Kongre Bildirileri
  24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 29 Haziran-2 Temmuz 2010, Zonguldak
Sıra no Yazar Bildiri
PDF*
1 TORUN, Lokman; ATEŞ, Şahin; AYDOĞAN, Binnur; YÜKSEL DURMAZ, Yasemin; YAĞCI, Yusuf; , Lineer ve Çapraz Bağlı Polimerlere Triptisin Ünitesinin Bağlanması İçin Yeni Yöntemler
2 ŞANLI, Lale Işıkel; ÇİLİNGİR DOĞAN, Didem; ALKAN GÜRSEL, Selmiye; , Yakıt Pilleri için Radyasyonla Aşılanmış Proton Değişim Membranları
3 TEMEL, Gökhan; UYGUN, Mustafa; ARSU, Nergis; YAĞCI, Yusuf; , Tiyol-en Klik Kimyası Kullanılarak Çok Duvarlı Karbon Nanotüplerin Modifikasyonu
4 ÇELEBİOĞLU, Aslı; KAYACI, Fatma; DENİZ, Ali Ekrem; UYAR, Tamer; , Elektrospin Yöntemi ile Fonksiyonel Nanofiberin Geliştirilmesi
5 KARAGÖZ, Bünyamin; BAYRAMOĞLU, Gülay; ÜLKÜ METİN, Ayşegül; BIÇAK, Niyazi; ARICA, Yakup; , ATRP Yöntemi ile Poli(glisidilmetakrilat) Kaplanan Poli(stiren) Kürelere Lipaz Enzimi İmmobilizasyonu ve İzoamilasetat Sentezi
6 TOKER, Raife Deniz; APOHAN, Nilgün K.; VEZİR KAHRAMAN, Memet; , Nano Gümüş İçeren Uv Işınları İle Sertleşebilen Aşınma ve Yanma Dayanımlı , Nanokompozit Kaplamaların Hazırlanması ve Antimikrobiyal Özelliklerinin İncelenmesi
7 DEMİRDÖĞEN, R. Esra; KARAKOÇ, Ömer Cem; DÖLARSLAN, Melda; , PVA Tabanlı Kontrollü Salınım Yapan Cihazlar Yoluyla Eko-Güvenli ve Etkin Biyo-İnsektisit Eldesi
8 BEKTAŞİ, Nazim, Graft-Kooligoanilinazometinfenol`ün Eksklüzyon Kromatografik Araştırması
9 ORHAN, Tuğba; KAYRAN, Ceyhan; HACALOĞLU, Jale; , Nano Yapılı Metalik Kompozitler: Sentezi, Yapısal ve Isıl Karakterizasyonu
10 KAHVECİ, Muhammet Ü.; BEYAZKILIÇ, Zeynep; ŞAHKULUBEY, Elif L.; UYGUN, Mustafa; ODACI, Dilek; TİMUR, Suna; YAĞCI, Yusuf; , Fotopolimerizasyon Yöntemi ile Kriyojellerin ve Fonksiyonel Hidrojellerin Elde Edilmesi
11 ALTAY, Abdullah; OKUDAN, Ahmet; ALTAY, Fatma; , NIPAAm/NTBA/X Hidrojelinin Faz Geçiş Sıcaklığı (LCST) ve Termal Özelliklerine NHMAAm ve MMA Komonomerlerinin Etkisinin İncelenmesi
12 DANDAN DOĞANCI, Merve; TÜCCAR, Nilay; CANSOY, C. Elif; ERBİL, Yıldırım; AKAR, Orhan; AKIN, Tayfun; , Mikro Desenli Katı Yüzeyler Üzerindeki Su Damlasının Buharlaşma Hızına Desen Geometrisinin Etkisi
13 GÜLCE, Ahmet; YETKİN, Ahmet; TAGA, Eda; ARSLAN, Süheyla; GÜLCE, Handan; , N-(Ferrosenilmetil)-o-fenilendiaminin Sentezi, Elektropolimerizasyonu ve Spektroelektrokimyasal Karakterizasyonu
14 YILMAZ, Murat; GÜLCE, Ahmet; TAGA, Eda; AKYÜZ, Müesser; GÜLCE, Handan; , Ferrosen Kısımları İçeren Yeni Poli(m-fenilendiamin)’in Sentezi, Elektrokimyasal ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi
15 SEVİNÇ, Duygu; ARSU, Nergis; , Benzoin İçeren Fotobaşlatıcı ve Polimerik Başlatıcıların Sentezi, Fotofiziksel ve Fotokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi
16 NUR, Yusuf; TOPPARE, Levent; , Polimer Bilimi ve Elmas
17 SEVİL, Uğur Adnan; ÖZCAN, Fatih; SÖYLEMEZ, Ernur; GÜNGÖR, M. Elif; KAHRAMAN, Gülten; ALAÇAKIR, Ali; ÖNCÜ, Tolga; DEMİRBAŞ, Ahmet; ARI, Galip; ZARARSIZ, Sema; DARA, Hilal İlksen; ÇAKIROĞLU, Okay; , Plastik Radyasyon Dedektörler
18 ALTUN ÇİÇTÇİOĞLU, Gökçen A.; YAVUZ, İlhan; , Brom Atomu Eklenmesinin QIPD Fotobaşlatıcılarının UV Spektrumu Üzerine Etkisi: Ab initio Uyarılmış Hal Optimizasyon Hesaplamaları
19 BEKTAŞ, Filiz; ÇETİNKAYA, Sevil; KARAKIŞLA, Meral; SAÇAK, Mehmet; , Polianilin/Kaolinit İletken Kompozitinin Hazırlanması Ve Karakterizasyonu
20 YAĞMUR, İbrahim; AK, Metin; , Multielektrokromik Kopolimerler: Elektrokromik Özelliklerin Kopolimerizasyon ile Geliştirilmesi
21 SOYKAN, Cengiz; COŞKUN, Ramazan; , Amidoksim Grubu İçeren Poliester Fiberler ile Sulu Çözeltilerden Bazı Ağır Metal İyonlarının Yarışmalı Adsorpsiyonu
22 HASIRCI, Nesrin, Medikal Polimerlerde Yüzeyin Önemi
23 DEĞİRMENCİ, Mustafa, ATRP ve Klik Kimyası Yöntemlerinin Birleştirilmesi ile Makrofotobaşlatıcıların Sentezi ve Karakterizasyonu
24 AYDOĞAN, Binnur; TEMEL, Gökhan; ARSU, Nergis; YAĞCI, Yusuf; , Tek Bileşenli Polimerik Fotobaşlatıcı Sentezinde Etkin Bir Yöntem: Eşzamanlı Çift “Click” Reaksiyonu
25 ATEŞ, Murat, 9-tosil-karbazol Monomer Sentezi, Modifiye Elektropolimerin Eşdeğer Devre Uygulaması
26 ÖZDEN, Şehmus; ÜNÜGÜR ÇELİK, Sevim; BOZKURT, Ayhan; , Azol Fonksiyonlu Polistiren/Triflik Asit Esaslı Polimer Elektrolitlerin Sentez Ve Proton İletkenliklerinin İncelenmesi
27 SANYAL, Rana, [3+2] Huisgen "Klik" Tepkimesiyle Biyofonksiyonelleştirilebilen Hidrojeller
28 HOŞGÖR, Zuhal; APOHAN, Nilgün K.; KARATAŞ, Sevim; MENCELOĞLU, Yusuf; GÜNGÖR, Atilla; , İzosiyanat İçermeyen Yöntemle Hazırlanmış Fosfin Oksit Bazlı Poliüretan/Silika Nanokompozitler
29 ATALAY GENGEÇ, Nevin; ERBİL, Yıldırım; , Polistiren ve Yüksek Yoğunluklu Polietilen Karışımından Sentezlenen Mikrodesenli Yüzeylerin Hidrofil Hale Getirilmesi
30 CİHANER, Atilla; ASİL, Demet; ATILGAN, Nurdan; ALGI, Fatih; ÖNAL, Ahmet M.; , Luminol Esaslı Yeni Bir Bileşik Grubu ve İletken Polimerleri
31 ÖZTÜRK, Esra; TURAN, Eylem; ÇAYKARA, Tuncer; , Yüzeyde Başlatılan Atom Transfer Radikal Polimerizasyonu İle Ultrahidrofobik Yüzeylerin Hazırlanması
32 SANYAL, Amitav, Biyomolekül Sabitlenmesi için Yeni Nesil Reaktif Polimerik Malzemeler
33 ÇIRPAN, Ali, Konjüge Polimerler: OLED, Güneş Pili ve Elektrokromik Uygulamaları
34 KARATAŞ, Yunus; WİEMHÖFER, Hans; WİEMHÖFER, Dieter; , Polisiloksan Polimer Elektrolitler ve Li-iyon Pilleri
35 ORKAN UÇAR, İkrime; DANDAN DOĞANCI, Merve; CANSOY, C. Elif; ERBİL, Yıldırım; AVRAMOVA, Iva; SÜZER, Şefik; , Heterojen Etilen-Vinil Asetat Kopolimer Karışımı Yüzeylerin Karakterizasyonu
36 KAYA, İsmet; AYDIN, Aysel; YILDIRIM, Mehmet; , 2-[4-(Diethylaminophenyl)Imino]-5-Nitrofenol Ve Polifenol Türünün Sentezi Ve Iki Farklı Ph Aralığı Için Spektrofotometrik Ph Sensör Uygulamaları
37 ÇANKAYA, Gökhan; KARAGÖZ, Bünyamin; BIÇAK, Niyazi; , Poli(vinilalkol)-Blok- Poli(akrilikasit) Kopolimerlerinin ATRP ve RAFT Polimerleşme Yöntemleriyle Elde Edilmesi ve Birinci bloğun Çapraz Bağlanmasıyla Core-Shell Makro Yapıların Elde Edilmesi
38 CANTÜRK, Fatma; KARAGÖZ, Bünyamin; BIÇAK, Niyazi; , Taraksı Polietilenimin Yan Zincirli Etil Metakrilat Polimerlerinin Sentezi Ve Polimerik Wanzlick Reaktifi Olarak Seçimli Aldehit Ayrılmasında Kullanılması
39 İNCE, Ahmet; KARAGÖZ, Bünyamin; BIÇAK, Niyazi; , Fotoiniferter Teknikle DVB Mikro Küre Yüzeylerine Etil Akrilat-MMA Blok Kopolimerlerinin Aşılanması
40 BEYAZKILIÇ, Zeynep; KAHVECİ, Muhammet Ü.; AYDOĞAN, Binnur; KIŞKAN, Barış; YAĞCI, Yusuf; , Tiyol-en Reaksiyonları İle Isısal Olarak Kürleşebilen Ağ Yapılı Polimer Sentezi Ve Karakterizasyonu
41 COŞKUN, Ramazan; AKDENİZ, Sabri; , Aşı Kopolimerizasyonla Poliester Liflerin Fonksiyonlandırılması ,Özelliklerinin İncelenmesi
42 COŞKUN, Ramazan; KILIÇ, Alaaddin; DELİBAŞ, Ali; , Metakrilamit’in Mono ve Dikarboksilik Asitlerle Hidrojellerinin Hazırlanması ve Şişme Davranışlarının Araştırılması
43 AYDIN, Meral; SEVİNÇ, Duygu; ARSU, Nergis; , 2-Amino-2-(9-Okso-9H-Tiyoksanten-2-il) Asetik Asit Tek Bileşenli Fotobaşlatıcı Sentezi ve Fotopolimerizasyondaki Etkinliğinin İncelenmesi
44 KARAKÜTÜK, İlknur; OKAY, Oğuz; , Makrogözenekli Kauçuk Jellerinin Sentezi ve Deniz Yüzeyindeki Petrol Döküntülerinin Toplanmasında Kullanımı
45 KURŞUN, Sezen; PAŞAHAN, Aziz; ZABCI EKİNCİ, Bilge; EKİNCİ, Ergun; , Ürik Asit Seçici Elektrot Olarak Politiramin Filmi
46 KURŞUN, Sezen; PAŞAHAN, Aziz; ZABCI EKİNCİ, Bilge; EKİNCİ, Ergun; , Ürik Asit Seçici Elektrot Olarak Politiramin Filmi
47 KARAKUŞ, Gülderen; ZENGİN, H. Bayram; MALATYALI, Erdoğan; DEĞERLİ, Serpil; , Maleik Anhidrit-Vinil Asetat Kopolimerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Acanthamoeba Sp. Trofozoiti Üzerine Amibisidal Etkisi
48 KARAKUŞ, Gülderen; ZENGİN, H. Bayram; MALATYALI, Erdoğan; , Maleik Anhidrit-Vinil Asetat Kopolimerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Entamoeba Histolytica Trofozoiti Üzerine Amibisidal Etkisi
49 KURT, Adnan; KAYA, Esin; , ATRP Metodu ile Hazırlanan Üç Kollu Polistirenin Termal Degradasyon Kinetiği
50 KUKUT, Manolya; KARAL YILMAZ, Okşan; YAĞCI, Yusuf; , Poly(p- fenilen)- graft-poly(?- kaprolakton) Kopolimerinin Hidrolitik Degredasyonu
51 KURT, Adnan; KAYA, Esin; , Etil Metakrilatın Stiren ile Olan ABA Tipi Triblok kopolimerininTermal ve Dielektrik Özelliklerinin Araştırılması
52 YILMAZ, Görkem; AYDOĞAN, Binnur; TEMEL, Gökhan; ARSU, Nergis; MOSZNER.Norbert; YAĞCI, Yusuf; , Görünür Bölge Fotobaşlatıcıları Olarak Tiyoksanton Fluorenler
53 KAHRAMAN, Ayça; SARAÇ, Ayfer; , İyi Tanımlanmış Su Bazlı Emülsiyon Polimerlerinin Sentezi
54 KAHRAMAN, Ayça; SARAÇ, Ayfer; , Su Bazlı Lateks Filmlerin Elektriksel, Film ve Yüzey Özellikleri
55 AYANA, Belgizar; SANCAK, Z. Özge; TURHAN, K. Nazan; , Polilaktik Asit Filmlerin Özellikleri Üzerine Metilselülozun Etkisi
56 ÖZKAHRAMAN, Bengi; EMİK, Serkan; ACAR, Işık; , Poli(CMC-AA-NIPAm) Terpolimer/MMT Nanokompozit Hidrojeller ile Sulu Çözeltilerden Ağır Metal Uzaklaştırılması
57 TUNCEL, Betül; DEMİRELLİ, Kadir; , Kumarin Esaslı Bazı Akrilat Kopolimerlerinin Dielektrik Ölçümleri
58 ZEYTUNCU, Bihter; VEZİR KAHRAMAN, Memet; YÜCEL, Onuralp; , UV Işınlarıyla Sertleşebilen Bor/Flor/Silisyum İçeren Hibrit Kaplama Malzemelerinin Hazırlanması ve Kaplama Performanslarının İncelenmesi
59 AKÇAY, Dilek; KİLİSLİOĞLU, Ayben; AROĞUZ, Ayşe Zehra; , Cupsil 77 WP’nin Kitosan/Bentonit Kompoziti üzerinde Adsorpsiyonu: Kinetik ve Termodinamik incelenmesi
60 İMANO, Fani; ŞAKAR, Dolunay; ÇAKAR, Fatih; YAZICI, Özlem; CANKURTARAN, Özlem; KARAMAN, Ferdane; , Tosillendirilmiş Polietilen Glikol’ün Çeşitli Çözücülerle Termodinamik Etkileşim Parametrelerinin Ters Gaz Kromatografi Metodu İle Belirlenmesi
61 DÜLGER, Öznur; KIYÇAK, Oya; KALEOĞLU, Sevim; ŞAKAR, Dolunay; YAZICI, Özlem; CANKURTARAN, Özlem; KARAMAN, Ferdane; ÇAKAR, Fatih; , Poli (etilen-blok-etilen glikol)’ün Yüzey Özelliklerinin Ters Gaz Kromatografi Metodu İle Belirlenmesi
62 BEZGİN, Feride; DEMİRELLİ, Kadir; TUNCER, Hülya; , Kumarin İçerikli Polimerlerin Sentezi Termal Ve Dielektrik Ölçümleri
63 BEZGİN, Feride; DEMİRELLİ, Kadir; , Poli[4-Fenil-2-Oxo-2h-Kromen-7-İl Metakrilat-Ko-Alkil Metakrilat] İle Poli[4-Metil-2-Oxo-2h-Kromen-7-İl Metakrilat-Ko-Alkil Metakrilat]’Ların Sentezi Ve Karekterizasyonu
64 HACIOĞLU, Fırat; ÖZDEMİR, Tonguç; USANMAZ, Ali; , Epdm Kopolimerinin Radyasyonla Bozunması
65 KARADAĞ, Köksal; BÜLBÜL SÖNMEZ, Hayal; , Alifatik Diol Esaslı Organik Solvent Absorbentler
66 AKÇAY, Aygül; SAVAŞKAN YILMAZ, Sevil; , ATRP ile Yeni Poli-Stiren(PS) Makro Peroksi Başlatıcıların, PS-bPMMA Blok vePS-g-PBd Graft Kopolimerlerinin Sentezi, Karekterizasyonu
67 DOĞAN, Mehmet; BAYRAMLI, Erdal; , Kırmızı Fosfor İçeren Poliamid-6 Kompozitlerinde Borlu Bileşiklerin Güç Tutuşurluk ve Termal Stabilite Üzerine Sinerjik Etkileri
68 ÖZTÜRK, Temel; GÖKTAŞ, Melahat; ATALAR, Mehmet Nuri; HAZER, Baki; , Aynı Anda Gerçekleştirilen Tersinir Ayrışmalı-Katılmalı Zincir Transfer ve Halka Açılması Polimerizasyonu ile Blok–Graft Kopolimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
69 ULUDAĞ, Nesimi; ATEŞ, Murat; , Poli[9-tosil-9H-Karbazol-ko-Pirol] / Karbon Fiber Mikroelektrot Eşdeğer Devre Uygulamaları
70 HÜSEYNOV, Tarhan; HÜSEYNOVA, Nigar; HASANOVA, Mehriban; , Etilen-?-Olefin Sopolimerlerinin Elektriksel Yaşlanma Mekanizmasının Araştırılması.
71 ERDURAN, Nurcan; BIYIKOĞLU, Mutkuhan; ÖKTEM, Zeki; ÖKTEM, Gülsu Akın; , Cd(II) İyonunun Poli(2,5-dihidro, 2,5-dimetoksi furan) Üzerine Adsorpsiyonu
72 KARACA, Nurcan; ÖCAL, Nergis; ARSU, Nergis; , Yeni Bir Fotobaşlatıcı Olarak Tiyokzanton-Karbazol’un Sentezi Ve Fotofiziksel Özelliklerinin İncelenmesi
73 KARACA, Nurcan; ARSU, Nergis; , Benzotiyofen İçeren Tiyokzanton Bazlı Fotobaşlatıcı Sentezi Ve Fotofiziksel Özelliklerinin İncelenmesi
74 ÖZHAN, Orkun; ERBİL, H. Yıldırım; , Tek-Sıvı ve İki-Sıvı Temas Açılarının, İdeal Durumdan Sapmalarının, “Yayılma Basıncı” Modeli ile İfade Edilmesi
75 SHAHNAZARLİ, R. Z.; NAZARALİYEV, Kh. G.; AZİM-ZADE, A. A.; GULİYEV, A. M.; , Anhidrit grupları olan kopolimerlerin modifikasyonu ve ışığa hassas polimerlerin sentezi
76 ŞİMŞEK, Selçuk; KARASU, Seren; BOZTUĞ, Ali; YILMAZ, Ersen; , Etilendiamin ile Modifiye Edilmiş Maleik Anhidrit-StirenVinilasetat Terpolimerinin UO22+ Adsorpsiyonunun Araştırılması
77 KESKİN DOĞRUYOL, Sevgin; DOĞRUYOL, Zekeriyya; ARSU, Nergis; , Tek Bileşenli II.Tip Görünür Bölge Fotobaşlatıcılarının Foto-DSC Uygulamaları
78 BİLİCİ, Çiğdem; KARAYEL, Şehri; OKAY, Oğuz; , Kendi Kendine Hareket Edebilen Kriyojel Sistemleri
79 MÜLAZİM, Yusuf; VEZİR KAHRAMAN, Memet; SAHİP KIZILTAŞ, M.; OKKA, Muhittin; APOHAN, Nilgün K.; , 10B ve 11B İçeren Sol-Jel Hibrit Kaplamaların Nötron Absorblama Özelliklerinin İncelenmesi
80 MÜLAZİM, Yusuf; VEZİR KAHRAMAN, Memet; , Susuz Ortamda Bor ve Silisyum İçeren Sol-Jel Hibrit Kaplamaların Hazırlanması ve Kaplama Performansının İncelenmesi
81 MÜLAZİM, Yusuf; VEZİR KAHRAMAN, Memet; , Bor İçeren Hibrit Kaplamaların Termal Özelliklerinin İncelenmesi
82 ALTINTAŞ, Zerrin; VEZİR KAHRAMAN, Memet; APOHAN, Nilgün K.; , Susuz Ortamda Hazırlanan Si ve Ti İçeren Hibrit Kaplamlar
83 BOZKAYA, Ogün; YİĞİTOĞLU, Mustafa; ARSLAN, Metin; , Hg(II) İyonunun Ni(II) ve Zn(II) İyonları İçeren Sulu Çözelti Ortamından 4-Vinil Piridin Aşılanmış Poli(Etilen Teraftalat) Lifleri Kullanılarak Seçimli Adsorbsiyonunun Araştırılması
84 ÇAVUŞ, Gökhan; HAZER, Baki; , Polietilen Glikol Bloklarinin Molekül Ağirliğinin Polipropilen Graft Kopolimerlerinin Mekanik Ve Hidrofilik Özellikleri Üzerine Etkisi
85 KALAYCI, Özlem A.; HAZER, Baki; ATALAY, Turgay; , CuS Nanoparçacıkları İçeren Hibrid Polimer Kompozitlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
86 KELEŞ, Elif; HAZER, Baki; , Polisitiren-b-Poliizopren Kopolimerinin Bromlanması Yoluyla Modifikasyon Reaksiyonları
87 GÖRÜR, Mesut; ŞAHİN, Zeynep M.; DEMİRCİ, Ali; YILMAZ, Faruk; KILIÇ, Adem; , Fulleren Uç Gruplarına ve Fosfazen Çekirdeğine Sahip ?-Kaprolakton ve Metil Metakrilat Yıldız Polimerlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
88 BAYKARA, Haci; ÇAKMAK, İsmail; , Yan Zincirde Optikçe Aktif Kiral Schiff Baz Grupları İçeren Yeni Vinil Monomer ve Polimerlerin Sentezi
89 ŞAHİN, Zeynep M.; DOĞANCI, Erdinç; TUNA, Murat; YILDIZ, S. Zeki; YILMAZ, Faruk; YERLİ, Yusuf; , Bis[N-(2-hidroksi-etoksi-etil)salisilaldimin] Bakır (II) ve Nikel (II) Bileşiklerin Sentezi ve ?-Kaprolakton Monomerinin Halka Açılması Polimerizasyonunda Başlatıcı Olarak Kullanılmaları
90 KIZILKAYA, Canan; MÜLAZİM, Yusuf; VEZİR KAHRAMAN, Memet; APOHAN, Nilgün K.; GÜNGÖR, Atilla; , Poliimid/Hegzagonal Bor Nitrür (h-BN) Hibrit Malzemelerin Sentezi ve Karakterizasyonu
91 GÜRSEL, Yeşim; SENKAL, Bahire Filiz; YAKUPHANOĞLU, Fahrettin; , Poli (vinil imidazol) Esaslı Hidrojen Bağlı Yan Zincir Sıvı Kristal Polimerin Hazırlanması
92 BARIM, Gamze; YAVUZ, Erdem; KANER, Damla; SENKAL, Bahire Filiz; , Poli (2-Akrilamido-2-Metil-1-Propansülfonik Asit) Hidrojelinin Sentezi Ve Civa Iyonlarınn Uzaklaştırılmasında Kullanılması
93 ORAKDOĞAN, Nermin; JONAS, Ulrich; KNOLL, Wolfang; , UV ile Çapraz Bağlanabilen Terpolimerlerden Sıcaklığa Duyarlı Hidrojellerin Sentezi ve Şişme Özelliklerinin İncelenmesi
94 HARABATI, Ali Can; AROĞUZ, Ayşe Zehra; , Çapraz Bağlı Jelatin Hidrojellerin Şişme –Salım Davranışları
95 DEMİRBİLEK, Cemile; ÖZDEMİR DİNÇ, Cemile; , Dietilaminoetil Dekstran/Epiklorohidrin Hidrojelinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Asi Nehrindeki Ağır Metal İyonlarının Tutulmasında Kullanılabilirliğinin Araştırılması
96 DİNDAR, Volkan; KARATAŞ, Sevim; APOHAN, Nilgün K.; GÜNGÖR, Atilla; , Uv Işınlarıyla Sertleşebilen Süper Dallanmış Poliesterlerin Sentezi Ve Karakterizasyonu
97 DEMİR, Nilüfer; AYHAN, F.; AYHAN, H.; , Küresel Poli(etilen glikol) Diakrilat (PEG-DA) Hidrojellerin Hızlı Fotopolimerizasyon Yöntemi İle Sentezi
98 AÇIK, Gökhan; KAHVECİ, Muhammet Ü.; YAĞCI, Yusuf; , Blok ve Aşı Kopolimerlerin Fotokimyasal Olarak Görünür Bölgede Sentezlenmesi
99 TUNÇ, Deniz; KIŞKAN, Barış; YAĞCI, Yusuf; , Termal Olarak Kürlenebilen Benzoksazin Filmlerinin Fotokimyasal Sentezi
100 COŞKUN, Demet; COŞKUN, M. Fatih; ÖZ, Engin; DEDELİ, Şeyma; , Stiren’in Kalkon ve Pirazolin Başlatıcıları ile Atom Transfer Radikal Polimerizasyonu ve Dielektriksel Özelliklerinin İncelenmesi
101 COŞKUN, Demet; COŞKUN, M. Fatih; COŞKUN, Mehmet; , Stiren’in Kalkon ve Pirazolin Başlatıcıları ile Atom Transfer Radikal Polimerizasyonu ve Dielektriksel Özelliklerinin İncelenmesi
102 KARASU, Feyza; ARSU, Nergis; , Yeni Bir Fotobaşlatıcı Olarak Tiyokzanton-1,2,4-Triol’un Sentezi,Akrilatların Fotopolimerizasyonlarındaki Etkinliğinin İki Fonksiyonlu Benzeri ile Kıyaslanması ve Fotobaşlatıcıların Fotodegredasyona Etkisinin İncelenmesi
103 ESEN, Levent; SEVİNÇ, Duygu; ARSU, Nergis; , Tiyokzanton-Trifenilfosfin Tek Bileşenli Fotobaşlatıcı Sentezi, Fotofiziksel ve Fotokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi
104 ŞEKERCİ, Canan; ERSOY, Emel; KARACA, Nurcan; ARSU, Nergis; , Fotobaşlatılmış Polimerizasyon Yöntemi İle Hidrojellerin Sentezlenmesi ve Elde Edilen Jellerin Şişme Kapasitelerine Sıcaklık ve pH Etkilerinin İncelenmesi
105 BALTA, Demet Karaca; ARSU, Nergis; , Yeni Bir Fotobaşlatıcı Olan 5-Tiya pentasen 14-on (TX-A)’ un Dimerizasyonu ve Karakterizasyonu
106 TEMEL, Gökhan; ARSU, Nergis; ŞARA, Derya; , Klik Kimyası Kullanılarak Polistiren Bazlı Polimerik Azobenzen Sentezi
107 TÜRK, Bahar; BALTA, Demet Karaca; AYDIN, Meral; ARSU, Nergis; , Yeni Bir Fotobaşlatıcı Olarak 2-(3-okzobutil)-9H-tiyokzanten-9-on (TX-BA)’ un Sentezi, Karakterizasyonu ve Fotopolimerizasyondaki Etkinliğinin İncelenmesi
108 KARACAN, Pınar; OKAY, Oğuz; , DNA Jellerinin Aseton ve Tuz Çözeltileri İçerisindeki Şişme Davranışlarının İncelenmesi
109 DİLSİZ, Mediha; BALTA, Demet Karaca; ARSU, Nergis; , Yeni Bir Poliaromatik Fotobaşlatıcı Olarak 12-(hidroksimetil)-14Hnafto[2,3-b]tiyokzanten-14-on (TX-Am)’ un Sentezi, Karakterizayonu ve Çeşitli Akrilatlar Beraberinde Fotopolimerizasyondaki Etkinliğinin İncelenmesi
110 DEMİRCİ, Ali; KESKİN, Osman; YILMAZ, Faruk; , POSS Merkezli ve Sekiz Kollu Piren Uçlu Poli (?-Kaprolakton) Yıldız Polimer Sentezi ve Karakterizasyonu
111 TÜZÜN, Alev; KIŞKAN, Barış; YAĞCI, Yusuf; , Ana Zincirde Benzoksazin İçeren Poliesterlerin Sentez ve Karakterizasyonu
112 MACİT, Caner; KIZILKAYA, Canan; GÜNGÖR, Atilla; , Stiren Modifiye Termoset Poliüretan Elastomerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
113 DIZMAN, Cemil; ATEŞ, Şahin; TORUN, Lokman; YAĞCI, Yusuf; , Meth(akrilat) Fonksiyonlu Polisüfonların Sentezi, Karakterizasyonu ve Işık ile Kürleşmesi
114 ALTINKÖK, Çağatay; KIŞKAN, Barış; YAĞCI, Yusuf; , Poli(Benzoksazin-ko-Sülfon) Sentezi ve Karekterizasyonu
115 GENLİ, Nasreddin; DEĞİRMANCİ, Mustafa; AÇIKSES, Aslısah; İZGİN, Öner; , Siklohekzen Oksit uç Fonksiyonlu Polistiren MakromonomerlerininATRP ile Sentezi ve Fotokimyasal Katyonik Polimerizasyonda Kullanılması
116 GENLİ, Nasreddin; DEĞİRMANCİ, Mustafa; , Poli(siklohekzen oksit)-polistiren Blok kopolimerinin fotokimyasal katyonik, ATRP ve Click kimyası yöntemlerinin birleştirilmesi ile Sentezi
117 ALTER, Selma; GENLİ, Nasreddin; DEĞİRMANCİ, Mustafa; , Zincir Ortasında Fotoaktif Grup İçeren Makrofotobaşlatıcıların ATRP ve Klik Kimyası Yöntemlerinin Birleştirilmesi ile Eldesi
118 ŞANAL, Timur; HAZER, Baki; , N-İzopropilakrilamid’in Hidroksillenmiş Polimerik Soya Yağı İle Ce(IV) Varlığında Graft Kopolimerizasyonu
119 ALLI, Abdulkadir; HAZER, Baki; , Sıcaklığa Duyarlı Linoleik asit/Linolenik asit Graft Kopolimerlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Misel Oluşumu
120 ÖZTÜRK, Temel; GÖKTAŞ, Melahat; HAZER, Baki; , Yeni Bir RAFT Makromonomerik Başlatıcı Kullanılarak Blok Kopolimer Sentezi ve Karakterizasyonu
121 ALLI, Sema; ALLI, Abdulkadir; HAZER, Baki; , ATRP Yöntemi ile Sıcaklığa Duyarlı Graft Kopolimerlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Misel Oluşumu
122 ÖZTÜRK, Temel; GÖKTAŞ, Melahat; IŞIKLAR, Mustafa; ATALAR, Mehmet Nuri; HAZER, Baki; , Yeni Bir RAFT Makromonomerik Başlatıcının Graft Kopolimerizasyonu. Polimer Karakterizasyonu ve Kinetik İnceleme
123 KAYASAN, Elif; ŞEN, Sadi; , Polikarbazol/Polipirolün Kompozit Materyallerinin Elektrokimyasal Eldesi Ve Karakterizasyonu
124 GÜLCE, Ahmet; CİHANOĞLU, Aydın; GÜLCE, Handan; , Pirol İle Etil Ferrosenilmetil 3,4-Piroldikarboksilat Monomerlerinin Elektrokimyasal Kopolimerizasyonu Ve Spektroelektrokimyasal Karekterizasyonu
125 KARATAŞ, Yunus; WİEMHÖFER, Hans; WİEMHÖFER, Dieter; BURJANADZE, Marina; , Siklik- ve Polifosfazenler: Sentez ve Potansiyel Pil Uygulamaları
126 KIŞKAN, Barış; GACAL, Burçin; ASAN, Mirnur; GÜNAYDIN, Emre C.; YAĞCI, Yusuf; , Tiyofen ve Pirol Fonksiyonlu Polistiren Sentezi ve Karekterizasyonu
127 TUNCEL, Betül; DEMİRELLİ, Kadir; , Kumarin Esaslı Akrilat Monomerinden Kopolimer Sentezi ve Karakterizasyonu
128 BEZGİN ÇARBAŞ, Buket; ÖNAL, Ahmet M.; , Donor-Akseptör Niteliği Taşıyan Düşük Bant Aralıklı Yeni Polifloren Kopolimer Türevlerinin Sentezi
129 ŞENGEZ, Büşra; YILMAZ, Faruk; OKUTAN, Mustafa; SAN, Sait Eren; , Tiyofen ve Hidroksil Yan Grupları İçeren Yalıtkan Kopolimer Sentezi, Karakterizasyonu ve Dielektrik Ölçümleri
130 YALÇINKAYA, Süleyman; DEMETGÜL, Cahit; TİMUR, Mahir; ÇOLAK, Nureddin; , Polipirol/Kitosan Kompozitin Pt Elektrot Yüzeyinde Elektrokimyasal Sentezi ve Karakterizasyonu
131 DEMETGÜL, Cahit; DELETİOĞLU, Didem; KARACA, Filiz; YALÇINKAYA, Süleyman; TİMUR, Mahir; SERİN, Selahattin; , Yeni Tip Schiff Bazı-Cu(II) Kompleksinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Platin Elektrot Yüzeyinde Elektropolimerizasyonu
132 TURAÇ, Ersen; ŞAHMETLİOĞLU, Ertuğrul; TOPPARE, Levent; , Tiyofen Türevi İletken Kopolimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
133 KAYA, M. Arif; YILDIRIM, Hüseyin; , Polisülfon-Polidimetilsiloksan Blok Kopolimerlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
134 KALKAN, Meryem; RAHİMİ SHAHSAVAR, Elham; MARŞAN, Gamze; KARAKIŞLA, Meral; SAÇAK, Mehmet; , İletken Politiyofen/ Poli(etilenteraftalat) Kompozit Liflerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
135 ÇANKAYA, Nevin; TEMÜZ, M. Mürşit; , Siklohekzilakrilamit’in Selülozmetakrilat ile Kopolimerinin Sentez ve Karakterizasyonu
136 ÇANKAYA, Nevin; TEMÜZ, M. Mürşit; TURAN, Nevin; , Siklohekzilakrilamit Monomer ve Homopolimerinin Sentez ve Karakterizasyonu
137 ÇOLAK, Nureddin; ALTUNTAŞ, Hazal; ÖZDEMİR DİNÇ, Cemile; , Çapraz Bağlı Poli(amino fenollerin) Sentezi ve Karakterizasyonu
138 MERT, Olcay; DEMİR, Ayhan Sıtkı; , Elektrokromik ve Floresans Özellik Gösteren 1,1’-Bipirol Taşıyan Poli(tiyenil pirol) Sentezi
139 BAYAZIT, Selim; AYDOĞAN, Binnur; GÜNDOĞAN, Ali Şenol; ÖZTÜRK, Turan; YAĞCI, Yusuf; , Konjuge Tiyofen Türevleri Kullanılarak Uzun Dalgaboyunda Fotobaşlatılmış Serbest Radikal Polimerizasyonu
140 ATEŞ, Şahin; DIZMAN, Cemil; TORUN, Lokman; YAĞCI, Yusuf; , Benzoksazin fonksiyonlu Polisülfonlar
141 YALÇINKAYA, Süleyman; ERBİL, Mehmet; TÜKEN, Tunç; YAZICI, Birgül; , Elektrokimyasal Olarak Sentezlenen Poli(Pirol-Ko-o-Toluinin)’nin Fizikokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi
142 ÖZDEMİR, Şerife; BALAN, Abidin; BARAN, Derya; DOĞAN, Özdemir; TOPPARE, Levent; , Ferrosenil Sübstite Edot Monomerinin Sentezi, Polimerizasyonu Ve Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi.
143 SALEM, Deniz Dilek; DOĞAN, Fatih; BİLİCİ, Ali; KAYA, İsmet; , 4-{[(4-hidroksifenil)imino]metil}benzen-1,2,3-triol Bileşiğinin Oksidatif Polimerizasyonu ve Termal Bozunma Kinetiğinin İncelenmesi
144 ÖZDEMİR, Yusuf; TÜRKAN, Ali; AYDIN, Muhammet; YILMAZ, Faruk; , 3-Hekziltiyofen ve 3-Tiyofenasetik Asit Monomerlerinin Elektrokimyasal Yolla Kopolimer Sentezi ve Glukoz Biyosensörü Olarak Kullanımı
145 MERT, E. Hilal; YILDIRIM, H.; , HİPE Yöntemi İle Doymamış Poliester-Glisidil Metakrilat (Pes-GMA) Çapraz-Bağlı Gözenekli Mikrokürelerin Sentezi
146 GÜLTEK, Ahmet; YANATMA, Semra; SEÇKİN, Turgay; , Kontrollü Polimerizasyon Yöntemiyle Organik/Anorganik Polimerik Kompozit Malzemelerin Sentezi ve Karakterizasyonu
147 ASMAZ, Anıl; AROĞUZ, Ayşe Zehra; , Manyetik Nano Süngerlerin Şişme Davranışları ve Kontrollü İlaç Salımı
148 YALÇIN, Aylin; AROĞUZ, Ayşe Zehra; , Manyetik Alana Duyarlı Hidrojellerde İlaç Salım Profilleri
149 OLUKMAN, Merve; KONDOLOT SOLAK, Ebru; KAHYA, Suat; ŞANLI, Oya; , Huperzin-A’nın Poli(vinil alkol)-aşı-akrilamid/Sodyum Aljinat Semi-IPN Mikrokürelerden Kontrollü Salımı
150 TUĞAN, Orkun; ÇALIŞKAN, Sedat; KARASU, Feyza; TEMEL, Gökhan; ARSU, Nergis; , UV ile Kürleşen Nanokaplamalar
151 BARIŞ, Salime Müge; ŞANLI, Oya; , Kitosan ve Metilselülozun İç İçe Geçmiş Ağ Yapılı Polimerik (IPN) Mikrokürelerinden Piridostigmin Bromür’ün Kontrollü Salımı
152 DEMİRCİ, Serkan; ÇAYKARA, Tuncer; , Poli(glisidil metakrilat) Mikrokürelerin Sentezi, Karakterizasyonu ve İmminodiasetik Asit ile Yüzey Modifikasyonu
153 BÜTÜN, Sultan; İNCE, F. Gül; EKİCİ, Sema; ÖZTÜRK, Aysun; ILGIN, Pınar; AKTAŞ, Nahit; ŞAHİNER, Nurettin; , Modifiye Edilmiş Nano- ve Mikro-Hiyaluronik Asit Partiküllerinin Denetimli Biyoaktif Tür Salım Çalışmalarındaki Kullanımı
154 BÜTÜN, Sultan; İNCE, F. Gül; EKİCİ, Sema; ÖZTÜRK, Aysun; ILGIN, Pınar; AKTAŞ, Nahit; ŞAHİNER, Nurettin; , İlaç Salınımı Sistemi İçin Tek basamakta Karboksimetil Selüloz Esaslı Polimerik Partiküller
155 TAKTAK, F. Fulya; BÜTÜN, Vural; , pH- /Sıcaklık Duyarlı Hidrojellerden Kontrollü İlaç Salımı, Salım Üzerine Molekül Ağırlığı ve Sıcaklık Etkisinin İncelenmesi
156 ENİSOĞLU ATALAY, Vildan; SAĞ ERDEM, Safiye; EDMONDSON, Dale D.; , MAO-A İçin Önerilen Polar Nükleofilik Mekanizma’nın Modellenmesi: Aromatik Aminoasitlerin Etkisi
157 DEMİR, Ayhan Sıtkı; TALPUR, Farah N.; , Chemoenzymatic Conversion of Linoleic Acid into Conjugated Linoleic Acid
158 ERTAŞ, Erdal, Lawessons Reaktifi Reaksiyonlarının Yağların Taklit Ve Tağşiş Tespitinde Kullanılması
159 BAHÇECİ, Sümeyye; AYDIN, Muhammet; DOĞAN, Hilal; ESAT, Burak; KILIÇ, Çetin; , Organik Poliradikaller:Yeni Tip Elektrot Malzemeleri
160 DEMİRTAŞ, İbrahim, Biyoaktif Doğal Ürün İzolasyonu ve YapıAnalizinde NMR Teknikleri
161 SÖYLEMEZ, Hüseyin; YÜCEL, Barış; , Rasemik o-İodo Ferrosenil Alkollerin Palladyum Katalizli Tandem Olefinasyonu ve Oksidasyonu
162 KOZ, Gamze; WALSH, Patrich J.; ASTLEY, Demet; ASTLEY, Stephen T.; , Organoçinko Bileşiklerinin ?-Sililoksi Ketonlara Yüksek Diastereoseçimli Anti-Felkin Katılması
163 KÜÇÜKBAY, Hasan; ŞİRECİ, Nihat; YILMAZ, Ülkü; , Bazı Silil Sübstitüye Benzimidazol Türevleri ve Metal Komplekslerinin [M= Co(II), Zn(II)] Sentezi Ve Pd(OAc)2/Baz/Sililsübstitüye Benzimidazolyum Katalitik Sisteminin Etkinliğinin Mikrodalga Destekli Heck/Suzuki C-C Birleşme Tepkimelerinde İncelenm
164 SEÇİNTİ, Hatice; BURMAOĞLU, Serdar; ALTUNDAŞ, Ramazan; SEÇEN, Hasan; , Multikaulin’in Fotokimyasal Yöntemle İlk Total Sentezi
165 ATMACA, Ufuk; USANMAZ, Hande; ALP, Cemalettin; GÜLTEKİN, M. Serdar; ÇELİK, Murat; , Hipervalent İyot Bileşikleri ile Olefinlerin Oksidasyonu
166 GÜMÜŞ, Ayşegül; TANYELİ, Cihangir; , Siklopentanoid ve Siklitol Türevlerinin Poliklorlu Norbornen Sistemlerinden Stereo-Seçici Sentezi
167 KURBANOĞLU, Esabi Başaran; ZİLBEYAZ, Kani; TASKİN, Mesut; KURBANOĞLU, Namudar İzzet; , Penicillium expansum Fungusu ile 3,5-bis(trifluoromethyl)-acetophenone Ketonunun Asimetrik İndirgenmesiyle Emes Hastalığının Tedavisi İçin (R)-3,5-bistrifluoromethylphenyl ethanol’ ün Total Üretimi
168 GÖK, Yaşar; EYCKEN, Johan Van Der; , Yeni tip C2-Simetrik Bisoksazolin ve Bisfosfan Ligandlarının Sentezi ve Asimetrik Katalizdeki Uygulamaları
169 GÖLLÜ, Mehmet; DEMİR, Ayhan Sıtkı; , ?-Azido Ketonların Aldehitler ile Organokatalitik Aldol Tepkimeleri
170 SUBAŞI, N. Tuna; DEMİR, Ayhan Sıtkı; , Yeni Bisiklik Pirol Türevlerinin Sentezleri
171 SOPACI, Ş. Betül; ŞİMŞEK, İlke; DEMİR, Ayhan Sıtkı; , Aspergillus Niger Küfü ile Wieland-Miescher Ketonun Enantio- ve Diasteroseçici Olarak İndirgenmesi
172 POLAT ÇAKIR, Sıddıka; DEMİR, Ayhan Sıtkı; , Açil Fosfonatların Hetero Diels-Alder Reaksiyonları
173 ER, Mustafa; COŞKUN, Necdet; , Reformatsky Reaksiyonu Koşullarında Tetrahidro-imidazo[1,5-b]izoksazol-2-on Türevlerinin Sentezleri
174 AKÇOK, İsmail; YILMAZER ÇAKMAK, Özgür; ÇAĞIR, Ali; , Stiren Türevlendirilmiş Çalkon ve Flavanon Kütüphanelerinin Sentezlenmesi ve Anti-kanser Özelliklerinin İncelenmesi
175 TUTAR, Ahmet; BALKANCI, Arif; DAŞTAN, A.; , Kamfenin Yeni ve Etkili Yöntemlerle Türevlendirilmesi
176 SADAK, Ali Enis; ARSLAN, Tayfun; ÇELEBİOĞLU, Neslihan; SARAÇOĞLU, Nurullah; , Polisiklik İndollerin Öncüsü Olarak Yeni 2- ve 3- Vinilindol Türevlerinin Sentezi
177 ÖZEN KARAKUŞ, Özlem; DELİGÖZ, Hasalettin; , Amido Azokaliks[4]aren Bileşiklerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
178 BÜYÜKKAYA, Fikret; GÜMÜŞ, Mustafa Kemal; KABAN, Şeniz; , Nükleer Tıpta Kullanılan Radyofarmasötiklerden EDTMP ve PhDTMP Bileşiklerinin Sentezi ve Etiketlenmesi
179 GÜMÜŞ, Selçuk; TÜRKER, Lemi; , Yeni Topolojik İndekslerin Araştırılması ve Organik Kimyadaki Uygulamaları
180 TÜRKER, Lemi; BAYAR, Çağlar Çelik; BALABAN, Alexandru T.; , İtme-Çekme (Push-Pull) Tipi Amino-Nitro Hegzahelisen/FulminenYapılarının DFT Yöntemi ile Teorik Olarak İncelenmesi
181 ZİLBEYAZ, Kani; KURBANOĞLU, Esabi Başaran; KURBANOĞLU, Namudar İzzet; ÖZDAL, Murat; TASKİN, Mesut; , Özel Dizayn Edilmiş Bir Proses İle İmmobilize Edilmiş Rhodotorula glutinis Hücreleri Tarafından (S)-1-Phenylethanol’ ün Sürekli Üretimi
182 ODABAŞOĞLU, Mustafa; UĞRAŞ, Serpil; BÜYÜKGÜNGÖR, Orhan; , Bazı 3-Anilinoftalidlerin Sentezi Moleküler Yapılarının ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi
183 KILIÇ, Hamdullah; ERDOĞAN, Esra; BAYINDIR, Sinan; SARAÇOĞLU, Nurullah; , Yeni N-Sübstitüe İndol Türevlerinin Sentezi
184 DELİÖMEROĞLU, Murat K.; ÖZCAN, Sevil; BALCI, Metin; , Dibenzo[c,h]kromen-6-on İskeletinin Kısa ve Etkin Bir Yolla Eldesi
185 DENGİZ, Çağatay; ÖZCAN, Sevil; BALCI, Metin; , Benzodiazepinon ve İzoindolinon Türevlerinin Sentezi için Yeni Yöntemlerin Geliştirilmesi
186 ÇAKICI, Murat; KILIÇ, Hamdullah; KARABUĞA, Şemistan; ULUKANLI, Sabri; , Kiral Alilik Alkollerin Aziridinasyon ve Epoksidasyon Reaksiyonlarındaki Stereoelektronik Etkenlerin Karşılaştırılması
187 DEMİR ORDU, Öznur; DOĞAN, İlknur; , Eksensel Kiral N-(o-aril)-oksazolidin Stereoizomerlerinde Konformasyonel Seçiciliğin NOESY Metodu ile Aydınlatılması
188 KIRMIZIGÜL, Süheyla; SARIKAHYA, Nazlı B.; YAVAŞOĞU R. , Ülkü K.; GÖKTÜRK, Süleyman; SÜMBÜL, Hüseyin; PEKMEZ, Murat; ARDA, Nazlı; , Endemik Cephalaria Türlerinin Kimyasal Profili ve Biyolojik Aktif Glikozitler
189 KAYAĞİL, İsmail; DEMİRAYAK, Şeref; , Bazı 2,3,6,8-Tetraarilimidazo[1,2-a]pirazin Türevlerinin Isıtma ve Mikrodalga Işıma Yöntemleri Kullanılarak Sentezi ve Antikanser Etkilerinin Araştırılması
190 BABAHAN, İlknur; ORHAN, Nil; UZUN, Belgin; , Tiyosemikarbazon Grupları İçeren Bazı Yeni vic-Dioksim Bileşiklerinin ve Metal Komplekslerinin Sentezi
191 DALKILIÇ, Erdin; NİŞANCI, Bilal; GÜNEY, Murat; DAŞTAN, A.; SARAÇOĞLU, Nurullah; FABRİS, Fabrizio; LUCCHİ, Ottorino De; , Yeni Bir Yaklaşımla Benzosiklotrimerlerin Sentezi
192 ŞAHİN, Onur; ÖSKEN, İpek; ÖZTÜRK, Turan; , 3,5-Dimetoksidifenilditiyeno[3,2-b;2’,3’-d]tiyofenin Sentezi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi
193 BAĞDATLI, Emine; ÖCAL, Nüket; , 5-Pirazolon Türevi Azo- ve Bisazo- Boyarmadde Sentezi, Spektroskopik ve Boyar Haslık Özellikleri
194 ŞAHİN, Yüksel; BERNDT, Armin; , Çift Aromatik Karakterli Bor Bileşikleri
195 ÇAPAN, İrfan; SERVİ, Süleyman; YILDIRIM, İsmail; , Mikrodalga Destekli Benzimidazol Sübstitüe 1,2,4-Triazol Türevlerinin ve Mannich Reaksiyonu Ürünlerinin Sentezi
196 ŞAHİNLER AYLA, Sibel; İBİŞ, Cemil; , Yeni Tiyosübstitüe Naftokinon Bileşiklerinin Sentezi ve Spektral Karakterizasyonu
197 ŞAHİN, Ayşecik; İBİŞ, Cemil; , Doymamış Yapıda Bazı Yeni Tiyoeterlerin Sentezi
198 KOZA, Gani; KARAHAN, Emrah; CENGİZ, Betül; BALCI, Metin; , Yeni Bir Yöntemle 5,6-Dihidro-4H-furo[2,3-c]pirol-4-on ve Furo[3,2-d]piridazin-4(5H)-on Türevlerinin Sentezi
199 SARIPINAR, Emin; YANMAZ, Ersin; ŞAHİN, Kader; GEÇEN, Nazmiye; , İlaç Tasarımında Yeni Yazılımların Geliştirilmesi Ve Elektron Konformasyonel-Genetik Algoritma Metodu
200 KARATAŞ, Betül; RENDLER, Sebastien; FRÖHLİCH, Roland; OESTEİCH, Martin; , Tersiyer Alkollerin Silisyum-Stereojenik Silan ile Kinetik Rezolüsyonu
201 ŞAHİN, Engin; KILIÇ, Hamdullah; , ?-Hidroksi?,? -Doymamış Enonların Weitz-Scheffer Epoksidasyonu:Stereoseçicilikte Dihedral Açısının Etkisi
202 YILDIRIM, İsmail; KORKUSUZ, Elif; , Pirazol Karboksilik Asit Türevlerinin Tiyol ve Amino asit Türevleri ile Reaksiyonları
203 HEPUZER GÜRSEL, Yeşim; BİLGİN, Belkıs; ERAN, Belkıs ; , Yeni Kiral Sıvı Kristal Homopolimerlerde Yapı/Mesogenite İlişkisinin İncelenmesi
204 KARAKUŞ, Nihat; SERDAROĞLU, Goncagül; , Parabanik Asit (İmidazolin-2,4,5-trion) Molekülündeki Tautomer Dengesi Üzerine Çözücü Etkisinin DFT Yöntemiyle İncelenmesi
205 MANGELİNCKX, Sven; NURAL, Yahya; DONDAS, H. Ali; DENOLF, Bram; SİLLANPAA, Reijo; KİMPE, Norbert De; , Synthesis of Functionalized 1,3-Oxazinan-2-ones and Piperidine-2,4-dione Derivatives
206 YÜKSEK, Haydar; DEMİRCİ, Sevilay; OCAK, Zafer; , Bazı 3-Alkil(Aril)-4-[3-etoksi-4-(3,5dinitrobenzoksi)-benzilidenamino]-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Asitliklerinin İncelenmesi
207 TOMRUK, Zeynep; ARSLANTAŞ, Ali; YÜKSEK, Haydar; GÜRSOY, Özlem; KOL, Özlem; MANAP, Sevda; , Bazı Yeni 3-Alkil(Aril)-4-(4-benzensulfoniloksibenzilidenamino)-4,5- dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Sentezi ve İn-vitro Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi
208 YÜKSEK, Haydar; ŞAHİN, Nahsen; AĞIRBAŞ, Halil; GÜRSOY, Özlem; KOL, Özlem; MANAP, Sevda; , Bazı 3-Alkil(Aril)-4-[4-(4-nitrobenzoksi)-benzilidenamino]-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi
209 AKTAŞ, Özlem; YOKUŞ, Özlem; YÜKSEK, Haydar; CALAPOĞLU, Mustafa; ELMASTAŞ, Mahfuz; , Bazı Yeni 1-Asetil-3-alkil(aril)-4-(3-fenoksibenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Sentezi ve İn-vitro Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi
210 AKBAYRAK, Önder; YÜKSEK, Haydar; GÜRSOY, Özlem; KOL, Özlem; MANAP, Sevda; , Bazı 3-Alkil(Aril)-4-[2-(p-toluensulfoniloksi)-benzilidenamino]-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi
211 AKYILDIRIM, Onur; YÜKSEK, Haydar; OCAK, Zafer; , Bazı 3-Alkil(Aril)-4-(3-metoksi-4-fenilasetoksibenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Susuz Ortamda pKaDeğerlerinin Tayini
212 AKYILDIRIM, Onur; YÜKSEK, Haydar; GÜRSOY, Özlem; KOL, Özlem; , Bazı 1,3,5-Tri-{2-metoksi-4-[(3-alkil/aril-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on-4-il)-azometin]-fenoksikarbonil}-benzen Bileşiklerinin İn-vitro Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi
213 YÜKSEK, Haydar; KUTANİS, Osman; BOZ, M. Esma; ERKURT, Yeliz; OCAK, Zafer; MANAP, Sevda; BEYTUR, Murat; , Bazı 3-Alkil(Aril)-4-(3-kloroasetoksi-4-metoksibenzilidenamino]-4,5- dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Asitlik Sabitlerinin Tayini
214 M. T. , Nurmaganbetova; L. K. , Salkeeva; E. V. , Minaeva; E.K. , Taişibekova; A. K. , Şibaeva; , MALONIK ESTER DİAMİDİN FOSFORİK ASİT TÜREVLERİYLE SENTEZİ VE KİMYASAL MODİFİKASYONU
215 YÜKSEK, Haydar; ALKAN, Muzaffer; OĞUZ, Şehrinaz; OĞUZALP, Temeris; KAYALAR, M. Tolga; BEYTUR, Murat; , Bazı Yeni 3-Alkil(Aril)-4-(3-etoksi-4-fenilasetoksibenzilidenamino)- 4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Sentezi ve Susuz Ortam Titrasyonları
216 MEDETALİBEYOĞLU, Hilal; YÜKSEK, Haydar; , Bazı Yeni 3-Alkil(Aril)-4-[2-(4-nitrobenzoksi)-3- metoksibenzilidenamino]-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması
217 HOSSAİN, M. Shakhawoat; DEMİR, Ayhan Sıtkı; , Addition of Organoaluminum Compounds to Acyl Phosphonates
218 YÜKSEK, Haydar; MEDETALİBEYOĞLU, Hilal; GÜRSOY, Özlem; KOL, Özlem; AKYILDIRIM, Onur; CALAPOĞLU, Mustafa; , Bazı 3-Alkil(Aril)-4-[3-metoksi-4-(p-toluensulfoniloksi)- benzilidenamino]-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin İnvitro Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi
219 YÜKSEK, Haydar; GÜL, Hanifi; ŞEN, Hüseyin; GÜRSOY, Özlem; KOL, Özlem; KOCA, Ebru; , Bazı 3-Alkil(Aril)-4-(4-fenilasetoksibenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H- 1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi
220 KEMER, Gül; YÜKSEK, Haydar; TOKALI, Feyzi S.; GÜRSOY, Özlem; KOL, Özlem; MANAP, Sevda; , Bazı Yeni 1-Asetil-3-alkil(aril)-4-(4-etilbenzilidenamino)-4,5-dihidro- 1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Sentezi ve İn-vitro Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi
221 YÜKSEK, Haydar; AKARAS, Sevecan; KÜÇÜKTÜRKMEN, Çiğdem; MANAP, Sevda; TOKALI, Feyzi S.; , Bazı Yeni 3-Alkil(Aril)-4-[2-(3-nitrobenzoksi)-benzilidenamino]-4,5- dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması
222 KELEBEKLİ, Latif, 3-(O-2-bromofenil)-Benzoconduritol C’nin Stereospesifik Sentezi
223 AKBAŞLAR, Dilek; GİRAY, E. Sultan; , Sub-kritik Su Ortamında Çeşitli 1,3-diaril-2-propen-1-on (Kalkon) Türevlerinin Sentezlenmesi
224 YÜKSEK, Haydar; BERKYÜREK, Asıf; BALSEVEN, Havva; MANAP, Sevda; , Bazı Yeni 3-Alkil(Aril)-4-[2-(4-nitrobenzoksi)-benzilidenamino]-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması
225 KÖK, Gökhan; SALMAN, Yeşim; , D-Akofrioz’un İlk Sentezi
226 YÜKSEK, Haydar; KOCA, Ebru; KÖÇEK, Nejdet; YILDIZ, Çiğdem; MANAP, Sevda; BERKYÜREK, Asıf; , Bazı Yeni 3-Alkil(Aril)-4-(3-metoksi-4-benzoksibenzilidenamino)-4,5- dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Susuz Ortam Titrasyonları
227 KOZ, Gamze; ASTLEY, Demet; ASTLEY, Stephen T.; , Piridin Türevi Schiff Bazı Ligandının Suda Çözünen Zn(II) ve Co(II) Komplekslerinin Sentezi ve Yapı Tayini
228 TUNALI, Zeynep; GİRAY, E. Sultan; , scCO2 ve İyonik Sıvı Ortamında Mannich Tepimelerinin İncelenmesi
229 GÜNGÖR, Füsun Şeyma; ANAÇ, Olcay; SEZER, Özkan; , Kinolin Türevi Bileşiklerin Sentezi İçin Yeni Bir Yöntem
230 TUTAR, Ahmet; YAZICI, Gülnur; KAZAZ, Cavit; , Tetrahidroinden’in Türevlendirilmesi ve Tetrahidroinden Diepoksitin Etkili Sentezi
231 BEKER, Hüseyin Kerem; KABAN, Şeniz; , Kinolin-2-il Substitue Tetrahidropirazolo[3,4-b] kinolinonların Multikomponent Sentezi
232 BÜYÜKKAYA, Fikret; TUĞCU, F. Tülay; KABAN, Şeniz; , Piridil- ve Tiyenil-Substitue Schiff Bazlarının Hazırlanması ve
233 ERDOĞAN, Esra; KILIÇ, Haydar; BAYINDIR, Sinan; SARAÇOĞLU, Nurullah; , İndol Sübstitüe Kinon Türevlerinin Sentezi
234 MERT, Firdevs; KANTAR, Cihan; ŞAŞMAZ, Selami; , Azo Boyar Madde İçeren Ftalosiyaninlerin Mikrodalga Yardımlı Sentezi ve Karakterizasyonu
235 AKBAŞ, Esvet; SÜMER, Mehmet Rauf; , Üç Komponentli Siklokondenzasyon Reaksiyonu ile Aminopirimidin Bileşiklerinin Sentezi [1]
236 KARANFİL, Abdullah; ESKİCİ, Mustafa; ÖZER, M. Sabih; SARIKÜRKCÜ, Cengiz; , Siklik Sülfamidatların Asetilenik Sübstitüsyon Reaksiyonları
237 ASİL, Demet; CİHANER, Atilla; ÖNAL, Ahmet M.; ALGI, Fatih; , Reaktif Oksijen Türlerine Karşı Duyarlı Lüminesans Bir Belirtecin Tasarımı Sentezi ve Özellikleri
238 SARITAŞ, Cenk; ALGI, Fatih; CİHANER, Atilla; , İşlenebilir Lüminesans ve Redoks Aktif Yeni Bir BileşiğinTasarımı Sentezi ve Özellikleri
239 KOÇ, B.; POLAT, F.; TAN, A.; HORASAN, N.; KARA, Y.; , Kantarimit Benzeri Bileşiklerin Sentezi
240 GÜNEŞ, Deniz; KARAGÖZ, Bünyamin; BIÇAK, Niyazi; , Bor Esterlerinin Asidoliziyle Karboksilli Asit Esterlerinin Sentezlenmesi
241 GÜL, B.; ALTUNDAŞ, A.; , Aminosiyanopiridin Türevlerinin Sentezinde Singlet Oksijen
242 TAŞKIRAN TOPKAYA, Derya; ALP, Serap; , Kumarin- Oksazol-5-on Türevlerinin Sentezleri ve Spektroskopik Çalışmaları
243 GÖK, Derviş; KASIMOĞULLARI, Rahmi; CENGİZ, Mustafa; MERT, Samet; ŞEN, Elvan; BALSEVEN, Havva; , Dinitro İsatinden Bazı Yeni Kinolin Dikarboksilik Asit Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
244 ÇOLAK, Naki; AKSAKAL, Didem; KARDURMUŞ, Ceyda; , Diazo Grubu İçeren Tetrazollerin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması
245 ELMALI, Dilek, Bazı Heterosiklik Bileşik Türevlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve DFT Çalışması
246 GÜZELLER, Dilek; ŞAHİN, Öznur Yaşa; OCAK, Hale; ERAN, Belkıs Bilgin; , Bükülmüş Molekül Geometrili Asimetrik Sıvı Kristallerin Sentezi ve Karakterizasyonu
247 OĞUZKAYA, Funda; TANYELİ, Cihangir; , Tempo İçerikli Katalizör Sentezi ve Anelli Oksidasyon Reaksiyonundaki Uygulamaları
248 AKIN, Elif; KAZNCIOĞLU, Mustafa; SEÇEN, Hasan; ALTUNDAŞ, Ramazan; , Furan Oksidasyonu: 5-, 6-, 7-, ve 8- Üyeli Heterosiklik Bileşiklerin Sentezi
249 KASIMOĞULLARI, Rahmi; ARSLAN, B. Seçkin; ŞEN, Elvan; BALSEVEN, Havva; MERT, Samet; GÖK, Derviş; , Etil 1-(3-Nitrofenil)-5-Fenil-3-(5-Sulfamoil-1,3,4-Tiyadiazol-2-ilkarbamoil)-1H-Pirazol-4-Karboksilat Bileşiğinin Sentezi ve İleri Kademe Reaksiyonlarının Araştırılması
250 GÜNDOĞDU, Cevher; ERGÜN, M. Yavuz; , Karbazol Oksazolonların Sentezi
251 VELİYEV, Memmed; ŞATİROVA, Mehruze; MEMMEDOVA, Aynure; AKBEROVA, Elmira; ASKEROV, Oqtay; , Alilasetilen Alkollerin Sentezi ve Özellikleri
252 BİLDİRİR, Hakan; SUÇSORAN, Öznur; ÖKSEN, İpek; ERTAŞ, Erdal; ÖZTÜRK, Turan; , Yeni BEDT-TTF Türevlerinin Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi
253 TÜZÜN, Burak; YEKELER, Hülya; , Karbamatların Flotasyon Kolektörleri Olarak Etkinlikleri
254 ÇELİK, Gökçe; YEKELER, Hülya; , Oksimlerin Etkinliklerinin DFT Yöntemiyle İncelenmesi
255 ÇELİK ONAR, Hülya; HASDEMİR, Belma; YAŞA, Hasniye; ALEVLİ, Begüm; , Bazı Kumarinlerin Sentezleri ve Yapılarının Aydınlatılması
256 ÇINAR, Adem; TÜRKMEN, Yasemin; GENÇ, Hayriye; ZENGİN, Mustafa; , Yeni Bir Fenilazetidin Sentezi
257 KUDAY, Hilal; GENÇ, Hayriye; ZENGİN, Mustafa; , İzokinolin Okzadiazol Türevlerinin Sentezi
258 GENÇ, Hayriye; ZENGİN, Mustafa; , İzokinolin Üre Türevlerinin Sentezi
259 TUTAR, Ahmet; YILMAZ, Makbule; , 5-Aminoindan Bileşiğinin Bromlu ve Oksijenli Türevlerinin Etkin Sentezi
260 TİMUR, Mahir; ŞENÖZ, Hülya; TUNOĞLU, Nazan; , 3,3'-(2,2'-(etan-1,2-diylbis(azanediyl))bis(etan-2,1-diyl))bis(azanediyl) bis (5,5-dimetilsiklohekz-2-enon) Schiff Bazının ve Cu(II), Co(II), Ni(II) Metal Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması
261 TİMUR, Mahir; ŞENÖZ, Hülya; TUNOĞLU, Nazan; , 3-(4-(fenilamino)fenilamino)siklohekz-2-enone Schiff Bazının Sentezi ve Karakterizasyonu
262 BALCI, Neslihan; GÖKSU, Süleyman; ANIL, Barış; KELEBEKLİ, Latif; , 1,2,3,4,,4a,9,9a,10-Oktahidroantresen-1,2,3,9,10-Pentol Bileşiklerinin Stereokontrollü Sentezi
263 FISTIKÇI, Meryem; KÖSE, Aytekin; GÜNDOĞDU, Özlem; KARA, Yunus; , Yeni Bir Yöntemle B-Etoksialkollerin Sentezi
264 TAN, Meltem; ŞENER, Ahmet; MENGEŞ, Nurettin; , Spirosiklik İndol Sentezinde Yeni Bir Yöntem; Spirosiklik indol ve Spiroheterosiklik İndol Bileşiklerinin Sentezi
265 PAMUK, Melek; TİRKEŞ, Seha; CİHANER, Atilla; ALGI, Fatih; , Düşük Voltaj Sürümlü Yeni Bir Polimerik Elektrokrom
266 DEMİRCİ, Tuna; ÇELİK, Fatma; ARSLAN, Mustafa; , 1,3,4-Okzadiazol ve tetrazol içeren 1,4-dihidropridin ve pridin bileşiklerinin sentezi
267 KAHRİMAN, Nuran; YÜCEL, Murat; SİNEK, Kadriye; YILMAZ İSKENDER, Nagihan; YAYLI, Nurettin; , 1,3?-Diazaflavon Bileşiğinin Mikrodalga Yöntemi ile Sentezi, N,N’- Dialkil Türevlerinin Eldesi ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Tayini
268 GENÇ, Murat; SERVİ, Süleyman; , (1H-Benzimidazol-2-il)(4,5-dihidro-1H-imidazol- 2-il) amin’in Yeni Türevlerinin Sentezi
269 GENÇ, Murat; SERVİ, Süleyman; SAYDAM, Sinan; , N-(1H-Imidazolin-2-il)-1H-Benzimidazol-2-Amin’in Mikrodalga Destekli Sentezi ve Dinamik NMR ile İmin-Enamin Tautomerlik Dengesinin Araştırılması
270 DURAN, Murat; DEMİRAYAK, Şeref; , Bazı N-(tiyazol-2-il)-(1-arilaminoimidazol-2-il) tiyoasetamitTürevlerinin Sentezi ve Antikanser Etkilerinin Araştırılması
271 ÖZYANIK, Muhammet; BAŞOĞLU, Serap; DEMİRBAŞ, Neslihan; DEMİRBAŞ, Ahmet; YOLAL, Meltem; BEKTAŞ, Hakan; PEKDEMİR, Fatih; DEMİRCİ, Serpil; FANDAKLI, Seda; , Kinolin Halkası İçeren Bazı Azollerin Sentezi ve Karşılık Gelen Mannich Bazlarına Dönüştürülmesi
272 BAŞOĞLU, Serap; DEMİRBAŞ, Neslihan; DEMİRBAŞ, Ahmet; YOLAL, Meltem; BEKTAŞ, Hakan; , Linezolid Benzeri Bileşiklerin Sentezi ve Antimikrobial Özelliklerinin Belirlenmesi
273 ÖLMEZ UÇKAN, Öznur; KILIÇ, B. Emine; , Disazobenzo[c]sinnolinlerin Sentezi ve Elektronik Spektrumlarının İncelenmesi
274 ÇOLAK, Özlem; AKTAN, Ebru; ESENER, Hasan; , 4,4’-Azobis(3,5-dimetilpirazol) Bileşiğinin Sentezi, Yapısının Aydınlatılması, NMR ve Titreşim Frekanslarının Teorik Olarak İncelenmesi
275 TALAZ, Oktay; GÜLÇİN, İlhami; SARAÇOĞLU, Nurullah; , Yeni İndeno[1,2-b]indol Analoglarının Sentezi
276 DİKÇAL, Fatma; TEZER, Nurten; , Uridin ve Bazı Üridin Türevlerinde Alkali Metal Katyonlarının N-Glikozidik Bağına Etkilerinin Moleküler Orbital Yöntemleri İle İncelenmesi
277 YİĞİTKAYA, Selinay; KÖK, Gökhan; SALMAN, Yeşim; , Bazı Şekerlerin Epiklorohidrin ile Reaksiyonları ve Türevleri
278 KUZU, Selda; OSKAY, Mustafa; YÜCEL, Sedef; YENİL, Nilgün; , Trikloroetiliden Dialdofuranozların Hidrazon Türevleri ve Antimikrobiyal Aktiviteleri
279 ÇELİK, Seçil; ALP, Serap; ERGÜN, Yavuz; , Antisimetrik 1,4-Diketo-2H,5H-Dihidropirolo[3,4-c]Pirol’lerin N-Alkil Türevlerinin Sentezleri Ve Spektroskopik Çalışmaları
280 TAŞKIRAN, Gündüz; GÜLLE, Sibel; ERGÜN, Yavuz; , Prido [3,2-c] Karbazol Türevleri İçin Gerekli Ara Ürünlerin Sentezi
281 MERT, Samet; KASIMOĞULLARI, Rahmi; GÖK, Derviş; BALSEVEN, Havva; ŞEN, Elvan; , Karbonik Anhidraz İnhibitörü Olan Tiyadiazol–2-Sülfonamit’in Pirazol Türevlerinin Bazı ?-Dikarbonil ve Aromatik Bileşiklerle Kenetlenme Reaksiyonları
282 GÜLLE, Sibel; ERGÜN, Yavuz; , Spirolaktam Tetrahidrokarbazolon Türevlerinin Sentezi
283 AYDIN, Gülşah; ODABAŞOĞLU, Mustafa; BÜYÜKGÜNGÖR, Orhan; , Bazı 3-Piridilaminoftalidlerin Sentezi ve Moleküler Yapılarının İncelenmesi
284 ÇOPÜR, Seval; ODABAŞOĞLU, Mustafa; BÜYÜKGÜNGÖR, Orhan; , 3-(3-Piridilamino)izobenzofuran-1(3H)-on’un Sentezi ve Molekül Yapısının İncelenmesi
285 KIZILKAYA, Serap; ŞENER, Ahmet; , Bazı 2,3-F urandionların Dimedon ile Reksiyonlarının Araştırılması
286 BEYAZİT, Neslihan; İBİŞ, Cemil; , Yeni S-Sübstitüe Dienler, Buteninler ve Butatrienlerin Sentezi
287 ÇETİN, Zerrin; İBİŞ, Cemil; , Heksaklorbutadienden Mono- ve Di- Tiyoeterlerin Sentezi
288 AYDINLI, Serdar Gökşin; TUYUN, Amaç Fatih; İBİŞ, Cemil; , 1-Bromo-1,2,4,4-Tetraklor-3-Nitro-Buta-1,3-Dien’in Bazı Tiyol ve Heterosiklik Aminlerle Reaksiyonları
289 ÖZKÖK, Funda; İBİŞ, Cemil; , S-, S,S-, N,S- Sübstitüe Butadien ve S-Sübstitüe Butenin Bileşiklerinin Sentezi ve Spektroskopik İncelenmesi
290 İBİŞ, Cemil; ŞAHİNLER AYLA, Sibel; , Yeni –S Sübstitüe Dien ve Nitrodien Bileşiklerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
291 TUYUN, Amaç Fatih; İBİŞ, Cemil; , Mono-, Di-, Tris- ve Tetratiyodinitrodienlerin Eldesi
292 TUYUN, Amaç Fatih; İBİŞ, Cemil; , 1-Alkil(Aril)Tiyo Nitrodienlerin Sentezi ve Piperazin Türevlerinin Eldesi
293 ÖZSOY, Zeliha; GÜNEŞ, Zeliha; İBİŞ, Cemil; , Yeni Tiyo-Sübstitüe p-Benzokinon Bileşiklerinin Sentezi
294 ÇAKAN, Kadriye; İBİŞ, Cemil; , p-kloranil’in –S Nükleofillerle Reaksiyonundan Yeni Tiyosübstitüe Kinonların Sentezi
295 GÖKMEN, Zeliha; İBİŞ, Cemil; , Yeni s-Sübstitüe 2-merkaptobenzotiyazol ve 2-merkaptobenzimidazol Türevlerinin Sentezi
296 AKBABA, Yusuf; POLAT, Leyla; GÖKSU, Süleyman; ŞAHİN, Ertan; MENZEK, Abdullah; , Biyolojik Aktif Doğal Ürün 3,4-dibrom-5-(2-brom-6- (etoksimetil)-3,4-dihidroksibenzil)benzen-1,2-diol ve Bazı Türevlerinin İlk Sentezi
297 KARA, Yeşim Saniye; AĞIRBAŞ, Hikmet; , 3-Sübstitüe-fenil-4-(m-tolil)-1,2,4-oksadiazol-5-on ve 5-tiyon Bileşiklerindeki C=N, C=O ve C=S Gruplarının13C NMR Kimyasal Kaymalarına Sübstitüent Etkisinin İncelenmesi
298 ÖZDEMİR, Yavuz; ŞANLI, Bahar; YÜCEL, Barış; , Fluoresans Özellik Gösteren Antrasen Türevlerinin Sentezi
299 ERDOĞAN, Yasemin; DOĞANAY, K.; ALTUNDAŞ, A.; , Yeni Tiyofenprimidonların Sentezi
300 SAÇMACI, Mustafa; KOCA, İrfan; ÜNGÖREN, Şevket Hakan; , Spiro Yapısında Amino Asit Kısımları İçeren Yeni Pirrollerin Sentezi
301 GÜNEŞ, Yakup; TAŞKESENLİGİL, Yakup; ALTUNDAŞ, Ramazan; , ?-Siyanosikloheptanon’un Alkilasyonu İçin Yeni Bir Yöntem
302 KUŞÇU, Volkan; ÇOLAK, Naki; KARDURMUŞ, Erdal; , 4-(4-Aminofeniltiyo)benzenamin ile Bazı Aldehitlerden İmin Bileşiklerinin Sentezi, Yapılarının Aydınlatılması ve Keto-enol Tautomerisinin İncelenmesi
303 AKSU, Kadir; ÖZGERİŞ, Bünyamin; CAN, Muzaffer; TÜMER, Ferhan; , Poli Sübstitüe 2-Amino Pirol Türevlerinin Sentezi
304 ÇAPAN, İrfan; SERVİ, Süleyman; YILDIRIM, İsmail; , Benzimidazol Sübstitüe 1,3,4-Tiyadiazol ve N-Alkil Türevlerinin Sentezi
305 KASIMOĞULLARI, Rahmi; ARSLAN, B. Seçkin; BALSEVEN, Havva; ŞEN, Elvan; MERT, Samet; GÖK, Derviş; , Pirazol–Sülfonamit Türevinin Bazı H-Aktif ?-Dikarbonil Bileşikleri İle Kenetlenme Reaksiyonları
306 AKKÜN, Hasan Alptuğ; ODABAŞOĞLU, Mustafa; BÜYÜKGÜNGÖR, Orhan; , 3-(Tiyazol-2-ilamino)izobenzofuran-1(3H)-on’un Sentezi ve Moleküler Yapısının İncelenmesi
307 TAY, Funda; YURTTAŞ, Leyla; ÖĞRETİR, Cemil; DEMİRAYAK, Şeref; , N-[4-(Benzotiyazol-2-il)fenilamino]-2-ariloksiasetamit Türevlerinin Sentezi ve Antikanser Etkilerinin Araştırılması
308 TUĞCU, F. Tülay; KABAN, Şeniz; , Piridil-substitue İminotiyazolidinon Bileşiklerinin Multikomponent Yöntemi ile Sentezi
309 KINALI, Selin; ESENER, Hasan; , Bazı 4-(Sübstitüe fenilazo)-3,5-diasetamido-(1H)-pirazol Türevlerinin Sentezi ve Antibakteriyel Özelliklerinin İncelenmesi
310 GÜMRÜKÇÜOĞLU, Nurhan; UĞRAŞ, Serpil; UĞRAŞ, Halil İbrahim; DUYAR, Ömür; , Bazı Yeni Bis-1,2,4-Triazol Türevlerinin Sentezi, Ekstraksiyon Kabiliyeti, Seçicilik ve Antibakteriyal Çalışmaları Bölüm 2
311 GÜMRÜKÇÜOĞLU, Nurhan; UĞRAŞ, Serpil; UĞRAŞ, Halil İbrahim; DUYAR, Ömür; ÇAKIR, Ümit; , Bazı Yeni Bis-1,2,4-Triazol Türevlerinin Sentezi, Ekstraksiyon Kabiliyeti, Seçicilik ve Antibakteriyal Çalışmaları Bölüm 1
312 KARABACAK, Çiğdem; TİLKİ, Tahir; CENGİZ, Mustafa; , Heterojen Katalizörlerin Kullanılmasıyla 7-hidroksi-4-metil kumarinin Mikrodalga Yöntemiyle Sentezi
313 ÖZİL, Musa; YILMAZ, Fatih; MENTEŞE, Emre; KAHVECİ, Bahittin; , İsatin Türevi İçeren Bazı Yeni Triazol Bileşiklerinin Mikrodalga ve Geleneksel Yöntemle Sentezi
314 KAHVECİ, Bahittin; MENTEŞE, Emre; ÖZİL, Musa; SERDAR, Mevlüt; , Bazı Yeni Aril-5,6-dikloro-1H-benzo[d]imidazol Bileşiklerinin Mikrodalga Yöntemiyle Sentezi
315 SARAL, Hasan; ÖZDAMAR, Özgür; BEKDEMİR, Yunus; , Primer Arilamin Sentezinde Mikrodalga Kullanımı
316 YAKAN, Hasan; KÜTÜK, Halil; BEKDEMİR, Yunus; KAPPE, C. Oliver; , Mikrodalga Yardımıyla N-Fenilmaleimitin Sentezinde Seçicilik
317 EFİL, Kürşat; BEKDEMİR, Yunus; , Bazı İmin Türevlerinin Çözücüsüz Ortamda Mikrodalga Yardımıyla Aromatik Aldehit ve Anilin Türevlerinden Sentezi
318 ÖZDAMAR, Özgür; SARAL, Hasan; BEKDEMİR, Yunus; , Bazı Azol Nükleofillerin Mikrodalga Destekli N-Arilasyonu
319 GENÇ, Murat; SERVİ, Süleyman; , Sübstitüe 2-Aminoimidazolinler’in Mikrodalga Destekli Sentezi
320 YILMAZ İSKENDER, Nagihan; KAHRİMAN, Nuran; ASLAN, Tayfun; YAYLI, Nurettin; , 4-Metil Substitüye 3-Azakalkon Bileşiğinin Katalitik Hidrojenasyon ve Alkillendirme Reaksiyonları
321 CANSU, Tayyibe B.; ASLAN, Tayfun; YÜCEL, Murat; TOSUN, Gonca; YAYLI, Nurettin; , Bromo Substitue Azaflavanon Bileşiklerinin MW Yöntemi ile Sentezleri
322 AKBAŞ, Cem Emre; SİRKECİOĞLU, Okan; GÜNEŞ, Deniz; BIÇAK, Niyazi; , Bor Esterleri Üzerinden Alkil Sülfatların Sentezi
323 ELÇİ, Ceren; SİRKECİOĞLU, Okan; , Dibenzoksanten Türevlerinin Oksazolin ve Fosfin Ligandları
324 GÜRE, Barış; SİRKECİOĞLU, Okan; , Naftofuranonaftofuran Türevlerinin Oksazolin ve Fosfin Ligandları
325 GÜRBÜZ, Demet; TANYOLAÇ, Süleyman; TAŞSETEN, Gökçe; , Bazı Yeni S- Alkil -1,2,4-Triazin-5(4H)-on Bileşiklerinin Sentezi
326 HACIOĞLU, Cenk; ÇINARLI, Adem; , 2-Amino-5-Merkapto-1,3,4-Tiyadiazol'den Çeşitli Schiff Bazlarının Sentezi
327 GÜRBÜZ, Demet; TANYOLAÇ, Süleyman; , Bazı Yeni Tiyadiazolotriazinon Bileşiklerinin Sentezi
328 ŞİRECİ, Nihat; DENİZ, Selma; KÜÇÜKBAY, Hasan; , Furfuril ve Tenil Sübstitüye Bazı Benzimidazol Türevleri Sentezi ve Pd(OAc)2/Baz/Furfuril ve Tenil sübstitüye Benzimidazolyum Katalitik Sistemin Etkinliğinin Mikrodalga Destekli Suzuki ve Heck C-C Birleşme Tepkimelerinde İncelenmesi
329 YILMAZ, Ülkü; ŞİRECİ, Nihat; KÜÇÜKBAY, Hasan; , Fenilsübstitüye Bazı Benzimidazol Türevleri Sentezi ve Mikrodalga Destekli Pd(OAc)2/Baz/Fenil Sübstitüye Benzimidazolyum Katalitik Sisteminin Suzuki ve Heck Tepkimesinde Etkinliğinin İncelenmesi
330 BEKİRCAN, Olcay, Bazı Yeni 3-(4-tert-Butilfenil)-5-Siklopropil-4H-1,2,4-Triazol Türevlerinin Sentezi
331 ÇETİNKAYA, Engin; UMUR, Güzide; MERCAN, Deniz; , İmidazol Türevlerinde Sübstitüent Etkisi
332 ÜNVER, Yasemin; DÜĞDÜ, Esra; ÜNLÜER, Dilek; SANCAK, Kemal; , Ester Fonksiyonlu Shiff Bazı İçeren 1,2,4-Triazollerin Sentezi
333 ÜNVER, Yasemin; DÜĞDÜ, Esra; ÜNLÜER, Dilek; SANCAK, Kemal; , Schıff Bazı İçeren 1,2,4-triazol Bileşiklerin Sentezi ve İndirgenme Reaksiyonları
334 DÜĞDÜ, Esra; ÜNVER, Yasemin; GÜL, Gülşah; SANCAK, Kemal; , İmidazol İçerikli Triazol-5-on’ların Sentezi ve Karakterizasyonu
335 DÜĞDÜ, Esra; KÖR, Gülcan; ÜNLÜER, Dilek; SANCAK, Kemal; , İmidazol İçerikli İyonik Sıvıların Hazırlanması ve Karakterizasyonu
336 LAĞAP, Zeliha; GÜL, Gülşah; ÜNVER, Yasemin; SANCAK, Kemal; , Bazı Bis 1,2,4-Triazol-5-on’ların Sentezi,Karakterizasyonu ve Kompleks Kararlılık Sabitlerinin Belirlenmesi
337 ÜNVER, Yasemin; KÖR, Gülcan; SANCAK, Kemal; LAĞAP, Zeliha; , Dikatyonik İyonik Sıvılarının Sentezi ve Karakterizasyonu
338 SÖNMEZ, Fatih; ATAHAN, Alpaslan; ZENGİN, Mustafa; KÜÇÜKİSLAMOĞLU, Mustafa; , Amino Okzadiazol Türevlerinin Sentezi
339 YÜKSEK, Haydar, Bazı Yeni 3-Alkil(Aril)-4-formilamino-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Sentezi ve İn-vitro Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi
340 PEKDEMİR, Fatih; DEMİRBAŞ, Neslihan; DEMİRBAŞ, Ahmet; ÖZYANIK, Muhammet; DEMİRCİ, Serpil; YOLAL, Meltem; FANDAKLI, Seda; BAŞOĞLU, Serap; , Pirazin Halkası İçeren Bazı Azollerin Sentezi ve Karşılık Gelen Mannich Bazlarına Dönüştürülmesi
341 BAYRAK, Hacer; DEMİRBAŞ, Neslihan; DEMİRBAŞ, Ahmet; ALPAY KARAOĞLU, Şengül; , 1,2,4-Triazol Halkası içeren Karbamatların Sentezi ve Antimikrobial Özelliklerinin İncelenmesi
342 BAYRAK, Hacer; DEMİRBAŞ, Neslihan; DEMİRBAŞ, Ahmet; , Antipirin Halkası İçeren 1,2,4-Triazol Türevlerinin Sentezi
343 YOLAL, Meltem; BAŞOĞLU, Serap; DEMİRBAŞ, Neslihan; DEMİRBAŞ, Ahmet; CEYLAN, Şule; BEKTAŞ, Hakan; , Furoik Asit Hidrazidi Üzerine Bir Çalışma
344 FANDAKLI, Seda; DEMİRBAŞ, Neslihan; DEMİRBAŞ, Ahmet; BEKTAŞ, Hakan; , 2-[4-(Alkilamino)-3-(4-metilfenil)-5-okso-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol- 1-il]asetohidrazidlerin Sentezi
345 CEYLAN, Şule; DEMİRBAŞ, Neslihan; DEMİRBAŞ, Ahmet; YOLAL, Meltem; BEKTAŞ, Hakan; , Etil 2-aminotiyazol-4-asetat’ın Halka Kapatma Reaksiyonları
346 CEYLAN, Şule; DEMİRBAŞ, Neslihan; DEMİRBAŞ, Ahmet; YOLAL, Meltem; BEKTAŞ, Hakan; , 2-Aminobenzotiyazol Üzerine Bir Çalışma
347 PEKDEMİR, Fatih; DEMİRCİ, Serpil; BEKTAŞ, Hakan; DEMİRBAŞ, Neslihan; DEMİRBAŞ, Ahmet; ÖZYANIK, Muhammet; YOLAL, Meltem; FANDAKLI, Seda; BAŞOĞLU, Serap; , Kinolin Halkası İçeren Bazı Azollerin Sentezi ve Karşılık Gelen Mannich Bazlarına Dönüştürülmesi
348 PEKDEMİR, Fatih; DEMİRCİ, Serpil; BEKTAŞ, Hakan; DEMİRBAŞ, Neslihan; DEMİRBAŞ, Ahmet; ÖZYANIK, Muhammet; YOLAL, Meltem; FANDAKLI, Seda; BAŞOĞLU, Serap; , Pirazin Halkası İçeren Bazı Azollerin Sentezi ve Karşılık Gelen Mannich Bazlarına Dönüştürülmesi
349 BEKTAŞ, Hakan; DEMİRBAŞ, Neslihan; DEMİRBAŞ, Ahmet; ÖZYANIK, Muhammet; YOLAL, Meltem; FANDAKLI, Seda; BAŞOĞLU, Serap; , İndol ve Triazol halkasını İçeren Bazı Yeni Bileşiklerin Sentezi Ve Karakterizasyonu
350 BEKTAŞ, Hakan; DEMİRBAŞ, Neslihan; DEMİRBAŞ, Ahmet; ÖZYANIK, Muhammet; , Bazı Yeni 1,2,4-Triazol Halkası İçeren Mannich Bazları Türevlerinin Sentezi
351 ESEN, İlker; YOLAÇAN, Çiğdem; AYDOĞAN, Feray; , Gemini Yüzey Aktif Maddelerin Çeşitli Aromatik Aldehitlerin Kondenzasyon Reaksiyonlarındaki Katalitik Etkisinin İncelenmesi
352 GÖKSU, Gökçe; ÖCAL, Nüket; , İmid ve İzoksazolin Grupları İçeren Yeni Tetrasiklik Moleküller
353 GÜL, Melek; ÖCAL, Nüket; , Trisiklik Hidrazid ve Bistrisiklik İmidlerin İndirgen Heck Reaksiyonları
354 KULU, İrem; ÖCAL, Nüket; , Ağrı Kesici Etkisi Olan Epiboksidin Analoglarının Sentezlenmesi
355 ÖZTÜRKCAN, S. Arda; TURHAN, Kadir; TURGUT, Zuhal; , Henry (Nitroaldol) Reaksiyonlarının Farklı Ortamlarda Gerçekleştirilmesi
356 ÖZTÜRKCAN, S. Arda; TURHAN, Kadir; TURGUT, Zuhal; , Ksanten Bileşiklerinin Triflat Katalizli Tek-Kap Sentezi
357 ADAR, Vildan; AVAZ, Senem; , Bilgisayar Destekli İlaç Tasarımı: Hıv Proteaz- İlaç Etkileşimerinin Farklı Docking Programları İle İncelenmesi
358 ÖZHAN KOCAKAYA, Şafak; PİRİNÇÇİOĞLU, Necmettin; , p-Sübstitüe Metil Benzoatların Alkalin Hidroliz Reaksiyon Mekanizmalarının Teorik (DFT) olarak Araştırılması
359 ŞAHİN, Kader; SARIPINAR, Emin; , Src Kinaz İnhibitörlerinin 4D QSAR Metodu ile Farmakofor Grubunun Belirlenmesi ve Biyoaktivite Hesabi
360 ÖZBAKIR IŞIN, Dilara; KARAKUŞ, Nihat; , 3-Hidroksitropolonun Proton Transfer Tepkimesi Üzerine Çözücü Etkisinin DFT Yöntemiyle İncelenmesi
361 GEÇEN, Nazmiye; SARIPINAR, Emin; , 1,4-dihidropiridin Türevlerinin Elektron Konformasyonel-Genetik Algoritma (EC-GA) Yöntemi ile Nicel Yapı Aktivite İlişkisinin İncelenmesi ve Aktif Yapının Belirlenmesi
362 AYDIN, Semiha; SARIPINAR, Emin; , 3-(1,1-Diokso-2H-(1,2,4)-Benzotiyadiazin–3-il)-4-Hidroksi–2(1H)-Kinolin Bileşik Serisinin Hepatit C İnhibitörü Olarak Elektron Konformasyon-Genetik Algoritma (EC-GA) Yöntemi İle QSAR İncelenmesi
363 SARIPINAR, Emin; YANMAZ, Ersin; , EC-GA Metodu ile Penisilin Bileşiklerinin Farmakofor Grubunun Belirlenmesi ve Biyoaktivite Hesabı
364 ÖNAL, Zülbiye; İLHAN, Özer İlhan; , n,n’-disübstitüe Tiyoüre Türevi Bazı Bileşiklerin OxCl2 ile Halka Kapanmasi Reaksiyonlarinin İncelenmesi
365 İLHAN, Özer İlhan; ÇADIR, Mehmet; ÖNAL, Zülbiye; SARIPINAR, Emin; , Bazı 1H-Pirazol-3-Karboksilli Asit Klorürlerinin Çeşitli Hidrazitlerle Reaksiyonları
366 HAKLI, Özgül; BİREL, Özgül; ZAFER, Ceylan; DİNÇALP, Haluk; AYDIN, Banu; CAN, Mustafa; İÇLİ, Sıddık; , Polioksi Grubu İçeren Perilen Diimid Molekülünün Spektroelektrokimyasal ve Fotovoltaik Özelliklerinin İncelemesi
367 DİNÇALP, Haluk; KIZILOK, Şevki; İÇLİ, Sıddık; , Görünür Bölge Absorplayıcı Perilen Diimid’in Sentezi ve Çözgen Polaritesine Bağlı Renk Değişiminin İncelenmesi
368 SARIŞIK, Safiye; MUSLUOĞLU, Emel; AYRANCI, Halim; LEBRUNE, Colette; AHSEN, Vefa; , Asimetrik Ftalosiyanin Sentezi ve Sıvı Kristal Özelliklerinin İncelenmesi
369 KILIÇ, Bilal; AKKAYA, Engin U.; , İki foton soğuran BODIPY türevlerinin rasyonel tasarımı
370 PİR, Fatma; ERBAŞ, Sündüs; AKKAYA, Engin U.; , Bodipy Türevi Fotoduyarlaştırıcılarda Singlet Oksijen Üretim Verimine pH Etkisi
371 BÜYÜKÇAKIR, Onur; BOZDEMİR, O. Altan; SÖZMEN, Fazlı; GULİYEV, Ruslan; ÇAKMAK, Yusuf; AKKAYA, Engin U.; , Polimer Matris İçindeki Bodipy Türevleriyle Florür Anyonlarının Algılanması
372 YEŞİLGÜL, Nisa; TÜRKŞANLI, Merve; BÜYÜKÇAKIR, Onur; AKKAYA, Engin U.; , Yakın Kızılötesi Bölgede Absorplayan Yeni Kromoforlar: Sentez, Karakterizasyon ve Uygulamalar
373 KOLEMEN, Safacan; ÇAKMAK, Yusuf; BOZDEMİR, O. Altan; AKKAYA, Engin U.; , Boyarmadde Uyarımlı Güneş Pilleri için Yeni Duyarlaştırıcılar
374 GULİYEV, Ruslan; BOZDEMİR, O. Altan; BÜYÜKÇAKIR, Onur; SELÇUK, Sencer; KOLEMEN, Safacan; BOYACI, Hande; AKKAYA, Engin U.; , Bodipy Türevlerinde ICT ve PET Süreçlerinin Manipülasyonu ile Moleküler Mantık İşlemcileri ve Algılayıcıların Elde Edilmesi
375 ERBAŞ, Sündüs; BOZDEMİR, O. Altan; EKİZ, O. Öner; DANA, Aykutlu; AKKAYA, Engin U.; , Organik Güneş Yoğunlaştırıcılarda Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Dentritik Işık Hasadı Sistemi
376 KÖSTERELİ, Ziya; BOZDEMİR, O. Altan; BÜYÜKÇAKIR, Onur; AKKAYA, Engin U.; , Tetrastiril-BODIPY Türevlerinin Iraksak Sentezi ve Işık Hasatı Özelliklerinin Çalışılması
377 ÖZDEMİR, Tuğba; ATILGAN, Serdar; AKKAYA, Engin U.; , Cıva(II) İyonları İçin Di-Stiril BODIPY Floroforuna Dayalı, Enerji Transferi İçeren Hassas ve Seçici Orantısal Yakın-Kızılötesi Floresans Algılayıcısı
378 EŞSİZ, Selçuk; ŞENGÜL, M. Emin; DAŞTAN, A.; , 2,3-Dihidrobenzobarrelenin Brominasyonu ve Bromlu Türevlerinin Sentezi
379 ANIL, B.; KAZAZ, C.; ŞAHİN, E.; DAŞTAN, A.; , 1D, 2D NMR Teknikleri ile endo- ve exo-Benzosiklobutenonorbornen Tribromürlerin Yapı Karakterizasyonu ve X-Ray Analizleri ile Korrelasyonları
380 DOĞAN, Ş. Dilem; ALTUN, Yasemin; KAYA, Serdal; BALCI, Metin; , Polihidroksisiklopentan Türevlerinin Sentezi İçin Yeni Bir Yöntem
381 DOĞAN, Ş. Dilem; BALCI, Metin; , Azaoksindol Türevlerinin Sentezi
382 KAYA, Serdal; KILBAŞ, Benan; BALCI, Metin; , Halokonduritol Sentezinde Yeni Bir Yöntem
383 KARAHAN, Emrah; KOZA, Gani; BALCI, Metin; , Yeni Bir Yöntemle Furopirolon ve Furopiridazinon Türevlerinin Sentezi
384 KORKMAZ, Nalan; KAYA, Serdal; BALCI, Metin; , Yeni Bir Yöntemle Aminokonduritol Sentezi
385 BEKARLAR, Merve G.; BARAN, A. Arif; BALCI, Metin; , Yeni Bir Yöntemle Bishomoinositol Türevlerinin Sentezi
386 KESKİN, Selbi; KOZA, Gani; BALCI, Metin; , Yeni Bir Yöntemle Ftalazinon ve Aminoftalazinon Türevlerinin Sentezi
387 ÖZER, Melek Şermin; KILBAŞ, Benan; BALCI, Metin; , Doymuş Bisiklik Hidrokarbonların Fonksiyonellendirilmesi:Yüksek Sıcaklık Brominasyonu
388 MENGES, Nurettin; BALCI, Metin; , Pd(0) Kompleksi Üzerinden Asetilen Bulunduran Kinon Türevlerinin Sentezi (Cross-Coupling) ve Bu Türevlerin Mn(OAc)3 İle Reksiyonu Üzerine Bazı Çalışmalar
389 AKKUŞ, Gülderen Uysal; DEMİR, Ayhan Sıtkı; , Mangan(III)asetat Katalizörlüğünde Bazı Sübstitüe ?-naftol Bileşiklerinin Sentezi
390 URAL, Burak; DEMİR, Ayhan Sıtkı; , Elektrokimyasal Reaktör İçin NADH’nin İmmobilizasyonu
391 ŞİMŞEK, İlke; DEMİR, Ayhan Sıtkı; , Benzaldehit Liyaz (BAL) Katalizörlüğünde Hidroksifosfonatların sentezlenmesi
392 BURAN, Kerem; EMRULLAHOĞLU, Mustafa; DEMİR, Ayhan Sıtkı; , Alkin-Nitril Sistemlerinin Altın(I) Katalizörlüğünde Hidroaminasyan Reaksiyonları
393 AYHAN, Peruze; ŞİMŞEK, İlke; DEMİR, Ayhan Sıtkı; , Benzaldehit liyaz Katalizörlüğünde Benziloksiasetaldehitin Açiloin Reaksiyonu
394 KARAHAN, Fulya; KIVRAK, Arif; KARABIYIKOĞLU, Sedef; ZORA, Metin; , 5-Ferrosenil-4-(4-nitrofenilsülfenil)pirazol Türevlerinin Elektrofilik Halkalaşma Tepkimesi ile Sentezi
395 SEVEN, Özlem; DEMİR, Ayhan Sıtkı; , İlaç İçeren Peglenmiş Magnetolipozomların Hazırlanması ve Karakterizasyonu
396 BABAHAN, İlknur; UZUN, Belgin; ORHAN, Nil; , İndol Halkası Taşıyan Hidrazon-Oksim Türevi Bir Ligand ve Metal Komplekslerinin Sentezlenerek Yapılarının Aydınlatılması
397 TAHTACI, Hakan; ÖZEL GÜVEN, Özden; , ?-Benzil Sübstitüe 1-(Furan-2-il)-2-(1H-1,2,4-Triazol-1-il)etanon Sentezi
398 ÖZEL GÜVEN, Özden; ÇAPANLAR, Seval; , ?- Benzil Sübstitue 2-(1H-1,2,3-benzotriazol-1-il)- 1,3-difenil propan-1-on Türevlerinin Sentezi
399 ÖZEL GÜVEN, Özden; BAYRAKTAR, Meral; , Fenil ve Benzotriazol Sübstitüe Benzil Eterlerin Sentezi
400 ÖZEL GÜVEN, Özden; ERDOĞAN, Taner; , Bazı Yeni 1-(2-Alkoksi-2-feniletil)-1H-benzimidazol ve 1-(2-Alkoksi-2-(furan-2-il)etil)-1H-benzimidazol Türevlerinin Sentezi
401 ÇELİKARSLAN, Elif; AKDOĞAN, Nuray; ÜREMİŞ, Muhammet M.; KAVAK, Ferda; ÖNAL, Adem; , Soğan Kabuğundan (Allium cepa L.) Boyar Madde Ekstraksiyonu İle Yün, Pamuklu Kumaş, Ahşap Boyama Özelliklerinin İncelenmesi ve Limon’un Mordan Etkisi
402 ACAR, Nil; DEMİRTAŞ, İbrahim; , Klima İçinde Oluşan Bakterilerin Yok Olması İçin Bitkisel Sprey Yapımı
403 ORAKCI, Meryem; ÜREMİŞ, Muhammet M.; GÖKTAŞOĞLU, Ahmet; ÇELİKARSLAN, Elif; AKDOĞAN, Nuray; ÇAKMAK, Osman; , Hijyen Amaçlı Doğal Kaynaklı Antibakteriyel ve Organik El Jeli Yapımı
404 ÖZDEMİR, Kevser; DEMİRTAŞ, İbrahim; , Bitkilerin Daha Hızlı Gelişimi İçin Kullanılan Kimyasallara Alternatif Olarak Çay (Camellia sinensis) Posasının Kullanabilirliğin İncelenmesi
405 ERDEM, Evren; ANSOY, Kadir; OSKAY, Mustafa; , Pirinç Kepeği Yağının Ozonlanması ve Anti-Bakteriyel EtkilerininAraştırılması
406 ÖZTÜRK, Nurdan; DEMİRTAŞ, İbrahim; ELMASTAŞ, Mahfuz; , Çaşır (Ferula) Bitkisinin Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi ve Fitokimyasal Araştırmalar
407 KAYCE, Peyker; KIRMIZIGÜL, Süheyla; , Cephalaria isaurica ve Cephalaria stellipilis Bitki Türleri Üzerindeki Fitokimyasal Çalışmalar
408 EMİRDAĞ ÖZTÜRK, Safiye; ÇAPCI, Aysun; ÇALIŞKAN, Özgen; ANIL, Hüseyin; , Helva Üretiminde Kullanılan Çöven Suyundan [Çöven Otu (Gypsophila arrostii)] gypsogenin’ nin İzolasyonu, Saflandırılması ve Değişik Türevlerinin Sentezi
409 TUTAR, Ahmet; ÖZDEMİR, Abdil; KARAKAYA, Selçuk; YAZICI, Gülnur; , Sakarya’da Yetişen Mor Çiçekli Orman Gülü (Rhododendron Ponticum L) Humusundan Humik Asit Ekstraksiyonu ve Karakterizasyonu
410 ÇARIKÇI, Sema; KILIÇ, Turgut; AZİZOĞLU, Akın; GÖREN, A. C.; TOPÇU, Gülaçtı; , Sideritis Hololeuca Boiss&Heldr. Apud Benthan Bitkisinin Terpen Bileşikleri
411 ŞAHİN, Ayşe; DEMİRTAŞ, İbrahim; , Centaurea Carduiformis DC Bitkisinin Kök (CCK) Ve Gövde (CCG) Kısımlarının Sabit Yağların Analizi Ve Antikanserojen Aktiviteleri
412 ŞAHİN, Ayşe; AKŞİT, Hüseyin; TELCİ, İsa; DEMİRTAŞ, İbrahim; , Bazı Yabani Nanelerin Kemotiplerinin Belirlenmesi Ve Uçucu Yağlarının Antikanserojen Aktivitesi
413 ÖZTAV, Firdes; KAVAK, Ferda; ÖNAL, Adem; , Havaciva (Alkanna tinctoria) Bitkisinin Selülozik ve Protein Elyaf Boyar Maddesi Olarak Kullanılabilirliği
414 KAVAK, Ferda; ÖNAL, Adem; , Yabani Sinemaki (Colutea cilicica) Bitkisinin Sabit Yağlarının Belirlenmesi ve Antioksidan Aktivitelerinin İncelenmesi
415 YAŞA, Hasniye; YANARDAĞ, Refiye; YUSUFOĞLU, Ayşe; , Hünnap Bitkisinin Alkollü Ekstresinin Antioksidan Özelliği
416 ÇELİK ONAR, Hülya; YANARDAĞ, Refiye; YUSUFOĞLU, Ayşe; , Epilobium Angustifolium L. Alkollü Ekstresinin Antioksidan Aktivitesinin Belirlenmesi
417 ÜNLÜER, Arda; ÖZER, M. Sabih; SARIKÜRKCÜ, Cengiz; ESKİCİ, Mustafa; , Morus alba (Beyaz Dut) ve Morus nigra (Kara Dut) Yapraklarının Farklı Çözücü Özütlerinin Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi
418 TÜFEKÇİ, Ali Rıza; ŞAHİN, Ayşe; DEMİRTAŞ, İbrahim; ELMASTAŞ, Mahfuz; , Cirsium arvense (L.) Scop. subsp. vestitum Bitkisinin Antikanser ve Antioxidan Aktivitelerinin İncelenmesi ve Fitokimyasal Araştırmalar
419 HALAY, Erkan; KIRMIZIGÜL, Süheyla; , Dipsacaceae Familyasına Ait İki Endemik Cephalaria Türü Üzerinde Kimyasal İçerik ve Biyolojik Aktivite Çalışmaları
420 BÖKE SARIKAHYA, Nazlı; KIRMIZIGÜL, Süheyla; , Cephalaria scoparia Endemik Türünün Fitokimyasal Olarak İncelenmesi
421 BÖKE SARIKAHYA, Nazlı; TANRIVERDİ, Ersin; KIRMIZIGÜL, Süheyla; , İki Endemik Cephalaria Türünün Kimyasal Bileşimleri
422 YILMAZ İSKENDER, Nagihan; ALBAY, Canan; YÜCEL, Murat; SİNEK, Kadriye; KAHRİMAN, Nuran; ALPAY KARAOĞLU, Şengül; YAYLI, Nurettin; , Türkiye’ de Yetişen Onosma bourgaei Bitkisinin Çiçek, Yaprak ve Gövde Kısımlarının Uçucu Bileşenleri ve Antimikrobiyal Aktiviteleri
423 KAHRİMAN, Nuran; YAZICI, Kenan; ARSLAN, Tayfun; ASLAN, Ali; ALPAY KARAOĞLU, Şengül; YAYLI, Nurettin; , Evernia prunastri (L.) Ach. ve Evernia divaricata (L.) Ach. Likenlerine Ait Uçucu Yağların Kimyasal Bileşimi ve Antimikrobiyal Aktiviteleri
424 YILMAZ İSKENDER, Nagihan; ALBAY, Canan; YÜCEL, Murat; SİNEK, Kadriye; YAYLI, Nurettin; , Türkiye’ de Yetişen Polygonium bistorta subsp. carneum Bitkisinin Çiçek Kısmının Uçucu Bileşenleri
425 TOSUN, Gonca; KAHRİMAN, Nuran; ALBAY, Canan; YÜCEL, Murat; YAYLI, Nurettin; , Gentianella Caucasea Bitkisinin Uçucu Yağ Bileşimleri ve Antimikrobiyal Aktivitesi
426 TOSUN, Gonca; YAŞAR, Ahmet; ARSLAN, Tayfun; YÜCEL, Murat; YAYLI, Nurettin; , Campanula Olympica Bitkisinin Uçucu Yağ Bileşenleri
427 CANSU, Tayyibe B.; ÜÇÜNCÜ, Osman; KAHRİMAN, Nuran; ÖZDEMİR, Turan; YAYLI, Nurettin; , Türkiye’ de Yetişen Grimmia trichophylla Grew and G. decipiens (Shultz) Lindb. Yosunlarının Uçucu Bileşenleri
428 CANSU, Tayyibe B.; ÜÇÜNCÜ, Osman; KAHRİMAN, Nuran; ÖZDEMİR, Turan; YAYLI, Nurettin; , Türkiye’ de Yetişen Brachythecium albicans (Hedw.) Schimp., Bryum pallescens Schleich. ex Schwagr ve Syntrichia intermedia Brid. Yosunlarının Uçucu Bileşenleri
429 KAHRİMAN, Nuran; ALBAY, Canan; DOĞAN, Neşe; USTA, Asu; ALPAY KARAOĞLU, Şengül; YAYLI, Nurettin; , Arbutus unedo L. Bitkisinin Çiçek ve Meyvesinin Uçucu Bileşenleri ve Antimikrobiyal Aktiviteleri
430 ÜÇÜNCÜ, Osman; KAHRİMAN, Nuran; TERZİOĞLU, Salih; ALPAY KARAOĞLU, Şengül; YAYLI, Nurettin; , Senecio othonnae, S. racemosus , S. nemorensis Bitkilerinin Uçucu Yağ Bileşimleri ve Antimikrobiyal Aktiviteleri
431 KAHRİMAN, Nuran; CANSU, Tayyibe B.; İSKENDER YILMAZ, Nagihan; YAŞAR, Ahmet; ÇETİN, Muhammet M.; YAYLI, Nurettin; , Türkiye’de Yetişen Salvia viridis L. Bitkisinin Çiçek,Yaprak ve Gövdesinden Elde Edilen Uçucu Yağların Kimyasal Bileşimleri
432 ÖZTÜRK, Serkan; ÇETİN, Mehmet; , Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünde Yetiştirilen Bazı Kestane Irklarında Kapiler Gaz Kromatografisi İle Yağ Asidi Tayini
433 ÖZER, Züleyha; ÇARIKÇI, Sema; KILIÇ, Turgut; AKÇİÇEK, Ekrem; GÖREN, A. C.; , Bazı Stachys Türlerinin Uçucu Yağ Bileşenlerinin Tayini
434 DEMİRKAPI, Deniz; DEMİRTAŞ, İbrahim; , Plantago lanceolata Bitkisinin Sabit Yağ İçeriğinin Belirlenmesi
435 YUSUFOĞLU, Ayşe; SAYIK, Aysema; , Mısır Püskülü’nün (Maydis stigma) Yağ Asidi Bileşenlerinin Tayini
436 HASDEMİR, Belma; ÇELİK ONAR, Hülya; YAŞA, Hasniye; YUSUFOĞLU, Ayşe; , Myrtus Comminus L. Bitkisinin Flavonoid Bileşiminin Kromatografik Yöntemle Tayini
437 SAYIK, Aysema; YUSUFOĞLU, Ayşe; , Mısır Püskülü’nün (Maydis stigma) Flavonoid Bileşenlerinin Tayini
438 AKAR, Mustafa; SİRKECİOĞLU, Okan; BIÇAK, Niyazi; , Metakrilat Esterlerine Sekonder Amin Varlığında Karbonsülfür Katılması İle Ditiyokarbamatların Sentezi
439 KHALİLY, Mohammad Aref ; DEMİR, Ayhan Sıtkı; , x
440 BARIŞ, Deniz; ŞEKER, Sevil; TOĞRUL, Mahmut; HOŞGÖREN, Halil; , C2-Simetrik 15-Crown-5 ve 18-Crown-6 Tipi Kiral Makrosiklik Amitlerle Naftil Etil Amonyum Tuzunun Enantiyomerik Tanınmasının 1H NMR Titrasyonuyla İncelenmesi
441 ERTUL, Şeref; BAYRAKCI, Mevlüt; BEDÜK, A. Dinçer; , Taç Eter İhtiva Eden Yeni Makrosiklik Laktonların Sentezi Metal Komplekslerinin Hazırlanması ve Metal Pikrat Ekstraksiyonu Çalışmaları
442 BAŞARAN, İsmet; ÇAKIR, Ümit; , Kumarin Türevi Taç Eterlerin Sentezi ve Kompleksleşme Yeteneklerinin Kondüktometrik Yöntemle Belirlenmesi
443 ÇİÇEK, Baki; ÇAKIR, Ümit; , Tetra-Aza Coronandların Sentezleri Ve Kompleksleşme Yeteneklerinin Kondüktometrik Yöntemle Belirlemesi
444 ÇİÇEK, Baki; ERGÜN, Adem; ÇAKIR, Ümit; , Makro Halkalı Tiyo-Crown Eterlerin Sentezi Ve Bazı Geçiş Metalleri İle Kompleksleşme Özelliğinin İncelenmesi
445 YÖRÜR GÖRECİ, Çiğdem; ERAN, Belkıs Bilgin; , 4-Siyanoresorsinol’den Türeyen ‘Bent-Core’ Mesogenler
446 GÜNGÖR, Ömer, Kaliks[n]arenlerin Bazı Ester Türevlerinin Sentezi ve Azo Boyarmaddelerinin Ayrılmasında Kullanılması
447 GÜNGÖR, Ömer, Bazı Kaliks[n]aren Türevlerinin Aminoasit Esterlerinin Ekstraksiyonundaki Performans Değerlendirilmesi
448 ÇAKMAK, Yusuf; NALBANTOĞLU, Tuğrul; DURGUT, Tuğçe; AKKAYA, Engin U.; , Kaliks[4]aren-Bodipy Çifti Temelli Etkin Fotodinamik Terapi Ajanı Sentezi ve Uygulaması
449 ÖZHAN KOCAKAYA, Şafak; PİRİNÇÇİOĞLU, Necmettin; , Okta-karboksilat Grubu Barındıran Kalix[4]Resorsinaren Bileşiğinin Çeşitli Nötral ve İyonik Bileşikleri Tanıma Özelliklerinin Hesapsal Olarak Çalışılması
450 KADAYIFCI, Kadir; DİLEK, Meltem; TÖMEK, Tuncay; , Cyclam Çekirdekli, Florlu Uç Grup Taşıyan Poli (Aril Eter) Dendrimerlerin Sentezi
451 KADAYIFCI, Kadir; DİLEK, Meltem; TÖMEK, Tuncay; , Konverjent Yaklaşım Metodu Kullanılarak Florlu Uç Grup Taşıyan Poli(Aril Eter) Dendritik Kaliksarenlerin Sentezi
452 ÖZKINALI, Sevil; KOCAOKUTGEN, H.; , p-tert-Bütilkaliks[4]Aren ve Kaliks[4]Aren Bileşiklerinin Yeni Ester Türevlerinin Eldesi ve Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi
453 SAYIN, Serkan; ÖZCAN, Fatih; YILMAZ, Mustafa; , Piridil Grubu Taşıyan Manyetik Kaliks[4]aren Türevlerinin Sentezi Ve Dikromat/Arsenat İyonlarının Sulardan Uzaklaştırılmasında Kullanılması
454 ŞAHİN, Özlem; YILMAZ, Mustafa; , Piren Grupları Bağlı Kaliks[4]aren Türevlerinin Sentezi ve Floresans Özelliklerinin İncelenmesi
455 UYANIK, Arzu; ŞEN, Nejdet; YILMAZ, Mustafa; , Kaliksaren Katkılı Sol-jel Enkapsüle İmmobilize Lipazın Hazırlanması ve Enantiyoseçimli Tepkimelerde Kullanılması
456 ERDEMİR, Serkan; YILMAZ, Mustafa; , Kaliksaren İçeren İmmobilize Lipazların Enantiyoselektif Tepkimedeki Katalitik Etkisi
457 ÖZCAN, Fatih; SAYIN, Serkan; TOR, Ali; MEMON, Shahabuddin; CENGELOĞLU, Yunus; YILMAZ, Mustafa; , Kaliks[4]aren Magnetik Nanopartiküllerin Sentezi Toksik Bazı Oksianyolarının Sulu çözeltilerden Uzaklaştırılmasında Kullanılması
458 AKÖZ, Enise; AKSOY, Tuba; AKCEYLAN, Ezgi; ERDEMİR, Serkan; YILMAZ, Mustafa; , Bazı Semikarbazit Türevli Kaliks[4]arenlerin Sentezi ve Oksianyonların Ekstraksiyonunda Kullanılması
459 YILMAZ, Mustafa; AKCEYLAN, Ezgi; , Kaliks[4]aren Alkil Amin Türevinin Sentezi ve Sulu Çözeltilerden Kanserojen Aromatik Aminlerin Uzaklaştırılmasında Kullanılması
460 BAYRAKCI, Mevlüt; ERTUL, Şeref; YILMAZ, Mustafa; , Pridin Grupları İhtiva Eden Kaliks[4]aren Reseptörlerin Sentezi ve Kromat ve Arsenat Anyonlarının Ekstraksiyonunda Kullanımı
461 ELÇİN, Serkan; ÖZEN KARAKUŞ, Özlem; KOÇ, Yeliz; DELİGÖZ, Hasalettin; , Üçlü Monoazokaliks[4]aren Bileşiğinin Sentezi ve Karakterizasyonu
462 HOCAOĞLU, Bahadır; YILMAZ, Mehmet; , 3-Oksopropannitrillerin Seryum(IV) Amonyum Nitrat Aracılığında Konjuge Dienlerle Radikalik Halkalaşma Reaksiyonları
463 HOCAOĞLU, Bahadır; YILMAZ, Mehmet; , 5-Vinilfenil-4,5-dihidrofuranların Seryum(IV) Amonyum Nitrat Aracılığında Sentezi ve DDQ ile Furanlara Dönüştürülmesi
464 YILMAZ, Mehmet; HOCAOĞLU, Bahadır; , 3-Oksopropannitrillerin Seryum(IV) Amonyum Nitrat Aracılığıyla Konjuge Alkenlerle Oksidatif Halkalaşma Tepkimeleri
465 YILMAZ, Mehmet, Triflormetil-1,3-Dikarbonil Bileşiklerinin Mangan(III) Asetat Aracılığıyla 2-Tiyenil Sübstitüe Alkenlerle Radikalik Halkalaşma Reaksiyonları
466 ASLAN, Hakan; YAKUT, Mehtap; ALAGÖZ, Oğuzhan; AKPINAR, Deniz E.; ÖKTEMER, Atilla; , ?-Dikarbonil Bileşiklerinin Mangan(III) Asetat Aracılığında ?-? Doymamış Alkollerle Radikalik Halkalaşma Reaksiyonları
467 PEKEL, A. Tarık; BURGAZ YILMAZ, E. Vildan; YILMAZ, Mehmet; , 3-Triflorasetil-4,5-Dihidrofuran ve 2-Triflormetil-Tetrahidrofuran Bileşiklerinin Sentezi
468 BURGAZ YILMAZ, E. Vildan; YILMAZ, Mehmet; ÖKTEMER, Atilla; , 3-Oksopropannitrillerin Mangan(III) Asetat Aracılığıyla Konjuge Ester ve Amitlerle Radikalik Halkalaşma Reaksiyonları
469 GÖZLÜKAYA, E. Özge; DÜRÜST, Yaşar; , 1,6,2,4-Dioksadiazepinlerin Sentez Girişimleri: Beklenmeyen 1,2,4- Oksadiazolon Oluşumu
470 NOHUT, Neslihan; YILMAZ, Özlem; ÇALIŞKAN, Raşit; BALCI, A. Metin; , Meldrum Asiti ve Dimetil Malonatın Benzonorbornadien İle Radikalik Halkalaşma Reaksiyonları
471 DEMİRCİ, Deniz; KIVRAK, Arif; ZORA, Metin; , 4-(Fenilselenil)pirazol Türevlerinin Elektrofilik Halkalaşma Tepkimesi ile Sentezi
472 KIVRAK, Arif; LAROCK, Richard C. ; , Dihidrobenzisoksazol Türevlerinin [3+2] Halkalı Katılma Tepkimesi ile Sentezlenmesi
473 NİŞANCI, Bilal; DALKILIÇ, Erdin; GÜNEY, Murat; DAŞTAN, Arif; , Norbornadien ve Benzonorbornadien Dimerlerinin Sentezi ve Diels-Alder Katılma Tepkimeleri
474 SAĞIRLI, Akın; DÜRÜST, Yaşar; , Fenantrolinyum N-İlidlerin Azlaktonlarla Regioseçimli 1,3-Dipolar Halka Katılma Tepkimeleri
475 KARAKUŞ, Hamza; DÜRÜST, Yaşar; , 1,2,4-Oksadiazol Halkası İçeren Azidlerin Sentezi ve N-Fenil Maleimid İle 1,3-Dipolar Halkalı Katılma Tepkimeleri
476 ÖCAL, Nüket; GÖKSU, Gökçe; GÜNKARA, Ömer Tahir; TÜRKOĞLU, Çiğdem; , Çeşitli Alkenik Moleküllerin Nitril Oksidlerle 1,3-Dipolar Siklokatılma Reaksiyonları
477 YAŞA ŞAHİN, Öznur; ERAN, Belkıs Bilgin; , Asimetrik Bifenil Türevlerinde Yan Zincirlerin Mesomorfizme Etkileri
478 ÖZTÜRK, Gülşen; ÇOLAK, Mehmet; HOŞGÖREN, Halil; , (R)-(-)-Mandelik asit ile 2-Aminobütanol’ün Mikrodalga Kullanılarak Çözücüsüz Ortamda Amid Oluşum Tepkime koşullarının Optimizasyonu ve Oluşan Diastromerlerin Rezülüsyonu
479 ÇETİN, Adnan, Kiralite Ve Biyolojik Aktivite
480 ÇETİN, Adnan, Kiral C2 Simetrik Diamitdiollerin Cu(II), Ni(II) Komplekslerinin Asimetrik Nitro Aldol (Henry) Reaksiyonlarında Kullanımı
481 ÇETİN, Adnan, Kiral C2 Simetrik Diamitdiollerin Cu(II), Ni(II) komplekslerinin Sentezlenmesi Ve Karakterizasyonu
482 KARANFİL, Abdullah; KABAK, Yalçın; ESKİCİ, Mustafa; DURUCASU, İnci; ÖZER, M. Sabih; , Asimetrik (S)-Dihidrokavain Sentezi
483 KESKİN, Ali; ATMACA, Ufuk; ÇELİK, Murat; , Meso Anhidrit ve İmidlerden Yeni Bir Yöntemle Asimetrik ?- Aminoasitlerin Sentezi
484 DİNDAR, Bircan; GÜNDOĞAN, Gökçen; , Asimetrik ve Simetrik Ftalosiyaninlerin Sentezleri ile Fotokimyasal ve Elektrokimyasal Özelliklerinin Karşılaştırılması
485 ÖZGERİŞ, Bünyamin; AKSU, Kadir; GÖKSU, Süleyman; TÜMER, Ferhan; , Pipekolik Asit ve İsonipekotik Asit Türevlerinin Asimetrik Sentezi
486 MAVİŞ, Murat Emrah; KARAKOYUN, Gülten; AYDOĞAN, Feray; YOLAÇAN, Çiğdem; , Kiral Piridinyum Tuzlarının Sentezi ve Organik Reaksiyonlardaki Etkinliklerinin İncelenmesi
487 ŞAHİN, Engin; KILIÇ, Hamdullah; , Kiral Aminoalkollerin Sentezi ve Aldehidlerin Asimetrik Alkilasyonu
488 ODABAŞOĞLU, Hakkı Yasin; ODABAŞOĞLU, Mustafa; BÜYÜKGÜNGÖR, Orhan; , (R,E)-4-bromo-2-[(2,3-dihydroxypropylimino)methyl]phenol’ün Sentezi ve Molekül Yapısının İncelenmesi
489 OCAK, Hale; ERAN, Belkıs Bilgin; , Bükülmüş Molekül Geometrili Mesogenlerde Terminal Ünitelerin Rolü
490 OCAK, Hale; ERAN, Belkıs Bilgin; , Kiral Grup İçeren Merkezi Bifenil Üniteli ''Bent-core'' Moleküllerde Yapı - Mesogenite İlişkisi
491 ŞENDİL, Kıvılcım; ÇAKMAK, İsmail; ÇALIŞKAN, Halil; ANIL, Barış; , Bazı Yeni Optikçe Aktif Schiff Bazlarının Sentezi ve pKa Değerlerinin Hesaplanması
492 SAYĞILI, Hasan; TOPAL, Giray; , Yeni Kiral Amitlerin Sentezlenmesi ve Asetofenonun Asimetrik İndirgenmesinde Kullanımları
493 YILDIZ, Tülay; YUSUFOĞLU, Ayşe; , 4-Metoksi Fenil Tridesil Karbinol’ün R ve S Enantiyomerlerinin Farklı Yöntemlerle Sentezi
494 DEMİRCİ, Muhammet; SEZER, Serdar; TANYELİ, Cihangir; , Kiral Heteroaril Substitue Dihidrofuran ve Dihidropiran Türevlerinin “Green Chemistry” Yaklaşımı ile Sentezi
495 YILDIRIM, Muhammet; DÜRÜST, Yaşar; , Nitriliminlerin Kiral Maleimidle 1,3-Dipolar Halkalı Katılma Tepkimeleri: Optikçe Aktif (3aS,6aS)- ve (3aR,6aR)-[3,4-c] pirazol- 4,6-dionların Sentezi
496 YILDIRIM, Muhammet; DÜRÜST, Yaşar; , C,N-Diaril Substitue Nitriliminlerin İzopren Monoksit ile 1,3-Dipolar Halkalı Katılma Tepkimeleri
497 ÇAYIR, Merve; SEZER, Serdar; TANYELİ, Cihangir; , Halka Kapamalı Metatez Yoluyla Sentezlenen Kiral Heteroaril Dien Sistemlerinin Diels-Alder Uygulamaları
498 ŞARDAN, Melis; SEZER, Serdar; TANYELİ, Cihangir; , Enantiyomerce Zenginleştirilmiş Heteroaril Sbstitue ? ve ? Laktonların Kemoenzimatik Sentezleri
499 BAKIRCI, İrem; ÜNVER, M. Yağız; SEZER, Serdar; TANYELİ, Cihangir; , Optikçe Aktif Tetrahidropiridinlerin Kısa Sentezi
500 MEMİŞ, Emine; DEMİREL, A. Nadir; BALCI, A. Metin; KARATAŞ, B. Betül; , Yeni Kiral Bis(Oksazolin) Bileşiklerinin Sentezi
501 KAYA, Birsen Begüm; MALKOV, Andrei V.; ASTLEY, Demet; ASTLEY, Stephen T.; , Allilik Alkollerin Aromatik Peroksitler İle Vanadyum Katalizli Epoksidasyonu
502 KORKMAZ, Neslihan; ASTLEY, Demet; ASTLEY, Stephen T.; , Üç Dişli Kiral Ligandların Asimetrik Henry Reaksiyonunda Katalizör Olarak Kullanılması
503 BAŞPINAR KÜÇÜK, Hatice; YUSUFOĞLU, Ayşe; , (4S)-2-(o-Hidroksi Fenil)-4-Fenil-1,3-Oksazolidin Bileşiğinin Sentezi
504 ÇAKICI, Murat; ÇATIR, Mustafa; KILIÇ, Hamdullah; KARBUĞA, Şemistan; ULUKANLI, Sabri; , 4,4’-Bikuinazolin Temelli Enantiomerik Saf Aminlerin Sentezi ve Aldehidlerin Asimetrik Alkinilasyonu
505 GÜNLER, Z. İnci; YAZICIOĞLU, Emre Yusuf; TANYELİ, Cihangir; , Özgün Kiral N-Propilfenil Substitue Amino Alkollerin Sentezi ve Asimetrik Dietilçinko Katılma Reaksiyonları
506 SARIGÖZ, Okan, Öğrencilerin Kimya Derslerinde Verilen Ev Ödevlerine Karşı Tutumlarının Belirlenmesi
507 SHIHAB, Riyad, Mühendislik eğitimide Kimya bilimi ve Su önemi
508 YAVUZ, Soner; ARSLAN, Nurdilek; , Asit-Baz Konusundaki Kavram Yanılgılarının Kavram Karikatürü Tekniği ile Giderilmesi
509 KAYILI, Hacı Mehmet; COŞTU, Bayram; , Animasyon Destekli Kavramsal Değişim Metninin 11. Sınıf Öğrencilerinin Le-Chatelier Prensibi Konusundaki Kavramsal Değişimine Etkisi
510 ŞENDUR, Gülten; TOPRAK, Mustafa; PEKMEZ, Esin Şahin; , Kavram Yanılgılarının Önlemesinde Analojilerin Etkisi
511 KILIÇ, İsmail; ÖZEL, Mehtap; , Kimyasal Bağ Konusunda Molekül Modelleri Kullanılarak Yapılan Öğretim Ve Geleneksel Öğretim Yöntemlerinin Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi
512 DURAK, Halil; GENEL, Yaşar; , Fizikokimya Laboratuarlarında V-Diyagramı Uygulaması
513 YAVUZ, Soner, Isı-Sıcaklık Kavramlarının Öğretiminde Kavram Karikatürlerinin Kullanımına Örnekler
514 KUL, Alİ Rıza; ÖZDEK, Uğur; ERGE, Hasan; MEYDAN, İsmet; ADIGÜZEL, Vedat; TURAN, Hakan; , Na2Cl2-Ba(H2PO2)2-H2O Üçlü Su-Tuz Sisteminin 50 OC Sıcaklıkta İzotermik Yöntemle Çözünürlüğünün ve Faz Dengelerinin Aratırılması
515 DEĞİRMENCİ, İsa; AVİYENTE, Viktorya; , Akrilat Türevlerinde Taktisite Kontrolünün Hesapsal Yöntemlerle Modellenmesi
516 MADAKBAŞ, Seyfullah; ESMER, Kadir; , x
517 GÜRTEN, A. Ali; ÖZKIR, Demet; SÜRME, Yavuz; BAYOL, Emel; , Hidroklorik Asitli Ortamda Kalsein’in Yumuşak Çeliğin Korozyon Davranışına Etkileri
518 ZENGİN, Adem; ÇAYKARA, Tuncer; , Kendiliğinden Düzenlenme Yöntemiyle Biyoaktif Yüzey Tasarımı
519 KARACA, Semra; GÜRSES, Ahmet; EJDER KORUCU, Mehtap; AÇIKYILDIZ, Metin; , Polietilen/Organokil Nanokompozitlerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
520 DEMİRBAŞ, Erhan; AŞKIN, Şule; UYSAL, Cihan; , Elektrokoagulasyon Yöntemi Kullanılarak Remazol Turkuaz Mavi Reaktif Boyar Maddesinin Gideriminin İncelenmesi
521 KÖYTEPE, Süleyman; VURAL, Sema; GÜLTEK, Ahmet; SEÇKİN, Turgay; , Yüksek Poröziteye Sahip SiO2-Poliimid Nanokompozitlerinin Hazırlanması ve Süper Hidrofobik Özelliklerinin Belirlenmesi
522 TEKSÖZ, Serap; İÇHEDEF, Çiğdem; ÜNAK, Perihan; , Guanin’ in UO2(II) ile Oluşturduğu Kompleksin Kararlılık Sabitleri ve Termodinamik Parametreleri
523 DEMİR, İlknur; BİBER MÜFTÜLER, F. Zümrüt; ÜNAK, Perihan; İÇHEDEF, Çiğdem; YURT KILÇAR, Ayfer; , Radyoişaretli Paklitaksel Glukuronid Bileşiğinin (99mTc-PAC-G) Albino Wistar Sıçanlar Üzerinde Biyodağılımı
524 ASHOOR, Salem Et., IR, Electronic Properties and Conductivity Studies of N1,N4-bis (diphme)benzene-1,4-diamine chloride zirconium(IV)
525 TONBUL, Yalçın; ZAHMAKIRAN, Mehmet; ÖZKAR, Saim; , Nanozeolit ile Kararlılaştırılmış Rutenyum(0) Nanokümeleri: Hazırlanması, Tanımlanması ve NaBH4’ün Hidrolizindeki Katalitik Etkinliğinin İncelenmesi
526 KIRAÇ, Ertuğrul; KARABOĞA, Fırat; YILDIRIM, Gürcan; ERTÜRK, Ali Serol; KOCA, Murat; BÜYÜKUSLU, Halim; , Ab initio Hartree–Fock ve Yoğunluk Fonksiyon Metotları ile 1,3-Dibenzoylimidazolidine-2-thione Molekülü’nün Karakteristik Özelliklerinin İncelenmesi
527 KAP, Özlem; MASALCI, Özgür; KAZANCI, Nadide; , TTAB+NH4Br+Su Üçlü Sıvı Kristal Sisteminin Morfolojik ve Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi
528 İLHAN, Yasemin; AYTEKİN, Murat; BEREKETLİOĞLU, Gizem; , Zeolit Türevlerinden Olan Klinoptilolit’in Baca Gazı Arıtım Sistemlerinde Kullanımının Değerlendirilmesi
529 ÖZKIR, Demet; BAYOL, Emel; SÜRME, Yavuz; GÜRTEN, A. Ali; , Asidik Ortamda Pirinç Alaşiminin Elektrokimyasal Davranişi Üzerine Hiyaminin Etkisi
530 ATILGAN, Nurdan; ÖNAL, Ahmet M.; CİHANER, Atilla; , Kimyasal Işıl-Işıyan Yeni Bir Üçlü Tiyofen Sisteminin Tasarımı, Sentezi ve Elektropolimerizasyonu
531 ISMAYİLOV, Fakhraddin; QURBANOV, Museyib; HASANOV, Roshan; , Çelik Yapıların Korozyondan Korumasında Çinko Silikat Polimer Esaslı Boya Kaplamaların Etkisi
532 ÖZDEMİR, Serkan; BİÇER, Ender; , Tilmikosin ve Bovin Serum Albumin Arasındaki Supramoleküler Etkileşimin İncelenmesi
533 MADAKBAŞ, Seyfullah; ESMER, Kadir; UĞUR, Mustafa Hulusi; , Farklı Çözücü Ortamlarda Na-Bentonit/Polianilin (Na-Bent/PANI) Nanokompozitlerin Elektrokimyasal Davranışları
534 GÜRSES, Ahmet; ÖZKAN, Esra; AÇIKYILDIZ, Metin; , Cr (VI)’ın Ulothrix sp Tarafından Sorpsiyon Kinetiğinin İncelenmesi ve Sorpsiyon Verilerinin Çeşitli Adsorpsiyon Modellerine Uygulanması
535 GÜRSES, Ahmet; AÇIKYILDIZ, Metin; KARACA, Semra; DOĞAR, Çetin; , Çeşitli Bitkisel Atıklardan Kimyasal Aktivasyon Yoluyla Aktif Karbon Üretimi
536 BAŞ, Salih Zeki; GÜLCE, Handan; YILDIZ, Salih ; , Ksantin Tayini için XO-PVF Elektrotlarının Hazırlanması
537 GÜNDÜZ, Bayram, Hazırlanan Al/p-Si/PCBM: MEH-PPV/Al İnorganik Fotodiyodunun Fotoiletkenlik Ölçümleri Ve Fotovoltaik Özelliklerinin İncelenmesi
538 SEÇUK ZORER, Özlem, Van Gölü’ne Dökülen Nehirlerin Su ve Sediment Önekleri ile Domates Örneklerinde Doğal Radyoaktivite Seviyelerinin Belirlenmesi
539 GÜNDÜZ, Bayram, Polimer Ve Organik Yarıiletken Kullanılarak ITO/MEH-PPV: PCBM/Al Organik Fotodiyotların Hazırlanması ve Çözücünün Akım-Voltaj Karakteristiklerine Etkisi
540 DÖNER, Ali; ALTUNBAŞ, Ece; SOLMAZ, Ramazan; KARDAŞ, Gülfeza; , NiCd Kaplı Grafit Elektrotta Hidrojen Gazı Çıkışının Araştırılması
541 İÇLİ, Merve; PAMUK, Melek; ALGI, Fatih; CİHANER, Atilla; ÖNAL, Ahmet M.; , Donör-Akseptör Esaslı Yeni Elektrokromik Polimerler: Donör ve Akseptör Birimlerin Elektro-Optiksel Özelliklere Etkisi
542 DEMİREL, Gökçen Birlik; ÇAKMAK, Mehmet; ÇAYKARA, Tuncer; , Fotoanahtar Yüzey Tasarımı
543 ÜNÜGÜR ÇELİK, Sevim; BOZKURT, Ayhan; , Li-iyon Pillerinde Kullanım Amaçlı Poli(vinilbenzenboronikasit)-PEGGraft Kopolimer Elektrolit Sentezi ve İyon İletkenlik Özelliklerinin İncelenmesi
544 ÖZKAN, Berrin; DANIŞMAN, M. Fatih; , Kuvars Kristal Mikro Terazi Uygulamaları için Altın ve Gümüş Filmlerin Hazırlanması
545 GERENGİ, Hüsnü; BEREKET, Gözen; , Benzotriazole ’ün Yapay Deniz Suyunda, Pirinç-118 ve Pirinç-MM55 Alaşımlarının Korozyon Davranışına Etkisinin Araştırılması
546 YENİCELER, Erdem; DOĞAN, Berna; DEDEOĞLU, Burcu; UĞUR, İlke; DEĞİRMENCİ, İsa; YAĞCI ACAR, H. Funda; AVİYENTE, Viktorya; , 2-Asetamidoakrilik Asidin Kontrollü Polimerleşmesinin Modellenmesi
547 KAHYA, Suat; ŞANLI, Oya; ÇAMURLU, H. Erdem; , Dimetilformamit/Su Karışımlarının Sodyum Aljinat/Klinoptilolit Membranlar Kullanılarak Evapomasyon ve Sıcaklık Farklı Evapomasyon Yöntemleri İle Ayrılması
548 KUBİLAY, Şenol; GÜR, Aycan; AKSOY, M. Salih; , Bazı Killer Kullanılarak Atık Sularda Bulunan Ağır Metallerin Adsorpsiyon Yoluyla Uzaklaştırılması Ve Cevap Yüzeyi Metodu İle Adsorpsiyon Koşullarının Optimizasyonu
549 GÜR, Aycan; YILDIZ, Adnan; NAS, M. Salih; , Amonyum Asetat Çözeltileri Ortamında Yüksek Katı/Sıvı Oranlı Tinkalin Çözünme Kinetiğinin İncenmesi
550 KARAKUŞ, Selcan; KİŞMİR, Yasemin; ŞİŞMANOĞLU, Tuba; , Klinoptilolit Üzerinde Tekli ve İkili Reaktif Boya Karışımlarına Langmuir İzoterm Modellerinin Uygulanması
551 ŞİŞMANOĞLU, Tuba; TAMER, Tuba; İLKAR, Sevinç; ARTIŞ, Münire; , Nikotinamidin İkili Komplekslerinin Kararlılık Sabitleri ve Termodinamik Nicelikleri
552 AYDIN, Lütfiye; AYDIN, İbrahim; ÖZPOZAN, T.; BÜYÜKMUMCU, Z.; NARİN, İbrahim; , Varenicline’in DFT ve Titreşim Spektroskopisi ile Analizi
553 METİN, Ayşegül Ülkü; BAYRAMOĞLU, Gülay; ARICA , M. Yakup; , Faz Dönüşüm Tekniği Kullanılarak Hazırlanan Kitosan Membranların Aşılama Yolu İle Modifikasyonu, Yüzeyinin Fe(III) İle Fonksiyonlandırılması ve Uygulaması
554 METİN, Ayşegül Ülkü; ALTINTAŞ, Begüm; BAYRAMOĞLU, Gülay; ARICA , M. Yakup; , Güçlü Katyon-Değiştirici Reçinelerin Hazırlanması Ve Karakterizasyonu: Bazik Tekstil Boyalarınının Adsorpsiyonunda Kullanılması
555 KARA, Ali; ÜSTÜN, Gökhan Ekrem; AKAL SOLMAZ, Sevak Kutlu; BEŞİRLİ, Necati; , Sürekli Sistemde Endüstriyel Atık Sulardan Ağır Metal İyonlarının Giderimine Yönelik Arıtılabilirlik Çalışmaları
556 TOPRAK, Atakan; KOPAÇ, Türkan; , NaOH/KOH Etkisiyle Kilimli Kömüründen Kimyasal Yöntemle Aktif Karbon Elde Edilmesi
557 KAZİMOV, Shukurali, Increasing Of The Production By Oil Layer Microbiological Influence
558 KUL, ALİ Rıza; MEYDAN, İsmet; SELÇUK, Nilüfer; ÖZDEK, Uğur; ERGE, Hasan; , Yalancı Tespih Ağacı (Styrax officinalis L.) Tohumundan Farklı Yollarla Elde Edilen Aktif Karbonlarla Sulu Çözeltideki Çinko İyonlarının Giderilmesi
559 KUL, ALİ Rıza; SELÇUK, Nilüfer; MEYDAN, İsmet; ÖZDEK, Uğur; ALACABEY, İhsan; , Kurşun İyonunun Farklı Yöntemlerle Biebersteinia Orphanidis Boiss.Tohumlarından Elde Edilmiş Aktif Karbonlar Üzerindeki Adsorpsiyonunun İzoterm,Kinetik ve Termodinamik Analizi
560 ŞİŞMANOĞLU, Tuba; ŞENKAL, Filiz; ZEYLAN, Burcu; , Resveratrol’ün Doğal ve Yapay Reçineler Üzerinde Adsorpsiyonu
561 BAYRAK, Yüksel; UZGÖR, Resmiye; , Remazol Black Boyasının Portakal Kabuğu Külü Üzerine Adsorpsiyonunun İncelenmesi
562 BAYRAK, Yüksel; UZGÖR, Resmiye; , Portakal Kabuğu Külü Üzerine Remazol Blue Boyasının Adsorpsiyonu
563 ÖNAL, Yunus; AKMİL, Canan; BAŞAR, Canan; SARICI, Çiğdem; ÖZDEMİR, Çiğdem; DEPCİ, Tolga; , Karbonize Edilmiş Kayısı Çekirdeğinden Kimyasal Aktivasyon Yöntemi ile Aktif Karbon Eldesi
564 YALÇIN, Yelda; ÇINAR, Zekiye; , Bor Katkılı TİO2 in Tasarımı, Karakterizasyonu, Yapısal ve Elektronik Özellikleri
565 KİŞMİR, Yasemin, Fethiye/Saklıkent Çamuru Üzerinde Brilliant Green Adsorpsiyonu; Kinetik ve Termodinamiği
566 KİŞMİR, Yasemin; AROĞUZ, Ayşe Z.; , Asit Mavi 129’un Piroliz Edilmiş Sedimentteki Adsorpsiyon Kinetiğinin ve Termodinamiğinin İncelenmesi
567 BULUT, Ysaemin; DEMİROĞLU, Ayten; ALKAN, Hüseyin; DOĞRU, Mehmet; BAYSAL, Zübeyde; , Bacillus subtilis ile Sulu Çözeltiden Nikel(II) Adsorpsiyonu
568 EYÜPOĞLU, Volkan; KUMBASAR, Recep Ali; , Cr(VI)’nın TOA Ekstraktanti Kullanilarak Çoklu Bileşen İçeren Asidik Çözelti Ortamindan Solvent Ekstraksiyon Tekniği ile Seçici Ekstraksiyonu
569 EYÜPOĞLU, Volkan; KUMBASAR, Recep Ali; , Cr(VI)’nın TOA-TBP Ekstraktanti Kullanilarak Asidik Çözelti Ortamindan Sinerjistik Solvent Ekstraksiyon Tekniği ile Seçici Ekstraksiyonu
570 EYÜPOĞLU, Volkan; OKATAN, Ahmet; KUMBASAR, Recep Ali; , Sulu Çözeltilerden Sinerjistik Solvent Ekstraksiyon Tekniği Kullanilarak Co(II)’nin TOIA-TOPO Ekstraktanti ile Seçici Ekstraksiyonu
571 HİÇSÖNMEZ, Ümran; TALİP, Zeynep; ERAL, Meral; , Doğal Perlit Üzerine Lantanyum (III)’ ün Adsorpsiyon Davranışları ve Termodinamiği
572 TAY, Turgay; YILMAZ, Meral; ERDEM, Murat; KIVANÇ, Merih; , Laktik Asit Bakterileri ile Sulu Çözeltiden Kurşun İyonunun Biosorpsiyonu ve Kinetiğinin Araştırılması
573 KARAKUŞ, Selcan, Doğal Adsorbentler (Kahverengi Alg, Kil) Üzerinde Kongo Kırmızısının Adsorpsiyon Kinetiği ve Termodinamiği
574 KARAKUŞ, Selcan; AROĞUZ, Ayşe Z.; , Doğal Adsorbentler (Alg/Kil) Üzerinde Metil Mavinin Adsorpsiyon Kinetiği ve Termodinamiğinin İncelenmesi
575 TABAK, Ahmet; YILMAZ, Nuray; SEREZLİ, Ramazan; AKSU, İsmail; EREN, Erdal; ÇAĞLAR, Bülent; AFŞİN, Beytullah; , Ünye Bentonit Kullanılarak Sulu Ortamdan Amonyum İyonlarının Adsorpsiyonunun İncelenmesi
576 BIYIKKIOĞLU, Mutluhan; AKIN ÖKTEM, Gülsu; ERDURAN, Nuran; ÇİFTÇİ, Hakan; ÖKTEM, Zeki; , Ni(II) ve Fe(III) İyonlarının Poli (2,5-Dihidro-2,5-Dimetoksifuran) Üzerine Adsorpsiyonu
577 ÖZKAN, Melek; AKAT, Hakan; , Polivinil Klorür Esaslı Makrofotobaşlatıcıların Click Kimyası Yöntemiyle Sentezi ve Karakterizasyonu
578 ACAR, M. Bahadır; KÜTAHYALI, Ceren; SERT, Şenol; ÇETİNKAYA, Berkan; YALÇINTAŞ, Ezgi; , Modifiye Edilmiş Çam Yaprakları Kullanılarak Lantan Biyosorpsiyonun Deneysel Tasarım Yöntemi ile İncelenmesi
579 BEKÇİ MOLU, Zehra; YURDAKOÇ, Kadir; SEKİ, Yoldaş; , Poli(akrilikasit)/Zr-sütunlu Kil Süperabsorplayıcı Kompozitlerin Şişme Özelliklerinin Belirlenmesi ve Karakterizasyonu
580 BEKÇİ MOLU, Zehra; YURDAKOÇ, Kadir; , Zr-Sütunlu Montmorillonit KSF Hazırlaması ve Karakterizasyonu
581 BEKÇİ MOLU, Zehra; ANTEP, H. Mine; YURDAKOÇ, Kadir; MERDİVAN, Melek; , Montmorillonit K10, Al- ve Fe-Sütunlu Montmorillonit K10 ile Zearalenon Adsorpsiyonunun Kinetik Değerlendirilmesi
582 KULAÇ, Erol; KOPAÇ, Türkan; , Metal Oksit Yüzeyler Üzerine Fibrinojen Adsorpsiyonu
583 GÜBBÜK, İlkay Hilal; KOÇ, Ziya Erdem; GÜRFİDAN, Leyla; OĞUZHAN, Özlem; , s-Triazin Bileşiği İmmobilize Edilmiş Cam Küreciklerin Karakterizasyonu ve Metal Tutma Özellikleri
584 GENEL, Yaşar; DURAK, Halil; GENEL, Salih; , Doğal ve Aktive Edilmiş Bentonit Kili Üzerine Kobalt (Co) Adsorpsiyonunun İncelenmesi
585 GENEL, Yaşar; DURAK, Halil; GENEL, Salih; , Doğal ve Aktive Edilmiş Bentonit Kili Üzerine Çinko (Zn) Adsorpsiyonunun İncelenmesi
586 AKKAYA, Gülbahar; GÜZEL, Fuat; , Yeni Bir Biyosorplayıcı İle Sulu Çözeltiden Metilen Mavisi Uzaklaştırılmasının Kinetik Analizi
587 KOLANCILAR, Hakan; GEÇGEL, Ünal; , Çam Kozalağından Hazırlanan Aktif Karbon Üzerine Remazol Brilliant Blue R Boyasının Adsorpsiyonu
588 ERDEM, Beyhan; İZCİ, Alime; , Dowex 50Wx4 İle Katalizlenen Pentilpropiyonat Esterleşmesinde Adsorpsiyon ve Kinetik Parametrelerin Belirlenmesi
589 YILDIRIM, Ayber; GÖKÇEN, Yusuf; SEÇKİN, Turgay; , Modifiye Krizotil İle H2 Üretimi
590 KOÇYİĞİT, M. Çağrı; YILDIRIM, Hatice; ŞİMŞEK, Selçuk; ULUSOY, Ulvi; BAYBAŞ, Demet; CEYHAN, Özlem; , Lignin Modifikasyonu ile Oluşturulan Organokil-Lignin Yapısına UO22+ Adsorpsiyonunun Araştırılması
591 MAŞLAKCI, Zafer; URAS, Nevin; AYTEMİZ, Nevin; , (X)n - (H2O)m (n=1-2, m=1-2) (X=DME, EO, TMO, THF) Moleküler Kümelerinin Yapısı, Enerjisi ve Dinamiği
592 BAYBAŞ, Demet; ULUSOY, Ulvi; , Poliakrilamit-Doğal/Sentetik Zeolit Kompozitlerinin Hazırlanması ve Tb3+ için Adsorban Özelliklerinin Araştırılması
593 ERGE, Hasan; ÖZDEK, Uğur; KUL, ALİ Rıza; ADIGÜZEL, Vedat; ALACABEY, İhsan; , NaCl-NaH2PO2-H2O Üçlü Sistemin O0C Sıcaklıkta Çözünürlüğü,Yoğunluğu,İletkenliği ve Faz Dengelerinin Araştırılması
594 ATEŞ, Burhan; KÖYTEPE, Süleyman; YİĞİT, Beyhan; SEÇKİN, Turgay; , Anazincir Üzerinde Ag Taşıyan Poliimidlerin Hazırlanması ve Özelliklerinin İncelenmesi
595 KÖYTEPE, Süleyman; BAHÇE, Erkan; DEMİREL, H. Maruf; SEÇKİN, Turgay; , Kayısı Çekirdeği Katkılı Poliester Kil Nanokompozitlerinin Hazırlanması ve Metal Yüzeylerdeki Boya Temizleme Özelliğinin Belirlenmesi
596 ŞENGÜL, Tuğba; MERAL, Kadem; ONGANER, Yavuz; , Ters Misel Sistemlerde Pyronin B Dye Bileşiğinin Fotofiziksel Özellikleri Üzerine Sıcaklığın Etkisi
597 ÖZPOZAN, T.; ALPER, Emin; ÜNAL DEMİR, Dilek; , 5-(4-Etoksibenzoil)-4-(4-Etoksifenil)-1-Metilprimidin-2(1h)-On Bileşiğinin Fizikokimyasal ve Spektroskopik Özelliklerinin Kuramsal ve Deneysel Incelenmesi
598 KARACA BALTA, Demet ; SANDALCI, Semanur; ARSU, Nergis; , Yeni Bir Fotobaşlatıcı Olarak Sentezlenen 14H-fenantro[4,5-abc]tiyokzanten-14-on (TX-Py)’ un Çözücüyle Etkileşimlerinin UV ve Floresans Spektroskopisi İle İncelenmesi
599 GERİŞLİOĞLU, Selim; ÇELİKBIÇAK, Ömür; SALİH, Bekir; , 2,5-Dihidroksibenzoik asit Matriksi ve Türevlerinin Biyomoleküllerin MALDI-MS ile Analizlerindeki Etkinliklerinin İncelenmesi
600 BOZKURT, Müge; GÜNİSTER, Ebru; CANBAZ, Ebru; ÇATALGİL, Huceste; GİZ, H.; , Poli diallyldimethylamonyumklorür Katkılanmış Sodyumlu Kilin Anyonik ve Katyonik Boyaların Tutulmasında Kullanılması
601 GÜLOĞLU, Pınar; YAVAŞ, Arzu; KINAL, Armağan; YENER, Nilgün; ACAR, Nursel; , Aminopren ile Fenotiazin ve Promazin Molekülleri Arasındaki Etkileşimlerin Fotofiziksel ve Teorik Yöntemlerle İncelenmesi
602 SELÇUK ZORER, Özlem; ŞAHAN, Tekin; , Van Gölü Yüzey Sularında Doğal Radyoaktivite Seviyeleri
603 YAŞA, Öznur; ŞAHİN, Öznur; YAZICI, Özlem; KARAAĞAÇ, Burcu; ŞAKAR, Dolunay; CANKURTARAN, Özlem; BİLGİN, Belkıs; ERAN, Belkıs; KARAMAN, Ferdane; , Mesogenik (S)-5-(10-Undekeniloksi)-2-[[[4-(2- metilbutoksi)fenil]imino]metil]fenol’ ün Sentezi ve Faz Geçiş Sıcaklıklarının Belirlenmesi
604 SESİGÜR, Feyza; YAZICI, Özlem; ŞAKAR, Dolunay; ÇAKAR, Fatih; CANKURTARAN, Özlem; KARAMAN, Ferdane; , Polietilen Glikol’ün Çeşitli Çözücülerle Termodinamik Etkileşim Parametrelerinin Ters Gaz Kromatografi Metodu İle Belirlenmesi
605 AYDIN, Lütfiye; KOCA, İrfan; ÜNGÖREN, Ş. Hakan; ÖZPOZAN, T.; , 1-(2-Naftil)Bütan-1,2,3-trion 2-[(4-metilfenil)hidrazon] Bileşiğinin Sentezi ve Normal Koordinat Analizi
606 K., Durkan; E., Gourni; CH., Karahaliou; CH., Zikos; P., Bouziotis; S., Xanthopoulos; A.D., Varvarigou; , x
607 ŞENOCAK, Kamile; TEKSÖZ, Serap; İÇHEDEF, Çiğdem; , Bisfosfonat Bileşiğinin 99mTc(CO)3+ Koru ile Radyoişaretlenmesi
608 ERGE, Hasan; ALACABEY, İhsan; KUL, ALİ Rıza; TURAN, Hakan; ADIGÜZEL, Vedat; ÖZDEK, Uğur; , BaCl2-Ba(H2PO2)2–H2O Üçlü Sistemin Oda Sıcaklığındaki Çözünürlüğü, Yoğunluğu, İletkenliği ve Faz Dengelerinin Araştırılması
609 ERGE, Hasan; ALACABEY, İhsan; KUL, ALİ Rıza; ADIGÜZEL, Vedat; ÖZDEK, Uğur; , Na2(H2PO2)2-Ba(H2PO2)2-H2O Üçlü Sistemin O0C SıcaklıktaÇözünürlüğü,Yoğunluğu,İletkenliği ve Faz Dengelerinin Araştırılması
610 ZORA, Hasan; BİBER MÜFTÜLER, F. Zümrüt; DEMİR, İlknur; İÇHEDEF, Çiğdem; YURT KILÇAR, Ayfer; ÜNAK, Perihan; , Passiflora’nın 99mTc-DTPA Ve Radyoişaretli Kan Hücreleri Üzerine Etkisi
611 KARABOĞA, Fırat; KIRAÇ, Ertuğrul; ERTÜRK, Ali Serol; KOCA, Murat; BÜYÜKUSLU, Halim; YILDIRIM, Gürcan; , [Pd(Me–Xanthate)2] Molekülünün Teoriksel İncelenmesi
612 AVCIBAŞI, Uğur; KOÇAN, Feray; ÜNAK, Perihan; BİBER MÜFTÜLER, F. Zümrüt; İÇHEDEF, Çiğdem; DEMİROĞLU, Hasan; GÜMÜŞER, Fikriye Gül; , Radyoaktif İyodla İşaretli Bleomycin’in (131I-BLM) Biyodağılımı
613 AVCIBAŞI, Uğur; KOÇAN, Feray; ÜNAK, Perihan; BİBER MÜFTÜLER, F. Zümrüt; İÇHEDEF, Çiğdem; DEMİROĞLU, Hasan; GÜMÜŞER, Fikriye Gül; , 99mTc İle İşaretli Bleomycin-Glukuronid’in (99mTc-BLMG) İn Vivo Doku Dağılımı
614 YURT LAMBRECHT, Fatma; OCAKOĞLU, Kasım; BAYRAK, Elif; KARAGÖZOĞLU, Gamze; YILMAZ, Osman; HOLZWARTH, Alfred R.; , Radyoişaretli Fotosensitizer Sentezi; Tc-99m ile İşaretlenmesi ve Sıçanlardaki Biyodağılım Çalışması
615 YURT LAMBRECHT, Fatma; DURKAN, Kübra; BAYRAK, Elif; , Bombesin Benzeri Peptit Konjugatı HYNIC-Q-Litorin’in Tc-99m ile Radyoişaretleme Koşullarının Optimizasyonu
616 BİBER MÜFTÜLER, F. Zümrüt; ÜNAK, Perihan; İÇHEDEF, Çiğdem; DEMİR, İlknur; , Radyoişaretli Tamoxifen Glukuronid Bileşiğinin Biyolojik Aktivitesinin İncelenmesi
617 OLUTAŞ, Elif Berna; ACIMIŞ, Mahmut; , Karbon Zinciri Florlu DL- ve L-Alanin Esterlerin Nematik ve Kiral Nematik Fazlarının X-Işını Saçılması Yöntemi ile İncelenmesi
618 ÖZYÜNCÜ, Seniha; TEKSÖZ, Serap; İÇHEDEF, Çiğdem; ÜNAK, Perihan; , 99mTc(CO)3+ ile Radyoişaretli D-Penisilamin
619 KÖYTEPE, Süleyman; AKSOY, Büşra; SEÇKİN, Turgay; , Yüksek Isıl Dayanıma Sahip Bor Nitrür Esaslı Poliimid Nanokompozitlerinin Hazırlanması ve Fizikokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi
620 AYDIN, Burcu Meryem; ARIK, Mustafa; ONGANER, Yavuz; , Pyronin Y Bileşiğinin Fotofiziksel Özelliklerinin Sıcaklığın Bir Fonksiyonu Olarak İncelenmesi
621 ÖZKAN, Aylin; SEÇKİN, Turgay; , Hidroksiprenin Bazı Aromatik Aminoasitlerle Etkileşimlerinin Fotofiziksel ve Hesapsal Yöntemlerle İncelenmesi
622 YAVAŞ, Arzu; GÜLOĞLU, Pınar; KINAL, Armağan; YENER, Nilgün; ACAR, Nursel; , Hidroksiprenin Bazı Aromatik Aminoasitlerle Etkileşimlerinin Fotofiziksel ve Hesapsal Yöntemlerle İncelenmesi
623 ERTÜRK, Ali Serol; KOCA, Murat; KARABOĞA, Fırat; KIRAÇ, Ertuğrul; BÜYÜKUSLU, Halim; YILDIRIM, Gürcan; , 1-(3-Mesityl-3-methylcyclobutyl)-2-phonexyethanone Molekülüne Teorik Bir Bakış
624 ALP, Zeliha Gamze; TURHAN, Yasemin; ALKAN, Mahir; DOĞAN, Mehmet; , Poli(vinil alkol)/Bentonit Nanokompozitlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
625 BÜYÜKMUMCU, Z., Tiyeno[3,4b]tiyofen ve 3,4-Etilendioksitiyofenin Kopolimerleşmesinin ve Oluşan Kopolimerin Bant Yapısının Yoğunluk Fonksiyonel Teori İle İncelenmesi
626 DOĞRUYOL, Zekeriyya; ARSU, Nergis; PEKCAN, Önder; , Epoksi Akrilatların Fotopolimerizasyonunda Çözücü Etkisinin Foto-DSC ile İncelenmesi
627 KÖYTEPE, Süleyman; GÖK, Yetkin; SEÇKİN, Turgay; , Metallo-Supramoleküler Poliimidlerin Sentezi ve Uyarı-Cevap Özelliklerinin İncelenmesi
628 KÖYTEPE, Süleyman; AKSOY, Büşra; ATEŞ, Burhan; SEÇKİN, Turgay; , Biyobozunur ve Biyouyumlu Poliüretan Temelli Biyoplastiklerin Hazırlanması ve Özelliklerinin İncelenmesi
629 BALCAN, Sıla; KUNDURACIOĞLU, Ahmet; BALCAN, Mehmet; ÇETİNKAYA, Bekir; , Gümüş İçeren Başlatıcılar Kullanılarak Halka Açılma Polimerleşmesi İle Polilaktit Sentezi ve Karakterizasyonu
630 COŞGUN, Sedat; ÜNÜGÜR ÇELİK, Sevim; ÖZDEN, Şehmus; TÜYSÜZ, Suat; BOZKURT, Ayhan; GERARDİN, Christine; CHARBONNİER, Christine; , Floroalkil Uçlu 1,2,3-Triazole Sentezi ve Proton İletkenlik Çalışmas
631 AYDIN, Hamide; ŞENEL, Mehmet; ERDEMİ, Hamit; ÜNÜGÜR ÇELİK, Sevim; BAYKAL, Abdulhadi; TÜLÜ, Metin; ATA, Ali; BOZKURT, Ayhan; , Lityum - İyon Polimer Pillerinde Kullanım Amaçlı Bor İçerikli Polimer Elektrolitlerin Sentez ve Karakterizasyonu
632 MUTLU, Serap; TURHAN, Yasemin; DOĞAN, Mehmet; ALKAN, Mahir; , Poli(etilen glikol)-blok-poli(propilen glikol)-blok-poli(etilenglikol)/ Kaolinit Nanokompozitlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
633 KÖYTEPE, Süleyman; VURAL, Sema; SEÇKİN, Turgay; , BaTiO3-Poliimid Nanokompozitlerinin Hazırlanması ve Elektriksel Özelliklerinin Belirlenmesi
634 COŞKUN, Emine; OKTAY, Osman; , Rubeanik Asitin Cd(II) Ve Zn(II) İyonları İle Etkileşiminin Voltametrik İncelenmesi
635 MENEK, Necati; UÇARLI, Okan; KARAMAN, Yeliz; BAŞARAN, Serpil; , Kobalt-Dimetilglioksim Kompleksine Nitritin Katalitik Etkisinin Elektrokimyasal İncelenmesi
636 AYAZ, Nursel; DEMİRELLİ, Kadir; , iBuMA ve HEMA Kopolimerlerinin Sentezi ve Dielektrik Ölçümleri
637 VURAL, Sema; KIVILCIM, Nilüfer; SEÇKİN, Turgay; , Hidrotermal Sentez Yöntemi ile Kontrollü Morfolojiye Sahip BaTiO3 Nanopartiküllerinin Hazırlanması ve Dielektrik Özelliklerinin Belirlenmesi
638 DENİZ, Naciye; DOĞAN, Fatih; KAYA, İsmet; YÜREKLİ, Mehmet; ÖZDEK, Naciya; , Orsinol ’ün Oksidatif Polimerizasyonu ve Mol Kütlesi Dağılımının Katı Hal Bozunma Kinetiğine Etkisi
639 BOZ, Mesut; AKBAŞ, Halide; BATIGÖÇ, Çiğdem; , Katyonik Gemini Surfaktant 10-2-10’un Miselleşmesi Üzerine Alkollerin Etkisi
640 ULUTÜRK, Mehmet; ÇABUK, Mehmet; TİLKİ, Tahir; YAVUZ, Mustafa; , Bazı Pirol Türevlerinin Sentezi, Polimerizasyonu, Karakterizasyonu ve Elektroreolojik Özelliklerinin İncelenmesi
641 ÇABUK, Mehmet; DOĞAN, Seda; YAVUZ, Mustafa; SON, Fatma; ŞİRİN, Nesrin; , Poli(N-vinilkarbazol)/Bentonit İletken Nanokompozitlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
642 TOPRAK, Mahmut; ARIK, Mustafa; ONGANER, Yavuz; , Merosiyanin 540 İle Floresin Molekülleri Arasındaki Floresans Kuençleşmesinin Lipozom İçeren Sulu Ortamda İncelenmesi
643 YILDIRIM, Kazım Ersin; BEZGİN, Feride; ÇELİK, Rauf; ÖZEN, Özlem; DEMİRELLİ, Kadir; , Kumarin İçerikli Metakrilat Kopolimerinin Termal ve Dielektrik Ölçümleri
644 GÜR, Emel; ALTONIŞIK, Aylin; YURDAKOÇ, Kadir; , Kitosan-Sepiyolit Biyokompozitlerinden Tetrasiklin Salınımı
645 ŞAHİN, İbrahim; ALTUNBAŞ, Ece; KARDAŞ, Gülfeza; YAZICI, Birgül; , Ni-Co/Ni Elektrotta Hidrojen Gazı Eldesine Tiyoürenin Etkisi
646 GÜNGÖRDÜ, H. İ.; CATALGİL, H.; GİZ, H.; , Poli vinilpirolidon (PVP) Molekül Ağırlığı ve Çapraz Bağlanma Derecesinin *Askorbik Asidin* Salınım Profiline Etkisi
647 ARI, Hatice; BÜYÜKMUMCU, Z.; ÖZPOZAN, T.; Ö., İlhan; , Pentil-4-benzoil-1-[2,4-dinitrofenil]-5-fenil-1H-pirazol-3-karboksilat Bileşiğinin Titreşim Spektroskopisi ve Yoğunluk Fonksiyonel Teori (DFT) Yöntemleriyle Analizi
648 TOPALLAR, Harika; DOĞAN, Fatih; KAYA, İsmet; YÜREKLİ, Mehmet; , 4-metil kateşol ’ün Oksidatif Polimerizasyonu ve Mol Kütlesi Dağılımının Katı Hal Bozunma Kinetiğine Etkisi
649 ÇİFTÇİ, Hakan, Poly(2-aminothiazole) Modifiye Edilmiş Pt Elektrotta Civanın Anodik Sıyırma Voltametrisi Yöntemiyle Tayini
650 ÇİFTÇİ, Hakan; TESTERECİ, Hasan Nur; ÖKTEM, Zeki; , Poly(2-aminothiazole) Modifiye Edilmiş Pt Elektrotta Gümüşün Elektrokimyasal Yöntemle Analizi
651 BİÇER, Ender; ÖZDEMİR, Serkan; , Civa Elektrotta Tilmikosinin Voltametrik Özellikleri
652 AKPINAR, Erol; ACIMIŞ, Mahmut; , Kiral ve Rasemik Yüzey Etkin Moleküllerin Miselleşme Termodinamiğinin İletkenlik, Yoğunluk ve Fluoresans Yöntemleriyle Belirlenmesi
653 COŞKUN, Emine; BİÇER, Ender; , Okzasilin Varlığında Sisteinin Elektrokimyasal Davranışının İncelenmesi
654 ÜNSAL, Tuba; BAYOL, Emel; ÖZTÜRK, Ayten; , Paslanmaz Çeliğin Korozyon Davranışına Tuz Gölünden İzole Edilen Aerobik Mezofilik Mikroorganizmaların Etkileri
655 MERT, B.Doğru; YAZICI, B.; , Yumuşak Çeliğin Asitli Ortamda Korozyonuna Karşı 2-Amino 4-Metil Piridin’in İnhibisyon Etkisi
656 YILDIRIM, Yeliz; BUZOĞLU, Leman; BÜYÜKDAĞ, Bircan; KIRKPINAR, Bulut; BALCAN, Mehmet; , Radikalik Yöntemle Allil Metilmetakrilat ve Allil İsotiyosiyonat Kopolimerinin Sentezi ve Özelliklerinin Belirlenmesi
657 GÜNDÜZ, Bayram, Hazırlanan ITO/MEH-PPV: PCBM/Al Organik Fotodiyotların Fotoiletkenlik Karakteristikleri Ve Çözücünün Fotovoltaik Parametreleri Üzerindeki Etkisi
658 GÜNDÜZ, Bayram, Polimer ve Organik Yarıiletken Kullanılarak Al/p-Si/PCBM: MEHPPV/ Al İnorganik Fotodiyodun Hazırlanması ve Akım-Voltaj Karakteristikleri
660 YÜCE, Ayşe Ongun; KARDAŞ, Gülfeza; , Yumuşak Çeliğin Korozyonuna Rodanin-N Asetik Asitin İnhibitör Etkisinin İncelenmesi
661 ALTINIŞIK, Aylin; YURDAKOÇ, Kadir; , Kitosan/PVA Hidrojel Filmlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
662 BİÇER, Alper; KARAİPEKLİ, Ali; SARI, Ahmet; ALKAN, Cemil; KARADAĞ, Ahmet; , Isıl Enerji Depolama Amaçlı Katı-Sıvı Faz Değişim Maddeleri Olarak Bazı Yağ Asidi Gliserol Esterlerinin Sentezi ve Isıl Özelliklerinin Belirlenmesi
663 BİÇER, Ahmet; SARI, Ahmet; ALKAN, Cemil; KARAİPEKLİ, Ali; , Katı-katı Faz Değişim Maddesi Olarak Poli(stiren-ko-p-stearoilstiren) Kopolimerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Isıl Enerji Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi
664 ÇAVUŞOĞLU, A. B.; MERT, B.Doğru; YAZICI, B.; , Metanolün Elektrooksidasyonuna Cu, Cu/Ppy Elektrotların Etkisi
665 ATAMAN, O. Yavuz, Bor, Analitik Kimya ve İnsan Sağlığı
666 YILGÖR, İskender; YILGÖR, Emel; , Poliüre Kopolimerlerinde Yumuşak Kısım Molekül Ağırlığının Polimer Morfolojisi, Mekanik Özellikler ve Yorulma Direncine Etkileri
667 DEMİREL, A. Levent, Poli(2-alkil-2-oksazolin)’lerin Sulu Çözeltide Kendinden Yapılanması
668 HALİOĞLU, Türkan, Protein Dinamiği
669 DAĞ, Ömer, Kendi Kendine Organize Olan Mezoyapılı ve Nanoyapılı Malzemeler
670 YURTSEVER, Ersin, Kuantum Kimyası ve Zayıf Etkileşmeler
671 YAĞCI, Yusuf, Karmasik, Nano ve Biyoaktif Makromoleküllerin Eldesi
672 BALAN, A.; TOPPARE, Levent; , Güneş Pili Uygulamaları İçin Benzotriazol İçeren Çok Amaçlı Malzemeler
673 SÜZER, Şefik, Dielektrik Malzemeler ve Yüzeyler
674 OKAY, Oğuz, Hidrojellerde Hidrofobik Etkileşmeler
675 ERMAN, Burak, Proteinlerde Yapı-İşlev Bağıntıları ve Protein-İlaç Etkileşmesi
676 DEMİR, Ayhan Sıtkı, Biyolojik sistemlerde homokiralite, yerküredeki kiralitenin kaynağı ve heterojen amino asit katalizörler
677 ÇETİNKAYA, Bekir; GÜLCEMAL, Süleyman; GÜNNAZ, Salih; , Homojen Katalizör Varlığında Gerçekleşen İndirgenme Tepkimeleri
678 PİŞKİN, Erhan, Array Teknolojileri
679 BALCI, Metin, Diaçilazidler: Heterosiklik Kimyada Yeni bir Kilometre Taşı Indol, Benzodiazepinon, Furopirol and Furopirimidinon İskeletlerinin Sentezi ve yeni Yöntemlerin Geliştirilmesi
680 BEKAROĞLU, Özer, Top Tipi Yeni Supre Super Ftalosiyaninler : Sentez Ve Özellikleri
681 AKKAYA, Engin U., Otonom Moleküler Kontrol Sistemleri
682 BAYSAL, Bahattin M.; AROĞUZ, Ayşe Z.; BAYSAL, Kemal; , Çitosan ve Aljinat Hidrojellerinin Biyomateryal Olarak Kullanımı
683 ARAS, Namık Kemal, Nükleer Kimyaya giden yol: Neler yapıldı ve bulundu?
684 YEŞİLOĞLU, Yeşim; AYDIN, Hatice; , Zencefilin (Zingiber officinale) Antioksidan Aktivitesinin İncelenmesi
685 ÖZGÜR, Sevinç; YARAT, Ayşen; YARDIMCI, Turay; , Deneysel Diyabetde Bazı Kan Parametreleri Üzerine Döteryumu Azaltılmış Su Tüketiminin Etkisi
686 ŞEN, Nejdet; ÇELİK, Fatma; TEKELİ, Yener; , Konya Bölgesinde Yetişen Cornus mas L. (Kızılcık)’nin Fenolik Yapısı ve Antioksidan Kapasitesi
687 TEKELİ, Yener; SEZGİN, Mehmet; AKTÜMSEK, Abdurrahman; , Konya Bölgesinde Yetişen Bazı Centaurea Türlerinin Antimikrobiyal Aktiviteleri
688 ÖZEN, Tevfik; ÇÖLLÜ, Zeynep; KORKMAZ, Halil; , Kara Isırgan (Urtica pilulifera L.) Çiçek, Kök, Tohum ve Yaprağında Antioksidant Aktivitelerinin Araştırılması
689 ÖZEN, Tevfik; TÜRKEKUL, İbrahim; , Ayı kulağı Mantarının (Sarcodon imbricatum) Antioksidant Aktivitelerinin Araştırılması
690 ÖZEN, Tevfik; DEMİRTAŞ, İbrahim; , Thymus pseudopulegiodies Klokov & Des.Shost bitkisinin Antioksidant Aktivitelerinin Araştırılması
691 İŞBİLİR, Şebnem S.; SAĞIROĞLU, Ayten; , Gelincik (Papaver rhoeas L.) Bitkisinin Antioksidan Aktivitesinin in vitro İncelenmesi
692 AYDEMİR, Sezgin; AKTAŞ, Ayça; BAYSAL, Merve; İSKEFİYELİ, Zeynep; BALTAŞ, Nimet; BURNAZ, Nesibe A.; ERTÜRK, Ömer; KÜÇÜK, Özkan; KÜÇÜK, Murat; , DPPH Radikal Temizleme Aktivitesine Sahip Zencefil Özütlerinde Taguchi Optimizasyonu
693 EMEN, Sevil; ÇEKEN, Bircan; ALTAŞ, Sevcan; PİRİNÇÇİOĞLU, Mihdiye; KIZIL, Murat; , Rheum ribes Bitkisinin Su Ekstraktının Antioksidant ve DNA’yı Serbest Radikallerden Koruma Etkisinin Araştırılması
694 ALTAŞ, Sevcan; YAVUZ, Murat; AYTEKİN, M. Çetin; , Abies cilicia Reçinesinin Metanol Ekstraktı ve Bunun Fraksiyonlarının Antioksidant ve Antimikrobiyal Etkilerinin Araştırılması
695 TÜRKOĞLU, Semra; KESER, Serhat; ÇELİK, Sait; TÜRKOĞLU, İsmail; , Civanperçemi Bitkisinin Antioksidan Kapasitesinin İncelenmesi
696 TÜRKOĞLU, Semra; KESER, Serhat; ÇELİK, Sait; TÜRKOĞLU, İsmail; , Alıç Bitkisinin DPPH• ve ABTS+•Radikali Giderme Aktivitesinin İncelenmesi
697 BUCAK, Serbay; TEKELİ, Yener; KARADENİZ, Hatice; , Turunç ve Pamuk Ballarının Antioksidan Özellikleri
698 TÜRKOĞLU, Semra; ÇELİK, Sait; , Lamiaceae Familyasına Ait Bazı Bitkilerin Antioksidan Aktivitelerinin İncelenmesi
699 TÜRKOĞLU, Semra, Kekik Otu Yapraklarının Antioksidant Kapasitelerinin İncelenmesi
700 TÜRKOĞLU, Semra; KESER, Serhat; ÇELİK, Sait; TÜRKOĞLU, İsmail; , Ada Çayı Bitkisinin DPPH• ve ABTS• Radikali Giderme Aktivitesinin İncelenmesi
701 TÜRKOĞLU, Semra; KESER, Serhat; ÇELİK, Sait; TÜRKOĞLU, İsmail; , Beyaz Dut’un DPPH• ve ABTS• Radikali Giderme Aktivitesinin İncelenmesi
702 YAVUZ, Murat; KESKİN, Cumali; ÖZEN, Hasan Çetin; , Astragalus gymnalocepias Rech Bitkisinin Kök Kısmının in vitro Antioksidan ve Antimikrobiyal Aktivitesinin Araştırılması
703 PİRİNÇÇİOĞLU, Mihdiye; KIZIL, Göksel; ÇEKEN, Bircan; ÖZDEMİR, Gültekin; , Vitis vinifera L. (Siyah Üzüm) Suyu ve Çekirdiğinin Antioksidant ve Oksidatif DNA Hasarı Üzerine Etkilerinin Araştırılması
704 ORAKCI, Meryem; ELMASTAŞ, Mahfuz; GENÇ, Nusret; DEMİRTAŞ, İbrahim; , Total Antioksidan Testinde Balık Yağının Kullanılabilirliğinin Araştırılması
705 YAKAR, Cihan; KORKMAZ, Buket; KIRAR, Kamuran; ÇOBAN, Burak; , Zonguldak ve Çevresinde Toplanan Yenilebilir Mantarların Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi
706 YILMAZ, Kadir; KADAK, Mehmet; AÇARI, İdil Karaca; VURAL, Sema; ATEŞ, Burhan; YILMAZ, İsmet; , Bazı Polifenollerin Nanoboyutta Hazırlanması ve Antioksidan Özelliklerinin Karşılaştırılmalı İncelenmesi
707 TÜRKOĞLU, Semra; ÇELİK, Sait; TÜRKOĞLU, İsmail; , Bazı Endemik Bitkilerin Antioksidan Kapasitelerinin İncelenmesi
708 TÜRKOĞLU, Semra; ÇELİK, Sait; TÜRKOĞLU, İsmail; , Tıbbi ve Ekonomik Değeri Olan Bazı Bitkilerin Antioksidan Kapasitelerinin İncelenmesi
709 ŞAHİN, Hüseyin; AKYÜZ, Emine; KOLAYLI, Sevgi; , Farklı Ekstraksiyon Yöntemleri Kullanılarak Tilia rubra DC. subsp. caucasica (Kafkas Ihlamuru) Yaprağının HPLC İle Fenolik Bileşenlerinin Tayini
710 ŞAHİN, Hüseyin; AKYÜZ, Emine; KOLAYLI, Sevgi; , Farklı Ekstraksiyon Yöntemleri Kullanılarak Tilia rubra DC. subsp. caucasica (Kafkas Ihlamuru) Çiçeğinin HPLC İle Fenolik Bileşenlerinin Tayini
711 SAĞIROĞLU, Ayten; PALUZAR, Hatice; METİNOĞLU, Simge; , Yer Minesi Tohum (Lantana camara L.) Flavonoidlerinin Tayini
712 KARADENİZ, Hatice; TEKELİ, Yener; BUCAK, Serbay; , Püren ve Çiçek Ballarının In Vitro Antioksidan Aktivitelerinin Tayini
713 KARAOĞLAN, Gülnur Keser; ERDEN, İbrahim; KIYMAZ, Nilay Altaş; PEKSEL, Ayşegül; , D-?-D Tip Schiff Baz Ligandlarının Antioksidatif Özellikleri
714 YAĞAR, Hülya; AKAGÜN, Gülçin; İŞBİLİR, Şebnem S.; , Alabaş Tohumlarının Antioksidan Aktivitesinin İncelenmesi
715 GÜDER, Aytaç; KORKMAZ, Halil; , Urtica dioica L. Tohumunun Antioksidan Aktivitesi Üzerine M. neglecta Wallr. Çiçeğinin Sinerjist Etkisi
716 SAĞIROĞLU, Ayten; İŞBİLİR, Şebnem S.; AYDIN, Tuba; , Yer Minesi Tohum (Lantana camara L.) Eksraktlarının Antibakteriyal Aktiviteleri
717 DÜZCAN, Belkıs; ARABACI, Gülnur; , Çeşitli Metallerin Nane (Mentha arvensis) Bitkisindeki Peroksidaz Enzim Aktivitesine Etkileri
718 ÖZTÜRK SARIKAYA, S. Beyza; GÜLÇİN, İlhami; , Bazı Fenolik Asitlerin Antioksidan Kapasitelerinin Belirlenmesi
719 KESKİN, Cumali; YAVUZ, Murat; ÖZEN, Hasan Çetin; , Farklı Polariteye Sahip Çözücülerle Astragalus gymnalocepias Rech Bitkisinin Gövde Kısmından Elde Edilen Ekstraktların Antioksidan ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Araştırılması
720 MISIRLI, Duygu; ELMASTAŞ, Mahfuz; TÜRKEKUL, İbrahim; GENÇ, Nusret; ÖZTÜRK, Nurdan; , Tokat Yöresinde Yetişen Bazı Mantar Türlerinin Antioksidan Kapasitelerinin Belirlenmesi ve Vitamin E Tayini
721 GÜLÇİN, İlhami; KÖKSAL, Ekrem; BURSAL, Ercan; , Kekik Bitkisinin (Thymus vulgaris) Antioksidan ve Antiradikal Giderme Aktivitelerinin Belirlenmesi ile Total Fenolik ve Total Flavonoit Miktarlarının Tespiti
722 TOPAL, Fevzi; GÜLÇİN, İlhami; BİLSEL, Mine; GÖREN, Ahmet C.; , Muşmula’nın Fenolik Asit İçeriği ve Antioksidan Kapasitesinin Belirlenmesi
723 ÇOBAN, Burak, Zonguldak Çevresinde Yakalanan Balık ve Midyelerdeki Ağır Metal Seviyeleri
724 ŞAHİN, Ali; KILIÇ, Bennun; OKTAY, Şehkar; MANSUR, Banu; ALTURFAN, Ebru Işık; AK, Koray; AKDESTE, Zeynep; EMEKLİ, Nesrin; , LDL ve Apo B Konjugatı Verilmiş Hiperlipidemik Hayvanların Serum ox-LDL Değerlerinin İncelenmesi
725 ŞAHİN BAŞAK, Serap; CANDAN, Ferda; , Myrtus communis L. Uçucu Yağı ve Ana Bileşenlerinin ?-amilaz Üzerine Etkileri
726 OKTAY, Şehkar; KILIÇ, Bennun; ŞAHİN, Ali; ERDEMİR, Ayşegül; ALTURFAN, Ebru Işık; AYAN, Faruk; AKDESTE, Zeynep; EMEKLİ, Nesrin; , Apo B ve LDL Konjugatı Verilmiş Hiperlipidemik Hayvanlarda Siyalik Asid ve Doku Faktörü Değerlerinin İncelenmesi
727 AKÇA, Özlet; SAKARYA, Serhan; ÜNAK, Perihan; TİMUR, Suna; MEDİNE, E. İlker; , Karbohidrat Bağlı CdSe/CdS Kuantum Dotların MCF-7 Meme Kanser Hücreleri Üzerinde Etkinliğinin İncelenmesi
728 AKÇA, Özlet; ÖZDEMİR, Çağlar; ÜNAK, Perihan; TİMUR, Suna; , CdSe/CdS Kuantum Dot Spotların Hazırlanması ve Biyokonjugasyona Bağlı Bazı Özelliklerinin İncelenmesi
729 GENÇ, Nusret; ELMASTAŞ, Mahfuz; DEMİRTAŞ, İbrahim; , Taflan Çekirdeğinde (Laurocerasus officinalis Roem.) Siyanojenik Glikozitlerin Saflaştırılması ve Bazı Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi
730 ALTAŞ KIYMAZ, Nilay; PEKSEL, Ayşegül; , Çeşitli Bitkilerde Pullulanaz Aktivitesinin Araştırılması
731 ATACI, Neşe; KAHRAMAN, Ayça; SARAÇ, Ayfer; ARISAN, İnci; , Plazmid DNA’nın Çöktürülmesi Üzerine PEG–10 Tallow Propan Amin ile Tuz Etkileşiminin Etkisinin İncelenmesi
732 ATEŞ, Burhan; GÜL, Mehmet; ERDOĞAN, Nesrin; ERDOĞAN, Ali; YILMAZ, İsmet; EŞREFOĞLU, Mukaddes; , Yaşlanmada Kronik Melatonin ve CAPE Uygulamasının Karaciğer Dokusu Üzerine Etkilerinin Biyokimyasal Olarak Değerlendirilmesi
733 KARATAŞ, Ayla; ERTAN, Fatma; ŞAKİ, Neslihan; BAŞPINAR, Ensar; GÜL, Ahmet; SEVİM, Altuğ Mert; , Porfirazin Türevlerinin Drosophila melanogaster’ in Gelişimsel Özelliklerine Etkisi
734 KILIÇ, Bennun; ŞAHİN, Ali; ŞEHKAR, Oktay; ÖZDEMİR, Zafer; ALTURFAN, Ebru Işık; AK, Koray; AKDESTE, Zeynep; EMEKLİ, Nesrin; , LDL ve Apo B Konjugatı Verilmiş Hiperlipidemik Hayvanların Karaciğer Dokusunda Oksidan ve Antioksidan Durumun İncelenmesi
735 ŞENTÜRK, Murat; TALAZ, Oktay; ÇAVDAR, Hüseyin; EKİNCİ, Deniz; KÜFREVİOĞLU, Ömer İrfan; , Yeni Sentezlenen Bazı Organik Nitratların Glutatyon Redüktaz Enzim Kinetiği Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
736 BAYRAMOĞLU, Gülay; YILMAZ, Meltem; ARICA, M. Yakup; , Biyouyumluluk Özelliği İyileştirilmiş Taşıyıcı İmplant Sistemlerinden Testesteronun Kontrollü Salımı ve Salım Parametrelerinin Değerlendirilmesi
737 ÇOL, Melek; TERZİ, Ülkü; ÇOLAK, Ahmet; KARABÖCEK, Serdar; KÜÇÜKDUMLU, Aslıgül; ALPAY KARAOĞLU, Şengül; AYAZ, Faik Ahmet; , Bazı Yeni Oksim Tipi Ligand Komplekslerinin DNA ile Etkileşiminin ve Antioksidan-Antimikrobiyal Etkinliğinin İncelenmesi
738 AKSOY, Laçine, Peganum harmala L.’nin ?-karbonil ve Quainazolin Alkoloid İçeriği ile Biyolojik Aktiviteleri
739 ÇOBAN, Burak; SERİN, Çiğdem; , Zonguldak Çevresinde Bulunan İki Bitki Türünde Biyolojik Aktif Bileşiklerin Taranması
740 YILDIRIM, Kudret; UZUNER, Ahmet; GÜLCÜOĞLU, Emine Yasemin; , Bazı Steroidlerin Aspergillus terreus MRC 200365 Küfü ile Baeyer-Villiger Oksidasyonları
741 TUNALI, Yağmur; KARACA, Hülya; CANTÜRK, Zerrin; BAYRAMOĞLU, Gülay; ARICA, M. Yakup; , Kontrollü Salım Sistemi Taşıyıcı Destek Materyali Olarak Hazırlanan Kompozit Membranların Sitotoksisitelerinin Değerlendirilmesi
742 DOSTBİL, Nursel; SEÇKİN, Hamdullah; ATASOY, Nurhayat; ÖZDEK, Uğur; ALACABEY, İhsan; KUL, ALİ Rıza; , Cucurbitaceae Familyasına Ait Bazı Bitkilerin Antibakteriyal Etkisi
743 AŞÇI, Gülden; ÇELİK, Ayhan; , Kanser Terapisinde Kullanılan Nitroredüktaz/İlaç-öncü (prodrug) Sistemlerinin Geliştirilmesi
744 ERDOĞAN, Ali; VARDI, Nigar; ATEŞ, Burhan; ÇETİN, Aslı; YILMAZ, İsmet; OTLU, Ali; , Methotrexate’nin Böbrek Dokusunda Neden Olduğu Hasar Üzerine Kayısı Diyetinin Biyokimyasal Etkilerinin Araştırılması
745 TÜRKAN, Ali; AKSOY, İlknur; , Staphylococcus saprophyticus Fosfotransasetilaz (Pta) Geninin Klonlanması, E.coli’deEkspresyonu ve Nitelendirilmesi
746 GÜLSU, Aydan; AYHAN, Hakan; ÇİÇEK, Hüseyin; , Albumin Mikroküre Sentez ve Optimizasyonu
747 KILÇAR, Ayfer; BİBER MÜFTÜLER, F. Zümrüt; ÜNAK, Perihan; AVCI, Çığır Biray; GÜNDÜZ, Cumhur; , DTPA Bağlı Toremifen’in MCF-7 Meme Kanseri Hücreleri Üzerine Sitotoksik ve Apoptotik Etkisi
748 GENÇ, Betül; ÇELİK, Ayhan; , Kiral Alkol Sentezine Yönelik Alkol Dehidrogenaz Merkezli Sistemlerin Geliştirilmesi
749 ATEŞ, Burhan; GÜL, Mehmet; ERDOĞAN, Ali; ERDOĞAN, Nesrin; YILMAZ, İsmet; EŞREFOĞLU, Mukaddes; , Yaşlanmada Kronik Melatonin ve CAPE Uygulamasının Kalp Dokusu Üzerine Etkilerinin Biyokimyasal Açıdan İncelenmesi
750 DEMİR, İlknur; KILÇAR, Ayfer; ŞENIŞIK, A. Murat; DURMUŞ, Funda; ÜNAK ADA, Gülcan; KARA, Altan; ALTIPARMAK, Burcu; YILMAZ, Tayfun; MEDİNE, E. İlker; BİBER MÜFTÜLER, F. Zümrüt; ÜNAK, Perihan; , Monoklonal Antikorlar İle Konjuge Edilmiş Manyetik Nanoparçacıkların 99mTc İle İşaretlenmesi
751 ERTAN, Fatma; ÇELİK, Ayhan; , Staphylococcus Simulans Kaynaklı Lysostaphin Enziminin Ekspresyonu ve Saflaştırılması
752 UMAR, Filiz; ÖZTÜRK, Ayten; , Rhodopseudomonas palustris NU51 Suşu Tarafından Karanlıkta Benzoatın Kullanımı Üzerine Nikel ve Bakırın Etkisi
753 ÖZCAN, Bilge Tekman; ATASEVER, Ali; ŞİŞECİOĞLU, Melda; KAYA, Habibe Budak; ŞENTÜRK, Murat; ÖZDEMİR, Hasan; , Salisilik Asit Türevlerinin Laktoperoksidaz Enzimi Üzerine İn Vitro Etkilerinin İncelenmesi
754 GÖRGÜLÜ, G. ; ATİK, A. E.; TAŞOĞLU, Ç.; YALÇIN, T.; , Protonlanmış Peptit Türevlerinin Reaksiyon Mekanizmalarının Kütle Spektrometresi ile İncelenmesi
755 DİNÇALP, Haluk; KIZILOK, Şevki; İÇLİ, Sıddık; , G-Guadrupleks DNA Yapısına Özgü, Etkili Singlet Oksijen Oluşturucular
756 KARAASLAN, Merve Gökşin; AKKUŞ ÇETİNUS, Şenay; OKAN BOZKALE, Şule; TUTAR, Yusuf; , Sivas Kangal Balıklı Kaplıca’daki Garra Rufa Obtusa (Cyprinidae) Balıklarda Katalaz, Glutatyon Peroksidaz Aktivitesi ve Lipid Peroksidasyonuna Değişik Stres Kaynaklarının Etkileri
757 ERENLER, Ramazan; AKDULUM, Bayram; ŞAHİN, Ayşe; DEMİRTAŞ, İbrahim; TEKİN, Şaban; TELCİ, İsa; , Echinacea pallida (Nutt.) Nutt. Kök Ektresinin Kanser Hücreleri Üzerinde Antiproliferatif Etkisi
758 DAMAR, Kadir; ODACI, Dilek; TİMUR, Suna; , Fruktoz Dehidrogenaz Biyosensörlerine Yönelik Modifiye Altın Yüzeylerin Hazırlanması
759 BABADOSTU, Alper; KOZGUŞ, Özge; YILMAZ, Tayfun; ODACI, Dilek; ÜNAK, Perihan; TİMUR, Suna; , Fonksiyonel Manyetik-Fe3O4 Nanopartiküllerin Tasarlanması ve Biyosensör Uygulamaları
760 ALTUĞ, Çağrı; DİÇKAYA, Erhan; , Kreatin Tayinine Yönelik Enzim Temelli Hibrit Biyosensör
761 BAŞKURT, Eylül; ODACI, Dilek; TİMUR, Suna; , Dendrimer Modifiye Altın Yüzeylerde Gluconobacter oxydans İmmobilizasyonu ve Mikrobiyal Biyosensör Olarak Kullanımı
762 AYLA, Ayşegül; ÇAVUŞ, Aynur; BULUT, Yasemin; BAYSAL, Zübeyde; AYTEKİN, Çetin; , Metilen Mavisi Boyarmaddesinin Bacillus subtilis Üzerine Biyosorpsiyonu, Optimizasyon Parametrelerinin Belirlenmesi
763 AKAR, Tamer; ARSLAN, Sercan; ALP, Tuğba; ARSLAN, Derya; AKAR TUNALI, Sibel; , Cucumis melo’ dan Elde Edilen Biyokütle İle Pb2+, Giderimi İçin Biyosorpsiyon Koşullarının Optimizasyonu
764 DURKUT, Serap; ELÇİN, Y. Murat; , Sıcaklığa Duyarlı Poli(N-Vinilkaprolaktam)-Temelli Biyopolimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
765 ÇELEBİ, Mithat; ALTIKATOĞLU, Melda; AKDESTE, Zeynep; YILDIRIM, Hüseyin; , Enzim Etkisi ile Reaktif Tekstil Boyasının Giderilmesinde Başlangıç Boya Konsantrasyonunun Etkisinin İncelenmesi
766 MURADOV, Penah; VELİYEV, Mamed; YAGUBOVA, Gulnara; ALİYEVA, Saida; BEKTAŞİ, Nazim; , Basidiomycetes Mantarlarından Poliasetilen ve Polisakkarit Bileşiklerinin Alınmasında Kullanım Kaynağı Gibi İstifadesi ve Özellikleri
767 SALMANOV, Mamed; VELİYEV, Mamed; BABAŞLI, Aynur; ALİYEVA, Saida; BEKTAŞİ, Nazim; , Hazar Denizi'nin Azerbaycan Kıyısında İzole Edilmiş Bakterilerle Klorlu /Aromatik Hidrokarbonlar ve Fenollerin Biobozulması
768 ÖZTÜRK, Ş. Merve; ELMASTAŞ, Mahfuz; GENÇ, Nusret; , Şekerpare Türü Kayısı Meyve, Kayısı Çekirdeği ve Çekirdek Kabuğunda Bazı Ağır Metal Analizi
769 KARAASLAN, Merve Gökşin; AKKUŞ ÇETİNUS, Şenay; OKAN BOZKALE, Şule; TUTAR, Yusuf; , Sivas Kangal Balıklı Kaplıca’daki Cyprinion Macrostomus (Cyprinidae) Balıklarda Antioksidan Enzim Aktivitelerine ve Lipid Peroksidasyonuna Stres Etkileri
770 YEŞİLOĞLU, Yeşim; ŞİT, Latifşah; , Alümina Üzerine İmmobilize Candida rugosa Lipazının Biyokimyasal Özellikleri
771 İSPİRLİ, Yasemin; SÖKMEN, Nazlı; AYHAN, Hakan; , Polietilenglikol /Jelatin IPN Hidrojellerde GOD İmmobilizasyonu
772 YAVUZ, Erdem; ŞENKAL, B. Filiz; BAYRAMOĞLU, Gülay; ARICA, M. Yakup; , p(VBC) Kürelerine SI-ATRP Tekniği ile Glisidil Metakrilat Aşılanması ve İnvertaz Adsorpsiyonunda Kullanılmak Üzere Yüksek Tuz Derişimine Dirençli Hidrazin Ligandı ile Modifiye Edilmesi
773 ECE, Selin; AKIN, Mehriban; EVRAN, Serap; ODACI, Dilek; TİMUR, Suna; , Rekombinant (C-HisTag)Alkol Dehidrogenaz Enziminin Üretilmesi, İzolasyonu ve Biyoelektrokimyasal Parametrelerinin Araştırılması
774 GÜRACAR, Seden; ŞANLI, Gülşah; , Thermophilic Bacillus Sp.’den Termal Kararlı Proteaz Enziminin Moleküler Klonlanması ve İfadelenmesi
775 BECERİK, Seda Çınar; DİNÇER, Ayşe; AYDEMİR, Tülin; , Tirozinaz Enziminin Kitosan-Kil Kompozit Boncuklar Üzerine İmmobilizasyonu
776 FAİZ, Özlem; ELVAN, Hamide; ERTUNGA, Nagihan Sağlam; ÇOLAK, Ahmet; YILDIRIM, Melike; , Lepista flaccida (Sowerby:Fr.) Pat. Mantarından ?-Glukozidaz Enziminin Kısmi Saflaştırılması ve Karakterizasyonu
777 FAİZ, Özlem; ELVAN, Hamide; ERTUNGA, Nagihan Sağlam; ÇOLAK, Ahmet; YILDIRIM, Melike; , Lepista flaccida (Sowerby:Fr.) Pat. Mantarından Endoglukanaz Enziminin Kısmi Saflaştırılması ve Karakterizasyonu
778 AKCAN, Nurullah; UYAR, Fikret; , Pirinç Kabuğu Kullanılarak Katı Faz Fermantasyon Tekniği (KSF) İle Bacillus licheniformis ATCC12759’dan ?-Galaktosidaz Üretimi Üzerine İnkübasyon Süresi, Azot ve Karbon Kaynaklarının Etkisi
779 AKCAN, Nurullah; BAYSAL, Zübeyde; , Pirinç Kabuğu Kullanılarak Katı Faz Fermantasyon Tekniği (KSF) İle Yabani Suş Bacillus licheniformis’ten ?-Galaktosidaz Üretimi Üzerine İnkübasyon Süresi, Azot ve Karbon Kaynaklarının Etkisi
780 YAĞAR, Hülya; ULUĞ, Nazife; , Candida rugosa Lipazının Alginat ve Jelatin Jel Karışımlarında İmmobilizasyonu
781 SÖYÜT, Hakan; BEYDEMİR, Şükrü; , Gökkuşağı Alabalık ( Oncorhynchus mykiss) Böbrek Dokusundan Karbonik Anhidraz Enziminin Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Kinetik Özelliklerinin İncelenmesi
782 GÖKGÖZ, Murat; YİĞİTOĞLU, Mustafa; , Modifiye Edilmiş CMC Kürelerine İmmobilize Edilen S. Cerevisiae ile Kesikli Kültürde Etanol Üretimi
783 YILMAZ, Meltem; METİN, Ayşegül Ülkü; BAYRAMOĞLU, Gülay; ARICA, M. Yakup; , Manyetik Özellik Kazandırılmış Destek Materyallerinin Yüzeyinde Metal Şelat Fibrillerinin Oluşturulması ve Enzim İmmobilizasyonu Uygulaması
784 SERİN, Besi; AKCAN, Nurullah; ALKAN, Hüseyin; UYAR, Fikret; BAYSAL, Zübeyde; , Katı Faz Fermantasyon Tekniği ile Bacillus circulans’ tan ?-amilaz ve ?-galaktozidaz Üretimi
785 YAĞAR, Hülya; TUNA, Sinem; , Alginat ve Karragenan Jel Karışımlarına Lipaz İmmobilizasyonu
786 ARABACI, Gülnur; CAN, Kadir; , Roka (Eruca Sativa) Bitkisindeki Peroksidaz Aktivitesine Çeşitli Metallerin Etkilerinin İncelenmesi
787 BAYRAMOĞLU, Gülay; METİN, Ayşegül Ülkü; ARICA, M. Yakup; HAZER, Baki; , Polipropilenklorid Membranların Hekzametilendiamin ile Modifikasyonu ve İnvertaz Enziminin Kovalent Olarak Tutuklanması
788 PEKSEL, Ayşegül; ORHAN, Nurdagül; KIYMAZ, Nilay Altaş; , Hypocrea jecorina’dan Pullulanazın Kısmi Saflaştırılması ve Karakterizasyonu
789 AYNACI, Elif; SARI, Nurşen; TÜMTÜRK, Hayrettin; , (Aminometil)polistirene Takılı Schiff Bazına Kovalent Bağlama Yöntemi ile ?-galaktosidaz Enziminin İmmobilizasyonu
790 YILMAZ, Elif; SEZGİN, Mehmet; YILMAZ, Mustafa ; , Sporopollenin Varlığında Candida Rugosa Lipazın Sol-Jel Tutuklanma Metodu İle İmmobilizasyonu ve Rasemik Naproksen Metil Esterinin Enantiyoseçimli Hidrolizinde Kullanılması
791 ALTUĞ, Çağrı; MENGÜLLÜOĞLU, Umut; YILDIZ, Abdulkerim; EKİCİ.E. Melis; ERTUĞRUL, H. Deniz; , Amperometrik Glukoz Biyosensörü ile ?-Amilaz Aktivitesi Tayinine Yönelik Yeni Bir Ölçüm Yöntemi
792 SAĞIROĞLU, Ayten; TOPRAKKIRAN, Neslihan M.; ÖZCAN, Hakkı Mevlüt; , Biyosensör Yöntemiyle, Bazı Kaynakların Kafein Oksidaz Aktiviteleri Bakımından Taranması
793 SEZGİNTÜRK, Mustafa Kemal; DİNÇKAYA, Erhan; , ?-galaktozidaz Aktivitesinin Glukoz Oksidaz Biyosensörü ile Tayini: Biyosensörlere İlişkin Farklı Bir Bakış Açısı
794 SEZGİNTÜRK, Mustafa Kemal; DİNÇKAYA, Erhan; , ?-galaktozidaz Aktivitesinin Tayini İçin Ferrosen Mediyatörlü Bir Biyosensör
795 SİLİĞ, Yavuz; BAŞAK, Serap Şahin; ÜNVER SARAYDIN, Serpil; DENİZ, Zeynep; İNAN, Şahin; , Polimerik Biyomateryallerin Yapımında Kullanılan Monomerlerin Rat Karaciğer Morfolojisi ve Antioksidan Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkisi
796 SİLİĞ, Yavuz; PINARBAŞI, Hatice; , Kimyasal Karsinogenez ve Gen Polimorfizmi
797 OKAN BOZKALE, Şule; KARAASLAN, Merve Gökşin; AKKUŞ ÇETİNUS, Şenay; TUTAR, Yusuf; , Değişik Stres Kaynaklarına Maruz Bırakılan Sivas Kangal Balıklı Kaplıcada’ki (Cyprinidae) Balıklardan Hsp 70 Saflaştırılması
798 AKKAYA, Alper; PAZARLIOĞLU, Nurdan; , Metakrilik Asit Aşılanmış Poliakrilonitril Kumaşa Trombin İmmobilizasyonu
799 EVRAN, Serap; STERNER, Reinhard; TELEFONCU, Azmi; , Evolusyoner Enzim Dizaynı Yolu İle Triptofan Biyosentezinde Görevli İki (??)8 Katalitik Aktivitelerinin Değiştirilmesi -Fıçı Enziminin Katalitik Aktivitelerinin Değiştirilmesi
800 ÖLÇER, Zehra; TANRISEVEN, Aziz; , Dekstransükraz Ve Dekstranaz’ ın Koİmmobilizasyonu ve Sükrozdan İzomaltooligosakkarit Üretimi
801 BAYRAMOĞLU, Gülay; GULTEKİN, Sinan; AKÇALI, K. Can; ARICA, M. Yakup; , Sıçan Kemik İliğinden Türevlendirilen Mezankimal Hücrelerin Gelişimi İçin Biyouyumlu İskelet Yapının Hazırlanması ve Yüzey Karakterizasyonu
802 ÖZEL, Arzu; ÖZ, Fulya; ÇOLAK, Ahmet; , Lactarius piperatus Mantarından Polifenol Oksidaz Enziminin Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Sentetik Kimyada Katalitik Etkinliğinin İncelenmesi
803 ÖZEN, Tevfik; DEMİRTAŞ, İbrahim; AKSİT, Hüseyin; , Thymus praecox subsp. skorpilii var. skorpilii’ nın Uçucu Yağ Asitlerinin Tayini ve Antioksidant Aktivitelerinin Araştırılması
804 BOZCAARMUTLU, Azra; SAPMAZ, Canan; GÜLEN, Sema; ARINÇ, Emel; , Zonguldak Limanı Deniz Kirliliğinin Canlılar Üzerine Etkisinin Kefal Balığında CYP1A Protein Düzeyi ve 7-Etoksirezorufin O-deetilaz (EROD) Aktivitesi Ölçümleri ile Belirlenmesi
805 TORUN, Lokman; MADRAS, Bertha K.; MELTZER, Peter C.; , Yeni Kokain Antigonislerinin Sentezi ve Yapı Aktivite İlişkilerinin İncelenmesi
806 ALP, Cemalettin; ÖZSOY, Şeyda; ALCAN, Nurdan; ERDEM, Deryanur; ŞENTÜRK, Murat; GÜLTEKİN, Mehmet Serdar; KÜFREVİOĞLU, Ömer İrfan; , Yeni Sentezlenen Benzensülfonamidlerin Karbonik Anhidraz I ve II İzoenzimleri Üzerine İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi
807 YILDIRIM, Kudret; GÜLŞAN, Fatih; KÜPÇÜ, İlknur; , Bazı Steroidlerin Penicillium digitatum MRC 500787 Küfü ile Mikrobiyal Hidrojenasyonları
808 DOSTBİL, Nursel; SEÇKİN, Hamdullah; ATASOY, Nurhayat; ÖZDEK, Uğur; ALACABEY, İhsan; KUL, ALİ Rıza; , Solanaceae Familyasına Ait Bazı Bitkilerin Antibakteriyal Etkisi
809 ŞİŞİCİOĞLU, Melda; ÇANKAYA, Murat; GÜLÇİN, İlhami; ÖZDEMİR, Hasan; , L-Adrenalin ve L-Noradrenalin Hormonlarının Laktoperoksidaz Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
810 SÖYÜT, Hakan; BEYDEMİR, Şükrü; , Gökkuşağı Alabalık ( Oncorhynchus mykiss) Böbrek Dokusundan Karbonik Anhidraz Enziminin Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Kinetik Özelliklerinin İncelenmesi
811 GÜLÇİN, İlhami; BURSAL, Ercan; KÖKSAL, Ekrem; , Kiraz Bitkisi (Cerasus avium L.) Sap Kısımlarının Antioksidan ve Radikal Giderme Özelliklerinin Belirlenmesi
812 ÖZTÜRK SARIKAYA, S. Beyza; GÜLÇİN, İlhami; SUPURAN, Claudiu T.; , İnsan Eritrosit Karbonik Anhidraz I Ve II İzoenzimleri Üzerine Bazı Fenolik Asitlerin İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi
813 BURNAZ, Nesibe A.; KOZ, Mustafa; DEMİR, Abdurrahman; ŞEN, İsmail U.; İSKEFİYELİ, Zeynep; BALTAŞ, Nimet; AKTAŞ, Ayça; GÜNDOĞDU, Ali; DURAN, Celal; ERTÜRK, Ömer; KÜÇÜK, Murat; , Gilaburu Meyvesinin Özütlerinin Mineral Bileşimi ve Biyolojik Aktiviteleri
814 İSKEFİYELİ, Zeynep; KANBUR, Mehmet; KIRÇA, Mustafa; KURT, Samed; BURNAZ, Nesibe A.; AKTAŞ, Ayça; BALTAŞ, Nimet; ERTÜRK, Ömer; KÜÇÜK, Murat; , Asit Hidrolizinin Bitki Özütlerinin Biyolojik Aktivitesine Etkisi
815 AKTAŞ, Ayça; BAYSAL, Merve; AYDEMİR, Sezgin; İSKEFİYELİ, Zeynep; BALTAŞ, Nimet; BURNAZ, Nesibe A.; ERTÜRK, Ömer; KÜÇÜK, Murat; KÜÇÜK, Özkan; , Zencefilden Biyoaktif Özütlerin Eldesinde Taguchi Optimizasyonunun Uygulanması
816 KÜÇÜK, Murat; İSKEFİYELİ, Zeynep; BURNAZ, Nesibe A.; BALTAŞ, Nimet; AKTAŞ, Ayça; ERTÜRK, Ömer; COŞKUNÇELEBİ, Kamil; YAYLI, Nurettin; , Biyoaktif Uçucu Yağların Eldesinde Asit Hidrolizi/Katalizinin (AHC) Kullanılması; Olumlu ve Olumsuz Yönleri
817 EKİZ, Fulya; YÜKSEL, Merve; BALAN, Abidin; TİMUR, Suna; TOPPARE, Levent; , Biyosensör Uygulamalarında Yeni Bir İmmobilizasyon Matriksi: 2-dodesil-4,7-di(tiyofen-2-il)-2H-benzo[d][1,2,3]triazol (TBT)’ nin Elektropolimerizasyonu ve Glukoz Tayini
818 YÜKSEL, Merve; KARADAĞ, Murat; ODACI, Dilek; TİMUR, Suna; , Fermente Gıda Örneklerinde Laktatın Analizlenmesine Yönelik Laktat Oksidaz ve Dehidrogenaz Temelli Elektrokimyasal Biyosensörlerin Tasarımı ve Uygulamaları
819 ÜNAK, Gülcan; TOKSÖZ, Feriha; MEDİNE, İlker E.; ÜNAK, Perihan; SAKARYA, Serhan; TİMUR, Suna; , Glikonanokonjugat Probların Tasarımı ve Kanser Diagnostiğinde Uygulamaları
820 KOZGUŞ, Özge; BABADOSTU, Alper; ECE, Selin; YILMAZ, Tayfun; EVRAN, Serap; ODACI, Dilek; ÜNAK, Perihan; ZİHNİOĞLU, Figen; TİMUR, Suna; , His-Tag İçeren Rekombinant Proteinlerin Manyetik Nanopartiküllerdeki Affinite Uygulamaları
821 ODACI, Dilek; TELEFONCU, Azmi; TİMUR, Suna; , Gluconobacter oxydans Biyosensörleri ve Uygulamaları
822 AKIN, Mehriban; YÜKSEL, Merve; GEYİK, Caner; ÖZDEMİR, Çağlar; ODACI, Dilek; TİMUR, Suna; , Multianalit Tayinine Yönelik Akışa Enjeksiyonlu Biyoanaliz Sistemlerinin Tasarımı ve Uygulaması
823 ÖZTÜRK, Gülsiye; FELLER, Karl-Heinz; DORNBUSCH, Kay; TİMUR, Suna; ALP, Serap; ERGÜN, Yavuz; , Sol-Jel’e İmmobilize Asetilkolinesteraz ve pH’a Duyarlı Oksazol-5-on Türevi Esaslı Fluoresant Sistem’in Geliştirilmesi
824 UYAN, Musa; ABDURRAHMANOĞLU, Şaziye; BEKAROĞLU, Özer; , Fosfor İçeren Köprü Bileşikleri İle Metalli ve Metalsiz Sepet Tipi (Ball-Type) Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
825 ÇELEBİ, Hasan Hüseyin; ABDURRAHMANOĞLU, Şaziye; BEKAROĞLU, Özer; , Karbonil ve Oksijen Grupları İçeren Köprü Bileşikleri İle Metalli ve Metalsiz Sepet Tipi (Ball-Type) Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
826 UYSAL, Şaban; KOÇ, Z. Erdem; UÇAN, H. İsmet; , 2,4,6-Tris-(4-karboksibenzimino)-1,3,5-triazin Ligandının Üç Yönlü Metal Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının Karakterizasyonu
827 KAHVECİ, Gülden; ŞENOL, Sevim; MORKAN, İzzet Amour; MORKAN, Ayşe; , Sodyum Erbiyum Pirofosfat’ın Sentezi ve Karakterizasyonu
828 ÇAKAR, Soner; ÖZLÜ, Handan; ERSOY, Ersay; BİLİR, Caner; TÜRKOĞLU, Orhan; , Bi2O3-Nd2O3 İkili Siteminde ?-Bi2O3 Tipi Katı Elektrolitlerin Sentez ve Karakterizasyonu
829 ÖZLÜ, Handan; ERSOY, Ersay; ÇAKAR, Soner; TÜRKOĞLU, Orhan; , Katı Oksit Yakıt Hücresi Üretiminde Kullanılabilecek ABO3 Tipi Perovskit Katot Elektrotunun Spin Coating Metoduyla İnce Film Haline Getirilmesi ve Karakterizasyonu
830 ÖZLÜ, Handan; ERDOĞMUŞ, Ertuğrul; ÇAKAR, Soner; ERSOY, Ersay; TÜRKOĞLU, Orhan; , Bi2O3-In2O3 İkili Sisteminde ?-Tipi Katı Elektrolitlerin Sentez ve Karakterizasyonu
831 ERSOY, Ersay; ÖZLÜ, Handan; ÇAKAR, Soner; BİLİR, Caner; TÜRKOĞLU, Orhan; , Katı Oksit Yakıt Hücresi Üretiminde Kullanılabilecek Ta2O5 Katkılanmış Bi2O3 Tabanlı Katı Elektrolitin Spin Coating Metoduyla İnce Filmlerinin Üretilmesi
832 ATAHAN, Alparslan; ZENGİN, Mustafa; CEYLAN, Mustafa; DURMUŞ, Sefa; , Anilin Türevi Amidoksim Sentezi ve Kompleks Bileşiklerinin Hazırlanması
833 DOĞAN, H. Zekeriyya; ŞENGÜL, Abdurrahman; , Sterik Engelli Dikloro-3,3’-diemetil-2,2’-bipiridilplatin(II) Kompleksi
834 KURT, Özgür; ŞENGÜL, Abdurrahman; , Mavi Lüminesans N4–Diazine Köprü Ligandının Supramoleküler Ag(I) Kompleksi
835 ATLIER, Özlem; BASILI, Taşkın; ÜNVER, Hakan; KURTÇA, Mehmet; YILMAZ, Filiz; KANİ, İbrahim; , SOS Donor Atomlu Heterosiklik Ligand Bağlanmış Rh(I) Kompleksinin Sentezi ve Sinnamaldehitin Transfer Hidrojenasyonu Tepkimesinde Katalitik Etkisinin Araştırılması
836 DURGUN, Mustafa; PALALI, Ahmet Arif; KİLİC, Ahmet; ULUSOY, Mahmut; TAS, Esref; , Sterik Engelli Salisilaldimin Ligandlarından Elde Edilen Mn(II) Komplekslerinin Sentezi, Karekterizasyonu, Termal ve Kataliz Özelliklerinin İncelenmesi
837 KİLİC, Ahmet; ULUSOY, Mahmut; DURGUN, Mustafa; TASCİ, Zeynep; YILMAZ, İsmail; ÇETİNKAYA, Bekir; , CO2’in Halkalı Karbonatlara Dönüştürülmesinde Hetero- ve Homoleptik Ru(II) Komplekslerinin Kullanılması: Sentez, Spektroskopik Karakterizasyon ve Elektrokimyasal Özellikler
838 ŞABİK, E. Ali; DEMİR, Necmettin; TÜMER, Mehmet; , Sülfoksi Schiff Baz Ligandlarının Sentezi, Karakterizasyonu ve Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi
839 BAYSAL, Akın; AYDEMİR, Murat; YILDIRIM, Leyla Tatar; ÖZKAR, Saim; , Aminofosfin Temelli Yeni Ru(II) Komplekslerinin Sentezi ve Tanımlanması: trans- and cis-[Ru((PPh2)2NCH2-C4H3S)2Cl2] Komplekslerinin Yapılarının X-ışınları Kristalografisi
840 ŞABİK, E. Ali; DEMİR, Necmettin; TÜMER, Mehmet; , Karboksi Schiff Baz Ligandlarının Sentezi, Karakterizasyonu ve Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi
841 GÜZELSOYLU, Cemal; İRİŞLİ, Sevil; , Difosfinit Ligandlı Palladyum Ve Platin Kompleksleri
842 ABİLOV, Cengiz; VELİYEV, Ceyran; SEİDOV, Mirhesen; , Bı2Te3-TlGaSe2 (TlInSe2) Sıstemlerınde Bı2Te3 Temelende Katı Çozeltılerin Meydana Gelişiminin Karakteri
843 AYDEMİR, Murat; BAYSAL, Akın; MERİC, Nermin; DURAP, Feyyaz; ELMA, Duygu; TURGUT, Yılmaz; GÜMGÜM, Bahattin; , Aminofosfin ligandları İçeren Bazı Geçiş Metal komplekslerinin Asetofenon Türevlerinin Transfer Hidrojenasyonunda Kullanılması
844 SEZER, Eda; İRİŞLİ, Sevil; , P(CH2)nP (n=3,5) Zincirlerinden Türeyen Kıskaç Ligand-Pd Kompleksleri
845 İSPİR, Esin; KÖKSAL, Hüseyin; PURTAŞ, Savaş; , 4,4’-Diaminofenilsülfit İçeren Yeni Schiff Bazı Ligandları İle Bunların Co(II) Ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Termal Özelliklerinin İncelenmesi
846 İSPİR, Esin; KÖKSAL, Hüseyin; PURTAŞ, Savaş; , Katı Destekli Schiff Baz Ligandlar ve Bunların Metal Komplekslerinin Sentezi, Yapısal Karakterizasyonları, Alkan Oksidasyon Özelliklerinin Araştırılması
847 BARİM, Esra; ÇANKAYA, Nevin; ERGİN, Zuhal; ŞEKERCİ, Mehmet; TURAN, Nevin; , Tiyosemikarbazitin Selülozla Katı Hal Reaksiyonu ve Termal Çalışmaları
848 DURAP, Feyyaz; ZAHMAKIRAN, Mehmet; ÖZKAR, Saim; , Tetrabutilamonyum Fosfat ile Kararlılaştırılmış Rutenyum(0) Nanokümeleri: Hazırlanması, Tanımlanması ve Amonyak Boranın Hidrolizindeki Katalitik Etkinliğinin İncelenmesi
849 YILMAZ, Aslıhan; UÇAN, H. İsmet; KARATAŞ, Erhan; , 4-(Antrasen-9-ilmetilamino)benzoik asit ve Fe-Salen / Fe-Saloph Komplekslerinin Sentezi
850 KURTULUŞ, Figen; GÜLER, Halil; ÇELİK, Gülşah; , Karborat Benzeri Bileşiklerin Sentezleri ve Karakterizasyonları
851 KOSE, Muhammet; james, Leanne; DEVEREUX, Mıchael; KELLETT, Andrew; CEYHAN, Gökhan; MCKEE, Vickie; , Yedi Koordinatlı Mn(II) Kompleksleri, Bunların Süperokside Dismutase ve Katalaz Aktiviteleri
852 DOLAZ, Mustafa; URUŞ, Serhan; TÜMER, Mehmet; CEYHAN, Gökhan; , Silika-Destekli Fosfonik Asit Grubu İçeren Multi-Fonksiyonel Azo- Shiff Bazı Ligandı ve Komplekslerinin Sentezi ve Katalitik Aktivitelerinin İncelenmesi
853 AKAR, Seyhan; URUŞ, Serhan; ÇELİK, Cumali; CEYHAN, Gökhan; TÜMER, Mehmet; , Schiff Bazı Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Elektrokimyasal ve Alkan Oksidasyonu Özelliklerinin İncelenmesi
854 ÇELİK, Cumali; İSKENDER, Ayşegül; DEMİRTAŞ, İbrahim; CEYHAN, Gökhan; CEYHAN, Gökhan; , Polidentat Schiff Baz Ligandlarının Sentezi, Karakterizasyonu, Elektrokimyasal Ve Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi
855 PAMUK, Gönül; ÇOLAK, Alper Tolga; YEŞİLEL, Okan Zafer; YILMAZ, Filiz; , Co(II)-piridin-2,3-dikarboksilat Kompleksinin Sentezi vCo(II)-piridin-2,3-dikarboksilat Kompleksinin Sentezi ve Karakterizasyonu, {[Co(H2O)6][Co(pydk)2(en)]·H2O}2
856 KURTULUŞ, Figen; ÇELİK, Gülşah; , Şarj Edilebilir Pillerde Kullanılabilen Ni2V2O7 Bileşiğinin Sentezi ve Karakterizasyonu
857 ÜNVER, Hakan; KURTÇA, Mehmet; YILMAZ, Filiz; KANİ, İbrahim; BAŞARAN, Duygu; , Florlu Alkil Grupları Bağlanmış Furan Ligandının Pd(II), Rh(I) Komplekslerinin Sentezi ve Süperkritik Karbondioksit/Organik Çözücü Ortamda Hidrojenasyon Tepkimelerine Katalitik Etkilerinin İncelenmesi
858 ÇELİK, Cumali; GÖNÜL, İlyas; ASLANTAŞ, Nevzat; TÜMER, Mehmet; , ONNO Tipi Tetradentat Schiff Baz Ligandları ve Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Elektrokimyasal Ve Termal Özelliklerinin İncelenmesi
859 AKSOY, M. Suat, Krom(III) İyonunun 2,3-Dihidroksinaftalen-6-Sülfonik Asit ve 4,5- Dihidroksinaftalen-2,7-Disülfonik Asit İle Oluşturduğu Koordinasyon Bileşikleri
860 M. Ş., Hasanova; Ç. İ., Abılov; , In2Te3-Cd0,90Zn0,10Te Sıstemının Faz Dıagramı
861 ÜNVER, Hakan; KURTÇA, Mehmet; YILMAZ, Filiz; KANİ, İbrahim; , Florlu Alkil Grupları Bağlanmış Kükürt, Oksijen ve Azot Donörlü Heterosiklik Ligandın Pd(II) ve Rh(I) Komplekslerinin Sentezi ve Komplekslerin Süperkritik Karbondioksit Ortamında Hidrojenasyon Tepkimelerine Katalitik Etkilerinin İncelenmesi
862 DURAP, Feyyaz; RAKAP, Murat; AYDEMİR, Murat; BAYSAL, Akın; ÖZKAR, Saim; , Intrazeolit Paladyum(0) Nanokümelerinin Suzuki Tepkimelerindeki Katalitik Etkinliği
863 SÖNMEZ, Murat; NAZIR, Hasan; , Schiff Bazı – Bor Komplekslerinin 0.5 M NaCl İçinde Nikel Korozyonuna Etkisinin İncelenmesi
864 SÖNMEZ, Murat; NAZIR, Hasan; , ONO Tipi Schiff Bazı-Bor Komplekslerinin Elektrokimyasal Yöntemle Metal Yüzeyine Kaplanması
865 TUNA, Murat; KAYA, Dilek; İMAMOĞLU, Mustafa; YILDIZ, Salih Zeki; , Fonksiyonel Grup İçeren Akrilamid Kopolimer Sentezi ve Bazı Geçiş Metalleriyle Kompleks Oluşumlarının İncelenmesi
866 AYDEMİR, Murat; MERİC, Nermin; BEKTAŞ, Musa Burak; GÜMGÜM, Bahattin; TOĞRUL, Mahmut; TURGUT, Yılmaz; BAYSAL, Akın; , C2 simetrik Yeni Kiral Fosfinit Ligandları ve Rutenyum(II) Komplekslerinin Sentezi ve Tanımlanması
867 HAYVALI, Mustafa; YILMAZ, Halil; KUŞKAYA, Gözde; , Bazı Bor Dipirometen (BODIPY) Bileşiklerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
868 KELEŞ, Mustafa; GÖK, H. Zeki; YILMAZ, Mustafa Kemal; , P-C-N Tipi Fosfin Türevi Ligandların Pd (II) Komplekslerinin Heck Reaksiyonlarında Katalizör Olarak Kullanımının İncelenmesi
869 TOMBUL, Mustafa; CADENBACH, Thomas; FİSCHER, Roland A.; , [MoGa(GaCp*)(PMe3)4][BArF] Bileşiğinin Sentezi Ve Kristal Yapısının İncelenmesi
870 ARICI, Mürsel; NAZIR, Hasan; , Ni ve Cu Kare Düzlem Komplekslerin Sentezi ve DNA’ya Etkisinin Elektrokimyasal Olarak İncelenmesi
871 ARICI, Mürsel; NAZIR, Hasan; , Zn-X (Cu, Co) İnce Filmlerin Elektrobiriktirilmesi
872 BİRİCİK, Nermin, Altı Koordinasyonlu Rutenyum P-N-P Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
873 AYDEMİR, Murat; MERİC, Nermin; BAYSAL, Akın; GÜMGÜM, Bahattin; TOĞRUL, Mahmut; TURGUT, Yılmaz; , C2-simetrisine Sahip Kiral Fosfinit Ligandları İçeren Yeni Rutenyum(II) Komplekslerinin Asimetrik Transfer Hidrojenasyon Reaksionundaki Katalitik Etkinliğinin Araştırılması
874 ŞAHİN, Neslihan; DEMİR, Serpil; ÖZDEMİR, İsmail; KAYA, Cemal; ÇETİNKAYA, Bekir; , Pd ve Ru İçeren Yeni Azol Kompleksleri
875 ARDA, Nilgün; BÜYÜKGÜNGÖR, Orhan; İRİŞLİ, Sevil; , 1-(difenilfosfino)piperidin-3-il difenilfosfinit-Pd kompleksi: Sentezi, Karakterizasyonu ve Özellikleri
876 ÖZPOZAN, Nilgün; KORKMAZ, Esra; , BaTiO3:Tb3+ ve CaTiO3:Tb3+ Işıldarlarının Sentezi, Karakterizasyonu ve Işıma Özelliklerinin İncelenmesi
877 KOÇAK, Nuriye; ŞAHİN, Mustafa; ARSLAN, Gülşin; KOÇAK, Ahmet; , Kitozan Nanopartiküllerinden Yeni Bir Schiff Bazının Hazırlanması ve Karakterizasyonu
878 MORKAN, İzzet Amour; İLKİN, Özlem; , Grup VI-B Elementlerinin Merkaptopirimidin Bileşiklerinin Sentezi,Termal Davranışları, Spektroskopik Yapısının İncelenmesi
879 ERDEM, Pelin; BURSALI, Elif Ant; YURDAKOÇ, Mürüvvet; , Çapraz Bağlı Tannik Asit ile Bor Adsorpsiyonu
880 KÖKSAL, Pınar; HAYVALI, Zeliha; , Yeni Crown Eter İmin Bileşikleri ve Alkali Metal Kompleksleri
881 KÖKSAL, Pınar; HAYVALI, Zeliha; , Aldehit Grubu İhtiva Eden Yeni Benzo-15-Crown-5 Bileşikleri ve Alkali Metal Kompleksleri
882 BAYSAL, Akın; DURAP, Feyyaz; AKBA, Osman; AYDEMİR, Murat; , 1,5-Dihidro-2H-siklopenta[1,2-b:5,4-b’]dipiridin-2-imin Geçiş Metal Komplekslerinin (Ni, Pd ve Pt) Sentezi, Karakterizasyonu ve Paladyum(II) Kompleksinin karbon-karbon Kapling Reaksiyonlarındaki Uygulamaları
883 ÜNGÖRDÜ, Ayhan; KAYA, Cemal; , Fe2(CO)4(?5-C5H5)2 Kompleksinin 13C-İzotopomerlerinin Karbonil Gerilme Bölgesindeki Titreşim Spektrumlarının Analizi
884 GÖKÇE, Cansu; KULAKSIZOĞLU, Sultan; GÜP, Ramazan; , Barbiturik Asit İçeren Azo Bileşiklerinin ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve DNA Bağlanma Aktivitelerinin Belirlenmesi
885 SUBASİ, Elif; ÇETİN, Salih; , Tiyosemikarbazit (TSC) Ligandının VIB ve VIIB Grubu Metal Karbonil Komplekslerinde Fotoyerdeğiştirme Tepkimelerinin İncelenmesi
886 MUHSİR, Seda; BAYRAKTAR, Ufuk; KARABÖCEK, Nevin; KARABÖCEK, Serdar; , (2E,3E,10E,12E)-3,11-dimethyl–5,9-dioxa–4,10-diazatrideca–3,10-diene–2,12-dione dioxime ve Cu(II), Ni(II), Co(II) komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonu
887 YANAR, Selmin; İRİŞLİ, Sevil; , Kıskaç Ligand – Metal Kompleksleri ve Katalitik Etkinlikleri
888 BARAN, Talat; KARAOĞLU, Kaan; DURAL, Bayram; SERBEST, Kerim; , Amino Asit Türevi Makroasiklik Schiff Bazı Ligandı ve Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu
889 COŞKUN, Senem; YURDAKOÇ, Mürüvvet; , Bentonit/Siral 80 Destekli Metal Asetilasetonat Kompleksleri Katalizörlerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
890 DEMİRÖZÜ, Sevim; ŞENOL, Sevim; ÖZEN, Gülden; KAHVECİ, Gülden; UZTETİK, Ayşe; MORKAN, Ayşe; , Apatit tipinde Ca8Nd(PO4)6O2 Bileşiğinin Yeni Bir Yöntemle Sentezi Ve Karakterizasyonu
891 BASILI, Taşkın; ATLIER, Özlem; ÜNVER, Hakan; KURÇA, Mehmet; YILMAZ, Filiz; KANİ, İbrahim; , NOO Donor Atomlu Heterosiklik Ligand Bağlanmış Rh(I) Kompleksinin Sentezi ve Olefinlerin Transfer Hidrojenasyonu Tepkimelerinde Katalitik Etkisinin İncelenmesi
892 BAL, Tülay; DEMİRCİ, Tülay; ŞAHİN, Musa; ÜLKÜSEVEN, Bahri; , N1-3,5-Diklorosalisiliden-N4-salisiliden-S-propiltiyosemikarbazidato- n-nonilalkol-dioxouranium (VI) kompleksinin sentezi, yapı analizi, termal özellikleri
893 ERÇAĞ, Ayşe; ŞAHİN, Musa; , Diimin ligandı, {3,4-Bis[(2-Hydroksi-benziliden) amino]fenil} fenil metanon’un Cu(II) ve VO(II) Komplekslerinin Sentezi
894 DAŞDEMİR, Yasemin; KURT, Yasemin; , 2-Hidroksi-Benzofenon S-Metiltiyosemikarbazon’ un Ni(II) ve Fe(III) Template Kompleksleri
895 ARSLANTAŞ, Ali; SÖZMEN, Mahmut; NECEFOĞLU, Hacali; , Bis-(p-aminobenzoato)diaquanikel(II) ve Bis-(paminobenzoato) triaquakadmyum(II) Komplekslerinin Kedi Genomik DNA ile Etkileşiminin Araştırılması
896 ALTAN, Orhan; SERİNDAĞ, Osman; , Yeni Bir B-R-P Tipi Ambifilik Ligand İle Pt(II), Pd(II) Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
897 UĞUR, Ahmet Lütfi; ERDOĞMUŞ, Ali; KOCA, Atıf; ERDEN, İbrahim; AVCIATA, Ulvi; , Substitue Metalsiz , Mn (III) ve Co(II) Ftalosiyanin Komplekslerinin Sentezi Ve Elektrokimyasal Özellikleri
898 GÜNSEL, Armağan; BİLGİNÇLİ, Ahmet T.; YARAŞIR, M. Nilüfer; KANDAZ, Mehmet; , Fonksiyonel Tek ve İki-Kat Ftalosiyaninler
899 GÜNSEL, Armağan; BİLGİNÇLİ, Ahmet T.; YARAŞIR, M. Nilüfer; KANDAZ, Mehmet; , Fonksiyonel Asimetrik Porfirazin-Ftalosiyanin Hibritleri
900 NAS, Asiye; DİLBER, GüLsev; KANTEKİN, Halit; , Yeni Bir Ftalosiyanin ve Metal Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
901 DAKAOĞLU, Asuman; DURMUŞ, Mahmut; AHSEN, Vefa; , Oktakis(p-toluen sülfonil amido)-Sübstitüe Ftalosiyaninlerin Fotofiziksel ve Fotokimyasal Özellikleri
902 PÜR, Bilge; ÇAVUŞOĞLU, İlknur; DURMUŞ, Mahmut; YÜKSEL, Fatma; AHSEN, Vefa; , Oktakis(p-toluen sülfonil amido)-Sübstitüe Ftalosiyaninlerin Fotofiziksel ve Fotokimyasal Özellikleri
903 GÖL, Cem; SAYDAM, Nil; YAMAN, Hanifi; DURMUŞ, Mahmut; AHSEN, Vefa; , Suda Çözünür Ftalosiyanin Bileşiklerinin Sentezi ve Fotodinamik Terapi Uygulamaları
904 ATİLLA, Devrim; AKKIZLAR, Tuba; YÜKSEL, Fatma; AYTAÇ, Aylin; AHSEN, Vefa; , Yakıt Pilleri İçin Yeni Ftalosiyaninler
905 YABAŞ, Ebru; SÜLÜ, Mustafa; BEKAROĞLU, Özer; , Oktakis İmidazol Sübstitüe Çinko(II), Kobalt(II) ve Metalsiz Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi
906 AKKUŞ, Fatma; GÖK, Yaşar; , Non-periferal Makrobisiklik Grup Taşıyan Yeni Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Kompleks Oluşumlarının İncelenmesi
907 COŞKUN, Naciye Yılmaz; KILÇARSLAN, Fatma Aytan; HAYIROV, Hemra; MANAV YALÇIN, Sabiha; GÜL, Ahmet; , Periferal Konumlarda Metil Fluoren İçeren Porfirazinlerin ve Metal Komplekslerinin Sentezi
908 YÜKSEL, Fatma; EKİNEKER, Gülçin; PÜR, Bilge; AHSEN, Vefa; , Yeni Asimetrik Ftalosiyaninler
909 DAVULGA, Gülnihal; KABAY, Nilgün; GÖK, Yaşar; , Periferalde Antrakinona Bağlı Tetraoksaditiya Makrosiklik Grup Taşıyan Yeni Porfirazinlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
910 YANIK, Hülya; AYDIN, Duygu; DURMUŞ, Mahmut; AHSEN, Vefa; , Aksiyal Sübstitüe Galyum(III) ve İndiyum(III) Ftalosiyanin Bileşiklerinin Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi
911 SEZER, Burcu; ŞENER, M. Kasım; KOCA, Atıf; ERDOĞMUŞ, Ali; AVCIATA, Ulvi; , Antrakinon Grubu İçeren Yeni Bir Bakır Ftalosiyanin Sentezi
912 KÖÇ, Muzaffer; DUMOULİN, Fabienne; AHSEN, Vefa; , Potansiyel Fotosensitizer Solketal ve Gliserol Sübstitüe Ftalosiyaninlerin Dizaynı, Sentezi ve Karakterizasyonu
913 KABAY, Nilgün; DEMİRAYAK, Nuray; ALPOĞUZ, Korkmaz; GÖK, Yaşar; , Periferal Konumda Kaliksaren Bağlı Tetraoksaditiya Makrosiklik Grup Taşıyan Yeni Bir Porfirazinin Sentezi, Yapısının Aydınlatılması ve Bazı Metaller İle Ekstraksiyonunun İncelenmesi
914 GÖKDEMİR, Özlem; HİREL, Catherine; AHSEN, Vefa; , Lantanit Ftalosiyaninler ve Non-Lineer Optik Ölçümleri
915 YILDIZ, Salih Zeki; KÜÇÜKİSLAMOĞLU, Mustafa; TUNA, Murat; , Asimetrik Tris-neopentoksi-naringeninoksi Çinko Ftalosiyanin Sentezi, Karakterizasyonu ve Agregasyon Özelliklerinin İncelenmesi
916 KESKİN, Bahadır; GÜRGEN, Mesut; KORKUT, Sibel Eken; ŞENER, M. Kasım; AVCIATA, Ulvi; , Alkin Grupları İçeren Ftalosiyanin Türevlerinin Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi
917 DAVARCI, Derya; BEŞLİ, Serap; KILIÇ, Adem; , Köprülü Siklofosfazen Bileşikleri
918 EGEMEN, Gamze; OKUMUŞ, Aytuğ; KILIÇ, Zeynel; HÖKELEK, Tuncer; DAL, Hakan; , Tetramerik spiro-ansa-spiro ve ansa-spiro-ansa Fosfazen Türevleri
919 ERDENER, Diğdem; YILDIZ, Yıldız; ÜNVER, Hüseyin; , 4-(2-Hidroksi-3-Metoksibenzideneamino)-N-(5-Metiliokzasol-3-İl) Benzensülfonoamid’ in Yaypısının Spektroskopik Ve Kristallografik Yöntemler İle İncelenmesi
920 ŞENKUYTU, Elif; ÇİFTÇİ, Y. Gönül; EÇİK, Esra T.; KILIÇ, Adem; DAL, Hakan; HÖKELEK, Tuncer; , Yeni Tetrasiklik Spermin Türevi Siklotrifosfazatrienlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
921 KORKMAZ, Esra; ÖZPOZAN, Nilgün; , BaTiO3:Tb3+ ve CaTiO3:Tb3+ Işıldarlarının Sentezi, Karakterizasyonu ve Işıma Özelliklerinin İncelenmesi
922 COŞKUN, Seda; IŞIKLAN, Muhammet; ÇOŞUT, Bünyemin; YEŞİLOT, Serkan; , N/O Spirosiklotrifosfazen Bileşiklerinin Sentezi, Spektroskopik ve Stereojenik Özelliklerinin İncelenmesi
923 SONKAYA, Ömer; IŞIKLAN, Muhammet; ÇOŞUT, Bünyemin; YEŞİLOT, Serkan; , Monospirosiklotrifosfazen türevlerinin sentezi ve steorejenik özelliklerinin belirlenmesi
924 SÜZEN, Yasemin; DAL, Hakan; , 4?,4?,6?,6?-Tetrakloro-3,4-dihidro-3-(5-metilpiridin-2-il)spiro[1,3,2-(4- kloro-benzoksiazafosfinin)-2,2?-(2?5,4?5,6?5-siklotrifosfazen)]’in 2,2'-Dihidroksi Bifenil ile Reaksiyonları ve Oluşan Ürünlerin Yapılarının Aydınlatılması
925 TÜMER, Yasemin; BATI, Hümeyra; YÜKSEKTEPE, Çiğdem; ÇALIŞKAN, Nezihe; , Hekzakis[2-metoksi-4-(3,4-dimetilfenilimino)fenilato] siklotrifosfazenin Sentezi ve Yapısının Aydınlatılması
926 GÜMRÜKÇÜ, Gülşah; ÖZGÜR, MahmureÜstün; BEKAROĞLU, Özer; , 2-(2H-1,2,3-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenoksi ile Substitue Olmuş Yeni Mononükleer Zn(II), Ni (II), Co (II) ve Cu (II)Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
927 BİLGİN, Ahmet; YAĞCI, Çiğdem; MENDİ, Ayşegül; YILDIZ, Ufuk; , ?-Metilferrosenilmetoksi Birimleri İçeren Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
928 SÜLÜ, Mustafa; BEKAROĞLU, Özer; , 5-Aminopiridin Sübstitüe Çinko(II), Kobalt(II) ve Metalsiz Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi
929 ERGİN, Zuhal; ÇOLAK, Naki; ŞEKERCİ, Mehmet; SELÇUK, Sibel; , 4-[(2-Hidroksibenziliden)Amino]Fenil}Karbonil)Amino] PropiyonikAsitin Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Antitümör Özelliklerinin İncelenmesi
930 HEREN, Zerrin; HIRA, Derya; YILDIRIM, Hakkı; , [Ni(bba)2(im)2(C2H5OH)2] Kompleksinin Yapısının Spektroskopik,Termik ve Kristalografik Yöntemlerle İncelenmesi
931 KAYA, Yunus; MUTLU, Hasene; İREZ, Gazi; BÜYÜKGÜNGÖR, Orhan; , (2e)-3-aza-1-(Hidroksiimino)-2,4-Difenilpent-2-en Ligantının Kristal Yapısının İncelenmesi ve Bazı Metal Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
932 CEBECİOĞLU, Sevil; UÇAN, H. İsmet; , İki Yönlü Naftil Amin Schiff Baz Ligandının ve Salen\Salop Metal Kompleks Yapılarının Sentezi
933 DEĞİRMENCİOĞLU, S. Merve; KURŞUNLU, A.Nuri; GÜLER, Ersin; , 4-Kloro Anilinden Elde Edilen Schiff Bazı Ligandının Sentezi ve Ni(II) Kompleksinin Antimikrobiyal Özelliklerinin İncelenmesi
934 YEŞİLEL, Okan Zafer; ERER, Hakan; BÜYÜKGÜNGÖR, Orhan; , Co(II) ve Cd(II)-Skuarat’ın Tek Boyutlu Koordinasyon Polimerleri
935 TOMBUL, Mustafa; ÇINAR, Ayçin Ayça; KUYALMIŞ, Güven; , Poli[?-Akua-Dıakua(?2-Pirazin-2,3- Dıkarboksilato)Dilityum(I) Kompleksinin Sentezi Ve Kristal Yapısının İncelenmesi
936 KARAOĞLU, Kaan; BARAN, Talat; DURAL, Bayram; SERBEST, Kerim; , İki Yeni Bis-Makrosiklik Schiff Bazı Ligandı ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu
937 İLKER, İnci; YEŞİLEL, Okan Zafer; SOYLU, M. Serkan; DAL, Hakan; , Karışık Ligantlı Bakır(II)-Tiyofen-2,5-dikarboksilat Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
938 ÇELİK, Cumali; GÖNÜL, İlyas; ASLANTAŞ, Mehmet; DAL, Hakan; ELMASTAŞ, Mahfuz; TÜMER, Mehmet; , NON Tipi Tridentat Schiff Baz Ligandlarının Sentezi, Karakterizasyonu, Elektrokimyasal Ve Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi
939 ARICI, Mürsel; NAZIR, Hasan; , ONNNNO Tipi Schiff Bazı Fe, Co Komplekslerinin Sentezi ve Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi
940 ÇOBANOĞLU, Uğur; NAZIR, Hasan; , Floresans Özellik Gösteren Zn, Cd Komplekslerinin Sentezi ve Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi
941 GÜNAY, Handan; ÇOLAK, Alper Tolga; YEŞİLEL, Okan Zafer; AKDUMAN, Demet; YILMAZ, Filiz; TÜMER, Mehmet; , Karışık Ligantlı Supramoleküler Co(II)-piridin-2,5-dikarboksilat Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
942 UÇAN, H. İsmet; YILMAZ, Aslıhan; , 4-(Piren-1-ilmetilamino)benzoik asit ve Metal-Salen Komplekslerinin Sentezi
943 UÇAN, N.; YILMAZ, Aslıhan; , İki Uçlu Schiff Bazların ve Polimerik Cu(II) ve Ni(II) Komplekslerinin Sentezi
944 ERER, Hakan; YEŞİLEL, Okan Zafer; BÜYÜKGÜNGÖR, Orhan; , Polinükleer Cd(II)-Orotat Komplekleri ve Orotat Ligantının Yeni Bağlanma Modu
945 CANPOLAT, Erdal; KAYA, Mehmet; ŞAHAL, Hakan; , Naftiliden-p-aminoasetofenonoksim Ligandı ve Co(II), Ni(II), Cu(II) ve Zn(II) Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
946 GÜNEŞ, Günay; YEŞİLEL, Okan Zafer; DAL, Hakan; , {[Cd(?-Cl)(?-Hpzdc)]·H2O}n ve [Cd(pzdc)(phen)2]·5H2O Kompleksinin Sentezi ve Karakterizasyonu (H2pzdk = Pirazin-2,3-dikarboksilik asit)
947 DEMİRAYAK, Nuray; KABAY, Nilgün; BAYĞU, Yasemin; GÖK, Yaşar; , Periferal Konumda 1,10-Fenantrolin Bağlı Makrosiklik Grup Taşıyan Metalsiz ve Metalli Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
948 ARSLAN, Figen; ÖLMEZ, Halis; ODABAŞOĞLU, Mustafa; BÜYÜKGÜNGÖR, Orhan; , Bis(o-vanilinato)-trietilenglikoldiiminbakır(II) Kompleksinin Yapısı ve Özellikleri
949 SEMERRCİ, Fatih; YEŞİLEL, Okan Zafer; ŞAHİN, Ertan; , Karışık Ligantlı Bakır(II)-Piridin-2,3dikarboksilat Komplekslerinin Sentezi, Spektroskopik, Termik ve Yapısal Özelliklerinin Araştırılması
950 SARI, Evri; YILMAZ, Veysel Turan; , [Cu(ox)(mea)2] Kompleksinin Sentezi, IR, Termik Ve Yapısal Özellikleri
951 TOPRAK, Emre; KÖSE, Dursun Ali; ŞAHİN, Onur; BÜYÜKGÜNGÖR, Orhan; , Cu(II) Metal İyonunun Glisin Amino Asidiyle Yaptığı Kompleksin Sentezi Yapısal Karakterizasyonu
952 BAKIRDERE, Emine Gülhan; CANPOLAT, Erdal; KAYA, Mehmet; , 2-((E)-(4-aminofenilimino)metil)-4-brom-6-metoksi Ligandının Co(II), Ni(II), Cu(II) ve Zn(II) Metalleri ile Oluşturduğu Komplekslerin Sentezi ve Karakterizasyonu
953 BAKIRDERE, Emine Gülhan; CANPOLAT, Erdal; KAYA, Mehmet; , Co(II), Ni(II), Cu(II) ve Zn(II) Metallerinin N O Tipi Schiff Bazı Ligandı ile Oluşturdukları Komplekslerin Sentezi ve Karakterizasyonu
954 GÜNEY, Emel; YIMAZ, Veysel Turan; , 2,2´- Dipiridilamin İçeren Pt(II) ve Pd(II) Sakkarinat Komplekslerinin Sentezi, Kristal yapıları, Termik ve Fluoresans Özellikleri
955 BURSALI, Elif Ant; COŞKUN , Senem; KIZIL, Murat; YURDAKOÇ, Mürüvvet; , Nişasta/Polivinil Alkol ve Borik Asit İçeren Hidrojellerin Sentezi, Karakterizasyonu ve In Vitro Antimikrobiyal Etkileri
956 SOYER, Eda; YILMAZ, Fatih; YILMAZ, Veysel Turan; , Bazı Aminopiridin Türevlerini İçeren Gümüş(I)-5,5-dietilbarbiturat Komplekslerinin Kristal Yapıları ve Fluoresans Özellikleri
957 ERKMEN, Duygu; SEMERRCİ, Fatih; YEŞİLEL, Okan Zafer; YILMAZ, Filiz; , Ag···C etkileşimi içeren Ag(I)-Sakkarin Kompleksi, [Ag(sac)(ina)]·2H2O
958 KÖSE, Dursun Ali; TOPRAK, Emre; ŞAHİN, Onur; BÜYÜKGÜNGÖR, Orhan; , Cu(II) Metal İyonunun Arjinin Amino Asidiyle Supramoleküler Helezon Yapısındaki Kompleksinin Sentezi Yapısal Karakterizasyonu
959 ERDENER, Diğdem; YILDIZ, Mustafa; , Trimerik Fosfazenin Aminopodandlar İle Reaksiyonlarının İncelenmesi
960 MORKAN, İzzet Amour; ÇELİK, Derya; , Pentakarbonil(2-metilpyrazine)Krom(0) Kompleksi; Fotokimyasal Sentezi, Tek Kristal Yapısı, Termal Davranışı ( TGA, DTA), ve spektroskopik (UV , IR, 13C- NMR, 1H- NMR) yapı İncelenmesi
961 KESER, Cem; HEREN, Zerrin; HIRA, Derya; , 2-Benzoilbenzoik Asit İçeren [Cd(bba)2(im)2(H2O)] Kompleksinin Sentezi, Yapısı ve Özellikleri
962 YILMAZ, Aslıhan; UÇAN, H. İsmet; , Asimetrik Schiff Bazı ve Metal-Salen Komplekslerinin Floresan Özellikleri
963 AYDEMİR, Murat; BAYSAL, Akın; AK, Bünyamin; GÜMGÜM, Bahattin; ÖZKAR, Saim; , Yeni Ru(II)-aminofosfin Komplekslerinin Aromatik Ketonların Transfer Hidrojenasyonunda Kullanılması
964 KARAMAHMUT, Bingül; GÜNAY, Güneş; İLKER, İnci; YEŞİLEL, Okan Zafer; YILMAZ, Filiz; , M[Ag(sac)2]·H2O Komplekslerinin Sentezi, Spektroskopik, Termik ve Yapısal Özelliklerinin Araştırılması (M = Li ve K, sac = sakkarinate)
965 YILMAZ, Mustafa Kemal; ALTINEL, Hüseyin; AVŞAR, Göktürk; GÜZEL, Bilgehan; , Wilkinson Türevi Florlu Rodyum(I) fosfin Katalizörlüğünde Stirenin Hidrojenlenme Tepkime Kinetiği
966 TORAMAN, Beyza; AVAR, Eda; YILMAZ, F. Tunahan; KURTOĞLU, Mukerrem; , ONO Tipi Azo-azometin Ligand ve Metal(II) Komplekslerinin Sentezi ve Termal Özelliklerinin İncelenmesi
967 TORAMAN, Beyza; KURTOĞLU, Nurcan; ERDOĞAN, Turan; AVAR, Barış; KURTOĞLU, Mukerrem; , Yeni Mononükleer Azo-azometin Metal Komplekslerinin Sentezi, Spektral ve Termal Özelliklerinin İncelenmesi
968 DELİKANLI, Anıl; DURAK, Damla; DEMETGÜL, Cahit; SERİN, Selahattin; , Katı Desteğe Tutturulmuş Asimetrik Schiff Bazı-Mn(III) Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
969 ARSLANTAŞ, Ali; DEVRİM, A. Kadir; SÖZMEN, Mahmut; NECEFOĞLU, Hacali; , Kedi Genomik DNA’sının Mangan (II) p-aminobenzoat Kompleksi ile Etkileşimi
970 ARSLANTAŞ, Ali; IŞIKLAR, Mustafa; YÜKSEK, Haydar; , 3-(p-Klorobenzil)-4-(p-Hidroksi-m-Metoksibenzilidenamino)-1-H- 1,2,4-triazol-5-on Schiff Bazının Nikel(II) Kompleksinin Sentezi,Yapısının Tayini ve DNA İle Etkileşimlerinin İncelenmesi
971 ARSLANTAŞ, Ali; IŞIKLAR, Mustafa; YÜKSEK, Haydar; , 3-Benzil-4-(p-Hidroksi-m-Metoksibenzilidenamino)-1-H-1,2,4-triazol- 5-on'' Schiff Kobalt(II) Kompleksinin Sentezi, Yapısının Tayini ve DNA İle Etkileşimlerinin İncelenmesi
972 ARSLANTAŞ, Ali; IŞIKLAR, Mustafa; YÜKSEK, Haydar; , 3-(p-Klorobenzil)-4-(p-Hidroksi-m-Metoksibenzilidenamino)-1-H- 1,2,4-triazol-5-on Schiff Bazının Nikel(II) Kompleksinin Sentezi,Yapısının Tayini ve DNA İle Etkileşimlerinin İncelenmesi
973 ARSLANTAŞ, Ali; DEVRİM, A. Kadir; SÖZMEN, Mahmut; NECEFOĞLU, Hacali; , Di(p-aminobenzoato)tetraaquakobalt(II) Kompleksi ve Kedi Genomik DNA Arasındaki DNA-Bağlanma Yeteneğinin Araştırılması
974 ERTEM, Ahsen; YILMAZ, Veysel Turan; , trans-[Pd(ampy)2](sac)2 ve trans [Pt(aepy)2](sac)2·2H2O Komplekslerinin Kristal Yapıları ve Fluoresans Özellikleri
975 TUNA, Sümeyra; CANPOLAT, Erdal; KAYA, Mehmet; , 5-Bromsalisiliden-o-aminofenol Ligandının ve Bazı Metal Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
976 TUNA, Sümeyra; CANPOLAT, Erdal; KAYA, Mehmet; , Yeni Bir Schiff Bazı Ligandı Olan 4,6-Dimetoksisalisiliden-oaminofenol Ligandının Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Metal Komplekslerinin İncelenmesi
977 TUNA, Sümeyra; CANPOLAT, Erdal; KAYA, Mehmet; , 5-Brom-3-metoksi-p-aminoasetofenonoksim Ligandının Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Metal Komplekslerinin İncelenmesi
978 MUHSİR, Seda; BAYRAKTAR, Ufuk; KARABÖCEK, Serdar; KARABÖCEK, Nevin; , 2,2'{dithiobis[2,1phenylenenitrilo(E)methylylidene]}diphenol ve Cu(II), Ni(II), Co(II) komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonu
979 CANPOLAT, Erdal; KAYA, Mehmet; ÖZTÜRK, Ömer Faruk; , Co(II), Ni(II), Cu(II) ve Zn(II) Metallerinin Yeni bir Vic-dioksim Ligandı ile Oluşturdukları Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
980 BAŞKAN, Oya; ESKİ, Pınar; ARMUTCU, Mine; KARABÖCEK, Serdar; , (2E,3E,2'E,3'E)-3-[(2-aminoetil)imino]butan-2-one O,O'-[1,2-fenilen di(metilen)]oksim ve Cu(II), Ni(II), Co(II) komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonu
981 ESKİ, Pınar; BAŞKAN, Oya; ARMUTCU, Mine; KARABÖCEK, Nevin; , Yeni Bir Schiff Bazı ve onun Di- ve Tetranuclear Copper(II)/Nickel(II)/Co(III) komplekslerinin sentezi ve karekterizasyonu
982 CANPOLAT, Erdal; KAYA, Mehmet; ÖZTÜRK, Ömer Faruk; , p-aminoasetofenonoksimden Türetilmiş Schiff Bazı Ligandı ve Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
983 AYDIN, Duygu; KARATAŞ, İbrahim; , Furanilglioksim’in İki Farklı Metodla Sentezi ve Ni(II), Co(II), Cd(II), Cu(II) ile Kompleksleri
984 DİLBER, Gülser; NAS, Asiye; KANTEKİN, Halit; YAYLI, Nurettin; ABBASOĞLU, Rıza; , Makrobisiklik Grup İçeren Yeni Bir (E,E)-Dioksim, Kompleks Bileşimlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Ligandların Konformasyonel Analizlerinin İncelenmesi
985 NARTOP, Dilek; SARI, Nurşen; GÜRKAN, Perihan; , Yeni Pentadentat Asimetrik Diimin Bileşiği İle Fe(III) ve Ni(II) Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
986 ŞAHİN, Duygu; HAYVALI, Zeliha; , Crown Eter İçeren Çift Kollu İmin Ligandlarının Sentezi veYapılarının Aydınlatılması
987 ŞAHİN, Duygu; HAYVALI, Zeliha; , Nitro ve Amin Sübstitüe Crown Eterler ve Sodyum Kompleksleri
988 ALYUNBAŞ, A. Kübra; KABAY, Nilgün; DEMİRAYAK, Nuray; GÖK, Yaşar; , Kompartımantıl ve Diloop Tarzı Makrosiklikler Taşıyan Yeni Bir (E,E)-Dioksim ve Mononükleer Kompleksinin Sentezi ve Karakterizasyonu
989 KOÇ, Z. Erdem; UYSAL, Şaban; ÇELİKBİLEK, Şeyma; UÇAN, H. İsmet; , 2,4,6-Tris-(4-hidroksibenzimino)-1,3,5-triazin Ligandının Üç Yönlü Metal Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
990 BİLGİN, Ahmet; YAĞCI, Çiğdem; YILDIZ, Ufuk; ÖZKAZANÇ, Ersel; TARCAN, Erdoğan; , Yeni Polimerik Ftalosiyaninlerin Sentezi, Karakterizasyonu, Agregasyonu ve Termal Özelliklerinin İncelenmesi
991 BAYSAL, Akın; DURAP, Feyyaz; VAYNİ, Suat; AYDEMİR, Murat; , 1,5-Dihidro-2H-siklopenta[1,2-b:5,4 b’] dipiridin-2-on Geçiş Metal Komplekslerinin (Ni, Pd ve Pt) Sentezi ve Tanımlanması: Palladyum(II)Kompleksinin Suzuki ve Heck Kapling Reaksiyonlarındaki Uygulamaları
992 ARMUTCU, Mine; BAŞKAN, Oya; ESKİ, Pınar; KARABÖCEK, Nevin; , (2E,3E,2'E,3'E)-butan-2,3-dion 2,2',3,3'-{O2,O2'-[1,2-fenilenbis(metilen)]oksim} ve onun mononukleer Cu(II), Ni(II) ve Co(II) komplekslerinin sentezi ve karekterizasyonu
993 DEVECİ, Pervin; TANER, Bilge; BEREKET, Soner; KILIÇ, Zeynel; SOLAK, Ali Osman; ÖZCAN, Emine; , Ferrosen Sübstitüe Redoks Aktif vic-Dioksim Ligandları ile Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Spektral ve Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi
994 TANER, Bilge; DEVECİ, Pervin; BEREKET, Soner; SOLAK, Ali Osman; ÖZCAN, Emine; , Kaliks[4]pirol Grubu Taşıyan vic-dioksim Ligandının ve Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi; Spektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi
995 ÇOLAK, Alper Tolga; YEŞİLEL, Okan Zafer; BÜYÜKGÜNGÖR, Orhan; , Su Kümeleri İçeren Çinko(II)-Piridin-2,5-dikarboksilat komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
996 TAŞ, Murat; KILIÇ, Yalçın; ÇAMUR, Seval; DAL, Hakan; , 4-Amino Salisilik asidin Karışık Ligantlı Ni(II) Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması
997 BOZTEPE, Hamit, 2,4-Dimetoksi-6-Kloro-s(1,3,5)-Triazin’in Alkil ve Arilamin Türevlerinin Sentezi, Yapılarının IR, 1H NMR ve 13C NMR ile Aydınlatılması
998 BOZTEPE, Hamit, N-(p-Nitrofenil)Etilendiamin, N-(p-Nitrofenil)-1,3-Propandiamin’inYeni İmin Türevlerinin ve Nikel(II), Bakır(II) komplekslerinin Sentezi,Yapılarının Aydınlatılması
999 TAŞ, Murat; ÇAMUR, Seval; KILIÇ, Yalçın; , 2-Hidroksi-4-amino benzoik asitin Karışık Ligantlı Cu(II)Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması
1000 ARSLANTAŞ, Ali; SÖZMEN, Mahmut; NECEFOĞLU, Hacali; , Zn(II)’nin Diaquabis(N,Ndietilennikotinamid) bis(2hidroksibenzoato),ve Diaquabis(N,N dietilnikotinamid)bis(4-nitrobenzoato) Komplekslerinin DNA- bağlanma ve Oksidatif Kırılmasının Araştırılması
1001 TAŞ, Murat; KARABAĞ, Elif; TİTİZ, Abdullah; KAYA, Mukadder; ATASEVEN, Mehmet; DAL, Hakan; , Tetra–?–[2–(fenilamino)benzoato](O,O’)–bis[(4-vinil veya 2-amino-4- metil) piridin bakır(II)] Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması
1002 BİLGE, Selen; KILIÇ, Zeynel; HAYVALI, Zeliha; HÖKELEK, Tuncer; SAFRAN, Serap; , 2-HİDROKSİ ARİLALDİMİN SCHIFF BAZLARINDA HİDROJEN BAĞLARI VE TAUTOMERİZM
1003 YEŞİLOT, Serkan; ÇOŞUT, Bünyemin; KILIÇ, Adem; , Naftoksi Sübstitüe Dendirimerik Fosfazenlerin Sentezi, Termal ve Fotofiziksel Özelliklerinin İncelenmesi
1004 ÜRGÜT, Ozan S.; ASMAFİLİZ, Nuran; KILIÇ, Zeynel; SOLAK, Ali Osman; BÜYÜKKAYA, Fevziye; AÇIK, Leyla; HÖKELEK, Tuncer; DAL, Hakan; , Mono ve Bisferrosenil Dispiro- ve Spiro-Ansa- Fosfazen Türevlerinin Sentezleri, Kristal Yapıları, Elektrokimyasal Özellikleri ve Biyolojik Aktifliklerinin İncelenmesi
1005 İLTER, Elif Ece; ASMAFİLİZ, Nuran; KILIÇ, Zeynel; AÇIK, Leyla; YAVUZ, Makbule; BALİ, E. Burcu; SOLAK, Ali Osman; BÜYÜKKAYA, Fevziye; DAL, Hakan; HÖKELEK, Tuncer; , Spiro-halkalı Monoferrosenilfosfazenler: Sentezleri,Spektroskopik ve Elektrokimyasal Özellikleri, DNA ile Etkileşimleri ve Tüberküloz Suşuna (H37Rv) Etkileri
1006 ASMAFİLİZ, Nuran; KILIÇ, Zeynel; ÜSTÜNDAĞ, Zafer; BÜYÜKKAYA, Fevziye; SOLAK, Ali Osman; DÜNDAR, Devrim; YAVUZ, Makbule; AÇIK, Leyla; , Monoferrosenil-Taç Eter Sübstitüe-Fosfazen Türevlerinin Sentezi, Spektroskopik ve Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi, DNA ve Tüberküloz Suşuna (H37Rv) Etkilerinin Araştırılması
1007 KURTULUŞ, Figen, Spinel CoFe2O4 Bileşiğinin Mikrodalga Yöntem ile Sentezi veKarakterizasyonu
1008 DENİZ, Ali E.; UYAR, Tamer; , Elektrospin Yöntemiyle Üretilen TiO2 ve SiO2 Nanofiberleri
1009 METİN, Önder; ÖZKAR, Saim; SUN, Shouheng; , Tekdüze Parçacık Boyutuna Sahip Nikel(0) Nanokümeleri:Hazırlanması, Tanımlanması ve Amonyak Boranın Hidrolizinde Katalitik Etkinliği
1010 YÜCEL, Nihal; BUDAK, Erhan; BOZKURT, Çetin; , Metal Karbonillerin Hekzagonal Bor Nitrür Oluşumuna Etkisi
1011 YILMAZ, Ayşen; KAYHAN, Mehmet; PEKPAK, Esin; ÖZBAYOĞLU, Gülhan; , Lityum Borat Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonları ve Termoluminesans Özellikleri
1012 KEPENEKÇİ, Özlem; DEMİR, M. Mustafa; EMİRDAĞ, Mehtap; EANES, Mehtap; , Alkali Metallerin Hidrotermal Yöntemle Sentezlenen CeO2 Nanoparçacıklarının Morfolojisi ve Optik Özellikleri Üzerindeki Etkisi
1013 DURAP, Feyyaz; METİN, Önder; AYDEMİR, Murat; ÖZKAR, Saim; , Polimer ile Kararlılaştırılmış Paladyum(0) Nanokümeleri: Sentezi,Tanımlanması ve Sulu Ortam Suzuki Tepkimelerinde Olağanüstü Katalitik Etkinliği
1014 KILIÇ, Ahmet; ULUSOY, Mahmut; DURGUN, Mustafa; PALALI, A. Arif; YILMAZ, İsmail; TAŞCI, Zeynep; ÇETİNKAYA, Bekir; , Silisyum İçeren Salisilaldimin Pd(II) and Co(II) Komplekslerinin Karbondioksitin Halkalı Karbonatlara Dönüştürülmesinde Katalizör Olarak Kullanılması
1015 ULUSOY, Mahmut; DARENSBOURG, Donald J.; ÇETİNKAYA, Bekir; , Katalizör Varlığında Karbon Dioksitin Organik Karbonatlara Dönüşümü
1016 DEMİRAYAK, Nuray; KABAY, Nilgün; BAYĞU, Yasemin; GÖK, Yaşar; , Periferal Konumda 1,10-Fenantrolin Bağlı Makrosiklik Grup Taşıyan Metalsiz ve Metalli Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
1017 KESKİN, Bahadır; YERLİ, Yusuf; AVCIATA, Ulvi; GÜL, Ahmet; , Hacimli Gurup İçeren Çözünür Vanadil Porfirazin Sentezi ve EPR Özelliğinin İncelenmesi
1018 KARACA, Hüseyin; SEZER, Serdar; TANYELİ, Cihangir; , Kiral Gruplar Taşıyan Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
1019 SÜLÜ, Mustafa; BEKAROĞLU, Özer; , Fenantrolin Sübstitüe Çinko(II), Kobalt(II) ve Metalsiz Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi
1020 DURMUŞ , Mahmut, Fotodinamik Terapi Amaçlı Ftalosiyanin Bileşiklerinin Fotofiziksel ve Fotokimyasal Özellikleri
1021 ZORLU, Yunus; DUMOULİN, Fabienne; DURMUŞ, Mahmut; LAFONT, Dominique; BOYLE, Ross W.; ANTONENKO, Yuri; AHSEN, Vefa; , Hedefe Yönelik Solketal ve Gliserol Sübstitüe Simetrik ve Asimetrik Ftalosiyaninler
1022 CANAVAR, Ece Pembe; GÜRSAN , Arzum Erdem ; , Mitomisin C - DNA Etkileşiminin Elektrokimyasal DNA sensörleri ile Analizi
1023 GÜREL, Neslihan; KALKAN, Nüzhet Ayça; SARICA, Deniz Y.; , Gıda Ürünlerindeki Sudan Boyarmaddelerinin LC-MS/MS ileTayini
1024 YARDIM, Yavuz; LEVENT, Abulkadir; KESKİN, Ertuğrul; ŞENTÜRK, Zühre; , Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlardan Benzo[a]piren’in Bor ile Dope Edilmiş Elmas Elektrot KullanarakYüzey Aktif Madde Varlığında Kare-dalga Sıyırma Voltametrisi ile Analizi
1025 ZEYREK, Merve; ERTEKİN, Kadriye; SÜSLÜ, Aslıhan; SUBAŞI, Elif; TEMEL, Hamdi; , Kalay (II) Katyonunun Elektro-eğirme Yöntemi ile Hazırlanmış Fiberler ile Sub-nanomolar Düzeyde Tayini
1026 YÜKSEL, Ü.; BİLGİN, P.; YILMAZ, İ.; İPEK, İ.; PARSCHOVA, H, ; KABAY, N.; , Jeotermal Sudan Bor Giderilmesinde Bor Seçimli Fiber Smopex 248V ve İyon Değiştirici Reçine Dowex-43594’nin Karşılaştırılması-Kesikli Çalışmalar
1027 YÜKSEL, Ü.; KÖSEOĞLU, P.; ARDA, M.; YILMAZ, İ.; İPEK, İ.; KABAY, N.; , Farklı Bor Seçimli Ticari İyon Değiştirici Reçinelerle Jeotermal Sudan Bor Giderilmesi
1028 YÜCEL, Yasin; ÖZDEMİR, Cevdet; , TL100L Enziminin STR-DVB, Celite, Silika Jel Üzerine İmmobilizasyonu Ve Bitkisel Yağdan Biyodizel Üretimi
1029 YÜCEL, Yasin; ÖZDEMİR, Cevdet; , Lipaz Enzimi İle Kanola Yağından Biyodizel Sentezinin Kemometrik Optimizasyonu
1030 YÜCEL, Yasin; ÖZDEMİR, Cevdet; , N388 İle TL100L Enzimlerinin MPPM Üzerine İmmobilizasyonu ve Biyodizel Üretiminde Kullanılması
1031 YILMAZ, F. Tunahan; TORAMAN, Beyza; KARABÖRK, Muharrem; KURTOĞLU, Mukerrem; SAY, Rıdvan; , Ni(II) Belleklerle Donatılmış Moleküler Baskılanmış Mikrokürelerin Ni(II) İyonlarına Seçiciliğinin Araştırılması
1032 TOPARLAK, Rahime; SAĞIROĞLU, Filiz; YEMİŞ, Fadim, ; YENİGÜL, Berin; DAŞDEMİR KURT, Yasemin; , Yeni Sentezlenmiş 2- Amino-5-Klorobenzofenon-S-Metil Tiyosemikarbazon Bazlı pH Ve Cu(II) İyonuna Duyar Optik Sensör Geliştirilmes
1033 YAVUZ, Yeliz; ÇEVİK, Serdar; CUBUKCU, Meliha; ARIKAN, Bülent; ÜLKÜ, Anık; , Au-Nanopartikül Sentezlenmesi Ve Elektrokimyasal Biyosensörlerde KulIanımı
1034 YAZICIER, Pınar; ÇELİKBIÇAK, Ömür; GÜLER, Ülkü; SALİH, Bekir; , Sol-Jellere İmmobilize Edilmiş Proteolitik Enzimlerin Aktivitelerinin MALDI- MS İle İncelenmesi
1035 ÜNEŞ, Tuba; AYBASTIER, Önder; YÜCEL, Yasin; , Pirinanın Enzim Tutuklanmasında Destek Maddesi Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması
1036 DÜRÜST, Nedime; NAÇ, Sibel; ÜNAL, Nazangül; , Poliiyon-Duyarlı Polimer Bazlı Optik Sensörler Kullanılarak Bazı GıdaÜrünlerindeki Kıvam Arttırıcı Katkı Maddelerinin Kantitatif Tayinleri
1037 UZAŞÇI, Sesil; BAŞKAN, Selda; ERİM, F.Bedia; , Biyojenik Aminler İçin Misel Elektrokinetik Kromatografi ve Lazer İndüklenmiş Floresan Deteksiyon Yöntemi: Şarap ve Nar Ekşisi Örneklerine Uygulanması
1038 UYSAL, Recep; AKAR, Sibel Tunalı; , AK88 Boyar Maddesinin Montmorillonit Türü Kil Minerali Üzerine Adsorpsiyonu ile Sulu Çözeltilerden Uzaklaştırılması
1039 UYAR, G.; KAYGUSUZ, H.; ERİM, F.Bedia; , Vanilin ve Kafeinin Kalsiyum Aljinat Jellerinden Kontrollü Salımı
1040 UYANIK, İbrahim; ÇENGELOĞLU, Yunus; , Sıvı/Sıvı Ara Yüzeyde Fosfolipit Adsorpsiyonuna pH’ın Etkisi
1041 USTAOSMAN, Başak Caner; AYGÜN, Ş. Fatma; , Mangalda Pişirilmiş Çeşitli Gıdalarda Bazı Kanserojen Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların (PAH) Tayini
1042 ÖZDEŞ, Duygu; DURAN, Celal; FANDAKLI, Seda; DEMİRBAŞ, Ahmet; GÜNDOĞDU, Ali; TÜFEKÇİ, Mehmet; , Cu(II), Fe(III), Pb(II) ve Pd(II)’nin 4-amino-5-(4-klorobenzil) 2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-on Kompleksleri Halinde Amberlit XAD-2010 Üzerinde Zenginleştirilmesi
1043 YAMAN, Çağıl; TÜRK, İnci; SULAK, Meral Tobcu; , Kok Kömürü Üretim Prosesi Atıksularından Fenol Giderimi
1044 TİRTOM, V. Nüket; DİNÇER, Ayşe; BECERİK, Seda; AYDEMİR, Tülin; ÇELİK, Ali; , Sulu Çözeltilerden Pb2+ İyonlarının Giderilmesinde Kitosan-Kil Kompozit Boncuklarının Adsorban Olarak Kullanılması
1045 TEKİN, Kubilay; UZUN, Lokman; KARAGÖZ, Selhan; BEKTAŞ, Sema; , F3GA Takılı Çam Talaşları ile Pb(II) ve Cd(II) İyonlarının Sulu Çözeltilerden Uzaklaştırılması
1046 BOYACI, Hasan; GÖNÜLTAŞ, Gönen; , Eskişehir Koşullarında Haşhaş Bitkisinin Farklı Su Uygulamaları İle Belirlenen Yağ Kompozisyonları
1047 TAŞDEMİR, İbrahim Hüdai; ÖZTÜRK, Funda; DURMUŞ, Zehra; KILIÇ, Esma; , Disopramidin Farmasötik Örneklerden Tayini için Spektrofotometrik Yöntem Geliştirilmesi
1048 BİÇER, Mustafa; KÖSE, Hilal; ŞİŞMAN, İlkay; , TERMOELEKTRİK Bi1-xSbx NANO/MİKRO YAPILARININ ELEKTROKİMYASAL SENTEZİ
1049 ŞİMŞEK, Adnan; BİLSEL, Mine; GÖREN, Ahmet Ceyhan; , Ülkemizde Marketlerde Satılan Balların Şeker Katkılarının 13C/12C İzotop Oranları Tayiniyle Belirlenmesi
1050 DURAN, Celal; ÖZDEŞ, Duygu; ELVAN, Hamide; SİVRİKAYA, Hüseyin; ŞEN, Selim; ŞENTÜRK, Hasan Basri; TÜFEKÇİ, Mehmet; , Cr(VI)’nın Afrormosia (Pericopsis Elata) Ağacı Kabukları Üzerine Adsorpsiyonunun Denge, Kinetik ve Termodinamik Açıdan İncelenmesi
1051 SULTANOĞLU, Pınar; YÜCEL, Yasin; , Hatay İlinde Üretilen Balların Eser Element Düzeyleri Ve Kemometrik Yöntemlerle Karakterizasyonu
1052 SARAÇ, A. Gökçen; KARA, Hüseyin; AYYILDIZ, H. Filiz; ARSLAN, Fatma Nur; TOPKAFA, Mustafa; TARHAN, İsmail; , Tereyağı Örneklerindeki Konjuge Linoleik Asit (CLA) İzomerlerinin GC/FID Sistemi Kullanılarak Tayini
1053 SAÇMACI, Şerife; ÖZDEMİR, Nalan; KARTAL, Şenol; SARAYMEN, Recep; TAŞDEMİR, Kutay; , Koroner Kalp Hastası Olgularda Eser Element Seviyelerinin Tayini
1054 ANTEP, H. Mine; MOLU, Zehra Bekçi; MERDİVAN, Melek; YURDAKOÇ, Kadir; , Zearalenonun Montmorillonit K10, Al ve Fe Sütunlu Montmorillonit K10 ile Sulu Ortamdan Uzaklaştırılma Miktarının İnce tabaka Kromatografisi ile Tayini
1055 ÖZTÜRK, Ayşen; BOZKURT, Serap Seyhan; MERDİVAN, Melek; , Poliester Esaslı Çaprazbağlı ve Yüksek Gözenekli KopolimerlerinEser Düzeydeki Metal İyonlarına Karşı Duyarlılıklarının İncelenmesi
1056 AYATA, Sevda; AYDINCI, Sevda; MERDİVAN, Melek; BİZET, Gün; KÜLCÜ, Nevzat; , Benzoiltiyoüre Türevli Silika Jelle Uranyum Tutunmasi
1057 BOZKURT, Serap Seyhan; KAYNAK, İpek; MERDİVAN, Melek; , Metal İyonlarının Çeşitli Porfirin Komplekslerinin Silika Üzerinde Tutunmalarının İncelenmesi
1058 ANTEP, Mine; ÇAVDAR, İpek Kaynak; MERDİVAN, Melek; , Dispersif Sıvı-Sıvı Mikroekstraksiyonu ve İnce Tabaka Kromatografisi ile Şarapta Okratoksin A Tayini
1059 GÜNDÜZ, S. Beniz; KÜÇÜKKOLBAŞI, Semahat; KÜÇÜKKARTALLAR, Şükran; ÖZKAN, Sibel A.; , Florokinolon Türü Bazı Antibakteriyel İlaçların Organik Çözücü ve Su-Organik Çözücü Ortamlarında Floresans Özelliklerinin İncelenmesi
1060 ÇETİN, Hanifi; KÜÇÜKBAY, F. Zehra; YILDIZ, Bayram; , Achillea nobilis L. subsp. sipylea Bitkisinin Uçucu Yağ İçeriğinin GC/MS ile Tayini
1061 KUYUMCU, Ebru; KÜÇÜKBAY, F. Zehra; YILDIZ, Bayram; , Achillea cretia L. Bitkisinin Uçucu Yağ İçeriğinin GC/MS ile Tayini
1062 KURALAY, Filiz; ERDEM, Arzum, ; ABACI, Serdar; ÖZYÖRÜK, Haluk; , Redoks Polimeri Modifiye Elektrotlarla Elektrokimyasal Adenin Görüntülenmesi
1063 KILIÇARSLAN, Gökçe; İMAMOĞLU, Esin; KÜÇÜK, Aysel; ÖZDEMİR, Abdil; , SİBUTRAMİN’İN UV VE TÜREV SPEKTROFOTOMETRİK YÖNTEMLERLE FARMASÖTİK PREPARATLARDA MİKTAR ANALİZİ
1064 KILCAN, Dilek; FİLİK, Hayati; TEZCAN, Habibe; EKMEKÇİ, Güler; , Bakırın Seçimli Kolorimetrik Katı Faz Ekstraksiyonu/Fiber Optik Reflektans Spektroskopisi ile Tayini
1065 KAVAS, Miray; AKSUNER, Nur; HENDEN, Emür; , HGAAS Yöntemi ile Eser Antimon Tayini İçin Önderiştirme Yöntemi
1066 KARADENİZ, Hatice; KARAKAŞ, Serpil Yenisoy; , Bolu İl’i Yüzey ve Yeraltı Sularında ve Toprakta Pestisit Miktarların Tayini ve Kirlilik Haritalarının Çıkarılması
1067 KAÇMAZ, Sibel; ERTEKİN, Kadriye; ZEYREK, Merve; ERGÜN, M. Yavuz; , Yeraltı Suyu Örneklerinde Spektrofotometrik Metotla Mangan(II) Ve Çinko(II) Analizi
1068 İŞLEK, Yasemin; ÇİFTÇİ, Tülin Deniz; HENDEN, Emür; , Eser Arsenik Tayinleri İçin Önderiştirme Yöntemi Geliştirilmesi
1069 GÜNDÜZ, Simay; BİLSEL, Mine; GÖREN, Ahmet C.; , Kloramfenikol’ ün NMR Spektroskopisi ve HPLC Teknikleri ile Saflık Analizi
1070 GÜNDÜZ, S. Beniz; ERŞAN, Teslime; KÜÇÜKKARTALLAR, Şükran; ÖZKAN, Sibel A.; , Organik Çözücü ve Su-Organik Çözücü Ortamlarında Anjiyotensin II Reseptör Antagonistlerinin Floresans Özelliklerinin İncelenmesi
1071 GÖKSU, Şermin; AKTAŞ, A. Hakan; , Levofloksasin ve Norfloksasin Maddelerinin Çok Değişkenli Kalibrasyon Yöntemiyle Spektrometrik Tayini
1072 GÜMRÜKÇÜ, Gülşah; AÇIKGÖZ, Zühal Öğütgen; ŞAHİNBAŞKAN, Burcu Yılmaz; ÖZGÜR, MahmureÜstün; , Nar Kabuğu ile Farklı Boyama Yöntemleri ve Mordanlar Kullanarak Yünlü Kumaş Boyama
1073 GÖKÇEN, Taner; BİLSEL, Taner; GÖREN, Ahmet Ceylan; , Sülfonamid Türevi Sentezi, Saflığının q-NMR ve LC-MS/MS ile Tayini ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi
1074 ERDUGAN, Eylem; VARDAR, Hanife; GÖKÇEL, H. İsmet; , Voltammetrik Terbütalin Tayininde Çalışma Elektrodu, Gerilim Türü ve pH Etkisi
1075 ESKİYÖZ, Dilek; DURMUŞ, Zehra; KILIÇ, Esma; , Atorvastatin’in Elektrokimyasal Davranışı ve Adsorptif Sıyırma Yöntemleri ile Tayini
1076 AYDOĞDU, Sibel; ERTEKİN, Kadriye; ÖZDEMİR, Mehtap; ERGÜN, M. Yavuz; , Çözünmüş CO2'in Spektroflorimetrik Tayininde Elektro-eğirme Yöntemi ile Üretilmiş Nanofiberlerin Kullanılması
1077 EREN, Hilal; ANDAÇ, Müberra; , NO2--_Seçici Potansiyometrik Sensör ve Uygulamaları
1078 ERDOĞAN, Selim; ATES, Burhan; DURMAZ, Gökhan; YILMAZ, İsmet; SEÇKİN, Turgay; , Türkiye’nin Farklı Yörelerinden Toplanmış Propolis Örneklerinin Fenolik Madde İçeriklerinin ve Radikal Süpürme Kapasitelerinin Karşılaştırılmalı Analizi
1079 YURAK, Fatma; DÜLGER, Öznur; ÖZGÜR, MahmureÜstün; , Türev Spektrofotometrik Yöntem İle Renkli Meyve, Sebze Ve İçeceklerde Askorbik Asit (Vitamin C) Tayini
1080 AKDENİZ, Fikret; DURSUN, İnan; TEPEBAŞ, Kadir; ÖZBAY, Hanife; KEKEÇ, Levent; YILDI, Samet; , Kurutulmuş Diospyros lotus L. Meyvelerinden Farklı Tekniklerle Elde Edilen Ekstraktların Toplam Fenolik Madde ve Antioksidan Aktiviteleri Açısından Karşılaştırılması
1081 DURAN, Celal; ÖZDEŞ, Duygu; ŞAHİN, Deniz; GÜNDOĞDU, Ali; SOYLAK, Mustafa; , Fe(III) ve Pd(II)’nin Yeni Triazol Kompleksleri ile Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu ve Önderiştirilmesi
1082 DEVEOĞLU, Ozan; TORGAN, Emine; KARADAĞ, Recep; , Cehri (Rhamnus petiolaris) Boya Bitkisi ile Boyanmış Yün Örneğin Sıvı Kromatografisi Analizi
1083 ÇATALOĞLU, Rengin; YAYAYÜRÜK, Onur; HENDEN, Emür; , Seramik Malzemelerden Suya ve Gıdalara Arsenik Geçişinin Araştırılması
1084 ÇAĞLAR, Yasemin; BIYIKLIOĞLU, Zekeriya; KANTEKİN, Halit; OCAK, Ümmühan; , 18-Crown-6 Birimleri Taşıyan Metal Ftalosiyanin Komplekslerinin İyon Ekstraksiyon Özellikleri
1085 AKYÜZ, Mehmet; ÇABUK, Hasan; , Zonguldak Bölgesinde Partikül ve Gaz Fazındaki PAH Derişimleri
1086 CİRİK, Yeliz; MERDİVAN, Melek; BÜYÜKATEŞ, Yeşim; , Bazı Ağır metallerin Padina pavonica ( Phaeophyceae) ile Biyosorbsiyon Özelliklerinin İncelenmesi
1087 CANKURTARAN, Hüsnü; ŞADOĞLU, Nurbanu; YAZICI, Özlem; KARAMAN, Ferdane; , Sülfonik Poli(Difenilamin) Esaslı Nem Sensörü
1088 GÖYCINCIK, Sezer; BELLUR, Gencer; SÜRMELİOĞLU, İbrahim; ÖRNEKTEKİN, Sermin; , Hatay Bölgesi Yağmur Sularının Kompozisyonu
1089 BUDAK, Türkan(Börklü); AFŞAR, Hüseyin; , Peynir Mayası Aktivitesinin Tayini İçin Yeni Bir Yöntem Geliştirilmesi
1090 BOYACI, Hasan, Kireçli Bünyeli Topraklarda Kireç İçeri İle Verim Arasındaki İlişki
1091 BİLSEL, Mine; BİLSEL, Gökhan; GÜNDÜZ, Simay; CEYLAN, Ahmet; , LCMS/MS ile Et Dokusunda Kloramfenikol Tayini
1092 BIÇAK, Damla; TOPÇU, Nurcan; ÇAM, Şermin; PARLAK, Yasemin; EREEŞ, F. Serap; , CR-39 Nükleer İz Kazıma Dedektörleri İle Asma Yaprağı Örneklerinde Alfa Aktivitesinin Araştırılması
1093 ATALAY, Mehmet; ÇELİKBIÇAK, Ömür; TAVŞANLI, Burak; SALİH, Bekir; , MALDI-MS ile fosfopeptitlerin tayininde sol-jel malzemelerin kullanılması ve yeni yöntemlerin geliştirilmesi
1094 AKYÜZ, Mehmet; ATA, Şevket; GÜNTER, Tuğçe; , Atmosferik Partiküllerdeki Nitrit/Nitrat İyonlarının Meteorolojik Değişimleri
1095 AŞÇI, Bürge; DÖNMEZ, Özlem Aksu; BOZDOĞAN, Abdürrezak; SUNGUR, Sıdıka; , Parasetamol ,Psödoefedrin HCI ve Dekstrometorfan HBr İçeren Preparatların Çok Değişkenli Kalibrasyon Yöntemleri Uygulanarak HPLC ile Analizi
1096 ARDA, M.; SOLAK, S.; YAVUZ, E.; SERT, G.; YÜKSEL, Ü.; GÜNDOĞDU, V.; YÜKSEL, M.; KABAY, N.; , Ters Ozmos Sistemiyle Deniz Suyundan Üretilen Tatlı Suyun Kullanım Suyu Standartlarına Uygunluğunun İncelenmesi
1097 BEDİR, Nihal; ALTINTIĞ, Esra; SEVİNÇ, Vahdettin; , Nane ve Kekik çaylarındaki Ağır Metallerin ICP-OES ile Analizleri
1098 AYGÜN, Ş. Fatma; ABANOZ, Fatma Gül; YAĞAN, Mehtap; , Samsun’ da Avlanan Mezgit (Merlangius merlangus) ve Hamside (Engraulis encrasicholus) Ağır Metal Tayini
1099 ERTOKUŞ, Güzide Pekcan; AKTAŞ, A. Hakan; , Toz İçecek Numunesinde Renk Maddelerinin Kemometrik Olarak Tayini
1100 ERTOKUŞ, Güzide Pekcan; AKTAŞ, A. Hakan; , Allura Red, Sunset Yellow, Tartrazine ve Karamel Maddelerinin Ticari Bir Numunede Potansiyometrik Olarak PLS ile Tayini
1101 BAYINDIR, Elif; YENİSOY, Serpil; KARKAŞ, Serpil; ÖZTÜRK, Fatma; ALAGHA, Omar; , Bolu İli’nde Ölçülen Ozon Konsantrasyonlarının Değerlendirilmesi ve Meteoroloji Parametreleri ile İlişkilendirilmesi
1102 ÇULHA, Mustafa, Yüzeyde Zenginleştirilmiş Raman Saçılmasının Biyolojik Bilimlerde Uygulamaları
1103 ÇUBUKÇU, Meliha; ANIK, Ülkü; , Karbon Nanotüp ve Altın Nanopartikül Modifiye Ksantin Biyosensörü
1104 GÜRSAN , Arzum Erdem , Nanomalzemelere Dayalı Elektrokimyasal Biyosensör Teknolojileri
1105 TOPKAFA, Mustafa; AYYILDIZ, Filiz; ARSLAN, Fatma Nur; KARA, Hüseyin; , Yerli Üretim Ağartma Topraklarının Ayçiçeği Yağında Bulunan Minör Bileşik ve Renk Pigmentlerinin Giderilmesindeki Verimliliklerinin Kesikli Sistemlerde İncelenmesi
1106 ÖZTEKİN, Nevin; BAŞKAN, Selda; KEPEKÇİ, S. Evrim; ERİM, F.Bedia; TOPÇU, Gülaçtı; , Salvia Chionantha Ve Salvia Kronenburgi Bitkilerinden Bioaktif Diterpenoidlerin İzolasyonu Ve Misel Elektrokinetik Kromatografi Yöntemiyle Bitki İçindeki Miktarlarının Tespiti
1107 ERDEM, Mihrican; KURALAY, Filiz; ABACI, Serdar; GÜRSAN , Arzum Erdem ; , Kalay Oksit Nanopartiküllerle Zenginleştirilmiş Polimer Modifiye Sensörlerin DNA Analizine Yönelik Uygulamaları
1108 GÖREN, Ahmet C., Kantitatif NMR (qNMR)’ da T1 Ölçümlerinin Önemi
1109 KURALAY, Filiz; BOLAT, Gülçin; EROĞLU, Güneş; ABACI, Serdar; , Kendiliğinden Düzenlenen Tek Tabakalar (SAM) Üzerine Pirol Elektropolimerizasyonunun İncelenmesi
1110 ÖZTÜRK, Funda; TAŞDEMİR, İbrahim Hüdai; DURMUŞ, Zehra; KILIÇ, Esma; , İlaçlarda ve Biyolojik Ortamlarda Disopramid Tayini İçin Kare-Dalga Katodik Adsorptif Sıyırma Voltametri Yöntemi
1111 DUMAN, NEŞE; YILDIZ, Sibel Yiğitarslan; , Frükto-oligosakkaritlerin Zeolitler Tarafından Adsorpsiyonunun İncelenmesi
1112 CANKUR, Oktay; UYSAL, Emrah; , Yüksek Çözünürlüklü ICP-MS ile Şifalı Bitkilerde Cd ve Pb Tayini; CCQM-P97 Karşılaştırma Çalışması
1113 OTER, OZLEM; GÜNDOĞDU, Leyla; ERTEKİN, Kadriye; ERGÜN, Yavuz; , 3,4-dihidroksi benziliden tiyosemikarbazid Boyası ile Spektroflorimetrik Metotla Seçimli Alüminyum Tayini
1114 KAÇMAZ, Sibel; ERTEKİN, Kadriye; SÜSLÜ, Aslıhan; ERGÜN, M. Yavuz; , Elektro-Eğirme Yöntemiyle Hazırlanmış Polimer Nanofiberlerin Metal İyonu Tayininde Optik Sensör Olarak Kullanılması
1115 ÜRKMEZ, İpek; GÖKÇEL, H. İsmet; , Purolite C100 Katyon Değiştirici Reçinenin Taşıyıcı Materyal Olarak Kullanıldığı Santri Voltammetrik Hg(II) Analizi
1116 SAÇMACI, Şerife; ŞAHAN, Serkan; SAÇMACI, Mustafa; ŞAHİN, Uğur; ÜLGEN, Ahmet; KARTAL, Şenol; , Eser Düzeydeki Palladyum(II)’un Akışa Enjeksiyonlu FAAS İle Tayini
1117 ARAR, Özgür; DZYAZKO, Y. S.; VASİLYUK, S.; ROZHDESTVESKAYA, L.; BELYAKOV, V.; YÜKSEL, Ümran; YÜKSEL, Mithat; KABAY, Nalan; , Elekrodeiyonizasyon (EDI) Yöntemi ile Cu(II) İyonlarının Taşınımının İncelenmesi
1118 AKYÜZ, Mehmet; ATA, Şevket; , Zonguldak Atmosferindeki Nitrozaminlerin Meteorolojik Değişimleri
1119 ARSLAN, Fatma Nur; AYYILDIZ, H. Filiz; KARA, Hüseyin; , Pamuk Yağının Kızartma Prosesindeki Oksidatif Kararlılık Değişiminin Ransımat Metodu ile İncelenmesi
1120 AYYILDIZ, H. Filiz; KARA, Hüseyin; , Otomatikleştirilmiş Akış Enjeksiyon (FIA) Sistemlerinin Kullanılmasıyla Bitkisel Yağlardaki FFA İçeriğinin Tespiti için Yöntem Geliştirilmesi
1121 ÖZDEŞ, Duygu; DURAN, Celal; DEMİRBAŞ, Neslihan; TÜFEKÇİ, Mehmet; ŞENTÜRK, Hasan Basri; , Pd(II), Cu(II), Fe(III) İyonlarının Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu ile Zenginleştirilmesi ve FAAS ile Tayinleri
1122 DURAN, Celal; ÖZDEŞ, Duygu; ŞAHİN, Deniz; BULUT, Volkan Numan; GÜNDOĞDU, Ali; SOYLAK, Mustafa; , Cu (II) ve Cd (II) nin Yeni Bir Triazol ile Taşıyıcı Element İlavesiz Birlikte Çöktürülmesi ve Zenginleştirilmesi
1123 ARSLAN, Gülşin; TOR, Ali; ÇENGELOĞLU, Yunus; ERSÖZ, Mustafa; , Ticari Cyanex-272 ile Polimer İçeren Membran (PIM) Hazırlama ve
1124 KAYGUSUZ, H.; ERİM, F. B.; , Katkılı Aljinat Hidrojel Kürelerinden Kontrollü Protein Salımı
1125 KARADENİZ, Hakan; GÜRSAN , Arzum Erdem, Elektrokimyasal DNA sensörlerin manyetik partiküllere dayalı
1126 FIÇICIOĞLU, Fehmi, Kulometrik Analizlerin Kimyasal Metrolojideki Önemi
1127 EROĞLU, Ahmet E., Metal ve Organometallerin Atomik Spektrometrik Tekniklerle Tayini
1128 AKÇADAĞ, Fatma, Kimyasal Ölçümlerde Kalite Güvence
1129 ERGÜN, Bahar; YAVUZ, Handan; SAY, Rıdvan; DENİZLİ, Adil;, L-Histidin Baskılanmış Kriyojellere Sitokrom C Saflaştırılması
1130 DOSTBİL, Nursel; KUL, Ali Rıza; ŞEÇKİN, Hamdullah; ALACABEY, İhsan;, Van İlindeki Doğal Ortamlardan İzole Edilen Bacillus Cereus ve Pseudomonas Aeruginosa'da Gümüş Nitrat Birikimi
1131 ANDAÇ, Müge; ANDAÇ, Cenk; DENİZLİ, Adil;, İzotermal Titrasyon Kalorimetri İle İnsan Serum Albumine Cibacron Blue F3GA Afinitesinin İncelenmesi
1132 BOŞGELMEZ, İ. İpek; ANDAÇ, Müge; GÜVENDİK, Gülin;, 2D Elektroforez ve Proteomiks (Proteombilim)
1133 DÖKER, Serhat; MOUNICOU, Sandra; DOĞAN, Mehmet; LOBİNSKİ, Ryszard;, Eser Elementler ve Biyolojik Makromoleküllerle Etkileşimleri
1134 ÖZTÜRK, Nevra; ÇORMAN, M. Emin; ÖZÇALIŞKAN, Emir; AKGÖL, Sinan;, Geri Dönüşümlü Amilaz İmmobilizasyonu İçin Nanoyapılar
1135 DEMİR, M. Evrim; UYGUN AKTAŞ, Deniz; ERDAĞ, Adnan; AKGÖL, Sinan;, Syntrichia papillosissima (Copp.) Loeske (Bryophyta) Kullanılarak Immunoglobulin G'nin Doğal Yollardan Saflaştırılmasının Araştırılması
1136 ÇAKMAKLI, Birten; MUTLU, Ayşegül; DÜKEL, Muzaffer; ERDOĞAN, Taner; HAZER, Baki;, Yenebilir Yağ/Yağ Asitlerinden Elde Edilen Kopolimerlerin Mekanik Özellikleri ve DNA Adsorpsiyonu
1137 DEDOĞLU, Nurcan; IŞIK, Semra; GÜLER ÖZENSOY, Özen; ARSLAN, Oktay;, Yenilebilir Mantar Türlerinden Afinite Kromatografisi İle Polifenol Oksidaz Enziminin Saflaştırılması ve Bazı PPO İnhibitörlerinin Etkisinin Karşılaştırılması
1138 ÖZDEMİR, Zafer Ömer; EKİNCİ, Deniz; ŞENTÜRK, Murat;, Tiamin, N-(2-Hidroksietil)Piperidin ve İzoamil Alkolün İnsan Glutatyon Redüktaz Enzimi Üzerindeki İnhibisyon Potansiyellerinin İncelenmesi
1139 BERELİ, Nilay; UZUN, Lokman; AKGÖL, Sinan; DENİZLİ, Adil;, Eşboyutlu Poli(EGDMA-MAH) Mikrokürelerle Antibadi Saflaştırılması
1140 ALTINTAŞ, Evrim Banu; TÜRKMEN, Deniz; KARAKOÇ, Veyis; DENİZLİ, Adil;, Eş Boyutlu Mikrokürelerle İnsan Serumundan Bilirubin Uzaklaştırılması
1141 CEYLAN, Şeyda; GEDİKLİ, Mehmet; ÜNLÜ, Nuri; ERZENGİN, Mahmut; YAVUZ ÖZKARA, Serpil; ODABAŞI, Mehmet;, Ni2+-Takılı Diatomit-Membran Kompozitler ve Protein Etkileşimleri
1142 SARAL, Münire; KOCAKULAK, Mustafa;, QCM İle Platelet ktivasyonunun Belirlenmesi
1143 ANTEP, Mine; ANTMEN, Mehmet; TÜZMEN, Nalan; MERDİVAN, Melek;, Serotoninin Nano-Poli(HEMA-MAT) Üzerine Adsorpsiyonunun Yüksek Performanslı İnce Tabaka Kromatografisi İle Belirlenmesi
1144 UYGUN, Murat; ÖZTÜRK, Nevra; ÖZÇALIŞKAN, Emir; AKGÖL, Sinan;, Kriyojel Matrikste Lektin Afinite Etkileşimleri Sukroz Hidrolizi
1145 İSPİRLİ, Yasemin; KAYA, Gizem; AYHAN, Hakan; AYHAN, Fatma;, QCM Sisteminde BSA-Homosistein Afinitesinin Yıkılması
1146 DEMİR, Dudu; ZENGİN, Mustafa; GENCER, Nahit; ARSLAN, Oktay;, Biyotransformasyon İçin Uygun Polifenol Oksidaz Kaynaklarının Belirlenmesi
1147 CALHORDA, Maria Jose;, Complexes Of The MO(ALLYL)(CO)2 Fragment: Structures Propertıes And Applıcatıons
1148 Doç. Dr. AKGÖL, Sinan;, Manyetik Nanopartiküller ve Biyomedikal Kullanımları
1149 YAVUZ, Handan;, Afinite Kriyojeller
1150 ANTMEN, Mehmet; ANTEP, Mine; TÜZMEN, Nalan; AKGÖL, Sinan; DENİZLİ, Adil;, Nano-Poli(HEMA-MAGA) Nanoyapılar İle Sulu Çözeltilerden Au2+ İyonunun Uzaklaştırılması
1151 EROL, Kadir; GÖKÇE, Başak; ŞİPAL, Beste; BEYAZTAŞ, Serap; ARSLAN, Mikail; ARSLAN, Oktay;, Hidrofobik Etkileşim Kromatografisi İle Saflaştırılan Merinos Koyun PON1 Enziminin, Bazı Ağır Metallere Karşı İlgisinin Araştırılması
1152 EROL, Kadir; GÖKÇE, Başak; ŞİPAL, Beste; BEYAZTAŞ, Serap; ARSLAN, Mikail; ARSLAN, Oktay;, Hidrofobik Etkileşim Kromatografisi İle Saflaştırılan Merinos Koyun PON1 Enziminin, Bazı Ağır Metallere Karşı İlgisinin Araştırılması
1153 PERÇİN, Işık; BAYDEMİR, Gözde; YAVUZ, Handan; AKSÖZ, Erol; DENİZLİ, Adil;, Bilirubin Uzaklaştırılması İçin Hidrofobik Kriyojel Membranlar
1154 ALKAN, Hüseyin; BAYSAL, Zübeyde; DENİZLİ, Adil;, Zn2+ Gömülü Poli(HEMA) Kriyojeli İle Proteaz Adsorpsiyonu ve Adsorpsiyon Parametrelerinin Belirlenmesi
1155 MUTLU, Hasene; KAYA, Yunus; İREZ, Gazi; , 2-Furan-2İl-1,2,3,4-Tetrahidrokinazolin-2-Karbaldehit Oksim Sentezi ve Metal Afinitelerinin İncelenmesi
1156 ERTÜRK, Gizem; BERELİ, Nilay; UZUN, Lokman; TÜMER, M. Aşkın; DENİZLİ, Adil;, HİTrap_r Protein A Kolonu İle IGG Alt Fragmanlarının Hızlı Protein Sıvı Kromatografisi İle Ayrılması
1157 ŞİMŞEK ÖZDEMİR, Fevziye; ÖZMEN, İsmail; ÇELİKOĞLU, Umut;, Gypsophila (Gypsophila Arrostii Var. Nebulosa) Ekstresinin Plazmid DNA Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
1158 HOPA, Ersin; SİNAN, Selma; HOPA, Çiğdem; KURTARAN, Raif; ALKAN, Mahir;, Bazı Pirozol Türevi ve Metal Kompleks Bileşiklerinin İnsan Eritrositlerinden Saflaştırılan Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Enzimi Üzerine İn Vitro Etkilerinin İncelenmesi
1159 HOPA, Ersin; SİNAN, Selma; BAŞARAN, İsmet; ÇAKIR, Ümit;, İnsan Eritrositlerinden Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Enziminin Saflaştırılması,Karakterizasyonu ve Bazı Kumarin Türevlerinin İnhibisyon Veya Aktivasyon Kinetiklerinin İncelenmesi
1160 ÇAKTÜ, Kıvılcım; , TÜRKOĞLU, Emir Alper; BAYDEMİR, Gözde; ANDAÇ, Müge; YAVUZ, Handan;, Kolesterol Baskılanmış Mikroküre/Kriyojel Kompozit Adsorbentle Sütten Kolesterol Uzaklaştırılması
1161 TÜRKOĞLU, Emir Alper; ÇAKTU, Kıvılcım; GENİŞEL, Mucip; KEBABCI, Özgür; AKSÖZ, Nilüfer;, Bacillus sp. Proteaz Enzimlerinin Üretimi ve Aktivitesinin Belirlenmesi
1162 TAMAHKAR, Emel; BERELİ, Nilay; DENİZLİ, Adil;, Sitokrom C Baskılanmış Kriyojeller
1163 DEMİRBEL, Emel; KARA, Ali;, Manyetik Çapraz Bağlı Kopolimerlerle Cu(II)-Cd(II) Yarışmalı Adsorpsiyon Çalışmaları
1164 SAYIN, Demet; ŞİPAL, Beste; ARSLAN, Oktay;, Benekli Kedi Balığı (Scyliorhinus Canicula, LİNNAEUS, 1758) Paraoksonaz Enziminin Saflaştırılması ve Bazı Metallere Karşı İnhibisyonunun Araştırılması
1165 DEDOĞLU, Nurcan; IŞIK, Semra; GÜLER ÖZENSOY, Özen; ARSLAN, Oktay;, Yenilebilir Mantar Türlerinden Afinite Kromatografisi İle Polifenol Oksidaz Enziminin Saflaştırılması ve Bazı PPO İnhibitörlerinin Etkisinin Karşılaştırılması
1166 ERDEM, Deryanur; , ŞENTÜRK, Murat; , CEYHUN, Saltuk Buğrahan; KÜFREVİOĞLU, Ömer İrfan;, Bazı Sülfonamidlerin Levrek (Dicentrarchus Labrax) Solungacından Saflaştırılan Karbonik Anhidraz Enziminin Aktivitesi Üzerine İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi
1167 EKİNCİ, Deniz; , CEYHUN, Saltuk Buğrahan; , ŞENTÜRK, Murat; ERDEM, Deryanur; , ERDOĞAN, Orhan; KÜFREVİOĞLU, Ömer İrfan;, Levrek Solungaç Dokusundan Karbonik Anhidraz Enziminin Afinite Kromatografisiyle Saflaştırılması ve Karakterize Edilmesi
1168 SAYIN, Demet; ÇAKIR TÜRKER, Dilek; ŞİPAL, Beste; ARSLAN, Oktay;, Benekli Kedi Balığı (Scyliorhinus Canicula, LİNNAEUS, 1758) Paraoksonaz Enziminin Saflaştırılması ve Bazı Metallere Karşı İnhibisyonunun Araştırılması
1169 ARMUTÇU, Canan; BAYRAM, Engin; BERELİ, Nilay; UZUN, Lokman; SAY, Rıdvan; DENİZLİ, Adil;, Histidin İçeren Monolitik Kolonlarla Antibadi Ayrılması
1170 KELEŞ, Burak; ANTMEN, Mehmet; KALBURCU, Tülden; TÜZMEN, Nalan;, Sulu Çözeltilerden Pb2+ İyonunun Uzaklaştırılmasında Poli(HEMA)- Reactıve Green Kriyojelik Pelletlerin Kullanımı
1171 OSMAN, Bilgen; KARA, Ali; KÖK, Senay; BEŞİRLİ, Necati;, Ni(II) Bağlı Polimer Mikrokürelerle Üreaz Enziminin Adsorpsiyonu: Kinetik, İzotermal ve Termodinamik Çalışmalar
1172 OSMAN, Bilgen; KARA, Ali; KÖK, Senay; BEŞİRLİ, Necati; DENİZLİ, Adil;, Polimerik Film Yüzeyine Enzim Bağlanmasının İzotermal Analizi
1173 OSMAN, Bilgen; KARA, Ali; KÖK, Senay; BEŞİRLİ, Necati;, Polimer Mikroküreler Yüzeyine Enzim Adsorpsiyonun Fizikokimyasal Yönden İncelenmesi
1174 KUL, Ali Rıza; DOSTBİL, Nursel; ALACABEY, İhsan; SEÇKİN, Hamdullah;, Van İlindeki Doğal Ortamlardan İzole Edilen Bacillus Cereus ve Pseudomonas Aeruginosa'da Bakır Klorür Birikimi
1175 DERAZSHAMSHİR, Ali; ANDAÇ, Müge; AYDOĞAN, Cemil; DENİZLİ, Adil;, Sıcaklığa Duyarlı Kriyojeller İle Sulu Çözeltilerden Nikel Uzaklaştırılması
1176 ÇOLAK, Utku; GENÇER, Nahit; ARSLAN, Oktay;, Hidrofobik Etkileşim Kromatografisi İle Paraoksonaz Enziminin Saflaştırılması ve Bazı Biyopolimer Üzerine İmmobilizasyonunun İncelenmesi
1177 DİLTEMİZ EMİR, Sibel; YAZAR, Suzan; BİÇEN, Özlem; SAY, Rıdvan;, Nano Anti-TNF-a Sentezi ve Romatoid Antrit Tayini İçin Reflektometrik İnterferans Spektroskopi Temelli Kullanımı
1178 SAY, Rıdvan; KILIÇ AYDOĞAN, Gözde; ÖZCAN ATILIR, Ayça; HÜR, Deniz; YILMAZ, Filiz; KUTLU, Mehtap; YAZAR, Suzan; DENİZLİ, Adil; DİLTEMİZ EMİR, Sibel; ERSÖZ, Arzu;, Tespit Edilmiş Hücre ve Dokularda SOD 1 Etiketlenmesi İçin Fotosensitif Yolla Konjuge Edilmiş Kuantum DOT Hedefleyicilerin Hazırlanması
1179 KALBURCU, Tülden; TÜZMEN, Nalan;, Yeni Nesil Matriks Üzerine Metal Şelat Etkileşimi İle Katalazın Geri-Dönüşümlü İmmobilizasyonu
1180 SARI, Müfrettin Murat; BERELİ, Nilay; UZUN, Lokman; DENİZLİ, Adil;, Histidin İçeren Polimerik Mikrokürelerin Hazırlanması ve İnsülin Adsorpsiyonunda Kullanılması
1181 SAYLAN, Yeşeren; BAYRAM, Engin; BERELİ, Nilay; UZUN, Lokman; SAY, Rıdvan; DENİZLİ, Adil;, Zayıf Katyon Değiştirici Monolitik Kolonlarla IGG Ayrılması
1182 İSPİRLİ, Yasemin; SÖKMEN, Nazlı; AYHAN, Fatma; AYHAN, Hakan; , Enzim/Substrat Afinitesine Tampon Etkisi
1183 KARAKOÇ, Veyis; GÖKTÜRK, Ilgım; TÜRKMEN, Deniz; DENİZLİ, Adil;, İmmunglobulin-G Saflaştırılması İçin Sıcaklık Duyarlı P(NIPA-MAH) Kriyojellerin Sentezi ve Karakterizasyonu
1184 SAKA, Öznur; KARAKOÇ, Veyis; TÜRKMEN, Deniz; DENİZLİ, Adil;, Proteomiks Çalışmaları İçin Cibacron Blue F3GA Bağlı Manyetik Poli(Hidroksietilmetakrilat) Nanopartiküllerle Kandan Albumin Uzaklaştırılması
1185 KALBURCU, Tülden; CEYLAN, Şeyda; GEDİKLİ, Mehmet; SARGIN, İdris; ÜNLÜ, Nuri; ERZENGİN, Mahmut; ODABAŞI, Mehmet;, Nano Magnetit Gömülü Membran-Kompozitlerin Hazırlanması ve Genomik DNA Saflaştırılmasında Kullanılması
1186 KALBURCU, Tülden; ANTMEN, Mehmet; TÜZMEN, Nalan; DENİZLİ, Adil;, Boya-İmmobilize Kriyojelik Pelletler İle Albumin Uzaklaştırılması
1187 DiLTEMİZ EMİR, Sibel; YAZAR, Suzan; BİÇEN, Özlem; SAY, Rıdvan;, Nano Anti-TNF-a Sentezi ve Romatoid Antrit Tayini İçin Reflektometrik İnterferans Spektroskopi Temelli Kullanımı
1188 BÜYÜKTİRYAKİ, Sibel; DİLTEMİZ EMİR, Sibel; SAY, Rıdvan; HÜR, Deniz; DENİZLİ, Adil; ERSÖZ, Arzu;, Guanozin Baskılı Nanokabuk Sensörünün DNA İle Etkileşiminin İncelenmesi
1189 ALKAN, Salih; KUL, Ali Rıza; ALACABEY, İhsan; DEPCİ, Tolga;, PPO Enziminin Montmorillonit Analsim Kili İle İmmobilizasyonu ve Kinetiğinin İncelenmesi
1190 ALKAN, Salih; KUL, Ali Rıza; ALACABEY, İhsan; DEPCİ, Tolga;, Katalaz Enziminin Aktif Karbon Üzerine İmmobilizasyonu ve Kinetiğinin İncelenmesi
1191 ÇAKMAK, Reşit; EKİNCİ, Deniz; , TOPAL, Giray; ŞENTÜRK, Murat;, Yeni Sentezlenen Nitroaromatiklerin Glutatyon Redüktaz Enzim Kinetiği Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
1192 ÜZEK, Recep; UZUN, Lokman; ŞENEL, Serap; DENİZLİ, Adil;, Hidrofobik Etkileşim Kromatografisi İle DNA Saflaştırılması
1193 TEKİNER, Pınar; PERÇİN, Işık; ERGÜN, Bahar; YAVUZ, Handan; AKSÖZ, Erol;, Jack Bean Üreazın Metal Şelat Afinite Kromatografisiyle Saflaştırılması
1194 BİÇEN, Özlem; KEÇİLİ, Rüstem; aERSÖZ, Arzu; DENİZLİ, Adil; SAY, Rıdvan;, Nano Yapılı Fotosensitif Lipaz Enzimi ve Uygulamaları
1195 DOSTBİL, Nursel; KUL, Ali Rıza; ATASOY, Nurhayat; ALACABEY, İhsan; ŞEÇKİN, Hamdullah; MEYDAN, İsmet;, Leguminosae Familyasına Ait Vigna sinensis Bitkisinin Antibakteriyal Etkisi
1196 DOSTBİL, Nursel; KUL, Ali Rıza; ATASOY, Nurhayat; ALACABEY, İhsan; ÖZDEK, Uğur; ŞEÇKİN, Hamdullah; , Asteraceae Familyasına Ait Helianthus Annuus Bitkisinin Antibakteriyal Etkisi
1197 DEMİR, Nilüfer; İSPİRLİ, Yasemin; AYHAN, Fatma; AYHAN, Hakan;, Küresel PEG/Akrilamidin IPN Sistemlerde Enzim/Substrat İlişkisi
1198 GEDİKLİ, Mehmet; CEYLAN, Şeyda; YILDIZ, B. Cem; GÜNEŞ, İsmihan; ERZENGİN, Mahmut; ODABAŞI, Mehmet;, Lizozim Saflaştırılmasına Yönelik Naftilamin Takılı P(HEMA-MAH) Bazlı Hidrofob Afinite Membranların Hazırlanması
1199 Mustafa Soylak, Eser Metallerin Önderiştirilmesi ve Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi ile Tayinleri
1200 Kenan Dost, Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) ve Uygulamaları
1201 Mustafa Zafer Özel, Organik Eser Türlerin Önderiştirilmesi ve Gaz Kromatografisi ile Tayinleri
1202 Gyula Záray, Determination of Pharmaceutical Residues In Waste-, Surface And Drinking Water By GC-MS-MS
1203 Güler Somer, Elektrokimyasal Yöntemlerin Eser Analizde Kullanımı ve Son Gelişmeler
1204 Recai İnam ; Hülya Mercan, Camsı Karbon ve Polipirol Kaplı Platin Elektrot Üzerinde Eser Miktarlarda Anilazin Pestisitinin Elektrokimyasal Tayini
1205 Ümit Divrikli; Latif Elçi, Deriştirme Yöntemlerinde Deneysel Faktöriyel Tasarım
1206 Nesrin Horzum Polat; Mustafa M. Demir; Ahmet E. Eroğlu, Radyoaktif Uranil İyonlarının Elektrodokuma Yöntemi ile Elde Edilen Pan Nanolifler ile Uzaklaştırılması
1207 İlknur Tokgöz; Çiğdem Arpa Şahin; Sema Bektaş, Bulutlanma Noktası Özütlemesi ve Akış Enjeksiyon Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrometri ile Baharat Örneklerinde Bakırın Önderiştirilmesi ve Tayini
1208 Mine Kurtbay Antep; Melek Merdivan, Dispersif Sıvı-Sıvı Mikroekstraksiyonu ile Zenginleştirme Sonrası İnce Tabaka Kromatografisi ile Zeralenon Tayini
1209 Gül Hisarlı; Sinem Ortaboy; Gülten Atun, Lanaset Red G?nin Bentonitli Karbon Pasta Elektrodu ile Elektrokimyasal Davranışının İncelenmesi
1210 Uğur Şahin; Serkan Şahan; Ahmet Ülgen, Doğal ve Yapay İndigo Boyalarda Eser Element Tayinleri
1211 Celal Duran; Duygu Özdeş; Elif Çelenk; Kaya; Halit Kantekin; Volkan Numan Bulut; Mehmet Tüfekçi, Demir Seçici Bir Ligant Kullanılarak Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu ile Demir (III) Zenginleştirilmesi
1212 Celal Duran; Duygu Özdeş; Ali Gündoğdu; Hasan Basri Şentürk; Mustafa İmamoğlu, Aktif Karbon Üzerine Fenol, İndigokarmin Ve Cr(VI)?Nın Adsorpsiyonu:Kinetik ve Termodinamik Çalışma
1213 Abdullah Akdoğan; Ümit Divrikli; Latif Elçi; Irena Baranowska; Hanna Barchan´ska, Atrazin, Simazin ve Mezotrin Kalıntılarının HPLC-DAD İle Tayini
1214 Şeref Güçer, Kimyasal Metroloji ve Analitik Kimya
1215 Ali Rehber Türker, Deney Laboratuvarlarının Akreditasyonu ve Yeterliliği İçin İartlar
1216 Oktay Cankur, Kimyasal Metroloji ve Ulusal Metroloji Enstitüleri
1217 Gülşen Güven; Mustafa Demir, Geobacillus Thermoglucosidasius HBB 269 Yüklenmiş Silika Jel ile Katı Faz Ekstraksiyonu Sonrası Bazı Eser Metallerin ICP-OES ile Tayini
1218 Celal Duran; Mustafa Soylak; Latif Elçi, Birlikte Çöktürme ile Eser Elementlerin Zenginleştirilmesi ve Yeni Uygulamalar
1219 Nigar Alkan; Celal Duran; Mehmet Tüfekçi , Güneydoğu Karadeniz?in Su Kolonunda Bakır, Çinko, Kurşun ve Kadmiyum Seviyelerinin Belirlenmesi
1220 Melik Kara; Yetkin Dumanoğlu; Ayşe Bozlaker;Orhan Gündüz; Aysun Sofuoğlu; Sait Sofuoğlu; Abdurrahman Bayram; Tolga Elbir; Mustafa Odabaşı, Aliağa Endüstri Bölgesinde Yeraltı Suları ve Yüzeysel Sularda Bulunan İz Elementlerin Yerel Değişimlerinin İncelenmesi
1221 Cem Gök; Şule Aytaş, Ca-Aljinat Biyopolimer Kürecikleri Kullanarak Seyreltik Sulu Çözeltilerden Toryumun Ayrılması ve Spektrofotometrik Tayini
1222 Aslıhan Arslan Kartal; Latif Elçi, Bazı Klorofenollerin Deriştirilmesi ve GC-MS İle Tayini
1223 Şerife Saçmacı; Serkan Şahan; Uğur Şahin; Ahmet Ülgen; Şenol Kartal, Çevre Örneklerinde Bulunan Eser Düzeydeki Cu(II)?nin Akışa Enjeksiyonlu FAAS ile Tayini
1224 Krystyna Pyrzynska, Solıd Phase Extraction Sample Processing for AAS Detection
1225 O. Yavuz Ataman, Kimyasal Analizlerde Performans Ölçütleri
1226 Mehmet Tombakoğlu; Kürşat B. Bekar; S. Sinan Keskin, Eser Element Tayininde ED-XRF Ölçümlerinin Monte Carlo Simülasyonu ile Desteklenmesi
1227 Selen Kılıç; Esin Bozkurt; S. Sinan Keskin, Havada Asılı Partikül Madde Örneklerinin ICP-MS Analizlerinde Karşılaşılan Hata Değerleri
1228 Ümit Şengül; Bünyamin Şengül, Fındıkta Aflatoksin Analizi İçin HPLC Cihazı ile LOD (Gözlenebilirlik Sınırı) Ve LOQ ( Belirlenebilirlik Sınırı)?nın Belirlenmesi
1229 Aslıhan Karatepe; Mustafa Soylak; Latif Elçi, Çift Duvarlı Karbon Nanotüp Kullanılarak Bazı Eser Metallerin Zenginleştirilmesi ve Alevli AAS İle Tayini
1230 Ali Akın Akyol; Yusuf Kağan Kadıoğlu, Ürgüp-Mustafapaşa Topakoğlu Konağı Duvar Resimlerinde Mikro- XRF ve Raman Konfokal Spektroskopik Yöntemlerle Element Analizleri
1231 Emrah Uysal; Nilgün Tokman; Oktay Cankur, Yüksek Çözünürlüklü ICP-MS ile Salçada Metal Tayini Metot Validasyonu ve Belirsizlik Hesaplamalari
1232 Sibel Çukurluoğlu Çizmecioğlu; Aysen Müezzinoğlu, Çökelen Hava Kaynaklı Kirleticilerin Atomik Absorbsiyon Spektrofotometresi Kullanılarak Analizi
1233 Yetkin Dumanoğlu; Ayşe Bozlaker; Melik Kara; Abdurrahman Bayram; Tolga Elbir; Mustafa Odabaşı, Aliağa Endüstri Bölgesinde Deniz Suyunda Bulunan Uçucu Organik Bileşiklerin Yerel Değişimlerinin Belirlenmesi
1234 Ayşen Höl; Latif Elçi, Dispersif Sıvı Sıvı Mikro Ekstraksiyon ile Eser Metal Deriştirilmesi
1235 Ramazan Sert; Ümit Divrikli; Mustafa Soylak; Latif Elçi, XAD-7 Kolon Yardımıyla Bazı Eser Elementlerin Kromatografi ile Deriştirilmesi
1236 Emür Henden ; Onur Yayayürük ; Tülin Deniz Çiftçi ; Nur Aksuner, Eser Civa Analizleri ve Civa Tür Tayinleri
1237 Süleyman Akman, Atomik Absorpsiyon Spektrometride Son Gelişmeler
1238 Mustafa Tüzen; Mustafa Soylak; Latif Elçi, Katı Faz Ekstraksiyonu ve Türleme
1239 Gül Hisarlı; Elif Levent; Gülten Atun, Modifiye Edilmiş Karbon Pasta Elektrotunun Hg(II) Tayininde Kullanılması
1240 Aydan Başaran; Zekerya Dursun, Modifiye Elektrot Kullanımlı Elektrokimyasal Yöntemlerle Kurşun Tayini
1241 Gül Hisarlı; Elif Türker Acar ve Gülten Atun, Asidik Boyarmadde Lanaset Red2b?nin Kil ile Modifiye Edilmiş Karbon Pasta Elektrotu Kullanarak Voltametrik Yöntemle İncelenmesi
1242 Gül Hisarlı; Serpil Sarıkoç, Zeolit İle Modifiye Edilmiş Karbon Pasta Elektrot Kullanarak Cd(II) İyonunun Diferansiyel Puls Anodik Sıyırma Voltametrisi Yöntemiyle Tayin Edilmesi
1243 Gül Hisarlı; Canan Tezcan ve Gülten Atun, Eser Miktardaki Green B?nin Voltametrik Yöntemle Tayin Edilmesi İçin Yeni Bir Modifiye Elektrotun Geliştirilmesi
1244 Barış Kemer; Mustafa Özdemir, Yeni Tip Magnetit Temelli Katı-Hal Kompozit pH Sensör
1245 Barış Kemer; Ersin Demir; Necibe Beyik; Ümmühan Ocak; Ibrahim Işildak; Mustafa Özdemir, Yeni Katı-Hal Kontakt PVC Membran Be2+-Seçici Elektrot ve Uygulamaları
1246 Mustafa Soylak; Nebiye Kızıl, Alevli Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi ile Bazı Metallerin Tayinleri Öncesi Neodinyum (III) Hidroksit Birlikte Çöktürme ile Zenginleştirilmesi
1247 Kadriye Ö. Saygı ; Mustafa Tüzen ; Mustafa Soylak, Cr(VI) ve Cr(III)?ün Birlikte Çöktürme Yöntemi ile Zenginleştirilmesi ve Türlemesi
1248 Duygu Özdeş; Celal Duran; Hacer Bayrak; Volkan Numan Bulut; Mehmet Tüfekçi, Bakır ve Nikelin Yeni Bir Heterosiklik Karbamat Türevi ile Birlikte Çöktürülerek Zenginleştirilmesi
1249 Mehmet Tüfekçi; Volkan Numan Bulut; Hamide Elvan; Duygu Özdeş; Mustafa Soylak; Celal Duran, Pb(II), Cd(II), Co(II) ve Zn(II)? nin Dietilditiyokarbamat?Mo(VI) ile Birlikte Çöktürülmesi ve Zenginleştirilmesi
1250 Mustafa Soylak ; Ayşegül Aydın, Tulyum (III) Hidroksit ile Birlikte Çöktürme ile Bazı Metal Iyonlarinin Zenginleştirilmesi
1251 Demirhan Çıtak; Mustafa Tüzen; Mustafa Soylak, Zirkonyum(IV) Hidroksit Birlikte Çöktürme Yöntemi ile Mangan Türlemesi
1252 Özgür Doğan Uluözlü; Mustafa Tüzen; Mustafa Soylak, Birlikte Çöktürme Tekniği ile Ni/ 2-Nitrozo-1-Naftol-4-Sülfonik Asit Kullanılmasıyla Krom Türlemesi
1253 Özgür Doğan Uluözlü; Mustafa Tüzen; Durali Mendil; Mustafa Soylak, Streptococcus Pyogenes Mikroorganizması Yüklenmiş Sepabeads Sp 70 Reçinesi ile Katı-Faz Ekstraksiyonu Yöntemiyle Arsenik Türlemesi
1254 Melis Efeçınar; Melek Alparslan; Nuray Şatıroğlu, Eser Miktarda Arseniğin Sulu Örneklerde Mikroekstraksiyonu ve GfAAS ile Tayini
1255 Ali Gündoğdu; Celal Duran; Nurcan Öztürk; H.Basri Şentürk; Mustafa İmamoğlu, Fabrika Çay Atıklarından Sülfürik Asit Aktivasyonu ile Üretilen Aktif Karbon Üzerinde Ni(II) Adsorpsiyonu
1256 Çiğdem Özer; Mustafa İmamoğlu; Füsun Boysan, Fındık Zurufundan Fosforik Asitle Hazırlanan Aktif Karbon ile Metilen Mavisinin Sulu Çözeltilerinden Adsorpsiyonu
1257 Melike Fırlak; Memet Vezir Kahraman; Ece Kök Yetimoğlu, Yeni Merkaptan Esaslı Hidrojellerle Au(III) İyonlarının Sulu Ortamdan Seçimli Adsorpsiyonun İncelenmesi
1258 Şerife Saçmacı; Mustafa Saçmacı; Cengiz Soykan; Şenol Kartal, Şelat Yapıcı Polimer Sentezi ve Bazı Ağır Metal İyonlarının Adsorpsiyon Özeliklerinin İncelenmesi
1259 Füsun Boysan; Bülent Şengörür; Mustafa Küçükislamoğlu, Poliamin-Poliüre Reçinesi ile Zn (II) İyonlarının Sulu Çözeltilerden Adsorpsiyonla Giderilmesi
1260 Sezen Sivrikaya; Hüseyin Altundağ; Mustafa Zengin; Mustafa İmamoğlu, Bis(3-Aminopropil)Amin Bağlı Silika Jel ile Pd (II) İyonlarının Zenginleştirilmesi, Ayrılması ve Adsorpsiyonu
1261 Mustafa Soylak; Yunus Emre Ünsal, Kurşun ve Demir?in Buckytüp Disk Kullanılarak Zenginleştirilmesi ve Alevli Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi ile Tayini
1262 Mustafa Soylak; Duygu Hasercan, Fe(III), Cu(II) ve Pb(II) Pirolatekol Viyolet Kompleksi Halinde Çok Duvarlı Nanotüp Üzerinde Zenginleştirilme İartlarının Araştırılması
1263 Mustafa Soylak; İpek Murat, Violurik Asit İelatları Halinde Bazı Metal İyolarının Nanotüpler Üzerinde Zenginleştirilmesi
1264 Selin Göllü Özcan; Nuray Öğün Şatıroğlu; Mustafa Soylak, Karbon Nanotüpler Kullanılarak Fe(III), Cu(II), Mn(II) ve Pb(II) İyonlarının Katı-Faz Ekstraksiyonu ve Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrometresi İle Tayini
1265 Dilek Bakırcıoğlu; Yasemin Bakırcıoğlui; Süleyman Akman;Mehmet Kahraman, TiO2 Nanopartiküllere Tutturulmuş Filamentous Fungal Biyokütle ile Kurşunun Ayrılması/Zenginleştirilmesi ve Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrometresi ile Tayini
1266 Tuğba Sivlim; Münevver Sökmen, Nano Boyutta TiO2, Ag-TiO2 Ve Al2O3 Kullanılarak 4-Klorofenolün Fotokatalitik Giderimi
1267 İbrahim Aydın; İbrahim Narin; Mustafa Soylak, Sp70/5-Br-Padap Şelat Reçinesinde Cd(II) ve Cr(III) İyonlarının Zenginleştirilmesi ve AAS İle Tayini
1268 Mustafa Soylak ; Erkan Yılmaz, Ni(II), Cu(II), Fe(III) ve Co (II)?nin Tar Kompleksleri Halinde DIAION SP-850 Reçinesi Üzerinde Zenginleştirilmesi
1269 Duygu Özdeş; Celal Duran; Neslihan Demirbaş; Ali Gündoğdu; Hasan Basri Şentürk; Mustafa Soylak, Yeni Bir Etilkarbamat Türevi ile Cu(II), Ni(II) ve Fe(III) Komplekslerinin Amberlit XAD-2010 Üzerinde Zenginleştirilmesi
1270 Demirhan Çıtak; Özden Yıldız; Mustafa Tüzen; Mustafa Soylak, Kurşun, Demir ve Bakır?ın Katı Faz Ekstraksiyonu ile Zenginleştirilmesi ve AAS ile Tayinleri
1271 Demirhan Çıtak; Mustafa Tüzen, Gıda ve Su Örneklerinde Kurşun, Kobalt ve Bakır?ın Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu ile Zenginleştirilmesi ve AAS ile Tayinleri
1272 Gülşah Özçelik; Mustafa İmamoğlu; Salih Zeki Yıldız; Derya Kara, Bazı Ağır Metal İyonlarının Schıff Bazı Bağlı Silika Jel ile Zenginleştirilmesi ve Çeşitli Numunelerde Tayini
1273 Elif Köşdere; Ezel Boyacı; Ali Çağır; Ahmet E. Eroğlu, Sulardaki Vanadyum ve Selenyum Türlemesi için Çift Fonksiyonel Gruplu Katı Faz Ekstraksiyon Sorbentlerinin Geliştirilmesi
1274 Gülşen Güven; Mustafa Demir, Silika Jel Üzerine İmmobilize Edilmiş Geobacillus Stearothermophilus DSMZ 22 İle Cu(II), Pb(II) ve Zn(II) İyonlarının Zenginleştirilmesi
1275 Naciye Yilmaz Coskun; Sabiha Manav Yalcin, Bazı Kaliks[4]Aren Bileşiklerinin Ağır Metallerle Etkileşimi
1276 Semin Atılgan; Ferah Çalışır; Süleyman Akman, Bazı Eser Elementlerin Bulutlanma NoktasımEkstraksiyonu Sonrası Atomik Absorpsiyon Spektrometresi İle Tayini
1277 Hülya Yıldız; Hüseyin Altundağ; Mustafa İmamoğlu, Sülfürik Asitle Muamele Edilmiş Fındık Zurufu ile Kadmiyum (II) Ve Kobalt (II) İyonlarının Adsopsiyonu
1278 Hüseyin Altundağ; Mustafa Ş. Dündar; Erkan Baysal; Mustafa İmamoğlu, Ardışık Ekstraksiyon Tekniği ile Otopark Tozlarında Ekstrakte Olabilen Bazı Ağır Metallerin ICP-MS İle Tayini
1279 Volkan Eyüpoğlu; Recep Ali Kumbasar, Sulu Çözeltilerden Solvent Ekstraksiyon Tekniği Kullanılarak Ni(II)?nin 5,7-Dibromo-8-Hidroksi Kinolin (DBHQ) Ekstraktantı Kullanılarak Seçici Ekstraksiyonu
1280 Volkan Eyüpoğlu; Ahmet Sürücü; Recep Ali Kumbasar, Sulu Çözeltilerden Solvent Ekstraksiyon Tekniği Kullanılarak Co(II)?nin Alamıne 336 Ekstraktantı ile Seçici Ekstraksiyonu
1281 Şükrü Gökhan Elçi; Ezel Boyacı; Ahmet E. Eroğlu, Laboratuvar ve Evlerdeki Uçucu Organik Bileşiklerin Katı Faz Mikro Ekstraksiyon (SPME) ile Örneklenmesi ve GC-MS ile Tayini
1282 Durali Mendil; Ömer Faruk Ünal; Mustafa Tüzen; Mustafa Soylak, Balık ve Sediment Örneklerinde Eser Element Tayini için Çözünürleştirme Tekniklerinin Karşılaştırılması
1283 Yasemin Bakırcıoğlu; Gökhan Uçar; Dilek Bakırcıoğlu, Marketlerde Çeşitli İekilde Ambalajlanarak Satılan Beyaz Peynirlerdeki Bazı Eser Elementlerin Çeşitli Çözünürleştirme Teknikleri Uygulanarak ICP-OES ile Tayini
1284 Sema Gündüz; Süleyman Akman, Katı Örneklemeli Atomik Absorpsiyon Spektrometrisi ile Pirinçte Kurşun Tayini
1285 Muazzez Ersoy; Nurcan Ayşar; Belgin İzgi, Yaban Mersininde (Vaccinum Myrtillus) Eser Element Analizi
1286 Dilek Yıldız; Cengiz Sarıkürkcü; Muhammed Karabaş; Mustafa Demir, Muğla ve Yöresinde Sebze Olarak Tüketilen Bazı Yabani Bitkilerin Metal İçeriklerinin Belirlenmesi
1287 Mustafa Soylak ; Zeynep Cihan; Erkan Yilmaz, Kayseri?de Satılan Çeşitli Baharat ve İifalı Bitkilerinin Ağır Metal Düzeylerinin AAS ile Belirlenmesi
1288 Aysun Türkmen, Türkiye Denizlerindeki Dil Balığı (Solea Solea)? nın Kas ve Karaciğer Dokularında Ağır Metal Birikimi
1289 Ali Duran; Mustafa Tüzen; Mustafa Soylak, Gıda Paket Kağıdı Örneklerindeki Ağır Metal İçeriklerinin AAS ile Tayinleri
1290 Nesrin Kurtar Bozbıyık; Yasin Özdemir; Barış Tuncel, İyot?a Dair?
1291 Okan Tarık Komesli; Celal Ferdi Gökçay, HPLC-ESI-MS Cihazı ile Atıksularda Endokrin Bozucu Maddelerin Tayini
1292 İlknur Demir; F. Zümrüt Biber Müftüler; Perihan Ünak, Radyoişaretli Paklitaksel Glukuronid Bileşiği (99mTc-PAC-G)
1293 Gamze Yılmaz; Hatice Ardağ Akdoğan; Sevil Söyleyici, Pleurotus Ostreatus ile Kaliks[4]Aren Türevi Schiff Bazı Bileşiği?nin Biyolojik Yıkımının Araştırılması
1294 Merve Canpolat; Hatice Ardağ Akdoğan; Aykut Demirçalı; Fikret Karcı, Bazı Disazo Boyarmaddelerinin Pleurotus Ostreatus ile Biyolojik Giderimi ve Biyosorpsiyon Özelliklerinin Karşılaştırılması
1295 Fehiman Çiner, Ağır Metal Gideriminde Düşük Maliyetli Adsorbentlerin Kullanılması
1296 İbrahim Yağmur; Gülbanu Koyundereli Çılgı; Ramazan Donat; Metin Ak, Dibenzoilmetan Tutuklanmış Polipirol ile UO22+ Saptanması
1297 Ayşen Öztürk; Ferhat Kaptan; İpek Kaynak; Melek Merdivan, Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu ile Cu(II)'nin Zengınle?tırılmesı ve Alevli Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi (FAAS) ile Tayini
1298 Nesrin HASIRCI, Medikal Alanda Kullanılan Polimerlerde Mikro ve Nano Tasarımlar
1299 Burak ERMAN, Araba Lastiğinden Akıllı Nano-Jellere: Kauçuk ve Kauçuk Elastisitesi
1300 Oğuz OKAY, DNA Jellerinin Şişme ve Elastik Özellikleri
1301 Olgün GÜVEN, İyonlaştırıcı Işınlarla Polimerlerin Nano Ölçekte Yapılandırılması
1302 Yusuf Z. MENCELOĞLU, Polimerik Kompozitlerde Nano Parçacık Etkisi ve Endüstriyel İşlenebilirlik
1303 George WAGNER, Polimer İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
1304 Olcay MERT; Ayhan S. DEMİR; , Kamptotesin Türü Anti-Kanser İlaçların Salımı İçin Enjekte Edilebilen Biyobozunur Polimerler
1305 Nüzhet Ayça KALKAN ; Serpil AKSOY; Nesrin HASIRCI; , Kitosan Kaplı Manyetik Nanoparçacıklara Kovalent Bağlanma Yöntemi ile Lakkaz Enziminin İmmobilizasyonu
1306 Muzaffer TALU; Elif UZLUK; , Suda-Çözünebilen Poli(metakrilat-co-maleik anhidrit-N-İzopropil akrilamit)/Poli(etilen imin) Polimerlerinin Sentezi ve Antibakteriyal Etki Mekanizmalarının İncelenmesi
1307 Merve İÇLİ; Ahmet M. ÖNAL; Melek PAMUK; Fatih ALGI; Atilla CİHANER; , Donör-Akseptör Esaslı Yeni Elektrokromik Polimerler: Donör ve Akseptör Birimlerin Elektro-Optiksel Özelliklere Etkisi
1308 Hans-Dieter WIEMHÖFER; Yunus KARATAŞ; , Lityum-İyon Pilleri İçin Tarak Tipi Polisiloksan Polimer Elektrolitler
1309 Gülbeden ÇAKMAK; Mamatimin ABBAS; Niyazi Serdar SARIÇİFTÇİ; Hasan Yüksel GÜNEY; Nalan TEKİN; Ali KARA; , Suda Çözünür Poli (Vinil triazol)’ün Dielektrik Olarak Organik Alan Etkili Transistörlerde Kullanımı
1310 Duygu KARABELLİ; Jean-Yves SANCHEZ; Jean-Claude LEPRETRE; Fannie ALLOİN; , Macroporous PVdF based membranes for supercapacitors
1311 Ayşe ASLAN; Ayhan BOZKURT; Ünal ŞEN; , Polimer Elektrolit Membran Yakıt Hücresi Uygulamaları İçin Poli(1- Vinil-1,2,4 triazol) / Poli(stiren sülfonik asit) Bazlı Kompozit Membranların Üretilmesi ve Karakterizasyonu
1312 Tolga GÜMÜŞOĞLU; Gülşen ALBAYRAK ARI; Hüseyin DELİGÖZ; , Yakıt Uygulamaları İçin İyonik Çapraz Bağlı Polielektrolit Kompleks Membranların Hazırlanması
1313 Özcan KÖYSÜREN; Mustafa KARAMAN; , Kimyasal Buhar Biriktirme Yöntemi ile Karbon Nanotüp Yüzey Modifikasyonu
1314 Nihat Ali IŞITMAN; Cevdet KAYNAK; , Nanokil yardımıyla fonksiyonel katkılı Poliamid-6 kompozitlerde elyaf/matris arayüzeyinin güçlendirilmesi
1315 Elif ÖZDEN; Yusuf Z. MENCELOĞLU; Melih PAPİLA; , MWCNTs İçeren Nanoliflerle Kuvvetlendirilen Hibrid Malzemeler
1316 Sertan YEŞİL; Göknur BAYRAM; , Mikrolifsel Güçlendirme Yöntemi Kullanılarak Hazırlanan Polietilen/Poli(etilen tereftalat)/Karbon Nanotüp Kompozitlerinin Elektriksel ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
1317 Uğur CENGİZ; H. Yıldırım ERBİL; , Sk-CO2 ortamında perfloroalkilmetakrilat ve stiren monomerlerinin kopolimerizasyonu, karakterizasyonu ve yüzey özelliklerinin incelenmesi
1318 Elif VARGÜN; Ali USANMAZ; , Polidimetilsiloksan-metakrilat Blok Kopolimerlerinin Sentezi ve Yüzey Özellikleri
1319 Nagehan KESKİN; Güngör GÜNDÜZ; Üner ÇOLAK; Bora MAVİŞ; , Melamin Kökenli Aşırı Dallı Polimerlerin Sentezi ve Yüzey Kaplamalarında Kullanımı
1320 Nevin ATALAY GENGEÇ; H. Yıldırım ERBİL; , Polistren ve Yüksek Yoğunluklu Polietilen Karışımlarından Sentezlenen Yüzeylerde Polimer Molekül Ağırlığının Yüzey Morfolojisine Etkisi
1321 Atilla CİHANER; Ahmet M. ÖNAL; Demet ASİL; Nurdan ATILGAN; Fatih ALGI; , Karanlıkta Bir Işık: Kemilüminesans ve Redoks Aktif Yeni Bir Bileşik Grubunun Tasarımı, Sentezi, Özellikleri ve Uygulamaları
1322 Nurdan ATILGAN; Ahmet M. ÖNAL; Atilla CİHANER; , Kimyasal Işıl-Işıyan Yeni Bir Üçlü Tiyofen Sisteminin Tasarımı, Sentezi Ve Elektropolimerizasyonu
1323 Köksal KARADAĞ; Hayal BÜLBÜL SÖNMEZ; , Çapraz Bağlı Poli(ortosilikat)ların Sentezi, Karakterizasyonu ve Şişme Özellikleri
1324 Hamide AYDIN; Mehmet ŞENEL; Abdülhadi BAYKAL; Metin TÜLÜ; Ayhan BOZKURT; Hamit ERDEMİ; Ali ATA; , Lityum - İyon Polimer Pillerinde Kullanım Amaçlı Bor İçerikli Polimer Elektrolitlerin Sentez Ve Karakterizasyonu
1325 Devrim BALKÖSE; Mehmet GÖNEN; Sevdiye ATAKUL; Burcu ALP; Semra ÜLKÜ; , Nano Çinkoborat Katkılı Polivinilklorür Plastijellerinin Isıl Kararlılığı
1326 Fatma ZENGİN; Olgun GÜVEN; Semra İDE; , Işınlanmış Polipropilen’in PP/Kil Nanokompozitlerindeki Uyumlaştırıcı Etkisi
1327 Tijen SEYİDOĞLU; Ülkü YILMAZER; Dilhan KALYON; , Saflaştırılmış Bentonitin Alkil Amonyum/Fosfonyum Tuzları ile Modifiye Edilmesi ve Lineer Alçak Yoğunluklu Polietilen Üçlü Nanokompozitlerinde Kullanımı
1328 Ali ÇIRPAN, Opto-elektronik Polimerler ve Teknolojik Uygulamaları
1329 Sermet KOYUNCU; Eyüp ÖZDEMİR; Sıddık İÇLİ; , Karbazol İçeren Yeni Tür Elektrokromik Polimerlerin Sentezi
1330 Nurhan VATANSEVER; Şeyda POLAT; , Çinko oksit tipinin stiren butadien kauçuk (SBR) karışımlarının yaşlanma özellikleri üzerine etkisi
1331 Kemal KARADENİZ, Ftalat dışı Plastikleştiriciler kullanarak Yağa ve Düşük Sıcaklığa Dayanıklı Yeni Kauçuk Karışımlarının Hazırlanması
1332 Şeyda POLAT; Nurhan VATANSEVER; , Etilen Propilen Dien Monomer (EPDM) Kauçuk Karışımlarının Yaşlanma Özellikleri
1333 Gülden EROĞLU; Güngör GÜNDÜZ; Üner ÇOLAK; Bora MAVİŞ; , Nano-Böhmit Üretimi ve Poliüretan Nano-Kompozit Sentezinde Kullanılmak Üzere Nano-Böhmitin İzosiyanatlarla İşlevselleştirilmesi
1334 S. GÜMÜŞ; Ş.KEMALOĞLU; G. ÖZKOÇ; A. AYTAÇ; , Plastikleştirilmiş Pla/Organokil Nanokompozitleri: “Kısa Ve Uzun Süreli Fiziksel, Termal Ve Morfolojik Özellikleri, İzotermal Olmayan Kristalizasyon Kinetiği”
1335 Sema VURAL; Süleyman KÖYTEPE; Turgay SEÇKİN; , Manyetik Özelliklere Sahip CoFe2O4-Poliimid Nanokompozitlerinin Hazırlanması
1336 İkrime Orkan UÇAR; C. Elif CANSOY; H. Yıldırım ERBİL; , Bazı Heterojen Poliolefin Yüzeylere Deniz Yosunu Oluşturan Ulva Sporların Yapışmasının İncelenmesi
1337 Merve Dandan DOĞANCI; Belma UYAR SESLİ; H. Yıldırım ERBİL; , PTFE Yüzeyi Üzerindeki Su Damlasında Sodyum Dodesil Sülfat Surfaktan Varlığının Buharlaşma Hızına Etkisi
1338 Murat BARSBAY; Olgun GÜVEN; , Selüloz Esasli Kendi Kendini Temizleyen Süper Hidrofobik Yüzeyler
1339 Yusuf NUR; Levent TOPPARE; , Elmas/Elmas-Benzeri Karbon Sentezinde Kullanılan Poli(metilkarbin) Polimerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
1340 Cemil ALKAN; Ömer Faruk ENSARİ; , Katı-katı Faz Değişim Malzemesi Olarak Bazı Akrilik Esaslı Polimerlerin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Isıl Performanslarının Belirlenmesi
1341 Mert KILINÇ; Göknur BAYRAM; İnci EROĞLU; Ayşen YILMAZ; Saim ÖZKAN; Gaye Ö. ÇAKAL; , Poli(etilen tereftalat) (PET) Bazlı Kompozitlere Fosfat ve Bor Bazlı Alev Geciktiricilerin Sinerjist Etkileri ve Kompozitlerin Yanma Davranışları ile Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi
1342 Onur BALKAN; Halil DEMİRER; , Polipropilen/Cam Küre Kompozitlerin Uzun-Dönemli Su Absorpsiyon Kinetiği
1343 Hande ÇELEBİ; Göknur BAYRAM; Aydın DOĞAN; , Poli(eter ester) / ZnO Kompozitlerinin Hazırlanması, ZnO Çeşidinin ve Miktarının Kompozitlerin Isıl Özelliklerine Olan Etkisinin İncelenmesi
1344 Soner ÇAKMAK; Sevcan DALKIRANOĞLU; Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU; , PCL-Kollajen Nanofiber Membranlar: Sentez ve Karakterizasyon
1345 Hüseyin ÇİÇEK; Onur ÇETİNKAYA; Hakan AYHAN; , Küresel Formda Mikron Boyutlu Gelatin/Alginat Mikrokürelerin Sentezi ve İlaç Salımında Uygulanabilirliği
1346 Satılmış BASAN; Ahmet Burhan BALHAN; Semin BAYRAK; , Vinil Asetat-Vinil Versatat Kopolimerinin Seramik Yapıştırıcısının Yapışma Dayanımına Etkisi
1347 Murat ŞEN; Feyza GENÇ; Cengiz UZUN; Olgun GÜVEN; , Düşük Yoğunluklu Polietilen ve Etilen Vinil Asetat Kopolimeri Kullanılarak Isı İle Büzülebilen Tüplerin Hazırlanması
1348 Hüsnügül YILMAZ ATAY; Erdal ÇELİK; , Mineral Katkılı Polimer Malzemelerin Yanmazlık ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması
1349 E.A. AKSOY; ; V. HASIRCI; ; ; N.HASIRCI; ; , Biyomedikal Amaçlı Poliüretan Sentezi, Karakterizasyonu ve Kan Uyumluluğunun Geliştirilmesi
1350 Tuncer ÇAYKARA; Eylem TURAN; , Yüzeyde Başlatılan Atom Transfer Radikal Polimerizasyonu İle Amin Uçlu Poli(N-İzopropilakrilamit) Fırçaların Hazırlanması ve Yönlendirilmiş İmmünoglobülin G İmmobilizasyonunda Kullanımı
1351 Erkin AYDIN; Vasıf HASIRCI; , Yük Taşıyıcı Kemik Kırıklarının Sabitlenmesi Amaçlı Poli(L-Laktik Asit) – Nano-Hidroksiapatit Kompozitleri
1352 Erdal SAPANCI; A. Tuğrul SEYHAN; Erol ÜNALER; Dilek TURAN; , E-cam Örgü Elyaf Takviyeli Polyester Kompozitlerin Çekme Yükü Altındaki Yorulma Davranışına Weibull İstatistiksel Yaklaşımı
1353 Mehmet KODAL; Enver DEMİRHAN; , Polipropilen Ve Dolgu Maddeleri İle Hazırlanan Karışımların Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi
1354 Mehmet ÇABUK; Asım AKGÖZ; Koray YILMAZ; Orhan KARABULUT; Mustafa YAVUZ; , Polianilin/Pomza Kompozitinin Elektriksel ve Optik Özelliklerinin İncelenmesi
1355 Nevin Gamze KARSLI; Şebnem KEMALOĞLU; Ayşe AYTAÇ; Güralp ÖZKOÇ; , Farklı Yöntemlerle Hazırlanan SEBS/EVA Harmanlarının Karışabilirliklerinin İncelenmesi
1356 Erol ERBAY, Plastikler ve Çevre
1357 Pınar TÜZÜM DEMİR; Sevgi ULUTAN; , PVC Uygulamalarinda Ftalatlarin Suya Göç Davranişi
1358 Ufuk YILDIZ; Ömer Ferkan KEMİK; , Sulardan Ağır Metal İyonlarının Uzaklaştırılmasında Hidrojellerin Kullanımı
1359 KKTS Müdürlüğü, Geri Dönüştürülmüş Plastiklerin Gıda Ambalajı ve Oyuncaklarda Yarattığı Tehlikeler
1360 Duygu ALTIOK; Funda TIHMINLIOĞLU; , Trans-Resveratrol Yüklü Kitosan Mikrokürelerin Eldesi ve Karakterizasyonu
1361 Salih ÖZBAY; H. Yıldırım ERBİL; , Perfloro Akrilat, Metil Metakrilat ve Butil Akrilatın Çözelti İçinde Katılma Polimerizasyonu
1362 Amir SEPEHRİANAZAR; Olgun GÜVEN; , Allilamin Hidroklorür-Vinilsulfonik Asit Kopolimerlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Reaktiflik Oranlarının Hesaplanması
1363 Nagihan M. KARAASLAN; Mehmet YAMAN; B. Filiz ŞENKAL; , Tiyol içeren çapraz bağlı polimerik Sülfonamid Reçine ile Ultra Eser Düzeydeki Ni’ nin Önderiştirilerek AAS ile Tayini
1364 Ayşegül UYGUN; Lütfi ÖKSÜZ; Sorin MANOLACHE; Noah HERSHKOWİTZ; Sadık ÇOĞAL; , RF plasma polimerleşmesi ile TiO2/polythiophene nanopartiküllerinin sentezi ve özelliklerinin incelenmesi
1365 Melek KIRIŞTI; Ayşegül UYGUN; Lütfi ÖKSÜZ; Sorin MANOLACHE; , Kitosanın Rf-plasma ile modifikasyonu, elektrospin ile nanofiberlerinin hazırlanması ve Özelliklerinin İncelenmesi
1366 Özgür ÖZAY; Nurettin ŞAHİNER; , Poli(4-vinil piridin) (p(4-VP)) esaslı Polimerik Nanopartiküller ve Bunların Çeşitli Uygulamaları
1367 Mihrigül ALTAN; Hüseyin YILDIRIM; , SEBS-g-MA İle Kaplanmiş ve Kaplanmamiş Nano Boyutlu TiO2 Takviyeli Polipropilen Matrisli Kompozitlerin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
1368 Süleyman DEVECİ; Yalçın ÖKSÜZ; Zafer GEMİCİ; , Enjeksiyon Kalıplama Prosesinde Proses Parametrelerin Polimer-Metal Silindirik Sandviç Yapıların Ara Yüzey Tork Dayanımına Etkisi
1369 Sinan YILMAZ; A. Armağan ARICI; Taner YILMAZ; , Hidrotermal Yaşlandırmanın Çok Yüksek Molekül Ağırlıklı Polietilen Malzemenin Kırılma Davranışına Etkisi
1370 Kadir KARAKUŞ; Türker GÜLEÇ; Alperen KAYMAÇI; Temel AKSU; Adem KİRİT; M. Emre ÖZDER; Fatih MENGELOĞLU; , Ekstrüzyon Yöntemi İle Farklı Dolgu Maddeleri Kullanılarak Üretilen Polimer Kompozitlerin Bazı Mekanik Özellikleri Üzerine Etkisi
1371 Gün GÖREN; Mümin BALABAN; Oktay YILMAZ; Kadir KIRKKÖPRÜ; Mustafa DOĞU; , Plastik Boru Üretimi İçin Spiral Kanallı Ekstrüzyon Kalıbının Sistematik Tasarımı
1372 Dilek METE; Özdemir ÖZARSLAN ; Olgun GÜVEN; , Serbest radikal kopolimerizasyonu ile akrolein- N-Vinilpirolidon (NVP) kopolimerlerinin sentezi ve karakterizasyonu
1373 Buket Bezgin ÇARBAŞ; Arzu YAVUZ; Leyla ARAS; Ahmet M. ÖNAL; , 4-(2,5-di-2-tiyofen-2-yl-pirol-1-yl) Grupları ile Fonksiyonlandırılmış Yeni Ftalosiyanin Türevlerinin Sentezi ve Elektropolimerizasyonu
1374 Berna Burcu TOPUZ; Güngör GÜNDÜZ; Bora MAVİŞ; Üner ÇOLAK; , Bakır Ftalosiyanin Çöktürülmüş Mika Titan Pigment Sentezi ve Özelliklerinin Belirlenmesi
1375 Füsun GÜNER; Nurseli UYANIK; Dursun Ali ŞAŞMAZ; , Karbon Dioksit- Etilen Oksit Ardışık Kopolimerizasyonuyla Polialkilen Karbonat Sentezi
1376 Amir SEPEHRİANAZAR; Faranak RAHİMZADEH; Olgun GÜVEN; , Poli(Akrilik Asit) ve Poli(Allil Amin)’ in İç İçe Geçmiş Ağ Yapılı (IPN) Hidrojellerinin Hazırlanması ve Nitrofenol Uzaklaştırılmasında Kullanımı
1377 Özlem EROL; H. İbrahim ÜNAL; Meral KARAKIŞLA; Mehmet SAÇAK; , Polianilin/K-Feldispat İletken Kompozitlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Elektroreolojik Özelliklerinin İncelenmesi
1378 Şehmuz ÖZDEN; Sevim ÜNÜGÜR ÇELİK; Ayhan BOZKURT; , Azol Fonksiyonlu Polistiren Esasli Polimer Elektrolit Membranlarin Sentez Ve Proton İletkenliklerinin İncelenmesi
1379 Burcu ÖZEL; Mehmet YILDIZ; Yusuf Z. MENCELOĞLU; , Fizikokimyasal Parametrelerin Kolloidal Nanoparçacıklardan Oluşan Süspansiyonların Reolojisine Etkisi
1380 Aylin ALTINIŞIK; Kadir YURDAKOÇ; , Yeni Nesil Çapraz Bağlı Kitosan Hidrojel Filmlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
1381 Figen Gönül KULOĞLU; Köksal KARADAĞ; Hayal BÜLBÜL SÖNMEZ; , Termal Olarak Stabil Spiropolimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
1382 Gökhan AKBULUT; Hayal BÜLBÜL SÖNMEZ; , Polispiroasetaller; Sentezi, Karakterizasyonu ve Özellikleri
1383 İlker YATI; Gülşah OZAN; Hayal BÜLBÜL SÖNMEZ; , Lineer Alifatik Dioller ile Çapraz Bağlı Poliortokarbonatların Sentezi ve Şişme Özelliklerinin İncelenmesi
1384 Ersel ÖZKAZANÇ; Sibel ZOR; Hatice ÖZKAZANÇ; , CuCl2 And ZnCl2 Katkılanmış PANI’nin Karakterizasyonu Ve Ac İletkenliği
1385 Ersel ÖZKAZANÇ; H. Yüksel GÜNEY; Ufuk ABACI; Selahaddin GÜNER; , BaCl2 Katkılamanın PVDF’nin Dielektrik Özellikleri Üzerine Etkisi
1386 Serzen EMİROĞLU; Mehmet COŞKUN; Pınar SEVEN; , Bazı Aminlerle Modifiye Edilmiş Poli(stiren-ko-p-klormetilstiren) Küreciklerinin Dielektrik Sabitlerinin İncelenmesi
1387 Feride BEZGİN; Kadir DEMİRELLİ; , Kumarin İçerikli Polimerlerin Sentezi Ve Karekterizasyonu
1388 Feride BEZGİN; Kadir DEMİRELLİ; Hülya TUNCER; , Kumarin İçerikli Aşi Kopolimerlerinin Sentezi Ve Kinetiği
1389 Büşra ŞENGEZ; Faruk YILMAZ; ; ; Mustafa OKUTAN; Sait Eren SAN; , Poli(3-hekziltiyofen-ko-4-(3-tiyenilmetoksi)fitalonitril): Sentezi ve Dielektrik Ölçümleri
1390 Esin KAYA; Adnan KURT; , Etil Metakrilatın Stiren ile Diblok Kopolimerizasyonu ve Bazı Fiziksel Özelliklerin Araştırılması
1391 Songül ŞEN GÜRSOY; Sadık ÇOĞAL; Ayşegül UYGUN; , Bazı yüzey aktif maddeler varlığında pirol/N, N-Dimetilaminopirol (Py/DMAPy) kopolimerinin elektrokimyasal sentezi ve karakterizasyonu
1392 Tuğba EFE; Teoman TİNÇER; , Polibenzoksazin Sentezinde Yeni Ve Hızlı Bir Yöntem
1393 Nevin ÇANKAYA; M. Mürşit TEMÜZ; , Selülozun Atom Transfer Radikal Polimerizasyonu Yöntemiyle Aşılanması
1394 Nevin ÇANKAYA; M. Mürşit TEMÜZ; , Polistiren Aşı Kopolimerlerinde Reaktivite Oranlarının Hesaplanması
1395 Yunus KARATAŞ; Hans-Dieter WIEMHÖFER; , Yaşayan Katyonik Polimerleşme Yöntemiyle Polifosfazen ve Türevlerinin Sentezi ve Uygulama Alanları
1396 Muhammet AYDIN; Büşra ŞENGEZ; Mesut GÖRÜR; Yusuf ÖZDEMİR; Faruk YILMAZ; Burak ESAT; Yusuf ESAT; , Tiyofen Grubu İçeren Tempo Kararlı Radikal Bileşiğin Sentezi ve Kararlı Serbest Radikal Polimerizasyonu (SFRP) Yönteminde Başlatıcı Olarak Kullanılması
1397 Mesut GÖRÜR; Zeynep Münteha ŞAHİN; Faruk YILMAZ; Adem KILIÇ; Yusuf YERLİ; , Bimoleküler Nitroksi Ortamlı Polimerizasyon Yöntemiyle Fosfazen Çekirdeğine Sahip Stiren Yıldız Polimerlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
1398 Zekeriya DOĞRUYOL; Macide CANTÜRK RODOP; , Lifli Biyopolimerlerde Isı Etkisi ile Oluşan Yıpranmaların ESR ile İzlenmesi
1399 Nasrettin GENLİ; Aslışah AÇIKSES; Mustafa DEĞİRMENCİ; , ATRP ve Klik Kimyası Yöntemlerinin birleştirilmesi ile Teleklik Polistiren Makrofotobaşlatıcısının Sentezi
1400 Efkan ÇATİKER; Mustafa K. BAYAZİT; Özdemir ÖZARSLAN ; , Yeni Aleve Dirençli Poli(Üretan-İmid)Lerin Sentezi Ve Karakterizasyonu
1401 İsmet KAYA; Ali AVCI; Mehmet YILDIRIM; , Metil Sübstitüe Aminopiridin Temelli Schiff Bazlarından Türetilen Floresans Özellikli Polifenol Türlerinin Sentez ve Karakterizasyonu
1402 İsmet KAYA; Ali AVCI; Mehmet YILDIRIM; Musa KAMACI; , Fenol ve Polifenol Temelli Poli(azometin-üretan)lar: Sentez ve Termal Karakterizasyon
1403 Gamze YALÇIN; Asgar KAYAN; , Alkoksi Grubu İçeren Katalizörlerin Hazirlanmasi, Bunlarin Halkali Monomerlerin Polimerleştirilmesinde Kullanilmasi
1404 Ulviye DALGIÇ; N.Uğur KAYA; Timuçin BALKAN; A.Sezai SARAÇ; Suat ÇETİNER; , Polipirol-Poli(Akrilonitril-ko-Metil Metakrilat) Kompozit Filmlerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
1405 Zulal YALINCA; Elvan YILMAZ; Bahar TANERİ; , Çözücüsüz Ortamda UV Işınlama Yoluyla N-Vinil İmidazol Aşılanmış Kitosan Parçaçıkların Sentezi ve Karaketerizasyonu
1406 Ali BİLİCİ; İsmet KAYA; Fatih DOĞAN; , Pirogallolaldehit Ve Protokatekulaldehit Monomerlerinin Horseradish Peroksidaz Katalizlioksidatif Polimerizasyonlari
1407 Ali BİLİCİ; İsmet KAYA; Mehmet YILDIRIM; Fatih DOĞAN; , Poli(2-Hidroksi Karbazol)’ün Enzimatik Sentezi Ve Karakterizasyonu
1408 Fatih DOĞAN; Ali BİLİCİ; İsmet KAYA; , Schiff Bazi Substituentli Polifenol-Metal Komplekslerinin Kati Hal Bozunma Kinetiği
1409 Fatih DOĞAN; Ali BİLİCİ; İsmet KAYA; , Poly(2-naftol): Sentezi, karakterizasyonu ve Katı Hal Bozunma Kinetiği
1410 Fatma BAYCAN KOYUNCU; Sermet KOYUNCU; Eyüp ÖZDEMİR; , Yan Grupta Naftalimit Kromofor İçeren Yeni Bir Donör Akseptör Tipi Karbazol Polimerinin Sentezi Ve Elektro-Optik Özelliklerinin İncelenmesi
1411 Ceren AYTAÇ; Esra ERBİL; Yeşim GÜRSEL; Bahire Filiz ŞENKAL; Fahrettin YAKUPHANOĞLU; , Tersiyer amin modifiye Poli (glisidil metakrilat) (PGMA) Sentezi ve Hidrojen Bağlı Yan Zincir Sıvı Kristal Polimer Hazırlanmasında Hidrojen Donör Olarak Kullanımı
1412 Ceren AYTAÇ; Esra ERBİL; Yeşim GÜRSEL; Bahire Filiz ŞENKAL; Fahrettin YAKUPHANOĞLU; , Poly(vinil pirolidon) Esaslı Hidrojen Bağlı Yan Zincir Sıvı Kristal Polimerin Hazırlanması
1413 Hilal İNCEBAY; Ümmihan T. YILMAZ; Haşim YILMAZ; , Poli(n-Butil Metakrilat)’ın Sentezi ve Çeşitli İyonlara Duyarlılığının Diferansiyel Puls Polarografisi Yöntemiyle Araştırılması
1414 Hilal İNCEBAY; Ümmihan T. YILMAZ; Haşim YILMAZ; , Tiyofenin Elektrokimyasal Polimerizasyonu ve Çeşitli İyonlara Duyarlılığının İncelenmesi
1415 Saba SAMATYA; Ali TUNCEL; Nalan KABAY; , Bor Seçimli Sorbent Olarak Monodispers-Gözenekli Partiküllerin Sentezi
1416 Bahadır KESKİN; Ulvi AVCIATA; Atıf KOCA; Faruk YILMAZ; , Elektrokimyasal Polimerizasyon ile Yeni Oktakis(3-fenil-2-propentiyo) Porfirazin Türevi Polimer Sentezi ve Karakterizasyonu
1417 Zehra ERGEN; Hülya TUNCER; Zülfiye İLTER; , Asetil Benzofuran Metakrilat-Co-Stiren Kopolimerlerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Termal Özelliklerinin İncelenmesi
1418 Zehra ERGEN; Hülya TUNCER; Zülfiye İLTER; , Asetil Benzofuran Metakrilat Homo Ve Kopolimerlerinin TGA Yöntemi İle Aktivasyon Enerjilerinin Hesaplanması
1419 Pınar SEVEN; Mehmet COŞKUN; Serzen EMİROĞLU; , Atom Transfer Radikal Polimerizasyonu Yoluyla n-bütilmetakrilatın İki Kollu Aşı Kopolimerlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
1420 Pınar SEVEN; Mehmet COŞKUN; Serzen EMİROĞLU; , Atom Transfer Radikal Polimerizasyonuyla Farklı Uç Gruplu Polistiren Sentezi, Karakterizasyonu ve Termal Degradasyon Davranışının İncelenmesi
1421 Pınar SEVEN; Mehmet COŞKUN; Serzen EMİROĞLU; , Atom Transfer Radikal Polimerizasyonu Yoluyla İzobornilakrilatın İki Kollu Aşı Kopolimerlerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Termal Degradasyon Davranışının ve Dielektrik Özelliklerinin İncelenmesi
1422 Nagihan M. KARAASLAN; Mehmet YAMAN; B. Filiz ŞENKAL; , Tiyol içeren çapraz bağlı polimerik Sülfonamid Reçine ile Ultra Eser Düzeydeki Cd’ un Önderiştirilerek AAS ile Tayini
1423 Yusuf ÖZDEMİR; Faruk YILMAZ; Erdinç DOĞANCI; , 3-Alkiltiyofen Monomerlerinin 3-Tiyofenasetik Asit Monomeri Ile Elektrokimyasal Kopolimerizasyonu Ve Oluşan Iletken Kopolimer Filmlerin Karakterizasyonu
1424 Süleyman KÖYTEPE; Selim ERDOĞAN; Turgay SEÇKİN; , Terpiridin İçeren Poliimidlerin Sentezi ve Bazı Metal İyonlarının Absorpsiyonunda Kullanımı
1425 Sevim ÜNÜGÜR ÇELİK; Ayhan BOZKURT; , 1-Vinil-1,2,4-Triazol Ve 2-Akrilamido-2-Metil-1-Propansülfonik Asit Bazlı Kopolimer Sentezi Ve Proton Iletkenlik Özelliklerinin Incelenmesi
1426 Mustafa DEĞİRMENCİ; Nasrettin GENLİ; , ATRP Yöntemi ile Siklohekzen Oksit uç Fonksiyonlu Polistiren Makromonomerlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
1427 Süleyman KÖYTEPE; Büşra AKSOY; Turgay SEÇKİN; , Doğal Selüloz Lifleri Kullanılarak Biyobozunur Nanokompozitlerin Hazırlanması ve Termal Özelliklerinin Belirlenmesi
1428 Süleyman KÖYTEPE; Aylin ÖZKAN; Nilüfer KIVILCIM; Turgay SEÇKİN; , Nanokompozit Hazırlanmasında Çapraz Bağlı Poliimidlerin Kullanılması
1429 Murat ATEŞ, 9-(4-vinilbenzil)-9H-Karbazol Monomer Sentezi, Elektropolimerizasyonu ve Kapasitif Davranışları
1430 Nursel AYAZ; Kadir DEMİRELLİ; , Ema Ve Hema Kopolimerlerinin Sentezi Ve Dielektrik Ölçümleri
1431 Nursel AYAZ; Kadir DEMİRELLİ; , St Ve Hema Kopolimerinin Sentezi Ve Dielektrik Ölçümleri
1432 Mehmet DOĞAN; Erdal BAYRAMLI; , Polipropilen Kompozitlerde Nano-Kil Ve Borlu Bileşiklerin Güç Tutuşurluk Ve Termal Stabilite Üzerine Sinerjik Etkileri
1433 Ömer Barış ÜZÜM; Erdener KARADAĞ; , Peg İçeren Aam/Mast Yari-Ipn’lerinin Su Soğurum Özellikleri
1434 Özgür ÖZAY; Nahit AKTAŞ; Nurettin ŞAHİNER; , Magnetik Hidrojeller ile Sulu Ortamlardan Metal Türlerinin Seçimli Uzaklaştırılması
1435 Semiha KUNDAKÇI; Ömer Barış ÜZÜM; Erdener KARADAĞ; , Çapraz Bağli Akrilamid/2-Akrilamido-2-Metil-1-Propansülfonik Asit/Poli(Etilen Glikol) Yari-IPN’lerine Toluidin Blue Soğurumu
1436 Erdener KARADAĞ; Semiha KUNDAKÇI; Ömer Barış ÜZÜM; , AAm/AMPS/PEG Hidrojellerine Sulu Çözeltilerinden Thionin Soğurumu
1437 Erhan ASLAN; Ayşegül UYGUN; Ayşe Gül YAVUZ; Zehra YILDIRIM; , Yüzey Aktif Madde Varlığında Kitosan/Politiyofen Kompozitlerinin Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi
1438 Refik ARAT ; Nurseli UYANIK; , CEM I Çimento Harcı İçin Yeni Nesil Polimerik Katkıların Sentezi ve Karakterizasyonu
1439 Meryem KALKAN; Gamze MARŞAN; Meral KARAKIŞLA; Mehmet SAÇAK; , Polifuran/Poli(etilenteraftalat) Kompozit Liflerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
1440 Ali Sinan DİKE; Ülkü YILMAZER; , Maleik Anhidrit Aşılanmış SBS Kauçuğunun Polistiren-Kil Nanokompozitler Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
1441 Dilek ŞOLPAN; Dursun SARAYDIN; , Akrilamidin Metakrilatlarla Hidrojellerinin Radyasyonla Hazırlanması Ve Özelliklerinin Araştırılması
1442 Dilek ŞOLPAN; Olgun GÜVEN; , Poli(Hidroksipropilmetakrilat-Ko-Metakrilik Asit) Hidrojellerinin Radyasyonla Sentezi Ve Adsorpsiyon Özellikleri
1443 Ramazan COŞKUN ; Ali DELİBAŞ; Kerim BAYOĞLU; , Poli(2-akrilamido-2-metilpropan sulfonik acit-ko-itakonik asit) Hidrojelleriyle Sulu Çözeltilerden Metilen Mavisinin Giderilmesi
1444 Elham R. SHAHSAVAR; Feride AYDIN; Meral KARAKIŞLA; Mekmet SAÇAK; , Hallosit Minerali İle İletken Kompozitlerin Hazırlanması
1445 Semiha Duygu IŞIK; Olgun GÜVEN; , Poli(vinil pirolidon) Mikro/Nanojellerinin Radyasyonla Başlatılan Çapraz Bağlanma Yöntemi ile Hazırlanması
1446 Orkun ÖZKAN; H. Yıldırım ERBİL; , Tek-Sıvı ve İki-Sıvı Temas Açılarının, İdeal Durumdan Sapmalarının, “Tamamlayıcı Histeresis” Modeli ile İfade Edilmesi
1447 Selahattin ERDOĞAN; Erdal BAYRAMLI; , Düşük Sıcaklıkta Eriyebilen Sıvı Kristal Kopoliesterlerin Sentezi Ve Kendiliğinden Güçlü Kompozitler Üretiminde Kullanılması
1448 Nilay TÜCCAR; İkrime Orkan UÇAR; H. Yıldırım ERBİL; , Polimer Üzerindeki Su Temas Açısının, Su Damlası Yoğunlaşması Üzerine Etkisi
1449 Onur BALKAN; Halil DEMİRER; , Uzun-Dönemli Su Absorpsiyonunun Polipropilen/Cam Küre Kompozitlerin Morfolojik ve Mekanik Özellikleri Üzerindeki Etkileri
1450 Onur BALKAN; Halil DEMİRER; , Deformasyon Hızının Polipropilen/SEBS Karışımlarının Mekanik Özellikleri Üzerindeki Etkileri
1451 Mete GÜVELİ; Gülten GÜRDAĞ; Koray GÜRKAN; Gönül KEÇELİ; , Elektrik Alana Duyarlı Kitosan-N,N’-Dimetilakrilamid Jelleri
1452 Emine ERDEM; Meral KARAKIŞLA; Mehmet SAÇAK; , İletken Polanilin/Zeolit Kompoziti Katkılı Polimer Filmlerin Hazırlanması
1453 Ersen TURAÇ; Ertuğrul ŞAHMETLİOĞLU; Hüseyin YÜRÜK ; Levent TOPPARE; , Kinoksalin Türevi İletken Kopolimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
1454 Eren DALGAKIRAN; I. Ersin SERHATLI; Osman G. ERSOY; , Çift Vidalı Ekstruder İle Sürekli Elastomer Hamur Üretim Yönteminin İncelenmesi
1455 Gülşen ALBAYRAK ARI; İsmail AYDIN; , PVC/SiO2 Kompozitlerinin Özellikleri Üzerine ATH Etkisinin İncelenmesi
1456 Emel GÜR; Aylin ALTINIŞIK; Kadir YURDAKOÇ; , Kitosan-Sepiyolit Biyokompozitlerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu
1457 Gülnur BAŞER; Nurseli UYANIK; , Çok Yönlü Sürekli Cam Elyaf Destekli Termoplastik Kompozit Üretimi
1458 Fırat HACIOĞLU; Tonguç ÖZDEMİR; Ali USANMAZ; , Epdm Kopolimerinin Radyasyonla Bozunması Ve Epdm Kopolimerinin Radyoaktif Atık Yönetiminde Olası Kullanımı
1459 Eda OĞUZHAN; Işıl BAYRAM; Emre SEFER; Fatma BAYCAN KOYUNCU; Sermet KOYUNCU; Eyüp ÖZDEMİR; , Karbazol Köprülü Yeni Bir Multi-Elektrokromik Polimer Sentezi Ve Alkil-Yan Zincirinin Elektrokromik Performans Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
1460 Gökçen BİRLİK DEMİREL; Tuncer ÇAYKARA; , Akitosan Üzerine Tarak Tipi Aşilanmiş Ph-Duyarli Poli( N,N-Dimetilakrilamit) Hidrojellerinin Dna Adsorpsiyonunda Kullanimi
1461 Özlem İpek KALAOĞLU; Cüneyt Hüseyin ÜNLÜ; Oya GALİOĞLU ATICI; , Mısır Koçanı Selülozu-Graft-Poliakrilonitril/Kil Nanokompoziti Eldesi
1462 Hamide AYDIN; Şehmuz ÖZDEN; Sevim ÜNÜGÜR ÇELİK; Ayhan BOZKURT; , Poli(1-Vinil-1,2,4-Triazol)/ p-Toluensülfonikasit Bazli Proton Iletken Membranlarin Sentezi Ve Karakterizasyonu
1463 Aylin YALÇIN; Ayşe Zehra AROĞUZ; , Jelatin Ferrojelin Hazırlanması, Şişme/Salım Davranışlarının İncelenmesi ve Asidik Boyar madde Adsorpsiyonu
1464 Didem ÇİLİNGİR DOĞAN; Selmiye ALKAN GÜRSEL; , Yakıt Pilleri için İletken Polimer Modifiyeli Kompozit Membranların Sentez ve Karakterizasyonları
1465 Lale IŞIKEL ŞANLI; Selmiye ALKAN GÜRSEL; , Yakıt Pilleri için İletken Polimer Modifiyeli Kompozit Membranların Sentez ve Karakterizasyonları
1466 Göksenin TUNÇ ÇÖMLEKÇİ; Sevgi ULUTAN; , Plastikleştirilmiş PVC Filmlerin Taşınım Özellikleri
1467 Esra ÖZTÜRK; Eylem TURAN; Tuncer ÇAYKARA; , Yüzeyde Başlatilan Atom Transfer Radikal Polimerizasyonu Yöntemi İle Poli(Laurilakrilat) Bağli Ultrahidrofobik Yüzey Tasarimi
1468 Peren KANER; Yağmur ÇAVUŞOĞLU; Şebnem KEMALOĞLU; Ayşe AYTAÇ; Güralp ÖZKOÇ; Nevin Gamze KARSLI; , Termomekanik Etki Şiddeti ve Süresinin Plastikleştirilmiş ve Plastikleştirilmemiş Poli(Laktik Asit)’ in Özellikleri Üzerine Etkileri
1469 Satılmış BASAN; Okan KAPLAN; Dilek SÖNMEZ; Fatma ŞAHİN; , Polimer-Beton Kompozitlerinin Mekanik Özelliklerine Bileşimin Etkisi
1470 Dilek OKUŞ; Teoman TİNÇER; , Metal Oksit Ve Metal Tuzu Dolgulu Bitüm Kompozitlerinin Ses Ve Isı Yalitim Özellikleri
1471 Özgür CAN; Gizem KARAKAN; , Tekstil Takviyeli Kompozitlerin Teknik Tekstil Üretiminde Kullanım Alanları
1472 Nurcan KAPUCU, Çevre Dostu Biyopolimer ve Biyoplastikler
1473 Eylem TURAN; Tuncer ÇAYKARA; , Yüzeyde Başlatılan Atom Transfer Radikal Polimerizasyonu İle Sıcaklık Duyarlı Poli(N-İzopropilakrilamit) Fırçaların Hazırlanması ve Karakterizasyonu
1474 Emre SEFER; Ceyda UYGUN; Eda OĞUZHAN; Fatma BAYCAN KOYUNCU; Sermet KOYUNCU; Eyüp ÖZDEMİR; , Karbazol İçeren Yüksek Performanslı Yeni Bir Elektrokromik Polimer Sentezi
1475 Saniye TAYDAŞ, Tekstil Alaninda Doğal ve Kimyasal Elyaf Kullaniminin Hazir Giyim Sektöründe Verimlilik Açisindan Etkisi
1476 Gizem KARAKAN; Özgün CAN; , Koruyucu Tekstil Malzemelerinde Polimer Yapılarının Kullanımı Üzerine Bir Araştırma
1477 Bayram GÜNDÜZ, Poly[2-methoxy-5-(2-ethyl)hexoxy-1,4-phenylenevinylene] (PMEHPV) ve Fullerene (C60) ile Hazırlanan Al/n-Si/C60:PMEHPV/Al Fotodiyodunun Elektriksel ve Fotovoltaik Özellikleri
1478 Bayram GÜNDÜZ, Aydınlanmanın ITO/MEH-PPV/Al Fotodiyodunun Akım-Voltaj Karakteristikleri Üzerindeki Etkisi
1479 Bayram GÜNDÜZ, Polimerlerle Hazırlanan Metal-Yarıiletken/Metal-Yalıtkan- Yarıiletken/Fotodiyot ve Alan Etkili Transistörlerin Elektriksel ve Fotovoltaik Özellikleri
1480 Pınar AKKAŞ KAVAKLI; Cengiz KAVAKLI; Fulya ÖZMEN ATILGAN; Olgun GÜVEN; , Dokumasız Kumaş Adsorbentlerin Cr (VI) Uzaklaştırılmasında Kullanımı
1481 Marta WALO; Gra?yna PRZYBYTNİAK; Pınar AKKAŞ KAVAKLI; Olgun GÜVEN; , Surface Modification Of Polyurethanes By Radiation-Induced Grafting
1482 Uğur Adnan SEVİL; Fatih ÖZCAN; Ernur SÖYLEMEZ; Ali ALAÇAKIR; Tolga ÖNCÜ; Ahmet DEMİRBAŞ; , Plastik Radyasyon Dedektörler
1483 Hüsnü GERENGİ, Korozyon Çalışmalarında Kullanılan İletken Polimerlerin Özellikleri
1484 Ayşe Gül YAVUZ; Ayşegül UYGUN; Venkat R. BHETHANABOTLA; , Sübstitüe Polianilin/Kitosan Kompozitlerinin Sentezi ve Biyosensör Uygulamaları
1485 Aysel KIZILTAY; Vasıf HASIRCI; N. HASIRCI; Angel Marcos FERNANDEZ; Julio San ROMAN; , Biyobozunur L-lizin Temelli Poli(ester-üretan) Matrislerin Karakterizasyonu ve Biyouyumluluğu
1486 Cengiz UZUN; Engin KOÇAK; Olgun GÜVEN; , Polianilin-baz ve Kloral Hidrat Kompozit Karışımlarının İletkenliğinin İyonlaştırıcı Radyasyon ile Oluşturulması ve Kontrolü
1487 Hakan ALYÜRÜK; Zeynelabidin KARABAY; Elmas DÖNER; Levent ÇAVAŞ; , Caulerpa prolifera Ekstraktlarının Phytagel İçerisindeki Antifouling Etkisi
1488 Gülen Oytun AKALIN; Mehlika PULAT; , Jelatin Hidrojele İmmobilize Lipazın Aktifliği
1489 Nuran IŞIKLAN; Murat İNAL; Mustafa YİĞİTOĞLU; , N-Vinil-2-Pirolidon Aşılanmış Sodyum Aljinat Kopolimerlerden Nifedipinin Kontrollü Salım Formülasyonlarının Hazırlanması
1490 Mustafa YİĞİTOĞLU; Gülden ERCAN; Nuran IŞIKLAN; , Mikrodalga Destekli Aljinat-aşı- Poli(Vinil Pirolidon) Sentezi, Karakterizasyonu ve İbuprofenin Kontrollü Salım Kürelerinde Kullanımı
1491 Nuran IŞIKLAN; Fatma KURŞUN; , Karboksilik Asit Grupları Nötralize Edilmiş İtakonik Asitin Sodyum Aljinata Redox Başlatıcısı ile Aşılanması ve Optimum Koşulların Belirlenmesi
1492 Tuğba ENDOĞAN; Vasıf HASIRCI; Nesrin HASIRCI; , Kemik Doku Mühendisliğine Yönelik Destek Yapılar
1493 Ali DEMİRCİ; Mesut GÖRÜR; Faruk YILMAZ; Fuat DURSUN; Şeyda KORKUT; Elif ERHAN; Bülent KESKİNLER; , Ferrosen, Epoksi ve Tiyofen Grupları İçeren Kopolimerlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Amperometrik Biosensör Uygulamalarında Kullanılması
1494 Mehmet ŞENEL; Emre ÇEVİK; Ayhan BOZKURT; M. Fatih ABASIYANIK; , Üreaz Enziminin Poli(Vinil Imidazol)/Poli(2-Akrilamido-2-Metil-1- Propansülfonik Asit) Sistemi İçerisine Immobilizasyonu
1495 Hande BERK; Pelin HAMAMCIOĞLU; Filiz UĞUR; Nilüfer DURMAZ HİLMİOĞLU; , Kitosan Membranda Sorpsiyon
1496 Filiz UĞUR; Muhammed Tarık DURMUŞ; Pınar YAMAN; Tolga GÜLER; Nilüfer DURMAZ HİLMİOĞLU; , Yakıt Etanolün Selüloz Asetat Membran Kullanılarak Pervaporasyon ile Susuzlaştırılması
1497 Gözde EKE; Nesrin HASIRCI; Vasıf HASIRCI; , Biyopolimerik Nano-mikroparçacıkların İlaç Salım Sistemleri Olarak Deri Hastalıkları Tedavisinde Kullanımı
1498 Salime Müge BARIŞ; Oya ŞANLI; Ebru KONDOLOT SOLAK ; , Antikolinesteraz İlaç Pridostigmin Bromür’ün Polimerik Mikrokürelerden Kontrollü Salımı
1499 Merve OLUKMAN; Oya ŞANLI; , Kanser İlacı 5-Fluorouracil’in Poli(vinil alkol)/Sodyum Aljinat Mikrokürelerden Kontrollü Salımı
1500 İbrahim YAĞMUR; Faruk OYTUN; Metin AK; Halil ÇETİŞLİ; Levent TOPPARE; , 4-(2,5-Di(Tiyofen-2-Yl)-1h-Pirol-1-Yl)Bütan-1-Amin Monomerinin Elektrokimyasal Polimerleştirilmesi Ve Elektrokromik Özellikleri
1501 Halime KENAR; Gamze TORUN KÖSE; Vasıf HASIRCI; , Poli(gliserol sebasat)'ın Polilaktid Temelli Doku Mühendisliği İskelelerinin Özelliklerine Etkisi
1502 Handa HAYRABOLULU; Murat ŞEN; , Akrilik Asit Sodyum Tuzu/Galaktomannan Yarı İç İçe Girmiş Ağ Yapılarının Süper Emici Davranışı
1503 Özgür YAMAK; Nüzhet Ayça KALKAN ; Serpil AKSOY; Haydar ALTINOK; Nesrin HASIRCI; , Lakkaz Enziminin Yarı İç-İçe Geçmiş Ağ Yapılı Polimerlerde Hapsetme Yöntemiyle İmmobilizasyonu ve İmmobilize Lakkazlarla Asit Oranj 52’ nin Renginin Giderilmesi
1504 Banu ESENCAN TÜRKASLAN; Taner AKTAN; Lütfi ÖKSÜZ; Ayşegül UYGUN; Zeynep KÖSEK; , Biyopolimer sistemler için Atmosferik Plasma Uygulamaları
1505 Yasemin KİŞMİR; Selcan KARAKUŞ; Ayşe Zehra AROĞUZ; Hasan EMRE; , Kitosan/Polikaprolakton Nanopartikül Üzerinde Asit Mavi 129’un Adsorpsiyon Kinetiği ve Termodinamiği
1506 Timuçin BALKAN; Cansev TEZCAN; Damla ECEVİT; Ulviye DALKILIÇ; A.Sezai SARAÇ; , Pirolun Poli(Akrilonitril-ko-Stiren) Matrisi Üzerinde Polimerizasyonu, Elde Edilen Kompozit Filmlerin Karakterizasyonu ve Nano Lif Oluşumu
1507 Esma AHLATÇIOĞLU; Bahire Filiz ŞENKAL; Fahrettin YAKUPHANOĞLU; , Poli(2-Anilinoetanol) Organik Yariiletken Polimerin Sentezi ve Elektro- Optik Özelliklerinin İncelenmesi
1508 Anıl ASMAZ; Ayşe Zehra AROĞUZ; , Polimer Kaplı Manyetik Nanosüngerlerin Hazırlanması ve Metilen Mavisi Adsorpsiyonunda Kullanılması
1509 Aysu KÜÇÜKTURHAN; Nesrin HASIRCI; Vasıf HASIRCI; Pınar YILGÖR; , Poli(laktik asit-ko-glikolik asit) (PLGA) Nano-Mikroparçacıkların Deri Hastalıkları Tedavisi İçin İlaç Salım Sistemleri Olarak Tasarımı
1510 Hale OĞUZLU; Funda TIHMINLIOĞLU; , Polilaktid-Kil Nanokompozitlerinin Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi
1511 Yılmaz OCAK; Aysun SOFUOĞLU; Funda TIHMINLIOĞLU; Hasan BÖKE; , Polimer Nanokompozitlerin Tarihi Binaları Korumada Kullanımının Araştırılması
1512 Nimet BÖLGEN; Nevsal USTA; , Jelatin ve Hidroksiapatit Temelli Kriyojellerin Sentez ve Karakterizasyonu
1513 Suat KAHYA; Oya ŞANLI; , Dimetilformamit/Su Karışımlarının Sodyum Aljinat Membranlar Kullanılarak Pervaporasyon, Evapomasyon ve Sıcaklık Farklı Evapomasyon Yöntemleri İle Ayrılması
1514 Tuğba GÜNGÖR; Esra DOĞANGÜZEL; Cemil ALKAN; , Yağ Asiti Bağlı Polivinil Alkol Polimerlerinin Isıl Enerji Depolama İçin Katı-Katı Faz Değişim Malzemesi Olarak Sentez ve Karakterizasyonu
1515 Cemil ALKAN ; Kasım AKSOY; , Sülfonlanmoş Polistiren İyonomerleri/Polietilenglikol Karışımlarının Isıl Enerji Depolama Maddeleri Olarak Hazırlanması ve Karakterizasyonu
1516 Derya KAHRAMAN; Cemil ALKAN; , İlaç Salınma Sistemlerinde Kullanılan Eudragit S Polimerine Faz Değişim Yoluyla Enerji Depolama Özelliğinin Kazandırılması
1517 Ömer Faruk ENSARİ; Cemil ALKAN; , Katı-Katı Faz Değişim Malzemesi Olarak Poli(metilakrilat-koalkiloilakrilat) Kopolimerlerinin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Isıl Performanslarının Belirlenmesi
1518 Şebnem KEMALOĞLU; Güralp ÖZKOÇ; Ayşe AYTAÇ; , Termal Ara Yüzey Malzemesi Olarak Kullanılabilecek Polimer/Bor Nitrür Mikro ve Nano Kompozitlerinin Üretim Teknolojilerinin Araştırılması
1519 Mustafa DOĞU; İsminur GÖKGÖZ; Ahmet KAYGILI; Zafer GEMİCİ; , Termoplastik Boru Ekstruzyonu İçin Spiral Haddeli Kalıp Analizi ve Tasarımı
1520 Erkan BAHÇE; Süleyman KÖYTEPE; Ahmet GÜLTEK; Turgay SEÇKİN; , Selüloz/SiO2/Poliester Nanokompozitlerinin Hazırlanması ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
1521 Süleyman KÖYTEPE; Turgay SEÇKİN; , TiO2-Poliimid Nanokompozitlerinin Hazırlanması, Fiziksel ve Elektriksel Özelliklerinin Belirlenmesi
1522 Ali E. DENİZ; Aslı ÇELEBİOĞLU; Fatma KAYACI; Tamer UYAR; , Elektrospin Yöntemiyle Üretilen Fonksiyonel Polimerik Nanofiberler
1523 Wissam ABDALLAH; Ülkü YILMAZER; , Isıl Kararlılığı Yüksek Fosfonyum ve İmidazolyum Organo-Bentonitlerin Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Polimer Bazlı Nanokompozitlerde Kullanılması
1524 Aylin ALTINBAY; Ahmet ÜNAL; Mustafa DOĞU; Zafer GEMİCİ; , Sürekli E-Cam Fiber Takviyeli Termoplastik Matrisli Kompozitlerde Arayüzey Yapışmasının Mekanik Özelliklere Etkisi
1525 Bağdagül KARAAĞAÇ; Veli DENİZ; Melih İNAL; , Uyarlamalı Sinir-Bulanık Çıkartım Sisteminin (ANFIS) Lastik Karışımlarının Enuygun Pişme Sürelerinin Tahmininde Kullanılması
1526 Necmi DÜŞÜNCELİ, Polimerik Biyomalzemelerin Mekanik Özelliklerine İçyapı Değişkenlerinin Etkisi
1527 Ebru USLU; Sevilay ATMACA; Şebnem KEMALOĞLU; Güralp ÖZKOÇ; Semin Özge ÖZKOÇ; , Sitrik Asit/Gliserol Yardımıyla Plastikleştirilen Mısır Nişastasının Fizikokimyasal Özelliklerinin ve Mikroyapısının İncelenmesi
1528 Hale TOZLU; Merlin AYDIN; Şebnem KEMALOĞLU; Ayşe AYTAÇ; Güralp ÖZKOÇ; , Kısa Keten Elyaflara NAOH Uygulamasının Keten/Poli(Laktik Asit) Eko-Kompozitlerin Özelliklerine Etkileri
1529 Gökçe ÇELİK; Murat BARSBAY; Olgun GÜVEN; , Poli(Etilen-Alt-Tetrafloretilen) Ardışık Kopolimerine RAFT Yöntemi Kullanılarak Stiren Aşılanması ve Modifikasyonu İle Membran Hazırlanması
1530 Kamil ŞİRİN; Fatih DOĞAN; Ali BİLİCİ; Rahim İŞLER; , Polipropilen Malzemeler: Hazırlanması, Karakterizasyonu, Bazı Fiziksel ve Isısal Özellikleri
1531 Kamil ŞİRİN; Emriye AY; Fatih DOĞAN; Ömer ÇENGEL; Gülen TÜRKER; , İzotaktik Polypropilenin Bazı Fiziksel ve Isısal Özellikleri Üzerine Dialkilperoksit Etkisi
1532 Esin KAYA; Adnan KURT; , Siyanometil Metakrilatın Atom Transfer Radikal Polimerizasyonu, Sentezi, Karakterizasyonu ve Termal Özellikleri
1533 Oğuzhan OĞUZ; Gizde Sultan ALTUĞ; Aysun DEDE; , Polimer Matriksli Karbon Nanotüp Takviyeli Nanokompozitler

Toplam 1533 adet kayıt bulundu.