Kongre Bildirileri
  23. Ulusal Kimya Kongresi, Cumhuriyet Üniversitesi, 16-20 Haziran 2009, Sivas
Sıra no Yazar Bildiri
PDF*
1 ÖZ,Muhammet; YENİSOY,Serpil; KARAKAŞ,Serpil; GAGA,Efladeo; , Kalıcı Organik Kirleticilerin (POPs) Bolu Atmosferindeki Miktarlarının Tayini ve Taşımı
2 GÜR,Aycan; YILDIZ,Adnan; ÇELİK,Hilal; SELÇUK,Ahmet; , Perklorik Asit Çözeltilerinde Uleksitten Borik Asit Ekstraksiyonu İçin Optimum Koşulların Belirlenmesi
3 DOST,Kenan; İDELİ,Cevat; ÇELİK,Ali; ÖZTÜRK,Recep; , Mangalda Balık ve Et Pişirilmesi Sırasında Oluşan Poliaromatik Hidrokarbonların Tayinleri
4 UYAN,Cemalettin; NALBANT,Muhammed; , Ortofosfatın, Piridinyumfosfomolibdat Çöktürmesi Yoluyla Dolaylı Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Tayini
5 BAĞDA,Esra; ÇATMAZ,Fatma Banu; AKÇAY,Mehmet; , Giemsa Stain İle Askorbik Asit Arasındaki Tepkimeye İnhibisyon Etkisi Yapan Bakırın Spektrofotmetrik Tayini
6 BAĞDA,Esra; DOĞAN,Sultan; YILMAZ,Canan; GÜNER,Turan; AKÇAY,Mehmet; , Klor Gazı Akışı İle Bazı Azo, Diazo, Oksazin Ve Tiyazin Boyalarının Renk Giderimi
7 ULUSOY,H. İbrahim; GÜRKAN,Ramazan; ENİNANÇ,Onur; , Brilliant Cresyl Blue’nun Askorbik Asit İle İndirgenme Tepkimesine Katalitik Etkisine Dayanan Eser Düzeyde Kinetik Spektrofotometrik Cu(ll) Belirlenmesi
8 ULUSOY,H. İbrahim; GÜRKAN,Ramazan; BAŞ,Hülya; DEMİR,Özlem; , Nitro Fenil Hidrazin Varlığında Metil Oranj’ın Bromat İle Yükseltgenme Tepkimesine Dayalı Kinetik Spektrofotometrik Se(IV ) Belirlenmesi
9 GÜNEY,Murat; ELİK,Adil; , Biyo -kollektörlerin Ağır Metal Analizine Hazırlanmasında Problu ve Banyolu Ultrasonik Liçing Yöntemlerinin Optimizasyonu
10 KARTAL TEMEL,Nüket; GÜRKAN,Ramazan; ŞİMŞEK,Mehmet; , Ultrasonik Bozundurma ile Tekstil Boyar Maddesinde Renk Giderimi
11 GÜRKAN,Ramazan; ÇAYLAK,Osman; ULUSOY,H. İbrahim; , CelestineBlue -KK) 4-1,10 -Phentroline Sistemine Mn(ll)’Nin Katalitik Etkisine Dayanan Eser Düzeyde Kinetik Spektrofotometrik Mn(ll) Belirlenmesi
12 KIZILKAYA,Bayram; AKGÜL,Ramazan; TÜRKER,Gülen; , Ağır Metal Gideriminde Oocystis Solitaria (VVittrock) MikroalgTürünün Kullanılması
13 KIZILKAYA,Bayram; AKGÜL,Ramazan; TÜRKER,Gülen; , Chlorella Vulgaris (Beijerinck ) Mikroalg Türünü Kullanılarak Ağır Metal Giderimi
14 KANBEROĞLU,Gülşah S.; DUMANLI,Rukiye; IŞILDAK,İbrahim; , Karboksilik Asitlerin Sıvı Kromatografik Elektrokimyasal Hibrit Sistemleriyle Eş Zamanlı Analizi
15 AYDIN,İbrahim; AYDIN,Lütfiye; BÜYÜKMUMCU,Zeki; , Aseton - N-Pentan Kompleksinin Farklı Kuantum Kimyasal Metotlarla İncelenmesi
16 ÇALIŞKAN,Ali Cengiz; SOMER,Güler; EKMEKCİ,Güler; , Diferansiyel Puls Polarografisi İle Eser Cıva (Hg) Tayını İçin Yöntem Geliştirilmesi
17 KALAYCI,Şükrü; SOMER,Güler; ŞENDİL,Olcay; , Diş Macunlarında Bulunan Florür Miktarlarının Florür Seçici Elektrotları Kullanarak Karşılaştırmalı Tayini
18 ÜNAL,Ülkü; SOMER,Güler; , Katalitik Hidrojen Dalgası Kullanılarak Eser Miktarda Borhidrüriin Polarografik Tayini
19 YOLCU,Murat; ANDAÇ,Müberra; IŞILDAK,İbrahim; , Bazı Yaygın Anyon ve Katyonların İyon Kromatografide Eş Zamanlı Potansiyometrik ve Kondüktometrik Tayinleri
20 TATAR ULU,Sevgi, Rosiglit azonun Farmasötik Preparatlarda Spektrofotometrik miktar tayini
21 BAŞOĞLU,Aysel; PARLAYAN,Semanur; BAHADIR,Zekeriyya; BAŞARAN,Dilek; GÖBEL,Yasemin; OCAK,Miraç; ALP,Hakan; KANTEKİN,Halit; OCAK,Ümmühan; , Yeni Floresent Aza -tîya Crown Eter Ligandlarının Metal Katyonları ile Kompleksleşme Özellikleri
22 KEMER,Barış; TÜZÜNER,Tamer; KUŞGÖZ,Adem; ER,Kürşat; TAŞDEMİR,Tamer; , Cam İyonomerSimanlar ile Birlikte Kullanılan Farklı Antibakteriyel Ajanların Florür Salım Miktarları Üzerine Etkisinin İyon Seçici Elektrotile Değerlendirilmesi
23 KEMER,Barış; IŞILDAK,İbrahim; OCAK,Ümmühan; ÖZDEMİR,Mustafa; , Crovvn -Eter Temelli Katı -Hal Kontak PVC Membran pH Sensör
24 DURAN,Celal; ÖZDEŞ,Duygu; BULUT,Volkan Numan; GÜNDOĞDU,Ali; SOYLAK,Mustafa; , Sulu Çözeltilerden Metilen Mavisinin İçme Suyu Arıtma Tesisleri Atık Çamuru ile Uzaklaştırılabilirliğinin Araştırılması
25 GÜNDOĞDU,Ali; ŞENTÜRK,Hasan Basri; ÖZDEŞ,Duygu; DURAN,Celal; İMAMOĞLU,Mustafa; SOYLAK,Mustafa; , Çay Atıklarından Elde Edilen Aktif Karbon ile Fenolün Sulardan Uzaklaştırılması: Denge, Kinetik ve Termodinamik İnceleme
26 ŞENTÜRK,Hasan Basri; ÖZDEŞ,Duygu; DURAN,Celal; , Rodamin 6G Boyarmaddesinin Badem Kabukları Üzerine Adsorpsiyonunun Denge, Kinetik ve Termodinamik Açıdan İncelenmesi
27 SÖKMEN,Münevver; TATLIDİL,İlknur; KHAN,Akram; AKYÜZ,Emine; , Bazı Sentetik Doğal Bileşiklerin Antioksidant Aktiviteleri
28 PARLAYAN,Semanur; BAŞOĞLU,Aysel; BAHADIR,Zekeriyya; BAŞARAN,Dilek; GÖBEL,Yasemin; OCAK,Miraç; ALP,Hakan; KANTEKİN,Halit; OCAK,Ümmühan; , Yeni Antrasen Yan kollu Crovvn Eter Ligandlarının Geçiş Metalleri ile Kompleksleşme Özellikleri
29 YILMAZ,Öznur; ULUSOY,H. İbrahim; URBAY,Ayşe; AKÇAY,Mehmet; , Cloud Point Extraction İle Ayırma Ve Zenginleştirme Sonrası Faas İle Su Örneklerinde Cr(lll) Belirlenmesi
30 GÜRKAN,Ramazan; ULUSOY,H. İbrahim; CAKET,Arzu; , Sülfosalisilik Asit Varlığında Ponceau Xyldyine’in Bromat İle Yükseltgenmesi Tepkimesine Dayanan Katalitik Kinetik Spektrofotome trik V(V) Belirlenmesi
31 SUNGUR,Şana; SANGÜN,Mustafa Kemal; , Hatay Bölgesinde Tüketilen Bazı Yiyecek ve İçeceklerdeki Perklorat Miktarlarının Belirlenmesi
32 TOPCU,Cihan; ANDAÇ,Müberra; ÇETİNKAYA,Ebru; , Ag+ İyonlarının Akış Enjeksiyon Sisteminde Potansiyometrik Tayini
33 KARSLI SEMİZ,Deniz; IŞILDAK,İbrahim; TINKILIÇ,Nihat; , Bütünüyle Katı-Hal Kontakt PVC Membran Çözünmüş Oksijen Gaz Sensör ve Potansiyometrik Performansı
34 ÇOLDUR,Fatih; ANDAÇ,Müberra; IŞILDAK,İbrahim; , Yüksek Seçiciliğe Sahip Bütünüyle -Katı -Hal -KontaktPVC -Membran Li+-Seçici Sensör ve Potansiyometrik Performans Özellikleri
35 ÇEPNİLER,Fatih; EREN,Emel; KANBEROĞLU,Gülşah S.; IŞILDAK,İbrahim; , Kompozit PO43-Seçici Sensörve Potansiyometrik Uygulamaları
36 ANDAÇ,Müberra; ÇOLDUR,Fatih; TOPCU,Cihan; YOLCU,Murat; IŞILDAK,İbrahim; , PVC Membran Bileşimlerinin Elektrokimyasal Empedans Spektroskopi ile Optimizasyonu
37 SARIBOĞA,Nezaket; ASAN,Adem; IŞILDAK,İbrahim; , Suda Sertliğe Sebep Olan İyonların Potansiyometrik Tayinleri
38 ASAN,Adem; ANDAÇ,Müberra; TINKILIÇ,Nihat; , Fe3+ İyonlarının Akış Enjeksiyon Sisteminde Spektroflorometrik Tayini
39 KALKAN,Sema; ANDAÇ,Müberra; EREN,Hilal; , Fe203 Temelli Kompozit pH Elektrot İle Alkolsüz İçeceklerde pH Tayini
40 ŞAKA,Tülin; BAL,Derya; IŞILDAK,İbrahim; , Dopamin, Askorbik Asit ve Ürik Asitin Eş Zamanlı Voltametrik Tayinine Sodyumdodesilsülfat ve 1 -Butyl -3-metilimidazolyum tetrafloroborat’ın Etkisi
41 KURAL,Erol, Maden Ocaklarında Tehlikeli Gazlar
42 KÖSE,Hilal; BİÇER,Mustafa; AYDIN,Ali Osman; ŞİŞMAN,İlkay; , Elektrokimyasal Bir Yöntemle Bi2te3_Ysey İnce Filmlerinin Sentezi
43 AKTAŞ,A. Hakan; PEKCAN ERTOKUŞ,Güzide; , Allura Red, Sunset Yellovv, Tartrazine ve Karamel Maddelerinin Spektrofotometrik Olarak PCR ile Tayini
44 AKTAŞ,A. Hakan; PEKCAN ERTOKUŞ,Güzide; , Allura Red, Sunset Yellovv, Tartrazine ve Karamel Maddelerinin Potansiyometrik Olarak PLS ile Tayini,
45 ŞAMİL,Ali; ALTUNTAŞ,Ertuğrul; ALMA,M. Hakkı; , Bor İçeren Fenol Formaldehit Polimerlerinde Fenol Analizi
46 ŞAMİL,Ali; ALMA,M. Hakkı; , HPLC Yöntemi ile Meşe Kabuğunda Fenolik Bileşik Tayini
47 TARINÇ,Derya; ÇEŞME,Mustafa; DOLAZ,Mustafa; GÖLCÜ,Ayşegül; , Lorakarbef in Bazı Geçiş Metal Komplekslerinin Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi
48 TARINÇ,Derya; ÇEŞME,Mustafa; DOLAZ,Mustafa; GÖLCÜ,Ayşegül; ÖZKAN,Sibel A.; SERİN,Selahattin; , Seftazidim’in Cu(ll) ve Co(ll) Komplekslerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Analitik Yönlerinin incelenmesi
49 TARINÇ,Derya; ÇEŞME,Mustafa; DOLAZ,Mustafa; GÖLCÜ,Ayşegül; ÖZKAN,Sibel A.; DOĞAN,Burcu; , Sefaklor-Cu(ll) Kompleksinin Voltammetrik Teknikler ile Elektrokimyasal Davranışının İncelenmesi
50 TARINÇ,Derya; ÇEŞME,Mustafa; DOLAZ,Mustafa; GÖLCÜ,Ayşegül; ÖZKAN,Sibel A.; , Sefaklor-Cu(ll) Kompleksinin Voltammetrik Teknikler ile Elektrokimyasal Davranışının İncelenmesi
51 LEVENT,Adulkadir; ALP,Şevket; EKİN,Suat; KARAGÖZ,Suzan; , Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesindeki Van İli Çevresindeki Kuşburnu Yapraklarındaki Bazı Ağır Metal ve Mineral Bileşimlerinin AAS İle Belirlenmesi
52 GÖÇMEN TOPAL,Kevser; GÖREN,Ahmet Ceyhan; , İzotopça Zenginleştirilmiş Melamin Sentezi ve Melaminin GıdalardaLC -MS/MS Yöntemi ile Tayini
53 ÇIKRIKÇI,Simay; YILMAZ,Hasibe; GÖREN,Ahmet Ceyhan; BİLSEL,Mine; , 17(3 -EstradioPürı NMR Spektroskopisi ve LC -MS/MS Teknikleri ile Saflık Analizi
54 GÖKÇEN,Taner; BİLSEL,Gökhan; GÖREN,Ahmet Ceyhan; , Hayvansal Kaynaklı Gıdalarda Kalıntı Sulfameter Tayini için Yeni LC -MS/MS Metodunun Geliştirilmesi
55 CANKURTARAN,Hüsnü; SUNGUR,Sıdıka; , Enzimle Modifiye Edilmiş Epoksi/Grafit Film Elektrotla Tarım Ürünlerinde Pestisit Tayini
56 AVCIATA,Oğuzhan; YAMAN,Cemalettin; AVCIATA,Ulvi; , Sol-Jel Yöntemi ile Nano Ti02 Sentezi ve Çevresel Uygulaması
57 TÜR,Laçine; CEMEK,Mustafa; , Fen -Edebiyat Fakültelerinin Kimya Bölümlerinde Okutulan Biyokimya Laboratuarı Dersleri ve İçeriklerine İlişkin Değerlendirme
58 AKKEMİK,Ebru; ŞENTÜRK,Murat; KOÇAK,Fatma Betül; TAŞER,Pınar; ÇİFTÇİ,Mehmet; , İnsan Eritrosit Glutatyon Redüktaz Enziminin Saflaştırılması Ve Bazı İlaçlarınEnzim Aktivitesi Üzerine İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi
59 KÖKSAL,Ekrem; AĞGÜL,Ahmet Gökhan; GÜLÇİN,İlhami; , Bal Kabağı (Cucurbita moschata L) Peroksidaz Enziminin Saflaştırılması veKarakterizasyonu
60 GÜLÇİN,İlhami; KİRECCİ,Ekrem; AKKEMİK,Ebru; TOPAL,Fevzi; HİSAR,Olcay; , Su Mercimeğinin (LemnaMinör L.) Antioksidan , Antiradikal, Antifungal ve Antimikrobiyal Özelliklerinin İncelenmesi
61 NADAROĞLU,Hayrunnisa; KOÇ,Feride; DEMİR,Nazan; DEMİR,Yaşar; , Enrofloxacın (Ef) Antibiyotiğinin Kahverengi Alabalık (SalmoTrutta Farıc) Paraoksanaz Enzimi Üzerine InVivo Etkisinin İncelenmesi
62 GÜLÇİN,İlhami; ELİAS,Riad; GEPDİREMEN,Akçahan; TAOUBİ,Khalil; KÖKSAL,Ekrem; , Chionanthus virginicus L. den izole edilen sekoridoidlerin antioksidan özelliklerinin incelenmesi
63 ŞEHİTOĞLU,M. Hilal; ŞİŞECİOĞLU,Melda; GÜLÇİN,İlhami; ÖZDEMİR,Hasan; , Serotonin Ve Melatonin Hormonlarının Asetil Kolinesteraz Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
64 AYGÜL,İmdat; ŞENTÜRK,Murat; ÖZDEMİR,Hasan; ÇİFTÇİ,Mehmet; , Sığır Karaciğerinden Dihidropirimidin Dehidrogen azEnzimininin Saflaştırılması v e Bazı Antibiyotiklerin Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
65 ŞİŞECİOĞLU,Melda; GÜLÇİN,İlhami; ÖZDEMİR,Hasan; ÇANKAYA,Murat; , Peroksidaz Enziminin Karaturptan (Raphanussativus L.) Saflaştırılması ve Karakterizasyonu
66 ŞİŞECİOĞLU,Melda; ÖZDEMİR,Hasan; ÇANKAYA,Murat; KİREÇCİ,Melda; , Sığır Sütünden Saflaştırılan Laktoperoksidaz Enzimi Üzerine Bazı Mantar ve Bakterilerin Etkisinin İncelenmesi
67 BEYDEMİR,Şükrü; ERDOĞAN,Orhan; ÇİFTÇİ,Mehmet; CEYHUN,Saltuk Buğrahan; ŞENTÜRK,Murat; EKİNCİ,Deniz; KÜFREVİOĞLU,Ö. İrfan; , İnsan Pankreas Dokusundan Karbonik Anhidraz -lıizoenziminin Klonlama Yöntemi İle Saflaştırılması Ve Bazı Kimyasal Maddelerin Enzim Aktivitesi Üzerine InVitro Etkilerinin İncelenmesi
68 KAPLAN,Ülkü; DEMİR,Yaşar; DEMİR,Nazan; , Myrosinaz Enziminin Kantaron (Hypericum Perforatum L .) Bitkisinden Saflaştırılması Ve Kanser Tedavi Uygulamalarının Araştırılması
69 KARADAĞOĞLU,Ömer; MUTLU,Salih; TAŞGIN,Esen; ATICI,Ökkeş; NALBANTOĞLU,Barbaros; , Soğuk ve Salisilik Asidin Mısır Yapraklarındaki Apoplastik Antioksidan Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkileri
70 KARADAĞOĞLU,Ömer; MUTLU,Salih; TAŞGIN,Esen; ATICI,Ökkeş; NALBANTOĞLU,Barbaros; , Soğuk ve Salisilik Asidin Arpa Yapraklarındaki Apoplastik Antioksidan Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkileri
71 ERŞAN,Mehtap; KEKLİKÇİOĞLU,Neşe; AÇIKEL,Ünsal; SAĞ AÇIKEL,Yeşim; , Candida utilis ve Rhizopusd elemar Mikroorganizmalarının Lipaz EnzimiÜ retiminin Karşılaştırmalı İncelenmesi
72 ŞAHİN BAŞAK,Serap; CANDAN,Ferda; , Eucalyptuscamaldulensis Dehnh. Bitki Uçucu Yağının, Antioksidan Aktivitesi ile a -amilaz ve a -glukozidaz'a Etkisi
73 AKKUŞ ÇETİNUS,Şenay; GÖZE,İsmihan; TURAN ATAŞ,Ahmet; , Thymusfallax Fisch.Mey , Bitkisinden Elde Edilen Uçucu Yağın Kimyasal Bileşimi, Antioksidan Ve Antimikrobiyal Özellikleri.
74 SİLİĞ,Yavuz; ŞAHİN BAŞAK,Serap; EMİRDAĞ ÖZTÜRK,Safiye; ANIL,Hüseyin; , Styrax Officinalis L. Tohumlarından İzole Edilen Egonol’ün İnsan Eritrosit Antioksidan Enzimler ve Lipid Peroksidasyonu Üzerine Etkisi.
75 ARSLAN,Serdar; SİLİĞ,Yavuz; PINARBAŞI,Hatice; , Türk Popülasyonunda Miyeloperoksidaz G -463A Polimorfizmi ve Akciğer Kanseri Arasındaki İlişkinin Araştırılması.
76 TUTAR,Yusuf, E. Coli de Mutant Catabolite Repressor Proteinleri İle Ligandsız Transkripsiyon Başlangıç Mekanizması
77 ZONUZ,Nuray; DURNA,Sevgi; YALÇIN,İbrahim; , Bazı Meşe ve Gül Türlerinin Galli ve Galsiz Bireylerdeki, Total Protein İçeriğinin Farklı Yöntemler Kullanılarak Araştırılması ve Karşılaştırılması
78 TÜRKER,Gülen; AKGÜL,Rıza; KIZILKAYA,Bayram; , Chlorella Vulgaris (Beijerinck ) Mikroalg Türünde Toplam Fenolik Bileşik Miktarı ve Antioksidant Aktivitesi Tayini
79 TÜRKER,Gülen; AKGÜL,Rıza; KIZILKAYA,Bayram; , Oocystis Solitaria(Wittrock ) Mikroalg Türünde Antioksidant Aktivitesi ve Toplam Fenolik Bileşik Miktarının Tayini
80 TÜRKER,Gülen; AKGÜL,Rıza; KIZILKAYA,Bayram; , Chlorella vulgaris (Beijerinck) Mikroalg Türünün Mineral, A, E Vitamin ve
81 TÜRKER,Gülen; AKGÜL,Rıza; KIZILKAYA,Bayram; , OocystisS olitaria (VVittrock) Mikroalg Türünün A, E Vitamin ve Besin Değerlerinin Tayini
82 ÇEKEN,Bircan; EMEN,Sevil; KIZIL,Göksel; KIZIL,Murat; , Hypericum lysimachoides ve Cyclotrichium niveum Bitkilerinin Etanol Ekstraktlarının Protein Oksidasyonu Üzerine Etkilerinin Araştırılması
83 ÇINAR,Ercan; BAYSAL,Zübeyde; ALKAN,Hüseyin; UYAR,Fikret; AYTEKİN,Çetin; , İnek Sütünden İzole Edilen Enterobactercloacae ’dan a -Amilazve Pullulanaz Enzimlerinin Üretimi, Bu Enzimlerin Bazı Optimizasyon Koşullarının Belirlenmesi
84 YAVUZ,Murat; İNCE YILMAZ,Ebru; KIZIL,Murat; LAATSCH,Hartmut; , Streptomyces sp.AS42 ’nin Ürettiği Sekonder Metabolİtlerin İzolasyonu ve Yapılarının Aydınlatılması
85 GELEN,Dilek; ODACI,Dilek; TİMUR,Suna; , Atomik Güç Mikroskobu (AFM) ile Biyosensör Uygulamalarına Yönelik Dendrimerik yapılar ve Biyolojik Moleküllerle Modifiye Altın Yüzeylerin Karakterizasyonu
86 YILDIRIM,Nimet; ODACI,Dilek; TİMUR,Suna; , Elektrokimyasal Kuartz Kristal Mikrobalans (EQCM) Sisteminin Biyosensör Uygulamalarında Kullanımı
87 AK,Güliz; ÖZÇALIŞKAN,Emir; BAYSAL,Şenay; , Manyetik Aljinat Boncuklara Katalaz İmmobilizasyonu
88 SUNGUR,Sinem; KARADAĞ,Murat; GEYİK,Caner; ÖZDEMİR,Çağlar; ODACI,Dilek; TİMUR,Suna; , 6-(ferrosenil)hegzantiyol ve PAMAM (Poliamidoamin) Dentrimerleriyle Modifiye İkinci Nesil Glukoz Oksidaz (GOX) Biyosensörü
89 ÜNAK,Perihan; AKÇA,Özlet; MADİNE,E. İlker; TOKSÖZ,Feriha; SAKARYA,Serhan; TİMUR,Suna; , D-Penisilaminin Manyetik Nanoparçacıklara Konjugasyonu ve Fioresan İşaret Takılarak MCF-7 Kanser Hücreleri Üzerinde Etkinliğinin İncelenmesi
90 EKİN,Suat; OTO,Gökhan; YARDIM,Yavuz; LEVENT,Adulkadir; ÖZGÖKÇE,Fevzi; KUŞMAN,Tuba; , 7,12-Dimetilbenz[a]antrasen Uygulanan Ratlarda İz Element ve Mineral Düzeyleri Üzerine Kantaron (HypericumPerforatum L)’un Etkisinin A araştırılması
91 YÜKSEL,Merve; AKIN,Mehriban; GEYİK,Caner; ÖZDEMİR,Çağlar; GELEN,Dilek; ODACI,Dilek; TİMUR,Suna; , Poliamidoamin (Pamam)/Sisteamin Modifiye Altın Elektrodu Temel Alan Alkol Oksidaz Biyosensörü Ve Karakterizasyonu
92 GENCER,Emel Başak; MENGÜLLÜOĞLU,Umut; ÖZKAYA,Ferhan Can; ALTUĞ,Çağrı; SEZGİNTÜRK,Mustafa Kemal; DİNÇKAYA,Erhan; , Ebegümeci (Malvasylvestris) Bitkisinden Kısmi Saflaştırmayla Elde Edilen Sülfit Oksidaz Enzimi İle Sülfit Tayinine Yönelik Biyosensör Geliştirilmesi
93 KILIÇGÜN,Hasan, Antioksidan Aktivitenin Ölçülmesinde Kullanılan Metotların Avantaj ve Dezavantajları
94 TÜRKMEN,Fatma; ÇUBUK,Osman; IŞILDAK,İbrahim; , Mikro Büyüklükte Potansiyometrik Glukoz Biyosensör Geliştirilmesi ve Biyolojik Sıvılarda Uygulanması
95 BAYRAMOĞLU,Gülay; ARICA,M. Yakup; , Cr207+2 Oksianyonu Baskılanmış poli(4 -vinilpridin -HEMA -EGDMA) Sorbentinin Sentezlenmesi veCr(VI) Uzaklaştırılması
96 YILMAZ,Meltem; BAYRAMOĞLU,Gülay; BATİSLAM,Ertan; ARICA,M. Yakup; , Heparirı Kaplı Biyomateryallerin Hazırlanması Ve Yüzeylerinin Karakterizasyonu
97 YILMAZ,Meltem; BAYRAMOĞLU,Gülay; ÜLKÜ METİN,Ayşegül; ARICA,M. Yakup; , Metakrilik Asit Aşılı Süperparamagnetik P(GMA -MMA) İyon - Değiştirici Mikrokürelerinin Tersinir Enzim Immobilizasyonunda Kullanılması
98 ÖZERCAN,Selin; TOSUN,Ayşe; ERGUN,Mübeccel; , Saccharomyces Cerevisiae Mikroorganizması yia Krom iyonu Biyosorpsiyonu ve Biyosorpsiyon mekanizmasının incelenmesi
99 ÇETİN,Fatma; ELMASTAŞ,Mahfuz; ŞAHİN,Ayşe; , Boğa Dikeni (Eryngiumcampestre)Bitkisinin DeğişikEkstraksiyon Çözücü Sistemleri ile Elde Edilen Ekstraktların Antioksidan Aktivitelerinin Araştırılması
100 GEDİKLİ,Fatma; ULUSLU,Yakup; GÖKÇE,İsa; , Anti-apoptotik Bcl-XI Proteininin İmmünolojik, Fonksiyonel ve Yapı Çalışmaları İçin Üretilmesi
101 ÇİÇEK,Nimet; ELMASTAŞ,Mahfuz; GEDİKLİ,Fatma; , Şinav (Brassica cretica) Bitkisinin Antioksidan Aktivitesinin Belirlenmesi
102 ŞAHİN,Şemsettin; ÖZYURT,Hüseyin; AYDOĞAN,Leyla; BENLİ,İsmail; ATIŞ,Ömer; , Tokat Bölgesinde Trombozis İle İlişkili 3 Mutasyonun Değerlendirilmesi
103 ZEREN,İzzet; ELMASTAŞ,Mahfuz; GENÇ,Nusret; AKTÜRK,Elif; , Alıç Meyvesinin (Crataeguso xyacantha )Antioksidan Aktivitesinin İncelenmesi
104 SOLMAZ,Mehtap; BİLGİN,Sema; GÖKÇE,İsa; , Gram Negatif Patojen Mikroorganizmaların Moleküler Olarak PCR ile Teşhisi
105 ÇİNKILIÇ,Seda; ELMASTAŞ,Mahfuz; GENÇ,Nusret; , Papatyanın (Matricariachamamomilla ) Antioksidan Kapasitesinin İncelenmesi
106 DOĞAN,Zehra; ELMASTAŞ,Mahfuz; BİLGİN,Sema; ŞAHİN,Ayşe; , Karahindiba (Taraxacumofficinale ) Bitkisinin Antioksidan Aktivitesinin Belirlenmesi
107 MUTLU,Ergül; BİLGİN,Sema; SOLMAZ,Mehtap; GÖKÇE,İsa; , Staphylococcusaureus ve Pseudomanas aeruginosa Mikroorganizmalarının Çeşitli B iyolojik Materyallerden PCR ile Tanısı
108 KIRIŞ,Tuba; ELMASTAŞ,Mahfuz; GENÇ,Nusret; , Böğürtlen (Rubus fruticosus) Bitkisinin Antioksidan Kapasitesinin Araştırılması
109 BAYAN,Yusuf; IŞILDAK,Ömer; ELMASTAŞ,Mahfuz; GENÇ,Nusret; , Meyan Kökünün Antioksidan ve Radikal Giderme Aktiviteleri
110 ÜNLÜ,Aişe; TANRISEVEN,Aziz; ÇELİK,Ayhan; , Staphylococcus Saprophyticus Lipaz İçin Rekombinant Sistem Geliştirilmesi
111 AKKUŞ,Pınar; ÇELİK,Ayhan; , Enzimatik İndigo Sentezi
112 ERDOĞAN,Ali; ATEŞ,Burhan; AKYILMAZ,Erol; YILMAZ,İsmet; , Fenol Tayini İçin Hazırlanan Kayısı Dokusu Temelli Bir Biyosensör İle Çeşitli Fenolik Bileşiklerin Ölçümü
113 ERDOĞAN,Ali; ATEŞ,Burhan; GEÇKİL,Hikmet; YILMAZ,İsmet; , Antikanserojenik L-Asparaginazın Enterobacter aerogenes ’den Kısmi Saflaştırılması ve Karakterizasyonu
114 YILMAZ,İsmet; ÖZTÜRK,Feral; ATEŞ,Burhan; ERDOĞAN,Ali; ÇETİN,Aslı; OTLU,Ali; , Sıçanlarda Karbon Tetraklorür’ün Testis’de Oluşturduğu Hasara Karşı Kayısı Diyetinin Koruyucu Etkilerinin Biyokimyasal Açıdan İncelenmesi
115 DURMAZ,Gökhan; KUTLU,Türkan; , Bazı Pekmez Türlerinin Antioksidan Özellikleri
116 SAÇAN,Özlem; PİRİNÇÇİ,Pelin; Pirinççi,Arda; BOLKENT,Şehnaz; YANARDAĞ,Refiye; , Sıçanlarda İnce Barsak İskemi Reperfüzyon Sonrası Oluşan Böbrek Hasarında Epidermal Büyüme Faktörünün KoruyucuRolünün Biyokimyasal Olarak İncelenmesi
117 TUNALI,Sevim; YANARDAĞ,Refiye; , Deneysel Diyabet Oluşturulan Sıçanlarda Vanadyum Sülfatın Deri Üzerine Etkileri
118 ÇABUK,Burcu; DAĞBAĞLI,Seval; KADİROĞLU,Pınar; GÖKSUNGUR,Yekta; HAMAMCI,Haluk; HARSA,Şebnem; , Çeşitli Mikroorganizmalardan Elde Edilen p -Galaktozidaz Enziminin Saflaştırılması ve İmmobilizasyonu
119 ŞENER,Azize; ÇEVİK,Özge; ÖZSAVCI,Derya; , N-AsetilSistein Trombositleri Oksidan Stresden ve Apoptozdan Korur: İnvitro Çalışma
120 ŞENER,Azize; ÇEVİK,Özge; EGEMEN,Gözde; , Trombositlerdeki Oksidatif Strese Karşı Kuşburnunun (RosaCanina ) Etkisi
121 ALTURFAN,Ebru Işık; YARAT,Ayşen; AK,Esin; ÇALIŞKAN,Esin; PİŞİRİCİLER,Rabia; KURU,Bahar; NOAYAN,Ülkü; , Kronik Periodontitisli ve Sağlıklı Kişilerin Tükürük Örneklerinin Bazı Biyokimyasal Parametreler ve Sitolojik İncelemeler Açısından Karşılaştırılmasında Saklama Süresinin Belirlenmesi
122 GARAN,Aysun; KOÇ ÖZTÜRK,Leyla; AKYÜZ,Serap; YARAT,Ayşen; , Çürüklü ve Çürüksüz Çocuklarda Tükürük Üre Düzeylerinin Değerlendirilmesi
123 ŞEHKAR OKTAY,Nihal; BAŞAR,Işık; ALTURFAN,Ebru Işık; MALALI,Ezgi; ELEMEK,Eser; AYANB,Faruk; KOLDAŞ,Lale; NOAYAN,Ülkü; EMEKLİ,Nesrin; , Kardiyovasküler Hastalığı Olan Ve Olmayan Periodontitisli Olgularda Serum ve Tükrük Siyalik Asit Değerleri
124 ÇEVİK,Özge; ŞENER,Azize; , Trombositlerde Berberis Vulgaris L. Meyve Ekstrelerinin Konsantrasyona Bağlı Pro-Oksidanv e Antioksidan Etkileri
125 KIVRAK,Şeyda; KIVRAK,İbrahim; HARMANDAR,Mansur; , Muğla Bölgesinde Üretilen Çam Ballarının Orijininin ve Antioksidant Kapasitelerinin Belirlenmesi
126 ÖZYILMAZ,Gül; ÖZYILMAZ,Ali Tuncay; CAN,Fulya; SERTBAŞ,Aysun H.; , Farklı Elektrolit ortamlarında Sentezlenen Polipirol Yüzeyine Bağlanmış Glukoz Oksidaz Enziminin Karakterizasyonu ve Glukoz Biyosensörü Olarak Kullanımı
127 ÖZYILMAZ,Gül; GEZER,Esra; , Kitosana Kovalent Olarak İmmobilize Edilmiş Lipaz ile Endüstriyel Öneme Sahip Ester Üretiminin Araştırılması
128 ÖZYILMAZ,Gül; ÖZYILMAZ,Ali Tuncay; YİĞİTOĞLU,Onur; GANİMGİL,Fethiye; , Polianilin Yüzeyine İmmobilize Edilmiş Glukoz Oksidaz Enziminin Karakterizasyonu ve Etkinliğinin Belirlenmesi
129 TALPUR,Farah N.; DEMİR,Ayhan S.; , Production of 10 -hydroxy -12-octadecenoic acid during transformation of lînoleic acid by Aspergillus lunchensis
130 ERAT,Mustafa; YILDIRIM,Kudret; , Tritikale( Triticum aestivum L.) Bitkisinden İzole Edilen Polifenol Oksidaz Enziminin Karakterizasyonu ve inhibisyonu
131 ÖZMEN,İsmail; ORHAN,Emine; ERCİSLİ,Sezai; EŞİTKEN,Ahmet; , Ahududu Meyvelerinde Antioksidan Enzimleri Üzerine Bacillus Türü Bakterilerin Etkilerinin İncelenmesi
132 BADDAL,Mustafa Kemal; ÖZMEN,İsmail; , Origanum Minutiflorum Bitkisinin Uçucu Yağ ve Farklı Solvent Ekstrelerinin Antioksidan Özelliklerinin İncelenm
133 YAĞAR,Hülya; KOCATÜRK,Selin; , Alginat+Karragenan Jel Karışımında Tutuklanan Enginar Polifenol Oksidazının Krezolaz Aktivitesinin Belirlenmesi
134 YAĞAR,Hülya; AKAGÜN,Gülçin; , Alabaş (Brassica oleracea var Gongylodes ) Yapraklarının Farklı Ekstraktlarında Antioksidan Aktivitenin İncelenmesi
135 SELEN İŞBİLİR,Şebnem; SAĞIROĞLU,Ayten; , Dereotu (Anethumgraveolens L.) Bitkisinin in vitro Antioksidan Aktivitesinin İncelenmesi
136 YEŞİLOĞLU,Yeşim; DEMİRKAN,Bora; , Ceviz Tohumu Lipazına Bazı Surfaktant ve İnhibitörierin Etkisinin İncelenmesi
137 BUDAMA BATTAL,Yasemin; ERDEMİR,Ayşegül; MUSTAFA EVA,Zeynep; , Farklı Proteinlerin Polielektrolitler ile Fiziksel Etkileşimlerinin Fluorimetrik Yöntemle İncelenmesi
138 BUDAMA BATTAL,Yasemin; ERDEMİR,Ayşegül; MUSTAFA EVA,Zeynep; , FarklıProtein -Polimer Konjugatlarının Konjugasyon Derecesinin Florimetrik Yöntem ile Saptanması
139 ATASOY,Nurhayat; MERCAN,Ufuk; KUL,Ali Rıza; ALDEMİR,Adnan; , Van Bölgesinde Yetişen Endemik Bitkilerde Vitamin Düzeyinin Belirlenmesi
140 SABANCILAR,İlhan; EMRE,Özgür; BAYCAN,Yavuz Servet; DEMİR,Halit; ERGE,Hasan; , Denizli Narından Afinite Kromatografisi Yardımı ile Polifenol Oksidaz Enzimin Saflaştırılması Ve Karakterizasyonu
141 DEMİR,Halit; ALKAN,Salih; SAVRAN,Ali; BAYCAN,Yavuz Servet; EMRE,Özgür; SABANCILAR,İlhan; , Nar Polifenol Oksidaz Enziminin Kil İmmobilizasyonu Ve Karakterizasyonu
142 EMRE,Özgür; SABANCILAR,İlhan; BAYCAN,Yavuz Servet; KANDİLCİK,Meltem; DEMİR,Halit; , Denizli Narından Saflaştırılan Polifenol Oksidaz Enzimi Üzerinden Çeşitli Maddelerin Etkisi
143 BAYRAMOĞLU,Mahire; CANDAN,Ferda; , Salvia Kronenburgii Rech.Fil. Bitki Uçucu Yağının Antioksidan Özellikleri ve Ksantin Oksidaz'a Etkileri
144 BAYRAMOĞLU,Mahire; CANDAN,Ferda; , ArtemisiaTaurica Willd. Bitki Uçucu Yağının Süperoksit Radikalini Temizleme Özelliği ve Ksantin Oksidaz'a Etkisi
145 ÖNAL,Müşerref; SARIKAYA,Yüksel; , Isıl İşlemin Bir Bentonitinin Gözeneklliliği ve Yüzey Alanı Üzerine Etkisi
146 GÜRSES,Ahmet; ÖZKAN,Esra; AÇIKYILDIZ,Metin; KARACA,Semra; , Katyonik Bir Boyanın Brachymenium sp. TarafındanSorpsiyon Verilerinin Çeşitli Adsorpsiyon Modellerine Uygulanması
147 YILDIZ,Adnan; KUBİLAY,Şenol; NAS,M. Salih; , Amonyum Karbonat Çözeltilerinde Tinkal Mineralinin Çözünürleştirmesi
148 DİNÇALP,Haluk; YAVUZ,Sinem; HAKLI,Özgül; ZAFER,Ceylan; ÖZSOY,Cihan; DURUCASU,İnci; İÇLİ,Sıddık; , Salisilaldimin Esaslı Azo Ligandların Fotokararlılıkları ve Organik Boya Sensörlü Güneş Pillerindeki Uygulamaları
149 AVCIBAŞI,Uğur; KOÇAN,Feray; ÜNAK,Perihan; BİBER MÜFTÜLER,Fazilet Zümrüt; ACAR İÇHEDEF,Çiğdem; DEMİROĞLU,Hasan; GÜMÜŞER,Fikriye Gül; , 99Tc ile İşaretli Bleomycin -Glukuronid’in (99 Tc -BLMG) Radyokromatografik Yöntemle İncelenmesi
150 AVCIBAŞI,Uğur; KOÇAN,Feray; ÜNAK,Perihan; BİBER MÜFTÜLER,Fazilet Zümrüt; ACAR İÇHEDEF,Çiğdem; DEMİROĞLU,Hasan; GÜMÜŞER,Fikriye Gül; , Bleomycin’in 1-131 ile İşaretlenmesi
151 HİÇSÖNMEZ,Ümran; YILMAZ,Hatice; ERAL,Meral; , Kalsine Edilen Kula (Manisa) Bölgesi Cüruflarının Karakterizasyonu
152 ÜNSAL,Ayla; ATEŞ,Ayten; , Doğal Zeolitlerin Yapısal Özeliklerindeki Değişimlerin İncelenmesi
153 SERDAROĞLU,Goncagül, Asetilkolin, karbakol, metakolin ve betanekol moleküllerinin reaktif merkezlerinin DFT ile aydınlatılması
154 SERDAROĞLU,Goncagül, GABA ve agonistlerî olan DABA, TACA, CACA ve muskimol molekülerinin yapı - aktivite ilişkileri üzerine çözücü etkisinin DFT ile incelenmesi
155 KARAKUŞ,Gülderen, II. Periyot AH2 Tip Moleküllerin Fiziksel Sabitlerinin Moleküler Orbital Kuramla Hesaplanması ve Walsh Diyagramlarının Çizilmesi
156 KARAKUŞ,Gülderen, III. Periyot AH3Tip Moleküllerin Fiziksel Sabitlerinin Moleküler Orbital Kuramla Hesaplanması ve Walsh Diyagramlarının Çizilmesi
157 KAYA,İsmet; UYSAL,Seçil; , Alifatik ve Aromatik Grup İçeren İmin Polimerlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
158 AKKAYA,Gülbahar; GÜZEL,Fuat; , Ay çekirdeği Kabukları İle Sulu Çözeltiden Metilen Mavisi Adsorpsiyonunun Kinetik Modellemesi
159 GÜR,Emel; ALTINIŞIK,Aylin; SEKİ,Yoldaş; YURDAKOÇ,M. Kadir; , Malachite Yeşili Boyasının Luffa Cylindrica Fiberleri Üzerine Adsorpsiyonu
160 YAVAŞ,Arzu; GÜLOĞLU,Pınar; YENER,Nilgün; KINAL,Armağan; ACAR,Nursel; , Fren ile Dopamin,Fenotiazin ve Promazin Molekülleri Arasındaki Etkileşimlerin Fotofiziksel ve Teorik Yöntemlerle İncelenmesi
161 ÇETİNKAYA,Berkan; KÜTAHYALI,Ceren; IŞIK,Nuran Olcay; CİRELİ,İrfan; TALİP,Zeynep; , Stronsiyumun Kula Volkaniti Üzerine Sorpsiyon Davranışının İncelenmesi
162 ZAFER,Ceylan; GÜLTEKİN,Burak; ÖZSOY,Cihan; AYDIN,Banu; İÇLİ,Sıddık; , Organik Fotovoltaik Sistemler İçin Karbazol TüreviF otosensörlerin Sentezi ve Uygulamaları
163 İÇHEDEF,Çiğdem; ÖZYÜNCÜ,Seniha; TEKSÖZ,Serap; BİBER MÜFTÜLER,Fazilet Zümrüt; ÜNAK,Perihan; , D-Penisilamin Glukoronid Türevinin Sentezlenerek Radyoişaretlenmesi
164 ACAR,Çiğdem; YOLCULAR,Seniha; TEKSÖZ,Serap; BİBER MÜFTÜLER,Fazilet Zümrüt; ÜNAK,Perihan; , 1311 İşaretli Temoxife'ninin İnvivo Doku Dağılımı
165 YURT LAMBRECHT,Fatma; YILMAZ,Osman; DURKAN,Kübra; ÜNAK,Perihan; BAYRAK,Elif; , Linezolid’in 1311 ile İşaretlenmesi, Enfeksiyon ve Enflamasyonlu Hayvanlarda Biyodağılımı
166 DOYURUM,Sabriye; AKYIL,Sema; , Demir-Bazlı Nanokristal AdsorbanlarÜ zerine U(VI)’nın Adsorpsiyon Kinetiğinin
167 TEKSÖZ,Serap; İÇHEDEF,Çiğdem; ÜNAK,Perihan; , Guanin’ inCe(lll) ile Oluşturduğu Kompleksin Kararlılık Sabitleri ve Termodinamik Parametreleri
168 CAMTAKAN,Zeynep; AKYIL,Sema; , Nanokristal MgO’iı U(VI)Adsorpsiyon Mekanizmasının İncelenmesi: Kinetik Çalışmalar
169 BENK,Ayşe; ÇOBAN,Abdullah; , Deliilyas(Sivas -Altınyayla) Kromitlerinin PGE ve Altın Açısından İncelenmesi
170 BENK,Ayşe; DEMİR,Abdullah; KELEBEK,Şadan; ÇOBAN,Abdullah; , Karadağ (Sivas -Gemerek ) Bakır Cevherinin İncelenmesi
171 ORUÇ,Özcan; AYDIN,İbrahim; IŞIK,Mustafa; , Aksaray Sularında Bulunan Bazı Organoklorlu Pestisitler
172 AYDIN,Lütfiye; AYDIN,İbrahim; ÖZPOZAN,Talat; BÜYÜKMUMCU,Zeki; , 1 -(2 -na ftîl )butan -1,2,3 -trion(2 -fenilhidrazon ) Bileşiğinin Titreşim Spektroskopikve Kuramsal İncelenmesi
173 HURŞİT,Mehtap; BÖLÜKBAŞI,Abdurrahim; SARAÇ,Hanifi; , Metal Hidrojen Reaktörde Absorbsiyon Esnasında Isı Transferinin Silindirik Koordinatlarda İncelenmasi
174 HURŞİT,Mehtap; SEZEK,Jale; BİNGÖL,Mirali; GÜLLABOĞLU,Şahin; , Aşkale Kömürünün Koklaşma Özelliğinin İncelenmesi
175 DOLUNAY,Dilşad; KOYUNCU,Eslek; YAŞYERLİ,Sena; , Ni-0 ve Ni-V Metal Oksit Katalizörlerin in Sentezi ve Karakterizasyonu
176 TAŞDEMİR,Mehmet; YAŞYERLİ.Nail; , Alümina Destekli Bakır Katalizörü Üzerinde Ürenin Bozunmasının İncelenmesi
177 AKTAŞ,Özge; YERLİKAYA,Gülçin; YÜZBAŞI,Nur Sena; YAŞYERLİ,Sena; DOĞU,Gülşen; , Mö-Ce İçeren MCM -41 Destekli Katalizörlerde Propanın Oksidatif Dehidrojenasyonu ile Propilen Üretimi
178 MUMCU,Özgür; ÖZBAY,Nalan; OKTAR,Nuray; TAPAN,N. Alper; , Kanola Yağının Alümina ve Alümina Silikat Destekli Heterojen Katalizörler Varlığında Transesterifikasyonu
179 ALKAN,Cemil; SARI,Ahmet; KARAİPEKLİ,Ali; BİÇER,Alper; , Isıl Enerji Depolama İçin Faz Değ işim Maddesi Olarak Heptadekan ve Eikosan Mikrokapsülle rinin Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Isıl Özelliklerinin Belirlenmesi
180 ALKAN,Cemil; SARI,Ahmet; KARAİPEKLİ,Ali; BİÇER,Alper; , Isıl Enerji Depolama İçin Katı-sıvı Faz Değişim Maddesi Olarak B ütil Stearatın Sentezi, Karakterizasyonu ve Isıl Özelliklerinin Belirlenmesi
181 ÖZER,Ali; YILDIRIM,Ayber; SEÇKİN,Turgay; , (3-Kloropropil)Trimetoksisilan İle Montmorillonit Modifikasyonu Ve Termal Özelliklerinin İncelenmesi
182 ÖZER,Ali; YILDIRIM,Ayber; SEÇKİN,Turgay; , N-[3-(Trimetokspropil)] Etilendiamin Silan İle Montmorillonit Modifikasyonu Ve Yüzey Özelliklerinin İncelenmesi
183 VURALL,Sema; KÖYTEPE,Süleyman; SEÇKİN,Turgay; , Nanoboyutlu V2O5 Hazırlanması,Karakterizasyonu Ve Uygulama Alanlarının Araştırılması
184 ÖNAL,Yunus; AKMİL,Canan; BAŞAR,Canan; SERT,M. Deniz; ÇÖĞÜR,Derman P.; SÖYLEMEZ,İbrahim; , Kayısı Çekirdeği Kabuğundan H3PO4 Kullanılarak Aktif Karbon Eldesi Ve Özellikleri
185 ERDOĞAN,Selim; ÖNAL,Yunus; AKMİL,Canan; BAŞAR,Canan; , Kabuğundan Kimyasal Aktivasyonla Elde Edilen Aktif Karbonun Askorbik Asit Adsorpsiyonu
186 GÖKCEN,Yusuf; KÖYTEPE,Süleyman; DEMİR,Serpil; SEÇKİN,Turgay; ÖZDEMİR,İsmail; , Atık Organik Maddelerden Biyolojik Yakıt Pillerinde Amonyak Sentezi
187 ŞİŞMANOĞLU,Tuba; ASMAZ,Anıl; YALÇIN,Aylin; AROĞUZ,Ayşe; , Kongo Kırmızısının Deniz Sedimenti ve Maypel Ağacı Kabuğu Üzerinde AdsorPsiyon Kinetiği ve Termodinamiğinin İncelenmesi
188 KARAKUŞ,Selcan; KİŞMİR,Yasemin; AROĞUZ,Ayşe; , Metil Oranjın Doğal Badem Kabuğu Üzerinde Adsorpsiyon Kinetiğinin İncelenmesi
189 PURA,Süheyla, (Etilendiamin) Krom(III) Kompleksinin Dimetil Sulfoksiddeki İyon Asosyasyonunun Sıcaklıkla Değişimi
190 KİŞMİR,Yasemin; KARAKUŞ,Selcan; EMRE,Hasan; AROĞUZ,Ayşe; , Sepiolit Üzerine Asit Blue 129 Adsorbsiyonu
191 ÖZKAN,Orkun; ERBİL,H. Yıldırım; , Birbiriyle Karışmayan Sıvı Çiftleri Kullanarak Katı Üzerindeki Temas Açılarının Değerlendirilmesi
192 TEKEŞ,Ahmet Turan; CANEL,Muammer; , Katı Yakıtların Şişme Özelliklerinin İncelenmesi ve Sıvılaştırılması
193 ERDOĞAN,Fatma Oğuz; KOPAÇ,Türkan; DOĞU,Gülşen; DOĞU,Timur; , Bazı Uçucu Organik Bileşiklerin Aktif Karbon Üzerine Adsorpsiyonunun İncelenmesi
194 ŞAKALAR,Neslihan; BİLİR,Melike Hilal; ACEMİOĞLU,Bilal; ALMA,M. Hakkı; , Yerfıstığı Kabuğu Üzerine Safranin Boyasının Adsorpsiyonu
195 ÖZKURT SİVRİKAYA,Serpil; KANDEMİRLİ,Fatma; BAHÇECİ,Şule; ARSLAN,Taner; , 3-Metil -4-(2,5 -Dihidro -1H -Pirrol-2,5 -Dion -1-İl) -4,5 Dihidro -1H - 1,2,4 -Triazol -5-0N) Molekülünün Deneysel ve Teorik Çalışması
196 KUL,Ali Rıza; ALACABEY,İhsan; , Kadmiyum(II) İyonunun Doğal ve Aktive Edilmiş Çaldıran Diatomiti (Çaldıran / Van) Üzerine Adsorpsiyon Denge Çalışması
197 ÖZDEMİR,Serkan; BİÇER,Ender; , Rifampisin İle Rutin Etkileşiminin Elektrokimyasal Ve Spektroskopik Çalışmaları
198 ÇETİŞLİ,Halil; KOYUNDERELİ ÇILGI,Gülbanu; DONAT,Ramazan; , Uranil Okzalat Tuzunun Termal Bozunma Kinetiğinin İncelenmesi
199 KARADAĞ,Birgül; İŞCAN,Mehmet; , Mikroemülsiyonlarda Linkerlerin Rolü
200 İDİZ,Nazlı; KOLANCILAR; , Hidroksi Demir Katyonu Yüklü Montmorillonit Kilinin Pechmann Reaksiyonunun Reaktifliğine Etkisi
201 AKBAŞ,Halide; BATIGÖÇ,Çiğdem; , Noniyonik Surfaktantın Bulanma Noktasının Spektrofotometrik Tayini
202 YALÇIN,Yelda; KILIÇ,Murat; ÇINAR,Zekiya; , Güneş Işığına Duyarlı Kükürt Katkılı TiO2 nin Tasarımı,Yapısal ve Elektronik Özellikleri
203 GÜR,Aycan; ÇAĞLAYAN,Fırat; , Pandermit Mineralinin Asetik Asit Çözeltilerindeki Çözünürleştirme Kinetiği ve Mekanizması
204 KUL,Ali Rıza; ÖZDEK,Uğur; ERGE,Hasan; ADIGÜZEL,Vedat; , Doğal ve Aktive Edilmiş Kaolin Üzerine Nikel ve Krom İyonlarının Adsorpsiyon Kinetiği
205 KUL,Ali Rıza; ÖZDEK,Uğur; ERGE,Hasan; ADIGÜZEL,Vedat; , Na2CI2-Ba(H2P02)2-H20 Üçlü Sistemin O °c Sıcaklıkta Çözünürlüğü, Yoğunluğu, İletkenliği Ve Faz Dengelerinin Araştırılması
206 ABBASAOĞLU,Rıza; YAŞAR,Vedat; , Halojenlerin Sterik Engellenmiş Alkenlere Elektrofilik Katılma Reaksiyonlarının Kuantum Kimyasal İncelenmesi
207 KAHVECİ,Gülden Özen; DEMİRÖZÜ,Sevim; DEMİRÖZÜ,Şenol; UZTETİK MORKAN,Ayşe; , Bazı Yeni Lantanit Metalleri Borfosfatlarının Katı -Hal Yöntemiyle Sentezi ve Karakterizasyonu
208 AKTAŞ,Özgür; BÜYÜKTAŞ,Birsen S.; , Monoksimv eviç -Dioksimlerle Kompleksleştirilmiş Titanyum Tetra n-bütoksit [Ti(OBu n)4] in Isısal Özelliklerinin İncelenmesi
209 NAZIR,Hasan; ARICI,Mürsel; SÖNMEZ,Murat; , 0.5 M NaCI İçinde Fe Korozyonunun Eqcm İle İncelenmesi
210 NAZIR,Hasan; ARICI,Mürsel; SÖNMEZ,Murat; , ONO Tipi Schıff Bazı -Bor Kompleksinin 0.5 M NaClİçinde Fe Korozyonuna Etkisinin İncelenmesi
211 NAZIR,Hasan; ARICI,Mürsel; SÖNMEZ,Murat; , Zn-Ni İnceFilmlerin EOCM İle Elektrobiriktirilmesi
212 YABAŞ,Ebru; SÜLÜ,Mustafa; BEKAROĞLU,Özer; , İmidazol Sübstitüe Sandviç Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi
213 ÜSTÜN,Elvan; KAYA,Cemal; , Cs Simetrisindeki Trikarbonil Komplekslerinin Sektiler Denklemlerinin Çözümü İçin Yeni Yaklaşımların Geliştirilmesi
214 ŞAHİN,Neslihan; DEMİR,Serpil; ÜSTÜN,Elvan; ÖZDEMİR,İsmail; ALICI,Bülent; KARAKAŞ,Duran; KAYA,Cemal; ÇETİNKAYA,Bekir; , 1-Alkilimidazolin Ligantı İçeren Tungsten ve Molibden Kompleksleri
215 ERDENER,Diğdem; YILDIZ,Mustafa; , Trimerik Ve Tetramerik Fosfazen’ in 4,4'-[PROPAN -1,3 - Diyibis (OKSİ)] Dianilin İle Reaksiyonlarının İncelenmesi
216 MUTLU,Hasene; KAYA,Yunus; İREZ,Gazi; , (2-(2-furil)(1,2,3,4 -tetrahidrokinazolin -2-il))(hidroksiimıno)metanın ve Bazı Metal İyonu Komplekslerinin Sentezi, Yapılarının Aydınlatılması ve Termal Davranışlarının İncelenmesi
217 ÖZAY,Hava; YILDIZ,Mustafa; , Formil Fosfazenlerin Sentezi Ve Aminler İle Reaksiyonlarının İncelenmesi
218 CANPOLAT,Erdal; ÖZTÜRK,Ömer Faruk; KAYA,Mehmet; , 1,3 -Dioksalan Halkası İçeren Yeni(E,E)-Dioksim Ligandının Sentezi, Karakterizasyonu ve Mononükleer Komplekslerinin İncelenmesi
219 AKKUŞ,Belkız; SERİNDAĞ,Osman; , Nükleobaz İçeren Pt Kompleksleri ve Karakterizasyonu
220 SERİNDAĞ,Osman; KELEŞ,Mustafa; AKKUŞ,Belkız; KELEŞ,Tuğba; , Sistein İçeren Metal Fosfin Kompleksleri Sentezi ve Antikanser Özelliklerinin İncelenmesi
221 AYDEMİR,Murat; BAYSAL,Akın; GÜMGÜM,Bahattin; , (N -difenilfosfino) -2,6 -diizopropilanilinin Kalkojen Türevleri ve Metal Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu: Pd(ll) Kompleksinin Suzuki ve Heck Kapling Reaksiyonlarındaki Uygulamaları
222 ÖZTÜRK,Gülşen; AYDEMİR,Murat; BAYSAL,Akın; GÜMGÜM,Bahattin; , {N,N,-bis(difenîlfosfino) -2-(aminometil)anilin}dikloropalladyum(ll) Kompleksinin Heck ve Suzuki Cross -Coupling Reaksiyonlarında Katalizör Olarak Kullanılması
223 BİRİCİK,Nermin; KAYA,Cezmi; AYDEMİR,Murat; GÜMGÜM,Bahattin; , İki Yeni Bis(difenilfosfino)aminin Sentezi;Pd(ll)komplekslerinin Suzuki ve Heck reaksiyonlarındaki Katalitik Aktivitelerinin İncelenmesi
224 DURAP,Feyyaz; METİN,Önder; AYDEMİR,Murat; ÖZKAR,Saim; , Polimer ile Kararlılaştırılmış Paladyum(O) Nanokümeleri: Hazırlanması, Tanımlanması, Heck ve Suzuki Reaksiyonlarındaki Katalitik Etkinliği
225 ÖZTÜRK,Gülşen; ÇOLAK,Mehmet; DEMİREL,Nadir; , Kiral Ferrosenilimino Alkollerin Sentezi: Asimetrik Nitroaldol Tepkimelerinde Katalizör Olarak Kullanılması
226 AYDEMİR,Murat; BAYSAL,Akın; GÜMGÜM,Bahattin; ÖZKAR,Saim; TATAR YILDIRIM,Leyla; , 2- ve4 -{N -difenilfosfino)izopropilanilin -Pd(II) Komplekslerinin Suzuki ve Heck Kapling Reaksiyonlarinda Katalizör Olarak Kullanılması
227 AYDEMİR,Murat; BAYSAL,Akın; GÜMGÜM,Bahattin; , 2-,4-{N,N -bis(difenilfosfin o)izopropilanilin} palladyum (ll) Komplekslerinin Suzuki ve Heck Kapling Reaksiyonlarinda Katalizör Olarak Kullanılması
228 ŞAHİN,Çiğdem; VARLIKLI,Canan; İÇLİ,Sıddık; , Yeni Bir Ampifilik Rutenyum Kompleksinin Sentezi ve Fotodegredasyon Mekanizmasının İncelenmesi
229 CANPOLAT,Erdal; KAYA,Mehmet; ÖZTÜRK,Ömer Faruk; , 5-Nitrosalisiliden -p aminoasetofenonoksim Ligandımn Sentezi, Karakterizasyonu ve Co(ll), Ni(ll), Cu(ll) ve Zn(ll) Komplekslerinin Araştırılması
230 TAŞCI,Zeynep; ÇETİNKAYA,Bekir; , İyonik Sıvı Katalizörlüğünde Halkalı Karbonat Oluşumunun İncelenmesi
231 GÖKTEPE,Hüseyin; ŞAHAN,Halil; KILIÇ,Fatma; PATAT,Şaban; AKKUŞ,Nilay; , Erbiyum Katkılamanın LiFePO Katot Aktif Maddesinin Elektrokimyasal Pil Performansına Olan Etkisi
232 ÇOLAK,Hakan; TÜRKOĞLU,Orhan; , Vanadyum Katkılanmış CdO Katı Çözeltilerinin Sentezlenmesi, Kristalografik ve Elektriksel İletkenlik Özelliklerinin Araştırılması
233 TURAN,Nevin; ERGİN,Zuhal; ŞEKERCİ,Mehmet; , 4-[(5 -Amino -3-(2-hidroksibenzilidenamino) -1h -pirazol-4-il)]benzoik Asit Ligandı ve Onun Co(ll), Ni(ll), Cu(ll), Zn(ll) Komplekslerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu
234 TURAN,Nevin; ERGİN,Zuhal; ŞEKERCİ,Mehmet; , Yeni Amin Komplekslerinin Termal Özellikleri
235 GÜNGÖR,Özlem; GÜRKAN,Perihan; ÇETE,Servet; , Asimetrik Diimin Ligantları ile Ni(ll) ve Fe(lll) Komplekslerinin Potansiyometrik ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi
236 GÜNGÖR,Özlem; GÜRKAN,Perihan; NARTOP,Dilek; , Yeni Asimetrik Diimin Schiff Bazlarının Tautomerik ve Potansiyometrik Özelliklerinin İncelenmesi
237 KARADAĞ,Ahmet; ASLAN,Şengül; ÖZDEMİR,İsmail; GÜRBÜZ,Nevin; OKUMUŞ,Nesrin; , Tetrasiyano Palladatlı Komplekslerin Kataliz Özelliklerinin İncelenmesi
238 KONUK,Deniz; AY,Ahmet Nedim; ZÜMREOĞLU,Birgül; KARAN,Birgül; , Fe2O3 Nanoparçacıklarının Bir Sentetik Anyonik Kil île Kaplanması
239 ÖZDEMİR,İsmail; DEMİR,Serpil; ÇETİNKAYA,Bekir; , NHC -Pd Komplekslerinin Sentezi ve Özellikleri
240 SÜLÜ,Mustafa; BEKAROĞLU,Özer; , Piridin Sübstitüe Sandviç Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi
241 GÜRBÜZ,Nevin; ÖZCAN,Emine Özge; ÖZDEMİR,İsmail; ÇETİNKAYA,Bekir; , Azolyum / Ru Katalizörlüğünde Ketonların İndirgenmesi
242 DOĞAN,Öznur; ÖZDEMİR,İsmail; ÇETİNKAYA,Bekir; , Ag -NHC Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
243 DEMİR,Serpil; ÖZDEMİR,İsmail; ÇETİNKAYA,Bekir; , Benzimidazol-2-iliden Gümüş Komplekslerinin Sentezi
244 YILMAZ,Ülkü; KÜÇÜKBAY,Hasan; ŞİRECİ,Nihat; , 1 -Alkil -5-nitrobenzimidazol Lİgantlı Yeni Zn ve Co Komplekslerinin Sentezlenmesi
245 TAVMAN,Aydın; İKİZ,Serkan; BAĞCIGİL,A. Funda; AK,Seyyal; , 2-(5-R-1H-benzimidazol -2-il)-4-metil/bromo -fenoller ile Bazı Geçiş Metal Komplekslerinin Yapılarının ve Antibakteriyel Etkilerinin İncelenmesi
246 ÖZBEK,Füreya Elif; EDEBALI,Songül; NECEFOĞLU,Hacali; , Çinko (II) p-Halojenobenzoatların Nikotinamid, N,N'-Dietilnikotinamid Komplekslerinin Sentezi ve Özellikleri
247 ADIGÜZEL,Vedat; ERGE,Hasan; KUL,Ali Rıza; , ZnCI2 -Zn(H2P02)2-H20ÜçlüS istemin O°C’de Çözünürlüğünün ve Faz Dengelerinin Araştırılması
248 BIYIKLIOĞLU,Zekeriyya; KANTEKİN,Halit; ACAR,İrfan; , Yeni Çözünür Ftalosiyaninlerin Sentezi Ve Karakterizasyonu
249 BIYIKLIOĞLU,Zekeriyya; KANTEKİN,Halit; YILDIZ,Salih Zeki; , Yeni Oktakis -Esnek 12-Taç -4 Grup İçeren Metal -Free ve Metal Ftalosiyaninlerin Sentezi Ve Karakterizasyonu
250 AĞAÇ,Çağlar; ŞENGÜL,Abdurrahman; , Çok-dişli Oksim Fonksiyonlanmış bis(hidrazon)-1,10-Fenantrolin Ligandının Sentezi
251 DOĞAN,H. Zekeriyya; ŞENGÜL,Abdurrahman; COLES,Simon J.; , Sterik Engelli ibis-benzimidazol-Bipiridin HibritLİgantının Metal Kompleksleri
252 AĞAÇ,Hakan; ŞENGÜL,Abdurrahman; , 6,6' -Bis -(2 H-Tetrazol -5-İI) -2,2'-Bipiridinin Metal Kompleksleri
253 KURT,Özgür; ALTIN,Safinaz; ŞENGÜL,Abdurrahman; COLES,Simon J.; , İmidazol Türevli Di -Schiff Baz Ligandların Metallo -Süpramoleküler Kimyası
254 TOMBUL,Mustafa; ÇINAR,Ayçin Ayça; GÜVEN,Kutalmış; , Dimetilamonyum Destekli Organoborat Komplekslerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu
255 TOMBUL,Mustafa; GÜVEN,Kutalmış; , Pirazin -2,3 -Dikarboksilik Asit Alkali Metal Tuzlarının Sentez Ve Karakterizasyonları
256 ZÜLFİKAROĞLU,Ayşin; BATI,Hümeyra; ŞENYÜZ,Nuray; , İsonikotinik Asit (2 -hidroksimino -1 -feniletiliden) -hidrazid, Nikotinik Asit(2 -hidroksimino -1 -feniletiliden) -hidrazid Ligantlarının ve Metal Komplekslerinin Sentezlenerek Yapılarının Aydınlatılması
257 TOKGÖZ,Beratiye; YAZICILAR,Turan; , Sodyum S -Nitrobenzensülfonat’ ın Bazı Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Spektroskopik Özelliklerinin Araştırılması
258 ERDOĞMUŞ,Gülnur; ANDAÇ,Ömer; , Tetra-|Li-akrilato(0,0 )-di piridin bakır(ll) Kompleksinin Sentezi ve Yapısının Aydınlatılması
259 YOLCU,Zuhal; ANDAÇ,Ömer; , Akuadimetakrilatodipiridin bakır(ll) Kompleksinin Sentezi ve Yapısının Aydınlatılması
260 YOLCU,Zuhal; ANDAÇ,Ömer; , Tetra -jLi-metakrilato(0,0 ')-dimetakrilik asit bakır(ll) Kompleksinin Sentezi ve Yapısının Aydınlatılması
261 KARABIYIKOĞLU,Sedef; KARAHAN,Fulya; ZORA,Metin; , 4-Alkinilpirazol ve 4 -Arilpirazol Bileşiklerinin 4 -İyotpirazol Türevlerinden Sonogashira ve Suzuki -Miyaura Kenetlenme Tepkimeleri ile Sentezi
262 BİLGİCLİ,Ahmet Turgut; KANDAZ,Mehmet; , Elektrokromik Ftalosiyaninler, Sentez, Karakterizasyon ve Optik Özellikleri
263 GÜNSEL,Armağan; KANDAZ,Mehmet; , Tetra 3-14 - Sübstitüe İyonofor İki Kat Ftalosiyaninler
264 KANDAZ,Mehmet; YARAŞIR,M. Nilüfer; GÜNEY,Orhan; , Seçici Metal Floresans Sensörler
265 DEVECİ,Pervin; TANER,Bilge; UÇAR,Asuman; ÖZCAN,Emine Özge; , Yeni Bir (E,E) Dioksim Ligandı İle Ni(ll), Cu(ll), Co(ll) Komplekslerinin Sentezi v e Karakterizasyonu
266 TORAMAN,Beyza; KAYRALDIZ,Ahmet; KURTOĞLU,Mükerrem; , Yeni ONO Trifonksiyonei Azo -azometin Ligandının Metal Komplekslerinin Spektral Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktivitesi
267 TORAMAN,Beyza; KAYRALDIZ,Ahmet; KURTOĞLU,Mükerrem; , Yeni Azo-azometin Metal Komplekslerinin Sentezi ve Genotoksik Özelliklerinin İncelenmesi
268 İSPİR,Esin; ÇELİK,Cumali; SERİ,Selahattin; , Rezorsinol Esaslı Schiff Bazları Ve Bazı D10 Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi
269 ÇELİK,Cumali; CEYHAN,Gökhan; GÖNÜL,İlyas; İSKENDER,Ayşegül; TÜMER,Mehmet; , N2 Tipinde Schiff Baz Ligandları ve Bunların Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi
270 ASLANTAŞ,Nevzat; ÇELİK,Cumali; CEYHAN,Gökhan; GÖNÜL,İlyas; İSKENDER,Ayşegül; TÜMER,Mehmet; , N4 Tipinde Schiff Baz Ligandları Ve Bunların Zn(ll), Cd(ll) ve Sn(ll) Diamagnetik Metal Kompleskslerinin Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi
271 ÇEŞME,Mustafa; TARINÇ,Derya; DOLAZ,Mustafa; GÖLCÜ,Ayşegül; TÜMER,Mehmet; , Antibiyotik Esaslı Schiff Baz (HL) Ligand inin Co(ll),Cu (II) ve Ni(II) Metal Kompleksleri nin Sentezi, Karakterizasyonu v e Analitik Yönlerinin İncelenmesi
272 ÇEŞME,Mustafa; TARINÇ,Derya; DOLAZ,Mustafa; GÖLCÜ,Ayşegül; , 4-[(2 -Hidroksi -5-t-bütil) fenilazo] benzilfosfonik Âsit’în Cu(ll), Co(il) ve Zn(ii) Metal Komplekslerinin Elektro analitik Yönlerinin İncelenmesi
273 ÇEŞME,Mustafa; TARINÇ,Derya; DOLAZ,Mustafa; GÖLCÜ,Ayşegül; , Fosfonik Asit Grubu İçeren Azo Boyar Maddesinin Cu(ll), Co(ll) ve Ni(ll) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Boyar Madde Özelliklerinin İncelenmesi
274 ÇEŞME,Mustafa; TARINÇ,Derya; DOLAZ,Mustafa; GÖLCÜ,Ayşegül; , Fosfonik Asit Grubu İçeren Azo Boyar Maddesinin Cu(ll), Co(ll) ve Ni(ii) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Boyar Madde Özelliklerinin İncelenmesi
275 MUTLU,Hasene; KAYA,Yunus; İREZ,Gazi; , [2 -((1 E) -1 -aza -3-(hidroksiimino) -2-fenilprop -1 -enil)feml]metilamin h ve Bazı Metal Komplekslerinin Sentezive Yapılarının Aydınlatılması
276 MUTLU,Hasene; KAYA,Yunus; İREZ,Gazi; , (2-(2 -furil)(1,2,3,4 -tetrahidrokinazolin -2-il))(hidroksiimino)metanın ve Bazı Metal İyonu Komplekslerinin Sentezi, Yapılarının Aydınlatılması ve Termal Davranışlarının İncelenmesi
277 MUTLU,Hasene; KAYA,Yunus; İREZ,Gazi; , Yeni Bir a-İminooksim Ligandlı ve Bazı Metal Komplekslerinin sentezi, Karakterizasyonu ve Termal Davranışlarının İncelenmesi
278 MUTLU,Hasene; KAYA,Yunus; İREZ,Gazi; , (2E) -3-aza -1 -(hidroksiimino) -2-fenîI -4-(2 -tiyonil)pent -2-en ve Bazı Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Termal Davranışlarının İncelenmesi
279 KİRAZ,Aşkın; YILDIZ,Mustafa; , 7,13 -Dihidro -6H-dibenzo [e,h ][1,4] dioxonine -2,11 -diamin ’h Sentezi ve Schiff Bazı Reaksiyonlarının İncelenmesi
280 HAYIROV,Hemra; YILMAZ COŞKUN,Naciye; AYTAN KILIÇASLAN,Fatma; MANAVYALÇIN,Sabiha; GÜL,Ahmet; , Asetilen Sübstitüe Asimetrik Porfirazinlerin Sentezi
281 DİNGİL,Alparslan; DURMUŞ,Sefa; , Yapısında Kükürt İhtiva Eden Schiff Bazı Metal Komplekslerinin Koordinasyonunun TGA veFTIR İle Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
282 ÇETİNKAYAEREN,Sevil; ÖZKER,Taner; , Grubbs Tipi Rutenyum -Karben Kompleksleri İle Doymamış Termoplastik Malzemelerin Hazırlanması
283 ÇETİNKAYAEREN,Sevil, LiXF6 Katkılı Metatez Polimerleri İle Hazırlanan İletken Polimerler
284 EYDURAN,Fatih, Yeni Diazepin Azo Boyarmaddeleri
285 ERDİK,Ender; SERDAR,Ebru Z.; , Karışık Triorganoçinkatların Alkil Eşleşmesi Reaksiyonu Kinetiği ve Mekanizması
286 EROĞLU,Fatma; KAHYA,Didem; ERDİK,Ender; , Fenilmagnezyum Bromürve Fenil Arensülfonatlarla C -S Eşleşmesi Reaksiyonları Mekanizması
287 EROĞLU,Fatma; KAHYA,Didem; ERDİK,Ender; , Karbanyonlara Sülfonil İletimi Mekanizması. Sübstitüe Fenil BenzensülfonatlarlaC arü - S Eşleşmesi Kinetiği ve Mekanizması
288 ÇAVDAR,Hüseyin; TALAZ,Oktay; SARAÇOĞLU,Nurullah; , Yeni ?- Hidroksi Nitrat Türevlerinin Sentezi [1]
289 ÇETİNKAYA,Yasin; MENZEK,Abdullah; ŞENGÜL,Mehmet Emin; , Klor Endoperoksitlerin Reaksiyonları
290 ÇARIKÇI,Sema; KILIÇ,Turgut; AZİZOĞLU,Akın; GÖREN,A. C.; TOPÇU,Gülaçtı; , Sideritis Niveotomentosa Hub-Mor Bitkisinin Fitokimyasal Analizi
291 ŞAHİN,Engin; KARA,Yunus; KILIÇ,Hamdullah; , Kiral AminoalkollerveDiaminlerin Sentezi: Aidehidierin Asimetrik Alkilasyonu
292 GEÇİBESLER,İbrahim H.; DEMİRTAŞ,İbrahim; ŞAHİN,Ayşe; , Stachysbyzanthina C.Koch Bitkisinin Antiproliferative Etkisinin İncelenmesi ve Aktif Bileşenlerin Karakterizasyonu
293 ÜNGÖREN,Şevket Hakan, Yeni Nafto [2,3 -/Jkinoksalin -2,7,12 (1 H) -trion ve Arrtra -9,10 -kinon Yapısındaki Küpe Boyaların Sentez ve Karakterizasyonları
294 ÜNGÖREN,Şevket Hakan; KOCA,İrfan; SAÇMACI,Mustafa; , Heterosiklik a,p-Aminoasitler: Pirrol-3-onve Pirrolo[1,2 -a][3,1]benzoksazin Türevlerinin Sentezleri
295 BALTA,Berrin; ESKİCİ,Mustafa; ÖZER,M. Sabih; SARIKÜRKCÜ,Cengiz; KARANFİL,Abdullah; , 1,2 -Siklik Sülfamidatlar İle Piperidin Alkaloitleri Sentezi
296 DİNÇALP,Haluk; KIZILOK,Şevki; İÇLİ,Sıddık; , 1,7 -Disübstitüe Makromoleküler Perilen Diimid’lerin Sentezi ve Spektroskopik Özellikleri
297 DİNÇALP,Haluk; KIZILOK,Şevki; İÇLİ,Sıddık; , Alıcı-Bağlayıcı-Verici Birimlerden Oluşan Yeni Perilen Esaslı Sensörlerin Sentezi
298 ALGI,Fatih; BALCI,Metin; , 1,4 -Benzokinon İçeren 1,2,3 -Triazollerin Sentezi: Yeni Bir Bileşik GrubunaGiriş
299 AYDIN,Fatma; TUNOĞLU,Nazan; AYKAÇ,Doğan; , Yen i N-Aro il-N’-Ariltiyoüreleri n Sentezi, Flüorür Ve Siyanür İyonlari ile Hidrojen Bağlama Etkileşimlerinin İncelenmesi
300 AYDIN,Fatma; AYKAÇ,Doğan; DAĞCI,Erdoğan; , Yeni N-Benzoil -S-Alkil/Aril Ditiyokarbamatlarin Sentezi Ve Yapılarının Spektroskopik Yöntemlerle Aydınlatılması
301 PAMUK,Melek; ALGI,Fatih; CİHANER,Atilla; , Foto ve Elektro Aktif Yeni Bir İyon Sensörü Sentezi Tanımlanması ve Özellikleri
302 GÜLTEN,Şirin, Çözücüsüz Ortamda Dihidroprimidon/tiyon Bileşiklerinin MgBr2 ve MgCI26H20 Katalizörleri ile Tek Adımda Sentezi
303 ÇOLAK,Mehmet; BARIŞ,Deniz; ŞEKER,Sevil; HOŞGÖREN,Halil; TOĞRUL,Mahmut; , C2-Simetrik, Rijit ve tetradentat Yeni okzalamit ve Glikolamitlerin Sentezi: Enantiyoselektif Nitroaidol Reaksiyonundaki Katalitik Etkileri
304 BARIŞ,Deniz; ŞEKER,Sevil; HOŞGÖREN,Halil; TOĞRUL,Mahmut; , Pridil C2-Simetrik Makrosikliklerin Sentezi ve Moleküler Tanıma Özelliklerinin İncelenmesi
305 ÖZHAN KOCAKAYA,Şefik; PİRİNÇÇİOĞLU,Necmettin; , Sübstitüe Nitrosoaren Bileşiklerindeki C -N Bağı Etrafındaki Dönmenin Aktivasyon Bariyerine Sübstitüentlerin Polar/Sterik Etkilerinin İncelenmesi
306 KASIMOĞULLARI,Rahmi; GÖK,Derviş; MERT,Samet; , lndol-2,3 -Dion’unKinolin Dikarboksilik Asit veKinoksaiin Türevlerinin Sentezi
307 KASIMOĞULLARI,Rahmi; GÖK,Derviş; MERT,Samet; MADEN,Makbule; , 2-(3-Amîno fenil )-3,4 -Difenil -2H -Pirazolo[3,4 -d]Pirîdazin -7(6H) -On Bileşiğinin Bazı p-Diketon ve Aromatik Bileşiklerle Kenetlenme Reaksiyonları
308 KASIMOĞULLARI,Rahmi; GÖK,Derviş; MERT,Samet; , Karbonik Anhidraz Inhibitörü Olan Tiyadiazol-2-Sülfonamît’in Çeşitli Pirazol Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
309 KAHRAMAN,Sema; ÇETİNKAYA,Engin; , Oksijen Köprülü Benzimidazol Türevleri
310 KÖK,Gökhan; SALMAN,Yeşim; , Yeni Karbohidrat Ortoesterleri
311 KÖK,Gökhan; SALMAN,Yeşim; KORUYUCU,Meryem; , Şekerlerin Wittig Türevleri Yoluyla C -Gikozitlerin Sentezleri
312 KORKMAZ,Nesliha; ASTLEY,Demet; ASTLEY,Stephen T.; GÖKÇE,Aytaç,Gürhan; AYGÜN,Muhittin; , Üç Dişli Kiral Schiff Bazı Ligandları ve Nikel Kompleksleri
313 IŞIK,Nuran Olcay; BAŞARAN,Bahri; , Deri ve Deri Mamullerinde Cr(VI)’ mn Raman Spektroskopisi ile Belirlenmesi
314 ERDOĞAN BAYRAM,Seda; HAKERLER,Hüseyin; , Pamuk Tarımı Yapılan Topraklarda Alınabilir Kükürt Miktarının ICP ile Belirlenmesinde farklı Eks traksiyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması
315 KORKUSUZ,Elif; YILDIRIM,İsmail; , 4-(4-Metilbenzoil) -5-(4 -Metî Ifenil) -1-(2,4 -Dinitrofenil) -3-Pirazol Karboksilik Asit Klorürü’nün Sentezi Ve Bazı Reaksiyonları
316 KORKUSUZ,Elif; YILDIRIM,İsmail; ŞAHAN,Emine; , 4-Benzoil -1,5 -Diferıil -3-Pirazol Karboksilik Asit Klorürü’nden Çeşitli Diarilketon Türevilerinin Sentezi
317 İLHAN,Özer İlhan; ZUHAL,Sevgi; ÖNAL,Zülbiye; SARIPINAR,Emine; , Bazı 1H-Pirazol-3-Karboksillî Asit Klorürlerinin Sentezi ve Aminlerle Reaksiyonları
318 İLHAN,Özer İlhan; ÖNAL,Zülbiye; ATLI,Neslihan; , 1-Amino -5-(4-MetilbenzoiI) -4-(4-Metilfenii) -1/7-Pyrîmidine -2-Tiyon Bileşiğinin Bazı İzotiyosiyanatlarla Reaksiyonları
319 COŞKUN,Demet; AHMEDZADE,Misir; , Benzofuran Sübstitüe a-Haloesterlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
320 COŞKUN,Demet; AHMEDZADE,Misir; , Benzofuran Sübstitüe a-Haloamitierin Sentezi ve Karakterizasyonu
321 CANBULAT,Melek; ÖZGÜN,Beytiye; , Çözücüsüz Ortamda Ve Mikrodalga Işıma Altında Periyodik Asit İle Alkollerin Kinaldinyum Florokromat Katalizli Yükseltgenmesi
322 YAVUZ,Serkan; YILDIRIR,Yılmaz; , Tebain Türevi Bazı Yarı Sentetik Opioitlerin Sentezi
323 PAMİR,Özgür; YAVUZ,Serkan; YILDIRIR,Yılmaz; , Bazı yeni 3-fenilbisikio[2.2.2]okta -5-en -2,2 -dikarbonitril Türevlerinin Sentezi
324 OĞUZ,Ali; ÖZDEMİR,Alican; ÖZER,Ayşe; MADENCİ,Birol; AKÇE,Oğuz; KARAKUŞ,Orhan; ALBAK,Özcan; DEMİRTAŞ,İbrahim; AKŞİT,Hüseyin; TELCİ,İsa; , Ocimum basilicium L. Türlerine Ait Bazı Bitkilerin Uçucu Yağ Bileşenlerinin Belirlenmesi
325 ŞAHİN,Ayşe; DEMİRTAŞ,İbrahim; TEKİN,Şaban; , Bazı Centaurea Türlerinin Antiproiiferatif Aktiviteierinin İncelenmesi
326 ŞAHİN,Ayşe; DEMİRTAŞ,İbrahim; TELCİ,İsa; , Centaurea Türlerine Ait Bazı Bitkilerin Uçucu Yağ Bileşenlerinin Belirlenmesi
327 SOMTÜRK,Burcu; PEKER,Esra; AVCI,Engin; ŞİMŞEK,Aytül; AKŞİT,Hüseyin; DEMİRTAŞ,İbrahim; ÖZEN,Tevfik; , Matricaria chamomilla Bitkisinde Antioksidant, Antikanserojen ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi
328 MISIRLI,Duygu; ÇELİKARSLAN,Elif; AKDOĞAN,Nuray; ÜREMİŞ,Muhammed M.; ERDOĞAN,Hüseyin; GEÇİBESLER,İbrahim H.; DEMİRTAŞ,İbrahim; AKŞİT,Hüseyin; GÜL,Fatih; TELCİ,İsa; , Ocimumbasiliciun L. Türlerine Ait Bazı Bitkilerin Uçucu Yağ Bileşenlerinin Karşılaştırılması
329 FINDIK,Esra; ELMASTAŞ,Mahfuz; CEYLAN,Mustafa; , İonon Birimi İçeren Kinolin Türevlerinin Muİtikomponent Yöntemi ile Tek Kademede Sentezi ve Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi
330 FINDIK,Esra; ARIK,Mustafa; CEYLAN,Mustafa; , 2,4,6 -Triarîl- ve -trîpridîIpirîdinlerin Absorpsiyon ve Fluoresans Özellikleri Üzerine Sistematik Bir Çalışma
331 KAVAK,Ferda; ELMASTAŞ,Mahfuz; ÖNAL,Adem; , Colutea Cılıcıca Bitkisi Üzerine Bazi Fitokimyasal Araştırmalar Ve Antioksidan Etkinliğinin İncelenmesi
332 KAVAK,Ferda; ELMASTAŞ,Mahfuz; SEYFİKLİ,Derya; , Söğüt Ekstraktı Morda nlı Elyaf ve Ahşap Numunelerin Soğan(AlliumCepa L.) Kabuğu İle Boyanma Özellikleri
333 BUDAK,Yakup; CEYLAN,Mustafa; GÜRDERE,M. Burcu; GEZEGEN,Hayreddin; , Tiyofen Halkas iİç eren a-Bromo Kalkon Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
334 BUDAK,Yakup; CEYLAN,Mustafa; GÜRDERE,M. Burcu; GEZEGEN,Hayreddin; , Aril-1-(tiyofen -3-il) prop -2-en -1-one Türevlerine Etilasetoasetat Katılması Reaksiyonlarının İncelenmesi
335 AKŞİT,Hüseyin; DEMİRTAŞ,İbrahim; ŞAHİN,Ayşe; KARAKOÇ,Ömer Cem; , Boğa Dikeni (Eryngiumcampestre) Bitkisinin Kimyasal Bileşenleri ve Biyolojik Aktivitesinin İncelenmesi
336 DEMİRTAŞ,İbrahim; AYHAN,Bülent; ŞAHİN,Ayşe; AKŞİT,Hüseyin; ELMASTAŞ,Mahfuz; TEKİN,Şaban; TELCİ,İsa; , Endemik Sideritis Libanotica Bitkisinin Fitokimyasal Analizi ve Biyolojik Aktivitelerinin Belirlenmesi
337 AKAR,Kıymet; ÇAKMAK,Osman; , Metoksiantrasenlerin Sentezi
338 CEYLAN,Mustafa; FINDIK,Esra; , Cis -bisiklo -[3.2.0]hept-2-en -6-on’dan Yeni Kalkon Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
339 CEYLAN,Mustafa; FINDIK,Esra; , Terpenoid -tipi Biskaikoniara 1,3 -dikarbonil bileşiklerinin Regio - seçici katılması ile Siklohekzenon Türevlerinin Sentezi
340 CERAN,Nursel; AKAR,Kıymet; ÇAKMAK,Osman; , Metoksifenantren Türevleri
341 CERAN,Nursel; AKAR,Kıymet; ÇAKMAK,Osman; , Fenantren Bromürler
342 ÖKTEN,Salih; ŞAHİN,Ayşe; ÇAKMAK,Osman; ERENLER,Ramazan; , Bromo, Tiyometil, Silil Kinolin Türevlerinin Etkin ve Seçici Sentezi
343 ÖKTEN,Salih; ÇAKMAK,Osman; ERENLER,Ramazan; , Yeni Metoksikinolin Türevlerinin Sentezi
344 ŞAFAK,Zeynep; ATMACA,Tuğba; KOÇ,Enes; ÇAKIR,Ahmet Doğan; ASLAN,Ramazan; ÇAVUŞOĞLU,Seda; DEMİRTAŞ,İbrahim; ŞAHİN,Ayşe; AKŞİT,Hüseyin; , Salvadora Persica, Dracunculus Vulgaris, Rubus F ruticosusve Kapari Bitkilerinin Kimyasal Bileşenleri ve Doğanın Korunması
345 ALAGÖZ,Bekir; YILDIRIM,Yunus; SOMTÜRK,Burcu; TORAMAN,Tuğba; AVCI,M. Salih; YILMAZ,Sakine; DEMİRTAŞ,İbrahim; TELCİ,İsa; , Farklı Orijinli Mentha villosa -nervata ve Matricaria chamom i İla Türlerinde Bulunan Uçucu Yağ ve Suda Çözünen Fenolik Bileşiklerin Tayini
346 ÖZCAN,Emine Özge; GÜRBÜZ,Nevin; ÖZDEMİR,İsmail; ÇETİNKAYA,Bekir; , Tetrahidropirimidin Kalkogen Türevlerinin Sentezi ve Özellikleri
347 YAVUZ,Kemal; VURAL,Sema; KÖYTEPE,Süleyman; KIVILCIM,Nilüfer; SEÇKİN,Turgay; ALICI,Bülent; , Mikrodalga Sentez Yöntemi İle Kontrollü Boyut ve Morfolojide p-Ni(OH)2 Sentezi ve Karakterizasyonu
348 YAVUZ,Kemal; ALICI,Bülent; KILIÇ,Rabia; , Mikrodalga Tekniği ile Sübstitüye Diazo Bileşiklerinin Sentezi
349 ÖZEROĞLU,Özlem; GÖK,Yetkin; ÖZDEMİR,İsmail; ÇETİNKAYA,Engin; , İyonik Sıvıda Karboksilik Asitlerin Trietil Ortoformatile Esterifikasyonu
350 VELİEV,Mamed; SHATİROVA,Mahruza; CAHALABİEVA,Almaz; MAMEDOVA,Aynura; ASKEROV,Ogtay; , Synthesis And Properties Of Functional Compounds Of Acetylene Series
351 DENİZ,Selma; YILMAZ,Ülkü; ŞİRECİ,Nihat; KÜÇÜKBAY,Hasan; , Furil ve Tiyenil Sübstitüentli Bisbenzimidazol Tuzları ve Pd(OAc)2 Katalizörlüğünde Suzuki Tepkimeleri
352 ÖZEROĞLU,Özlem; GÖK,Yetkin; ÖZDEMİR,İsmail; ÇETİNKAYA,Engin; , İyonik Sıvı/NHC Katalizli Aminasyon
353 YUSUFOĞLU,Ayşe; BAŞPINAR KÜÇÜK,Hatice; , Yeni Kiral 1,3 -Diokso Bileşiklerinin Sentezi
354 YUSUFOĞLU,Ayşe; YILDIZ,Tülay; , Kiral Sekonder Alkollerin Enantiyoseçimli Sentezi
355 İBİŞ,Cemil; DENİZ,Nahide Gülşah; , 1,4- Naftakinon Bileşiğinin N,S-Nükleofilleri İle Reaksiyonlarından Yeni Kinon Bileşiklerinin Sentezi
356 AVCI,Filiz; KIRBAŞLAR,F. Gülay; İBİŞ,Cemil; , 2-Nitrohalobutadien Bileşiğinin Merkaptokumarin Ve Bazı Piperidin Türevleri İle Reaksiyonları
357 AYDINLI,Gökşin; İBİŞ,Cemil; , Polihalojenli Nitrobutadienlerin Yeni Tiyoeter Yapılı Heterosiklik Amin Türevleri
358 SAYIL,Çiğdem; İBİŞ,Cemil; , Halo Kinonlardan Yeni Halkaii Ve Zincir Yapisinda Tiyoeterlerin Sentezi
359 DENİZ,Nahide Gülşah; İBİŞ,Cemil; , Nitro Sübstitüe Polihalojenli Butadien Bileşiğinin N-,S-Nükleofilleri İle Reaksiyonları
360 ŞAHİNLER AYLA,Sibel; İBİŞ,Cemil; , Butadienil ve Buteninil Gruplu Tiyoeterlerin Sentezi ve Spektral Karakterizasyonu
361 GÜNEŞ,Zeliha Özsoy; İBİŞ,Cemil; , Yeni S -Sübstitüe Kinon Bileşiklerinin Sentezi ve Spektral Özelliklerinin İncelenmesi
362 BALCI,Gülşah; DAUT ÖZDEMİR,Ayşe; , 2-Diazo -5,5 -dimetil -1,3 -siklohekzandion Bileşiğinin Rh(ll) Katalizörü Varlığında Reaksiyonları
363 ÖZTÜRK,Mehmet; BOĞA,Mehmet; BAHADORİ,Fatemeh; HATİPOĞLU,Seda Damla; HACIBEKİROĞLU,Işıl; YAPAR,Gönül; KOLAK,Ufuk; TOPÇU,Gülaçtı; , Bazı Salvia Türlerinden Elde Edilen Antioksidan Bileşikler
364 AKÇOK,İsmail; ÇAĞIR,Ali; YILMAZER,Özgür; , Yeni Fiavanon -Stiiben ve Çaikon -Stiiben Türevlerinin Sentezi ve Anti-tümör Aktivitelerinin İncelenmesi
365 YÜKSEK,Haydar; KEMER,Gül; OCAK,Zafer; , Bazı 4-(4 -Etilbenzilidenamino) -4,5 -Dihidro -1h -1,2,4 -Triazol-5-On Bileşiklerinin Susuz Ortamda P ka Değerlerinin Tayini
366 YÜKSEK,Haydar; GÜL,Hanifi; MANAP,Sevda; OCAK,Zafer; ŞEN,Hüseyin; , Bazı Yeni Heterosiklik Schiff Bazlarının Sentezi, Yapılarının Aydınlatılması Ve Susuz Ortam Titrasyonları
367 YÜKSEK,Haydar; MEDETALİBEYOĞLU,Hilal; OCAK,Zafer; , Bazı 4 -[2 -(4-Nitrobenzoksi) -3-Metoksibenzilidenarnîrıo] -4,5 -Dihidro - 1h -1,2,4 -Triazol-5-On Türevlerinin P ka Değerlerinin Potansiyometrik Yöntemle Tayini
368 YÜKSEK,Haydar; MEDETALİBEYOĞLU,Hilal; , Bazı 3 -Alkil(Aril) -4-[3 -Metoksi -4-(P -Toluensulfoniloksi) - Benzilidenamino] -4,5 -Dihidro -1h-1,2,4 -Triazol-5-On Bileşiklerinin Sentezi
369 YÜKSEK,Haydar; AKYILDIRIM,Onur; , Bazı Yeni 3 -Alkil(Aril) -4-(3 -Metoksi -4-Fenilasetoksibenzilidenamino) - 4,5 -Dihdiro -1h -1,2,4 -Triazol-5-On Bileşiklerinin Sentezi Ve Yapılarının Aydınlatılması
370 YÜKSEK,Haydar; AKYILDIRIM,Onur; , Bazı Yeni 4,5 -Dihidro -1h -1,2,4 -Triazol -5-0n Türevlerinin Sentezi
371 YÜKSEK,Haydar; ALBAYRAK,Önder; , Bazı 3 -Alkil -4-[2 -(P-Toluensulfoniloksi) -Benzilidenamino] -4,5 - Dihidro -1h -1,2,4 -Triazol -5-On Bileşiklerinin Susuz Ortam Titrasyonları
372 YÜKSEK,Haydar; ALBAYRAK,Önder; MANAP,Sevda; , Bazı Yeni Potansiyel Biyolojik Aktif 4 -[2-(P-Toluensulfoniloksi)- Benzilidenamino) -4,5 -Dihidro -1h -1,2,4 -Triazol -5-Onların Sentezi
373 YÜKSEK,Haydar; MANAP,Sevda; , Bazı Yeni 3 -Alkil(Aril) -4-(3 -Metoksi -4-Hidroksi benzilidenamino -4,5 - Dihidro -1h-1,2,4 -Triazol-5-On Bileşiklerinin Sentezi
374 YÜKSEK,Haydar; MANAP,Sevda; , Bazı Yeni 3 -Alkil(Aril) -4-(3 -Metil -2-Tiyenilmetilenamino) -4,5 -Dihdiro - 1h -1,2,4 -Triazol -5-On Bileşiklerinin Sentezi Ve Yapılarının Aydınlatılması
375 YÜKSEK,Haydar; DEMİRCİ,Sevilay; MANAP,Sevda; , Bazı Yeni Potansiyel Biyolojik Aktif 3 -Alkil(Aril)-4-(2-Asetoksi-5- Bromobenzilidenamîno) -4,5 -Dihdiro -1h -1,2,4 -Triazol -5-On Bileşiklerinin Sentezi Ve Yapılarının Aydınlatılması
376 YÜKSEK,Haydar; DEMİRCİ,Sevilay; , Bazı Yeni 4 -[3 -Etoksi -4-(3,5 -Dinitrobenzoksi) -Benzilidenamino] -4,5 - Dihidro -1h -1,2,4 -Triazol-5-On Türevlerinin Sentezi
377 ŞHİN,Deniz; DEMİRBAŞ,Ahmet; DEMİRBAŞ,Neslihan; ALPAY,Şengül; KARAOĞLU,Şengül; , 1,2,4 -Triazol Halkası İçeren Sulfonamid Türevlerinin Sentezi ve Antimikrobial Özelliklerinin İncelenmesi
378 ŞAHİN,Deniz; DEMİRBAŞ,Ahmet; DEMİRBAŞ,Neslihan; BAYRAK,Hacer; , Morfolin Halkasıİçeren Bazı 1,2,4-triazol-3-on Türevlerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması
379 DEMİRBAŞ,Ahmet; DEMİRBAŞ,Neslihan; BAYRAK,Hacer; , 1,2,4 -Biheterosiklik Triazol Türevlerinin Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi
380 DEMİRBAŞ,Ahmet; DEMİRBAŞ,Neslihan; BAYRAK,Hacer; , Muhtemel Antimikrobial Bileşikler Olarak Antipirin Halkas İçeren 1,2,4- Triazol-3-on Türevlerinin Sentezi
381 YILMAZ İSKENDER,Nagihan; CANSU,Tayyibe Beyza; GÜLEÇ,Canan; YAYLI,Nurettin; , Metoksi ve Nitro Substitüye Azakalkon Bileşiklerinin Katalitik Hidrojenasyon Reaksiyonları
382 YILMAZ İSKENDER,Nagihan; CANSU,Tayyibe Beyza; ÜÇÜNCÜ,Osman; YAYLI,Nurettin; , Türkiye’de Yetişen LathyrusVernus (L.) Bitkisinin Çiçek, Yaprak v e Gövdesinin Uçucu Bileşenle
383 YAYLI,Nuran; ÜÇÜNCÜ,Osman; YAŞAR,Ahmet; YAYLI,Nurettin; DEMİR,Emine; , Mikrodalga Yöntemi ile 1,3'-Diazaflavon Bileşiğinin,N -Alkil Türevlerinin Sentezi ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Tayini
384 CEYLAN.Şule; DEMİRBAŞ,Ahmet; ŞAHİN,Deniz; BAYRAK,Hacer; HAMZA,Sibel; FANDAKLI,Seda; ALPAY,Şengül; KARAOĞLU,Şengül; , Bazı Poliheterosiklik Bileşiklerin Sentezi, Antimikrobial Özelliklerinin İncelenmesi
385 ÖZDEMİR,Turan; YAYLI,Nuran; CANSU,Tayyibe Beyza; VOLGA,Cüneyt; YAYLI,Nurettin; , Türkiye’ de Yetişen Branchythecium salebrosum, Eurhynchium pulchellum, vePlagiomnium undulatum Yosunlarının Uçucu Bileşenleri
386 ÖZEL GÜVEN,Özden; TAHTACI,Hakan; , 1 -Aril-2-(1 HA,2,4 -triazol-1-il)etan Türevlerinin Sentezi
387 ÖZEL GÜVEN,Özden; ERDOĞAN,Taner; , Bazı Yeni 2 -(1 tf-Benzimidazol -1 -il) -1 -feniletanon O-AlkiI Oksittiler ile 2-(1 H-Benzimidazol -1 -il) -1 -(furan -2-il)etanon O-Alkil Oksimlerin Sentezi
388 BULUT,Adnan; DOĞAN,Özdemir; POLAT,Savaş; İNCE,Akın; , P-FAMK atalizörlüğünde Enonlara Asimetrik Dietilçinko Katılması
389 KOCA,Olcay; UYANIK,Cavit; , Steroidal Epoksitlerin Tetrasiyanoetilen (TCNE) Katalizörlüğünde Etanolizleri
390 ARSLAN,Taner; ÖZKURT SİVRİKAYA,Serpil; KANDEMİRLİ,Fatma; YÜKSEK,Haydar; , Bazı 1,2,4 -Triazol Türevleri Üzerinde Deneysel ve Teorik NMR Çalışmaları
391 ODABAŞ,Zafer; ALYUN,Selçuk; BEKAROĞLU,Özer; , Farklı Metal İçeren Sepet Tipi (Cofacial) Ftalosiyanin Bileşiklerinin Sentezi
392 ŞİMŞEK KUŞ,Nermin, Primer Aromatik Aminlerin Oksidasyonu: Difenildiazen Türevlerine Subkritik Ortamda Geçiş
393 İNCE,Tuncay; NURAL,Yahya; DÖĞEN,Aylin; ŞAHİN,Ertan; SERİN,Mehmet M.; GRİGG,Ronald; DÖNDAŞ,H. Ali; , Potansiyel Biyoaktif Polisübstitüe Yeni Aminokarbotiyol Pirolidin Bileşiklerinin Sentezi, Kristal Yapısı ve Antimikrobiyal Özelliklerinin İncelenmesi
394 KÖSE GEDİK,Burçin; YENİOVA,Hasip; , Toluenin Katı Katalizörler Üzerinde Nitrolanmasi
395 SARIKÜRKCÜ,Cengiz; ÖZER,M. Sabih; ESKİCİ,Mustafa; CEYLAN,Olcay; , Alkanatinctoria subsp. tinctoria Bitkisinin Farklı Çözücü Özütlerinin invitro Antioksidan Aktivitelerinin Araştırılması
396 OFLAZ,Meltem; İLHAN,Özer İlhan; DEMİRCAN,Aydın; , 2,5-disubstitue Furan Türevi Bileşiklerin Termal İntramoleküler [4+2] Halkakatılma Reaksiyonu
397 DEMİRKOL,Onur; GİRAY,Sultan; DEMİRCAN,Aydın; , Termal İntramoleküler [4+2] Halkakatılması ve Serbest Radikalik Reaksiyonların Furan Bileşiklerinde Domino Tipi Uygulaması
398 YAKAN,Hasan; KÜTÜK,Halil; , Ariltiyo ftalîmît Türevlerin Sentezi Ve Asit Katalizli Hidroliz Mekanizmasının Araştırılması
399 TÜRKÖZ,Nalan; KÜTÜK,Halil; , Mikrodalga Kullanarak Disülfürlerin Sentezi
400 CAPUTO,Romualdo; DE NİSCO,Mauro; NUCCİ,Ada; PEDATELLA,Silvana; BEKDEMİR,Yunus; ÖZDAMAR,Özgür; , Higly Efficient Proline -Derived Water-Friendly Organocatalysts
401 SOYDAŞ BOZKURT,Yasemin; KÜTÜK,Halil; , Sülfinilftalimitlerin Bazı Nükleofillerle Yer Değiştirme Reaksiyonlarında Sübstitüent Ve Çözücü Etkisinin İncelenmesi
402 KELEBEKLİ,Latif; BALCI,Neslihan; , Polihidroksi Grup İçeren Yeni Bir Karbaşeker Türevinin Stereocontrollü Sentezi
403 KIVRAK,Arif; DEMİR,N. Ceyhun; ZORA,Metin; , 5-Ferrosenil-4-iyotpirazol Türevlerinin Sentezi
404 DOĞAN,Özdemir; BULUT,Adnan; ERÖKSÜZ,Serap; ASLAN,Ayhan; ÖZDEMİR,Şerife; , P-FAM Katalizörlüğünde Azometin İlürlerin Asimetrik 1,3 -Dipolar Halkasal Katılma Tepkimeleri
405 KARAHAN,Emrah; KOZA,Gani; BALCI,Metin; , Yeni Heterosiklik Bileşiklerin Sentezi; 5,6 -Dihidro -4H-furo[2,3 -c]pirol -4-on
406 YALÇINKAYA,Hatice; DEMİR,Ayhan S.; , Prolin, Açil Fosfonat Ve Aldehitlerin 1,3 -Dipolar Siklokatılma Reaksiyonları
407 SEVİM,İlhan; EMRULLAHOĞLU,Mustafa; DEMİR,Ayhan S.; , Açilfosfonatlara Nükleofilik Katılma Sonucu p-AminoAlkollerîn Eldesi
408 ŞİMŞEK,İlke; DEMİR,Ayhan S.; , Benzaldehit Liyaz Katalizörlüğünde Yeni Açiloin Reaksiyonları
409 GÖKDUMAN,Kurtuluş; DEMİR,Ayhan S.; , Biyo Uyumlu Nano Boyutta Hedeflenmiş Anti Kanser İlaç Salım Sistemlerinin Geliştirilmesi
410 ESİRİNGÜ,İlker; GÖLLÜ,Mehmet; REİS,Ömer; DEMİR,Ayhan S.; , Aldehit-Keton Benzoin Katılması
411 ÖZER,Melek Şermin; KILBAŞ,Benan; KILIÇ,Metin; , Doymuş Hidrokarbonların Fonksiyonellendirilmesi: Yüksek Sıcaklık Brominasyonu
412 BEKARLAR,Merve G.; ALTUN,Yasemin; BALCI,Metin; , Yeni BirYöntemle İnositoi Türevi Sentezi
413 SUBAŞI,N. Tuna; DEMİR,Ayhan S.; , Yeni Bisiklik Pirol Türevlerinin Sentezleri
414 AKBAŞOĞLU,Naime; DEMİR,Ayhan S.; GÖLLÜ,Mehmet; , NADH Dönüşümü İçin Fonksiyonel Nanoyüzeylerin Oluşturulması
415 SEVEN ,Özlem; AYHAN,Peruze; BORA,Gamze; DAYANGAÇ,Didem; YURTER,Hayat Erdem; YELEKÇİ,Kemal; DEMİR,Ayhan S.; , Yeni Histon Deasetilaz İnhibitörlerinin Sentezi
416 DEMİR,Ayhan S.; OKUMUŞ,Sema; , Yeni Heterosikiik Poiifonksiyonel Kiral Katalizörlerin Sentezi
417 KAYA,Serdal; KILBAŞ,Benan; BALCI,Metin; , Yeni Halokonduritol Türevlerinin Sentezi
418 SEZER,Serdar; DEMİRCİ,Sema; ÇAYIR,Merve; TANYELİ,Cihangir; , Kiral Dihidro Furan ve Piranların Halka Kapama Metatez Tepkimesi ile Sentezleri
419 DOĞAN,Özdemir; BABİZ,Hakan; TAN,Serkan; İŞÇİ,Muhammet; , Aziridinil Fosfonatlarm Sentezi İçin Yeni BirY öntem Geliştirilmesi
420 ZAİM,Ömer; İNCEOĞLU,Ümmühan; , 2-(3-İyodobütoksi)-3-Metilsikloheks -2-enon un Sentezi ve Serbest Radikal Reaksiyonunun İncelenmesi
421 ÇIKRIKÇI,Sema; YILMAZ,Hasibe; KILIÇ,Turgut; AKÇİÇEK,Ekrem; GÖREN,Ahmet C.; , S. huetii ve S.Spectabilis Bitkilerinin Yağ Asidi Bileşenleri nin Tayini
422 BİLSEL,Mine; YILMAZ,Hasibe; ÇIKRIKÇI,Sema; GÖREN,Ahmet C.; TOPÇU,Gülaçtı; , Nepeta sibthorpii Benth. ssp. tumeniana Bitkisinin Uçucu Yağ Bileşenlerinin Belirlenmesi
423 ÖĞE,Aytek; YOLAÇAN,Çiğdem; AYDOĞAN,Feray; , Ultrason Etkisi Altında Dikatyonik Amonyum Tuzlarının Faz Transfer Katalizörü Olarak Kullanımı
424 BAĞDATLI,Emine; ÖCAL,Nüket; , Bazı Triheterosiklikİmid TürevlerininPaladyum Katalizörlü Domino ve indirgen Heck Reaksiyonları
425 YOLAÇAN,Çiğdem; AYDOĞAN,Feray; ESEN,İlker; , Dikatyonik Faz Transfer Katalizörlerinin Knoevenagel Reaksiyonundaki Etkinliğinin İncelenmesi
426 KULU,İrem; ÖCAL,Nüket; , Aril Sübstitüe Yeni Trisiklik Moleküllerin Sentezleri
427 TURHAN,Kadir; ÖZTÜRKCAN,S. Arda; TURGUT,Zuhal; , Triflat Katalizörlüğünde Ultrasonik Sistemde 1,4-Dihidropiridinlerin Sentezi
428 GÜL,Melek; ÖCAL,Nüket; , Yeni Trisiklik Hidrazon Bileşiklerinin İndirgen Heck ve 1,3 -Dipolar Siklokatılma Reaksiyonları
429 MAVİŞ,Murat Emrah; YOLAÇAN,Çiğdem; AYDOĞAN,Feray; , Yeni N-Heterosiklik Karbenlerin Benzoin Kondenzasyonunda Katalizör Olarak Kullanımı
430 GÜNKARA,Ömer Tahir; ÖCAL,Nüket; , Yeni Trisiklik Amino Asid Metil Ester Sentezleri
431 YAŞA,Öznur; BİLGİN,Belkıs; ERAN,Belkıs; , Kiral Muz Şekilli Bileşiklerde Terminal Zincir Uzunluğunun Mesomorfik Özelliklere Etkisi
432 YAŞA,Öznur; OCAK,Hale; BİLGİN,Belkıs; ERAN,Belkıs; , Kiral Asimetrik Muz Şekilli Bileşiklerin Sıvı Kristal Özelliklerinin İncelenmesi
433 ZERENLER ÇALIŞKAN,Zerrin; ÇAĞLAR,Kıvılcım; DEMİR,Ayhan S.; , Bazı Indol Türevlerinin Biyoteknolojik Yöntemlerle Sentezleri
434 TURGUT,Zuhal; TURHAN,Kadir; ÖZTÜRKCAN,S. Arda; , Hantzsch1,4 -Dihidropiridin Bileşiklerinin Aromatikleştirilmesi
435 AKBAŞ,Esvet; AKYAZI,İnci; , 5-Benzoil-6-Fenil-4-(4-karboksaldehit) -1,2,3,4 -Tetrahidro -2- (tiyo)oksopirimidinve 5-Benzoil -4,6 -Difenil-1,2,3,4 -Tetrahidro -2- Aminopirimidin Bileşiklerinin Sentezi ve Çeşitli Reaksiyonlarının Araştırılması
436 TAN,Meltem; MENGEŞ,Nurettin; ŞENER,Ahmet; , Bazı Furandionların Siklopentadienle Reaksiyonları
437 KILBAŞ,Benan; MENGEŞ,Nurettin; BALCI,Metin; , Mono, Di, Tri ve Tetra Asetilen Bulunduran Kinon Türevlerinin Sentezlenmesi
438 AKA,Nihat; MENGEŞ,Nurettin; ŞENER,Ahmet; , Bazı Furandionların Fenolik Bileşiklerle Reaksiyonları
439 ODABAŞ,Zafer; ALTUN,Selçuk; BEKAROĞLU,Özer; , Tetranitril Bileşikleri ile Ftalosiyanin Sentezleri
440 ODABAŞ,Zafer; ALTUN,Selçuk; BULUT,Mustafa; , KumarindinitrilB Deşikleriyle Ftalosiyanin Sentezleri
441 YILMAZ,Hasibe; ÇIKRIKÇI,Simay; TÜMEN,Gülendam; ÇELİK,Ali; GÖREN,Ahmet C.; , Heliotropium thermophilum Bitkisinin Yağ Asidi Bileşenleri ve Kemotaksonomik Değerlendirme
442 ÖZKAN,Aylin; KÖYTEPE,Süleyman; GÜLTEK,Ahmet; SEÇKİN,Turgay; , Yüksek Isıl v e Mekanik Dayanımlı Çapraz Bağl ıPoliimidlerin Sentezlenmesi, Özelliklerinin Araştırılması
443 ÖZKAN,Aylin; KÖYTEPE,Süleyman; GÜLTEK,Ahmet; SEÇKİN,Turgay; VURAL,Sema; , ZnO -Poliimid Nanokompozitlerin Hazırlanması, Karakterizasyonu v e Uygulama Alanlarının Araştırılması
444 KARADAĞ,Erdener; ÜZÜM,Ömer Barış; , Kimyasal Çapraz Bağlı AAm/SMA/PEG Yarı-lPN’lerinin Şişme Özelliklerinin Araştırılması
445 KARADAĞ,Erdener; ÜZÜM,Ömer Barış; KUNDAKCI,Semiha; , 1,4 -Bütandiol Dimetakrilat İle Çapraz Bağl lAAm/AMPS/PEG Kopolimerlerinde Şişme Karakterizasyonu
446 ÇELİK,Meltem; ÖNAL,Müşerref; , Poli (Metil Akrilat) /Na -Montmorillonit Nanokompozitlerin Hazırlanması Ve Karakterizasyonu
447 EKBEROV,Elçin; MAHARRAMOV,Abel; EKBEROV,Oktay; , Allilpropiyonat - Maleik Anhidrit - Stiren Terpolimerinden Sentezlenen Sorbentle Uranii (II) - İyonun Sulu Çözeltiden Sorpsiyonu
448 AZİZOV,Abdulsaid; ALOSMANOV,Rasim; BUNİYAT,Irada; ZADEH,Irade; MAHARRAMOV,Abel; , Phosphorus - containing Functional-active Polymers On The Base Of Polybutadiene And Savvdust
449 SOYKAN,Cengiz; ŞAHAN,Ahmet; ŞAHİN,Murat; , 2-(4-Kloro -1-Naftiloksi)-2-Oksoetii Metakrilat’ın 2 - (Dimetilamino) Etil Metakrilat İle Kopolimerlerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu
450 SOYKAN,Cengiz, Poli(P -Sübstitüe Fenasil Me Takrilatların)Hazırlanması Ve Termal Bozunmasının İncelenmesi
451 ARI,Hatice; ÖZPOZAN,Talat; BÜYÜKMUMCU,Zeki; SOYKAN,Cengiz; , 2- Metil -N-[2-(fenîltiyo)fenîl]a krilamit Monomerinin Titreşim Spektrumlarının Kuramsal Hesabı
452 ŞİRİN,Kamil; DOĞAN,Fatih; YÜREKLİ,Mehmet; ŞENOL,Feridun; , Polipropilen - Alçak yoğunluklu Polietilen Karışımlarının viskozitelerinin incelenmesi
453 ŞİRİN,Kamil; DOĞAN,Fatih; YÜREKLİ,Mehmet; ŞENOL,Feridun; , PP/AY PE/CaCO3 kompozitlerin katı hal bozunma kinetiği üzerine dolgu maddesi CaCO3 etkisi
454 BOZTUĞ,Ali; YENİDÜNYA,Ali Fazıl; YILMAZ,Ersen; ZENGİN,Hacı Bayram; KESKİN,Selda; , Maleikanhidrit-stiren -hidroksi etilmetakrilatterpolimerinin enzimatik sentezi ve karşılaştırmalı karakterizasyonu
455 DEMİR,Hakan; BOLAYIR,Giray; ÖZTUĞ,Ali; SOYGUN,Koray; KARASU,Seren; YILMAZ,Ersen; , Akrilik Rezin İle Yumuşak Astar Maddesi Arasındaki Bağlantı Dayanımı Üzerine Farklı Yüksek Alkil Metakrilat Monomerlerinin Etkileri
456 İMREN,Dilek; AYDOĞDU,Burcu; , Biyoumlu Doğal Polimerler İle Yapılan Poli Elektrolit Komplekslerin Karşılaştırılması
457 İMREN,Dilek; BOZTUĞ,Ali; KARASU,Seren; YILMAZ,Ersen; AYDOĞDU,Burcu; , Polivinilklorür (PVC) /Polistiren (PS) Karışımının Maleikanhidrit-Stiren -Vinilasetat Terpolimeri İle Uyumlaştırılması
458 ZENGİN,Hacı Bayram; BOZTUĞ,Ali; YILMAZ,Ersen; , Maleikanhidrit-Stiren -1-Oktadesen Terpolimerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
459 ŞİMŞEK,Selçuk; ULUSOY,Ulvi; , Poliakrilamid -Lignin ve Polihidroksamik Asit Yapılarına UO Adsorpsiyonu
460 ŞİMŞEK,Selçuk; ULUSOY,Ulvi; , Zeolit -Poliakriloamidoksim Kompozitine UO 2* Adsorpsiyonu
461 ZENGİN,Hacı Bayram; KOÇYİĞİT,Ümit M.; , Bazı maleik anhidrit kopolimerinin alkollerle ve bazlarla etkileştirip ester ve karboksilat tuzlarının türevlerinin sentezi ve karakterizasyonu
462 IŞIKVER,Yasemin; SARAYDIN,Dursun; , P(NIPAM -AAm)/XAc Hidrojellerinin Şişme Davranışına Çevre Koşullarının Etkisi
463 DOĞAN,Fatih; BİLİCİ,Ali; KAYA,İsmet; , Schiff Bazı Substitute Polifenol: Sentezi, Karakterizasyonu ve Katı Hal Bozunma Kinetiği
464 DOĞAN,Fatih; BİLİCİ,Ali; KAYA,İsmet; , Poli -2-{[(6 -Aminopiridin -2-yl)imino]Metil} -fenolpolimerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Katı Hal Bozunma Kinetiği
465 KAYA,İsmet; YILDIRIM,Mehmet; AYDIN,Aysel; ŞENOL,Dilek; , Ana Zincirinde Flouren Molekülü İçeren Yeni Tür Schiff Bazı Sübstitüentli Oligofenollerin Sentezi Ve Bazı Özelliklerinin İncelenmesi
466 KAYA,İsmet; YILDIRIM,Mehmet; , Ana Zincirinde Cr(lll) İyonu İçeren Çözünür Yarı-İletken Şelat Polimerler: Sentez, Karakterizasyon, Optik, Elektrokimyasal ve Elektriksel Özellikler
467 KAYA,İsmet; YILDIRIM,Mehmet; KAMACI,Musa; , O-Dianisidin’den Türetilen Yeni Polîfenollerîn Sentez ve Karakterizasyonu: Çözünürlük, Termal Kararlılık, Elektriksel İletkenlik, Optik ve Elektrokimyasal Özellikler Üzerine Sübstitüentin Etkisi
468 OZAY,Hava; ILGIN,Pınar; ŞAHİNER,Nurettin; , Hiyaluronik Asit Partikülleri ile ilaç salım sistemleri
469 OZAY,Hava; ŞAHİNER,Nurettin; , Hidrojelağ Yapıları İçerisinde Metal Nano Partiküllerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu
470 OZAY,Hava; BARAN,Yakup; ŞAHİNER,Nurettin; , Magnetik Partikül İçeren Hidrojellerin Çevre Uygulamaları
471 EKİCİ,Sema; GÜNTEKİN,Gamze; SARAYDIN,Dursun; , Kitosan -poliakrilamid Ağ Yapılı Hidrojellerine Tekstil Boyar Madde Adsorpsiyonunun İncelenmesi
472 EKİCİ,Sema; SARAYDIN,Dursun; , Kitosan -poli(N -vinilpirrolidon) -poli(metakrilamid) İç İçe Geçmiş Ağ Yapılı Hidrojellerin, Sentezi, Karakterizasyonu ve Antibiyotik Denetim Salım Çalışmalarında Kullanımının İncelenmesi
473 YALINCA,Zulal; YILMAZ,Elvan; YILMAZ,Osman; , Kitosan - Kakonat Tripolifosfat Boncukların Hazırlanması Ve Karakterizasyonu
474 GAZİ,Mustafa; YILMAZ,Elvan; YILMAZ,Osman; YALINCA,Zulal; , Civaya Seçimli Asetamid Modifiye Çapraz Bağlı Kitosan Adsorbentin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
475 KURT,Adnan; YILMAZ,Esin; , Civaya Seçimli Asetamid Modifiye Çapraz Bağlı Kitosan Adsorbentin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
476 KURT,Adnan; YILMAZ,Esin; , Poli(PCMA -Co -MMA) Kopolimer Sisteminin Termal Degradasyon Kinetiği
477 TORGUT,Gülben; ÇAKMAK,İdris; DEMİRELLİ,Kadir; , Barbiturik Asit Halkası İçeren Metakrilat Polimerlerin Dielektrik Özellikleri
478 TORGUT,Gülben; ÇAKMAK,İdris; DEMİRELLİ,Kadir; , Barbiturik Asit Halkası İçeren Metakrilat Polimerlerin Sentezi Ve Adsorpsiyon Çalışmaları
479 ERTEN,H., Oxazolidin Fonksiyonel Grubu Taşıyan P -Metilstiren Monomerinin Sentezi
480 ERTEN,H., Sübstitüe Oxazolidin Fonksiyonel Grubu Taşıyan Metilstiren Hopolimerlerinin Sentezi Ve Kuvarternerizasyonu
481 COŞKUN,M. Fatih; DEMİRELLİ,Kadir; , 3-
482 TEMÜZ,Mehmet Mürşit; ÇANKAYA,Nevin; , Amid İçerikli Homopolimerlerinin Metal Tutması
483 TEMÜZ,Mehmet Mürşit; ÇANKAYA,Nevin; DEMİRELLİ,Kadir; , Fenoksikarbonil Metil Makrilat'ın Homove Metil Makrilat İle Kopolimer İnim Dielektriksel Davranışları
484 SEVEN,Pınar; COŞKUN,Mehmet; EMİROĞLU,Serzen; , Atom Transfer Radikal Polimerizasyonu Yoluyla PVC Üzerine PMMA’ın İki Kollu Olarak Aşılanması ve Aşı Kopolimerinin Dielektrik Özelliklerinin İncelenmesi
485 SEVEN,Pınar; COŞKUN,Mehmet; EMİROĞLU,Serzen; , Poli (stiren -ko-klormetilstiren) Kopolimerinin Bazı Aminlerle Modifikasyonu ve Dielektrik Özelliklerinin İncelenmesi
486 ŞAHİN,Alpay; BALBAŞI,Muzaffer; AR,İrfan; , Yakıt Pilinde Kullanılmak Üzere Nanokompozit Membran Sentezi
487 GINALI,Duygu; SOYDOĞAN,Hande; ALTINTAŞ,Begüm; BAYRAMOĞLU,Gülay; ARICA,M. Yakup; , Sabit imino diasetikasit grupları içeren reaktif membranların hazırlanması ve immobilize metal iyon afinite kromatografisi alanında uygulanması
488 YOLCU,Fatih; BAYRAMOĞLU,Gülay; ARICA,M. Yakup; , Modifiye edilen kitosanın ile pH’a duyarlı biyouyumlu ağ yapılı hidrojellerin hazırlanması: model ilaç salımında kullanılması
489 BAYRAMOĞLU,Gülay; ARICA,M. Yakup; , Sülfonik asit grupları içeren tarak tipi polimer kaplı p(HEIVIA/EGDMA) mikrokürelerin hazırlanması ve karakterizasyonu: ? -globulin saflaştırmasında kullanılması
490 GINALI,Duygu; SOYDOĞAN,Hande; BAYRAMOĞLU,Gülay; ARICA,M. Yakup; , Çapraz bağlı kitosan yüzeyinde nano akrilik asit iplikçiklerinin oluşturulması: model protein adsorpsiyonu çalışmasında kullanılması
491 SOYDOĞAN,Hande; BAYRAMOĞLU,Gülay; ARICA,M. Yakup; ÜLKÜ,A. Ülkü; TUNALI,Yağmur; , Manyetik kürelere katalaz immobilizasyonu
492 OLUKMAN,Merve; ŞANLI,Oya; KONDOLOT SOLAK,Ebru; , 5-Flourouracil'in Sodyum Aljinat Mikrokürelerden Kontrollü Salımı
493 GÜMÜŞ,Ömer Yunus; EROL,Özlem; SARI,Bekir; ÜNAL,Halil İbrahim; , Politiyofen/Boraks Kompozitin Sentezi ve K arakterizasyonu
494 YÖNTEN,Vahap; KUBİLAY,Şenol; , DDVP (2,2 Diklorovinilfosfat) İnsektisitinin Orijinal ve Yüzeyi Modifiye Edilmiş Bentonit Üzerindeki Adsorpsiyonlarının İncelenmesi.
495 KAHYA,Suat; ŞANLI,Oya; ÇAMURLU,H. Erdem; , Dimetil Formamit /Su Karışımlarının Sodyum Aljinat /Klinoptiloit Membranlar Kullanılarak Pervaporasyon Yöntemi İle Ayrılması
496 TALU,Muzaffer; UZLUK,Elif; , BiyoaktifSuda -ÇözünebilenPoli(N -Vinilîmîdazol CO -Maleik anhidrit)/Poli (etilen imin) Polimerlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Bakterisidal Etki Mekanizmalarının Aydınlatılması
497 AKSOY,Kasım; ALKAN,Cemil; SARI,Ahmet; , Isıl Enerji Depolama Amaçlı Yapıca Kararlı Polimerik Faz Değişim Maddesi olarak Sodyumla Nötürlenmiş Sülfonlanmış Polistiren İyonomerleri -PEG karışımı
498 AKSOY,Kasım; ALKAN,Cemil; SARI,Ahmet; KARAİPEKLİ,Ali; UZUN,Orhan; , Isıl Enerji Depolama Amaçlı Yeni Tip Yapıca Kararlı Faz Değişim Maddeleri Olarak PEG/PMMA Karışımları
499 GENGEÇ,Nevin Atalay; CENGİZ,Uğur; ERBİL,H. Yıldırım; , Perfloroalkil Akrilat (Zonyl TA -N) Ve Metil Metakrilat (MMA) Monomerlerinin Süperkritik CO2 Ortamında Kopolimerizasyonu Ve Kopolimer Molekül Ağırlığı Üzerine CO2 Miktarının Etkisi
500 AKŞİT,Medine; BASAN,Satılmış; ÇOLAK,Naki; , Proton İleten Membran Hazırlanması Ve Özelliklerinin İncelenmesi
501 YILDIRIM,Ayber; SEÇKİN,Turgay; , Surfaktan Dendrimer İle Krizotil Modifikasyonu Ve Termal Özelliklerinin İncelenmesi
502 YILDIRIM,Ayber; SEÇKİN,Turgay; , Melamin Dendrimer İle Montmorillonit Modifikasyonu Ve Yapısal Tanımlamaları
503 AYAZ,Handan; GÜLTEK,Ahmet; KÖYTEPE,Süleyman; SEÇKİN,Turgay; , Bor Temelli Polimerlerin Sentezi Ve Karakterizasyonu
504 AYAZ,Handan; GÜLTEK,Ahmet; KÖYTEPE,Süleyman; SEÇKİN,Turgay; KIVILCIM,Nilüfer; , Poss Merkezli Blok Kopolimerlerinin Sentezi Ve Özelliklerinin Araştırılması
505 BAHÇE,Erkan; ADIGÜZEL,İbrahim; KÖYTEPE,Süleyman; SEÇKİN,Turgay; KIVILCIM,Nilüfer; , Kevlar-Kil Hibrit Materyallerinin Termal Ve Dielektrik Özelliklerinin İncelenmesi Ve Bilgisayar Modellemesi
506 ÖZDEMİR,İsmail; KÖYTEPE,Süleyman; SEÇKİN,Turgay; KIVILCIM,Nilüfer; , Poliimid Destekli Hidrosilasyon Katalizörleri Kullanılarak Poss Sentezi
507 YANATMA,Semra; KÖYTEPE,Süleyman; SEÇKİN,Turgay; KIVILCIM,Nilüfer; , ?-(NiOH)2 Nanao Partüküllerinin Farklı Baz Ortamlarında Hazırlanması ,Şekil Ve Boyut Kontrolünün Sağlanması
508 KURŞUN,Sezen; ZABCI EKİNCİ,Bige; PAŞAHAN,Aziz; EKİNCİ,Ergun; , Poli(2 -aminofenol) Elektrodun Ürik Asit Seçiciliğinin İncelenmesi
509 ALICI,Bülent; KÖYTEPE,Süleyman; SEÇKİN,Turgay; , Supramoleküler Terpiridin Türevli Poliimidlerin Türevi
510 VURAL,Sema; KÖYTEPE,Süleyman; SEÇKİN,Turgay; , V2O5 Katkılı Poliİmit Kompozitlerin Hazırlanması ,Karakterizasyonu Ve Uygulama Alanlarının Araştırılması
511 VURAL,Sema; BAYRAK,Aysel; SEÇKİN,Turgay; , Polipirol-Fe304 Nanokompozitlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Magnetik Özelliklerinin Belirlenmesi
512 VURAL,Sema; KÖYTEPE,Süleyman; SEÇKİN,Turgay; , ?-Ni(OH) 2-Poliimid Nano Kompozitlerinin Hazırlanması Ve Elektriksel Özelliklerinin Belirlenmesi
513 GÖKCEN,Yusuf; KÖYTEPE,Süleyman; SEÇKİN,Turgay; KIVILCIM,Nilüfer; , Kongored Temelli Yeni Poliimid Memranların Hazırlanması ve Biyolojik Yakıt Pillerinde Uygulanabilirliği
514 ŞİŞMANOĞLU,Tuba; ZEYLAN,Burcu; , Kitin üzerinde Kongo Red’in Adsorpsiyonun ve Kinetiğinin İncelenmesi
515 TOPUZ,Fuat; OKAY,Oğuz; , Yüksek Dayanıklı ve Süper Hızlı Cevap Veren IVlakrogözenekli Jel Küreleri
516 GÜVEN,Onur; AKKAYA,M. Güven; ÇELİK,M. Sabri; YILDIRIM,Hüseyin; , Kalsiyum Bentonit Katkılı Stiren -Bütil Akrilat Kopolimer Esaslı Nanokompozitlerin Üretimi v e Karakterizasyonu
517 ÖZEN,Bengisu; ÇELİK,Mesut; ÖZÇELİK,Serdar; DEMİR,Mustafa M.; , Polarize Işıma Yapan PVA/Boya Liflerinin Elektrodokuma ile Eldesi ve Optik Özelliklerinin Tanımlanması
518 BAYKARA,Hacı; ÇAKMAK,İsmail; , Bazı Yeni Kiral Grup İhtiva Eden Vinil Bileşiklerinin Sentezive Polimerizasyonu
519 ÖZTÜRK,Temel; GÖKTAŞ,Melahat; HAZER,Baki; , Yeni Bir Reversible Addition Fragmentation Chain Transfer (RAFT) Başlatıcı Kullanılarak Aynı Anda Gerçekleştirilen RAFT ve Halka Açılması Polimerizasyonu (ROP) ile Üç Kollu Blok Kopolimerin Sentezi ve Karakterizasyonu
520 ÖZTÜRK,Temel; GÖKTAŞ,Melahat; HAZER,Baki; , Yeni Bir Reversibie Addition Fragmentation Chain Transfer (RAFT) Başlatıcı Kullanılarak Aynı Anda Gerçekleştirilen RAFT ve Halka Açılması Polimerizasyonu (ROP) ile Üç Kollu Blok Kopolimerin Sentezi ve Karakterizasyonu
521 ALLI,Abdulkadir; HAZER,Baki; , RAFT Polimerizasyonu Yolu ile Tarak Tipi Sıcaklığa Duyarlı Polip ropilen -g-Poli (A/isopropilakril amit) AmfifilikPolimerlerin Sentezi
522 HAZER,Baki, Altın Nano Parçacıkları İçeren Yeni Amfifilik Polimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
523 KILIÇAY,Ebru; ÇOBAN,Burak; HAZER,Baki; , Doymamış Mikrobiyal Poliesterler Üzerinde Bazı Yeni Türetmeler
524 KELEŞ,Elf; HAZER,Baki; , Hidroksillenmiş Polimerik Soya Yağı İçeren Amfifilik Elastomerik Polimer Filmlerin Sentezi
525 BALCI,Nmurat; ATAMAN,Soner; ŞANAL,Timur; HAZER,Baki; , Tarak Tipi Polipropilen -g-Polietilen Glikol Amfifilik Graft Kopolimerlerin Sentezi Ve Karakterizasyonu
526 ALLI,Abdulkadir; ALLI,Sema; HAZER,Baki; , Yeni Bir Atom Transfer Radikal Polimerizasyonu Makromonomer Başlatıcı İle Hiper Dallanmış Polimerlerin Sentezi
527 METİN ÜLKÜ,Ayşegül; BAYRAMOĞLU,Gülay; , Akrilat Temelli Metal Şelat Afinite Destek Materyalinin Protein Adsorpsiyonunda Kullanılması
528 METİN ÜLKÜ,Ayşegül; BAYRAMOĞLU,Gülay; , Congo Red Takılı Eşboyutlu Afinite Kürelerin Hazırlanması, Karakterizasyonu ve IgG Adsorpsiyon Performasının Araştırılması
529 ÇİFTÇİ,Hakan; TESTERECİ,Hasan Nur; AKIN ÖKTEM,Gülsu; ÖKTEM,Zeki; , 2-Aminotiazolün Elektrokimyasal Polimerleşmesi v e Polimer Karakterizasyonu
530 TİMOÇİN,Zülfikar; YİĞİTOĞLU,Mustafa; , Akrilamit Aşılanmış Poli(Etilen Tereftalat) Liflere Peroksidaz Enziminin İmmobilizasyonu ve Aktivitesinin Belirlenmesi
531 TİMOÇİN,Zülfikar; YİĞİTOĞLU,Mustafa; , Kongo Kırmızısının Modifiye Edilmiş Poli(Etilen Tereftalat) Lifler ile Sulu Çözeltilerden Giderilme Şartlarının Araştırılması
532 ÖZYILMAZ,Ali Tuncay; AKDAĞ,Abdurrahman; , Polianilin ve Poli(N -metilanilin)’in Sentezi ve Korozyon Performansları
533 ÖZYILMAZ,Ali Tuncay; YİĞİTOĞLU,Onur; , Paslanmaz Çelik Yüzeyinde Polîpirol’ün Sentezi ve Korozyon Davranışı
534 ÖZYILMAZ,Ali Tuncay; YİĞİTOĞLU,Onur; , Polipirol,poli(N -metil pirol) ve Kopolimerlerinin Sentezi ve Korozyon Performansları
535 ÇOLAK,Nurettin; ALTUNTAŞ,Hazal; ÖZDEMİR DİNÇ,Cemile; , Doğal Kolofon (Gum Rosin) Reçine ve Ester Reçine içeren Kozmetik Ürünlerin Yapılarının FTIR ve Isıl Analizle Aydınlatılması
536 ÇOLAK,Nurettin; MANSUROĞLU,Ahmet; ÖZDEMİR DİNÇ,Cemile; , Poliüretan/Polianilin Alaşımlarının (Blend) Hazırlanması ve Yapılarının Aydınlatılması
537 KURT,Adnan; KAYA,Esin; , 4-Metoksi Benzil Metakrilat ve izo -BornilMetakrilatın Kopolimerizasyonu: Sentez, Karakterizasyon ve Termal Degradasyon Kinetiği
538 KURT,Adnan; KAYA,Esin; , ABA Tip bir Tribiok Kopoiimerin Termal Bozunma Kinetiği Üzerine BirÇalışma
539 ÇABUK,Mehmet; YAVUZ,Mustafa; HLAVAC,Jan; TİLKİ,Tahir; , Kitosan’ın Benzaldehit ile Modifikasyonu ve Modifiye Kitosan/Bentonit Nanokompozit Sentezi
540 KIVRAK,Hilal; KULİYEV,SADİG; UNER,Deniz; , Polyol Metodu İle Hazırlanan Pt/C Katalizör Parçacık Boyutunun Etanol Elektro -Oksitlenme Tepkimesine Etkilerinin Belirlenmesi.
541 GEÇGEL,Ünal; İŞCAN,Mehmet; , Anyonik Surfaktant İle İyonik Olmayan Polimer Arasındaki Etkileşimlerin Termodinamik Olarak İncelenmesi
542 SARIDOĞAN,Burcu; BERBER,Hale; KAYA,M. Arif; YIKDIRIM,Hüseyin; , Köpük Kesici Olarak Kullanılan PPG -b-PDMS -b-PPG Blok Kopolimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
543 YAZICI,Özlem; ŞAKAR,Dolunay; CANKURTARAN,Özlem; KARAMAN,Ferdane; , Poli (Hekzil Metakrilat)’ın Çeşitli Çözücülerle Termodinamik Etkileşim Parametrelerinin Ters Gaz Kromotografi Yöntemi İle Belirlenmesi
544 CANKURTARAN,Özlem, Ters Gaz Kromatografi Metodu Ve Uygulamaları
545 ÇAKAR,Fatih; CANKURTARAN,Özlem; KARAMAN,Ferdane; , Ultem ™/Ardel™ Karışımının Termal Geçiş Sıcaklıklarının Ters Gaz Kromatografi Metoduyla Belirlenmesi
546 BALÇIK,Yasemin; BERBER,Hale; YILDIRIM,Hüseyin; , Çaprazbağlı ve Yüksek Gözenekli Poli HİPE Malzemelerinin Sentezi ve Ağır Metallerin Uzaklaştırılmasında Kullanımı
547 GÜVEN,Ramazan; GÜR,Aycan; ÇAĞLAYAN,Fırat; , Sütleğen Bitkisi (Euphorbia Macroclada SP) Öz Suyunun Vulkanizasyonu İle Kauçuk Benzeri Polimer Madde Eldesi
548 EMRULLAHOĞLU,Mustafa; DEMİR,Ayhan S.; , Açilfosfonatlara Nükleofilik Katılma Tepkimeleri
549 DEMİRTAŞ,İbrahim, Doğal Bileşiklerin Analizinde 2D NMR Teknikleri
550 ÖZTÜRKCAN,S. Arda; TURHAN,Kadir; TURGUT,Zuhal; , Triflat Katalizli Üç Bileşenli Direkt Tip Mannich Reaksiyonu ile ?-Amino Ketonların Ultrasonik Sistemde Sentezi
551 ÖZDEŞ,Duygu; GÜNDOĞDU,Ali; DURAN,Celal; ŞENTÜRK,Hasan Basri; , Malahit Yeşilinin Badem Kabukları Üzerine Adsorpsiyon Karakteristiklerinin İncelenmesi
552 ŞAKALAR,Neslihan; BİLİR,M. Hilal; ACEMİOĞLU,Bilal; ERTAŞ,Murat; ALMA,M. Hakkı; , Yerfıstığı Kabuğundan Üretilen Aktif Karbon Üzerine Safranin Boyasının Adsorpsiyonu
553 ALKAN,Salih; GÜR,Aycan; ERTAN,Mehtap; SAVRAN,Ali; GENEL,Yaşar; GÜR,Tuğba; , Cevizden Çeşitli Yollarla Elde Edilen Doğal Ve Modifiye Aktif Karbonlar Üzerine Katalaz Enzim Adsorpsiyon Kinetiğinin İncelenmesi
554 BİLİR,Caner; ERSOY,Ersay; ÖZLÜ,Handan; TÜRKOĞLU,Orhan; , Nb205 DopeEdilmiş 5-Bi203 Katı Elek trolitinin Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu
555 ŞAHİN,Halil; GÖKTEPE,Hüseyin; KILIÇ,Fatma; PATAT,Şaban; AKKUŞ,Nilay; , ZnO Kaplı LiMn204 Katot Aktif Maddesinin Sentezi ve Elektrokimyasal Performansının İncelenmesi
556 TABRİZİ,Amir F. P.; SAN,N. Oya; DÖNMEZ,Gönül; NAZIR,Hasan; , Pseudomonas aeruginosa Bakterisinin Fe Korozyonuna Etkisinin EQCM İle İncelenmesi
557 SALMANOV,Mamed; VELİYEV,Mamed; ALİYEVA,Saida; BABASHLİ,Aynur; BEKTASHİ,Nazim; , Degradation of Phenol and its Derivatives by Microorganisms of CaspianSea
558 YILDIRIM, Kudret; YILMAZER KESKİN,Semra; UYANIK,Cavit; , Aspergillusterreus Küfü İle Bazı Monoterpenlerin Biyotransformasyonları
559 AYHAN,Peruze; DEMİR,Ayhan S.; , A.Flavus Hücreleriyle Gerçekleştirilen Çoklu Reaksiyonlarla Optikçe Aktif a-Hidroksi Ketonların v e Diollerin Sentezlenmesi: Ortam Tasarımıyla Reaksiyon Seçiciliğinin Sağlanması
560 BALAYDIN,Halis Türker ; AKBABA,Yusuf; MENZEK,Abdullah; ŞAHİN,Ertan; GÖKSU,Süleyman; , Kırmızı Alg Symphyocladia latiuscula’dan İzole Edilen Biyolojik Aktif İki Bromfenolün İlk Sentezi
561 AKKUŞ,Gülderen Uysal; EMRULLAHOĞLU,Mustafa; DEMİR,Ayhan S.; , Biyolojik Öneme Sahip Aminopirollerin Mikro Dalga Etkisi Altında Sentezi
562 BALAYDIN,Halis Türker ; AKBABA,Yusuf; MENZEK,Abdullah; ŞAHİN,Ertan; GÖKSU,Süleyman; , Doğal Olarak Oluşan Biyolojik Aktif 3,4 -Dîbrom -5-(2 -bro m-3,4 - dih idro ksi-6-(meto ksimetil)benz il)benzen -1,2 -diol’ün İlk Sentezi: Arilmetileterlerin Sıra dışı Regioseçici o -Demetilasyonu
563 GÜR,Aycan; KANDİLCİK,Meltem; , Tinkal Mineralinin Amonyum Klorür Çözeltilerindeki Çözünürleştirme Kinetiği
564 KOYUNDERELİ ÇILGI,Gülbanu; DONAT,Ramazan; ÇETİŞLİ,Halil; , Uranil Asetat Tuzunun Termal Bozunma Kinetiğinin İncelenmesi
565 SEVİL,M. İsmail; ALAKENT,Burak; DİNÇER,Salih; , Dolgu Maddesi Ve Yağ Kesirlerinin Kauçuk Formülasyonu Üzerindeki Etkileri
566 ŞENTÜRK,Murat; SARAÇOĞLU,Nurullah; KÜFREVİOĞLU,Ömer İrfan; , Bazı Salisilik Asit Türevlerinin Sülfamatlarının Sentezi Ve İnsan Eritrosit Karbonik Anhidraz I ve II İzoenzimleri Üzerine İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi
567 ŞENER,Nur; BİNGÖL,Özlem; ÖZAKPINAR,Özlem; OKUYAN,Betül; İZZETTİN,Fikret Vehbi; URAS,Fikriye; , Çörek Otu (Nigella sativa) Yağı’nın Sıçanlarda Oluşturulan Antitüberküloz İlaç Kombinasyonu Kaynaklı Hepatotoksisite Üzerine Koruyucu Etkilerinin Araştırılması
568 AKSOY,Mine; ADIGÜZEL,Ahmet; DEMİR,Yaşar; GÜLLÜCE,Medine; DEMİR,Nazan; , Termofîlik BrevıbacıllusBrevıs Bakterisinden Pektin Liyaz Enziminin Üretilmesi, Saflaştırılıp Karakterize Edilmesi Ve Endüstriyel Kullanımının İncelenmesi
569 GÜRSES,Ahmet; ÖZKAN,Esra; AÇIKYILDIZ,Metin; KARACA,Semra; , Metilen Mavisinin Brachymenium sp. Tarafından Sorpsiyon Kinetiğinin İncelenmesi
570 KÜTAHYALI,Ceren; ÇETİNKAYA,Berkan; BELLONİ,Fabio; RONDİNELLA,Vincenzo V.; , Nükleer Atık İdaresinde Karbon Nanotüplerin Kullanımı: Stronsiyum Adsorpsiyonunun İncelenmesi
571 SÖKMEN,Münevver; BACAKSIZ,Emin; BURUK,C. Kurtuluş; TATLIDİL,İlknur; SİVLİM,Tuğba; AKKAN,Şenay; , Titanyum Dioksit İnce Film Kaplı Kendi Kendini Temizleyen Malzemeler
572 ÖZYILMAZ,Ali Tuncay; AKDAĞ,Abdurrahman; , Polianilin,Poli(N -metilanilin) ve Poli(anilin -CO -N-metilanilin) Kaplı Paslanmaz Çelik Elektrotların Korozyon Performansları
573 CENGİZ,Uğur; GENGEÇ,Nevin Atalay; ERBİL,H. Yıldırım; , Perfluoroalkil metakrilat ve metil metakrilat monomerlerinin scC02 ortamında kopolimerizasyonu ve kopolimer molekül ağırlığı üzerine CO2 miktarının etkisi
574 İÇLİ,Merve; ÖNAL,Ahmet M.; ALGI,Fatih; CİHANER,Atilla; , Üç Ana Rengin Tamamlanması: Plastik Ekranlar İçin Son Adım
575 TAŞPINAR,Özgür; ÇALIŞAN,Ertan; , Minerallerin Boraks Varlığında Filtrasyon Davranışları
576 ADIGÜZEL,Ragıp; TAŞÇIOĞLU,Şenay; ŞEKERCİ,Mehmet; , Bis(2 -Amino -1,3,4 -Tiyadiazolil)Metan Ligandının Cu(ll) Kompleksin in Oluşmasına Yüzey Aktif Madde Misellerinin Etkisinin İncelenmesi
577 YÖNTEN,Vahap; AKTAŞ,Nahit; , Cevap Yüzey Yöntemi Kullanarak Candida Intermedia Y-1981 Kültürünün Mikrobial Çoğalmasının Optimize Edilmesi.
578 KELEBEKLİ,Latif; GÖKSU,Süleyman; BALCI,Neslihan; ÖZTAŞKIN,Necla; ANIL,Barış; ŞAHİN,Ertan; , 2,3,4a,6,8a -Pentahidroksi-dekahidronaftalin ve 2,3a,5,6,7a - Pentahidroksi-oktahidro -1H -inden’in Sentezi
579 KIVRAK,Arif; CHEN,Yu; LAROCK,Richard C.; , 2,3,5 -Trisubstitüe İndol Türevlerinin Sentezi
580 KOZA,Gani; BALCI,Metin; , Yeni Bir Yöntemle İndol ve Dihidrofııro [3,2d]pirimidinon Türevlerinin Sentezi
581 ENGİN,Mehmet Soner; ELMASTAŞ,Mahfuz; , Taflan (Laurocerasus officinalis Roem.) Bitkisinin Meyve ve Yapraklarının Mevsim Değişikliğine Göre Antioksidan Kapasitesinin Araştırılması
582 KOZGUŞ,Özge; ZEYBEK,Ayça; İŞİNER,Betül; AKYILMAZ,Erol; , L-Laktîk Asit Tayinine Yönelik Ispanak (Spinacia Oleracea) Doku Homojenatı Temelli Biyosensör Geliştirilmesi
583 TİMUR,Suna; ODACI,Dilek; , Mikrosistem Teknolojisinin, Biyokatalitik Aktivitenin Belirlenmesi ve Biyoanalizlerde Kullanılabilirliklerine Yönelik Uygulamaları
584 HAZER,Baki; HAZER,Derya Burcu; , Bakteriyel Polyester Esaslı Altın Nano Kompozitler ve Biyobozunur Elastomer Filmlerin İnvivo Biyouyumluiuk Testleri
585 BAYRAMOĞLU,Gülay; YILMAZ,Meltem; ARICA,M. Yakup; , Kontrollü biyolojik aktif madde salımında kullanılmak üzere yeni biyouyumlu taşıyıcı implant sistemi tasarımı ve karakterizasyonu
586 BAYRAMOĞLU,Gülay; YILMAZ,Meltem; ARICA,M. Yakup; , Kontrollü Biyolojik Aktif Madde Şalımında KullanılmakÜzere Sentezlenen YeniBiyo materyalin Biyouyumluğunun Araştırılması
587 ŞAHİN,Kader; GEÇEN,Nazmiye; YANMAZ,Ersin; ÇOPUR,Fatih; SARIPINAR,Emin; , Elektron Konformasyonel-Genetik Algoritma Metodu (EC-GA) ile Triaminotriazin Bileşiklerinde Farmakofor Belirlenmesi ve Nicel Biyoaktivite Hesabı
588 İBAOĞLU,Kadir, Asetil- CoA -dehidrojenazın Katalitik Merkezinin Çapı
589 BULUT,Volkan Numan; ARSLAN,Deniz; ÖZDEŞ,Duygu; SOYLAK,Mustafa; TÜFEKÇİ,Mehmet; , Alüminyumun 8 -Hidroksikinolin -Co(ll) ile Birlikte Çöktürülmesi, Zenginleştirilmesi ve Uv -Vis Spektrofotometrik Tayini
590 YANAZ,Zeynep; FİLİK,Hayati; , Fiber Optik Kurşun Sensörünün Araştırılması
591 HALEFOĞLU,Yusuf Ziya, Yanma Metodu İle Oksit (Y2SiO5) Sentezi
592 BERBER,Hale; YILDIRIM,Hüseyin; , Poli(vinil asetat -ko -dioktil maleat) Latekslerinin Sentezi, Kolloidal ve Film Özelliklerinin İncelenmesi
593 MAKULOĞULLARI,Mehmet; EROL,Özlem; ÜNAL,Halil İbrahim; SARI,Bekir; , Poliindol/Polietilen Kompozitin Eiektroreoiojik Özelliklerinin İncelenmesi
594 GÜVEN,Savaş; ARPAÇ,Ertuğrul; , Sol-Jel Tekniği ile Organik -Anorganiknano -Kompozit Mercek Üretimi
595 ZORA,Metin; KIVRAK,Arif; , Pirazol Türevlerinin Elektrofilik Halkalaşma Tepkimeleri ile Sentezi
596 SALAMCI,Emine; ECER,Kadriye; , Sekiz Üyeli Halka İçeren Siklitollerin Sentezleri İçin Geliştirilen Alternatif Yöntemler
597 ÇELİK,Cumali; ÖCAL,Nüket; KAUFMANN,Dieter E.; , Sübstitüe Trisiklik İmid Moleküllerinin ve İzoindolin Türevlerinin Sentezleri
598 ÖZDEMİR,Çağlar; ODACI,Dilek; TİMUR,Suna; , Farklı Nanomalzemeler ile Glukoz Biyosensörlerinin Hazırlanması
599 TELEFONCU,Azmi; ODACI,Dilek; TİMUR,Suna; , Karbon Nanotüpler ile Modifiye Edilmiş Kitosan Temelli Mikrobiyal Biyosensörlerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
600 GEYİK,Caner; AKIN,Mehriban; YÜKSEL,Merve; ÖZDEMİR,Çağlar; ODACI,Dilek; TİMUR,Suna; , Alkol Oksidaz Biyosensörünün Hazırlanması ve Akışa Enjeksiyonlu Analize (FIA) Yönelik Uygulamaları
601 İÇLİ,Merve; CİHANER,Atilla; ÖNAL,Ahmet M.; , Mikro Boyutta İçi Boş Polimer lopçuklarının Sentezi ve Oluşum Etkenlerinin Analizi
602 TOPUZ,Fuat; OKAY,Oğuz; , DNA Hidrojellerine Hazırlama Koşullarının Etkisi
603 ILGIN,Pınar; OZAY,Hava; ŞAHİNER,Nurettin; , Hiyaluronik Asit Mikron ve Nano Hidrojel Partiküllerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Alanlarındaki Uygulamaları
604 DOĞAN,Özdemir, FAM Ligandlarının Farklı Organik Bileşiklerin Katalitik Asimetrik Sentezinde Bir Metal Varlığında Katalizör Olarak Etkileri
605 KALKAN,Melike; PEKEL,Özgün Ömür; ERDİK,Ender; , Karışık Diorganoçinko Bileşiklerinin Elektrofilik Aminasyonu. Arilaminlerin Atom Ekonomik Sentezi
606 PEKEL,Özgün Ömür; ERDİK,Ender; , Karışık Diorganoçinko Bileşiklerinin n-Bu 3P Katalizli Selektif Açillenme Reaksiyonıı . n-Alkil Aril Ketonların Atom Ekonomik Sentezi
607 KÖSE,Bircan,; ERNTÜRK,Saliha; , Konvektif Kurutucuda Kurutulan Ökseotu (ViscumAlbum L.) Bitkisinin Kuruma Davranışı ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
608 ŞAHİN,Hüseyin; KARA,Meryem; TEZCAN,Filiz; ERİM,Bedia; KOLAYLI,Sevgi; TARHAN,Özlem; , Standart, Hibrit Ve Aşılı Çumra Kavunlarının, Kimyasal Ve Biyokimyasal Özelliklerinin Karşılaştırılması
609 CAN,Zehra; ŞAHİN,Hüseyin; İSKEFİYELİ,Zeynep; KOLAYLI,Sevgi; DİNÇER,Barbaros; , Yomra Elmasının Olgunlaşma Evrelerindeki Difenolaz Aktivitesinin incelenmesi
610 ERTÜRK,Erkan; GÖLLÜ,Mehmet; DEMİR,Ayhan S.; , Demir(lll) Trifluoroasetat[Fe(02CCF3)3] Katalizli Stereoselektif Epoksit İzomerleşmesi (Meinvvald Çevrilmesi)
611 ÇAKICI,Murat; KARABUGA,Şemistan; ULUKANLI,Sabri; KILIÇ,Hamdullah; , Yeni Mn(lll) Katalizörlerinin Sentezi ve Alilik Alkollerin Kemo Diastereoseçici Epoksidasyonu
612 EYMUR,Serkan; DEMİR,Ayhan S.; , Enansiyoseçici aldol reaksiyonu için yeni organokatalitik sistemlerin geliştirilmesi
613 GEDİKLİ,Fatma; BİLGİN,Sema; ULUSU,Yakup; GÖKÇE,İsa; , Anti-apoptotik Bcl-2 Proteinlerinin İmmünolojik, Fonksiyonel ve Yapı Çalışmaları İçin Rekombinant Olarak Üretilmesi
614 ENİSOĞLU,Vildan; SAĞ ERDEM,Safiye; EDMONDSON,Dale E.; , MAO A ımı Katalizleme Mekanizmasında Hangi Aminoasit (Tyr407/Tyr444) Daha Etkin?
615 ÇEVİK,Özge; ŞENER,Azize; , Trombositlerde Aktivasyon, Oksidatif Stres ve Apoptoz İlişkisi
616 DEMİR,İlknur; BİBER MÜFTÜLER,F. Zümrüt; ÜNAK,Perihan; , Radyoişaretli Bevacizumab’ın Radyofarmasötik Potansiyelinin İncelenmesi
617 TALU,Muzaffer; UZLUK,Elif; , Suda -Çözünebilen Polif metakrilat -CO-maleik anhidrit)/Poli(etilen imin) Polimerlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Bakteri Hücresi İle Etkileşimlerinin invivo İncelenmesi
618 ÇİMEN,Dilek; ÇAYKARA,Tuncer; , Yüzeyde Başlatılan Azot Vasıtalı Polimerizasyon Yöntemi ile Si(100) Yüzeyler Üzerinde Poli(N -izopropilakrilamit) Fırçaların Sentezi ve Biyoaktif Yüzey Olarak Kullanımı
619 ŞAHİN,Onur; ÖZTÜRK,Turan; , Ditiyenotiyofen (DTT) Temelli Optoelektroaktif Materya İlerin Hazırlanması ve Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi
620 ÇATIR,Mustafa; ÇAKICI,Murat; KARABUGA,Şemistan; ULUKANLI,Sabri; KILIÇ,Hamdullah; , 4,4’-Bikuinazolin Temelli Kiral Alkoller ve Aminlerin Sentezi: Aldehidlerin Asimetrik Alkilasyonu
621 YAŞAR,Ahmet; YAYLI,Nuran; ÜÇÜNCÜ,Osman; GÜLEÇ,Canan; YAYLI,Nurettin; , 2-Hidroksi Azakalkonların Dimerleşmeleri Ve Teorik Hesaplamaları
622 DEMİRKAN,Elif,; DİNÇBAŞ,Serhan; SEVİNÇ,Nihat; , Bacillus subtilis a-amilaz Enziminin Ca- alginat Kapsüllerînde İmmobilizasyonu
623 AVCI DUMAN,Yonca; KAZAN,Dilek; ERARSLAN,Ertan; , Bacillus clausii GMBAE 42’den Saflaştırılan Alkalen Proteazla Kazein Hidrolizi Üzerine Asetonitrilin Etkileri
624 TAŞAĞIR,Cansel; ÇELİKBIÇAK,Ömür; SALİH,Bekir; , Protein-Boya Etkileşimlerinin Etkileşim Yerleri ve Sitokiyometrilerinin MÂLDI-MS, HPLC-MS ve CE-MS ile Belirlenmesi
625 TAŞAĞIR,Cansel; ÇELİKBIÇAK,Ömür; SALİH,Bekir; TOPSAKAL,Hacer; , Diş Otu Familyasının GC -MS ile Kimyasal Taksonomisinin Belirlenmesi
626 YILMAZ,Orhan, Eti Maden Ve Bor Sektörü
627 BAYSAL,Bahattin M., Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de 1. 2. ve 3. Kuşak Kimyacıların Kimya Bilmine Katkıları
628 DOĞAN,Mehmet, Ülkemiz İçin Gerekli Araştırma Hedef ve Politikaları Nasıl Olmalıdır?
629 TİNÇER,Teoman, TermoPlastik Elastomerden (TPE) TermoPlastik Vulkanize (TPV) Elastomere Gelişmeler, Kullanım ve Türkiye
630 ÇETİNKAYA,Bekir, Organometalik Bileşiklerin İmmobilizasyonu
631 AKKAYA,Engin U., Bordipirin bileşikleri kimyası ve uygulamaları
632 DENİZLİ,Adil, Biyoafinite Teknikleri Ve Uygulamaları
633 GÜÇER,Şeref, Teknolojik İnovasyon ve Analitik Kimya
634 OKAY,Oğuz; TOPUZ,Fuat; ABDURRAHMANOĞLU,Suzan; CEYLAN,Deniz; , Organojeller, Hidrojeller, DNA Jelleri: Mekanik Özelliklerinin İyileştirilmesi İçin Yeni Yöntemler
635 ÖĞRETİR,Cemil, Yaşamda hidrojen bağı
636 DAĞ,Ömer, Liyotropik Sıvı Kristal Mezofazlar ve Mezoyapılı Malzemelerin Sentezi

Toplam 636 adet kayıt bulundu.