN ETKİLERİNİN İNCELENMESİVİTRO
265 KÜFREVİOĞLU,İrhan; ÇİFTÇİ,Mehmet; ŞENYAYLA,Faruk; , BAZI İLAÇLARIN İNSAN ERİTROSİT GLUKOZ 6-FOSFAT DEHİBROGENAZ VE HEKZOKİNAZ ENZİMLERİ ÜZERİNE İN VÎTRO, SIÇAN ERİTROSİT HEKZOKİNAZ ENZİMİ ÜZERİNE İN VİVO ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
266 ÇİFTÇİ,Mehmet; ÇOBAN,Abdülkadir; KÜFREVİOĞLU,İrhan; , GLUKOZ 6-FOSFAT DEHİDROGENAZ ENZİMİNİN MAYDANOZ BİTKİSİNDEN SAFLAŞTIRILMASI VE KARAKTERİZASYONU
267 DEMİR,Halil; DOSTBİL,Nursel; , GASTROİNTESTİNAL KANSERİNDE BAZI AKUT FAZ PROTEİNLERİN İNCELENMESİ
268 DEMİR,Nazan; DEMİR,Yaşar; YIILDIRIM,Safinur; , ELEPHAS TROGONTHERİİ (KUZEYDOĞU ANADOLU STEP FİLİ; MAMUT) KEMİKLERİNDE ALKALEN FOSFATAZ ENZİMİNİN ARANMASI
269 NADAROÜLU,Hayrunnisa; DEMİR,Nazan; DEMİR,Yaşar; , KARBONİK ANHİDRAZ ENZİMİNİN ELEPHAS TROGONTHERII (KUZEYDOĞU ANADOLU STEP FİLİ; MAMUT) KEMİKLERİNDEN SAFLAŞTIRILMASI VE KARAKTERİZE EDİLMESİ
270 DEMİR,Yaşar; DEMİR,Nazan; , KARBONİK ANHİDRAZ ENZİMİNİN BALKAYA KÖMÜRÜ ÜZERİNE İMMOBİLİZASYONÜ
271 DOĞAN,Şenay; TANRISEVEN,Aziz; , İMMOBİLİZE INVERTAZ KULLANARAK İNVERT ŞEKER ÜRETİMİ
272 ERAT,Mustafa; ÇİFTÇİ,Mehmet; ŞAKİROĞLU,Halis; , BAZI ANTİBİYOTİKLERİN İNSAN ERİTROSİTLERİNDEN SAFLAŞTIRILAN GLUTATYON REDÜKTAZ ENZİMİ ÜZERİNE İN VİTRO ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
273 GÖKÇE,İsa, E. COLİ'YE TOKSİK PROTEİNLERİN E. COLİ'DE ÜRETİMİ VE SAFLAŞTIRILMASI
274 GÜLÇİN,İlhami; ALTUNDAŞ,Aliye; KÜFREVİOĞLU,İrhan; OKTAY,Münir; AKBULUT,Nihat; , YENİ BİR ANTİOKSİDANT BİLEŞİĞİN (Metil 10-metoksi-lO metil-ll-oksatrisiklo[6.2.1.ö2'7] undeka-2,4,6 trien-9-karboksilat) SENTEZİ VE ANTİOKSİDANT AKTİVİTESİNİN BELİRLENMESİ
275 GÜLÇİN,İlhami; OKTAY,Münir; KÜFREVİOĞLU,İrhan; UĞUZ,Tansu; , BAZI AROMATİK BİTKİLERİN (Salvia sclera L., Teucrium polium L., Nepeta nuda) ANTİOKSİDANT VE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ
276 HACIBEYOĞLU,İbrahim, LAKTOPEROKSİDAZ ENZİMİNİN MANDA SÜTÜNDEN SAFLAŞTIRILMASI, KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ VE ANTİBAKTERİYAL ÖZELLİĞİNİN BELİRLENMESİ
277 KARATAŞ,Fikret; SAYDAM,Sinan; KARATEPE,M.; ÖBEK,E.; SAATÇİ,Y.; , TİYAZOL LİGANDI VE BAKIR (II) KOMPLESİNİN SAZAN BALIKLARININ (CYPRINUS CARPIO L) DOKULARINDAKİ a-TOKOFEROL, RETİNOL VE C VİTAMİNİ DÜZEYLERİNE ETKİLERİ
278 TARHAN,Leman; KAYALI,Hülya; , F EQUİSETE'DE SOD,CAT,GSH-PX ENZİM AKTİVİTESİ VE LPO DÜZEYİ DEĞİŞİMİNE KARBON KAYNAĞININ ETKİSİ.
279 KOCAYUSUFPAŞAOĞLU,Münime, PEROKSİT MOLEKÜLÜ HİPOTEZİ VE SİTOKROM C OKSİDAZ - 0 2 TEPKİMESİNDE P/E ORANI
280 KOCAYUSUFPAŞAOĞLU,Münime, OKSİJEN TAŞIYICISI BİR PROTEİN'İN BOŞ ÇİFT BAKIR ÇEVRESİNİN MOLEKÜLER ORBİTALLERİ
281 KOCAYUSUFPAŞAOĞLU,Münime, PEROKSİNİTRİTİN SERUM VE TRANSFERRİN DEMİR BAĞLAMA KAPASİTELERİ ÜZERİNE ETKİSİ
282 DEMİR,Nazan; DEMİR,Yaşar; NADAROÜLU,Hayrunnisa; , ETİL-2-FENİL ASETAT VE 2-FENİL ETİL ASETAT ESTERLERİNİN BCA KATALİZÖRLÜĞÜNDE HİDROLİZİ
283 ÖNAL,Seçil; TELEFONCU,Azmi; , KİTİNDE İMMOBİLİZE EDİLEN KARPUZ ct-GALAKTOZİDAZININ KARAKTERİZASYONU
284 ÖNAL,Seçil; TELEFONCU,Azmi; , İMMOBİLİZE a-GALAKTOZİDAZIN ENDÜSTRİYEL ALANDA KULLANILABİLİRLİĞİ
285 ASKEROV,Fahrettin; DÖNMEZ,Hüseyin; TEMUR,Atilla; , AÇLIK VE SUSUZLUĞUN FARKLI ZAMANLARINDA HİPOTALAMUSUN BAZI ÇEKİRDEKLERİNDEKİ NÖRON VE GLİA HÜCRELERİNDEKÎ PROTEİN KONSANTRASYONUNDA MEYDANA GELEN HİSTOKÎMYASAL DEĞİŞİKLİKLER
286 ASKEROV,Fahrettin; TEMUR,Atilla; KARADAĞ,Hüseyin; MEHERREMOVA,Leyla; MÖVSÜMOV,Gündüz; , PROTEİNSİZ BESLENMENİN SENSOMOTOR VE LİMBİK KABUĞUN NÖRON VE GLİA HÜCRELERİNDE YAPISAL PROTEİNLERİN DEĞİŞİMİ
287 ASKEROV,Fahrettin; RUSTEMOV,Kahraman; KARADAĞ,Hüseyin; TEMUR,Atilla; , BEYİN KABUĞUNDA NÖTRAL-PEPTİD HİDROLAZLARIN AKTÎFLİĞİNE AÇLIĞIN ETKİSİ
288 ŞEN,Alaattin; TİN,Yasemin; , SIĞIR KARACİĞER VE AKCİĞER GLUTATYON S-TRANSFERAZLARIN KISMİ KARAKTERİZASYONU
289 ALPAT,Şenol; ERTAŞ,Nil; TELEFONCU,Azmi; , NADH'İN TBO ÎLE ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞININ ÇIPLAK CAMIMSI KARBON ELEKTROTTA İNCELENMESİ
290 ALPAT,Şenol; TİMUR,Suna; TELEFONCU,Azmi; , ORGANOFOSFAT PESTİSİDLERİNİN AMPEROMETRİK TAYİNİNE YÖNELİK BÜTİRİLKOLİN ESTERAZ BİYOSENSÖRÜ GELİŞTİRİLMESİ
291 TELEFONCU,Azmi; ALPAT,Şenol; , NADH OKSİDASYONUNA MEMBRAN KALINLIĞI ETKİSİNİN SELÜLOZ ASETATA KOVALENT BAĞLI TBO İLE MODİFİYE EDİLEN CAMIMSI KARBON ELEKTROTTA İNCELENMESİ
292 ARI,Zeki; DURKAN,Kübra; UYANIK,Bekir Sami; VAR,Ahmet; ERTİLAV,Nebahat; , MANİSA VE YÖRESİNDE HEMOGLOBİNOPATİ PREVALANSININ SAPTANMASI
293 ÇIRAGOV,Famil; ATASOY,Nurhavat; , p-DİKETONLARIN TÜREVLERİ ESASINDA GEÇİT VE NADİR-TOPRAK ELEMENTLERİNİN YENİ KOMPLEKSLERİ
294 ASKEROV,Fahrettin; MAHARREMOVA,Leyla; MÖVSÜMOV,Gündüz; ATASOY,Nurhavat; , PROTEİNSİZ BESLENMENİN HAYVANLARIN AKTİF ŞARTLI REFLEKTÖR FAALİYETİNE ETKİSİ
295 ATEŞ,Burhan; YILMAZ,İsmet; BİRİNCİOĞLU,Mustafa; AĞKADİR,Mustafa; , İNTESTİNAL İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA MELATONİNİN İSKEMİ ÖNCESİ VE SONRASI KORUYUCU ROLÜNÜN BELİRLENMESİ
296 USLAN,Arif H.; ÇINAR,Rabia; , KARACİĞER EKSTRAKTINDA HPLC İLE B12 VİTAMİNİ BİLEŞENLERİNİN TAYİNİ
297 ODÇIKIN,Ebru; ÖZDEMİR,Hasan; ÇİFTÇİ,Mehmet; ÇAPAOĞLU,İlyas; , HİPERTİROİDÎLİ HASTALARDA ERİTROSİT ÇİNKO SEVİYESİ VE KARBONİK ANHİDRAZ, HEKZOKİNAZ, GLUKOZ-6-FOSFAT DEHİDROGENAZ ENZİM AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ
298 DEMİR,Halit, KANSERLİ HASTALARDA SERUM, LİPİT, TOPLAM PROTEİN VE LİPOPROTEİN DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI
299 DEMİR,Halit, KANSERLİ HASTALARDA TÜMÖR MARKERLERİN ÖNEMİ
300 DEMİR,Halit; KAVAL,Elif; DOSTBİL,Nursel; , ALKALİFÎLİK Baclllus spMe PLASMİDE BAĞLI GÜMÜŞ DİRENÇLİLİĞİ
301 DEMİR,Halit; DOSTBİL,Nursel; GÖKALP,Faik; , AĞRI BÖLGESİNDE YAŞAYAN KOYUNLARDA KAN SERUMLARINDA BAZI MİNERAL MADDELERİN ARAŞTIRILMASI
302 ELMASTAŞ,Mahfuz; IŞILDAK,Ömer; KEHA,Edip; , TOKAT ŞEHİR MERKEZİ VE KÖYLERİNDE YAŞAYAN ANNELERİN ANNE SÜTÜ TOTAL PROTEİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
303 YILMAZ,Necmettin; ELMASTAŞ,Mahfuz; AKTAŞ,Mehmet; , TEREYAĞI VE ZEYTÎNYAĞINCA ZENGİN DİYETİN ERİTROSİT MEMBRAN KOLESTEROLÜ ÜZERİNE ETKİSİ
304 GENÇ,Mahmut, ENZİMATİK LESİTİN MODİFİKASYONU
305 LAKEY,Jeremy; GÖKÇE,İsa; , SEKONDER YAPISI OLMAYAN PROTEİN PARÇALARININ ÜRETİLMESİ İÇİN YENİ BÎR FÜZYON KAVRAMI
306 GÜNEY,Funda; BAYSAL,Şenay; USLAN,Arif H.; , IMMOBİLİZE ÜREAZ/ALADH ENZİM SİSTEMİNİN HAZIRLANMASI VE KAN ÜRE DÜZEYİNİN DÜŞÜRÜLMESİ
307 KARATAŞ,Fikret, SİGARA KULLANAN ANNELERİN SÜTLERİNDEKİ OROTİK ASİT DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI
308 KILINÇ,Ali; ÖNAL,Seçil; , LİPAZ İMMOBİLİZASYONÜNDA EUPERGİT TAŞIYICILAR
309 KIZIL,Murat; KIZIL,Göksel; YAVUZ,Murat; AYTEKİN,Çetin; PİRİNÇÇİOĞLU,Necmettin; , CEDRUSLİBANÎveABİES CÎLÎCÎCA' DAN ELDE EDİLEN REÇİNELERİN İN VÎTRO ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI
310 KOLAYLI,Sevgi; KAKLIKAYA,Neşe; KÜÇÜK,Murat; BURUK,Kurtuluş; , Sarımsak(aUium sativum /.), SOĞAN {allium cepa /.), ISIRGAN (urtica dioica) VE MAYDANOZ ipetroselium crispum) BİTKİLERİNİN TOTAL ANTİOKSİDAN VE ANTİMİKROBİAL ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
311 KÜÇÜK,Murat; ÖZEKİN,Aysel; ALVER,Ahmet; KOLAYLI,Sevgi; , MALNUTRİSYONLU ÇOCUKLARDA TOTAL ANTİOKSİDAN KAPASİTENİN İNCELENMESİ
312 DEMİR,Halit; KUBİLAY,Şenol; YALÇINKAYA,Zeki; , SU KAMIŞI SAPLARININ BAZI BİYOKİMYASAL VE TERMOKİMYASAL DÖNÜŞÜM İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ
313 KARA,Cemil; KURTUL,Naciye; ÇİL,M.Yaşar; , ACHANTHOBRAMA MARMİD'İN DİŞİ BİREYLERİNDE KAS DOKUSU YAĞ ASİDİ BİLEŞİMİNİN ÜREME ZAMANINA BAĞLI OLARAK DEĞİŞİMİ
314 KARA,Cemil; KURTUL,Naciye; , ACHANTHOBRAMA MARMÎD'İN ERKEK BİREYLERİNDE KAS DOKUSU YAĞ ASİDİ BİLEŞİMİNİN ÜREME ZAMANINA BAĞLI OLARAK DEĞİŞİMİ
315 KÜÇÜK,Murat; ALVER,Ahmet; KOLAYLI,Sevgi; ÖZEKİN,Aysel; , KORDON KANI VE ANNE KANI TOPLAM ANTİOKSIDAN KAPASİTELERİNİN VE MDA SEVİYELERİNİN İNCELENMESİ
316 OKUTUCU,Burcu; TELEFONCU,Azmi; , SELÜLOZ ASETATA DNA İMMOBİLİZASYONU
317 ORAL,Belinda; NALBANTOĞLU,Barbaros; , ISPANAK YAPRAKLARINDA NİTRAT REDÜKTAZ AKTİVİTESİ ÜZERİNE SALİSİLİK ASİT ETKİSİNİN İNCELENMESİ
318 ÖNAL,Seçil; TELEFONCU,Azmi; , KARPUZ {Cürullus vulgaris) a-GALAKTOZİDAZININ İMMOBİLİZASYONU İÇİN KİTİN VE AMBERLİTE IRA-938'İN KIYASLANMASI
319 ÖNAL,Seçil; TELEFONCU,Azmi; AKYILMAZ,Erol; TİMUR,Suna; , LİPOKSİGENAZ TEMELLİ SPEKTROFOTOMETRİK YÖNTEM İLE ESANSİYEL YAĞ ASİTLERİNİN TAYİNİ
320 ÖZDEMİR,Yüksel; AKSOY,Nurten; , MAKROMOLEKÜLLERİN İNCELENMESİNDE AGAROZ JEL ELEKTROFOREZİNİN POLİAKRİLAMİD JEL ELEKTROFOREZÎNE ÜSTÜNLÜĞÜ
321 ÖZEKİN,Aysel; DEĞER,Orhan; , OKSİDE LDL TAYİNİ İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ YENİ BİR METOD
322 KORKMAZ,Halil; ÖZEN,Tevfik; , GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Salmo gairneri) KARACİĞER MİKROZOMLARINDAN NADPH-CYT. P450 VE NADH-FERRİSİYANİT REDÜKTAZIN KISMEN SAFLAŞTIRILMASI, KAREKTERİZSYONU VE
323 YILMAZ,Ökkeş; ASLAN,Fatih; KIRBAĞ,Sevda; ARSLAN,Mustafa; ÖZTÜRK, Ali İhsan; , N~Dİ(SİKLOPENTOKSİ)FOSFORİl-P-TRİ(SİKLOPENTOKSİ) MONOFOSFAZENİN BİYOLOJİK ETKİLERİ
324 YILMAZ,Ökkeş; ASLAN,Fatih; ÖZTÜRK, Ali İhsan; KIRBAĞ,Sevda; ARSLAN,Mustafa; VANLI,S.Nagehan; , N-DİFENİLFOSFORİL-P-TRİFENİLMONOFOSFAZEN VE N-Dİ(o- TOLİL)FOSFORİL-P-TRİ(o-TOLİL) MONOSFAZEN BİLEŞİKLERİNİN BİYOLOJİK ETKİLERİ
325 SEZGİNTÜRK,Kemal M.; DİNÇKAYA Erhan; , MANTAR (Agaricus bisporus)DOKV HOMOJENATI TEMELLİ POLİFENOL OKSİDAZ BİYOSENSÖRÜNÜN İNHİBİTÖR ELEKTRODU OLARAK SÜLFİT TAYİNİ AMACIYLA KULLANILMASI
326 SEZGİNTÜRK,Kemal M.; DİNÇKAYA Erhan; , OKZALAT TAYİNİ İÇİN ISPANAK DOKU HOMOJENATI TEMELLİ YENİ BİR BİYOSENSÖR
327 TANRISEVEN,Aziz; DOĞAN,Şenay; , İMMOBİLİZE DEXTRANSUCRASE KULLANARAK İZOMALTOOLİGOSAKKARİTLERİN ÜRETİMİ
328 NALBANTOĞLU,Barbaros; ATICI,Ökkeş; TAŞGIN,Esen; , KIŞLIK BUĞDAY YAPRAKLARINDA DONMA HASARI ÜZERİNE SALİSİLİK ASİDİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ
329 UĞURLU,Mehmet; UĞURLU,Nezihe; GÜLSÜ,Aydan; BAKAN,Ebubekir; , BAZI HASTALIKLARDA IEF METODU İLE BOS PROTEİN ELEKTROFOREZİ
330 UYANIK,Bekir Sami; ARI,Zeki; ONUR,Ece; VAR,Ahmet; ÖZDEN,Banu; , DİGOKSİN ÖLÇÜMÜNDE KULLANILAN İKİ FARKLI YÖNTEMİN ANALİTİK PERFORMANSININ KARŞILAŞTIRILMASI
331 YEŞİLOĞLU,Yeşim; SAĞIROĞLU,Ayten; , FARKLI TAŞIYICILARIN TRİPSİN İMMOBİLİZASYONU ÜZERİNE ETKİSİ
332 YEŞİLOĞLU,Yeşim; SAĞIROĞLU,Ayten; , PANKREATİK TRİPSİN'İN ALÜMİNA(A1203) ÜZERİNDE İMMOBİLİZASYONU
333 AKÇAY,Hüsamettin; OĞUZ,Ayşe; KARAPİRE,Canan; , GEDİZ VE BÜYÜK MENDERES NEHİR SEDİMENTLERİNDE AĞIR METAL KİRLİLİK DÜZEYİ VE TÜRLENDÎRME ÇALIŞMALARI
334 ATANUR,Osman Malik; KUŞVURAN,Erdal; IRMAK,Sibel; ERBATUR,Gaye; ERBATUR,Oktay; , 2,4-DİKLOROFENOKSİASETİK ASİTİN SULU ORTAMDA FENTON, FOTO-FENTON VE ISLAK HAVA OKSİDASYONU YÖNTEMLERİ İLE PARÇALANMA SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ
335 BALCIOĞLU,Akmehmet; ÖTKER,Merih; , ANTİBİYOTİK ATIKSULARININ 0 3 , OMıOz PROSESLERİ İLE ARITILMASI
336 BÜYÜKTAŞ,Birsen, DOĞAL SU KAYNAKLARINDA POLİNÜKLEER AROMATİK HİDROKARBONLARIN (PAH) GC/MS YÖNTEMİ İLE ANALİZİ
337 GÖNÜLŞEN,Rüya; YILDIZ,Nuray; KAPUCU,Hamdi; ÇALIMLI,Ayla; , ODTMA-BENTONİTİNE BENZOİK ASİT ADSORPSİYONUNUN CEVAP YÜZEY YÖNTEMİ (rsm) İLE İNCELENMESİ
338 ÇETİN,Şenay; AYBERK,Savaş; VELİYEVA,Sevil; BAKOĞLU,Mithat; OKTOR,Kadriye; , İZMİT KLİNİK VE TEHLİKELİ ATIKLAR YAKMA VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ'NDE PROSES TANITIMI VE HALOJENLERİN PROSESTEKİ YERİ
339 DEMİRAK,Ahmet; BALCI,Ahmet; , YATAĞAN (MUĞLA) VE ÇEVRESİNDE YAĞMUR SUYUNUN BAZI KİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
340 DEMİRER,Sibel; BOWERS,Alan; , TRÎKLOROETİLENİN ELEMENTEL DEMİR İLE İNDİRGENMESİNDE YÜZEY OKSİTLERİNİN VE OKSİJENİN ETKİSİ
341 ERTEN,Hasan, RADYOAKTİF ATIKLARIN ÇEVRE İLE ETKİLEŞİMİNİN RADYOKİMYASAL VE SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ
342 EŞREFOVA,Refik; EŞREFOVA,Gülnare; EŞREFOVA,Eşref; AGAYEVA,Hanim; , PETROL RAFİNERLERİNİN ARTIKLARINDAN METALLARIN MEKANİK KESME İLE İMALATINDA KULLANILAN YENİ YÜKSEK ETKİLİ YAĞLAYICISOĞUTUCU SIVILARIN ALINMASI
343 GÖNÜLŞEN,Rüya; YILDIZ,Nuray; ÇALIMLI,Ayla; , ÇİFT KATYONLU ORGANOBENTONİTLERE ORGANİK KİRLETİCİLERİN ADSORPSİYONU
344 IRMAK,Sibel; AKGERMAN,Aydın; ERBATUR,Gaye; ERBATUR,Oktay; , ATIKSULARDA MEVCUT ENDOKRİN YIKICI MADDE İVP-ESTRADİOL'UN 0 3 VE O3/UV REAKTİFLERİ İLE PARÇALANMASININ İNCELENMESİ
345 KARACA,Ferhat; ÖLMEZ,İlhan; ARAS,Namık K.; , SU ORTAMINDA ÇÖZÜNMÜŞ CIVA KLORÜR'ÜN DAVRANIŞININ RADYOAKTİF İZLEYİCİ KULLANILARAK İNCELENMESİ METODU
346 KOÇAK,Süleyman; AYCAN,Şule; AYCAN,Hasan; HAKLI,Özgül; KAYNAR,Ümit; , KULA KİLİ ÜZERİNE AĞIR METAL ADSORPSİYONUNUN POLOGRAFİG OLARAK İZLENMESİ
347 KUŞVURAN,Erdal; IRMAK,Sibel; ATANUR,Osman Malik; ERBATUR,Oktay; , Na-MONTMORİLLONİT VE AKTİF KARBONA ADSORBLANMIŞ POLİKLORLU ORGANİKLERİN İLERİ OKSİDASYON YÖNTEMLERİ İLE GİDERİLMESİ ÜZERİNE BİR MODEL ÇALIŞMA
348 ARMAĞAN,Tuğrul; GÜNASLAN,Ülkü; İŞLER,Rahim; OKUMUŞ,Sevim; , METANLAMA KATALİZÖRÜ KULLANARAK ÇEVREDE CO ARANMASI
349 PAMUK,Diren; KÜSEFOĞLU,Selim; , KENT ORTAMINDAKİ EVLERDE SIKÇA KARŞILAŞILAN SENTETİK KİMYASAL MADDELER
350 SAÇAN,Melek ; BALCIOĞLU,Akmehmet; , SENTETİK BOYA BANYOSUNUN DENİZ ALGİ İLE BİODEGREDASYONU
351 ÇEÇEN,Ferhan; YANSIN,Çiğdem; , DÜZENLİ DEPOLAMA SIZINTI SULARINDA SEYRELME VE MANOMETRİK YÖNTEMLERLE BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOI) ÖLÇÜMÜ
352 GÜR,Kemal; AHMEDOVA,Gülnara; , İÇME SULARININ KALİTESİNİN GELİŞİMİNDE YENİ DEZENFEKSİYON YÖNTEMİ
353 AHMEDOVA,Gülnara; BANANYARLI,S.; NOVRUZOVA,F.; ZADE,P.; , PETROL ATIK SULARINDAN BOR VE ONUN BİRLEŞMELERİNİN AYRILMASI VE GÜBRELERDE MİKROELEMENT OLARAK KULLANILMASI
354 ERTEN,Hasan; SHAAWAN,T.; ATESİN,C.; , Li, Na VE K İYONLARI İLE DOYURULMUŞ BENTONİT KİLİNDE Cs ADSORBLANMASI
355 BALCIOĞLU,Akmehmet; SAÇAN,Melek ; ALATON,İdil; , OZONLAMA PROSESİNİN SENTETİK TEKSTİL REAKTİF BOYA BANYO ATIKSUYUNA UYGULANMASI
356 GÖRMEN,Belsin; ERBATUR,Oktay; , FARKLI YÖNTEMLERLE METAL YÜKLENEN GRAFİT KEÇE ELEKTRODLARIN ELEKTRO-FENTON YÖNTEMİ İLE REFRAKTER ORGANİKLERİN PARÇALANMASINDAKİ ETKİNLİKLERİNİN KIYASLANMASI
357 EŞREFOVA,Refik; EŞREFOVA,Gülnare; EŞREFOVA,Eşref; AGAYEVA,Hanim; , KATALİTİK KREKİNG KATALİZATORUNUN REJİNERE OLUNMASINDA CO' nun C02 ye OKSİDLEŞMESİNİN KİNETİĞİ
358 GÜMGÜM,Bahattin; ÖZTÜRK,Gülşen; AKBA,Osman; BAYSAL,Akın; , DİCLE NEHRİ SEDİMENTİNDEKİ AĞIR METALLERİN KADEMELİ EKSTRAKSİYONU
359 KAYNAR,Ümit; AYCAN,Şule; HAKLI,Özgül; ERSOY,N.; , ENDÜSTRİYEL ATIKLARDAKİ Cu(II) KİRLİLİĞİNİN GİDERİLMESİNDE KULLANILABİLİR OLAN "UÇUCU KÜL" İLE DOĞAL MATERYALLERDEN "KULA KİLİ»NİN KARŞILAŞTIRILMASI
360 ÖTER,Özlem; AKÇAY,Hüsamettin; ALPAT,Sibel; , DOĞAL KLİNOPTİLOLİTİN Cu+2 ve Co2+ DEĞİŞTİRME ÖZELLİĞİNİN MODİFİKASYONA BAĞLI OLARAK DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ
361 AİLEN,G.; ERTEN,Hasan; SHAAWAN,T.; HALLOM,K.; , Sr2* İYONUNUN BAZI KİL MİNERALLERİN CE TUTULMASININ XPS ve XRD YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ
362 YENER,Jülide; KOPAÇ,Türkan; , TEKSTİL BOYALARININ AMBERLİT XAD-4 ÜZERİNE ABSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ
363 YILDIZ,Emel; BOZTEPE,Hamit; , DİREK DİSPERS BAZİK VE REAKTİF BOYALARIN OZONLANMASI
364 YILDIZ,Emel; BOZTEPE,Hamit; , HFANS VE HFANS-Cr ASİDİK AZO BOYARMADDELERİN OZONLANMASI
365 ABBASOĞLU,Rıza; YILMAZ,Sevil; , ADAMANTİLİDENADAMANTAN VE TÜREVLERİNİN BROM MOLEKÜLÜ İLE OLUŞTURDUKLARI MOLEKÜLER KOMPLEKSLERİN KUANTUM KİMYASAL İNCELENMESİ, ELEKTRONİK VE STERİK ETKİLER
366 ABBASOĞLU,Rıza; YILMAZ,Sevil; , PENTASİKLO[8.2.1.14'7.02'9.03,83DEKA-5,11-DİEN MOLEKÜLÜNDE ORBİTAL ETKİLEŞMELERİNİN TEORİK İNCELENMESİ
367 ABBASOĞLU,Rıza; YILMAZ,Sevil; , ANTİTÜMÖR FENİLKİNOLİN-8-KARBOKSAMÎD MOLEKÜLÜNÜN MOLEKÜLER MEKANİK İNCELENMESİ
368 AHMEDOVA,Cevran; SADİGOV,F.; MAMEDOVA,S.; , CHARACTER OF INTERACTION İN SYSTEMS Sb2Se3-CeSe AND Bi2Se3-CeSe.
369 AHMEDOVA,Cevran; ALİŞOĞLU,Vahit; , NH4H2P02-H2 0 SİSTEMİNİN 0°C'DE İZOTERMİK YÖNTEMLE ÇÖZÜNÜRLÜLÜĞÜNÜN, YOĞUNLUĞUNUN VE VİSKOSİTESİNİN ARAŞTIRILMASI
370 AHMEDOVA,Cevran; SADİGOV,F.; CEFEROVA,Y.; , RESEARCH OF Sb2Se3 (Bi2Se3)-TmSe. SYSTEMS
371 AL,Metin; ÇETİŞLİ,Halil; , HİDRATE ÇİMENTO HAMURUNUN ASİDÎK ORTAMDA ÇÖZÜNDÜRME KİNETİĞİ
372 AYRANCI,Erol; AKGÜL,Gökçen; , DAVRANIŞLARININ GÖRÜNÜR MOLAR HACİM VE VİSKOZİTE ÖLÇÜMLERİYLE İNCELENMESİ
373 DOĞAN,Mehmet; ALKAN,Mahir; , PERLİT YÜZEYİNE Cu(II)'NİN ADSORPSİYONÜ
374 AVCI,Yonca; ERBİL,Yıldırım; , TOLUENİN DİFÜZYON SABİTİNİN TAYİNİ VE TEFLON ÜZERİNDEKİ TOLUEN DAMLASININ BUHARLAŞMA HIZIYLA İLİŞKİSİ
375 AVİYENİE,Viktorya; HAUK,Kendall; , IRELAND-CLAİSEN TEPKİMESİNDE STEREOSELEKTİVİTENİN MODELLENMESİ
376 AYDIN,R.; GİZİR,M. A.; YEŞİLKAYNAK,T.; BALUN,D.; PALAMUT,N.; ATILAN,T.; KÖLELİ,F.; , C02 'İN POLİANİLİN ELEKTROTLA YÜKSEK BASINÇ ALTINDA VE APROTİK ORTAMDA İNDİRGENMESİ
377 BALTA,Bülent; AVİYENTE,Vitorya; , GLİSİN İZOMERLERİNİN KARARLILIĞINDA YÜK AKTARIMI ETKİLEŞİMLERİNİN ROLÜ
378 AYDIN,R.; GİZİR,M. A.; YEŞİLKAYNAK,T.; BALUN,D.; PALAMUT,N.; ATILAN,T.; KÖLELİ,F.; , C02'NİN YÜKSEK BASINÇ ALTINDA DEĞİŞİK ELEKTROT VE ELEKTROLİTLERDE İNDİRGENMESİ
379 ÇAKIR,Semiha; BİÇER,Ender; BULUT,İclal; COŞKUN,Emine; ÇAKIR,Osman; , HOMOSİSTEİNİN, FOLİK ASİT VE Ni(H) VARLIĞINDA VOLTAMETRİK DAVRANIŞLARI
380 BİÇER,Nilgün; ALTUNATA,Turhan; , İNHİBİSYON KİNETİĞİ VE MEKANİZMASININ İNCELENMESİ VE KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI
381 ÖZKAN,Hikmet; CEYHAN,Özlem; ULUSOY,Ulvi; , BAZI KATYONİK BOYAR MADDELERİN ZEOLİT ÜZERİNE ADSORPSİYON TERMODİNAMİĞİNİN İNCELENMESİ
382 SAN,Nevim; HATİPOĞLU,Arzu; ÇINAR,Zekiye; , 3-KLOROFENOLÜN SULU T i 0 2 SUSPANSİYONLARINDAKİ FOTOKATALİTİK DEGRADASYON KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ
383 DEMİRBAŞ,Erhan; ASLAN,Hasan Muhammed; , BUHAR FAZINDA NbCls'ÜN KOHERENT ANTİ-STOKES RAMAN DAĞILMASIYLA (CARS) İNCELENMESİ
384 ALKAN,Mahir; DOĞAN,Mehmet; , PERLİT ÖRNEKLERİ KULLANILARAK SULU ÇÖZELTİLERDEN METİL VİOLET'İN GİDERİMİ
385 GÜRSES,Ahmet; YALÇIN,Mehmet; SÖZBİLİR,Mustafa; DOĞAR,Çetin; , TOZ AKTİF KARBON ÜZERİNE KATYONIK BİR YÜZEY AKTİF MADDENİN ADSORPSİYON TERMODİNAMİĞİNİN ve MEKANİZMASININ İNCELENMESİ
386 DUMAN,Osman; AYRANCI,Erol; , KÜÇÜK İYONLARIN BOVİN SERUM ALBUMİNE BAĞLANMASININ İYON SEÇİCİ ELEKTROTLARLA İNCELENMESİ
387 ERBİL,Yıldırım; NEWTON,M.; MCHALE,G.; , KATI ÜZERİNDEKİ SİVİ FİLMLERİN BUHARLAŞMA HIZI VE BUNUN YÜZEYLERARASI GERİLİMLE İLİŞKİSİ
388 ERTURAN,Seyfettin; YALÇIN,Mustafa; , 4-DİMETİL SİNNAMALDEHİT TÜREVLERİNİN SİKLOVOLTAMETRİK İNCELENMESİ
389 ERTURAN,Seyfettin; YALÇIN,Mustafa; , BAZI ORGANOMETALİK SELENYUM VE TELLERYUM KLORÜR BİLEŞİKLERİNİN ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞLARI
390 GENEL,Yaşar; EYNULLAYEV,Arif; RUSTAMOVA,Fatma; ABBASOVA,Rena; ALLAZOV,Mahmut; , KROM ve İTERBİYUMUN BAZI SÜLFÜRLERİNİN SENTEZLENMESİ VE ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
391 GENEL,Yaşar; İLYASLI,T. M.; EYNULLAYEV,Arif; SADIKOV,F.M; SÜLEYMANOVA,A.A; MAHMUDOVA,A.S.; , Ho-As-Se ve Tm-As-Se SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ
392 GÖKTÜRK,Sinem; TUNÇAY,Melda; , SAFRANİN-O'NUN SODYUMLAURİLSÜLFAT İLE ETKİLEŞİMİNİN İNCELENMESİ
393 KANDEMİRLİ,F., ELEKTRON TOPOLOJİK YAKLAŞIMI KULLANARAK KANABİNOİD AGONİSTLERİN YAPI AKTİVİTE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
394 KARAOĞLAN,Sevim, DÎALLİLMALONAMİD/AKRİLAMİD JELİ İLE METİLEN BİSAKRİLAMİD/AKRİLAMİD JELİNİN Na-BENTONİTTE, REOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
395 ALTUN,S.; KILIÇ,H.; GÜNDÜZ,C.; BERKEM,M.L.; , BAZI KUMARİN BİLEŞİKLERİNİN GÖRÜNÜR ASİT DİSSOSİASYON SABİTLERİ (psKa) NİN SPEKTROFOTOMETRİK YÖNTEMLE TAYİNİ
396 KONUKLAR,F.; AVİYENTE,Vitorya; RUİZ-LOPEZ,M.; MONARA,G.; , SUKSİNİMİDİN HİDROLİZ MEKANİZMASININ TEORİK OLARAK İNCELENMESİ
397 KURBANLI,R.; BAYRAMOV,D.; PEHLİVAN,D.; KURBANLI,S.; DURMUŞ,H.; , DİEN HİDROKARBONLARIN ELEKTROKİMYASAL KLORHİDRİNLEŞMESİ REAKSİYONUN POTENSİODİNAMİK VE KRONOPOTENSİOMETRİK YÖNTEMLE ARAŞTIRILMASI
398 MENEK,Necati; EREN,Erdal; TOPÇU,Saim; , ALKALİ pH'DA HİDROJEN PEROKSİTLE 5-ME-TAR'IN BOZUNMA KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ
399 ÖZDEMİR,Günseli; KOHEN,Rashel; EXEROWA,Dotchi; , RHAMNOLİPİD ÇÖZELTİLERİYLE İNCE KÖPÜK FİLMİ OLUŞTURMA ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
400 ÖZPOZAN,Talat; SCHRADER,Bernhara; , NORMAL KOORDİNAT ANALİZİNİN VİNİL ASETAT POLİMERLEŞMESİNE UYGULANMASI VE DENEYSEL SPEKTRUMUN SİMULASYONU
401 SÜZER,Şefik, SİNKROTRON IŞINIMI VE YÜZEY ÇALIŞMALARI
402 ŞİMŞEK,Selçuk; ULUSOY,Ulvi; CEYHAN,Özlem; , ÜREAZIN BENTONİT, POLİAKRÎLAMİT VE POLİAKRİLAMİT-BENTONİT KOMPOZİTİ ÜZERİNE ADSORPSİYON VE KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ
403 TABAK,Ahmet; ÇAĞLAR,Bülent; AFŞİN,Beytullah; , KAOLİN-DÎMETİLSÜLFOKSİT ARA-YÜZEYÎNDE BENZAMİD MOLEKÜLÜNÜN ARAYA GÎREBÎLİRLİĞİ
404 TALİBOV,M.M., THE EXPERIENCE OE EXPLOITATION AND USE OF LOW-CONGEAUNG INHIBITORS FOR THE PROTECTION OF STEEL EQUÎPMENT İN THE OIL AND GAS INDUSTRY
405 TEKİN,Gamze; ALKAN,Mahir; , KALSİNE ULEKSİTİN AMONYUM KLORÜR ÇÖZELTİLERİ İÇİNDE ÇÖZÜNME KİNETİĞİ
406 TÜZÜN,Nurcan S.; AVİYENTE,Vitorya; HOUK,N.; , DİALİLAMONYÜM MONOMERLERİNİN SİKLOPOLİMERİZASYON TEPKİMELERİNİN HESAPSAL YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ
407 UZUN,İlhan; GÜZEL,Fuat; , SULU ÇÖZELTİDEN MCM-CHİTOSAN İLE ORANJII ve KRİSTAL VİYOLE ADSORPSİYONUNUN KİNETİKSEL VE TERMODİNAMİKSEL OLARAK İNCELENMESİ
408 UZUN,İlhan; GÜZEL,Fuat; , SULU ÇÖZELTİDEN CHİTOSAN İLE ORANJ II ve KRİSTAL VİYOLE ADSORPSİYONUNUN KİNETİKSEL VE TERMODİNAMİKSEL OLARAK İNCELENMESİ
409 TEKİN,Adem; YURTSEVER,Mnine; , İKİ RİLEŞENLİ GAZ YIĞINLARININ FAZ GEÇİŞ ÖZELLİKLERİNİN MOLEKÜLER DİNAMİK SİMULASYONU İLE İNCELENMESİ
410 ACEMİOĞLU,Bilal; ALMA,Mehmet Hakkı; , SULU ÇÖZELTİDEN Cu(II) İYONLARININ SELÜLOZ YÜZEYİNE ADSORPSİYONUN İNCELENMESİ
411 ACEMİOĞLU,Bilal; ALMA,Mehmet Hakkı; , MT KATALİZÖRLÜĞÜNDE ODUNUN FENOLLEŞTİRİLMESİ REAKSİYONUN KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ
412 ALTINBAŞ,Özgül; GİZİR,M. A.; AKBAŞ,Ahmet; , FENOLÜN HOMOJEN VE HETEROJEN KATALİTİK SUBKRİTİK SU (WET-AİR) OKSİDASYONU
413 BAYRAK,Yüksel; GEÇGEL,Ünal; İŞCAN,Mehmet; , TRİTON X-10Q, n-HEPTAN, SU SİSTEMLERİNİN FAZ İNVERSİYON SICAKLIĞI
414 BAYRAK,Yüksel; TOPALLAR,Hüseyin; , DOYMUŞ VE DOYMAMIŞ YAĞ ASİDLERİNİN YÜZEY GERİLİMLERİ
415 BULUT,Yasemin; AYDIN,Haluk; ZEKİ,Tez; , ROBİNİA PSEUDUACACİA'DAN ELDE EDİLEN ADSORPLAYICILAYICI İLE SULU ÇÖZELTİDEN METAL KOMPLEKS BOYARMADDELERİN UZAKLAŞTIRILMASI
416 ARAS,Namık K.; KILDIR,M.; BÜYÜKMUMCU,Zeki; , ÇOK KANALLI NÜKLEER BÖLÜNME MODELİNDE OLUŞAN ÜRÜNLERİN YAYDIĞI NÖTRONLARIN MONTE CARLO HESAPLAMALARI
417 AYDOĞDU,Y.; YAKUPHANOĞLU,F.; AYDOĞDU,A.; COŞKUN,M.; ŞEKERCİ,M.; TOPAL,G; ERCAN,İ.; , N-FENİLANTRANİLİK ASİT VE BÎS(N-FENİL-o-KARBOKSİANİLİNO) TELLERYUM (IV)BROMÜRÜN ELEKTRON SPİN REZONANS VE YÜK GEÇİŞ ÖLÇÜMLERİ
418 DEMİRBAŞ,Özkan; ALKAN,Mahir; DOĞAN,Mehmet; , SULU ÇÖZELTİLERDEN VİKTORYA MAVİSİNİN PERLİT ÖRNEKLERİ YÜZEYİNE ADSORPSİYONU
419 AKGEMCİ,G. Emine; ALPOĞUZ,H. Korkmaz; GÜĞÜL,Hilal; ATALAY,Tevfik; ERSÖZ,Mustafa; , FORMİK ASİT ve SÜLFÜRİK ASİDİN DİFÜZYON DİALİZİ İLE ÇEŞİTLİ ANYON DEĞİŞTİRİCİ MEMBRANLARDAN TRANSPORTU
420 ALPOĞUZ,H. Korkmaz; AKGEMCİ,G. Emine; GÜĞÜL,Hilal; ERSÖZ,Mustafa; , Hg2* KATYONUNUN KALİKS[n]AREN TAŞIYICILARI KULANILARAK SIVI MEMBRANLARDAKİ TRANSPORTUNUN KİNETİK ANALİZİ
421 AKÇURİNA,Tanzila; GENEL,Yaşar; KUL,Rıza; HASANOV,Beybala; , ALKİL FENOLYAT TİPLİ KATKILAR SENTEZİ ZAMANI ALKİL FENOLÜN FORMALDEHİTLE KONDENSASYON PROSESİNİN TERMO ANALİTİK İNCELENMESİ
422 GENEL,Yaşar; MEMMEDOV,S.; AHMEDOV,E.; ALİYEV,İ.; , KOMBİNE EDİLMİŞ İZOMERLEŞME PROSESİ İLE YÜKSEK OKTANLI EKOLOJİ TEMİZ BENZEN ELDE EDİLMESİ
423 GÜVEN,Alaattin; HÜR,Deniz; , BAZI PİRİDAZİN TÜREVLERİNİN ASİTLİK SABİTLERİNİN HESAPLANMASI
424 ÇINAR,Zekiye; HATİPOĞLU,Arzu; , ELEKTRONEGATİF GRUPLARIN PEROKSİL RADİKALLERİNİN YAPI VE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN TEORİK İNCELENMESİ
425 KANDEMİRLİ,F.; TOKAY,N.; SHVETS,M.; DİMOGLO,A.; , ELEKTRON TOPOLOJİK METODU KULLANARAK YEM STEROİD ALDOSTERONLARIN YAPI-AKTÎVITE İLİŞKİSİ
426 MENEK,Necati; KARAMAN,Yeliz; TOPÇU,Saim; , 8-HİDROKSİ-7-(4-SULFO-l-NAFTÎLAZO)-5-KİNOLİN SULFONİK ASİTNİ KOMPLEKSİNİN VOLTAMETRİK VE SPEKTROSKOPİK İNCELENMESİ
427 KARAOĞLAN,Sevim, DİALLİLMALONAMİD/AKRİLÂMİD, BİSAKRÎLAMİD/AKRİLAMİD/AKRİLAMİD VE DİALLİLMALONAMİD/AKRİLİK ASİT HİDROJELLERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE BAZI TEKSTİL BOYALARIN ADSORBSİYONU
428 KARAOĞLAN,Sevim, SABİT KONSANTRASYON VE FARKLI SICAKLIKLARDA YAPILAN DİALLİLMALONAMİD/AKRİLÂMİD JELLERİYLE, BİSAKRİLAMİD/AKRİLAMÎD JELLERİNİN ŞİŞME, BÜZÜLMESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
429 KOLCU,Atadinç Feyza; AVİYENTE,Vitorya; , HİDROJEN PEROKSİTTEN OH RADİKALİ İLE HİDROJEN KOPARILMA TEPKİMESİNİN KİNETİK AÇIDAN İNCELENMESİ
430 ERAL,Meral; KÜTAHYALI,Ceren; , ASİDİK ORTAMLARDAN URANYUM ADSORPSİYONUNDA TBP İMPREGNE EDİLMİŞ AKTİF KARBONLARIN KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ
431 MANZAK,A.; KUMBASAR,R.A.; TUTKUN,O.; , LAKTİK ASİDİN SIVI MEMBRANLARLA EKSTRAKSİYONU
432 MAVİOĞLU,Ebru; ARZIK,Sevgi; ÇELEBİ,Sedat; , 2,6-DİAMİNOPÜRİNİN KİMİ l.SERİ GEÇİŞ METAL İYONLARI ÎLE ETKİLEŞİMLERİNİN İNCELENMESİ VE TERMODİNAMİK PARAMETRELERİNİN BULUNMASI
433 MAVİOĞLU,Ebru; ARZIK,Sevgi; ÇELEBİ,Sedat; , 6-AMİNOPÜRİNİN KİMİ l.SERİ GEÇİŞ METAL İYONLARI İLE ETKİLEŞİMLERİNİN İNCELENMESİ VE TERMODİNAMİK PARAMETRELERİNİN BULUNMASI
434 ÖZEN,S.; AVİYENTE,Vitorya; , AZO BOYALARIN İLERİ OKSİTLENME YÖNTEMLERİYLE PARÇALANMA REAKSİYONLARININ MODELLENMESİ
435 ZOR,S.; SAĞLAM,H.B.; ESMER,K.; , BAZI YÜZEY AKTİF MOLEKÜLLERİN FARKLI KIL MİNERALLERİ TARAFINDAN ADSORPSIYONUNUN SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLE İNCELENMESİ
436 SARAÇOĞLU,M.; KANDEMİRLİ,F.; KABASAKALOĞLU,M.; SHVETS,M.; DİMOGLO,A.; , ASETİLKOLİNESTERAZ'IN KİMYASAL YAPISI VE AKTİVİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: ELEKTRON TOPOLOJİK YAKLAŞIM
437 SERBEST,Kerim; KARABÖCEK,Nevin; KARABÖCEK,Serdar; , 2"(2-BENZOTİYAZOL-2-İL-l-METİL-ETİLİDENAMİNO)-BENZOTİYOLİleCu(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ ve KARAKTERİZASYONU
438 DİMOGLO,A.; SHVETS,Natali; AHSEN,Vefa; SİM,Ella; , SİKLOKSOJENAZ-2'NİN İKİ VE ÜÇ SİKLİK İNHİBİTÖRLERİ SERİSİNDE YAPI ANTİENFLEMATUAR AKTİVİTE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
439 TABAK,Ahmet; ÇAĞLAR,Bülent; AFŞİN,Beytullah; , BENTONİT İÇ TABAKASîNDA CO+2, NI+2 VE CU+2 KATYONİARI ÎLE FENANTROLIN LİGANDI ARASINDA OLUŞTUR VhAN KOMPLEKSLERİN ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
440 İNEL,Oğuz; TOPALOĞLU,Demet; AŞKIN,Ayşegül; TÜMSEK,Fatma; , 4A VE 13X ZEOLİTLERÎ ÜZERİNE BAZI HİDROKARBONLARIN ADSORPSİYONU İÇİN TERMODİNAMİK PARAMETRELERİN GAZ KROMATOGRAFİK YÖNTEMLE BELİRLENMESİ
441 TOPÇU,Saim; MENEK,Necati; EREN,Erdal; KARAMAN,Yeliz; , 5-METHYL-4-(2-THIAZOLYAZO) RESORCINOL ve CMT, Ni2* ve Co2* KOMPLEKSLERİNİN YÜZEY AKTİF MADDELERLE ETKİLEŞİMLERİNİN İNCELENMESİ
442 GÜRSES,Ahmet; UĞURLU,Mehmet; İREZ,Gazi; YALÇIN,Mehmet; DOĞAN,Çetin; KARAOĞLU,Hamdi; , SEKA DALAMAN KAĞIT FABRİKASI RENKLİ ATIK SULARININ SEPİOLİT MİNERAL KULLANILARAK LİGNİN, NİTRİT, NİTRAT, FOSFAT VE AMONYUMUN ADSORBSİYONU
443 UZUN,İlhan; GÜZEL,Fuat; , MCM-CHİTOSAN ÜZERİNE ORANJII ve KRİSTAL VİYOLE ADSORPSİYONU İÇİN HIZ ÇALIŞMALARI
444 UZUN,İlhan; GÜZEL,Fuat; , CHİTOSAN ÜZERİNE ORANJ II ve KRİSTAL VİYOLE ADSORPSİYONU İÇİN HIZ ÇALIŞMALARI
445 AKÇAY,Hüsamettin; ALPAT,Kılınç Sibel; ÖTER,Özlem; DEMİR,Deniz; ÖZBAYRAK,Özge; KAYA,Ebru; ACAR,Burçin; BEKÇİ,Zehra; CESUR,Tülay; , ANALİTİK KİMYADA AKTİK EĞİTİM:ASİT-BAZ İNDİKATÖRLERİNİN KARIŞIK ÇÖZGENLERDE ÖĞRENCİ TASARIMLI TİTRASYON
446 CAN,Seda; ALKAN,Mahir; , ENTROPİ VE DÖNÜŞÜMLÜ- DÖNÜŞÜMSÜZ OLAYLAR ÜZERİNE KAVRAM YANILGILARI
447 CEYHUN,İlhami; KARAGÖLGE,Zafer; , KİMYA EĞİTİMİNDE GAZLARIN KİNETİK TEORİSİNİN KAVRATILMASI
448 AYAS,Alipaşa; COŞTU,Bayram; ÇALIK,Muammer; ÜNAL,Suat; KARATAŞ,Özgür Faik; , ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇÖZELTİ HAZIRLAMA VE LABORATUAR MALZEMELERİNİ KULLANMA YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
449 ÇAKMAKÇI,Gültekin, ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ KİMYA EĞİTİMİNE KARŞI OLAN TUTUMLARI
450 EMRE,Bilge F.; SAYILKAN,Funda; SAYILKAN,Hikmet; DEMİRCİ,Bayram; , EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN YENİDEN YAPILANMASINDA ORTAÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİKLERİNİN KAPSAM DIŞI BIRAKILMASINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME
451 GENÇ,Hasan; GENEL,Yaşar; KÜÇÜK,Mehmet M.; , KİMYA ÖĞRETİMİNDE TEORİK OLARAK ÖĞRETİLEN BAZI KAVRAMLARIN DENEYLE ÖĞRETİLMESİ SONUCU ANLAŞILIP-ANLAŞILMADIĞININ BELİRLENMESİ
452 TURAL,Bilsen; TÜMERDEM,Recep; KARADENİZ,Fazıl; ÖZEK,Nail; , KİMYA ÖĞRENME İLE İLGİLİ ÖĞRENCİ MOTİVASYONLARININ DEĞİŞİMİ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA
453 KÖSEOĞLU,Fitnat; BUDAK,Eylem; KAVAK,Nusret; , ÜNİVERSİTE ANALİTİK KİMYA LABORATÜVARLARINDA DOĞRULAMA TİPİ ÖĞRETİM YÖNTEMİNE ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM: YAPILANDIRICI ÖĞRETİM YÖNTEMİ
454 KÖSEOĞLU,Fitnat; KAVAK,Nusret; , FEN EĞİTİMİNDE YAPILANDIRICI YAKLAŞIMA GÖRE TASARLANMIŞ ROL YAPARAK (ROL PLAY) ÖĞRETİM MODELİ
455 KÖSEOĞLU,Fitnat; KAVAK,Nusret; KAYA,Nafiz Osman; , İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ATOM VE ATOMİK YAPI İLE İLGİLİ KAVRAM YANILGILARININ MÜLAKAT TEKNİĞİ İLE BELİRLENMESİ
456 KUTLUER,Saliha; KARTAL,Mehmet; , ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SİSTEMİNDEKİ DEĞİŞİKLİK VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI İLE ÖZEL DERSANELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
457 KÜÇÜK,Mehmet M.; SAKA,C.; , YANDAKİ LİSELERDE KİMYA ÖĞRETİMİNDE ANLAŞILMAYAN BAZI KAVRAMLARIN BELİRLENMESİ
458 MENZEK,Abdullah, ORGANİK KİMYADA YÜKSELTGENME VE İNDİRGENMENİN ANLAŞILMASI İÇİN YENİ BİR YAKLAŞIM
459 AYAS,Alipaşa; KARAMUSTAFAOĞLU,Sevilay; SEVİM,Serkan; KARAMUSTAFAOĞLU,Orhan; , GENEL KİMYA LABORATUAR UYGULAMALARININ AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARININ ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN GÖZÜYLE DEĞERLENDİRİLMESİ
460 KARAMUSTAFAOĞLU,Sevilay; KARAMUSTAFAOĞLU,Orhan; SEVİM,Serkan; ÇEPNİ,Salih; , ORTAÖĞRETİM OKULLARI KİMYA SINAV SORULARININ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE ANALİZİ
461 SÖKMEN,Nihal; BAYRAM,Hale; , ÖĞRENCİLERİMİZİN KAVRAM PROBLEMLERİNİ ÇÖZME BAŞARILARI
462 SÖZBİLİR,Mustafa, ENTROPİ' DÜZENSİZLİĞİN ÖLÇÜSÜ MÜDÜR?
463 SÖZBİLİR,Mustafa, ÖĞRENCİLERİN FİZİKOKİMYAYI ANLAMADA KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI HAKKINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİCİ GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
464 ÖZKAN,Aslı; TOPRAK,Mustafa; ALPAT,Şenol; , ORTA ÖĞRETİM KİMYASINDA ÖĞRETME TEKNİĞİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİ (REDOKS ÜNİTESİ)
465 ÖZKAN,Aslı; TOPRAK,Mustafa; , ORTA ÖĞRETİM KİMYASINDA ÖĞRETME TEKNİĞİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİ (ENERJİ ÜNİTESİ)
466 HAZER,Baki; YANPAR,Şahin Tuğba; , MADDE KAVRAMI İLE İLGİLİ KONULARIN FARKLI ÖĞRETİMSEL ANALİZLERİNİN ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
467 AYCAN,Şule; ARI,Ercan; TÜRKOĞUZ,Suat; KAYNAR,Ümit Hüseyin; , FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜNDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN TÜKETİCİ KİMYASI İLE İLGİLİ TUTUMLARININ ARAŞTIRILMASI
468 KÖSEOĞLU,Fitnat; TÜMAY,Halil; KAVAK,Nusret; , KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ BUHAR BASINCI İLE İLGİLİ KAVRAM YANILGILARI
469 AKÇAY,Hüsamettin; SAKALLI,Aslı; CESUR,Tülay; , BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİTİK KİMYA EĞİTİMİ: TİTRASYON EĞRİLERİNİN MATHCAD VE MATLAB PROGRAMI KULLANARAK OLUŞTURULMASI VE DENEYSEL VERİLERLE KIYASLANMASI
470 MORGİL,F.İnci; SEÇKEN,Nilgün; , ENSTRÜMENTAL ANALİZ DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ
471 MORGİL,F.İnci; SEÇKEN,Nilgün; , YABANCI DİLDE KİMYA PROBLEMİ ÇÖZMENİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİ
472 AYCAN,Şule; TÜRKOĞUZ,Suat; ARI,Ercan; KAYNAR,Ümit Hüseyin; , DEMİRCİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ İL SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KİMYA DENEYLERİNDE HATALARI TAKİP ETMELERİ VE DENEY SONUCUNU YORUMLAMALARI
473 YÜCEL,A.Seda; MORGİL,F.İnci; , LİSE KİMYA ÖĞRETİMİNDE PAKET PROGRAMLARIN ROLÜ
474 AKINCI,Arzu; UÇAR,Suat; KARAYILDIRIM,Tamer; KARADUMAN,Musa; YANIK,Jale; , KIRMIZI ÇAMUR'UN POLİVİNİLKLORÜR İÇEREN POLİMER KARIŞIMLARININ PARÇALANMASINA ETKİSİ
475 ATEŞ,Ayten; YENİOVA,Hasip; ALİBEYLİ,Rafig; KARADUMAN,Ali; , ALKİLAROMATİK KARIŞIMLARIN HÎDRODEALKİLASYONUHİDROKRAKİNGİ İÇİN ÇİFT FONKSİYONLU HETEROJEN KATALİZÖRLERİN SEÇİLMESİ
476 ATEŞ,Ayten; KARADUMAN,Ali; ALİBEYLİ,Rafig; YENİOVA,Hasip; BİLGESU,Ali; , ETİLEN ÜRETİMİNDEKİ AĞIR AROMATİK ATIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSESLERİ
477 ATEŞ,Ayten; ALİBEYLİ,Rafig; YENİOVA,Hasip; KARADUMAN,Ali; , KLİNOPTİLOLİT DOĞAL ZEOLİTİ ÜZERİNDE ALKİLAROMATİKLERİNHİDRODEALKİLASYON-TRANSALKİLASYON KATALİZÖRLERİNİN SENTEZİ
478 ÇETİNKAYA,Sevil; TARALP,Alpay; YÜRÜM,Yuda; , ELBİSTAN LİNYİTİNDEN ELDE EDİLEN AKTİF KARBONUN KARAKTERİZASYONU VE YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN DEĞİŞTİRİMESİ
479 DOYMAZ,İbrahim; GÜLEN,Jale; PİŞKİN,Sabriye; , SİLOPİ - HARPUT ASFALTİTLERİNİN FLOTASYON VE DEMİNERALİZASYONLA ZENGİNLEŞTİRİLMESİ '
480 ABALI,Yüksel; DURUCASU,İnci; ARISOY,Kadir; , KEMİK KÜLÜ KULLANILARAK AYÇİÇEK YAĞININ AĞARTILMASI
481 DURUCASU,İnci; ABALI,Yüksel; ARISOY,Kadir; , AKTİF KARBON KATKILI SEPİOLİT İLE AYÇİÇEK YAĞININ AĞARTILMASININ OPTİMİZASYONU
482 ERDOĞAN,Cem; SERT,Murat; SAĞLAM,Mehmet; YÜKSEL,Mithat; BALLİCE,Levent; ERDEM,Sezai; SCHULZ,Hans; , POLİPROPİLEN(PP) VE ATAKTİK POLİPROPİLENİN(APP) SICAKLIK PROGRAMLI PİROLÎZİ VE ÜRÜNLERİN KARAKTERİZ AS YON U
483 ERSEN,Aysel; ÖZKAN,Göksel; BİÇER,Ahmet; , SÜPERKRİTİK C 0 2 EKSTRAKSİYONU İLE GÜL VE NANE BİTKİLERİNDEKÎ ESANSİYEL YAĞLARIN ELDESÎ
484 GAFAROVA,Pervane; HESENOV,Arif; GÜL,Ömer; ERBATUR,Oktay; , LİNYİTLERİN DOĞRUDAN HİDROJENASYON İLE SIKILAŞTIRILMASI SONUCU ELDE EDİLEN JET YAKITLARININ BİLEŞİMLERİ, ISIL KARARLILIKLARI VE PETROL KÖKENLİ JET YAKITI İLE KIYASLANMASI
485 ARMAĞAN,Tuğrul; GÜNASLAN,Ülkü; , Ni KATALİZÖRLÜ METANASYON TEPKİMELERİNDE HİDROKARBONLARIN VE SU BUHARININ ÖNEMİ
486 GÜZEL,Bilgehan; AKGERMAN,Aydın; , DOĞAL VE SENTETİK ELYAFIN SÜPERKRİTİK PROSES İLE BOYANMASI
487 HACIZADE,Fikret, KADMİYUM'UN BULUNDUĞU CEVHERLER VE BUNLARIN İŞLENME SÜRECİNDE KADMİYUMUN DURUMU
488 KARACA,Hüseyin; CEYLAN,Kadim; , KATALİTİK KÖMÜR SIVILAŞTIRMA YÖNTEMİNİN KÜKÜRT UZAKLAŞTIRILMASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
489 KAYRAK,Defne; AKMAN,Uğur; HORTAÇSU,Ömer; , KRİTİKÜSTÜ ÇÖZELTİLERİN HIZLI GENLEŞMESİ (RESS) YÖNTEMİYLE IBUPROFEN MİKRONİZASYONU
490 KOCAKUSAK,S.; AYOK,T.; AKÇAY,K.; , ADSORBANT OLARAK ZEOLİT A GRANÜLU ÜRETİMİ
491 KÖRBAHTİ,Bahadır; TANYOLAÇ,Abdurrahman; , FENOLLÜ ATIKSULÂRIN ELEKTROKİMYASAL ARITIMINDA OLUŞAN ARA ÜRÜNLERİN KİNETİĞİNİN MODELLENMESİ
492 ÖNAL,Yunus; AKOL,Sevtap; SHALABY-ŞENTORUN,Çiğdem; , ÖN İŞLEM GÖRMÜŞ BAZI TÜRK LİNYİTLERİNİN ÖN ŞİŞİRİLMESİNİN ÇÖZÜCÜ EKSTRAKSİYONU ÜZERİNE ETKİSİ
493 ÖNAL,Yunus; YAKINCI,Eyyüphan M.; SEÇKİN,Turgay; , ASBEST-POLİMER HİBRİT MATERYALLERİNİN SENTEZİ ve KARAKTERİZASYONU
494 POZAN,Gülin S.; BOZ,İsmanil; GÜRKAYNAK,M.Ali; , CM ALDEHİTİN KATALİTİK DEHİDROGENASYON İLE ELDESİNİN İNCELENMESİ
495 SERİ,Murat; ERDOĞAN,Cem; SAĞLAM,Mehmet; YÜKSEL,Mithat; BALLİCE,Levent; ERDEM,Sezai; SCHULZ,Hans; , BİTÜMLÜ ŞİSTLERİN ATAKTIK POLİPROPİLEN(APP) İLE SICAKLIK PROGRAMLI KOPİROLİZİ VE ÜRÜNLERİN KARAKTERİZASYONU
496 ŞAHİN,Nefise Özlen; BURGESS,Diane J.; , KAN PROTEİNLERİNİN YÜZEYLERARASI ABSORPSÎYONUNÜN İNCELENMESİ
497 UÇAR,Suat; KARAYILDIRIM,Tamer; KARAGÖZ,Selhan; KARADUMAN,Musa; YANIK,Jale; , POLİVİNİLKLORÜR İÇEREN POLİPROPİLEN ATIKLARIN YAKITLARA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
498 KARAGÖZ,Selhan; YANIK,Jale; YÜKSEL,Mithat; SAĞLAM,Mehmet; , YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLENİN (HDPE) PARÇALANMASINDA ASİDİK OLMAYAN YENİ KATALİZÖRLERİN GELİŞTİRİLMESİ
499 ÇAKANYILDIRIM,Çetin; ŞEN,Değer; CABBAR,H.Canan; , TOPRAKTA DÎKLOROMETANIN DÎFÜZYONU VE ADSORPSÎYONU
500 DURAN,Celal; NOHUT,Sinan; TORUL,Oktay; GÜLTEKİN,Nurbay; , ASETİK ASİTİN SULU ÇÖZELTİLERİNDEN 1-HEKZANOL İLE EKSTRAKSİYONU VE ÜÇLÜ SIVI-SIVI DENGELERİNİN İNCELENMESİ
501 ARISOY,Kadir; ABALI,Yüksel; DURUCASU,İnci; , BENTONİT KULLANILARAK PAMUK YAĞININ AĞARTILMASI
502 GÜL,Ömer; GÖZMEN,Belgin; GAFAROVA,Pervane; HESENOV,Arif; ERBATUR,Oktay; , YÜKSEK KÜKÜRTLÜ LİNYİTLERİN DOĞRUDAN HİDROJENASYON İLE SIVILAŞTIRILMASI
503 GÜNDÜZ,Ufuk; DOĞAN,Ö.Murat; GÖÇHAN,Hülya; , SULU İKİ-FAZ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN POLİETİLEN GLİKOLDEKSTRAN- SU KARIŞIMLARININ VİSKOZİTELERİ
504 HEREN,Zerrin; ÖLMEZ,Halis; , ALKALİYLE AKTİVE EDİLMİŞ CÜRUF ÇİMENTOSU ÜRETİMİ VE HİDRASYON GELİŞİMİNİN İZLENMESİ
505 HESENOV,Arif; GAFAROVA,Pervane; GÜL,Ömer; GÖZMEN,Belgin; ERBATUR,Oktay; , DOĞRUDAN HİDROJENASYON İLE ELDE EDİLEN LİNYİT OİL SIVI ÜRÜNLERİNİN BİLEŞİMLERİ
506 KOPAÇ,Türkan; KOCABAŞ,Sefa; , SALIVERME EĞRİLERİNİN ANALİZİ
507 NOHUT,Sinan; DURAN,Celal; TORUL,Oktay; GÜLTEKİN,Nurbay; , ASETİK ASİT + SU + DİETİL MALEAT ÜÇLÜ SİSTEMİNİN SIVI-SIVI DENGELERİNİN İNCELENMESİ
508 ÖZER,Özlem; MUTLU,S.Ferda; ERGUN,Mübeccel; , ŞEKER PANCARI MELASINDAN ETANOL ÜRETİMİNİN İNCELENMESİNDE BOX-WILSON DENEYSEL TASARIM YÖNTEMİNİN UYGULANMASI
509 SEFERİNOĞLU,Meryem; SANDSTRÖM,Ake; PAUL,Jan; , LEÂCHÎNG OF ÇAN COAL: KINETICS AND TRACE ELEMENTS
510 ÖZTAŞ,Nurşen; PAUL,Jan; SEFERİNOĞLU,Meryem; SANDSTRÖM,Ake; , SYNTHESIS OF METAL SULFİDE FILMS ON LOW ALLOYED STEEL
511 ABALI,Yüksel; SÜNER,Ümmühan; SÜNER,Cengiz; , ÇİNKO İYONLARININ TERMİK SANTRAL UÇUCU KÜLLERİNDEKİ ADSORPSİYONU
512 MUTLU,Mehmet, ENZİM ELEKTROT KULLANARAK p-D-GLUKAN ANALİZİ
513 TALİBOV,M.M.; ZEYNALOV,S.D.; , KOMBİNE EDİLMİŞ KORROZİYA İNHİBİTORLARININ TESİR MEKANİZMALARININ ARAŞTIRILMASI
514 AHMEDZADE,Misir; KOPARIR,Metin; KIRILMIŞ,Cumhur; , TİYOFENNİN ALLİLSÜBSTİTÜE EPİKLORHİDRİNLEKALAYDÖRT KLORÜR YANINDA FRİEDEL - CRAFTS SİKLOALKİLLE ŞME REAKSİYONUNUN İNCELENMESİ
515 AHMEDZADE,Misir; KOPARIR,Metin; KIRILMIŞ,Cumhur; , ÇEŞİTLİ TİYAZOL 2 - TİYONLARIN VE DİTİYOKARBAMAT ESTERLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
516 ALDEMİR,Müge; İÇLİ,Sıdıka; , FOTOAKTİVİTESİ YÜKSEK CdS FOTOKATALİZLİ HOMOALLİL AMİN SENTEZİ
517 BALCI,Metin; ÖZEN,Recep; ALGI,Fatih; , GERİLİMLİ BEŞ ÜYELİ SİKLİK ALLEN: BİSİKLO[3.3.0]OKTA-2,3-DİEN'İN SENTEZİ VE YAKALANMASI
518 ARTOK,Levent; BULUT,Hatice; KANTARLI,Cem; YILMAZ,Selahattin; ÜLKÜ,Semra; , 2-METOKSİNAFTALİNİN Mn+~(3 ZEOLİT ÜZERİNDE AÇİLLEME TEPKİMELERİ
519 AYDEMİR,Ercan; KABAN,Şeniz; , ALKİL-, ARİL- VE HETARİL-SUBSTİTUE TİYAZOLİDİN TÜREVLERİNİN
520 İBİŞ,Cemil; AYDINLI,Gökşin; , TİYOSÜBSTİTÜE NİTRODİENİN N-NÜKLEOFİLLERİYLE REAKSİYONLARI
521 AYDOĞAN,Feray; DEMİR,Ayhan; , YENI BIR YÖNTEMLE PIROGLUTAMıK ASID TÜREVLERININ SENTEZI
522 AYDOĞAN,Feray; ÖCAL,Nüket; TURGUT,Zuhal; YOLAÇAN,Çiğdem; , PİRROL-2-KARBALDEHİDDEN HAZIRLANAN ALDİMİNLER İLE BİTİŞİK HALKALI TİYAZOLİDİN TÜREVLERİNİN SENTEZİ
523 BİLGİÇ,S.; BİLGİÇ,O.; , HEMİASETALLERDEN PİRANO-KİNOLİNLERİN o-KİNON-METİD ARA ÜRÜN ÜZERİNDEN SENTEZLERİ
524 ÇAKMAK,Osman, YENİ BROMİNASYON METOTLARI
525 DAŞTAN,Arif; BALCI,Metin; , DEKALİN VE NAFTALİNİN BROMİNASYONU
526 İÇLİ,Sıdıka; DEMİÇ,Şerafettin; , DOYMUŞ YAPIDAKİ POLİAZLAKTONLARIN SENTEZİ, FOTOKİMYASAL VE FOTOFİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
527 DOĞAN,İlknur; DEMİR,Öznur; , 5-METİL-3-(0-BROMOEENİL)-2,4-OKSAZOLİDİNÖİON BİLEŞİĞİNİN DİASTEREOMERİK STEREOİZOMERLERİNİN KONFORMASYONEL SEÇİCİLİKLERİ
528 DEMİRAY,Hatice, EGE BÖLGESİNDE YAYILIŞ GÖSTEREN BAZI CRATAEGUS TÜRLERİNİN (ROSACEAE) FLAVONOİD GLİKOSİDLERİNÎN TAYİNİ
529 DEMİRCAN,Aydın; PARSONS,J.Philip; , RADIKALİK SİKLİZASYONUN HECK TÜRÜ PALLADYUM MEDİATED SİKLİZASYONLA KARŞILAŞTIRILMASI
530 DEMİRTAŞ,İbrahim; ÇAKMAK,Osman; BALAYDIN,T.Halis; , 1-BROMNAFTALİN'İN SEÇİCİ BROMİNASYONU VE BROMNAFTALİN TÜREVLERİ
531 DEMİRTAŞ,İbrahim; BÜYÜKKIDAN,Bülent; ELMASTAŞ,Mahfuz; ÖZTÜRK,Rıfat; , AMBİDENT NÜKLEOFİLLERÎN SEÇİCİ KORUNMA VE PARÇALANMA REAKSİYONLARI
532 BİLGEN-ERAN,Belkız; YÖRÜR,Çiğdem; UZMAN,Süheyla; , YENİ İMİN VE BAKIR(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE SIVI KRİSTAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
533 GENÇ,Hasan; HASANOV,Hudayar; İSGENDEROV,G.; MİRZAL,Cebrayil; , İKİ DEĞERLİKLİ PALLADYÜMUN BİYOAKTİF AMİNLERLE KOMPLEKS BİLEŞİKLERİNİN ELDESÎ VE İNCELENMESİ
534 GENÇ,Mahmut; OLÇAY,Müjde; , TRİGLİSERÎTLERİN ENZİMATİK İNTERESTERİFİKASYONU
535 HASDEMİR,Belma; YUSUFOĞLU,Ayşe; , MONO KETO TETRADEKANOİK ASİD METİL ESTER İZOMERLERİNİN ASİMETRİK İNDİRGENMELERİ
536 İÇİL,Huriye; DEMUTH,Martin; PAŞAOĞULLARI,Nur; ARSLAN,Elif; , SİMETRİK VE ANTİSİMETRİK PERİLEN DİİMİD SENTEZİ VE ELEKTRON AKSEPTOR ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
537 İÇİL,Huriye; DEMUTH,Martin; ÖZSER,Mustafa; UZUN,Duygu; ELÇİ,İdil; , YENİ NAFTALİN DİİMIDLER VE SİKLOFAN SENTEZİ İLE ELEKTRON AKSEPTÖR ÖZELLİKLERİN ARAŞTIRILMASI
538 İÇLİ,Sıddık, SOLAR - GÜNEŞ IŞINIMLI FOTOKİMYASAL REAKSİYONLAR VE MEKANİZMALARI
539 İÇLİ,Sıddık, SOLAR FOTOKİMYASAL REAKSİYON MEKANİZMALARINDAN İNCE FİLM TEKNOLOJİSİ ve GÜNEŞ PİLLERİ ÜRETİMİNE
540 TUĞCU,Tülay; KABAN,Şeniz; , 2-(KİNOLİL-2)BENZOKSAZOLVE BENZOTİYAZOLLERİN SENTEZİf
541 KARAKÜÇÜK,A.; KOCABAŞ,E.; YILMAZ,M.; SIRIT,A.; , KİRAL KALİKS[4]AREN AZACROWN ETER TÜREVLERİNİN SENTEZİ
542 KARCI,Fikret, 4-HİDROKSİ-2H-l-BENZOPİRAN-2-ON'DAN HETARİLAZO BOYARMADDELERİNİN SENTEZİ ve ABSORPSİYON SPEKTRUMLARININ İNCELENMESİ
543 KAZAZ,Cavit, HETEROSİKLİK TUZ BİLEŞİKLERİNDE PROTON NMR SPE&TROSKOPİSİ İLE ASİTLİĞÎN BELİRLENMESİ
544 KELEBEKLİ,Latif; ÇELİK,Murat; KARA,Yunus; BALCI,Metin; , BAZI HOMO AMİNO İNNOSİTOL VE HOMO AMİNO CONDURİTOLLERİN SENTEZİ
545 KILIÇ,Emine, NİTROBENZO[c]CİNNOLİNLERİN HİDROKSİLAMİN İLE REAKSİYONLARI
546 KIRBAŞLAR,Gülay, Pistacia Terebinthus L. KABÜKLARINDAKİ YAĞIN ELDE EDİLMESİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
547 KIRBAŞLAR,Gülay; KIRBAŞLAR,İsmail; , YETİŞTİRİLDİĞİ YERE GÖRE TURUNÇ MEYVELERİNDEN ELDE EDİLEN YAĞLARIN İNCELENMESİ
548 KOCA,İrfan; YILDIRIM,İsmail; , BAZI YENİ 4-AROİL-5-ARİL-2,3-FURANDİON BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE ÇEŞİTLİ AMİNLERLE REAKSİYONLARI
549 KOLAK,Ufuk, Salvia Eriophora BİTKİSİNDEN ELDE EDİLEN DİTERPENLERİN YAPI TAYİNİ
550 KOZ,Ömer; KIRMIZIGÜL,Süheyla; , Ononis Natrix Subsp. Natrix> ten YENİ BİR DOĞAL BİLEŞİK VE BİTKİNİN KARBOHİDRATLARI
551 KOZ,Ömer; KIRMIZIGÜL,Süheyla; , ÜLKEMİZ LİKENLERİNDEN Pseudevemia Furfuracea, Evernia Prunastn ve Lethana Vulpina'mn KARBOHİDRAT BİLEŞİMİ
552 KÖSE,Murat, YENİ SINIF YAKIN İNFRARED (NIR) AKTİF FOTOKROMİK BİLEŞİKLER
553 ORHAN,Ersin, BENZİMİDAZOLİDİN ÇEKİRDEĞİ İÇEREN BAZI ELEKTRONCA-ZENGİN OLEFİNLER VE TÜREVLERİNİN SENTEZİ
554 MEMON,Shahabuddin; TABAKÇI,Mustafa; YILMAZ,Müjde; , FARKLİ İYONOFORİK GRUPLAR BULUNDURAN KALİK$[4]ARENLERİN SENTEZİ VE İYON TAŞIMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
555 MENZEK,Abdullah; GÖKMEN,Melek; ÖZTÜRK,Sema; IŞIK,Şamil; , DİHİDROBENZHOMOBARELEN TÜREVLERİNDE DÜZENLENME REAKSİYONLARI
556 OĞUZ,Funda; BERG,Ulf; DOĞAN,İlknur; , ENGELLİ DÖNME ENANTİOMERLERİNİN RASEMİZASYON MEKANİZMASININ BELİRLENMESİ
557 ERDEN,İhsan; OCAL,Nüket; , ce-OKSİMİNOKARBONİL BİLEŞİKLERİNİN SİNGLET OKSİJEN REAKSİYONLARI SIRASINDA C=N BAĞININ FOTOOKSİJENASYONU VE C-C BAĞININ OKSİD ATİF AYRILMASININ İNCELENMESİ
558 BALCI,Metin; ÖZEN,Recep; , GERİLİMLİ BÎSİKLİK ALLEN 6,7-BENZOBİSİKLO[3.2.1]OKTÂ-2,3-DİEN'İN SENTEZİ VE OLUŞUM MEKANİZMASI
559 BALCIOĞLU,Nurettin; ÖZSAR,Özgür; , OLEFİNİK VE ASETİLENİK COPE VE OXY-COPE ÇEVRİLMESİNİN YARI DENEYSEL VE AB İNİTİO-DFT YÖNTEMLERİYLE KURAMSAL İNCELENMESİ
560 ÖZTÜRK,Orhan, KONTROLLÜ OLARAK İLK KEZ YENİ MESO-NAFTİL POFİRİNLERÎN SENTEZİ VE YAPI AYDINLATILMASI
561 REİS,Ömer; DEMİR,Ayhan; , HİDROKSİ KETONLARIN KİMYASAL VE ENZİMATİK OLARAK SENTEZİ VE BU HİDROKSİ KETONLARIN ASİMETRİK LİGAND SENTEZİNDE YAPI TAŞI OLARAK KULLANILMASI
562 SARIPINAR,Emin; ÖNAL,Zülbiye; İLHAN,Özer; YILDIRIM,İsmail; AKÇAMUR,Yunus; , a-OXO KETENLERİN AMİBLERLE REAKSİYONLARI; DENEYSEL VERİLER VE SEMİ-EMPİRİK (AMİ) HESAPLAMALARI
563 SARIPINAR,Emin; ÖNAL,Zülbiye; İLHAN,Özer; ALTURAL,Behzat; , 1-AMÎNO-5-BENZOİL-4-FENİL-1H-PİRİMİDİN-2-ON BİLEŞİĞİNİN BAZI KARBOKSİLLİ ASİT ANHİDRİTLERİ ÎLE REAKSİYONLARI: AMİ HESAPLAMALARI VE DENEYSEL VERİLER
564 ŞİMŞEK,Nermin; BALCI,Metin; , İSOKSANORBORNADİEN TÜREVLERİNİN BROMİNASYONU
565 SİRECİ,Nihat; METE,Ahmet; , BENZOTİYAZOL TÜREVLERİNİN FOSFORİLLENMESİ
566 TOĞRUL,Mahmut; SÜNKÜR,Murat; HOŞGÖREN,Halil; , ALKALİ METAL KATYONLARININ PERİSTATİK KİRALİTESİNİN İNCELENMESİ: SALİGENİN YAN KOLLU DİAZA TAÇ ETER SENTEZİ
567 BALCI,Metin; TUTAR,Ahmet; , İV-KARBETOKSİ-7-ÂZA-2,3-BENZONORBORNADİENİN IŞIK DESTEKLİ YÜKSEK SICAKLIK BROMİNASYONU
568 TUTAR,Ahmet; ÇAKMAK,Osman; , BİFENİLENİN FOTOBROMİNASYONU. 3,4,6,8-TETRABROMBENZOSİKLOOKTATETRAENİN KISA VE ETKİLİ SENTEZİ
569 TUTAR,Ahmet; ÇAKMAK,Osman; ADAM,Waldermar; , NORBORNADİENİN AŞIRI BROMİNASYONU. 2,3,5,6-TETRABROMNORBORNADÎENİN KISA VE ETKİLİ SENTEZİ
570 TÜRKMEN,Hasan; BLACKBURN,Michael; , GLOKOM TEDAVİSİ İÇİN YENİ a-FLORO VE a,a-DİFLOROBENZİL SÜLFONAMİTLERİN SENTEZİ
571 ÇINARLI,Adem; UCA,Reşat; ŞİRİNDİREK,Mehmet; UCA,Erkan; , PAMUĞUN DOĞAL YAPISINDAKİ TOPRAK ALKALİ VE AĞIRMETAL İYONLARININ UZAKLAŞTIRILMASI VE KASARDA PEROKSİT STABİLİZASYONU
572 ÇINARLI,Adem; UCA,Reşat; ŞİRİNDİREK,Mehmet; UCA,Erkan; , SULARDAKİ DOĞAL BİKARBONATIN PAMUĞUN REAKTİF BOYARMADDELER İLE BOYANMASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI
573 ÇINARLI,Adem; UCA,Reşat; ŞİRİNDİREK,Mehmet; UCA,Erkan; , SULARDAKİ DOĞAL BİKARBONATIN POLYESTER ELYAFIN DİSPERS BOYARMADDELER İLE BOYANMASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI
574 ÜNALDI,Seda; DAŞTAN,Arif; BALCI,Metin; , DİSÜBSTİTÜE BENZOBÂRRELEN VE BENZONORBORNADİEN SİSTEMLERİNİN Dİ-rc-METÂN DÜZENLENMESİ
575 YALÇIN,Seher; CEYLAN,Mustafa; BALCI,Metin; SÜYBEYAZ,Yaşar; , GERİLİMLİ ALLENLER: SİKLOPENTA-l,2-DİENE TÜREVİNİN SENTEZLENMESİ
576 ZORA,Metin; PEYNİRCİOĞLU,Bekir; YÜCEL,Barış; , TÜREVLERİNİN SENTEZİ
577 ZORA,Metin; GÜNGÖR,Elif; , ALKİNLERLE TEPKİMESİ
578 TAĞIYEV,Bahir; ADIGÜZEL,Vedat; , TEREFTALİK ASİDİN SÜLFAMİDLİ TÜREVLERİNİN SENTEZİ
579 MUĞLU,Halit; KOPARIR,Metin; AHMEDZADE,Misir; , BİS(2-AMİNO TİYADİAZOLİL)ARİLEN ALKİLENLERİN SENTEZİ VE TÜREVLERİ
580 AKAY,Şenol; ERDEM,Sağ Safiye; YELEKÇİ,Kemal; , 2- ASETOKSİ -2,6,6 - TRİMETİLBİSİKLO[3.1.Ö] HEKZAN'IN TERMAL PROLİZ MEKANİZMASININ İNCELENMESİ
581 ŞENER,M.Kasım; AKÇAMUR,Yunus; ŞENER,Ahmet; AKBAŞ,Eşvet; SÖNMEZ,Mehmet; , 3-FENİL PİRAZOLO [3,4-d] PRİDAZİN-4/7-DİON' UN TEK BASAMAKLI SENTEZİ
582 ŞENER,Ahmet; KASİMOĞULLARI,Rahmi; ŞENER,M.Kasım; AKBAŞ,Eşvet; SÖNMEZ,Mehmet; , 5- FENİL -l-(3-ve 4-NİTROFENİL)-4- {FENİL [2-PİRİDİN-2-İL HİDRAZONO] METÎL}-lH-PİRAZOL-3-KARBOKSİLİK ASİTLERİN SENTEZİ VE DEKARBOKSİLASYONU
583 AKDEMİR,Nesuhi; KESKİN,İbrahim; ŞAŞMAZ,Selami; AĞAR,Erbil; , N-ALKİL (OKTİL, DODESİL) (2-MERKAPTOASETAMİD) GRUPLARI İÇEREN FTALOSYANİNLERÎN SENTEZİ
584 ÇELEBİ,Tuğğan; AKDEMİR,Nesuhi; AĞAR,Erbil; GÜMRÜKÇÜOĞLU,E.İsmail; , 1,4-BİS [N-(2-TOSÎLAMİNOETİL)]-l,4-DİAZOSİKLOHEKZAN İÇEREN POLİMERİK FTALOSYANİNLERÎN SENTEZİ
585 ALICI,Bülent; ÇETİNKAYA,Engin ; , İÇEREN T E T R A A M I N O A L K E N L E R I N SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
586 ALKAN,Muzaffer; BAHÇECİ,Şule; YÜKSEK,Haydar; , BAZI 4-AÇİLAMİNO-4,5-DİHİDRO-lH-l,2,4-TRlAZOL-5-ON BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ
587 ARSLAN,Mustafa; MASNOVİ,John; KÜÇÜKİSLAMOĞLU,Mustafa; NEBİOĞLU,Mehmet; , Dİ(N-KARBAZOLİL) ALKANLARIN KLORANİL İLE CHARGE TRANSFER KOMPLEKSLERİ
588 AYDIN,Ebru; ÜNALEROĞLU,Canan; DEMİR,Ayhan; , YENİ PİROL BAZLÎ KİRAL KATALİZÖRLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE ASİMETRİK SENTEZLERDE UYGULANMASI
589 BALCI,Metin; AYDINLI,Betül; , SÜBSTİTÜE BENZOBASKETEN VE TÜREVLERİNİN SENTEZİ
590 ALKAN,Muzaffer; YÜKSEK,Haydar; BAHÇECİ,Şule; , BAZI4-(4-HİDROKSİBENZİLİDENAMİNO)-4,5-DİHİDRO-lH-l,2,4-TRİAZOL-5- ON BİLEŞİKLERİNİN VE ASETİL TÜREVLERİNİN SENTEZİ
591 YÜKSEK,Haydar; BEKİRCAN,Öznur; BAHÇECİ,Şule; , 5-AMİNO-1H-TETRAZOL VE 2-AMİNO-5-MERKAPTQ-l,3,4-TİYADİAZOL'UN BAZI REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ
592 KAHVECİ,Bahittin; BEKİRCAN,Olcay; , l-ARİLİDENAMİNO-4H4,2,4-TRİAZOL TÜREVLERİNİN ELDESİ VE İNDİRGENME REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ
593 BEKİRCAN,Olcay, N-AÇİL İMİDATLARIN BAZI REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ
594 BOYAOĞLU,S., o-HALO SUBSTİTÜE ANİSOL TÜREVLERİNİN METAL HALOJEN YERDEĞİŞTİRME REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ
595 İBİŞ,Cemil; BOZKURT,Yılmaz Nihal; , BAZI POLİHALOJENLİ BİLEŞİKLERDEN N,S-SÜBSTÎÜTE BİLEŞİKLER
596 BUDAK,Yakup; CEYLAN,Mustafa; GÜRDERE,M.Burcu; , l-(2,3-DİBROMOSÎKLOHEKZ -1-EN-l-İL) BENZEN ( 1 ) ' İN METALİK ZN İLE REAKSİYONU
597 BUDAK,Yakup; GÜRDERE,M.Burcu; CEYLAN,Mustafa; , HALKALI ALKİL BROMÜRLER VE a-BROMO HALKALI KETONLARIN Zn ve Mg ÎLE WURTZ -TİPİ KENETLENME REAKSİYONLARI
598 ÇAKMAK,Osman; BÜYÜKKIDAN,Bülent; ERENLER,Ramazan; , BENZİLİK BROMÜRLERİN REAKTİVİTESİ. NAFTALİN DİEPOKSİT SENTEZİ
599 BÜYÜKKIDAN,Bülent; BİLGİÇ,O.; BİLGİÇ,S.; , SÜBSTİTÜE KROMANLARIN KÎNON-METÎD ARA ÜRÜNÜ ÜZERİNDEN SENTEZLERİ
600 BİLGİÇ,S.; BİLGİÇ,O.; CAN,H.; GÜNDÜZ,M.; , 1-(N~0İKLOROASETİL)-N-[(O,M VE P)-METİLFENİLAMİNOMETİL]-2- NAFTOL'ÜN BAZİK ORTAMDA HALKA OLUŞTURMA REAKSİYONU
601 DEMİR,Ayhan; ÇAPANOĞLU,Doğan; , HALKASAL DİKETONLAÎUN FUNGAL KÜLTÜRLERLE ENANSİYOSELEKTİF BİYOHİDROJENASYONU İLE BİYOAKTİF MADDE SENTEZİ
602 ÖZGÜN,Beytiye; DEĞİRMENBAŞI,Nebahat; , SÜBSTİTÜE BENZİL ALKOLLERİN KİNOKSALİNYUM DİKROMAT İLE YÜKSELTGENME KİNETİĞİ VE MEKANİZMASI
603 ÖZGÜN,Beytiye; DEĞİRMENBAŞI,Nebahat; , PİRAZİNYUM DtKROMAT İLE SÜBSTİTÜE BENZİL ALKOLLERİN YÜKSELTGENME KİNETİĞİ VE MEKANİZMASI
604 ÇAKMAK,Osman; DEMİRTAŞ,İbrahim; , NAFTALİN VE TETRALİN TÜREVLERİNİN SENTEZİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM
605 DİŞLİ,A.; YAŞAR,A.; YILDIRIR,Y.; , SİDERİTİS GALATİCA'GAN YENİ BİR ÖİTERPEN(GALATİCAT) İZOLASYONU
606 DOLAZ,Mustafa; GÖLCÜ,Ayşegül; SERİN,Selahattin; , GELİNCİK (PAPAVER RHOEAS L.) İN TEKSTİL BOYARMADDESİ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ
607 GRİGG,Ronald; DONDAŞ,Ali; , NUCLEOPHILIC SUBSTITUTION-1,3 MPOLAR CYCLOADDITION REACTİONS OF OXIMES WITH AZİRİDİNES AND DİPOLAROPHİLES
608 DURAN,Dilek; AVİYENTE,Vitorya; BAYSAL,Canan; ERMAN,Burak; , KLARİTROMİSİN (6-O-METİLERİTROMİSİN A) SENTEZİNİN MODELLENMESÎ
609 DURMUŞ,Mehmet; ERDEM,Sağ Safiye; , METİLTİYOETİLAMİN'İN KONFORMASYONEL ANALİZİ
610 DURU,Emin; ÖZTÜRK,Mehmet; ÇAKIR,Ahmet; , MİCROMERİA CİLİCİCA Hausskn. ex P.H. Davis BİTKİSİNİN KİMYASAL BİLEŞİMLERİ
611 DUYGU,Neşe; DEMİR,Ayhan; , TOPOİZOMERAZI İNHİBİTÖRÜ YENİ CAMPTOTHECIN TÜREVLERİNİN SENTEZİ
612 ER,Mustafa; ÜNVER,Yasemin; SANCAK,Kemal; , BAZI 1,3,4-TİYODİAZOL İÇEREN SCHIFF BAZLARININ SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
613 ERENLER,Ramazan; ÇAKMAK,Osman; TUTAR,Ahmet; , HEKZÂBROMOTETRAHİDROANTRESENİN GÜMÜŞ EŞLİĞİNDE NÜKLEOFİLİK SÜBSTİTÜSYON REAKSİYONLARI VE ANTRESEN TÜREVLERİ SENTEZİ
614 GENÇ,Hasan; SULTANLI,Bakman; ALİYEV,İ.; LÜTFELİ,Adil; ŞNULIN,Anatoli; , 4-METİL- VE 4-FLUORASETOFENONOKSİMİN İR SPEKTRUMLARININ İNCELENMESİ.
615 GENÇ,Hasan; MEMMEDOVA,Aliye; KUL,Rıza; HASANOV,Hudayar; , BAZI SALİSİL ASİT ESTERLERİNİN ELEKTRON APSORPLAMA SPEKTRUMLARININ İNCELENMESİ
616 GÖKMEN,Zeliha; İBİŞ,Cemil; , MONO(NAFTİLTİYO)-2-NİTRO DİENLERDEN N,S-SÜBSTİTÜE DİENLER
617 GÖKSEL,Serpil; İBİŞ,Cemil; , 1,4 - KİNONLAR İLE TİYOLLERİN REAKSİYONLARI
618 KÖKDİL,Gamze, AJUGA RELICTA BİTKİSİNİN STEROİD VE TERPENOİD BİLEŞİKLERİ
619 BİLGİÇ,S.; BİLGİÇ,O.; GÖRGÜN,K.; , 4,5-DIHIDRO-N-(o-METOKSİFENİL)-l,4-NAFT(6,7-b)OKSAZEPİN-3(2H)- ONLARIN SENTEZİ
620 GÜP,Ramazan; BÜDEK,Dinçer; KOÇ,Ziya Erdem; , vic-DİOKSİMELRİN AMİNOBENZOAT TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE BAZI METAL KOMPLEKSLERİNİN İNCELENMESİ
621 GÜRDERE,M.Burcu; BUDAK,Yakup; CEYLAN,Mustafa; , BÂZI a- METİL VE FENİL HALKALI KETONLARIN PBr5 İLE REAKSİYONLARI
622 YÜKSEK,Haydar; KARABACAK,Mustafa; BAHÇECİ,Şule; GÜRSOY,Özlem; , S-p-METOKSİBENZİL^-AMİNO^^-DÎHİDRO-lH-l^-TRİAZOL-S-ONVEBAZI TÜREVLERİNİN SENTEZİ
623 IĞDİR,Çiğdem; DEMİR,Ayhan; , TİYOLLERİN S-NİTROSOTİYOL ARA ÜRÜNLERİ ÜZERİNDEN DİSÜLFÜRLERE YENİ BİR YÖNTEMLE YÜKSELTGENMESİ VE NİTRİK OKSİT SALAN AJANLARIN SENTEZLERİ
624 İŞERİ,Reyhan, N-ARİLİNDOLLERİN SENTEZİ
625 KAHVECİ,Bahittin; BEKİRCAN,Olcay; MEVLÜT,Serdar; , BAZI 3-ALKÎLAMÎNO-4,5-DÎHİDRO-lH-l,2,4-TRİAZOL-5-ON'LARIN SENTEZİ
626 KANDEMİRLİ,F.; ŞAÇMACI,Mustafa; ALTURAL,Behzat; , BAZI PİRAZOL TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE TEORİK İNCELENMESİ
627 DEĞİRMENBAŞI,Nebahat; ÖZGÜN,Beytiye; KARAPEHLİVAN,Kıvılcım; , ALÜMİNA ÜZERİNE DESTEKLENMİŞ KİNALDİNYUM KLOROKROMAT İLE ALKOLLERİN YÜKSELTGENMESİ
628 KAZAK,Canan; AYGÜN,Muhittin; TURGUT,Günseli; ODABAŞOĞLU,Mustafa; ÖZBEY,Süheyla; BÜYÜKGÜNGÖR,Orhan; , 2-[4-HİDROKSİFENİLİMİNO]TİYOFEN'NIN YAPI ANALİZİ
629 OYMAN,Ülkü; KOLANCILAR,Hakan; , 2/7-DİHİDROKSİNAFTALİN'İN DİOKSAN İÇİNDE FeCL3 İLE OKSİDATİF KENETLENMESİ
630 KURBANLI,Sultan; KAR,Yakup; ŞEKER,Renan; KOÇAK,Nuriye; , KLOR-, BROMAMİNLERLE KONDENSASYON REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ
631 OKUYUCU,Naif; KÜÇÜKBAY,Hasan; , YENİ BİSBENZİMİDAZOL TÜREVLERİ SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
632 MAGERAMOV,A.M., CONJUGATED OXIDATION OF 2-PICOLÎNE WITH HYDROGEN PEROXIDE TO 2,2-DÎPYRIDYL AND PYRİDİNE
633 MAGERAMOV,A.M., AN ATTEMPT TO SYNTHESİZE THİOPHENE-l-MONOXİDE İN OXİDATİON OF DİBROMDİMETHYLTHİOPHENE WİTH HYDROGEN PEROXİDE ON SUPPORTED EDTA CATALYST
634 MAGERAMOV,A.M., " DOPİNG"- ŞERAİTİNDE OKSİRAN HELGESİNİN GIRILMASI
635 MAGERAMOV,A.M., 3-EVESLI TIETÂNLARIN ELEKTROFİL VE NUKLEOFIL REAGENTLERLE REAKSİYASI
636 DEMİR,Ayhan; HAMAMCI,Haluk; NESLİHANOĞLU,Rahşan; , BİYOTEKNOLOJİK YÖNTEMLERLE , RHİZÖPUS ORYZAE BİYOKATALİZÖRLÜĞÜNDE , a-HİDROKSİ KETON SENTEZİ
637 İBİŞ,Cemil; ONUL,Murat; , S- VE S,N- SÜBSTİTÜE DİENLER
638 ORHAN,Ersin; KÜÇÜKBAY,Hasan; DURMAZ,Rıza; GÜNAL,Selami; , BAZI BENZİMİDAZOL TÜREVLERİNİN ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
639 ARSLAN,Mustafa; ÖCAL,Cüneyt; MAHİMOĞLU,Namık Kemal; KÜÇÜKİSLAMOĞLU,Mustafa; , SUBSTİTUE ANTRASENLERİN TCNQ İLE KOMPLEKS ÇALIŞMALARI
640 ÖCAL,Nüket; ERDEN,İhsan; GLEASON,Cindy; SONG,Jiango; , 6-AÇİLFULVENLERİN İLK SENTEZLERİ
641 ATASOY,Çiğdem; ÖZKURT,Serpil; YAYLI,Nurettin; DOĞAN,Neşe; , KALKONOİD TÜRÜ MADDELERİN SENTEZİ
642 ÖZSAR,Özgür; BALCIOĞLU,Nurettin; , ETİNİLVİNİL-, ve DİETİNİLSİKLODODEKANOLLERİN SENTEZİ VE TEPKİMELERİ
643 BALCI,Metin; ÖZTÜRK,Nihal; , POLİHİDROKSİ AMİNO-QUERSİTOL VE İNOSİTOL TÜREVLERİNİN YENİ BİR YÖNTEMLE SENTEZİ
644 ÇELİK,Murat; GÜLTEKİN,Serdar; PARLARDAR,Vesile; , p-MENTHANE'NIN SENTEZİ VE OKSİDASYON REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ
645 İÇİL,Huriye; PAŞAOĞULLARI,Nur; , ANTÎSİMETRİK PERİLEN DİİMİD SENTEZİ
646 SEZER,Özkan, AZİDOFORMAMİDİNYUM TUZLARI İLE p-OKSOALDEHİTLERE DİAZO TRANSFERİ
647 SEZER,Özkan, BAZI FÜRIL DİAZOMETİL KETONLARIN REAKTİVİTELERİ
648 OYMAN,Ülkü; SABUDAK,Temine; , TRAKYA BÖLGESİNDE YETİŞEN O. UMBELLATUM L. BİTKİSİNİN FİTOKİMYASAL İNCELENMESİ
649 DEMİR,Ayhan; ŞEŞENOĞLU,Özge; , KONFORMASYONU DONDURULMUŞ AMİNO ASİTLERİN YENİ YÖNTEMLERLE ENANSİYOSEÇİCİ SENTEZİ
650 TABAKÇI,Mustafa; MEMON,Shahabuddin; YILMAZ,Müjde; , p-t-BUTİLKALİKS[4]AREN'NİN YENİ BİR AMİT TÜREVİNİN SENTEZİ VE İYON TAŞIMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
651 TEMELLİ,Barış; ÜNALEROĞLU,Canan; HÖKELEK,Tuncer; , 2-SUBSTİTUE İMİDAZOLİDİN BİLEŞİKLERİNİN TEK BASAMAKLI SENTEZİ
652 ERK,Çakıl; TİFTİKÇİ,Esra; , YENİ KUMARIN-CROWN ETERLERİN SENTEZİ
653 ERK,Çakıl; TUNCER,H.; , BİS-VANİLİN POLİETİLENGLİKOL SENTEZLERİ VE KATYON BAĞLAMA ÖZELLİKLLERİNİN FLUORESANS SPECTROSKOPİ İLE İNCELENMESİ.
654 TÜRKMEN,Hasan; TAŞKESEN,Mustafa; BLACKBURN,Michael; , GLOKOM TEDAVİSİ İÇİN KULLANILAN YENİ KARBONİK ANHİDRAZ İNHİBİTÖRLERİ SENTEZİ
655 UĞUR,Ebru; UYAR,Tahsin; , N , N" - DİFENİL - N ' , N m - BİS (SÜBSTİTÜEFENİL) - C, C -p- FENİLEN DİFORMAZANLARIN SENTEZİ, YAPILARININ AYDINLATILMASI VE FARKLI ÇÖZÜCÜLER İÇİNDE ABSORPSİYON SPEKTRUMLARININ İNCELENMESİ
656 ULUKANLI,Zeynep; ULUKANİİ,Sabri; AYGAN,Ashabil; , 3-ÂMİNO-5-METHYL-2-(l,2î2-TRİMETHYLPROP-l-YL)-QUİNAZOLİN-4(3H)-ON SENTEZİ VE ANTİ-MİKROBİYAL, ANTİ-FUNGAL ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
657 UZUN,Duygu; İÇİL,Huriye; DEMUTH,Martin; , FOTOİNDUCED ELEKTRON TRANSFER REAKSİYONLARINDA KULLANILAN MONOALKENLERÎN OKSİDASYON POTANSİYELLERİNİN ARAŞTIRILMASI
658 ÜÇÜNCÜ,Osman; YÜKSEK,Haydar; TAĞIYEV,Bahir; , SAKKARIN-6-SÜLFONİK ASİDİN SENTEZİ
659 ÜNAL,Dilek; SARIPINAR,Emin; AKÇAMUR,Yunus; , KETENLERİN ELEKTRONİK YAPILARININ VE HİDRASYON MEKANİZMASININ SEMİEMPİRİK PM3 METODUYLA İNCELENMESİ
660 ERK,Çakıl; YAYAR,Gönül; , NAFTELEN SONLU ETİLENGLİKOL PODANDLARIN SENTEZLERİ
661 YILMAZ,Aydan; YILMAZ,Müjde; SEZGİN,Mehmet; MEMON,Shahabuddin; AKKUŞ,Uysal Gülderen; , NİTRİL GRUPLARI TAŞIYAN BİSKALİKSARENLERİN SENTEZİ VE SEÇİMLİ OLARAK Hg2* KATYONU TAŞIMADAKİ ROLÜ
662 AKKUŞ,Uysal Gülderen; MEMON,Shahabuddin; YILMAZ,Aydan; YILMAZ,Müjde; , TETRA-KALİKS YAPIDAKİ MAKROSİKLİK BİLEŞİKLERİN SENTEZİ VE KATYON TAŞIMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
663 ERAN-Bilgin,Belkız; YÖRÜR,Çiğdem; UZUNOĞLU,Rasim; UZMAN,Süheyla; , DİSKOTİK MAKROSİKLİK ORGANOPALADYUM BİLEŞİKLERİNİN YAPI VE MESOMORFİK ÖZELLİKLERİ
664 ZORA,Metin; AÇİLKALİN,Serdar; YÜCEL,Barış; , AMİN SÜBSTİTUE KİNON TÜREVLERİNİN SENTEZİ
665 YÜCEL,Barış; ZORA,Metin; ÖZKAN,İlker; KOYUNCU,İlkay; , 2,4-SİKLOOKTADİENON TÜREVLERİNİN 5,5-BİRLEŞİK HALKA SİSTEMLERİNE DÖNÜŞMESİNDE SÜBSTİTÜENT ETKİSİ
666 İÇİL,Huriye; YÜNEV,Kıvanç; , PERİLEN VE NAFTALİN DİİMİD VE POLİİMİD SENTEZİ
667 BALTACI,Cemalettin; ZENGİN,Ali; GENÇ,Hasan; YAYLI,Nurettin; TERZİOĞLU,Salih; , Scleranthus Uncinatus BİTKİSİNDEN FENOLİK VE FLAVON C-GLİKOSÎDLER
668 BALTACI,Cemalettin; ZENGİN,Ali; SEYMEN,Hasan; YAYLI,Nurettin; , Scleranthus Uncinatus BİTKİSİNDEN FLAVON C-GLİKOSİDLER
669 BAYSAL,Bahattin M.; APOHAN-KAYAMAN,Nilhan; KARAL-YILMAZ,Okşan; BAYSAL,Kemal; , POLİ(DL-LAKTİK ASİT) / TRİBLOK(PCL-PDMS-PCL) KOPOLIMERLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
670 HAZER,Baki; ARKIN,Ali Hakan; , DOYMUŞ YAN ZİNCİRLİBAKTERİYEL POLİESTERLERİN &LORÜR, FENİL, KUATERNER AMONYUM VE S-SÜLFAT TUZLARI
671 HAZER,Baki; ARSLAN,Hülya; KOWALCZUK,Marek; , POLİ[(R,S)-3-HİDROKSİ BÜTİRAT] TELEHELİKLERÎNİN SENTEZ VE KARAKTERİZASYONUPOLİ(METİLMETAKRİLAT)-b-POLİ(3-HİDROKSİ BÜTİRAT) BLOK KOPOLİMERUERİNİN SENTEZİNDE KULLANIMI
672 ARSU,Nergis; JOCKUSH,Steffen; TURRO,Nicholas; , VİNİL AKRİLATIN FOTOİNDÜKLENMİŞ SERBEST RADİKAL POLİMERİZASYONU
673 AVCI,Duygu; BAYIR,Ali; , ALLİL-AKRİLAT KUVARTER AMONYUM MONOMERLERİNİN AKRİLAMİD VE N,N4ZOPROPİLAKRÎLAMİD İLE KOPOLİMERLEŞMESİ
674 ARSU,Nergis; AYDIN,Meral; , BENZALDEHİT BERABERİNDE KİNOKSALİNLERİN FOTOBAŞLATILMIŞ SERBEST RADİKAL POLÎMERÎZASYONU
675 TİNÇER,Teoman; BANAT,Raid; , KALSİYUM HİDROKSİAPATİT DOLGULU POLİETİLEN OKSİT HAZIRLANMASI VE TANIMLANMASI
676 ÇAKMAKLI,Birlen; HAZER,Baki; BORCAKLI,Mehlika; , PHA-g-PS, PHA-g-PMMA GRAFT KOPOLİMERLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
677 ÇAVUŞ,Selva; YAŞAR,Muzaffer; GÜRKAYNAK,M.Ali; , ETİLEN DİAMİNİN DÎMER ASİTLERLE POLİMERİZASYON KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ
678 EVRANUZ,Özgül; DURMUŞ,Fıratlıgil Ebru; , ELMA VE ERİK PÜRESİNDEN ELDE EDİLEN YENİLEBİLİR FİLMLERİN FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ
679 DEMİR,Ümit; TÜMER,Ferhan; EKİNCİ,Duygu; , 2-AMİNO-3-SİYANO-4-NAFTİL TİYOFEN'İN ELEKTROOKSİDASYONU VE ELEKTROKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
680 KÜSEFOĞLU,Selim; EREN,Tarık; , MALEİK MOÖİFÎYE EDİLMİŞ SOYA YAĞININ POLİOLLERLE POLİMERİZASYONU
681 ESEN,Hüseyin; KÜSEFOĞLU,Selim; , FOTOLİTİK VE SERBEST RADİKAL İLE POLİMERİZE OLABİLEN EPOXİDE TRİGLİSERİDLERİN SİNNAMAT ESTERLERİ
682 ÖZPINAR,Celal; FIRAT,Yurdun; , NİŞASTANIN AKRİLİK ASİT İLE GRAFT KOPOLİMERİZASYONU
683 FIRAT,Yurdun; PARMAKSIZ,Fatih Mehmet; , EMÜLSİYON POLİMERİZASYONU ÎLE METİL METAKRİLAT-BUTADİENSTİREN SENTEZİ
684 GÖK,Ayşegül; SARİ,Bekir; TALU,Muzaffer; , İLETKEN POLİFURAN/POLİ(2-KLORANİLİN) KOMPOZİTLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
685 GÖKSEL,Cemile; KARS,Dilek; GÜNER,Ali; , DEXTRAN / POLİ(VİNİLPİROLİDON) POLİMERLERİNİN SULU ÇÖZELTİLERİNDE KARIŞABİLİRLİĞİ
686 EROL,İbrahim; İLTER,Zülfiye; AHMEDZADE,Misir; , YAN ZİNCİRİNDE ARIL SUBSTITUE SIKLOBUTAN HALKASI VE KETON İÇEREN METAKRILAT MONEMERLERİNÎN VE POLİMERLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
687 İNCELİ,A.Levent, İHTİYAÇLARIMIZ VE EVLERİMİZDE KULLANILAN HİPOKLORÎTLİ ÇAMAŞIR SULARININ FAYDALARI
688 KARA,Ali; BEŞİRLİ,Necati; , MAKROMONOMERİK AZOBAŞLATICILAR VE MAKRO ÇAPRAZBAĞLAYICILAR KULLANARAK SÜSPANSİYON POLİMERİZASYONUYLA ÇAPRAZBAĞLI POLÎMERLERİN SENTEZİ, KAREKTERİZASYONU VE İYON TUTMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
689 KARATAŞ,Yunus; TOPPARE,Levent; TİNÇER,Teoman; , SİLAN BAĞLAYICI VE HİDROKSİL SONLU POLİBÜTADİEN'DEN ELASTİK POLİMER SENTEZİ
690 KAYA,İsmet; YILDIZ,Mustafa; KOYUNCU,Şermet; , YENİ TÜR SCHİFF BAZI OLİGO (POLİ ETERLERİN) SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
691 ŞENOL,Dilek; KAYA,İsmet; , OLİGO-2-HİDROKSİ-l-NAFTALDEHİTİN SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİ
692 KIROĞLU,Melike; EKBEROV,Elçin; KOCABIYIK,Serap; , EPOKSİ REÇİNESİ VE ALLİL FENİL ETER-MALEİK ANHİDRİT-STİREN TERPOLİMERİ KARIŞIMININ ELDE EDİLMESİ VE BAZI ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
693 KUNTMAN,Ayten; KUNTMAN,Hakan; , POLİMERİK YALITIM MALZEMELERİNDEKİ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ YAŞLANMANIN WEIBULL
694 KURBANLI,R.; PEHLİVAN,E.; ŞEN,N.; BAYRAMOV,D.; NOVRUZOVA,F.; KURBANLI,S.; , DEĞİŞİK MESHLERDEKİ LİNYİTLERİN AMONYAKLAŞMA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
695 DORUKER,Pemra; KÜÇÜKPINAR,Esra; , KOPOLİMERLERDE KÜÇÜK MOLEKÜLLERİN DİFUZYON VE ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNÜN MODELLENMESİ
696 KÜSEFOĞLU,Selim, BİTKİSEL YAĞLARDAN YENİ POLİMERLERİN SENTEZİ
697 MUVAFFAK,Aslı; GÜRHAN,İsmet; GÜNDÜZ,Ufuk; HASIRCI,Nesrin; , JELATİN MİKROKÜRELERİN HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU
698 NUGAY,Nihan; NUGAY,Turgut; , TOLUENİN LİTYUM POLİETER ALKOKSİTLERLE AKTİVE EDİLMİŞ ORGANOLİTYÜM BİLEŞİKLERİNCE LİTYOLANMASI
699 GÜNER,Ali; ÖZDEMİR,Cemile; , DEXTRAN/A^'-METİLENBİ$AKRİLAMİD (MBAM) ETKİLEŞME DİNAMİĞİ
700 ÖZKAN,Binnur; TİNÇER,Teoman; , POLİ(ETİLEN TEREFITALAT) (PET) VE YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN (YYPE) ERİYİK KARIŞIMININ TRANSESTERİFİKASYON KATALİZÖRLÜ ORTAMDA HAZIRLANMASI
701 ŞAHMETLİOĞLU,Ertuğrul; MART,Hasan; YÜRÜK,Hüseyin; VİLAYETOĞLU,Adalet R.; , EPOKSİ OLÎGOSALİSİLALDEHİT REÇİNESİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
702 ŞEN,Murat; UZUN,Cengiz; GÜVEN,Olgun; , pH DUYARLI POLİ(AKRİLAMİD/MALEİK ASİT) HİDROJELLERİNDEN KATYONİK MANTAR İLACI TERBİNAFİN HİDROKLORÜR'ÜN KONTOLLÜ SALIMI
703 TAŞKIRAN,İsa; ERBAY,Erol; UYGUN,Ekrem; , KÖPÜK POLİSTİREN ÜRETİM PROSESİNİN GELİŞTİRİLMESİ
704 ÇOŞKUN,Mehmet; TEMÜZ,M.Mürşit; , SELÜLOZUN BİR AMİTLE GRAFTLAŞTIRILMASI
705 YILMAZ,Haşim; YAVUZ,Mustafa; ÜNAL,Halil İbrahim; , SEPİYOLİT SÜSPANSİYONLARININ ELEKTROREOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
706 VOLGA,Cüneyt; ABBASOĞLU,Rıza; YILMAZ,Sevil Savaşkan; , POLİNORBORNEN ZİNCİRİNİN KONFORMASYON ANALİZİ
707 FIRAT,Yurdun; ABDURRAHMANOĞLU,Suzan; , VİNİL ASETAT-METİL METAKRİLAT İLE GRAFTLANMIŞ PAMUK İPLİĞİNİN SU TUTMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
708 ÇOŞKUN,Mehmet; İLTER,Zülfiye; AÇIKSES,Aslışah; , (2-FENİL-l,3-DÎOKSALAN-4-İL METİL METAKRİLAT - BÜTÎL METAKRİLAT) KOPOLİMERİNİN BAZI TERMODİNAMİK ÖZELLİKLER
709 AHMEDOVA,G.; KOÇAK,A.; YAZICIGİL,Z.; KURBANLI,S.; , EPOKSİT REÇİNESİNİN ÇEŞİTLİ OKSİM TÜREVLERİ İLE MODİFİKASYONU VE ELDE EDİLEN KOMPOZİTLERİN ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
710 ÇOŞKUN,Mehmet; AHMEDZADE,Misir; KOCA,Murat; , 3-FENOKSİ-2-HİDROKSİPROPİL METAKRİLAT İLE N-VİNİL-2-PİROLİDON KOPOLİM ERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONUI
711 AKAR,Ahmet; ÖZ,Nesrin; USTAMEHMETOĞLU,Belkıs; KIZILCAN,Nilgün; SARAÇ,Sezai; , ÇÖZÜNEBİLİR POLİPİROL-SİLÎKON KOPOLİMERLERİ SENTEZİ
712 ALTUNEL,Ezgi; SAP,Begüm; YILMAZ,Aydan; MEMON,Shahabuddin; YILMAZ,Müjde; , KALİKSAREN BAZLI POLİSTİREN'İN SENTEZİ VE İNCELENMESİ
713 GÜNGÖR,Atilla; APOHAN-KAYAMAN,Nilhan; AMANOEL,Aylin; , UV ESASLI KATYONİK POLİMERLEŞEBÎLEN YAPIŞTIRICILAR
714 BERBER,Hale; ŞEN,Murat; GÜVEN,Olgun; YOSHİDA,Masaru; , SICAKLIK DUYARLI POLİ(AKRİLOİL-L-PROLİN METİL ESTER)/KAPPA KARRAGENAN) KOMPOZİT HİDROJELLERİNİN HAZIRLANMASI VE ŞİŞME DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
715 GÜVEN,Olgun; SEVİL,Adnan; BODUGÖZ,Hatice; , KARIŞIMLARININ POLİ(ANİLİN-BAZ)/POLİ(VİNİLİDEN KLORÜR CO VİNİL ASETAT) İLETKENLİĞİNİN RADYASYONLA ARTIRILMASI
716 BÜTÜN,Vural, ATOM TRANSFER RADİKAL POLİMERİZASYONUYLA SULU ORTAMDA VE 20°C'DE TERSİYER AMİN METAKRİLAT'A DAYALI SUDA ÇÖZÜNEBİLEN HOMOPOLİMER VE BLOK KOPOLİMER SENTEZİ
717 GÜZEL,Dilek; ÇOŞKUN,Mehmet; DEMİRELLİ,Kadir; ÇOŞKUN,Fatih; , 3-FTALIMIDO-2-HIDROKSIPROPIL METAKRİLAT İLE STIRENIN MONOMER REACTIVITE ORANLARININ BELİRLENMESİ VE TERMAL ANALİZ ÖLÇÜMLERİ
718 ÇOŞKUN,Fatih; ÇOŞKUN,Mehmet; DEMİRELLİ,Kadir; KAYA,Esin; , POLİ[2-HİDROKSİ PROPÎLMETAKTİLAT]' ÎN TERMAL DEGRADASYONUNUN ARAŞTIRILMASI
719 ÇAKMAK,Hasan; TİNÇER,Teoman; , YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN (YYPE) VE POLİ (ETİLEN TEREFİTALAT) (PET) ERİYİK KARIŞIMININ KARBON SİYAHIYLA HAZIRLANIŞI VE KARAKTERİZASYONU
720 ÇELİK,Meltem; SAÇAK,Mehmet; , AZOBİSİZOBUTİRONİTRİL İLE METİL METAKRİLAT'IN NİŞASTA ÜZERİNE AŞILANMA KİNETİĞİ
721 ALKAN,Selmiye; YAĞCI,Yusuf; ÇIRPAN,Ali; TOPPARE,Levent; , 3-TİYOFEN ASETİK ASİTİN KOLESTERİL ESTERİNİN POLİMERLEŞTİRİLMESİ VE PİROL İLE OLUŞTURULAN İLETKEN KOPOLİMERLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
722 ŞEN,Murat; ÇOPUROĞLU,Mehmet; , ETİLEN-VİNİL ASETAT (EVA) KOPOLİMERÎ VE EVA/KARBON SİYAHI KARIŞIMLARININ TERMAL KARARLILIĞI
723 YAĞCI,Yusuf; DEĞİRMENCİ,Mustafa; , ATOM TRANSFER RADİKAL POLİMERİZASYON (ATRP) İLE FOTO AKTİF POLİSTİREN SENTEZİ
724 GÜNER,Ali; DURDAĞI,Serdar; CAN,Kaplan Hatice; , BSA'İN ÇAPRAZ BAĞLI DİETİLAMİNOETİL DEXTRAN MİKROKÜRELERİ ÜZERİNE ADSORBSİYONU
725 EMRE,F.Bilge; EKİNCİ,Ergun; ŞENER,M.Engin; KARAGÖZLER,A.Ersin; , POLİ(0-TOLUDİN)-POLİ(Ö-FENİLENDİAMİN)-Gox ELEKTRODUN HAZIRLANMASI VE ELEKTROKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
726 ERSOY,Osman; NUGAY,Nihan; , MALZEME BiRJLEŞME ÇİZGİSİNİN, DOLGULU VE DOLGUSUZ POLİPROPİLEN / POLİAMİD KARIŞIMLARI MEKANİK MUKAVEMET DEĞERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
727 GÖK,Ayşegül; SARI,Bekir; TALU,Muzaffer; , POLİFURAN, POLİ(O-TOLUİDİN) HOMOPOLİMERLERİ İLE POLİFURAN/POLİ(0-TOLUİDİN) VE POLİ (0-TOLUİDİN)/POLİFURAN KOMPOZİTLERİNİN KİMYASAL YÖNTEMLE SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
728 GULİYEV,S.A., FOAM POLYETHYLENE FROM MODIFIED POLYETHYLENE WASTES
729 GÜLTEK,Ahmet; SEÇKİN,Turgay; KARTACA,Süleyman; , SOL-JEL YÖNTEMİYLE MORFOLOJİK OLARAK FARKLI MEZOPORÖZ SİLİKA ÜZERİNE RODAMİN-B BOYAR MADDESİNİN AŞILANMASI
730 SEÇKİN,Turgay; GÜLTEK,Ahmet; , KONGO-KIRMIZISI HİBRÎT MEZOPORÖZ MATERYALLERİN POSTGRAFTİNG YÖNTEMİ İLE HAZIRLANMASI
731 UZUN,Dilek; HİÇSÖNMEZ,Ümran; İŞLER,Rahim; ŞENOL,Feridun; BEŞERGİL,Bilsen; , ALÇAK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN (AYPE)'NİN SHRİNK FİLMİ İÇİN OPTİMUM PARAMETRELERİN İNCELENMESİ
732 ŞANLI,Oya; IŞIKLAN,Nuran; , MODİFİYE EDİLMİŞ POLİ(VİNİL ALKOL) MEMBRANLAR KULLANILARAK ASETİK ASİT-SU KARIŞIMLARIN EVAPOMASYON TEKNİĞİ İLE AYRILMASI
733 AHMEDZADE,Misir; İLTER,Zülfiye; EROL,İbrahim; , 2(3-MESİTİL-3-METİL SİKLOBÜTİL)-2-KETOETİL METAKRİLAT MONOMERİNİN (MCKEMA) STİREN(ST) İLE KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
734 EROL,İbrahim; İLTER,Zülfiye; , 2 - F E N İ L - 1 S3-DİOKSALAN-44L-METİLMETAKRİLATETİLMETAKRİLA T KOPOLİMERİNİN SENTEZİ VE REAKTİVİTE ORANLARININ HESAPLANMASI
735 KARADAĞ,Erdener; KUNDAKÇI,Semiha; ÇALDIRAN,Yasemin; SARAYDIN,Dursun; , TMPTA ve BDMA ile ÇAPRAZ BAĞLANMIŞ AKRİLAMİD/SODYUM AKRÎLAT KOPOLİMERLERİNİN ŞİŞME ÖZELLİKLERİ
736 KARADAĞ,Erdener; DEMİRLİ,Gülşen; KUNDAKÇI,Semiha; ÇALDIRAN,Yasemin; SARAYDIN,Dursun; , AKRİLAMİD/MALEİK ASİT HİDROJELLERİNİN ŞİŞMESİNE TRİMETİLOLPROPAN TRİAKRİLAT ve 1,4-BUTANDİOL DİMETAKRİLAT'IN ETKİSİ
737 KAYA,İsmet; BAGANA,Dilek; , OLİGOSALİSİLİK ASİTİN SENTEZİ VE KARATERİZASYONU
738 KAYA,İsmet; GÜLEL,Reyhan; , OLÎGO-3-AMİNOPRİDİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
739 KEKLİK,Mehmet; YILDIZ,Özgür; SARAÇ,Ayfer; YILDIRIM,Hüseyin; , BORU REAKTÖRDE EMÜLSİYON KOPOLÎMERİZASYONU
740 KIĞILI,Nilüfer; SEÇKİN,Turgay; İÇDUYGU,M.Galip; , HİBRİT POLÎARAMİTLERİN SOL-JEL YÖNTEMİYLE HAZIRLANMASI
741 KIRALP,Senem; ALKAN,Selmiye; TOPPARE,Levent; YAĞCI,Yusuf; , 3-TİYOFEN ASETİK ASİTİN MENTİL ESTERİ VE PİROLLE OLUŞTURULAN İLETKEN KOPOLİMERLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
742 KIRCA,Şafak; ÖZKAN,Banu; HALİLOĞLU,Türkan; , CHYMOTRYPSİN İNHİBİTÖRÜNÜN (CI2) AÇILMA YOLUNUN MONTE CARLO (MC) SİMULASYON YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ
743 AKAR,Ahmet; KIZILCAN,Nilgün; , ÇOK BLOKLU KOPOLİMER SENTEZİ İÇİN ÖZEL FOTOBAŞLATICILAR
744 KÖYTEPE,Süleyman; SEÇKİN,Turgay; , ÜST DALLANMIŞ YENİ POLİİMİTLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
745 KÖYTEPE,Süleyman; SEÇKİN,Turgay; ÇETİNKAYA,Engin ; YİĞİT,Murat; , KİRAL MERKEZLİ SCHİFF BAZI İÇEREN POLİİMİTLERİN SENTEZİ VE TERMAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
746 MART,Hasan; YÜRÜK,Hüseyin; VİLAYETOĞLU,Adalet R.; ŞAHMETLİOĞLU,Ertuğrul; , OLİGOSALİSİLALDEHİT ESASLI SCHİFF BAZININ GEÇİŞ METAL KOMPLEKSİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
747 MART,Hasan; ŞAHMETLİOĞLU,Ertuğrul; YÜRÜK,Hüseyin; VİLAYETOĞLU,Adalet R.; , OLİGOSALİSİLALDEHİT ve ETİLENDİAMİN ESASLI SCHİFF BAZ OLİGOMERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
748 OK,Salim; DEMİREL,A.Levent; , POLİETİLENOKSİT'İN İNCE FİLMLERDEKİ KRİSTALLEŞME KİNETİĞİ
749 OTABATMAZ,Güliz; KÜÇÜKYAVUZ,Savaş; KÜÇÜKYAVUZ,Zuhal; , POLİANİLİNİN İLETKEN KOMPOZİTLERİ
750 ÖZTÜRK,Temel; ÇAKMAK,İsmail; , POLİEPİKLORHİDRİN MAKROİNİFERTERİ İLE ÇOK BLOKLU KOPOLİMERLERİN SENTEZİ
751 ÇAYKARA,Tuncer; ÖZYÜREK,Cengiz; KANTOĞLU,Ömer; GÜVEN,Olgun; , POLİ(2-HİDROKSİ ETİL METAKRİLAT - İTAKONİKASİT) HİDROJELLERİNİN ÇÖZÜNÜRLÜK PARAMETRESİNE JEL KOMPOZİSYONUNUN ETKİSİ
752 ÖZYÜREK,Cengiz; ÇAYKARA,Tuncer; İNAM,Recai; , POLİ(2-HİDROKSİ ETİL METAKRİLAT-MALEİK ASİT) HİDROJELLERİ İLE URANİL ADSORPSİYONUNUN POLAROGRAFİK METOTLA BELİRLENMESİ
753 GİZ,Ahmet; PARIL,Ahmet; ÇATALGİL-GİZ,Huceste; , KOPOLÎMERLERDE MONOMER REAKTİFLİK ORANLARININ UV İZLEME YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ
754 YILDIZ,Gülcemal; PARIL,Ahmet; , ELEKTROKİMYASAL AKRİLAMİT POLİMERİZASYONUNDA ULTRASES ETKİSİ
755 SEZER,Esma; SARAÇ,Ayfer; USTAMEHMETOĞLU,Belkıs; , ALKİL SUBSTİTUE HETEROHALKALI MONOMERLERİN ELEKTROKİMYASAL KOPOLİMERİZASYONU VE KARAKTERİZASYONÜ
756 SANKIR,Mehmet; KÜÇÜKYAVUZ,Savaş; KÜÇÜKYAVUZ,Zuhal; , POLİDİMETİLSİLOKSAN/POLİTİOFENKOMPOZİTİNİN SENTEZ VE KARAKTERİZASYONU
757 SARAYDIN,Dursun; ÖZTOP,H.Nursevin; KARADAĞ,Erdener; ÖZTOP,A.Yasemin; GÜVEN,Olgun; IŞIKVER,Yasemin; , GAMMA-IŞINLARI İLE HAZIRLANAN AKRİLAMİD/MALEİK ASİT HİDROJELLERİNE SACCHAROMYCES CEREVİSİAE İMMOBİLİZASYONU VE ETİL ALKOL ÜRETİMİ
758 GÜVEN,Olgun; SAVAŞ,Hülya; , POLİ(METİL VİNİL ETER -ALT- MALEİK ASİT) KOPOLİMERİNİN ISISAL KARAKTERİZASYONU
759 SAVAŞ,Hülya; GÜVEN,Olgun; PEKEL,Nursel; , AĞIR METAL İYONU ADSORPSİYONUNDA POLÎ(N-VMLİMİDAZOL/2-HİDROKSÎPROPİL METAKRİLAT) HİDROJELLERİNÎN KULLANILMASI
760 SEÇKİN,Turgay; ÇETİNKAYA,Bekir; ÖZDEMİR,İsmail; KÖYTEPE,Süleyman; , N-SÜBSTİTÜYE MALEİMİT HİBRİT POLİMERİLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
761 SEÇKİN,Turgay; KIĞILI,Nilüfer; , AŞIRI DALLANMIŞ AROMATİK POLİ AR AMİTLERİN SENTEZİ VE TERMAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
762 GİZ,Ahmet; ÇATALGİL-GİZ,Huceste; SÜNBÜL,Didem; , KOPOLİMERİZASYON REAKTİFLİK ORANLARININ BİLGİSAYARLA SÜREKLİ İZLEME YÖNTEMİ İLE ELDE EDİLMESİ
763 BİRER,Özgür; SÜZER,Şefik; , UV İLE PVC'NİN BOZUNUMU; OPTİK VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİ
764 ŞAHMETLİOĞLU,Ertuğrul; MART,Hasan; YÜRÜK,Hüseyin; , OLİGOANİLİN ESASLI SCHİFF BAZ KOOLİGOMERİNİN SENTEZİ ve KARAKTERİZASYONU
765 ŞAHMETLİOĞLU,Ertuğrul; KAYAKIRILMAZ,Kadriye; , EPOKSİ NOVOLAK REÇİNESİNİN KÖMÜRLERDE BAĞLAYICI OLARAK KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI
766 TAŞDELEN,Betül Dinçer, POLİ(N4ZOPROPİLAKRİLAMİD)-KO-İTAKONİK ASİT HİDROJELLERÎNİN RADYASYONLA SENTEZİ VE KONTROLLÜ SALINIM DAVRANIŞLARI
767 BAYSAL,Bahattin M.; GÜVEN,Olgun; TAŞDELEN,Betül Dinçer; APOHAN-KAYAMAN,Nilhan; , POLİ(N-İZOPROPÎLÂKRİLAMİD)-KO-MALEİK ASİT HİDROJELLERÎNİN RADYASYONLA SENTEZİ VE URANİL İYONLARINI ADSORPSİYONU
768 FIRAT,Yurdun; TİRİŞOĞLU,Tuba; , JELATİNİZE EDİLMİŞ NİŞASTANIN METİL METAKRİLAT İLE GRAFT KOPOLİMERİZASYONU
769 USTAMEHMETOĞLU,Belkıs; KIZILCAN,Nilgün; SARAÇ,Ayfer; AKAR,Ahmet; , POLİPİROL-REÇİNE KOPOLİMERLERİNİN ÇÖZÜNÜRLÜK VE İLETKENLİĞİNE POLİMERİZASYON YÖNTEMİ VE REÇİNENİN YAPISININ ETKİSİ
770 GÜVEN,Olgun; UZUN,Cengiz; , POLI(3,4-DIASETAMIDOSTIREN) HOMOPOLİMERİNÎN ASETAMIDO GRUPLARININ HİDROLİZİYLE POLI(3,4-DIAMINOSTIREN-KO-2-METIL-5(6)-VINILBENZIMIDAZOL) KOPOLİMERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONÜ
771 VİLAYETOĞLU,Adalet R.; MART,Hasan; VERDİYEVA,S.; SAHMETLİOĞLU,E.; MİRZALİYEVA,S.H.; , p-BENZOKİNONUN RADİKAEİK POLİMERİZASYONU
772 VİLAYETOĞLU,Adalet R.; MİRZALİYEVA,S.H.; MART,Hasan; ŞAHMETLİOĞLU,Ertuğrul; VERDİYEVA,S.; , KOOUGOHİDROKİNONSULFONUN TERMAL DEGRADASYONÜ
773 KARAL-YILMAZ,Okşan; GRCHEV,Snezana; GRCHEV,Torna; CEVTKOVSA,Maja; BAYSAL,Bahattin M.; , POLİ (VİNİL KLORÜR) / POIİ (İTAKONAT) KARIŞIMLARI

Toplam 773 adet kayıt bulundu.