Kongre Bildirileri
  XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Ege Üniversitesi, 30 Eylül - 4 Ekim 2005, Kuşadası
Sıra no Yazar Bildiri
PDF*
1 ATAMAN,O. Yavuz, ANALİTİK KİMYANIN TÜRKİYE VE DÜNYADA ÖNEMİ VE İMAJI
2 ZİYANDANOĞULLARI,Recep; AKGÜN,Abuzer; , MOLİBDENLİ FLUORİT CEVHERİNİN FLOTASYONUYLA ELDE EDİLEN KONSANTREDEN Mo, Cu, Zn ve Pb AYRILMASI
3 ÇELİKHAN,Hüseyin; AYDIN,Hasan; , SE(IV) ELEKTROKİMYASI BÖLÜM 1: SE(IV)’ÜN CV VOLTAMOGRAMLARININ YORUMLANMASI
4 ŞEN,Müberra; ÖZİLHAN,Selma; TOPTAN,Suna; EREN,Sami; SAĞLAM,Onursal; ÖZDEN,Tuncel; , HPLC/UV YÖNTEMİ İLE İNSAN PLAZMASINDA SEFAKLOR MİKTAR TAYİNİ
5 SALİH,Bekir; DÖKER,Serhat; DOĞAN,Mehmet; ZARAY,Gyula; ZENOBİ,Renato; , Pb(II) VE Ni(II) METAL İYON DERİŞİMLERİNİN BİYOFİLMLERİN ANA YAPILARI ÜZERİNE ETKİLERİNİN MALDI-MS İLE İNCELENMESİ
6 TÜTEM,Esma; ERSOY,Esin; , HİDROJEN PEROKSİT TAYİNİ İÇİN YENİ BİR SPEKTROFOTOMETRİK YÖNTEM
7 HENDEN,Emür; DENİZ,Tülin; YAYAYÜRÜK,Onur; ERDEM,NUR; , SULARDA ARSENİK BİLEŞİKLERİ VE ARITIM
8 SALİH,Bekir, YÜKSEK MOLEKÜL AĞIRLIKLI BİYOMOLEKÜL VE KOMPLEKSLERİNİN YENİ KÜTLE SPEKTROMETRİK TEKNİKLER İLE TAYİNLERİ
9 KARAKAŞ-YENİSOY,Serpil; GÖREN,C. Ahmet; BİLSEL,Mine; KARAKAŞ,Duran; BİLSEL,Gökhan; , SEBZELERDE (DOMATES, SALATALIK, BİBER) 16 ADET KALINTI KLORLU PESTİSİTİN GC-ECD TEKNİĞİ İLE TAYİN YÖNTEMİNİN VALİDASYONU
10 AKYÜZ,Mehmet; ATA,Şevket; , BİYOLOJİK SIVILARDAKİ ALİFATİK VE AROMATİK AMİNLERİN İYON ÇİFTİ EKSTRAKSİYONU VE GC-MS METODUYLA BELİRLENMESİ
11 ASLAN,Nazife; YÜCEL,Ülkü; İLİM,Murat; , KİRAZDAKİ PESTİSİT (MALATHİON) KALINTISININ YÜKSEK PERFORMANS SIVI KROMATOGRAFİSİ YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI
12 GÖREN,C. Ahmet; BİLSEL,Gökhan; BİLSEL,Mine; KARAKAŞ-YENİSOY,Serpil; KARAKAŞ,Duran; , KİMYASAL SAVAŞ GAZLARINA KARŞI KULLANILAN ATROPİN VE OBİDOKSİM OTOMATİK ENJEKTÖRLERİNİN BASİT VE HIZLI OLARAK ANALİZ EDİLMESİ
13 APAK,Reşat; GÜÇLÜ,Kubilay; ÖZYÜREK,Mustafa; KARADEMİR,Esin Saliha; , GIDA MADDELERİNDE TOPLAM ANTİOKSİDAN KAPASİTE TAYİN YÖNTEMLERİ ARASINDA ‘CUPRAC’ (BAKIR(II) İNDİRGEME KAPASİTESİ) YÖNTEMİNİN YERİ
14 YILDIRAN,Hüseyin; GÜLER,Doğan; SERT,Hakan; AYATA,Sevda; , BASİT VE EKONOMİK KOŞULLARDA ELEMENTEL BOR (AMORF VE KRİSTALİK) ÜRETİMİ
15 AGAYEVA,Marziye, (Fe¬3Sb2)1-XPbX KRİSTALLERİNİN FİZİKİ, KİMYASAL VE TERMODİNAMİK ÖZELLİKLERİ
16 AYDIN,Fırat; BAKIRDERE,Sezgin; MUŞKARA,Üftade; ATAMAN,O. Yavuz; , TÜRKİYE’DE YETİŞEN BAHARAT VE ŞİFALI OTLARDA ATOMİK SPEKTROMETRİYLE GEREKLİ VE ZEHİRLİ ELEMENTLERİN TAYİNİ
17 FIÇICIOĞLU,Fehmi, ANALİTİK KİMYA’DA KALİTE GÜVENCENİN ÖNEMİ
18 DOYURUM,Sabriye; ÇELİK,Ali; , PİRİNANIN Pb(II) VE Cd(II) İYONLARINI ADSORPLAMA PERFORMANSININ İNCELENMESİ
19 GÜNEŞ,Mehasin; TALAK,Melek; , AAS’nin YÜKSEK DERİŞİMLERDE KULLANIMINA AİT ENDÜSTRİYEL BİR ÖRNEK
20 ERGÜVEN,Burcu; AŞÇI,Bürge; SUNGUR,Sıdıka; , Cu(II) VE Fe(II)’NİN MORİN KOMPLEXİ HALİNDE ÖNZENGİNLEŞTİRMESİ VE AAS İLE MİKTAR TAYİNİ
21 KARTAL ARSLAN,Aslıhan; BULUNAZ,Vildan; DİVRİKLİ,Ümit; ELÇİ,Latif; , ŞARAP ÖRNEKLERİNDE ANTİMON TAYİNİ
22 SEYHAN,Serap; MERDİVAN,Melek; , FLORESANS BAZLI SORBENT KULLANILARAK BAZI GEÇİŞ METALLERİNİN TAYİNİ
23 ÖZTÜRK,Funda; DURMUŞ,Zehra; KILIÇ,Emine; KILIÇ,Esma; , BENZO[c]SİNNOLİN TÜREVİ YARDIMIYLA NİKEL TAYİNİ İÇİN SPEKTROFOTOMETRİK YÖNTEM GELİŞTİRİLMESİ
24 YILDIZ,Dilek; SARIKÜRKCÜ,Cengiz; ÇELİKKOLLU,Mustafa; SOLAK,M. Halil; , MUĞLA YÖRESİNDEN TOPLANAN BAZI YENİLEBİLİR MANTARLARIN ESER METAL MİKTARLARININ BELİRLENMESİ
25 YAYINTAŞ TONGUÇ,Özlem; YILMAZ,Selahattin; TÜRKOĞLU,Muhammet; KOYUNCU,Sermet; DİLGİN,Yusuf; , KOCABAŞ ÇAYI (BİGA, ÇANAKKALE ) ATIK SULARINDAKİ AĞIR METAL KİRLİLİĞİNİN FİZİKO-KİMYASAL PARAMETRELER İLE BİRLİKTE ICP-AES METODU İLE BELİRLENMESİ
26 YILMAZ,Selahattin; TÜRKOĞLU,Muhammet; ÇOLAKOĞLU ARIK,Fatma; YAYINTAŞ TONGUÇ,Özlem; KOYUNCU,Sermet; BAYCAN,Fatma; ÇAKIR,Fikret; , ATIK SULARDAKİ AĞIR METAL KİRLİLİĞİNİN, BİYOLOJİK VE FİZİKO-KİMYASAL AÇIDAN ÇEVRESEL ETKİSİNİN İNCELENMESİ
27 ERDEM,NUR; HENDEN,Emür; , BAKIR(II)’IN POLİVİNİL ALKOL(PVA) ÜZERİNE 1,5-DİFENİLKARBAZON TUTTURULARAK HAZIRLANMIŞ MİNİ KOLONDA AKIŞA ENJEKSİYON YÖNTEMİYLE HAT ÜSTÜ ÖNDERİŞTİRİLMESİ VE ALEVLİ AAS İLE TAYİNİ
28 TİRTOM,V. Nüket; HENDEN,Emür; , ORGANİK VE İNORGANİK CİVANIN YÜN İLE HAZIRLANMIŞ MİNİ KOLONDA AKIŞA ENJEKSİYON YÖNTEMİYLE HAT ÜSTÜ ÖNDERİŞTİRİLMESİ VE ATOMİK FLORESANS SPEKTROFOTOMETRİSİYLE TAYİNİ
29 ULU TATAR,Sevgi; SAĞLIK,Serap; , TİANEPTİN SODYUM’ UN NBD-CI İLE SPEKTROFLUORİMETRİK MİKTAR TAYİNİ
30 PEKCAN,Güzide; AKTAŞ,A. Hakan; , BAZI BENZOİK ASİT BİLEŞİKLERİNİN İYONLAŞMA SABİTLERİNİN SPEKTROFOTOMETRİK METOTLA TAYİNİ
31 AKTAŞ,A. Hakan; PEKCAN,Güzide; , BAZI ANTİ-İNFLAMMATORY İLAÇLARIN TETRABUTİLAMONYUM HİDROKSİT İLE SUSUZ ORTAMDA POTANSİYOMETRİK TİTRASYONLARI
32 ATAR,Necip; ERDOĞAN,Yunus; OLGUN,Asım; KALFA,Orhan Murat; ÖMEROĞLU,Çiğdem; , ALÜNİT MİNERALİNDEKİ ESER ELEMENTLERİN ICP-OES SPEKTROMETRESİ İLE TAYİNİ
33 TEKİN,Nalan; NAMLI,Hilmi; TURHAN,Onur; , ORGANİK ÇÖZÜCÜLERDE 1,3-İNDANDİONUN İNFRARED SPEKTRUMUNA ÇÖZÜCÜ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
34 KARA,Derya; TEKİN,Nalan; , KATI FAZ EKSTRAKSİYONU KULLANILARAK CİVANIN SPEKTROFOTOMETRİK YÖNTEMLE BELİRLENMESİ
35 YILDIZ,Sevinç; YENİGÜL,Berrin; ERÇAĞ,Ayşe; , YENİ SENTEZLENMİŞ SCHİFF BAZININ pH DUYAR OPTİK SENSOR OLARAK GELİŞTİRİLMESİ
36 ÖZYÜREK,Mustafa; GÜÇLÜ,Kubilay; KARADEMİR,Esin Saliha; APAK,Reşat; , BAZI MEYVE SULARINDA ‘CUPRAC YÖNTEMİ’ İLE TOPLAM ANTİOKSİDAN KAPASİTE TAYİNİ
37 AKSU,Özlem; DİV,Yasemin; BOZDOĞAN,Abdürrezzak; KUNT,GÖNÜL; , KLORHEKSİDİN HİDROKLORÜR VE LİDOKAİN HİDROKLORÜRÜN TÜREV SPEKTROFOTOMETRİK VE KEMOMETRİK YÖNTEMLERLE MİKTAR TAYİNİ
38 AKSU,Özlem; DİV,Yasemin; BOZDOĞAN,Abdürrezzak; KUNT,GÖNÜL; , TABLET PREPARATLARINDA PSÖDOEFEDRİN HİDROKLORÜR VE TRİPROLİDİN HİDROKLORÜRÜN KEMOMETRİK YÖNTEMLE MİKTAR TAYİNİ
39 KÜÇÜK,Murat; AKYÜZ,Emine; KARAOĞLAN,Şengül; KOLAYLI,Sevgi; YAYLI,Nurettin; OCAK,Ümmühan; , NAR (Punica granatum) MEYVESİNİN UÇUCU YAĞLARININ KİMYASAL BİLEŞENLERİ VE BİYOLOJİK AKTİVİTELERİ
40 ÖZDEMİR,Ayşe Daut; BAŞKAN,Selda; GÜNAYDIN,Keriman; BERKER,Bedia Erim; , RUMEX CRİSPUS BİTKİSİNDE AKTİF BİR ANTROKİNON TANIMLANMASI VE KAPİLER ELEKTROFOREZ YÖNTEMİ İLE TAYİNİ
41 UYSAL,Ülkü Dilek; TUNÇEL,Muzaffer; AKKAN,A. Ceren; , A CONVENTİONAL CAPİLLARY ELECTROPHORETİC METHOD FOR THE DETERMİNATİON OF CERTAİN WATER-SOLUBLE VİTAMİNS İN SOME PHARMACEUTİCAL PREPARATİONS
42 TUNÇEL,Muzaffer; UYSAL,Ülkü Dilek; ÇETİNER,Penpegül; , DETERMİNATION OF CERTAIN WATER-SOLUBLE VITAMINS IN YEAST WITHOUT ANY EXTRACTION BY CAPILLARY ELECTROPHORESIS
43 GÖLCÜ,Ayşegül, AMİLORİDE HİDROKLORÜRÜN Cu(II) İLE KOMPLEKSLEŞMESİNDEN HAREKETLE TABLETLERDE, İDRARDA VE SERUMDA SPEKTROFOTOMETRİK MİKTAR TAYİNİ
44 KESKİN,Tuba; ERTAŞ,Hasan; ERTAŞ,F. Nil; , BALDA KALINTI STREPTOMİSİN ANALİZİ
45 GÜVEN,Serap; TURAL,Hüseyin; ERTAŞ,Hasan; KESKİN,Tuba; , BALDA TETRASİKLİNLERİN HPLC YÖNTEMİ İLE TAYİNİ
46 ALKAN,Mahir; YILMAz,Zürriye; HOPA,Çiğdem; GÜLER,Halil; , HİDROTERMAL YÖNTEMLERLE KAOLİNİT’DEN ELDE EDİLEN ÜRÜNLERİN X-IŞINLARI DİFRAKSİYONU İLE İNCELENMESİ
47 GÜNDOĞDU,Ali; KOLAYLI,Sevgi; DURAN,Celal; KEMER,Barış; KONGUR,Nazlı; KÜÇÜK,Murat; ALP,Hakan; , ÇİÇEK VE KESTANE BALLARININ MİNERAL MİKTARLARI
48 GÜNDOĞDU,Ali; KEMER,Barış; UYGUR,Yaprak; KÜÇÜK,Ali; DURAN,Celal; KOLAYLI,Sevgi; , KIZILÇAM KABUĞUNUN KADMİYUM TUTMA ÖZELLİĞİ
49 ATAR,Necip; ERDOĞAN,Yunus; OLGUN,Asım; BÜYÜKKIDAN,Nurgün; KALFA,Orhan Murat; , KÜTAHYA SEYİTÖMER UÇUCU KÜLÜ ÜZERİNE BAZI AĞIR METALLERİN ADSORBSİYONUNUN İNCELENMESİ
50 GÜR,Meltem; GÖKÜSTÜN,Oya; SARI,Aysel; ÖLÇÜCÜ,Ali; , TİYOSEMİKARBAZON TÜREVLERİ VERİLEN TAVŞAN KARACİĞERLERİNDEKİ BAZI ESER ELEMENTLERİN ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROFOTOMETRESİ İLE TAYİNİ
51 GÖKÜSTÜN,Oya; ÖLÇÜCÜ,Ali; ÇİFTÇİ,Harun; SARI,Aysel; , ELAZIĞ YÖRESİNDE DOĞUŞTAN KALP RAHATSIZLIĞI OLAN ÇOCUKLARIN KAN SERUMLARINDAKİ BAKIR, ÇİNKO VE SELENYUM TAYİNİ
52 TUNUSOĞLU,Ö.; ZÜNBÜL,B.; SHAHWAN,T.; , Pb(II) İYONUNUN KALSİTLE ETKİLEŞİMİNİN AAS, XRPD, SEM/EDS, VE DRIFT TEKNİKLERİ İLE İNCELENMESİ
53 ÇOLAK,Hakan; SOYLAK,Mustafa; TÜZEN,Mustafa; TÜRKOĞLU,Orhan; ELÇİ,Latif; , BAZI HAZIR ÇORBALARIN AĞIR METAL İÇERİKLERİ
54 SOYLAK,Mustafa; ÇOLAK,Hakan; ÖNAL,Gökhan; TÜRKOĞLU,Orhan; DOGAN,Mehmet; , KAYSERİ’DE ÜRETİLEN BAZI KURUYEMİŞ ÖRNEKLERİNİN AĞIR METAL İÇERİKLERİ
55 KENDÜZLER,Erdal; TÜRKER,A.Rehber; YALÇINKAYA,Özcan; , AMBERLYST 36 İLE ZENGİNLEŞTİRİLDİKTEN SONRA ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRESİ İLE MANGAN TAYİNİ
56 BAYTAK,Sıtkı; TÜRKER,A.Rehber; , AMBERLİTE XAD-4 ÜZERİNE İMMOBİLİZE EDİLMİŞ SACCHAROMYCES CARLSBARGENSİS’İ KULLANARAK Cu(II), Zn(II) VE Ni(II)’NİN ZENGİNLEŞTİRME ŞARTLARININ ARAŞTIRILMASI VE ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROSKOPİSİ (FAAS) İLE TAYİNİ
57 PARLAYAN,Filiz; EANES,Ritchie; ÖZDEMİR,Durmuş; , BALİNA KARACİĞERİNDEKİ ELEMENTLERİN İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA ATOMİK EMİSYON SPEKTROMETRİSİ (ICP-AES) İLE ANALİZİNDE BİRLEŞİK ASİT VE TUZ ETKİSİNİN DÜZELTİLMESİ İÇİN TEMEL BİLEŞEN ANALİZİNİN (PCA) KULLANILMASI
58 DUMAN,Osman; AYRANCI,Erol; , BENZOİK ASİTİN SULU ÇÖZELTİDEN AKTİFLENMİŞ KARBON KUMAŞI ÜZERİNE ADSORPSİYONUNUN ANINDA TAKİBİ
59 DUMAN,Osman; AYRANCI,Erol; , FARKLI pH ORTAMLARINDA FENOL, HİDROKİNON VE m-KREZOL’ÜN AKTİFLENMİŞ KARBON KUMAŞI ÜZERİNE ADSORPSİYONU
60 ÖZER MEYANCI,Lale; AYDIN,Adnan; ÖZER,Metin; , SULFONAMİDLERİN AMİNO KOLONLARLA HPLC ANALİZİ
61 MÜLAZIMOĞLU DEMİR,Ayşen; MÜLAZIMOĞLU,Ender İbrahim; ÖZKAN,Erdal; , SUDA BULUNAN ESER MİKTARDAKİ BAKIR(II) VE ÇİNKO(II)’NİN 1-NİTROSO-2-NAFTOL İLE YÜKLENMİŞ DOWEX MWC-1 REÇİNESİ İLE ÖNDERİŞTİRME YAPILDIKTAN SONRA ICP-AES İLE TAYİNİ
62 SİDİM,Taliha; İŞCAN,Mehmet; , TRİTONX-100,TRİTONX-114 ve TRİTONX-405 SURFAKTANTLARININ SU/YAĞ SİSTEMİNDEKİ PARTİTİSYONU
63 ÖTER,Özlem; ERTEKİN,Kadriye; TOPKAYA,Derya; ALP,Serap; , MODİFİYE BROM TİMOL MAVİSİ İNDİKATÖRÜ DOPLANMIŞ İYONİK SIVI İLE GAZ HALDEKİ VE SUDA ÇÖZÜNMÜŞ CO2’in SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİ
64 ÖTER,Özlem; ERTEKİN,Kadriye; KILINÇASLAN,Rafet; ULUSOY,Mahmut; ÇETİNKAYA,Bekir; , YENİ SENTEZLENMİŞ D1 VE D2 LİGANDLARININ BAKIR VE DEMİR KATYONLARINA SPEKTROFLORİMETRİK YANITI
65 DEMİRBAĞ,Çağlar; ÖZDEMİR ARIÖZ,Filiz; , ANTİEPİLEPTİK KARBAMAZEPİN ADLI İLACIN Cu(II) İLE ETKİLEŞİMİNİN İNCELENMESİ
66 ÖTER,Özlem; ERTEKİN,Kadriye; DERİNKUYU,Sibel; YILDIZ,Sevinç; , ETİL SELÜLOZ MATRİKSE İMMOBİLİZE EDİLMİŞ MODİFİYE BROM TİMOL BLUE İNDİKATÖRÜ İLE GAZ HALDEKİ VE SUDA ÇÖZÜNMÜŞ CO2’İN SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİ
67 ÖZDEMİR,Neslihan; İSBİR,A. Aybüke; ÜSTÜNDAĞ,Zafer; ÖLMEZ,Öznur; KILIÇ,Emine; SOLAK,Ali Osman; , 2-AMİNOBENZO[c]SİNNOLİN 6-OKSİT İLE PLATİN VE CAMSI KARBON ELEKTROTLARIN ELEKTROKİMYASAL MODİFİKASYONU VE KARAKTERİZASYONU
68 YILMAZ,Nurdane; İSBİR,A. Aybüke; ÜSTÜNDAĞ,Zafer; SAĞLAM,Ertuğrul Gazi; YILMAZ,Hamza; SOLAK,Ali Osman; , BAZI DİTİYOFOSFİNATLARIN PLATİN ELEKTROT İLE ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
69 OKÇU,Füsun; KOÇAK,Süleyman; ERTAŞ,Hasan; ERTAŞ,F. Nil; , VOLTAMMETRİK YÖNTEMLE CHLORPYRIFOS TAYİNİ
70 YÜKSEK,Haydar; AKYILDIRIM,Onur; OCAK,Zafer; BAHÇECİ,Şule; ALKAN,Muzaffer; , 3-m-KLOROBENZİL-4-SUBSTİTUE-4,5-DİHİDRO-1H-1,2,4-TRİAZOL-5-ON TÜREVLERİNİN YARI NÖTRALİZASYON METODU İLE ASİTLİKLERİNİN TAYİNİ
71 ALKAN,Muzaffer; KAYALAR,M. Tolga; YÜKSEK,Haydar; OCAK,Zafer; TAĞIYEV,Babir; BAHÇECİ,Şule; , BAZI 1,2,4-TRİAZOL TÜREVLERİNİN POTANSİYOMETRİK TİTRASYONLARININ İNCELENMESİ
72 TAŞKOPARAN YILMAZ,Ümmihan; SOMER,Güler; , ÜZÜM PEKMEZİNDE BULUNAN BAZI ESER ELEMENTLERİN DİFFERANSİYEL PULS POLAROGRAFİSİ YÖNTEMİYLE MİKTARLARININ TAYİNİ
73 YILMAZ,Ümmihan; YILMAZ,Haşim; SOMER,Güler; ÜNAL,Halil İbrahim; , BAZI ESER ELEMENTLERİN ADSORPSİYON ÖZELLİKLERİNİN POLAROGRAFİK YÖNTEMLE İNCELENMESİ
74 GİRAY,Didem; GÖKÇEL,H. İsmet; ERTAŞ,F. Nil; TURAL,Hüseyin; , UV İLE BOZUNDURULMUŞ SİRKE ÖRNEKLERİNDE POTANSİYOMETRİK SIYIRMA YÖNTEMİ İLE AĞIR METAL ANALİZLERİ
75 ESENER,Hasan; ÇELİKHAN,Hüseyin; GÜNEY,Derya; AKSU,M.Levent; , 2,6-BİS(o-, m-, p-SÜBSTİTÜEFENİLAZO)-s-HİDRİNDASEN-1,3,5,7-TETRON BİLEŞİKLERİNİN REDOKS POTANSİYELLERİNİN BELİRLENMESİ VE SÜBSTİTÜENT ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
76 KARAPINAR,Nazan, BİFENİLGLİOKSİMLERİN POTANSİYOMETRİK TİTRASYON YÖNTEMİ İLE ASİTLİK SABİTLERİNİN TAYİNİ
77 KARAPINAR,Nazan; KABAY ERKAL,Nilgül; KARAPINAR,Emin; , GLİOKSİMLER İLE ÇEŞİTLİ METAL KATYONLARININ SIVI-SIVI EKSTRAKSİYONU
78 PAK,Faruk; SELİMOĞLU,Faysal; EKİNCİ,Duygu; TÜMER,Ferhan; DEMİR,Ümit; , 2-AMİNO-3-SİYANO-4-FENANTRANİLTİYOFEN'İN İKİ FARKLI İZOMERİNİN ELEKTROKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
79 MURAT,Ebru; YILMAZ,İbrahim; ÖZMEN,Habibe; ÇUKUROVALI,Alaaddin; , DİALDEHİT TÜREVİ SCHİFF BAZLARI KULLANARAK POTANSİYOMETRİK YÖNTEMLE ELEMENT ANALİZLERİ
80 POLAT,Fatih; MURAT,Ebru; ÖZMEN,Habibe; , SULARDA 4-(1-METİL-1-MEZİTİL SİKLOBÜTAN-3-İL)-2-AMİNOTİYAZOL KULLANILARAK SPEKTROFOTOMETRİK YÖNTEMLE NİTRİT TAYİNİ
81 KOÇAK,Süleyman; OKÇU,Füsun; TURAL,Hüseyin; ERTAŞ,F. Nil; , ALTIN FİLM ELEKTROTTA VOLTAMMETRİK İYODÜR TAYİNİNİN İNCELENMESİ
82 AYCAN,Şule; KOÇAK,Süleyman; ŞAHİN,Ayten; , ÇAY ATIKLARININ KURŞUN(II), BAKIR(II), KADMİYUM(II), ÇİNKO(II) KİRLİLİĞİNİ ADSORPLAMA KAPASİTESİNİN POLAROGRAFİK OLARAK İNCELENMESİ
83 DURSUN,Zekerya; TANİGUCHİ,Isao; , Pd Ad-METAL İLE MODİFİYE Au(100) VE Au(111) ELEKTROTLARIN D-GLİKOZUN ALKALİ ORTAMDA ELEKTROKATALİTİK YÜKSELTGENMESİNE UYGULANMASI
84 DURSUN,Zekerya; KILINÇ,Emrah; PELİT,Levent; , Ag VE Cu Ad-METALLER İLE MODİFİYE Au(111) ELEKTROTDA ASKORBİK ASİT VE DOPAMİNİN BİRARADA VOLTAMETRİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
85 ÇELİK,Esra; CANKURTARAN,Hüsnü; ÇOŞKUN YILMAZ,Naciye; YALÇIN MANAV,Sabiha; , MODİFİYE KARBON PASTA ELEKTRODU İLE BAZI AĞIR METAL İYONLARININ DİFERANSİYEL PULS ANODİK SIYIRMA VOLTAMETRİSİ İLE ESER ANALİZLERİ
86 ASLANOĞLU,Mehmet, PROFLAVİNE’NİN DNA İLE ETKİLEŞİMİNİN VOLTAMETRİK VE SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ
87 ÜRKMEZ,İpek; GÖKÇEL,H. İsmet; ERTAŞ,F. Nil; TURAL,Hüseyin; , VOLTAMMETRİ-SANTRİFÜJ EŞLEŞTİRİLMESİYLE ULTRADUYAR CIVA ANALİZİ
88 NECEFOĞLU,Hacali; GÖKÇE,Gültekin; YÜKSEK,Haydar; DEMİRCİ İNCE,Sevilay; DEMİREL,Ayça; KILIÇ,Esma; , BAZI 4-(2-HİDROKSİ-5-BROMOBENZİLİDENAMİNO)-4,5-DİHİDRO-1,2,4-TRİAZOL-5-ON TÜREVLERİNİN ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
89 DEMİREL,Ayça; DURMUŞ,Zehra; YILMAZ,İbrahim; ÇUKUROVALI,Alaaddin; KILIÇ,Esma; , BAZI HİDRAZONLARIN ASILI CIVA ELEKTROTTA ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
90 ZEYBEK,Bülent; DURMUŞ,Zehra; GÜLBAŞ TEKİNER,Betül; ŞENER AKI,Esin; YALÇIN,İsmail; KILIÇ,Esma; , BAZI BENZOKSAZOL TÜREVLERİNİN ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
91 ALPAT KILINÇ,Sibel; ALPAT,Şenol; YÜKSEL,Ümran; AKÇAY,Hüsamettin; , BAKIR (II) VE KURŞUN (II) İYONLARININ YAN YANA VOLTAMMETRİK ANALİZİ İÇİN YÖNTEM OPTİMİZASYONU
92 ALPAT KILINÇ,Sibel; ALPAT,Şenol; YÜKSEL,Ümran; , ZEOLİT MODİFİYE ELEKTROT İLE NİKEL(II) İYONUNUN DOĞRUDAN VOLTAMMETRİK TAYİNİ
93 YALÇIN,M.Gürhan; ÜÇGÜN,Fatih; İLHAN,Semiha; , SU KALİTE TESBİTİNDEYAPAY SİNİR AĞLARI MODELLEMESİ
94 ÖZ,Sevi; YÜZER,Devrim; ATAKOL,Orhan; , HİDROJEN FOSFAT ANYONUNA DUYARLI İYON SEÇİCİ ELEKTROT GELİŞTİRİLMESİ
95 KALAYCI,Şükrü; SOMER,Güler; UZUN,Demet; , ÇAYDAKİ ESER ELEMENTLERİN DİFERANSİYEL PULS POLAROGRAFİ İLE TAYİNİ İÇİN YÖNTEM GELİŞTİRİLMESİ
96 KALAYCI,Şükrü; SOMER,Güler; UZUN,Demet; , ISPANAKTAKİ ESER ELEMENTLERİN DİFERANSİYEL PULS POLAROGRAFİSİ İLE TAYİNİ İÇİN YÖNTEM GELİŞTİRİLMESİ
97 NAKIŞCI,Arzu; SOMER,Güler; YILMAZ,İncegül; , TÜRK RAKISINDA BULUNAN ESER ELEMENTLERİN DİFERANSİYEL PULS POLAROGRAFİSİ İLE TAYİNİ
98 KENDÜZLER ÖZBEK,Neslihan; SOMER,Güler; , SELENATIN VE SELENİTİN DİFERANSİYEL PULS POLAROGRAFİSİ KULLANILARAK TAYİNİNDE BROMÜRÜN İNDİRGEN ETKİSİNİN İNCELENMESİ
99 ŞAHİN,İbrahim; NAKİBOĞLU,Nuri; , KATODİK SIYIRMA VOLTAMMETRİSİ İLE DOLAYLI BOR TAYİNİ
100 DEMİR,Pınar; YENİGÜL,Berrin; , ELEKTROPOLİMERİZASYONLA MODİFİYE ELEKTROTLARLA KİMİ METAL İYONLARIN VOLTAMETRİK TAYİNİ
101 SADIKOĞLU,Murat; ÇEKİRDEK,Pınar; SOLAK,Ali Osman; , 5-NİTROSALİSİLİDEN FENEZONUN CAMSI KARBON VE MODİFİYE CAMSI KARBON ELEKTROTLARDAKİ ELEKTROKİMYASAL İNDİRGENMESİ
102 SADIKOĞLU,Murat; ÇEKİRDEK,Pınar; SOLAK,Ali Osman; ÖLMEZ,Öznur; KILIÇ,Emine; , BENZO[c]SİNNOLİN N-OKSİT İLE CAMSI KARBON ELEKTRODUN MODİFİKASYONU VE DİOKSİJENİN ELEKTROKİMYASAL İNDİRGENMESİ
103 DEMİRCİ İNCE,Sevilay; YÜKSEK,Haydar; OCAK,Zafer; AKYILDIRIM,Onur; , BAZI HETEROSİKLİK SCHİFF BAZLARININ SUSUZ ORTAMDAKİ ASİTLİK SABİTLERİ
104 KALENDER,Deniz; YENİGÜL,Berrin; , Cr+3 VARLIĞINDA Cr+6’NIN DUYAR TAYİNİNE İLİŞKİN VOLTAMETRİK YÖNTEM GELİŞTİRİLMESİ, DERİ VE ÇEVRE ÖRNEKLERİNE UYGULANMASI
105 YEMİŞ,Fadim; YENİGÜL,Berrin; ERÇAĞ,Ayşe; , YENİ SENTEZLENMİŞ BİR SCHİFF BAZINA DAYALI OPTİK pH SENSÖRÜ GELİŞTİRİLMESİ
106 YAĞMUR,Sultan; YILMAZ,Selahattin; DİLGİN,Yusuf; ÖZKAN,Sibel; USLU,Bengi; , FAMOTİDİN ’İN ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞI VE İLAÇLARDA VOLTAMETRİK YÖNTEM İLE TAYİNİ
107 HASKILIÇ,Gül; YILMAZ,Selahattin; DİLGİN,Yusuf; ÖZKAN,Sibel; USLU,Bengi; , VOLTAMETRİK METOTLAR İLE ASİKLOVİR’İN İLAÇLARDA TAYİNİ
108 ALANYALIOĞLU,Murat; ERDOĞAN,İbrahim; ÖZNÜLÜLER,Tuba; ŞİŞMAN,İlkay; DEMİR,Ümit; , PbS İNCE FİLMLERİNİN Au(111) TEK KRİSTAL ELEKTROTLAR ÜZERİNDE ELEKTROKİMYASAL SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
109 AKYÜZ,Mehmet; AYDIN,Bahar; ATA,Şevket; , ET VE ET ÜRÜNLERİNDEKİ ALİFATİK VE AROMATİK AMİNLERİN BELİRLENMESİ
110 OCAK,Ümmühan; KÜÇÜK,Murat; KOLAYLI,Sevgi; KARAOĞLU,Şengül; YAYLI,Nurettin; YEŞİL,Ezgi; OCAK,Mirac; , Papaver lateritium BİTKİSİNİN BİYOLOJİK AKTİVİTELERİ
111 KÜÇÜK,Murat; KOLAYLI,Sevgi; OCAK,Ümmühan; KARAOĞLU,Şengül; CENGİZ,Mine; ÖZÇAVDAR,Esra; YILDIRIM,Ayşegül; KEMER,Barış; , KESTANE VE YAYLA BALLARININ KARŞILAŞTIRMALI GC-MS ANALİZİ
112 ŞAHİN,Mutlu; ÖZCAN,Adnan; , SEPİYOLİT ÜZERİNE NİTRAT ADSORPSİYONUNUN İYON KROMATOGRAFİSİ İLE KANTİTATİF OLARAK BELİRLENMESİ
113 GÖK,Cem; SEYHAN,Serap; MERDİVAN,Melek; , Ce(III) İYONUNUN SULU ÇÖZELTİDEN AYRILMASI VE ZENGİNLEŞTİRİLMESİNDE FAKTORİYEL DİZAYN UYGULAMASI
114 ERDOĞAN,Selma; ÖZMER,Sema; GÖDE,Fethiye; PEHLİVAN,Erol; ARSLAN,Gülçin; , SULU ÇÖZELTİLERDEN Zn(II) VE Cd(II) İYONLARININ UZAKLAŞTIRILMASI
115 ÖZMERT,Sema; ERDOĞAN,Selma; GÖDE,Fethiye; YAVUZ,Mustafa; , POMZA İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN Cr(III) VE Cr(VI) İYONLARININ ADSORPSİYONU
116 ZORLU,Ülkem; CİNİ,Nejla; TULUN,Tülay; , AĞIR METALLERİN GİDERİLMESİNE BİR ÇÖZÜM OLARAK TÜF
117 ALP,Hakan; OCAK,Ümmühan; OCAK,Mirac; MISIR,M.Nedim; , 14 ÜYELİ N2S2 MAKROSİKLİK LİGANDIN SENTEZİ VE ÇEŞİTLİ METAL KATYONLARIYLA ÇÖZÜCÜ EKSTRAKSİYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
118 ALP,Hakan; OCAK,Ümmühan; OCAK,Mirac; MISIR,M.Nedim; , AZOT-KÜKÜRT KARIŞIK DONÖR GRUPLARI TAŞIYAN 16 ÜYELİ MAKROSİKLİK LİGAND SENTEZİ VE ANALİTİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
119 BİRLİK,Ebru; GEDİKBEY,Tevfik; , ÇAPRAZ BAĞLI KİTOSAN-SÜKSİNAT PARTİKÜLLERİNİN ÜRETİMİ VE SENTETİK SULARDAN AĞIR METALLERİN UZAKLAŞTIRILMASINDA KULLANIMI
120 DOST,Kenan; GÖRDÜ,Yunus Emre; KESKİN,Erdoğan; , SULU ORTAMDAKİ İNORGANİK ARSENİK BİLEŞİKLERİNİN TÜRLENDİRİLMESİ
121 GELENOĞLU,Murat; OKUR,Serkan; SOYSAL,Levent; ŞATIROĞLU,Nuray; BEKTAŞ,Sema; , CİBACRON BLUE F3GA İMMOBİLİZE EDİLMİŞ POLİETİLEN GLİKOL METAKRİLAT JEL TANECİKLERLE SULU ÇÖZELTİDEN Cr(III) UZAKLAŞTIRILMASI
122 ÖZEL,Zafer Mustafa; GÖGÜŞ,Fahrettin; LEWİS,C.Alastair; , DOĞRUDAN ISISAL DESORPSİYON YÖNTEMİ İLE UÇUCU MADDELERİN İKİ BOYUTLU GCxGC-TOF/MS İLE KAREKTERİZASYONU
123 ÇITAK,Demirhan; AKDOĞAN ARDAĞ,Hatice; ÖZEL,Zafer Mustafa; , ZEYTİN YAĞI VE PİRİNA YAĞINDAKİ BaP KİRLİLİĞİNİN HPLC İLE TESPİTİ
124 SAYDUT,Abdurrahman; DÜZ,M.Zahir; TONBUL,Yalçın; HAMAMCI,Candan; , ASFALTİTLERİN PİROLİZİ İLE ELDE EDİLEN SIVI YAKIT ÜRÜNLERİNİN KOLON KROMOTOGRAFİSİ İLE KARAKTERİZASYONU
125 TONBUL,Yalçın; SAYDUT,Abdurrahman; DÜZ,M.Zahir; ERDOĞAN,Sait; HAMAMCI,Candan; , HAVA OKSİDASYONUNDAN SONRA KİMYASAL YÖNTEMLERLE BİTÜMLÜ ŞİSTLERDEN TEMİZ YAKIT ELDESİ
126 ÖZCAN,Adnan; ÖZCAN,A.Safa; , ASİT KIRMIZISI 57 (AK57) TEKSTİL BOYASININ ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNÜN SÜPERKRİTİK KARBON DİOKSİT ORTAMINDA BELİRLENMESİ
127 ZİYANDANOĞLULARI,Berrin; TEMEL,Hamdi; CEVİZİÇİ,Deniz; İLHAN,Salih; , DÖRT DİŞLİ YENİ SCHİFF BAZI N,N’-BİS(SALİSİLALDEHİDEN) -1,4-BİS(m-AMİNOFENOKSİ)BUTAN SENTEZİ VE BAZI METALLERİN EKSTRAKSİYONUNDA UYGULANMASI
128 ZİYANDANOĞLULARI,Berrin; TEMEL,Hamdi; CEVİZİÇİ,Deniz; TEĞİN,İbrahim; , ŞELATLAŞTIRICI OLARAK N-N’-BİS(2-HİDROKSİNAFTALİN–1- KARBALDEHİDEN) -1,3-BİS(o-AMİNOFENOKSİ)PROPAN SENTEZİ VE BAZI İKİ DEĞERLİ KATYONLARIN EKSTRAKSİYONU
129 ZİYANDANOĞLULARI,Berrin; TEMEL,Hamdi; CEVİZİÇİ,Deniz; GÜZEL,Remziye; , BAZI METAL KATYONLARININ N-N’-BİS(2-HİDROKSİNAFTALİN–1- KARBALDEHİDEN) -1,3-BİS(p-AMİNOFENOKSİ)PROPAN SENTEZİ İLE ÇÖZÜCÜ EKSTRAKSİYONU
130 ŞENTÜRK,H.Basri; GÜNDOĞDU,Ali; DURAN,Celal; BULUT,Volkan Numan; TÜFEKÇİ,Mehmet; , ALTIN’IN DİETİLDİTİYOKARBAMAT İLE KOMPLEKSLEŞTİRİLDİKTEN SONRA XAD–2000 REÇİNESİNDE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
131 ARDA,M.; ALTUNTAŞOĞLU,Ö.; SOLAK,Ö.; KABAY,N.; YÜKSEL,M.; TROCHİMCZUK,A.; STREAT,M.; , ALIQUAT 336 EMDİRİLMİŞ XAD-4 REÇİNELERİYLE SULUÇÖZELTİLERDEN Cr(VI) İYONLARININ GİDERİLMESİNDE KLORÜR VE SÜLFAT İYONLARININ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
132 SAMATYA,S.; KABAY,N.; YÜKSEL,Ü.; ARDA,M.; YÜKSEL,M.; , SULARDAN NİTRATIN İYON DEĞİŞTİRME YÖNTEMİ İLE GİDERİLMESİ
133 KABAY,N.; SAMATYA,S.; ARAR,Ö.; YÜKSEL,Ü.; ARDA,M.; YÜKSEL,M.; , SULARDAN NİTRATIN ELEKTRODİYALİZ YÖNTEMİ İLE GİDERİLMESİ
134 GÜLBAKAN,Basri; UZUN,Cengiz; Olgun; Güven; SALİH,Bekir; , POLİ(STİREN-DİVİNİLBENZEN) MİKROKÜRELERİNİN NH2, 8HQ VE COOH İLE MODİFİKASYONU VE AĞIR METALLERİN KATI FAZ EKSTRAKSİYONU İÇİN KULLANIMI
135 YALINCA,Zülal; SEMSARİLAR,Mona; YILMAZ,Elvan; YILMAZ,Osman; BENGİSU,Murat; , KİTOSAN BONCUKLAR ÜZERİNE DEMİR(III) İYONU YÜZERİLMESİ
136 SEZER,Kenan; İBAR,Hilmi; , TRAKYA BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL TEKSTİL ATIKSULARINDA VE SEDİMENTLERİNDE HPLC İLE NON-İYONİK SURFAKTANTLARIN TAYİNİ
137 ŞENLİ,Eray; ÖZCAN,Deniz; GÜZEL,Bilgehan; , KARA HAVUÇDA BULUNAN ANTHOSİYANİN MİKTARLARI VE TÜRLERİNİN ŞALGAM SUYU RENGİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELEMESİ
138 TİLKAN,Ezel; BALCI,Ahmet; , POLİKLORLU FENOLİK BİLEŞİKLER VE ÇEVRESEL ETKİLERİ
139 ACİK,Müge; SONMEZ,Gürsel; , YÜKSEK YÜZEY ALANLI, İLETKEN, NANO BOYUTLU POLİPİROL NANO-AĞLARI
140 YILMAZ,Selahattin; ÖZCAN,Hasan; BAYCAN,Fatma; , TRUVA BÖLGESİNDEKİ SULARDA AKTİF KLOR DİOKSİT MİKTARININ BELİRLENMESİ VE ÇEVREYE ETKİSİ
141 GEDİKBEY,Tevfik; TUNALI,Sibel; TETİMOĞLU,Yasemin; , AKTİVASYON YÖNTEMLERİNİN MİHALIÇÇIK KİLİNİN KATYON DEĞİŞİM KAPASİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
142 ERGUN,Ümit; NALÇACI,Adil; ÖNEN,Ece; ATAKOL,Orhan; , DİŞ DOLGU KOMPOZİTLERİNDE POLİMERLEŞMEMİŞ MONOMERLERİN IR SPEKTROSKOPİSİYLE BELİRLENMESİ
143 İZGİ,Belgin; GÜÇER,Şeref; , TEKSTİL ATIK SULARININ ARITILMASINDA UYGULANAN ANALİTİK YÖNTEMLER
144 CAVADOV,Neriman, KİRLENMİŞ SONDAJ SULARININ TEMİZLENMESİ VE BU SULARDAN YARARLANILMASI
145 DUMANLI GÜMRAH,Ahu; SAKİNTUNA,Billur; YÜRÜM,Yuda; , KÖMÜR-BİYOKÜTLE BERABER OKSİDASYONU: OKSİDASYON ÖZELLİKLERİNİN KARAKTERİZASYONU, YANMA GAZLARININ PROFİLİ VE YANMA SONRASI OLUŞAN KÜLÜN ÖZELLİKLERİ
146 KAYMAN,M.Berrin; DOĞAN,Adil; BAYCAN,Fatma; YILMAZ,Selahattin; , AKKÖY YÖRESİ (EZİNE, ÇANAKKALE) FIRIN CURUFLARININ, BOR BİLEŞİKLERİ İLE PİŞMİŞ TOPRAK ÜZERİNDEKİ RENKLENDİRME UYGULAMALARI
147 ARSLAN,Aslı; AŞÇI,Bürge; ALPDOĞAN,Güzin; , Fe(III),Ni(II),Co(II),Cu(II) NİN SALİSİLALDEHİT BENZOİL HİDRAZON KOMPLEXİ HALİNDE KATI FAZ EXTRAKSİYONU
148 DOST,Kenan; TOKUL,Özge; , DOĞAL ÜRÜNLERDE FİTİK ASİT (INOSITOL HEGZA FOSFORİK ASİT) ANALİZLERİ
149 YETER,T.Oya; ÇUBUK,Soner; AYDIN,Adnan; , İNSAN KANINDA MDMA’NIN (3,4 METİLENDİOKSİMETAMFETAMİN) GC-MS İLE BELİRLENMESİ
150 ULUSOY,Seyhan; ŞEN,Songül; , ANNE SÜTÜNDE TOKOFEROL İZOMERLERİNİN NORMAL FAZ SIVI KROMATOGRAFİ YÖNTEMİ İLE TAYİNİ
151 ULUSOY,Seyhan; ŞEN,Songül; , YAĞ ASİTLERİ ANALİZİ İÇİN YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİ YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ
152 ÖZ,Eda; ÖZİLHAN,Selma; TOPTAN,Suna; EREN,Sami; GÜNEY,Funda; ÖZDEN,Tuncel; , HPLC/UV YÖNTEMİ İLE İNSAN PLAZMASINDA MELOKSİKAM MİKTAR TAYİNİ
153 ŞEN,Songül; ULUSOY,Seyhan; , SIVI KROMATOGRAFİ YÖNTEMİ İLE İNSAN SERUM VE DOKU NUMUNELERİNDE MALONDİALDEHİT ANALİZİ
154 AYDOĞMUŞ,Zeynep; TOPÇU,Gülaçtı; , Gracilaria verrucosa’NIN KİMYASAL BİLEŞENLERİNİN İNCELENMESİ
155 ÖZTÜRK,Pembe; ERTAŞ,Hasan; ERTAŞ,F. Nil; , ALKOL KARIŞIMLARININ HS-GC-FID TEKNİĞİ İLE ANALİZİNDE KEMOMETRİK YAKLAŞIM
156 KULA,İbrahim; UĞURLU,Mehmet; ÇELİK,Ali; TUNÇAY,Zehra; , PİRİNADAN ELDE EDİLEN AKTİF KARBON İLE Cd(II) İYONLARININ SULU ÇÖZELTİDEN GİDERİMİ
157 SEKİ,Yoldaş; KARAHAN,Senem; YURDAKOÇ,Mürüvvet; YURDAKOÇ,Kadir; , SİRAL 5, SİRAL 40 VE SİRAL 80 KULLANARAK SULU ÇÖZELTİDEN BOR UZAKLAŞTIRILMASI
158 GÜMGÜM,Bahattin; KILIÇ,Ahmet; BAYSAL,Akın; DURAP,Feyyaz; , DİYARBAKIR YÖRESİNDE TAHIL ve TOPRAKTAKİ BAZI PESTİSİT KALINTILARININ KALİTATİF İNCELENMESİ
159 IŞILDAK,Ömer; TÜRKEKUL,İbrahim; ELMASTAŞ,Mahfuz; , TOKAT YÖRESİNDE YETİŞEN YENEBİLİR YABANİ MANTARLARDA AĞIR METAL BİRİKİMİ
160 TURHAN,Kadir; AKÇİN,Göksel; , SULU ÇÖZELTİLERDEKİ Zn(II)’NİN FARKLI BİYOSORBENTLER KULLANILARAK UZAKLAŞTIRILMASI
161 AKDOĞAN,Abdullah; DİVRİKLİ,Ümit; ELÇİ,Latif; , DENİZLİ İL MERKEZİNDEN TOPLANAN SOKAK TOZLARINDA AĞIR METAL TAYİNLERİ
162 ZİYANDAOĞULLARI,Recep; DOLAK,İbrahim; , PİRİT KULLANILARAK SULU ÇÖZELTİLERDE Cr(VI) İNDİRGENMESİ
163 GÜREL,Aslı; HIZAL,Jülide; ÖZTEKİN,Nevin; BERKER,Erim Bedia; , KAPİLER ELEKTROFOREZ YÖNTEMİ İLE AMİNO ASİT ETKİLEŞİMİNE DAYANARAK KARBOHİDRAT AYIRIMI VE TAYİNİ
164 HIZAL,Jülide, FELDSPAT ÜZERİNDE Cd(II) ADSORPSİYONUNUN MODELLENMESİ
165 ERDOĞAN,Yunus, TÜRKİYE BOR KAYNAKLARININ ÖNEMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
166 ASMAFİLİZ,Nuran; İLTER,Elif Ece; IŞIKLAN,Muhammet; KILIÇ,Zeynep; TERCAN,Barış; HÖKELEK,Tuncer; BÜYÜKGÜNGÖR,Orhan; , DİTOPİK dispiro-KRİPTA-FOSFAZEN BİLEŞİKLERİ
167 ZAHMAKIRAN,Mehmet; ÖZKAR,Saim; , RUTENYUM(0) NANOKÜMELERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE SODYUM BORHİDRÜRÜN HİDROLİZİNDEKİ KATALİTİK ETKİNLİĞİ
168 YILMAZ,İsmail; GÜREK,Ayşegül; AHSEN,Vefa; , TİYOALKİL GRUPLARI İÇEREN FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ, ELEKTROKİMYASALVE SPEKTROELEKTOKİMYASAL DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
169 İBİŞOĞLU,Hanife; ÜN,İlker; AĞAÇ,Hakan; COLES,J.Simon; HURSTHOUSE,B.Michael; EATON,Robert; DAVİES,B.David; KILIÇ,Adem; SHAW,A.Robert; , SPİRO-CİS-ANSA KÖPRÜLÜ SPERMİDİN TÜREVİ SİKLOFOSFAZENLERİN 1,3-PROPANDİOL İZOMERLERİ
170 BİLGE,Selen; DEMİRİZ,Şemsay; ÖZGÜÇ,Bilgehan; İŞLER,Hikmet; HAYVALI,Mustafa; KILIÇ,Zeynep; TERCAN,Barış; ÇAYLAK,Nagihan; HÖKELEK,Tuncer; , FOSFAZA TAÇ ETER (PNP-PİVOT) TÜREVLERİNDE DÖRT MERKEZLİ (TRIFURCATE) HİDROJEN BAĞLARI
171 DEMİRİZ,Şemsay; BİLGE,Selen; KILIÇ,Zeynep; TERCAN,Barış; ÇAYLAK,Nagihan; HÖKELEK,Tuncer; , FOSFAZA TAÇ ETER (PNP-PİVOT) TÜREVLERİNDE DÖRT MERKEZLİ (TRIFURCATE) HİDROJEN BAĞLARI
172 HACEVİLİOĞLU,Ferda; COLES,J.Simon; EATON,Robert; DAVİES,B.David; KILIÇ,Adem; SHAW,A.Robert; , DENDRİMERİK FOSFAZENLERİN SENTEZİ
173 USLU,Aylin, TRANS-2,4-BISDIBENZILAMINOSIKLOTRIFOSFAZENIN PROLIDIN ILE AMINOLIZ REAKSIYONUNDA SN1 MEKANIZMASI
174 RAHİMOVA,M.Valida; AGAPASHAYEVA,M.Sevinj; , GROWING OF MONOCRYSTALS FROM THE SPHERE OF SOLID SOLUTIONS
175 GELİR,Ali; YILMAZ,İsmail; YILMAZ,Yaşar; , PİRANİN-FTALONİTRİL REAKSİYONU, FTALOSİYANİN OLUŞUMU VE FLORESANS SPEKTROSKOPİSİ YÖNTEMİNİN REAKSİYON TAKİBİNDE KULLANILMASI
176 KARADAĞ,Ahmet; ŞENOCAK,Ayşegül; ÖNAL,İbrahim; BULUT,Ahmet; ŞEKERCİ,Mehmet; , YENİ SİYANO KÖPRÜLÜ POLİMERİK KOMPLEKSLERİN SENTEZİ, SPEKTROSKOPİK, TERMİK ÖZELLİKLERİ VE KRİSTAL YAPILARININ İNCELENMESİ
177 BEŞLİ,Serap; COLES,J.Simon; DAVİES,B.David; HURSTHOUSE,B.Michael; KILIÇ,Adem; SHAW,A.Robert; , SİKLOTRİFOSFAZATRİEN BİLEŞİKLERİNDE SPİRO-ANSA DÖNÜŞÜMÜ
178 İLTER,Elif Ece; ASMAFİLİZ,Nuran; KILIÇ,Zeynep; HÖKELEK,Tuncer; BÜYÜKGÜNGÖR,Orhan; , DİBENZO-DİAZA-TAÇ ETER LİGANDLARI VE ÇEŞİTLİ GEÇİŞ METALLERİYLE OLAN KOMPLEKSLERİ
179 BAYRAM,Ercan; ÖZKAR,Saim; , PENTAKARBONİLBİS(TRİMETİLSİLİL)ETİNTUNGSTEN(0) KOMPLEKSİNİN TRİFENİLBİZMUTİN İLE YERDEĞİŞTİRME KİNETİĞİ
180 KOÇAK,F.Sanem; KAVAKLI,Cüneyt; AKYOL,Ceyhun; ÖZKAR,Saim; , DİFERROSENİLETİLENDİİMİN GRUP 6 METAL KARBONİL KOMPLEKSLERİ: SENTEZİ VE YAPISAL İNCELENMESİ
181 KANİ,İbrahim; YILMAZ,Filiz; , SÜPERKRİTİK KARBONDİOKSİT ORTAMDA Pd(II) KATALİZÖRÜ İLE OLEFİN HİDROGENASYONU
182 KASUMOV,T.Veli; ÖZTÜRK,Ali İhsan; , BİS(N-ADAMANTANİL-3,5-tBu2-SALİSİLALDİMİNATO)Cu (II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, MANYETO-SPEKTRAL KARAKTERİZASYONU VE OKSİDASİYONU
183 KASUMOV,T.Veli; ÖZTÜRK,Ali İhsan; , Dİ-METİLANİLİN TÜREVLERİ VE o-VANİLİN BAZINDA BİS(SALİSİLALDİMİNAT)Cu KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, SPEKTRAL, MANYETİK VE OKSİTLEŞME ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
184 GÜNYAR,A.; SÖZÜER-TOPALOĞLU,I.; , [MoTp*(O)Cl](?-O)[MoTp*(Cl)(?NC6H4OMe)] BİLEŞİĞİNİN SENTEZİ VE KRİSTAL YAPISI
185 KAHOUL,A.; HAMMOUCHE,A.; , EFFECT OF THE SURFACE COMPOSITION ON ELECTROCHEMICAL ACTIVITY TOWARDS OXYGEN REDUCTION OF La1-xCaxCoO3 PEROVSKITE-TYPE OXIDES IN ALKALINE MEDIUM
186 ÇİL,Erol; ARSLAN,Mustafa; GÖRGÜLÜ,A.Orhan; , HEKZAKİS{4-[(HİDROKSİİMİNO)METİL]FENOKSİ}SİKLOTRİFOSFAZEN’İN BENZİL KLORÜR İLE REAKSİYONU
187 ÇİL,Erol; ARSLAN,Mustafa; GÖRGÜLÜ,A.Orhan; , HEKZAKİS(4-FORMİLFENOKSİ)SİKLOTRİFOSFAZEN’İN OKSİM TÜREVLERİ
188 COŞKUN,Ahmet; BİNGÖL,Haluk; KAYA,Baştürk; AKGEMCİ,E. Güler; ATALAY,Tevfik; , 4'-MORFOLİNOASETOFENON-TİYOSEMİKARBAZONUN Ni(II) VE Cu(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, ELEKTROKİMYASAL VE ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
189 BİNGÖL,Haluk; COŞKUN,Ahmet; KAYA,Baştürk; AKGEMCİ,E. Güler; ATALAY,Tevfik; , 4'-MORFOLİNOASETOFENON-4-FENİL-3-TİYOSEMİKARBAZONUN Ni(II) VE Cu(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, ELEKTROKİMYASAL VE ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
190 BULDAĞ,Ayşegül; BAYSAL,Akın; DURAP,Feyyaz; AKBA,Osman; TONBUL,Yalçın; GÜMGÜM,Bahattin; , HETEROPOLİDENTAT SCHIFF BAZI VE NADİR TOPRAK ELEMENTİ KOMPLEKSLERİNİN HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU
191 ERDOĞMUŞ,Ali; ERDEN,İbrahim; DEMİRHAN,Nebahat; AVCIATA,Ulvi; , TAÇ ETER GRUP İÇEREN YENİ BİR TİP FENANTROLİN LİGANDİ SENTEZİ, ÖZELLİKLERİ VE KARAKTERİZASYONU
192 BAŞAK,Ali Sadi; KARABULUT,Hakan; AYRANCI,Halim; , AĞIR VE HAFİF METAL KONSANTRELERİNDE FARKLI YÖNTEMLERLE “Ti, Mn, Cr, Fe, Ni, Zn, Zr” TAYİNLERİ
193 BESCİ,Arzu; AYVACIKLI,Mehmet; SÖZERLİ CAN E.,Şebnem; CAN,Nurdoğan; , [M( salen)Cl] (M=Fe,Mn) KOMPLEKSLERİNİN LÜMİNESANS ve OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
194 KİRAZ,Aşkın; YILDIZ,Mustafa; ÜNVER,Hüseyin; OCAK,Nazan; , 2-HİDROKSİ SCHIFF BAZLARINDA TAUTOMERİNİN SPEKTROSKOPİK VE KRİSTALLOGRAFİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ
195 NAZLI,Ayhan; GONCA,Ergün; GÜL,Ahmet; , OKTAKİS(1-NAFTİL) PORFİRAZİN TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
196 USLU,Aylin; COLES,J.Simon; DAVİES,B.David; HURSTHOUSE,B.Michael; KILIÇ,Adem; SHAW,A.Robert; , 2,2,4,4-TETRAKLORO-6,6-BİS-t- BUTİLAMİNSİKLOTRİFOSFAZATRİEN İLE PENTAERİTRİTOLÜN REAKSİYONU
197 GÜREK,Ayşe Gül; ATİLLA,Devrim; SAYDAN,Nil; WALT,Heinrich; AHSEN,Vefa; , TETRA- ve OCTA-TRİETİLENOKSİ SÜLFONİL SÜBSTİTÜE ÇİNKO FTALOSİYANİNLARİN FOTODİNAMİK TERAPİ UYGULAMALARI
198 AKKURT,Barbaros; HAMURYUDAN,Esin; , ESTER GRUBU İÇEREN OKTASÜBSTİTÜE FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ
199 KURT,Yasemin; İLHAN,Berat; ÜLKÜSEVEN,Bahri; , BENZOFENON-S-ALLİL-İZOTİYOSEMİKARBAZON’UN UO2(II), Pd(II), Ni(II) VE Cu(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ
200 ACİL,Berna; KAYHAN,Esra; İNCE,Tuncay; YILDIRIM,Emrah; SEZGİN,Demet; ARSLAN,Hakan; KÜLCÜ,Nevzat; , 3-(4-KLORO-BENZOİL)-1,1-DİMETİLTİYOÜRE
201 TEKİN,Berna; GÜLER,Halil; , BAKIR PİRO FOSFAT, Cu2P2O7, BİLEŞİĞİNİN HİDROTERMAL YÖNTEMLE SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
202 YİĞİT,Beyhan; ÇETİNKAYA,Engin; ÇETİNKAYA,Bekir; , BENZİMİDAZOL ÇEKİRDEĞİ İÇEREN N-HETEROSİKLİK KARBEN KOMPLEKSLERİ VE ÖZELLİKLERİ
203 ERTEM,Beytullah; ERTAŞ,E. İlknur; BIYIKLIOĞLU,Zekeriya; GÖK,Yaşar; , MAKROBİSİKLİK GRUP TAŞIYAN YENİ (E,E)-DİOKSİM VE METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
204 YILDIRIM,Bilge; DEVECİ,Pervin; ÖZCAN,Emine; , N-(4-METİLBENZİLAMİN)ANTİ-GLİOKSİM LİGANDI VE ONUN Co(II), Ni(II), Cu(II), Cd(II) VE Zn(II) KOMPLEKSİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
205 BÜYÜKTAŞ,Ş.Birsen; AKTAŞ,Özgür; , MONOKSİM VE VİC-DİOKSİMLERİN BAZI METAL ALKOKSİTLERLE KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE YAPILARININ AYDINLATILMASI
206 UYSAL,Burcu; BÜYÜKTAŞ,Ş.Birsen; , BOR ALKOKSİTLER VARLIĞINDA ALİFATİK VE AROMATİK KARBONİL BİLEŞİKLERİNİN SEÇİMLİ OLARAK İNDİRGENMESİ
207 DEDE,Bülent; KARİPCİN,Fatma; CENGİZ,Mustafa; ARABALI,Filiz; , BAZI 4-(ALKİLAMİNOİSONİTROSOASETİL)FENİLLERİN GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİ
208 ALKAN,Mahir; HOPA,Çiğdem; YILMAz,Zürriye; GÜLER,Halil; , KAOLİNİT’TEN ZEOLİT NaA OLUŞUMUNUN İNFRARED İLE İNCELENMESİ
209 TUÇ,Çiğdem; MORKAN,İzzet; , PENTAKARBONİL-PİRİDİNMETAL(0) , M:Cr,Mo,W BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE SPEKTROSKOPİK YAPI İNCELENMESİ
210 PEKDEMİR,Devrim; ARAS,Aydın; DOĞAN,Hayriye; ŞENOL,Fatih; , B4C, SiC ve CrB2 KATKILARININ BAZİK MgO-C REFRAKTERLERDE OKSİDASYONUN ÖNLENMESİNDE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
211 ERDENER,Diğdem; YILDIZ,Mustafa; ÜNVER,Hüseyin; OCAK,Nazan; DÜLGER,Başaran; , SPİRO VE ANSA FOSFAZEN BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ, YAPILARININ VE ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
212 BOĞA,Dilek Ayşe; ÖZKAR,Saim; , AKROLEİLFERROSENPENTAKARBONİLTUNGSTEN(0) KOMPLEKSİNİN SENTEZİ VE TANIMLANMASI
213 İSPİR,Esin; TÜMER,Mehmet; SERİN,Selahattin; , AMİNOSİLAN ESASLI SCHİFF BAZLARININ Cu(II) VE Fe(II) İYONLARININ ADSORPSİYON KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ
214 İSPİR,Esin; SERİN,Selahattin; , SİLİSYUM İÇEREN İÇEREN SCHİFF BAZI VE METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ
215 ANT,Elif; YURDAKOÇ,Mürüvvet; , BAZI METALLERİN ORGANOFOSFOR BİLEŞİKLERİ İLE SIVI-SIVI EKSTRAKSİYONU
216 SUBAŞI,Elif; TEMEL,Hamdi; ŞENTÜRK,S.Ozan; UĞUR,Fadime; , N,N?-BİS(SALİSİLİDEN)-1,2-BİS-(o-AMİNOFENOKSİ)ETAN İLE [M(CO)6 (M= Cr, Mo, W)] ARASINDAKİ FOTOKİMYASAL TEPKİMELER
217 TUNA,Sümeyra; CANPOLAT,Erdal; KAYA,Mehmet; , SALİSİLİDEN-p-AMİNOASETOFENONOKSİM’İN Co(II), Ni(II), Cu(II) VE Zn(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
218 ÖZKAN,Gülhan Emine; CANPOLAT,Erdal; KAYA,Mehmet; , İKİ YENİ VİC-DİOKSİM LİGANDININ SENTEZİ VE KOMPLEKSLERİ
219 ŞENEL,Evrim; YILMAZ,T. Veysel; , [Ag2(µ-NO3)2( µ-aepy)2]n KOMPLEKSİNİN SENTEZİ, TERMİK VE YAPISAL ÖZELLİKLERİ ( aepy = 2-(2-aminoetil)piridin )
220 KEÇELİ,Ezgi; ÖZKAR,Saim; , SODYUM BORHİDRÜRÜN HİDROLİZİNDE HOMOJEN RUTENYUM KATALİZÖRÜ
221 SUBAŞI,Elif; SERT,Sema; ERÇAĞ,Ayşe; ŞENTÜRK,S.Ozan; UĞUR,Fadime; , RODANİN TÜREVİ LİGANDLAR İLE Mo(CO)6 ARASINDAKİ FOTOKİMYASAL TEPKİMELER VE OLUŞAN ÜRÜNLERİN SPEKTROSKOPİK KARAKTERİZASYONLARI
222 EMEN,Fatih Mehmet; BİNZET,Gün; YEŞİLKAYNAK,Tuncay; YILDIRIM,Emrah; ARSLAN,Hakan; KÜLCÜ,Nevzat; , cis-bis[N-PİROLİDİN-N'-2-KLOROBENZOİLTİYOÜREATO]ÇİNKO(II)
223 EMEN,Fatih Mehmet; BİNZET,Gün; YEŞİLKAYNAK,Tuncay; YILDIRIM,Emrah; ARSLAN,Hakan; KÜLCÜ,Nevzat; , N,N-DİETİL-N?-2,4 DİNİTROBENZOİLTİYOÜRE LİGANDININ SENTEZİ VE KRİSTAL YAPISININ AYDINLATILMASI
224 HACIVELİOĞLU,Ferda; İBİŞOĞLU,Hanife; TEMUR,Başak; COLES,J.Simon; EATON,Robert; DAVİES,B.David; KILIÇ,Adem; SHAW,A.Robert; , TRİSİKLİK SPİRO-CİS-ANSA KÖPRÜLÜ SPERMİDİN TÜREVİ SİKLOFOSFAZENİN HALOJEN SÜBSTİTÜSYON REAKSİYONU
225 KURTULUŞ,Figen; GÜLER,Halil; , KOBALT OKSİT, Co3O4, BİLEŞİĞİNİN MİKRODALGA ENERJİYLE SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
226 KANİ,İbrahim; YILMAZ,Filiz; YILMAZ,Berna; , PERFLORLUFOSFİT-Rh(I) KATALİZÖRÜ İLE SÜPER KRİTİK KARBONDİOKSİT ORTAMINDA SİTİRENİN HİDROJENASYONU
227 TAKTAK,F.Fulya; DAL,Hakan; BERBER,Halil; ÖĞRETİR,Halil; , BAZI SALISİLALDİMİN TÜREVLERİNİN ASİTLİK SABİTLERİNİN SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ
228 CHİNGİZ,Abilov; MEHRİBAN,Gasinova; , CHARACTERISTICS OF CHEMICAL BOND IN SOLID SOLUTIONS OF (In2Te3)1-? (Cr3Te4, Co3Te4)?
229 GÖK,Halil Zeki; GÖK,Yaşar; KANTEKİN,Halit; , N2S7 DONÖRLÜ 27-ÜYELİ MAKROSİKLİK GRUP İHTİVA EDEN YENİ BİR FTALOSİYANİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
230 AVŞAR,Göktürk; GÜZEL,Bilgehan; , BAZI SCHIFF BAZLARI VE Cu(II), Ni(II) KOMPLEKSLERİNİN TERMAL DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
231 ÇİFTÇİ YENİLMEZ,Gönül, TAMAMEN SUBSTİTUE OLMUŞ SPERMİN KÖPRÜLÜ SİKLOFOSFAZENLERİN SENTEZİ VE ELDE EDİLEN TÜREVLERİN SYN/ANTİ KONFORMASYONEL POLİMORFİZMİ
232 ÇİFTÇİ YENİLMEZ,Gönül; BEŞLİ,Serap; TANRIVERDİ,Esra; COLES,J.Simon; DAVİES,B.David; EATON,J. Robert; HURSTHOUSE,B.Michael; KILIÇ,Adem; SHAW,A.Robert; , SPİRO-SİKLOFOSFAZENLERDE NH-CİS YÖNLENDİRMESİ
233 AKTAŞ,Özgür; BÜYÜKTAŞ,Ş.Birsen; , MONOKSİM VE VİC-DİOKSİMLERLE KOMPLEKSLEŞTİRİLMİŞ TİTANYUM TETRA N-BÜTOKSİT [Ti(OBun)4] KAPLAMALARIN KIRILMA İNDİSİ DEĞERLERİNİN VE SÜPERHİDROFİLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
234 OCAKOĞLU,Kasım; ZAFER,Ceylan; İÇLİ,Sıddık; , SUDA ÇÖZÜNEBİLEN YENİ BİR HETEROLEPTİK RUTENYUM KOMPLEKSİNİN SENTEZİ VE GÜNEŞ PİLLERİNDE ELDE EDİLEN ŞAŞIRTICI SONUÇLARININ İNCELENMESİ
235 OCAKOĞLU,Kasım; İÇLİ,Sıddık; , KÖPRÜLÜ - HETEROLEPTİK YENİ BİR RUTENYUM (II) KOMPLEKSİNİN SENTEZİ, ELEKTROKİMYASAL VE SPEKTROSKOPİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
236 BİNZET,Gün; EMEN,Fatih Mehmet; YEŞİLKAYNAK,Tuncay; UĞUR,Derya; KÜLCÜ,Nevzat; ARSLAN,Hakan; , TİYOÜRE TÜREVİ KOMPLEKS STOKİYOMETRİLERİNİN BELİRLENMESİ
237 BİNZET,Gün; EMEN,Fatih Mehmet; YEŞİLKAYNAK,Tuncay; AYKAÇ,Doğan; ARSLAN,Hakan; KÜLCÜ,Nevzat; , BENZOİLTİYOÜRE TÜREVİ BİLEŞİKLERİNİN TİTREŞİM SPEKTRUMLARININ NORMAL KOORDİNAT ANALİZİ YARDIMI İLE AYDINLATILMASI
238 KURTOĞLU,Mükerrem; PURTAŞ,Fatih; SERİN,Selahattin; , (4E,5E)-1,3-BİS{4-[4-BROMOFENİLAMİNO) METİL]FENİL}-2-TİYOKSAİMİDAZOLİN-4,5-DİON DİOKSİM VE BAZI METAL KOMPLEKSLERİ
239 KURTOĞLU,Mükerrem; PURTAŞ,Fatih; SERİN,Selahattin; , DISODIUM 4-HYDROXY-5-{[(1E,2E)-N-HYDROXY-2-(HYDROXYIMINO)ETHANIMIDOYL]AMINO}NAPHTHALENE-2,7-DISULFONATE VE BAZI KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ
240 ULUÇAM,Gühergül; BEYNEK,Nesrin; , YENİ S2N4 HEKZADENTAT SCHİFF-BAZI LİGANTININ ÇEŞİTLİ GEÇİŞ METALLERİ İLE MEYDANA GETİRDİĞİ KOMPLEKSLERİN SENTEZİ VE YAPILARININ AYDINLATILMASI
241 SUBAŞI,Elif; KARAHAN,Senem; ERÇAĞ,Ayşe; ŞENTÜRK,S.Ozan; UĞUR,Fadime; , (?4-nbd)M(CO)4 [M: Cr, Mo, W] KOMPLEKSLERİNİN ÇEŞİTLİ AZOT VE KÜKÜRT DONORLU LİGANDLAR İLE SÜBSTİTÜSYON TEPKİMELERİNİN İNCELENMESİ
242 GÖLCÜ,Ayşegül, PROPRANOLOL’ÜN DİTİYOKARBAMAT-Co(II) KOMPLEKSİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
243 KOÇYİĞİT.Özcan; GÜLER,Ersin; OKUDAN,Ahmet; , SERİN’İN BENZALDEHİT VE ASETALDEHİTLE YAPMIŞ OLDUĞU SCHİFF BAZI LİGANDLARININ SENTEZİ VE BUNLARIN METAL KOMPLEKSLERİNİN İNCELENMESİ
244 TABAN,Gülnur; DEMİRHAN,Funda; POLİ,Rinaldo; , Cp*M(CO)3-Na+ (M=Mo,W) TUZUNUN ASİDİK VE BAZİK KOŞULLARDA SULU ORTAMDA H2O2 İLE VERDİĞİ REAKSİYON SONUCU OLUŞAN ÜRÜNLERİN YAPILARININ AYDINLATILMASI
245 DEMİRHAN,Funda; TABAN,Gülnur; DİNİO,Chiara; BAYA,Miguel; DARAN,JEAN-Claude; POLİ,Rinaldo; , Cp*2Mo2O5 DİMERİNİN TİYOGLİKOLİK ASİTLE MeOH/H2O ORTAMINDA KİMYASAL İNDİRGENMESİYLE OLUŞAN S MERKEZLİ İKİ ÇEKİRDEKLİ Cp*MoIV BİLEŞİĞİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
246 YENİLMEZ,H. Yasemin; OKUR,Ali İhsan; GÜL,Ahmet; , PALADYUM AZOBENZEN KOMPLEKSİ İÇEREN FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ
247 DOĞAN,H. ZEKERİYA; ŞENGÜL,Abdurrahman; , KORDİNASYON TERCİHLİ BENZİMİDAZOL SUBSTİTUE BİPİRİDİN
248 DAL,Hakan; SÜZEN,Yasemin; , 4’,4’,6’,6’-TETRAPROLİDİN-3,4-DİHİDRO-3-(4,6-DİMETİL(2-PRİDİN)SPİRO-[1,3,2-BENZOAZOFOSFİN-2,2’-(2?5,4 ?5,6 ?5-SİKLOTRİFOSFAZEN]’NİN SENTEZİ VE SPEKTROSKOPİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
249 KARABULUT,Hakan; BAŞAK,Ali Sadi; AYRANCI,Halim; , AĞIR VE HAFİF METAL KONSANTRELERİNDE Sr , Ba , Cu , Au , Ag VE Pt TAYİNLERİ VE BUNLARIN EKONOMİK DEĞERLENDİRİLMESİ
250 YENİKAYA,Cengiz; GÜLEÇ,Aysel; İLKİMEN,Halil; , SİSTEİNİN BAZI GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE YAPILARININ AYDINLATILMASI
251 ŞAHAN,Halil; PATAT,Şaban; GÖKTEPE,Hüseyin; , DOLDURULABİLİR LİTYUM PİLLERDE KATOT AKTİF MADDESİ OLARAK KULLANILAN LiMn2O4 BİLEŞİĞİNİN KATKILAMA İLE KARARLI HALE GETİRİLMESİ
252 KANTEKİN,Halit; KILIÇASLAN,Meltem Betül; GÖK,Yaşar; ŞAHİNBAŞ,Halil Zeki; ACAR,İrfan; , N6O2 ve N6S2 TÜRÜ MAKROBİSİKLİK GRUP İÇEREN YENİ METAL FREE VE Ni(II) FTALOSİYANIN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
253 TEMEL,Hamdi; AYDIN,Işıl; AYDIN,Fırat; ZİYANDANOĞLULARI,Berrin; , N,N'-BİS(2-HİDROKSİNAFTALİN-1-KARBALDEHİDEN)-1,2-BİS- m-AMİNOFENOKSİ)ETAN İLE YENİ METAL KOMPLEKSLERİNİN HAZIRLANMASI, SPEKTROSKOPİK VE TERMODİNAMİK ÇALIŞMALARI
254 İBİŞOĞLU,Hanife; TEMUR,Başak; COLES,J.Simon; HURSTHOUSE,B.Michael; EATON,Robert; DAVİES,B.David; KILIÇ,Adem; SHAW,A.Robert; , SPİRO-CİS-ANSA KÖPRÜLÜ SPERMİDİN TÜREVİ SİKLOFOSFAZENİN METANOL İLE REAKSİYONLARI
255 ÇERLEK,Hatice; DİNÇER,Hatice Akın; KOÇAK,Makbule Burkut; , FARKLI SÜBSTİTÜENTLER İÇEREN KURŞUN FTALOSİYANİNLER
256 TÜRKMEN,Hayati; ÇETİNKAYA,Bekir; , N-HETEROSİKLİK KARBEN PALLADYUM KOMPLEKSLERİNİN KATALİTİK AKTİVİTESİNİN VE TERMAL BOZUNMALARININ İNCELENMESİ
257 KARADENİZ,Hülya; GÖK,Yaşar; KANTAKİN,Halit; , N2S2O4 DONÖR ATOMLU BİSİKLİK GRUP İÇEREN YENİ METALSİZ VE METALO PORFİRAZİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
258 TEMEL,Hamdi; ZİYANDANOĞLULARI,Berrin; ALP,Hüseyin; AYDIN,Işıl; AYDIN,Fırat; İLHAN,Salih; , BAZI AROMATİK DİAMİN METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, SPEKTROSKOPİK ÇALIŞMALARI, KARARLILIK SABİTLERİ VE TERMODİNAMİK SABİTLERİNİN TAYİNİ
259 GÖKTEPE,Hüseyin; PATAT,Şaban; ŞAHAN,Halil; , ŞARJ EDİLEBİLİR LİTYUM PİLLERDE KATOT AKTİF MADDESİ OLARAK KULLANILAN LİMn2O4 BİLEŞİĞİNİN METAL KATKILAMA İLE ELEKTROKİMYASAL PERFORMANSININ ARTIRILMASI
260 ERDOĞAN,İbrahim; ÖZNÜLÜER,Tuba; ALANYALIOĞLU,Murat; ŞİŞMAN,İlkay; DEMİR,Ümit; , BİLEŞİK YARI İLETKEN PbTe’ÜN MODİFİYE EDİLEN EC-ALE YÖNTEMİYLE SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
261 PEKGÖZLÜ,İ.; TAŞCIOĞLU,S.; , YANMA (COMBUSTION) YÖNTEMİYLE CaAl2B2O7:0,01Eu3+ VE CaAl2B2O7:0,01Pb2+ FOSFORLARININ SENTEZLENMESİ
262 PEKGÖZLÜ,İ.; TAŞCIOĞLU,S.; , YANMA (COMBUSTION) YÖNTEMİYLE CaAl2B2O7 BİLEŞİĞİNİN SENTEZLENMESİ VE XRD , IR YÖNTEMLERİYLE KARAKTERİZASYONU
263 ERDEN,İbrahim; ÖZYİĞİT,İbrahim E.; DEMİRHAN,Nebahat; AVCIATA,Ulvi; , 1,10-FENANTROLİNDEN ELDE EDİLEN İMİDAZOL VE SCHIFF BAZI LİGANDLARININ FLORESANS ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
264 ERDEN,İbrahim; DEMİRHAN,Nebahat; AVCIATA,Ulvi; , 5,6-DİAMİNO-1,10-FENANTROLİNDEN YENİ BİR İMİDAZOL LİGANDI VE GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ KARAKTERİZASYONU
265 BİRİCİK,Nermin; KAYAN,Cemi; GÜMGÜM,Bahattin; , BAZI YENİ SCHİFF BAZLARININ HAZIRLANMASI
266 ALKAN,Leman; İRİŞLİ,Sevil; , BİS(DİFENİLFOSFİNO)AMİN DİSÜLFÜR LİGANDLI İYONİK Pt(II) KOMPLEKSLERİ
267 ERAL,Leyla; EANES EMİRDAĞ,Mehtap; , STRONSIYUM MANGANEZ FOSFAT (Sr2MnP3O11) BİLEŞİĞİNİN HİDROTERMAL SENTEZİ VE X-IŞINI TEK KRİSTAL YAPI TAYİNİ
268 GÜNAY,M. Emin; ÇETİNKAYA,Bekir; , N-HETEROSİKLİK KARBEN LİGANDI İÇEREN PALADOSİKLİK KOMPLEKSLERİ
269 GÜNAY,M. Emin; ÇETİNKAYA,Bekir; , o-ETOKSİ FONKSİYONELLİ N-HETEROSİKLİK KARBEN KOMPLEKSLERİ
270 HANHAN,M.Emre; MENTEŞ,Ayfer; , Mo(0) DİFOSFİN TETRAKARBONİL KOMPLEKSİ İLE BAŞLATILAN METİLMETAKRİLATIN (MMA) SERBEST RADİKAL POLİMERİZASYONU
271 ŞENER,M. Kasım; SANCHEZ,David; AYDOĞAN,Abdullah; SESSLER,JONATHAN L.; , SYNTHESIS OF NOVEL MACROCYCLES AND THEIR DIPYRROLIC PRECURSOR
272 ŞENER,M. Kasım; GÜL,Ahmet; KOÇAK,Makbule Burkut; , BİFENİL-MALONİK ESTER SÜBSTİTÜE YENİ FTALOSİYANİNLER
273 ÖZER,M.Sabih; ESKİCİ,Mustafa; DURAY,M.Gökay; HANRY,Bernard; SELVE,Claude; , PERFLORO-ALKİL PEPTİDOAMİN BİLEŞİKLERİN KOMPLEKS YAPMA KAPASİTELERİNİN İNCELENMESİ
274 ULUSOY,Mahmut; ÇETİNKAYA,Bekir; , DİNÜKLEER N-HETEROSİKLİK KARBEN-İMİN Pd(II) KOMPLEKSLERİ VE C-C EŞLEŞME REAKSİYONLARINDAKİ AKTİFLİKLERİ
275 TAŞ,Eşref; KILIç,Ahmet; ASLANOĞLU,Mehmet; KAPLAN,Ömer; İLHAN,Salih; ULUSOY,Mahmut; , DÖRT DİŞLİ SALİSİLALDİMİN SCHİFF BAZI LİGANDLARI İLE BUNLARIN Co(II) VE Cu(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE REDOKS ÖZELLİKLERİ
276 VELİEV,Mamed; Makhruza Shatirova; Almaz Chalabieva; , SYNTHESIS AND SOME CHEMICAL CONVERSIONS OF ?-SUBSTITUTED ALLYLACETYLENE ALCOHOLS
277 VELİEV,Mamed; Makhruza Shatirova; Ogtay Askerov; , SYNTHESIS AND CATALYTIC HYDROSILYLATION OF ACETYLENE ETHERS OF BORIC ACID
278 Parvin Mamedova; Adil Veliyev; , SYNTHESIS AND PROPERTIES OF PHOSPHOR-CONTAINING ETHERS OF ALLYL SERIES
279 YARAŞIR,Meryem Nilüfer; KANDAZ,Mehmet; , FONKSİYONEL SANDİVİÇ-TİP TETRASÜBSTİTÜE NADİR METALLİ FTALOSİYANİNLERİN SENTEZ VE SPEKTRAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
280 KANDAZ,Mehmet; KUNDURACIOĞLU,Ahmet; , FONKSİYONEL VİC-DİOKSİM LİGANDLARI, METAL KOMPLEKSLERİ VE SPEKTRAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
281 KARAKUŞ,Mehmet, 1,3,2 – OKSOTİYOFOSFOLAN- 2- (4 – METHOXYPHENYL) – 2 – SÜLFÜRÜN SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
282 KARAKUŞ,Mehmet; AYDIN,Ahmet; Peter Lönnecke; NAZIR,Hasan; YILMAZ,Hamza; , BİS(O – SİKLOPENTİL – 4 - METOKSİFENİLTİYOPHOSHONYL)DİSULFANIN SENTEZİ
283 KILIÇASLAN,Meltem Betül; KANTEKİN,Halit; GÖK,Yaşar; , N4O3-TÜRÜ MAKROTRİSİKLİK GRUP İÇEREN YENİ METAL FREE VE Ni(II) FTALOSİYANİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
284 ŞEKERCİ,Mehmet; KARADAĞ,Ahmet; YAKUPHANOĞLU,Fahrettin; , [Zn(hydet-en)2Pd(CN)4? KOMPLEKSİNİN TERMAL ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
285 ŞEKERCİ,Mehmet; KARADAĞ,Ahmet; YAKUPHANOĞLU,Fahrettin; , ?Cd(hydet-en)2Pd(CN)4? KRİSTALİNİN TERMAL ÖZELLİKLERİNİN DSC VE TG İLE ARAŞTIRILMASI
286 MISIR,Nedim Miraç; GÖK,Yaşar; KANTEKİN,Halit; , N2S2-TÜRÜ MAKROSİKLİK HALKAYA BAĞLI FERROSEN GRUPLARI TAŞIYAN FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
287 MISIR,Nedim Miraç; GÖK,Yaşar; KANTEKİN,Halit; , YENİ BİR BAKIR FTALOSİYANİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
288 IŞIKLAN,Muhammed; İLTER,Elif Ece; ASMAFİLİZ,Nuran; ÇAYLAK,Nagihan; TERCAN,Barış; KILIÇ,Zeynep; HÖKELEK,Tuncer; BÜYÜKGÜNGÖR,Orhan; , ANİZOKRONİK MONOTOPİK spiro-KRİPTA-FOSFAZEN BİLEŞİKLERİ
289 SELÇUKOĞLU,Mukaddes; HAMURYUDAN,Esin; , FLORLU GRUPLAR İÇEREN FTALOSİYANİNLER
290 BÜYÜKKIDAN,Bülent; BÜYÜKKIDAN,Nurgün; ATAR,Necip; GÜNHAN,Hatice; ALKAN,Sibel; SERDAR,Murat; , 2-N, N DİMETİL AMİNOMETİL - 3,4 - DİMETİL FENOL’ ÜN BAZI GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
291 ÖZİL,Musa; AĞAR,Erbil; ŞAŞMAZ,Selami; AKDEMİR,Nesuhi; GÜMRÜKÇUOĞLU,İsmail Erdem; , NAFTALİN-AMİD TÜREVİ İÇEREN FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ
292 ŞAHİN,Musa; BAL,Tülay; ÜLKÜSEVEN,Bahri; , BAZI S-ALLİL-TİYOSEMİKARBAZONLARIN Ni(II) ÇELATLARI
293 ŞAHİN,Musa; BAL,Tülay; ÜLKÜSEVEN,Bahri; , S-ALLİL VE PROPİL-TİYOSEMİKARBAZONLARIN Fe(III), UO2(II) TEMPLATE KOMPLEKSLERİ
294 DOLAZ,Mustafa; TÜMER,Mehmet; SERİN,Selahattin; , POLİDENTAT SCHİFF BAZI METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE EPOKSİDASYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
295 DOLAZ,Mustafa; TÜMER,Mehmet; DIĞRAK,Metin; SERİN,Selahattin; , MONO VE BİNÜKLEER YAPIDAKİ KOMPLEKSLERİN KATALİTİK, TERMAL VE MİKROBİYAL ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
296 KELEŞ,Mustafa; ALTAN,Orhan; SERİNDAĞ,Osman; , KATI DESTEĞE TUTTURULMUŞ FOSFİN LİGANDI VE METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZLENMESİ
297 YILDIZ,Mustafa; YILMAZ,Sevinç; KOYUNCU,Sermet; ÖZDEMİR,Eyüp; DÜLGER,Başaran; , FOSFAZEN MONOMER VE POLİMERLERİNİN SENTEZİ, ANTİMİKROBİYAL VE ELEKTRİKSEL İLETKENLİKLERİNİN İNCELENMESİ
298 AGH-ATABAY,Naz M.; SOMER,M.; NESHAT,A.; HACİU,D.; , MICROWAVE ASSISTED SYNTHESIS AND SPECTROSCOPIC CHARACTERIZATION OF SOME BIS-BENZIMIZADOLE CHELATING LIGANDS AND THEIR TRANSITION METAL COMPLEXES
299 AGH-ATABAY,Naz M.; SOMER,M.; YILMAZ,A.; NESHAT,A.; HACİU,D.; , THEORETICAL AND EXPERIMENTAL VIBRATIONAL MODE ASSIGNMENTS ON FT-RAMAN, FT-IR OF A 1, 3-BIS (2-BENZIMIDAZYL) 2-THIAPROPANE AND ITS Zn(II) CHLORIDE COMPLEX
300 TAŞ,Eşref; KILIç,Ahmet; ASLANOĞLU,Mehmet; DEVECİ,Bedriye; , YENİ BİR DİAMİN ve 3,5-Dİ-TERTBUTİL-2-HİDROKSİ SALİSİLALDEHİT İÇEREN SCHİFF BAZI İLE BAZI GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ELEKTROKİMYASAL ÖZELLİKLERİ
301 SAĞLAM,G.Ertuğrul; YILMAZ,Hamza; ACAR,Nurcan; , BAZI DİTİYOFOSFİNİK ASİTLERİN VE Ni(II) KOMPLEKSLERİNİN HAZIRLANMASI, SPEKTROSKOPİK METOTLARLA YAPILARININ AYDINLATILMASI
302 TANRIVERDİ,Esra; ÇİFTÇİ YENİLMEZ,Gönül; COLES,J.Simon; DAVİES,B.David; EATON,Robert; HURSTHOUSE,B.Michael; KILIÇ,Adem; SHAW,A.Robert; , DİSPİRO-ANSA SPERMİN TÜREVİ SİKLOTRİFOSFAZATRİEN İLE METANOL’ÜN REAKSİYONLARI
303 BÜYÜKKIDAN,Nurgün; BÜYÜKKIDAN,Bülent; ATAR,Necip; ZENGİN,Belma; YILMAZ,Zeynep; PEKMEZCİ,Selda; , BAZI FENOLİK SCHIFF BAZLARININ Ru KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
304 BEYNEK,Nesrin; ULUÇAM,Gühergül; , YENİ ÇİRAL N2O4 HEKZADENTAT LİGANTIN VE BU LİGANTIN BAZI GEÇİŞ METALLERİ İLE OLUŞTURDUĞU KOMPLEKSLERİN SENTEZİ VE YAPILARININ AYDINLATILMASI
305 GÜRBÜZ,Nevin; YAŞAR,Sedat; ÖZDEMİR,İSMAİL; ÇETİNKAYA,Bekir; , Pd / NHC KATALİZÖRLÜĞÜNDE KETONLARIN ARİLASYONU
306 SODİKOVİTCH,Nigmatov Soibdjon; NİGMATULLA,Tolipov; AZİMOVİTCH,Atakuziev Temur; , INORGANIC KNITTING COMPOSITE MATERIALS ON A BASIS WASTE OF MANUFACTURED MINERAL FERTILIZERS AND TECHNOLOGY OF THEIR RECEPTION
307 KABAY ERKAY,Nilgün; KARAPINAR,Emin; , YENİ vic-DİOKSİMLER VE METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ
308 KABAY ERKAY,Nilgün; KARAPINAR,Emin; , BİFENİLGLİOKSİMLER İLE KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ
309 BOZOK,Nurhan; YILDIZ,Emel; , VİNİLSÜLFON GRUBU İÇEREN REAKTİF BOYARMADDELERİN TEKSTİLDE KULLANIMLARININ İNCELENMESİ
310 BOZOK,Nurhan; YILDIZ,Emel; , VİNİLSÜLFON VE FLOR GRUBU İÇEREN REAKTİF BOYARMADDE SENTEZİ VE METAL KOMPLEKSLERİ
311 SARIKAVAKLI,Nursabah; BABAHAN,İlknur; ÖZTUNAR,Nesrin; , TİYOSEMİKARBAZONLARIN OKSİMLİ TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE YAPILARININ AYDINLATILMASI
312 SARIKAVAKLI,Nursabah; SÖYLEYİCİ,Hakan Can; , 2-AMİNO-4-SÜBSTİTÜE-1,3-TİYAZOL TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE YAPILARININ AYDINLATILMASI
313 DAYAN,Osman; ÇETİNKAYA,Bekir; , PİRİDİN-2,6-DİKARBOKSİMİTAMİTLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
314 DAYAN,Osman; ÇETİNKAYA,Bekir; , DİNÜKLEER RUTENYUM(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
315 DEMİR SAYGIDEĞER,Burcu; SERİNDAĞ,Osman; , ÜZÜMLERDE (Vitis vinifera) BOR MİKTARI TAYİNİ
316 ŞAHİN,Aytaç; GÜN,Özgül; EANES EMİRDAĞ,Mehtap; , KURŞUN VANADYUM OKSİKLORİT (PbVO3Cl) BİLEŞİĞİNİN HİDROTERMAL SENTEZİ VE X-IŞINI TEK KRİSTAL YAPI TAYİNİ
317 ÖZAY,Özgür; ÜSTÜNDAĞ,Cem Bülent; TOPATEŞ,Gülsüm; YILDIZ,Mustafa; BABA,Alper; , ÇAN TERMİK SANTRALİ UÇUCU KÜLLERİNİN İNCELENMESİ VE SERAMİK YAPIMINDA KULLANIMI
318 KURTARAN,R.; DURMUŞ,S.; DİNÇER,F.N.; ARICI,C.; ATAKOL,O.; , NNN TİPİNDE LİGAND İLE HAZIRLANMIŞ İKİ ÇEKİRDEKLİ YENİ GÜMÜŞ(I) KOMPLEKSİ
319 KILINÇARSLAN,Rafet; ÇETİNKAYA,Bekir; , N-HETEROSİKLİK Rh(I) KARBEN KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KATALİTİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
320 KILINÇARSLAN,Rafet; ÇETİNKAYA,Bekir; , İMİDAZOLİNYUM TUZLARI ve Pd-N-HETEROSİKLİK KARBEN KOMPLEKSLERİNİN SUZUKİ EŞLEŞME TEPKİMELERİNİN İNCELENMESİ
321 GÜP,Ramazan; KIRKAN,Bülent; GİZİROĞLU,Emrah; KOÇ,Ziya Erdem; , BARBİTÜRİK ASİT VE 8-AMİNOKİNOLİN İÇEREN AZO-METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE SPEKTROSKOPİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
322 YANAR,Selmin; İRİŞLİ,Sevil; , BİS(DİFENİLFOSFİNO) METAN DİSÜLFÜR LİGANDLI Pd(II) KOMPLEKSLERİ
323 İLHAN,Salih; TEMEL,Hamdi; ASLANOĞLU,Mehmet; , 2,6-DİAMİNOPRİDİN VE 1,10-BİS(2-FORMİLFENİL)-1,4,7,10-TRİOKSA DEKAN’DAN ELDE EDİLEN YENİ MAKROSİKLİK SCHIFF BAZININ KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KAREKTERİZASYONU VE VOLTAMETRİK ÇALIŞMALARI
324 İLHAN,Salih; TEMEL,Hamdi; ASLANOĞLU,Mehmet; , 2,6-DİAMİNOPRİDİN VE 1,7-BİS(2-FORMİLFENİL)-1,4,7-TRİOKSAHEPTAN DAN ELDE EDİLEN YENİ MAKROSİKLİK SCHIFF BAZININ GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KAREKTERİZASYONU
325 BEGEC,Saliha; KILIÇ,Adem; , 2,4,4,6,6-PENTAKLORO-2-(2,4,6-TRİ-TER-BÜTİL-FENOKSO)-SİKLO-2?5, 4?5, 6?5-TRİFOSFAZATRİEN’İN MONO VE DİFONKSİYONLU LİGANDLARLA REAKSİYONLARI
326 BEGEC,Saliha; ALATAŞ,Sümeyya; KILIÇ,Adem; , PİRİDİN TÜREVİ FOSFAZENLERİN SENTEZİ
327 ÇELİK,Saliha; KARACAN,Nurcan; , SALİSİLALDEHİT METANSÜLFONİLHİDRAZON BİLEŞİĞİNİN TAUTOMERLİĞİNİN DFT YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ
328 ÇELİK,Saliha; KARACAN,Nurcan; , METANSÜLFONİK ASİT HİDRAZİT BİLEŞİĞİNE AİT 13C VE 1H NMR KİMYASAL KAYMA DEĞERLERİNİN HESAPLANMASI
329 SEYYİDOĞLU,Semih; ÖZENBAŞ,Macit; YILMAZ,Ayşen; , NADİR TOPRAK ELEMENTİ İÇEREN BORATLARIN MİKRODALGA VE KATI-HAL YÖNTEMLERİYLE SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
330 BEŞLİ,Serap, SPİRO-AMİNOPROPANOKSİ-SİKLOTRİFOSFAZATRİEN BİLEŞİKLERİNİN İZOMERİK SPİRO VE ANSA MAKROSİKLİK TÜREVLERİ
331 ZENCİR,Sevil; ERDEM,Emin; , DİAZO VE SCHİFF BAZLI KALİKS[4]AREN BİLEŞİKLERİ VE METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ
332 HAMAMCI,Sevim; YILMAZ,Veysel T.; , PİRİDİN VE TÜREVLERİNİ İÇEREN DİMERİK, TETRAMERİK VE POLİMERİK GÜMÜŞ(I)-SAKKARİN KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİ
333 KARABULUT,Solmaz; AYDOĞDU,Cemil; DÜZ,Bülent; İMAMOĞLU,Yavuz; , ORGANOMETALLİK POLİMERLERİN ELEKTROKİMYASAL OLARAK ÜRETİLEN BİR KATALİZÖR SİSTEMİ İLE SENTEZİ
334 KARABULUT,Solmaz; AYDOĞDU,Cemil; DÜZ,Bülent; İMAMOĞLU,Yavuz; , ORGANOMETALLİK POLİMERLERİN ELEKTROKİMYASAL OLARAK ÜRETİLEN BİR KATALİZÖR SİSTEMİ İLE SENTEZİ
335 GÜLCEMAL,Süleyman; ÇETİNKAYA,Bekir; , FLORLU SÜBSTİTÜYENT İÇEREN Pd(II) VE Rh(I)-N-HETEROSİKLİK KARBEN KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE C-C EŞLEŞME TEPKİMELERİ
336 BEGEC,Saliha; ALATAŞ,Sümeyya; KILIÇ,Adem; , YENİ FOSFAZEN BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ
337 UYSAL,Şaban; KOÇ,Ziya Erdem; ŞAHİN,Mustafa; KOÇAK,Nuriye; KARATAŞ,Erhan; UÇAN,Halil İsmet; , 3-HİDROKSİTRİAMİNOFENİLGLİOKSİM’İN BF2+ KÖPRÜLÜ POLİMER Co (II) VE Ni(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİEZİ
338 UYSAL,Şaban; KOÇ,Ziya Erdem; ŞAHİN,Mustafa; KOÇAK,Nuriye; KARATAŞ,Erhan; UÇAN,Halil İsmet; , 3-HİDROKSİTRİAMİNOFENİLGLİOKSİM’ İN BF2+ KÖPRÜLÜ HETERONÜKLEER MAKROMOLEKÜLER KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ
339 KÖKSAL,Hüseyin; US,Şahin; , POLİFONKSİYONEL LİGANDLARDAN ELDE EDİLEN BİNÜKLEER METAL KOMPLEKSLERİNİN KATALİTİK, ELEKTROKİMYASAL VE EPOKSİDASYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
340 SARPER,Orkan; BULAK,Ece; KAİM,Wolfgang; VARNALI,Tereza; , BİS-(1-METİLİMİDAZOL-2-İL)GLİYOKSAL, BİG, VE METAL KOMPLEKSLERİNİN MODELLENMESİ
341 GÜRAY,Tufan, TETRAHİDROKSİAZON SC” LİGANDININ Al(III), Ga(III) VE In(III) İLE OLUŞTURDUĞU KOMPLEKSLERİN TEORİK İNCELENMESİ
342 GÜRAY,Tufan; ÖĞRETİR,Cemil; , ALÜMİNYUMUN “TETRAHİDROKSİAZON SN” İLE OLUŞTURDUĞU KOMPLEKSİN TEORİK VE SPEKTROSKOPİK İNCELENMESİ
343 YEŞİLKAYNAK,Tuncay; EMEN,Fatih Mehmet; BİNZET,Gün; SEZGİN,Demet; ARSLAN,Hakan; KÜLCÜ,Nevzat; , 1-(4-FENİL-BENZOİL)-3-(6-METİLPİRİDİN)-2-İL-TİYOÜRE
344 YEŞİLKAYNAK,Tuncay; EMEN,Fatih Mehmet; BİNZET,Gün; ACİL,Berna; ARSLAN,Hakan; KÜLCÜ,Nevzat; , 1-BENZOİL-3-(4-METİLPİRİDİN)-2-İL-TİYOÜRE
345 SÜZEN,Yasemin; DAL,Hakan; , N-PRİDİN SÜBSTİTÜE spiro-FOSFAZEN TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE SPEKTROSKOPİK ÖZELLİKLERİ
346 BIYIKLIOĞLU,Zekeriya; ERTEM,Beytullah; GÖK,Yaşar; KARSLIOĞLU,Selami; , YENİ BİR (E,E)-DİOKSİM SENTEZİ VE GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN İNCELENMESİ
347 DEMİRÖZÜ,Şenol Sevim; ÖZEN KAHVECİ,Gülden; UZTETİK MORKAN,Ayşe; , KATI HAL YÖNTEMLERİYLE BAZI LANTANİT BORFOSFATLARIN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
348 GONCA,Ergün; GÜL,Ahmet; , {OKTAKİS[TRİFENİL-(2-SÜLFANİL-ETOKSİKARBONİL-2-PROPİL) FOSFONYUM]İL-PORFİRAZİNATO MAGNEZYUM}-OKTABROMÜR SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
349 ARSLANOĞLU,Yasin; HAMURYUDAN,Esin; , TETRA SUBSTİTÜE ASİMETRİK FTALOSİYANİNLER
350 DİNÇER,Hatice A.; GÜL,Ahmet; KOÇAK,Makbule B.; , İKİ FARKLI SÜBSTİTÜENT İÇEREN KUATERNİZE FTALOSİYANİNLER
351 KALKAN,Ayfer; BAYIR ALTUNTAŞ,Zehra; , BİFENİL SÜBSTİTÜENTLER İÇEREN FTALOSİYANİNLER
352 DEMİR,Serpil; ÖZDEMİR,İsmail; ÇETİNKAYA,Engin; ÇETİNKAYA,Bekir; , FENİLBORONİK ASİDİN ALDEHİTLERE KATILMA TEPKİMESINDE TETRAHİDROPİRİMİDİN-2-İLİDEN-RODYUM(I) KOMPLEKSLERİNİN ROLÜ
353 ÖZDEMİR,İsmail; GÜRBÜZ,Nevin; ÇETİNKAYA,Bekir; DİXNEUF,Pierre H.; BRUNEAU,Christian; RENEAUD,Jean-Luc; , RUTENYUM-KARBEN KATALİZLİ ALİLİK ALKİLASYON VE ETERİFİKASYON
354 ŞAHİN,Neslihan; ÖZDEMİR,İsmail; DEMİR,Serpil; GÖK,Yetkin; ÇETİNKAYA,Bekir; , HECK VE SUZUKİ EŞLEŞME TEPKİMELERİNDE AKTİF PALLADYUM-AZOL KOMPLEKSLERİ
355 YÜKSEL,Fatma; ATİLLA,Devrim; AHSEN,Vefa; , YENİ ASİMETRİK SÜBSTİTÜE FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
356 ÇETE,Servet; YAŞAR,Ahmet; ARSLAN,Fatma; , ÜRİK ASİT TAYİNİ İÇİN BİYOSENSÖR HAZIRLANMASI
357 AKYILMAZ,Erol; YAŞA,İhsan; DİNÇKAYA,Erhan; , B1 VİTAMİNİ TAYİNİ İÇİN S.cerevisiae TEMELLİ MİKROBİYAL BİYOSENSÖR GELİŞTİRİLMESİ
358 YÜCEL,Meryem Ayşe; AKSAN KURNAZ,Işıl; , IN SİLİCO ANJİYOJENEZ MODELLEMESİ VE ANTİ-KANSER İLAÇ TASARIMINA YÖNELİK BİYOKİMYA MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI
359 ARICA,M. Yakup; YALÇIN,Emine; BAYRAMOĞLU,Gülay; ARICA,Betül; ITO,Koichi; YAĞCI,Yusuf; , POLİETİLENOKSİT İÇEREN HİDROJEL MEMBRANLARIN HAZIRLANMASI VE VANKOMİSİNİN KONTROLLÜ SALIMINDA KULLANILMASI
360 KIRAN,İsmail; AKAR,Tamer; YILDIRIM,Hande N.; GÖRGÜLÜ,Aslı; , DİİZOFORON MOLEKÜLÜNÜN Cephalosporium aphidicola, Neurospora crassa VE PATOJENİK FUNGAL KÜLTÜR OLAN Aspergillus niger İLE BİYOTRANSFORMASYONUNUN İNCELENMESİ
361 KAYALI-AYAR,Hülya; TARHAN,Leman; , GLUKOZ BESİ ORTAMINDAKİ Amycolatopsis orientalis in TCA-GLİOKSALAT ÇEVRİMİ VE VANCOMİSİN ANTİBİYOTİK ÜRETİMİ
362 ÇOMAKLI,Veysel; KÜFREVİĞLU,Ö. İrfan; ÇİFTÇİ,Mehmet; GÜLÇİN,İlhami; ÇANKAYA,Murat; EİCHELE,Groger; , FARE GENOMUNDA BULUNAN BAZI OKSİDATİF FOSFORİLASYON YOLU VE ANTİOKSİDANT ENZİM GENLERİNİN cDNA'LARININ ÜRETİLMESİ VE in situ HİBRİDİZASYONU İLE GEN EKSPRESYON ANALİZİ
363 ARSLAN,Oktay; ERZENGİN,Mahmut; İŞIK,Semra; ÖZENSOY,Özen; , POLİFENOL OKSİDAZ ENZİMİNİN SAFLAŞTIRILMASI İÇİN YENİ BİR AFİNİTE JELİ
364 ÖZTÜRK,Lokman; BÜLBÜL,Metin; ELMASTAŞ,Mahfuz; ÇİFTÇİ,Mehmet; , KATALAZ ENZİMİNİN MAYDANOZ (Petroselinum hortense) BİTKİSİNDEN SAFLAŞTIRILMASI VE KARAKTERİZASYONU
365 GÜNGÖR,Burçin; PAZARLIOĞLU,Nurdan; , Trametes versicolor’DAN ELDE EDİLEN MANGAN PEROKSİDAZ ENZİMİNİN ÜRETİMİ VE KISMİ SAFLAŞTIRILMASI
366 MANSOUR,Banu; DALGAKIRAN,Eray; TOPUZOĞULLARI,Murat; BUDAMA BATTAL,Yasemin; MUSTAFAEVA,Zeynep; MUSTAFAEVA,Mehmet; , HİDRATLANMIŞ DENGELİ MİSEL SİSTEMLERİNDE SENTETİK POLİANYONLAR İLE ŞAP HASTALIĞI VİRÜSÜNÜN VP1 KAPSİD PROTEİNİN PEPTİD ANTİJENLERİNİN BİYOKONJUGASYONU
367 ÖZTÜRK,Lokman; KÜFREVİĞLU,Ö. İrfan; DEMİR,Yavuz; , ISPANAK (S. oleracea cv. gladiator) BİTKİSİNDE ETAFON UYGULAMALARININ OKSİDATİF ENZİMLER ÜZERİNE ETKİSİ
368 YILMAZ,İsmet; ATEŞ,Burhan; ÖZDEMİR,İlknur; TALAS,Zeliha; GÜL,Mehmet; , BAZI SENTETİK ORGANOSELENYUM BİLEŞİKLERİNİN DMBA İLE İNDÜKLENMİŞ RATLARIN KARACİĞER DOKULARI ÜZERİNE KORUYUCU ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
369 SERHATLI,Müge; YILMAZ KARAL,Okşan; BAYSAL,Kemal; BAYSAL,Bahattin; , ÇİFTE EMÜLSİYON SOLVENT EKSTRAKSİYONU/EVAPORASYONU METODU İLE OLUŞTURULAN PROTEİN İÇEREN PLGA MİKROKÜRELERİN KARAKTERİZASYONU
370 GÜLÇİN,İlhami, L-KARNİTİNİN ANTİOKSİDAN VE ANTİRADİKAL ÖZELLİKLERİNİN İN VİTRO OLARAK İNCELENMESİ
371 KOLAYLI,Sevgi; KÜÇÜK,Murat; KARAOĞLU,Şengül; OCAK,Ümmühan; ULUSOY,Esra; , KESTANE BALLARININ ANTİOKSİDAN VE ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİ
372 KÜÇÜK,Murat; KOLAYLI,Sevgi; OCAK,Ümmühan; KARAOĞLU,Şengül; CENGİZ,Mine; ÖZÇAVDAR,Esra; YILDIRIM,Ayşegül; KEMER,Barış; , Dactylorhiza euxina var. markowitschii BİTKİSİNİN BİYOLOJİK AKTİVİTELERİ
373 ŞEKER,Ayşegül; EROĞLU,Ahmet E.; DALAY CONK,Meltem; SHAHWAN,Talal; YILMAZ,Sinan; MANAV,Ebru; , AĞIR METALLERİN (Pb, Cd VE Ni) Spirulina Platensis TARAFINDAN BİYOSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ
374 YALÇIN,Emine; ŞENEL ÜLKÜ,Ayşegül; BAYRAMOĞLU,Gülay; ARICA,M. Yakup; , L-HİSTİDİN AMİNOASİT LİGANDI TAŞIYAN P(HEMA-MAH) MİKROKÜRELERİNİN METAL İYONU İLE ŞELATLANMASI VE ÜREAZ ENZİMİNİN ADSORBSİYON YÖNTEMİ İLE İMMOBİLİZASYONU
375 ŞENEL ÜLKÜ,Ayşegül; BAYRAMOĞLU,Gülay; ARICA,M. Yakup; , LİGAND BAĞLI p(GMA-MMA) AFİNİTE KÜRELERİN IgG AYRIŞTIRILMASI VE SAFLAŞTIRILMASINDA KULLANILMASI VE UZATMA KOLUNUN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
376 BAYRAMOĞLU,Gülay; ŞENEL ÜLKÜ,Ayşegül; YALÇIN,Emine; ARICA,M. Yakup; , FUNGUS BİYOKÜTKESİNİN URANYUM İYONLARININ GERİ KAZANIMINDA KULLANILMASI
377 YILMAZ,Meltem; BAYRAMOĞLU,Gülay; ARICA,M. Yakup; , pHEMA TEMELLİ YAPAY DAMARLARIN HAZIRLANMASI VE ALBUMİN VE HEPARİN TUTUKLANMASI İLE YAPAY DAMARLARIN YÜZEYSEL, MEKANİK VE KAN UYUMLULUK ÖZELLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
378 YALÇIN,Emine; YILMAZ,Meltem; BAYRAMOĞLU,Gülay; ARICA,M. Yakup; , YUMURTA BEYAZINDAN LİZOZİM SAFLAŞTIRILMASINDA, REACTIVE YELLOW 2 BOYA LİGANDI BAĞLI pHEMA/KİTOSAN SORBENTLERİNİN KULLANIMI VE SAFLIK DERECESİNİN HPLC İLE TAYİNİ
379 SARDARLI,N.; AGAMAMEDOVA,L.; ALİZADE,N.; NAGİEVA,I.; TAİRLİ,H.; LİTVİSHKOV,Y.; NAGİEV,T.; , RESEARCH OF CATALASE MIMETIC SENSORS
380 NASİROVA,U. V.; GASANOVA,L. M.; NAGİEVA,I. T.; NAGİEV,T. M.; , HETEROGENEOUS CATALYTİC MONO-OXİDATİON OF ETHYLENE BY PEROXİDE OF HYDROGEN
381 ÇELİK,Gökçe; BAYRAMOĞLU,Gülay; ARICA,M. Yakup; , FİZİKSEL VE KİMYASAL İŞLEM GÖRMÜŞ Phananerochaete chrysosporium BİYOKÜTLESİ İLE SULU ORTAMLARDAN TEKSTİL BOYALARININ UZAKLAŞTIRILMASI
382 ÇELİK,Gökçe; BAYRAMOĞLU,Gülay; YALÇIN,Emine; ARICA,M. Yakup; , Lentinus sajor-caju - CMC KÜRELERLE SULU ORTAMLARDAN AĞIR METAL UZAKLAŞTIRILMASI
383 DEMİR,Özlem; AKSAN KURNAZ,Işıl; , GLİKOLİTİK SALINIMLARINDAKİ GAL KONTROL AĞINDA YENİ BİR GAL3P KİNAZININ BİYOMÜHENDİSLİĞİ
384 ALTUĞ,Çağrı; ALAÇAM,Sencer; AKBAYIRLI,Pınar; SEZGİNTÜRK,Mustafa Kemal; DİNÇKAYA,Erhan; , GLUKOZ VE SÜLFİT TAYİNİ İÇİN GLUKOZ OKSİDAZ VE SÜLFİT OKSİDAZ TEMELLİ HİBRİT BİR BİYOSENSÖR
385 BAYRAMOĞLU,Gülay; YALÇIN,Emine; ARICA,M. Yakup; , İNSAN KAN SERUMUNDAN BİLİRUBİN UZAKLAŞTIRILMASINDA KULLANILMAK ÜZERE AFİNİTE SORBENTİNİN HAZIRLANMAS
386 BAYRAMOĞLU,Gülay; ÇELİK,M.; YALÇIN,E.; ARICA,M. Yakup; , LİZOZİM ADSORPSİYONU İŞLEMİNDE BOYA LİGANDI VE YÜZEY POLARİTELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
387 GÖKDERE,Müge; ATEŞ,Selma; , KÜLTÜR MANTARI VE İMMOBİLİZE PPO ENZİMİ İÇEREN SABİT YATAKLI REAKTÖRÜN FENOL GİDERİLMESİNDE KULLANILMASI
388 KARACA,Meral; ŞEKER,Ayşegül; EROĞLU,Ahmet E.; CONK DALAY,Meltem; SHAHWAN,Talal; YILMAZ,Sinan; MANAV,Ebru; , DOĞAL HALDE VE ÇEŞİTLİ KATI YÜZEYLERE TUTTURULMUŞ BİYOSORBENTLERİN AĞIR METAL TUTMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
389 AKAR,Tamer; ÇABUK,Ahmet; TUNALI,Sibel; , Bacillus sp. BİYOKÜTLESİ ile Pb2+ ve Cu2+ İYONLARININ BİYOSORPSİYON MEKANİZMASININ ARAŞTIRILMASI
390 AKAR,Tamer; DEMİR,T. Ali; KIRAN,İsmail; ÖZCAN,A. Safa; ÖZCAN,Adnan; TUNALI,Sibel; , Neurospora crassa FUNGAL BİYOSORBENTİ İLE ASİT KIRMIZISI (AK57) BOYASININ BİYOSORPSİYON KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ
391 GÜNGÖR,Burçin; PAZARLIOĞLU,Nurdan; , BENZOİK ASİTİN Pseudomonas putida İLE BİYOKİMYASAL YIKIMININ İNCELENMESİ
392 ÖZBEN,Yavuz Selim; KOCA,Halit Buğra; SEZGİNTÜRK,Mustafa Kemal; DİNÇKAYA,Erhan; , ASKORBİK ASİT TAYİNİNE YÖNELİK KABAK (Cucurbita pepo L.) DOKU HOMOJENİZATI TEMELLİ BİYOSENSÖR HAZIRLANMASI VE ÇALIŞMA KOŞULLARININ BELİRLENMESİ
393 KOCA,Halit Buğra; ÖZBEN,Yavuz Selim; SEZGİNTÜRK,Mustafa Kemal; DİNÇKAYA,Erhan; , L-ASKORBİK ASİT TAYİNİNE YÖNELİK KABAK (Cucurbita pepo L.) DOKU HOMOJENİZATI TEMELLİ BİYOSENSÖRÜN KARAKTERİZASYONU VE L-ASKORBİK ASİT TAYİNİNDE KULLANILMASI
394 BIÇAK,Evran; ÖNAL,Seçil; , FİTATIN İMMOBİLİZE AVOKADO FİTAZI İLE DEGRADASYONU
395 BIÇAK,Evran; ÖNAL,Seçil; , SEPABEAD (EC-EP) TAŞIYICIDA FİTAZ İMMOBİLİZASYONU VE KARAKTERİZASYONU
396 KOYUNCU,Derya; ERDEN,Pınar Esra; PEKYARDIMCI,Şule; KILIÇ,Esma; , ETANOL TAYİNİ İÇİN YENİ BİR KARBON PASTA ENZİM ELEKTROT
397 ODACI,Dilek; ÜNAL,Y. Deniz; TİMUR,Suna; PAZARLIOĞLU,Nurdan; TELEFONCU,Azmi; , BAZI FENOLİK ASİTLERİN TAYİNİNE YÖNELİK BİYOSENSÖR GELİŞTİRİLMESİ
398 ATEŞ,Burhan; ÖZER,Ufuk; GEÇKİL,Hikmet; YILMAZ,İsmet; , BAZI GRAM-NEGATİF BAKTERİLERDE L-ASPARAJİNAZ ÜRETİMİ ÜZERİNE KARBON KAYNAKLARININ ETKİSİ
399 ATEŞ,Burhan; DOĞRU,M. İlker; ERDOĞAN,Ali; GÜL,Mehmet; YILMAZ,İsmet; YÜREKLİ,Muhittin; , SOĞUK STRES UYGULANMIŞ RATLARIN KARACİĞER DOKUSUNDA KAFEİK ASİT FENETİL ESTER’İN (CAPE) KORUYUCU ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
400 ÖNAL,Seçil; ÖZDEMİR,Güven; HAMARAT BAYSAL,Şenay; , AĞIR METAL GİDERİMİNDE İMMOBİLİZE Chryseomonas luteola TEM05 KULLANIMI
401 HAMARAT BAYSAL,Şenay; ÖZDEMİR,Güven; ÖNAL,Seçil; , ALJİNAT VE KİTOSAN KAPLI ALJİNAT KÜRELER KULLANILARAK SULU ÇÖZELTİLERDE AĞIR METAL İYONLARININ GİDERİMİ
402 OKUTUCU,Burcu; TELEFONCU,Azmi; , HİSTAMİNE SPESİFİK MOLEKÜLER DAMGALI POLİMER HİDROJELLERİN HAZIRLANMASI
403 OKUTUCU,Burcu; TELEFONCU,Azmi; , KİTOSAN BONCUKLARINI DESTEK MATERYALİ OLARAK KULLANARAK SEROTONİN ANALOĞU TRPOMET İÇİN SEÇİMLİ MOLEKÜLER DAMGALI POLİMER HAZIRLANMASI
404 AKKAYA,Alper; TELEFONCU,Azmi; , DL-FENİLALANİN OPTİK REZOLÜSYONU İÇİN MOLEKÜLER DAMGALI SELÜLOZ ASETAT MEMBRANLARININ HAZIRLANMASI
405 DİNÇER,Ayşe; ZİHNİOĞLU,Figen; TELEFONCU,Azmi; , FARKLI DESTEK MATERYALLERİ KULLANILARAK HİSTAMİNE SEÇİMLİ MOLEKÜLER DAMGALI POLİMERLERİN HAZIRLANMASI
406 DOĞAN,Mehtap; DİNÇER,Ayşe; TELEFONCU,Azmi; , MODİFİYE POLİVİNİL ALKOL KAPLANMIŞ KİTOSAN BONCUKLARDA SELLÜLAZ İMMOBİLİZASYONU
407 KARAHAN,Mesut; MUSTAFAEVA,Zeynep; MUSTAFAEV,Mehmet; , SUDA ÇÖZÜNEBİLEN ÜÇLÜ POLİMER-METAL-PROTEİN KOMPLEKSLERİ
408 KIZILBEY,Kadriye; YÜCE,Günay; DÖRTER,Güneş; BAYÜLKEN,Seval; MUSTAFAEV,Mehmet; , ANYONİK POLİELEKTROLİTLER VARLIĞINDA RADYASYONUN LENFOSİT HÜCRELER ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
409 SAĞIROĞLU,Ayten; İŞBİLİR,Şebnem Selen; ÖZCAN,Hakkı Mevlüt; , OKZALAT METODU İLE BİTKİSEL KAYNAKLARDA PEKTİN MİKTARLARININ TAYİNİ
410 ÇELEBİ,Şaban; UTLU,Necati; YÜCEL,Osman; , YUMURTA TAVUĞU RASYONLARINA DEĞİŞİK DÜZEYLERDE ZEOLİT İLAVESİNİN BAZI SERUM MİNERAL MADDELER ÜZERİNE ETKİSİ
411 NADAROĞLU,Hayrunnisa; DEMİR,Yaşar; YILDIRIM ÇELİK,Safinur; DEMİR,Nazan; , GLİMEPİRİD’İN İNSAN SERUM PARAOKSANAZ AKTİVİTESİ ÜZERİNE İN VİTRO VE RAT SERUM, KARACİĞER VE KALP PARAOKSANAZ ENZİM AKTİVİTESİ ÜZERİNE İN VİVO ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
412 DEMİR,Yaşar; NADAROĞLU,Hayrunnisa; DURAN,Duygu; DEMİR,Nazan; , SALİSİLİK ASİT’İN İNSAN SERUM AKTİVİTESİ ÜZERİNE İN VİTRO VE RAT SERUM, KARACİĞER VE KALP PARAOKSANAZ ENZİM AKTİVİTESİ ÜZERİNE İN VİVO ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
413 DEMİR,Yaşar; ALAYLI GÜNGÖR,Azize; GÜNDOĞDU,Mehmet; ÇÜRÜK,Akif; DEMİR,Nazan; , ERZURUM VE ÇEVRESİNDE HEMOGLOBİNOPATİLERİN MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE TARANMASI
414 ALAYLI GÜNGÖR,Azize; ÖZTÜRK,S. Beyza; DEMİR,Yaşar; DEMİR,Nazan; , MARUL (Lactuca sativa L.) BİTKİSİ KÖKLERİNDEN PEROKSİDAZ ENZİMİNİN SAFLAŞTIRILMASI VE ENZİMİN BAZI ORGANİK ÇÖZÜCÜLERDEKİ DAVRANIŞLARININ ARAŞTIRILMASI
415 KIRANOĞLU,Selda; GENCER,Nahit; SİNAN,Selma; KÖÇKAR,Feray; ARSLAN,Oktay; , DOĞUM KONTROL İLAÇLARININ PARAOKSONAZ, KATALAZ VE KARBONİK ANHİDRAZ ENZİM AKTİVİTELERİ ÜZERİNE İN VİVO ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
416 ODABASOĞLU,Fehmi; ASLAN,Ali; CAKIR,Ahmet; SULEYMAN,Halis; ÇALIK,Zeki Z.; BAYIR,Yasin; HALICI,Mesut; KAZAZ,Cavit; KARAKUŞ,Başak; , RATLARDA İNDOMETAZİN İLE UYARILAN ÜLSER MODELİNDE LİPİT PEROKSİDASYONU VE GLUTATYON SEVİYELERİ ÜZERİNE DİFRAKTAİK ASİDİN ETKİSİ
417 GÜLÇİN,İlhami; BEYDEMİR,Şükrü; KÜFREVİĞLU,Ö. İrfan; , İNSAN ERİTROSİTLERİNDEN SAFLAŞTIRILAN 6-FOSFOGLUKONAT DEHİDROGENAZ ENZİMİNİN AKTİVİTESİ ÜZERİNE DANTROLENİN İN VİTRO VE İN VİVO ETKİSİNİN İNCELENMESİ
418 ÖZCAN,Hakkı Mevlüt; SAĞIROĞLU,Ayten; , RİSİNOLEİK ASİTİN İMMOBİLİZE PAKREATİK LİPAZ KATALİZÖRLÜĞÜNDE HİNT YAĞINDAN ELDE EDİLMESİ
419 DOĞRU,Mehmet; BAYSAL,Zübeyde; AYTEKİN,Çetin; , SENTETİK BOYARMADDELER İLE BOYANMIŞ YÜNÜN PROTEOLİTİK ENZİMLER İÇİN SUBSTRAT OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ
420 ÇOLAK,Ahmet; KOLCUOĞLU,Yakup; SESLİ,Ertuğrul; YILDIRIM,Melike; ÖZEN,Arzu; , YABANİ VE YENİLEBİLİR BİR MANTAR OLAN Macrolepiota Mastoidea’dan İZOLE EDİLEN diFENOLAZ AKTİVİTESİNİN KARAKTERİZASYONU
421 SEMİZ,Aslı; ŞEN,Alaattin; , ÇEŞİTLİ METAL VE DETERJANLARIN MAVRİ KEFAL (Liza saliens) KARACİĞER MİKROZOMAL EROD VE SİTOZOLİK GST AKTİVİTELERİ ÜZERİNE İNHİBİTÖR ETKİLERİ
422 BUDAK,Harun; ÇİFTÇİ,Mehmet; KÜFREVİĞLU,Ö. İrfan; BEYDEMİR,Şükrü; ÇANKAYA,Murat; EICHELE,Gregor; , FARE GENOMUNDA BULUNAN BAZI TCA DEVRİ ENZİM GENLERİNİN cDNA’LARININ ÜRETİLMESİ VE İN SİTU HİBRİDİZASYONU İLE GEN EKSPRESYON ANALİZİ
423 EMİRÇUPANİ,Tufan; KÜFREVİĞLU,Ö. İrfan; ÇİFTÇİ,Mehmet; ÖZDEMİR,Hasan; ÇANKAYA,Murat; EICHELE,Gregor; , FARE GENOMUNDA BULUNAN BAZI YAĞ ASİTLERİ ?-OKSİDASYON YOLU ENZİM GENLERİNİN cDNA’LARININ ÜRETİLMESİ VE İN SİTU HİBRİDİZASYONU İLE GEN EKSPRESYON ANALİZİ
424 FAİZ,Özlem; ÇOLAK,Ahmet; CAMEDAN,Yasemin; SESLİ,Ertuğrul; YILDIRIM,Melike; , YENİLEBİLİR VE YABANİ BİR MANTARDA (Lycoperdon perlatum) ESTERAZ AKTİVİTESİNİN KARAKTERİZASYONU
425 KOLCUOĞLU,Yakup; FAİZ,Özlem; ÇOLAK,Ahmet; SESLİ,Ertuğrul; DALMAN,Ömer; , BAZI YENİLEBİLİR YABANİ MANTARLARIN BİYOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
426 ORHAN,Nurdagül; ÇAĞLAR,Zeynep; PEKSEL,Ayşegül; ARISAN,İnci; , Aspergillus Niger’den KİTİNAZIN İNDÜKSİYONU
427 ORHAN,Nurdagül; PEKSEL,Ayşegül; ARISAN,İnci; , Trichoderma Atroviride’den KİTİNAZIN İNDÜKSİYONU VE KARAKTERİZASYONU
428 ÇELİKBIÇAK,Ömür; SALİH,Bekir; , KAZEİN KİNAZ 2 ENZİMİNİN MALDI-MS İLE İNCELENMESİ
429 ÇANKAYA,Murat; ÖZDEMİR,Hasan; KÜFREVİĞLU,Ö. İrfan; ÇİFTÇİ,Mehmet; EICHELE,Gregor; , FARE GENOMUNDAKİ BAZI G-PROTEIN BAĞLAYICI RESEPTÖR GENLERİNİN cDNA'LARININ ÜRETİLMESİ VE in situ HİBRİDİZASYONU İLE GEN EKSPRESYON ANALİZİ
430 ÇİFTÇİ,Mehmet; BEYDEMİR,Şükrü; EKİNCİ,Deniz; ŞİŞECİOĞLU,Melda; , TAVUK ERİTROSİTLERİNDEN GLUKOZ 6-FOSFAT DEHİDROGENAZ ENZİMİNİN SAFLAŞTIRILMASI VE ENZİM AKTİVİTESİ ÜZERİNE BAZI İLAÇLARIN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
431 BEYDEMİR,Şükrü; ÇİFTÇİ,Mehmet; KUZU,Müslüm; KÜFREVİĞLU,Ö. İrfan; , MANDA ERİTROSİTLERİNDEN SAFLAŞTIRILAN GLUKOZ 6-FOSFAT DEHİDROGENAZ ENZİMİNİN AKTİVİTESİ ÜZERİNE BAZI İLAÇLARIN İN VİTRO ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
432 SAĞLAM,Nagihan; DİNÇER,Barbaros; ÇOL,Melek; GÜNER,Saadettin; DÜLGER,Sabriye; BELDÜZ,Ali Osman; , BAZI TERMOFİLİK BAKTERİLERDE KATALAZ AKTİVİTESİNİN İNCELENMES
433 BARAN,Ayşe; HAMARAT BAYSAL,Şenay; , AŞI POLİMERİZASYONU İLE ÜREAZ ENZİMİNİN İMMOBİLİZASYONU VE OPTİMUM İMMOBİLİZASYON KOŞULLARININ BELİRLENMESİ
434 TEKE,Mustafa; TELEFONCU,Azmi; , FOSFOLİPAZ A2 ENZİMİNİN AFFİNİTE-ULTRAFİLTRASYON İLE SIĞIR PANKREASINDAN SAFLAŞTIRILMASI
435 TEKE,Mustafa; TELEFONCU,Azmi; , TÜRKİYE’DE YETİŞEN BAZI SARMISAK TÜRLERİNİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ
436 ALPTEKİN,Özlem; YILDIRIM,Deniz; TÜKEL,S. Seyhan; , KATALAZIN FLORİSİL ÜZERİNE ASPARTİK ASİT, GLUTAMİK ASİT VE 6-AMİNO HEKZANOİK ASİT ARA KOLLARI ÜZERİNDEN KOVALENT İMMOBİLİZASYONU VE KARAKTERİZASYONU
437 ÖZEN,Arzu; DİNÇER,Barbaros; ÇOL,Melek; GÜNER,Saadettin; DÜLGER,Sabriye; BELDÜZ,Ali Osman; , BAZI Anoxybacillus kestanbolensis SUŞLARINDA KATALAZ AKTİVİTESİNİN TAYİNİ VE KARAKTERİZASYONU
438 YEŞİLOĞLU,Yeşim, İMMOBİLİZE TRİPSİNİN ESTER SENTEZLERİNDEKİ KATALİTİK ETKİSİ
439 DİNÇER,Barbaros; ÇOL,Melek; ŞAHİN,Emine; GÜNER,Saadettin; DÜLGER,Sabriye; BELDÜZ,Ali Osman; , BAZI Anoxybacillus gonensis SUŞLARINDAKİ KATALAZ AKTİVİTELERİNİN KARAKTERİZASYONU
440 ÇAVAŞ,Levent; CENGİZ,Sevilay; YURDAKOÇ,kadir; , IMMOBILIZATION OF CATALASE ONTO DIFFERENT ORGANIC AND INORGANIC MATERIALS
441 ÇETE,Servet; YAŞAR,Ahmet; ARSLAN,Fatma; , ÜRİKAZ ENZİMİNİN POLİPİROL-FERROSENYUM FİLME İMMOBİLİZASYONU
442 SALMANOV,Mamed; ALIYEVA,Seide; VELIYEV,Mamed; , PETROL KARBONHİDRATLARIN MİKROPLAR ARACILIĞIYLA ÇÖZÜLMESİ
443 EVRAN,Serap; KILINÇ,Ali; TELEFONCU,Azmi; , ÇAPRAZ BAĞLI MAKROPORÖZ KİTOSAN MEMBRANDA PROTEİNLERİN ADSORBSİYONU
444 KARTAL,Funda; KILINÇ,Ali; ÖZÇAKMAKLI,Gülşen; ALASYA,Ahmet; YAŞA,İhsan; ÇADIRCI,Hilal; , FUNGUSDAN (Circinella sp.) EKSTRASELÜLER LİPAZIN SAFLAŞTIRILMASI
445 KARTAL,Funda; KILINÇ,Ali; ÖNAL,Seçil; , Candida rugosa LİPAZININ POLİVİNİL ALKOL’DE İMMOBİLİZASYONU VE KARAKTERİZASYONU
446 KILINÇ,Ali; ÖNAL,Seçil; YAŞA,İhsan; ÖZTÜRK,Tansel; PAZARLIOĞLU,Nurdan; TELEFONCU,Azmi; , Geotrichum penicilatum VE Hansenula nonfermentans’tan LİPAZ ÜRETİMİ
447 BAYSAL,Zübeyde; ALKAN,M.Hüseyin; UYAR,Fikret; DOĞRU,Mehmet; , KAVUN KABUĞU KULLANARAK KATI-FAZ FERMENTASYON TEKNİĞİ İLE TERMOTOLERAN Bacillus coagulans’ tan LİPAZ ENZİMİ ÜRETİMİ
448 BURUK,Banu; SELÇUKİ,Cenk; , POTASYUM KANALLARDA SEÇİCİ PENTAPEPTİD (TVGYG) DİZİSİNİN POTASYUM İYONU VE SU MOLEKÜLÜ İLE ETKİLEŞİMİNİN TAYİNİ
449 ENGİN,Özge; SELÇUKİ,Cenk; , AQUAPORİN AİLESİNDE KORUNMUŞ BİR ŞEKİLDE YER ALAN “NPA” DİMER YAPISINA HESAPSAL BİR YAKLAŞIM
450 SELÇUKİ,Cenk, SERINE CONFORMERS AND THEIR REACTIONS WITH METAL CATIONS
451 ELMASTAŞ,Mahfuz; IŞILDAK,Ömer; TÜRKEKUL,İbrahim; , BAZI YENEBİLEN YABANİ MANTARLARDA TOPLAM FENOLİK BİLEŞİKLERİNİN VE ANTİOKSİDAN AKTİVİTELERİNİN TAYİNİ
452 ÖZYİĞİT,İbrahim İlker; ERCAN,Özgen; KAHRAMAN,Memet Vezir; ÇUBUK,Soner; , PAMUK (Gossypium hirsutum L.) DOKU KÜLTÜRÜNDE GELİŞMEKTE OLAN EKSPLANTLARDAKİ FENOLİK MADDE DEĞİŞİMLERİNE PVP’NİN ETKİSİ
453 KOLAYLI,Sevgi; OCAK,Ümmühan; KÜÇÜK,Murat; KARAOĞLU,Şengül; YAŞAR,Ahmet; MARAP,Aysel; SİVRİKAYA,Aybike; TERZİOĞLU,Salih; , Anemone narcissiflora subsp. narcissiflora BİTKİSİNİN BİYOLOJİK AKTİVİTELERİ
454 TUNÇMEN,Hüseyin; TÜZMEN,M. Nalan; , PESTİSİD KONTAMİNASYONUNUN DOKU LİPİD PEROKSİDASYONU VE ANTİOKSİDAN ENZİM AKTİVİTELERİNE ETKİSİ
455 TUNÇMEN,Hüseyin; TÜZMEN,M. Nalan; , PESTİSİD KONTAMİNASYONUNUN OKSİDAN/ANTİOKSİDAN SİSTEME ETKİSİ
456 AKYÜZ,Emine; KÜÇÜK,Murat; KOLAYLI,Sevgi; OCAK,Ümmühan; YAYLI,Nurettin; KARAOĞLU,Şengül; ÜÇÜNCÜ,Osman; , Polygonum bistorta carneum BİTKİSİNİN KİMYASAL BİLEŞENLERİ VE BİYOLOJİK AKTİVİTELERİ
457 KÜÇÜK,Murat; YAYLI,Nurettin; AKYÜZ,Emine; ÜÇÜNCÜ,Osman; YAŞAR,Ahmet; GÜLEÇ,Canan; KARAOĞLU,Şengül; KOLAYLI,Sevgi; , YENİ AZAKALKONLARIN VE FOTODİMERİZASYON ÜRÜNLERİNİN ANTİOKSİDAN VE ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİ
458 AYAR-KAYALI,Hülya; TARHAN,Leman; , FUSARİUM SUŞLARINDA B1, B6 VE C VİTAMİNLERİNİN ANTİOKSİDANT ENZİM, MEMBRAN SİALİK ASİT VE LİPİD PEROKSİDASYON DÜZEYLERİ DEĞİŞİMİNE ETKİSİ
459 ÖNEZ,Zehra; KARAKUŞ,Emine; PEKYARDIMCI,Şule; , İZMİR ÜZÜMÜNDEN (Vitis vinifera L.) İZOLE EDİLEN POLİFENOL OKSİDAZ ENZİMİNİN ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
460 KIZIL,Murat; BARIŞ,Deniz; ÇEKEN,Bircan; YAVUZ,Murat; AYTEKİN,Çetin; , BAZI Achillea TÜRLERİNİN in vitro ANTİMİKROBİYAL VE ANTİOKSİDANT AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI
461 MEHMETOĞLU,İdris; KURBANLI,Kamuran; KURBAN,Sevil; , DOYMUŞ VE DOYMAMIŞ YAĞLARIN OKSİDE LDL ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
462 MEHMETOĞLU,İdris; KURBANLI,Kamuran; KURBAN,Sevil; , ÇEŞİTLİ YAĞLARIN TOTAL ANTİOKSİDAN KAPASİTE ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
463 ARDAĞ,Hatice; ÖZEL,Mustafa Zafer; ŞEN,Alaattin; , MENDERES NEHRİNDEKİ POLİSİKLİK AROMATİK HİDROKARBON KİRLİLİĞİNİN HPLC İLE TAYİNİ
464 KARAGÖZLER,A. Alev; AKTAŞ,Deniz; UYGUN,Murat; AK,Ezgi; YÜCECENGİZ,Çiğdem; , ISIRGAN OTU (Urtica dioica L.) YAPRAĞININ ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
465 OCAK,Miraç; KÜÇÜK,Murat; KOLAYLI,Sevgi; YAYLI,Nurettin; YAŞAR,Ahmet; ULUSOY,Esra; OCAK,Ümmühan; , AĞAÇ KABUĞU ÖRNEKLERİNDE UÇUCU YAĞLARININ KİMYASAL BİLEŞİMİ VE BİYOLOJİK AKTİVİTELERİ
466 KOLAYLI,Sevgi; KÜÇÜK,Murat; ALKAN,Muzaffer; BAHÇECİ,Şule; OCAK,Ümmühan; ŞAHİNBAŞ,Esra; OCAK,Miraç; YÜKSEK,Haydar; , BAZI YENİ 4-(4-HIDROKSİBENZİLİDENAMİNO)-4,5-DİHİDRO-1H-1,2,TRİAZOL-5-ON TÜREVLERİNİN ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
467 ERDOĞAN,Ali; ÖRÜN,İbrahim; DOĞRU,M. İlker; ATEŞ,Burhan; YÜREKLİ,Muhittin; YILMAZ,İsmet; , SOĞUK STRES UYGULANMIŞ RATLARDA KAFEİK ASİT FENETİL ESTER (CAPE)’İN KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ
468 KURTUL,Naciye; ALTINTAŞ,Serdar; , BOYA İŞÇİLERİNDE (MOBİLYA VE OTO BOYA) PLAZMA VE ERİTROSİT MEMBRANI SİALİK ASİT DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
469 KURTUL,Naciye; ALTINTAŞ,Serdar; , BOYA İŞÇİLERİNDE (MOBİLYA VE OTO BOYA) PLAZMA NİTRİK OKSİT, ÜRİK ASİT, GLUTATYON DÜZEYLERİ VE LİPİD PEROKSİDASYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
470 KARAGÖZLER,A. Alev; UYGUN,Murat; AKTAŞ,Deniz; CABA,Serpil; HACIOĞLU,Canan; , KEKİK BİTKİSİNİN ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
471 RAZİG,Naila; MAVİ,Ahmet; ARFAN,Mohammad; ÇAKIR,Ahmet; YILDIRIM,Ali; , Hypericum monogynum ve Hypericum perforatum BİTKİLERİNİN ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ VE H. monogynum’UN AKTİF BİLEŞENLERİNİN ARAŞTIRILMAS
472 KARAGÖZLER,A. Alev; UYGUN,Murat; AKTAŞ,Deniz; ÖZTÜRK,Nevra; , KAPARİ (Capparis spinosa L.) TOMURCUKLARININ ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
473 TOKER,Zuhal; KIZIL,Murat; KIZIL,Göksel; , Hypericum lysimachioides BİTKİSİNİN UÇUCU YAĞ BİLEŞENLERİNİN GC/MS İLE ANALİZİ VE ANTİMİKROBİAL ETKİSİNİN İNCELENMESİ
474 SARUHAN,Neslihan; KADIOĞLU,Asım; , TUZ STRESİNE MARUZ KALAN İNULA BİTKİSİNDE ANTİOKSİDANT ENZİM AKTİVİTELERİNDEKİ DEĞİŞİKLER
475 ÖZTÜRK ÜREK,Raziye; AYAR-KAYALI,Hülya; TARHAN,Leman; , BAZI ÜZÜM TÜRLERİ ÇEKİRDEK VE KABUKLARININ ANTİRADİKAL KAPASİTELERİ VE GIDA SEKTÖRÜNDE KULLANILABİLİRLİĞİ
476 BARIŞ,Deniz; KIZIL,Murat; ÇEKEN,Bircan; YAVUZ,Murat; AYTEKİN,Çetin; , BAZI Hypericum TÜRLERİNİN in vitro ANTİMİKROBİYAL VE ANTİOKSİDANT AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI
477 POLATOĞLU,K.; GÖREN,N.; BAŞER,K.H.C.; DEMİRCİ,B.; , TÜRKİYE’DE ENDEMİK OLARAK YETİŞEN Tanacetum densum SSP. Sivasicum VE SSP. Eginense TÜRLERİNİN UÇUCU YAĞ BİLEŞENLERİ
478 DURMAZ,Gökhan; ATEŞ,Burhan; YILMAZ,İsmet; TALAS,Zeliha; ÖZDEMİR,İlknur; GÖK,Yetkin; , BAZI SENTETİK ORGANOSELENYUM BİLEŞİKLERİNİN ANTİOKSİDAN VE ANTİMİKROBİYAL KARAKTERİ
479 ÇINAR,Seda; AYDEMİR,Tülin; , MANGAN TOKSİSİTESİ UYGULANMIŞ ROKA (Eruca sativa) BİTKİSİNDE BAZI ANTİOKSİDAN ENZİMLERİN VE LİPİD PEROKSİDASYON DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
480 HAKİMOĞLU,Fidan; KIZIL,Göksel; KANAY,Zeki; ISI,Hilmi; AYTEKİN,Çetin; , Hypericum lysimachioides BİTKİSİNİN ETANOL EKSTRAKTININ YÜKSEK KOLESTEROLLÜ TAVŞANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
481 KARSLI SEMİZ,Deniz; SARIKÜRKÇÜ,Cengiz; YILDIZ,Dilek; , ASMA VE DUT YAPRAKLARININ ETANOL VE SU ÖZÜTLERİNİN ANTİOKSİDAN AKTİVİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
482 ERYILMAZ,Zeynep; AYDEMİR,Tülin; , NaCl STRESİ UYGULANMIŞ MERCİMEK (Lens esculenta ) BİTKİSİNDE BAZI ANTİOKSİDAN ENZİM AKTİVİTESİNDEKİ DEĞİŞİMLERİN İNCELENMESİ
483 DALMAN,Ömer; FAİZ,Özlem; ÇOLAK,Ahmet; SESLİ,Ertuğrul; ÖZEN,Arzu; , TRABZON MAÇKA YÖRESİNDEN TOPLANAN BAZI YABANİ VE YENİLEBİLİR MANTARLARIN BİYOKİMYASAL KOMPOZİSYONU
484 ÇEKEN,Bircan; EMEN,Sevil; KIZIL,Murat; , SÜBSTİTÜE ARİL RADİKALLERİN NÜKLEİK ASİTLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
485 TOPCU,Emine; SELÇUKİ,Cenk; , HİDROKSİL RADİKALİ İLE TİMİN BAZININ REAKSİYONLARININ MODELLENMESİ
486 KARAGÖZLER,A. Alev; AKTAŞ,Deniz; UYGUN,Murat; KAVAS,Ceylan; KIRGİL,Aydın; , ZEYTİN (Olea europaea L.) YAPRAĞININ ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
487 PORZAJOKSA,Aleksandra; KARAL YILMAZ,Okşan; KAYAMAN-APOHAN,Nilhan; BAYSAL,Kemal; CVETKOVSKA,Maja; BAYSAL,Bahattin; , DOKU MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİYOBOZUNUR KOPOLİMERLERİN OLUŞTURULMASI VE KARAKTERİZASYONU
488 YILDIRIM,Melike; KOLCUOĞLU,Yakup; ÇOLAK,Ahmet; SESLİ,Ertuğrul; SAĞLAM,Nagihan; , YABANİ VE YENİLEBİLİR BİR MANTAR OLAN Macrolepiota mastoidea MONOFENOLAZININ KARAKTERİZASYONU
489 ÖZER,M. Sabih; CENGİZ,Reyhan; ERSOY,Nagihan; GERARDIN-CHARBONNIER,Christine; SELVE,Claude; , BİYOLOJİK SİSTEMLERDE PERFLORO-ALKİL PEPTİDOAMİN BİLEŞİKLERİ
490 DEMİR,Halit; YÖRÜK,İ. Hakkı; SAVRAN,Ali; AKLAN,Salih; , VAN ELMASINDAN (Golden delicious) POLİFENOL OKSİDAZ ENZİMİN KISMİ SAFLAŞTIRILMASI VE BAZI KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
491 SAĞLAM,Nagihan; DİNÇER,Barbaros; ÇOL,Melek; GÜNER,Saadettin; DÜLGER,Sabriye; BELDÜZ,Ali Osman; , BAZI TERMOFİLİK BAKTERİLERDE KATALAZ AKTİVİTESİNİN İNCELENMESİ
492 PEKSEL,Ayşegül; ALTAŞ,Nilay; ARISAN ATAÇ,İnci; , Hypocrea jecorina KÜLTÜRLERİNDE ?-GALAKTOZİDAZ İNDÜKSİYONU VE ÇEŞİTLİ PARAMETRELERE GÖRE OPTİMİZASYONU
493 KARACA,Ümit; ÇELİK,Muammer; ŞİŞMAN,Fatma Nevin; , ALKALİ PROTEAZ ENZİMİ KULLANIMI VE SEÇİMLİ ÇÖKTÜRME YÖNTEMLERİ İLE KROMLU DERİ ATIKLARINDAN KROMUN GERİ KAZANILMASI VE PROTEİN ELDESİ
494 BÜTÜN,Vural, NANOKÜRELER: TERSİYER AMİN METAKRİLATLARA DAYALI YENİ TİP SUDA ÇÖZÜNEBİLEN ŞİZOFRENİK TRİBLOK KOPOLİMERLERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE “SCL MİSEL” SENTEZİNDE KULLANIMI
495 ARSLAN,Yasin; ÜNAL,Halil İbrahim; YILMAZ,Haşim; , POLİİNDOL, KAOLİN VE POLİİNDOL/KAOLİN KOMPOZİTİNİN ELEKTROREOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
496 CANIM,Sezen; AKDESTE,Zeynep; HAZAR,A. Binnaz; ÖNER,Mualla; MUSTAFAEV,Mehmet; , pHEMA ESASLI PEPTİD İÇEREN FONKSİYONEL BİYOKOMPOZİTLERİN GELİŞTİRİLMESİ
497 ÇAKMAKLI,Birten; HAZER,Baki; TEKİN,İshak Özel; , YENEBİLİR YAĞ İÇEREN AKRİLAT KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ VE DOKU MÜHENDİSLİĞİNDE UYGULANMASI
498 MUSTAFAEV,Mehmet, “AKILLI” POLİMERİK BİYOKONJUGATLAR:FİZİKO-KİMYASAL TEMELİ VE BİYOFONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ
499 SÖNMEZ,Gürsel; SÖNMEZ,Hayal B.; AÇIK,Müge; BARIŞTIRAN,Canan; SHEN,Clifton K. F.; WULD,Fred; , NANO-TEKNOLOJİK SÜPERKAPASİTÖRLER
500 MERT,Hümeyra; TUNCA,Ümit; HIZAL,Gürkan; , ATOM TRANSFER RADİKAL POLİMERİZASYON’DA (ATRP) FENOL VE TİYOFENOL BİLEŞİKLERİ İLE ‘in situ’ Cu(I) OLUŞUMU
501 SEMSARILAR,Mona; YALINCA,Zülal; YILMAZ,Elvan; BENGİSU,Murat; YILMAZ,Osman; , KİTOSAN BONCUKLARIN FİZİKSEL JEL OLUŞUMU YOLUYLA HAZIRLANMASI VE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
502 MUSTAFAEVA,Zeynep, ANYONİK POLİELEKTROLİTLERİN STEROİD HORMONLARI VE PEPTİDLERLE SUDA ÇÖZÜNEN KONJUGATLARI
503 TARLAN,Esra; AHMETLİ,Gulnare; KURBANLI,Refika; YILMAZ,Zehra; , A COMPARATIVE STUDY ON Zn REMOVAL BY NATURAL AND SYNTHETIC POLYMERIC MATERIALS
504 GİZ,A.; PARIL,A.; REED,W.; ÇATALGİL-GİZ,H.; , AKRİLAMİD/AKRİLİK ASİT KOPOLİMERİZASYONUNUN SÜREKLİ İZLENMESİ
505 BÜKLÜ,Leyla B.; ERBİL,H. Yıldırım; , CAM KÜRECİK KULLANILARAK SÜPERHİDROFOBİK YÜZEY OLUŞTURULMASI VE KARAKTERİZASYONU
506 GÜRSES,Ahmet; KARACA,Semra; EJDER,Mehtap; AÇIKYILDIZ,Metin; DOĞAR,Çetin; , KATYONİK BİR SURFAKTANT OLAN CTAB’IN KİL ÜZERİNE ADSORPSİYON MEKANİZMASININ VE TERMODİNAMİĞİNİN İNCELENMESİ
507 ÖZEN,C. Elif; ERBİL,H. Yıldırım; , SÜPER HİDROFOBİK YÜZEY SENTEZ VE KARAKTERİZASYONU
508 KELEŞER,Sevinç; SALT,Yavuz; HASANOĞLU,Ayça; ÖZKAN,Semra; DİNÇER,Salih; , ETİL ASETAT-SU KARIŞIMININ ÇAPRAZ BAĞLI POLİ(VİNİLALKOL) MEMBRANDA DESORPSİYONUNUN İNCELENMESİ
509 ÇAVUŞOĞLU,İ.; KANDEMİRLİ,F.; SHVETS,N. M.; DİINoglo,A. S.; , TİYOSEMİKARBAZONLU BİLEŞİKLERİNİN METAL KOMPLEKSLERİNİN TEORİK İNCELENMESİ:ELEKTRON TOPOLOJİ YÖNTEMİ
510 GÖK,Özgül; PAKSOY,Halime Ö.; , FAZ DEĞİŞTİREN MADDELERİN DESTEKLEYİCİ MADDELERDE TUTUKLANMASI VE TERMAL PERFORMANSI
511 BEREKET,G.; PAKDİL,Z.; ÖĞRETİR,C.; , BAKIRIN HCl ORTAMINDAKİ KOROZYONUNA İMİDAZOL TÜREVLERİNİN İNHİBİTÖR ETKİLERİNİN İNCELENME
512 KAYA,İsmet; MORAL,Fatma; ÖZDEMİR,Eyüp; ÇULHAOĞLU,Süleyman; , OLİGO-2-[(4-İYODFENİL) İMİNOMETİL)] FENOLÜN SENTEZİ VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
513 KAYA,İsmet; BİLİCİ,Ali; , OLİGO-2-[(4-HİDROKSİFENİL) İMİNO METİL]-1-NAFTOL VE ONUN BAZI METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYON VE TERMAL DEGRADASYONU
514 KAYA,İsmet; ÇULHAOĞLU,Süleyman; ŞENOL,Dilek; , OLİGO-4-[(4-HİDROKSİBENZİLİDEN)AMİNO]FENOL SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
515 KAYA,İsmet; GÜL,Murat; , OLİGO-2-[(PRİDİN-4-İL-METİLEN)-AMİNO]-PRİDİN-3-OL’ÜN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
516 KAYA,İsmet; SOLGUNTEKİN,Ahmet; BİLİCİ,Ali; , OLİGO-2-[(4-BROMFENİL) İMİNOMETİL)] FENOLÜN SENTEZİ, OPTİMUM REAKSİYON ŞARTLARI VE TERMAL ÖZELLİKLERİ
517 KAYA,İsmet; BAYRAKLI,Yasin; , OLİGO-4-[(m-TOLİLİMİNO) METİL] FENOLÜN SENTEZİ, KARAKTERİZASYON VE TERMAL DEGRADASYONU
518 ESENCAN,Banu; GÖDE,Fethiye; GÖK,Ayşegül; , İLETKEN POLİMER-KİL KOMPOZİTLERİNİN SENTEZİ VE ADSORPSİYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
519 SÜZER,Şeyda; GÖK,Ayşegül; BÜTÜN,Vural; , POLİPİROLÜN NANO-VE MİKRO- BOYUTTAKİ POLİSTİREN İLE KOMPOZİTLERİNİN HAZIRLANMASI VE ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
520 GÖK,Ayşegül; ŞEN,Songül; YEŞİLÇİMEN,Fatih; KUZGUN,Emine; , Al2O3 İLE POLİ-2-HALOGENANİLİNLERİN NANOKOMPOZİTLERİNİN HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
521 CAN,Seda; TANRISEVER,Taner; ALKAN,Mahir; , PMMA NANOKOMPOZİTLERİNİN HAZIRLANMA METODLARI VE KARAKTERİZASYONUNUN İNCELEMESİ
522 BENLİKAYA,Ruhan; ALKAN,Mahir; , POLİMER/TABAKALI SİLİKAT YAPILI NANOKOMPOZİT TÜRLERİ VE HAZIRLAMA YÖNTEMLERİ
523 KÖYTEPE,Süleyman; METİN,Nilüfer; SEÇKİN,Turgay; , POLİİMİT TEMELLİ SMEKTİT NANOKOMPOZİTLERİNİN HAZIRLANMASI VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
524 KUNDAKÇI,Semiha; ÜZÜM,Ömer Barış; KARAKOLLU,Ayşe; KARADAĞ,Erdener; , GLUTARALDEHİT VE DİVİNİLBENZEN İLE ÇAPRAZ BAĞLI AKRİLAMİD/SODYUM AKRİLAT HİDROJELLERİNDE ŞİŞME ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
525 PULAT,Mehlika; ASIL,Dilek; GÜRSES,Pınar; KARABULUT,Erdem; , KİTOSAN-AKRİLİK ASİT VE SİTRAKONİK ASİT İÇEREN HİDROJELLERİN ŞİŞME DAVRANIŞLARI
526 PULAT,Mehlika; KARA,Dilek; ÖZÇAM,Necati; TAN,Nur; , AKRİLAMİD-KROTONİK ASİT BAZLI HİDROJELLERİN JELLEŞME ORANLARININ UV-SPEKTROFOTOMETRESİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ
527 ÜZÜM,Ömer Barış; KUNDAKÇI,Semiha; ARMAĞAN,Armağan; KARADAĞ,Erdener; , KİMYASAL ÇAPRAZ BAĞLANMIŞ AAm/AMPS KOPOLİMERLERİNDE ŞİŞME KARAKTERİZASYONU
528 ATAMAN,M. Melih; ARSU,Nergis; , THE SYNTHESIS OF 1-METHOXY-2-CARBOXYMETHOXYTHİOXANTHONE AS A PHOTOINITIATOR AND INVESTIGATION OF ITS EFFICIENCY
529 ÇEÇEN,Neşe; KIZILCAN,Nilgün; USTAMEHMETOĞLU,Belkıs; , ANİLİN VE OLİGOANİLİN VARLIĞINDA İLETKEN POLİMERLER SENTEZİ
530 AROĞUZ,A. Z.; BAYSAL,B.; , POLİMERİK KARIŞIMLARININ VİSKOZİTE YÖNTEMİ İLE UYUMLULUKLARININ İNCELENMESİ : POLY(FENİLEN OKSİT)/ POLİ(BROMLANMIŞ STİREN)
531 AROĞUZ,A. Z.; KARAKUŞ,S.; , İŞLEM GÖRMÜŞ AĞAÇ KABUĞUNDA BAZİK BOYAR MADDENİN ADSORPSİYON KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ
532 MACİT,Hülya; HAZER,Baki; , PHB-b-PTHF-b-PMMA BLOK KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
533 ÖZBÜLBÜL,Aslı; MART,Hasan; TUNÇEL,Mehmet; SERİN,Selahattin; , MONOSALİSİLİDEN ETİLENDİAMİNİN OKSİDATİF POLİKONDENSASYONU
534 SÖKMEN,Tolga; MART,Hasan; YÜRÜK,Hüseyin; , 3-HİDROKSİBENZALDEHİT’İN OKSİDATİF POLİKONDENSASYONU
535 ŞİRİN,Kamil; AKAT,Hakan; İŞLER,Rahim; BALCAN,Mehmet; , PP/YYPE BLENDLERİNİN MELT FLOW İNDEX (MFI) YÖNTEMİ İLE BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
536 BERBER,Hale; SARAÇ,Ayfer; YILDIRIM,Hüseyin; , AMOL İLE SENTEZLENEN VİNİL ASETAT-BÜTİL AKRİLAT EMÜLSİYON KOPOLİMERLERİ ÜZERİNE ANYONİK VE NONİYONİK EMÜLGATÖRLERİN ETKİSİ
537 TURHAN,Kadir; SARAÇ,Ayfer; YILDIRIM,Hüseyin; , BORU REAKTÖRDE SENTEZLENEN VİNİL ASETAT-ko-BÜTİL AKRİLAT LATEKSLERİ ÜZERİNE MONOMER ORANININ ETKİSİ
538 SOYKAN,Cengiz; GÜVEN,Şükran; ÇOŞKUN,Şükran; DELİBAŞ,Ali; , N-VİNİL İMİDAZOL İLE FENASİL METAKRİLAT’IN KOPOLİMERİZASYONU VE ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
539 COŞKUN,Ramazan; SOYKAN,Cengiz; SAÇAK,Mehmet; DELİBAŞ,Ali; , İTAKONİK ASİT/AKRİLAMİT MONOMER KARIŞIMI AŞILANMIŞ POLİ(ETİLEN TEREFTALAT) LİFLER İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN Cu(II), Ni(II) VE Co(II) ADSORPSİYONU
540 BAYKARA,Hacı; ÇAKMAK,İsmail; , KATYONİK VE ATOM TRANSFER RADİKAL POLİMERİZASYONU İLE POLİ(EPİKLORHİDRİN-GRAFT-METİLMETAKRİLAT) KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ
541 ŞEN,Songül; GÖK,Ayşegül; GÜLCE,Handan; , FARKLI ANYONLARLA DOPLANMIŞ POLİPİROLÜN MORFOLOJİSİ VE ÖZELLİKLERİ
542 YILDIRIM,Yeliz; AKAT,Hakan; BALCAN,Mehmet; , DOYMAMIŞ DİOL İÇEREN POLİESTER SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
543 BARSBAY,Murat; GÜNER,Ali; , ALGORİTMİK YÖNTEMLER İLE POLİMER-POLİMER VE POLİMER-ÇÖZÜCÜ ETKİLEŞİMLERİNİN İNCELENMESİ
544 BARSBAY,Murat; KAPLAN CAN,Hatice; GÜNER,Ali; RZAEV,Zakir M. O.; , ANHİDRİT İÇEREN KOPOLİMERLER İLE DEXTRAN’IN KARIŞABİLİRLİK ÇALIŞMASI
545 ALKAN,Cemil; ARAS,Leyla; GÜNDÜZ,Güngör; , DİAZOFENİLEN KÖPRÜLÜ Co, Ni, Cu, Ce VE ER FİTALOSİN POLİMERLERİNİN SENTEZ, KAREKTERIZASYON VE ELEKTRIKSEL ÖZELLİKLERI
546 AKAT,Hakan; BALCAN,Mehmet; , DPAT KATALİZÖRÜ KULLANARAK POLİHEKZAMETİLEN ADİPATIN POLYESTERLEŞME KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ
547 AYHAN AYCAN,Hasan; AKYIL,Sema; , POLİMER MATRİKSLİ KOMPOZİT MEMBRANLARIN HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
548 BARIM,Gamze; ÇOŞKUN,Mehmet; , 3-FENOKSİ-2-HİDROKSİ PROPİL METAKRİLAT’IN ATOM TRANSFER RADİKAL POLİMERİZASYONU
549 ÇOŞKUN,Mehmet; BARIM,Gamze; , KISMEN DEHİDROKLORİNASYONA UĞRAMIŞ POLİ VİNİL KLORÜRÜN TERSİYER BÜTİL METAKRİLATLA ATOM TRANSFER RADİKAL AŞI KOPOLİMERİZASYONU
550 DEĞİRMENCi,İsa; AVCI,Duygu; AVIYENTE,Viktorya; , AKRİLAT VE DİAKRİLATLARIN YAPI-REAKTİVİTE İLİŞKİSİNİN MODELLENMESİ
551 TEMEL,Gökhan; ARSU,Nergis; , PHOTOPOLYMERIZATION OF MMA WITH NOVEL WELL SOLUBLE AMINE-LINKED THIOXANTHONE
552 DEMİRELLİ,Kadir; ÇANKAYA,Nevin; KURT,Adnan; COŞKUN,M. Fatih; COŞKUN,Mehmet; , ATOM TRANSFER RADİKAL POLİMERİZASYONUYLA FENOKSİ KARBONİL METİLMETAKRİLATIN METİLMETAKRİLAT İLE KOPOLİMERİZASYONU
553 COŞKUN,M. Fatih; COŞKUN,Mehmet; DEMİRELLİ,Kadir; , FENASİL METAKRİLATIN ATOM TRANSFER RADİKAL POLİMERİZASYONU ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
554 DEMİRELLİ,Kadir; NİKSARLI,Demet; KURT,Adnan; COŞKUN,M. Fatih; COŞKUN,Mehmet; , ATOM TRANSFER RADİKAL POLİMERİZASYONUYLA İZOBORNİLMETAKRİLAT’IN ÜÇ KOLLU POLİMER SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
555 ÜNVER,Alper; DİLSİZ,Nursel; VOLKAN,Mürvet; AKOVALI,Güneri; , HTPB BAZLI ELASTOMER SİSTEMLERDE ASETİLFERROSEN İLERLEMESİNİN İNCELENMESİ VE EN AZA İNDİRİLMESİ
556 TOP,Rukiye Bengü; BÜTÜN,Vural; , ALKOLİK ORTAMDA STİRENİN DİSPERSİYON POLİMERİZASYONUNDA TERSİYER AMİN MERAKRİLATLARA DAYALI SUDA ÇÖZÜNEBİLEN YENİ TİP DİBLOK KOPOLİMERLERİN STABİLİZÖR OLARAK KULLANIMI
557 UFUKLAR,Senem; BÜTÜN,Vural; , YENİ TİP DİBLOK KOPOLİMER STABİLİZÖRLERİ KULLANARAK, HİDROFİLİK BİR MONOMERDEN EMÜLSİYON POLİMERİZASYONU İLE SUDA ÇÖZÜNEBİLİR YENİ TİP LATEKSLERİN SENTEZ VE KARAKTERİZASYONU
558 GÜRSES,Ahmet; KARACA,Semra; AÇIKYILDIZ,Metin; DOĞAR,Çetin; BAYRAK,Ramis; , ERZURUM-AŞKALE LİNYİT KÖMÜRÜYLE HAZIRLANMIŞ KÖMÜR–SU KARIŞIMLARININ VİSKOZİTELERİ ÜZERİNE BAZI PARAMETRELERİN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
559 ORKAN,İkrime; ERBİL,H. Yıldırım; , POLİPROPİLEN PARTİKÜLLERİN MONOTABAKA OLARAK KAPLANMASIYLA OLUŞAN SÜPERHİDROFOB YÜZEYİN KARAKTERİZASYONU
560 ARSLAN,Hülya; HAZER,Baki; , KİTOSAN’IN BAKTERİYEL POLİESTERLER İLE GRAFT KOPOLİMERİZASYONU
561 YEŞİLYURT,Nazlı; ARSLAN,Hülya; HAZER,Baki; , PHB-g-PMMA FIRÇA TİPİ GRAFT KOPOLİMERLERİN ATRP YÖNTEMİ İLE SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
562 AKYÜZ,Ali; ÇATALGİL-GİZ,H.; GİZ,A.; , POLİVİNİLPİRROLİDON’UN ULTRASONİK DEPOLİMERİZASYONU
563 OKUDAN,Ahmet; GÜLER,Ersin; KOÖYİĞİT,Özcan; , MODİFİYE EDİLMİŞ KARBOKSİL GRUBLU POLİSTİRENİN ESTERLEŞMESİNİN İNCELENMESİ
564 ATAR,Necip; OLGUN,Asım; ERDOĞAN,Yunus; BÜTÜN,Vural; ÖZMAL,Ferda; ERDOĞAN,M. Selçuk; , SUDA ÇÖZÜNEN POLİMERLERİN ÇİMENTO VE BETON ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
565 ATAR,Necip; ERDOĞAN,Yunus; YAMIK,Ahmet; , FARKLI KÜL İÇERİKLİ PUZOLONİK MADDELERİN ÇİMENTO ÜRETİMİNDE KULLANILMASI
566 SOYKAN,Cengiz; COŞKUN,Ramazan; GÜVEN,Şükran; DELİBAŞ,Ali; , AKRİLAMİT AŞILANMIŞ POLİ(ETİLEN TEREFTALAT) LİFLERE SULU ÇÖZELTİLERDEN KURŞUN(II) ADSORPSİYONU
567 SOYKAN,Cengiz; GÜVEN,Şükran; COŞKUN,Ramazan; DELİBAŞ,Ali; , 2-[(5-METİL İZOKSAZOL-3-İL-)AMİNO]-2-OKSO-ETİL METAKRİLAT’IN GLİSİDİL METAKRİLAT İLE KOPOLİMERİZASYONU
568 ÇOBAN,Kerim; SEZER,Esma; ŞENKAL,Filiz Bahire; , BAKIR VE ÇELİĞİN KOROZYONUNUN ANİLİN, KARBAZOL MONOMERLERİ VE POLİMERLERİYLE ÖNLENMESİ
569 AŞKIN,Hakan; UZUN,Cengiz; GÜLBAKAN,Basri; GÜVEN,Olgun; SALİH,Bekir; , POLİ(STİREN-DİVİNİLBENZEN) MİKROKÜRELERİNİN 8HQ İLE MODİFİKASYONUYLA Cd(II), Pb(II), Ni(II), Co(II) METALLERİNİN UZAKLAŞTIRILMASI VE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
570 GACAL,Burçin; YAĞCI,Yusuf; CIANGA,Luminita; TAKEICHI,Tsutomu; , BENZOKSAZİN GRUPLARI İÇEREN MALEİMİD POLİMERLERİNİN FOTOPOLİMERİZASYON YÖNTEMİYLE SENTEZLENMESİ VE KARAKTERİZASYONU
571 AHMETLİ,Gülnare; KAYA,Ayşe; ÖZKEÇECİ,Ayşe; , DEĞİŞİK MOLEKÜL AĞIRLIKLI BLOK POLİSTİRENLERİN ASETİK ANHİDRİTLE AÇİLASYONUN ARAŞTIRILMASI
572 AHMETLİ,Gülnare; IPIL,Ülkü; , IŞIĞA HASSASLIK ÖZELLİĞİNE SAHİP POLİFONKSİYONEL POLİSTİRENLER SENTEZİ
573 KÖYTEPE,Süleyman; METİN,Nilüfer; AKSÜT,Davut; SEÇKİN,Turgay; , POLİİMİT-TİO2 NANOHİBRİT FİLMLERİNİN SENTEZİ VE TERMAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
574 KÖYTEPE,Süleyman; PAŞAHAN,Aziz; EKİNCİ,Ergün; SEÇKİN,Turgay; , PRİMİDİN TEMELLİ POLİİMİTLERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE HİDROJEN PEROKSİT SENSÖR ÖZELLİKLERİ
575 KÖYTEPE,Süleyman; PAŞAHAN,Aziz; EKİNCİ,Ergün; ALICI,Bülent; SEÇKİN,Turgay; , FOSFİN OKSİT İÇEREN POLİİMİTLERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE DOPAMİN İÇİN SEÇİCİ MEMBRAN OLARAK KULLANIMI
576 DEMİRELLİ,Kadir; ÇANKAYA,Nevin; KURT,Adnan; COŞKUN,Mehmet; , FENOKSİKARBONİL METİLMETAKRİLAT’IN ATOM TRANSFER RADİKAL POLİMERİZASYONU
577 KARADAĞ,Erdener; ÜZÜM,Ömer Barış; KUNDAKÇI,Semiha; SARAYDIN,Dursun; , URANİL İYONU SOĞURUMUNDA KİMYASAL ÇAPRAZ BAĞLANMIŞ AAm/MA KOPOLİMERLERİNİN KULLANIMI
578 KÖYTEPE,Süleyman; KIVRILCIM,Nilüfer K.; SEÇKİN,Turgay; , LİZİN/Ti -POLİİMİT NANO HİBRİT MALZEMELERİN HAZIRLANMASI VE TANIMLANMASI
579 KIVRILCIM,Nilüfer K.; KÖYTEPE,Süleyman; SEÇKİN,Turgay; , LİZİN-Ti MODİFİYE POLİARAMİTLERİN SOL-JEL YÖNTEMİYLE HAZIRLANMASI VE ÖZELLİKLERİN İNCELENMESİ
580 NEGMATOV,Soibjon; ZIYAMUHAMMEDOVA,Umida; RAHIMOV,Ganijon; NEGMATOVA,Malika; DJUMABAYEV,Alijon; , PHYSICO-CHEMISTRY OF FRICTION INTERACTION OF SYNTHETIC AND NATURAL POLYMER MATERIALS
581 MAZI,H.; KIBARER,G.; RZAEV,Zakir M. O.; , POLİ (MALEİK ANHİDRİT-ALT-a-OLEFİNLER)’İN VE MAKRODALLANMIŞ TÜREVLERİNİN SENTEZLENMESİ VE KARAKTERİZASYONU
582 MAZI,H.; KIBARER,G.; RZAEV,Zakir M. O.; , POLİ (MALEİK ANHİDRİT-ALT-a-OLEFİNLER) VE MAKRODALLANMIŞ TÜREVLERİNE İNVERTAZ ENZİMİ İMMOBİLİZASYONU
583 AKSOY,Hüseyin; TOPAĞAÇ,Ece; YENİGÜL,Mesut; , POLİKARBONATIN TRİBOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
584 SEÇKİN,Turgay; KÖYTEPE,Süleyman; ÖZDEMİR,İsmail; ÇETİNKAYA,Bekir; , HİDROSİLASYON REAKSİYONLARINDA KATALİTİK ÖNEME SAHİP POLİİMİT DESTEKLİ RUTENYUM KATALİZÖRLERİNİN SENTEZİ
585 HATİPOĞLU,Arzu; ÇINAR,Zekiye; , BÜTANDİOL + OH REAKSİYONLARININ KİNETİK MODELLENMESİ
586 YURT,Aysel; BEREKET,Gözen; ÖĞRETİL,Cemil; , AMİNO ASİTLER VE HİDROKSİKARBOKSİLİK ASİTLERİN NaCl ÇÖZELTİSİNDEKİ Al 7075 ALAŞIMININ KOROZYONUNA İNHİBİTÖR ETKİLERİNİN KUANTUM KİMYASAL HESAPLAMALAR İLE İNCELENMESİ
587 YURT,Aysel; MİHRİCAN,Yeliz; , FARKLI YAPIDAKİ TİYOLLERİN YUMUŞAK ÇELİĞİN 0.5M H2SO4 ÇÖZELTİSİ İÇERİSİNDEKİ KOROZYONUNA İNHİBİTÖR ETKİSİ
588 ÖZPOZAN,Talat; EROL,Özlem; , METANSULFONİLHİDRAZİNİN Mn, Fe, Cr, Co KOMPLEKSLERİNİN TİTREŞİM SPEKTRUMLARININ KURAMSAL HESABI VE BENZETİMİ
589 GÜVEN,Alaettin, 3-SUBSTİTUE PİRİDİNLERİN ASİTLİĞİ ÜZERİNE AM1 VE PM5 ÇALIŞMASI
590 ÖĞRETİL,Cemil; BERBER,Hüseyin; BERBER,Halil; YARLIGAN,Selma; , BAZI MONOAZO MOLEKÜLLERİ ÜZERİNDE KUANTUM KİMYASAL HESAPLAMALAR
591 YURTSEVER,Mine; YILDIRIM,Erol; , M(He)n+ (M=Li, Na, K) SİSTEMLERİ İÇİN POTANSİYEL ENERJİ YÜZEYLERİNİN KUANTUM MEKANİKSEL OLARAK HASSAS HESAPLAMALARI
592 YÜKSEK,Haydar; GÜRSOY,Özlem; ÇAKMAK,İsmail; ALKAN,Muzaffer; , BAZI 1,2,4-TRİAZOL TÜREVLERİNİN GIAO NMR HESAPLAMALARI: TEORİK VE DENEYSEL 1H-NMR VE 13C-NMR DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
593 YÜKSEK,Haydar; ÇAKMAK,İsmail; ALKAN,Muzaffer; SADİ,Sibel; , BAZI 3-ALKİL(ARİL)-4-(5-METİL-2-FURİLMETİLENAMİNO)-4,5-DİHİDRO-1H-1,2,4-TRİAZOL-5-ON BİLEŞİKLERİNİN NMR SPEKTRUMLARININ DENEYSEL VE TEORİK OLARAK İNCELENMESİ
594 TURAN,Pınar; DOĞAN,Serap; DOĞAN,Mehmet; ARSLAN,Oktay; ALKAN,Mahir; , OCIMUM BASILICUM L.’DEN POLİFENOLOKSİDAZIN SAFLAŞTIRILMASI VE BAZI ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
595 TURAN,Pınar; DOĞAN,Serap; DOĞAN,Mehmet; ALKAN,Mahir; ARSLAN,Oktay; , THYMBRA SPICATA L.VAR. SPICATA’DA POLİFENOLOKSİDAZ AKTİVİTESİNİN BELİRLENMESİ
596 TUIEBAKHOVA,Zoya; SAN,Nevim; KILIÇ,Murat; ÇINAR,Zekiye; , ENHANCEMENT OF THE PHOTOCATALYTIC DEGRADATION RATE OF BENZOIC ACID
597 SAN,Nevim; KILIÇ,Murat; ÇINAR,Zekiye; , MONOSÜBSTİTÜE FENOLLERİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN FOTOKATALİTİK REAKTİVİTELERİNE ETKİSİ
598 YALÇIN,Yelda; SAN,Nevim; ÇINAR,Zekiye; , PİRİDİNİN SULU TiO2 SUSPANSİYONLARINDAKİ FOTOKATALİTİK DEGRADASYON KİNETİĞİ: ÜRÜN DAĞILIMI İÇİN TEORİK BİR MODEL
599 SAN,Nevim; KILIÇ,Murat; YALÇIN,Yelda; ÇINAR,Zekiye; , AROMATİK KİRLETİCİLERİN FOTOKATALİTİK DEGRADASYON REAKSİYONLARININ KUANTUM MEKANİKSEL TEKNİKLER İLE MODELLENMESİ
600 SAF,A. Özgür; ALPAYDIN,Sabri; , p-tert-BUTİL KALİKS[4]AREN MORFOLİN AMİT TÜREVİ İHTİVA EDEN SIVI MEMBRANDA KROMAT İYONUNUN TRANSPORTUNUN İNCELENMESİ
601 KILIÇ,Sibel; ACAR,Nursel; , THERMODYNAMIC AND KINETIC INVESTIGATIONS OF DIFFUSION-CONTROLLED INTERMOLECULAR EXCIPLEX FORMATION BETWEEN PYRENE AND TRIETHYLAMINE
602 KARTAL,Çiğdem; AKBAŞ,Halide; , ETANOL-SU KARIŞIMLARINDA DODESİLPRİDİNYUM KLORÜR’ÜN TERMODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
603 YENER,Nilgün; GÜRKAN,Ramazan; AKÇAY,Mehmet; ALTUNATA,Turhan; , INVESTIGATION OF PD CATALYZED CO(III)-EDTA/HYPOPHOSPHITE INHIBITION REACTION KINETICS, MECHANISM AND THE EVALUATION OF ITS ANALYTICAL APLICATION POSSIBILITIES
604 DOĞAN,Fatih; DAYAN,Osman; YÜREKLİ,Mehmet; ÇETİNKAYA,Bekir; , DİNÜKLEER RUTENYUM(II) KOMPLEKSLERİNİN ISISAL BOZUNMA KİNETİĞİ
605 DEMİRCAN,Deniz; KİBARER,Günay; GÜNER,Ali; RZAEV,Zakir M. O.; , BAZI ARDIŞIK KOPOLİMERLERİN CAMSI GEÇİŞ SICAKLIKLARININ BULUNMASI VE ÇÖZÜNME DİNAMİĞİNİN İNCELENMESİ
606 GÜR,Aycan; CEYLAN,Hasan; GÜRSES,Ahmet; , YÜKSEK KATI/SIVI ORANLARINDA KOLEMATİN AMONYUM KLORÜR ÇÖZELTİLERİNDE ÇÖZÜNÜRLEŞTIRME KİNETİĞİ
607 GÜR,Aycan; YILDIZ,Adnan; ALKAN,Emin; ÇELİK,Hilal; , AMONYUM KLORÜR ÇÖZELTİLERİ ORTAMINDA YÜKSEK KATI/SIVI ORANLI KALSİNE KOLEMANİTİN ÇÖZÜNME KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ
608 DOĞAN,Fatih; YILDIZ,Mustafa; ORAL,Ayhan; , MONONÜKLEER VE DİNÜKLEER LARİAT ETER KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE TERMAL BOZUNMA KİNETİKLERİNİN İNCELENMESİ
609 GÜNEŞ,Gökçen Esra; YÜREKLİ,Mehmet; , 5(p-DİMETİLAMİN BENZİLİDEN)RODANİN SCHIFF BAZININ Cr, Mo VE W HEKZAKARBONİLLERİ İLE VERDİĞİ KOMPLEKSLERİN ISISAL BOZUNMA KİNETİĞİNİN TERMOGRAVİMETRİK OLARAK İNCELENMESİ
610 GÜNSEVER,Gülden; YÜREKLİ,Mehmet; , SALİSİLİDEN-3-AMİNO-1,2,4-TRİAZOL SCHIFF BAZININ Cr, Mo VE W HEKZAKARBONİLLERİ İLE VERDİĞİ KOMPLEKSLERİN ISISAL BOZUNMA KİNETİĞİNİN TERMOGRAVİMETRİK OLARAK İNCELENMESİ
611 DOĞAN,Fatih; ULUSOY,Mahmut; YÜREKLİ,Mehmet; TAŞBAŞ,Mehmet; , N,N’-BİS(3,5-Dİ-T-BÜTİLSALİSİLİDEN)-1,3-PROPENDİAMİN SCHIFF BAZI VE BAZI METAL [Ni(II), Co(II), Fe(II)] KOMPLEKSLERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE TERMAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
612 DOĞAN,Fatih; ULUSOY,Mahmut; YÜREKLİ,Mehmet; TAŞBAŞ,Mehmet; , SALEN TİPİ SCHIFF BAZI VE BAZI METAL [Cu(II), Co(II), Ni(II)] KOMPLEKSLERİN ISISAL BOZUNMA KİNETİĞİ
613 KOYUNDERELİ ÇILGI,Gülbanu; ÖZEN,Özlem; DELİGÖZ,Hasalettin; , KALİKS[n]AREN - Fe(III) KOMPLEKSLERİNİN TERMAL DAVRANIŞLARI
614 BOSTANCIOĞLU KESKİN, Gülden; KOYUNDERELİ ÇILGI,Gülbanu; ÇETİŞLİ,Halil; , TERMOGRAVİMETRİ YÖNTEMİ İLE KİNETİK PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ
615 KAYA,Ahmet; KORKMAZ ALPOĞUZ,H.; , KALİKS OLİGOMER TAŞIYICISI KULLANILARAK Hg (II) İYONUNUN FARKLI SICAKLIKLARDAKİ TAŞINIM KİNETİĞİ
616 KAYA,Ahmet; KORKMAZ ALPOĞUZ,H.; , SIVI MEMBRANLARDA KALİKS OLİGOMER TAŞIYICISI KULLANILARAK Hg (II) İYONUNUN FARKLI KARIŞTIRMA HIZLARI VE FARKLI ÇÖZÜCÜLERDEKİ TAŞINIMI VE KİNETİK ANALİZİ
617 METİN,Önder; ÖZKAR,Saim; , SUDA ÇÖZÜNÜR NİKEL(0) NANOKÜMELERİNİN SENTEZİ, TANIMLANMASI VE KATALİTİK ETKİNLİĞİ
618 ÇELİK,Güler; KISAKÜREK,Duygu; , HALOJENLENMİŞ FENOLLERİN MİKRODALGA ENERJİSİ İLE POLİMERLEŞTİRİLMESİ
619 ILYASLI,T. M., SYNTHESIS AND PHISICO-CHEMICAL PROPERTIES OF f-ELEMENT – CONTRIBUTING GLASSES
620 KARADAĞ,Birgül; AKBAŞ,Halide; KARTAL,Çiğdem; , ASETONİTRİL-SU KARIŞIMLARINDA İYONİK SURFAKTANTLARIN MİSELAR ÖZELLİKLERİNİN KONDUKTOMETRİK İNCELENMESİ
621 GEÇGEL,Ünal; İŞCAN,Mehmet; , TRİTONX-100/HEKZAN/SU SİSTEMİ ÜZERİNE ELEKTROLİTLERİN ETKİSİ
622 SERİN,M.; ŞAKAR,D.; CANKURTARAN,H.; CANKURTARAN,Ö.; KARAMAN,F.; , BİSFENOL-A’NIN TEREFTALİK ASİT VE İZOFTALİK ASİT KOPOLİESTERİ İLE POLİ(2,6-DİMETİL-1,4-FENİLEN OKSİT) KARIŞIMLARININ ELEKTRİKSEL İLETKENLİĞİNİN İNCELENMESİ
623 COŞKUN,Selin; YÖRÜR,Çiğdem; ŞAKAR,Dolunay; ERAN,Belkıs Bilgin; CANKURTARAN,Özlem; , 5-DODESILOKSI-2-[[[4-(S)(2-METİLBUTOKSİ)FENIL]IMINO]METIL]FENOL SIVI KRİSTALİNİN FAZ GEÇİŞLERİNİN TERS GAZ KROMATOGRAFİSİ İLE BELİRLENMESİ
624 HÜR,Evrim; BEREKET,Gözen; ŞAHİN,Yücel; , POLİANİLİN, POLİ(2-TOLUİDİN) VE POLİ(ANİLİN-ko-2-TOLUİDİN)’NİN PASLANMAZ ÇELİK YÜZEYİNDE ELEKTROKİMYASAL SENTEZİ VE ANTİ-KOROZİF ÖZELLİKLERİ
625 HÜR,Evrim; BEREKET,Gözen; ŞAHİN,Yücel; , POLİANİLİN, POLİ(2-KLOROANİLİN) VE POLİ(ANİLİN-ko-2-KLOROANİLİN)’NİN PASLANMAZ ÇELİK YÜZEYİNDE ELEKTROKİMYASAL SENTEZİ VE ANTİ-KOROZİF ÖZELLİKLERİ
626 KARACA,Serkan; BAYOL,Emel; GÜRTEN,A. Ali; KAYAKIRILMAZ,Sabriye; , KREATİNİN VE KREATİN’İN KLORÜRLÜ ORTAMDA ÇELİĞİN KOROZYON DAVRANIŞINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
627 GÜRTEN,A. Ali; BAYOL,Emel; KAYAKIRILMAZ,Sabriye; ERBİL,Mehmet; , SÜLFATLI ORTAMDA BETONARME ÇELİĞİNİN KOROZYONUNA POLİVİNİLPİROLİDONUN’UN (PVP) İNHİBİTÖR ETKİSİ
628 ALKAN,Mahir; DEMİRBAŞ,Özkan; DOĞAN,Mehmet; , PERLİT YÜZEYİNE KAZEİN ADSORPSİYONU VE ELEKTROKİNETİK ÖZELLİKLERİ
629 TEKİN,Gamze; ALKAN,Mahir; , PERLİT ’İN SETİLTRİMETİLAMONYUM BROMÜR (CTAB) İLE MODİFİKASYONU VE ÖRNEKLERİN ELEKTROKİNETİK ÖZELLİKLERİ
630 AZIZI,A.; SAHARI,A.; SCHMERBER,G.; ABES,M.; BUCHER,J.P.; DINIA,A.; , ELECTROCHEMICAL NUCLEATION AND GROWTH OF Co AND CoFe ALLOYS ON Pt/Si SUBSTRATES
631 KILIÇ,Murat; ÇINAR,Zekiye; , SİYANO GRUBU İÇEREN SIVI KRİSTAL MOLEKÜLLERİNİN YAPI ve ELEKTRONİK ÖZELLİKLERİNİN KUANTUM MEKANİKSEL YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ
632 ABDULLAEVA,Raisa; NIGMATOV,Soibdjon; ABDULLAEV,Jasur; TULAGANOVA,Vasila; , STRUCTURE, TECHNOLOGY AND PROPERTIES ELECTROCERAMIC COMPOSITIONS WITH THE IMPROVED PROPERTIES ON THE BASIS OF LOCAL MINERAL RAW MATERIAL
633 ABDULLAEVA,Raisa; NIGMATOV,Soibdjon; ISROILOVA,Gultchechra; JULTCHIEVA,Surayo; , STRUCTURE, PROPERTY AND TECHNOLOGY OF RECEPTION ELECTROTECHNICAL PORCELAIN WITH HIGH DIELECTRIC PROPERTIES
634 ŞİMŞEKYILMAZ,Gaye; AVŞAR,Göktürk; GÜZEL,Bilgehan; , YENİ RODOKSİM SENTEZİ VE TERMAL DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
635 KOPAÇ,Türkan; KARAASLAN,Tayibe; , KRATSCHMER-HUFFMAN ARK YÖNTEMİYLE ÜRETİLEN ÇOK DUVARLI KARBON NANOTÜP-GRAFİT KARIŞIMININ HİDROJEN ADSORPSİYON ÖZELLİKLERİ
636 KOPAÇ,Türkan; TOPRAK,Atakan; , ZONGULDAK BÖLGESİ KÖMÜRLERİNİN AZOT SORPSİYON ÖZELLİKLERİ
637 ŞAKA,Esra Evrim; GÜLER,Çetin; , MONTMORİLLONİTİN ZETA POTANSİYELİNE pH, İYON ŞİDDETİ VE İYON TÜRÜNÜN ETKİSİ
638 ŞEN,Müberra; MALCI,Savaş; SALİH,Bekir; , HEKZASİKLEN İLE MODİFİYE EDİLMİŞ HİDROJELLERİN Au(III) İYONLARI ADSORPSİYONUNDA KULLANIMI
639 SEKİ,Yoldaş; YURDAKOÇ,Kadir; , PARAQUAT’IN ORGANO-BENTONİTLERLE SULU ÇÖZELTİDEN UZAKLAŞTIRILMASI
640 AKIN,Sebahat; AKIN,Metin; , BOR İÇEREN ATIK SULARDA POLİELEKTROLİTİN FİZİKOKİMYASAL DAVRANIŞI VE ZEOLİT,BENTONİT VE LÜLE TAŞINA ADSORBSİYONU
641 AKIN,Sebahat, PRİNADAN ELDE EDİLEN AKTİF KARBONUN ZEYTİN KARA SUYUNDAKİ AROMATİK HİDROKSİLLİ BİLEŞİKLERİ ADSORBSİYONUNUN TAYİNİ
642 ÖNAL,Taner; VURAL,Sema; SEÇKİN,Turgay; , MORFOLOJİK OLARAK FARKLI SİLİKA YÜZEYLERİN SOL-GEL YÖNTEMİ İLE TASARIMI, MODİFİKASYONU VE TANIMLANMASI
643 ALKAN,Mahir; KALAY,Burcu; DEMİRBAŞ,Özkan; DOĞAN,Mehmet; , ASİT AKTİVE EDİLMİŞ KİL ÖRNEKLERİ İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN FENOL GİDERİMİ
644 DOĞAN,Mehmet; ÖZDEMİR,Yasemin; ALKAN,Mahir; , SEPİYOLİT YÜZEYİNDE METİLEN MAVİSİ VE METİL VİYOLET’İN ADSORPSİYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
645 DOĞAN,Mehmet; ÖZDEMİR,Yasemin; ALKAN,Mahir; , SULU ÇÖZELTİLERDEN SEPİYOLİT YÜZEYİNE KATYONİK BOYAR MADDELERİN ADSORPSİYON KİNETİĞİ VE MEKANİZMASI
646 YENER,Jülide; KOPAÇ,Türkan; DOĞU,Gülşen; DOĞU,Timur; , METİLEN MAVİSİ (BASİC BLUE 9) BOYARMADDESİNİN KLİNOPTİLOLİT VE AMBERLİT XAD-4 İÇERİSİNDEKİ DİFÜZYON DİRENCİNİN VE YÜZEY DİFÜZYON KATKISININ INCELENMESİ
647 KARA,Yeşim; ERDEM,Emin; DONAT,Ramazan; , EPİOLİT ÜZERİNE BAZI TEKSTİL BOYAR MADDELERİN ADSORPSİYONU
648 GÜNHAN,Güneş; YURDAKOÇ,Kadir; , ALİZARİN SARISININ SEPİYOLİT VE ORGANO-SEPİYOLİT BİLEŞİKLERİ ÜZERİNE SULU ÇÖZELTİDEN ADSORPSİYONU
649 GÜLTEKİN,Aytaç; İBAR,Hilmi; , NİKEL’İN BENTONİT ÜZERİNDE ADSORPSİYONU VE DESORPSİYONU
650 GÖK,Özer; ÖZCAN,Adnan; ÖZCAN,A. Safa; , ASİT MAVİSİ 294 BOYASININ DTMA-BENTONİT ÜZERİNE ADSORPSİYONUNUN KİNETİĞİ
651 BEKÇİ,Zehra; SEKİ,Yoldaş; YURDAKOÇ,Kadir; , TRİMETHOPRİMİN BAZI KİLLER ÜZERİNDEN SALINIMI
652 ISRAEL,Lina; GÜLER,Çetin; , Na-, Ca-, Al-MONTMORİLLONİT ÜZERİNDE POLİAKRİLİK ASİT ADSORPSİYONU
653 ERDEM,Bilge; ÖZCAN,Adnan; ÖZCAN,A. Safa; , ASİT MAVİSİ 294 BOYASININ BTMA-BENTONİT ÜZERİNE ADSORPSİYONU
654 GÜÇLÜ,Kubilay; MAHRAMANLIOĞLU,Mehmet; BİÇER,İ. Özlem; ÇALIŞKAN,Elif; , KARIŞTIRMALI SİSTEMLERDE BAKIR ADSORPSİYONUNUN KİNETİĞİ
655 MAHRAMANLIOĞLU,Mehmet; GÜÇLÜ,Kubilay; MISIRLI,Tolga; ÇALIŞKAN,Elif; , KİRLETİLMİŞ TOPRAK KULLANILARAK ELDE EDİLEN ADSORBANLARLA SULARDAN Cr(VI) UZAKLAŞTIRILMASI
656 KOPAÇ,Türkan; OĞUZ ERDOĞAN,Fatma; , AKTİF KARBON ÜZERİNDE H2 VE N2 ADSORPSİYONUNUN DİNAMİK YÖNTEMLE İNCELENMESİ
657 DURUKAN,H. Berna; KUNDAKÇI,Semiha; ÜZÜM,Ömer Barış; KARAKOLLU,Ayşe; KARADAĞ,Erdener; , THIONIN SOĞURUMUNDA AAm/SA/GL VE AAm/SA/DVB HİDROJELLERİNİN KULLANIMI
658 KILINÇARSLAN KAYGUN, Aysun; AKYIL,Sema; , PAN/ZEOLİT KOMPOZİT ADSORBANDA Ra-226 VE Po-210’UN ADSORPSİYON DAVRANIŞLARININ VE KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ
659 ÖNCÜ,Elif Mine; ÖZCAN,A. Safa; ÖZCAN,Adnan; , ASİT MAVİSİ 193 BOYASININ MODİFİYE-SEPİYOLİT ÜZERİNE ADSORPSİYONUNUN KİNETİĞİ
660 GEDİKBEY,Tevfik; ÖZCAN,Adnan; ÖZCAN,A. Safa; TUNALI,Sibel; , ASİT KIRMIZISI BOYASININ ALÜNİT ÜZERİNE ADSORPSİYONUNUN İZOTERM ÇALIŞMALARI
661 ATAR,Necip; ERDOĞAN,Yunus; OLGUN,Asım; ÖZMAL,Ferda; ERDOĞAN.M. Selçuk; , SULU ÇÖZELTİDEN VANADYUMUN FARKLI KÜL İÇERİKLİ PUZOLONİK MADDELERİ İLE ADSORBSİYONUN İNCELENMESİ
662 AKBAŞ,Halide; TANER,Tanzer; , REMAZOL BRİLLANT ORANGE 3R İLE ALKİLTRİMETİLAMONYUM BROMÜR ÇÖZELTİLERİNİN ETKİLEŞİMİNİN SPEKTROFOTOMETRİK İNCELENMESİ
663 AKBAŞ,Halide; AYDEMİR,Melike; , C.I. REACTİVE ORANGE 16 İLE İYONİK SURFAKTANTLARIN ETKİLEŞİMİNİN TENSİYOMETRİK İNCELENMESİ
664 ZAFER,Ceylan; DİNÇALP,Haluk; TÜRKMEN,Gülşah; BİNER,Hanife; ZAKEERUDDIN,S. Mohammed; GRATZEL,Michael; İÇLİ,Sıddık; , ASİMETRİK PERİLEN MONOİMİD BİLEŞİKLERİNİN ORGANİK BOYA ESASLI GÜNEŞ PİLLERİNDE UYGULAMALARI
665 ZAFER,Ceylan; OCAKOĞLU,Kasım; ZAKEERUDDIN,S. Mohammed; GRATZEL,Michael; İÇLİ,Sıddık; , YENİ DİMERİK RUTENYUM KOMPLEKSLERİNİN ORGANİK BOYA ESASLI GÜNEŞ PİLLERİNDE UYGULAMALARI
666 AVCIBAŞI,Uğur; ÜNAK,Turhan; YILDIRIM,Yeliz; , RADYOAKTİF İYOD-131 İLE İŞARETLİ FENOLFTALEİN-GLUKURONİD’İN RAT’LAR ÜZERİNDEKİ BİYODAĞILIM ÇALIŞMALARI
667 BAYRAK,Yüksel, FARKLI SICAKLIKLARDA İYONİK SURFAKTANT SİSTEMLERİNDE MİSEL OLUŞUMUNUN İNCELENMESİ
668 BAYRAK,Yüksel; İŞCAN,Mehmet; , YAĞ ÇEŞİDİNİN FAZ DÖNÜŞÜM SICAKLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ
669 UZUN,İ. Nimet; BARAN,Nil; DENİZ,Sennur; AKGÜN,Mesut; DİNÇER,Salih; , CO2-METİL METAKRİLAT İKİLİ SİSTEMİNİN FAZ DAVRANIŞININ YÜKSEK BASINÇLARDA İNCELENMESİ
670 ÇELEBİ-ÖLÇÜM,Nihan; AVIYENTE,Viktorya; , DIELS-ALDER VE HETERO-DIELS-ALDER TEPKİMELERİNİN MODELLENMESİ
671 IŞIKLAN,Nuran, SODYUM ALJİNAT/SODYUM KARBOKSİMETİL SELÜLOZ VE SODYUM ALJİNAT/JELATİN KARIŞIM KÜRELERİNDEN KARBARİLİN SALIMI
672 IŞIKLAN,Nuran, İNSEKTİSİT KARBARİLİN ÇAPRAZ BAĞLI KARBOKSİMETİL SELÜLOZ KÜRELERDEN KONTROLLÜ SALIMI
673 KANBUR,Yasin; KÜÇÜKYAVUZ,Zuhal; , KARBON SİYAHI İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ POLİPROPİLEN KOMPOZİTLERİNİN ELEKTRİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
674 YILDIRAN,Hüseyin; AYATA,Sevda; , RADYOAKTİF IŞINLARI (?, ?, ?) ETKİSİZLEŞTİREN BOR ALÇISININ ÜRETİMİ
675 ATALAY,Yusuf; ALKAN,Muzaffer; BAHÇECİ,Şule; YÜKSEK,Haydar; , 3-METİL(BENZİL)-4-(4-HİDROKSİBENZİLİDENAMİNO)-4,5-DİHİDRO-1H-1,2,4-TRİAZOL-5-ON BİLEŞİKLERİNİN MOLEKÜL TİTREŞİM FREKANSLARININ DFT VE HF YÖNTEMİ İLE HESAPLANMASI
676 ÇATAK,Şaron; AVIYENTE,Viktorya; MONARD,Gerald; LOPEZ,Manuel F. Ruiz; , PEPTİDLERDE DEAMİDASYON MEKANİZMALARININ MODELLENMESİ
677 TUĞSAVUL,H. Cihangir; YILDIRIM,Sabri; DIRIK,Bahri; ÇAKIR,Coçkun; TUĞSAVUL,Hatice; , PLASTİK MADDELERLE MEYDANA GELEN KONTAKT DERMATİTLERİN SİSTEMATİK İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ İÇİN DEĞERLENDİRİLMESİ
678 GÜEDAL,Ayşe Arzu; BALCAN,Mehmet; , C VİTAMİNİNİN ÇEŞİTLİ YÜKSELTGENLERLE VERDİĞİ TEPKİME ENTALPİLERİNİN AKIŞ MİKROKALORİMETRE YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ
679 SAKİNTUNA,Billur; YÜRÜM,Yuda; , SENTETİK ZEOLİT KULLANILARAK KALIPLAMA YÖNTEMİYLE GÖZENEKLİ KARBON SENTEZLENMESİ
680 ERGİNER,Mehmet; YURTSEVER,Mine; USTAMEHMETOĞLU,Belkıs; SEZER,Esma; , İNDOL-KARBAZOL VE İNDOL-TİYOFEN KOMONOMERLERİNİN OPTİK ÖZELLİKLERİNİN TEORİK OLARAK İNCELENMESİ
681 SEYİDOV,Mirhasan, Bi2Te3-TlİnTe2 SİSTEMİNİN FAZ DİAGRAMI
682 GÜRKAN,Nadide; AĞAR,Ayşen; , İNDÜKLENMİŞ LİYOTROPİK SIVI KRİSTALDE, FAZ BİLEŞENLERİNİN DEĞİŞİMİNİN HELİKS ADIM UZUNLUĞUNA ETKİSİ
683 İÇLİ,Sıddık, ORGANİK FOTO ELEKTRONİK TEKNOLOJİLER: OGP-ORGANİK GÜNEŞ PİLLERİ, OLED-ORGANİK LED LAMBALAR, OFET-ORGANİK “FİELD EFFECT” TRANSİSTÖRLER
684 ORHAN,Ersin; KÖSE,Mahmut; , FULGİDELERDEN ÇIKARAK YENİ SINIF FOTOKROMİK (Z)-3-İZOPROPİLİDEN-2-[1-(2-METİL-l-BENZO[b]TİYOFEN-3-İL)-ETİLİDEN]-2,3-DİHİDRO-BENZO[d]PİROL[1,2-a]İMİDAZOL-1-ON TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE FOTOKROMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
685 AVIYENTE,Viktorya; AVCI,D.; GÜNAYDIN,H.; TÜZÜN,N.; SALMAN,S.; DEĞİRMENCİ,İ.; , AKRİLAT TÜREVLERİNDE YAPI-REAKTİVİTE İLİŞKİSİNİN MODELLENMESİ
686 ERDOĞAN,Tuba; HIZAL,Gürkan; TUNCA,Ümit; , ATOM TRANSFER RADİKAL VE KATYONİK HALKA AÇILMASI POLİMERİZASYONU İLE ÇOK KOLLU YILDIZ POLİSTİREN SENTEZİ
687 KARABUĞA,Şemistan; KAZAZ,Cavit; KILIÇ,Hamdullah; ULUKANLI,Sabri; , 3-ASETOKSİAMİNOKUİNAZOLİNON KULLANILARAK ARİLALKİLSÜLFOKSİTLERİN HEKZAMETİLDİSİLAZAN ORTAMINDA SULFOKSİİMİTLERE DÖNÜŞTÜRÜLMESi
688 TANYELİ,Cihangir; ÇELİK,Murat; ATLI,Selin; ÖZDEMİRHAN,Devrim; , ENANTİOMERCE ZENGİN 3-ASETOKSİBİSİKLO[M.0.1]ALKAN-2-ON’LARIN SİKLOPENTAN VE SİKLOHEGZAN TÜREVLERİNİN KEMOENZİMATİK SENTEZİ
689 ZAİM,Ömer; PONARAS,Anthony A.; , 3-METİL DİOSFENOLLERDE ENOLİK OLMAYAN OKSİJENİN TİYOKARBAMAT ARACILIĞIYLA İNDİRGENMESİ
690 ÇAKMAK,Osman, YENİ ANTRESEN TÜREVLERİ
691 ASKER,Erol; MASNOVI,John M.; , ALKİL KARBAZOLLARIN TNM İLE FOTOKİMYASAL NİTROLANMASI
692 AKSIN,Özge; TÜRKMEN,Hayati; ÖZKAL,Erhan; ARTOK,Levent; ÇETİNKAYA,Bekir; , SİLİKA BAĞLI Pd-N-HETEROSİKLİK KARBEN KOMPLEKSLERİNİN MİZOROKİ-HECK TEPKİMELERİNDE HETEROJEN KATALİZÖR OLARAK KULLANIMI
693 ÇETİN,Fatma; AY,Kadir; YÜCEER,Levent; , SPİRO DİFURANOZ TÜREVLERİNİN SENTEZLERİ
694 ÇAVDAR,Hüseyin; SARAÇOĞLU,Nurullah; , MICHAEL TİPİ KATILMALARLA 2-SÜBSTİTÜE İNDOL TÜREVLERİNİN SENTEZİ [1]
695 BODAPATİ,J. Babu; İCİL,Huriye; , ÇÖZÜNÜR PERİLEN DİİMİD VE POLİİMİD: SENTEZ, KARAKTERİZASYON, FOTOFİZİKAL VE ELEKTROKİMYASAL ÖZELLİKLER
696 THOMPSON,Amy E.; BATSAVOV,Andrei S.; BRYCE,Martin R.; SAYGILI,Nezire; PARRY,Paul R.; TARBIT,Brian; , SUZUKİ CROSS-COUPLING TEPKİMESİYLE YÜKSEK FONKSİYONLU 3-ARİL / HETEROARİL PİRİDİNLERİN SENTEZİNDE KULLANILAN ÇOK YÖNLÜ REAKTİF: 2-ETOKSİ-3-PİRİDİL BORONİK ASİT
697 ÇATAK,Şaron; ÇELİK,Hasan; AVIYENTE,Viktorya; DEMİR,Ayhan S.; HOUK,Kendall N.; , KİRAL BİSİKLİK LAKTAMLARIN SENTEZİNDE STEREOSEÇİCİLİĞİN ÖNEMİ
698 KILBAŞ,Benan; AZİZOĞLU,Akın; BALCI,Metin; , ALLEN FONKSİYONEL GRUBUNUN ?-PİNEN DOĞAL BİLEŞİĞİNİN İÇİNE YERLEŞTİRİLMESİ: DENEYSEL VE TEORİK ÇALIŞMA
699 GERÇEK,Zuhal; DEMİR,Ayhan S.; KARAKAYA,Devrim; , 2-KLORO-1-(2-FURİL) ETANOLÜN HER İKİ ENANTİOMERİNİN KEMOENZİMATİK SENTEZİ
700 ÇAKICI,Murat; KILIÇ,Hamdullah; KARABUĞA,Şemistan; ULUKANLI,Sabri; , SALEN-KUİNAZOLİNON TEMELLİ YENİ Mn(III) KATALİZÖRÜNÜN SENTEZİ VE ALKENLERİN KATALİTİK EPOKSİDASYONU
701 BENDAAS,A.; KHOUDOUR,L.; , STUDY OF THE ELECTRO-CHEMICAL BEHAVIOR OF 3?-ARYLIMINOETHYL 4-HYDROXY-6-METHYL-2-PYRONE BY THE CYCLIC VOLTAMMETRY TECHNIC
702 AYDOĞAN,Abdullah; SESSLER,Jonathan L.; AKAR,Ahmet; , SYNTHESIS OF LONG ALKYL CHAIN SUBSTITUTED CALIX[4]PYRROLES
703 ŞENGÜL,Mehmet Emin; MENZEK,Abdullah; SARAÇOĞLU,Nurullah; , YEDİ ÜYELİ SİKLİTOL TÜREVLERİ OLARAK SİKLOHEPTAN-1,2,3,4-TETRAOL’LERİN SENTEZİ
704 ALTUNDAŞ,Aliye; MENZEK,Abdullah; GÜLTEKİN,Demet; KARAKAYA,Melek; , UYGUN VE MÜKEMMEL PROSEDÜRLERLE BENZEN VE TÜREVLERİNİN İNDİRGENMESİ
705 TUTAR,Ahmet; BIELLMANN,Jean-Francois; , TİYOL FONKSIYONLU KROMAFORİK BODIPY’NIN SENTEZİ
706 YAŞAR,Ahmet; ÜÇÜNCÜ,Osman; GÜLEÇ,Canan; ABBASOV,Rıza; YAYLI,Nurettin; , NİTRO SUBSTİTÜYE 4-AZAKALKON BİLEŞİKLERİNİN FOTOKİMYASAL DİMERLEŞME VE ALKİLLENDİRME REAKSİYONLARININ TEORİK İNCELEMELERİ
707 YAYLI,Nurettin; YAŞAR,Ahmet; GÜLEÇ,Canan; USTA,Asu; KOLAYLI,Sevgi; COŞKUNÇELEBi,Kamil; KARAOĞLU,Şengül; , Centaurea sessili ve Centaurea armena BİTKİLERİNİN UÇUCU YAĞLARININ KİMYASAL BİLEŞİMİ VE ANTİBAKTERİYAL AKTİVİTELERİ
708 AZİZOĞLU,Akın; BALCI,Metin; , ALLEN SENTEZİ ESNASINDA OLUŞAN KARBEN/KARBENOİD ARA ÜRÜNLERİNE HALKA BÜYÜKLÜĞÜNÜN ETKİSİ
709 MAGERRAMOV,Abel; ALLAHVERDİYEV,Mirze; HALILOV,Ali; ALİYEVA,Gülnar; , p-KSİLOL İLE 1,2-EPOKSİ-3-KLORPROPANIN ALKİLLEŞMESİ ÜRÜNLERİNİN ARAŞTIRMASI
710 MAGERRAMOV,Abel; ALLAHVERDİYEV,Mirze; HÜSEYNOVA,Ayten; BÜNYADZADE,İrada; RASULOVA,Hatıre; , TSİKLİK TİOKARBAMİDLERİN SİNTEZİ VE ONLARIN ANTİOKSİDLEŞDİRİCİ YÖNTEMLERİ
711 MÜFTÜOĞLU,Ali Ekrem; CIANGA,Ioan; ÇOLAK,Demet; YAĞCI,Yusuf; , ATOM TRANSFER RADİKAL POLİMERİZASYONU (ATRP) YA DA HALKA-AÇILMA POLİMERİZASYONU (ROP) İLE FOTOKİMYASAL RADİKAL POLİMERİZASYONU YÖNTEMLERİNİN BİRLİKTE KULLANILMASIYLA A2B VE A2B2 TİPLİ FARKLI KOLLU KOPOLİMER SENTEZİ
712 UYANIK,Cavit; MALAY,Aslıhan; HANSON,James R.; HITCHCOCK,Peter B.; , 3?,5-SİKLO 6-KETO STEROİDLERİN BAEYER-VILLIGER REAKSİYONLARI
713 MALAY,Aslıhan; UYANIK,Cavit; HANSON,James R.; , A HALKASININ AROMATİK OLDUĞU PREGNANLAR
714 HASANOĞLU,Ayça; SALT,Yavuz; KELEŞER,Sevinç; ÖZKAN,Semra; DİNÇER,Salih; , ÇOK BİLEŞENLİ SIVI KARIŞIMLARIN PERVAPORASYONLA AYRILMASI*
715 DEMİRÇALI,Aykut; KARCI,Fikret; , 4-AMİNO-1H-BENZO[4,5]İMİDAZO[1,2-a]PİRİMİDİN-2-ON VE DİSPERS AZO BOYARMADDELERİNİN SENTEZİ, BÖLÜM 1: FENİLAZO TÜREVLERİ
716 DEMİRÇALI,Aykut; KARCI,Fikret; , 4-AMİNO-1H-BENZO[4,5]İMİDAZO[1,2-a]PİRİMİDİN-2-ON VE DİSPERS AZO BOYARMADDELERİNİN SENTEZİ, BÖLÜM 2: HETARİLAZO TÜREVLERİ
717 KURUOĞLU,Ayşe Özge; HEPUZER GÜRSEL,Yeşim; SERHATLI,İ. Ersin; , POLİSİLAN YAN ZİNCİR SIVI KRİSTAL BLOK KOPOLİMER SENTEZİ
718 ŞAHİN,Ayşe; ÇAKMAK,Osman; DEMİRTAŞ,İbrahim; TUTAR,Ahmet; , YENİ KİNOLİN TÜREVLERİ
719 HAZER,Baki; ARSLAN,Hülya; ÇAKMAKLI,Birten; MACİT,Hülya; KILIÇAY,Ebru; ALLI,Abdülkadir; , BİYOBOZUNUR GRUPLAR İÇEREN GRAFT/BLOK KOPOLİMER SENTEZİ
720 KÖZ,Banu; DEMİÇ,Şerafettin; İÇLİ,Sıddık; , YENİ BİR NAFTALEN DİİMİD SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU, FOTOFİZİKSEL VE ELEKTROKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
721 TEMELLİ,Barış; ÜNALEROĞLU,Canan; DEMİR,Ayhan S.; , PİROL BİLEŞİKLERİNİN METAL TRIFLAT KATALİZÖRLERİ İLE ALKİLENMESİ
722 TEMELLİ,Barış; AYTAÇ,Sertan; ÜNALEROĞLU,Canan; , [5+5] VE [5+6] HETEROHALKALI BİLEŞİKLERİN ARA ÜRÜNLERİNİN SENTEZİ
723 İLHAN,Berat; TANYOLAÇ,Süleyman; , 4-AMİNO-3-MERKAPTO-1,2,4-TRİAZİN-5(4H)-ON BİLEŞİĞİNİN BAZI SCHIFF BAZLARININ SENTEZİ
724 TÜREL,Betül; KARAKAŞ,Sevim; GÜNGÖR,Atilla; SERHATLI,İ. Ersin; , TRİFENİL FOSFİN OKSİT İÇEREN POLİMERLERİN ATRP İLE SENTEZİ
725 AYDOĞAN,Binnur; YAĞCI,Yusuf; , SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF ?,? -TELECHELIC POLYMERS BY THE COMBINATION OF REVERSIBLE ATOM TRANSFER RADICAL POLYMERIZATION AND ATOM TRANSFER RADICAL COUPLING
726 ALICI,Bülent; ARIKAN,Yavuz; ÇETİNKAYA,Engin; , 1,8-NAFTELENDİAMİN’İN İYONİK SIVI VARLIĞINDA ALKİLLENMESİ
727 GÜLEÇ,Canan; YAŞAR,Ahmet; YAYLI,Nuran; ÜÇÜNCÜ,Osman; YAYLI,Nurettin; , Teucrium chamaedrys subsp. chamaedrys, T. orientale var. puberulens, VE T. chamaedrys subsp. lydium BİTKİLERİNİN UÇUCU YAĞLARININ KİMYASAL BİLEŞİMİ VE ANTİBAKTERİYAL AKTİVİTELERİ
728 GÜLEÇ,Canan; ÜÇÜNCÜ,Osman; YAŞAR,Ahmet; YAYLI,Nuran; YILDIRIM,Nuri; YAYLI,Nurettin; , METOKSİ-AZAKALKON BİLEŞİKLERİNİN FOTOKİMYASAL VE ALKİLLENDİRME REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ
729 ORHAN,Ersin; KÜÇÜKBAY,Hasan; , SÜBSTİTÜE 5-NİTRO-BENZİMİDAZOL TÜREVLERİ İLE 5-METİL- BENZİMİDAZOL VE 5-NİTRO-BENZİMİDAZOL TÜREVLERİNİN GEÇİŞ METALİ KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE YAPILARININ AYDINLATILMASI
730 KANTAR,Cihan; AĞAR,Erbil; AKDEMİR,Nesuhi; ŞAŞMAZ,Selami; , MİKRODALGA YARDIMLI FARKLI SÜBSTİTÜE FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ
731 SAKAN,Cihansel; VURAL,Filiz; YAŞA,Öznur; BİLGİN-ERAN,Belkıs; , MESOGENİK BAKIR(II) KOMPLEKSİNİN SENTEZİ VE FAZ GEÇİŞLERİNİN İNCELENMESİ
732 ÜNLÜ,Cüneyt H.; ATICI,Oya; , MISIR KOÇANINDAN ELDE EDİLEN SUDA ÇÖZÜNEBİLEN KSİLAN ZİNCİRLERİNİN MANNİCH REAKSİYONU İLE MODİFİKASYONU
733 YÖRÜR,Çiğdem; KESKİN,Mehtap; BİLGİN-ERAN,Belkıs; , POLİETER SÜBSTİTÜE İMİN BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE MESOMORFİZM
734 YÖRÜR,Çiğdem; NESRULLAZADE,Arif; BİLGİN-ERAN,Belkıs; , DİMORFİK İMİN BİLEŞİĞİNİN MESOMORFİK, TERMOTROPİK VE TERMODİNAMİK ÖZELLİKLERİ
735 COŞKUN,Demet; AHMEDZADE,Mısır; , 2-AMİNO-4-KLORMETİL VE SPİRO [4,4] NONAN BİS-TİYAZOL’ÜN BAZI TÜREVLERİNİN SENTEZİ
736 ÇOLAK,Demet; CIANGA,Ioan; MÜFTÜOĞLU,Ali Ekrem; YAĞCI,Yusuf; , ATRP, ROP VE KENETLENME REAKSİYONLARI İLE FONKSİYONEL MAKROMOLEKÜLLER SENTEZİ
737 DEMİRCİ GÜLTEKİN,Demet; TAŞKESENLİGİL,Yavuz; DAŞTAN,Arif; , 7-BROMNORBORNENİN BROMİNASYONU: POLİBROMLU NORBORNAN VE NORBORNENLERİN SENTEZİ
738 TOPKAYA,Derya; ERGÜN,Yavuz; ALP,Serap; , KARBAZOL VE İNDOL TÜREVLERİNİN FARKLI ORTAMLARDAKİ FOTOFİZİKSEL DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
739 ÇAKMAK,İsmail; ULUKANLI,Zeynep; TUZCU,Mehmet; KARABUĞA,Şemistan; GENÇTAV,Kenan; , ANTİMİKROBİAL KATYONİK POLİELEKTROLİTLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
740 UZUN,Duygu; İCİL,Huriye; , NAFTALİN DİİMİDLERDE EKZİMER OLUŞUMUNUN SPEKTROSKOPİK İNCELENMESİ
741 AŞIR,Süleyman; DEMİR,Ayhan S.; İCİL,Huriye; , ANTİSİMETRİK KİRAL PERİLEN VE NAFTALİNDİİMİD SENTEZİ
742 TÜRKAY,Elçin; KIRMIZIGÜL,Süheyla; , Orobanche cernua’DAN DOĞAL BİLEŞİK İZOLASYONU*
743 VARHAN,Elif; PİRİNÇÇİOĞLU,Necmettin; , AREN HİDRAT VE OKSİTLERİNİN ASİT KATALİZLİ DEHİDRASYON MEKANİZMALARININ TEORİK (YARI-AMPİRİK VE DFT) İNCELENMESİ
744 ERMİŞ,Emel; BERBER,Halil; DAL,Hakan; , N-(2,2'-METİLENBİS(METOKSİFENİL)-SALİSİLİDİN VE N-(2,2'-METİLENBİS(METOKSİFENİL)-2-HİDROKSİ-1-NAFTALİDİN-METİLAMİN BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE FENOL-İMİN KETO-AMİN TAUTOMERLERİNİN ARAŞTIRILMASI
745 GİZİROĞLU,Emrah; ŞAHİN,Yüksel; BERNDT,Armin; , BASİT YAPILI MONOKARBORANLARIN SENTEZİ
746 POLAT,Emre; BEDİR,Erdal; ÇALIŞKAN,Özgen; ANIL,Hüseyin; , SCABIOSA ATROPURPUREA L. SUBSP. MARITIMA (L.) ARC. ÜZERİNDE FİTOKİMYASAL ÇALIŞMALAR
747 ÇETİNKAYA,Engin; BARIŞIK,Bahar; YAŞA,İhsan; , 1,3-DİALKİL BENZİMİDAZOLYUM TUZLARININ SENTEZİ VE ANTİMİKROBİYAL ETKİLERİ
748 KARAARSLAN,Muhsin; GÖKTÜRK,Ersen; DEMİRCAN,Aydın; , FUSED TRİSİKLİK BİLEŞİKLERİN SENTEZİNDE SERBEST RADİKALİK YÖNTEM
749 ATEŞ,Esin; KIZILCAN,Nilgün; , İLETKEN REÇİNELER SENTEZİ
750 KARAHASANOĞLU,Müfide; ATICI,Oya; , MODİFİYE VİNİL PROLİDON KOPOLİMERİNİN KONTROLLÜ SALINIMDA KULLANIMI
751 ALP,Cemalettin; GÜLTEKİN,M. Serdar; ÇELİK,Murat; BALCI,Metin; , HİPERVALENT-İYODİN BİLEŞİKLERİNİN ÇEŞİTLİ OLEFİNLERLE KATILMA REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ
752 ÖNAL,Adem; DURNAOĞLU,Ümran; IŞILDAK,Ömer; KAVAK,Ferda; , PORTAKAL (Citrus sinensis L.) KABUĞUNDAN BOYARMADDE EKSTRAKSİYONU: PROTEİN VE SELÜLOZİK ELYAF BOYAMADAKİ KULLANILABİLİRLİĞİ
753 ÖNAL,Adem; DEMİR,Birnur; PEKPAK,İbrahim; KAVAK,Ferda; , HAVACIVA (Alkanna tictoria) BİTKİSİNİN YÜN, TÜYLÜ DERİ VE PAMUKLU KUMAŞ BOYAMADAKİ KULLANILABİLİRLİĞİ
754 DEMİRKIRAN,Özlem; BEYNEK,Hayrettin; CHAUDHARY,M. Iqbal; KHAN,Ahmed A.; , HYPERICUM MONBRETTI BİTKİSİNİN BUTANOL FAZININ FİTOKİMYASAL İNCELENMESİ
755 ŞENDİL,Kıvılcım; ÖZGÜN,Beytiye; , PİRAZİNYUM FLOROKROMAT İLE ÇÖZÜCÜLÜ, ÇÖZÜCÜSÜZ ORTAM VE MİKRODALGA IŞIMA İLE ÇEŞİTLİ ALKOLLERİN YÜKSELTGENMESİ
756 AY,Mehmet; SARIKÜRKÇÜ,Cengiz; KARSLI SEMİZ,Deniz; BİLİCİ,Ali; HARMANDAR,Mansur; TOPÇU,Gülaçtı; , PİSTACİA TEREBİNTHUS MEYVESİ ÖZÜTLERİNİN SEKONDER METABOLİTLERİ VE ANTİOKSİDAN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ
757 CANTEKİN,Seda; ÖZTÜRK,Nihal; BALCI,Metin; , KONDURİTOL TÜREVLERİNİN YENİ YÖNTEMLERLE SENTEZİ
758 ALYAR,Hamit; KANTARCI,Ziya; , DİHİDROTRİAZİN BİLEŞİĞİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN ab initio YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ
759 ALYAR,Hamit; BAHAT,Mehmet; KASAP,Ergün; KANTARCI,Ziya; , FENİLPİRİMİDİN İZOMERLERİNİN YAPISAL PARAMETRELERİ İLE ELEKTRONİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
760 YARDIMCI,Ş. Dilem; ÖZTÜRK,Nihal; BALCI,Metin; , SİNGLET OKSİJENİN ENE- REAKSİYONUNDA GÖZLENEN REGİOSELECTİVİTE: 1, 4- SİKLOHEGZADİEN- 1- METİL’İN FOTOOKSİJENASYONU VE OLUŞAN ÜRÜNLERİN MEKANİZMALARININ AYDINLATILMASI
761 DEMİÇ,Şerafettin; DURUCASU,İnci; ERGU,Recep; ESKİCİ,Mustafa; , AROMATİK AZOMETİN BİSMALEİMİD TÜREVLERİNİN SENTEZLENMESİ VE KARAKTERİZASYONU
762 ÖTER,Özlem; ERTEKİN,Kadriye; KIRILMIŞ,Cumhur; KOCA,Murat; AHMEDZADE,Mısır; , YENİ SENTEZLENMİŞ BİS (7-METOKSİ-1-BENZOFURAN-2-İL) KETON VE KETOKSİM BİLEŞİKLERİNİN SPEKTROFOTOMETRİK VE SPEKTROFLORİMETRİK YÖNTEMLE FOTOFİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
763 ÖTER,Özlem; ERTEKİN,Kadriye; KIRILMIŞ,Cumhur; KOCA,Murat; AHMEDZADE,Mısır; , YENİ SENTEZLENMİŞ BİS-NAFTOFURAN KETON VE TÜREVLERİNİN SPEKTROFOTOMETRİK VE SPEKTROFLORİMETRİK YÖNTEMLERLE FOTOFİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE OPTİK SENSÖR OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ
764 ARCELLI,Antonio; PORZI,Gianni; SANDRI,Sandri; , CHIRAL DI- AND TRI-HYDROXYDERIVATIVES OF 1,4-MORPHOLIN-2,5-DIONE AS ?-GLUCOSIDASE INHIBITORS
765 KIVRAK,İbrahim; DURU,M. Emin; HARMANDAR,Mansur; , Salvia potentillifolia Boiss & Heldr. ex Bentham ve Salvia chrysophylla Stapf BİTKİSİNİN UÇUCU BİLEŞENLERİNİN KARAKTERİZASYONU ve ÇEŞİTLİ ÇÖZÜCÜ EKSTRAKTLARININ ANTİOKSİDANT AKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ
766 KIVRAK,İbrahim; DURU,M. Emin; ÖZTÜRK,Mehmet; HARMANDAR,Mansur; , Thymus cariensis Hub.-Mor. & Jalas BİTKİSİNİN DEĞİŞİK ÇÖZÜCÜ EKSTRAKLARININ ANTİOKSİDANT AKTİVİTELERİ VE UÇUCU BİLEŞENLERİNİN ANALİZLERİ
767 CÜNDELLİ,Havva; GÜLTEN,Şirin; , MALEİMİT, MALEİK ANHİDRİT VE 3,4,5,6-TETRAHİDROFTALİK ANHİDRİTİN OLEFİNİK VE ASETİLENİK BAĞ İÇEREN MOLEKÜLLERLE VERDİĞİ [2+2] FOTOSİKLOKATILMA REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ
768 YÜKSEL DURMAZ,Yasemin; GÜRSEL,Yeşim; , YAN ZİNCİR SIVI KRİSTAL KOPOLİMER SENTEZİ
769 YILDIRIM,Hatice; İBİŞ,Cemil; , POLİHALONİTRODİENLERDEN BAZI YENİ S,N-SÜBSTİTÜE NİTRODİENLERİN SENTEZİ
770 ASKER,Erol; MASNOVI,John M.; , SEÇİLEN ALKİLKARBAZOL VE 1,n-DİKARBAZOLİLALKANLARIN TCNE İLE KOMPLEXLEŞME STÖKİYOMETRİSİ
771 AYDIN,Fatma; ÖZEN,Recep; , YENİ İKİ OKSİDASYON REAKTİFLERİ OLAN 3-KARBOKSİPRİDİNYUMTRİKLOROASETATOKROMAT (CPTCAC) VE 3- KARBOKSİPRİDİNYUMTRİFLOROASETATOKROMAT (CPTFAC)SENTEZLERİ VE KULLANIMLARININ İNCELENMESİ
772 ERDİK,Ender; EROĞLU,Fatma; KAHYA,Didem; , GRİGNARD, ORGANOÇİNKO VE -BAKIR REAKTİFLERİNİN O-METİLHİDROKSİLAMİN İLE AMİNASYONU KİNETİĞİ VE MEKANİZMASI
773 ERDİK,Ender; ÖMÜR,Özgen; , ORGANOMAGNEZYUM VE –ÇİNKO REAKTİFLERİNİN ASETON O-(ARENSÜLFONİL)OKSİM İLE AMİNASYONU KİNETİĞİ VE MEKANİZMASI
774 TÜMER,Ferhan; BOZTAŞ,Murat; GÖKSU,Süleyman; SEÇEN,Hasan; , VERTİLECANİN A, B VE C’NİN TOTAL SENTEZİ
775 ÖZKÖK,Funda; SAYIL,M. Çiğdem; İBİŞ,Cemil; , S-SÜBSTİTÜE DİENLERDEN BAZI YENİ N,S-SÜBSTİTÜE DİENLERİN ELDESİ
776 DOĞANER,Gamze; KAYA,Hale; ASTLEY,Demet; ASTLEY,Stephen T.; , 2,6-DİFORMİLPİRİDİN İLE 5-AMİNOURASİL SHİFF BAZI LİGANDININ SENTEZİ
777 GÜL,Melek; ÖCAL,Nüket; KAUFMANN,Dieter E.; , N-FENİL-7-OKSABİSİKLO[2.2.1]HEPT-5-EN-2,3-DİKARBOKSİİMİD BİLEŞİĞİNİN HECK TİPİ HİDROARİLASYON REAKSİYONLARI VE İZOİNDOLİN TÜREVLERİNİN SENTEZLENMESİ
778 KÖSE,Gülnur; ATICI,Oya; , MANNİCH MODİFİKASYON İLE KATYONİK POLİSAKKARİT ELDESİ
779 TÜRKMEN,Gülşah; İÇLİ,Sıddık; , YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜĞE SAHİP BAZI PERİLEN DİİMİD TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE FOTOFİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN TESPİTİ
780 BÖKE,Nazlı; KIRMIZIGÜL,Süheyla; , BİYOLOJİK AKTİF Centaurea urvillei ssp. stepposa’nın KİMYASAL İÇERİĞİ*
781 DONDAS,H. Ali; GRIGG,Ronald; , SOME NOVEL NIKKOMYCIN ANALOGUES DERIVED FROM URACIL POLYOXIN C VIA 1, 3-DIPOLAR CYCLOADDITION OF STABILISED AND NON-STABILISED AZOMETHINE YLIDES
782 DURMAZ,Hakan; KARATAŞ,Figen; TUNCA,Ümit; HIZAL,Gürkan; , DIELS-ALDER REAKSİYONLARININ BLOK KOPOLİMER SENTEZİNDE KULLANIMI
783 DOĞANER,Gamze; KAYA,Hale; ASTLEY,Demet; ASTLEY,Stephen T.; , 5-AMİNOURASİL SHİFF BAZI LİGANTLARININ SENTEZİ
784 OCAK,Hale; BİLGİN-ERAN,Belkıs; , SIVI KRİSTALLERDE FLOROKARBON ZİNCİRLERİNİN MESOMORFİK ÖZELLİKLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
785 ÖĞRETİR,Cemil; BERBER,Halil; SEV LEKSİZ,Çiğdem; ERMİŞ,Emel; YARLIGAN,Selma; BERBER,Hüseyin; , BAZI MONOAZO BİLEŞİKLERİNİN SPEKTROFOTOMETRİK YÖNTEMLE ASİTLİK SABİTLERİNİN HESAPLANMASI
786 DİNÇALP,Haluk; TOKER,Fatih; DURUCASU,İnci; İÇLİ,Sıddık; , AZO KROMOFORU İÇEREN TİYOFEN FONKSİYONEL GRUPLU OPTİK MATERYALLERİN SENTEZİ VE SPEKTROELEKTROKİMYASAL KARAKTERİZASYONU
787 DİNÇALP,Haluk; AVCIBAŞI,Nesibe; İÇLİ,Sıddık; , MOLEKÜLER ENERJİ-ELEKTRON TRANSFERLERİNDE ETKİLİ VE FARKLI YAN ZİNCİRLER İÇEREN ASİMETRİK PERİLEN DİİMİD FOTOSENSÖRLERİ
788 ÖZKAN,Hamdi; YAVUZ,Serkan; DİŞLİ,Ali; YILDIRIR,Yılmaz; , BAZI FENİL SELENO TETRAZOLLERİN SENTEZİ VE YAPILARININ SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLERLE AYDINLATILMASI
789 SALMAN,Mehtap; YAVUZ,Serkan; ÖZKAN,Hamdi; DİŞLİ,Ali; YILDIRIR,Yılmaz; , BAZI NAFTİLSELENOTETRAZOLLERİN SENTEZİ VE YAPILARININ SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLERLE AYDINLATILMASI
790 BİNER,Hanife; FAULL,Kym; İÇLİ,Sıddık; , DİBROMO PERİLENDİİMİD SENTEZİNDE YENİ BİR YÖNTEM VE SENTEZLENEN TÜREVLERİN İNCELENMESİ
791 TÜRKMEN,Hasan; YILMAZTEKİN,Serpil; EMÜL,Mahmut; GÜMÜŞ,Mustafa; , GLOKOM TEDAVİSİNDE KULLANILAN YENİ KARBONİK ANHİDRAZ İNHİBİTÖRLERİ SENTEZİ VE BİYOLOJİK AKTİVİTELERİNİN (İNVİTRO) İNCELENMESİ
792 TÜRKMEN,Hasan, GLOKOM TEDAVİSİNDE KULLANILAN LAKTAM GRUBU İÇEREN YENİ KARBONİK ANHİDRAZ İNHİBİTÖRLERİ SENTEZİ VE BİYOLOJİK AKTİVİTELERİNİN (İN VİTRO) İNCELENMESİ
793 YÜKSEK,Haydar; OCAK,Zafer; AKSU,Havva; AKYILDIRIM,Onur; BAHÇECİ,Şule; , BAZI 4-ARİLAMİNO-4,5-DİHİDRO-1H-1,2,4-TRİAZOL-5-ON TÜREVLERİNİN SUSUZ ORTAM ÇÖZÜCÜLERİNDEKİ ASİDİK KUVVETLERİ
794 BEYNEK,Hayrettin, YENİ VE KULLANIŞLI BİR YÖNTEMLE SİKLOTRİVERATRİLEN SENTEZİ
795 NAMLI,Hilmi; TURHAN,Onur; , AROMATİK ALDEHİTLERLE FENİLHİDRAZİNİN HİDRAZON OLUŞTURMA REAKSİYONLARININ FT-IR SIVI HÜCRESİNDE İNCELENMESİ
796 NAMLI,Hilmi; KURTARAN,Raif; KARABULUT,Sedat; TURHAN,Onur; , 2,6-DİASETİLPRİDİN VE 2,6-DİAMİNOPRİDİN BAZLI SCHİFF BAZI LİGANLARININ SENTEZİ VE KOMPLEKSLEŞME ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
797 ARSLAN,Mustafa; DUYMUŞ,Hülya; ATAK,Fadime Bilgehan; ZENGİN,Mustafa; , N,N’,N”-TRİ(1-NAFTİLMETİL)MELAMİN SENTEZİ VE ?-AKSEPTÖRLERLE KOMPLEKSLERİ
798 MAGERRAMOV,Abel; NAGIEVA,Inara; ALLAKHVERDIYEV,Mirza; , HYDROGENATION OF DIMETHYLTHIOPHENE
799 KAÇAR,Turgay; ÖNEN,Ayşen; SERHATLI,İ. Ersin; , SIVI KRİSTAL-AMORF BLOK KOPOLİMERLERİN ATOM TRANSFER RADİKAL VE FOTO-POLİMERİZASYON MEKANİZMALARI İLE SENTEZİ
800 BABAHAN,İlknur; ANIL,Hüseyin; SARIKAVAKLI,Nursabah; , OKSİM GRUPLARI TAŞIYAN HİDRAZON TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
801 BABAHAN,İlknur; ANIL,Hüseyin; SARIKAVAKLI,Nursabah; , TİYOSEMİKARBAZON VE SEMİKARBAZONLARIN OKSİMLİ TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
802 BAŞARAN,İsmet; UĞRAŞ,H. İbrahim; BALCI,Kadir; GÜMÜŞ,Arzu; ÇAKIR,Ümit; BULUT,Mustafa; , KLOROMETİL-o-DİHİDROKSİKUMARİN TÜREVİ CROWN ETERLERİN SENTEZİ VE KOMPLEKSLEŞME YETENEKLERİNİN TAYİNİ
803 BAŞARAN,İsmet; UĞRAŞ,H. İbrahim; GÜMÜŞ,Arzu; BALCI,Kadir; ÇAKIR,Ümit; TOPAL,Giray; , YENİ KİRAL SCHIFF BAZLARININ SENTEZİ VE AMİNOASİT EKSTRAKSİYONLARINDA KULLANIMLARI
804 AY,Kadir; ÇETİN,Fatma; YÜCEER,Levent; , YENİ ANHİDRO-FURANOZ TÜREVLERİNİN SENTEZLERİ
805 ÖĞRETİR,Cemil; GÖRGÜN,Kamuran; YAMAN,Müjgan; DEMİR,T. Ali; , ÜRİK ASİDİN KUANTUM KİMYASAL ÇALIŞMALAR İLE TAUTOMERİK DENGESİNİN İNCELENMESİ
806 ÖĞRETİR,Cemil; GÖRGÜN,Kamuran; YAMAN,Müjgan; DEMİR,T. Ali; , 6-PROPİL-2-TİYOURASİL’İN TAUTOMERİK DENGELERİNİN VE PROTONLANMA YOLLARININ SEMİEMPİRİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ
807 BULUT,Hatice; AKSIN,Özge; TÜRKMEN,Hayati; ÖRER,Sabiha; ARTOK,Levent; ÇETİNKAYA,Bekir; , SİLİKA BAĞLI İYONİK TUZ ORTAMINDA Pd KATALİZLİ MİZOROKİ-HECK TEPKİMELERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
808 AKSIN,Özge; KAFTAN,Öznur; KASAPLAR,Pınar; ARTOK,Levent; EROĞLU,Ahmet E.; , SİLANLANMIŞ MESOPOROZ MCM-41 MALZEMENİN BAZİK KARARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI
809 SAYIL,M. Çiğdem; İBİŞ,Cemil; , POLİHALODİENLERDEN BAZI YENİ HALKALI YAPIDAKİ DİENLERİN ELDESİ
810 DURMUŞ,Mahmut; LEBRUN,C.; AHSEN,Vefa; , YENİ TİP PERİFERAL VE PERİFERAL OLMAYAN ALKOKSİ SÜBSTİTÜE FTALOSİYANİN TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
811 KÖSE,Mahmut; ORHAN,Ersin; , YENİ FOTOKROMİK FULGİMİDLERİN SENTEZİ VE FOTOKROMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
812 TAŞDELEN,Mehmet Atilla; KAHVECİ,Elçin; KESKİN,Sevnur; ARSU,Nergis; YAĞCI,Yusuf; , THE USE OF POLY(ETHYLENE OXIDE) AS HYDROGEN DONOR IN TYPE II PHOTOINITIATED FREE RADICAL POLYMERIZATION
813 KÜÇÜKİSLAMOĞLU,Mustafa; NEBİOĞLU,Mehmet; ZENGİN,Mustafa; ARSLAN,Mustafa; YAYLI,Nurettin; , SİLİKA JEL DESTEKLİ NaHSO4 KATALİZÖRÜ İLE 1,3-DİKETONDAN FLAVON SENTEZİ
814 KÜÇÜKİSLAMOĞLU,Mustafa; NEBİOĞLU,Mehmet; BEŞOLUK,Şenol; , ÇÖZÜCÜSÜZ ORTAMDA MİKRODALGA İLE FLAVON SENTEZİ
815 ÇANAKÇI,Dilek; TUNÇEL,Mehmet; MART,Hasan; SERİN,Selahattin; , 4’–KLORO–3-AMİNO–4-HİDROKSİ AZOBENZEN VE 4’–NİTRO–3-AMİNO–4- HİDROKSİ AZOBENZEN MONOMERLERİNİN OKSİDATİF POLİKONDENSASYONU
816 ÇANAKÇI,Dilek; TUNÇEL,Mehmet; MART,Hasan; SERİN,Selahattin; , 4-FENİLAZOFENOL VE 4-HİDROKSİFENİLDİSAZOBENZEN MONOMERLERİNİN OKSİDATİF POLİKONDENSASYONU *
817 KURT,Melek; TUĞ,Kıvanç; KARASU,Feyza; AYDIN,Meral; ARSU,Nergis; , THE SYNTHESIS OF 2-HYDROXY-1,2-DIHYDRO-7-THIA-CYCLOPENTA [DE] NAPHTHACEN-12-ONE AS A PHOTOINITIATOR AND INVESTIGATION OF EFFICIENCY OF PHOTOINITIATOR IN THE PHOTOPOLYMERIZATION
818 TORLAK,Osman; KOÇDEMİR,Mehmet; KARACA BALTA,Demet; AYDIN,Meral; ARSU,Nergis; , THE WATER SOLUBLE POLYMERIZATION INITIATORS BASED ON THE THIOXANTHONE DERIVATIVES
819 BOZ,Mesut; ZAİM,Ömer; , DALLANMIŞ DİOSFENOL ?-HALOALKİL ETERLERDE RADİKALİK HALKA KAPANMA REAKSİYONLARI
820 YÜKSEL,Mevzun; SERHATLI,İ. Ersin; , SIVI KRİSTAL İÇEREN MALEİMİD KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ
821 DEMİRCAN,Aydın; PARSONS,Philip J.; KARAARSLAN,Muhsin; TURAÇ,Ersen; , HETEROATOM YAN ZİNCİRLİ FURANLARIN TERMAL İNTRAMOLEKÜLER DİELS-ALDER SİKLOADİSYON REAKSİYONU
822 GÜNDÜZ,Murat; BİLGİÇ,Sevim; , BAZI NAFTOLİK SCHIFF BAZLARININ DOĞAL VE SENTETİK ZEOLİT KATALİZÖRLÜĞÜNDE ELEKTROFİLİK AROMATİK İYOT SÜBSTİTÜSYONU
823 TURHAN,Kadir, ANİLİN’İN YÜKSELTGENMESİ İLE p-BENZOKİNON ELDESİ İÇİN İKİ FARKLI YÖNTEM
824 SEVİNÇ,Duygu; ESEN,Levent; KARASU,Feyza; ARSU,Nergis; , THE SYNTHESIS AND INVESTIGATION OF THIOXANTHONE TRIAZOLE AS AN ONE COMPONENT PHOTOINITIATOR
825 CANSIZ,Ahmet; ÇETİN,Ahmet; KESER,Tekin; KOPARIR,Metin; , 2-(4H-[1,2,4]TRİAZOL-3-İL-SULFANİL)-ASETAMİT TÜREVLERİNİN SENTEZİ
826 KOPARIR,Metin; CANSIZ,Ahmet; ÇETİN,Ahmet; KESER,Tekin; ALTUNGÖK,Oğuzhan; KUTULA,Pelin; , THE SYNTHESIS OF (1R,2R)-1,2-BIS-(5-(4-HYDROXY-NAPHTHALEN-1-YLAZO)-[1,3,4]THIADIAZOL-2-YL)-ETHANE-1,2-DIOL
827 ÖZEN,Özlem; DELİGÖZ,Hasalettin; , YENİ MONO- VE Dİ- AZOKALİKS[4]AREN TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE ABSORPSİYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
828 GÖKSU,Süleyman; KAZAZ,Cavit; SEÇEN,Hasan; SÜTBEYAZ,Yaşar; , DOPAMİN ANALOGU BAZI BİLEŞİKLERİN YENİ YÖNTEMLERLE SENTEZİ
829 DAYLAN,A. Canan; ÖNAL,Zülbiye; , 1-AMİNO-5-BENZOİL-4-FENİL-1H-PİRİMİDİN-2-TİYON BİLEŞİĞİNİN BAZI İZOTİYOSİYANATLARLA REAKSİYONLARI
830 GÖREN,Ahmet C.; ZHOU,Bing-Nan; KINGSTON,David G. I.; , STEPHANIA DINKLAGEI BİTKİSİNDEN SİTOTOKSİK VE DNA HASARLAYICI ALKALOİDLERİN İZOLASYONU
831 ALTUNDAŞ,Aliye; BALCI,Metin; , 1,2-DİMETİLENSİKLOALKANLARIN BROMİNASYON REAKSİYONLARI
832 ÖĞRETİR,Cemil; ÖZTÜRK,İbrahim İsmet; SAYGILI,Müge; , BİPİRİDİN TÜREVLERİNİN ASİTLİK-BAZLIK DAVRANIŞLARININ TEORİK İNCELENMESİ
833 YILMAZ,Faruk; YAĞCI,Yusuf; KIRALP,Senem; TOPPARE,Levent; , TİYOFENİN İYODONYUM TUZU İLE FOTOPOLİMERİZASYONU
834 KUŞ,Mahmut; HAKLI,Özgül; ZAFER,Ceylan; KARAPİRE,Canan; DEMİÇ,Şerafettin; İÇLİ,Sıddık; , PERİLENDİİMİD-POLİETER TÜREVLERİNİN SELF-ASSEMBLY, NANOKRİSTAL TİTANYUM VE SİLİKON BAZLI FİLMLERDEKİ FOTOFİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
835 KILBAŞ,Benan; AZİZOĞLU,Akın; BALCI,Metin; , SİKLOPROPİLİDEN-ALLEN DÜZENLENMESİNE SÜBSTİTÜENTLERİN ETKİSİ
836 DENİZ,N. Gülşah; İBİŞ,Cemil; , BAZI YENİ N,S-SÜBSTİTÜE NİTRO DİENLERİN SENTEZİ
837 ÇOLAK,Naki; DİŞLİ,Ali; YILDIRIR,Yılmaz; , [(2-İYODOFENİL)İMİNO]METİLMETOKSİ FENOL TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE SPEKTROSKOPİK OLARAK İNCELENMESİ
838 ÇOLAK,Naki; YILDIRIR,Yılmaz; , N-[4-(PİROL-2-ALDİMİNOBENZOİL)GLİSİN] VE BENZERİ YAPILARIN SENTEZİ VE SPEKTROSKOPİK OLARAK YAPISININ AYDINLATILMASI
839 TAŞKIRAN,Gündüz; TOPRAK,Mustafa; KOZ,Ömer; KIRMIZIGÜL,Süheyla; , Trifolium purpureum (Fabaceae) BİTKİSİNİN DOĞAL BİLEŞİK İÇERİĞİ
840 ŞEN,Nejdet; KURBANLI,Sultan; TAYAKSİ,Arzu; , BAZI DL-1-FENOKSİ-2-OKSİ-3-AMİNO PROPANOLLERİN SENTEZİ VE ENANTİOMERLERİNE AYRILMASI
841 ÖZTÜRK,Neşe; KIZILCAN,Nilgün; AKAR,Ahmet; , DİPİROMETAN TÜRÜ BİLEŞİKLERİN OKSİDASYONU
842 BOZER,Neval; GİZİR,A. Murat; ŞİMŞEK KUŞ,Nermin; , SUBKRİTİK SU ORTAMINDA MOLEKÜLER OKSİJENLE İNDANDAN İNDANON ELDESİNİN KİNETIĞİNİN İNCELENMESİ
843 BARAN,Nil; UZUN,İ. Nimet; DENİZ,Sennur; AKGÜN,Mesut; DİNÇER,Salih; , SÜPERKRİTİK CO2 ORTAMINDA METİL METAKRİLATIN POLİMERİZASYONU*
844 KIZILCAN,Nilgün; USTAMEHMETOĞLU,Belkıs; , SİKLOHEKZANON-KARBAZOL-FORMALDEHİT REÇİNESİNİN KİMYASAL POLİMERİZASYONU
845 USTAMEHMETOĞLU,Belkıs; KIZILCAN,Nilgün; , SİKLOHEKZANON-KARBAZOL-FORMALDEHİT REÇİNESİNİN ELEKTROKİMYASAL POLİMERİZASYONU
846 PAŞAOĞULLARI,Nur; İCİL,Huriye; , POLİ (PERİLEN KARBOKSİMİD) SENTEZİ
847 NAMLI,Hilmi; TURHAN,Onur; , 1,3-İNDANDİONUN AMİNLERLE OLAN REAKSİYONLARINDAKİ MEKANİZMA FARKLILIKLARI
848 ÜÇÜNCÜ,Osman; GÜLEÇ,Canan; YAŞAR,Ahmet; YILMAZ,Nagihan; YILDIRIM,Nuri; YAYLI,Nurettin; , NİTRO-AZAKALKON BİLEŞİKLERİNİN FOTOKİMYASAL VE ALKİLLENDİRME REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ
849 ÜÇÜNCÜ,Osman; GÜLEÇ,Canan; YAŞAR,Ahmet; YILMAZ,Nagihan; YAYLI,Nurettin; , Sedum pallidum var. bithynicum ve Sedum spurium BİTKİLERİNİN UÇUCU YAĞLARININ KİMYASAL BİLEŞİMİ VE ANTİBAKTERİYAL AKTİVİTELERİ
850 MAMMADOV,Ramazan; UÇAR,Nevzat; MAKASÇI,Ayşe; , Muscari bourgaei Baker in J. (Arap Sümbülü) ENDEMİK TÜRÜ ÜZERİNDE BAZI FİTOKİMYASAL ARAŞTIRMALAR
851 KOZ,Ömer; KIRMIZIGÜL,Süheyla; , Anchusa undulata subsp. hybrida (Boraginaceae) BİTKİSİNİN İÇERDİĞİ GLİKOZİTLERİN İZOLASYONU VE YAPI TAYİNİ *
852 ALTINTAŞ,Özcan; DURMAZ,Hakan; HIZAL,Gürkan; TUNCA,Ümit; , FARKLI KOLLU (MİKTOARM) YILDIZ TİPLİ KOPOLİMERLERİN KONTROLLÜ POLİMERİZASYON SİSTEMLERİYLE SENTEZİ
853 ÖZBAYRAK,Özge; SEYHAN,Serap; DEMİREL,Nadir; MERDİVAN,Melek; PİRİNÇCİOĞLU,Necmettin; , OPTİKÇE AKTİF OKTAESTER KALİKSRESORKARENLERİN AMİD TÜREVLERİ EMDİRİLMİŞ SORBENTLER ÜZERİNDEN BAZI AMİNO ASİTLERİN EKSTRAKSİYONU
854 İÇLİ,Özgür; TOPKAYA,Derya; ALP,Serap; , YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜĞE SAHİP NAFTALENAMİDİNİMİD TÜREVLERİNİN SENTEZLERİ VE SPEKTROSKOPİK ÇALIŞMALARI
855 YÜKSEK,Haydar; AKTAŞ,Özlem; OCAK,Zafer; BAKÇECİ,Şule; AKYILDIRIM,Onur; , 1,2,4-TRİAZOL TÜREVLERİNİN ORGANİK ÇÖZÜCÜLERDEKİ ASİDİK KUVVETLERİNİN TAYİNİ
856 USLUER,Özlem; DURU,M. Emin; ÖZTÜRK,Mehmet; , Sideritis albiflora Hub.-Mor. BİTKİSİNİN KİMYASAL BİLEŞİMLERİ VE BAZI EKSTRAKTLARININ ANTİOKSİDANT AKTİVİTELERİ
857 USLUER,Özlem; DURU,M. Emin; HARMANDAR,Mansur; VAROL,Ömer; , MUĞLA’YA ENDEMİK İKİ Eryngium TÜRÜNÜN KİMYASAL BİLEŞİMLERİ
858 YAŞA,Öznur; BİLGİN-ERAN,Belkıs; , KİRALİTENİN MESOGENİTE ÜZERİNE ETKİSİ
859 HAJILI,Raiq; NAJAFOVA,Raya; , SYNTHESIS, HETEROCYCLIZATION AND PROPERTIES OF DERIVATIVES OF NICOTINIC ACID
860 ÇALIŞKAN,Raşit; BALCI,Metin; , ATOM TRANSFER REAKSİYONU: ALKENLERE 1,3-DİKARBONİL BİLEŞİKLERİNİN KATILMASINDA YENİ BİR STRATEJİ
861 SAĞ ERDEM,Safiye; UYAR,Fahriye; KARAHAN,Özlem; YELEKÇİ,Kemal; , 2-ASETOKSİ-2,6,6-TRİMETİLBİSİKLO[3.1.0]HEKZAN’IN 1,3,3-TRİMETİL-1,4-SİKLOHEKZADİEN’E DÖNÜŞME MEKANİZMASININ AB INITIO VE DFT HESAPLAMALARI
862 YURTERİ,Seda; CIANGA,Ioan; DEMİREL,A. Levent; YAĞCI,Yusuf; , NEW POLYPHENYLENE-g-POLYSTYRENE and POLYPHENYLENE-g-POLYSTYRENE/POLY(?-CAPROLACTONE) COPOLYMERS by COMBINED CONTROLLED POLYMERIZATION and CROSS-COUPLING PROCESSES
863 ERGUN,Selin; KIZILCAN,Nilgün; ÖNEN,Ayşen; , FOTOAKTİF KETONİK REÇİNELERİN KATYONİK POLİMERİZASYONDA KULLANIMI
864 BİLGE,Selen; DEMİRİZ,Şemsay; KILIÇ,Zeynel; HÖKELEK,Tuncer; , HİDROJEN BAĞLARI VE TAUTOMERİ
865 DAĞLI,Selma, MARSUPELLA AQUATICA-ÜÇ YENİ SESQUİTERPENOİD
866 SEÇEN,Sıla; AY,Kadir; AY,Emriye; SÜNER,Cengiz; YENİL,Nilgün; , PEPTİT BAĞI İÇEREN YENİ KARBOHİDRAT MOLEKÜLLERİNİN SENTEZİNDE FARKLI BİR YÖNTEM
867 AVUNDUK,Sibel; ÇALIŞKAN,Özgen; BEDİR,Erdal; ANIL,Hüseyin; , ASTRAGALUS FLAVESCENS L.’DEN ELDE EDİLEN SAPONİN GLİKOZİTLER
868 TAŞAN,Bahar; ÇIKRIKÇI,Simay; TAŞKIRAN,Şule; KLYMCHENKO,Andrey; ÖNCÜL,Şule; DEMCHENKO,Alexander; ÖZTÜRK,Turan; , 4-DİALKİLAMİNO-3-HİDROKSİFLAVON TEMELLİ FLORESAN PROBLARIN SENTEZLERİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
869 SAYGI,H.; GEZER,S.; ASTLEY,D.; ASTLEY,S. T.; , THE DIRECT COUPLING OF AN ARYL CHLORIDE WİTH ARYLLITHIUM AND ARYL GRIGNARD REAGENTS
870 KORKMAZ,Ahmet; ARDA,Nazlı; KIRMIZIGÜL,Süheyla; , BAZI EGE BÖLGESİ BİTKİLERİNİN YAĞ ASİDİ VE LİPİD BİLEŞENLERİ
871 DEMİRHAN,Sümeyye; ÖNEN,Ayşen; SERHATLI,İ. Ersin; , SIVI KRİSTAL BLOK KOPOLİMERLERİN ATOM TRANSFER RADİKAL POLİMERİZASYON VE IŞIKLA UYARILMIŞ KATYONİK POLİMERİZASYON YÖNTEMLERİ KULLANILARAK SENTEZLENMESİ
872 ÖZHAN,Ş.; BUCHANAN,J. G.; MAHON,M. F.; LOWE,J. P.; PİRİNÇCİOĞLU,Necmettin; WILLIAMS,I. H.; , STUDY OF MECHANISMS OF ADDITION OF BROMINE TO AQUEOUS SOLUTİONS OF DİSODİUM OF MESACONATE AND CITRACONATE
873 BEŞOLUK,Şenol; KÜÇÜKİSLAMOĞLU,Mustafa; NEBİOĞLU,Mehmet; , ÇÖZÜCÜSÜZ ORTAMDA DİHİDROPRİMİDON BİLEŞİKLERİNİN ZİRKONYUM FOSFAT KATALİZÖRÜ İLE SENTEZİ
874 YÜKSEK,Haydar; ATALAY,Yusuf; BAHÇECİ,Şule; , DFT VE HF YÖNTEMİ KULLANARAK BAZI 3-SUBSTİTUE-4-(3,4-DİHİDROKSİBENZİLİDENAMİNO)-4,5-DİHİDRO-1H-1,2,4-TRİAZOL-5-ON BİLEŞİKLERİNİN TİTREŞİM FREKANSLARININ HESAPLANMASI
875 ERTEN,Şule; MEGHDADI,Farideh; GÜNEŞ,Serap; SARIÇİFTÇİ,N. Serdar; İÇLİ,Sıddık; , PERİLEN BİSBENZİMİDAZOL VE PERİLEN DİİMİDLERE DAYALI HETEROEKLEM GÜNEŞ PİLLERİ
876 ERTEN,Şule; SINGH,Brendra; TÜRKMEN,Gülşah; SARIÇİFTÇİ,N. Serdar; İÇLİ,Sıddık; , NAFTALEN DİİMİD VE PERİLEN DİİMİDLERE DAYALI ORGANİK ALAN ETKİLİ TRANSİSTÖRLER
877 ÖZEL GÜVEN,Özden; ERDOĞAN,Taner; , BİYOLOJİK AKTİVİTEYE SAHİP ÇEŞİTLİ İZOKSAZOLİDİN TÜREVLERİNİN SENTEZİ
878 ÇAKIR,Tuba; ÖNEN,Ayşen; SERHATLI,İ. Ersin; , ATOM TRANSFER RADİKAL POLİMERİZASYONU YÖNTEMİYLE N-SUBSTİTİE MALEİMİD-STİREN KOPOLİMERİ VE METİLMETAKRİLATIN GRAFT KOPOLİMERİZASYONU
879 GÖK,Yaşar; OVERSCHELDE,Michel Van; EYCKEN,Johan Van Der; , (R,R)-BİS-(1-NAFTİL)-SİKLOPROPAN-1,1-DİMETANOL BİLEŞİĞİNİN SENTEZİ:GEÇİŞ METAL KATALİZLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE YENİ KİRAL LİGANDLARIN GELİŞTİRİLMESİNDE BİR ÖNCÜ
880 KÖK,Gökhan; SELMAN,Yeşim Gül; YÜCEER,Levent; , TRİKLOROETİLİDEN ASETAL GRUPLARI İÇEREN AMİNOŞEKER TÜREVLERİNİN HAZIRLANMALARI
881 GÖK,Yetkin; ÇETİNKAYA,Engin; ÇETİNKAYA,Bekir; AYGÜN,Muhittin; , PENTASİKLİK ESTERLERİN OLUŞUMU
882 AKDEMİR,Z, Seden; APOHAN,Nilhan K.; , POLİ( N-İSOPROPİLAKRİLAMİD)/ POLİ( N-VİNİL-2-PİROLİDON) İÇİÇE GİRMİŞ POLİMERİK AĞ YAPILARININ SENTEZİ VE İLAÇ SALINIMINDA KULLANIMI.
883 SEFEROĞLU,Zeynel; ERTAN,Nermin; , BAZI İNDOL TÜREVLERİNDEN YENİ HETEROSİKLİK DİSPERS AZO BOYAR MADDELERİN SENTEZİ VE SPEKTROSKOPİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
884 SEFEROĞLU,Zeynel; ERTAN,Nermin; , BAZI YENİ SİMETRİK DİSPERS BİS AZO BOYAR MADDELERİN SENTEZİ VE SPEKTROSKOPİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
885 KÖYCÜ,Adem; TURGUT,Zuhal; , 1,3-DİSUBSTİTUE-2,3-DİHİDRO-1H-NAFT[1,2-e][1,3]OKSAZİN BİLEŞİKLERİNİN SENTEZLERİ
886 ÖNAL,Zülbiye; ALTURAL,Behzat; , 1-AMİNO-5-BENZOİL-4-FENİL-1H-PİRİMİDİN-2-TİYON BİLEŞİĞİNİN BAZI ANHİDRİTLERLE REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ
887 DURMAZ,Nuri; ÖNAL,Zülbiye; ALTURAL,Behzat; , 4-BENZOİL-5-[(E)-2-FENİL-1-ETENİL]-2,3-DİHİDRO-2,3-FURANDİON BİLEŞİĞİNİN BAZI AROMATİK AMİNLERLE REAKSİYONLARI
888 ÇARIKÇI,Sema; YILDIZ,Yaşar Kemal; KILIÇ,Turgut; GÖREN,Ahmet Ceylan; TOPÇU,Gülaçtı; , Sideritis condensata boiss & heldr. BİTKİSİNİN DİTERPEN BİLEŞİKLERİNİN KARAKTERİZASYONU VE BİYOLOJİK AKTİVİTE ÇALIŞMALARI
889 YÖNET,Nihan; YAĞCI,Yusuf; , PHOTOINITIATED CATIONIC POLYMERIZATION USING PHENACYL PYRIDINIUM TYPE SALTS
890 ÖZTÜRK,Gülsiye; ERGÜN,Yavuz; ALP,Serap; , KARBAZOL VE TETRAHİDROKARBAZOL TÜREVLERİNİN FARKLI ORTAMLARINDAKİ FOTOFİZİKSEL VE FOTOKİMYASAL DAVRANIŞLARI
891 ÖZTÜRK,Gülsiye; ALP,Serap; , AZLAKTON TÜREVLERİNİN İYONİK SIVILAR İÇERİSİNDEKİ FOTOFİZİKSEL DAVRANIŞLARI VE Fe3+ İYONUNA YANITLARI
892 ÖZEL GÜVEN,Özden, FURİL SÜBSTİTUE İMİDAZOLİN 3-OKSİTLERİN ELDESİ VE ETİL FENİLPROPİOLAT İLE 1,3-DİPOLAR HALKAKATILMA REAKSİYONLARI
893 AVCIBAŞI,Nesibe; BOENS,Noel; SCHRYVER,Frans De; DİNÇALP,Haluk; İÇLİ,Sıddık; , BAZI FLUORESENT Ca2+ İNDİKATÖRLERİN FOTOFİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESi
894 İBİŞ,Cemil; GÜNEŞ,Zeliha Ö.; , BAZI YENİ TİYOKİNON BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ
895 GÜLÇÜR,Murat; SİRKECİOĞLU,Okan; , BENZO[1,4]DİOKSİNO TİYOFEN TÜREVLERİNİN SENTEZİ
896 SEVEN,Özlem; IŞIK,Nuray O.; DİNDAR,Bircan; İÇLİ,Sıddık; , DERİ SANAYİ ATIK SULARINDA FENOL BİLEŞİKLERİNİN FOTODEGRADASYONU
897 BASKIN,Pınar; DİNDAR,Bircan; İÇLİ,Sıddık; , E VİTAMİNİNİN SULU ORTAMDA KATALİZÖR VARLIĞINDA DEGRADASYONU
898 İNCE,Mine; SEVEN,Özlem; DİNDAR,Bircan; İÇLİ,Sıddık; , ASİMETRİK FTALOSİYANİN SENTEZİNDE KULLANILABİLECEK BAZI SUBSTİTÜE-SUBFTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ VE YAPILARININ AYDINLATILMASI
899 ÖZCAN,Sevil; BALCI,Metin; , YENİ BİR YÖNTEMLE İZOKİNOLİN SENTEZİ
900 BAYSAL,Bahattin; SEÇEN,Hasan; , TÜRKİYE’NİN BİLİMSEL YAYIN VE ATIF BAKIMINDAN DÜNYADAKİ ETKİNLİĞİ
901 COWLEY,Alan H., RECENT DEVELOPMENTS IN BORON CHEMISTRY
902 MILSTEIN,David, CHALLENGING METAL-BASED TRANSFORMATIONS: FROM SINGLE BOND ACTIVATION TO CATALYSIS AND THE GENERATION OF UNUSUAL
903 STERNER,Reinhard, EVOLUTION AND DESIGN OF(?/? ) 8 -BARREL ENZYMES
904 BROOKHART,Maurice, OLYMERIZATIONS OF OLEFINS USING LATE TRANSITION METAL COMPLEXES: SYNTHETIC AND MECHANISTIC STUDIES
905 LUBDA,Dieter, 100 YEARS OF CHROMATOGRAPHY EXPERIENCE DRIVES INNOVATION AND NEW INNOVATION PRODUCT CHROMOLITH AND THEIR APPLICATIONS
906 EICHELE,Gregor, THE MOLECULAR BASIS OF THE CIRCADIAN CLOCK AND WHY WE EXPERİENCE JET LAG
907 GRIGG,Ron, CATALYTIC MULTICOMPONENT REACTIONS. CONTROLLED ACCESS TO MOLECULAR COMPLEXITY AND DIVERSITY
908 YAĞCI,Yusuf, FENİLMALEİMİD ESASLI MAKROMOLEKÜLER TASARIMLAR
909 ÖZKAR,Saim, GEÇİŞ METAL NANOKÜMELERİ: ETKİNLİĞİ YÜKSEK, SEÇİCİ KATALİZÖRLER
910 ERK,Timur, TÜRKİYE’DE KİMYA SANAYİ VE BEKLENTİLER
911 ARAS,Namık K., NÜKLEER ENERJİ: NİÇİN EVET?
912 YÜKSEK,Haydar; ALKAN,Muzaffer; GÜRSOY,Özlem; İNCE,Sevilay; BAYKARA,Hacı; ARAS,Namık K.; , ULUSAL KİMYA KONGRELERİ VE BİLİMSEL ETKİLERİ
913 ATILIR,Ayça; ERSÖZ,Arzu; DİLTEMİZ,S.Emir; SAY,Rıdvan;, Nitrofenol Bellekli P(EDMA-MAAP) Monolitik Kapiler Kolonların Etkinliğinin İncelenmesi
914 KURALAY,Filiz; ÖZYÖRÜK,Haluk; YILDIZ,Atilla;, Üreaz Enziminin Poli(Vinilferrosenyum) Filmine Tutuklanması ve Oluşturan Enzim Elektrodunun Elektrokimyasal Davranışı
915 ÇAKMAKLI,Birten; HAZER,Baki; AÇIKGÖZ,Şerefden; TEKİN ÖZEL,İshak; CAN,Murat;, Yenebilir Yağ ve Yağ Asitleri Polimerleri İçeren Bazı Akrilat Kopolimerlerinin Sentezi ve Doku Mühendisliğinde Kullanımı
916 ELMAS,Begüm; YALÇIN,Gamze; ŞENEL,Serap; TUNCEL,Ali;, Reaktif Monodispers Poliglisidil Metakrilat Partiküllerin Dispersiyon Polimerizasyonu İle Sentezi,Karakterizasyonu ve a-Kemotripsin İmmobilizasyonunda Taşıyıcı Olarak Kullanımı
917 BABAÇ,Ceyhun; YAVUZ,Handan; GALAEV,Igor Yu; PİŞKİN,Erhan; DENİZLİ,Adil;, Monolitik Kriyojel İle Antibadilerin Afinite Saflaştırılması
918 AKKAYA,Birnur; CANDAN,Ferda;, Cytochrome C Adsorpsiyonu İçin Manyetik Metal Şelat Afinite Sorbentlerin Hazırlanması
919 ŞENEL,Ayşegül Ülkü; BAYRAMOĞLU,Gülay; ARICA,M.Yakup ;, L-Sistein Bağlı Poli(GMA-MMA) Afinite Mikroküreler İle İnsan Serumundan İmmunoglobulin-G Saflaştırılması
920 YALÇIN,Emine; BAYRAMOĞLU,Gülay; ARICA,M.Yakup;, Farklı Metal İyonu Bağlı Poli(HEMA-MAAH) Membranlarının Metal Şelat Afinite Kromatografisinde Kullanımı
921 YILMAZ,Meltem; ÇELİK,Gökçe; YALÇIN,Emine; BAYRAMOĞLU,Gülay; ARICA,M.Yakup;, Fiziksel ve Kimyasal Yöntemlerle Lentinus Sajor-Caju Misellerinin Yüzey Özelliklerinin Modifikasyonu: Sulu Ortamda Cr6+ Uzaklaştırma Etkinliklerinin Değerlendirilmesi
922 BERKER ERİM,F.Bedia;, Kapiler Elektroforez Yönteminde Afinite Teknikleri
923 ALTUN,Muhammet; TÜRKOĞLU,Vedat; ÇİFTÇİ,Mehmet; ÖZDEMİR,Hasan; KÜFREVİOĞLU,Ö.İrfan;, Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz Enziminin Van Gölü Balığı Karaciğer ve Eritrositlerinden Saflaştırılması ve Karakterizasyonu
924 ALTINKAYNAK,Konca; BEYDEMİR,Şükrü; ÇİTFÇİ,Mehmet; BAKAN,Nuri;, Karbonik Anhidraz-I ve II İzoenzimlerinin İnsan Eritrositlerinden Saflaştırılması ve Bazı İlaçların Bu İzoenzimler Üzerine İn Vitro, Tavşan Eritrosit Karbonik Anhidraz Üzerine İn Vivo Etkilerinin Belirlenmesi
925 GÜLÇİN,İlhami; YILDIRIM,Ali; KÜFREVİOĞLU,Ö.İrfan;, Kara Lahanadan (Brassica oleracea VAR. Acephala) Peroksidaz Enziminin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu
926 BAYRAM,Engin; SORAL,Meltem; KÜÇÜKEL,Hakan;, Afinite Tekniklerinin Klinik Teşhiste Kullanımı: Elisa & İfa HPLC; Genel Bir Bakış
927 AKBAY,Nuriye; GÖKOĞLU,Elmas;, Bir Eu(III) Şelatı İle Tiroksin Hormonunun Florimetrik İşaretlenmesi
928 ODABAŞI,Mehmet; SAY,Rıdvan; DENİZLİ,Adil;, Lizozim Baskılanmış Polimerler
929 ODABAŞI,Mehmet; SAY,Rıdvan; DENİZLİ,Adil;, Lizozim Baskılanmış Polimerler
930 ÖZKARA,Serpil ; SAY,Rıdvan; DENİZLİ,Adil;, İnsan Plazmasından Demir Uzaklaştırılmak İçin İyon Baskılanmış Monolitik Kolonlar
931 ÖZYAPI,Esin Evrim; ANDAÇ,Müge; ŞENEL,Serap; SAY,Rıdvan; DENİZLİ,Adil;, Aluminyum Baskılanmış Polimerik Mikroküreler
932 MİREL,Sinem; ANDAÇ,Müge; SAY,Rıdvan; DENİZLİ,Adil;, İnsan Plazmasından Civa Uzaklaştırılması İçin Baskılanmış Polimerik Mikroküreler
933 KARA,Ali; CEBE,Mustafa; ACEMİOĞLU,Bilal; ALMA,M.Hakkı;, Polimerik Yüzeylerde Gözlenen Adsorpsiyon Özellikleri ve Bu Özellikleri Belirleyici Etmenler
934 ERDEM,Beyhan; CEBE,Mustafa;, Polimerik Yüzeylerin Kromatografik Özelliklerinin Kinetik Parametrelerle Belirlenmesi
935 AKIŞ,Özlem; CEBE,Mustafa;, İyon Değiştirici Reçinelerin Katyonik Takas İşlemlerinde Heterojen Yüzey Katkılarının İncelenmesi
936 BÜYÜKTİRYAKİ,Sibel; ERSÖZ,Arzu; ,SAY,Rıdvan; DENİZLİ,Adil;, İyon-Baskılama Yöntemi İle Mimik Civa Reseptörler Hazırlanması
937 AKGÖL,Sinan; BERELİ,Nilay;, B-Kazein Adsorpsiyonu İçin Manyetik Boya Afinite Mikroküreler
938 KARA,Ali; OSMAN,Bilgen; BEŞİRLİ,Necati;, Cu+2 İle Şelatlaştırılmış Polimerik Mikrokürelerin İnvertaz ve Tirozinaz Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi
939 SAATÇILAR,Özgen; ŞATIROĞLU,Nuray; BEKTAŞ,Sema;, Fe3+ Baskılanmış Poli(HEMA-MAC) Partiküller
940 ULUSU,N.Nuray;, Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz Enziminin Afinite ve İyon Değiştirici Kolonları Kullanılarak Çeşitli Dokulardan Saflaştırılması ve Bazı Özelliklerinin Açıklanması
941 ÜNSAL,Ender; TOMRUK,Evrim; TAŞKIN,Irmak; TUNCEL,Ali;, Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi(HPLC) İçin Hidrofilik Destek Materyali Sentezi ve Kromatografik Karakterizasyonu
942 BİRLİK,Ebru; ERSÖZ,Arzu; ,SAY,Rıdvan; DENİZLİ,Adil;, Cu(II) İyon Bellekli Afinite Destekler: Songel/Biyopolimer Baskılama Sistemleri
943 BİRLİK,Ebru; ERSÖZ,Arzu; BÜYÜKTİRYAKİ,S.; ,SAY,Rıdvan; , Th(IV) Baskılanmış Kitosan İle Toryum İyonlarının Seçici Ayırımı
944 ELMAS,Begüm; ŞENEL,Serap; TUNCEL,Ali;, Borik Asit Fonksiyonel Gruplu Nıpa Bazlı Polimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
945 MAVİ,Ahmet; KÜFREVİOĞLU,Ö.İrfan; YILDIRIM,Ali;, İnsan CuZnSOD Enzimi Üzerine Bazı İlaçların İnhibisyon Veya Aktivasyon Etkilerinin İncelenmesi
946 ARICA,M.Yakup; BAYRAMOĞLU,Gülay; TÜZÜN,İlhami; TUNALI,Yağmur; YALÇIN,Emine; ÇELİK,Gökçe;, P.Chrysosporıum, C.Versıcolor ve L.Sajur-Caju İle Sulu Ortamlardan, Fenollü Bileşiklerin Uzaklaştırılması
947 OKUTUCU,Burcu; DİNÇER,Ayşe; ZİHNİOĞLU,Figen; TELEFONCU,Azmi;, İdrardan Hekza-Üronik Asit Ayrılmasına Yönelik Glukuronik Asit Lakton Damgalı Polimer Geliştirilmesi
948 UZUN,Lokman; YAVUZ,Handan; DENİZLİ,Adil;, Manyetik Kararlı Akışkan Yatakta Albümin İmmobilize Poli(HEMA) Mikrokürelerle Bilirubin Uzaklaştırılması
949 Yrd.Doç.Dr.TEKİN ÖZEL,İshak;, Hücre Yüzey Etkileşimleri
950 ÜNSAL,Ender; IRMAK,Taşkın; TUNCEL,Ali;, İyon Değişim Kromatografisi Destek Materyallerinin Sentezi İçin Yeni Bir Yöntem
951 GÜMÜŞDERELİOĞLU,Menemşe ;, Doku Mühendisliği ve Biyomoleküler Tanıma
952 KURALAY,Filiz; ÖZYÖRÜK,Haluk; YILDIZ,Atilla;, Elektrokimyasal Biyosensörler ve Redoks Polimeriyle Kaplı Modifiye Elektrotlarla Biyosensör Uygulamaları
953 BAŞBUĞA,Aysun; ŞENEL,Ayşegül Ülkü; BAYRAMOĞLU,Gülay; ARICA,M.Yakup;, Cu(II) Afinite Adsorpsiyonu İçin Poli(GMA-MMA) Mikrokürelerin Hazırlanması ve Kinetik İncelenmesi
954 YALÇIN,Emine; UÇARSU,Fatma; ALTUNER,Deniz; BAYRAMOĞLU,Gülay; ARICA,M.Yakup;, Serumdan IgD Uzaklaştırılması İçin Poli(Aaa-AAM) Afinite Hidrojellerinin Hazırlanması
955 BAYRAMOĞLU,Gülay; ŞENKAL,B.Filiz; YALÇIN,Emine; ARICA,M.Yakup; , Immunoglobulin G'ye Spesifik Polimerik Mikrokürelerin Hazırlanması ve Kesikli Sistemde Gerçekleştirilen Saflaştırma İşleminin Denge ve Kinetik Çalışmalarının Yapılması
956 BAYRAMOĞLU,Gülay; KAYA,Bülent; TUNALI,Yağmur; YALÇIN,Emine; ÜRÜN,Meral; ARICA,M.Yakup;, Boya Ligandı Bağlı Poli(MMA-GMA) Afinite Sorbentinin Protein Karışımda Lizozim ve Albumine Karşı Şeçiciliğinin Belirlenmesi
957 TÜZÜN,İlhami; YALÇIN,Emine; BAŞARAN,Gökben; ÇELİK,Gökçe; İnce,Özlem; BAYRAMOĞLU,Gülay; ,ARICA,M.Yakup;, Chlamydomonas Reınhardtıı Mikroalgleri İle Hg(II), Cd(II) vePb(II) Uzaklaştırılmasında Biyosorpsiyon Tekniğinin Kullanılması
958 SARIBEK,Hülya; BAYRAMOĞLU,Gülay;, Lizozim Spesifik Afinite Sorbentinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
959 TARIM,Yunus; ÇELİK,Gökçe; CANDAN,Seçil; BAYRAMOĞLU,Gülay; ARICA,M.Yakup;, Trametes TrogııII Biyokütlesinin Modifiye Edilerek Metal İyonu Uzaklaştırılmasında Kullanılması
960 COŞKUN,Ramazan; SOYKAN,Cengiz; SAÇAK,Mehmet;, Sulu Çözeltilerden Cu(II), Ni(II) ve Co(II) İyonlarının Metakrilik Asit/Akrilamit Monomer Karışımı Aşılanmış Poli(Etilen Tereftalat) Liflere Adsorpsiyonu
961 TAY,Turgay; TÜRK,Hayrettin; ÇİMEN,Yasemin; ERDEM,Murat;, Tetrafenilporfirin İçeren Poli(HEMA-EDMA) Mikrokürelere Kesikli Sistemde Lizozim Adsorpsiyonu
962 AŞIR,Süleyman; TÜRKMEN,Deniz; ANDAÇ,A.Müge; UZUN,Lokman; DENİZLİ,Adil;, İnsan Plazmasından Kadmiyum Detoksifikasyonu İçin Cd2+ Baskılanmış Polimerik Monolitlerin Hazırlaması
963 ALTINTAŞ,Evrim Banu; YAVUZ,Handan; ALSANCAK,Güleren; DENİZLİ,Adil;, Metal Şelat Afinite Kromatografisinde Sabit Faz Olarak Kullanılan Metakroilamidoglutamik Asit Fonksiyonel Grubu Taşıyan Manyetik Mikroküreler
964 BAŞAR,Nilgün; GÜNER,Ali; DENİZLİ,Adil;, Cıbacron Blue F3GA Takılı Manyetik Phema Mikrokürelere Lizozim Adsorpsiyonu
965 BERELİ,Nilay; UZUN,Lokman; YAVUZ,Handan; ELKAK,Assem; DENİZLİ,Adil;, Antibadi Saflaştırılması İçin Süpergözenekli Monolitik Kolonlar
966 KARATAŞ,Melike; ODABAŞI,Mehmet; DENİZLİ,Adil;, İnsan Plazmasından İmmunoglobulin-G Saflaştırılması Amacıyla Süpermakrogözenekli Kriyojel Afinite Sorbentlerin Hazırlanması
967 BAYDEMİR,Gözde; TÜZMEN,Nalan; DENİZLİ,Adl;, Bilirubin Baskılanmış Polimerik Adsorbentlerin Hazırlanması
968 BAYDEMİR,Gözde; ODABAŞI,Mehmet; DENİZLİ,Adil;, Genomik DNA Saflaştırılması İçin Süpermakrogözenekli Kriyojel Afinite Sorbentler
969 SARI,Müfrettin; KARAKOÇ,Veyis; AKGÖL,Sinan; KARATAŞ,Melike; DENİZLİ,Adil;, Manyetik Mikrokürelere Metal Şelat Afinite Etkileşimleri İle Katalazın Tersinir İmmobilizasyonu
970 UTKU,Seçil; YILMAZ,Erkut; UZUN,Lokman; DENİZLİ,Adil;, Lizozim Saflaştırılması İçin Poli(HEMA-MAT) Monolitik Kolonların Hazırlanması
971 TÜRKMEN,Deniz; GELENOĞLU,Murat; BEKTAŞ,Sema; UZUN,Lokman; YAVUZ,Handan; DENİZLİ,Adil;, Polietilen İmin Bağlı Manyetik Poli(HEMA) Mikrokürelerle Sulu Çözeltiden Sitokrom C Saflaştırılması
972 MISIRLI,Yasemin; ÖZTÜRK,Eylem; KEÇECİ,Kaan; ÖNLÜ,Serli; DENKBAŞ,Emir Baki;, Biyomoleküllerin Ayırma ve Saflaştırılmasında Kullanılmak Üzere Biyopolimerik Monolitlerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
973 MISIRLI,Yasemin; ÖZBEY,Turan; ÖZTÜRK,Eylem; ÖZDEMİR,Nalan; ÖZÇETİN,Aybike; ZENGİN,Fatma; DENKBAŞ,Emir Baki;, Enzim İmmobilizasyonu İçin Manyetik Özelliğe Sahip Biyopolimerik Mikrokürelerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
974 ESEN,Cem; HENDEN,Emür;, Pb(II) Baskılanmış P(HEMA-MAC) Mikrokürelerin Hazırlanması
975 GARİPCAN,Bora; SAY,Rıdvan; KARABAKAN,Abdülkerim;PATIR,Süleyman; DENİZLİ,Adil;, Glutamik Asit İçeren Phema Mikroküreleri İle Hg2+ İyonlarının Etkileşimi
976 AKAR,Tamer; ÇABUK,Ahmet; KOTLUK,Zeynep; TUNALI,Sibel;, Serbest ve İmmobilize Saccharomyces Cerevisiae Hücreleri İle Ağır Metal İyonlarının Uzaklaştırılması
977 AKAR,Tamer; KIRAN,İsmal; TUNALI,Sibel;, Neurospora Crassa Biyosorbenti İle Sulu Çözeltilerden Cu(II) Uzaklaştırılması
978 ELMAS,Begüm; EKE,İrem; ŞENEL,Serap; TUNCEL,Ali;, Katyonik Formdaki Sıcaklığa Duyarlı Latekslerin Sentezi ve Karakterizasyonu
979 ERTAN,Sezin; GÜMÜŞDERELİOĞLU,Menemşe;, Lektin Saflaştırılması İçin Mannoz Baskılanmış Polimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
980 ÇAKMAK,Soner; ERTAN,Sezin; GÜMÜŞDERELİOĞLU,Menemşe;, Teşhis ve Tedavi Amaçlı, Aminoasit Baskılanmış Biyosorbentler
981 KEÇİLİ,Rüstem; YAVUZ,Handan; SAY,Rıdvan;, Penisilin Açilaz İmmobilizasyonu İçin 4-Aminoantipirin Ligand İçeren Monolitik Sorbentler
982 ŞANLI,Senem; ŞANLI,Nurullah; ERDEMGİL,F.Zerrin; ALSANCAK,Güleren;, Bazı Fenolik Asitlerin Oktanol-Su Dağılma Katsayılarının Ters Faz Sıvı Kromatografik Yöntem İle Tayini

Toplam 982 adet kayıt bulundu.