Kongre Bildirileri
  XVI. Ulusal Kimya Kongresi, 10-13 Eylül 2002, Selçuk Üniversitesi, Konya
Sıra no Yazar Bildiri
PDF*
1 Erdal UĞUZDOĞAN; Musa ŞÖLENER; O.Sermet KABASAKAL;, SICAKLIĞA DUYARLI HİDROJEL YAPISINDAKİ YENİ POLİMERLERİN SENTEZİ YE KARAKTERİZASYONU
2 Canan GÖKTEPE; Teoman TİNÇER; , ÇOK YÜKSEK MOLEKÜL AĞIRLIKLI POLİETİLEN FİLMLERİNE SUDA ÇÖZÜNEN MONOMER AŞILANMASI
3 Semra CAN; Teoman TİNÇER; , AI(OH)3 ve BaS04 KATKILI POLİPROPİLEN KOPOLİMERİNİN ÖZELLİKLERİ VE KARAKTERİZASYONU
4 Avlin FIRINCI; Adilhan FEYİZOĞLU; Özlen ALTUN; Mur, KÖMÜR KÜLÜNDEKİ AĞIR METALLERİN TESPİTİ ve ÇİMENTO ÜRETİMİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
5 Sevim KARAOĞLAN, NA-BENTONİT + N - N ? BİSALLIL MALON AMİD/AKRİLAMİD SULU SİSTEMİNDE REOLOJİK ÖZELLİKLERİNDE ASİT ETKİSİNİN İNCELENMESİ
6 Gürsel SÖNMEZ; A.Sezai SARAÇ; , ELECTROCHROMIC PROPERTİES OF PYRROLE AND THIOPHENE BASED POLYMERS
7 Ciedem ZEYTİN; Ali USANMAZ; , POLİ(SİLOKSAN-ÜRETAN) BLOK KOPOLİMERİNİN SENTEZİ YE KARAKTERİZASYONU
8 Esin İNCİ; Ali USANMAZ; , IZOBÜTİLMETİLAKRİLATIN POLİMERLEŞMESİ VE POLİMER KARAKTERİZASYONU
9 Selda KESKİN; Ali USANMAZ; , HİPOKLORATIN PROTEZ KAİDE MALZEMESİNE OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ
10 Mahmoud H. SABER; Serap ŞENEL; Zakir M.O. RZAEV; , POLİ[(İV-FENİLMALEİMİD)-C0-(2-HİDROKSİLETİL METAKRİLAT)]’ IN SENTEZİ, YAPISI YE ÖZELLİKLERİ
11 Hande KESİM; Zakir M.O. RZAEV; Erhan PİŞKİN; , POLİCİV-İZOPROPİLAKRİLAMİD-UAİV-MALEİK ANHİDRİT)’LERİN VE POLİETİLENGLİKOL BAĞLI TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
12 Giildem GÜVEN; Zakir M.O. RZAEV; Erhan PİŞKİN; , POLİ [(MALEİK ANHİDRİT)-aft-(HEKZEN-l)]-SODYUM DODESİL SÜLFAT YÜZEY AKTİF SİSTEMİ İLE METİL METAKRİLATTN RADİKAL MİKROEMÜLSİYON POLİMERLEŞMESİ
13 Emel KALAYCIOĞLU; Zakir M.O. RZAEV; Erhan PİŞKİN; , /V-İZOPROPİL AKRİLAMİD - 4 -VİNİLFENİL BORONİK ASİT MONOMER SİSTEMİNDE RADİKAL SEÇENEKLİ KOPOLİMERLEŞME
14 İsmet KAYA; Sultan YAĞMUR; Eyüp ÖZDEMİR; , OLİGO-N-2-AMİNOPRİDİNİL NAFTİLİMİNİN SENTEZİ YE KARAKTERİZASYONU
15 İsmet KAYA; Zeynep ÖZTÜRK; , OLİGO-FENİLAZOMETİN NAFTOLUN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
16 İsmet KAYA; Nebile AKTÜRK; , OLİGO-3-N-AMİNOPRİDİNİL NAFTALDİMİNİN SENTEZİ VE. KARAKTERİZASYONU
17 İsmet KAYA; Süleyman ÇULHAOĞLU; Dilek ŞENOL; , OLİGO-N, N’-BİS-SALtSİLİDEN SEMİTİYOKARBAZONUN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE OPTİMUM REAKSİYON ŞARTLARININ BELİRLENMESİ
18 Ufuk Sancar VURAL; Vefa MURADOĞLU; Hüseyin YÜRÜK; , SILICA GEL’ İN EPOKSİT GRUBU İÇEREN P-TERT-BUTILCALIX[4]ARENE İLE MODİFİKASYONU
19 Ufuk Sancar VURAL; Vefa MURADOĞLU; Hüseyin YÜRÜK; , EPOKSİT GRUBU BAĞLI P-TERT-BUTILCALIX[4]ARENE’NIN DICYANODIAMIDE İLE REAKSİYONU VE METAL EKSTRAKSİYONU
20 Temel ÖZTÜRK; İsmail ÇAKMAK; Barış SET; , FOTOPOLİMERİZASYON İLE EPİKLORHİDRİNİN GRAFT KOPOLİMERLERİN SENTEZİ
21 Temel ÖZTÜRK; İsmail ÇAKMAK; Barış SET; , POLİETİLEN GLİKOL FENİLEN METİL BENZAMİD KLORÜR MAKROFOTOBAŞLATICILARI İLE BLOK KOPOLİMERLERİN SENTEZİ
22 Mahmure ÖZGÜR; Mevlüde CANLICA; Cenkkut GÜLTEKÎN; , YÜN KUMAŞLARIN, ANTOSİYANİNÎN ÇEŞİTLİ GEÇİŞ METALLERİYLE RENKLİ KOMPLEKSLER VEREREK BOYANMASI
23 Dolunay SAKAR; Gürkan HIZAL; Ümit TUNCA; , KATYONİK HALKA AÇILMASI YE FOTO BAŞLATILMIŞ RADİKAL POLİMERİZASYON TEKNİKLERİ İLE YILDIZ TİPİ BLOK KOPOLİMERLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
24 Mehlika PULAT, PAMUK İPLİKLERE CROTONİK ASİT AŞILANMASI
25 Hatice KAPLAN CAN; Zakir M.O. RZAEV; Ali GÜNER; , YARI-KRÎSTALİN YAPILI H-BAĞLI BAZI ANHİDRİT KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİ
26 Mehlika PULAT; Doğan BABAYİĞİT; , POLİÜRETAN MEMBRANLARA BENZOİL PEROKSİT BAŞLATICISI KULLANILARAK AKRİLİK ASİT AŞILANMASI
27 Ayten ÇOLAKER; Mehlika PULAT; , (POLİAKRİLİK ASİT-POLİÜRETAN) VE (POLİKROTONİK ASİTPOLtÜRETAN) MEMBRANLARDAN DİKLOFENAK-Na DİFÜZYONU
28 Nilgün KIZILCAN; Elçin DOĞANÖZ; Ahmet AKAR; Salih , DİFENİL METİL FOSFAT-KETON-FORMALDEHİT REÇİNELERİNİN ÜRETİMİ
29 Hatice URTİŞ; Eda ÖZ; Hasip YENÎOVA; , HİDROKSİL UÇLU POLİBÜTADİEN İLE İZOFORONDİİZOSİYANAT ARASINDAKİ POLİÜRETAN OLUŞUM REAKSİYONU ÜZERİNE KATI KATALİZÖRLERİN ETKİSİ: KİNETİK ÇALIŞMA
30 Erdal UĞUZDOĞAN; Musa ŞÖLENER; O.Sermet KABASAKAL;, SICAKLIĞA DUYARLI YENİ POLİMERLERİN ÇÖZELTİ POLİMERİZASYONU İLE SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
31 H.KOCAOKUTGEN; S.ÖZKINALI; , 7-HYDROKSİ GRUP İÇEREN BAZI o,o’-DİHİDROKSİAZO , BOYARMADDELERİNİN YE KROM KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE NAYLON 6 VE YÜN ÜZERİNE UYGULANMASI
32 H. Cihangir TUĞSAVUL, METALLERDE MEYDANA GELEN KONTAKT DERMATİTLERİN “ÇALIŞMA GÜVENLİĞİ” İÇİN DEĞERLENDİRİLMESİ
33 Melike SINIRKAYA; M.Muhtar KOCAKERİM; Recep BONCUK, TİNKAL REAKTÖR ATIĞINDAN BORUN GERİ KAZANILMASI
34 Ş. EFENDİYEVA; A.N.NURİYEV; F.NOVRUZOVA; M.ABBASOV, Ca2+ VE Sr2+ İYONLARININ BAZİK ORTAMDA “YARREZİN-B” KATRANI İLE EKSTRAKSİYONU
35 H. Bayram ZENGİN; Ali BOZTUĞ; Ahmet ÖZER; Dursun S, MALEİK ANHİDRİT-ard-STİREN KOPOLİMERİNDE URANİL İYONU ADSORPSİYONU
36 Semiha ÖZKAN; Mehlika PULAT; Ay ten ÇOLAKER; , HİDROFİLİK VE HİDROFOBİK POLİÜRETAN MEMBRANLARIN MİKROORGANİZMALAR İLE ETKİLEŞMELERİ
37 İsmet KAYA; Ahmet DEMİRCİ; Dilek ŞENOL; , OLİGO-N-SALİSİLİDEN FENİLHİBRAZONUN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU YE OPTİMUM REAKSİYON ŞARTLARININ BELİRLENMESİ
38 Serap KAVLAK; Ali GÜNER; , SUDA ÇÖZÜNEBİLEN POLİMERLERİN BSA İLE ETKİLEŞME DİNAMİĞİ
39 Shahabuddin MEMON; Gülderen Uysal AKKUŞ; Mehmet SE, OLİGOMERİK YAPIDAKİ KALİKS[4]AREN-CROWN’LARIN SENTEZİ VE FAZTRANSFER REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ
40 Shahabuddin MEMON; Gülderen Uysal AKKUŞ; Mehmet SE, HETERO-HALKALI KALİKS-CROWN MAKROSİKLİK BİLEŞİKLERİN SENTEZİ YE KOMPLEKSLEŞME ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
41 Shahabuddin MEMON; Gülderen Uysal AKKUŞ; Ezgi ALTU, KALİKS[4] AREN NİTRİL TÜREVİNİN POLİMERİZASYONU VE İKİ-FAZ EKSTRAKSİYON SİSTEMLERİNDE KULLANILMASI
42 Emine KAZANCIOĞLU; Candan ERBİL; , SERYUM AMONYUM NİTRAT-TEGOMER H-Si REDOKS ÇİFTİ İLE BAŞLATILMIŞ NIPAAm JELLERİ
43 Hülya DEMİR; M. Muhtar KOCAKERİM; Cengiz ÖZMETİN; , DÖNER DİSK METODU İLE DERİŞİK HN03 ÇÖZELTİLERİNDE METALİK BAKIRIN ÇÖZÜNMESİNİN İNCELENMESİ
44 Fikret HACIZADE, METALÜRJİ KATI ATIKLARIN ARAŞTIRILMASI
45 Hümeyra MERT; Ümit TUNCA; Gürkan HIZAL; , TİOFENOL ve TÜREVLERİNİN STİRENİN ATOM TRANSFER RADİKAL POLİMERİZASYONU ÜZERİNE ETKİSİ
46 Abbas GULİYEV; Avtandil ALİYEV; Gülnare AHMETLİ; , GLİSİDOKSİMETIL-VİNİLSIKLOPROPAN SENTEZİ YE OLIGOMERİNİN FOTOLİTİK YE TERMİK DEĞİŞİMLERİ
47 Gülnare AHMETLİ; Damet BAYRAMOV; , ELEKTROKİMYASAL METOTLA POLİKLORLAŞTIRILMIŞ AYÇİÇEK YAĞ ASİTLERİ ATIKLARINDAN KLORLU EPOKSİT BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ
48 Mustafa DEĞİRMENCİ; Yusuf YAĞCI ; Gürkan HIZAL; , ANA ZİNCİR ve UCUNDA FOTOAKTİF GRUP İÇEREN POLİ e-KAPROLAKTON) MAKROFOTOBAŞLATICILARIN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
49 Halis SİMSEK; Hatice İNAN; Mehmet KOBYA; Anatoli D, SİYANÜR İYONLARININ İYON DEĞİŞTİRME YÖNTEMİ VE, ELEKTROKİMYASAL YÖNTEMLERLE ARITIMI
50 M.REHİMLİ; A.N.NURİYEV; R.MAMEDOV; F.NOVRUZOVA; H., ELYAFLI SORBENTLERLE HAZAR DENİZİ SULARINDAN URANYUMUN SORBSİYONU
51 Ö.M ALİYEV; V.Ö ALİYEV; V.M RAGIMOVA; F.A NOVRUZOV, EuGa2S4- CeGaS3 VE Ln2S3- GeS SİSTEMLERİNDE FAZ DENGESİ
52 A.N.NURİYEV; M.B ABBASOV; F.E NOVRUZOVA; H.E EKBER, PETROL TABAKA ve KİMYA SANAYİSİ ATIK SULARINDAN SODYUM KLORÜRÜN ELDESİ TEKNOLOJİSİ
53 Tanzile AKÇURİNA; Hasan ERGE; Beybala HASANOV; , MİNERAL YAĞLARA KÜLSÜZ DİTİOFOSFAT KATKISININ TERMOANALİTİK İNCELENMESİ
54 Mustafa ERCAN; Nuri AZBALCI; Itır AY; , BORİK ASİT FABRİKASI ALÇILI ATIĞININ PORTLAND ÇİMENTOSU (PÇ 42.5) ÜRETİMİNDE KULLANILMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
55 Mehmet Mürşit TEMÜZ; Mehmet COŞKUN; , STİREN-p-KLORMETİL STİREN KOPOLİMERİ ÜZERİNDE ATRP YOLUYLA ETİL METAKRİLATIN AŞILAMA ÇALIŞMALARI
56 Tuğba ŞİŞMANOĞLU, BAZI FUN GAS İTLERİN POLY( N - ACET YLGLUKO AMİN) GRUBU DOĞAL POLİMER ÜZERİNDE ADSORPSİYONU
57 Aslı KORKMAZ; Necdet SEVENTEKİN; , REAKTİF BOYARMADDE İLE BOYANMIŞ PAMUKLULARIN IŞIK HASLIĞININ GELİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA
58 Şule TEKEOĞLU; Tülin ÖKTEM; , PAMUK VE PAMUKLU MAMÜLLERDE DEFOLİGANT KALINTILARININ TESPİTİ
59 Mustafa GAZİ; Niyazi BIÇAK; , POLY ( 4-VINYL PRİDİN) ‘İN TAMAMEN KUATERNER HALE GETİRİLMESİ
60 S.D.ZEYNALOV; M.M TALİBOV; L.H. MEMMEDOVA; R.R MEM, POLİETİLENPOLİAMİN ESASINDA POLİMER İNHİBİTÖRÜNÜN PETROL VE GAZ MADENLERİNDE METAL MAMÜLLERİNIN KORROZİ YONDAN MUHAFIZASI İÇİN ARAŞTIRILMASI
61 Demet KARACA; Feyza KARASU; Meral AYDIN; Nergis AR, BİSDİETİLAMİNOKUMARİNİN AMİNLER VARLIĞINDAKİ' FOTOBAŞLATILMIŞ POLİMERİZASYONU
62 Hatice KAPLAN CAN; Zakir M.O. RZAEV; Ali GÜNER; , SUDA ÇÖZÜNEN POLİ[MALEİK ANHİDRİT-afc-AKRİLİK ASİT] VE y-AMİNOPROPİLTRİETOKSİLAN (APTS) ÇAPRAZ BAĞLAYICI KULLANALARAK YENİ HİDROJEL SİSTEMLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
63 Gülcan OĞUZ; Ahmet M. ÖNAL; Jale HACALOĞLU; , POLİAKRİLONİTRİL’İN PİROLİZ ÖZELLİKLERİ
64 Ulvi AVCIATA; Basri DEMİRYÜREK; , METANOLÜN V20 5 - Wo03 - Si02 KATALİZÖRLÜĞÜNDE HAYA OKSİDASYONU İLE YÜKSELTGENME ÜRÜNLERİNİN İNCELENMESİ
65 Nazım Raufoğlu BEKTAŞİ; VagifAzizoglu CEFEROV; , KÜKÜRT VE AZOT İÇEREN POLİFONKSİYONEL EPISULFIT POLİMER KOMPLEKSİNİN YÜKSEK EFEKTİFLİ EKSKLUZION KROMATOGRAFİK ARASTIRMASI
66 Nilgün KIZILCAN; Ahmet AKAR; , LİGNOSÜLFONAT MODİFİYE KETONİK REÇİNELER SENTEZİ
67 Oya ŞANLI; Nuran IŞIKLAN; , ALÜMİNYUM İLE ÇAPRAZ BAĞLANMIŞ ALJİNAT VE ALJİNİK ASİT MİKROKÜRELERDEN KARBARİLİN KONTROLLÜ SALIMI
68 Gülay ÇÖLGEÇEN; Emin ERDEM; Ramazan DONAT; , DİATOME TOPRAĞININ TEKSTİL ATIK BOYAR MADDELERİ ÜZERİNE ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ
69 Volkan KÖSELİ; Sevil DİNCER; Zakir M.O. RZAEV; Erh, YENİ pH VE SICAKLIK DUYARLI AMFİFİLİK N-İZOPROPİL AKRİLAMİD KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
70 Ayfer SARAÇ; Ahmet TÜRE; Özlem CANKURTARAN; Ferdan, POLtKAPROLAKTONUN AROMATİK ÇÖZÜCÜLERLE TERMODİNAMİK ETKİLEŞİMLERİNİN TERS GAZ KROMATOGRAFİSİ İLE İNCELENMESİ
71 Dursun SARAYDIN; Ebru ŞAHİN; Erdener KARADAĞ; Olgu, RADYASYONLA SENTEZLENMİŞ AKRİLAMİD/KROTONİK ASİT HİDROJELLERİNDE CIVA (II) İYONLARININ SEÇİCİ ADSORPSİYONU
72 H. BAYRAM ZENGİN; Oktay EKBEROV; Satılmış BASAN; , MALEİK ANHİDRİD-ALLİLFENİLETER-STİREN TERPOLİMERİN ALLİLESTERİNİN SENTEZİ ve KARAKTERİZASYONU
73 Faruk YILMAZ; Yeşim HEPUZER; Yusuf YAĞCI ; Ali ÇIR, YENİ BİR KONTROLLÜ SERBEST RADİKAL POLİMERİZASYON YÖNTEMİYLE VİNİL MONOMERLERİNİN BLOK KOPOLİMER SENTEZLENMESİ
74 Arzu YILMAZ; Cüneyt VOLGA; Sevil Savaşkan YILMAZ; , MAKROMONOMERİK PEROKSİ İNİMER İLE ÇAPRAZ BAĞLI POLİAKRİLİK ASİT BLOK KOPOLİMERLERİN SENTEZİ
75 Yunus ERDOĞAN; Asım OLGUN; Zafer ÜSTÜNDAĞ; Ferda Ö, BARİT MİNERALLERİNDEN YÜKSEK SAFLIKTA BARYUM SÜLFAT ELDESİ
76 Mehmet Atilla TASDELEN; Mustafa DEĞİRMENCİ; Yusuf , KONTROLLÜ SERBEST RADİKAL POLİMERİZASYON VE KATYONİK POLİMERİZASYONA YÜKSELTGENME YÖNTEMLERİYLE BLOK KOPOLİMER SENTEZLENMESİ
77 Oya ŞANLI; Gülsen AKMAN; , POLİ(VİNİL ALKOL)-POLİ(AKRİLİK ASİT) MEMBRANLARDAN SODYUM DİKLOFENAK’IN KONTROLLÜ SALIMI
78 Oya ŞANLI; Gülsen AKMAN; , 4-VİNİL PİRİDİNİN POLİ(VİNİL ALKOL) ÜZERİNE AŞILANMASI VE AŞIKOPOLİMERLERDEN HAZIRLANAN MEMBRANLARIN ASETİK ASİT-SU KARIŞIMLARININ AYRILMASINDA KULLANILMASI
79 Cengiz SOYKAN; İbrahim EROL; , ARİL OKSIKARBONİL YAN ZİNCİRLİ YENİ METAKRİLAT ESTERLERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE POLİMERİZASYONU
80 Cengiz SOYKAN; İbrahim EROL; , AMİT YAN ZİNCİRLİ YENİ METAKRİLAT ESTERLERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU YE POLİMERİZASYONU
81 Cengiz SOYKAN; İbrahim EROL; , [(4-İZOPROPİL FENİL)OKSİKARBONİL]METİL METAKRİLAT’IN AKRİLONİTRİL VE METİL METAKRİLAT İLE KOPOLİMERİZASYONU
82 Cengiz SOYKAN; İbrahim EROL; , METİLMETAKRİLAT’IN 2-METİLBENZİL METAKRİLAT VE 4-METİLBENZİL METAKRİLAT İLE KOPOLİMERİZASYONU
83 Refika KURBANLI; Hüseyin DEVECİ; , KONYA ÇEVRESİ LİNYİT TABAKALARINDAKİ HÜMİK ASİTLERİN AMONYAKLAŞMASININ İNCELENMESİ
84 Sermin ARAS; Ümit TUNCA; Gürkan HIZAL; , FENOL TÜREVLERİNİN, STİRENİN ATOM TRANSFER RADİKAL POLİMERİZASYONUNA ETKİSİ
85 Celal DURAN; Sinan NOHUT; Nurbay GÜLTEKİN ; Oktay , ASETİK ASİDİN SULU ÇÖZELTİLERİNDEN EKSTRAKSİYONUNDA 4- HEPTANON’UN KULLANILABİLİRLİĞİ VE ÜÇLÜ SIVI-SIVI DENGELERİNİN İNCELENMESİ
86 Süleyman KOYTEPE; Turgay SEÇKİN; , FARKLI DİANHİDRİT VE POSS GRUPLARINDAN YARARLANILARAK POLİİMİT SENTEZİ
87 Dursun SARAYDIN; H.Nursevin ÖZTOP; Yasemin IŞIKVER, AKRİLAMİD/SODYUM AKRİLAT HİDROJELLERİNE Saccharomyces cerevisiae İMMOBİLİZASYONU VE ETİL ALKOL ÜRETİMİ
88 Refika KURBANLI; Ayşe BAYRAK; Ahmet OKUDAN; , POLİSTİRENLERİN MOLEKÜL AĞIRLIĞININ MODİFİKASYON REAKSİYONUNA YE ELDE EDİLEN POLİMER MATERYALLERİN ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
89 Ali KARA; Rıdvan SAY; Necati BEŞİRLİ; Adil DENİZLİ, POLİ(ETİLEN GLİKOL DİMETAKRİLAT-N-VİNİL İMİDAZOL) MİKROKÜRELERİN ÜRETİMİ, KAREKTERİZASYONU YE AĞIR METAL UZAKLAŞTIRMA KAPASİTELERİNİN TAYİNİ
90 Gülşah GÖNÜL; Mehmet Ali ÖZLER; , DALAMAN-SEKA DENİZ DEŞARJ BÖLGESİNDE HİDROKARBON TAYİNİ
91 Hatice KAPLAN CAN; Zakir M.O. RZAEV; Ali GÜNER; Mu, SİTRAKONİK ANHİDRİT,AKRİLAMİD YE VİNİL ASETAT İÇEREN KO- VE TER - POLİMERLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
92 Meral AYDIN; Hüseyin YILDIRIM; Eyüp ALTUN; , HEKZAMETİLEN DİİZOSİYANAT AKTİVATÖRÜ ile NAYLON-6 DÖKÜM POLİMERLERİNİN HAZIRLANMASI ve MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
93 Süleyman KÖYTEPE; Turgay SEÇKİN; Yetkin GÖK; Engin, YAPISINDA SELENYUM İÇEREN POLİİMİTLERIN SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
94 Süleyman KÖYTEPE; Turgay SEÇKİN; Ahmet GÜLTEK; , POSS MERKEZLİ STAR POLİİMİTLERİN SENTEZİ
95 Güler (Bayraklı) ÇELİK; Duygu KISAKÜREK; , POLİ(DİHALOFENİLEN OKSİT)LERIN Ce(IV) KOMPLEKSLERİNDEN KATI HALDE ISIL BOZUNMA İLE SENTEZİ YE KARAKTERİZASYONU
96 Sinan NOHUT; Celal DURAN; Nurbay GÜLTEKİN ; Oktay , ASETİK ASİDİN 2-HEPTANON KULLANILARAK SULU ÇÖZELTİLERİNDEN EKSTRAKSİYONU VE SIVI-SIVI DENGELERİNİN İNCELENMESİ
97 Pınar ÇAMURLU; Duygu KISAKÜREK; Leyla ARAS; , POLİ(DİBROMOFENİLEN OKSİT)LERİN ÇEŞİTLİ GEÇİŞ METALLERİ KOMPLEKSLERİN KATI HALDE ISIL BOZUNMA İLE SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
98 Bahar KİLİTOĞLU; Tamer KARAYILDIRIM; Arzu AKINCI; , TÜTÜN KIRINTILARININ KİMYASAL HAMMADDE OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
99 Gülten KAHRAMAN; Oktay BEŞKARDEŞ; Erhan PİŞKİN; Za, BOR İÇEREN BİYOÜYUMLU YENİ FONKSİYONEL KOPOLİMERLERİN SENTEZİ
100 Fatmanur KASAPOĞLU; Ayşen ÖNEN; Niyazi BIÇAK; Yusu, FENAÇİL ANİLİNYUM TUZLARININ KULLANILMASIYLA DOĞRUDAN YE UYARILMIŞ OLARAK BAŞLATILAN KATYONİK FOTOPOLİMERİZASYON
101 Nilüfer KİĞILI KIVRILCIM; Turgay SEÇKİN; , POLİARAMİT-POSS NANOKOMPOZİTLERİN SENTEZİ YE ÖZELLİKLERİ
102 Nilüfer KİĞILI KIVRILCIM; Turgay SEÇKİN; , POSS MERKEZLİ POLİARAMİTLERİN SENTEZİ
103 Berkant BEDRİ; Ümit TUNCA; Gürkan HIZAL; , METİLMETAKRİLATIN FeCl3.6H20/PPh3 KOMPLEKSİ İLE BAŞLATILMIŞ KONTROLLÜ RADİKAL POLİMERİZASYONU
104 Ufuk GÜVENER; Yeşim HEPUZER; Yusuf YAĞCI ; , PİREN FOTOKROMOFORİK GRUP İÇEREN AZO-BAŞLATICININ SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE RADİKAL POLİMERİZASYONLARDA KULLANILMASI
105 Avsegül GÖK; Bekir SARI; Muzaffer TALU; , FURAN VE 2-BROMANİLİN’İN İLETKEN POLİMER VE KOMPOZİTLERİNİN SENTEZİ VE YAPILARININ AYDINLATILMASI
106 Avsegül GÖK; Bekir SARI; Muzaffer TALU; , POLİFURAN/POLİ(2-FLORANİLİN) İLETKEN KOMPOZİTİNİN HAZIRLANMASI VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
107 Canan DURSUN; Mustafa DEĞİRMENCİ; Yusuf YAĞCI ; , AÇİLFOSFİN OKSİT TÜRÜ FOTOBAŞLATICILARIN KATYONİK POLİMERİZASYONDA KULLANIMI: FOSFONİL RADİKALİNİN OKSİDASYON ETKİNLİĞİ
108 Tuba GÖZET; Ahmet M. ÖNAL; Jale HACALOĞLU; , BF4 KATKILI POLİTİYOFENİN KÜTLE SPEKTROMETRESİ İLE KARAKTERİZASYONU
109 Cemile GÖKSEL; Dilek KARS; Ali GÜNER; , DEKSTRAN/POLİ(VİNİLPİROLİDON) BLENDLERİNİN KARIŞABİLİRLİK ÇALIŞMASI
110 Alper CAN; Serkan YEŞİLOT; Adem KILIÇ; , 2,2’-DİHİDROKSİBİFENİL SÜBSTİTÜE FOSFAZEN POLİMERİNİN HAZIRLANMASI
111 A.BOZTUĞ; S.BASAN; H.B.ZENGİN; , ÜÇLÜ POLİMER KARIŞIMLARININ TERMOMEKANİK ANALİZİ
112 Ali BOZTUĞ; H. Bayram ZENGİN; Satılmış BASAN; Durs, MALEİK ANHİDRİT/STİREN/METİL METAKRİLAT TERPOLİMERİNİN URANİL İYONU İLE ETKİLEŞİMİ
113 Ahmet OKUDAN; Refiga KURBANLI; Fadime SİNAN; , BLOK POLİSTİRENİNMALEİK ANHİDRİTLE LEWİS ASİDLERİ ORTAMINDA KİMYASAL MODİFİKASYONU SONUCU ELDE EDİLEN MODİFİYE POLİSTİRENİN FRAKSİYONLARININ KARAKTERİZASYONU
114 A.BENK; A.ÇOBAN; A.DELİBAŞ; , ÜRE FORMALDEHİT TUTKALININ KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN VE ETKİLEME DERECELERİNİN BELİRLENMESİ
115 Tuba ERDOĞAN; Ümit TUNCA; Gürkan HIZAL; , ATOM TRANSFER VE KARARLI SERBEST RADİKAL POLİMERİZASYONU İLE İYİ TANIMLANMIŞ ABC TİP TRİBLOK KOPOLİMERLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
116 Rafig ALİBEYLİ; Hasip YENÎOVA; Eda ÖZ; , 1,3,5 TRIMETILBENZEN VE N-DEKAN KARIŞIMININ DOĞAL ZEOLİT KLİNOPTİLOLİT ÜZERİNDE IZOMERIZASYON VE TRANSALKILASYONU: KATALİZÖR GELİŞTİRİLMESİ
117 Rafig ALİBEYLİ; Hasip YENÎOVA; Eda ÖZ; , 1,3,5 TRIMETILBENZEN VE N-DEKAN KARIŞIMININ ZSM-5 KATALİZÖRÜ ÜZERİNDE HIDRODE ALKİLASYON VE TRANSALKİLASYONU
118 Arzu YILMAZ; Sevil Savaşkan YILMAZ; Cüneyt VOLGA; , AKRİLONİTRİLİN MMPI İLE RADİKAL POLİMERİZASYONU
119 Cüneyt VOLGA; Dilek KUL; Sevil Savaşkan YILMAZ; Ba, POLİ-THFINIMERLERIN MMA İLE SERBEST RADİKAL POLİMERİZASYON KİNETİĞİ
120 E.ARICI; N.S.SARIÇİFTÇİ; D.MEİSSER; , COMPOSITE SOLAR CELLS
121 Meral AYDIN; Nergis ARSU; , 2-TİYOZANTON-TİYOASETİKASİT’İN SENTEZİ VE FOTOBAŞLATICI OLARAK KULLANIMI
122 Şebnem İNCEOĞLU; Gürkan HIZAL; Ümit TUNCA; , 2-FENIL-2- [(2,2,6,6-TETRAMETILPIPERIDINILOKSI]-ETİL 2-METAKRILAT MONOMERININ SENTEZİ YE YAŞAYAN POLIMERIZASYON YÖNTEMLERİ İLE AŞI BLOK KOPOLİMERLERİNİN ELDESİ
123 Sevil DİNCER; Zakir M. O. RZAEV; Erhan PİŞKİN; , MALEİK VE SİTRAKONİK ANHİDRİTLERİN V-İZOPROPİL AKRİLAMİD İLE RADİKAL KOPOLİMERLEŞMESİ VE MONOMERLERİN TEPKİME ORANLARININ 1H NMR YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ
124 Zakir M. O. RZAEV, KOMPLEKS-RADİKAL SEÇENEKLİ KOPOLİMERLEŞMETEPKİMELERİNDE H-BAĞI OLUŞUMUNUN ETKİSİ
125 Mahir TİMUR; Hatice KAPLAN CAN; Zakir M.O. RZAEV; , MALEİK ANHİDRİT, AKRİLAMİD ve VİNİL ASETAT RADİKAL KOPOLİMERLEŞMESİ
126 Abdullah AKDOĞAN; Ahmet KAYA; , PAMUKLU TEKSTİL MATERYALİNİN PEROKSİTLİ ORTAMDA AĞARTILMA REAKSİYONLARI VE KATALİTİK ETKİ
127 Esen ÖZDOĞAN; Tülin ÖKTEM; Necdet SEVENTEKİN; , BİTKİSEL BOYARMADDE RUBİA TINCTORUM (KÖK BOYA) İLE PAMUKLU KUMAŞLARIN BOYANMASI
128 M. Muhtar KOCAKERÎM; Özkan KÜÇÜK ; Ahmet YARTAŞI; , KÜKÜRT DİOKSİT İLE DOYURULMUŞ SULARDA KİL MİNERALLERİ İÇEREN KESTELEK KOLEMANİTİNİN ÇÖZÜNMESİ
129 Cengiz ÖZMETİN; M. Muhtar KOCAKERÎM; Özkan KÜÇÜK ;, DÖNER DİSK METODU İLE DERİŞİK HN03 ÇÖZELTİLERİNDE GÜMÜŞÜN ÇÖZÜNMESİNİN İNCELENMESİ
130 Mimli S. ALOSMAN; Zafer DEMİR; Ömer Hulusi DEDE; O, SUYUN MAGNETİK ALAN YÖNTEMİYLE ARITILMASI VE TATBİGİ
131 Timuçin KILIÇ; Emin ERDEM; Ramazan DONAT; , ELOKSAL VE ALÜMİNA KATKILI ÇİMENTOLARIN SÜLFATLI SULARA DİRENCİ
132 Hasım YILMAZ; Halil İbrahim ÜNAL; , DİYATOMİT SÜSPANSİYONLARIN ELEKTROREOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
133 Ayşe BENK; Ali DELİBAŞ; Abdullah ÇOBAN; , MELAS VE SÜLFİT LİKÖRÜ İLE KÖMÜR BRİKETİ ÜRETİMİ
134 N.BIÇAK; H.B.SÖNMEZ; B.F.SENKAL; , SUYUN ESER CIVADAN ARINDIRILMASINDA KESİN ÇÖZÜM: CİVAYA SPESİFİK POLİAKRİLAMİD SAÇAKLI ÇAPRAZ BAĞLI KÜRECİKLER
135 Ali USANMAZ, RADYASONLA BAŞLATILAN KATI-HAL POLİMERLEŞMESİNDE MONOMERİN KRİSTAL YAPI ETKİSİ
136 Raid BANAT; Teoman TİNÇER; , POLİMETAKRİLİKASİT-POLİ.ETİLENOKSİT KULLANARAK MİKROGÖZENEKLİ YAPIDA BİR POLİMER KOMPLEKS SENTEZLENMESİ YE KARAKTERİZASYONU
137 Barış KIŞKAN; Nilgün KIZILCAN; Belkıs USTAMEHMETOĞ, PİROL VE N-HİDROKSİMETİL TÜREVLERİNDEN ÇÖZÜNÜR VE İLETKEN KOPLİMERLER SENTEZİ.
138 Serhat MAMAS; Tülin KIYAK; , ALÜMİNYUM’UN İLETKEN POLİMER POLİPİROL İLE KAPLANMASI
139 Adnan KURT; M.Fatih COŞKUN; Kadir DEMİRELLİ; Mehme, l-OKSO-l-FENOKSİ-2-PROPİL METAKRİLAT MONOMERÎN SENTEZİ VE ATOM TRANSFER RADİKAL POLİMERİZASYONU
140 Sevnur KESKİN; Nergis ARSU; , FOTOBAŞLATILMIŞ POLİMERİZASYONDA 2 (N-METİL -N-FENİLAMİNO) ASETONAFTON ‘UN KULLANIMI
141 Serap KAVLAK; Hatice KAPLAN CAN; Ali GÜNER; , MALEİK ANHİDRİT(MA)-AKRİLİK ASİT(AA) KOPOLİMERİ İLE BAZI GEÇİŞ METAL KATYONLARININ KOMPLEKSLEŞME DİNAMİĞİ
142 Birten ÇAKMAKLI; Baki HAZER; , PHA BİRİMLERİ İÇEREN ÇAPRAZ BAĞLI POLİMERLERİN SENTEZİ YE KARAKTERİZASYONU
143 Anıl LEVENT; Jale HACALOĞLU; L.TOPPARE; Yusuf YAĞC, BF4 KATKILI POLİPİROL/POLİ-((S)-2-METİLBUTİL 2-(3-TİENİL)ASETAT) BLOK KOPOLİMERİNİN SENTEZİ YE KARAKTERİZASYONU
144 Oya ŞANLI; Nuran IŞIKLAN; , İTAKONİK ASİT AŞILANMIŞ POLİ(VİNİL ALKOL) MEMBRANLAR KULLANILARAK ASETİK ASİT-SU KARIŞIMLARININ PERYAPORASYON VE EVAPOMASYON TEKNİKLERİ İLE AYRILABİLİRLİĞİ
145 Abdulkadir ALLI; Baki HAZER; , MAKROMONOMERİK AZO BAŞLATICILAR KULLANILARAK BLOK KOPOLİMERLERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE FİLM HALİNE GETİRİLMESİ
146 Bahire Filiz SENKAL; Niyazi BIÇAK; Ufuk GÜVENER; , SULFONİL HİDRAZİT FONKSİYONLU REÇİNELERLE ALDEHİTLERİN ORGANİK KARIŞIMLARDAN ETKİN BİR ŞEKİLDE AYRILMASI
147 İsmet KAYA; Dilek ŞENOL; , OLİGO-2-HİDROKSİ-l-NAFTALDEHİTİN SCHİFF BAZI OLİGOMERLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
148 S.A.GULÎYEV; G.S.ŞARÎFOV; A.A.EFENDİYEV; , MODİFİYE EDİLMİŞ POLİETİLEN ATIKLARI ESASINDA YENİ KOMPOZİSYON MATERİYELLERİ
149 Cem USTA; Sevil Savaşkan YILMAZ; , ÇEŞİTLİ ÇÖZÜCÜLERDE POLİ(KAPROLAKTON DİMETİL METAKRİLAT)(PCL-DM)/POLİ(ETİLEN GLİKOL)(PEG) BLENDLERİNİN VİSKOZİTE DAVRANIŞLARI
150 Recep UCAN; Gürkan HIZAL; Ümit TUNCA; , DİAZONYUM TUZU İLE BAŞLATILMIŞ METİL METAKRİLATIN ATOM TRANSFER RADİKAL POLİMERİZASYONU
151 Ali KARA; Mustafa CEBE; Necati BEŞİRLİ; , POLİ-N- VİN İLİM İD AZOL-DİVİNİLBENZEN [POLİ(N-VİM-DVB)] KOPOLİMERİNİN ELDESİ, KARAKTERİZASYONU YE İYON TUTMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
152 Emine KAZANCIOĞLU; Nurseli UYANIK; Candan ERBİL; , PN IPA Am / PDMS YARI İÇ İÇE GEÇMİŞ AĞ YAPILARININ SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
153 Avsegül GÖK; Bekir SARI; Muzaffer TALU; , POLİFURAN/POLİ(2-İYOTANİLİN) İLETKEN KOMPOZİTİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
154 Avse BENK; Abdullah ÇOBAN; Ali DELİBAŞ; , ÜRE FORMALDEHİT REÇİNESİNİN KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
155 Ali Hakan ARKIN; Baki HAZER; , KLORLU BAKTERİYEL POLİESTERLERİN KİMYASAL MODİFİKASYONU
156 Gürkan HIZAL, ATOM TRANSFER RADİKAL POLİMERİZASYON
157 Hakan AKAT; Mehmet BALCAN; , POLYESTERLEŞME TEPKİMELERİ ÜZERİNE DİFENİL AMONYUM TRİFLATIN ETKİSİNİN İNCELENMESİ
158 Mehmet KARAKAPLAN; Yılmaz TURGUT; Halil HOŞGÖREN; , 3- ARİLOKSİ-l,2-PROPANDİOLLERİN SENTEZİ
159 Ali BİLİCİ; Mehmet AY; Gülaçtı TOPÇU; , PISTACIA TEREBINTHUS L. (MENENGİÇ) BİTKİSİNİN FOTOKİMYASAL İNCELENMESİ
160 Fatma EROL; Nermin ERTAN ; , ÇEŞİTLİ HETEROSİKLİK GRUP TAŞIYAN REAKTİF BOYARMADDELERİN SENTEZİ, BOYAMA ÇALIŞMALARI VE RENK HASLIKLARININ ÖLÇÜMÜ
161 Ahmet KARADAĞ; Mustafa ODABAŞOĞLU; Günseli TURGUT;, 2-AMINOPIRİDINYUM ADİPAT-ADİPİK ASİT’İN KRİSTAL YAPISI
162 Mehtap ARICAN; Çakıl ERK; , 9,10-ANTRAKİNON-2,3-MAKROHALKA ETER SENTEZLERİ
163 Hülya TUNCER; Çakıl ERK; , VANİLİN TÜREVLERİNDEN BİS-KUMARİN PODANDLARIN SENTEZLERİ VE KATYONİK FLUORESANS ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
164 Gönül YAPAR; Gülcemal YILDIZ; Çakıl ERK; , DİBENZO[3N]CROWN-N/NA+ KOMPLEKSLERİNİN DENGE SABİTLERİNİN THF- SU İÇİNDE İYON SEÇİMLİ ELEKTROD İLE SAPTANMASI.
165 Selami KARSLIOĞLU; Fatma DİNÇ; Mehmet CAFEROĞLU; Y, BAZI SUBSTİTÜE FENANTROLİN KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ YE KARAKTERİZASYONU
166 Engin U. AKKAYA ; H. Tarık BAYTEKÎN; , PERİLENDİİMİD TABANLI FLOROİYONOFORU İLE KATYON KONTROLLÜ LE ve ICT EMİSYONU
167 Engin U. AKKAYA ; Bilge T. BAYTEKÎN; , KALİKS[4]AREN TABANLI FLORESAN ALGILAYICILARIN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE SEÇİCİLİK ANALİZLERİ
168 F.Serpil GÖKSEL; Nilüfer AKGÜN; Cemil İBİŞ; , BAZI TİYOETERLERİN YÜKSELTGENME REAKSİYONLARI
169 Haydar YÜKSEK; Ali KOLOMUÇ; Şule BAHÇECİ; , BAZI 3-ALKİL(ARİL)-4-(p-NİTROBENZOİLAMİNO)-4,5-DİHİDRO-lH-l,2,4- TRİAZOL-5-ON BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ
170 H.Özlem ATASEVEN; Cemil İBİŞ; , BAZI ALİFATİK TİYOSÜBSTİTÜE BİLEŞİKLERİN HOMOPİPERAZİN TÜREVLERİ
171 Mustafa ER; Neslihan DEMİRBAŞ; Ahmet DEMİRBAŞ; Kem, TİYOKARBOHİDRAZİTPİN TRİAZOL İÇEREN SCHİFF BAZLARI İLE BEKLENMEDİK REAKSİYON ÜRÜNÜ
172 Deniz ŞENOCAK; Levent ARTOK; Hatice BULUT; , BENZİL ALKOLÜN PALADYUM YÜKLENMİŞ Y-TİPİ ZEOLİT ÜZERİNDE OKSİDASYONU
173 Metin DIĞRAK; Ayşegül GÖLCÜ; Selahattin SERİN; Mus, CEVİZ(JUGLANS REGİA)'İN BİYOLOJİK AKTİVİTESİNİN İNCELENMESİ
174 Mustafa DOLAZ; Ayşegül GÖLCÜ; E.Kevser DAĞCI; Sela, HAVACİVA OTU (ALKANNA TİNCTORÎA)'NUN ANTİ-MİKROBİAL AKTİVİTESİNİN İNCELENMESİ
175 Detya TAŞKINSU; Murat KOCA; Misir AHMEDZADE; , 2 -HİDROKSİARİLALDEHİTLERİN 1,3-DİKLORASETONLA REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ
176 Halit MUĞLU; Murat KOCA; Metin KOPARIR; Misir AHME, 2(N-KLORASETAMİDO)-l,3,4-TİYADİAZOLÜN SENTEZİ VE DİTİYOKARBAMAT, KSANTAT TUZLARI İLE REAKSİYONUNUN İNCELENMESİ
177 Nevzat KARADAYI; Canan KAZAK; Sema ÖZTÜRK; Nergis , ERİTRO-2-MORFOLİNO-l,2-DİFENİLETANOL'ÜN X-RAY METODU İLE İNCELENMESİ
178 Canan KAZAK; Muhittin AYGÜN; Günseli TURGUT; Musta, 4-KLOROBENZİLİDEN-4-HİDROKSİANİLİN MOLEKÜLÜNÜN YAPI ANALİZİ
179 Gülderen Uysal AKKUS; Shahabuddin MEMON; Aydan YIL, KALİKSAREN BAZLI AZACROWN BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE KATYON TAŞIMA ÖZELLİĞİNİN İNCELENMESİ
180 Nazan OCAK; Canan KAZAK; Sema ÖZTÜRK; Meral AYDIN;, ERITRO—2-PIPERIDINIL-l,2-DIFENILETANOL'ÜN X-RAY METODU İLE İNCELENMESİ
181 Cemalettin BALTACI; Serpil ÖZKURT; Neşe DOĞAN; Nur, HETEROHALKALI KALKON TÜRÜ MADDELERİN SENTEZİ
182 Ufuk KOLAK, SALVIA PILIFERA BİTKİSİNDEN ELDE EDİLEN TERPENOİT BİLEŞİKLERİN YAPI TAYİNİ
183 Necdet COŞKUN; Nevin ARIKAN; , ACİD CATALYSED FRAGMENTATİON OF TETRAHYDROIMIDAZO[l,5- B][l,2,4]OXADIAZOL-2(lH)- ONES TO l,3-DIHYDROIMIDAZOLE-2-ONES
184 Şirin GÜLTEN; Reyhan İŞ; , B-KETO ESTERLERİN SERBEST RADİKALİK YÖNTEMLE BİR KARBON ZİNCİR UZAMA REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ
185 Sibel AKYOL; Mustafa ER; Kemal SANCAK; Ahmet DEMİR, POTANSİYEL ANTİTÜBERKÜLOZ BİLEŞİKLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
186 Hatice CAN; Jürgen BRICKMANN; Metin BALCI; , BAZI NORBORNEN VE NORBORNADİEN TÜREVLERİNDE ÇİFT BAĞ PİRAMİTLEŞMESİNİN KUNATUM KİMYASAL METODLARLA İNCELENMESİ
187 Gülsüm ÖZTÜRK; Engin U. AKKAYA; , KALİKS[4]AREN TABANLI YENİ YAPAY METALLOENZİMLERİN SENTEZİ
188 İzzet ŞENER; Emine KILIÇ; Nermin ERTAN ; Fikret KA, 4-HİDROKSİ-2-KINOLONDAN HETARİLAZO BOYARMADDELERİNİN SENTEZİ VE ABSORBSİYON SPEKTRUMLARININ İNCELENMESİ
189 G.K. BAYRAMOV; R.A. SULTANOV; Sultan KURBANLI; , EPOKSİAMİNOPROPİONİTRİLLERİN SENTEZİ
190 Adem ÖNAL; İsmail KAHVECİ; , BAZI DOĞAL BOYAMA MATERYALLERİNİN(H2NCONH2 +NH3 +CaC204) MORDAN SİSTEMİ VE DİĞER MORDANLAR KULLANILARAK KÖK BOYA {Rubia ünctorum L.) İLE BOYANMASI
191 Aslıhan KAYADEMÎR; Elif DEMÎR; İsmail YILDIRIM; , N,N-DİSÜBSTİTÜE HİDRAZİNLERİN 4-BENZOİL-5-FENİL-2,3-FURANDİON İLE REAKSİYONLARI
192 H.KOCAOKUTGEN; S.ÖZKINALI; , POLİMERLEŞEBİLEN BAZI AZO-NAFTOL BOYARMADDELERİNİN VE KROM KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE NAYLON 6 VE YÜN ÜZERİNE UYGULANMASI
193 Elif DEMÎR; Emine ÇİĞDEM; İsmail YILDIRIM; Yunus A, 4-BENZOİL-l,5-DİFENİL-3-PİRAZOL KARBOKSİLİK ASİT VE KLORÜRÜNÜN BAZI FENİLENDİAMİNLERLE TEPKİMELERİ
194 Erdal SENOCAK; Ferhan TÜMER; Yavuz TAŞKESENLÎGİL; , SODYUM KLORÜR-SODYUM PERBORAT KARIŞIMI KULLANILARAK ÇEŞİTLİ ALKENLERİN KLORLANMASI
195 Haşan ESENER; Tahsin UYAR; , s-HİDRİNDSEN-1,3,5,7-TERON, BAZI TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE UV-GÖRÜNÜR BÖLGE SPEKTRUMLARININ İNCELENMESİ
196 Mustafa TABAKÇI; Shahabuddin MEMON; Mustafa YILMAZ, p-tert-BÜTİLKALİKS[4]ARENİN YENİ BİR ANYONOFORİK TÜREVİNİN SENTEZİ VE DİKROMAT İYONU TAŞIMASINDA KULLANILMASI
197 Mustafa TABAKÇI; Shahabuddin MEMON; Mustafa YILMAZ, YENİ BİR AMİT FONKSİYONLU KALİKS[4]AREN TÜREVİNİN SENTEZİ VE KOMPLEKSLEŞME ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
198 Aydan YILMAZ; Shahabuddin MEMON; Gülderen Uysal AK, KALİKS[4]AREN AZACROWN TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE EKSTRAKSİYON ÇALIŞMALARINDA KULLANILMASI
199 Aydan YILMAZ; Shahabuddin MEMON; Gülderen Uysal AK, SCHİFF-BAZLI KALİKS[4]AREN TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE KOMPLEKSLEŞME ÖZELLİKLERİN İNCELENMESİ
200 Mustafa CEYLAN; M.Burcu GÜRDERE; Yakup BUDAK; , 1,4 -DİFENİL-1,4-BUTANDİON SENTEZİ VE BAZI REAKSİYONLARI
201 Canan KARAPİRE; Sıddık İÇLİ; Corrie KUNİYOSHİ; Chr, GUANOSİNİN FOTOOKSİDASYONU: BİR PERİLENDİİMİD TÜREVİ FOTOSENSÖR
202 Canan KARAPİRE; Sıddık İÇLİ; , DÖRT YENİ PERİLENDİIMID TÜREVİ SENTEZİ: ' FOTOKİMYASAL VE FOTOFİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN TESPİTİ
203 Abdullah MENZEK; Feryat ERYİĞİT; Mustafa CENGİZ; , DİHİDROANTRAKİNON VE NAFTOHOMOBARELEN TÜREVLERİNİN SENTEZİ
204 Aydın DEMİRCAN; Muhsin KARAARSLAN; , İZOBENZOFURAN VE SİKLOPENTAPİRAN’ IN YENİ METODL FURAN ÇEKİRDEKLİ BİLEŞİKLERDEN SENTEZİ
205 N. M. AGH ATABAY; K.GÖLCÜK; A.ALTUN; M.SOMER; , OUANTUM MECHANİCAL AND CONFORMATIONAL STUDIES OF TRIACETYLENE-CONTAIN IGESTERS OF TRI(PROPYN-2-YL)TRIMESATE, TRI(BUTYN-3-YL)TRIMESATE AND TRI(PENTYN-4-YL)TRIMESATE
206 N. M. AGH ATABAY; K.GÖLCÜK; A.ALTUN; D.ERTEK; , THEORITICAL AND EXPERIMENTAL SPECTRAL STUDIES AND ASSIGNMENT OF SERIES OF DIACETYLENES
207 Nüket ÖCAL; Zuhal TURGUT; Çiğdem YOLACAN; Feray AY, WITTIG REAKTİFİ İLE BİTİŞİK HALKALI TİYAZOLİDİN TÜREVLERİNİN SENTEZİ
208 Kemal SANCAK; Yasemin ÜNVER; Mustafa ER; Sibel AKY, 2-AMİNO-1,3,4-TİYODİAZOLLERDE TAUTOMERİZM , AÇİLASYON, AROİLASYON, ETOKSİKARBONİLASYON
209 Şükriye ÇAKMAK; Mustafa ODABAŞOĞLU; , BİS-AZO YAN GRUBU TAŞIYAN BAZI ARİLOKSİSİKLOTRİFOSFAZENLERİN SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
210 Harndi ÖZKAN; Serkan YAVUZ; Yılmaz YILDIRIR; , BAZI FENİLSELENOGLİKOLİK ASİT TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE YAPILARININ AYDINLATILMASI
211 Zülbiye ÖNAL; Behzat ALTURAL; , 1-AMİNO-5-BENZOİL-4-FENİL-1H-PİRİMİDİN-2-ON BİLEŞİĞİNİN BAZI İZOTİYOSİYANATLARLA REAKSİYONLARI
212 Neslihan BAYRAKTAR; Süleyman PATİR; Gürol OKAY; , STRYCHNOS TÜRÜ İNDOL ALKALOİTLERİNİN SENTEZİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR
213 Cavit KAZAZ; Metin BALCI; , NMR KAYDIRMA REAKTİFLERİNİN ORGANİK BİLEŞİKLERİN YAPI TAYİNİNDEKİ ROLÜ
214 Metin KOPARIR; Murat KOCA; Halit MUĞLU; Misir AHME, 2,5-DİACETAMİDO TİYOFEN İÇEREN BİLEŞİKLERİN SENTEZİ
215 Mehmet KARAKAPLAN; Servet TURAL; Halil HOŞGÖREN; M, KLOROFORM VE SULU FAZ ARASINDAKİ BORUN DAĞILIMI ÜZERİNE 1,3-DİOL YAPISININ ETKİSİ
216 Cemal HAZNECİ; Berrin YENİGÜL; Kadriye ERTEKİN; En, 2,6 -BİS[(4-DİMETİLAMİNOFENİLİMİNO)ETİL]PİRİDİN BİLEŞİĞİNİN SOL-GEL VE PVC MATRİKSLERDEKİ DAVRANIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
217 Nurhan GÜMRÜKÇÜOĞLU; Mevlüt SERDAR; Ahmet DEMİRBAŞ, BAZI ESTER AÇİLHİDRAZONLARIN SENTEZİ VE HALKA SİKLİZASYON REAKSİYONLAR
218 Aliye GEDİZ; Yunus BEKDEMİR; Halil KÜTÜK; , AÇIK ZİNCİRLİ SÜBSTİTÜE VE HALKALI SÜLFAMİDLERİN ASİT KATALİZLİ HİDROLİZ REAKSİYON MEKANİZMASI
219 Ahmet DEMİRBAŞ; Reyhan UĞURLUOĞLU; Neslihan DEMİRB, BAZI 3-ALKİL( ARİL) -4-ALKİLDEN AMİN O -4,5 -DİHİDRO - 1H- 1,2,4-TRİ AZOL-5 - ON BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
220 Mutlu Dilsiz AYTEMİR; Ünsal ÇALIŞ; , PİPERİDİN İÇEREN YENİ ALLOMALTOL TÜREVİ BİLEŞİKLERİN SENTEZİ VE ANTİKONVÜLSAN ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
221 Mehmet ALUZ; Mehmet TUNÇ; Abdülkadir LEVENT; Esvet, KOLEMANİTİN AMONYUM SÜLFAT’TAKİ ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNÜN ARAŞTIRILMASI
222 Esvet AKBAŞ; Ahmet ŞENER; Beybala HASANOV; Abdülka, 4-BENZOÎL-1-METİL-5-FENİL-m-PİRAZOL-3-KARBOKSİLİK AS İT BİLEŞİĞİNİN ÇEŞİTLİ ESTER , AMİD VE ÜREİD TÜREVLERİ
223 Esvet AKBAŞ; Ahmet ŞENER; Beybala HASANOV; Abdülka, 4-BENZOİL-1-METİL-5-FENİL-m-FİRAZOL-3-KARBOKSİLİK ASİT VE 5-BENZOİL-4-HİDROKSİ-2-METİL-6-FENİL-2H-PİRİDAZİN-3-ON BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ
224 Şirin GÜLTEN; Özgür ÖZAY; , AMİNO GRUBU İÇEREN BİLEŞİKLERDE RADİKALİK YÖNTEMLE GERÇEKLEŞEN DE AMİNASYON REAKSİYONUNUN İNCELENMESİ
225 Gabil ŞERÎFOV; Hekim MESİMOV; Avtandil ALİYEV; Dam, 2,3 - DİKLORPROPENİN N,N-DİALKİLAMİNLERLE REAKSİYONU
226 Ali. İ. ÖZTÜRK; Fatih ASLAN; Mustafa ARSLAN; Ökkeş, N-Dİ(3-METİLSİKLOPENTOKSİ)FOSFORİL-P-TRİ(3-METİLSİKLOPENTOKSİ) MONOFOSFAZENE BİLEŞİĞİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
227 İsmail YILDIRIM; Aslıhan KAYADEMİR; İrfan KOCA; Yu, N-ALLİL PİRİMİDİN’LERİN SENTEZİ, YAPI TAYİNİ YE ÖZELLİKLERİ
228 Süleyman TANYOLAC; Adem ÇINARLI; , POLİESTER LİFLERİNİN ÇEŞİTLİ ORGANİK MADDELER İLE HT YÖNTEMİNE GÖRE BOYANMASI
229 Murat SERT; Cem ERDOĞAN; Sezai ERDEM; Levent BALLİ, SOMA LİNYİTLERİNİN PİROLİZİNDE PROSES ŞARTLARININ ÜRÜN DAĞILIMINA ETKİSİ
230 Nihal YILMAZ BOZKURT; Cemil İBİŞ; , AROMATİK TİYOSÜBSTİTÜE POLİHALONİTRODİENLERİN HOMOPİPERAZİN TÜREVLERİNİN SENTEZİ
231 Cem ERDOĞAN; Murat SERT; Mithat YÜKSEL; Mehmet SAĞ, GÖYNÜK BİTÜMLÜ ŞİSTLERİNİN PİROLİZİNDE PROSES ŞARTLARININ ÜRÜN VERİMİ VE SEÇİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
232 Adem ÇINARLI; Süleyman TANYOLAÇ; , POLİESTER LİFLERİNİN ÇEŞİTLİ ORGANİK MADDELER İLE GARRİER YÖNTEMİNE GÖRE BOYANMASI
233 Mehmet KARAKAPLAN; Yılmaz. TURGUT; Servet TURAL; H, BORUN SIVI-SIVI EKSTRAKSİYONUNDA KULLANMAK ÜZERE SINIFSAL OLARAK FARKLI 1,3-DİOL SENTEZİ
234 Nadir DEMİREL; Mahmut TOĞRUL; Yılmaz. TURGUT; Hali, YAN KOLDA KİRAL MERKEZ TAŞIYAN KİRAL CROWN ETERLERİN SENTEZİ VE Z-AMİNOASİTLERİN TAŞINMASINDA KULLANILMASI
235 Esra TUZCUOĞLU; Müge AÇIKEL; Sıddık İÇLİ; Levent A, IŞIKSIZ KOŞULLARDA ZEOLİT NaY İÇİNDE ELEKTRON TRANSFER DEHİDROJENASYON REAKSİYONLARI
236 Melda MAHLICLI; M.Emin DURU; Mehmet ÖZTÜRK; Deniz , STACHYS CRETİCA L. BİTKİSİNİN UÇUCU BİLEŞENLERİ
237 Wafaa M.DÎB BRİMO; Cemil İBİŞ; , HEKSAKLORBUTADİEN VE 2H-PENTAKLORBUTADİENİN TİYOLLERLE REAKSİYONLARINDAN S- SÜBSTİTÜE DİENLER
238 Babir TAĞIYEV; Haydar YÜKSEK; Vedat ADIGÜZEL; , N-(FENİLKARBOKSİLİK)-SAKKARİN-6-KARBOKSİLLİ ASİDİN SENTEZİ
239 Şevket Hakan ÜNGÖREN; Behzat ALTURAL; , YENİ 2,3-DİOXO-2,3-DİHİDROFURAN, 1,2,3,4-TETRAHİDRO-3,4- PİRİDAZİNDİON ve l-H-PİRAZOL-3-KARBOKSİLLİ ASİTLERİN SENTEZLERİ
240 Günseli TURGUT; Mustafa ODABAŞOĞLU; Ahmet KARADAĞ;, 2-AMİNOPRİDİNYUM BENZOAT ’IN KRİSTAL YAPISI
241 İlkay ÖZAYTEKİN; İbrahim KARATAŞ; , TEREFTALALDOKSİM TÜREVİ VE LİGANDLARININ SENTEZİ
242 Deniz. TABAN; Metin AK; Hasalettin DELÎGÖZ; , DİAZO KENETLİ KALİKS[4]ARENLERİN ESTER VE KETON TÜREVLERİNİN SOLVENT EKSTRAKSİYONU
243 İzzet ŞENER; Fikret KARCI; Hasalettirı DELİGÖZ; Em, HETEROSİKLİK BİLEŞEN İÇEREN BAZI KALİKS[4]AREN BOYARMADDELERİNİN SENTEZİ YE ABSORPSİYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
244 İzzet ŞENER; Fikret KARCI; Hasalettirı DELİGÖZ; , HETEROSİKLİK BİLEŞEN İÇEREN BAZI KALİKS [6]AREN ' BOYARMADDELERİNİN SENTEZİ YE ABSORPSİYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
245 Neidet SEN; Sultan KURBANLI; Yakup KAR; Bengühan P, BAZI AROMATİK AMİNO ALKOLLERİN SENTEZİ
246 Nihat SÎRECİ; Ahmet METE; , BAZI BENZİMİDAZOL , BENZOKSAZOL VE BENZOTİYAZOL TÜREVLERİNİN DİFENİL KLORFOSFATLA FOSFORİLLENMESİ
247 Serpil ÖZKURT; Neşe DOĞAN; Nuri YILDIRIM; Nurettin, KALKON BENZERİ MADDELERİN SENTEZİ
248 Haydar YÜKSEK; Erol KARA; Şule BAHÇECİ; Muzaffer A, BAZI POTANSİYEL BİYOLOJİK AKTİF 3-SİKLOPROPİL-4-SUBSTİTUE-4,5- DİHİDRO-lH-l,2,4-TRİAZOL-5-ON BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ
249 Babir TAĞIYEV; Haydar YÜKSEK; Vedat ADIGÜZEL; Osma, N-(B-ETİLOL)-SAKKARİN-6-KARBOKStLLİ ASİDİN SENTEZİ
250 Muzaffer ALKAN; Şule BAHÇECİ; Haydar YÜKSEK; Zafer, BAZI YENİ 3-ALKİL(ARİL)-44ZOBUTİRİLAMİNO~4?5-DİHİDRO-lH-l,2,4- TRİAZOL-5-ON BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ YE SUSUZ ORTAMDA pKa DEĞERLERİNİN TAYİNİ
251 Halil KÜTÜK, 4-NİTROFENİL-N-METİL-p-TOLUENİMİNOSÜLFONATTN ASİT KATALİZLİ HİDROLİZ REAKSİYON MEKANİZMASININ TAYİNİ
252 G. ŞERİFOV; V. CAFEROV; Sultan KURBANLI; Damet BAY, BAZI ÇÖZÜCÜLERİN DİKLORHİDRİN GLİSERİNİN VERİMİNE ETKİSİ
253 G.K. BAYRAMOV; M.M. MURADOV; Sultan KURBANLI; , EPOKSINITRILLERIN BAZI KİMYASAL REAKSİYONLARI
254 Sultan KURBANLl; Nejdet ŞEN; Yakup KAR; Ahmet KOÇA, HETEROSİKLİK ALDOKSİMLERİN BAZI OPTİKÇE AKTİF EPOKSİTLERLE ALKİLASYON REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ
255 Bircan DİNDAR; Sıddık İÇLİ; , YOĞUNLAŞTIRILMIŞ GÜNEŞ IŞIĞI ALTINDA FENOLÜN BOZUNMASININ FOTOKATALİZÖR OLARAK SAHRA TOZUNUN VARLIĞINDA İNCELENMESİ
256 Ceylan ZAFER; Canan KARAPİRE; Refika ÖKTEKİN; Volk, SOL-JEL YÖNTEMİYLE HAZIRLANAN TI02 VE TiO-ORGANİK PİGMENT İNCE FİLMLERİN FOTOFİZİKSEL VE FOTOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ
257 Gülsah GÖNÜL; Canan KARAPİRE; Mahmut KUS; Sıddık İ, PERİLENDİİMİDLERİN SIVI KRİSTALÖZELLİKLERİ, FOTOV0LTAİK ALANDA KULLANIMLARI VE BU AMAÇLA KULLANILABİLECEK YENİ PERİLENDİİMİD TÜREVLERİNİN SENTEZİ
258 Özlem SEVEN; Bircan DİNDAR; Sıddık İÇLİ; , FENOLDEN SALİSİLİK ASİT SENTEZİNİN SULU HETEROJEN FOTOKATALİTİK SİSTEMLERDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
259 Müge ALDEMİR; Horst KISCH; Sıddık İÇLİ; , CdS KATALİZLİ FOTOKİMYASAL REAKSİYONLAR
260 Özgül HAKLI; Canan KARAPİRE; Sıddık İÇLİ; , BAZI K3 VİTAMİNİ TÜREVİ BİLEŞİKLERİNİN SPEKTROFOTOMETRİK İNCELENMESİ
261 Çiğdem YOLACAN; Nüket ÖCAL; İhsan ERDEN; , YENİ 6-SUBSTİTUE FULVENLERİN DİELS-ALDER REAKSİYONLARI
262 Yakup BUDAK; M.Burcu GÜRDERE; Mıstafa CEYLAN; , WURTZ -TİPİ KENETLENME REAKSİYONLARI VE 1,4-DİKETON SENTEZİ
263 Ayşegül ÖNCÜ; Nurgün BÜYÜKKIDAN; Bülent BÜYÜKKIDAN, ELEKTROAKTİF MATERYALLER OLARAK YENİ pi-DÖNOR MOLEKÜLLER
264 F. Gülav KîRBASLAR; Cemil İBİŞ; , BAZI YENİ S ,S-,S - VE N,S-SÜBSTİTÜE NİTRODİEN TÜREVLERİ
265 Fikret KARCI; İzzet ŞENER; Hasalettin DELİGÖZ; , BİR SERİ KRÖMOJENİK GRUP İÇEREN BAZI KALİKS [6 ]R E N BOYARMADDELERİNİN SENTEZİ VE ABSORPSİYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
266 Kıvılcım KARAPEHLİVAN; Beytiye ÖZGÜN; , KİNOKSALİNYUM FLOROKROMAT İLE ÇEŞİTLİ ALKOLLERİN YÜKSELTGENMESİ
267 Fikret KARCI; İzzet ŞENER; Hasalettin DELİGÖZ; , BİR SERİ KROMOJENİK GRUP İÇEREN BAZI KALİKS[4]AREN BOYARMADDELERİNİN SENTEZİ VE ABSORPSİYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
268 Mesut KAÇAN; H.R.Ferhat KARABULUT; Hasan ÖZYILDIRI, METOKSİ GRUPLARI İÇEREN ORGANİK ASİTLERDEN KETON ELDESİNDE OKSİDATİV REAKTİF IBX KULLANIMI
269 F.KANDEMİRLİ; İsmail YILDIRIM; , BAZI YENİ PİROL-2,3-DİON’LARIN SENTEZİ VE TEORİK ÇALIŞMASI
270 İsrafil TOZLU; Tanzile AKCURİNA; Beybala HASANOV; , SÜRGÜ YAĞLARINA VİSKOZİTE KATKILARI GİBİ UYGULANAN POLİMER BİLEŞİKLERİN TERMİK KARARLILIĞININ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
271 İsrafil TOZLU; Behmen Y.SULTANLI; Şahkeremİ. NAZAR, l,3-DİFENOKSİPROPANOL-2’DE HİDROJEN BAĞI
272 H. Ali DÖNDAŞ; Ronald GRIGG; , BRIDGED-RING N-HETEROCYCLES VIA OXIME -> NITRONE CYCLOADDİTİON CASCADES
273 H. Ali DÖNDAŞ; Özgül ALTINBAS; Ronald GRIGG; , FORMATION OF SPIRO AND FUSED HETEROCYCLES VIA MERCÜRIC ACETAT INDUCED -> OXIME -> NITRONE CYCLOADDİTİON CASCADES
274 Ahmet DEMİRBAŞ; Neslihan DEMİRBAŞ; Reyhan UĞURLUOĞ, BAZI 3-ALKİL-4-ALKİLAMİNO-4,5-DİHİDRO-lH-l,2,4-TRİAZOL-5-ON'LARIN İNDİRGENME YOLUYLA ELDE EDİLMESİ
275 Ahmet DEMİRBAŞ; Neslihan DEMİRBAŞ; Mustafa ER; Yas, 4-FENÎLAMİNO-l,2,4-TRİAZOL-5-ON İÇEREN BAZI ASETİK ASİT FONKSİYONELTÜREVLERİNİN SENTEZİ
276 Nebahat DEĞİRMENBAŞI; Beytiye ÖZGÜN; , YENİ VE ETKİLİ BİR YÜKSELTGEN OLAN KİNALDİNYUM DİKROMAT İLE ÇEŞİTLİ ALKOLLERİN YÜKSELTGENMESİ
277 Nebahat DEĞİRMENBAŞI; Beytiye ÖZGÜN; , KİNALDİNYUM FLOROKROMAT İLE ÇEŞİTLİ ALKOLLERİN YÜKSELTGENMESİ
278 Şeref ERTUL; Ersin GÜLER; A.Dinçer BEDÜK; , BAZI MAKROSİKLİK LİGANTLARIN SENTEZİ VE KATYONİK KOMPLEKSLERİNİN İNCELENMESİ
279 Yetkin GÖK; Bülent ALICI; Engin ÇETİNKAYA; , 1,3-DİALKİLİMİDAZOLİDİNYUM KATALİZÖRLÜĞÜNDE HUNSDİECKER TEPKİMESİ
280 Haydar YÜKSEK; Şule BAHÇECİ; Zafer OCAK; İbrahim A, BAZI YENİ 4-BENZİLİDENAMİNO-4,5“DİHİDRO-lH-l,2,4-TRİAZOL-5-ON BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE SUSUZ ORTAMDA TBAH İLE POTANSİYOMETRİK TİTRASYONLARI
281 Ahmet COŞKUN; İbrahim KARATAŞ; , OKSİ BİS[FENİLHİDROKSİMOİL KLORÜR] VE OKSİ BİS(KLOROGLİOKSİM’İN) AMİN TÜREVLERİ VE BAZI GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİ SENTEZİ
282 Erdal ERTAS; Turan ÖZTÜRK; , YENİ BİR YÖNTEM İLE VDİTHİENOTHİOPHENE TÜREVLİ ve BEDOT ANALOGLU BİLEŞİKLERİN SENTEZİ
283 Hakan KOLANCILAR; Ülkü OYMAN; , Bis-BENZOKUMARİN SENTEZİ
284 Göksin AYDINLI; Cemil İBİŞ; , BAZI YENİ S-SÜBSTİTÜE DİENLERİN HETEROSİKLİK AMİNLERLE REAKSİYONLARI
285 Yavuz ERGÜN; Süleyman PATİR; Gürol OKAY; , ANTİTÜMÖR AKTİFLİĞE SAHİP ELLİPTİSİN YE TÜREVLERİNİN SENTEZİ İÇİN ÖNEMLİ ANAHTAR BİLEŞİKLERİN SENTEZİ
286 Murat ONUL; Cemil İBİŞ; , BAZI POLİHALOBUTADİENLERİN S-, S,N-, N,N- SUBSTİTÜE DİEN BİLEŞİKLERİ
287 Murat KOCA; Halit MUĞLU; Misir AHMEDZADE; , 1,1,3-TRİSÜBSTİTÜE SİKLOBÜTAN HALKASI İÇEREN KLORMETİL KETONUN 2-HİDROKSİ ARİL ALDEHİTERLE REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ
288 Murat KOCA; Halit MUĞLU; Metin KOPARIR; Misir AHME, BENZOFURAN YE 1,1,3-TRİSÜBSTİTÜE SİKLOBÜTAN HALKASI İÇEREN OKSİM YE TÜREVLERİNİN SENTEZİ
289 Hatice BULUT; Levent ARTOK; Selahattin YILMAZ; , PALADYUM YÜKLÜ Y TİPİ ZEOLİT ÜZERİNDE SUZUKİ KENETLENME TEPKİMELERİ
290 Mahmut KUS; Canan KARAPİRE; Gülşah GÖNÜL; Sıddık İ, İMMOBİLİZE PERİLENDİİMİD TÜREVLERİ İLE FOTOSENSİTİZE EDİLMİŞ a- TERPİNEN FOTOOKSİDASYON ÜRÜN PROFİLİNİN, ÇÖZELTİ FAZI İLE KARŞILAŞTIRILMASI
291 N. M. Âsh-ATABAY; M.SOMER; , SYNTHESİS AND CHARACTERISATION OF DIACETYLENE-CONTAINING POLYMESTERS DERIVED FROM MONOMERS OF TRIROPARGYL TRIMESATE, TRI(BUTYN-3-YL) TRIMESATE AND TRI(PENTYN-4-YL) TRIMESATE
292 Aslı KUMBARACI; E. Naciye TALINLI; , a-MONO VE Dİ-METİLOL ALDEHİTLERİN 2-OXAZOLİN ARA YAPILARI ÜZERİNDEN SENTEZİ
293 Nermin ŞİMŞEK; Hatice CAN; Metin BALCI; , EXO-EXO-ISOKSANORBORNADIEN’İN YÜKSEK SICAKLIK BROMİNASYONU: BROMİNASYON REAKSİYONUNUN TEORİK HESAPLAMALARI
294 Ender ERDİK; Didem KAHYA; , ALKENLERİN LİGANDLA YAVAŞLATILMIŞ KATALİTİK OSMÎYUM TETRAOKSİT DİHİDROKSİLLENMESİNDE TERSİYER AMİNLERİN ROLÜ
295 Nurhan GÜMRÜKÇÜOĞLU; Mevlüt SERDAR; Ahmet DEMİRBAŞ, 4-AMİNO-3,5-DİARİL- 4H-1A4-TRİAZOL BİLEŞİKLERİNİN SCHİFF BAZI OLUŞUMU VE SCHİFF BAZLARININ İNDİRGENME REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ
296 Reyhan UĞURLUOĞLU; Neslihan DEMİRBAŞ; Ahmet DEMİRB, BAZI 3-ALKİL-4-(a-NÂFTİLİDENAMİNO)-4,5-DİHİDRO-lH-l,2,4-TRİAZOL-5-ON TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE İNDİRGENME REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ
297 Ayşe UZGÖREN; Yavuz ERGÜN; Nazan TUNOĞLU; Gürol OK, ENAMİNLERİN ASETİLEN TÜREVLERİYLE REAKSİYONLARI
298 Serap ALP; Kadriye ERTEKİN; Matthias HORN; Sıddık , FLUOROFOR PİRROLO[3,4-c]PİRROL TÜREVLERİNİN ÇEŞİTLİ ORTAMLARDA FOTOFİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN SAPTANMASI
299 Nilgün YENİL; Anthony PESQUET; Alexandre RULEV; Ja, EFFICIENT ACCES TO HETEROCYCLIC COMPOUNDS BY HETERO-MİCHAEL ADDİTİON UNDER HYPERBARIC CONDITIONS
300 Demet GÖEN; Ahmet AKAR; , CALIXARENE TİPİ BİLEŞİK SENTEZİ
301 Ufuk ÇORUH; Nesuhi AKDEMİR; Erbil AĞAR; Şamil IŞIK, 4,4,-(2,2,-METİLENEBİS(4-KLOROFENOL))-DİFTALONİTRİLtN SENTEZİ VE YAPISININ AYDINLATILMASI
302 Ender ERDİK; FatmaEROĞLU; , GRİGNARD REAKTİFLERİNİN ARİL ARENSÜLFONATLARLA REAKSİYONLARI
303 Perva UĞUR; Hakan ARSLAN; Nevzat KÜLCÜ; , YENİ TEREFTANOİL DİALKİL TİYOÜRE TÜREVLERİNİN SENTEZLENMESİ VE YAPILARININ AYDINLATILMASI
304 Fikret BÜYÜKKAYA; Mehmet AY; Gülaçtı TOPÇU; , SİDERİTİS TROJANA ( SARIKIZ ÇAYI) BİTKİSİNİN ORGANİK BİLEŞENLERİNİN İNCELENMESİ
305 Nurettin BALCIOĞLU; A. Özgür ÖZSAR; , 1,5-DİEN SİSTEMLERİNDE OXY-RETRO EN TEPKİMESİNİN KURAMSAL İNCELENMESİ
306 Ali. İ. ÖZTÜRK; Fatih ARSLAN; Sevda KIRBAĞ; Mustaf, SİKLOALKOLLER İLE SUBSTİTUE EDİLEN MONOFOSFAZENLERİN SENTEZİ YE ANTİMİKROBİYAL ETKİLERİ
307 Esvet AKBAŞ; Ahmet ŞENER; Beybala HAŞANOV; Abdulka, 4-BENZOİL-1-METİL-5-FENİL-1F-PİRAZOL-3-KARBOKSİLİK ASİTLİN HALKALANMA REAKSİYONLARI
308 Ayşe YILDIRIM; Cengiz SOYLU; Volker JAGER; , DİAMONDOİD (ADAMANTANE) BİLEŞİKLERİNİN GC/MS-MS CİHAZI İLE TANIMLANMASI YE TRAKYA BÖLGESİ KONDENSATLARINDA OLGUNLAŞMA PARAMETRESİ OLARAK KULLANIMI
309 Zeynep GÜLTEKİN; Volker JAGER; , INTRAMOLECULAR [3+2] CYCLOADDITIONS USING CARBOHYDRATE SUBSTRATE
310 Alper İSLEYEN; Özdemir DOĞAN; , 2-SÜBSTİTE NORBORNEN BİLEŞENLERİNİN ÇİFTE BAĞINA NÜKLEOFİLLERİN BF3 LÜ ORTAMDA KATILMALARI
311 Haşan KOYUNCU; Serhat ZEYTİNCİ; Özdemir DOĞAN; , FERROSEN SÜBSTİTE AZİRİDİN BİLEŞENLERİNİN SENTEZİ
312 Ercan AYDEMİR; Şeniz KABAN; , BAZI YENİ TİYAZOLİDİN TÜREVLERİNİN SENTEZİ
313 Necdet COŞKUN; Bilal YILMAZ; , SYNTHESİS OF 4-OXO-3A,4,5,6-TETRAHYDRO-IMIDAZO[l,5-B]ISOXAZOLE-3- CARBOXYLIC ACİD ESTERS
314 Cünevt H. ÜNLÜ; Oya (GALİOĞLU) ATICI; , ASETONİTRİL YE MALONİTRİLİN MANNICH REAKSİYONLARDIN İNCELENMESİ
315 Arif DAŞTAN, BENZOBİSİKLİK SİSTEMLERİN 1,2-DİBROMOTETRAKLORETAN (DBTCE) İLE BROMİNASYONU
316 Metin ZORE; Serdar AÇIKALIN; Barış YÜCEL; , FERROSENİL SÜBSTİTÜE KİNON TÜREVLERİNİN SENTEZİ
317 Necdet COŞKUN; Arzu ACAR; , IMIDAZOLINE 3-OXIDES AS SYNTHETIC EQUIYALENTS OF NITRILE OXIDES. A NEW APPROACH TO THE SYNTHESİS OF A2 ISOXAZOLINES
318 Recep ÖZEN; Metin BALCI; , ALLEN -ALKİN OLUŞUM MEKANİZMASININ AYDINLATILMASI: TRİSİKLO[6.3.1.02’7]DODEKA-2,4,6-TRİEN-9"İN'İN SENTEZİ VE FURAN İLE REAKSİYONU
319 Mustafa CEYLAN; Yakup BUDAK; , 1-FENİL -1, 2-SİKLOHEKZADİEN SENTEZİ YE l-(2,3-DİBROMOSİKLOHEKZ-l- EN-l-İL) BENZEN’İN Zn İLE KONDENZASYON REAKSİYONU
320 İ.Volkan KUMBARACI; E.Naciye TALINLI; Olcay ANAÇ; , 1,3-DÎOKSEPÎNLERİN DÎMETİLDİAZOMALONAT/BİS(ASETİLASETONAT) BAKIR(II) İLE REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ
321 Nüket ÖCAL; İhsan ERDEN; , FULVENLERLE SENTEZLENEN YENİ ÇİKLOPENTİL SUBSTİTUE y-BUTİROLAKTONLAR
322 Haluk DÎNCALP; Sıddık İÇLİ; , PERİLEN DİİMİT TÜREVİ YENİ FOTOSENSÖRLERİN SENTEZLERİ, KARAKTERİZAS YONLARI VE YOĞUNLAŞTIRILMIŞ GÜNEŞ IŞINIMLARI ALTINDAKİ FOTOOKSİDASYON ÇALIŞMALARI
323 Canan KARAPİRE; Colleen TREVITHICK; Christopher S., NAFTALENDİİMİDLERİN ANYON RADİKALİ YE SİNGLET OKSİJEN KUANTUM VERİMLERİNİN SAPTANMASI
324 Side ERTEN; Serap ALP; Sıddık İÇLİ; , Na LAMBASI VE YOĞUNLAŞTIRILMIŞ GÜNEŞ IŞINLARI İLE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ AKTİNOMETRİK ÇALIŞMALAR
325 Serap SEYHAN; Serap ALP; Sıddık İÇLİ; , BAZI İYONİK SIVILARIN SENTEZLERİ VE FOTO REAKSİYONLARDA KULLANILMASI
326 Şeniz KABAN; Mustafa Kemal GÜMÜŞ; , İNTRAMOLEKÜLER OKSİDATİF HALKALANMA REAKSİYONLARI SONUCUNDA ELDE EDİLEN. BAZI BENZOKSAZOLİLKİNOLİNLER
327 Murat GÜLÇÜR; Okan SİRKECİOĞLU; , ALLİL SÜBSTİTÜYE BENZEN BİLEŞİKLERİNİN STİLLE ÇAPRAZ BAĞLANMA METODU İLE SENTEZİ
328 Necdet COŞKUN; Mustafa ER; , SELECTIVE CROSSESTERIFICATION OF 3A,4?5?6-TETRAHYDRO-IMIDAZO[l,5- B]ISOXAZOLE-2,3-DICARBOXYLIC ACİD DIMETHYL ESTER DERİVATİVES AT THE REFORMATSKY REACTİON CONDITIONS
329 Akın AZÎZOĞLU; Recep ÖZEN; Metin BALCI; , GERİLİMLİ BİSİKLİK ALLENLER: 2,7,7-TRİMETİL BİSİKLO[4.1.1]OKTA-2,3- DİEN SENTEZİ
330 Meltem AYDINLI; Mehmet TUTAŞ; Basri ATASOY; Ö.Alto, KROMOFOR UÇ GRUP TAŞIYAN POLİ(ARİL ETER) DENDRİTİK YAPILARIN SENTEZİ
331 Mine Sulak AK; Hasalettin DELÎGÖZ; , DİAZO KENETLİ KALIKS[4]ARENLERİN ASETİL VE BENZİL TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE YAPILARININ İNCELENMESİ
332 Taner ATALAR; Fatih ALGI; Metin BALCI; , PENTALEN-l,5-DİONUN SENTEZİ
333 M. Emin ŞENGÜL; Abdullah MENZEK; Metin BALCI; , l,4-DİHİDROKSİ-7,8-DİHİDRO-6H-BENZOSİKLOHEPTEN-5,9-DİONUN KISA SENTEZİ YE BAZI REAKSİYONLARI
334 Canan NAKİBOĞLU; Sengül SARIKAYA; , IX. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MADDENİN OLUŞUMU İLE İLGİLİ YANLIŞ KAVRAMALARI
335 Nihal ÖZTÜRK; Metin BALCI; , POLİHÎDROKSİ AMİNO-QUERSİTOL VE tNOSİTOL TÜREVLERİNİN YENİ BİR YÖNTEMLE SENTEZİ
336 Canan NAKİBOĞLU; Özlem KARAKOÇ; Ruhan BENLİKAYA; , KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ATOMUN YAPISI , İLE İLGİLİ ZİHİNSEL MODELLERİ
337 Canan NAKÎBOĞLU; Kadir BALCI; , KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERE GÖRE LABORATUVAR ÇALIŞMALARI: ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI
338 Tevfik ATALAY; Canan NAKİBOĞLU; Yasemin TOKDEMİR; , KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKOKİMYA KONULARI İLE İLGİLİ ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ
339 Canan NAKİBOĞLU; Ruhan BENLİKAYA; , 2001-2002 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA KULLANIMI UYGUN GÖRÜLEN FEN BİLGİSİ DERS KİTAPLARINDA KİMYA İLE İLGİLİ YANLIŞ KAVRAMALARA NEDEN-OLABİLECEK İFADELER
340 Canan NAKİBOĞLU; Ruhan BENLÎKAYA; Aylin MUTLU IŞIK, IX. SINIF KİMYA DERSİ “ELEMENTLER VE BİLEŞİKLER” YE “MADDENİN YAPISI” ÜNİTELERİNİN DÜZENLENMESİ
341 Abdullah MENZEK, ORGANİK KİMYADA BİRCH VE HİDRÜR İNDİRGEMELERİNE ORTALAMA KARBON DEĞERLİK METODUNUN UYGULANMASI
342 İnci MORGİL; A. Seda YÜCEL; Muhammet ERSAN; , LİSE KİMYA ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENCİ ALGILAMALARIN GÖRE KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLERİN BELİRLENMESİ VE ÖNERİLER
343 İnci MORGİL; Ayhan YILMAZ; Funda ÖZCAN; , METALLER KONUSUNUN İSTASYONLARDA ÖĞRETİLMESİ
344 Mehmet KARTAL; Saliha KUTLUER; , ÜNİVERSİTE SINAV SİSTEMİ DEĞİŞİKLİĞİNE ÖĞRETMEN BAKIŞI
345 İnci MORGİL; Nilgün SECKEN; , KİMYA EĞİTİMİNDE KUARK KAVRAMI
346 Hamdi TEMEL; Behçet ORAL; Elif GÜLER; , ÖĞRENCİLERİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM UYGULAMASI HARKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
347 İnci MORGİL; Nilgün SECKEN; Nermin ŞİMŞEK; , ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KİMYA’YA YÖNELİK TUTUMLARININ ÖLÇÜLMESİ
348 İnci MORGİL; Emine ERDEM; , GENEL KİMYA DERSİNDE KAVRAMSAL ANLAMA VE SAYISAL PROBLEM ÇÖZME BAŞARISI
349 Metin AK; Halil ÇETİŞLİ; Mine SULAK AK; , İNTERAKTİF KİMYA
350 Canan NAKİBOĞLU; Özlem KARAKOÇ; , KİMYA ADAY ÖĞRETMENLERİNİN KAYRAM HARİTALARINI HAZIRLAMADA KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER
351 Metin AK; Halil ÇETİŞLİ; , KİMYA EĞİTİMİNDE MATHCAD UYGULAMALARI: CARNOT ÇEVRİMİ
352 Cengiz TÜYSÜZ; Hüsamettin AKÇAY; , İNTERAKTİF ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİN t, BİR ÖRNEK: MOL KAVRAMI
353 Mustafa COŞKUN, ASIRLIK SORUNLAR ETKİSİNDE KİMYA ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
354 İnci MORGİL; Ayhan YILMAZ; Zeynel SEREFOĞLU; , STEREOKİMYA KONUSUNUN İSTASYONLARDA ÖĞRETİLMESİ
355 Ömer Faruk KESER; Sacit KÖSE; Mustafa YEŞİLYURT; B, KİMYA EĞİTİM-ÖĞRETİMİNDE BÜTÜNLEŞTİRİCİ ÖĞRENME KURAMINA UYGUN ÖRNEK REHBER MATERYALLERİN GELİŞTİRİLMESİ
356 İnci MORGİL; Ayhan YILMAZ; Soner YAVUZ; Seçil ARDA, KİMYA EĞİTİMİNDE KATALİZ KONUSUNUN ÖĞRENCİLERE İSTASYONLARDA ÖĞRENME MODELİ İLE ANLATIMI
357 İnci MORGİL; Ayhan YILMAZ; Oya ŞEN; Soner YAVUZ; , HALOJENLER KONUSUNUN İSTASYONLARDA ÖĞRENME MODELİ İLE İŞLENMESİ
358 Tacettin PINARBAŞI; Nurtaç CANPOLAT; Samih BAYRAKÇ, ÖĞRENCİLERİN ÇÖZELTİ KİMYASINDAKİ BAZI KAVRAMLARI ANLAMA DÜZEYLERİ
359 İlhamı CEYHUN; Zafer KARAGÖLGE; , KİMYA EĞİTİMİ LABORATUVARINDA AŞIRI POTANSİYEL UYGULAYARAK HİDROJEN ELDESİ
360 Nuri NAKİBOĞLU; Canan NAKİBOĞLU; , ENSTRÜMENTAL ANALİZ LABORATUVAR EĞİTİMİ YÖNTEMİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM; V Dİ YAGRAMLU YGULAMALARI
361 Canan NAKÎBOĞLU; Özlem KARAKOÇ; Nuri NAKİBOĞLU; , ELEKTROKİMYA KONUSU İLE İLGİLİ KAVRAM YANIGILARI VE NEDENLERİ
362 Canan NAKİBOĞLU; Sennur KALIN; , ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KİMYA DERSLERİNDE PROBLEM ÇÖZME GÜÇLÜKLERİ
363 Mehmet M. KÜÇÜK; Mehmet YETİM; , İLKÖĞRETİM II.KADEMESİNDE OKUTULAN FENBİLGİSİ DERSİNDEKİ KİMYA KONULARININ ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN METOTLAR
364 Ahmet GÜRSES; Çetin DOĞAR; Mehmet YALCIN; , YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLİM YE BİLİMİN DOĞASIYLA İLGİLİ BAZI KAVRAMLARA YAKLAŞIMLARININ BELİRLENMESİ
365 Bayram COŞTU; Faik Özgür KARATAŞ; Alipaşa AYAS; , KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNDE ÇALIŞMA YAPRAKLARININ KULLANILMASI
366 Ceyran AHMEDOVA; S. MEMMEDOVA; F. M. SADIGOV; Y. K, PHASE BALANCE İN SYSTEMS Ln-Sb-Se (Ln -Ce, Tm)
367 Muharrem Yasar PAPATYA; Hikmet SAVCI; , KİMYA ÖĞRETMENLERİNCE ZOR ANLAŞILDIĞI NİTELENEN KİMYA-II KAVRAMLARININ LİSE III ÖĞRENCİLERİNCE ANLAŞILMA DÜZEYLERİ
368 Ceyran AHMEDOVA, Ln2GeS4 TÜRLÜ BİLEŞİKLERİN KİMYASAL KARAKTERİ
369 Ceyran AHMEDOVA, THE PHASE DİYAGRAM OF THE TI2Se3 -Pr2Se3 SYSTEM
370 Ufuk Sancar VURAL; Mustafa ÖNER; Sema KOÇER; Musta, EPİKLORHİDRİN + ETİL ALKOL VE EPİKLORHİDRİN + ETİLALKOL + SU KARIŞIMLARININ EXCESS MOLAR ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
371 Ufuk Sancar VURAL; Mustafa ÖNER; Sultan KURBANLI; , ALKALİ VE TORAK ALKALKİ METALLERİN l-BENZALDOKSİM-3- MORFOLİN-2-PROPANOL İLE EKSTRAKSİYONU
372 Ufuk Sancar VURAL; Mustafa ÖNER; F.Zehra TUNÇ; M.O, ÇEŞİTLİ METALLERİN P-TERT-BUTİL CALİX[4,6,8]ARENE KOKTEYLİ İLE EKSTRAKSİYONLARININ İNCELENMESİ
373 Ufuk Sancar VURAL; Mustafa ÖNER; F.Zehra TUNÇ; M.O, ÇEŞİTLİ METALLERİN EPOKSİT BAĞLI SPOROPOLLENİN İLE KATI-SIYI EKSTRAKSİYONLARININ İNCELENMESİ
374 Ufuk Sancar VURAL; Vefa MURADOĞLU; Hüseyin YÜRÜK; , EPİKLORHİDRİN+ASETON VE KLOROFORM KARIŞIMLARININ 298.15 K SICAKLIĞINDA EXCESS MOLAR ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
375 Ufuk Sancar VURAL; Vefa MURADOĞLU; Hüseyin YÜRÜK; , EPİKLORHİDRİN + TOLUEN VE KSİLEN KARIŞIMLARININ 298.15 K SICAKLIĞINDA EXCESS MOLAR ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
376 A.GÜRTEN; E.SAYGIN; H.KAHYAOĞLU; K.KAYAKIRILMAZ; , MEŞE PALAMUDU (QERCUS CERRİS L) VE ISIRGAN OTU (URTİCA) EKSTRAKTLARININ DEMİRLİ MALZEME ÜZERİNDE İNHİBİTÖR ETKİLERİ
377 A.GÜRTEN; K.KAYAKIRILMAZ; B.YAZICI; M.ERBİL; , GÜMÜŞ ELEKTROT ÜZERİNDE HİDROJEN OLUŞUMUNA METANOL, ETANOL VE PROPANOLÜN ETKİLERİ
378 Talat ÖZPOZAN; Deıya KÜÇÜKUSTA; Zeki BÜYÜKMUMCU; , TİTREŞİM SPEKTRUMLARININ KURAMSAL HESABI VE SIMULASYONU
379 H.KÜÇÜKÇELEBİ; H.DURMUŞ; H.Z AKBAŞ; R.KURBANLI; , EPOKSİT REÇİNESİN ÇEŞİTLİ OKSİM TÜREVLERİ İLE MODİFİKASYONUNDAN ELDE EDİLEN KOMPOZİTLERİN DİELEKTRİK DURULMA SÜREÇLERİ
380 H.KÜÇÜKÇELEBİ; H.DURMUŞ; H.Z AKBAŞ; R.KURBANLI; , DİELEKTRİK ÖLÇÜMLERDE ELEKTROT KUTUPLANMASININ ETKİSİ
381 Hayrettin TÜRK; Murat ERDEM; , N-METİL-4-PİRİDİL VEYA 4-TRİMETİLAMONYUMFENİL AROMATİK SÜBSTİTÜENTLERİNİ İÇEREN PORFİRİNLERİN ve MANGAN KOMPLEKSLERİNİN H202’e,tert-(CH3)3COOH’e ve NaOCİ’e KARŞI YAPISAL KARARLILIKLARININ İNCELENMESİ
382 Kamil SİRÎN; Fatih DOĞAN; Ayhan ORAL; , POLİPROPİLEN VE YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN HOMOPOLİMER KARIŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
383 Mustafa YÎĞÎTOĞLU; Metin ARSLAN; Mennan KONAKÇI; , BAKIR (II) İYONLARININ SULU ÇÖZELTİSİNDEN SPOROPOLLEN İLE ADSORPSİYONU
384 Mustafa YİĞİTOĞLU; Metin ARSLAN; Zülfikar TEMOÇÎN;, BAKIR (II) İYONLARININ SULU ÇÖZELTİSİNDEN POLİ(4-VİNİL PİRİDİN) İLE ADSORPSİYONU
385 Meriç YILMAZ; Saadet YAPAR; , HİDROTALSİTİN ADSORBENT OLARAK KULLANIMI
386 GUltekin ÇELİK; Haluk ŞAFAK; Fatih DURMAZ; , HERHANGİBİR ALTTABAKA ÜZERİNE KİMYASAL YÖNTEMLERLE BÜYÜTÜLEN İNCE FİLM YAPILARIN OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNDE ELİPSOMETRİ YÖNTEMİNİN KULLANILMASI
387 İlknur ÖZKIRIM; Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI; , DOĞAL ZEOLİTLERDE (KLİNOPTİLOLİT)AZOT ADSORPSİYON KARAKTERİSTİKLERİNİN İNCELENMESİ
388 Rıza ABBASOĞLU; Sevil ŞAVAŞKAN YILMAZ; , KAFES POLİENLERİN GEOMETRİK VE ELEKTRONİK ÖZELLİKLERİNİN KUANTUM KİMYASAL İNCELENMESİ
389 Rıza ABBASOĞLU; Sevil ŞAVAŞKAN YILMAZ; , BROMUN BİSİKLO[3.2.2]NONA-6,8-DİEN'E ELEKTROFİL KATILMA REAKSİYONUNUN REGİOSELEKTİF ÖZELLİĞİNİN AB INİTİO İNCELENMESİ
390 A.KOÇAK; E.S KULİ-ZADE; M.I ZARGAROVA; N.KOÇAK; , TRIANGULATION OF COMPLEX OXIDIC SYSTEMS Cu0-Pb0-Bi203 AND Zn0-Pb0-Bi203
391 Zevnalov S.D; Gurbanov M.M; Hasanova N.G; Kerimov , SYNTHESİS AND RESEARCH OF INHIBITOR OF CORROSION
392 Yüksel BAYRAK; Mehmet İŞCAN; , SU-YAĞ-İYONİK OLMAYAN AMFİFİL SİSTEMİNİN FAZ DAVRANIŞI
393 İsmail YILMAZ; Ayşegül GÜREK; Karl M. KADISH; , SÜBSTİTÜE LUTESYUM FTALOSİYANİNLERİN ELEKTROKİMYASAL YE SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ
394 Ceyran AHMEDOVA; S. MEMMEDOVA; F. M. SADIGOV; Y. K, Ln-Sb-Se (Ln -Ce, Tın) SİSTEMLERDE FAZ DENGESİ
395 Ünal GECGEL; Mehmet İŞCAN; , İYONİK OLMAYAN AMFİFİLLERİN HİDROFİLİK-HİDROFOBİK DENGESİ
396 Süleyman MAZLUM; Nazire MAZLUM; Yaşar NUHOĞLU; , SU YE ATIKSULARIN ARITILMASINDA KİMYASAL OKSİDASYON VE DEZENFEKSİYON
397 N.î Yagubov; S.R. Gadjieva; D.R.Abasova; , PHYSICO-CHEMICAL INYESTIGATION OF BASE-IN2SE3 SYSTEM
398 F.KANDEMİRLİ; M.SARAÇOĞLU; N.M.SHVETS; A.S.DİMOGLO, l-[N-(METİL)-N-(FENİLSULFONİL)AMİNO]-2-(FENİL)-4-[4- (SUBSTİTUENT)PİPERİDİN-1-YL]BUTANES TÜREVLERİNİN YAPI -AKTİVİTE İLİŞKİSİNİN ELEKTRON TOPOLOJİ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ
399 F.KANDEMİRLİ; M.SARAÇOĞLU; N.M.SHVETS; A.S.DİMOGLO, ASETİLKOLİNESTERAZ İNHİBİTÖRÜ OLAN 3-[2-(l-BENZYL-PIPERIDIN-4-YL) ETİL AMİN OPRİD AZiN TÜREVLERİNİN YAPI -AKTİVİTE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ: ELEKTRON TOPOLOJİ YÖNTEMİ
400 E.A.SALAHOVA, KINETICS AND MECHANISM OF RHENIUM DISCHARGE IN ALKALİNE ELECTROLYTE
401 Elif (ŞAHİN) ISGIN; Zeki TEZ; , ÜÇ FARKLI RENKTEKİ REAKTİF BOYALARIN YÜN ELYAFI ÜZERİNDEKİ ADSORPSİYON KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ
402 Elif (ŞAHİN) ISGIN; Zeki TEZ; , ÜÇ FARKLI RENKTEKİ REAKTİF BOYALARIN PAMUK ELYAFI ÜZERİNDEKİ ADSORPSİYON KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ
403 Semiha ÇAKIR; Ender BİÇER; Emine COŞKUN; Osman ÇAK, ELECTROCHEMICAL MONITORING OF Fe(III)/Fe(II) WITH DOXORUBICININ THE PRESENCE OF NİCOTİNAMİDE UNDER ANAEROBIC AND AEROBIC CONDITIONS
404 Aynur MANZAK; Osman TUTKUN; , LAKTİK ASİDİN SIVI MEMBRAN PROSESİYLE TERSİYER AMİN KULLANARAK EKSTRAKSİYONU
405 Tuba ÖZNÜLÜER; Murat ALANYALIOĞLU; İlkay ŞİŞMAN; Ü, ECALE YÖNTEMİ İLE Au(lll) ELEKTROTU ÜZERİNDE Bi2S3 İNCE FİLMLERİNİN OLUŞUMU VE İLK TABAKALARDAKİ YAPISAL DEĞİŞİMLERİN KİNETİĞİ
406 H. Korkmaz ALPOĞUZ; Shahabuddin MEMON; Mustafa ERS, Hg2+ METAL KATYONUNUN DESTEKLİ SIVI MEMBRANLAR KULLANILARAK TRANSPORT ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
407 E. Güler AKGEMCİ; Tevfik ATALAY; Mustafa ERSÖZ; , ELEKTRO-ELEKTRODİYALİZ METODUYLA SEYRELTİK FORMİK ASİT ÇÖZELTİSİNİN KONSANTRE EDİLMESİNİN OPTİMİZASYONU
408 Süleyman MAZLUM; Nazire MAZLUM; Yaşar NUHOĞLU; , KOAGÜLASYON-FLOKÜLASYON PROSESİNDE AKTİF SİLİKANIN YUMAKLAŞTIRMA ÜZERİNE ETKİSİ
409 Hasan ESENER; Ural AKBULUT; , BAZI AURİN TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
410 H. Korkmaz ALPOĞUZ; Shahabuddin MEMON; Mustafa ERS, TAŞIYICI OLARAK BİSKALİKS[4]AREN NİTRİL TÜREVİ KULLANILARAK Hg2+METAL KATYONUNUN SIVI MEMBRANLAR YOLUYLA TRANSPORTU VE KİNETİK ANALİZİ
411 Haluk BÎNGÖL; E. Güler AKGEMCÎ; Erdal ÖZKAN; Tevfi, 9-ETİL-3-KARBAZOL-KARBOKS ALDEHİT TİYOSEMİKARBAZON/Cu(II) KOMPLEKSLEŞME REAKSİYONUNA AİT KİNETİK PARAMETRELERİN TESPİTİ VE KİNETİK -SPEKTROFOTOMETRİK METAL TAYİNİ
412 Yagubov N.I.; Gadjieva S.R.; AbasovaD.R.; JabievaN, PHOTOCONDUCTOR OF ELEMENTS AB2X4(A-Ca,Sr,Ba;B-Ga,Im;X-S,Se,Te).
413 Haluk BÎNGÖL; E. Güler AKGEMCÎ; Sabri ALPAYDIN; Te, 2-BENZOİLPİRİDİN-4-FENİL-3-TİYOSEMİKARBAZONE/Co(II) KOMPLEKSLEŞME REAKSİYONUNUN KİNETİK İNCELENMESİ
414 Serap ALP; Kadriye ERTEKİN; Matthias HORN; Sıddık , FLUOROFOR PİRROLO[3,4-c]PİRROL TÜREVLERİNİN ÇEŞİTLİ ORTAMLARDA FOTOFİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN SAPTANMASI
415 Sabri ALPAYDIN; Tevfik ATALAY; , SEMİKARBAZİT VE TİYOSEMİKARBAZİT TÜREVLERİNİN GEÇİŞ METALLERİ İLE KOMPLEKSLERİNİN TERMODİNAMİK PARAMETRELERİNİN SPEKTROFOTOMETRİK METOTLA TAYİNİ
416 Tamer KARAKAŞ, GÜNEŞ ENERJİSİ TOPLAYICILARINDA SEÇİCİ YUTUCU YÜZEYLERİN ÜRETİMİ
417 Rafik ASHRAFOV; Ashraf ASHRAFOV; Gulnara ASHRAFOVA, THE APPLICATION OF THE OIL BASIS ADDİTİVES AIMING TO PROTECT METALLIK SURFACES FROM THE CORROSION
418 Erol Înce; Ş. İsmail KIRBAŞLAR; , SU-ETİL ALKOL-DİMETİL SÜKSİNAT ÜÇLÜ SİSTEMİNİN ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİNİN İNCELENMESİ
419 Erol Înce; Ş. İsmail KIRBAŞLAR; , SU-ETİL ALKOL-DİBAZİK ESTER KARIŞIMI ÜÇLÜ SİSTEMİNİN ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİNİN İNCELENMESİ
420 Tuğba ŞİŞMANOĞLU; Zehra SÜSLÜ; Zeliha YETER; , TÜRK HALICILIK SANATINDA KULLANILAN BOYA VE YARDIMCI MADDELERİNİN KİMYASAL OLARAK İNCELENMESİ
421 Elif ÖZTÜRK; Mustafa CEBE; , ENDÜTRİYEL ÖNEMİ BAZI OLAN POLİMERİK YAPILARIN ADSORBSİYON KARAKTERİSTİKLERİ
422 Talika SÎDÎM; Mehmet İŞCAN; , MİKROEMÜLSİYONLARDA ALKOL PARTİTİSYONU
423 Halide AKBAŞ; Çiğdem KARTAL; , YÜZEY AKTİF MADDELERİN YAPILARI, FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ VE ÇEVREYE ETKİLERİ
424 S.KARAOĞLAN; N.GÜNGÖR; , BİR BENTONİT DİSPERSİYONUNUN REOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN PAA İLAVESİ İLE DEĞİŞİMİ
425 B.BOZKURT; Ö.ÇAĞLAYAN; R.AYDIN; T.YEŞİLKAYNAK; D.B, C02 İN POLİPİROL ELEKTROTLA APROTİK ORTAMDA İNDİRGENMESİ
426 Hüsniye DURMAZ; Mehmet İŞCAN; , ÇÖZÜNÜRLEŞTİRME VE MİKROEMÜLSİYON FAZ DEĞİŞİMİ
427 Isıl SEVERCAN; Gürkan KARAKAŞ; , KALAY OKSİT BAZLI İNCE FİLMLERİN DİRENÇ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ VE BUNUN KİMYASAL SENSÖRLERE UYGULAMASI
428 Burcu MİRKELAMOĞLU; Gürkan KARAKAŞ; , Sn02 BAZLI İNCE TABAKA GAZ ALGILAYICILARINDA EMİSYON GAZLARININ SOĞURULMA KİNETİĞİNİN DRIFTS TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ
429 Sevim KARAOĞLAN, FATSA (ORDU) GÜNEYİNDEKİ ÇALTUMAR BENTONİTİN’DE DİALLİLMALONAMİD AKRİLAMİD JELİNİN REOLOJİK ETKİSİNİN İNCELENMESİ
430 Emine COŞKUN; Semiha ÇAKIR; Ender BİÇER; Osman ÇAK, ELECTROCHEMICAL STUDY ON THE SIMULTANEOUS SELECTI-VITY OF DOXORUBICINE FOR Cd(II), Zn(II) AND Cu(II) İONS
431 Aysel ÇİMEN; Mustafa ERSÖZ; Salih YILDIZ; , POLİSÜLFON KATYON DEĞİŞTİRİCİ MEMBRANLARIN Bİ-İYONİK POTANSİYELLERİ ÖLÇÜLEREK ELEKTROKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
432 A.Haluk AYDIN; Yasemin BULUT; Berrin ZİYADANOĞULLA, UCUZ ADSORPLAYICILARDAN YARARLANARAK SULU ÇÖZELTİDEN ASİDİK BOYAR MADDELERİN UZAKLAŞTIRILMASI
433 Berkant KAYAN; A.Murat GİZİR; , 2 -NİTRO TOLUİDİN VE 2,4 DİNİTRO TOLUEN’İN KATALİZÖRLÜ ORTAMDA SUBKRİTİK SU( WET-AİR) OKSİDASYONU
434 Diydem BALUN; Tuncay YEŞİLKAYNAK; Rezzan AYDIN; A., YÜKSEK BASINÇ VE SICAKLIKLARDA KARBON DİOKSİTİN İNDİRGENMESİ
435 Kaan C. EMREGÜL; Abdülkadir AKAY; Mustafa TAŞTEKİN, KLOR SÜBSTİTÜE SCHİFF BAZLARININ ASİDİK ORTAMDAKİ İNHİBİTÖR ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
436 Tuncay YEŞİLKAYNAK; Diydem BALUN; Rezzan AYDIN; A., KARBONDİOKSİTİN FARKLI BASINÇ VE SICAKLIKLARDA Sn-GRANÜL ELEKTROTLARDA ELEKTROKİMYASAL OLARAK İNDİRGENMESİ
437 A.Özer BAYRAMOĞLU, BALMER-cc SPEKTROSKOPİSİ İLE TERMONÜKLEER ARAŞTIRMA REAKTÖRLERİNİN MAGNETİK KONFİGÜRASYONUNUN ÖLÇÜLMESİ
438 Önder TOPEL; Efraim AVŞAR; , In (III) -SCN~ KOMPLEKSLERİNİN ARDIŞIK OLUŞUMU
439 Necati MENEK; Erdal EREN; Saim TOPÇU; , 5 -METİL-4 -(2 -THİAZOLYAZO)-RESORCİNOL-CETYLPYRİDİNİUMKLORÜR ARASINDAKİ ETKİLEŞMİN TERMODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
440 Saim TOPÇU; Necati MENEK; , 4-(2-THIAZOLYLAZO) RESORSINOL’ÜN (TAR) ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞININ İNCELENMESİ
441 Mustafa CEBE, DEĞİŞİK ÇÖZELTİ ORTAMLARINDA ELEKTROSTATİK ETKİLEŞMELERİN KİNETİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ
442 Belkız BİLGİN ERAN; Çiğdem YÖRÜR; Süheyla UZMAN; , KALAMİTİK SIVI KRİSTALLER: MOLEKÜL YAPISI YE MESOGENİTE İLİŞKİSİ
443 Ahmet GÜRSES; Ensar OĞUZ; Çetin DOĞAR; Mehmet YALÇ, ATIK SULARDAN FOSFAT UZAKLAŞTIRILMASI
444 Nalan lSlK TEKİN; Mustafa CEBE; , DEĞİŞİK MOLEKÜLER SİSTEMLERDE DİPOLMOMENT VE IR SPEKTRUMLARININ İNCELENMESİ VE MOLEKÜLLER ARASI ETKİLEŞİMLER
445 Mustafa CEBE, MOLEKÜLER YAPILARIN OLUŞUMUNDA GEOMETRİK VE ELEKTRONİK PARAMETRELERİN ÖNEMİ
446 Süheyla PURA; Gülten ATUN; , NİTROFENOLLERİN KİL ÜZERİNDE YÜZEY AKTİF MADDE İLE ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ
447 Zeki BÜYÜKMUMCU; Mehmet KILDIR; Namık K. ARAS; , 252Cf ’NİN KENDİLİĞİNDEN BÖLÜNMESİNDE ENERJİ DAĞILIMININ TSM-NPN„ MODELİYLE HESAPLANMASI
448 Sevil ŞAVAŞKAN YILMAZ; Rıza ABBASOĞLU; , POLİOKSONORBORNEN ZİNCİRİNİN KONFORMASYON ANALİZİ
449 Ali KARA; Necati BEŞİRLİ; Mustafa CEBE; , POLİ-N-VİNİLİMİD AZOL-POLİETİLENGLİKOLDİ VİNİLBENZİL, ETER [POLİ(N-VİM-MCR)] KOPOLİMERLERİNİN ADSORPSİYON PARAMETRELERİNİN İRDELENMESİ
450 Ahmet TABAK; Bülent ÇAĞLAR; Beytullah AFŞİN; , ETANOLAMİN-KAOLİN ARA-YÜZEY TÜRLERİ
451 Ahmet TABAK; Bülent ÇAĞLAR; Beytullah AFŞİN; , ORGANİK KATYONLARLA MODİFİYE EDİLMİŞ BENTONİT YÜZEYLERİ
452 Semra KARACA; Ramis BAYRAK; Ahmet GÜRSES; , PİROLİZ EDİLMİŞ BALKAYA LİNYİTİNİN YÜZEY MORFOLOJİSİ İLE ORGANİK KÜKÜRT GİDERİMİ YE ADSORPSİYON KAPASİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
453 F.KANDEMİRLİ; Murat SARACOĞLU; N.M.SHVETS; A.S DİM, ASETİLKOLİN ESTERAZ İNHİBİTÖRLERİNİN YAPI AKTİVİTE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ: NÖRAL NETWORK YÖNTEMİ
454 Selmaıı DİNCER; Abdurrahman ASAN; Tülin KIYAK; Mel, PİRİCİN KLORÜRLÜ ORTAMDAKİ KOROZYONU
455 Bilal ACEMİOĞLU; Ali ŞAMİL; M.Hakkı ALMA; Recep GÜ, SULU ÇÖZELTİDEN Cu(II) İYONLARININ ORGANOSOLV LİGNİN YÜZEYİNE ADSORPSİYONU
456 Rıza ABBASOĞLU; Sevil ŞAVAŞKAN YILMAZ; , AZA[60] FULLEREN DİMERİNİN KUANTUM KİMYASAL İNCELENMESİ
457 Hülya YAĞAR; Şebnem SELEN İSBİLİR; Ayten SAĞIROĞLU, ÇEŞİTLİ ÇÖZÜCÜLERLE SOĞUK EKSTRAKSİYON İLE ELDE EDİLEN FINDIK YAĞININ FİZİKSEL ve KİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
458 Ayten SAĞIROĞLU; Sevda ÇİFTÇİ; Gaye KULA; , MİKROBİYAL LİPAZ (candida rugosa) KATALİZÖRLÜĞÜNDE AYÇİÇEĞİ YAĞININ ETANOLİZ REAKSİYONU İLE BİYODİZELE DÖNÜŞÜMÜ
459 Avten SAĞIROĞLU; Yeşim YESİLOĞLU; Hülya YAĞAR; Şeb, BAZI YAĞLI TOHUMLARDA LİPOLİZ AKTİVİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
460 Vural GELİŞİGÜZEL; Halit DEMİR; Nihat MERT; Handan, İLERİ KALP YETMEZLİĞİ OLAN HASTALARDA ANTİOKSİDAN ENZİM (SÜPEROKSİL DİSMUTAZ,GLUTADYON PEROKSİDAZ) AKTİVİTELERİNİN VE LİPİD PEROKSİDASYONUN İNCELENMESİ
461 Vural GELİŞİGÜZEL; Halit DEMİR; , KALP YETMEZLİĞİ OLAN HASTALARDA ÇEŞİTLİ BİYOKİMYASAL PARAMETRELERİN (ALBUMİN,GLOBULİN,TOTAL PROTEİN,TRİGLİSERİT,KOLESTEROL) İNCELENMESİ
462 Mahmut DOĞAN; Mustafa ÇAM; Lütfiye DEMİREZEN; , DÜŞÜK KALORİLİ TATLANDIRICILARIN KİMYASI YE ENERJİ ALİMİNİ AZALTICI ETKİLERİ
463 S.BAYÜLKEN; E.SEZER; A.S.SARAÇ; , D- VEYA L-ASPARTİK ASİT UÇ GRUPLU POLİAKRİLAMİD (PAAm) ve PAAm- Cu2+-BSA KOMPLEKSİ ÜZERİNE RADYASYONUN ETKİSİ
464 Uğur YILDIZ; Sait ÇELİK; , DİYABETİK SIÇANLARIN KALP YE İLİK DOKULARINDAKİ MDA VE YAĞ ASİT SEVİYELERİNE VİTAMİN E’NİN ETKİSİ
465 Ahmet ÖZKAYA; Sait ÇELİK; , DMBA VERİLEN KOBAYLARIN YAĞ ASİTLERİNE LİPOİK ASİT VE LİNALOOL’ÜN ETKİSİ
466 Hayrullah YILMAZ; Mehmet ÇİFTÇİ; Şükrü BEYDEMIR; ö, GLUKOZ 6-FOSFAT DEHİDROGENAZ ENZİMİNİN MANDA ERİTROSİTLERİNDEN SAFLAŞTIRILMASI YE KARAKTERİZASYONU
467 Yeşim YESİLOĞLU; Ayten SAĞIROĞLU; , AYÇİÇEĞİ (.Eelianthus annuus L.) LİPAZININ ALÜMİNA ÜZERİNE İMMOBİLİZASYONU
468 Nazarı DEMİR; Azize ALAYLI; Yaşar DEMİR; , İNSAN ERİTROSİTLERİNDEN SAFLAŞTIRILAN KARBONİK ANHİDRAZ (CA-I, CA-II) İZOENZİMLERİ ÜZERİNE MORPHİNE (MORFİN) ve CANNABİS (ESRAR)’m ETKİSİNİN İNCELENMESİ
469 Bağatur ÇOBAN; Burcu OKUTUCU; Azmi TELEFONCU; , FARKLI SELÜLOZİK MEMBRANLARIN HAZIRLANMASI VE MODİFİKASYONU
470 Mustafa TEKE; Seçil ÖNAL; Ali KILINÇ; Azmi TELEFON, GÖZENEKLİ CAMDA FOSFOLİPAZ A2 İMMOBİLİZASYONU VE KARAKTERİZASYONU
471 Hülya DEMİR; Mehmet ÇİFTÇİ; ö.İrfan KÜFREVÎOĞLU; , GLUKOZ 6-FOSFAT DEHİDROGENAZ ENZİMİNİN MADIMAK YAPRAKLARINDAN SAFLAŞTIRILMASI VE KARAKTERİZASYONU
472 Tevfik ÖZEN; Halil KORKMAZ; , BAZI BİTKİLERİN ANTİOKSİDANT AKTİYİTELERİNİN İNCELENMESİ
473 Ş.BOLKENT; P.ARDA; Ö.ÖZSOY-SAÇAN; R.YANARDAĞ; K.SÖ, AKUT GASTRİK LEZYON OLUŞTURULAN SIÇANLARDA SERUM ÇİNKO DÜZEYLERİ
474 M.Kemal SEZGİNTÜRK; Suna TİMUR; Nurdan PAZARLIOĞLU, FENOLİK BİLEŞİKLERİN TAYİNİNE YÖNELİK Pseudomonas putida HÜCRELERİNİ TEMEL ALAN BİYOSENSÖR GELİŞTİRİLMESİ
475 Mehmet ALTUN; Hacı ORAK; , OTLU PEYNİRİN UÇUCU AROMA BİLEŞENLERİ
476 Mehmet ALTUN; Hacı ORAK; , TULUM PEYNİRİNİN UÇUCU AROMA BİLEŞENLERİ
477 Mehmet ALTUN; Hacı ORAK; , KAŞAR PEYNİRİN UÇUCU AROMA BİLEŞENLERİ
478 Münir OKTAY; İlhami GÜLCÎN; Ö. İrfan KÜFREVİOĞLU; , REZENE (Foeniculum vulgare) TOHUMLARININ ANTİOKSİDANT KAPASİTESİ
479 Enver YAZAR; Orhan DEMİR; Muammer ELMAS; Ahmet Lev, FENOBARBİTALİN BAZI BEYİN VE KARACİĞER DOKUSU ENZİM AKTİVİTELERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
480 Halit DEMİR; Aycan GÜR; Tekin SAHAN; , DİABETLİ HASTALARDA (İNSÜLİNE BAĞLI OLMAYAN) 20 GÜNLÜK EGZERSİZ YAPILARAK EGZERSİZ SONRASI ANTİOKSİDAN DÜZEYLERİNİN SAPTANMASI
481 Enver YAZAR; Yavuz Osman BIRDANE; Muammer ELMAS; B, TİLMİKOSİNİN SERUM KREATİN KİNAZ, KREATİN KİNAZ-MB VE TROPONİN I DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
482 Enver YAZAR; Vahdettin ALTUNOK; Muammer ELMAS; Bün, TİLMİKOSİNİN KALP KASI ANTİOKSİDAN ENZİM AKTİVİTELERi VE BAZI KAN ELEKTROLİT DÜZEYLERİNE ETKİSiNİN ARAŞTIRILMASI
483 Vural GELİŞİGÜZEL; Halit DEMİR; , KALP YETMEZLİĞİ OLAN HASTALARDA TNF-a IL-1B IL-6 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
484 Yaşar DEMİR; Azize ALAYLI; Nazan DEMİR; Ahmet GÜRS, BALKAYA KÖMÜRÜNÜN ENZİMATİK OLARAK PARÇALANMASI
485 Özcan MADENOĞLU; Mustafa KÜÇÜKİSLAMOĞLU; Mustafa A, SACCHAROMYCES CEREVİSİAE YE SCHİZOSACCHAROMYCES POMBE MAYALARININ ÇALIŞMA PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ
486 Seda ÇINAR; Kadriye ERTEKİN; Tülin AYDEMİR; Serap , SOL-GEL ve ORGANO-SİLİKA MATRİKSDE HAZIRLANMIŞ OPTİK GLUKOZ SENSÖRÜ
487 Mahmut DOĞAN, GIDA ENDÜSTRİSİNDE PRİMER RENKLENDİRİCİLER
488 Mustafa ERAT; Lokman ÖZTÜRK; Halis ŞAKİROĞLU; ö.İr, POLİAMİNLERİN ISPANAK (S. Oleracea cv. Gladiatör) GLUTATYON REDÜKTAZ ENZİM AKTİVİTESİ ÜZERİNE İN VİVO VE İN VİTRO ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
489 Ayşe ALAMAN AĞAR; Necati MENEK; Erdal EREN; , İNDÜKLENMİŞ MİSELLİ KOLESTERİK FAZLARDA HELİKS ADIM UZUNLUĞUNA BAZI KARBONHİDRATLARIN ETKİSİ
490 Zübeyde BAYSAL; Fikret UYAR; Mehmet DOĞRU; Çetin A, KATI-FAZ FERMANTASYON TEKNİĞİ İLE Bacillus subtilis’ TEN a-AMİLAZ ÜRETİMİ
491 Halit DEMİR; Aycan GUR; Senol KUBİLAY; Tahir ÇAKIR, ELEKTRİK ORTAMINA MARUZ BIRAKILAN TAVŞANLARDAN ANTİOKSİDAN DÜZEYLERİNİN AKTIVlTELERI(SUPEROKSID DİSMUTAZ, GLUTATYON PEROKSİDAZ) VE LİPİD PEROKSİDASYONUNUN İNCELENMESİ
492 Fatih ARSLAN; Ali İ. ÖZTÜRK; Sevda KIRBAĞ; Mustafa, N-di(p-KLORFENİL)FOSFORİL-P-tri(p-KLORFENİL)MONOFOSFAZEN YE Ndi( 2-TİYENİL)FOSFORİL-P-tri(2-TİYENİL)MONOFOSFAZENTN SENTEZİ VE ANTİMİKROBİYAL ETKİLERİ
493 Yeşim YESİLOĞLU; İsmail KILIÇ; Ayten SAĞIROĞLU; , BATI KARADENİZ BÖLGESİNDE YETİŞTİRİLEN FINDIK TOHUMUNDAN ELDE EDİLEN YAĞIN KARAKTERİZASYONU
494 Yeşim YESİLOĞLU; İsmail KILIÇ; Ayten SAĞIROĞLU; , AYÇİÇEĞİ TOHUMUNDAN ELDE EDİLEN YAĞIN BAZI ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
495 Hülya YAĞAR; Şebnem SELEN İSBİLİR; Ayten SAĞIROĞLU, AYÇİÇEĞİ (Eelianthus anııuus L.) LİPAZININ İMMOBİLİZASYONU İÇİN CELİTE VE BENTONİT’İN KIYASLANMASI
496 Senay AKKUS CETİNUS; H. Nursevin ÖZTOP; , KİTOSAN KÜRELERİN HAZIRLANMASI VE KATALAZ İMMOBİLİZASYONUNDA KULLANILMASI
497 Halit DEMİR, ANTİOKSİDANTLAR VE ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
498 Hülya YAĞAR; Şebnem SELEN İSBİLİR; Ayten SAĞIROĞLU, FARKLI ÇÖZÜCÜLERLE SOĞUK EKSTRAKSİYONLA ELDE EDİLEN AYÇİÇEĞİ YAĞININ FİZİKSEL ve KİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
499 Osman ÇUBUK; Nihat TINKILIÇ; İbrahim IŞILDAK; , BÜTÜNÜYLE KATI-HAL KREATİNİN BİYOSENSÖRLER
500 Deniz ŞİŞİK; Nagihan SAĞLAM; Ahmet ÇOLAK; Saadetti, YENİ BİR Anoxybacillus TÜRÜNÜN POLİHİDROKSİALKANOAT PARÇALAMA YETENEĞİNİN İNCELENMESİ
501 İbrahim Ethem ÖZYİĞÎT, PITC-BSA MOLEKÜLÜNÜN FLORESANS ÖZELLİKLERİ
502 T. KUTLU; EM. GÖZÜKARA; , SİGARA İÇEN VE İÇMEYEN HAMİLE KADINLARIN PLESENTALARINDA GÜNLÜK İÇİLEN SİGARA SAYISI İLE ARİL HİDROKARBON HİDRKSİLAZ AKTİVİTESİ, KADMİYUM VE KURŞUN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
503 Mehmet UĞURLU; Nezihe UĞURLU; , MUĞLA İLİNDE AÇIKTA VE PASTÖRİZE OLARAK SATILAN SÜTLERDE BAZI BİLEŞENLERİN KİMYASAL ANALİZLERİ
504 Bahtiyar SARIBOĞA; Halil KORKMAZ; , BAZI TIBBİ BİTKİLERİN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİNİN İN VİTRO İNCELENMESİ
505 Fatma ARSLAN; Ahmet YAŞAR; Melike KABASAKALOĞLU; , POLİPİROL KAPLI ELEKTRODLARIN KSANTİN OKSİDAZ ENZİMİNİ TUTUKLAMA KOŞULLARININ ARAŞTIRILMASI
506 Ayşegül PEKSEL, ASPERGİLLUS NİGER’İN SİTRİK ASİT FERMANTASYONUNDA SODYUM KLORÜR KONSANTRASYONUNUN VERİM ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
507 Belinda ORAL; Barbaros NALBANTOĞLU; , ISPANAK YAPRAKLARINDA NİTRAT REDÜKTAZ AKTİVİTESİ ÜZERİNE SOĞUK ve SALİSİLİK ASİT ETKİSİNİN İNCELENMESİ
508 İlknur ÖZDEMİR; Songül AYDEMİR; Bülbin SUNAR AKBAŞ, ADR’NİN RAT KARACİĞER HÜCRELERİNDEKİ TOKSİSİTESİNE KARŞI MELATONİNİN ANTİOKSİDANT ETKİSİ
509 R.YANARDAĞ; Ş.BOLKENT; B.YEŞİLYAPRAK; Ö.KARABULUT-, OĞUL OTU (Melissa offıcinalis) EKSTRAKTININ HİPERLİPİDEMİLİ SIÇANLARIN KARACİĞER LİPİD PEROKSİDASYONU VE GLUTATYON DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
510 Dilek ODACI; Sıma TÎMUR; Azmi TELEFONCU; , KİTOSAN JELATİN MATRİKSİ TEMEL ALAN LİOPOKSİGENAZ BİYOSENSÖRÜ İLE ESANSİYEL YAĞ ASİTLERİNİN TAYİNİ
511 Sevgi KOLAYLI; Murat KÜÇÜK; Şengül ALPAY; Mustafa , BAZI AĞAÇ KABUKLARINDAN ELDE EDİLEN EKSTRAKTLARIN ANTİOKSİDAN VE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİ
512 Hasan ÖZDEMİR; İbrahim HACIBEYOĞLU; , LAKTOPEROKSİDAZ ENZİMİNİN ORGANİK SOLVENTLER ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
513 Halit DEMİR; Mahmut İLHAN; , KANSER VE BİYOKİMYASI
514 Hülya DEMÎR, ERZURUM’DA SEBZE OLARAK KULLANILAN BAZI YABANİ BİTKİLERİN KİMYASAL BİLEŞİMLERİ
515 Erhan DÎNCKAYA; Sibel TOPÇU; , FENOLİK BİLEŞİKLERİN TAYİNİNE YÖNELİK GELİŞTİRİLEN MANTAR (Agaricus bisporııs) DOKU HOMOJENATI TEMELLİ BİYOSENSÖRÜN KARAKTERİZASYONU VE BAZI FENOLİK BİLEŞİKLERİN BELİRLENMESİNDE KULLANILMASI
516 Zübeyde BAYSAL; Haluk AYDIN; Çetin AYTEKİN; Mehmet, YENİ KROMOJENİK SUBSTRATLARIN PROTEOLİTİK AKTİVİTE TAYİNİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ
517 Halit DEMİR; Nurhayat ATASOY; Vural GELİŞİGÜZEL; , DİABETLİ SAĞLIK PERSONELİ HASTALARDA ERİTROSİT ÇİNKO SEVİYESİ VE GLUKOZ-6-FOSFAT DEHİDROGENAZ ENZİM AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ
518 R.YANARDAĞ; S.TUNALI; , DENEYSEL DİABETTE VANADYUM SÜLFATIN LENS ÜZERİNE ETKİSİ
519 Gökhan DEMÎREL; B.Sıtkı ÇEVRİMLİ; Ahmet YAŞAR; , TUTUKLANMIŞ AspergiUus niger SPORLARI İLE SİTRİK ASİT ÜRETİMİ VE SİTRİK ASİT ÜRETİMİ ÜZERİNE ÇEŞİTLİ ETKİLERİN İNCELENMESİ
520 R.YANARDAĞ; B.SÖKMEN; H.ORAK; , ÇEŞİTLİ TİP VE MEYVA KURUYEMİŞLERİN SELENYUM İÇERİKLERİ
521 Ferda CANDAN; Atalay SÖKMEN; Serap ŞAHİN; Erol DÖN, TANACETUM DENSUM SUBSP SİVASİCUM’UN SERBEST RADİKALLERİ TEMİZLEME YE ANTİOKSİDAN ÖZELLİĞİNİN İNCELENMESİ
522 Halit DEMİR; Aycan GUR; İnci DOĞAN; Semih YAŞAR; Ş, FLOROZİSLİ HASTALARDA BAZI MİNERAL MADDE DÜZEYLERİNİN (Cu, Zn, Mn, Mg VE K) İNCELENMESİ VE HASTALARDA TENS’İN ETKİSİ
523 Uğur YILDIZ; Sait ÇELİK; , H202 VERİLEN SIÇANLARIN TOTAL LİPİD VE YAĞ ASİTLERİNE İZMİR KEKİĞİ VE MISIR PÜSKÜLÜNÜN ETKİSİ
524 Ahmet ÖZKAYA; Sait ÇELİK; , OKSİDATİF STRESE KARŞI VİTAMİN E, LİPOİK ASİT VE LİNALOOL’ÜN ETKİSİ
525 Yaşar DEMİR; Nazan DEMİR; Azize ALAYLI; Ahmet GÜRS, KARBONİK ANHİDRAZ ENZİMİNİN METİLLENMİŞ BALKAYA KÖMÜRÜ ÜZERİNE İMMOBİLİZASYONU YE İMMOBİLİZE ENZİMİN ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
526 Yaşar DEMİR; Safinur YILDIRIM; Nazan DEMİR; Azize , ANTİK İNSAN KEMİKLERİNDE ASİT FOSFATAZ ENZİMİNİN ARANMASI YE TANIMLANMASI
527 Yaşar DEMİR; Hayrünnisa NADAROĞLU; Nazan DEMİR; , p-NİTROFENİL BÜTİRAT VE p-NİTROFENİL TRİFLORO ASETAT ESTERLERİNİN BCA KATALİZÖRLÜĞÜNDE HİDROLİZİ
528 Yaşar DEMİR; Semra KARACA; Nazan DEMİR; , APOKARBONİK ANHİDRAZ ENZİMİ YARDIMIYLA DOLOMİTİN ÇÖZÜNÜRLEŞTİRİLMESİ
529 Melda ALTIKATOĞLU; Huriye Kuzu KARŞILAYAN; Mirosla, ASPERGİLLUS ORYZAE ALPHA AMİLAZ-DEKSTRAN KONJUGATLARI YE FLUORESANS ÖZELLİKLERİ
530 İsmail KİRAN; James R. HANSON; , BİR STEROİD HORMON TÜREYİ OLAN 21-DİMETİL-PREGN-4-EN-3-ONE?IN SENTEZİ VE Cephalosporium Aphidicola FUNGAL KÜLTÜRÜ İLE BİYOTRANSFORMASYONUNUN İNCELENMESİ
531 Ö.ÖZSOY-SAÇAN; R.YANARDAĞ; Y.ÖZGEY; , STREPTOZOTOSİN İLE DENEYSEL DİABET OLUŞTURULAN SIÇANLARDA PAZI EKSTRESİ YE ORAL ANTİDİABETİK İLAÇLARIN KARACİĞER ÜZERİNE ETKİLERİ
532 Ender BİÇER; Semiha ÇAKIR; Emine COŞKUN; İclal BUL, VİTAMİN B9 VARLIĞINDA HOMOSİSTEİNDEN METİYONİN SENTEZİ
533 Abdülkadir ÇOBAN; Mehmet ÇİFTÇİ; ö.İrfan KÜFREVÎOĞ, LAHANA BİTKİSİNDEN GLİKOZ 6-FOSFAT DEHİDROGENAZ ENZİMİNİN KISMİ SAFLAŞTIRILMASI, KARAKTERİZASYONU YE BU ENZİM ÜZERİNE BAZI ANTİBİYOTİKLERİN İNHİBİSYON VE AKTİVASYON ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
534 Emine ALKIN, LAKTOFERRİNİN KİMYASAL YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
535 Nefise Özlen ŞAHİN; Diane BURGESS; , MİKROPARTİKÜLER KOLLOİDAL SİSTEMLERİN OPSONİZASYON MEKANİZMALARININ AYDINLATILMASINA FARKLI BİR YAKLAŞIM: YÜZEY KİMYASI İLE ANALİZ
536 Seda ÇINAR; Tülin AYDEMİR; , POLİFENOL OKSİDAZ’IN DEFNE YAPRAKLARINDAN (Laums nobilis L.) İZOLASYONU VE KARAKTERİZASYONU
537 Yaşar DEMİR; Hayrünnisa NADAROĞLU; Nazan DEMİR; , KARBONİK ANHİDRAZ ENZİMİNİN MİDEDEN SAFLAŞTIRILMASI YE KARAKTERİZE EDİLMESİ
538 Zeynep MUSTAFAEVA; Mehmet MUSTAFAEVA; Myroslava DE, POLİSAKKARITLERIN PROTEİNLERLE SUDA ÇÖZÜNEBİLEN KONJUGATLARI
539 Halit DEMİR; Vural GELİŞİGÜZEL; , DİABETLİ HASTALARDA KUŞBURNU YE KEKİK BİTKİSİNİN ETKİSİ (İNSÜLİNE BAĞLI OLMAYAN TİP-2)
540 Eda ERYILMAZ-İMREN; Huriye KUZU-KARŞILAYAN; , SPEKTROMETRİK YÖNTEMLE KANDA LÖKOSİT TAYİNİNİN İNCELENMESİ
541 Mustafa ERAT; Halis ŞAKİROĞLU; Mehmet ÇİFTÇİ; , SIĞIR ERİTROSİTLERİNDEN GLUTATYON REDÜKTAZ ENZİMİNİN SAFLAŞTIRILMASI VE KARAKTERİZASYONU
542 Gökhan DEMİREL; Sinan ÖREN; Servet ÇETE; Ahmet YAŞ, ETKİN MADDELERİ GLİKLAZİT OLAN İLAÇLARIN SAĞLIKLI İNSANLARDA VE ŞEKER HASTALARINDA KAN ŞEKER SEVİYESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
543 Ferda CANDAN; Atalay SÖKMEN; Bektaş TEPE; Serap ŞA, ORİGANUMACUTİDENS (HAND.-MAZZ.) LETSWAART BİTKİSİNİN METANOL ÖZÜTÜ, UÇUCU YAĞI VE KALLUS KÜLTÜRLERİNİN ANTİOKSİDAN VE RADİKAL TEMİZLEME ÖZELLİKLERİ
544 Mehmet MUSTAFAEVA-AKDESTE, POLİMERİK İMMÜNOJENLER ve RADYOPROTEKTÖRLER
545 Y. Deniz ÜNAL; Çiğdem DÖNMEZ; Pınar AKBAYIRLI; Nur, TEKSTİL SANAYİNDE KULLANILAN AZO BOYAR MADDELERİN Pseudomonas putida DSM 50026 TARAFINDAN BİYODEGRADASYONU
546 Mesut KARAHAN; Huriye Kuzu KARŞILAYAN; Zeynep Must, ÜÇLÜ POLİMER-METAL-PROTEİN KOMPLEKSLERİNİN YAPI MODELLERİ(YAPAY AŞILAR)
547 Zeynep MUSTAFAEVA AKDESTE, POLİMER ANTİJEN SİSTEMLERİNDE KONJUGASYON YÖNTEMLERİ
548 Ahmet MAVİ; Ali YILDIRIM; Ahmet ÇAKIR; , Tecrium orientale L. BİTKİSİNİN UÇUCU YAĞLARİNİN BİLEŞİMLERİNİN VE ANTİOKSİDANT AKTİVİTELERİNİN TOPLAMA DÖNEMİNE VE ELDE EDİLME METODLARİNA GÖRE DEĞİŞİMİ
549 Nete ATACI; Huriye KUZU-KARŞILAYAN; Zeynep MUSTAFA, MÜCOR MİEHEİ RENNET ENZİMİNİN DEKSTRAN SÜLFAT İLE SUDA ÇÖZÜNEBİLEN KOVALENT KONJUGATLARI VE FLUORESANS ÖZELLİKLERİ
550 Halit DEMİR; Hasan ERGE; Nurhayat ATASOY; Nihat ME, TAVŞANLARDA VERİLEN CCI4 TOKSİKASYONLARINDA .BAZI AKUT FÂZ PROTEİNLERİ (SERULOPLASMİN , HOPTOGLOBİN VE FİBRİNGEN) VE ALBUMİNTOTAL, PROTEİN, ALT VE AST’DEKİ DÜZEYLERİN ARAŞTlRILMASI
551 Halit DEMİR; Hasan ERGE; Ali Rıza KUL; , TAVŞANLARDA GEBELİK ÖNCESİ, GEBELİK VE LAKTÂSYON DÖNEMLERİNDE BAZI MİNERAL MADDE DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (Cu Zn, Mg, Mn VE K)
552 M.Kemal SEZGÎNTÜRK; Erol AKYILMAZ; Erhan DİNÇKAYA;, TİYOÜRE TAYİNİNE YÖNELİK BİR İNHİBİTÖR BİYOSENSÖRÜ
553 Melda MAHLICLI; M.Emin DURU; Mehmet ÖZTÜRK; Deniz , STACHYS CRETİCA L. BİTKİSİNİN UÇUCU BİLEŞENLERİ
554 Murat ŞEKER; Mine GÜL SEKER; , FERMANTASYON İŞLEMLERİNDE BULANIK TABANLI DENETİM
555 Mehmet ALTUN; Hacı ORAK; , EZİNE PEYNİRİNİN UÇUCU AROMA BİLEŞENLERİ
556 Murat KÜÇÜK; E. Edip KEHA; Ahmet ALVER; Sevgi KOLA, KARBONİK ANHİDRAZI İZOENZİMİ ÜZERİNE PEROKSİNİTRİTİN ETKİSİ
557 İsmail ÖZMEN; Mehmet ÇİFTÇİ; Ö. İrfan KÜFREVÎOĞLU;, NORMAL VE ENZİM EKSİKLİĞİ TESPİT EDİLEN ŞAHISLARDA ERİTROSİT GLUKOZ 6-FOSFAT DEHİDROGENAZ ENZİMİNİN BAZI KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
558 Ö.ÖZSOY-SAÇAN; R.YANARDAĞ; K.SÖZGEN; E.TÜTEM; , DENEYSEL DİABETTE PAZI EKSTRESİ VE ORAL ANTİDİABETİK İLAÇLARIN SERUM ÇİNKO DÜZEYİNE ETKİLERİ
559 İsmail KIRAN; James R. HANSON; , Nodulosporium hinnileum FUNGAL KÜLTÜRÜ KULLANILARAK BİYOSENTEZLENEN DEMETHOXYVİRİDİN’İN BAZI SENTETİK TÜREVLERİNİN KİMYASAL YOLLARLA ELDESİ
560 Lokman ÖZTÜRK; Yavuz DEMİR; Ö. İrfan KÜFREVÎOĞLU; , NORMAL ŞARTLARDA BÜYÜTÜLEN ISPANAK (S. Oleracea cv. Gladiatör) BİTKİSİNDE KADAYERİN VE SPERMİN UYGULAMALARININ ANTİOKSİDANT ENZİMLER ÜZERİNE İN VİVO VE İN VİTRO ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
561 Şükrü BEYDEMIR; Mehmet ÇİFTÇİ; Hayrullah YILMAZ; Ö, GLUKOZ 6-FOSFAT DEHİDROGENAZ ENZİMİNİN TAVUK, KAZ VE HİNDİ ERİTROSİTLERİNDEN SAFLAŞTIRILMASI VE KARAKTERİZASYONU
562 İlhami GÜLCİN; Münir OKTAY; Ö. İrfan KÜFREVÎOĞLU; , ISIRGAN OTUNDAN (Urtica dioica) POLİFENOLOKSİDAZ ENZİMİNİN KISMİ SAFLAŞTIRILMASI VE KARAKTERİZASYONU
563 Erol AKYILMAZ; Erhan DİNÇKAYA; , ALKOL TAYİNİNE YÖNELİK MİKROBİYAL BİYOSENSÖR GELİŞTİRİLMESİ
564 Metin BÜLBÜL; Nurullah SARAÇOĞLU; ö.İrfan KÜFREVÎO, KARBONİK ANHİDRAZ İNHİBİTÖRLERİ OLARAK SAFRA ASİTLERİNİN SÜLFONAMİD TÜREVLERİNİN ORGANİK SENTEZİ VE İNHİBİSYON KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ
565 Esen TASGIN; Ökkeş ATICI; Barbaros NALBANTOĞLU; , BUĞDAY YAPRAĞI APOPLASTİK PEROKSİDAZ VE POLİFENOL OKStDAZ AKTİVİTELERİNE SALİSİLİK ASİDİN ETKİSİ
566 Halil DEMIR; Aycan GUR; Nursel DOSTBİL; Servet KAV, BELLİ SEANSLARDA UYGULANAN FLOROZİSLİ HASTALARDA TENSİN ETKİSİ VE ÇEŞİTLİ BİYOKİMYASAL PARAMETRELERİN İNCELENMESİ
567 Ayşegül GÖLCÜ; Mustafa DOLAZ; Selahattin SERİN; , METOPROLOL’ÜN Cu(II) KOMPLEKSİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
568 Zerrin HEREN; Hasan İCBUDAK; Dursun Ali KÖSE; Haca, Ni (II), Cu (II) ve Zn (II)'nin p-HİDROKSİBENZOAT-DİETİLNİKOTİNAMİT KOMPLEKSLERİNİN TERMİK DAVRANIŞLARI
569 Emel YILDIZ; Hamit BOZTEPE; , CI 18736 ACİD RED 180'İN SENTEZİ VE HFANS-Cr İLE OZONLAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI
570 Gökçen KÖKER; H.Ali DÖNDAŞ; Hakan ARSLAN; Nevzat K, YENİ BİR TRİPTOFAN İMİN TÜREVİNİN SENTEZİ , Mn, Pd, Rîı METALLERİ İLE KOMPLEKSLERİNİN HAZIRLANMASI VE TERMAL DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
571 Melek BERKER; Naciye TÜRKEL; Rahmiye AYDIN; Ulviye, ALUMİNYUM(III) İYONUNUN BAZI OKSİJEN VERİCİ LİGANDLAR İLE OLUŞTURDUĞU KOORDİNAASYON BİLEŞİKLERİNİN KARARLILIKLARI
572 Ahmet BİLGİN; Beytullah ERTEM; Gülsev DİLBER; Melt, 14-ÜYELİ MAKROSİKLİK GRUP TAŞIYAN YENİ (E, E)-DİOKSİM VE METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KAREKTERİZASYONU
573 Ahmet BİLGİN; Beytullah ERTEM; Gülsev DİLBER; Melt, 16-ÜYELİ MAKROSİKLİK MONOAZA-TETRATİYA GRUBU TAŞIYAN YENİ FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ YE KAREKTERİZASYONU.
574 Özgür YILDIRIM; Funda DEMİRHAN ; Bekir ÇETİNKAYA; , FERROSEN İÇEREN N-HETERO KARBEN KOMPLEKSLERİ
575 Mustafa DOLAZ; Ayşegül GÖLCÜ; Cumali ÇELİK; Mehmet, KARIŞIK LİGANDLI METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU YE OKSİJEN AFİNİTESİNİN BELİRLENMESİ
576 Mükerrem KURTOĞLU; Tuğba YALCINER; Orhan ERCAN; Se, TRİNÜKLEER vic-DİOKSİM METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE YAPILARININ AYDINLATILMASI
577 Tuğba YALCINER; Selahattin SERİN; , TETRAAZATRİOKSA GRUPLARINI İÇEREN YENİ vic-DİOKSİM LİGANDI YE METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ
578 F.YAKUPHANOĞLU; Ü.ÖZDEMİR; Y.AYDOĞDU; M.ŞEKERCİ; N, METANSÜLFONİLHİDRAZİN LİGANDI İÇEREN Zn(H), Cd(II) VE Hg(II) KOMPLEKSLERİNİN ELEKTRİKSEL İLETKENLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
579 Ümmühan ÖZDEMİR; Nurcan KARACAN; , SALİSİLALDEHİT METANSÜLFONİL HİDRAZON BİLEŞİĞİNE AİT IIB GRUBU METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ
580 Duygu ŞENOL; Nurcan KURTOĞLU; Selahattin SERİN; Mü, AZO GRUBU İÇEREN YENİ SCHİFF BAZI TÜRÜ BİLEŞİKLERİN SENTEZİ VE PİGMENT ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
581 Duygu ŞENOL; Nurcan KURTOĞLU; Selahattin SERİN; , SUDA ÇÖZÜNEBİLİR AZO BOYARMADDE SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE BOYAMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
582 Hüseyin KÖKSAL; Selahattin SERİN; Mustafa BOYBAY; , POLİDENTAT SCHİF BAZI-OKSİM LİGAND VE KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE YAPILARININ AYDINLATILMASI
583 Ayşe KAZANCI; H.Mehmet ATEŞ; Hüseyin KÖKSAL; , 2-AMİNOBENZOFENON’DAN ELDE EDİLEN ÇOK DİŞLİ İMİN-OKSİM LİGANDLARI YE BAZI GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİ
584 Ayşe KAZANCI; H.Mehmet ATEŞ; Hüseyin KÖKSAL; , YAPISINDA AZO ( -N=N-), İMİN (-C=N-) VE OKSİM (-C=N-OH) GRUBU BULUNDURAN YENİ LİGAND VE KOMPLEKSLERİN SENTEZİ VE KAREKTERİZASYONU
585 Sevim DEMİRÖZÜ; Ayşe UZTETİK MORKAN; İzzet MORKAN;, Nd203’IN, Na2HP04 İLE KATI HAL REAKSİYONLARININ XRD, IR YE TERMAL ANALİZ YÖNTEMLERİYLE İNCELENMESİ
586 Erdal CANPOLAT; Mehmet KAYA; , YENİ BİR VİC-DİOKSİM LİGANDININ Ni(II), Cu(II), Zn(II) VE Cd(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
587 Erdal CANPOLAT; Mehmet KAYA; , l,2-DİHİDR0KSİİMİN0-3,6-Dİ-AZA-8,9-0-İS0-BÜTİLİDEN NONANE VE Ni(H), Cu(II), Zn(II) VE Cd(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
588 Vahit ALÎŞOĞLU; Efdal ÇİMEN; , MANGAN HİPOFOSFİTİN 0°C’DE Na2Br2/MnBr2/Mn(H2P02)2/H20 DÖRTLÜ SİSTEMDE ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ VE KRİSTALLEŞME ALANI
589 Hüseyin ÜNVER; Naki ÇOLAK; , BAZI SCHİFF BAZLARININ SENTEZİ VE KETO-ENOL TAUTOMERİK BİÇİMLERİNİN UV-VİSİBLE SPEKTROSKOPİSİYLE İNCELENMESİ
590 Hüseyin ÜNVER; Naki ÇOLAK; , N-(4-HALOFENİL)-2-HİDROKSİ-5-CL-SALİSİLALDİMİNE TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ
591 Hayati TÜRKMEN ; Rafet KILIÇARSLAN; Bekir ÇETİNKAY, YENİ AMİNOKARBEN KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİ
592 Mahmure ÜSTÜN ÖZGÜR; Ayşe ERÇAĞ; , 4-ALKİL ANİLİMLER VE İZATİN’DEN TÜREYEN YENİ SCHİFF BAZLARININ SENTEZİ VE Cu(II), Ni(II) KOMPLEKSLERİNİN İNCELENMESİ
593 Engin ÇETİNKAYA; Bekir ÇETİNKAYA; İsmail ÖZDEMİR; , KİRAL N-HETEROKARBEN KOMPLEKSLERİ VE KATALİTİK UYGULAMALARI
594 Bekir ÇETİNKAYA; Serpil DEMİR; İsmail ÖZDEMİR; , STERİK ENGELLİ N-HETEROKARBEN KOMPLEKSLERİ VE ÖZELLİKLERİ
595 Bekir ÇETİNKAYA; Nevin GÜRBÜZ; İsmail ÖZDEMİR; Tur, SERAMİK TABANLI İMİDAZOLİDİNYUM TUZLARI İÇEREN HİBRİT MALZEMELERİN HAZIRLANMASI YE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
596 Sema SERT; Ayşe ERÇAĞ; Ozan Sanlı ŞENTÜRK; Ümmühan, 3,5-DİMETİL-TETRAHİDRO-2H-l,3,5-TİYADİAZİN-2-TİYON (DTTT)’UN BAZI METAL KARBONİLLERİ M(CO)« (M=Cr, Mo, W), Re(CO)sBr VE Mn(rı5-C5H5)(CO)3 ARASINDAKİ FOTOKİMYASAL TEPKİMELER VE [W(CO)5(DTTT)] BİLEŞİĞİNİN TEK KRİSTAL X-IŞINI ÇALIŞMASI.
597 Elif SUBASI (GÜMÜSYAY); Fadime UĞUR; Graeme HOGART, [Pd(n3-alIiI)(|x-Cl)]2 DİMERLERİNİN, BAZI KÜKÜRT VE OKSİJEN DÖNORLU LİGANDLAR İLE REAKSİYONLARI
598 Nilgün ERKAL KABAY; Eylem YILDIRIM; Emin ERDEM; , DİAZO KENETLİ YENİ SCHİFF BAZLARI İÇEREN METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ YE YAPILARININ AYDINLATILMASI
599 Nilgün ERKAL KABAY; Eylem YILDIRIM; Emin ERDEM; , 0,0’- DİHİDROKSİ AZO BOYARMADDELERİNİN VE METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE YAPILARININ AYDINLATILMASI
600 S.Z.YILDIZ; N.SALTEK; N.İLÇE; M.ARSLAN; , 18-ÜYELİ AZOT-OKSİJEN KARIŞIK DONÖRLÜ MAKROSİKLİK SUBSTİTÜE ( E, E ) DİOKSİM LİGANDININ YE 1-10 FENONTRALİN BAĞLI NiflI), Cu(II) İÇEREN mono, tri VE penta NÜKLEER KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
601 Nazan KARAPINAR; Emin KARAPINAR; Emine ÖZCAN; , TAÇ ETER İÇEREN GLİOKSİM VE METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ
602 Nazan KARAPINAR; Emin KARAPINAR; Emine ÖZCAN; , YENİ ARİLAMİNOBİFENİLGLİOKSİMLERİN VE METALKOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ
603 Ümmühan ÖZDEMİR; Nurcan KARACAN; , S02 HİDROFİLİK FONKSİYONEL GURUBU İÇEREN METANSÜLFONİL HİDRAZİN BİLEŞİĞİNİN Cr(III), Fe(II) VE Ni(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ
604 Mustafa YILDIZ; Selahattin YILMAZ; Ülkü BİLGİLİ; , BAZI İMİNOPODANDLARlN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE BAZLIKLARININ İNCELENMESİ
605 F. Mehmet EMEN; Gün POLAT; H. Ali DÖNDAŞ; Hakan AR, ALKİL N-(2-HİDROKSİBENZİLİDİN) TRİPTOFANAT TÜREVİ SCHİFF BAZLARININ Ni(II), Cıı(II) VE Co(II) METALLERİ İLE KOMPLEKSLERİNİN HAZIRLANMASI
606 İbrahim ERDEN ; Nebahat DEMİRHAN; Ulvi AVCI ATA; , 5,6-DİAMİNO-1,10-FENANTROLİNDEN YENİ BİR SCHİFF BAZI YE GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ KARAKTERİZASYONU
607 Mehmet TAŞBAŞ; Gazi İREZ; Mahmut KUŞ; , YENİ vic-DİOKSİMLERİN SENTEZİ VE BUNLARIN GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN İNCELENMESİ
608 M. Kasım ŞENER; Ahmet GÜL; Makbule BURKUT KOÇAK; , TRİESTER YAPISINDA SÜBSTİTÜENTLER İÇEREN FTALOSİYANİNLER
609 Mehmet KARAKUŞ; Hamza YILMAZ; , BİSDİTİYOFOSFONİK ASİT TİPİ LİGANDLARLA Zn(II) YE Cd(II) KOMPLEKSLERİNİN HAZIRLANIŞI VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
610 Mehmet KARAKUŞ; Hamza YILMAZ; , Zn(II) - DİTİYOFOSFONAT KOMPLEKSLERİ YE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
611 Sefa DURMUŞ; Cengiz ARICI; Musa SARI; Kaan Cebesoy, ÜÇ ÇEKİRDEKLİ CII-PbII-CuII KOMPLEKSLERİ
612 F.YAKUPHANOĞLU; E.CANPOLAT; Y.AYDOĞDU; M.KAYA; , YENİ İNORGANİK YARİLETKEN MALZEMELER:!,2-DİHİDROKSİİMİNO-3,7- DİAZA-9,10-o-İZOPROPİLİDİN DEKAN LİGANDINI İÇEREN METAL KOMPLEKSLERİ
613 Bedrettin MERCİMEK; Selma Y. UÇAN; Mustafa UÇAN; , YENİ SCHİFF BAZ TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE GEÇİŞ METAL KOMPLAKSLERİNİN İNCELENMESİ
614 Sibel DUMAN; Mehmet ŞEKERCİ; , DİOKSALAN HALKASI İHTİVA EDEN DİAMİN LİGANDININ Co(H), Ni(II) VE Cu(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ
615 Nevin TURAN ; Mehmet ŞEKERCİ; , 1,8-DİAMİNONAFTALEN LİGANDININ Co(II), Ni(II), Cu(II) YE Cd(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ
616 Süleyman SERVİ; Ünzile DEMİRBAŞ; Mehmet ŞEKERCİ; , TİYAZOLtDİN TÜREYİ SCHİFF BAZI VE KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ
617 Ömer Faruk ÖZTÜRK; Mehmet ŞEKERCİ; Eyüp ÖZDEMİR; , 6,7-0-SİKL0HEKZİLİDEN-l-AMİN0-4-AZAHEPTANTN Co(II), Ni(II) VE Cu(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KAREKTERİZASYONU
618 Ömer Faruk ÖZTÜRK; Mehmet ŞEKERCİ; Eyüp ÖZDEMİR; , DİAMIN KOMPLEKSLERİNİN YAPILARININ AYDINLATILMASI
619 Mehmet GÜLCAN; Mehmet SÖNMEZ; Mehmet ŞEKERCİ; , 1-AMİNO-5-BENZOYL-4-PHENYL-1H-PYRİMİDİNE-2-ONE LİGANDININ BAZI METAL KOMLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
620 Mehmet SÖNMEZ; Mehmet ŞEKERCİ; , (SN) DONÖR GURUP TAŞIYAN SCHİFF BAZ KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
621 Atıf KOCA; Musa ŞAHİN; Ahmet GÜL; Rabia Zeynep USL, TOSİLAMİNETİLTİA GRUPLAR İÇEREN PORFİRAZİNLERİN ELEKTROKİMYASAL İNCELENMESİ
622 Mustafa HAYVALI; Zeliha HAYVALI; Hakan DAL; Zeynel, İMİNO TAÇ ETERLERDE HİDROJEN BAĞI VE TAUTOMERİ
623 Metin KOPARIR; Nermin TOKMAK; Ünzile DEMİRBAŞ; Ser, YENİ DİAMİDO SÜLFİD LİGANLARININ Co(II), Cu(H), Ni(II) VE Cd(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ
624 Ahmet KAHRAMAN; Gazi İREZ; , (2R,3S)-2,3-DİAMİNO-3-KARBAMİL PROPANOİK ASİDİN SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
625 Hanife ÎBÎSOĞLU; Simon J.COLES; David B. DAVIES; M, 2,2,4,4-TETRAKLORO-6,6-DİFENİLSİKLOTRİFOSFAZATRİEN İLE SPERMİDİN’İN REAKSİYONU
626 Gülay GÜMÜŞ; Vefa AHSEN; , DİHEKZİL AMİN-SÜBSTİTÜE FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
627 Gönül YENİLMEZ ÇİFTÇİ; Simon J.COLES; David B. DAV, SPERMİN KÖPRÜLÜ SİKLOTRİFOSFAZATRİEN İLE ^BUTİLAMİNİN REAKSİYON ÜRÜNLERİNİN KİRAL KONFİGÜRASYONLARI
628 Zehra ALTUNTAS BAYIR; Esin HAMURYUDAN; Şebnur MERE, ASİMETRİK METAL FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ
629 Erol ÇİL; Meral YILDIRIM; A.İhsan ÖZTÜRK; Fatih AR, HEKZAKLOROSİKLOTRİFOSFAZATRİEN’İN BAZI ALKOLLERLE REAKSİYONU
630 A.İhsan ÖZTÜRK; Fatih ARSLAN; Erol ÇİL; Mustafa AR, N-Dİ(3-METİLSİKLOHEKZOKSİ)FOSFORİL-p-TRİ(3-METİLSİKLOHEKZOKSt) MONOFOSFAZENİN TERMAL DAVRANIŞI
631 Hakan ÇOLAK; Fatih ALTIPARMAK; Orhan TÜRKOĞLU; , Bi203-Dy203 İKİLİ SİSTEMİNDE BAZI FAZLARIN STABİLİZASYONU
632 E.H. ALİYEV; M.A ALİDJANOV; O.O ALİYEV; A.N MAMEDO, SYNTHESİS AND PHYSİCO-CHEMİCAL PROPERTİES OF COMPOUND Fe2La2S5
633 Murat TÜRKYILMAZ; Adilhan FEYİZOĞLU; Özlem ALTUN; , HAFİF NAFTENİK ASİT FRAKSİYONUNDAN SODYUM ve KOBALT(II) NAFTENATLARININ SENTEZİ VE UYGULAMA ALANLARININ İNCELENMESİ
634 Hasene MUTLU; Rahmiye AYDIN; Naciye TÜRKEL; Ulviye, BAKIR(II) YE NİKEL(II) İYONLARININ MAKROSİKLİK LİGANDLAR İLE OLUŞTURDUĞU KOORDİNASYON BİLEŞİKLERİNİN KARARLILIKLARI VE TERMODİNAMİK PARAMETRELER
635 Semih SEYYİDOĞLU; Meral KIZILYAYLI; Yasemin ÖZDİL;, BAZI YENİ DEMİR, KOBALT VE İTRİUM BOROFOSFATLARIN KATI HAL YÖNTEMİYLE HAZIRLANMASI VE YAPISININ İNCELENMESİ
636 Ersin GÜLER; Şeref ERTUL; Özcan KOÇYÎĞİT; , PROPİONALDEHİT İLE GLİSİNDEN ELDE EDİLEN YENİ BİR SCHİFF BAZININ SENTEZİ VE BUNLARIN BAZI GEÇİŞ METALLERİ İLE KOMPLEKSLERİNİN İNCELENMESİ
637 Ersin GÜLER; Şeref ERTUL; Özcan KOÇYÎĞİT; , ASETALDEHİT İLE GLİSİNDEN ELDE EDİLEN YENİ BİR SCHİFF BAZININ SENTEZİ YE BUNLARIN BAZI GEÇİŞ METALLERİ İLE KOMPLEKSLERİNİN İNCELENMESİ
638 Ersin GÜLER; Şeref ERTUL; Özcan KOÇYÎĞİT; , BENZALDEHİT İLE GLİSİNDEN ELDE EDİLEN YENİ BİR SCHİFF BAZININ SENTEZİ YE BAZI GEÇİŞ METALLERİ İLE KOMPLEKSLERİNİN İNCELENMESİ
639 Halis ÖLMEZ; Okan Zafer YESÎLEL; Hasan İCBUDAK; , Co(II), Ni(II), Zn(II) VE Cd(II)?NİN OROTİK ASİT-1,10-FENANTROLİN KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, SPEKTROSKOPİK VE TERMİK ÖZELLİKLERİ
640 Nebahat DEMİRHAN; Sezgin AYDIN; Ulvi AVCI ATA; , TAÇ ETER İÇEREN YENİ BİR SCHiFF BAZI YE BAZI GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ
641 Mustafa YILDIZ; Neslihan BULUT; Burcu BAĞDIR; Havv, PENTADENTAD SCHİFF BAZI LİGAND YE BAZI GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, YAPILARININ KRİSTALLOGRAFİK YÖNTEMLE İNCELENMESİ
642 Yusuf YERLİ; Ahmet KARADAĞ; Fevzi KOKSALI; , KADMIYUM-SAKKARIN [Cd(SAC)2(H20)4].2H20 YE [Cd(SAC)2(HYDET-EN)2] KOMPLEKSLERİNİN TOZ VE TEK KRİSTAL YAPILARINDA Cu2+ İYONUNUN EPR İLE İNCELENMESİ
643 Haşan İCBUDAK; Zerrin HEREN; Dursun Ali KÖSE; Haca, Co(II), Ni(II), Cu(II) YE Zn(II) NİN -HİDROKSİBENZOAT-NİKOTİNAMİT KOMPLEKSLERİNİN TERMİK ÖZELLİKLERİ
644 Mecit AKSU; Orhan ATAKOL; Cengiz ARICI; Sefa DURMU, HOMO İKİ ÇEKİRDEKLİ ÇİNKO KOMPLEKSİ
645 Hamdi TEMEL; Tuncer TAŞKIN; Mehmet ŞEKERCİ; , SENTEZ EDİLEN SCHİFF BAZININ Ti(IV), Co(II), Ni(II) VE Cu(II) KOMPLEKSLERİNİN KAREKTERİZASYONU VE ANTİFUNGAL ÇALIŞMALARI
646 Hatice AKIN; Ahmet GÜL; Makbule BURKUTKOÇAK; , YENİ BİR YÖNTEMLE KLOR ALKİL FTALODİNİTRİL TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE FTALOSİYANİNLERİNİN HAZIRLANMASI
647 Nurten KORKMAZ; Ahmet GÜL; Esin HAMURYUDAN; , ASİMETRİK OLARAK SUBSTİTÜE PORFİRAZİN SENTEZİ
648 Esin HAMURYUDAN; Zehra ALTUNT.AŞ BAYIR; Şebnur MER, PERİFERAL POZİSYONDA FARKLI SUBSTİTÜENTLER İÇEREN FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ
649 Esin HAMURYUDAN, YENİ TAÇ ETER SUBSTİTÜE FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ
650 Mecit AKSU; Orhan ATAKOL; Cengiz ARICI; Raif KURTA, HOMO ÜÇ ÇEKİRDEKLİ SCHİFF BAZI KADMİYUM KOMPLEKSİ
651 Ferda HACIVELİOĞLU; Simon J.COLES; David B. DAVIES, PENTAERİTRİTOL’ÜNTETRASİLOKSİTÜREVİNİN SENTEZİ VE SİKLOTRİFOSFAZATRİEN İLE REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ
652 Sezin Basak GÜÇLÜ; Naciye TÜRKEL; Rahmiye AYDIN; U, SULU ÇÖZELTİDE BAZI SALİSİLİK ASİT TÜREVLERİNİN ALÜMİNYUM(III) İYONU İLE OLUŞTURDUĞU KOMPLEKSLERİN İNCELENMESİ
653 F. YAKUPHANOĞLU; A.O GÖRGÜLÜ; Y. AYDOĞDU; M. ARSLA, l,3-DİPİPERİDİNPROPAN-2-0-KSANTANT BİLEŞİKLİ POTASYUM TUZUNUN ELEKTRİK VE OPTİK ÖZELLİKLERİ
654 F. YAKUPHANOĞLU; A.O GÖRGÜLÜ; Y. AYDOĞDU; M. ARSLA, N“[5-ETİL-l,3,4-TİYODİAZOL-2»YL] DİTİYOCARBAMAT BİLEŞİĞİNİN KATI HAL ELEKTRİKSEL İLETKENLİĞİ
655 Ahmet KAHRAMAN; Gazi İREZ; , N(2-METİLPİRİDİL)DİAMİNOGLİOKSİMİNNi(II)-Bis[Cu(II)] TRİNÜKLEER KOMPLEKSLERİNİN SENTEZLERİ VE İNCELENMESİ
656 Fikriye TUNCEL ELMALI; Nebahat DEMİRHAN; Ulvi AVCI, TAÇ ETER İÇEREN TİYOÜRE TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
657 İbrahim DEMİR; Rifat BATTALOĞLU; A.İhsan PEKACAR; , l,4-BİS(ÎSONlTROSO-p-KLORO FENİL KETİMİN)BÜTAN YE GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ
658 İsmail DEĞİRMENCİOĞLU; Kerim SERBEST; Mustafa ER; , BENZODITHIACROWN ETHER HALKASI İÇEREN 21 ÜYELİ YENİ FTALOSYANİNLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
659 M.Suat AKSOY; Ulviye ÖZER; , KROM(III) İYONUNUN NAFTOİK ASİT TÜREVLERİ İLE OLUŞTURDUĞU KOORDİNASYON BİLEŞİKLERİNİN KARARLILIK SABİTLERİ
660 Erdal CANPOLAT; Mehmet KAYA; , İKİ YENİ ASİMETRİK v/c-DİOKSİM LİGANDLARININ SENTEZİ VE KOMPLEKSLERİ
661 Osman GÜNGÖR; Erdal CANPOLAT; Mehmet KAYA; , l,2-DİHİDR0KSİİMİN0-3,6-DİAZA-8,9-0-BENZALN0NAN LİGANDININ BAZI METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE YAPILARININ AYDINLATILMASI
662 Saban UYSAL; H. İsmet UÇAN; , BAZI vic-DİOKSİM KOMPLEKSLERİNİN BOR BİLEŞİKLERİYLE REAKSİYONU YE YAPILARININ İNCELENMESİ
663 Tülay BEĞENDİ; Burcu EMİRGİL; Rahmiye AYDIN; Naciy, Mg(II) YE Ca(II)'NİN OKSİJEN VERİCİ BAZI LİGANDLARLA OLUŞTURDUĞU KOMPLEKSLERİN İNCELENMESİ
664 Rifat BATTALOĞLU; İbrahim DEMİR; Ali İhsan PEKACAR, BENZO-15-CROWN-5 GLİOKSİM'İN SENTEZİ VE KOMPLEKSLERİNİN İNCELENMESİ
665 Tuncer HÖKELEK; Hümeyra BATI; Aysin ZÜLFİKAROĞLU; , l-(2,6-DtMETİLF£NtLAMtNO)PROPAN-l,2-DİONDtOKStM’İN SENTEZİ VE YAPISININ AYDINLATILMASI
666 Tülay BAL, TEMPLATE KONDENSASYON YÖNTEMİ İLE YENİ S-METİL İSOTİYOSEMİKARB AZİD ATO NİKEL(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ
667 Tülay BAL; Gülin POZAN; Bahri ÜLKÜSEVEN; , N1-N4-DİSÜBSTİTUESALİSİLİDEN-S-METİL-İSOTİYOSEMİKARBAZİDİLE U022+’NIN YENİ SOL VAT KOMPLEKSLERİ VE TERMAL BOZUNMALARI
668 E. PEHLİVAN; E.N. NURİYEV; H.E. EKBEROV; M.A. ABBA, HİDRATLAŞMIŞ TİTAN OKSİTİ (IV) ESASINDA HAZIRLANMIŞ SORBENTLERLE URANIN, BAKIRTN, KOBALTTN KARBONATLI ÇÖZELTİLERİNDEN SORBSİYONUN ARAŞTIRILMASI
669 F. YAKUPHANOĞLU; A.BALABAN; Y. AYDOĞDU; A. AYDOĞDU, TİYOSEMIKARBAZİD (TSC) LİGANDININ Ni(II) VE Zn(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, YAPI TAYİNİ VE İLETKENLİKLERİNİN SICAKLIĞA BAĞLILIĞI
670 İ.İ ALİYEV; V.M.RAHIMOVA; F.E. NOVRUZOVA; Â.Z. MAM, As2Se3 (CdSe,CdTe) SİSTEMLERİNDE CAMLAŞMANIN ARAŞTIRILMASI
671 M.M. AHMEDOV; S.T.RUSTAMOVA; A. l GULÎYEV; A.İ AGA, KÜKÜRT ANHİDRİDİNİN REDÜKSİYONU PROSESİNDE DOĞAL YE MODİFİYE OLUNMUŞ KLİNOPTİLOLİTLERİN KATALİTİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
672 Z. Erdem KOÇ; H.İsmet UÇAN; Mustafa ŞAHİN; , SCHİFF BAZLARI SENTEZLERİ VE METAL KOMPLEKSLERİNİN İNCELENMESİ
673 A.HEYDAROVA; MM.AHMEDOV; A.KOÇAK; , ATIK KÜKÜRT GAZI TERKİBİNDEKİ TOZUN, SERBEST KÜKÜRT ELDESİ PROSESİNDE KATALİTİK ÖZELLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
674 Mustafa ŞAHİN; M. Ali DEVECİ; Z. Erdem KOÇ; H.İsme, BAZI İMİNO-OKSİM TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE KOMPLEKSLERİNİN İNCELENMESİ
675 Zehra ALTUNTAŞ BAYIR, DİETİLAMİNOETİLSULFANİL GRUPLARI İÇEREN FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ
676 Elvan ÜSTÜN; Cemal KAYA; , C4V SİMETRİSİNDEKİ M(CO)sL YE M(CO)s TİPİ KOMPLEKSLERİN İNFRARED İNAKTİF KARBONİL GERİLME MODUNUN FREKANSININ İNFRARED VERİLERİNDEN HESAPLANMASI
677 Gühergül ULUCAM; Nesrin BEYNEK; , BAZI YENİ AZOT-KÜKÜRT DONOR ATOMLARI İÇEREN SCHIFF-BAZI KOMPLEKSLERİNİN TEMPLAT SENTEZİ YE YAPILARININ AYDINLATILMASI
678 Murat TAS; Ayşin ZÜLFÎKAROĞLU; Hümeyra BATI; , YENİ AMİNOFENİLGLİOKSİM LİGANTLARI VE Co(II), Ni(ll), Cu(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZLENEREK YAPILARININ AYDINLATILMASI
679 Ayla BALABAN; Birgül ERK; , SİKLOHEKZANBİSPİROLİDİN-1-KARBOKSALDİMİNİN BAZI GEÇİŞ METALİ KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE YAPILARININ YDINLATILMASI
680 Halit KANTEKİN; H.Zeki SAHİNBAS; Ümmuhan OCAK; Yaş, KARIŞIK DONÖRLÜ SUBSTİTUE MAKROSİKLİK GRUP İÇEREN YENİ BİR (E,E)-DİOKSİM VE KOMPLEKS FORMASYONLARININ SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
681 Kerim SERBEST; Nevin KARABÖCEK; İsmail DEĞİRMENCİO, DİOKSO-DİTİYO TAÇ ETER BİRİMİ İÇEREN 12 ÜYELİ YENİ BİR DİONUNSCHİFF BAZLARI, Cu(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
682 Kerim SERBEST; Nevin KARABÖCEK; İsmail DEĞİRMENCİO, DİOKSO-DİTİYO TAÇ ETER BİRİMİ İÇEREN 12 ÜYELİ YENİ BİR DİONUNSCHİFF BAZLARI, Cu(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
683 I.B.ASADOVA; G.G.GUSEYNOV; O.M.ALIYEV; , SYNTHESIS AND X-RAY DIFFRACTION RESEARCH OF Yao,25feo,75lnS3 AND Vao,75Feo,25lnS3
684 Yaşar GÖK; Murat RAKAP; Halit KANTEKİN; , YENİ BİR FTALOSİYANİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
685 Ayfer KALKAN; Zehra ALTUNTAŞ BAYIR; Ahmet GÜL; , HİDROKSİETİLTİYO GRUPLARI İÇEREN ASİMETRİK PORFİRAZİNLER
686 Mehmet POYRAZ; Cengiz YENİKAYA; RoderickD. CANNON;, ÇÖZELTİDEKİ [Mn30(02CC(CH3)3)6(C6H5N)3] (1) KOMPLEKSİNDEN SALINAN PİRİDİNİN DERİŞİMİNİN IR METODU İLE TAYİNİ
687 Fatma KARİPCİN; İbrahim KARATAŞ; H. İsmet UÇAN; , BAZI POLİAMİDOKSİM TÜREVLERİ VE BUNLARIN METAL KOMPLEKSLERİ
688 Fatma KARİPCİN; İbrahim KARATAŞ; , BİS(AMİNOFENİLGLİOKSİM)METAN’LARIN GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
689 Elif SUBASI (GÜMÜSYAY); Fadime UĞUR; Graeme HOGART, [Pd(r|3-C(Me)2CMeCH2)Cn2-S2CNR2)], (R:Me, Et, nPr, Bz) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ
690 Elif SUBASI (GÜMÜSYAY); Fadime UĞUR; Graeme HOGART, [Pd(r|3-C(Me)2CMeCH2)Cn2-S2CNR2)], (R:Me, Et, nPr, Bz) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ
691 T.M İLYASLI; F.H. ISAYEVA; , PHASE FORMATION IN Cr-As-Se SYSTEM.
692 Ümmühan ÖZDEMİR; Ozan Şanlı ŞENTÜRK; Sema SERT; Nu, 2-HİDROKSİASETOFENON METANSÜLFONİLHİDRAZON İLE VIB GRUBU METAL KARBONİLLERİN FOTOKİMYASAL TEPKİMELERİ
693 Naki ÇOLAK; Ayla BALABAN; Ümmühan ÖZDEMİR; , BAZI SCHİFF BAZLARININ SENTEZİ YE YAPILARININ SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLERLE TAYİNİ
694 Melek BERKER; Güler YURTER; NaciyeTÜRKEL; Ulviye Ö, SAF ALÜMİNYUM OKSİT VE SEYDİŞEHİR ALUMİNYUM TESİSLERİNDEN ALINAN ALÜMİNYUM OKSİTÇE ZENGİN ATIKLARIN ÇİMENTOLARDA DAYANIM GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ
695 Ayşe Gül GÜREK; Vefa AHSEN; Dominiaue LUNEAU; Jacq, STRUCTURE AND MAGNETIC PROPERTIES OF SUBSTÎTUTED LANTHANIDE(III) BISPHTHALOCYANINE
696 Orhan TÜRKOĞLU; Hakan ÇOLAK; Mustafa SOYLAK; , Gd203 KATKILANMIŞ Bi203 POLİMORFLARININ SENTEZLENMESİ
697 Mehmet KANDAZ; Özer BEKAROĞLU; , TETRADİETİLMALONAT SÜBSTİTÜE FTALOSİYAMİNLERİN AMİNLERLE KONDENZASYONU
698 Ahmet BİLGİN; Beytullah ERTEM; Meltem KILIÇARSLAN;, 12-ÜYELİ MAKROSİKLİK DİAZA-DİOKSA GRUBU TAŞIYAN YENİ FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ VE KAREKTERİZASYONU
699 Ali AKYILDIZ; Mehmet KANDAZ; , N6S2 DONOR İÇEREN vfc-DİOKSİM YE MONO-, di- tri-HOMO ve HETERO NÜKLEER METAL KOMPLEKSLERİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
700 A.Orhan GÖRGÜLÜ; Mustafa ARSLAN; , POTASYUM l,3-DİPİROLİDİNOPROPAN-2-0-KSANTAT’IN SENTEZİ VE GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİ
701 N. M. AGHATABAY; A.BAYKAL; M.SOMER; , SYNTHESIS AND CHARACTERISATION OF l,3-BIS(2-BENZIMIDAZYL)-2- THIAPROPANE AND l,5-BIS(2-BENZIMIDAZYL)-3-THIAPENTANE LIGANDS AND THEIR Pd(II) COMPLEXES
702 Mehmet KANDAZ; Atif KOCA; Özer BEKAROĞLÜ; , KARIŞIK DONOR N4S2 İÇEREN vic-DİOKSİM YE MONO-, di- tri-NÜKLEER METAL KOMPLEKSLERİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
703 Amgalan NADZAGDORJ; Selen BİLGE; Zeynel KILIÇ; Tun, O2Nx (x =2, 3 ve 4) DONOR ATOMLARI İÇEREN LİGANDLARIN SENTEZİ VE KOMPLEKSLERİ
704 Selen BİLGE; Zeynel KILIÇ; Tuncer HÖKELEK; Baki ER, 02NX ( x = 2 ve 3) DONOR ATOMLARI İÇEREN HALKALI LİGANDLARIN Ni(II) VE Pd(II) KOMPLEKSLERİ
705 Vahit ALÎŞOĞLU; Efdal ÇİMEN; , K2(N03)2/K2(H2P02)2Mn(H2P 0 2)2/H20 DÖRTLÜ SİSTEMİN İZOTERMİK YÖNTEMLE 0°C’de ARAŞTIRILMASI
706 Halil SAHAN; Tevfik Rıza KÖK; Şaban PAT AT; Hüseyi, LiFeo,o5Mn1,95O4 ve TÜREVLERİNİN SENTEZİ KAREKTERİZASYONU VE ŞARJ EDİLEBİLEBİLİR LİTYUM İON PİLLERİNDE KATOT MADDESİ OLARAK KULLANILABİLME ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
707 Halil SAHAN; Tevfik Rıza KÖK; Şaban PAT AT; Hüseyi, LİMn2O4 VE TÜREVLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ŞARJ EDİLEBİLİR LİTYUM PİLLERİNDE KATOT MADDESİ OLARAK KULLANILABİLME ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
708 Bilge KARAGÖZ; Osman SERÎNDAĞ; , BAKIR FOSFİN KOMPLREKSLERİ SENTEZİ VE YAPILARININ TAYİNİ
709 Nevzat KÜLCÜ; Hakan ARSLAN; Ulrich FLÖRKE; , YENİ TİYOÜRE LİGANDLARI VE BAZI METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, SPEKTROSKOPİK ÖZELLİKLERİ VE KRİSTAL YAPILARININ TAYİNİ
710 Mehmet KARAKUŞ; Hamza YILMAZ; Yusuf ÖZCAN; Semra I, DİNÜKLEER KADMİYUM(II) DİTİYOFOSFONAT KOMPLEKSİNİN HAZIRLANIŞI VE YAPISININ AYDINLATILMASI
711 Mehmet KARAKUŞ; Hamza YILMAZ; Yusuf ÖZCAN; Semra I, BİS[(0-2,4 - DİTERT- BUTİLFENİL)(4- METOKSİFENİL)DİTİYOFOSFONATO]NİKEL(II) KOMPLEKSİNİN HAZIRLANIŞI VE YAPISININ AYDINLATILMASI
712 Hakan ARSLAN; A. Ihsan PEKACAR; Nevzat KÜLCÜ; , VİC-DİOKSİM TÜREVİ GEÇİŞ METALİ KOMPLEKSLERİNİN TERMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
713 Seher GÜR; Erdal CANPOLAT; Mehmet KAYA; , YENİ BİR VİC-DİOKSİM LİGANDININ VE BAZI GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
714 Aydın TAVMAN, l,2-BİS-[(5-H/METİL/KLORO/NÎTRO)-2-lH-BENZİMİDAZOLİL]-l,2-ETANDİOL VE l,4-BİS-[(5-H/METİL/KLORO)-2-lH-BENZİMİDAZOLİL]-l,2,3,4- BUTANTETRAOL’ÜN AGNO3 KOMPLEKSLERİ
715 Süleyman SERVİ; Ünzile DEMİRBAŞ; Nermin TOKMAK; Me, TİYOFEN TÜREVİ SCHİFF BAZI VE KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ
716 Zeliha HAYVALI; Mustafa HAYVALI; Zeynel KILIÇ; , TAÇ ETERLERİN VE MONONÜKLEER SODYUM KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ
717 Atıf KOCA; Özgül SAĞLAM; Ahmet GÜL; , TAÇ ETERLİ PORFİRAZİNLERÎN ELEKTROKİMYASAL İNCELENMESİ
718 Serkan YEŞİLOT; Simon J.COLES; David B. DAVIES; Mi, KİRAL SİKLOFOSFAZEN BİLEŞİKLERİN SENTEZİ
719 Aylin USLU; Simon J.COLES; David B. DAVIES; Michae, PENTAERİTRİTOL KÖPRÜLÜ BİS-DİBENZİLAMİN SÜBSTİTÜE SİKLOFOSFAZENLERİN KONFİGÜRASYON İZOMERLERİ
720 Serkan GÜNEY; Veysel T. YILMAZ; Ömer ANDAÇ; , 2-PİRİDİLMETANOL VE 2,6-DİMETANOLPİRİDİN İÇEREN KARIŞIK LİGANTLI METAL SAKKARİN KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, SPEKTROSKOPİK VE YAPISAL ÖZELLİKLERİ
721 Bekir ÇETİNKAYA, N-HETEROKARBEN KOMPLEKSLERİ VE KATALİTİK UYGULAMALARI
722 Halis ÖLMEZ; Hasan ÎÇBUDAK; Fisen ARSLAN; , Ni(II)’NİN SALİSİLİK ASİT-en, N,N-dmen, nia, phen, benz KARIŞIK LİGANTLI KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, SPEKTROSKOPİK VE TERMİK ÖZELLİKLERİ
723 Serap BEŞLİ; Simon J.COLES; David B. DAVIES; Micha, MAKROSİKLİK ANSA TÜREVİ SİKLOTRİFOSFAZATRİENİN REAKSİYONLARINDA İKİLİ WALDEN ÇEVRİLMESİ
724 M. Fatih EMEN; Hakan ARSLAN; Nevzat KÜLCÜ; , N,N-DİSUBSTİTUE-N'-(m- KLOROBENZOİL) TİYOÜRE TÜREVİ LİGAND VE METAL KOMPLEKSLERİNİN KRİSTAL YAPILARININ AYDINLATILMASI
725 Muhammet IŞIKLAN; Zeynel KILIÇ; Tuncer HÖKELEK; , BİSİKLİK TETRAFOSFAZEN TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE YAPILARININ İNCELENMESİ
726 Muhammet IŞIKLAN; Zeynel KILIÇ; Tuncer HÖKELEK; , MONOSİKLİK TETRAFOSFAZEN TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE YAPILARININ İNCELENMESİ
727 Ayfer MENTEŞ; Mithat SARBAY; Baki HAZER; Hülya ARS, SCHİFF BAZI İÇEREN POLI ETERLER İLE MOLİBDEN YE TUNGSTEN TETRAKARBONIL KOMPLEKSLERİNİN HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU
728 Muhammet IŞIKLAN; Hakan DAL; Zeynel KILIÇ; , 2,2'-[l,2-BİS ( 2-AMİNOFENOKSİ )]-2, 2',4, 4 ,4',4',6,6,6',6,-DEKAKLOROBİSİKLO- 2 A,S,2'X5, 4 A,5,4'fc5,6 A,5,6 'A,5-TRİFOSFAZENİN SENTEZİ VE YAPISI
729 Hakan DAL; Zeynel KILIÇ; Tuncer HÖKELEK; , SODYUM-2,2’-METİLENBİS(4-NİTROFENOLAT)’IN TRİMER YE TETRAMER İLE REAKSİYONUNDAN OLUŞAN ÜRÜNLERİN SPEKTROSKOPİK VE KRİSTALLOGRAFİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ
730 Hakan ARSLAN; Nevzat KÜLCÜ; , TİYO TÜREVİ BAZI 3d GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN TERMAL DAVRANIŞLARININ VE BOZUNMA KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ
731 Gün POLAT; Hakan ARSLAN; Göktürk AVŞAR; Nevzat KÜL, N,N-DİPROPİL- N ’-(2- HLOROBENZOİL) TİYOÜRE LİGANDI VE BAZI METAL KOMPLEKSLERİNİN KRİSTAL YAPILARININ AYDINLATILMASI
732 Ayşe ERÇAĞ; Vahide TAMİMY; , 3-AMİNO-l,2,4-TRİAZOL YE 2-HİDROKSİNAFTALDEHİT ‘TEN TÜREYEN YENİ SCHİFF BAZININ SENTEZİ VE Cu (II) TUZLARI İLE REAKSİYONU
733 Ayşe ERÇAĞ; Esin PERPELEK; , 2-HİDROKSİ BENZALDEHİT VE 2-HİDROKSİ NAFTALDEHİT’TEN TÜREYEN HETEROSİKLİK İMİN BİLEŞİKLERİNİN Zn (II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE YAPILARININ AYDINLATILAMSI
734 Ayşe ERÇAĞ; Esin PERPELEK; , 4-İZOPROPİLBENZALDEHİT (KUMİNALDEHİT) VE 4-AMİNO -3-HİDRAZİNO-5- MERKAPTO-l,2,4“TRİAZOL?DEN TÜREYEN YENİ DİİMİN BİLEŞİĞİNİN VE CU(II) KOMPLEKSİNİN SENTEZİ VE YAPILARININ AYDINLATILMASI
735 Ayşe ERÇAĞ; Esin PERPELEK; , 4-AMİNO -3-HİDRAZİNO-5-MERKAPTO-S-TRİAZOL VE BAZI HİDROKSİ BENZALDEHİTLERDEN TÜREYEN YENİ İMİN BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ YE Cu (II) KOMPLEKSLERİNİN İNCELENMESİ
736 Selen BİLGE; Amgalan NADZAGDORJ; Zeynel KILIÇ; Tun, C-BİS-PİVOT PODAND VE LARİAT ETERLERİN SENTEZİ VE SPEKTRAL ÖZELLİKLERİ
737 Ali CİHAN; Serdar UYSAL; , YENİ BİR HALKALI DİTİYOGLİOKSİM LİGANDI SENTEZİ YE KOMPLEKSLERİ
738 Okan Zafer YESÎLEL; Halis ÖLMEZ; Haşan ÎÇBUDAK; , Cu(II)’NİN OROTİK ASİT- en, tea VE phen KARIŞIK LİGANTLI KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, SPEKTROSKOPİK VE TERMİK ÖZELLİKLERİ
739 Murat TAS; Hümeyra BATI; Ayşin ZÜLFİKAROĞLU; Bekir, BAZI YENİ SUBSTITÜEAMİNOMETİLGLİOKSİM VE METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARATERİZASYONU
740 Memet SEKERCİ; Mustafa BOYBAY; Ünzie DEMİRBAŞ; Ham, l,2-BİS(o-AMİNOFENOKSİ)ETAN LİGANDININ Co(II), Ni(II) ve Cu(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ
741 Emel YILDIZ; Hamit BOZTEPE; , CI 18735 MORDANT RED 19?UN SULU ORTAMDA OZONLAMA KİNETİĞİ
742 Ahmet KAHRAMAN; Musa ÖZCAN; , 2,3-DİAMİNOSUKSİNİK ASİT, 2,3-DİAMİNOSUKSİNAMİK ASİT VE TÜREVLERİNİN ANTİFUNGAL ETKİLERİ
743 Yüksel ABALI, MAĞNEZİTİN H2S04 ÇÖZELTİLERİNDEKİ ÇÖZÜNMESİNİN OPTİMİZASYONU
744 Yüksel ABALI; İnci DURUCASU; Ali İmran VAİZOĞULLAR, DOLOMİTİN HCI ÇÖZELTİLERİNDEKİ ÇÖZÜNMESİNİN OPTİMİZASYONÜ
745 Sıtkı BAYTAK; A. Rehber TÜRKER; , AMBERLİT XAD-4 POLİMERİ ÜZERİNE TUTTURULMUŞ S A CCHAROMYCES CARLSBARGERSİS KULLANILARAK SULARDA Cr3+ VE Cr6+ TÜRLEME ŞARTLARININ ARAŞTIRILMASI VE ATOMİK ABSORBSİYON SPEKTROSKOPİSİ İLE TAYİNİ
746 Ufuk Sancar VURAL; Mustafa ÖNER; Nazan KARAPINAR; , EPOKSİT GRUBU BAĞLI P-TERT-BUTILCALIX[4]ARENE İLE 4- AMINOBENZO[15-CROWN-5] REAKSİYONU VE METAL EKSTRAKSİYONU
747 Demet KURUOĞLU; Ayça DEMİREL; Sahahabuddin MEMON; , P-TERT-BUTİLKALİKS[4]ARENLERİN KULLANILDIĞI PH ELEKTRODU
748 Semahat KÜÇÜKKOLBAŞI; Beniz GÜNDÜZ; Esma KILIÇ; , TABLETLERDE MEBENDAZOLUN SPEKTROFLOROMETRİK TAYİNİ
749 Alev DOĞAN; Fitnat KÖSEOĞLU; Esma KILIÇ; , BAZI a-AMİNO ASİTLERİN ETANOL-SU ORTAMINDA , MİKROSKOPİK PROTONASYON SABİTLERİNİN TAYİNİ
750 Ömer DALMAN; Mehmet TÜFEKÇİ; Serdar KARABÖCEK; Saa, OKTADESİL SİLİKA MEMBRAN DİSKİNE BAĞLANAN, 3-{2-[2-(2- HİDROKSİMİNO-l-METİL-PROPİLİDENAMİNO)-ETİLAMİNO]-ETİL-İMİNO}- BUTAN-2-ON OKSİM LİGANDI İLE BAKIR(II)’ NİN KATI FAZ EKSTRAKSİYONU
751 Soner ERGÜL; Erol ASKER; Şahin ŞAVAŞÇI; , AFYON-TINAZTEPE DİYATOME TOPRAĞININ MODİFİKASYONU İLE ELDE EDİLEN ÜRÜNLERDE TLC UYGULAMALARI
752 S.Z CAN; O.Y.ATAMAN; R.MA; C.W.McLEOD; , LA-ICP-MS TEKNİĞİNİN TARİHİ SERAMİK ÖRNEKLERİNDE DERİNLİK PROFİLİ ANALİZLERİNE UYGULANMASI
753 Muhsin EZER; Seth A. ELWOOD; Josef B. SIMEONSSON; , IC-HG-ALEV-LIF (İYON KROMATOGRAFİSİ -HİDRÜR OLUŞTURMA-ALEV ATOMİZERİ-LAZER KULLANARAK FLORESANS ELDE ETME) YÖNTEMİ İLE ÇEVRESEL VE ENDÜSTRİYEL SU ÖRNEKLERİNDE SELENYUM TÜRLENDİRİLMESİ VE TAYİNİ
754 Muhsin EZER; Seth A. ELWOOD; Josef B. SIMEONSSON; , IC-HG-ALEV -LİF (İYON KROMATOGRAFİSİ -HİDRÜR OLUŞTURMA-ALEV ATOMİZERİ-LAZER KULLANARAK FLORESANS ELDE ETME) YÖNTEMİ İLE ÇEVRESEL VE ENDÜSTRİYEL SU ÖRNEKLERİNDE ARSENİK TÜRLENDİRİLMESİ VE TAYİNİ
755 Suna GÖKALP; Sezgin BAKIRDERE; Kadir DEMİRELLİ; Me, ENSE SAÇ ÖRNEKLERİNDEKİ ESER METALLERİN MİKRODALGA FIRININDA ÇÖZÜNÜRLEŞTİRİLEREK AAS İLE TAYİNİ
756 Kaan Cebesoy EMREGÜL; Raif KURTARAN; Ümit ERGUN; A, DÖRT ÇEKİRDEKLİ BAKIR(II) KOMPLEKSLERİNİN DÖNÜŞÜMLÜ VOLTAMETRİ İLE İNCELENMESİ
757 Soner ERGÜL; İlkay AÇIKGÖZ; Erol ASKER; Şahin ŞAVA, DİYATOME TOPRAĞI VE AFYON-TINAZTEPE DİYATOME TOPRAĞININ NİTEL ANALİZİ
758 Mustafa TEKE; Ahmet AYAR; Bedrettin MERCİMEK; , BİS(A2-2-IMİDAZOLİN¥L)-5,5'-DİOXİME İLE Fe3+?ÜN SIVI-SIVI SEÇİMLİ EKSTRAKSİYONU
759 R.GÜRKAN; M.AKÇAY; , MAXİLON BLUE-SG’NİN SÜLFÜR İLE Se (IV ) YARLIĞINDA KATALİTİK İNDİRGENMESİYLE ESER MİKTARLARDA SELENYUMUN KİNETİKSPEKTROFOTOMETRİK BELİRLENMESİ
760 Serap SAĞLIK; Tuncay GEZGİN; Kasım Cemal GÜVEN; , PARAPENAEUS LONGIROSTRIS (KARİDES) ’İN YAĞ ASİDİ KOMPOZİSYONUNUN GAZ KROMATOGRAFİSİ-KÜTLE SPEKTROMETRİSİ (GC-MS) YÖNTEMİ İLE TAYİNİ
761 Fatma DEMÎRKAYA; Asiye ŞENTÜRK; Yücel KADIOĞLU; , UV-VİSİBLE SPEKTROFOTOMETRE İLE CİPROFLOXACİN TAYİNİ
762 Bilal YILMAZ; Yücel KADIOĞLU; , TÜREV SPEKTROFOTOMETRESİ İLE GEMCİTABİNE VE METABOLİTİNİN TAYİNİ
763 Hasan SEZER; Kenan DOST; Ali ÇELİK; , ATIK SULARDA Cr(VI) İYONUNUN LİGİNİN ADSOPSİYONU İLE UZAKLAŞTIRILMASI
764 Ahmet ÜLGEN; Uğur ŞAHİN; Haşan İffet CENGİZ; Hülya, ŞEKER FABRİKALARINDA SİLİKAT YE a-AMİNO AZOTUNUN GERÇEK ZAMANDA İZLENMESİ
765 H.ORAK; B.SÖKMEN; R.YANARDAĞ; , ÇEŞİTLİ TİP SEBZE YE KURU GIDALARDA SPEKTROFLUOROMETRİK YÖNTEMLE SELENYUM TAYİNİ
766 Ebru TÜRKÖZ; A. Nur ONAR; , İLAÇ ETKİLİ MADDELERİN VOLTAMETRİK TAYİNİ
767 Hüsnü CANKURTARAN; Özlem AKSU; Cemal ÖZEROĞLU; Hüs, ETİLENDİAMİNTETRAASETİK ASİT’İN KMn04 OKSİDASYONU
768 Şafak ULUCINAR; A.Nur ONAR; , KROM TÜRLERİNİN ADSORPSİYONU
769 Bülent BOZKUS; Mustafa Zafer ÖZEL; , DENİZLİ’DEKİ ENDÜSTRİYEL ATIKLARDAKİ ESER ELEMENT ANALİZİ
770 A. Metin ŞAHİN; Gülcihan KAYNAK; Kadir DOLAŞ; Hüse, BİTKİSEL KARIŞIM YAĞLARIN ÖZELLİKLERİNİN KROMATOGRAFİK METODLARLA İNCELENMESİ
771 Nihat COŞKUN; Süleyman AKMAN; Gideren DÖNER; , KATİLARIN GRAFİT FIRINLI ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROFOTOMETRİSİ İLE DOĞRUDAN ANALİZİ
772 Ümmühan OCAK; Yaşar GÖK; Halit KANTEKİN; Miraç Ned, MAKROBİSİKLİK GRUP İÇEREN YENİ BİR vk-DİOKSİM İLE Ni(II) KOMPLEKSİNİN SENTEZİ ve KARAKTERİZASYONU
773 Zafer OCAK; Muzaffer ALKAN; Şule BAHÇECİ; Haydar Y, BAZI 4,5-DİHİDRO-lH-l,2,4-TRİAZOL-5-ON TÜREVLERİNİN FARKLI SUSUZ ÇÖZÜCÜLERDE POTANSİYOMETRİK TİTRASYONLARI
774 Özem ÖTER; Hüsamettin AKÇAY; , DOĞAL YE MODİFİYE GÖRDES KLİNOPTİLOLİTİNİN Zn2+ SORPSİYON VE DESORPSİYON ÇALIŞMALARI
775 Bülent ÖZKAN; Senol KARTAL; Şerife TOKALIOĞLU; , İYON DEĞİŞTİRİCİ REÇİNE DOLGULU KOLON KULLANARAK DERİ ATIK SULARINDA Cr(III) VE Cr(VI) İYONLARININ TÜRLEMESİ
776 M.KÖKLÜ; Ö.ÖZYETİŞ; D.MARAŞLIOĞLU; E.YAVUKLU; B.ÇE, SANAYİDE KULLANILAN KALSİYUM BORATLARDA TİTRİMETRİK METOT İLE B203 TAYİNİ
777 Sibel ÖZDEMİR; Necati POLAT; Birsen Ş, BÜYÜKTAŞ; T, AKSU ÇAYINDA BAZI ORGANOFOSFORLU İNSEKTİSİTLERİN BOZUNMALARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
778 M.KÖKLÜ; Ö.ÖZYETİŞ; D.MARAŞLIOĞLU; E.YAVUKLU; B.ÇE, BOR MİNERALLERİNİN X-IŞ1NI FLUORESANS (XRF) UYGULAMALARI
779 Filiz PARLAYAN ; Durmuş ÖZDEMİR; Betül ÖZTÜRK; , SENTETİK GIDA ANTİOKSİDANT KARIŞIMLARININ UV-GÖRÜNÜR BÖLGE SPEKTROFOTOMETRESİ YE ÇOK DEĞİŞKENLİ KALİBRASYON YÖNTEMLERİ KULLANILARAK TAYİN EDİLMESİ
780 Zeki AYDIN; Şerife TOKALIOĞLU; Şenol KARTAL; , ARDIŞIK EKSTRAKSİYON YÖNTEMİ KULLANARAK CADDE TOZLARINDA AĞIR METALLERİN ALEVLİ AAS İLE TAYİNLERİ
781 Bilal ACEMİOĞLU; M.Hakkı ALMA; A. Rıza DEMİRKIRAN;, Pb(II) ve Zn (II) İYONLARININ KIZILÇAM (Pinus Brutia TEN.) KABUK TOZLARI İLE UZAKLAŞTIRILMASI
782 Gülay SEREN; Mustafa KAPLAN; Tevfık AKTOZ; , ÜRİNER SİSTEM TAŞLARININ BAZI ESER ELEMENT İÇERİKLERİNİN İNCELENMESİ
783 Olcay ŞENDİL, KUŞBURNU ÇAYINDAKİ ASKORBİK ASİT MİKTARINA TANECİK BOYUTUNUN, ÇÖZÜCÜ HACMİNİN, SICAKLIK VE ZAMANIN ETKİSİ
784 Hacı ORAK; Çiğdem AĞIRBAŞ(ÖZMEN); , TRAKYA BALLARININ BAZI BİLEŞENLERİNİN BELİRLENMESİ
785 Mehmet ALTUN; Hacı ORAK; Ayşem ÜZER; , BEYAZ PEYNİRLERİN Pb, Cd, Ni İÇERİKLERİ
786 Mehmet ALTUN; Hacı ORAK; Erol ERÇAĞ; , İSTANBUL’DA TÜKETİLEN BEYAZ PEYNİRLERİN Zn, Cu, Fe İÇERİKLERİ
787 Ömer YAVUZ; A.Haluk AYDIN; Berrin ZİYADAN OĞULLARI, SULU ÇÖZELTİDEN ASİDİK BOYAR MADDE UZAKLAŞTIRILMASI
788 Özge ÖZBAYRAK; Sibel KILINÇ-ALPAT; Şenol ALPAT; Hü, BATI ANADOLU KLİNOPTİLOLİTİNİN PERMANGANAT SORPSİYONUNUN İNCELENMESİ
789 Hamdi TEMEL; Ömer SATICI; , BİR ÇEVRE KİRLETİCİSİ OLAN; KÜKÜRT DİOKSİDİN DOLOMİT TARAFINDAN FARKLI SÜRE VE ISI GRUPLARINDA ABSORBSİYON DEĞİŞİMİNİN FRIEDMAN İKİ YÖNLÜ VARYANS ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
790 M.KÖKLÜ; Ö.ÖZYETİŞ; D.MARAŞLIOĞLU; E.YAVUKLU; B.ÇE, ÇİNKO BORATTA TİTRİMETRİK METOT İLE B203 TAYİNİ
791 Kadriye ERTEKİN; Süleyman KOÇAK; M.Sabih ÖZER; Özg, ASİT KATALİZEİ ORGANO-SİLİKA SOL-GEL MATRİKSDE HAZIRLANMIŞ HIZLI OKSİJEN SENSORU
792 Mustafa Ş. DÜNDAR; Hüseyin ALTUNDAĞ; M. Fatih PALA, 1999 MARMARA DEPREMİ SONRASI EV VE CADDE TOZLARINDA BAZI AĞIR METALLERİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
793 Mustafa KAVAKLI, ÇEVRE KİMYASI ANALİZLEME ÇALIŞMALARINDA . KARŞILAŞILAN GİRİŞİM ÇEŞİTLERİ VE GİDERİLMELERİ
794 M.KÖKLÜ; Ö.ÖZYETİŞ; D.MARAŞLIOĞLU; E.YAVUKLU; B.ÇE, KÜTAHYA-EMET YÖRESİ SULARINDA ARSENİK MİKTARININ MEVSİMSEL DEĞİŞİMİ
795 Harun PARLAK; Mehmet OKTAV; Osman ŞÎMŞEKER; , OFSET BASKIDA NEMLENDİRME SUYU pH'ININ BASKI KALİTESİNE ETKİSİNİN UYGULAMALI İNCELENMESİ
796 Mehpare SAKA; Adilhan FEYÎZOĞLU; Aylin FIRINCI; , AYÇİÇEĞİ TORTUSUNDA BULUNAN BAZI AĞIR METALLERİN AAS İLE TAYİNİ
797 Cevat TUNÇ; Ece KÖK; Oya AYDIN; , YENİ BİR PİRİDİL AZO BİLEŞİĞİ SENTEZİ VE KOMPLEKSLERİNİN İNCELENMESİ
798 Bertan BAŞAK; Omar ALAGHA; , BÜYÜKÇEKMECE GÖLÜ ÜZERİNDEKİ HAVA KALİTESİNİN, YAĞMUR SUYU VE KURU ÇÖKELME ÖRNEKLERİNİN KİMYASAL ANALİZİ İLE İZLENMESİ
799 R.GÜRKAN; M.AKÇAY; , MAXİLON BLUE-SG’NİN SÜLFÜR İLE İNDİRGENME KİNETİĞİ: TEPKİME MEKANİZMASININ AYDINLATILMASINDA KİNETİK TUZ ETKİSİ
800 Deniz ÜNGÖR; Necdet SEVENTEKÎN; , ÖRGÜ KUMAŞLARDA GÖRÜLEN YAĞ LEKELERİNİN AZALTILMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
801 Süleyman KOÇAK; Şule AYÇAN; Filiz GEZGİN; , TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN ŞEKER VE TUZLARDA POLAROGRAFİK OLARAK YANYANA AĞIR METAL TAYİNİ
802 Mahir TİMUR; Aydın ÖZKAN; , HATAY BÖLGESİ DEFNE MEY YASI YAĞ ORANININ SAPTANMASI, VERİMİNİN ARTIRILMASI VE YAĞ ASİDİ BİLEŞİMİNİN GAZ KROMATOGRAFİSİ İLE BELİRLENMESİ
803 Ö.TOKUŞOĞLU; S.CESUR; M.K.ÜNAL; F.YEMİŞ; , A RAPİD METHOD FOR HİGH PERFORMANCE LİQUİD CHROMATOGRAPHİC DETERMİNATİON OF POLYAROMATİC HYDROCARBONS [CHRYSENE, DİBENZANTHRACENE AND BENZO(A)PYRENE] İN PROCESSED SARDİNE FİSH MEAT
804 Lütfiye GÜRELİ; Serhan ALBAYRAK; Reşat UZMEN; İzze, TORYUMUN KELATLAYICI REÇİNELERDE VE KATI FAZ EKSTRAKSİYON KOLONLARINDA TUTULMASININ İNCELENMESİ
805 Süheyla ACARKAN; Lütfiye GÜRELİ; Ahmet YAYLI; Leve, TORYUM OKZALAT ÇÖKTÜRME ŞARTLARININ TORYUM DİOKSİT TOZ ÖZELLİKLERİ YE SİNTERLEME ÜZERİNE ETKİSİ
806 Ş.F. AYGÜN; A.UYANIK; B.BATİ; , N-NİTROZODİETİLAMİN (NDEA)-AKTİF KARBON ADSORPSİYONUNUN GAZ KROMATOGRAFİK OLARAK İZLENMESİ
807 Bilge TANRIVERDİ; Sinan YILMAZ; Ahmet E. EROĞLU; , İYTE YERLEŞKESİNDEKİ HAYA KALİTESİNİN KARA YOSUNU BİYOMONİTÖRÜYLE İZLENMESİ
808 Erol ERÇAĞ; Kubilay GÜÇLÜ; , ÜLKEMİZDE ÜRETİLEN SIVI YAĞ YE MARGARİNLERİN SAKLAMA KOŞULLARINA GÖRE SÜRELİ PEROKSİT İNDİSLERİNİN TAKİBİ
809 Gamze DURGUN; Adil ELİK; , SEDİMENT VE FİLİZLERDEN Mn, Zn, Pb, Cu VE Fe’İN ULTRASONİK LİÇİNGİNE ÇÖZÜCÜ ETKİLERİ
810 Tuncay ÇINAR; Adil ELİK; , SİVAS’TA TRAFİK KÖKENLİ AĞIR METAL KİRLİLİĞİNİN BELİRLENMESİ
811 Adil ELİK, SEDİMENTLERDEN İZ METALLERİN pH’A BAĞLI ULTRASONİK LİÇİNGİ
812 Türkan BÖRKLÜ; İkbal KOYUNCU; Göksel AKÇÎN; Hüseyi, AKIŞA ENJEKSİYONLU YE ON-LINE SİSTEMİ İLE KAPLAMA KALİTESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
813 M. Hikmet ÖZKAN; Aysun ÖZKAN; Mehmet AKÇAY; , TECER IRMAĞI BOYUNCA BİTKİ YE AĞAÇ ÖRNEKLERİNDEKİ STRONSİYUM BİRİKİMİNİN ULTRASONİK LİÇİNG YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ
814 M. Hikmet ÖZKAN; Aysun ÖZKAN; Mehmet AKÇAY; , MOTORLU ARAÇ EKZOST KİRLİLİĞİNİN BİR ÖLÇÜSÜ OLARAK YOL KENARLARINDAKİ TOPRAK ÖRNEKLERİNDEN KURŞUN VE MANGANTN ULTRASONİK LİÇİNG YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ
815 Ebru ÇÖKMESE; Faruk GÖKMEŞE; Selen BÎLCE; Zeynel K, 2,5,8-TRİOKSA-16,21-DİAZATRİSİKLO[21.4.0.09’14]-HEPTAKOSA- 9,11,13,15,21,23,25,27-OKTAEN MOLEKÜLÜNÜN ÇEŞİTLİ VOLTAMETRİK TEKNİKLERLE ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
816 Hamdi TEMEL; Halil HOŞGÖREN; , KİRAL SCHİFF BAZININ Cu(II), Mn(III), Ni(II) YE Zn(II) KOMPLEKSLERİ: SENTEZİ, KAREKTERİZASYONU VE SPEKTRAL ÇALIŞMALARI
817 Ayse Gül GÜREK; Vefa AHSEN; , OKTAKİS(ALKİLTİYOMETİL)-SÜBSTİTÜE FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ V F SIVI KRİSTAL ÖZELLİKLERİ
818 Bürge AŞÇI; Güzin ALPDOĞAN ; Sıdıka SUNGUR; , Dİ-2-PİRİDİL KETON TİYOSEMİKARBAZONUN BAZI METALLERLE KOMPLEKSLERİNİN OLUŞUMUNUN İNCELENMESİ
819 Gülsin ARSLAN; Erol PEHLİVAN; Refika KURBANLI; Fet, HUMİK ASİTLERLE SULU ÇÖZELTİLERDEN BAKIR YE NİKELİN SORPSİYONU
820 Nazan KARAPINAR; Emin KARAPINAR; Emine ÖZCAN; , TAÇ ETER İÇEREN OKSİMLERİN POTANSİYOMETRİK TİTRASYON YÖNTEMİ İLE ASİTLİK SABİTLERİNİN TAYİNİ
821 Erol PEHLİVAN; Fethiye GÖDE; Ufuk Sancar VURAL; Tü, KONYA KATI ÇÖP ATIK SAHASINDAKİ BAZI TOKSİK METALLERİN AAS İLE TAYİNİ
822 Gülsin ARSLAN; Erol PEHLİVAN; Fethiye GÖDE; , HUMİK ASİT İLE Cr(VI) SORPSİYONU
823 Türkan ALTUN; Erol PEHLİVAN; Fethiye GÖDE; , DOWEX 50-W KATYON DEĞİŞTİRİCİ REÇİNESİYLE AĞIR METAL UZAKLAŞTIRMASINA KATYON KONSANTRASYONU, pH YE SICAKLIĞIN ETKİLERİ
824 Gülsin ARSLAN; Erol PEHLİVAN; Fethiye GÖDE; Serpil, AQ-30 AKTİF KARBON İLE Cr(VI) TUTULMASI
825 Şafak ÇELİK YAVUZGÖCMEN; Duygu OĞUZ; Ersin KORALAY, BAZI ANTİKOROZİF PİGMENTLERİN ELDE EDİLMESİ VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNE BAĞLI ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ
826 Seydahmet ÇAY; Ahmet UYANIK; , FABRİKA ATIĞI ÇAYLARIN AĞIR METAL ADSORPSİYONU İÇİN HAZIRLANMASI
827 İbrahim IŞILDAK; Tülin AKGÜN; Nezaket ZENGİNCE; , SULPİRİDE-SEÇİCİ BÜTÜNÜYLE KATI-HAL PVC-MEMBRAN SENŞÖR VE ÇEŞİTLİ İLAÇLARDA SULPİRİDİN POTANSİYOMETRİK TAYİNİ
828 Emür HENDEN; Nur ERDEM; V. Nüket TİRTOM; , İZMİR BALÇOVA JEOTERMAL SULARINDA ARSENİK İZLENMESİ
829 Hatice GÜRÜNLÜOĞLU; Serap TİTRETİR; Gamze ERDOĞDU;, DİKLORVOS PESTİSİDİNE DUYARLI VOLTAMETRİK SENSÖRÜN HAZIRLANMASI VE ANALİTİKSEL PARAMETRELERİN İNCELENMESİ
830 Mustafa Ş. DÜNDAR; SerkanACAR; , SU DEPOLARINDA GRAFİT FIRINLI ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRESİ İLE ALUMİNYUM TAYİNİ
831 İbrahim NARİN; Mustafa SOYLAK; , AMBERSORB-563/1-(2 PİRİDİLAZO)-2-NAFTOL (PAN) REÇİNESİ ÜZERİNDE METAL ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE AAS İLE TAYİNLERİ
832 İbrahim NARİN; Mustafa SOYLAK; Kadriye KAYAKIRILMA, XAD-16-PAN ŞELAT REÇİNESİNİN SENTEZİ VE METAL ZENGİNLEŞTİRME ÇALIŞMALARINDA KULLANIMI
833 Halit ARSLAN; Erdoğan HASDEMİR; , BAKIRIN TİYOSEMİKARBAZİT İLE SPEKTROFOTOMETRİK OLARAK TAYİNİNE DİĞER KATYONLARIN ETKİSİ
834 Cemile YERLÎKAYA; Ali ÖZTÜRK; Muammer KENDİRCİ; Ha, ÜRİNER SİSTEM TAŞLARININ FT-IR VE XRD YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ
835 Fatma TURAK; Hüseyin AFŞAR; , TERMAL OLARAK AKTİYE EDİLMİŞ KARIŞIK KİL MİNERALLERİNİN İÇERDİĞİ MONTMORİLLONİT MİKTARINA BAĞLI OLARAK SUDA DAĞILMIŞ YAĞ ADSORSİYONU
836 Semiha ÇAKIR; İclal BULUT; Ender BİÇER; Emine ÇOŞK, SYNTHESIS AND SPECTRAL PROPERTIES OF LEAD(II) AND CADMIUM(II) COMPLEXES CONTAINING SACCHARIN AND NICOTINAMIDE
837 Funda SAYILKAN; F. Bilge EMRE; Sema B. ERDEMOĞLU; , SOL-GEL PROSESİ İLE ANORGANİK-ORGANİK BAĞLI METAL İYONU ADSORBSİYONU İÇİN ADSORBAN SENTEZİ VE KULLANILMASI
838 Süleyman KOÇAK; Şule AYÇAN; Selen FESLİGEN; , ÇEŞİTLİ MARKA KONSERVELERDEKİ AĞIR METALLERİN YANYANA POLAROGRAFİK SAPTANMASI
839 Mustafa UÇAN; Ahmet AYAR; , Co (II) KOMPLEKSLERİNİN LİGAND ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ VE ADSORPSİYON PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ
840 M.KÖKLÜ; Ö.ÖZYETİŞ; D.MARAŞLIOĞLU; E.YAVUKLU; B.ÇE, KOLEMANİT MİNERALİNDE KLOR ELEMENTİNİN XRF’DE MAPPING UYGULAMASI İLE YAPISININ TAYİNİ
841 Miraç OCAK; Ümmühan OCAK; Zafer OCAK; Sevil Savaşk, BAZI İYON DEĞİŞTİRİCİ REÇİNELERİN İYON DEĞİŞİM ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
842 Miraç OCAK; Atalay DEMİRCİ; Zafer OCAK; Mustafa ÖZ, GEÇİŞ METALLERİNİN l,10-DİBENZYL-l,10-DİAZA-18-CROWN-6 İLE SIVI-SIVI EKSTRAKSİYONU
843 Nihat TINKILIÇ; İbrahim IŞILDAK; , KREATİNİN-SEÇİCİ BÜTÜNÜYLE KATI-HAL PVC-MEMBRAN KONDÜKTOMETRİK BİYOSENSÖRLER
844 Emirhan NEMUTLU; Sedef KIR; , KAPİLER ELEKTROFOREZ YÖNTEMİ VE UV SPEKTROFOTOMETRİSİ İLE MELOKSİKAMIN TABLETLERDEN ANALİZİ
845 Müberra ANDAÇ; Murat YOLCU; Mustafa TABAKÇI; Shaha, Ag-KALİKS [4]AREN BİLEŞİKLERİNDE TEMEL TEŞKİL EDEN ANYON DUYARLI PYC-MEMBRAN ELEKTROTLAR
846 Münevver SÖKMEN, VANADYUM(IV)/H202 FENTON-BENZERİ KATALİTİK SİSTEMLE METİLPRİDİN TÜREVLERİNİN BOZUNDURULMASI VE BOZUNMA MEKANİZMALARI
847 Aysun ÖZKAN; Münevver SÖKMEN; M.Hikmet ÖZKAN; Mehm, FOTO-KATALİTİK BOZUNDURMA YÖNTEMİNDE ORTAM pH’ SININ YE TUZ İÇERİĞİNİN BAŞLANGIÇ ADSORPSİYONUNA VE BOZUMA HIZINA ETKİSİ
848 Ersan TURUNÇ; Fatma AYDIN; , TRİSYL DESTEK MATERYALİ ÜZERİNDE PİRİDİNYÜM FLOROKROMATIN (PFC) OKSİDATİF ETKİSİ
849 Selahattin YILMAZ; Mustafa YILDIZ; Nur AKGÜN; Müfi, BAZI DÜZ ZİNCİRLİ SCHİFF BAZI POLİETER LİGANDLARININ POTANSİYOMETRİK TİTRASYON METODU İLE SUSUZ ORTAMDA BAZLIK SABİTLERİNİN TAYİNİ
850 Esengül KIR; Tuğba BÜYÜKERKEK; Yunus ÇENGELOĞLU; M, Fe(III)-Ti(IY) KARIŞIMININ, MEMBRAN VE ŞELATLAŞTIRICI KULLANILARAK AYRILMASI
851 Ülkü GÜRCAN; Hüseyin KARA; , RAFİNE BİTKİSEL YAĞLARDAKİ TRANS İZOMER OLUŞUMUNUN GLC İLE İNCELENMESİ 1-KİMYASAL RAFİNASYON
852 Ülkü GÜRCAN; Hüseyin KARA; , RAFİNE BİTKİSEL YAĞLARDAKİ TRANS İZOMER OLUŞUMUNUN GLC İLE İNCELENMESİ 2-FİZİKSEL RAFİNASYON
853 Fevzi KILIÇEL; Faik GÖKALP; , VAN GÖLÜNDE TUTULAN BALIKLARDA BAZI AĞIR METAL DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ
854 Erdal KENDÜZLER; A. Rehber TÜRKER; , MANGAN YE ÇİNKONUN AMBERSORB 572?DE ZENGİNLEŞME ŞARTLARININ ARAŞTIRILMASI VE ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROFOTOMETRESİ İLE TAYİNİ
855 Yıldız. K. AKTAS; Hilmi İBAR; , Cd(II)’UN DEĞİŞİK ÇÖZÜCÜLER İÇİNDE TRİOKTİLAMİN İLE HİDROKLORİK ASİT ÇÖZELTİSİNDEN EKSTRAKSİYONU
856 Fatih DURMAZ; Hüseyin KARA; Yunus ÇENGELOĞLU; , İYON DEĞİŞTİRİCİ MEMBRANLAR KULLANILARAK DONNAN DİALİZ METODU İLE FLORÜR GİDERİLMESİ
857 Mevlüde CANLICA; Sezen ÎSLÎMYELÎ; , İŞLENMİŞ ET ÜRÜNLERİNDEKİ NİTRAT YE NİTRİT İYONLARININ SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİ
858 I. Ender MÜLÂZIMOĞLU; Ecir YILMAZ; Ayşen MÜLÂZIMOĞ, BAZI TERSİYER AMİNLERİN YE KUATERNER AMONYUM TUZLARININ SPEKTROFOTOMETRİK METOTLA TAYİNİ
859 Hakan ARSLAN; Esra KAYHAN; , NARENCİYE BAHÇELERİ ÜZERİNE CAM İŞLETMELERİNİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ
860 A.Murat GİZİR; Hakan ARSLAN; , İÇEL İLİ EFRENK ÇAYININ KİRLİLİK DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI
861 Hakan ARSLAN; İbrahim NARİN; Neslihan DOĞAN; Harun, NİĞDE İLİ İÇME VE KULLANMA SU KAYNAKLARININ KALİTESİNİN İNCELENMESİ
862 Hakan ARSLAN; A. Murat GİZİR; , İÇEL İLİNDE TRAFİK KAYNAKLI AĞIR METAL KİRLİLİĞİNİN İNCELENMESİ
863 Hakan ARSLAN; Gün POLAT; Fatih EMEN; Göktürk AVŞAR, İÇEL İLİ İÇME YE KULLANMA SU KALİTESİNİN İNCELENMESİ
864 Kubilay GÜÇLÜ; Cemal ÖZEROĞLU; Reşat APAK; , METAKRİLİK ASİT İÇEREN ÇAPRAZ BAĞLI BİR KOPOLİMER ÜZERİNDE Cu2+, Cd2+, Pb2+, Cr3*, Fe2+ YE Zn2+ İYONLARININ SORPSİYÖNÜNÜN ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROSKOPİSİ İLE İNCELENMESİ
865 Faik GÖKALP, İNCİ KEFALİNDE BAZI AĞIR METAL DÜZEYLERİNİN TESBİTİ
866 Emür HENDEN; Nur ERDEM; Ayşe ANCİN; Rüveyda ÇETÎNE, MİNERALLERDE ALTIN, PLATİN ANALİZLERİ, KRİTİK DEĞERLENDİRMELER
867 Erol ERCAĞ; Kubilay GÜÇLÜ; , AKTİF KARBON ÜZERİNDE SULTAMİSİLİN TOSİLAT ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ
868 Ciğdem YADİGAROĞLU; İbrahim IŞILDAK; , ATRAZİN VEYA SİMAZİN-FOSFOMOLİBDAT İYON-ÇİFTLERİNDE TEMEL TEŞKİL EDEN KATI-HAL PVC-MEMBRAN ATRAZİNİUM VE SİMAZİNİUM-SEÇİCİ ELEKTROTLAR
869 Celal TURAK; İbrahim IŞILDAK; , NH4 -SEÇİCİ PVC-MEMBRAN KONDÜKTOMETRİK ELEKTROTLAR
870 Yasemin BULUT; A.Haluk AYDIN; Zeki TEZ; , SULU ÇÖZELTİDEN KURŞUNUN HAM FINDIK YE BADEM KABUKLARI ÜZERİNDE ADSORPSİYONU
871 Yasemin BULUT; A. Haluk AYDIN; Zeki TEZ; , CEVİZ AĞACI TALAŞI İLE ÇÖZELTİDEN TOKSİK METAL İYONLARININ UZAKLAŞTIRILMASI
872 Filiz KABADAYI; Ş.F. AYGÜN; , BAZI POLİSİKLİK AROMATİK HİDROKARBONLARIN SİGARA İZMARİT ZİFİRİNDEN GERİ ALINMASI
873 Ş.F. AYGÜN; A. UYANIK; B.BATİ; , N-NİTROZODİETİLAMİN (NDEA)-AKTİF KARBON ADSORPSİYONUNUN GAZ KROMATOGRAFİK OLARAK İZLENMESİ
874 Özlem AKSU; Abdürrezzak BOZDOĞAN; Gönül KUNT; , B-ESSİN VE DİETİLAMİN SALİSİLATIN KISMİ EN KÜÇÜK KARELER SPEKTROFOTOMETRİK KALİBRASYON(PLS-2) YÖNTEMİ İLE YAN YANA MİKTAR TAYİNİ
875 Adem ASAN; İbrahim IŞILDAK; Müberra ANDAÇ; , AKIŞ-ENJEKSİYON SİSTEMİNDE DÜŞÜK DÜZEYLERDEKİ Cu(II)? NİN SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİ
876 İ.KOYUNCU; H. ZHANG; G. AKÇİN; S. GÜCER; , SULU ORTAMLARDA ESER ELEMENTLERİN TAYİNİNDE DİFÜSYON TEKNİĞİNİN UYGULANMASI
877 R. ZİYADANOĞULLARI; F. AYDIN; , BAKIR, KOBALT, DEMİR YE H2S04 AYRILMASI
878 Yavuz Sırrı AKTAŞ; Ahmet GÜLCE; Songül ŞEN; Handan, KOLİN TAYİNİ İÇİN YENİ BİR AMPEROMETRİK ENZİM ELEKTRODUNUN GELİŞTİRİLMESİ
879 Durmuş ÖZDEMİR; Betül ÖZTÜRK; Aslı ERDEM; , ESTERLEŞME REAKSİYONUNDAKİ BİLEŞENLERİN YAKIN-IR SPEKTROSKOPİSİ YE ÇOK DEĞİŞKENLİ KALİBRASYON YÖNTEMLERİ KULLANILARAK TAYİN EDİLMESİ
880 Faruk GÖKMEŞE; Ebru GÖKMEŞE; Muhammed IŞIKLAN ; Z., 1 - [N-(2-PRİDİL)AMİNOMETİLİDEN] -2( 1H)-NAFTALENON ’ UN ÇEŞİTLİ VOLTAMETRİK TEKNİKLERLE ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
881 Şerife TOKALIOĞLU; Şenol KARTAL; , PARK YERİ TOZ ÖRNEKLERİNDE ÜÇ FARKLI ARDIŞIK EKSTRAKSİYON YÖNTEMİ KULLANARAK METAL TÜRLEMESİ
882 Seydahmet ÇAY; Ahmet UYANIK; , FABRİKA ATIĞI ÇAYLARIN AĞIR METAL İYONLARININ UZAKLAŞTIRILMASINDA KULLANILMASI
883 Kenan DOST; George DAVIDSON; , CAPSAİCİN’İN PAKET KOLON SÜPERKRİTİKIL AKIŞKAN KROMATOGRAFİSİ ATMOSFERİK BASINÇ KİMYASAL İYONİZASYON / KÜTLE SPEKTROFOTOMETRİSİ İLE TAYİNİ
884 Mehmet AKYÜZ; Hasan ÇABUK; , 4- AMİNOANTİPİRİNİN QUATERNİZASYONU YE ANALİTİK UYGULAMALARI
885 Mehmet AKYÜZ, ÇEVREDEKİ PRİMER VE SEKONDER AMİNLERİN İYON ÇİFTİ EKSTRAKSİ YONU - GC / MS METODUYLA BELİRLENMESİ
886 İbrahim YILMAZ; Alaaddin ÇUKUROVALI; Nusret ÇOLAK;, TİYAZOL GRUBU İÇEREN BAZI SCHİFF BAZLARININ PROTONASYON YE Ni(II), Cu(II), Zn(II) KOMPLEKSLERİNİN KARARLILIK SABİTLERİNİN POTANSİYOMETRİK METOTLA TAYİNİ
887 Belgin İZGİ; Şeref GÜÇER; , VÜCUT SIVILARINDA GF- AAS İLE SELENYUM TAYİNİ VE GÖZLENEN ANALİTİK PROBLEMLER
888 Nuket KARTAL; Münevver SÖKMEN; Atalay SÖKMEN; Belc, FARKLI İŞLEMLERLE İZOLE EDİLEN BİTKİ EKSTRAKTLARININ ANTİOKSİDANT ÖZELLİĞİ YE KROMATOGRAFİK ANALİZLERİ
889 Süleyman KOÇAK; Şule AYÇAN; İbrahim ÇETİN; , BAZI REÇEL VE MEYVE SULARINDAKİ C-VİTAMİNİ VE AĞIR METALLERİN DİFERANSİYAL PULS POLAROGRAFİSİYLE YANYANA SAPTANMASI
890 Raif KURTARAN; Ece DÜZGÜN; Filİz ERCAN ; Orhan ATA, YENİ İKİ ÇEKİRDEKLİ İYONİK KOBALT(II) KOMPLEKSİ
891 İ.Murat PALABIYIK; Erdal DİNÇ; Feyyaz ONUR; , PSEUDOEFEDRİN HİDROKLORÜR VE İBUPROFEN’ İN BİR FARMASÖTİK PREPARATTA İKİNCİ TÜREV ORAN SPEKTROFOTOMETRİ VE KEMOMETRİK YÖNTEMLER KULLANILARAK AYNI ANDA MİKTAR TAYİNLERİ
892 Oya AYDIN; Ece KÖK; , YENİ BİR TİAZOLİL AZO BİLEŞİĞİ SENTEZİ VE KOMPLEKSLERİNİN İNCELENMESİ
893 S. AKIN; A.H.KILAVUZ; M. AKIN; , KAĞIT FABRİKASI ATIK SULARINDAKİ HİDROKSİLLİ AROMATİK BİLEŞİKLERİN BAZI POLİELEKTROLİT ÇÖZELTİLERİNE KARŞI DAVRANIŞLARININ UV-VIS VE IR SPEKTROMETRE TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ
894 Abdurrahman SENGÜL, BİR ATROPİZOMERİN DOĞAL AYRIŞMASI
895 Gülcemal YILDIZ, PDDA ÜZERİNDE NaCl ETKİSİNİN İNCELENMESİ
896 Sibel TUNC; Erol AYRANCI; , YENEBİLİR FİLMLERİN OKSİJEN YE SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ ÖLÇÜMLERİ VE FİLM UYGULANAN GIDALARDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLERİN ANALİZİ
897 Duygu EKİNCİ; Kani ZİLBEYAZ; Ferhan TÜMER; Ümit DE, OLİGOAMİNOTİYOFEN’İN ELEKTRONİK YE OPTİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
898 Ziya ALMAŞ; Güler SOMER; , ESER ARSENİK YE MOLİBDENİN, DİFERANSİYEL PULS POLAROGRAFİ METODU YARDIMI İLE, KATALİTİK HİDROJEN DALGASI KULLANILARAK TAYİNİ
899 Müşerref YERSEL; Aslı ERDEM; Ahmet E. EROĞLU; , SULARDAKİ İNORGANİK ARSENİK TÜRLERİNİN MİKROKOLONLU AKIŞA ENJEKSİYON SİSTEMİ İLE ÖN-DERİŞTİRİLMESİ VE HİDRÜR OLUŞTURMALI ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRİ İLE TAYİNİ
900 Ülkü ÜNAL; Güler SOMER; , KARNIB AHARDA BULUNAN ESER ELEMENTLERİN DİFERANSİYEL PULS POLAROGRAFİSİ İLE TAYİNİ
901 Ümmihan TASKOPARAN; Güler SOMER; , POLAROGRAFİK ÇALIŞMALARDA SELENİT İLE BAZI ESER ELEMENTLER ARASINDA GÖRÜLEN GİRİŞİM ETKİLERİ YE BUNLARIN GİDERİLMESİ
902 Nevin ÖZTEKÎN; Nilgün KOCATÜRK; F.Bedia ERİM BERKE, DENİZ SUYUNDA BROMÜR İYONUNUN KAFİLER ELEKTROFOREZ,YÖNTEMİ İLE TAYİNİ
903 Bilal YILMAZ; Yücel KADIOĞLU; , GEMCİTABİNE VE METABOLİTİNİN HPLC İLE TAYİNİ
904 Asiye ÖZAŞIK; Ahmet UYANIK; , TANİK ASİT KAPLI AKTİF KÖMÜR ÜZERİNDE BAZI AĞIR METALLERİN ADSORPSİY ONU
905 Mustafa Zafer ÖZEL; Antony CUFFORD; , SÜPER ISITILMIŞ SU İLE GÜL EKSTRAKSİYONU
906 Murat YOLCU; Mustafa TABAKÇI; Shahabuddin MEMON; M, YENİ KALİKS[4]AREN BİLEŞİKLERİNDE TEMEL TEŞKİL EDEN BÜTÜNÜYLE KATI-HAL PYC-MEMBRAN Ag+-SEÇİCİ ELEKTROTLAR
907 Songül ŞEN; Ahmet GÜLCE; Yavuz Sırrı AKTAŞ; Handan, ASETİLKOLİN TAYİNİ İÇİN GELİŞTİRİLEN YENİ BİR ENZİM ELEKTRODU
908 Aybüke İŞBİR; Ali Osman SOLAK; , VOLTAMETRİK METOTLARLA SULARDA BOR TAYİNİ
909 İclal BULUT; Semiha ÇAKIR; , SULU FAZDA SAKKARİN VE NİKOTİNAMİD İÇEREN Ni(II) / Cu(II) TEK VE KARIŞIK LİGANT KOMPLEKSLERİN SENTEZİ VE VOLTAMETRİK DAVRANIŞI
910 İbrahim IŞILDAK, İYON KROMATOGRAFİDE DETEKSİYON TEKNİKLERİ ve SEÇİCİ KONDÜKTOMETRİK DETEKSİYON
911 Arzu NAKIŞCI; Güler SOMER; Güler EKMEKÇİ; , DOĞAL ÖRNEKLERDE BULUNAN BAZI ESER ELEMENTLERİN TAYİNİNDE KARŞILAŞILAN KAYIPLAR VE BUNLARIN ÖNLENMESİ
912 Sıtkı BAYTAK; Ayla BALABAN; Birgül ERK; A.Rehber T, DEMİR, KROM, KOBALT YE KADMİYUMUN KOMPLEKS BİLEŞİKLERİ HALİNDE ADSORPSİYONLA ZENGİNLEŞTİRİLMESİNDE KOMPLEKSTİRİCİ OLARAK 2-PİRİDİN KARBALDEHİT TİYOSEMİKARBAZONUN KULLANILMASI
913 Sıtkı BAYTAK; A.Rehber TÜRKER; , DEMİR VE KOBALTIN SACCHAROMYCES CARLSBARGERSİS TUTTURULMUŞ AMBERLİT XAD-4 POLİMERİNDE ZENGİNLEŞTİRME ŞARTLARININ ARAŞTIRILMASI YE ALEVLİ ATOMİK ABSORBSİYON SPEKTROSKOPİSİ İLE TAYİNİ
914 Çakıl ERK, MAKROHALKALI ETERLERİN KATYONİK KOMPLEKS ÖZELLİKLERİNİN FLUORESANS SPEKTROSKOP! İLE İNCELEMESİ
915 Mustafa SOYLAK, OFF-LİNE VE ON-LİNE KATI FAZ ÖZÜTLEME ZENGİNLEŞTİRME YÖNTEMLERİ
916 Recep ZİYADANOĞULLARI; Işıl AYDIN; , ASFALTİT KÜLÜNDEN U, Ni, Mo VE V KAZANILMASINDA YENİ BİR. YÖNTEM
917 Bekir ÇETİNKAYA, N-HETEROKARBEN KOMPLEKSLERİ VE KATALİTİK UYGULAMALARI
918 Ahmet AKAR, KETONİK REÇİNELERDEN ÖZELLİKLİ POLİMERLER ÜRETİMİ
919 Yusuf YAĞCI, FOTOKİMYASAL POLİMERİZASYONDA SON GELİŞMELER YE GELECEKTEKİ YAKLAŞIMLAR
920 Saim ÖZKÂR, GEÇİŞ METAL NANOKÜMELERİ
921 Yüksel SARIKAYA, YÜKSEK TEKNOLOJİ SERAMİKLERİ
922 O. Yavuz ATAMAN; Deniz KORKMAZ; Oktay CANKUR; Güla, ATOMİK SPEKTROMETRİ YÖNTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YE EKONOMİK SEÇENEKLER
923 Ayhan S. DEMÎR, TOPOİZOMERAZI İNHİBİTÖRÜ TÜRÜNDE ANTİKANSER ETKİDE YENİ CAMPTOTHECİN TÜREVLERİ VE UYGULAMALARI
924 Gürol OKAY, BÜTENOLİTLERDEN KARBONHİDRATLARIM SENTEZİ İÇİN YENİ BİR YOL
925 Robert A. SHAWF, NEW DEVELOPMENTS IN PHOSPHAZENE CHEMISTRY
926 Bahattin M. BAYSAL, MAKROMOLEKÜL DİNAMİĞİ : YUMAK-GLOBÜL DÖNÜŞÜMLERİNİN BİYOKİMYASAL ÖNEMİ
927 Metin BALCI, KOBALT-TETRAFENİLPORFİN (Co(TPP) İLE ENDOPEROKSİTLERİN DÜZENLENME REAKSİYONLARI VE MEKANİSTİK İNCELEMELER
928 Yaşar GÖK, MAKROBİSİKLİK YE MAKROTRİSİKLİK GRUPLAR TAŞIYAN YENİ SINIF FTALOSİYANİNLERİN YE OKSİMLERİN SENTEZİ VE KAREKTERİZASYONU
929 Nurettin BALCIOĞLU, ORGANİK TEPKİME MEKANİZMALARININ HESAPSAL YÖNTEMLERLE . İNCELENMESİ
930 D.Max ROUNDHILL, COMPUTATİONAL INVESTİGATİONS ON HOST-GUEST ADDUCTS BETWEEN METALLOCALİXARENES AND SUBSTİTUTED DİBENZOTHİOPHENES
931 Özer BEKAROĞLU, TÜRKİYE'DE BAŞARILI BİLİMSEL ARAŞTIRMA NASIL YAPILABİLİR?
932 Richard McCREERY Ali Osman SOLAK Franklin ANARİBA , FROM ELECTROCHEMISTRY TO MOLECULAR ELECTRONICS

Toplam 932 adet kayıt bulundu.