Kongre Bildirileri
  26. Ulusal Kimya Kongresi, Muğla Üniversitesi, 1-6 Ekim 2012, Fethiye/Muğla
Sıra no Yazar Bildiri
PDF*
1 Ayşegül Hisar; Özdemir Doğan; , Yeni Etil Hidrojen Fosfonatların Sentezi ve Biyolojik Aktivitelerinin Araştırılması
2 Abdullah Aydoğan, Kaliks[4]pirol İçeren Polistiren Kullanılarak Anyon Ekstraksiyonu
3 Abdullah Karanfil; Erdem Altun; Mustafa Eskici; , Ketal Gruplu Terminal Alkinlerin Sentezleri
4 Adnan Şimşek; Mine Bilsel; Ahmet Ceyhan Gören; , Biyoyakıtların ve Biyoyakıt Hammaddelerinin EA, TC-EA IRMS Yöntemiyle 13C/12C, 18O/16O ve 2H/1H İzotop Oranlarının Belirlenmesi
5 Afşin Ahmet Kaya; Abdullah Menzek; Ertan Şahin; Murat Karakuş; , ?-Pinen ile 2,4-Dinitrobenzensülfenil Klorür?ün Katılma Tepkimesi ve İskelet Düzenlenmesi
6 Ahmet Akar; Abdullah Aydoğan; , Kalikspirol İçeren Çapraz Bağlı Polistiren Kürecikleri
7 Ahmet Helvacı; İbrahim Bulduk; Fulya Taktak; , Yüksek Verim ve Saflıkta Oksikodon Sentezi
8 Akın Akıncıoğlu; Süleyman Göksu; , Dopamin Analoğu Bazı Yeni Sülfamid Türevlerinin Sentezi
9 Ali Buyruk; Aslı Çapan; Onur Şahin; Turan Öztürk; , Tiyenotiyofenin ?Click? Reaksiyonu ile Dimerleşmesi ve Elektrokimyasal Yolla Polimerleşmesi
10 Ali Fatih Şeybek; Metin Balcı; Serdal Kaya; , İndol Halkasına Kondenze Olmuş 6- ve 7- Üyeli Azot Atomu İçeren Heterohalkalı Sistemlerin Tasarlanması Üzerine Yapılan Çalışmalar
11 Amaç Fatih Tuyun; Cemil İbiş; , Konjuge Nitro Dienlerin Nükleofillere Karşı olan Reaktivitesinin Arttırılması
12 Anıl Yılmaz; Mehmet Boğa; Gülaçtı Topçu; , Anadolu'da Yetişen Teucrium Türlerinin Diterpenleri ve Biyoaktivitelerinin Araştırılması
13 Aslı Erdoğan; Murat Azizoğlu; Nevin Arslan; Yılmaz Turgut; , Yeni Çok Koordinasyonlu Nafto Yan Kollu Kiral Amit Türevleri: Boran Dimetilsülfid Ortamında Prokiral ketonların Enantiyoseçici İndirgenmelerinde Katalist Olarak Etkilerinin Araştırılması
14 Ayşe Afacan; Sevinç Adiloğlu; Canan Sağlam; Kudret Çetin; Ayşe İnal; Sinem Kınalı; , Tekirdağ İlinde Yetiştirilen Ayçiçeği Bitkisinin Hasat Dönemindeki Ürününün Antioksidan Aktivitesinin İncelenmesi
15 Ayşe Tan; Nurhan H. Kishalı; Yunus Kara; , Yeni Bir Yöntemle İsoindolin Türevlerinin Sentezi
16 Ayşen Önen; Sümeyye Şabani; Sümeyye Şabani; , UV-Işınlarıyla Sertleştirilebilen Çokdallanmış Poliester Bazlı Üretan Akrilat Oligomerlerin Sentezi ve Ahşap Kaplama Malzemesi Olarak Uygulamaları
17 Begüm Çakar; Demet Dinçel; Mehmet Boğa; Gülaçtı Topçu; , Kaz Dağı Bölgesine Endemik Ferulago trojana Bitkisinin Biyoaktif Kumarinleri
18 Burak Bay; Ali Dişli; , Bazı Yeni 5-Benziltiyo-1-Sübstitüe Tetrazol Türevi Bileşiklerin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması
19 Burcu Çulhaoğlu; Seda Damla Hatipoğlu; Gülaçtı Topçu; , Ursolik Asitin Potansiyel Antikolinesteraz Türevlerinin Yarı Sentezi
20 Burcu Karaağaç; Hale Ocak; Belkız Bilgin Eran; , Kiral Kalamitik Sıvı Kristallerde Yapısal Segmentlerin Mesogenite Üzerindeki Rolü
21 Cemil İbiş; Sibel Şahinler Ayla; Kadriye Çakan; , Yeni 2,5- ve 2,6-Sübstitüe Halokinonların Sentezi ve Karakterizasyonu
22 Cihan Gündüz; Selçuk Altun; Zafer Odabaş; , Hekzafenilbenzen Türevi Ftalosiyanin Bileşiklerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
23 Halil Şenol; Çetin Bayrak; Abdullah Menzek; Ertan Şahin; Sedef Sırtbaşı; , Spirosiklopropil Metanol İçeren Benzonorbornadien Türevi Bileşiklerin Sentezi ve Düzenlenme Tepkimeleri
24 Çiğdem Sayıl; Semih Kurban; Cemil İbiş; , N,S-Substitue Naftakinon Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
25 Deniz Barış; Gülşen Kaya; Şeref Kaplan; Mehmet Çolak; Haluk Aydın; Halil Hoşgören; , Düşük Mol Kütleli Homo Kiral Bis (Amino Alkol) Okzal Amit Jelatörler
26 Deniz Kopan; Özlem Aldaş Candan; Gürkan Hızal; Ümit Tunca; , Diels-Alder, Tiyol-en, Bakır Katalizli Azid-Alkin Halka Katılması ve Nitroksit Radikal Eşleşmesi Reaksiyonları ile Çok Kollu Dörtlü Yıldız Blok Polimerlerin Klik Tepkimeleriyle Sentezi
27 Deniz Sarıgöl; Ayşe Uzgören-Baran; Banu Cahide Tel; Elif İnci Öztürk; İnci Kazkayası; Birsen Tozkoparan; Gürol Okay; Mevlüt Ertan; , İbuprofen Yapısına Sahip Tiyazolo[3,2-b]-1,2,4-Triazol Yapılarının Sentezi
28 Dilek Akbaşlar; E. Sultan Giray; Onur Demirkol; , Su Ortamında Çeşitli N-sübstitüe Pirol Türevlerinin Sentezi
29 Dilek Baskın; Raşit Çalışkan; , İzokinolin-Konduritol Hibrid Moleküllerinin Sentezine Doğru
30 Dilek Güzeller; Hale Ocak; Belkız Bilgin Eran; , Dallanmış Uç Zincir İçeren Bifenil Merkezi Çekirdekli Bent-Core Sıvı Kristaller
31 Dumrul Gülen; Elif Çukurova; Temine Şabudak; Mine Aydın; Mine Aydın; Burçak Demirbakan; Cansu Şanda; , Trifolium stellatum?un Yağ Asidi İçeriği ve Biyolojik Aktivitesi
32 Duygu Aksakal; Özdemir Doğan; , Silikon Tetraklorür Varlığında Asimetrik Aldol Katılması Tepkimesi
33 Ebru Deveci; İbrahim Kıvrak; Gülsen Tel; Mehmet Emin Duru; Aziz Türkoğlu; Mansur Harmandar; , Yenilebilir Çeşitli Mantarların Aroma Bileşenleri
34 Ebru Erol; Yunus Çetintaş; Mehmet Öztürk; Mehmet Emin Duru; Aziz Türkoğlu; , Armillaria mellea?nın Ekstrelerine Sıcaklık Uygulanması ile Antioksidan, Antikolinesteraz ve Üreaz İnhibisyon Aktivitelerindeki Değişimin İncelenmesi
35 Ebru Mete; Sinan Bilginer; Öztekin Algül; Halise İnci Gül; Mehmet Emin Topaloğlu; Medine Güllüce; Cavit Kazaz; , 1-Aril-2-dimetilaminometil-2-propen-1-on Hidroklorürlerin Konvansiyonel Isıtma ve Mikrodalga İrradiasyonu ile Sentezi ve Antifungal Aktivitelerinin Araştırılması
36 Eda Çağlı; Özdemir Doğan; , Fosfinoiliminlere Enantioseçici Dietilçinko Katılması
37 Enise Aköz; Tuba Aksoy; Mustafa Yılmaz; , p-Sulfonato-Kaliks[4.6]arenlerin Manyetik Nanopartiküllere İmmobilizasyonu ve Lipaz Katalizli Enantiyoseçimli Tepkimelerde Kullanılması
38 Erdinç Pazar; Yurdanur Akgül; , Styrax Officinalis L. Meyve Endokarplarının İçeriğinin İncelenmesi
39 Esen Yıldız Bekfelavi; Özgür Yılmaz; Pınar Küce; Nermin Simşek Kuş; Gökhan Coral; , Yeni Diol, Epoksidiol ve Tetrollerin Ilıman Şartlarda Sentezleri ve Sentezlenen Moleküllerin Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi
40 Esvet Akbaş; Ela Yıldız; Ertan Şahin; Barış Anıl; İnci Akyazı; , Çeşitli Pirimidin Türevlerinin Sentezi
41 F.Tülay Tuğcu; H.Kerim Beker; Şeniz Kaban; , Substitue Piridinil İminotiyazolidinon Bileşiklerinin Tek Kap Yöntemi ile Sentezi
42 Funda Özkök; Cemil İbiş; , Yeni S- ve N,S- Sübstitüe Nitrodienlerin Sentezi
43 Gizem Kahraman; F.Tülay Tuğcu; , Aril İminotiyazolidinon Bileşiklerinin Multikomponent Reaksiyonu ile Sentezi
44 Gözde Eşan; Salih Özçubukçu; , Metal İyonu ile Kontrol Edilebilen Kendiliğinden Yapılanarak Hidrojelleşen Peptitler ve Biyonanoyapılarının İncelenmesi
45 Gözde Murat; Haluk Dinçalp; , Benzotiyadiazol Çıkışlı Fotovoltaik Materyallerin Sentezi
46 Gülaçtı Topçu; Hatice İmran Güngördü; Tuba Kuşman; , Terpenoidlerin Salvia kronenburgii Bitkisinden İzolasyonu, Antioksidan ve Antikolinesteraz Potansiyelinin Araştırılması
47 Gülsen Tel; Ebru Deveci; Mehmet Emin Duru; Aziz Türkoğlu; , Anadolu?da Yetişen Bazı Ağaç Mantarlarının Biyoaktif Bileşenlerinin Hesaplanması
48 Gülsen Tel; Ebru Deveci; Mehmet Emin Duru; Mehmet Öztürk; , Yenilebilir Bazı Mantarların C vitamini Miktarlarının Belirlenmesi
49 Gülsen Tel; Mehmet Emin Duru; Mehmet Ali Özler; Mansur Harmandar; , Suillus granulatus, Lyophyllum decastes, Gyromitra esculanta ve Leucopaxillus gentianeus Mantarlarının Radikal Giderim Kapasitelerinin Belirlenmesi
50 Güzide Aykent; Salih Özçubukçu; , İletken Peptit Nanoyapılarının Sentezi ve Karalterizasyonu: Tek Boyuttaki Moleküler Tellerin Biyokimyasal İncelenmesi
51 Hakan Bahar; Cemil İbiş; , Yeni S-Sübstitüe Butadien ve Butenin Bileşiklerinin Sentezi
52 Hande Gündüz; Volkan Kumbaracı; Naciye Talınlı; , 2-Tetrahidrofuranil Eterlerin Amberlyst-15 Katalizli Sentez ve Düzenlenme Reaksiyonları
53 Hasan Saral; Özgür Özdamar; Yunus Bekdemir; , Bromo Kinolin ve İzokinolin Türevlerinin Mikrodalga Yardımıyla Aminasyonu
54 Hasan Saral; Özgür Özdamar; Yunus Bekdemir; , Bromo Antrasen ve Fenantren Türevlerinin Mikrodalga Yardımıyla Aminasyonu
55 Hasan Ulusal; E.Sultan Giray; , 1,3-siklohekzadion ve Aldehitlerden Süperkritik Eter Ortamında Ksantan Sentezi
56 Hasan Yakan; Nalân Türköz Karakullukçu; Seyhan Öztürk; Halil Kütük; , Mikrodalga Yardımı ile Sülfenamit Türevlerinin Sentezi
57 Hasan Yakan; Nalân Türköz Karakullukçu; Seyhan Öztürk; Halil Kütük; , Sülfenimitler ve Aminlerden Disülfürlerin Sentezi
58 Hatice Yıldırım; Cemil İbiş; , Bazı Yeni Aromatik S-Substitue Butenin ve S-Substitue Butadienlerin Sentezi ve Yapı Aydınlatılması
59 Hülya Açıkal; Pınar Yılmazer; Hüsnü Çorbacıoğlu; , Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometris (GC-MS) ve Duraylı İzotop Analizi (IRMS) Yöntemleri ile Petrol Karakterizasyonu
60 Hülya Elmalı Gülbaş; Yeşim Hepuzer Gürsel; Belkız Bilgin Eran; , Yeni Organosiloksan Bileşiklerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Mesomorfik Özelliklerinin İncelenmesi
61 Işıl Gökçen Kızılkaya; Sinan Babalı; Salih Tuncay; İrfan Koca; Hasan Seçen; , Üç Diarilheptanoid Bileşiğinin Sentezi
62 İbrahim Bulduk; Fulya Taktak; Ahmet Helvacı; , Yüksek Verim ve Saflıkta Kodein Sentezi
63 İrfan Koca; Mehmet Gümüş; Ali Dişli; , Tiyazol Halkası İçeren Bazı Yeni ?-Ketoesterlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
64 Kürşat Efil; Fatih Şen; Yunus Bekdemir; Orhan Büyükgüngör; , N-(4-Klorobenziliden)-2-hidroksi-5-kloroanilin Bileşiğinin Sentezi, Bazı Spektroskopik ve Yapısal Özelliklerinin Teorik DFT Yöntemiyle İncelenmesi
65 Leyla Demirkol; Süleyman Göksu; , Norepinefrin Benzeri Metoksi Sübstitue 2-Aminoindan-1-ol Türevlerinin Sentezi ve Asimetrik Ayırma
66 M. Fatih Polat; Johan Franzen; , Siklik N, O- Asetallerin Tek Kademede Enantiyoselektif Sentezi
67 Mahmut Köse; Ersin Orhan; Kazushi Suzuki; Ahmet Tutar; Cihansel Sancak Ünlü; Yasushi Yokoyama; , 2,3-Bis (feniltiyazolil )benz[f]indenon?un Yeni Fotokromik Türevinin Sentezi ve Fotokromik Özelliklerinin Araştırılması
68 Mehmet Ay; Ferah Cömert; , Şerbetçi Otu (Humulus Lupulus L.) Bitkisi Özütlerinin Antioksidan Kapasitelerinin ve Enzim İnhibisyon Etkilerinin Belirlenmesi
69 Mehmet Emin Duru; Gülsen Tel; Mehmet Öztürk; Aziz Türkoğlu; Mansur Harmandar; , Anadolu?da Yetişen Bazı Mantar Türlerinin Yağ Asidi Bileşimlerinin İncelenmesi
70 Melek Gül; Ayşin Zülfikaroğlu; , Hidrazon-Oksim Türevli Liganadların Bakır Katalizörlü Doğrudan Aminasyon Reaksiyonlarında Katalitik Özelliklerinin İncelenmesi
71 Melek Gül; Yiannis Elemes; , Bisiklik İminler ile Triazolindion Bileşiklerinin Aza-Ene Reaksiyonları
72 Muhammet Yıldırım; Derya Çelikel; Uğur Cem Çergel; , Tiyazolo[3,2-a]piridin-5-on Türevlerinin Elektrofilik Halkalaşma Yoluyla Tek Basamaklı Sentezi
73 Murat Genç; Süleyman Servi; , 2-Amino-1,4,5,6-tetrahidropirimidinlerin Mikrodalga Destekli Sentezi
74 Nahide Gülşah Deniz; Cemil İbiş; , 2-Nitrobutadien Bileşiğinin N-,S-Nükleofilleri ile Reaksiyonlarının İncelenmesi
75 Nejat Arçelik; M. Fatih Polat; Yakup Güneş; Ramazan Altundaş; , Siyanosiklookten Türevlerinin Sentezi
76 Neslihan Beyazit; Cemil İbiş; , Yeni Sülfinil-Sübstitüe Halo-1,3-Butadien Bileşiklerinin Sentezi
77 Nesrin Şener; Fikret Karcı; , Yeni Disazo Boyarmaddelerin Sentezi ve Absorpsiyon Spektrumlarının İncelenmesi
78 Nevin Arslan; Aslı Erdoğan; Murat Azizoğlu; Yılmaz Turgut; , Kiral Katalist Olarak ?-Hidroksi amit Türevlerinin Aromatik Prokiral Ketonların Enantioseçici Boran İndirgenmesinde Katalitik Etkilerinin Araştırılması
79 Nihal Onul; Cemil İbiş; , Bazı Yeni S-Sübstitüe Polihalobutadien ve Polihalonitrobutadien Bileşiklerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
80 Nilüfer Bayrak; Cemil İbiş; , Etoksi, Halo-1,4-Benzokinonların Aromatik Aminler ile Reaksiyonları
81 Nurgül Akcebe; Barış Yücel; , Yeni Fluoresans Organik Materyallerin Sentezi: Asen-Fluoren Hibrit Oligomerler
82 Nurhan (Horasan) Kishalı; Birgül Koç; Yunus Kara; , cis-1,2,3,6-Tetrahidroftalimit Türevlerinin Sentezi
83 Oktay Asutay; Necdet Coşkun; , 1,4-Diaril İmidazolin-3-oksitlerin İmidazolidin-1-ol?ler ve Hidroksilamin Türevlerine Seçimli İndirgenmesi
84 Onur Demirkol; Dilek Akbaşlar; E.Sultan Giray; , ?-diketoesterlerin ve Malonatların Çözücüsüz ve Katalizörsüz Mannich Reaksiyonu
85 Ömer Zaim; Çağlar Baydar; Naz Mohammed Aghatabay; Özge Paralı; Başaran Dülger; , İki Yeni [2+2] Kondense 24 Üyeli Sikloheterofan Amit Sentezi, Yapısal Özellikleri ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi
86 Özgür Yılmaz; Nermin Simşek Kuş; , Sübstitüe Bisiklik Dienofillerin Çeşitli Dien Sistemleriyle Siklokatılma Tepkimelerinin İncelenmesi
87 Özlem Özen Karakuş, Amid Grubu İçeren Azokaliks[4]arenler ve Absorpsiyon Özellikleri
88 Özlem Usluer; Şerafettin Demiç; Niyazi Serdar Sariçiftçi; , 3,6-Di-tert-buthyl-carbazole Merkezli Boşluk İletim Materyallerinin Elektrolüminesans Özellikleri
89 Pelin Uzun; Y. Andelib Aydın; Nuran Deveci Aksoy; , Amin Yapılı Yüzey Aktif Maddelerin Doğal Zeolitler Üzerine Adsorpsiyonu
90 Pınar Sinem Omurtag; Aydan Dağ; Hakan Durmaz; Ufuk Saim Günay; Gürkan Hızal; , Antrasen ve Azid Yan Fonksiyonlu Polikarbonat Zincirlerinin Sentezi ve Klik Kimyası ile Aşılanması
91 Reşit Yıldız; Dilek Akbaşlar; E.Sultan Giray; , Subkritik Su ortamında Diels-Alder Tepkimeleri
92 Sedat Sevmezler; Gökay Aydın; Arif Baran; Metin Balcı; , Oksonorbornen Türevi Bileşiklerinden Bazı Yeni SübstitüeOksitollerin Sentezi
93 Sedef Karabıyıkoğlu; Eda Karadeniz; Metin Zora; , N-Proparjilik ?-Enaminon Bileşiklerinin Elektrofilik Halkalaşma Tepkimesi ile 5-İyotpiridin Türevlerinin Sentezi
94 Selin Ceyhan; Merve Sinem Özer; Metin Balcı; , Aktif Metilen Bileşiklerinin C=C Çift Bağlarına Mn (OAc)3 Eşliğinde Katılmasında Kükürt Atomunun Yönlendirici Etkisi
95 Selinay Erişkin; İzzet Şener; , Heterosiklik Bileşen İçeren Kaliks[4]aren Türevlerinin Sentezi
96 Senem Akkoç; Yetkin Gök; , Gümüş-NHC Komplekslerinin Sentezi ve Antimikrobiyal Özellikleri
97 Senem Akkoç; Yetkin Gök; , Fenil Sübstitüentli NHC-Pd Komplekslerinin Sentezi ve Katalitik Aktiviteleri
98 Serdar Gökşin Aydınlı; Amaç Fatih Tuyun; Cemil İbiş; , Halojenli Nitrodienlerin Vinilik Sübstitüsyon Tepkimeleri
99 Hasan Saral; Özgür Özdamar; Yunus Bekdemir; , Bromo Antrasen ve Fenantren Türevlerinin Mikrodalga Yardımıyla Aminasyonu
100 Serpil Demirci; Serap Başoğlu; Şule Ceylan; Havva Özkan; Neslihan Demirbaş; Ahmet Demirbaş; , Bazı Azol Bileşiklerinin Sentezi ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi
101 Sevil Yücel; Didem Özçimen; Pınar Terzioğlu; Serhat Acar; Can Yaman; , Pirinç Kabuğu Külünden Eritme Yöntemiyle 45S5 Biyoaktif Cam Hazırlanması ve Karakterizasyonu
102 Sevtap Çağlar; Semiha Aydın; Emin Sarıpınar; , Rutenyum (II) Aren Komplekslerinin Elektron Konformasyonel-Genetik Algoritma (EC-GA) Metodu ile Farmakofor Modellemesi ve 4D QSAR Analizi
103 Seylan Ayan; Özdemir Doğan; , Asimetrik Basamak Tepkimesiyle Pirolidinlerin Metal Katalizörlüğünde Azometin İlürlerin 1,3 - Dipolar Halkasal Katılma Yöntemiyle Sentezi
104 Sultan Taşkaya; Nurettin Mengeş; Metin Balcı; , Pirol Halkası İçeren Yeni Heterosiklik Türevlerin Sentezi
105 Şebnem Sarışan; Esra Tunçel; Volkan Kumbaracı; Naciye Talınlı; , Yeni Ligandlar ve Organik Reaksiyonda Kullanılmaları
106 Şevket Hakan Üngören; Emine Dilekoğlu; İrfan Koca; , 2,3-Furandionlardan Triazin ve Pirazin Bileşiklerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
107 Şevket Hakan Üngören; Nurgül Tı; , 5-Alkiliden ve 5-İmino Sübstitüelenmiş Rodanin Türevlerinin Sentezinde Yeni Bir Metot
108 Şule Ceylan; Serap Başoğlu; Serpil Demirci; Havva Özkan; Neslihan Demirbaş; , Nikotonik Asit Hidrazidi Üzerine Bir Çalışma
109 Şule Ceylan; Serpil Demirci; Serap Başoğlu; Yıldız Uygun; Neslihan Demirbaş; Ahmet Demirbaş; , 4-Fenil-5- (piridin-3-il)-4H-1,2,4-triazol-3-tiyol Bileşiğinin Mannich Bazlarına Dönüştürülmesi
110 Tarık Aral; Mehmet Karakaplan; Halil Hoşgören; , Chiral Asimetrik Amino Alkol ligandlarla Glisidolun Fenolik Nükleofillerle Organokatalizli Kinetik Rezolüsyonu
111 Tarık Aral; Mehmet Karakaplan; Mehmet Karakaplan; , (R,R )-Sikloheksadiamin Türevi Kiral Aminoalkollerin Sentezi ve Glisidlon Fenolik Nükleofillerle Enantioseçici Halka Açılmasında Organokatalizör Etkinliklerinin İncelenmesi
112 Uğur Başak Öztürk; Sinem Güven; Metin Balcı; , Pirol İskeleti İçeren Heterosiklik Bileşiklerin Yeni Bir Method ile Sentezlenmesi
113 Uğurhan Ağırkaya; Haluk Dinçalp; , Organik Boya Uyarımlı Güneş Hücreleri İçinYeni PerilenMonoimid?lerin Sentezi ve Karakterizasyonu
114 Ülkü Yılmaz; Hasan Küçükbay; , 1-(p-Sübstitüebenzil)benzimidazol Grupları İçeren Çinko ve Kobalt Komplekslerinin Sentezi
115 Ülkü Yılmaz; Hasan Küçükbay; Nihat Şireci; , 1- (Dimetilvinilsilil)metilbenzimidazol Grupları İçeren NHC Öncülü Benzimidazol Tuzlarının, Pd (OAc)2 ve Baz Varlığında Mikrodalga Destekli Heck Tepkimelerindeki Katalitik Etkinlikleri
116 Yahya Nural; Samet Belveren; Müge Gemili; H. Ali Döndaş; , Tetrahidropirolo[3,4-b]pirol-4,6 (5H,6aH)-dion Türevi Bileşiklerin Sentezi ve Karakterizasyonu
117 Yasin Çetinkaya; Hülya Göçer; İlhami Gülçin; Abdullah Menzek; , Bromlu Diarilmetanol Yapısındaki Bileşiklerin Sentezi ve Karbonik Anhidraz Aktivitelerinin İncelenmesi
118 Yeliz Koç; Özlem Özen Karakuş; Hasalettin Deligöz; , Potansiyel İyonofor Olan Yeni Schiff Bazı Azokaliks[4]arenlerin Sentezi ve Özellikleri
119 Yeşim Saniye Kara; Seda Sağdınç; Nevzat Karadayı; , 4-Kloro-N- (2-metoksifenil)benzamidoksim?in Sentezi ve Moleküler Yapısının İncelenmesi
120 Yılmaz Kelgökmen; Ezel Dikmen; Yasemin Çayan; Metin Zora; , 5-Alkinilpiridin Türevlerinin Pd-katalizli Sonogashira Kenetlenme Tepkimesi ile 5-İyotpiridin Bileşiklerinden Sentezi
121 Yiğit Altay; Safacan Kölemen; Yusuf Çakmak; Şule Erten-Ela; Johannes Brendel; Mukundan Thelakkat; Engin U. Akkaya; , Kızıl ve Yakın-Kızılötesi Bölgede Absorblayan Bodipy Duyarlaştırıcıları İçeren Katı -Hal Boya Duyarlı Güneş Piller
122 Yunus Çetintaş; Ebru Erol; Yusuf Sıcak; Mehmet Öztürk; Mehmet Emin Duru; , Tricholama terreum (Schaeff.: Fr) Kumm. ?un Farklı Ekstraksiyon Yöntemleriyle Elde Edilen Ekstrelerinde Antioksidan, Antikolinesteraz ve Üreaz, İnhibisyon Aktivitelerinin Araştırılması
123 Yusuf Akbaba; Akın Akıncıoğlu; Süleyman Göksu; , Dopamin Benzeri Maddelerin Sülfamid Türevlerinin ilk Sentezi
124 Zeliha Gökmen; Cemil İbiş; , Yeni S-, S,S-ve N,S-Substitüe Nitrobutadienlerin Sentezi
125 Zeynep Ekmekçi; Metin Balcı; , İmidazolidinon Türevi İçin Yeni Bir Yöntem
126 Belma Zengin; Fatma Çelik; Fatih Sönmez; Mustafa Küçükislamoğlu; , Benzofurantiyazol Üre Türevlerinin Sentezi
127 Emrah Giziroğlu, Farklı Amino- Grupları İçeren Fenilaminoboran Sentezi
128 Erdoğan Kirpi, Yeni 3,3'-bis[2,3-disubstitue-1,3-tiyazolidin-4-on] Türevlerinin Dizaynı, Multikomponent Reaksiyon Tekniği Kullanılarak Sentezi Ve Karakterizasyonu
129 Erol Asker; Fahrettin Filiz; Orhan Zeybek; , Seçilen Karbazol Bileşiklerinin Çeşitli Elektron Akseptörlerle Yaptığı Elektron Donör-Akseptör Komplekslerinin Katı Halde İncelenmesi
130 Ersin Orhan; Demet Alkan; Mahmut Köse; , 4-Metil-1H-İmidazol-5-Karbaldehit?ten Çıkarak Yeni Benzo[d]oksazol, Benzo[d]tiyazol ve Benzo[d]imidazol Türevlerinin Sentezi ve 4-Metil-1H-İmidazol-5-Karbaldehit?in N-Alkilasyon Tepkimeleri
131 Esra Bayraktar; Olgun Güven; , Polieter Esaslı Yakitlarda Kullanılmak Üzere Hidroksi Uç-Gruplu Poli (1,4 Bütandiol/Poli (Etilen Glikol) Blok Kopolimer Sentezi
132 Fatma Çelik; Fatih Sönmez; Belma Zengin; Mustafa Küçükislamoğlu; , Antosiyanin-O-disakkaritlerin Sentezi
133 Fatma Tuba Yaşar; Tuğçe Durgut; Onur Büyükçakır; Engin U. Akkaya; , Otonom Moleküler Makinelere Doğru: Osilasyonlu Reaksiyon Ortamında Gerçekleşen Yer Değiştirme
134 Hakkı Yasin Odabaşoğlu; Mustafa Odabaşoğlu; Osman Ozan Avinç; Orhan Büyükgüngör; , (Z)-6-[ (2-hidroksi-4-metilfenilamino)metilen]siklohekza-2,4-dienon?un Sentezi, Kristalografik ve Moleküler Yapısının İncelenmesi
135 Latif Kelebekli; Abdullah Menzek; Aliye Altundaş; Fatoş Polat; , Oksobenzonorbornadienin Siklooktatetraenle Siklokatılmasında Oluşan Ana Üründeki Kop Düzenlenmesinin NMR ile İzlenmesi
136 Murat Azizoğlu; Nevin Arslan; Aslı Erdoğan; Yılmaz Turgut; , Kiral ?-Hidroksi Amit Türevlerinin Hazırlanması ve Prokiral Ketonların Enantioseçici İndirgenmesinde Katalitik Etkilerinin Araştırılması
137 Mustafa Odabaşoğlu; Orhan Büyükgüngör; , 3-Hidroksi-3,4-dihidro-2H-[1,3]oksazino[2,3-a]izoindol-6(10bH)-on?un Sentezi, Kristalografik ve Moleküler Yapısının İncelenmesi
138 Nesrin Şener; Fikret Karcı; , Yeni Disazo Boyarmaddelerin Sentezi ve Absorpsiyon Spektrumlarının İncelenmesi
139 Serkan Elçin; Emre Denizli; Veysel Karani Yönlüer; Hasalettin Deligöz; , Kromojenik Grup İçeren Yeni Di-sübstitüe Azokaliks[4]arenlerin Sentezi ve Metal Ekstraksiyonları
140 Serkan Elçin; Gülbanu Koyundereli Çılgı; Hasalettin Deligöz; , Kromojenik Grup İçeren Yeni Tetra-Azokaliks[4]arenlerin Termal Davranışları
141 Serkan Elçin; Gülbanu Koyundereli Çılgı; Hasalettin Deligöz; , Kromojenik Grup İçeren Yeni Tetra-Azokaliks[4]arenlerin Termal Davranışları
142 Serkan Elçin; Hasalettin Deligöz; , Suda Çözünen Yeni Azokaliks[4]aren Bileşikleri ve Spektral Özellikleri
143 Serkan Elçin; Hasalettin Deligöz; , Melamin ile Bisazokaliks[4]aren Sentezi ve Metal Ekstraksiyonu
144 Serkan Elçin; Hasalettin Deligöz; Abdülhadi Baykal; Hüseyin Sözeri; , Azokaliks[4]aren Bazlı Magnetik Nanopartiküller
145 Serkan Elçin; Özlem Özen Karakuş; Emre Denizli; Hasalettin Deligöz; , Yeni Tetra-Sübstitüe -Azokaliks[4]arenlerin Tetra Ester Türevlerinin Metal Ekstraksiyonları
146 Serkan Elçin; Seray Tin; Hasalettin Deligöz; , Dopamin Esaslı Azokaliks[4]aren Bileşiklerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
147 Sibel Avunduk; Ömer Varol; Anne-Claire Mitaine-Offer; Tomofumi Miyamoto; Chiaki Tanaka; Marie Aleth Lacaille Dubois; , Contribution to the Phytochemical Study of Digitalis cariensis
148 Behzad Zeynizadeh; Elham Henareh; , Solvent-free Preparation of 1,1-Diacetates from Aldehydes Mediated by Copper (1) Chloride at Room Temperature
149 Chawki Bensouici; Ahmed Kabouche; Zahia Kabouche; Anastasia Karioti; Anna-Rita Bilia; , Phytochemical Study of Sedum Caeruleum (Crassulaceae)
150 Gulbeniz Mukhtarova; Zaira Kasimova; Nazile Efendiyeva; Hikmet Ibrahimov; Vagif Abbasov; , Hydrocracking of Heavy Petroleum Residues over Suspended Natural Catalyst
151 Gulbeniz Mukhtarova; Zaira Kasimova; Nazile Efendiyeva; Hikmet Ibrahimov; Vagif Abbasov; , Use of Nanotechnologies for Obtaining Catalysts of Hydrocarbons Destruction
152 Karim Akbari Dilmaghani; Mahnaz Hataminejad; Azad Darvishzadeh; , Synthesis and Characterization of Schiff Bases Derivated from 3- (4-aminophenyl )-4-phenyl- 1H-1,2,4-triazol-5 (4H )-thion
153 M.A.Mamedyarov; F.K.Aliyeva; , Synthesis of Silicon Containing Esters of Alkenylamber Acids
154 Maria Ferhat; Ebru Erol; Yunus Çetintaş; Mehmet Özturk; Mehmet Emin Duru; Zahia Kabouche; , The Antioxidant and Anticholinesterase Activity of Stachys Guyoniana Endemic Plant in Algeria
155 Omar Mohammed Al-Shuja'a; Dheya Ali; Abeer Omar Obeid; Ali El-Shekeil; , The Synthesis, Characterization and DC Electrical Conductivity of Poly Mercaptobenzothiazole Disulfide-Metal Complexs
156 Rahile Budagova; Serdar Zeynalov; Nazile Gasimova; Elchin Hüseynov; , Synthesis of Crown Ethers on the Basis of 4-isopropyl-1,2-cyclohexanedione Dioximes
157 S. Sedaghat; Sh. Shahbaz; A. Darvishzadeh; , Montmorillonite/Copper Oxide Nanocomposites, Synthesis and Evaluations
158 Silvana Pedatella; Mauro De Nisco; Romualdo Caputo; Kürşat Efil; Yunus Bekdemir; , Proline-?3-Amino-Ester Dipeptides as Efficient Catalysts and Their Application
159 Besnik Poniku; Igor Beli?; Monika Jenko; , Using Simulated Spectra as a Means of Assessing Fourier Transform Analysis for the Purpose Of Background Removal and Noise Reduction in Auger Electron Spectroscopy
160 Farid Benkaci-Ali; Rym Akloul; Asma Boukenouche; , Chemical Composition, Antibacterial Andantioxidant Activities of Black Cumin Volatile Oil Extracted by Steam Distillation Assisted by Microwaves Using the Cryogrinding
161 Kevser Topal; Gökhan Bilsel; Ahmet Ceyhan Gören; , Biyodizelde LC-MS IDMS ile Triolein Tayini
162 M. A. Elbagermi; H. G. M. Edwards; A. I. Alajtal; , BİOMONİTORİNG OF HEAVY METALS USİNG SOFT DRİNKS FROM MİSURATA CİTY-LİBYA.
163 Mohammad Nahid Siddiqu; Halim Hamid Redhwi; , Conversion of Waste PET into Important Chemicals Using Methanol in a Microwave Reactor
164 Ozan Gökay; Klaus Albert; , Capillary Flow Probe NMR Coupled Techniques: State of the Art and Future Developments
165 Saima Memon; Mazhar Iqbal Khaskheli; , Removal and Preconcentration of Chromium Species by Okra Leaves
166 Seylan Ragimova; Sabir Mustafayev; Makruza Shatirova; Mamed Veliyev; , Synthesis of Unsaturated Ketones and Ketoethers
167 Ali İmran Vaizoğullar; Ahmet Balcı; , Işığa Duyarlı Kompozit Mikrokürecik Sentezi, Karakterizasyonu ve Fotokatalitik Uygulamaları
168 Ali Serol Ertürk; Tezcan Paralı; Abdürrezzak Bozdoğan; Metin Tülü; , Spectroscopic Determination of Metal Binding to PAMAM Dendrimers
169 Ali Serol Ertürk; Tezcan Paralı; Abdürrezzak Bozdoğan; Metin Tülü; , PAMAM Dendrimerlerin İlaç Salınım Sistemleri Uygulamaları
170 Ayça Karasakal, DPPH Method ile Bitki Ekstraktlarında Toplam Antioksidan Aktivite Tayini
171 Burcu Bekdeşer; Mustafa Özyürek; Kubilay Güçlü; Kubilay Güçlü; Reşat Apak; , Hipokloroz Asit Süpürme Aktivite Tayini için Resorsinol Probu Esaslı Spektroflorometrik Yöntem Geliştirilmesi
172 Cemile Yerlikaya; Halil Dertli; Özgül Evranus; , Çaydaki Kafeinin FT-IR Spektrometrisi ile Analizi
173 Derya Tarınç; Ayşegül Gölcü; , Sefotaksim?in Bazı Geçiş Metal Komplekslerinin DNA ile Etkileşimi ve DNA Bağlanma Sabitinin Hesaplanması
174 Mustafa Demir; Dilek Yıldız; , Pb2+ İyonunun Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu ile Zenginleştirilerek AAS ile Tayini ve Analiz Koşullarının Deneysel Tasarım ile Optimizasyonu
175 Erdinç Karabacak; Arzu Yavuz; Devrim Yüzer Demirhisar; , Farklı Solvent Extraksiyon Metotları ile Jeolojik Örneklerde AAS Spektrometresi Kullanılarak Altın Analizi
176 Erdinç Karabacak; Behiye Işık; Aydan Topal; Nilgün Oğuz; Polat Candan; Arzu Yavuz; Devrim Yüzer Demirhisar; , Jeolojik Örneklerde Altının (Au) Farklı Çözme Metotları ve Spektroskopik Tekniklerle Tayin Edilmesi
177 Esin Kondakçı; Mustafa Bener; Mustafa Özyürek; Kubilay Güçlü; Reşat Apak; , Polifenolik Bileşiklerin Antioksidan Kapasitelerinin Belirlenmesinde Fiber Optik Sensör Esaslı CUPRAC Yönteminin Geliştirilmesi
178 Eylem Önal; Nurgül Özbay; Rahmiye Zerrin Yarbay Şahin; Adife Şeyda Yargıç; , Fabrika Domates Atığından Üretilen Aktif Karbon ile Sulu Çözeltilerden Cu (II) Metalinin Adsorpsiyonu
179 Feyyaz Keskin; Ahmet Demirak; Yalçın Şahin; , Köyceğiz Gölü Sedimentinde Ağır Metal Fraksiyonlarının İncelenmesi
180 Gülşah Kıbrıslıoğlu; Mustafa Özyürek; Kubilay Güçlü; Reşat Apak; , Biyolojik Örneklerde Peroksil Radikali Süpürme Aktivite Tayini için Spektroflorometrik Yöntem Geliştirilmesi
181 Gülten Çetin, Endüstriyel Sularda Toprak Alkali Metal Sertliğinin Giderilmesi
182 Harun Muslu; Ayşegül Gölcü; , Seftazidim İlaç Etken Maddesinin Cu (II) İyonu ile Kompleksleşme Özelliği Kullanılarak Elektrokimyasal Tayini
183 Hayriye Aral; Tarık Aral; Berrin Ziyadanoğulları; , Amid-Silika Türevi Polar Faz Yeni Bir Kolon Dolgu Materyalinin Sentezi ve Çeşitli Polar Analitlerin Ayrılması
184 Hayriye Aral; Tarık Aral; Saba Samatya; Berrin Ziyadanoğulları; , Farklı Polar Gruplar İçeren Amid Silika Kolon Dolgu materyallerinin Sentezi ve HPLC ile Nükleotidlerin Ayrılmasında Kullanılması
185 İbrahim Kıvrak; Şeyda Kıvrak; Mansur Harmandar; , Headspace Sampler GC/MSD Kullanılarak Bal?da Naftalin Tayini
186 İkbal Koyuncu; Enise Kahraman; , Suyun Elektrolizinden Hidrojen Gazı Üretimi için Yeni Bir Yöntem Geliştirilmesi
187 Kadir Serdar Çelik; Hayriye Aral; Tarık Aral; Giray Topal; , Nanotüp-Silika Hirbit Dolgu Materyali ile Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Polar Faz Sıvı Kromatografi ile Ayrılması ve Kantitatif Tayini
188 Kadir Serdar Çelik; Hayriye Aral; Elif Varhan Oral; Berrin Ziyadanoğulları; Recep Ziyadanoğulları; , Silica Gel Tabanlı Yeni Bir Dolgu Maddesi ile Th (IV) ve Sm (V) in Önderiştirmesi ve Çözeltiden Ayrılmasında Kullanılması
189 Koray B. Dönmez; Metin Gençten; Yücel Şahin; Kadir Pekmez; Ender Suvacı; , Kurşun Elektrotun Sülfürik Asit Çözeltisinde Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi
190 Kubilay Güçlü; Mustafa Özyürek; Özge Özkars; Reşat Apak; , Bazı Taze ve Dondurulmuş Meyvelerin Antioksidan Kapasitelerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
191 Meliha Çubukçu; Yeliz Yavuz; Ülkü Anık; , Alkollü İçeceklerde Glikoz Tayini için Kompozit Glikoz Biyosensörünün Geliştirilmesi
192 Melike Şahin; Erol Ayrancı; , Tek Kullanımlık Farklı Türde Yüzey Baskılı Elektrotlar ile Akışa Enjeksiyon Analiz Sistemi Kullanılarak NADH?nin Amperometrik Olarak Tayin Edilmesi
193 Melike Şahin; Erol Ayrancı; , Tek Kullanımlık Farklı Türde Yüzey Baskılı Elektrotlar ile Akışa Enjeksiyon Analiz Sistemi Kullanılarak NADH?nin Amperometrik Olarak Tayin Edilmesi
194 Muhammet Arpacık; Mustafa Biçer; ilkay Şişman; , Bazı Metal Alaşımlarının Elektrokimyasal Sentezi ve Lityum İyon Pil Anot Materyali Olarak Kullanılmalarının İncelenmesi
195 Mustafa Cittan; Ali Çelik; Kenan Dost; Mertcan Öksüz; , Üzümlerde Kullanılan Pestisit Kalıntı Miktarlarının Zamana ve Daldırma Çözeltisine Bağlı Değişimi
196 Mustafa Çeşme; Ayşegül Gölcü; , Sefaperazon İlaç Etken Maddesinin ve Bazı Geçiş Metal Komplekslerinin DNA ile Etkileşiminin İncelenmesi
197 Mustafa Özyürek; Burcu Bekdeşer; Kubilay Güçlü; Reşat Apak; , Tiyollerin Hidroksil Radikali Süpürme Aktivitelerinin Ölçümü için Tereftalat Problu Yeni Bir Spektroskopik Sensör Geliştirilmesi
198 Mutahire Tok; Esra Bilici; Yasemin Öztekin; Zafer Yazıcıgil; Arunas Ramanavicius; , Elektrot Yüzeylerinin Modifikasyonu ve Biyolojik Uygulamalarının Araştırılması
199 Nihat Ege Şahin; Figen Kadırgan; , Pt3Co Nano Elektrokatalizörünün Mikrodalga Destekli Sentezi ve Oksijen İndirgenmeTepkimesinin Sıcaklığa Bağlı Olarak Elektrokimyasal Karakterizasyonu
200 Nihat Ege Şahin; Teko Napporn; Jean-Michel Leger; Figen Kadırgan; , PEM Yakıt Hücrelerine Yönelik Pt Sn Ni/C Nano Elektro katalizörlerinde Oksijen İndirgenmesinin Kinetik ve Mekanizmasının Elektrokimyasal Analizi
201 Nilay Güngör; Mustafa Özyürek; Kubilay Güçlü; Sefa Baki; Reşat Apak; , Tiyol Grubu Antioksidanlara Duyarlı Altın Nanoparçacık Esaslı Sensör Geliştirilmesi
202 Nurgül Özbay; Eylem Önal; Adife Şeyda Yargiç; Rahmiye Zerrin Yarbay Şahin; , Şeker Pancarı Küspesinden Düşük Sıcaklıkta Elde Edilen Katı Ürün Kullanılarak Fenol Gideriminin Araştırılması
203 Nurgül Özbay; Fatih Gözükızıl; Erdal Eren; , Sulu Çözeltilerden Remazol Red Boyarmaddesinin Biyosorpsiyon Yöntemi ile Giderimi
204 Sefa Baki; Mustafa Özyürek; Kubilay Güçlü; Nilay Güngör; Reşat Apak; , Toplam Antioksidan Kapasite Tayini için Gümüş Nanoparçacık Esaslı Yöntem Geliştirilmesi
205 Sema Aslan; Ülkü Anık; , Bizmut Film Elektrot (Bi-FE) kullanılarak Kare Dalga Voltammetrisi ile Portakal Örneklerinde Ağır Metal Tayini
206 Serdar Çevik; Oğuz Akpolat; Ülkü Anık; , MnO2 Modifiye GCPE ile Askorbik Asit Tayini
207 Sibel Tunalı Akar; Yasemin Yetimoglu Balk; Okan Tuna; , Doğal Alünit?den Manyetik Adsorbana
208 Sibel Tunalı Akar; Yasemin Yetimoglu Balk; Pelin Zeybek; Sevin Surcan; , Sentetik Suların Renk Giderimi için Kalsine Montmorillonitten Hazırlanan Doğal Bir Adsorban
209 Şeyda Kıvrak; İbrahim Kıvrak; Mansur Harmandar; , Bazı Gıdalarda Pestisit Kalıntı Düzeyinin Tespitinde, Hızlı ve Çoklu Kalıntı Analiz Yöntemlerinin Geliştirilmesi
210 Şeyda Kıvrak; İbrahim Kıvrak; Mansur Harmandar; , UPLC-MS/MS Cihazı Kullanılarak Bal Numunelerinde Tetrasikl in ve Sülfonamid Gurubu Antibiyotik Kalıntılarının Tayini
211 Şeyma İrem Tatar; Neylan Dirilgen; , Konserve ve Taze Gıda Örneklerinde Ağır Metal Tayini: Anodik Sıyırma ve Atomik Absorbsiyon Spektroskopi Metodları
212 Türkan Altun; Erol Pehlivan; , Modifiye Fındık Kabukları ve Metal (II) iyonları Adsorpsiyon Çalışmaları
213 Yahya Nural; Samet Belveren; H. Ali Döndaş; , Potansiyometrik Titrasyon Metoduyla Fused Yapıda Pirolidin Halkası Bulunduran Tiyohidantoin Türevi Bisiklik Halka Sistemlerinin İyonizasyon Sabitlerinin İncelenmesi
214 Yalçın Şahin; Ahmet Demirak; Feyyaz Keskin; , Köyceğiz Gölü Sedimentinde Fosfor Fraksiyonları ve Fosforun Göle Salınım Potansiyelinin Araştırılması
215 Yavuz Sürme; Raşit Fikret Yılmaz; Kadriye Kayakırılmaz; , Lanaset Kırmızısı G Tekstil Boyasının Sulu Ortamdan Elektrokimyasal Yöntemle Giderilmesi
216 Yeşim Hanedar; Fatma Nişancı; Tuba Öznülüer; Ümit Demir; , Elektrokimyasal Metal Oksit Sentezi
217 Zihni Onur Uygun; Yusuf Dilgin; , Moleküler Baskılanmış Polipirolle Modifiyeli İmpedimetrik Klorpirifos Sensörü
218 Beril Araç; Fahri Dikmen; Serhan Tanrısınıbilir; Ender Taptık; Hasan Kaya; S. Esra Yıldırım; , Batı Raman Ve Garzan Sahasında İki Üretim Kuyusunda Oluşan Scale Nedenlerinin Araştırılması Ve Uygulanabilecek İnhibitörlerin Performans Testlerinin Karşılaştırılması
219 Ayşen Demir Mülazımoğlu; Ecir Yılmaz; Bedrettin Mercimek; , 4,4'-metilendianilin?in Susuz Ortamda Platin Elektrot Yüzeyine Modifiye Edilerek Elektrokimyasal ve Spektroelektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi
220 Bintuğ Öztürk; Leyla Bayram Kılınc; Ulvi Zeybek; Emrah Kılınc; , Batı Raman ve Garzan Sahasında İki Üretim Kuyusunda Oluşan Scale Nedenlerinin Araştırılması ve Anadolu Helichrysum Taksonları Flavonoid İçeriklerinin Çok Dedektörlü Eş-Zamanlı HPLC Analizi; Bölüm 1 Helichrysumaranarium (L.) Moench Alt türleri
221 Güler Çelik; Dilek Dülger; Sibel Taşkesen; Yasemin Şahan; , Siyah Çayların Organik Asit İçerikleri ve Antioksidan Kapasiteleri
222 Hayati Filik; Gamze Çetintaş; , Determination of Sulfite in Water and Dried Fruit Samples by Dispersive Liquid?Liquid Microextraction Combined with UV?Vis Fiber Optic Linear Array Spectrophotometry
223 Idriz Bilali; Besa Dalipi; Melika Semo Zace; , Managing the Various Chemical Pollutants in the River Sateska Which Flows to Lake Ohrid
224 İbrahim Y. Erdoğan; İbrahim Y. Erdoğan; , Farklı Optik Özellikli Demir Oksit Nanopartiküllerinin Hazırlanması ve Sensör Uygulamaları
225 Mehmet Keleş Önen; Ahmet Balcı; , ve S Katkılandırması ile TiO2?in Fotokatalitik Aktivitesinin Artırılması
226 Mehmet Keleş Önen; Ahmet Balcı; Erdal Yıldırım; , Organik Madde ( N-cetyl-N,N,N-trimethylammonium bromide) Katkılandırması ile TiO2?in Fotokatalitik Aktivitesinin Artırılması
227 Melika Semo Zace; Nedim Ozdemır; , Ammonia Nitrogen Loads and Antropogenic Factor of the Water from Golema River and the Littoral of it?s Delta
228 Muhammet Karabaş; İbrahim Kula; , Hidrür Oluşturma-Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrisi (Hg-AAS) İle Selenyum Tayini Ve Türlemesi
229 Mustafa Biçer; Muhammet Arpacık; Recep Ali Kumbasar; ilkay Şişman; , Pb1-xSnxTe İnce Filmlerinin Elektrokimyasal Sentezi ve Yapısal ve Optik Özelliklerinin İncelenmesi
230 Nadejda K. Davydova; Olga E. Zaborina; Kirill E. Zinoviev; , Investigation of Synthetic Copolymers Capable of Interacting with Double-Stranded DNA
231 Akın Akıncıoğlu; Leyla Polat; Süleyman Göksu; , Dopamin ve Rotigotin Analogları 2-Amino-6,7-dimetoksiindan ve 2-Amino-7,8-dimetoksi- 1,2,3,4-tetrahidronaftalin?nin Sentezi ve Asimetrik Ayırmaları
232 Akın Karcı; İdil Arslan; Tuğba Ölmez; Miray Bekbölet; , 2,4-Diklorofenolün H2O2/UV-C, Fenton ve Foto-Fenton Prosesleri ile Giderimi: Oksidasyon Ürünleri ve Toksisite Değişimleri
233 Ali Serol Ertürk; Tezcan Paralı; Abdurrezzak Bozdoğan; Metin Tülü; , PAMAM Tipi Dendrimerlerde Yüzey Modifikasyonu
234 Ayşe Kılıç; Yunus Zozik; Emine Salamcı; , Sekiz Üyeli Halka İçeren Aminosiklitollerin Sentezleri
235 Ayşe Uzgören; Nesimi Uludağ; Süleyman Patir; Gürol Okay; , 2,3,4,9-Tetrahidrokarbazol Bileşiklerinin Sentezi Üzerine Çalışmalar
236 Baki Çiçek; Ümit Çakır; , Tetra-Aza Coronandların Sentezleri ve Kompleksleşme Yeteneklerinin Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon Yöntemleri İle Belirlenmesi
237 Benan Kılbaş; Kay Severin; , Çözücü Sistemine Göre Şekillenen Koordinasyon Kafesi
238 Ebru Erol; Yunus Çetintaş; Mehmet Öztürk; Mehmet Emin Duru; , Armillaria mellea (Vahl: Fr.) Kumm Mantarının Kimyasal Bileşimlerine ve Besinsel Özelliklerine Pişirmenin Etkisi
239 Gülaçtı Topçu, Denizlerdeki Fitokimyasal Hazine
240 Halil Şenol; Çetin Bayrak; Abdullah Menzek; Ertan Şahin; , Spiro[2.4]hepta-4,6-dien-1-ilmetanolun PTAD ile Siklokatılma Tepkimesi: Yeni Bir Düzenlenme
241 Halis T. Balaydın; Murat Şentürk; Abdullah Menzek; , Siklohekzanonil Yapısı İçeren Doğal Ürün Bromfenol ve Metoksi Türevlerinin İlk Sentezi ve Karbonik Anhidraz Aktivitelerinin İncelenmesi
242 İlker Avan, N-(Asil)benzotriazol Bileşikleri Kullanılarak Peptidomimetik Depsipeptidlerin Sentezlenmesi
243 Leyla Demirkol; Süleyman Yılmaz; Süleyman Göksu; , Dopamin ve Rotigotin Analogları 2-Amino-4,6-dimetoksiindan ve 2-Amino-6,8-dimetoksi- 1,2,3,4-tetrahidronaftalin?nin Sentezi ve Asimetrik Ayırma
244 Murat Güney; Selçuk Eşsiz; Arif Daştan; Metin Balcı; , Stille Reaksiyonu ile syn-Bi (siklopropiliden)?in Stereoselektif Sentezi
245 Nalan Korkmaz Çokol; Serdal Kaya; Metin Balcı; , Yeni Bir Yöntemle Bis-Aminoinositol Sentezi
246 Nuray Esra Yazici; Arif Kıvrak; Metin Zora; , Pirolokinoksalin İçeren Çok Halkalı Heterosiklik Moleküllerin Tek Balonda Sentezi
247 Nurettin Mengeş; Metin Balcı; , Elektrofilik Siklizasyon Reaksiyonlarına Yeni Bir Bakış: Pirolotriazepin İskeletinin Sentezi
248 Onur Şahin; Turan Öztürk; , Tiyenotiyofen Temelli ve Mesitilboron İçeren Donör-Akseptör Polimer Hazırlanması ve Özelliklerinin İncelenmesi
249 Özdemir Doğan, Metal Katalizörlüğünde FAM ve PFAM Kiral Ligandları Kullanarak Organik Bileşiklerin Enantioseçici Sentezi
250 Ramazan Erenler; Jianyu Lu; And Duy H. Hua; , Biyoaktif Kinolin Türevlerinin Sentezi
251 Salih Özçubukçu, Peptit Bazlı Uyartılara Tepki Veren ve İletken Hidrojeller
252 Selbi Keskin; Gani Koza; Metin Balcı; , Ftalazinon, Aminoftalazinon ve Benzodiazepinon Türevlerinin Sentezi
253 Serdar Atılgan, İstiflenme ile Emisyon Artışı Sağlayan Yeni Bir Luminogen: Sulu Ortamda Yüksek Işıma Saçan Apolar Bodipy-Tpe Çifti
254 Sibel Şahinler Ayla; Cemil İbiş; , Yeni S-, S,S-, N- ve N,S-Sübstitüe Naftokinon Bileşiklerinin Sentezi
255 Sinem Güven; Metin Balcı; , Pirolo[1,2-a]Pirazin Türevlerinin Sentezi İçin Yeni Bir Yöntem
256 Tuba Aydın; Ahmet Çakır; Cavit Kazaz; Neslihan Bayrak; Yavuz Taşkesenligil; Yasin Bayır; , Veratrum album Rizomlarından Sekonder Metabolitlerin İzolasyonu, Kimyasal Yapılarının Belirlenmesi ve Ekstre ve Bazı Metabolitlerin Patates Böceğine Karşı Toksik Etkilerinin Belirlenmesi
257 Ümit Salan; Asiye Gök; , Bifenilkumarin Türevi Yeni Metalli ve Metalsiz Ftalosiyanin Bileşikleri Sentezi ve Karakterizasyonu
258 Yasemin Dinçoflaz; Nurettin Mengeş; Metin Balcı; , Piridin Halkasına Kondense Olmuş 6- ve 7- üyeli Heterobisiklik Sistemlerin Sentezi
259 Yunus Çetintaş; Ebru Erol; Mehmet Öztürk; Mehmet Emin Duru; Mansur Harmandar; , Farklı Ekstraksiyon Yöntemlerle Elde Edilen Pişirilmiş ve Pişirilmemiş Tricholoma terreum (Schaeff.: Fr ) Kumm. Mantarının Kimyasal Bileşimlerinin Araştırılması
260 Yusuf Akbaba; Süleyman Göksu; Ertan Şahin; , Dopamin Analoğu 2-Amino-5-metoksiindan?ın Sentezi ve Asimetrik Ayrılması
261 Hasalettin Deligöz, Türkiye?de Azokaliks[n]arenler: Dünü, Bugünü ve Yarını
262 Aida Shahmammadova; Sabir Mustafayev; Makhruza Shatirova; Mamed Veliyev; , Synthesis and Properties of Vinyl Esters of Cyclic Carboxylic Acids
263 Amjad Hussain; M. Iqbal Choudhary; Achyut Adhikari; Bishnu P. Marasini; Samina A. Sattar; Atia-TuWahab; Nusrat Hussain; Syed A. Majid Ayatollahi; Atta-ur-Rahman; , Anticancer and ?-Chymotrypsin Inhibiting Diterpenes and Triterpenes from Salvia leriaefolia
264 Maria- Venetia Apostolopoulou; Patrick Roose; Pavlopoulos Kosmas; Frank Dehairs; , Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) in Sediments and P. Oceanica Meadows of Alexandroupolis Gulf, NE Greece
265 Nadejda K. Davydova; Olga S. Fominova; Robert G.Glushkov; , The Synthesis of Structural Analogues of the Antiarrythmic Drug Nibentan
266 Nader Noroozi Pesyan; Mohammad Jalilzadeh; Mohammad Ali Kimia; Ertan Şahin; , A New, Fast and Easy Strategy for One-Pot Synthesis of Full Substituted Cyclopropanes : Direct Transformation of Aldehydes to 3-Aryl-1,1,2,2-Tetracyanocyclo propanes
267 Ray Jayanta K., Use of ?Halo Vinyl Aldehydes? in Organic Synthesis
268 Seylan Ragimova; Sabir Mustafayev; Makruza Shatirova; Mamed Veliyev; , Synthesis of Unsaturated Ketones and Ketoethers
269 S. Sedaghat; Sh. Ghammamy; , Novel Nano Composites of Polyaniline
270 Shazia Anjum; J. E. Rubin; D. R. J. Palmer; , The Synthesis of Naturally Occurring 3,3?- Neotrehalosadiamine and its Analogs through Disarmed to Armed And Armed to Super Armed Approach
271 Özün Görel Manav; Muammer Kaplan; , Hayvansal Kökenli Gıdalarda Organoklorlu Pestisit ve Poliklorlu Bifenil Kalıntılarının Analizi
272 Serhat Uzan; Sevilemen Tanrıkut; Haluk Aydın; Murat Kızıl; Halil Hoşgören; , Yeni Sentezlenen Kuarterner Amonyum Tuzlarının ve Modifikasyonlarıyla Hazırlanan Organokillerin Antimikrobiyal Aktiviteleri
273 A. Kübra Altunbaş; Gülnihal Davulga; Yasemin Bayğu; Nilgün Kabay; Yaşar Gök; , Periferalde Antrakinona Bağlı Tetraoksadiaza ve Hekzaokza İçeren Makrosiklik Grup Taşıyan Yeni Kobalt Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
274 Abdullah Titiz; Sevil İrişli; , 2,2?-Thiodiethanol?ün Fosfin Ligandı ve Pt Grubu Metal Kompleksleri
275 Çağlar Ağaç; Abdurrahman Şengül; , Benzimidazol Sübstitüe 1,10-Fenantrolin Türevlerinin Sentezi ve Metal Kompleksleri
276 Abdurrahman Şengül; Özgür Kurt; İsmail Yılmaz; Safinaz Kurt; , 2-Piridon Gövdeli Benzimidazollerin Sentezi
277 Ahmed Nuri Kurşunlu; Ersin Güler; , Bodipy Temelli Cu (II) Kompleksinin Sentezi ve Spektroskopik Uygulamaları
278 Ali Erdem Şabik; Neslihan Şakalar; Gökhan Ceyhan; Mehmet Tümer; , Metal Oksit Esaslı Bir Nano Seramik Pigmentin Sentezi ve Karakterizasyonu
279 Ali Sadi Başak; Hakan Karabulut; Halim Ayrancı; Ahmet Yılmaz; , Yeni Tip 1,4 - Diazabütadien Palladyum Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
280 Ali Sadi Başak; Özer Bekaroğlu; , 4,4'- (1,1'- ((4-metoksifenil )metilen )bis (naftalen-2,1-diil) )bis (oksi) Köprülü Yeni Top Tipi Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
281 Aliye Kaşarcı; Dursun Ali Köse; Emre Avcı; M. Tolgahan Hakan; , Cu (II ), Ni (II ), Co (II) ve Zn (II) Metal İyonlarının Triptofan, Arjinin ve Fenilalanin Aminoasitleriyle Yaptığı Komplekslerin Sentezi, Yapısal Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktiviteleri
282 Ayşe Kalemtaş; Gürsoy Arslan; Ferhat Kara; , AlN Esaslı Seramik?Metal Karma Yapıların Tepkin Emdirme Yöntemiyle Üretimi
283 Ayşin Zülfikaroğlu, 4-Hidroksi-N'- ((E )-2- (Hidroksimino )-1-Fenilethiliden )Benzohidrazid Ligantının ve Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Teorik Hesaplamaları
284 Banu Öztürk; Dursun Ali Köse; Zeynel Öztürk; , Bazı Geçiş Metallerinin Fumarik Asit ve 4-iyodo Anilin Karışık Ligant Komplekslerinin Sentezlenmesi, Karakterizasyonları ve Hidrojen Depolama Performanslarının Belirlenmesi
285 Bengi Özgün Öztürk; Solmaz Karabulut; , Alkinlerin Dimerizasyon ve Siklotrimerizasyon Reaksiyonları Arasında Seçici Geçiş Yapabilen Yeni Rutenyum Katalizör Sistemleri
286 Betül Nur Şen; Sinem Bayraktar; Hatice Dinçer; Hümeyra Mert Balaban; , ?Klik Kimyası? Kullanılarak Asimetrik Sübstitüe Ftalosiyaninler ile Fonksiyonlandırılmış Polimerler
287 Bilsen Aytekin; Demet Baykan; Nurşen Altuntaş Öztaş; , Çözeltide Yanma Yöntemiyle Sentezlenen Silika Destekli Demir Ortofosfatın Katalitik Özellikleri
288 Burak Ay; Emel Yıldız; , Yeni İnorganik-Organik Hibrit Bileşiği {[La2 (H2pdc )2 (Hpdc) (H2O )3]·OH·H2O}n Hidrotermal Sentezi ve Katalitik Aktivitesinin İncelenmesi
289 Burak Yıldız; Yasemin Bayğu; Nilgün Kabay; Yaşar Gök; , S2O2 Donör Atomları İçeren Makrosiklik Gruplar Taşıyan Yeni Bir Mağnezyum Porfirazinin Sentezi ve Karakterizasyonu
290 Bülent Kırkan; Gül Asiye Ayçık; , Salisilaldehit 4-aminobenzoilhidrazon ile Modifiye Edilen Silikajel Katı Sorbenti Kullanılarak Yeraltı Sularında Toryum (IV) Deriştirilmesi
291 Bünyamin Ak; Nermin Meriç; Fatih Ok; Murat Aydemir; Akın Baysal; , Furfurilamin Temelli Amifosfin Ligandı ve Geçiş Metal Komplakslerinin [Ru (II ), Rh (I ), Ir (III )] Sentezi ve Karakterizasyonu
292 Bünyamin Ak; Nermin Meriç; Fatih Ok; Murat Aydemir; Akın Baysal; , Furfurilamin Temelli Aminofosfin Geçiş Metal Komplekslerinin Aromatik Ketonların Transfer Hidrojenasyonunda Katalizör Olarak Kullanımları
293 Cansu Gökçe; Tolga Tekin; Bülent Kırkan; Ramazan Güp; , Furfural Halkası İçeren Schiff Bazlarının Ni (II ), Zn (II) ve Cu (II) Kompleksleri: Sentez, Karakterizasyon, DNA Etkileşim ve Antioksidan Aktiviteleri
294 Demet Baykan; Bilsen Aytekin; Nurşen Altuntaş Öztaş; , Demir Ortofosfat ile Sulu Çözeltilerden Cr (VI) Uzaklaştırılması
295 Deniz Demir; Şebnem E. Sözerli; Bekir Çetinkaya; , Azit-Alkin Klik Kimyasında N-Heterosiklik Karben (NHC) Bakır (I) Kompleksinin Kullanımı
296 Deniz Kutlu Tarakçı; İlke Gürol; Mika Harbeck2; Zafer Şen; Mahmut Durmuş; Vefa Ahsen; , Tetra ve Okta-Sübstitüe Okso-Titanyum (IV) Ftalosiyaninlerin Sentezi, Kimyasal Sensör ve Fotokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi
297 Didem Evren; Ayfer Kalkan Burat1; , Yeni Tip Triflorometilkinolin Sübstitüe Suda Çözünür Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
298 Duygu Elma; Nermin Meriç; Murat Aydemir; Feyyaz Durap; Akın Baysal; , Bis (fosfino )amin Türü Ligand İçeren Katyonik Rodyum Komplekslerinin Ketonların Transfer Hidrojenasyonundaki Katalitik Aktiviteleri
299 Duygu Elma; Nermin Meriç; Murat Aydemir; Feyyaz Durap; Cezmi Kayan; Akın Baysal; , Bis (fosfino )amin Ligandı İçeren Katyonik Rodyum Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
300 Elif Ant Bursalı; Selin Özde Gürsaç; Şerife Yıldız; Gün Binzet; Serap Seyhan Bozkurt; , Katyonik Nişasta ile Uranyum (VI) İyonunun Katı Faz Ekstraksiyonuyla Zenginleştirilmesi
301 Elif Ant Bursalı; Serap Seyhan Bozkurt; Mürüvvet Yurdakoç; , Toryum (IV) İyonunun Katyonik Nişasta ile Adsorpsiyonunda İyonik Sıvıların Kullanılabilirliği
302 Elif Çelenk Kaya; Hülya Karadeniz; Nuran Kahriman; Afşin Ahmet Kaya; Atalay Sökmen; , Yeni Ftalosiyaninlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi
303 Elif Güler; Gökhan Ceyhan; Serhan Uruş; Mehmet Tümer; , Tridentat Schiff Baz Ligandları ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Termal ve Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi
304 Elif Güler; Tuğçe Erkenez; Gökhan Ceyhan; Serhan Uruş; ehmet Tümer; , Katı Destekli N2O4 Tipindeki Schiff Baz Ligandları ve Metal Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu, Alkan Oksidasyonu ve Epoksidasyon Tepkimelerinin İncelenmesi
305 Elif Şenkuytu; Gönül Yenilmez Çiftçi; Saadet Elif İncir; Tuba Yıldırım; Adem Kılıç; , Floreniliden Köprülü Aminosiklotrifosfazen Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktivite Özelliklerinin İncelenmesi
306 Emel Bucak; Bengi Özgün Öztürk; Solmaz Karabulut; , Nitro Grubu İçeren Yeni Üç Dişli (O-N-O) Schiff Baz- Rutenyum Alkiliden Komplekslerinin Sentezi ve Halka Kapanma Metatez Reaksiyonu Uygulamaları
307 Ezgi Eren Belgin; Gül Asiye Ayçık; , Muğla Yöresi Mermerlerinin Doğal Radyonüklit İçeriğinin Belirlenmesi ve Radyolojik Risk Açısından Değerlendirilmesi
308 Fatih Semerci; Okan Zafer Yeşilel; Orhan Büyükgüngör; , İmidazol Türevi Ligantlar İçeren Cu (II )-Piridin-2,3-dikarboksilat Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması
309 Fatma Akkuş; Yaşar Gök; , Rotaksan Grup içeren Yeni Ftalosiyaninlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Kompleks Oluşumlarının İncelenmesi
310 Fatma Aytan Kılıçarslan ; Ali Erdoğmuş; Sabiha Manav Yalçın; Ahmet Gül; , Periferal Konumlarda Bromoalkiltiyo Bulunduran Porfirazin Türevlerinin Fotofiziksel Özelliklerinin İncelenmesi
311 Figen Kurtuluş; Gülşah Çelik ; , Osteoporoz Tedavisinde Kullanılan ?-Sr2V2O7 bileşiğinin Mikrodalga Sentezi ve Karakterizasyonu Çalışmaları
312 Gamze Karayel İncili; Gül Asiye Ayçık; , Aktive Edilmiş Çam Kozalağının Sulu Ortamlardan Uranyum (VI) İyonunun Uzaklaştırılmasında Biosorbent Olarak Kullanılması
313 Gamze Karayel İncili; Gül Asiye Ayçık; , Silikajelin Diizonitrosoasetil -1-4 benzen bis (4-aminobenzoilhidrazon) ile Modifiye Edilerek U (VI) iyonunun Sulu Ortamlardan Adsorpsiyonunda Kullanılması: Kinetik ve Termodinamik çalışmalar
314 Gökhan Ceyhan; ehmet Tümer; Muhammet Köse; Vickie McKee; , 4-Dekiloksi-3-metoksi Benzaldehit Bileşiğinin Sentezi, Yapısal Karakterizasyonu Termal ve Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi
315 Göktürk Avşar; Orhan Altan; Mustafa Tekin; Seda Topallar; Seda Topallar; Simay Özdemir; , Homojen Katalizör Olarak Yeni Fosforamidit Türevi Ligandların Sentezi ve Süperkritik Karbondioksit Ortamında Bazı Organik Tepkimelerde Katalitik Aktifliklerinin İncelenmesi
316 Gönül Yenilmez Çiftçi; Elif Şenkuytu; Saadet Elif İncir; Esra Tanrıverdi Eçik; Mahmut Durmuş; Tuba Yıldırım; Emel Ergene; Adem Kılıç; , Floreniliden Köprülü Siklofosfazen Bileşiklerinin Naftol ile Reaksiyonları: Floresans Özelliklerinin ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi
317 Gülsev Dilber; Mahmut Durmuş; Halit Kantekin; , Periferal ve non-Periferal Pozisyaonlarda Bağlanmış Çinko Ftalosiyanin Kompleksleri, Bu Kompleklerin Kuaternerize Türevlerinin Sentezi, Fotofiziksel ve Fotokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi
318 Gülsüm Topateş; Ferhat Kara; Hasan Mandal; , Oksidasyon Bağlı Si3N4 Yönetimi ile Gözenekli Si3N4 Üretimi
319 Gülşah Çelik; Figen Kurtuluş; , Lityum İçeren Borlu ve Demirli Bileşiklerin Mikrodalga Sentezi ve X-ışınları Kırınımı ile Karakterizasyonu
320 Gülşah Çelik; Figen Kurtuluş; , Mikrodalga Yöntem ile Çok Yönlü Kullanıma Sahip Olan Ca5Zn4 (VO4 )2? ın Sentezi ve X-Işınları Kırınımı ile Karakterizasyonu
321 Gülşah Çelik; Figen Kurtuluş; , Nükleer Bir Atık Olan Sezyum Elementini Uzaklaştırmada Kullanılan Mo-P Elementlerini İçeren Bileşiklerin Hidrotermal Yöntemle Sentezi Ve Karakterizasyonu Çalışmaları
322 Gülşah Kurt; Stephen Albert Miller; , Yeni Biyoyenilenebilir Poliester Termoplastikler
323 Hakan Erer; Okan Zafer Yeşilel; Orhan Büyükgüngör; , İki ve Üç Boyutlu Zn (II ), Cd (II )-İmidazol-4,5-dikarboksilat Koordinasyon Polimerlerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması
324 Hakan Karabulut ; Ali Sadi Başak; Ahmet Yılmaz; Halim Ayrancı; , Tip Bir Aromatik ?-Diimin Ligandı (L ), [NiL]Cl2 ve [NiL] (ClO4 )2.3CH3OH Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Spektrometrik Özelliklerinin Tayini
325 Hakan Karabulut; İlhan Pekgözlü; Ali Sadi Başak; Ahmet Yılmaz; , Pb2+ Katkılı Yeni Tip Bir Borat; La2SrB10O19: Pb2+
326 Harika Özkan; Cansu Gökçe; Tolga Tekin; Oktay Erer; Ramazan Güp; , Dişli Arilhidrazon İçeren Bakır (II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve DNA Bağlanma Etkileşimlerinin İncelenmesi
327 Hasan Can; Önder Metin; , Tekdüze Parçacık Boyutuna Sahip Rutenyum Nanoparçacıkları: Hazırlanması, Tanımlanması ve Amonyak Boranın Dehidrojenlenmesinde Olağanüstü Katalitik Etkinliği
328 Hatice Kalın; Gülşah Kurt; , Katı Hal Reaksiyonları ile Oda Sıcaklığında Fe-Mn-B Alaşım Nanopartiküllerinin Hazırlanması
329 Hülya Avcı Özbek; Funda Demirhan; Bekir Çetinkaya; , Ferrosen Grubu İçeren İmidazolinyum Tuzunun Sentezi ve Karakterizasyonu
330 Hülya Yanık; Mahmut Durmuş; Bünyemin Coşut; Serkan Yeşilot; , Suda Çözünebilen Çinko Ftalosiyanin BileşiklerininFotofiziksel ve Fotokimyasal Özellikleri
331 Mehmet Kurtça; Özlem Atlıer; İbrahim Kani; , 2-2?-bipyr )3].2ClO4, [Mn (phen )3]ClO4, Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Fotolüminesans Özelliklerinin İncelenmesi
332 Melike Büşra Bayramoğlu; Yasin Arslanoğlu ; Esin Hamuryudan; , Flor Grupları İçeren Yeni A3B Tipi Asimetrik Ftalosiyanin Sentezi ve PDT Uygulamaları
333 Melike Dönmez; Naki Çolak; Zuhal Karagöz; Memet Şekerci; , 2- (2- (4-Metoksifenil )hidrazon )siklohekzan-1,3-dion?dan Türeyen Bis (tiyosemikarbazon) Ligandı ile Metal Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
334 Melike Dönmez; Naki Çolak; Zuhal Karagöz; Memet Şekerci; , 2- (2- (3-Bromofenil )hidrazon )-5,5-dimetilsiklohekzan-1,3-dion?dan Türeyen Bis (tiyosemikarbazon) Ligandı ile Metal Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
335 Meltem Göksel; Mahmut Durmuş; Fabienne Dumoulin; Devrim Atilla; Vefa Ahsen; , Amin Grubu ileFonksiyonlandırılmışIşığa Duyarlı Ftalosiyaninler
336 Merve Karaman; Sevil İrişli; , P-N ve P-O Bağı İçeren Kıskaç Ligandlar ve Metal Kompleksleri
337 Metin Çelebi; Mehmet Salih Ağırtaş; , Tetrakis Fenoksi Azo Benzoik Asit Sübstitüentli Metalli Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
338 Metin Çelebi; Mehmet Salih Ağırtaş; , Oktakis Fenoksi Azo Benzoik Asit Sübstitüentli Suda Çözünür Metalli Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
339 Muhammet Köse; Vickie McKee; İlyas Gönül; , Potensiyel Antioksidan Olarak Mangan Kompleksleri; Yapı-Aktivite İlişkileri
340 Muhammet Köse; Vickie McKee; İlyas Gönül; , Üçdişli N-bütilbenzimidazol Ligandının Cu (II) ve Mn (II) Komplekslerinin X-Ray Yapıları ve Katalitik Etkinlikleri
341 Murat Akgül; Abdülkerim Karabakan; , Klinoptilolit Yapısından Si Atomlarının Uzaklaştırılmasının Adsorpsiyon Kapasitesi Üzerindeki Etkisi
342 Mustafa Hayvalı; Gökhan Sevinç; F. Mehmet Dumanoğulları; , Benzimidazol-Bordipirometen (BODIPY) Bileşiğinin Sentezi ve pH?a Duyarlılığı
343 Mustafa Hayvalı; Halil Yılmaz; Onur Türkmen; , TetraarilazadipirometenLigandlarınınBor (BF2 +) ve Metal Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması
344 Mürüvvet Düz; Sabri Çevik; , Karboksil ve Amin Grubu İçeren Simetrik Olmayan Ligandlar ile Açık Çerçeveli Metal Organik (AÇMO) Yapıların Tasarım ve Sentezi
345 Nermin Meriç; Murat Aydemir; Akın Baysal; , 3,3?-bis (difenilfosfinoamin )-2,2?-bipiridin Ligandı İçeren Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
346 Nermin Meriç; Murat Aydemir; Akın Baysal; Feyyaz Durap; Fatih Ok; Cezmi Kayan; , 3,3?-bis (difenilfosfinoamin )-2,2?-bipiridin Ligandı İçeren Geçiş Metal Komplekslerinin Ketonların Transfer Hidrojenasyonunda Katalizör Olarak Kullanımları
347 Nevin Turan; Esin Kaya; Bayram Gündüz; Naki Çolak; Kenan Buldurun; Zuhal Karagöz; Mehmet şekerci; , Polimer ve Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Elektriksel İletkenlik Özellikleri Üzerine Sıcaklık ve Gerilim Etkisinin İncelenmesi
348 Nilgün Kabay; Yasemin Bayğu; Yaşar Gök; , The Synthesis and Characterization of Novel Nickel Oxime Complex Carrying Macrocyclic Groups with S4O Donor Atoms
349 Nilgün Kabay; Yasemin Bayğu; Yaşar Gök; , Krown Eter Grupları Taşıyan Yeni Bir Oksim-Nikel Kompleksinin Sentezi ve Karakterizasyonu
350 Nilgün Kabay; Yasemin Bayğu; Yaşar Gök; Ahmet Erdem; Şeyda Sezgin; , Non-periferal Konumundan ?Klik?lenmiş Yeni Bir Metalsiz Ftalosiyaninin Sentezi ve Karakte rizasyonu
351 Nilgün Kabay; Yaşar Gök; , Periferalinde Piridil Grupları İçeren Makrosiklik Gruplar Taşıyan Yeni Bir Metalsiz Ftalosiyaninin Sentezi ve Karakterizasyonu
352 Nilgün Kabay; Yaşar Gök; , Periferalinde Aza-Tetratiya Donör Atomları İçeren Makrosiklik Gruplar Taşıyan Yeni Metalsiz ve Çinko Ftalosiyaninin Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Metaller İle Ekstraksiyonunun İncelenmesi
353 Nuray Demirayak; Fatma Akkuş; Yaşar Gök; , Makrobisiklik Grup Taşiyan Yeni Ftalosiyaninlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Kompleks Oluşumlar inin İncelenmesi
354 Nurdan Öztürk; Pelin Köse; Elif Subaşı; M.Yavuz Ergün; , Yeni Tiyosemikarbazon Ruthenyum (II) Kompleksleri : Sentez ve Spektral Karakterizasyon
355 Ömer Faruk Çiftbudak; Serkan Yeşilot; Bünyemin Coşut; Ferda Hacıvelioğlu; Adem Kılıç; , Termal Kararlı Piren Türevi Dendrimerik Fosfazen Bileşiğinin Sentezi Ve Oled Uygulamalarında Kullanılabilirliğinin Araştırılması
356 Ömer Sonkaya; Muhammet Işıklan; Bünyemin Coşut; Serkan Yeşilot; , Spiro-siklotrifosfazen Bileşiklerinin Sentezi, Spektroskopik, Termal ve Fotolümünesans Özelliklerinin İncelenmesi
357 Ömer Yurdakul; Hasan İçbudak; Dursun Ali Köse; Emre Avcı; , Ba (II) ve Sr (II) İyonlarının Acesulfamato Ligandı ile Yaptığı Komplekslerin Sentezi, Yapısal ve Termal Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktivitesinin Belirlenmesi
358 Özge Ok; Nermin Meriç; Murat Aydemir; Akın Baysal; , (N-disikloheksilfosfino )-2-Tiyofenmetilamin Ligandı ve Geçiş Komplekslerinin Sentezi
359 Özge Ok; Nermin Meriç; Murat Aydemir; Akın Baysal; Feyyaz Durap; Cezmi Kayan; , Ketonların Transfer Hidrojenasyonu İçin Etkin Kompleksler: (N-disikloheksilfosfino )-2- Tiyofenmetilamin-Ru (II ), Rh (I) ve Ir (III)
360 Özlem Sökmen; Sevil İrişli; , [Propan-1,3-diyilbis[difenil (fosfinotiyoat )]-Platin Grubu Metal Kompleksleri; Sentezi, Karakterizasyonu ve Özellikleri
361 Pelin Köse; Nurdan Öztürk; Elif Subaşı; Hamdi Temel; , Yeni Rutenyum (II)-Makrosiklik Schiff Baz Komplekslerinin Sentez ve Karakterizasyonu
362 Pelin Köse; Nurdan Öztürk; Elif Subaşı; M.Yavuz Ergün; , Tiyosemikarbazon ligandı içeren (p-cymene)Rutenyum(II) Komplekslerinin Sentez ve Karakterizasyonu
363 Ramazan Şahin ; Ömer Andaç ; Hakan Yılmaz ; Murat Taş ; , 1-Vinilimidazol Ligantı İçeren Koordinasyon Polimerlerinin Solvotermal Yöntemle Sentezi ve Karakterisazyonu
364 Saadet Elif İncir; Elif Şenkuytu; Gönül Yenilmez Çiftçi; Fatma Yüksel; Adem Kılıç; , Fenol Sübstitüe Siklotrifosfazen Bileşiğinin 4,4?- (9- floreniliden )difenol ve 4,4?- (9- floreniliden )dianilin ile Reaksiyonlarının İncelenmes
365 Senem Karahan ; Mehmet Zahmakıran ; Saim Özkar ; , Hidrazin Boranın Katalitik Metanolizi ile Hidrojen Eldesi
366 Senem Karahan ; Saim Özkar ; , Hidrazin Boranın Hidroklorik Asit ile Hidrolizi ve Hidrojen Eldesi
367 Serap Beşli; Simon J. Coles ; David B. Davies ; Adem Kılıç ; Robert A. Shaw ; , P-O-P Köprülü Bis-siklotrifosfazen Bileşikleri
368 Serhan Uruş ; Tuğçe Erkenez ; Elif Güler ; Savaş Purtaş ; Mehmet Tümer ; , Silika Destekli Bis-Diazo Schiff Bazlarının Metal Komplekslerinin Sentezi, Mikrodalga Gücü Altında Oksidatif Katalitik Özelliklerinin İncelenmesi
369 Serkan Alpugan; Fabienne Dumoulin; Vefa Ahsen; , Polimerleştirilebilecek Mono ve Dihidroksilli Ftalosiyanin Sentezi
370 Sibel Koçer ; Serhan Uruş ; Elif Güler ; Ahmet Çakır; Mehmet Tümer; Metin Dığrak; Hakan Dal; , Liken Metabolitinden İzole Edilen Üsnik Asitin Schiff Bazı ve Metal Komplekslerinin Sentezi: Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi
371 Simge Metinoğlu; Hakan Dal; , 4,4,6-trichloro-4?-2-pyridyloxy-3- (4,6-dimethylpyridine-2yl )spiro[1,3,2-benzoxazaphosphinine-2-2?- (2?5,4?5,6?5-cyclotriphosphazene )]?nin Sentezi ve Stereogenik Özelliklerinin Karakterizasyonu
372 Sümeyra Tuna Yıldırım, Aromatik Amin İçeren Yeni Bir Schiff Bazı Ligandının Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Geçiş Metal Komplekslerinin İncelenmesi
373 Sümeyra Tuna Yıldırım; Mehmet Kaya; , Yeni Bir Schiff Bazı Ligandı Olan 3,5-Dibrom-4-Metoksisalisiliden-o-aminofenolün Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Metal Komplekslerinin İncelenmesi
374 Şeyma Somunkıranoğlu; Gülşah Çelik; Figen Kurtuluş; , Doğrusal Olmayan Optik Özellik Gösteren NdBO3 Bileşiğinin Mikrodalga Yardımlı Kül Fırını Yöntemiyle Sentezi ve Karakterizasyonu Çalışmaları
375 Şükriye Güveli; Tülay Bal Demirci; Bahri Ülküseven; , 2-hidroksiasetofenon-S-alkil-N-metil-tiyosemikarbazon? un Trifenilfosfin Ni (II) Kompleksleri
376 Şükriye Güveli; Tülay Bal Demirci; Bahri Ülküseven; , 2-hidroksiasetofenon-N-metil tiyosemikarbazon ve 2-hidroksiasetofenon-S-metil tiyosemikarbazon? un Trifenilfosfin Ni (II) Komplekslerinde Koordinasyon Davranışlarının İncelenmesi
377 Talat Baran; Ayfer Menteş; , 2,4-Pentadion ile p-Amino Benzoik Asidin Tepkimesi: Keto-amin Tautomerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
378 Tolga Tekin; Cansu Gökçe; Harika Özkan; Murat Biltekin; Ramazan Güp; , Naftil Grubu İçeren Arilhidrazonların Sentezi, Karakterizasyonu ve DNA-Kesme Etkileşimlerinin İncelenmesi
379 Tuğçe Erkenez; Serhan Uruş; Gökhan Ceyhan; Savaş Purtaş; Mehmet Tümer; Mecit Özdemir; , Bis-Diazo Aril Aldehitlerinin Sentezi, Silikajele İmmobilizasyonu ve Katı Faz Ekstraksiyon Özelliklerinin İncelenmesi
380 Tülay Bal Demirci; Şükriye Güveli; Bahri Ülküseven; , 2-hidrokso-asetofenon-N-fenil/hekzil-tiyosemikarbazidato Trifenilfosfin Nikel (II) Komplekslerinin Sentezi
381 Volkan Şahin; Solmaz Karabulut; Yavuz İmamoğlu; , Mo-Bazlı Aktif Parçacıklar Varlığında Si-İçeren Norbornen Türevlerinin (ROMP) Halka Açılım Metatez Polimerizasyonunun İncelenmesi
382 Yalçın Kılıç; Okan Zafer Yeşilel; Orhan Büyükgüngör; Onur Şahin; , Bir Boyutlu (1D) Co (II )-Glutarat Kompleksinin Sentezi ve Yapısının Aydınlatılması
383 Yasemin Bayğu; Nilgün Kabay; Yaşar Gök; , ?Klik?lenmiş Kaliks[4]aren Grupları Taşıyan Yeni Bir Metalsiz Ftalosiyaninin Sentezi ve Karakterizasyonu
384 Yunus Zorlu; Ferda Hacıvelioğlu; Hüsniye Ardıç; Serkan Yeşilot; Adem Kılıç; , Triazol Grupları İçeren Siklotrifosfazenden Ag (I) Koordinasyon Polimerlerinin Sentezi ve Yapılarının Tek Kristal X-ışınları Kırınım Yöntemi ile Aydınlatılması
385 Zeynep Ercan; Zuhal Karagöz; Naki Çolak; Memet Şekerci; , Bazı Schiff Bazı Polimer Türevleri İle Metal Komplekslerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu
386 Zeynep Taşcı; Gamze Karayel İncili; Bekir Çetinkaya; , Heterojen Katalizör Varlığında Karbon Dioksitin Organik Ürünlere Dönüşümü
387 Zeynep Yıldız; Ömer Andaç; , Ftalik Asit ve Vinilimidazol Ligantlı Cd (2) Metal Organik Kafes Yapılarının Sentezi ve Karakterizasyonu
388 Zuhal Karagöz; Murat Genç; Engin Yılmaz; , 3-(Piridin-4-il )-4-(naftil-1-il)-1H-1,2,4-triazol-5 (4H )-tiyon Ligandının ve Metal Komplekslerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu
389 Abdurrahman Şengül; Burcu Tutkun; H. Zekeriya Doğan; , N-Heterohalkalı Benzimidazol Türevlerinin Sentezi ve Metal Kompleksleri
390 Aliye Kaşarcı; Dursun Ali Köse; Gülçin Alp Avcı; M. Tolgahan Hakan; , Cu (II ), Ni (II ), Co (II) ve Zn (II) Metal İyonlarının Glisin ve Lösin Aminoasitleriyle Yaptığı Komplekslerin Sentezi, Yapısal Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktiviteleri
391 Banu Öztürk ; Dursun Ali Köse; Zeynel Öztürk; , Malonik Asit ve 4-İyododoanilin?in Bazı Geçiş Metalleriyle Oluşturdukları Komplekslerin Sentezlenip Karakterizasyonunun Yapılması ve Hidrojen Depolama Performansının Ölçülmesi
392 Beyhan Yiğit; Yetkin Gök; Murat Yiğit; İsmail Özdemir; Engin Çetinkaya; , Hidroaminasyon Reaksiyonu ile Sekonder Aminlerin Sentezi
393 Beyhan Yiğit; Yetkin Gök; Murat Yiğit; İsmail Özdemir; Engin Çetinkaya; , Palladyum (II )-Karben Katalizli Arilasyon Reaksiyonları
394 Cengiz Abilov ; Marziye Agayeva; Nigar Hüseynova; , Pb-Ni-Sb Üçkat Sisteminde Pb0,8ni0,2-Sb ve Ni5sb2-Pb Kesitleri Üzre Faz Dengesinin Karakteri
395 Duygu Polat; Berna Tekin; Nuray Cimbil; , Amorf Yapılı Nikel Vanadat Bileşiğinin Sentezi ve Karakterizasyonu
396 Elif Büşra Çelebi; Serkan Yeşilot; Bünyemin Coşut; Ferda Hacıvelioğlu; Adem Kılıç; , Naftoksi Dipiren Sübstitüe Dendrimerik Fosfazen Bileşiğinin Sentezi, Termal Ve Fotofiziksel Özelliklerin İncelenmesi
397 Esra Yıldırım; Sibel Çelik; Semra Şındağ; Furkan Özen; Kenan Koran; Erol Çil; Mustafa Arslan; , 2,2-Bis (4-formil-2-metoksifenoksi )-4,4,6,6-bis[spiro (2?,2??-dioksi-1?,1??-bifenilil )siklotrifosfazen?in Oksim Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
398 Fatma Sığa; Hamdi Temel; Murat Aydemir; Yusuf Selim Ocak; Salih Pasa; Akın Baysal; , Polimer Destekli Schiff Bazı Pd (II) komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
399 Fatma Sığa; Hamdi Temel; Murat Aydemir; Yusuf Selim Ocak; Salih Pasa; Akın Baysal; , Polimer Destekli Schiff Bazı Pd (II) komplekslerinin Suzuki Kross-Kapling Reaksiyonlarındaki Katalitik Etkinliği
400 Gökhan Ceyhan; Mehmet Tümer; Muhammet Köse; Vickie McKee; , Dekiloksi p-Nitrofenolat Bileşiğinin Sentezi, Yapısal Karakterizasyonu ve Sıvı Kristal Özelliklerinin İncelenmesi
401 Gülberk Ulkar; Ömer Sonkaya; Muhammet Işıklan; , Bazı kripta-fosfazen Bileşiklerinin Sentezi, Spektroskopik ve Termal Özelliklerinin İncelenmesi
402 Hakan Yılmaz; Ramazan Şahin; Ömer Andaç; , Zn (II) İyonunun Skuarik Asit ve 1-Vinilimidazol ile Oluşturduğu Polimerik Koordinasyon Bileşiğinin Sentezi ve Karakterizasyonu
403 İlhan Pekgözlü; Ertuğrul Erdoğmuş; Bilal Demirel; , LiBaB9O15:Pb2+ Sentezi, Karakterizasyonu ve Fotolüminesans Özelliği
404 Kenan Koran; Furkan Özen; A. Orhan Görgülü; Erol Çil; Mustafa Arslan; , Kalkon Grubu Taşıyan Yeni Fosfazen Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
405 Mehriban Hasanova; Cengiz Abilov; Mirhesen Seyidov; , Inte-Cugate2 Sistemi Alışımlarının Fiziko-Kimyasal Özellikleri
406 Nermin Biricik; Zeynep Özgen; , P-N Bağ Kırılması Yoluyla (N-DifenilFosfino )-1,10-fenantrolin-5 Amin Bileşiğinin Sentezi ve Koordinasyon Davranışının İncelenmesi
407 Neslihan Şakala; Hüseyin Köksal; Ali Erdem Şabik; Gökhan Ceyhan; Mehmet Tümer; , Polimerik Precursour Metoduyla Renkli Nano Pigmentlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
408 Nezihe Başaran; Ömer Sonkaya; Muhammet Işıklan; , Mikrodalga Destekli, O2N2- Donör Atomlu Makrohalkaların Sentezi ve Yapılarının İncelenmesi
409 Nuran Asmafiliz; Zeynel Kılıç; Aslı Öztürk; Hakan Dal; Tuncer Hökelek; Leyla Açık; , Morfolino-Sübstitüe Mono ve Bisferrosenilspirotrifosfazenlerin Sentezleri, Kristal Yapıları, Spektroskopik Özellikleri, Biyolojik Aktiviteleri ve DNA ile Etkileşimleri
410 Nuray Cimbil; Berna Tekin; Duygu Polat; , Amorf Yapılı Kobalt Vanadat Bileşiğinin Sentezi ve Karakterizasyonu
411 Nuray Çelebi; Nuray Yıldız; Ayla Çalımlı; , Kil-Kitosan Nanokompoziti Sentezi ve Karakterizasyonu
412 Ömer Yurdakul; Hasan İçbudak; Dursun Ali Köse; Gülçin Alp Avcı; , Ca (II) ve Mg (II) Metal Katyonlarının Acesulfamato Ligandı ile Yaptığı Komplekslerin Sentezi, Yapısal ve Termal Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi
413 Saida Kaipova; Hatice Dinçer; , Merkapto Alkin Sübstitüe Simetrik ve Asimetrik Ftalosiyaninler
414 Saliha Begeç; Sümeyya Alataş; Adem Kılıç; , Bifenil Sübstitüe Fosfazen ile Piridin Türevlerinin Etkileştirilmesi
415 Saliha Begeç; Sümeyya Alataş; Adem Kılıç; Sunay Uytun; Gülfidan Tunç; , Bifenil Türevi Fosfazenler ile 2-Hidroksibenzotiyazol`ün Etkileştirilmesi
416 Tuğçe Erkenez; Elif Güler; Gökhan Ceyhan; Serhan Uruş; Mehmet Tümer; , Cu (II ), Co (II) ve Ni (II) Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Elektrokimyasal, Termal ve Kataliz Özelliklerinin İncelenmesi
417 Zeynep Özgen; Nermin Biricik; , Amin Fonksiyonlu bis (fosfino) amin Ligandı ve Kare-Düzlem Metal (II) Komplekslerinin Sentezi
418 Züleyha Ince; Ömer Sonkaya; Muhammet Işıklan; , Bazı N-Sübstitüe-aminopropanol Türevlerinin, Hekzaklorosiklotrifosfazen ile Tepkimelerinin İncelenmesi
419 Bahadır Keskin, Synthesis and Characterization of Diphenylaminophenyl-Methoxy Substituted Phthalocyanine
420 Bahadır Keskin; Ali Erdoğmuş ; , Synthesis and Characterizations of Novel Peripherally 2- (2-Bromoethyl )-1,3-Dioxolane Deriative of Porphyrazine
421 E. Karaoğlu ; A. Baykal; M.Şenel; H. Sözeri; M.S. Toprak; , Synthesis and Characterization Of Piperidine-4-Carboxylic Acid Functionalized Fe3O4 Nanoparticles As A Magnetic Catalyst For Knovanagel Reaction
422 Hossein Haghgooie; Behrouz Shaabani; Azad Darvishzadeh; , Synthesis and Characterization of a Schiff Base of 1,2,4-Tris (salicylimine )benzene and its Complexes With Copper (II ), Cobalt (II) and Nickel (II) Acetate Salts
423 Maryam Hajighahramani; Shahriar Ghammamy; , Synthesis and Characterization of a New Ionic Liquid TMAFDOZ with New Method
424 Muhammet Köse; S. Eylul Duman; Vickie McKee; Ismail Akyol; Mükerrem Kurtoglu; , Crystal Structures, Spectral and Antimicrobial Properties Nickel (II) Complexes of Alkyl-N-carbamimidoyl Carbamimidates
425 Reza Ghiasi; Asma Darvishzadeh; , Natural Bond Analysis (NBO) and Quantum Theory Atoms in Molecules Analysis of Platinabenzene (C5H5Pt )Cp
426 Said S. Al-Jaroudi; M. I. M. Wazeer; Anvarhusein A. Isab; , Cytotoxicity Studies of the Gold (III) Complexes with 1,2-Diaminocyclohexane Complexes
427 S. M. Malovanyy; E. V. Panov; , Molten Salts Synthesis of Olivine-Structured Phosphates for Lithium Secondary Batteries Application
428 A. Seyhun Kıpçak; Emek Möröydor Derun; Sabriye Pişkin; , Farklı Bor Kaynaklarının Termal Koşullarda (800°C) Üretilen Magnezyum Boratların Oluşumuna Etkisi
429 Dilek A. Boğa ; Young-Min Chung; Pieter C. A. Bruijnincx; Bert M. Weckhuysen; , Gliserolden Sulu-Faz Reformasyonu ile Yenilenebilir Hidrojen Üretimi İçin Yüksek Seçicilikte Bimetalik Katalizörler
430 E. Karaoğlu; U. Özel; C. Caner; A. Baykal; M.M. Summak; H. Sözeri; , NiFe2O4?Pd Manyetik Geri Dönüştürülebilir Katalizörlerin Hidrojenleme Tepkimesinde Kullanımı
431 Elif Şenkuytu; Gönül Yenilmez Çiftçi; Esra Tanrıverdi Eçik; Saadet Elif İncir; Mahmut Durmuş; Adem Kılıç; Fatma Yüksel; , Floreniliden Köprülü Siklofosfazen Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Floresans Özelliklerinin İncelenmesi
432 Emren Nalbant Esentürk ; Angela Hight Walker; , Anisotropik Şekilli Altın Nanoparçacıklarının Sentezi, Karakterizasyonu ve Fonksiyonlandırılması
433 Gözde Barım; Cemal Albayrak; Ömer Dağ; , Lityum Tuzlarının İyonik Olmayan Yüzey Aktiflerle Oluşturdukları Sıvı Kristal Mezoyapılar
434 Gülsevde Tuncelli; Ahmet Nedim Ay; Birgül Karan; , 5-Florourasil Taşıyan Demir Oksit Tabakalı Çift Hidroksit Nanokompozitlerinin Hazırlanması, Yapısal Özellikleri ve İlaç Salınım Davranışlarının İncelenmesi
435 Muzaffer Köç; Ümit İşçi; Fabienne Dumoulin; Vefa Ahsen; , PDT Uygulamaları İçin Amfifilik Dengesi Ayarlanabilen Çinko Ftalosiyaninlerin Tasarımı ve Sentezi
436 Ramazan Şahin; Ömer Andaç; , Siyano Köprülü Homo- ve Heteronükleer Polimerik Komplekslerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Hidrojen Depolama Kapasitelerinin Belirlenmesi
437 Sibel Duman; Saim Özkar; , Homojen Katalizör Olarak Ruthenium (III) Asetilasetonat Varlığındaki Amonyak-Boranın Dehidrojenlenmesinden Hidrojen Üretimi
438 Tugba İbroşka; A. Seyhun Kıpçak; Emek Möröydor Derun; Sabriye Pişkin; , Klor İçerikli Magnezyum Borat Minerallerinin Katı Hal Yöntemi İle 600°C Sıcaklıkta Üretimi ve Konsantrasyon Farkının Üretim Üzerine Etkisi
439 Yunus Zorlu; Ufuk Kumru; Ümit İşçi; Erwann Jeanneau; Fabienne Dumoulin; Vefa Ahsen; , Yakın Kızılötesi Bölgede Absorbsiyon Yapan Non-Periferal Oktasübstitüe Ftalosiyaninler: Sentezi, Spektral Özellikleri ve Tek Kristal X-ışınları Kırınım Yöntemi ile Yapılarının İncelenmesi
440 Ayçin Kaplan; Maral Hacikoğlu; A. Seyhun Kıpçak; Emek Möröydor Derun; Sabriye Pişkin; , Magnezyum Borat Minerallerinin Düşük Sıcaklıkta (60°C) Hidrotermal Yöntem ile Sentezlenmesi ve Sentez Ürünlerinin Karakterizasyon Çalışmaları
441 Cansın Badan; Okan Esentürk; Ayşen Yılmaz; , Nadir Toprak Elementi İyonları Katkılanmış Lantan Ortoborat Bileşiklerinin Mikrodalga Yardımıyla Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Luminesan Özelliklerinin İncelenmesi
442 Emre Yavuz; urat Akarsu; Esin Burunkaya; Ömer Kesmez; Zerin Yeşil; Ertuğrul Arpaç; , Emülsiyon Yöntemi ile Değişik Şekilli Hidroksiapatit Partiküllerin Sentezlenmesi
443 F.Tuğçe Şenberber; A. Seyhun Kıpçak; Emek Möröydor Derun; Sabriye Pişkin; , 80°C?de Hidrotermal Koşullarda Magnezyum Oksit ve Bor Oksitten Magnezyum Borat Üretimi ve Reaksiyon Süresinin Üretime Etkisi
444 Meltem Göksel; Mahmut Durmuş; Devrim Atilla; , Fotodinamik Terapi İçin Hedefli Moleküller
445 Nuran Asmafiliz; Zeynel Kılıç; Tuncer Hökelek; Leyla Açık; Yasemin Süzen; Yağmur Öner; L. Yasemin Koç; , Mono ve Bis Ferrosenilmetildiaminospirofosfazenlerin Sentezleri, Kristal Yapıları, Spektroskopik Özellikleri, Biyolojik Aktiviteleri, DNA ile Etkileşimleri
446 A.B.Bayeşov; B.S.Abjalov; R.S.Abjalov; , Asimetrik Alternatif Akım ile Polarizasyon Esnasında Bizmutun Hidroklorik Asitin Sulu Çözeltilerinde Çözünmesinin İncelenmesi
447 Ahmet Şahan; Özlem Ardıç Şahan; Cengiz Soykan; , Karaçam (Pinus nigra) Kabuğu ve Kozalağının Adsorpsiyon Özelliklerinin Spektrofotometrik Ölçümü
448 Ahmet Şahan; Özlem Ardıç Şahan; Cengiz Soykan; , Maleik Asit ve Krotonik Asit ile Nişastanın Graft Kopolimerlerin Sentezi, Şişme ve İyon Tutma Davranışlarının İncelenmesi
449 Arzu Hatipoğlu; Didem Kavruk; Zekiye Çınar; , Bis (fenilimin) Schiff Bazı Metal Komplekslerinin Kimyasal Reaktivite İndisleri
450 Aslı Çelebioğlu; Tamer Uyar; , Elektrospin Yöntemi ile Siklodekstrin İnklüzyon Kompleks Nanolifleri
451 Ayça Bal; Bengi Özkahraman ; Mehmet Koray Gök ; Işıl Acar; , Sodyum Akrilat Esaslı Hidrojel ve Kriyojellerin Sentezi ve Karakterizasyonu
452 Aysun Bulut; Sabriye Yuşan; Şule Aytaş ; , Doğal Hidroksi Apatit [Ca5 (PO4 )3 (OH )] ile Sulu Çözeltilerden Sr (II) İyonlarının Gideriminin İncelenmesi
453 Bahadır Uğur Altun; Oğuz Okay; , Statik Işık Saçınım Tekniği ile Poliakrilamid Jellerinde İnhomojenitenin İncelenmesi
454 Baki Hazer; Zeynep Akkirman; , Biyobozunur Polyesterlerin Mekanik ve/veya Hidrofilik Özelliklerinin İyileştirilmesi
455 Bengi Özkahraman ; Işıl Acar; Mehmet Koray Gök; Gamze Güçlü; , Sıcaklığa Duyarlı N-Vinilkaprolaktam Mikrojellerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
456 Berna Koçer; Yasemin Turhan; Mahir Alkan; Mehmet Doğan; , Kaolinitin 2-Amino Pridin ile Modifikasyonu ve Karakterizasyonu
457 Betül Ertekin; Leyla Gürfidan; Sümeyra Büyükçelebi; Mahmut Kuş; Mustafa Ersöz; , Atom Transfer Radikal Polimerizasyon (ATRP) Yöntemi Kullanılarak Makrobaşlatıcı ve Blok Kopolimer Sentezi
458 Betül Ertekin; Leyla Gürfidan; Sümeyra Büyükçelebi; Mahmut Kuş; Mustafa Ersöz; , Synthesis of Macroinitiator and Block Copolymer with Using Atom Transfer Radical Polymerization (ATRP) Method
459 Birten Çakmaklı; Handan Yavuz; Baki Hazer; Emine Turan; ümeyra Karul; Ece Muraçal; , Hemoglobin Saflaştırılması ve Süpermakrogözenekli Hidrojeller
460 Canan Aksu Canbay; Ömer Kaygılı; Fahrettin Yakuphanoğlu; , Cu-Al-Ni Şekil Hafızalı Alaşımında Oksitlenme Mekanizmasının İncelenmesi
461 Cansel Tuncer; Yasemin Samav; Duygu Erkmen; Vural Bütün; , PMEMA Mikrojellerinin Emülsiyon Polimerizasyonu ile Sentezi ve Karakterizasyonu
462 Ceyda Bozoğlu; Ali Erdoğmuş; Atıf Koca; , Lutesyum Ftalosiyanin Tabanlı Elektrokimyasal Aygıtlar
463 Çağdaş Büyükpınar; Dila Metinyurt; Nevim San; , Karboksilik Asitlerin Substitue Grup Sayısının TiO2?nin Yüzey Modifikasyonuna Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi
464 Gökhan Koçak; Damla Ülke; Şerife Betül Baker; Vural Bütün; , AB, ABC Tipi Yüzey-Aktif Suda Çözünebilir Polimerlerin Sentezi ve Metal Nanopartikül Sentezinde Kullanımları
465 Demet Özkır; Kadriye Kayakırılmaz; , 1,0 M HCl Çözeltisindeki Yumuşak Çeliğe Korozyon İnhibitörü Olarak Azür C?nin Adsorpsiyonunun Elektrokimyasal Yöntemlerle İncelenmesi
466 Demet Özkır; Kadriye Kayakırılmaz; Emel Bayol; , Asidik Ortamda Yumuşak Çeliğin Elektrokimyasal Davranışına Azür B?nin Zamana Bağlı İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi
467 Deniz Burçak Borucu; Ender Köse ; Turgay Tay; , Hidrofobik Kürecikler Üzerine Lignin Peroksidazın İmmobilizasyonu ve Enzim Aktivite Tayini
468 Duygu Arıcan; Ali Erdoğmuş; Atıf Koca; , Monoftalosiyanin Komplekslerinin Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi
469 E. Hilal Mert; Hale Ocak; Burcu Kekevi; Dilek Güzeller; Elif Berber; Belkiz Bilgin-Eran; Hüseyin Yıldırım; , Sıvı Kristal Yan Zincirli Poli (Hidrojen Siloksan) Polimerlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
470 E. Hilal Mert; Hüseyin Yıldırım; Ahmet Talha Üzümcü; Hüseyin Kavas; , Emülsiyon Kalıplama Yöntemi İle Magnetik PoliHIPE Polimerlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
471 Eda Rende; Yasemin Udum; Levent Toppare; , SNS ve Benzotriazol Birimleri İçeren Yeni Bir İletken Polimer Sentezi ve Elektrokromik Uygulamaları
472 Efe Baturhan Orman; Ali Rıza Özkaya; , 2,3-Dihidro-1H-İnden-5-İloksi Beta Sübstitüe Ftalosiyanin Bileşiklerinin Elektrokimyasal Özellikleri
473 Elif Keleş ; Baki Haze; , Tiyol-Ene Kenetlenme Reaksiyonu ile Tarak Tipi Amfifilik Elastomer Sentezi
474 Elif Vargün; Mehmet Sankır; Ali Usanmaz; Ufuk Abacı; H. Yüksel Güney; , Farklı Metakrilat Grupları İçeren Poliakrilonitril Kopolimerlerinin Elektriksel Özellikleri
475 Emine Tekin; Selin P. Mucur; Tülay Aslı Tumay; , İletken Nano-Parçacıkların OLED Performansına Etkileri
476 Emine Yıldız; Oğuz Okay; , Poliakrilamid Hidrojellerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
477 Esma Sezer; Belkıs Ustamehmetoğlu; Ramazan Katırcı; , Üçlü Bağ ve Piridin Yapısına Sahip Organik Katkılı Nikel Banyolarında Kaplanan Malzemelerin Korozyon Davranışları
478 Esra Kılıç; Yağmur Tezcan; Nursel Pekel Bayramgil; , Elektroçekme Yöntemiyle Elde Edilen Biyoplastik Esaslı Dokumasız Nanolif Kumaşlardan Doxorubicine Salımı
479 Fatih Ak; İlknur Karakütük; Oğuz Okay; , İpek Fibroin Jellerinin Mekanik Özellikleri
480 Fatma Kayacı; Tamer Uyar; , Siklodekstrin Fonksiyonlu Zein Nanoliflerinin Geliştirilmesi
481 Fehmi Saltan; Hakan Akat; Yeliz Yıldırım; , P (Galaktometakrilat-co-stiren) Kopolimerlerinin Termal Bozunma Kinetiği
482 Gizem Akay; Deniz Ceylan Tuncaboylu; Suzan Abdurrahmanoğlu; Nermin Orakdöğen; Wilhelm Oppermann; Oğuz Okay; , Anyonik/Katyonik Misel Karışımlarında Kendini-Onarabilen Hidrofobik Modifiye Hidrojellerin Sentezi
483 Gülsen Asman; Emine Akçay; , Selüloz Asetat Membranları Hazırlama Parametrelerinin Aktarım Özelliklerine Etkileri
484 Gülsen Asman; Emine Akçay; , Asimetrik Selüloz Asetat Membranlardan In-Vitro Koşullarda Teofilin Salımı
485 Gülşah Çöle; Mehmet Koray Gök; Gamze Güçlü; , N-Vinil Pirolidon-İtakonik Asit /Organo Kil Nanokompozit Hidrojelleri İle Sulu Çözeltilerden Brilliant Cresyl Blue Uzaklaştırılması
486 H.Mehmet Taşdemir; D.Dolunay Eslek Koyuncu ; Nail Yaşyerli; Sena Yaşyerli; , Ni-Ce Katalizörünün Sentezi, Karakterizasyonu ve H2S Oksidasyon Reaksiyonundaki Katalitik Aktivitesinin İncelenmesi
487 Tuğba Eren; Muhammet Köse; Nurcan Kurtoglu; Vickie McKee; Mukerrem Kurtoglu; , Synthesis, Crystal Structure, Spectral, Thermal and Electrochemical Properties of An Azo-Azomethine Dye and Its Cu (II) Complex
488 Ahmed N. Al-Hakimi; Fathy A. EL-Saied; Mohamad M. E. Shakdofa; , Synthesis, Spectroscopic Characterization and Biological Activity of 2- (p-toluidino )-N'- (2-hydroxbenzylidene) Acetohydrazide Complexes
489 Alireza Aslani; Ertan Şahin; Seyid Javad Musevi; Mohammad Khanzadeh; , Photo-Physical Properties and PL Measurements of ZnO Nanoparticles Synthesized by Sonochemical Method
490 Mete Kaan Ekmekçi; Ayhan Mergen; , Molten Salt Synthesis and Luminescent Properties of Europium-Doped NiNb2O6Columbites
491 Alireza Aslani; Ertan Şahin; Seyid Javad Musevi; , H2 Sensing Characterization of Pd-Doped CuO Nanoparticles; Synthesized by Solvothermal Method
492 Thomas Gerber; Kim Potgieter; Peter Mayer; , Rhenium Coordination Chemistry: New Life in Old Ligands
493 Metin Balcı, Yeni Heterosiklik Bilesiklerin Tasarımı ve Sentezi: Açil Azidler ve Aminoalkinlerin Metal Katalizörlerle Siklizasyonu
494 Saim Özkâr, Amin Boranlardan Hidrojen Üretimini Katalizleyen Geçiş Metal Nanokümeleri
495 Timur Erk, Türk Kimya Sanayi
496 Ümit Demir, Bileşik Yarı İletkenlerin Atomik Boyut Kontrollü Elektrokimyasal Sentezi ve Karakterizasyonu
497 Mahir Alkan, Polimer/Kil Nanokompozitleri
498 Atta-ur-Rahman; Iqbal Choudhary; , Higher Education, Science and Technology: Imperatives for Socio-Economic Development
499 Berna Kavakçıoğlu; Leman Tarhan; , Katalazın Phanerochaete Chrysosporium?dan Kısmi Saflaştırılması ve Karakterizasyonu
500 Ceyhun Işık; İbrahim Kıvrak; Yaşar Demir; Mansur Harmandar; Nazan Demir; , Beyaz Zambak (Lilium Candidum L.) Çiçeğinde Kozmetik Amaçlı Kullanım için Bazı Enzim, Antimikrobiyal, Vitamin ve Antioksidan Aktivitelerinin Araştırılması
501 Esen Taşğın; Nazan Demir; Yaşar Demir; , Elma (Malus Domestica) Çiçeklerinin, Antioksidan-Antiradikal Özellikleri ve Bazı Antioksidan Enzim Aktivitelerinin Varlığının Belirlenerek Kozmetik Amaçlı Kullanılabilirliğinin Araştırılması
502 Ezgi Bilgiç; Hazal Vural; Erhan Özsağıroğlu; Banu İyisan; Yüksel Avcıbaşı Güvenilir; , Esteraz Enzimi ile Sentezlenen Polikaprolaktonun Reaksiyon Koşullarının Belirlenmesi
503 Gülden Yetiş; Ayhan Çelik; , Staphylococcus Saprophyticus Kaynaklı Nitroredüktaz Enziminin Klonlanması, Ekspresyonu ve Biyokimyasal Karakterizasyonu
504 Kudret Yıldırım; Çağla Ayhan; , Nandrolon Bileşiğinin Aspergillus Wentii MRC 200316 ile Biyotransformasyonu
505 Leyla Demirkol; Süleyman Yılmaz; Süleyman Göksu; , Dopamin ve Rotigotin Analogları 2-Amino-4,6-Dimetoksiindan ve 2-Amino-6,8-Dimetoksi-1,2,3,4- Tetrahidronaftalin?nin Sentezi ve Asimetrik Ayırma
506 Muharrem Şeleci; Didem Ağ ; Mehriban Akın; Dilek O. Demirkol; Suna Timur; , Hücre Spesifik Hedefleme ve Görüntüleme için Biyofonksiyonel Kuantum Parçacıklar
507 Nazan Demir; Esen Taşğın; Hayrunnisa Nadaroğlu; Yaşar Demir; Ahmet Adıgüzel; Medine Güllüce; , Termofilik Brevibacillus Borstelensis (P35) Bakterisinden Pektinliyaz Enziminin Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Bazı Endüstriyel Uygulamalarının Araştırılması
508 Nazan Demir; Hayrunnisa Nadaroğlu; Yaşar Demir; , Altın Çilek (Physalis Peruviana) Meyvelerinden Saflaştırılan Proteaz Enziminin, Peynir Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması
509 Özcan Barış Çitil; Ahmet Koçak; Sait Malkondu; , Konya?da Bazı Kan Merkezlerinden Alınan Örneklerin Alkol Oranlarının Belirlenmesi
510 Tuğba Başargan; Gülhayat Nasün-Saygılı; , Püskürtmeli Kurutucuda Hidroksiapatit-Polivinil Alkol Kompozitlerinin Eldesi
511 Vahap Yönten; Nahit Aktaş; , Kluyveromyces Marxianus Kültürünün Biyofilm Özelliğinin Araştırılması
512 Aişe Ünlü; Aziz Tanrıseven; Ayhan Çelik; , Staphylococcus Aureus?dan Yeni Bir Lipaz: Klonlanması, Ekspresyonu ve Biyokimyasal Karakterizasyonu
513 Ahmet Ese; V. Nuket Tirtom; Tülin Aydemir; Seda Becerik; Ayşe Dinçer; , Sulu Çözeltilerden Ni (II) İyonlarının Uzaklaştırılmasında Kimyasal ve Fiziksel Olarak Modifiye Edilmiş Kitosan Boncukların Kullanılması ve Adsorpsiyon Özelliklerinin Karşılaştırılması
514 Aslı Görgülü Arı; Sema Çelik; , Pyracantha coccinea?dan Elde Edilen Modifiye Biyokütlenin Turuncu G Boyası İçeren Sulu Çözeltilerde Biyosorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi
515 Aynur Serçe; Bircan Çeken; Göksel Kızıl; Süleyman Kızıl; Murat Kızıl; , Meryemana Dikeni (Silybum Marianum (L.) Gaertner) Tohumunun Antioksidant Aktivitesi ve Oksidatif DNA Hasarı ile Protein Oksidasyonu Önleyici Etkisinin Araştırılması
516 Ayten Sağıroğlu; Esra Akyüz; , Bakteriyal Biyosensör ile Kan Plazmasında Ürik Asit Tayini
517 Banuay Coşkun; Oğuz Akpolat; Fatma Ayhan; , Taşıyıcısız İmmobilize Enzim Agregatları (CLEA) ile Tekstil Atık Sularında Renk Giderimi
518 Benol Bilgili; Fatma Ayhan; , Gümüş Nanopartikül (Agnp) Sentezine PH Etkisi
519 Bircan Çeken; Şafak Özhan Kocakaya; Hayrettin Dinç; Murat Kızıl; , Diazo-Proflavin İçeren Duocarmycin Antibiyotiği Türevinin Sentezi ve DNA ile Etkileşiminin İncelenmesi
520 Canda Ulutürk; Nurdagül Orhan; Nilay Altaş Kıymaz; Ayşegül Peksel; , Hypocrea Jecorina QM9414 Suşundan Saflaştırılan Pullulanazın İmmobilizasyonu ve Bazı Özelliklerinin İncelenmesi
521 Gül Demir; Çağdaş Dağ; E. Sonay Elgin; , İnsan RIG-1 Cards Domainlerinin ve Bu Domainlerin Ubiquitilasyonunda Rol Oynayan Çeşitli E3 Enzimlerinin Yapısal Çalışmalar için Üretilmesi
522 Gülçin Özevci; Oğuz Akpolat; Fatma Ayhan; Hakan Ayhan; , Hidrojen Peroksidin Enzimatik Gideriminde Ölçek Büyütme
523 Gülsüm Terzioğlu; Serkan Elçin; Hasalettin Deligöz; Alaattin Şen; Şevki Arslan; , Küçük Isırgan Otunun (Urtica Urens?in) Artan Polarite Özütlerinin Antikarsinojenik Etkisinin İncelenmesi
524 Halil Yılmaz; Yaşar Demir; Nazan Demir; , Bazı Meyve Kabuklarından Pektin Eldesi ve Karakterizasyonu
525 Hatice Paluzar ; Ayten Sağıroğlu; , Trakya Bölgesinde Yaygın Kullanılan Pestisitlerin Kan Katalazı Aktivitesine Etkisinin İn Vitro İncelenmesi
526 Hayrunnisa Nadaroğlu; Yaşar Demir; Nazan Demir; , Roka (Eruca Vesicaria Subsp. Sativa) Bitkisinin Yapraklarından Peroksidaz Enziminin Saflaştırılması ve Enzim Aktivitesi Üzerine Bazı Pestisidlerin Etkisinin Araştırılması
527 Kudret Yıldırım; Çağla Ayhan; , Nandrolon Bileşiğinin Aspergillus Tamarii MRC 72400 ile Biyotransformasyonu
528 Mehmet Ay; Melek T. Yavaşoğlu; , Tere (Lepidium Sativum L.) Bitkisi Özütlerinin Antioksidan Kapasitelerinin ve Enzim İnhibisyon Etkilerinin Belirlenmesi
529 Meniz Tezcan; Salih Özçubukçu; , Işıkla Tetiklenerek Kendiliğinden Yapılanan Peptit Hidrojeller ve Biyo-Nano Yapılarının İncelenmesi
530 Murat Genç; Zuhal Karagöz; Engin Yılmaz ; , Sübstitüe Tiyoüre Ligand ve Komplekslerinin MCF-7 Hücreleri Üzerine QSAR Çalışması
531 Murat Genç; Zuhal Karagöz; Engin Yılmaz ; , Sübstitüe Tiyoüre Ligand ve Komplekslerinin L1210 Hücreleri Üzerine QSAR Çalışması
532 Mustafa Yaman; Barbaros Nalbantoğlu; , Herbisitlerin Buğday Yaprağındaki B Grup ve C Vitaminleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
533 Mürvet Çınar; Gökhan Demirci; Yasemin İspirli Doğaç; Mustafa Teke; , Aljinat/Fe3O4 Manyetik Kompozit Boncuklarda Katalaz?ın İmmobilizasyonu : Stabilite Özelliklerinin Geliştirilmesi
534 Nazan Demir; Fatih Uçkaya; Ayşe Demiray; Yaşar Demir; Ceyhun Işık; , Bataklık Süseni (Iris Pseudacorus) Bitkisinin Çiçeğinden Proteaz Enziminin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu
535 Nazan Demir ; İbrahim Kıvrak; Ayşe Demiray; Fatih Uçkaya; Mansur Harmandar; Yaşar Demir; , Kırmızı Anemon (Anemone Coronaria L.) Çiçeğinin Kozmetik Amaçlı Kullanılabilirliğinin Araştırılması Amacıyla Bazı Enzim ve Biyolojik Aktivitelerinin Ölçülmesi
536 Nazan Demir ; Yaşar Demir; , Kızılçam Kabuğundan (Pinus Brutia) OPC (Oligomeric Proanthocyanidin, Antioksidan ), Boyar Madde, Reçine ve Diğer Etken Maddelerin Eldesi Ve Endüstriyel Amaçlı Kullanımı
537 Tamás Szigeti; Victor G. Mihucz; Mihály Óvári; Aslı Baysal; Semin Atılgan; Süleyman Akman; Gyula Záray, CHEMICAL CHARACTERIZATION OF PM 2.5 FRACTION OF URBAN AEROSOLS
538 Reşat Apak; Kubilay Güçlü; Mustafa Özyürek; Saliha Esin Çelik; Burcu Bekdeşer; Mustafa Bener, ESER ANALİZ BAĞLAMINDA ANTİOKSİDANTAYİNLERİNE VE OKSİDATİF STRES BİYOMARKERLERİNE TOPLU BİR BAKIŞ
539 Malcolm R. Clench, IMAGING MASS SPECTROMETRY FOR THE DIRECT DETERMINATION OF  XENOBIOTICS IN BIOLOGICAL TISSUE
540 Şeref Güçer, ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRESİ İLE ESER ELEMENT ANALİZLERİ: PROBLEM ÇÖZÜMLERİ, FIRSAT VE SORUNLAR
541 J. Catherine Ngila, WATER PURIFICATION STRATEGIES USING NANOFILTERS
542 Ahmet E. Eroğlu, KATI FAZ MİKROEKSTRAKSİYON: FİBER KAPLAMALARINDAN ANALİTİK UYGULAMALARA GİDEN YOL
543 Jan T. Andersson; Waldemar Weber, ALKYLPHENOL DETERMINATION IN FUELS AND THE ENVIRONMENT TRACE ANALYSIS WITH GC AND THE ATOMIC EMISSION DETECTOR
544 O. Yavuz Ataman, ARKEOLOJİ, SANAT VE ANALİTİK KİMYA
545 Latif Elçi, ESER ANALİZDE ANALİTİK STRATEJİLER VE BAZI UYGULAMALAR
546 Süleyman Akman; Nil Özbek, YÜKSEK AYIRMALI MOLEKÜLER ABSORPSİYON SPEKTROMETRESİ İLE GRAFİT FIRINDA  FLOR TAYİNİ
547 Ali Rehber Türker, ANALİTİK KİMYADA SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK HUSUSLAR
548 Güler Somer; Ziya Almas; Olcay Şendil, ESER MİKTARDA NİTRİT İYONUNUN DİFERANSİYEL PULS POLAROGRAFİSİ İLE DOLAYLI YOLDAN TAYİNİ İÇİN YENİ BİR YÖNTEM GELİŞTİRİLMESİ
549 Tuba Sarıgül; Recai İnam, SULFONİLÜRE GRUBU PESTİSİTLERİN ELEKTROKİMYASAL YÖNTEMLERLE TAYİNLERİ
550 Nuray Şatıroğlu; Pınar Çakır; Melis Efeçınar, SU VE GIDA ÖRNEKLERİNDEN KADMİYUM İYONLARININ TEK DAMLA MİKROEKSTRAKSİYON TEKNİĞİ İLE ÖNDERİŞTİRİLMESİ VE GFAAS İLE TAYİNİ
551 Mehmet Akyüz; Şevket Ata; Yunus Emre Yandı; Elif Yıldız, PLAZMA ÖRNEKLERİNDEKİ FENİLALANİNİN İYON-ÇİFTİ MİKRO EKSTRAKSİYONU VE LC-MS/MS METODUYLA BELİRLENMESİ
552 Raja Adil Sarfraz; Toheed Ahmad, ASSESSMENT OF ZINC, CADMIUM, NICKEL AND CHROMIUM IN NEUROLOGICAL DISORDER PATIENTS
553 Jameel Ahmed Baig; Latif Elci; Tasneem Gul Kazi, SPECIATION OF CHROMIUM BY PRE-CONCENTRATION METHODS. A NOVEL APPROACH
554 Nigar Alkan; Ali Alkan; Muammer Aktaş, SÜRMENE KOYU SEDİMENT ÖRNEKLERİNDE METAL DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
555 Halim Avcı, GAZİANTEP ATIK SULARINDAN ETKİLENEN ALANLARDA YETİŞTİRİLEN BAHÇE BİTKİLERİNDE ESER ELEMENT SEVİYELERİNİN HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
556 Nil Özbek; Aslı Baysal, YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SÜREKLİ IŞIN KAYNAKLI ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRESİ İLE GIDA ÖRNEKLERİNDE KÜKÜRT TAYİNİ
557 Harun Çiftçi; Çiğdem Er; Özcan Yalçınkaya; Memet Şekerci; A. Rehber Türker, ALÜMİNYUMUN VE KURŞUNUN ZENGİNLEŞTİRİLDİKTEN SONRA YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SÜREKLİ IŞIN KAYNAKLI ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRİSİ (HR-CS FAAS) İLE TAYİNİ
558 İbrahim Ender Mülazımoğlu; Ayşen Demir Mülazımoğlu, 2-AMİNO-3-HİDROKSİPİRİDİN İLE MODİFİYE EDİLMİŞ CAMSI KARBON ELEKTROT KULLANILARAK ACIGÖL SU NUMUNESİNDEKİ Cu(II) İYONLARININ KARE DALGA VOLTAMETRİ TEKNİĞİ İLE TAYİNİ
559 Lokman Liv; Nuri Nakiboğlu, KALEM GRAFİT ELEKTROT İLE VOLTAMETRİK BOR TAYİNİ
560 Çiğdem Arpa Şahin; İlknur Durukan; Sema Bektaş, ESER DÜZEYDEKİ AĞIR METAL İYONLARININ ÖNDERİŞTİRİLMESİ VE ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRESİ İLE TAYİNİ İÇİN YENİ KATILAŞTIRILMIŞ YÜZEN ORGANİK DAMLA MİKROEKSTRAKSİYON TEKNİĞİ
561 Nilgün Elyas;Ümit Divrikli; Latif Elçi, DİSPERSİF SIVI-SIVI MİKROEKSTRAKSİYON YÖNTEMİ İLE ANTİMON ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
562 Faheem Shah; Erkan Yilmaz; Tasneem Gul Kazi; Hassan Imran Afridi; Mustafa Soylak, A SIMPLE AND GREEN IONIC LIQUID BASED LIQUID-LIQUID MICROEXTRACTION FOR Pb(II) PRECONCENTRATION USING TRITON X-100 AS DISPERSANT
563 Ghulam A. Kandhro; Mustafa Soylak; Tasneem G. Kazi; Erkan Yilmaz; Hassan I. Afridi, DISPERSIVE LIQUID-LIQUID MICROEXTRACTION FOR PRE-CONCENTRATION OF COPPER AS 1-(2-PYRIDYLAZO)-2-NAPHTHOL COMPLEX FOLLOWED BY FLAME ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETERY
564 Durali Mendil; Hilmi Bardak; Mustafa Tüzen; Mustafa Soylak, TETRAETİLENPENTAMİN İLE MODİFİYE EDİLMİŞ SİLİKAJEL DOLGULU MİNİ KOLONDA Sb(III) VE Sb(V) TÜRLENDİRİLMESİ VE GFAAS İLE TAYİNİ
565 Sham Kumar Wadhwa; Mustafa Tüzen; Tasneem Gul Kazi, EVALUATION OF ARSENIC LEVELS IN BIOLOGICAL SAMPLES OF ARSENIC EXPOSED CANCER PATIENTS THROUGH CONTAMINATED DRINKING WATER WITH RELATED TO NON-EXPOSED CANCEROUS PATIENTS
566 Dilek Bakırcıoğlu; Yasemin Bakırcıoğlu Kurtuluş; Selçuk Yurtsever, EMÜLSİYON KIRINIM EKSTRAKSİYONU, ULTRASONİK EKSTRAKSİYON VE YAŞ YAKMA YÖNTEMLERİ UYGULANARAK BİTKİSEL YAĞLARDA BAZI METALLERİN ICP-OES İLE TAYİNİ
567 Hüsnü Gerengi; Haydar Göksu, ELEKTROKİMYASAL EMPEDANS SPEKTROSKOPİSİ (EIS) YÖNTEMİ İLE BENZOTRİAZOL?ÜN PİRİNÇ-118 VE MM55 ALAŞIMLARINA İNHİBİTÖR ETKİSİNİN İNCELENMESİ
568 Ayça AKTAŞ; Patrick Sandra; Seppe D. Smet ; Frederick Lynen; Sezgin Aydemir; Zeynep İskefiyeli; Murat Küçük, GİLABURU MEYVE SUYUNDA FENOLİK BİLEŞİKLERİN TAYİNİ VE ON-LINE HPLC-ABTS/DPPH YÖNTEMLERİYLE AKTİF BİLEŞENLERİNİN BELİRLENMESİ
569 Zeynep İskefiyeli; Nesibe Arslan Burnaz; Gonca Tosun; Nurettin Yaylı; Murat Küçük, LAVANTADA ASİT HİDROLİZİ/KATALİZİ (AHC) YÖNTEMİYLE UÇUCU YAĞ ELDESİ, KİMYASAL BİLEŞİM VE BİYOLOJİK AKTİVİTE
570 Sezgin Aydemir; Ozan Emre Eyupoğlu; Ayça Aktaş; Zeynep İskefiyeli; Semra Alkan; Murat Küçük, KUŞBURNU BİTKİSİNİN ANTİOKSİDAN KOMPOZİSYONU
571 Yurdaer Babuçcuoğlu; Aydın Mert Akgün, DÜNYADA VE TÜRKİYE?DE JEOKİMYASAL ANALİZ ÇALIŞMALARI
572 Abdullah AKDOĞAN; Ümit DİVRİKLİ; Latif ELÇİ; Yusuf YILMAZ, BAĞCILIKTA KULLANILAN BAZI PESTİSİTLERİN TOPRAKTAN EKSTRAKSİYONU VE GC-MS İLE TAYİNLERİ
573 Abdul Qadir Shah; Tasneem Gul Kazi;Jameel AhmedBaig, HAIR MERCURY LEVELS IN RELATION TO CONSUMPTION OF SEAAND FRESH WATER FISH IN COMMUNITIES OF PAKISTAN
574 Ali Alkan; Bekir Batı, POLİSTİREN DİVİNİLBENZEN KOPOLİMERİ REÇİNELERİN MODİFİKASYONU VE ESER ELEMENTLERİN ÖNDERİŞTİRİLMESİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ
575 Ali Duran; Mustafa Tüzen; Mustafa Soylak, KAYSERİ'DE TÜKETİLEN BAZI BALIK ÖRNEKLERİNİN AĞIR METAL İÇERİKLERİ
576 Ali Kemal Bayraktar; Duygu Özdeş; Celal Duran, METİLEN MAVİSİ VE RODAMİN B?NİN DOĞAL VE SÜLFÜRİK ASİTLE AKTİFLEŞTİRİLMİŞ KIZILAĞAÇ ÜZERİNE ADSORPSİYONUNUN KARŞILAŞTIRILMALI İNCELENMESİ
577 Ali SUNGUR; Erkan YILMAZ; Mustafa SOYLAK; Selehattin YILMAZ; Hasan ÖZCAN, FARKLI ÖZELLİKTEKİ TOPRAKLARDA ARDIŞIK EKSTRAKSİYON YÖNTEMİYLE BAZI AĞIR METALLERİN TAYİNİ
578 Anies Awad Satti; İlknur Durukan; Çiğdem Arpa Şahin; Sema Bektaş, DETERMINATION OF CADMIUM IONS IN WATER SAMPLES BY CLOUD POINT EXTRACTION FLAME ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY
579 Aslıhan Arslan KARTAL; Mustafa Zafer ÖZEL ve Latif ELÇİ, BAZI KLORFENOL VE ALKİLFENOL BİLEŞİKLERİNİN LİNER-SPE YÖNTEMİ İLE DERİŞTİRİLMESİ VE GC-MS İLE TAYİNLERİ
580 Aslıhan Karatepe; Çağrı Akalın; Mustafa Soylak, PONCEAU-4R VE SUDAN ORANGE-G BOYALARININ KATI FAZ EKSTRAKSİYON YÖNTEMİ İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİ
581 Alptuğ ATİLA; Yücel KADIOĞLU, FARMASÖTİK PREPARATLARDA ETODOLAK? IN BELİRLENMESİ İÇİN LC-ESI-MS YÖNTEMİ
582 Ayça AKTAŞ; Patrick Sandra; Seppe D. Smet ; Frederick Lynen; Sezgin Aydemir; Nesibe A. Burnaz; Zeynep İskefiyeli; Murat Küçük, GİLABURU MEYVE EKSTRAKTLARINDA ON-LİNE HPLC-ABTS VE OFF-LİNE ANTİOKSİDAN AKTİVİTE BELİRLEME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
583 Aydın Mert Akgün; Yurdaer Babuçcuoğlu; Arzu Babuçcuoğlu; Yasin Arslan, JEOKİMYASAL ÖRNEKLERDE ÇÖZME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
584 Ayşen HÖL; Jameel Ahmed BAIG; Latif ELÇİ, HPLC-FAAS KULLANIMIYLA KROM TÜRLEMESİ
585 Ayşenur BİRİNCİ; Harun UZUN ve Müberra ANDAÇ, BİTKİ ÇAYI EKSTRAKTLARINDA BAKIR TAYİNİ
586 Ayşenur BİRİNCİ; Hilal EREN ve Müberra ANDAÇ, AKRİLAT TEMELLİ ELEKTROT İLE BAKIR İŞLETMESİ SU ÖRNEKLERİNDE BAKIR TAYİNİ
587 Ayşe Nur Tufan; Mustafa Özyürek; Kubilay Güçlü; Reşat Apak, BAZI TAHILLARDA ?QUENCHER-CUPRAC YÖNTEMİ?? İLE TOPLAM ANTİOKSİDAN KAPASİTE TAYİNİ
588 Beril Anılanmert;  Selda Kesmezoğlu Darı; Hüseyin Çakan; Salih Cengiz, TOXICOLOGICAL ANALYSIS OF AMITRIPTYLINE IN LARVAE OF LUCILIA SERICATA AND DECOMPOSED LIVER, USING LC-MS/MS
589 Beril Anilanmert; Fatma Çavuş; İbrahim Narin; Münevver Açikkol, SIMULTANEOUS DETERMINATION OF SOME COMMON DATE RAPE DRUGS AND BARBITURATES IN URINE, USING LC/MS/MS
590 Fırat Aydın; Gurbet Gökalp; Işıl Aydın; Berrin Ziyadanoğulları; Recep Ziyadanoğulları, SQT-FAAS YÖNTEMİ İLE DİCLE NEHRİ SEDİMENTİNDE Cd+2  TAYİNİ
591 Beşir DAĞ; Fevzi KILIÇEL, DETERMINATION OF ARSENIC(As)  AND SELENIUM(Se) CONTAMINATION IN SOME SPRING AND MINERAL WATERS AROUND VAN BY ICP-MS AFTER ENRICHMENT OF ACTIVATED CARBON
592 Burcu KARABUDAK; Kenan DOST, KALAY VE ANTİMONUN VOLTAMETRİK YÖNTEM İLE TAYİNİ
593 Osman Akba;  Fırat Aydın;  Sait Erdoğan;  Işıl Aydın; Candan Hamamcı, ICP-OES İLE KAR?DA ESER ELEMENT ANALİZİ
594 Cemile ÖZBAT; Latif ELÇİ, KURŞUN-DİTİYOKARBAMAT BİRLİKTE ÇÖKTÜRME YÖNTEMİYLE KROM TÜRLEMESİ
595 Defne Gökmen; Nuri Nakiboğlu, KALEM GRAFİT ELEKTROTTA ADSORPTİF ANODİK SIYIRMA VOLTAMMETRİSİ İLE ANTİMON TAYİNİ
596 Demirhan Çıtak; Mustafa Tüzen, ULTRASONİK DESTEKLİ İYONİK SIVI DAĞILIMLI SIVI-SIVI MİKROEKSTRAKSİYON YÖNTEMİYLE Pd(II) ZENGİNLEŞTİRİLMESİ ve AAS ile TAYİNİ
597 Mevlüt Külcü; Deniz Bingöl, TAM FAKTÖRİYEL TASARIM İLE KATI-FAZ ÖZÜTLEME YÖNTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
598 Durali Mendil; Hilmi Bardak, İÇ ANADOLU BÖLGESİ?NDEN TOPLANAN YENİLEBİLİR BAZI YABANİ MANTAR TÜRLERİNDE ESER ELEMENT TAYİNİ
599 Duygu Özdeş; Celal Duran; Hakan Bektaş; Volkan Numan Bulut; Mehmet Tüfekçi; Mustafa Soylak, Pb(II), Cd(II), Zn(II) ve Fe(III) İYONLARININ BİR ASETOHİDRAZİT TÜREVİ İLE BİRLİKTE ÇÖKTÜRÜLEREK ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE ÇEŞİTLİ GIDA NUMUNELERİNDE TAYİNLERİ
600 Ebru Çetinkaya; Adnan Aydın, AZOT-KÜKÜRT ELEKTRON VERİCİ ATOMLARI İÇEREN LİGAND KULLANILARAK Cu (II) İYONUNUN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
601 Melike Fırlak; Ece Kök Yetimoğlu; Memet Vezir Kahraman, Ag(I) İYONLARININ TİYOL-EN ESASLI P(Penta3MP4/PEGDA/HEMA) HİDROJELLERİ İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN UZAKLAŞTIRILMASI
602 Ece Kök Yetimoğlu;  Selin Beşler; Memet Vezir Kahraman; Melike Fırlak; Soner Çubuk, BİSFENOL A?NIN SULU ORTAMDAN HİDROJELLERLE ADSORPSİYONU
603 Elmas Gökoğlu; Fulya Kıpçak, FLORESANS REZONANS ENERJİ TRANSFERİ (FRET) İLE PROFLAVİN VE 3,6 DİAMİNO TÜREVLERİNİN HSA ETKİLEŞİMİNİN İNCELENMESİ
604 Emel EREN; Ebru ÇETİNKAYA; Sevinç KARADAĞ; Selin ÖZEN, TOPRAK MAKRO BİTKİ BESİN ELEMENTLERİNİN İYON SEÇİÇİ ELEKTROTLARLA EŞ ZAMANLI ANALİZİNİ ETKİLEYEN DEĞİŞKENLERİN MERKEZİ KOMPOZİT TASARIM İLE MODELLENMESİ
605 Emre YAVUZ; Şerife TOKALIOĞLU; Merve YALÇIN, ALÜMİNYUM?UN KATI FAZ EKSTRAKSİYONU İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE ALEVLİ AAS İLE TAYİNİ
606 M. Soylak; E. Yılmaz, ALTIN? IN İYONİK SIVI MİKROEKSTRAKSİYONU ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
607 E. Yılmaz; M. Soylak, ÜLKEMİZDEN ÇEŞİTLİ EKMEK ÖRNEKLERİNİN AĞIR METAL DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
608 Erol ERÇAĞ; Tuncay ŞAHİN; Ayşe ERÇAĞ; Ayşem ARDA; Reşat APAK, KURŞUNUN SEDİMENTTE  TİYOKARBOHİDRAZON İLE SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİ.
609 Fatma Aytan Kılıçarslan; Deniz Arslan; Mevlüde Canlıca; Savaş Sönmezoğlu; İkbal Koyuncu, BİR ALÜMİNYUM KOMPLEKSİNİN SPEKTROSKOPİK KARAKTERİZASYONU,  FOTOFİZİKSEL ÖZELLİKLERİ, KARARLILIK SABİTİNİNİN TAYİNİ VE GÜNEŞ PİLİ ÖZELLİĞİNİN İNCELENMESİ
610 Fatma TURAK; Pınar Yeşim ÇENTİK; Mahmure Üstün ÖZGÜR, MEYVE VE SEBZELERDE TOPLAM ANTOSİYANİN MİKTARININ TÜREV SPEKTROFOTOMETRİK YÖNTEM İLE TAYİNİ
611 Fatma TURAK; Öznur DÜLGER; Sena ZEYREK; Mahmure Üstün ÖZGÜR, BOYARMADDE İÇEREN TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ DOĞAL ADSORBANLAR İLE EKONOMİK ARITIM YÖNTEMLERİ
612 Fevzi KILIÇEL;  Zühre ŞENTÜRK; Güler YAVUZ, BİZMUT-FİLM ELEKTROT ÜZERİNDE SIYIRMA VOLTAMETRİSİ İLE KURŞUN METALİNİN ANALİZİ VE VAN YÖRESİNDEKİ SU ÖRNEKLERİNDE UYGULAMASI
613 Funda Altun; Ümit Divrikli; Mustafa Soylak; Latif Elçi, DİSPERSİF SIVI SIVI MİKROEKSTRAKSİYONU İLE BAZI ESER METALLERİN TAYİNİ
614 Gülşen YILDIRIM; Şerife TOKALIOĞLU; Emre YAVUZ, KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CADDE TOZLARINDAKİ BAZI METAL DÜZEYLERİNİN BCR ARDIŞIK EKSTRAKSİYON YÖNTEMİ VE ALEVLİ AAS İLE TAYİNİ
615 Hacer Doğan; Zeynep İskefiyeli; Nesibe Arslan Burnaz; Murat Küçük, Rhododendron ponticum (ORMANGÜLÜ) BİTKİSİNİN ON-LİNE HPLC-FRAP  ANALİZİ VE BİYOLOJİK AKTİVİTESİ
616 Halil İbrahim Ulusoy; Songül Ulusoy ve Niels Thomas Eriksen, BAZI AMİNO ASİTLERİN ?-HİDROKSİ ASİT TÜREVLERİNİ İZOKROTİK HPLC KULLANILARAK ESER DÜZEYDE TAYİNİ
617 Halil İbrahim Ulusoy; Ramazan Gürkan ve Mehmet Akçay, ÇEŞİTLİ SU ÖRNEKLERİNDEKİ ESER DÜZEYDEKİ CİVANIN CPE/SPEKTROFOTOMETRİK YOLLA TAYİNİ
618 Hamide Elvan; Duygu Özdeş; Celal Duran; Zekeriyya Bahadır; Deniz Şahin; Mehmet Tüfekçi, Cu(II) İYONLARININ KARBOTİYOAMİT KOMPLEKSLERİ HALİNDE AMBERLİTE XAD-8 ÜZERİNDE SEÇİMLİ AYRILMASI VE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
619 Harun UZUN; Hilal EREN; Fatih ÇOLDUR ve Müberra ANDAÇ, SENSÖR DİZİSİ İLE SU ÖRNEKLERİNDE SODYUM VE POTASYUM İYONLARININ TAYİNİ VE YAPAY SİNİR AĞLARI UYGULAMALARI
620 Hüsnü Gerengi; Çağlar Akçay; Cengiz Güler; Haydar Göksu, ORMAN ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİSİNDE KULLANILAN FENOL VE MELAMİN FORMALDEHİT TUTKALLARININ PASLANMAZ ÇELİK (AISI 316L) KOROZYONUNA ETKİSİ
621 Hilal EREN; Seda BİLİR ve Müberra ANDAÇ, BİRA ÖRNEKLERİNDE KOBALT TAYİNİ
622 Sinem Albayrak; Hüseyin Altundağ, TOPRAK, BİTKİ VE BAZI GIDA ÖRNEKLERİNDE AĞIR METAL TAYİNİ VE BİYOALINABİLİRLİK ÇALIŞMASI
623 Duygu Çağırdı; Hüseyin Altundağ; Mustafa İmamoğlu; Mustafa Tüzen, BİS(3-AMİNOPROPİL)AMİN BAĞLI SİLİKA JEL İLE Cu(II) İYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLEREK ÇEŞİTLİ GIDA ÖRNEKLERİNDE ALEVLİ AAS İLE TAYİNİ
624 Hüseyin Serencam; Duygu Özdeş; Celal Duran; Hasan Basri Şentürk, Cu(II) İYONLARININ KUŞBURNU FABRİKASI ATIKLARI ÜZERİNE ADSORPSİYONUNUN DENGE, KİNETİK VE TERMODİNAMİK AÇIDAN İNCELENMESİ
625 İbrahim Ender Mülazımoğlu; Ayşen Demir Mülazımoğlu ve Ecir Yılmaz, ELEKTROKİMYASAL OLARAK POLİ-KRİSİN İLE MODİFİYE EDİLMİŞ CAMSI KARBON ELEKTROT?UN EĞİRDİR GÖL SUYU NUMUNESİNDEKİ Cu(II) İYONLARININ KANTİTATİF TAYİNİNDE KULLANILMASI
626 İlknur Durukan; Çiğdem Arpa Şahin; Sema Bektaş, MANGAN İYONLARININ ÖNDERİŞTİRİLMESİ VE AKIŞ ENJEKSİYONLU ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRESİ İLE TAYİNİ İÇİN YENİ KATILAŞTIRILMIŞ YÜZEN ORGANİK DAMLA MİKROEKSTRAKSİYON TEKNİĞİNİN KULLANILMASI
627 Jülide Hızal; Hüseyin Esen; Pelin Demirçivi; Hüseyin Yıldırım, DİİZOSİYANAT BİLEŞİKLERİYLE TÜREVLENDİRİLMİŞ ETİLEN-VİNİL ALKOL KOPOLİMERİNİN ESER MİKTARDAKİ ZARARLI İYONLARIN ÖNDERİŞİKLENDİRİLMESİNDE ve ÇEVRESEL ORTAMLARDAN UZAKLAŞTIRILMASINDA İYON DEĞİŞTİRİCİ REÇİNE OLARAK KULLANIMI
628 Mehmet Soner Engin; Ahmet Uyanık ve Hamdi Güray Kutbay, KIZILIRMAK DELTASI HORHOR DERESİNDE AĞIR METAL DEĞİŞİMİNİN MEVSİMSEL İNCELEMESİ
629 Mehtap Yağan Aşcı; Bekir Batı, BULUTLANMA NOKTASI EKSTRAKSİYONU İLE Cd (II) İYONUNUN ZENGİNLEŞTİRMESİ VE ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROSKOPİSİ (FAAS) İLE TAYİNİ
630 Melek Güçoğlu; Melis Efeçınar; Nuray Şatıroğlu, BİLEŞİME BAĞLI FAZ AYIRMA YÖNTEMİ İLE ARSENİĞİN ÖNDERİŞTİRİLMESİ VE GFAAS İLE TAYİNİ
631 Melike Fırlak; Ece Kök Yetimoğlu; Memet Vezir Kahraman, P(Penta3MP4/PEGDA/AAc) HİDROJELLERİ İLE Ag(I) İYONLARININ SULU ORTAMDAN UZAKLAŞTIRILMASI
632 Melis Efeçınar; Nuray Şatıroğlu, ESER MİKTARDA KURŞUN İYONLARININ DİSPERSİF SIVI-SIVI MİKROEKSTRAKSİYON İLE ÖNDERİŞTİRİLMESİ VE GFAAS İLE TAYİN
633 Melike Fırlak; Memet Vezir Kahraman; Ece Kök Yetimoğlu, UV IŞINLARIYLA SERTLEŞEBİLEN THIOL-ENE ESASLI HİDROJELLERLE Au(III) İYONLARININ ADSORPSİYONU
634 Mertcan ÖKSÜZ; Kenan DOST; Ali ÇELİK; Mustafa CİTTAN, İNORGANİK ARSENİK BİLEŞİKLERİNİN SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİ
635 Mevlüde Canlıca; Deniz Arslan; Fatma Aytan Kılıçarslan; İkbal Koyuncu, HİPPÜRİK ASİDİN SİLİSYUM KOMPLEKSİNİN SENTEZİ, FOTOFİZİKSEL ÖZELLİKLERİ VE KARARLILIK SABİTİNİNİN TAYİNİ
636 Mevlüt Albayrak; Onur Şenol; Yücel Kadıoğlu, ATİPİKAL ANTİPSİKOTİK İLAÇLARDAN OLANZAPİN?İN FARMASÖTİK PREPARATLARDA SPEKTROFOTOMETRE YÖNTEMİYLE MİKTAR TAYİNİ
637 Muammer Kavanoz; Nuran Özçiçek PEKMEZ, POLİVİNİLFERROSENYUMPERKLORAT VE POLİANİLİN HOMOPOLİMERLERİ İLE POLİVİNİLFERROSENYUMPERKLORAT / POLİANİLİN KOMPOZİT FİLMLERİNİN SEM, EDS, İLEKENLİK VE SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER KULLANILARAK KARAKERİZASYONU
638 Muammer Kavanoz ; Nuran Özçiçek PEKMEZ, METILEN KLORÜR ORTAMINDA SENTEZLENEN POLIANILIN FILMININ FENOLIK TÜRLERLE ETKILEŞIMININ ELEKROKIMYASAL VE SPEKTROSKOPIK YÖNTEMLE INCELENMESI
639 Murat Karataş; Durali Mendil; Mustafa Tüzen, BAZI GIDA VE ÇEŞİTLİ SU ÖRNEKLERİNDEKİ Cu, Fe, Zn, Cr ve Pb?un TAŞIYICI ELEMENTSİZ BİRLİKTE ÇÖKTÜRME TEKNİĞİ İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE AAS İLE TAYİNLERİ
640 Mustafa İmamoğlu, FOSFORİK ASİT KULLANILARAK FINDIK ÇOTANAĞINDAN HAZIRLANAN AKTİF KARBON İLE Cd(II) İYONLARININ ADSORPSİYONU
641 Seçil Kırlangıç; Serdar Aktaş; Mustafa Özcan, FLORESAN LAMBALARDA CİVA TAYİNİ
642 Mustafa Soylak ; Duygu Hasercan, BAZI AĞIR METAL İYONLARININ  İTERBİYUM (III) HİDROKSİT İLE BİRLİKTE ÇÖKTÜRÜLEREK ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
643 Mustafa Tuzen; Yunus Emre Unsal;  Mustafa Soylak, KATI FAZ EKSTRAKSİYONU İLE ZENGİNLEŞTİRİLDİKTEN SONRA KOZMETİK ÖRNEKLERİNDE VE ENDÜSTRİYEL ATIK SULARDA RODAMİN B TAYİNİ
644 Naeemullah; Tasneem G. Kazi; Mustafa Tüzen, MINIATURIZE PRECONCENTRATION METHODS BASED ON DISPERSIVE LIQUID?LIQUID MICROEXTRACTION FOR DETERMINATION OF CADMIUM IN REAL WATER SAMPLES FOLLOWED BY FLAME ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY
645 Nail Deniz; Nuri Nakiboğlu, KURŞUN FİLM ELEKTROTTA ADSORPTİF KATALİTİK SIYIRMA VOLTAMETRİSİ İLE MOLİBDEN TAYİNİ
646 Nesibe Arslan Burnaz; Zeynep İskefiyeli; Hacer Doğan; Murat Küçük, RHODODENDRON LUTEUM BİTKİSİNİN SPEKTROFOTOMETRİK VE ON-LİNE HPLC-FRAP YÖNTEMLERİ İLE ANTİOKSİDAN KOMPOZİSYONU
647 Nezahat KURT; Nuri BAKAN; Zafer BAYRAKTUTAN, WİLSONLU HASTALARDA ATOMİK ABSORBSİYON SPEKTROFOTOMETRESİYLE İDRAR BAKIR DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
648 Nezahat KURT; Nuri BAKAN; Seçkin ÖZKANLAR, SERUM MAGNEZYUM DÜZEYLERİNİN FARKLI METODLARLA BELİRLENMESİ
649 Nihal Gökkaya; Ümit Divrikli; Mustafa Soylak; Latif Elçi, BAZI ESER METALLERİN BULUTLANMA NOKTASI EKSTRAKSİYONU İLE ZENGİNLEŞTİRİLMELERİ VE AAS İLE TAYİNLERİ
650 Nilgün KABAY; Yasemin BAYĞU; Ahmet KAYA; H. Korkmaz ALPOĞUZ; Yaşar GÖK, PERİFERAL KONUMDA O2S2 VE S4 İÇEREN MAKROSİKLİK GRUPLAR TAŞIYAN YENİ PORFİRAZİNLERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE BAZI METALLER İLE EKSTRAKSİYONUNUN İNCELENMESİ
651 Nil Ozbek; Süleyman Akman, SÜT ÖRNEKLERINDE FLOR KONSANTRASYONLARININ CAF MOLEKÜLER ABSORBANSI KULLANARAK HR-CS-ETAAS İLE BELIRLENMESI
652 Ramazan Gürkan; Halil İbrahim Ulusoy; Nuket Kartal Temel ve Onur Çetin, SPEKTROFOTOMETRİK DEDEKSİYON İLE GERÇEK ÖRNEKLERDE ESER DÜZEYDEKİ FE(II)?NİN KATALİTİK KİNETİK BELİRLENMESİ
653 Nurcan Öztürk; Ali Gündoğdu; Duygu Özdeş; Celal Duran; Hasan Basri Şentürk; Mustafa İmamoğlu; Mustafa Soylak, ÇAY ATIKLARINDAN ELDE EDİLEN AKTİF KARBON İLE CİVA İYONLARININ AYRILMASI VE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
654 Onur ŞENOL; Yücel KADIOĞLU, ANGİOTENSİN RESEPTÖRÜ İLAÇLARINDAN İRBESARTAN?IN SPEKTROFOTOMETRE YÖNTEMİYLE MİKTAR TAYİNİ
655 Ozan Emre Eyupoğlu; Nesibe Arslan Burnaz; Ayça Aktaş; Sezgin Aydemir; Semra Alkan; Murat Küçük, HPLC İLE ÇAKIŞAN PİK VEREN FENOLİK ASİTLERİN ON-LİNE-FRAP YÖNTEMİ İLE ANALİZİ
656 Ozan Emre Eyupoğlu; Nesibe Arslan Burnaz; Ayça Aktaş; Sezgin Aydemir; Zeynep İskefiyeli; Murat Küçük, HPLC KROMATOGRAMLARINDA ÇAKIŞAN PİKE SAHİP FENOLİK ASİTLERİN DAD İLE ANALİZLERİ
657 Özcan Yalçınkaya; Harun Çiftçi; Naki Çolak;  A. Rehber Türker, Cd(II), Cr(III), Ni(II) VE Pb(II)?nin 4-[(DİSİYANO-METİL)DİAENİL] BENZOİK ASİT (DSMDABA) İLE KOMPLEKSLEŞTİRİLDİKTEN SONRA XAD-2  İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRİSİ İLE TAYİNLERİ
658 Ersin Başaran; Hakan Kuru; Özer Gök; A. Safa Özcan; Adnan Özcan, Pb(II) VE Cu(II) İYONLARININ BENTONİT ÜZERİNE ADSORPSİYONUNUN AAS İLE İZLENMESİ
659 Özgür Doğan Uluözlü; Mustafa Tüzen, BİRLİKTE ÇÖKTÜRME TEKNİĞİ ile SU, GIDA ve ÇEVRESEL ÖRNEKLERDE KALAY TÜRLEMESİ
660 Paniz Tashakkori; Serap Seyhan Bozkurt; Melek Merdivan, ÇEŞİTLİ BAL ÖRNEKLERİNDEKİ SÜLFONAMİDLERİN ADMİSEL KATI FAZ EKSTRAKSİYONU İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE HPLC İLE TAYİNİ
661 Ramazan Gürkan; Halil İbrahim Ulusoy; Ufuk Kır ve Mehmet Akçay, BULUTLANMA NOKTASI EKSTRAKSİYONU İLE ZENGİNLEŞTİRME SONRASI ÇEVRESEL ÖRNEKLERDE SPEKTROFOTOMETRİK CİVA BELİRLENMESİ
662 Ramazan Gürkan; Halil İbrahim Ulusoy; Şeyma Gencer ve Nail Altunay, BAZI İÇECEK ÖRNEKLERİNDE CPE SONRASI KADMİYUM BELİRLENMESİ
663 M. Soylak; R.Altın, PALLADYUM? UN TULYUM(III) HİDROKSİT İLE BİRLİKTE ÇÖKTÜRÜLEREK ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
664 Bekir BATI; Recep DURMUŞ; Cemil SERCAN, DİTİYOKARBAMAT GRUBU İÇEREN AMBERLİTE XAD-4 REÇİNESİNİN SENTEZİ VE ?Cd(II)? NIN ÖNDERİŞTİRİLMESİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ
665 Reşat Apak; Erol Erçağ; Ayşem Arda; Ziya Can; Yasemin Tekdemir; Şener Sağlam, NİTRAMİN VE NİTRO-AROMATİK ENERJETİK MADDELERİN ESER ANALİZLERİ
666 Seda Çetintaş; Deniz Bingöl, HURMA ÇEKİRDEĞİ İLE CU(II) İYONLARININ UZAKLAŞTIRILMASINA CEVAP YÜZEY METODU YAKLAŞIMI
667 Seda Karayünlü Bozbaş; Sevgi İmren; Ümit Ay, SULU ÇÖZELTİLERDEN POLİ-GPTS KULLANARAK BAKIR İYONUNUN UZAKLAŞTIRILMASI
668 Selim ERDOĞAN; Bora ÖZDEMİR; Ibrahim ŞAHİN; Osman CELBİŞ; Yunus KARAKOÇ; Yunus ÖNAL; Hicran KAPUCU; Serkan BAŞGEL; Yılmaz UĞUR; Hatice YUMUŞAKBAŞ, İNTERNET ÜZERİNDEN ALINAN BİTKİSEL ZAYIFLAMA ÜRÜNLERİNİN KULLANIMI NE KADAR GÜVENLİ?
669 Selvin USTABAŞ; Abdo ÖZKAN; Muhammet DEMİREL; Zeki AYDIN, ÇEŞİTLİ KOZMETİK ÜRÜNLERİNDEKİ AĞIR METAL DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
670 Sema Gündüz; Süleyman Akman, MİKROEMÜLSİYON TEKNİĞİ KULLANILARAK SIVI YAĞLARDAKİ ESER ELEMENTLERİN GRAFİT FIRINLI ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROFOTOMETRESİ İLE TAYİNİ
671 Semin Atılgan; Mert Kumru; Alper Tunga Akarsubaşı; Aslı Baysal; Süleyman Akman, ÇOK KATMANLI KARBON NANOTÜP ÜZERİNE İMMOBİLİZE EDİLMİŞ STAPHYLOCOCCUS AUREUS  İLE GÜMÜŞ VE KURŞUNUN BİYOSORPSİYONU VE ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRESİ İLE TAYİNİ
672 Semra Alkan; Zeynep İskefiyeli; Nesibe Arslan Burnaz; Gonca Tosun; Nurettin Yaylı; Murat Küçük, ASİT HİDROLİZİ/KATALİZİ (AHC) YÖNTEMİYLE KEKİKTE UÇUCU YAĞ ELDESİ, KİMYASAL BİLEŞİM VE BİYOLOJİK AKTİVİTE
673 Serkan BAŞGEL; Sema B. ERDEMOĞLU, PETROL KÖKENLİ YAĞLARDA ÖNEMLİ AĞIR METALLERİN TAYİNİ
674 Mustafa Soylak;  Sevtap Yiğit, Pb(II)?NİN SELÜLOZ NİTRAT MEMBRAN FİLTRE ÜZERİNDE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
675 Sezgin Aydemir; Ayça Aktaş; Semra Alkan;  Ozan Emre Eyupoğlu; Nesibe A. Burnaz; Murat Küçük, KUŞBURNU BİTKİSİNİN METANOLLÜ EKSTRAKTLARINDA ON-LINE HPLC-FRAP İLE KLASİK FRAP YÖNTEMİ DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
676 Sıtkı Baytak; Ramazan Mert, NEVŞEHIR İLİ SINIRLARINDA KALAN KIZILIRMAK NEHRİ?NDEKİ SUDA BULUNAN Fe(III), Mn(II) ve Zn(II)?NIN ZENGİNLEŞTİRME YÖNTEMİ İLE FAAS KULLANILARAK TAYİN EDİLMESİ
677 Sibel Saracoglu; Erkan Yılmaz; Mustafa Soylak, SPECIATION OF CHROMIUM IN WATER AND SOIL SAMPLES AFTER COPRECIPITATION
678 Soner Çubuk; Adnan Aydın, BAL ÖRNEKLERİNDE INDOXACARB KALINTISININ VE BOZUNMA ÜRÜNLERİNİN TAYİNİ İÇİN YÖNTEM GELİŞTİRİLMESİ
679 Songül Ulusoy; Halil İbrahim Ulusoy; Ramazan Gürkan ve Mehmet Akçay, BULUTLANMA NOKTASI EKSTRAKSİYONU YÖNTEMİNİN SAFRANİN T ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TAYİNİNE UYGULANMASI
680 Songül Ulusoy; Ramazan Gürkan; Halil İbrahim Ulusoy ve Semahat Dağdeviren, BAZI İÇECEK VE MEYVE SULARINDA TOPLAM KALAYIN BELİRLENMESİ İÇİN SURFAKTAN DUYARLI SPEKTROFOTOMETRİK YÖNTEM GELİŞTİRİLMESİ
681 Sümeyra Bayır; Naciye Öztürk, CALIBRATION OF THERMAL DESORPTION?GAS CHROMATOGRAPHY?MASS SPECTROMETRY?BASED METHODOLOGY FOR QUANTIFICATION OF VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS IN AIR SAMPLES
682 Şana Sungur; Cumali Gökçe; İhsan Üstün; Hatice Rızaoğlu; Ramazan Okur, ORAK HÜCRELİ ANEMİ HASTALARININ KAN VE İDRARLARINDAKİ SELENYUM SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ
683 Teslima Daşbaşı ; Şerife Saçmacı; Şenol Kartal; Ahmet Ülgen, BAZI ESER ELEMENTLERİN YENİ SENTEZLENMİŞ ŞELAT REÇİNESİ İLE ZENGİNLEŞTİRİLDİKTEN SONRA FAAS İLE TAYİNİ
684 Tuba ARSLAN; Latif ELÇİ, DİSPERSİF SIVI-SIVI MİKROEKSTRAKSİYON YÖNTEMİYLE ALTIN DERİŞTİRİLMESİ VE ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRESİ İLE TAYİNİ
685 Tufan Güray; Şermin Geven; Tevfik Gedikbey, 2,2/,3,4-TETRAHİDROKSİ-5/-SÜLFOKSİAZOBENZEN (THSA) İLE SPEKTROFOTOMETRİK NİKEL TAYİNİ
686 Yasemin İşlek; Tülin Deniz Çiftçi; Emür Henden, ESER DÜZEYDE ARSENİK TAYİNİ İÇİN ÖNAYIRMA/ÖNDERİŞTİRME AMACI İLE Ni/NixB ADSORBANI GELİŞTİRİLMESİ
687 Mustafa Soylak; Yunus Emre Ünsal; Mustafa Tüzen, ÇEŞİTLİ DETERJAN ÖRNEKLERİNİN AĞIR METAL DÜZEYLERİNİN AAS İLE BELİRLENMESİ
688 Aslıhan Karatepe; Zeliha Erbaş; Mustafa Soylak, BAZI METAL İYONLARININ PATENT BLUE V KOMPLEKSİ HALİNDE ÇOK DUVARLI NANOTÜP ÜZERİDE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE ALEVLİ AAS İLE TAYİNİ
689 Mustafa Soylak; Zeynep Topalak, TARTRAZİN İLE DOYURULMUŞ KARBON NANOTÜP ÜZERİNDE BAZI METAL KATI-FAZ EKSTRAKSİYONU VE ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRESİ İLE TAYİNİ
690 Erdal Dinç; Betül Sarıtaş, DENEYSEL TASARIM VE OPTİMİZASYON METODOLOJİSİ KULLANILARAK UPLC YÖNTEMİYLE SÜLFAMETOKSAZOL VE TRİMETOPRİM KARIŞIMININ ANALİZİ
691 Nevzat Batan;Turan Özdemir; Gökhan Apaydın; Erhan Cengiz; Durali Mendil, TRACE ELEMENT ACCUMULATION IN THE MOSSES IN IĞDIR PROVINCE OF TURKEY
692 Kenan Yazıcı; Nevzat Batan; Turan Özdemir; Arzu Çiçek, TRACE ELEMENT ACCUMULATION IN THE LICHENS IN IĞDIR PROVINCE OF TURKEY
693 Oğuz OKAY, Kendini Onarabilen Yumuşak Malzemeler
694 Namık Kemal ARAS, Nükleer Enerji: Dünü Bugünü
695 Vural Bütün, Çevresel Etkilere Duyarlı Polimerler: Sentez, Karakterizasyon ve Uygulama Çalışmaları
696 Ahmet GÜRSES, Sulu Kil/CTAB Dispersiyonlarından Çözelti İnterkalasyonuyla Süperhidrofobik Organo Kil Sentezi
697 Birgül YAZICI, Ti/TiO2-Ni Elektrotta Hidrojen Eldesinin Araştırılması
698 İsmet KAYA, Hidroksil Grubu ve İmin Bağı İçeren Aromatik Bileşiklerin Oksidatif Polikondenzasyon Tepkimeleri
699 Semra Bilgiç, Fiziksel Kimya Eğitiminin Önemi
700 Gülay BAYRAMOĞLU, Polianilin Aşılanmış Manyetik Ferrojellerin Hazırlanması ve Karakterizayonu: Enzim İmmobilizasyonunda Kullanılması
701 Ersen Turaç, Ertuğrul Şahmetlioğlu, PEDOT-ZnS Kompozit Filmlerinin Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi
702 Elif ÇALIŞKAN1, A. Ali GÜRTEN1, Hülya KELEŞ1, Emel BAYOL, Karbon Çeliğinin Hidroklorik Asit Çözeltisindeki Korozyonuna Allantoin İçeren Schiff Bazının İnhibitör Etkisi
703 ,
704 Seyfullah MADAKBAŞ1, Emrah ÇAKMAKÇI1, Memet Vezir KAHRAMAN1, Kadir ESMER2 ve Erim CERİT, Polipirol/Kil Kompozitlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
705 Ahmet Gürsesa, Metin Açıkyıldızb ve Çetin Doğarc, Bitkisel Kaynaklardan Kimyasal Aktivasyon Yoluyla Aktif Karbon Üretimi
706 Gökhan GECEa, Semra BİLGİÇ, Çinkonun Korozyonunda İnhibitör Olarak Kullanılan Bazı Bileşiklerin Kuantum Kimyasal Hesaplamalarla İncelenmesi
707 Serkan DEMİRCİ1, Tuncer ÇAYKARA2, ?Klik Reaksiyonu? ve RAFT Polimerizasyonu ile Katyonik Polimer Fırça Sentezi
708 Murat ATEŞ *, Tolga KARAZEHİR, Fatih ARICAN, Nuri EREN, Poli(tiyofen) ve Türevlerinin Elektropolimerizasyonları, Karakterizasyonları ve Kapasitör Davranışları
709 Anya BEYTAROĞLU* ve Fatih KÖLELİ, Yakıt Hücrelerinde Kullanılan Modifiye Katalizörlerin Elektrokimyasal Karakterizasyonu ve Bir Formik Asit Yakıt Hücresi Tasarımı
710 Şule AŞKIN, Gizem ERGÜN, Erhan DEMİRBAŞ, Mehmet KOBYA, Ultrases Destekli Elektrokoagulasyon Yöntemiyle Sulu Çözeltilerden Levafix Orange Reaktif Boyar Maddesinin Giderimi ve Anot Çamuru Karakterizasyonu
711 İmren HATAY PATIR*, Sıvı/Sıvı Arayüzeylerde Hidrojen Üretimi ve Katalizi
712 Sedat COŞGUN*, Salif DİATTA*, Christine GERARDİN**, Perflorlu Beta Alanin Esaslı Surfaktantlar
713 Ebru Mavioğlu Ayan1, Salih Demirege1, Aslı Toptaş1, İhsan Yaşa2, Jale Yanık1, Kültür Mantarı Atıklarının Ucuz Adsorban Olarak Kullanılmasıyla Sulu Çözeltilerden Çeşitli Boyar Maddelerin Uzaklaştırılması
714 Özay AKSOY, Bülent ERİMAN, Nurseli UYANIK, Polietilen Nanokompozitlerde Deneysel Sonuçların Halpin-Tsai Mikromekanik Hesaplama Yöntemiyle Karşılaştırılması
715 Selma ATİÇ1, Fuat GÜZEL2, Sulu Çözeltiden Chitosan ile Toksik Tripan Mavisi Adsorpsiyonunun Kinetik ve Termodinamik Olarak İncelenmesi
716 Olcay GENÇYILMAZ*,**, Seniye KARAKAYA, Ferhunde ATAY ve İdris AKYÜZ, Co Katkılı ZnO İnce Filmlerinin Üretimi ve Karakterizasyonu
717 Seniye KARAKAYA*, Olcay GENÇYILMAZ1,* ve Ömer ÖZBAŞ, In Katkılı CdS Filmlerinin Optik, Elektrik ve Yüzey Özelliklerinin İncelenmesi
718 Sevim Demirözü-Şenol*, Gülden Özen-Kahveci, Ayşe Uztetik-Morkan, Ln(NO3)3 (Ln: Nd, Gd ve Er), Ca(NO3)2 ve NH4H2PO4?ın Katı Hal Tepkimesinin XRD ve IR Yöntemleriyle İncelenmesi
719 Çiğdem Hopa, Mahir Alkan, Raif Kurtaran, [M(btmpp)(ONO)2] (M= Co(II), Ni(II), veya Cu(II) ve btmpp=2,6-bis(3,4,5-trimetil-pirazoil)piridin) Tipinde Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Yapısal ve Termal Özellikleri
720 Çiğdem Hopa ,a, Hatice Yıldırım b, Hülya Kara c, Raif Kurtaran a, Mahir Alkana, Pirazol Türevi NNN Tipinde Ligand İçeren Cd(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Anti-kanser Etkileri
721 Salim Çalışkan* , Aysel Çimen and Fevzi Kılıçel, Removal of Chromium from Waste Water by Using Reverse Osmosis with AG, SWHR, SE and SG Membrane
722 Seda BEYAZ1, Ferdane KARAMAN2, PMMA-Manyetit Nanokompozitlerinin Çeşitli Çözücülerle Termodinamik Etkileşimlerinin İncelenmesi
723 İsmail Çokay, Çiğdem Hopa, ONNO Tipindeki Schiff Bazları ile Disiyanamid İçeren Ni(II), Mn(II) Komplekslerinin Sentezi, Spektroskopik ve Termal Özellikleri
724 Ahmet GÜRSESa, Mehtap EJDER KORUCUb, Kübra GÜNEŞa, Elif ŞAHİNa, Çetin DOĞAR, Alimünyum (III) Klorür ile Modifiye Edilmiş Kil Yüzeyinde Katyonik ve Anyonik Boyaların Adsorpsiyonu
725 Aydın Türkyılmaz, Mehmet Doğan, Mahir Alkan, Antep Fıstığı kabuğunun H2SO4 Aktivasyonu İle Aktif Karbon Eldesi ve Özellikleri
726 Murat TUNA, Dilek KARA, Salih Zeki YILDIZ, Schiff Bazı Kompleksleri Yardımıyla Metal İçeren Polimerlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Termal Özelliklerinin İncelenmesi
727 Selcan KARAKUŞ, Modifiye Yeşil Çay Kullanılarak Sulu Çözeltide Bazik Mavi 3?ün Uzaklaştırılması
728 Selcan KARAKUŞ, Ayşe Z. AROĞUZ, Malahit Yeşilinin Biyoadsorbent Üzerinde Adsorpsiyon Kinetiği ve Termodinamiği
729 Semra ÖZDEMİRa, Mithat ÇELEBİb ve Melda ALTIKATOĞLU, Enzim katalizi ile Direckt Blue 71 Boyasının Giderilmesi ve Kinetik Özelliklerinin İncelenmesi
730 R. Bengü KARABACAK* ve Hayrettin TÜRK, Kuaterner Amonyum İyonlarında n-Hekzadesil Grubu İçeren Latekslerin Toksik Organofosfatların Hidrolizinde Katalitik Ortam Olarak Kullanılması
731 Yasemin KİŞMİR, Piroliz Edilmiş Ağaç Mantarı Üzerinde Bazik Violet 14 Boyar Maddesinin Adsorpsiyonu
732 Yasemin KİŞMİR , Ayşe. Zehra AROĞUZ, Biyopolimerler İle Hazırlanmış Hidrojeller ile Levofloksasin İlaç Aktif Madde Salım Kinetiğinin İncelenmesi
733 Seda POLAT, Pınar TUZCUOĞLU, Ayşe Zehra AROĞUZ, Politiyofen Nanopartiküllerinin Hazırlanması ve Optik Özelliklerinin İncelenmesi
734 Pınar TUZCUOĞLU, Ayşe Zehra AROĞUZ, İkili Biyopolimer Karışımları Üzerinde Pantoprazol İlaçaktif Maddesinin Salım Profilinin İncelenmesi
735 Tuğçe Göver1, Nurgül Karadaş1, 2, Kadir Erol1, Oğuz Oktay1, Kanber Fırat1, Yavuz Ak1, Ahmet Akbaş, Paslanmaz Çelik ve Bakır Yüzeylerinin Çeşitli Korozif Ortamlarda Berberin İnhibitörü ile Korozyondan Korunması
736 Çiğdem BİLEN*, Nahit GENÇER*, Oktay ARSLAN, Alkalen Fosfataz Enziminin Saflaştırılması
737 Çiğdem BİLEN*, Nahit GENÇER*, Oktay ARSLAN, Alkalen Fosfataz Enziminin Çevre Kirleticilerine Karşı Afinitesinin Araştırılması
738 Emre YAVUZ1, Başak Gökçe1, Nahit GENÇER1 ve Oktay ARSLAN, PON1 Enzimi Üzerine Ebastinin Etkisi
739 Emre YAVUZ1, Başak Gökçe1, Nurhan SARIOĞLU2, Nahit GENÇER1 ve Oktay ARSLAN, Sigara Bıraktırma İlacının (Vareniklin) İnsan Serum Paraoksonaz Enzimi (PON1) Üzerine Etkisi
740 Bozdemir, K., Doğan, S., Diken, M. E., Sideritis athoa?da Tirozinaz Aktivitesi
741 İsmet BAŞARAN1, Arzu GÜMÜŞ1, Halil İbrahim UĞRAŞ2, Ümit ÇAKIR1, Optikçe Aktif İmin Bileşiklerinin Sentezi ve İyon Bağlama Özelliklerinin İncelenmesi
742 Nihat Ayar, Gülten Atun, Aktif karbon üzerinde tek ve iki bileşenli sistemlerden boyar maddelerin adsorpsiyonu
743 Tuğçe Şener, Tuğçe Günay, Yasemin Çimen, Turgay Tay, Mangan Tetrafenilporfirin İçeren Polimerik Kürecik Sentezi ve Fenolik Bileşiklerin Oksidasyonunun Araştırılması
744 Erol Asker1,*, Fahrettin Filiz1, Ece Uzkara2, Orhan Zeybek2, Karbazolun Yükseltgenmeli Kenetlenme Ürünlerinin TCNE ve p- Kloranil ile Yük-Transfer Kompleksleşmeleri
745 Yusuf Serhat İŞ*, Hatice CAN**, Hüseyin ZENGİN, Antikonvülzan Etkiye Sahip Bazı Oksazepin Türevlerinin Kantitatif Yapı-Aktivite İlişkilerinin İncelenmesi
746 Ebru Tuncer* and Ersen Turaç, PANI-ZnS Nanokompozit Filmlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Morfolojik Özelliklerinin İncelenmesi
747 Alper TOMBALAK, Hidayet MAZI, Aşılama Yoluyla Poli(Maleik Anhidrit-alt-Siklopenten)-g-1- Dekanol?ün Sentezi ve Karakterizasyonu
748 Zeki BÜYÜKMUMCU*, Hatice ARI**, Talat ÖZPOZAN*, İlhan Ö. İLHAN*, Pentil-4-benzoil-1-[2,4-dinitrofenil]-5-fenil-1H-pirazol-3- karboksilat?ın Torsiyonel Bariyerleri ve Konformasyonel Analizi
749 Belgin KARABACAKOĞLU, Filiz TEZAKIL, Oluklu Mukavva Kutu Üretimi Atıksuyunun Elektrokoagülasyon Yöntemi ile Arıtımı
750 Fatma Tümsek, Belgin Karabacakoğlu, Ni(II) İyonlarının Sulu Çözeltiden Granül Aktif Karbon Üzerine Adsorpsiyonu
751 Türkan BÖRKLÜ BUDAK, Derya ERDOĞAN, Elektrokimyasal Yöntemlerle Atık Su Arıtma
752 Seyhan ÖZTÜRK*, Hasan YAKAN, Halil KÜTÜK, N-(p-Sübstitüesülfonil)ftalimitlerin Metilamin ve Triptamin İle Yer Değiştirme Tepkimeleri
753 Ayşe ONGUN YÜCE, Ali DÖNER, Gülfeza KARDAŞ, CNiMn-Zn Elektrotta Hidrojen Gazı Eldesinin Araştırılması
754 Saim TOPÇU, Hüseyin UZLU and Necati MENEK*, Azo-Hidrazo Tautomerisinin Teorik İncelemesi
755 Şeyma AYDEMİR, Hidayet MAZI, Poli(Maleik Anhidrit-alt-1-Okten)?in Makrodallanmış Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyon
756 Baki ÇİÇEK, Oxo-Thiacrown Eter Türevleri Üzerine Fiziksel Organik Kimyasal Çalışmalar
757 Baki ÇİÇEK*, Ümit ÇALIŞIR, Gülfinaz KURTULUŞ, Ümit ÇAKIR, Makrohalkalı Tiyo-Crown Eterlerin Ekstraktif Metal Bağlama Özelliklerinin İncelenmesi
758 Pınar AYTEKİN BOZKURT*, Hidayet MAZI, Şeyma AYDEMİR, Poli(İtakonik Asit-co-Glisidil Metakrilat) Kopolimerlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
759 Senem ÇOLAK, Salih Zeki YILDIZ, Suda Çözünebilen Ftalosiyaninlerin Sentezi, Karakterizayonu ve Çözeltilerdeki Fiziksel Davranışlarının İncelenmesi
760 Serkan ELÇİN*, Gülbanu Koyundereli ÇILGI Hasalettin DELİGÖZ, Kromojenik Grup İçeren Yeni di-Azokaliks[4]arenlerin Sentezi ve Termal Davranışları
761 Zerrin ALTINTAŞ, Memet Vezir KAHRAMAN, Nilhan Kayaman APOHAN, Termoplastik Poliüretan/Huntit Kompozit Malzemelerinin Hazırlanması
762 Bengi Özgün ÖZTÜRK ve Solmaz KARABULUT, Rutenyum Viniliden Kompleksleri ile Katalizlenen Alkin Dimerizasyon Reaksiyonlarında Alkin Yapısının Reaksiyon Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
763 M.Yusuf ÖZDEMİR, Hidayet MAZI, Poli(İtakonik Asit-co-N-Hidroksimetil Akril Amit) Hidrojellerinin Şişme Kinetiği
764 Talat ÖZPOZANa, Hatice ARIb ve Utkucan PINARBAŞIb, Poli(benzilmetakrilat-ko-trimetoksivinilsilan-ko-divinilbenzen)?in Sentezi ve Karekterizasyonu
765 Senem Tapan, Yasemin Topal and Ersen Turaç, Donör-Akseptör Tipi Polimerin Sentezi ve Elektrokromik Özelliğinin İncelenmesi
766 Hüseyin GÜMÜŞ*, Erdal EREN, Adem SARIHAN, Birnesit Katalizörünün Yüzey Asitliğinin Belirlenmesi
767 Pınar ŞEN, Salih Zeki YILDIZ, Bazı Substitue Ni(II), Mn(II) salen Komplekslerinin Hazırlanması ve Peroksit Katalizörü Olarak Kullanımının Araştırılması
768 Yasemin YILDIZ*, Aynur MANZAK2, Osman TUTKUN3, PVC İçeren Polimerik Membranların Hazırlanması
769 Yeşim GÜÇBİLMEZa, İbrahim ÇALIŞ, Doğrudan Hidrotermal Sentez Metodu ile Yüksek Metal Dağılımına Sahip Pd-SBA-15 Türü Katalizörlerin Sentezi için Optimum pH Değerinin Bulunması
770 Gülderen KARAKUŞ*, Ayşe ŞAHİN YAĞLIOĞLU, Hacı Bayram ZENGİN, Maleik Anhidrit-Vinil Asetat Kopolimerinin cis-Platin Etken Maddesi ile Türevlendirilmesi, Karakterizasyonu ve Antiproliferatif Aktivitesinin İncelenmesi
771 Gülderen KARAKUŞ*, Zübeyde AKIN POLAT, Mesut KARAHAN, Semiha AYDIN, Poli(maleik anhidrit-ko-stiren)Kopolimerinin, Prokainamid Hidroklorür ile Türevlendirilmesi, Karakterizasyonu ve Sitotoksik Potansiyellerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
772 Mehtap Temizkan1, Murat Erdem1, Selhan Karagöz2, Suat Uçar3, Turgay Tay1, Sulu ortamdan Orange II Boyar Maddesinin Aktif Karbon Üzerine Adsorpsiyon Kinetiği ve Termodinamiğinin İncelenmesi
773 Musa UYAN*, Şaziye ABDURRAHMANOĞLU*, Fatih DUMLUDAĞ, Vanilin Türevi Ftalosiyaninlerin Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi
774 E.Kübra Suna, Turgut Kartal, Aylin Altınışık, Kadir Yurdakoç, Sulu Çözeltiden Reaktif Boyaların Kitosan/Sepiyolit Biyokompoziti ile Uzaklaştırılması
775 Caner KARAKAYA*, Bülent DEDE, Schiff Bazı İçeren Yeni Ligand ve Mononükleer Co(II), Ni(II), Cu(II) ve Zn(II) Komplekslerinin Sentezi ve Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi
776 Celile Demirbilek, Cemile Özdemir Dinç, Dietilaminoetil-Dekstran?ın Çözünürlük Paramatresinin Grup Katkı Yöntemleri ve Şişme Deneyi ile Belirlenmesi
777 Rukiye Yağız, Metin Ak, Mine Sulak Ak, Mehmet Karakuş, Ditiyofosfat ve Ferrosen İçeren İletken Polimer Sentezi ve Edot ile Kopolimer Reaktivite Oranlarının Belirlenmesi
778 Süleyman Yalçınkaya, Didem Deletioğlu, Cahit Demetgül, Poli (pirol-ko- CuII-(N,N'-bis(salisiliden)-2-aminobenzilamin)?in Elektrokimyasal Sentezi ve Karakterizasyonu
779 Tuğba SOĞANCI, Rukiye YAĞIZ, Mine SULAK AK, Metin AK, Ferrosenil Ditiyofosfonat İçeren İletken Polimerlerin Sentezi ve Elektrokromik Özellikleri
780 Mahir Timur1, Zafer Ergin Günay2, Cahit Demetgül2, Silika Jel Yüzeyine Bağlı Schiff Bazlarının Sentezi ve Metal İyonu Adsorpsiyon Çalışmaları
781 Burcu Boztepe, Ece Kök Yetimoğlu* , Melike Fırlak, Sabahattin Deniz**, M.Vezir Kahraman, İmidazol Grubu İçeren Hidrojellerle Pb(II) İyonu Adsorpsiyonu
782 Yeşim Kovankaya, Ece Kök Yetimoğlu*, Melike Fırlak, Sabahattin Deniz**, M.Vezir Kahraman, NIPA Esaslı Hidrojellerle Cd(II) İyonu Adsorpsiyonu
783 Sibel GÜNGÖR, Hidayet MAZI, Poli(N-Hidroksimetil Akrilamit-co-Bütil Akrilat)?ın Sentezi ve Karakterizasyonu
784 Burcu Oktay, Nilhan Kayaman-Apohan, Maleimid içeren UV-ışınları ile Sertleşen Nanokompozit Malzemelerin Hazırlanması
785 Emre BAŞTÜRK*, M.Vezir KAHRAMAN, Özkan DANIŞ, Serap DEMİR, Alfa-Amilaz Enziminin Çapraz Bağlı Polivinil Alkol / Poliakrilik Asit Nanofiber Destek Materyali Üzerine Kovalent İmmobilizasyonu
786 Senem YELKEN, Seyfullah MADAKBAŞ*, Ece KÖK YETİMOĞLU, Metil Parabenin Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi
787 Memet Vezir Kahraman*, Serap Demir, Sevda Burcu Gök, ?-Amilaz Enziminin Nano Kalsiyum Karbonata İmmobilizasyonu
788 Nurcan ŞİRİN, Emre GÜLCEMAL, Dilek KARA, Murat TUNA, Salih Zeki YILDIZ, Serbest Hidroksil Sübstitue Schiff Bazı Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu
789 Dilek KARA, Murat TUNA, Salih Zeki YILDIZ, Yusuf ATALAY, Poli Fonksiyonel Metal Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Polimerleşebilme Özelliklerinin Araştırılması
790 İlkay Hilal Gübbük, İmren Hatay Patır, Halil İsmet Uçan, Sporopolleninin Modifikasyonu, Karakterizasyonu ve Sorpsiyon Çalışmasında Kullanımı
791 Elif ŞAHİN IŞGIN1,*, Ertuğrul ŞAHMETLİOĞLU2, Ersen TURAÇ2 ve İbrahim DEMİR, 4? (N-(Tiyofen-3-il metilen) benzenamin)-15-taç-5 eter ile 3,4- etilendioksitiyofen İletken Kopolimerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
792 Sema ÇELİK*, Güray KILINÇÇEKER, Bakırın Alkali Çözeltideki Elektrokimyasal Davranışları Üzerine Askorbik Asidin Etkisi
793 Celile Demirbilek, Cemile Özdemir Dinç, Dietilaminoetil Dekstan/Epiklorohidrin Hidrojeli ve Mureksid arasındaki Şişme ve Adsorpsiyon Davranışının İncelenmesi
794 Fuat GÜZEL*, Hasan SAYĞILI ve Gülbahar AKKAYA, Harnup (Keçi Boynuzu) Posası ile Sulu Çözeltiden Metilen Mavisi Uzaklaştırılma ve Desorpsiyon Çalışmaları
795 Gülbahar AKKAYA ve Fuat GÜZEL*, Sulu Çözeltiden Metilen Mavisinin Uzaklaştırılması İçin Alternatif Yeni Bir Adsorplayıcı: Karpuz Çekirdeği Kabukları
796 Lütfiye AYDINa, İbrahim AYDINb,c, Talat ÖZPOZANa, İbrahim NARİN, Deksketoprofen ve Ketoprofen?in Titreşim Spektroskopisi ile Teorik Olarak Karşılaştırılması
797 Burcu SUBAŞI, Hidayet MAZI, Poli(Maleik Anhidrit-alt-1-Hekzen) Kopolimerinin Geçiş Metali Komplekslerinin Uv-Görünür Bölge Spektrofotometresi Kullanılarak Termodinamik Parametrelerinin Belirlenmesi
798 Esra TELLİa, Gülfeza KARDAŞb, C/NiZn-Ag Elektrotta Metanol Oksidasyonunun Araştırılması
799 Emre ÖZDOĞAN*, Bülent DEDE, İmin ve Oksim Grubu İçeren Yeni Ligand ve Mononükleer Co(II), Cu(II), Cu(I) Komplekslerinin Sentezi, Yapılarının Aydınlatılması ve Katalitik Aktivitelerinin İncelenmesi
800 Murat ACAR, Ebru BOZKURT, Yavuz ONGANER, Negatif Yüklü Polielektrolit ile Katyonik Boyar Madde Bileşiği Arasındaki Elektrostatik Etkileşimlerin İncelenmesi
801 Mustafa KORKMAZ*, Cengiz ÖZMETİN, Elif ÖZMETİN, Yeliz YAŞAR, Klinoptilolit Üzerine Metil Viyolet Boyası Adsorpsiyonu
802 Tuğba Bayraktutana, Yavuz Onganer, DNA ile Kumarin 35 Bileşiği Arasındaki Moleküler Etkileşmelerin İncelenmesi
803 Burcu Meryem AYDIN1, Mustafa ARIK2, Yavuz ONGANER, Pyronin Y Bileşiğinin Farklı Misel Ortamlarındaki Rotasyonel Hareketleri
804 Burcu Meryem AYDIN1, Mustafa ARIK2, Yavuz ONGANER2, Pyronine Y?nin Surfaktant İçeren Sulu Ortamdaki Moleküler Dinamiği
805 İsmail EROL, Fatih ÇAKAR, Hale OCAK, Belkıs BİLGİN-ERAN, Özlem CANKURTARAN ve Ferdane KARAMAN, 4-[4-((S)-Sitroneliloksi)benzoiloksi]benzoik asid Sıvı Kristalinin Yüzey Özelliklerinin Ters Gaz Kromatografisi Yöntemi İle İncelenmesi
806 Sevtap ÇAĞLAR*, Semiha AYDIN, Harun KESKİN, Emin SARIPINAR, 4D-QSAR EC-GA Metodu İle Benzotiyenopirimidin Bileşik Serisinin Farmakofor Grubunun Belirlenmesi Ve Biyoaktivite Hesabı
807 Nur Melek ÇETİN, Ece UYSAL, Hande ÜNAL, Murat ERDEM ve Hayrettin TÜRK*, [2-(Metakriloiloksi)etil]benzildimetilamonyum klorür Temelli Anyon Değiştirme Reçinelerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
808 Emine AKAR*, Aylin ALTINIŞIK, Yoldaş SEKİ, Malaşit Yeşili?nin Kullanılmış Çaydan Elde Edilen Aktif Karbon ile Sulu Çözeltiden Uzaklaştırılması
809 Gökhan ULUOCAK, Sinem USTA, Mehmet KAYA, Ömer SUNGUR, Ahmet TABAK ve Mehmet ŞİNOFOROĞLU, Sulu ortamda Ünye Bentonitin Pyronin B adsorpsiyonu
810 Bülent ÇAĞLAR1, Osman ÇUBUK1, Ersin DEMİR1, Ömer SUNGUR2, Ahmet TABAK2, Fe/Al-Sütunlanmış Bentonitin Yapısal Özellikleri ve Katalitik Etkisi
811 Ömer SUNGUR, Elif TAVLI, Mehmet KAYA, Ahmet TABAK, Ünye bentonit/Poliakrilamid Kompozitlerinin Karakterizasyonu
812 Yusuf Nur a, Nurcan Atılkanb, Jale Hacaloğlub, Helmut Schlaad, Poli(2-Alkil-2-Okzazolin) Polimerlerinin Piroliz Kütle Spektroskopisi İle Isıl Analizi
813 Melike FIRLAK*, Soner ÇUBUK, M. Vezir KAHRAMAN ve Ece KÖK YETİMOĞLU, İyon Baskılı Hidrojellerle Au(III) İyonlarının Adsorpsiyonu
814 Hülya ELMALI GÜLBAŞ1,*, Yeşim HEPUZER GÜRSEL2, Belkıs BİLGİN ERAN, Yeni Kiral Yan Zincir Sıvı Kristal Homopolimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
815 Kadem MERAL*, ve Önder METİN, Grafen Oksit-Fe3O4 Nanokompozitlerin Yeni Bir Yöntemle Hazırlanması ve Sulu Çözeltilerden Boyar Madde Gideriminde Kullanılması
816 Kadem MERAL*, Bahri GÜR ve Mehmet ŞİNOFOROĞLU, Moleküler Agregasyon İçin Grafen Oksit Tabakaları: Pyronin Y?nin H-agregat Yapısı ve Karakterizasyonu
817 Sibel E. KORKUT1, Gökhan TEMEL2, Demet K. BALTA1, Nergis ARSU1, M. Kasım ŞENER, Tip II Fotobaşlatıcı Sübstitüe Çinko Ftalosiyaninin Sentezi, Fotopolimerizasyon ve Fotofiziksel Özelliklerinin İncelenmesi
818 Seda TANYILDIZIa, İzzet Amour MORKANa, Ayşe UZTETİK MORKANa, Özlem İLKİN, Grup 6 B Elementlerinin Metal-Karbonil-2-Merkaptopirimidin Totomerlerinin Yoğunluk FonksiyonTeorisi (DFT) ile Yapısal Analizi
819 Gülden ÖZEN KAHVECİ, Sevim DEMİRÖZÜ ŞENOL, Esra GÜL, İzzet MORKAN ve Ayşe UZTETİK MORKAN, NaYbP2O7 Bileşiğinin Sentezi ve Karakterizasyonu
820 Burçin Türkmenoğlu*, Hayriye Yılmaz, Sefa Aksakal, İlhan Özer İlhan, Zülbiye Önal, Mesut Su ve Yahya Güzel, ALDOZ REDÜKTAZ İNHİBİTÖRLERİ OLARAK FLAVONOİD BİLEŞİKLERİNİN MCET METODUYLA 4D-QSAR OLARAK İNCELENMESİ
821 Duygu Malgaça ve Emel Bayol, Schiff Bazı Temelli İnhibitörün Asidik Ortamda Yumuşak Çeliğin Korozyon Davranışına Etkisi
822 Esra Şengün ve Emel Bayol, Biberiye Ekstraktının Asidik Ortamda Yumuşak Çeliğin Korozyonuna İnhibisyonu ve Adsorpsiyon Davranışı
823 Hale OCAK1, Serap MUTLU2, Emine ÖZTÜRK1, Özge AYGÜN1, Belkıs BİLGİN-ERAN1, Özlem CANKURTARAN1 ve Ferdane KARAMAN1, 4-[4-(2-Etilhekziloksi)benzoiloksi]benzoik asid Sıvı Kristalinin Bazı Çözücülerle Termodinamik Etkileşimleri
824 Serap MUTLU 1, Dilek GÜZELLER2, İsmail EROL2, Hale OCAK2, Fatih ÇAKAR2, Özlem CANKURTARAN2, Belkıs BİLGİN-ERAN, Organokil/Sıvı Kristal Nanokompozitleri
825 Fatih ALGI, Fonksiyonel Yeni Kromik Malzemeler
826 Melek PAMUK ALGIa ve Akın AZİZOĞLU, Fotokromik Ditiyenileten Yapısına Bağlı Grup Etkisinin İncelenmesi
827 Serap KAVLAK1, Ali GÜNER1, Zakir RZAYEV, Fonksiyonel Poli(Vinilfosfonik Asit-ko-Stiren-ko-Maleik Anhidrit) Terpolimerlerinin Tasarımı, Sentezi ve Karakterizasyonu
828 Erdem Celil ULUIŞIK, Hatice KAPLAN CAN*, Anhidrit İçeren Kopolimer ve Polietilen Glikol (PEG) Blendlerinin Hazırlanması ve Karışabilirliğinin/Uyumluluğunun İncelenmesi
829 Hatice KAPLAN CAN1*, Serap KAVLAK1, Ali GÜNER1, Zakir M.O. RZAYEV, Poli(Maleik anhidrit-ard-N-vinil kaprolaktam) Nanokompozitlerinin Dinamik Mekanik Özelliklerin İncelenmesi
830 Reyhan DENİZ*, Gülşah ÇELİK ve Figen KURTULUŞ, Floresans Özellik Gösteren Seryum ve Bor içeren Bileşiklerin Mikrodalga ile Sentezlenmesi ve Yapısal Karakterizasyonu
831 Figen KURTULUŞ*, Gülşah ÇELİK, Oksitleyici Olan MnCrO4 Bileşiğinin Mikrodalga Yöntemle Sentezi ve Karakterizasyon Çalışmaları
832 Figen KURTULUŞ*, Gülşah ÇELİK, Gürcan GÜZEL, Halil GÜLER, Li((OH)2B5O7) Bileşiğinin Mikrodalga Enerji ile Sentezi ve Karakterizasyonu
833 Diken, M. E1.,Doğan, S1., Alan, Ü1.,Karasakal,Ö. F1., Güngör, N1.,Doğan, M.2 ve Kara, S.1, Origanum onites L.'de Peroksidazın Bazı Kinetik Özellikleri
834 Zeynep ÇETİN*, Bülent DEDE, 2-[2-Hidroksi-1,2-difeniletilidenamino]-4-metilfenol Ligandının ve Mononükleer Cu(II), Mn(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Katekolaz Aktivitelerinin İncelenmesi
835 Elif Berna OLUTAŞ, Teoman TAŞKESEN, Yeni Tip Kiral Dimerik Yüzey Aktif Molekül Sentezi ve Miselleşme Özelliklerinin Belirlenmesi
836 Pınar Acar Bozkurt, Onur Tosun, N. Merve Yılmaz, Muammer Canel, Bitümlü Şist - Polimer Karışımının Pirolizinden Elde Edilen Sıvı Ürünlerin Karakterizasyonu
837 Ece Uzkara1, Fahrettin Filiz2, Orhan Zeybek1, Erol Asker, N,N?-di(9-etil-9H-karbazol-3-il)hidrazinin Tek Kristal X-Işını Yapı Tayini
838 Zeliha Gamze ALP*, Nursel Acar, Bazı Poliaromatik Hidrokarbonlar ve Porfirinler Arasındaki Etkileşimlerin Kuantum Kimyasal Yöntemlerle İncelenmesi
839 Zeliha Gamze Alp*, Yasemin Turhan, Mehmet Doğan, Mahir Alkan, Aydın Türkyılmaz, Antep Fıstığı Kabuğundan Sentezlenen Aktif Kömür Yüzeyine Metil Viyoletin Adsorpsiyon Kinetiği
840 Hülya KELEŞa, İlyas DEHRİb, Tyramine?in Asitli Ortamda Yumuşak Çeliğin Korozyonuna İnhibitör Etkisi ve Adsorpsiyon Özellikleri
841 Doğan ÇİRMİ*, Rezzan AYDIN and Fatih KÖLELİ, NİTRAT İYONUNUN POLİPİROL KAPLI BAKIR ELEKTROTTA ELEKTROKİMYASAL İNDİRGENMESİ
842 Hatice KARAER, Yasemin BULUT, Çapraz Bağlı Chitosan-g-poli (akrilik asit) /Bentonit Kompozitleri İle Metilen Mavisinin Uzaklaştırılması
843 Emrah BULUT, Ahmet ÖRNEK, Mahmut ÖZACAR, Lityum-iyon Pillerde Kullanılan Spinel Yapılı LiMn2O4 Katot Aktif Nanopartiküllerin Elektrokimyasal Karakterizasyonu
844 Mustafa CANa, Emrah BULUTb, Mahmut ÖZACAR, Gallik Asit Formaldehit Reçinesi Üzerine Paladyum Adsorpsiyon Mekanizması
845 Müşerref ÖNAL*, Yüksel SARIKAYA, Muzaffer Çağrı KOÇYİĞİT, Fatma Eda ÖZGÜVEN, Ağartma Topraklarının Nanogözenekliliği
846 Ece ALTUNBAŞ ŞAHİN, Gülfeza KARDAŞ, Ni(Zn)Co Kaplı Bakır Elektrotta Metanol Oksidasyonunun Araştırılması
847 Sinem Ortaboy , Elif Türker Acar, Gülten Atun, Cu(II) Sefazolin Kompleksinin Elektrokimyasal Davranışı
848 Sinem Ortaboy, Elif Türker Acar, Gülten Atun, İndikatör Boyar Madde Kullanılarak Farklı Renklerdeki Pigmentlerin Hazırlanması
849 Ali ERDOĞMUŞa and Ahmet Lütfi UĞUR, Synthesis and Photophysical Poperties of Phthalocyanines Containing Long Chain Fluorine Groups
850 Özkan Demirbaş1,Adem Karadağ2,* , Veli Dalkıran 1,Cihan Yıldız, Kazein Yüzeyine Reaktif Blue 220?nin Sorpsiyonu
851 Ender BİÇER*, Emine COŞKUN ve İclal BULUT, Niyasin Varlığında ve Yokluğunda Vanadyum(V)-Niflumik asit Kompleksinin Voltametrik Davranışının İncelenmesi
852 Ayşen ALAMAN AĞAR* , Nadide GÜRKAN ACAR, İndüklenmiş Miselli Kolesterik Disk Fazlarda Sulu Ortofosforik Asit ve Bazı Alkanollerin Sarmal Adım Uzunluğuna Etkisinin İncelenmesi
853 Mahmut TOPRAK1, Burcu Meryem AYDIN2, Mustafa ARIK, Orientin ve Bovine Serum Albumine Molekülleri Arasındaki Floresans Kuençleşmenin Spektroskopik Yöntemlerle İncelenmesi
854 Emine COŞKUN*, Ender BİÇER ve Osman OKTAY, Sülfatiazolün Ni(II) İyonuyla EtkileşimininVoltametrik İncelenmesi
855 Esra Kılıç, Nursel Pekel Bayramgil, (1-Vinil 1,2,4-triazol ? Akrilik asit) Kopolimerlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
856 Sema ÇARIKÇI*, Serap BEYAZTAŞ, Turgut KILIÇ, Oktay ARSLAN, Linearol Bileşiğinin Bazı Enzimler Üzerine Etkisinin İncelenmesi ve Kinetik Sabitlerinin Belirlenmesi
857 Gönül Keçeli, Doğal Pirinç Kullanılarak Sezyumun Adsorpsiyon Yöntemiyle Uzaklaştırılması
858 Cennet KARADAŞ* and Derya KARA, Bazı Baharat ve Bitkilerdeki Eser Element Düzeylerinin İndüktif Eşleşmiş Plazma Spektroskopik (ICP) Teknikleri ile Tayini
859 Cennet KARADAŞ* and Derya KARA, İn Vitro Gastrointestinal Ekstraksiyon Yöntemi İle Balya ve Yakın Köylerindeki Topraklarda Bazı Metallerin Biyoerişilebilirlik Seviyelerinin ICP-OES İle Tayini
860 Elif UZLUK*, Muzaffer TALU, Poli(2-Hidroksietil Metakrilat-co-Maleik Anhidrit)/Organo- Sodyum-Bentonit Nanokompozitlerinin Sentezi ve Patojen Bakterilere Karşı Etkileri
861 Elif UZLUK*, Muzaffer TALU, Suda-Çözünebilen Poli(2-Hidroksietil Metakrilat-co-Sitrakonik Anhidrit)/Poli(etilen imin) Makrokomplekslerinin Sentezi ve Antimikrobiyal Aktiviteleri
862 Evrim Baran*, Bilal Acemioğlu, Tekli Ve İkili Sistemde Zeolit Yüzeyine Rhodamine B Ve Malachite Green?nin Adsorpsiyonunun Araştırılması
863 Serkan DEMİRCİ1,2, Aslı ÇELEBİOĞLU2, Tamer UYAR, RAFT Polimerizasyonu ile Fonksiyonel Nanoliflerin Hazırlanması
864 Serkan DEMİRCİ,1,* Selin KINALI-DEMİRCİ,2 Tuncer ÇAYKARA, pH ve Sıcaklık Duyarlı Polimer Fırçaların Sentezi ve Karakterizasyonu
865 Hande ÜNAL*, Ece UYSAL, Nur Melek ÇETİN Murat ERDEM ve Hayrettin TÜRK, [2-(Metakriloiloksi)etil]benzildimetilamonyum klorür Temelli Anyon Değiştirme Reçinelerine Cr(VI) Adsorpsiyonu
866 Nur Melek ÇETİN*, Ece UYSAL, Hande ÜNAL, Hayrettin TÜRK ve Murat ERDEM, [2-(Metakriloiloksi)etil]benzildimetilamonyum klorür Temelli Anyon Değiştirme Reçinelerine p-Nitrofenol Adsorpsiyonu
867 Ece UYSAL*, Nur Melek ÇETİN, Hande ÜNAL, Murat ERDEM ve Hayrettin TÜRK, [2-(Metakriloiloksi)etil]benzildimetilamonyum klorür Temelli Anyon Değiştirme Reçinelerine Orange II Adsorpsiyonu
868 Özlem DİKİŞLER*, Murat ERDEM, Polivinilimidazol Hidrojeli ve Kuaternize Türevi Üzerine Sulu Çözeltilerden Orange II Boyar Maddesinin Adsorpsiyonu
869 Şeyma SOMUNKIRANOĞLU*, Gülşah ÇELİK ve Figen KURTULUŞ, Negatif Elektrot Malzeme Olarak Kullanılabilen FeVO4 Bileşiğinin Mikrodalga Yöntemle Sentezlenmesi ve Yapısal Karakterizasyonu
870 Şeyma SOMUNKIRANOĞLU*, Gülşah ÇELİK ve Figen KURTULUŞ, MnCo2O4.5 Bileşiğinin Mikrodalga Yöntem ile Sentezlenmesi ve X-ışınları Kırınımı ile Karakterizasyonu
871 Sevil Söyleyici*, Ilgın Gültekin, Gülbanu Koyundereli Çılgı, 2,5-Disübstitüe Tiyazolo[5,4-d]Tiyazol Türevlerinin Spektroskopik ve Termal Özelliklerinin İncelenmesi
872 Ayşe Engin KURTOĞLU*, Belemir AYARTEPE, Samet BAĞI, Serkan ÖZİŞ, Polarografik Yöntemle Boyar Madde Adsorpsiyonu
873 Banu AVUNÇ*, Gülşah ÇELİK ve Figen KURTULUŞ, Işığa Karşı Duyarlı Molibden-Bor İçeren Bileşiklerin Sentezi ve Karakterizasyonu
874 Cem Burak YILDIZa,b ve Akın AZİZOĞLUa, Trisilasiklopropiliden ve Trisilaallen Yapıları Üzerine Kuantum Kimyasal Hesaplamalar
875 Serap BEYAZTAŞ1*, Esra FINDIK2, Hazal FINDIK1, Semra IŞIK1, Mustafa CEYLAN2, Oktay ARSLAN1, Tiyosemikarbazon Türevlerinin Ksantin Oksidaz Enzimi İle Biyotransformasyonu
876 Serap BEYAZTAŞ*, Sema ÇARIKÇI, Turgut KILIÇ, Oktay ARSLAN, Siderol Bileşiğinin Bazı Enzimler Üzerine Etkisinin İncelenmesi ve Kinetik Sabitlerinin Belirlenmesi
877 Süheyla Pura Ergin*, Fatma Kurt, Şeyma Dursun, Krom (III) ve Demir (III) Klorürün N,N Dimetilformamidde İyon Asosyasyonunun İncelenmesi
878 Neşe KARAGÖREN, Zeynep BİCİL, Cemil GÜLTEKİN, Pınar ÇAMURLU, Yeni Ferrosen Türevli Poli(2,5-ditiyenilpirol): Optoelektronik Özellikleri ve Elektrokimyasal Kopolimerizasyonu
879 Serap TOPRAK DÖŞLÜ, Birgül YAZICI, Farklı Bileşime Sahip Paslanmaz Çelik Elektrotların Elektrokimyasal Davranışı
880 Başak DOĞRU MERT, Mehmet Erman MERT, Gülfeza KARDAŞ, Birgül YAZICI, Yumuşak Çeliğin Asidik Ortamdaki Korozyon Davranışına 2- amino pirazin?in Etkisi
881 Hülya Kahyaoğlu, Ayten Öztürk, Dichlorvos Biyosorbsiyonunun Termodinamik ve Kinetiği
882 Muhitdin Ahmetoglu (Afrailov)1, Ali Kara2, Nalan Tekin3, Saadet Beyaz3, Hakan Köçkar4, Yüzey Polimerizasyonuyla Oluşturulan Karbon nanotüp-Polimer Kompozitlerinin Elektriksel Özelliklerinin Araştırılması
883 Ali KARA, Emel DEMİRBEL, Yumuşak Manyetik Polimerik Mikrokürelerle Sulu Çözeltilerden Pb(II) İyonları Adsorpsiyonunun Fizikokimyasal Parametrelerinin Araştırılması
884 Sibel ZOR*, Hatice ÖZKAZANÇ, Polianilin (PANi) ve PANi?Metal (Cu, Ni) Kompozitlerinin Bakır Üzerine Elektrokimyasal Sentezi ve Antikorozif Özelliklerinin İncelenmesi
885 Sibel ZOR*, Elif Yıldız, Klorürlü Çözeltilerde Sülfatiyazolün Alüminyum Korozyonuna Etkisi
886 Hacer ELGİT*, Gülşah ÇELİK ve Figen KURTULUŞ, Reaktör Örtüsü Olarak Kullanılabilen Li-Fe-B İçeren Bileşiklerin Katı-Hal Sentezleri ve X-ışınları Karakterizasyonları
887 Burcu ÜNAL*, Gülşah ÇELİK ve Figen KURTULUŞ, Elektronik Cihazlarda Enerji Kaynağı Olarak Kullanılan Lityum Demir Fosfat Bileşiklerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
888 Goncagül SERDAROĞLU*, A DFT Study on Conformational Dependence of Atomic Charges- Chemical Reactivity Relationship: Amphetamine
889 Goncagül SERDAROĞLU*, A Computational Study Based on Conformational Properties of Phenethylamine of biochemical and medicinal interest
890 Bilge ERDEM, A. Safa ÖZCAN, Doğal Bentonit Üzerine Kinolin Adsorpsiyonu ve Karakterizasyon Çalışmaları
891 Ayşe UĞUR*, Canan ONAÇ, Ahmet Kaya, H.Korkmaz ALPOĞUZ, Polimerik İçerikli Membranlar Kullanılarak Cr+6 Metal Katyonunun Kompleksometrik Yöntemle Taşınımı
892 H.Korkmaz ALPOĞUZ*, Tuğba KUTLU, Ahmet KAYA, Destekli Sıvı Membran Tekniği Kullanılarak Cu(II) Metal Katyonunun Sulu Çözeltilerden Ayrılması
893 Canan ONAÇ*, Ahmet KAYA, H.Korkmaz ALPOĞUZ, Aydan YILMAZ, Polimer İçerikli Membran Tekniği Kullanılarak Cr(VI) Metal Katyonunun Taşınımı
894 Demet BAYBAŞ, Selçuk ŞİMŞEK, Özlem CEYHAN, Lignin Modifikasyonu ile Oluşturulan Organokil-Lignin Yapısına Pb2+ Adsorpsiyonunun Araştırılması
895 Rukan SUNA*, Fatih KÖLELİ, Polimer Elektrotlarda Hidrojen Çıkışının İncelenmesi
896 Gülbanu Koyundereli ÇILGI* Halil CETİŞLİ, Cd(CH3COO)2.2H2O Tuzunun Dehidrasyon Kinetiği?nin İncelenmesi
897 Özlem Özen KARAKUŞ*, Gülbanu Koyundereli ÇILGI, AMİD TÜREVLİ KALİKS[4]ARENLERİN TERMAL DAVRANIŞLARI
898 Birgül KARADAĞ, Mehmet İŞCAN, Mikroemülsiyonlarda Linkerler
899 Nalan Tekin, Akif Şafaklı, Mert Emre Öztoksoy, Hüseyin Boynukara, Sulu Çözeltilerden Sepiyolit Yüzeyine Brilliant Yellow Boyar Maddesinin Adsorpsiyonu
900 Bahire Filiz ŞENKAL*, Yeşim GÜRSEL, Ceren AYTAÇ ve Esra ERBİL, Poli (metakrilik asit)?in Kalgon Grubu ile Hidrojen Bağ Etkileşimi Sonucu Yeni Sıvı Kristal Polimerin Sentezi
901 Berna FARSAK1, Murat FARSAK1, Halil Zeki GÖK1 ve Gülfeza KARDAŞ2, N2S5O2 Karışık Donörlü Makrosiklik Bileşiğin 1M HCl Ortamında Yumuşak Çeliğin Korozyonuna Etkisi
902 Gülay BAYRAMOĞLU, Begüm ALTINTAŞ, M. Yakup ARICA, Farklı ligandlarla yüzeyi çeşitlendirilmiş Fe(II) şelatlı membran yapılarına glikoz oksidazın tersinir adsorpsiyonu
903 Kadir TURHAN, S.Arda ÖZTÜRKCAN, Zuhal TURGUT, Tekstil Endüstrisinde Kullanılan Boyarmaddelerin Atıksularının Ozon İle Renginin Giderilmesinin Spektroskopik Yöntemle Belirlenmesi
904 Metin AK*, Rukiye YAĞIZ, Mine Sulak AK, Mehmet KARAKUŞ, Ferrosen içeren iletken polimer sentezi ve elektrokromik özelliklerinin incelenmesi
905 Adem Ergün1, Dudu DEMİR1, Nahit GENÇER1, Fatih SÖNMEZ2 ve Oktay ARSLAN, Bazı Sakkarin Türevlerinin hCAI ve hCAII Enzimleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması
906 Dudu DEMİR1, M.Oğuzhan KAYA1, Nahit GENÇER1, Fatih SÖNMEZ2 ve Oktay ARSLAN, Bazı Sakkarin Türevlerinin Tirozinaz Enzimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması
907 Zürriye GÜNDÜZ*, Mahir ALKAN**, Mehmet DOĞAN, Farklı Özelliklerdeki Kaolinit/Silikon Yağı Pastalarının Reolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması
908 Ahmet Lütfi UĞURa,b*, Ali ERDOĞMUŞb ve Mahmure Üstün ÖZGÜR, Biosorption of Zn(II) ions by low-cost adsorbents which containing tannins and thermal properties of adsorbents
909 Emrah MAMUR ve Fatih KÖLELİ, Karbondioksitin Formik Aside İndirgenmesinde Elektrolizör Tasarımı
910 Adem Karadağa , Özkan Demirbaş, Endüstriyel Atık Sulardan Sabit Yataklı Kolonda Fındık Kabuğu İle Maxilon Yellowun Biyosorpsiyonu
911 Taner Tanrısever1, Ayşe Bulut2, İki Boyutta Monte Carlo Metodu İle Karışım Simülasyonu
912 Ayşe Bulut1 Taner Tanrısever, Monte Carlo Metodu İle Tek Polimer Zincirinin ? Çözücü İçindeki Hareketi
913 Sedef ŞİŞMANOĞLU, Tolga ŞAHİN, Damla AKPINAR, Glutamik Asit Ve Sitrik Asidin Çeşitli İyonik Kuvvetlerde Protonlama Sabitlerinin Ve Termodinamik Fonksiyonlarının Bulunması
914 Gülşah ÇELİK*, Figen KURTULUŞ, Kolemanit?in Sıcaklıkla Yapısal Değişiminin İncelenmesi ve Kolemanit?ten Yola Çıkarak CaBPO5? ın Katı-Hal Sentezi ve Karakterizasyonu
915 Gülşah ÇELİK*, Figen KURTULUŞ ve Halil GÜLER, Geleneksel Yüksek Sıcaklık Katı-Hal Yöntemi ile Mo2O2P4O13 Bileşiğinin Sentez ve Karakterizasyon Çalışmaları
916 Hasan SAYĞILI*, Gülbahar AKKAYA ve Fuat GÜZEL, Harnup (Keçi Boynuzu) Posasının Sulu Çözeltiden Katyonik Boyarmadde Adsorpsiyon Kullanımında Model Olarak Metilen Mavisinin Kullanılması: Kinetik ve İzoterm Modellemesi
917 Hasan SAYĞILI*, Gülbahar AKKAYA ve Fuat GÜZEL, Sulu Çözeltiden Cu(II) İyonlarının Uzaklaştırılması için Domates Posasının Kullanılması: Kinetik ve İzoterm Modellemesi
918 Ayça KAHRAMAN, Mustafa S. ELLİDOKUZOĞLU ve Ayfer SARAÇ, Kesikli ve Yarı-Sürekli Emülsiyon Polimerizasyonu: Karşılaştırmalı Deneysel Bir Çalışma
919 Ayça KAHRAMAN ve Ayfer SARAÇ, İyi Tanımlanmış Su Bazlı Emülsiyon Polimerlerinin Hazırlanması
920 Reyhan GENÇOĞLU KOÇ ve Ayfer SARAÇ, Emülsiyon Kopolimerlerinin Özellikleri Üzerine Farklı Tuzların Etkisi
921 Elif TEZBAŞARAN, Onur TURHAN*, Hilmi NAMLI, Ninhidrinin Bazı Aromatik Aminlerle Olan Reaksiyonlarının FTIR Sıvı Hücresinde İncelenmesi
922 Sıtkı ATICI, Onur TURHAN*, Hilmi NAMLI, Bazı Schiff Bazlarının Metal Seçimliliklerinin Çözelti Ortamında FT-IR ile İncelenmesi
923 Gülbahar AKKAYA* ve Fuat GÜZEL, Modifiye Edilmiş Karpuz Çekirdeği Kabukları ile Reaktif Siyahı 5? in Uzaklaştırılması: Kinetik, Denge ve Termodinamik Çalışmalar
924 Gülbahar AKKAYA* ve Fuat GÜZEL, Yeni Düşük Maliyetli Bir Biyorplayıcı ile Sulu Çözeltiden Pb(II) iyonlarının Adsorpsiyon ve Desorpsiyon Çalışmaları
925 Cihan YILDIZ , Özkan DEMİRBAŞ, Maxilon Yellow Boyar Maddesinin Perlit Yüzeyine Adsorpsiyonu İçin Deneysel Tasarım
926 Cihan YILDIZ , Özkan DEMİRBAŞ, Diatomit Yüzeyine Maxilon Yellow Boyar Maddesinin Adsorpsiyonu İçin Taguchi Deney Tasarımı
927 Metin Açıkyıldız, Mert Özhallaç ve Ferhat Polat, Tekstil Boyarmaddelerinin Sulu Çözeltiden Kil Üzerine Adsorpsiyonu
928 Berna KOÇER*, Yasemin TURHAN, Mehmet DOĞAN, Mahir ALKAN, PEO/Sepiyolit Nanokompozitlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
929 Ebru Mavioğlu Ayan*, E. Evrim Yalçınkaya*, Aslı Toptaş, Ucuz Adsorban Olarak Kullanılan Bağ Çubuğunun Tek Değerlikli Elektrolit Ortamındaki Zeta Potansiyelleri
930 Melek BULUT*, Zekeriya YERLİKAYA, Bazı TSKP/Ticari Polimer Blendlerinin Termal Davranışlarının İncelenmesi
931 Esra Çırçır, Serkan Dayan, Nilgun Özpozan Kalaycıoğlu, Cansın Mergen, Mn4+-activated Red Phosphors in MgAl2Si2O8 System
932 Serkan Dayan, Esra Çırçır, Nilgün Özpozan Kalaycıoğlu, Dilara Çelen, Synthesis and Characterization of New SrTiO3 Phosphor
933 Gülben TORĞUT*, Kadir DEMİRELLİ, Halka Açılma Polimerizasyonu İle Fenil Glisidil Eter ve ?- Kaprolakton Kopolimeri Sentezi ve Dielektrik Özellikleri
934 Gülben TORĞUT*, Kadir DEMİRELLİ, 1,2-Epoksi,3-Fenoksi Propan Bileşiğinden Halka Açılma Polimerizasyonuyla Homopolimer Sentezi ve Dielektrik Özellikleri
935 Sümeyra TUNA YILDIRIM1, Mehmet KAYA2 ve M Ali YILDIRIM, Aromatik Amin İçeren Schiff Bazı Ligandının Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Geçiş Metal Komplekslerinin İncelenmesi
936 Sümeyra TUNA YILDIRIM1 ve Mehmet KAYA, Boyarmadde Özelliği Gösteren Yeni Bir Ligandın Sentezi ve Karakterizasyonu
937 Arzu Gümüş1, Şeref Karadeniz1,Halil İbrahim Uğraş2, Baki Çiçek1, Ümit Çakır, İmin Grupları İçeren Optikçe Aktif Bazı Podandların Ekstraksiyon Denge Sabitlerinin ICP İle Belirlenmesi
938 Arzu Gümüş1, Şeref Karadeniz1,Halil İbrahim Uğraş2, Baki Çiçek1, Ümit Çakır, Bazı Schiff Bazlarının Metal Ekstraktif Özelliklerinin Tayini
939 Jameel Ahmed Baig1, 2, 3, Latif Elci1, Tasneem Gul Kazi, Biosorption of arsenic by indigenous plant material
940 Süheyla BAYRAM*, Hidayet MAZI, Poli(N-Vinil Pirolidon-co-N-Hidroksimetil Akrilamit-co-Bütil Akrilat) Terpolimerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
941 Bilge Eren, Catalysis and reaction mechanisms of N-formylation of amines by Fe(III)-exchanged sepiolite
942 Adem ŞENTÜRK1, M.Fatih COŞKUN1 ve Demet COŞKUN, Kalkon İçerikli Metakrilat Polimerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
943 Elif ÖZMETİN*, Yeliz YAŞAR*, and A.Deniz KARAOĞLAN, Pirinç Kabuğu ile Metilen Mavisi Gideriminin Optimizasyonu
944 Merve ZAKUTa,b, Osman G. ERSOYb, M. Olgaç KANGALc, Nurseli UYANIK, Huntit ve Hidromagnezit Karışımlarının, Poliolefinik Yapılı Malzemelerin Alev Geciktirici Kapasiteleri Üzerine Etkileri
945 Bahar EREN(1), Burak GÜRKAN(2), Yelda YALÇIN GÜRKAN, Liyotropik Sıvı Kristalin DFT Yöntemiyle İncelenmesi
946 Erdal Eren, Adsorption behaviors of Cu(II) from aqueous solution onto ?-MnO2: Characterization, equilibrium and thermodynamic studies
947 E. Evrim Yalçınkaya*, Ebru Mavioğlu Ayan, Aslı Toptaş, Ucuz Adsorban olarak Bağ Çubuğunun Farklı Elektrolit Ortamlardaki Elektrokinetik Yük Yoğunluklarının Hesaplanması
948 E. Evrim Yalçınkaya*, Ebru Mavioğlu Ayan, Aslı Toptaş, Ucuz Adsorban olarak Bağ Çubuğunun Zeta Potansiyeline İki ve Üç Değerlikli Elektrolitlerin Etkisi
949 Betül ULU*, Bülent DEDE, İki Yeni İmin Bileşiğinin ve Bunların Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Boya Renk Giderim Özelliklerinin İncelenmesi
950 Güzin PIHTILI*, Kadir DEMİRELLİ, Metilmetakrilat Fonksiyonelli Fırça Tipi Kopolimer Sentezi ve Elektriksel Özellikleri
951 Güzin PIHTILI*, Kadir DEMİRELLİ, ATRP Yöntemiyle Sentezlenen Doplanmış Tarak Tipi Kopolimerlerin İmpedans ve Susseptans Değerlerinin Ölçümü
952 Zeliha CEYLANa , Ömer ÇENGELb, Kamil ŞİRİNa, Mesut YAVUZ, The Effect Of Gamma Irradiation On The Mechanical Properties Of Polypropylene
953 Haldun SERTOKÇUa , Rahim İŞLERb, Kamil ŞİRİNa ,Mesut YAVUZ, THE EFFECT OF GAMMA IRRADIATION ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF LOW DENSITY POLYETHYLENE
954 Türkan BÖRKLÜ BUDAK, Sevnur KESKİN DOĞRUYOL, Modifie Edilmiş Doğal Polimerlerin Ağır Metal Adsorpsiyonlarının İncelenmesi
955 Murat FARSAK1, Gülfeza KARDAŞ, Grafit Destekli Karbon Nanotüp Enjekte Edilmiş Nikel Elektrotta Metanol Oksidasyonu
956 Emine BULUT1, Oya ŞANLI, Emülsiyon Çapraz Bağlama Yöntemi ile Hazırlanmış Sodyum Aljinat/Sodyum Karboksimetil Selüloz Blend Mikrokürelerden Donepezil Hidroklorür?ün Kontrollü Salımı
957 Serkan ÖZTÜRK, Ayhan YILDIRIM, Mehmet ÇETİN, Amit Fonksiyonel Grubu İçeren Katyonik Yüzey Aktif Maddelerin Sentezi ve Korozyon İnhibitörlük Özellikleri
958 Serkan ÖZTÜRK, Ayhan YILDIRIM, Mehmet ÇETİN, Uzun Alkil Zinciri İçeren Beş Üyeli Heterosiklik Bileşiklerin Sentezi ve Mineral Yağ Ortamındaki Korozyon İnhibitörlük Özellikleri
959 İbrahim Şen1, Akın Azizoglu1, Hülya Kara, N-(2-Amino-benzoil)-N?-fenil hidrazin Yapısının Deneysel ve Hesapsal Yöntemlerle İncelenmesi
960 G. Esiyok Ukuser1, O.L. Uyanık2, N.Uyanık, Polivinilpirolidon Nanokompozitleri
961 Melek Şirin Baymak1, Hayati Çelik2, Petr Zuman, Oksim ve Hidrazonların Elektrokimyasal İndirgenmeleri Hakkında Bilmediklerimiz
962 Suzan ABDURRAHMANOĞLU, Safiye S. ERDEM, Selülozun Serbest Radikallerinin DFT yöntemi ile Modellenmesi
963 Tolga KARAZEHİR*, Murat ATEŞ, Fatih ARICAN, Nuri EREN, Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi ve Morfolojik Analizler ile PEDOT ve POTh?in Elektrolit Etkisi Karşılaştırması
964 Nuri EREN *, Murat ATEŞ, Tolga KARAZEHİR, Fatih ARICAN, Poli(3-(2-Aminoetiltiyofen) / Camsı karbon elektrot Elektrolit ve Konsantrasyon Etkisi ve Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi
965 Fatih ARICAN *, Murat ATEŞ, Tolga KARAZEHİR, Poli(N-Metilpirol-ko-2,2?-bitiyofen) Elektropolimerizasyonu ve Eşdeğer Devre Modeli
966 Pınar TURAN BEYLİ*, Mehmet DOĞAN ve Mahir ALKAN, Polidimetilsiloksanın Reolojik Özelliklerine Üleksitin Etkisi
967 Pınar TURAN BEYLİ*, Zürriye GÜNDÜZ, Mehmet DOĞAN ve Mahir ALKAN, Perlitin Ekstrusiyon Özelliklerinin İncelenmesi
968 Hatice ARIa Semih BAŞTARa ve Talat ÖZPOZAN, Poli(N-izopropilakrilamit-ko-trimetilvinilsilan-ko-divinilbenzen)?in Sentezi ve Karakterizasyonu
969 Cihan YILDIZ , Özkan DEMİRBAŞ, Atık Sularda Maxilon Yellow Boyar Maddesinin Giderimi İçin Silika Kum Kullanımı ve Deneysel Tasarım
970 Emine KADIOĞLU*, Yasemin TURHAN, Mehmet DOĞAN, Mahir ALKAN, PEO/Al2O3 Nanokompozitlerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
971 Yasemin TURHAN*, Mahir ALKAN, Mehmet DOĞAN, Zürriye GÜNDÜZ, Pınar BEYLİ, Kriyojenik Şartlarda Nano Boroksit Üretimi
972 Yasemin TURHAN*, Mahir ALKAN, Mehmet DOĞAN, Zürriye GÜNDÜZ, Pınar BEYLİ, DLS Tekniği ile Nano Boroksit Üretimi Üzerine Çeşitli Parametrelerin İncelenmesi
973 Mehmet UĞURLU*, M. Hamdi KARAOĞLU, M. Emin DURU, Gülsen TEL, Ali İmran VAİZOĞULLAR ve Selma BAŞTAN, O3/UV/NaBO3 ile Fotolitik Olarak Arıtılan Zeytin Karasuyundaki Organik Bileşiklerin Spektroskobik Analizleri
974 Merve TUNÇ, SPİRONOLAKTON İLE HAZIRLANACAK TOPİKAL ANTİANDROGENİK PREPARATLAR
975 Zehra YÜCE, SİLİMARİNİN KOZMETİKTE KULLANIMI
976 Sebla ÖZTAN AKTÜRK; Yasemin YAĞAN UZUNER; , ORGANİK VE DOĞAL KOZMETİK FORMÜLASYONLARDA BİTKİSEL AKTİFLERİN TESTLERi YAPILIRKEN KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR
977 Bekir ÇAKICI; Tülin BADUR; İsmail ASLAN; Ümit ABAY; Barış EKŞİ; Coşkun BOZ; , ORGANİK KOZMETİK ÜRÜNLERDE ARASTIRMA VE GELİŞTİRMEDEKİ ZORLUKLAR
978 Yasemin YAĞAN UZUNER; Seda Nur NURDAĞ; , NEDEN ORGANİK VE DOĞAL ÜRÜNLER?
979 Devrim ÖZÖĞÜT; Murat DURAN; Ünsal ERKAL; Buket KUNDUHOĞLU; Gökan SAVAROĞLU; , İLAÇ, GIDA VE KOZMETİKLERDE KULLANILMASI AMACIYLA SENTEZLENEN NAFTOLİK SCHİFF BAZLARININ ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI
980 Tülay AŞKIN ÇELİK; Özlem Sultan ASLANTÜRK; Murat TELLİ; Ümit ÜNSAL; TUBA GÜRAY; , DOĞAL YÖNTEMLERLE ELDE EDİLMİŞ BİTKİSEL İÇERİKLİ ANTİ-AKNE SABUNU
981 Nurhan KİSHALİ, CANTARİDİN
982 Tülay AŞKIN ÇELİK; Özlem Sultan ASLANTÜRK; Murat TELLİ; Semih UZUNHAN; , BİTKİSEL İÇERİKLİ DOĞAL BİR ANTİ-AKNE FORMÜLASYONU
983 Mehmet AKYÜZ, SAÇ BOYASI VE METABOLİTLERİ
984 Hulusi BARLAS, ORGANİK KOZMETİKLER
985 İsmail ASLAN; Tülin BADUR; Gülengül DUMAN; , ORGANİK KOZMETİKTE LİPOZOM VE FİTOZOMLAR
986 Çağlayan ÇATAL, KOZMETİK ÜRÜNLERİN MİKROBİYOLOJİK KALİTE PARAMETRELERİNİN ANALİZİ VE UYGUNLUK KRİTERLERİ
987 Merih KIVANÇ, KOZMETİK ÜRÜNLERDE MİKROBİYEL KONTAMİNASYON
988 Gül ÖZTOPRAK, KOZMETİK ÜRÜNLERDE DOĞRU KORUYUCU SEÇİMİ VE YÖNETMELİKLER
989 Özgen ÖZER, KOZMETİK ÜRÜNLER VE YENİ TAŞIYICI SİSTEMLER
990 Oğuz BAYRAKTAR, KOZMETİKTE AR-GE'NİN ÖNEMİ
991 Nilay TEKER, KARVON ENANTİYOMERLERİNİN KOKU BİLEŞİKLERİNDE KULLANIMI
992 Zeynep Derya MAZICI, ESANSLARLA İLGİLİ KURULUŞLAR VE DÜZENLEMELER
993 Mine Nazan KERİMAK ÖNER; Fatma NOHUT; İlknur MERİÇ; , DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE KOZMETİK BİLİMİ EĞİTİMİ
994 Mustafa BİRİNCİOĞLU, DOĞAL KOZMETİĞİN ÜLKEMİZDEKİ GELİŞİMİ
995 İlgen ERTAM, DERMATOLOJİDE KOZMETOLOJİNİN ÖNEMİ
996 G.GEDİK; A.S YALÇIN; , DERMOKOZMETİK VE KOZMETİK ALANDA ÇAYIN HAMMADDE OLARAK KULLANIMI
997 Özlem GÜLHAN POLAT, ANTİ ALERJEN ESANSLAR
998 İbrahim AYDIN; Yeşim AKTAŞ; İbrahim NARİN; , TÜRKİYE'DE SATILAN BAZI KOZMETİK ÜRÜNLERDE BULUNAN GLİKOLİK ASİT MİKTARININ HPLC-UV İLE TAYİNİ
999 Derya ALGÜL ; Yasemin YAĞAN UZUNER; , ÜRÜNLERİN İÇERDİĞİ BİTKİSEL EKSTRELERİN ANALİZLERİ YAPILIRKEN KARSILASILAN GÜÇLÜKLER
1000 Ecem Fatma KARAMAN, YAŞLANMANIN MEKANİZMASI, GENETİĞİ
1001 Prof. Dr. BİRİNCİOĞLU, Mustafa;, BİR TIP DOKTORUNUN KİMYA İLE TANIŞMASI 
1002 Prof. Dr. YAĞCI, Yusuf;, ?ÇIT ÇIT? (Click) KİMYASI İLE MAKROMOLEKÜL SENTEZLERİ 
1003 Prof. Dr. AKKAYA, Engin U.;, GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BOYARMADDE ?İLAÇ İLİŞKİSİ 
1004 Prof. Dr. GÜRSAN, Arzum Erdem;, NANOMALZEMEYE DAYALI ELEKTROKİMYASAL BİYOSENSÖRLERİN  TASARIM VE UYGULAMALARI 
1005 Prof. Dr. ARPAÇ, Ertuğrul;, TEMEL ARAŞTIRMANIN UYGULAMAYA DÖNÜŞMESİNDE  NANOen  ÖRNEĞİ 
1006 Prof. Dr. KAŞIKARA PAZARLIOĞLU, Nurdan;, BİYOPOLİMERLER ve MEDİKAL TEKSTİLLER 
1007 Doç. Dr. AKGÖL,  Sinan; Prof. Dr. DENİZLİ, Adil;, MAKROMOLEKÜLER BASKILANMIŞ POLİMERLER 
1008 Prof. Dr. ATAMAN, Osman Yavuz;, MADEM GELDİK DÜNYAYA, ÇALIŞALIM KİMYAYA 
1009 BURSALI, Banu; SÖYLEYİCİ, H. Can; ŞAHİN, Yüksel; , TETRABORİLALKEN DÖNÜŞÜM ÜRÜNLERİ  KARAKTERİZASYONU 
1010 ALPAY, Pelin; UYGUN AKTAŞ, Deniz;, PROTEOM ANALİZİNDE PROTEİNLERİN UZAKLAŞTIRILMASI İÇİN YENİ NESİL POLİMERLERİN KULLANIMI 
1011 BAKRAÇ, Meryem; ÖNAL, Adem; YILMAZ, Mustafa; ESER, Ferda;  , EKŞİ HAMUR MAYASI İLE ÖN İŞLEM GÖRMÜŞ SELÜLOZİK VE PROTEİN MATERYALLERİN SOĞAN KABUĞU( ALLİUM CEPA L.) EKSTRAKTIYLA BOYANMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 
1012 DEMİR, Merve; ÇINAR, Saliha; TÜRKDEMİR, M. Haluk;,   SULU ORTAMDA MANGAN(II) KARARLILIĞI
1013 DENKER, Mücevher; UYANIK, Sultan; FIRINCI, Erkan; ŞAHİN, Yüksel;   , DİAZATRİBOROLİDİN?DİANYON TÜREVLERİNİN SENTEZİ 
1014 YAVUZ, Emre; AKARSU, Murat;, MİKROEMÜLSİYON YÖNTEMİYLE  HİDROKSİAPATİT  PARTİKÜL SENTEZ
1015 GENÇDAĞ, Kübra; SOYSAL, Mert;  KARAGÖZLER, A.Ersin;  ,  ELEKTROKİMYASAL DİSÜLFİRAM SENSÖRÜ İÇİN MOLEKÜL BASKILI POLİMER ESASLI KARBON PASTA ELEKTROT MATERYALİNİN GELİŞTİRİLMESİ 
1016 KARA, Doğukan; ESEN, Cem; , Cd (II) İYON BASKILANMIŞ POLİMER SENTEZİ 
1017 KIR, Hakan; DURMUŞ, Sefa;, ONNO TİPİ İNDİRGENMİŞ SCHİFF BAZLARINA GENEL BİR  BAKIŞ 
1018 FINDIK, Kübra; YILDIRIM TUNA, Sümeyra;, YENİ BİR SCHİFF BAZI LİGANDININ SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE BAZI METAL KOMPLEKSLERİNİN  İNCELENMESİ 
1019 GÜRAY, Tufan; BEYAZ, Melek;, ALAŞIM, İLAÇ VE ALKOLSÜZ İÇECEKTE BAKIR TAYİNİ 
1020 BAKRAÇ, Meryem; ÖNAL, Adem; KULLE, Nur Semin;  , BÖĞÜRTLEN ( RUBUS CAESİUS) MEYVELERİNDEN ELDE EDİLEN EKSTRAKT İLE  ÇAM AHŞAP ,  PAMUKLU  VE YÜNLÜ KUMAŞLARIN BOYANMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 
1021 AKAR TUNALI, Sibel; TUNA, Okan; BALK YETİMOĞLU, Yasemin;, DOĞAL BİR BİYOSORBENT OLAN THUJA ORİENTHALİS?DEN  MANYETİK KARAKTERLİ SORBENT ELDESİ
1022 AYDIN, Berna;  KASİM, Zehra Deniz; ÇETİN, Gözde;  , BENTONİT MİNERALİNİN SAFRANİN T  ADSORPSİYONUNDA KULLANILMASI 
1023 DALMAZ, Aslıhan; DURMUŞ, Sefa;, FARKLI TİPTEKİ SCHİFF BAZLARININ TERMAL  BOZUNMALARININ İNCELENMESİ
1024 ZORLU, Aylin;,  HAYATIMIZIN VAZGEÇİLMEZİ PARFÜMLER VE PARFÜM  KİMYASI 
1025 KOYUTÜRK, Elif İpek; DOĞAN, Elif; ŞAHİN, Saliha; DEMİR, Cevdet;, MEYVELİ İÇECEKLERİN ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ   
1026 Ilke ANAÇ; Ulrich JONAS; Matthias J.N JUNK; Coenraad R. Van Den BROM; Robert F. ROSKAMP; Bernhard MENGES; Wolfgang KNOLL; , Duyarlı PNIAAm Bazlı Jel Tabakalarının Optik Karakterizasyonu
1027 Mustafa DEĞİRMENCİ; Nasrettin GENLİ; , Siklohekzen Oksit Fonksiyonlu Polistiren ve Poli(e-kaprolakton) Makromonomerlerinin Sentezi ve Fotokimyasal Katyonik Polimerizasyonda Kullanılması
1028 Elif UZLUK; Muzaffer TALU; , Suda-Çözünebilen Poli(metakrilat-co-maleik anhidrit-co-N-izopropil akrilamit)/Poli(etilen oksit) Makrodallanmış Polimerlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi
1029 Emine AKAR; Aylin ALTINIŞIK; Yoldaş SEKİ; , Aktif Polimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
1030 Mustafa ÇİFTÇİ; Mustafa UYGUN; Yusuf YAĞCI; Mehmet Atilla TAŞDELEN; , Işıkla Gerçekleşen Atom Transfer Radikal Polimerizasyonu
1031 Semiha Duygu IŞIK; Olgun GÜVEN; , Radyasyonla Başlatılan Çapraz Bağlanma Yöntemi ile Hazırlanan Poli(vinil pirolidon) Nanojellerinde Boyut Kontrolü
1032 Seda BEKİN; Shokat SARMAD; Gökçen YENİCİ; Gülten GÜRDAĞ; Koray GÜRKAN; Gönül KEÇELİ; , Sodyum Aljinat-Akrilik Asit Yarı IPN Jel Filmlerinin Sentezi ve Dielektrik Karakterizasyonu
1033 Ayşe BAKAR; Olgun GÜVEN; , Poli (akrilik asit)-Poli (allil amin) Kompleksleri Varlığında İyonlaştırıcı Radyasyon Kullanarak Metalik Bakır Nano Kümelerin Oluşturulması
1034 Dilek ÇİMEN; Serkan DEMİRCİ; Tuncer ÇAYKARA; , Yaşayan Polimerizasyon Yöntemleriyle Biyofonksiyonel Polimerik Fırçaların Hazırlanması
1035 Feyza GENÇ KIRAÇ; Olgun GÜVEN; , Gama Işınları Kullanılarak Poli(N-İzopropilakrilamit)’in Tersinir Katılma- Ayrılma Zincir Transfer Polimerizasyonu (RAFT) ile Sentezi
1036 Arif KIVRAK; Buket BEZGİN ÇARBAŞ; Metin ZORA; Ahmet M. ÖNAL; , Kinoksalin Birimi ile Fonksiyonlandırılmış Demir Katyonuna Duyarlı Yeni Donör-Akseptör Özellikli Tiyofen ve Floren Türevlerinin Sentezi ve Polimerizasyonu
1037 Zahide DEMİRCİOĞLU; Hilal GÖKTAŞ ; İsmet KAYA; , Polianilin İnce Filmlerin Plazma Yöntemiyle Üretilmesi ve Karakterizasyonu
1038 Uğur Adnan SEVİL; Emel COŞKUN; , PANI/PAN Karışımlarına Radyasyon Etkisinin İncelenmesi
1039 Begüm YARAR; Olgun GÜVEN; , Polianilin/Klorlanmış Polimerlerden Tabakalı Kaplama Yöntemi ile ITO Kaplı PET Yüzeyinde İnce Film Oluşturulması, Radyasyonla Başlatılan İletkenliğin İncelenmesi
1040 Buket BEZGİN ÇARBAŞ; Ahmet M. ÖNAL; , Yeni Floren-Ksanten Bazlı Hibrit Elektrokromik ve Floresan Polimer Sentezi
1041 Dildare BAŞALP; Funda TIHMINLIOĞLU; , Biyo Uyumlu Bizmuth(III) Asetat Katalizörü Kullanılarak Lineer ve Dallı Yapıda Poli(?-kaprolakton) Sentezi
1042 Burcu ADSAY; F. Seniha GÜNER; Dilek DALGAKIRAN; , Poli (Etilen Glikol) ve Hint Yağı Temelli Şekil Hafızalı Poliüretanların Sentezi ve Karakterizasyonu
1043 Ali Tuncay ÖZYILMAZ; İsmail ALKAYA; , Çinko Kaplanmış Sanayi Çeliğinin Korozyon Performansını Artırmak için Çalışmalar
1044 Emine Gül Cansu ERGÜN; Atilla CİHANER; Ahmet M. ÖNAL; , Karboran Esaslı Yeni Bir Elektrokromik Polimer
1045 Emel COŞKUN; Uğur Adnan SEVİL; , PANI/PVC Karışımlarına Radyasyon Etkisinin İncelenmesi Radyasyon Doz Ölçümünde Kullanılma Potansiyeli
1046 Mustafa YAVUZ; Halil İbrahim ÜNAL; Mehmet ÇABUK; , Kitosan-aşı-Politiyofen İletken Kopolimerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Elektrokinetik Özellikleri
1047 Zeynep ÇELİK; Seyfullah MADAKBAŞ; M. Vezir KAHRAMAN; Emrah ÇAKMAKÇI; Kadir ESMER; , Poliakrilonitril(PAN) /Kil Kompozitlerin Yapısal ve Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi
1048 Hasan FİLİZ; Gülten GÜRDAĞ; Deniz DEĞER; Kemal ULUTAŞ; Şahin YAKUT; Koray GÜRKAN; , Kitosan, Çapraz Bağlı Kitosan ve Kitosan-Magnetit Filmlerinin Dielektrik Özelliklerinin Sıcaklık ile Değişimi
1049 Abdurrahman AKDAĞ; A.Tuncay ÖZYILMAZ; Gül ÖZYILMAZ; İ. Hakkı KARAHAN; , Farklı Tarama Hızlarında Sentezlenen Poli(N-metilpirol) Filmlerin Alaşım Kaplı Karbon Çeliğin Korozyonuna Etkisi
1050 Gözde ATİKLER; Nihan TOYGAR; Faruk PERŞEMBE; Göksenin KURT; Sevgi ULUTAN; Mesut YENİGÜL; Pınar DEMİR; , Poliakrilikasit Üretiminde Alternatif Serbest Monomer ve Serbest Sülfat Tayini Yöntemleri
1051 Serpil EŞSİZ; Bekir SARI; , Poli(Vinil Asetat)/Polistiren/Polipirol Üçlü Kompozitlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
1052 İ. Hakkı KARAHAN; Kübra ÖZTEKİN; A.Tuncay ÖZYILMAZ; J. Natalie YASMİN; Gül ÖZYILMAZ; , Çinko Kaplı Karbon Çelik Elektrot Yüzeyine Sodyum Tartarat Ortamında Polipirol Sentezi
1053 Merve İÇLİ ÖZKUT; Melek Pamuk ALGI; Zahide ÖZTAŞ; Fatih ALGI; Ahmet M. ÖNAL; Atilla CİHANER; , CMY-K Renk Serisi Üyelerinden Cam Göbeği ve Mor Renkli Polimerler ve Renk Karışım Teorisi
1054 Dilek ÇİMEN; Talya Tuana KURŞUN ; Tuncer ÇAYKARA; , Floresans Özellikli Polimerik Fırçaların Sentezi, Karakterizasyonu ve Kararlılığının İncelenmesi
1055 Sultan BÜTÜN; Nurettin ŞAHİNER; Tuğçe TURHAN; Yüksel GÜVENİLİR; , P(SPM) Hidrojelleri İçerisinde Hazırlanan Co ve Ni Nanopartiküllerinin NaBH4 Hidrolizi ile Hidrojen Üretiminde Kullanılması
1056 Tuğba Arzu ÖZAL, Polimerlerde Katkı Moleküllerinin Çözünme Enerjisi Hesaplaması
1057 Ali ÇIRPAN, Konjüge Polimer Bazlı Organik Güneş Pilleri ve Organik Işık Yayan Diyotlar
1058 Onur BAYKAL; Ayhan EZDEŞİR; Halil DEMİRER; , Polipropilen–Esaslı Üçlü Kompozitlerin Mikroyapı,1 Mekanik2 ve Reolojik3 Özellikleri
1059 Seçil ŞANKAL; Cevdet KAYNAK; , Oksidatif Fonksiyonelleştirilen ve Aminosilanlanan Karbon Nanotüplerin Poliamid-6 Nanokompozitlerine Etkileri
1060 Mehmet Metin MEDAR; Emel KURAM; Babür ÖZÇELİK; Ali İhsan ALTAN; Enis TAŞÇI; Faruk YILMAZ; , Poliamit(naylon-6) Malzemenin Geri Dönüşümünde Mekanik ve Kimyasal Özelliklerindeki Değişimler
1061 Sibel YILDIZ; Bağdagül KARAAĞAÇ; Veli DENİZ; Murat ŞEN; Elif DİKİCİER; Arta BABAPOUR; Hasan GÖRGÜLÜ; , NR/EPDM, NR/CR ve NR/BR Temelli Kauçuk Karışımlarının Reolojik, Mekanik ve Yaşlanma Özellikleri
1062 Bayram GÜNDÜZ; Esin KAYA; Nevin TURAN; Naki ÇOLAK; , The Photo-Electrical Properties Of The Oligomeric Complex Of 4-[(3- Bromofenil)Diazenil)-3-(2-Hidroksibenzilidenamino)1H-Pirazol-5-Ol With Fe(II) Based Solar Cell
1063 Bayram GÜNDÜZ; Esin KAYA; Nevin TURAN; Naki ÇOLAK; , Konjuge PoliSchiff Bazı Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Optik Özelliklerinin İncelenmesi
1064 Nevin Gamze KARSLI; Mehveş ÖZOCAK; Büşra Can TOPAL; Ayşe AYTAÇ; Sertan YEŞİL; , Farklı Termoplastik Elastomerler (TPE) Kullanılarak Geri Kazanılmış Poli(etilen tereftalat)/Poli(etilen naftalat) (PET/PEN) Karışımlarının Uyumluluklarının Arttırılması
1065 Enis TAŞÇI; Ali İhsan ALTAN; Faruk YILMAZ; Mehmet Metin MEDAR; Babür ÖZÇELİK; Emel KURAM; , ABS Polimerinin Geri Dönüşümler Sonucunda Mekanik ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi
1066 Alper YAŞAR; Nurettin ŞAHİNER; , Gözenekliliği Kontrol Edilebilen Co ve Ni İçeren P(4-VP) Partiküllerin NaBH4 ün Hidrolizinde Katalizör Olarak Kullanılmasının Araştırılması
1067 Yıldız YILDIRIM, Jeopolimer Oluşma Mekanizması Ve Jeopolimerizasyon Yöntemi İle Seramik Karo Üretimi
1068 Mehmet YILDIRIM; İsmet KAYA; , Poli(iminobenzotiyazol)lerin Sentezi, Karakterizasyonu, Optik ve Termal Özellikleri
1069 Nevra ERCAN; Ali DURMUŞ; Tolga GÖKKURT; , Yüksek Yoğunluklu Polietilen (YYPE)/Likit Kristal Polimer (LKP)/Organo-kil “Harman-Kompozit” Yapılı Filmlerin Sünme Davranışlarının Modellenmesi
1070 N. Gamze KARSLI YILMAZ; Cem ÖZKAN; Ayşe AYTAÇ; Veli DENİZ; , Karbon Elyaf Ön kaplama Türünün Poliamit 6,6 Karmaların Özelliklerine Etkileri
1071 Biricik KAHRAMAN; Sinan YILMAZ; Taner YILMAZ; , Cam Elyafı ve Kalsit Takviyeli ABS/PA6 Kompozitlerin Kırılma Davranışlarının Esas Kırılma İşi Yöntemi ile İncelenmesi
1072 Tolga GÖKKURT; Ali DURMUŞ; Nevra ERCAN; , Amorf Polietilen Tereftalat (PET)/Organo-kil Nanokompozit Filmlerin Soğuk Kristallenme Davranışlarının Viskoelastik Ölçümlerle İncelenmesi
1073 Tahsin ÇAĞLAYAN; Olgun GÜVEN; , Poli(etilen-vinil asetat) / Kil Nanokompozitlerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
1074 Murat ATEŞ; Nesimi ULUDAĞ; Tolga KARAZEHİR; Fatih ARICAN; , Fonksiyonel Karbazol ve Tiyofen Komonomerlerinin Sentezi, Kapasitör Elektrot Malzemesi Uygulamaları
1075 Gökçe ÇELİK; Murat BARSBAY; Olgun GÜVEN; , Poli(etilen-alt-tetrafloretilen) Ardışık Kopolimerine RAFT Yöntemi ile Stiren Aşılanması ve Modifikasyonu ile Membran Hazırlanması
1076 Tamer UYAR; Fatma KAYACI; Zeynep AYTAÇ; Aslı ÇELEBİOĞLU; Yelda ERTAŞ; , Elektrospin Yöntemi ile Üretilen Fonksiyonel Nanolifler
1077 Nazlı SÖKMEN BEDEL; Melek TEZCAN; Hüseyin ÇİÇEK; Özgür CEYLAN; Gülten GÜRDAĞ; , Antimikrobiyal Aktiviteli Yeni PEGDA Bazlı IPN Jel Yapılar
1078 Serap GÜMÜŞ; Şeyda POLAT; Jürgen M. LACKNER; Wolfgang WALDHAUSER; , Darbeli Lazer Çöktürme Yöntemi ile Nano Boyutta Kaplanmış Polimerik Biyomalzemelerin Yüzey Karakterizasyonu ve Biyouyumluluk Açışından Değerlendirilmesi
1079 Gülşah Ozan AYDIN; Hayal BÜLBÜL SÖNMEZ; , Sulardan Petrol Kökenli Kirliliklerin Uzaklaştırılması için Organojellerin Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi
1080 Kemal KARADENİZ; Neşe ERGÜLER; , Fındık Yağı ve Epoksit Türevinin Kloropren Kauçuk Hamurlarındaki Plastikleştirici Etkilerinin İncelenmesi
1081 Sibel YILDIZ; Bağdagül KARAAĞAÇ; Güralp ÖZKOÇ; , Poli-(laktik asit)’in Silikon Kauçuk ile Toklaştırılması
1082 Ali GÜNER, Teknolojisi Derneği Kohesiv Enerji Yoğunluğu ve Kimyasal İlgi Profilleri
1083 İrem EREL; Vural BÜTÜN; A. Levent DEMİREL; , Blok Kopolimer Miseller İçeren Hidrojen-Bağlı Çok-Katmanlı Polimer Filmler
1084 Mehtap ŞAHİNER; B. Oral BİTLİSLİ; Duygu ALPARSLAN; Sultan BÜTÜN; , Biyomedikal Tekstil Olarak Hazırlanan Kollajen-Hidrojel Matrikslerinden Gallik Asit Salım Sistemleri
1085 Mesut KARAHAN, Polielektrolitlerin Biyomoleküller ile Biyokonjugasyonu
1086 Neşe YOLTAY; Betül AYDIN; Belma ASLIM; Mehlika PULAT; , Jelâtin Temelli Hidrojele Hapsedilen Pseudomonas Aeruginosa-78 Bakterisinin Nitrat Üretiminin Takibi
1087 Merve OLUKMAN; Oya ŞANLI; Ebru KONDOLOT SOLAK; , Poli(vinil alkol)-Magnetit Nanokompozit Membranlar Kullanılarak Aseton/Su Karışımlarının Ayrılması
1088 Oktay EREN; Faruk YILMAZ; Erdinç DOĞANCI; Mesut GÖRÜR; Cavit UYANIK; , Biyobozunur, Kolesterol Sonlu ve Fosfazen Merkezli Yıldız Kaprolakton Polimerin ?-Siklodekstrin ile Supramoleküler İnklüzyon Kompleksleri
1089 Mehmet KODAL; Güralp ÖZKOÇ; , POSS İlavesinin PLA ve Plastikleştirilmiş PLA’nın Mekanik, Isıl ve Morfolojik Özelliklerine Etkilerinin İncelenmesi
1090 Uğur CENGİZ; H. Yıldırım ERBİL; , Su Yüzeyinde Yüzen Sıvı Bilyelerin Kararlılıklarının Partikül Çapı ve Etkin Yüzey Gerilimlerimi Etkisi
1091 Meshude AKBULUT; Olgun GÜVEN; , Radyasyonla Başlatılan Aşılama Yöntemi ile Atrazin Baskılı Polimerlerin Hazırlanması
1092 Emre YAVUZ; Şerife TOKALIOĞLU; Hale ERKILIÇ; Cengiz SOYKAN; , Yeni Bir Şelat Yapıcı Reçine Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Ağır Metal İyonlarının Katı Faz Ekstraksiyonu ile Zenginleştirme Sonrası Alevli AAS ile Tayini
1093 Rasim ALOSMANOV; Abdulsayid AZİZOV; Abel MAHARRAMOV; , Synthesis Of Novel Polyfunctional Polymers On The Basis Of Butadiene Rubber And Their Properties
1094 Uğur CENGİZ; Salih ÖZBAY; H. Yıldırım ERBİL; , Sıvı-CO2 Ortamında Süper Yağ-İtici Yüzey Eldesi
1095 Hacı Ökkeş DEMİR, Fenil Hidrazin Yan Gruplu Poli(fenoksi-ketimin) ve Poli(fenoksi-imin)lerin Sentezi ve Karakterizasyonu
1096 Dilek NARTOP; Hatice ÖĞÜTÇÜ; Nurşen SARI; , Antimikrobiyal Ajan Olarak Yeni Polimer Tabanlı Schiff Bazlarının Sentez ve Karakterizasyonu
1097 Dilek NARTOP; Hatice ÖĞÜTÇÜ; Nurşen SARI; , Polistirene Takılı Yeni Azometinlerin Sentez, Karakterizasyon ve Biyolojik Aktivite Özellikleri
1098 Dilek NARTOP; Hatice ÖĞÜTÇÜ; Nurşen SARI; , Polistirene Takılı Yeni Azometinlerin Sentez, Karakterizasyon ve Biyolojik Aktivite Özellikleri
1099 Semiha KUNDAKÇI; Erdener KARADAĞ; , PEGDA ile Çapraz Bağlı Akrilamid/Sodyum akrilat/Jelatin/PEG Hidrojellerinde Şişme Karakterizasyonu
1100 Büşra AĞAN; H. İbrahim DURMUŞ; Turgay SEÇKİN; , Yeni Nesil Aşılanmış PVC Sentezlenmesi ve Fizikokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi
1101 Sercan GÜNBAT; Ayber YILDIRIM; Turgay SEÇKİN; , Pigment Modifiyeli Polivinilklorür Sentezi ve Fizikokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi
1102 Esra BOZKIR; Nurşen SARI; Nurdan KURNAZ; , Ni(II) ve Cr(III) İyonlarını İçeren Koordinasyon Polimerlerinin SEM-EDX İle Yapı Tayini
1103 Meryem KALKAN ERDOĞAN; Meral KARAKIŞLA ŞAHİN; Mehmet SAÇAK; , o-, m-, p- Poliaminofenol Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
1104 Nilüfer KIVILCIM; H.İbrahim DURMUŞ; Ayber YILDIRIM; Turgay SEÇKİN; , Karbon Nanotüp- PEG Hibrit Malzemelerinin Hazırlanmasıve Fizikokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi
1105 Esra BOZKIR; Nurşen SARI; Nurdan KURNAZ; , Antimikrobiyal Ajan Olarak Kullanılabilecek (Aminometil)polistirenin Modifikasyonu ve Karakterizasyonu
1106 Yusuf NUR, Poli(silan-ko-karbin) Polimeri: Sentezi ve Silisyumkarbür Eldesi
1107 Fehmi SULTAN; Hakan AKAT; , Poli(Galaktometakrilat-co-stiren) Kopolimerlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
1108 İsmail BAYRAKTAR; Ömer Barış ÜZÜM; , Manyetik Özellikteki Hidrojellerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Soğurum Özelliklerinin İncelenmesi
1109 Selma ÖZKAL; Fatih ÇAKAR; Hale OCAK; Belkıs BİLGİN ERAN; Özlem CANKURTARAN; Ferdane KARAMAN; , 4-[4-(2-Etilheksiloksi)benzoiloksi]benzoik asid Sıvı Kristali İle Poli(Eter İmid) Karışımlarının Karışabilirliğinin Viskozite Yöntemi İle İncelenmesi
1110 Ömer Barış ÜZÜM; Gözde ÇETİN; Semiha KUNDAKÇI; Erdener KARADAĞ; , Katyonik Hidrojel Sentezi ve Şişme Karakterizasyonu
1111 Aysel AYDIN KOCAEREN; İsmet KAYA; , Karbazol Birimi İçeren Kopolimerlerin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Elektrokromik Özellikleri
1112 Deniz Ece DAĞAŞ; Olgun GÜVEN; , Poli (N-vinil imidazol)-Poli (Akrilik asit) İnterpolielektrolit Kompleks İnce Filmlerinde İyonlaştırıcı Radyasyon ile Metalik Bakır Nano Kümelerin Oluşturulması
1113 Ayça BAL; Mehmet Koray GÖK; Gamze GÜÇLÜ; Saadet PABUCCUOĞLU; , (Mg-Al) LDH İçeren Akrilik Monomer Esaslı Yeni Nanokompozit Hidrojellerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Şişme Davranışlarının İncelenmesi
1114 Buket BEZGİN ÇARBAŞ; Ahmet M. ÖNAL; Aziz YAĞAN; , Yeni Bir Floren Türevinin 3, 4 Etilendioksitiyofen ile Elektropolimerizasyonu
1115 Bengi ÖZKAHRAMAN; Işıl ACAR; Gamze GÜÇLÜ; , P(VCL-co-MAA) Hidrojellerinin Sentezi ve Model İlaç Olarak Rodamin B Salım Özelliklerinin İncelenmesi
1116 Pınar TAŞKIN; Hazal CANISAĞ; Murat ŞEN; , Kitosanın Radyasyonla İndüklenmiş Bozunmasına Deasetilizasyon Derecesinin Etkisi
1117 Gözde ÇETİN; Ömer Barış ÜZÜM; , Akrilamid/(3-Akrilamidopropil)Trimetil Amonyum Klorür Hidrojellerinin Şişme ve Soğurum Özelliklerinin Araştırılması
1118 Nuran IŞIKLAN; Gülcan KÜÇÜKBALCI; , Mikrodalga Destekli Sıcaklığa Duyarlı NaAlg-g-PNIPAAm Kopolimerlerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması
1119 Kadir AY; Emriye AY; Gökhan KÖK; Tamer KARAYILDIRIM; Fatih DOĞAN; , A New Carbohydrate Based Polymer: Synthesis, Characterization of Poly(3-O-methacroyl-5,6-O-isopropylidene-1,2-O-(S)-trichloroethylidene-?- D-galactofuranose) and Solid State Decomposition Kinetic
1120 Nalan TEKİN; Arif ŞAFAKLI; , Polivinilimidazol/Organosepiyolit Kompozitlerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
1121 İrfan KARAMURTLU; Süleyman YALÇINKAYA; Yusuf NUR; Nureddin ÇOLAK; , Poli(pirol-ko-o-nitroanilin)’in Kimyasal Sentezi ve Karakterizasyonu
1122 Fulya TOPAÇ; Erdener KARADAĞ; , Maleik asit, Nişasta ve Kaolin içeren Akrilamid esaslı Polimerik Kompozitlerde Şişme ve Boya Soğurum karakterizasyonu
1123 Engin ÖZ; Mehmet COŞKUN; M.Fatih COŞKUN; , Kalkon Başlatıcısı Kullanılarak Poli(t-Bütil Metakrilat-co-Metil Metakrilat)’ın Sentezi ve Karakterizasyonu
1124 Müzeyyen TAHMAZ; Işıl ACAR; Gamze GÜÇLÜ; , Organo Kil İçeren Uzun Yağlı Alkid Reçinelerinin Hazırlanması ve Film Özelliklerinin İncelenmesi
1125 Seha TİRKEŞ; Atilla CİHANER; Jetmire MERSİNİ; Zahide ÖZTAŞ; Melek Pamuk ALGI; Fatih ALGI; , İşlenebilir Yeni Bir Elektrokromik ve Floresan Poliditiyenilpirol Türevinin Sentezi ve Karakterizasyonu
1126 Salih ERTAN; Emine Gül Cansu ERGÜN; Seha TİRKEŞ; Atilla CİHANER; Melek Pamuk ALGI; Fatih ALGI; , BODIPY Çekirdekli Yeni Elektrokromik Polimerler
1127 Ufuk YILDIZ; Olgun GÜVEN; , Antibakteriyel Poli(Allil Guanidin.HCl)’ün Sentezi ve Karakterizasyonu
1128 Dolunay ŞAKAR; Binnaz CANOL; , Atom Transfer Radikal Polimerizasyonu ile Poli(2- dimetilaminoetilmetakrilat-ko-p-klorostiren) Sentezi, Karakterizasyonu ve Organik Çözücülerde Zeta Potansiyelinin Ölçülmesi
1129 Aylin NALBANTOĞLU; Erdener KARADAĞ; , Akrilamid/2-akrilamido-2-metil-1-propansülfonik asit/ Karboksimetil Selüloz Kompozit Hidrojellerinde Şişme Karakterizasyonu ve Lauths Violet Soğurumu
1130 Sinem BAYRAKTAR; Hümeyra Mert BALABAN; Betül Nur ŞEN; Hatice DİNÇER; , Ftalosiyanin Merkezli 4 Kollu Yıldız Polimer Sentezi ve Karakterizasyonu
1131 Ahmet GÜLTEK; Turgay SEÇKİN; Selda SEZER; Nilüfer Tülin POLAT; , Poli(metil metakrilat) Esaslı Diş Protez Kaide Malzemelerinin Halloysit Nanotüpler İle Güçlendirilmesi
1132 Ahmet GÜLTEK; Turgay SEÇKİN; Selda SEZER; İsmail Hakkı UZUN; , Hibrit Polimerik Dental Kompozit Malzemelerinin Sentezi
1133 Ali BOZTUĞ; Ersen YILMAZ; , Fumaronitril İçeren Kuaterpolimerin Sentezi ve Karekterizasyonu
1134 Ali BOZTUĞ; Ersen YILMAZ; , Fumaronitril/2-Kloretil vinileter/Vinil-izo-bütileter/Trans-stilben Kuaterpolimerinin Sentezi ve Isısal Karakterizasyonu
1135 Mohammadreza GHAFFARLOU; Olgun GÜVEN; , Poli(N-Vinilimidazol)/Poli(Akrilik Asit) ve Poli(NVinilimidazol)/ Poli(Metakrilik Asit) İnterpolimer Komplekslerinin Sulu Ortamda Oluşumu ve Karakterizasyonu
1136 Emriye AY; Pınar ÖZDEMİR; Nilgün YENİL; , PVC’nin Uç Alkin İle Modifikasyonu: 1-Heptinin PVC Türevleri İle Klik Reaksiyonları
1137 Emriye AY; Pınar ÖZDEMİR; Nilgün YENİL; , Klik Reaksiyonu: PVC Türevlerinin Proparjil Alkol İle Modifikasyonu
1138 Özlem DİKİŞLER; Murat ERDEM; , Kuaternize Edilmiş Polivinilimidazol Hidrojeller Kullanılarak Sulu Çözeltilerden Orange II ve Reactive Black 5 Boyar Maddesinin Adsorpsiyon Yöntemiyle Giderimi
1139 Hacer DOLAŞ; A. Sezai SARAÇ; , Bor Triflorür Dietileter-Asetonitril’den Elde Edilen Poly (3-Dodesil Tiyofen) nin Atomik Kuvvet Mikroskobu Kullanılarak Yapılan Morfolojik İncelenmesi
1140 Hülya ELMALI GÜLBAŞ; Yeşim HEPUZER GÜRSEL; Belkıs BİLGİN ERAN; , Smektogenik Yeni Sıvı Kristal Homopolimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
1141 İsmet KAYA; Musa KAMACI; , Ana Zincirinde Piridin Halkası İçeren Poli(Azometin-Üretan)ların Sentezi ve Karakterizasyonu: Elektron Verici Grup Olarak Metil Grubunun Bazı Fiziksel Özellikler Üzerine Etkisi
1142 Nursel AYAZ; Kadir DEMİRELLİ; Feride BEZGİN; , BzMA’ın Atom Transfer Radikal Polimerizasyon Yöntemi ile Graft Kopolimer Sentez ve Karakterizasyonu
1143 Talat BARAN; Ayfer MENTEŞ; , Suda Çözünebilen O-Karboksimetil Kitosan-İmine Komplekslerin Sentezi ve Karakterizasyonu
1144 Nuray YILMAZ BARAN; Meral KARAKIŞLA ŞAHİN; Mehmet SAÇAK; H. Ökkeş DEMİR; , 2- ve 4-Aminofenol ve p-Tolulaldehitden Hazırlanan Schiff Bazlarının Polimerizasyonu
1145 Mehmet COŞKUN; Serzen İLBOĞA; , Termal Duyarlı Polimerin Davranışına Çeşitli Uçların Etkisinin İncelenmesi
1146 Cansel TUNCER; Damla ÜLKER; Şerife Betül BAKER; Duygu ERKMEN; Vural BÜTÜN; , Emülsiyon Polimerizasyonu ile Yeni Tip Mikrojellerin Sentez ve Karakterizasyonu
1147 Damla ÜLKER; Cansel TUNCER; Gökhan KOÇAK; Şerife Betül BAKER; Duygu ERKMEN; Yasemin SAMAV; Vural BÜTÜN; , Yüzey-Aktif Suda Çözünebilir Polimerlerin Sentezi ve Metal Nanopartikül Sentezinde Kullanımları
1148 Şerife Betül BAKER; Damla ÜLKER; Cansel TUNCER; Vural BÜTÜN; Lütfi GENÇ; , Polimerik İlaç Taşıyıcı Sistem Olarak Hidrojel Sentezi, Kontrollü İlaç Salımı ve Metal Nanopartikül Sentezinde Kullanımları
1149 Burak CAN; Mürşit TEMÜZ; Gökhan CAN; , Kitinin Atom Transfer Radikal Polimerizasyonu Yöntemiyle Aşılanması
1150 Mehmet COŞKUN; Serzen İLBOĞA; , Çeşitli Blokların Termal Duyarlı Polimerin Davranışına Olan Etkisinin İncelenmesi
1151 Neşe ÇAKIR; Hakan DURMAZ; Gürkan HIZAL; Ümit TUNCA; , Üçlü Click Reaksiyonları ile Tek Aşamada Lineer Tetrablok Polimer Sentezi
1152 Nuray ÇELEBİ; Nuray YILDIZ; Ayla ÇALIMLI; , Kil-Kitosan ve Kil-Trietil Kitosan (TEC) Nanokompozitlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
1153 Parisa Golshaei; Mirzaagha Babazadeh; Shahed Parvizi; , Salisilik Asit İçeren Vinil Ester Tipi Polimerik Önilaç Sentezi, Karakterizasyonu Ve Salımının İncelenmesi
1154 Arif KIVRAK; Hilal KIVRAK; Özlem ŞAHİN; , 3-Ethinil Tiyofen türevlerinin sentezi, optiksel ve elektrokimyasal özellikleri
1155 Mehmet Onur ARICAN; Asgar KAYAN; , Kalay İçerikli Katalizörlerin Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Epoksitlerin Polimerleştirilmesinde Kullanılması
1156 S.YALÇINKAYA; C.ÖZDEMİR DİNÇ; , Polipirol/Dekstran-sülfat Kompozitinin Sentezi Ve Karakterizasyonu
1157 İrfan KARAMURTLU; Süleyman YALÇINKAYA; Yusuf NUR; Nureddin ÇOLAK; , Poli (pirol-ko-o-nitroanilin)’ nin İletkenliğine Ve Termal Davranışlarına Monomer Oranlarının Etkisinin İncelenmesi
1158 Esra EROĞLU; Emren N. ESENTÜRK; Ahmet M. ÖNAL; , Yeni İletken Polimer-Nanoparçacık Kompozitlerin Sentezlenmesi ve Karekterizasyonu
1159 Güzin PIHTILI; Gülben TORĞUT; Fatih BİRYAN; , 2-Hidroksietilmetakrilat ve 4-Vinilbenzil Klorür’ün Farklı Bileşimlerdeki Kopolimer Sentez ve Karakterizasyonu
1160 Gülben TORĞUT; Güzin PIHTILI; Kadir DEMİRELLİ; , Halka Açılma Polimerizasyonuyla Sentezlenen Hidroksil Uçlu Polimerlerin Sentezi ve Dielektrik Özellikleri
1161 Güzin PIHTILI; Gülben TORĞUT; Kadir DEMİRELLİ; , Atom Transfer Radikal Polimerizasyon Metodu İle Tarak Kopolimer Sentezi ve Elektriksel Özellikleri
1162 Ali Tuncay Özyılmaz; İsmail ALKAYA; , Elektrogalvaniz Kaplanmış Sanayi Çeliğinin Korozyon Performansını Artırmak İçin Çalışmalar
1163 Mustafa Ciftci; Muhammet U. Kahveci; Yusuf Yagci; Xavier Allonas; Christian Ley; Haja Tar; , Click Kimyasına Uygun Alkin Fonksiyonlu Dallanmış Polimerlerin Fotopolimerizasyon Yöntemiyle Sentezi
1164 İ.Hakkı Karahan; Kübra Öztekin; A.Tuncay Ozyilmaz; Gul Ozyilmaz; J.Natalie Yasmin; , Çinko Kaplama Yüzeyinde Polianilin ve Poli(o-anisidin) Polimer Filmlerin Davranışı
1165 İ.Hakkı Karahan; Kübra Öztekin; A.Tuncay Ozyilmaz; J.Natalie Yasmin; Gul Ozyilmaz; , Metalik Kaplama Yüzeyinde Polipirol ve Poli(N-metilpirol) Polimer Filmlerin Davranışı
1166 İ.Hakkı Karahan; Kübra Öztekin; A.Tuncay Ozyilmaz; Gul Ozyilmaz; J.Natalie Yasmin; , Karbon Elektrodun Hem Anodik Hem De Katodik Olarak Korunması
1167 Ali Tuncay Özyılmaz; Taşkın Çamurcu; H. Aysun Sertbaş; , Terpolimer Film Kaplı Paslanmaz Çelik Elektrotların Korozyon Performansları
1168 Dariush NIKJOO; Ibrahim AHBAB; Ayse Z. AROGUZ; , Çaprazbağlı Aljinat / Metil selüloz Hidrojellerin hazırlanması ve Kontrollü Ilaç Salım Özelliğinin incelenmesi
1169 Tuğçe AYDIN; Güralp ÖZKOÇ; , PPR Bazlı Kısa Cam Elyaf/Nanoparçacık Melez Kompozitleri
1170 Alper Cengiz; Süleyman Köytepe ; İlhan Küçük; Turgay Seçkin; , Fonksiyonel Poliüretanların Monosakkaritlerden Hazırlanması Karakterizasyonu ve Uygulamaları
1171 Abdurrahman Akdağ; A. Tuncay Özyılmaz; Gül Özyılmaz; İ. Hakkı Karahan; , Çinko-Kobalt Kaplı Karbon Çelik Yüzeyine Sentezlenen Poli(o-anisidin)’in Antikorozif Davranışı
1172 Abdurrahman Akdağ; A.Tuncay Ozyilmaz; Gül Özyılmaz; İ.Hakkı Karahan; , Polipirol Filmin Çinko-Kobalt Kaplı Karbon Çeliğin Korozyon Davranışına Etkisi
1173 Elif Vargün; Mehmet Sankır; Ali Usanmaz; Yasin Kanbur; Ufuk Abacı; H. Yüksel Güney; , Poliakrilonitril-metakrilat Bazlı Kopolimerlerin Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi
1174 Banu HASGÜL; Semiha KUNDAKÇI; Ömer Barış ÜZÜM; Erdener KARADAĞ; , Akrilamid/2-Akrilamido-2-Metil-1-Propansülfonik Asit/PEG Yarı- IPN’lerinde Katyonik Boyarmadde Soğurum Kapasitelerinin İncelenmesi
1175 Maruf Hurşit DEMİREL; Süleyman KÖYTEPE; Turgay SEÇKİN; , Ru Temelli Lineer Metalo-supramoleküler Polimerlerin Sentezi ve Fizikokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi
1176 Faruk Oytun; Muhammet U Kahveci; Yusuf Yağcı; , Vinil Halojenür Türü Fotobaşlatıcıların Çözünür Çinko Tuzları Varlığında Fotolizi ile Başlatılan Vinil Eterlerin Katyonik Polimerizasyonu
1177 İlhan Küçük; Birgül Kaya; Süleyman Köytepe; Burhan Ateş; Turgay Seçkin; , Ksiloz İçeren Biyouyumlu ve Biyobozunur Poliüretanların Hazırlanması veYapısal Özelliklerinin İncelenmesi
1178 Halil İpek; Barış Karabay; Ahmet M. Önal; Atilla Cihaner; , Benzothiadiazol, Benzoselenodiazole ve Furan Esaslı Yeni Elektrokromik Polimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
1179 Nilüfer Mazıcı; Mustafa Ersin Pekdemir; Mehmet Coşkun; , 2,4-dinitrofenolün Silikajel Yüzeyinde Serbest radikalik Polimerizasyon Metodu İle Baskılanması ve Adsorpsiyon Çalışması
1180 Esma Ahlatcıoğlu; Fahrettin Yakuphanoğlu; Bahire Filiz Şenkal; , Poli (akrilik asit ) ile Modifiye Kilin Hazırlanması ve Modifiye Kil Ortamında Polianilin Sentezi ve Karakterizasyonu
1181 Meziyet Çetik Erkol; Sema Ekici; , Farklı Çapraz Bağlayıcılarla Hazırlanmış Poliakrilamid Hidrojelleri
1182 Zafer KOÇ; Meltem ÇELİK; Müşerref ÖNAL; Yüksel SARIKAYA; Yağmur ÖNER; Leyla AÇIK; , Poliakrilamit/Na-Montmorillonit Nanokompozitlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi
1183 Nuri Eren; Murat Ates; Nesimi Uludag; Tolga Karazehir; Fatih Arican; , Poli(4-vinilbenzil-9H-karbazol-9-karbodithioat)-co-ethylenedoxythiophene) Elektropolimer Sentezi, Film Kapasitör Davranışları
1184 Muhammed Aydın; Yusuf Yagcı; Mehmet Atilla Tasdelen; Steffen Jockusch; Nicholas J. Turro; , Polistiren/Kil Nanokompozitlerin Sentezinde Yeni Bir Yöntem: Nitroksit Radikal Kenetlenme Reaksiyonu
1185 Selin Kınalı-Demirci; Tuncer Çaykara; Serkan Demirci; , Polielektrolit Fırçaların Sentezi ve Karakterizasyonu
1186 Serkan Demirci; Aslı Çelebioğlu; Tamer Uyar; , “Klik Reaksiyonu” ile Fonksiyonel Nanolif Üretimi
1187 Elif Karacan; Sultan Bütün; Nurettin Şahiner; , Değişik boyutlarda poli(akrilik) ve poli(metakrilik) asit hidrojellerinin hazırlanması ve potansiyel katalizör sistemleri olarak kullanılması
1188 Adem Zengin; Ertan Yıldırım; Tuncer Çaykara; , Yüzeyde Başlatılan RAFT Polimerizasyonu ile Sıcaklık Duyarlı Polimerik Fırçaların Hazırlanması ve Karakterizasyonu
1189 Seda Kaman; Muzaffer Berkay Güçtekin; Murat Torun; Dilek Şolpan; , Radyasyonla Hazırlanmış Akrilik Asit Esaslı Hidrojellerin Karakterizasyonu ve Magenta ve Safranin-O Adsorpsiyonunun İncelenmesi
1190 Oya Bal; Murat Torun; Dilek Şolpan; , (Sodyum Aljinat/Akrilamid) Yarı-İç İçe Girmiş Ağ Yapılarının Radyasyonla Sentezi ve Bazı Metal İyonlarının Adsorpsiyonunda Kullanılması
1191 Sinem Demir; Murat Torun; Dilek Şolpan; , Radyasyonla Sentezlenen (Sodyum Aljinat/Akrilamid) Yarı-İç İçe Girmiş Ağ Yapıları ile Sudan Uranil İyonlarının Uzaklaştırılması
1192 Cemil Dizman; Muhammet Ü. Kahveci; Yusuf Yağcı; , Yeni Bir Makroazo-Başlatıcı Kullanarak Polisülfon-b-Polistiren Kopolimerlerinin Sentezi
1193 Pınar ÇAMURLU; Cemil GÜLTEKİN; Zeynep BİCİL; Vedat GÜRBULAK; , Pirazol Türevli Yeni İletken Polimerler, Elektrokromik Cihaz Uygulamaları ve Optoelektronik Özellikleri
1194 Muhammet AYDIN; Faruk YILMAZ; Büşra ŞENGEZ; Burak ESAT; , ?-Tiyofen Sonlu ve Yan Zincirinde Çeşitli Fonksiyonel Gruplar İçeren Kopolimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
1195 Ertan Yildirim; Adem Zengin; Tuncer Çaykara; , Yüzeyde Başlatılan Tersinir Katılma-Ayrılma Zincir Transfer Yöntemi ile Silikon Yüzey Üzerinde Poli(N-2-Hidroksi propilmetakrilamid) Fırçaların Hazırlanması
1196 Nergiz Cengiz; Rana Sanyal; Amitav Sanyal; , Reaktif Polimerik Platformlar
1197 Gamze BARIM, Serbest Radikalik Yolla 4-Asetilfenil Metakrilat’ın n-Bütil Metakrilat ile Kopolimerizasyonu
1198 Süleyman SARAÇ; Aslısah AÇIKSES; Güzin PIHTILI; Gülben TORĞUT; , Poli(etilmetakrilat) İçerikli Makromonomer İle Kopolimer Sentezi ve Karakterizasyonu
1199 Merve ÇETİNTAŞ; Türker DUYAR; Nurseli UYANIK; , Farklı Yöntemlerle Hazırlanan Polistiren/Kil Nanokompozitlerin Özelliklerinin İncelenmesi
1200 Fahriye Seven; Nurettin Şahiner; , Co ve Ni Metal nanopartiküllerin hazırlanmasında ve hidrojen üretiminde poli(akrilamit-co-vinil sülfonik asit) p(AAm-co-VSA) hidrojelinin kullanılması
1201 Özgül GÖK; Rana Sanyal; Amitav Sanyal; , Çekirdeği ve Yan Dalları Fonksiyonelleştirilmiş Çok Kollu Yıldız Polimerlerin Sentezi
1202 Dolunay Şakar; Nurettin Adam; , Amfifilik Karakterli Poli(2-dimetilaminoetilmetakrilat-ko-pklorostiren)’ nin Camsı Geçiş Sıcaklığının Altında ve Üstünde Yüzey Özelliklerinin İncelenmesi
1203 Hacer Dolas; Burcu Sayınlı; ; , Bortriflorür Dietileter Çözeltisinden Elde Edilen Poli(Tiyofen Türevleri) nin Empedans İncelemesi
1204 Ayşe Kazancı Dağ; Selma Dağlı; , Aromatik Poli Schiff Bazı Ligandlarının Sentezi ve Termal Özelliklerinin İncelenmesi
1205 Ahmet Şahan; Muradiye Şahin; Cengiz Soykan; Sevda Kırbağ; Fahrettin Yakuphanoğlu; , 2-(4-Klor-1-Naftiloksi)-2-Oksoetilmetakrilat’ın 2-(Dietilamino)etilmetakrilat ile Kopolimerlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Kuvaternerizasyonu
1206 Ahmet Bilgin; Durmuş Yanmaz; Çiğdem Yağcı; , Yeni Polimerik Ftalosiyaninlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Agregasyon Özelliklerinin İncelenmesi
1207 Maruf Hurşit Demirel; Büşra Aksoy; Süleyman Köytepe; Turgay Seçkin; , Yıldız Şekilli Metalo-supramoleküler Polimerlerin Sentezi ve Uyarı-cevap Özelliklerinin İncelenmesi
1208 Veysel Polat; Didem Balun Kayan; , Polikarbazol/Kitosan İletken Kompozitlerinin Elektrokimyasal Sentezi ve Karakterizasyonu
1209 Aslıhan Arğun; Deniz Ceylan Tuncaboylu; Oğuz Okay; , Hidrofobik Modifiye Poliakrilamid Hidrojellerinin Mekanik Özelliklerine Yüzey Aktif Madde Konsantrasyonunun Etkisi
1210 İsmet Kaya; Ali Avcı; , 2,4-bis(bromometil)-1,3,5-trimetilbenzenden Türetilen Yeni Poli(azometineter) lerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Çeşitli Fizikokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi
1211 Ayşenur Karaönder; Elif Karabıyık; Emre Sefer; Fatma Baycan KOYUNCU; Eyüp ÖZDEMİR; Sermet KOYUNCU; , İşlenebilir Karbazol İçeren Kinoksalin Köprülü Yeni Bir Elektrokromik Polimer Sentezi
1212 Dilek Şenol Bahçeci; İsmet Kaya; , Karboksil ve Amit Grubu İçeren Schiff Bazı Monomerlerinin Oksidatif Polikondenzasyon Tepkimeleri
1213 Elif Karabıyık; Ayşenur Karaönder; Emre Sefer; Fatma Baycan KOYUNCU; Eyüp ÖZDEMİR; Sermet KOYUNCU; , 3,4-Etilendioksitiyofen (EDOT) Türevli Yeni Bir Donör Akseptör Polimer Sentezi ve Elektrokromik Uygulamaları
1214 Cüneyt Erdinç Taş; Metin Hayri Acar; , ATRP ile Polimer Elekrolit Membran Tasarımı
1215 İhsan BAŞARAN; Ayhan ORAL; Işıl BAYRAM; , Sn-Montmorillonit ile Poli (Laktik asit) Nanokompoziti Hazırlanması ve Karakterizasyonu
1216 Işıl Bayram; Ayhan Oral; İhsan Başaran; , Fotopolimerizasyon Yöntemi ile Polisiklohegzanoksit Organik Modifiye Montmorillonit Nanokompozitinin Hazırlanması
1217 Mehmet Başdal; Metin Hayri Acar; , Klik Kimyası ile Polimer Elektrolit Membran Sentezi Mehmet Başdal
1218 Melek PAMUK ALGI; Fatih ALGI; Atilla CİHANER; , Ditiyenileten Türevi Yeni Bir Fotokromun Sentezi Özellikleri ve Uygulamaları
1219 Hakan AKAT; Fehmi SALTAN; Yeliz YILDIRIM; , Polistiren-g-Polikaprolaktonun Termal Bozunma Kinetiği
1220 Sinem ÇEKİNGEN; Hakan AKAT; , Yan Zincirinde Tiyofen Birimleri İçeren Homopolimer Ve Rastgele Kopolimerin Sentezi Ve Karakterizasyonu
1221 Serpil EŞSİZ; Başak DEMİR; Bekir SARI; , Polistiren/Poliindol Kompozitlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
1222 E. Gizem Çakmak; F. Seniha Güner; Dilek Dalgakıran; , Poliüretan Yapısının Şekil Hafıza Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi
1223 Selin Sağbaş; Nurettin Şahiner; Coşkun Silan; , Modifiye Edilebilen p(inülin) Mikro Partiküllerinin Hazırlanması ve Etken Madde Salım Sistemleri Olarak Kullanılmasının Araştırılması
1224 Engin ÖZ; M.Fatih COŞKUN; Demet COŞKUN;, Metil Metakrilat’ın Kalkon Başlatıcısı ile Atom Transfer Radikal Polimerizasyonu
1225 Emre Sefer; Sermet KOYUNCU; , Perilen-diimit (PDI) yan grup içeren yeni bir 2,5-bis(ditiyenil)-1H- pirol (SNS) donor akseptör-“double cable” polimerin optik ve elektrokimyasal özelliklerinin incelenmesi
1226 Başak Tuna; Güralp Özkoç; , Geri Kazanılmış PLA’nın Özelliklerinin Reaktif Ekstrüzyon Yöntemi ile İyileştirilmesi: “Model Çalışma”
1227 N. Gamze Karslı Yılmaz; Ayşe Aytaç; Veli Deniz; , Karbon Elyafla Güçlendirilmiş Poli (fenilen sülfit) Karmaların Hazırlanması ve Özelliklerinin İncelenmesi
1228 Kinyas Polat; Murat Şen; , Organik Peroksitlerle Çapraz Bağlanmış Poli(Stiren-b-(Etilen-ko-Bütilen)- b-Stiren) (SEBS) Triblok Kopolimerinin Hazırlanması ve Kür Kinetiğinin İncelenmesi
1229 Dilek Turan; Hümeyra Şirin; Güralp Özkoç; Sezen Gürdağ; , Organokil Esasli Nanokompozit Endüstriyel Liflerin Üretimi Ve Karakterizasyonu
1230 Zeynep Aytaç; Tamer Uyar; , Elektrospin Yöntemi ile Üretilen Alil isotiyosiyanat:?-Siklodekstrin İnklüzyon Kompleksi İçeren Polivinil alkol (PVA) Nanolifleri
1231 Fatma Kayacı; Tamer Uyar; , Moleküler Filtrasyon için Siklodekstrin Fonksiyonlu Nanoliflerin Geliştirilmesi
1232 Aslı Çelebioğlu; Zeynep Aytaç; Tamer Uyar; , Polivinil alkol (PVA)/Siklodekstrin (CD) Sisteminden Elektrospin Yöntemi Kullanarak Gümüş Nanoparçacık İçeren Nanoliflerin Üretilmesi
1233 Yelda ERTAŞ; Tamer UYAR; , Polibenzoksazin Nanoliflerinin Elektospin Tekniği ile Üretilmesi
1234 Sibel Yıldız; Bağdagül Karaağaç; Veli Deniz; Murat Şen; , NR/EPDM Karışımlarında Dolgu Etkinliği ve Vulkanizasyon Kinetiğinin İncelenmesi
1235 Merve Zakut; Osman G. Ersoy; M. Olgaç Kangal; Nurseli Uyanık; , Huntit ve Hidromagnezit Minerallerinin Polipropilenin Alev Geciktirici ve Mekanik Özelliklerine Etkisi
1236 Serkan Karagöz; Güralp Özkoç; Semih Ertürk; Selen Şanlı; , Partikül Dolgulu Poliamit 6’nın Özelliklerinin İncelenmesi
1237 Arta Babapour; Elif Dikicier; Murat Şen; Bağdagül Karaağaç; Veli Deniz; , NR/BR ve NR/CR Karışımlarının Vulkanizasyon Kinetiğinin Farklı Modellere Göre İncelenmesi
1238 Miray Koç; Ali Güner ; , Biyouyumlu Polimer Karışımlarının Hazırlanmasında Kohesiv Enerji Yoğunluğu Hesaplamalarının Önemi
1239 Dinçer Akın; Alper Kaşgöz; Nevra Ercan; Ali Durmuş; Ahmet Kaşgöz; , Farklı Tip Uyumlaştırıcıların Sikloolefin Kopolimer (COC)/Grafit Kompozitlerin Fiziksel Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi
1240 Mehmet Balcan; Gökçe Bakiler; , AEM – NBR Kauçuk Karışımlarının Ve Kompozitlerinin Hazırlanması Özelliklerinin Belirlenmesi
1241 Mehmet Balcan; Gökçe Bakiler; , AEM – NBR Kauçuk Karışımlarının Ve Kompozitlerinin Hazırlanması Özelliklerinin Belirlenmesi
1242 Nursel AYAZ; Kadir DEMİRELLİ; , BzMA ve KMA ‘ın Monomer Reaktiflik Oranlarının Belirlenmesi ve Kopolimer Viskozite Ölçümleri
1243 Emre Baştürk; Atilla Güngör; Tülay Yılmaz İnan; Merve Gürtekin Seden; , Polimer Elektrolit Yakıt Pilleri (PEYP) İçin Sülfonlu Polietereterketon (SPEEK) / Polietersülfit Blend Membranların Hazırlanması Ve Karakterizasyonu
1244 Esin KAYA; Bayram GÜNDÜZ; Nevin TURAN; Naki ÇOLAK; , Konjuge Schiff Bazı Polimer ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve İletkenlik Özelliklerinin İncelenmesi
1245 Nevin TURAN; Kenan BULDURUN; Esin KAYA; Bayram GÜNDÜZ; Naki ÇOLAK; , Determination of the Optical Constants of the Polymer–metal complexes of 4-[(3-Bromofenil)diazenil)-3-(2-hidroksibenzilidenamino)1H-pirazol-5-ol with Co(II), Cu(II), Ni(II), Fe(II) and Zn(II)
1246 Görkem Ali VAROL; Evrim HÜR; , Elektrokimyasal Yolla Karbon Malzeme Üzerinde Biriktirilen Politiyofen, Poli(3-metiltiyofen) ve Poli(3,4-etilendioksitiyofen) Filmlerinin Süperkapasitör Aktif Materyali Olarak Kullanımlarının Araştırılması
1247 Emine ERDOĞMUŞ; Satılmış BASAN; , PVAc/ PVOH Karışımlarının Isısal Kararlılıklarının İncelenmesi
1248 Çağrı Agin; Nevra Ercan; Ali Durmuş; , Modifiye edilmiş grafit-siklo olefin kopolimer (COC) nanokompozitlerinin yapısal ve fiziksel özelliklerinin incelenmesi
1249 Nesimi Uludag; Murat Ates; Tolga Karazehir; Fatih Arican; , 4-Toluene 9H-Carbazole -9-Carbodithioate Kimyasal Sentezi, Elektropolimeri ve Kapasitans Davranışları
1250 Tolga Karazehir; Murat Ates; Nesimi Uludag; Fatih Arican; , 3,6-bis(2,3-dihidrotiyen[3,4-b][1,4]dioksin-5-il)-9-(4-vinylbenzyl)-9Hcarbazole Komonomer Sentezi, Polimer Modifiye Super-kapasitör Elektrot Malzemesi
1251 Fatih Arican; Murat Ates; Nesimi Uludag; Tolga Karazehir; , 2-(3,6-bis(2,3-dihidrotiyen[3,4-b][1,4]dioksin-5-il)-9H-karbazol-9-il) etil metakrilat Komonomer Sentezi, Elektropolimerizasyon, Karakterizasyon ve Empedans Çalışması
1252 Alev ARSLAN; Derya KAHRAMAN; Cemil ALKAN; , Poli(Polietilen Glikol Monometileter Metakrilat-ko-Metilakrilat) ve Poli(Polietilen Glikol Monometileter Metakrilat-ko-Metilmetakrilat) Kopolimerlerinin Isıl Enerji Depolama Amaçlı Katı-Katı Faz Değişim Maddeleri Olarak Sentezlenmesi ve Karakterize E
1253 Ömer Faruk Ensari; Derya KAHRAMAN; Cemil ALKAN; , Poli(Polietilen Glikol Monometileter Akrilat-ko-Metilakrilat) ve Poli(Polietilen Glikol Monometileter Akrilat-ko-Metilmetakrilat) Kopolimerlerinin Isıl Enerji Depolama Amaçlı Katı-Katı Faz Değişim Malzemeleri Olarak Hazırlanması
1254 Hüdaver ÇOBAN; Derya KAHRAMAN; Cemil ALKAN; Ömer Faruk ENSARİ; , Poli(miristoiloksietilmetakrilat-ko-metilmetakrilat) Kopolimerlerinin Katı- Katı Faz Değişim Maddeleri Olarak Sentezi, Karakterizasyonu ve Isıl Performanslarının Belirlenmesi
1255 Ömer Faruk ENSARİ; Derya KAHRAMAN; Cemil ALKAN; , Katı-Katı Faz Değişim Maddesi Olarak Poli(stearoiloksietilmetakrilat-kometilmetakrilat) Kopolimerlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Isıl Enerji Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi
1256 Ruhan ALTUN ANAYURT; Derya KAHRAMAN; Cemil ALKAN; Ömer Faruk ENSARİ; , Katı-Katı Faz Değişimi Yoluyla Isıl Enerji Depolayan Akrilik Esaslı Polimerlerin Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu
1257 Mesut GÖRÜR; Muhammet AYDIN; Faruk YILMAZ; Burak ESAT; , Kararlı Radikal İçeren Yıldız Polimer Sentezi ve Lityum İyon Pillerde Elektrot Aktif Malzeme Olarak Kullanımı
1258 Derya SASA; Ali Ekrem MÜFTÜOĞLU; , Fotobaşlatılmış Polimerizasyon Yöntemiyle PVDF ve 4-Klorometil Stiren Bazlı Proton İletken Aşı-Kopolimer Membran Hazırlanması
1259 Mehmet Kodal; Güralp Özkoç; Ceren Ergül; Gonca Uysal; Nihan İşbilir; , Polipropilen/Poliamit-6 Karışımlarının Uyumlaştırılmasında POSS Taneciklerinin Etkisi
1260 Gülen Oytun Akalın; Mehlika Pulat; , Jelâtin Hidrojellerden Üre Serbestleşmesi
1261 Köksal KARADAĞ; Hayal BÜLBÜL SÖNMEZ; , Yeni Tip Hidrofobik Jeller: Sentezi, Karakterizasyonu ve Şişme Özellikleri
1262 Seçil ATALAY; Yunus KARATAŞ; Teoman TİNÇER; , Polietilen İçin Alev Geciktirici Fosfazenler
1263 Zehra OLUZ; Teoman TİNÇER; , Işıkla Bozunabilen Polietilen için Katkı Maddeleri
1264 Gülşah Çöle; Mehmet Koray Gök; Gamze Güçlü; , N-Vinil Pirolidon-İtakonik Asit /Organo Kil Nanokompozit Hidrojelleri İle Sulu Çözeltilerden Safranin-T Katyonik Boyar Maddesinin Uzaklaştırılması
1265 Köksal KARADAĞ; Gülşah OZAN AYDIN; Hayal BÜLBÜL SÖNMEZ; , Poli(alkoksisilan) Sorbentlerinin Sentezi ve Özellikleri
1266 Sarper Özcan; Hüsnü Cankurtaran; , Polieterimid (ULTEM? 1000 )/Grafit Elektrot ile 2-Amino-1,3,4- Tiyadiazol’ün Elektropolimerizasyonu ve Ağır Metal İyonlarının Tayini
1267 Nilgün Uğurlu; Belma Aslım; Şahlan Öztürk; Mehlika Pulat; , Jelâtin Temelli Hidrojele Hapsedilen Synechocystis Sp. Baso670 (+) Bakterisinin Nitrat Üretiminin Takibi
1268 Berfu Arıkan; Mehlika Pulat; , Tabakalı Hidrojel Sistemlerinin Şişme/Bozunma Davranışlarının İncelenmesi
1269 Ayhan Ekmekci; Mehlika Pulat; , Jelâtin-Kitosan Hidrojellerin Şişme ve Bozunma Davranışlarının İncelenmesi
1270 Metin ARSLAN, 1,6-Diaminohekzan-Glisidil Metakrilat-g-Poli(Etilen Teraftalat) Lifler Üzerine Peroksidaz İmmobilizasyonu ve Boya Degradasyonunda Kullanılması
1271 Yasemin Işıkver; Dursun Saraydın; , Çevre Duyarlı P(NIPAM-AAM)/XA Hidrojellerinin Şişme Davranışları
1272 Cemile Özdemir Dinç; Celile Demirbilek; Yusuf Nur; , Dietilaminoetil-Dekstran/Epiklorohidrin Hidrojelinde Kalsiyum Karbonatın Kristalleştirilmesi
1273 Suna DEHMEN; Hande ÇELEBİ; , Reaktif Ekstrüzyon Yöntemi ile Biyobozunur TiO2/Nişasta-Polikaprolakton Nanokompozitlerinin Hazırlanması
1274 Feride BEZGİN; Nursel AYAZ; Kadir DEMİRELLİ; , Poli[(4-klormetil-2-Oxo-2H-kromen-7-il metakrilat-ko-metilmetakrilat)-g- (n-bütil metakrilat)] Aşı Kopolimerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
1275 Feride BEZGİN; Kadir DEMİRELLİ; , Poli[(4-klormetil-2-Oxo-2H-kromen-7-il metakrilat-ko-metilmetakrilat)-g- (n-bütil metakrilat)] Aşı Kopolimerinin Termal Bozunma Kinetiği ve Spektroskopik Özellikleri
1276 Dilek DALGAKIRAN; Sennur DENİZ; , Tavlama Sıcaklığının Polieterimid Nanokompozit Membranlarının CO2/CH4 Geçirgenlik ve Seçiciliklerine Etkisinin İncelenmesi
1277 Demet BAYBAŞ; Ulvi ULUSOY; , Poliakrilamit-Zeolit Kompozit Yapısına Metilen Mavisi Adsorpsiyonu
1278 Görkem Ali VAROL; Semra CANKARA; Ebru BİRLİK ÖZKÜTÜK; Evrim HÜR; , Elektrokimyasal Yolla Camsı Karbon Elektrot Yüzeyinde Sentezlenen Polipirol Filminin Cr+3 İyonuna Karşı İyon Seçici Elektrot Olarak Kullanımı
1279 Hasret TÜRKMEN; Ümmihan T. YILMAZ; Haşim YILMAZ; , Modifiye Edilmiş Elektrot Yüzeyinde Dopamin, Histamin, Sistein Yapılarının Çeşitli İyonlara Duyarlılığının Araştırılması
1280 Gülçin TORUNOĞLU TURAN; Erdem YAVUZ; Bahire Filiz ŞENKAL; , Selülozun Modifikasyonu ve Rhodamine B’nin Sulu Çözeltiden Uzaklaştırılmasında Kullanılması
1281 Nesrin OĞUZ; Tuncer YALÇINYUVA; , Hurda Polietilen Karakterizasyonu ve Geri Dönüşümün Ürün Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
1282 Tuba ERŞEN; Tekin ŞAHAN; Nahit AKTAŞ; Duygu ALPARSLAN; Şenol KUBİLAY; Nurettin ŞAHİNER; , Değişik Özellikteki Sulu Ortamlardan Toksik Metal İyonlarının Uzaklaştırılması için Modifiye EdilebilenKatyonikHidrojel Kullanılması-1
1283 Duygu ALPARSLAN; Şenol KUBİLAY; Tuba ERŞEN; Tekin ŞAHAN; Nahit AKTAŞ; Nurettin ŞAHİNER; , Değişik Özellikteki Sulu Ortamlardan Toksik Metal İyonlarının Uzaklaştırılması için Modifiye EdilebilenHidrojellerin Kullanılması-2
1284 Pınar AKKAŞ KAVAKLI; Cengiz KAVAKLI; Fulya Özmen ATILGAN; Olgun GÜVEN; , DMAEMA Aşılanmış PE/PP Dokumasız Kumaşlar Kullanılarak Sulu Çözeltilerden Cr(VI) Uzaklaştırılması
1285 Cengiz KAVAKLI; Pınar AKKAŞ KAVAKLI; Aslı HAMURCU; Burcu Dila TURAN; Olgun GÜVEN; , Fe(III)-Yüklenmiş İminodiasetik Asit Grupları İçeren Dokumasız Kumaş Adsorbentlerin Hazırlanması ve Fosfat Uzaklaştırmasında Kullanımı
1286 Onur ÇETİNKAYA; Mehmet Emin DURU; Hüseyin ÇİÇEK; , Bitki Türlerinden Yüksek Antioksidan ve Yüksek Radikal Giderim Aktivitesine Sahip Bileşiklerin Ayrılması
1287 Ayşe KURT; Hande ÇELEBİ; , Selüloz Nanowhisker Esaslı Polimer Nanokompozitlerin Hazırlanması ve Mekanik-Termal Özelliklerinin Geliştirilmesi
1288 Hasret TÜRKMEN; Ümmihan T. YILMAZ; Haşim YILMAZ; , Poli Tiyofenin Elektropolimerizasyon İle Modifikasyonu ve Çeşitli Amin Grubu İçeren Bileşiklere Duyarlılığının Araştırılması
1289 Tülay İNAN; Emel YILDIZ; Hacer DOĞAN ; Emre BAŞTÜRK; Attila GÜNGÖR; Koray EKEN; , UV Işınları İle Sertleşebilen Polietereterketon Esaslı Akrilik Oligomerlerin Sentezi Ve Göz İçi Lens Uygulamalarında Kullanımı
1290 Oya ŞANLI; Gülşen TAŞKIN; , Nanogözenekli NaAlg/CMS Membranlardan Naproksenin Kontrollü Salımı
1291 Hatice ÖĞÜTÇÜ; Esra BOZKIR; Nurşen SARI; , Diamagnetic Ni(II) Koordinasyon Polimerlerin Antimikrobiyal Özellikleri
1292 Nuran IŞIKLAN; Gülcan KÜÇÜKBALCI; , pH ve Sıcaklık Duyarlı NaAlg-g-PNIPAAm Kürelerinin Hazırlanması, Yapılarının Aydınlatılması ve Kontrollü İlaç Salımında Kullanımı
1293 Nuran IŞIKLAN; Nur Benan KOÇAK; , Poli(N-İzopropilakrilamid) Aşılanmış Sodyum Aljinat Membranların Hazırlanması, Karakterizasyonu ve İndometasin Geçiş Özelliklerinin İncelenmesi
1294 Yasemin IŞIKVER; Dursun SARAYDIN; , Çevre Duyarlı P(NIPAM-AAM)/XA Hidrojellerine Biyomolekül Adsorpsiyonu
1295 Gül ÖZYILMAZ; Esra YAĞIZ; , Kalsiyum alginat/Kitosan Jele İmmobilize Edilmiş Lipaz ile izo-Amil Asetat ve Hekzil Asetat Üretimi
1296 Gül ÖZYILMAZ; Esra YAĞIZ; , Kesikli ve Sürekli Reaktör Sistemlerinde İmmobilize Lipaz Enzimleri Kullanılarak Sentetik Aktivitesinin Araştırılması
1297 Gül ÖZYILMAZ; Esra YAĞIZ; , Kitosana İmmobilize Edilmiş Candida Rugosa ve Domuz Pankreası Kaynaklı Lipaz Enzimlerinin Aromatik Ester Üretiminde Kullanımı
1298 Gül ÖZYILMAZ; Esra YAĞIZ; , Lipaz Enziminin Kalsiyum-Alginat/Kitosan Kompozit Jeline ve Arakol Bağlı Kitosana İmmobilizasyonunun Optimizasyonu
1299 Yelda ERTAŞ; Olgun GÜVEN; , Medikal Saflıkta Poli(vinilklorür)’ün UV Işınlarıyla Başlatılan Aşı Kopolimerizasyonu ile Hidrofilik Yüzey Modifikasyonu
1300 Aslı KAHRAMAN; Oya ŞANLI; , Kanser İlacı 5-fluorouracil’in Magnetit İçeren Kitosan/Metil Selüloz Nanokürelerden Kontrollü Salımı
1301 Gülderen KARAKUŞ; Ayşe Şahin YAĞLIOĞLU; Mesut KARAHAN; Semiha AYDIN; , Maleik Anhidrit-Stiren Kopolimerinin Prokainamid Hidroklorür ile Türevlendirilmesi, Karakterizasyonu ve Antiproliferatif Aktivitesinin İncelenmesi
1302 Gülderen KARAKUŞ; Zübeyde Akın POLAT; Mesut KARAHAN; , Poli(Maleik Anhidrit-ko-Stiren) Kopolimerinin Sentezi, Prokainamid Hidroklorür ile Türevlendirilmesi, Karakterizasyonları ve Angiogenez İnhibisyon Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
1303 Sinem KAMAL; Ali GÜNER; , Kolesterol Molekülünün Biyouyumlu Baskılanmasında Çözünürlük Parametrelerinin Algoritmik Hesaplanması
1304 Aliye Nur ŞEN; Ali GÜNER; , Benzofuran Türevleri-Polimer-Çözücü ÜÇLÜSÜNÜN MOLEKÜLER Baskılamadaki Kimyasal İlgi Profilleri
1305 Gül ÖZYILMAZ; Tanju YILDIZ; Ceylan AYTEPELİ; Meryem MENGÜLLÜOĞLU; , Polilizin ile Modifiye Edilmiş Kitosan Polimerine Katalaz Enziminin İmmobilizasyonu
1306 Laleh TALAVAT; Ali GÜNER; , Moleküler Baskılamada Kullanılan Bileşenlerin Algoritmik Hesaplaması
1307 Adem ZENGİN; Tuncer ÇAYKARA; Uğur TAMER; , Manyetik Nanopartikül/Polimer Hibrid Sistemin Hazırlanması ve Alzheimer Bio-işaretçi İmmobilizasyonunda Kullanımı
1308 Gül ÖZYILMAZ; Sevil SAĞALTICI; Tanju YILDIZ; Seda AĞÇAM; , Farklı Şekillerde Modifiye Edilmiş Kalsiyum Alginat Jeline Sığır Karaciğeri Kaynaklı Katalaz Enziminin immobilizasyonu
1309 Serkan DEMİRCİ; Tuncer ÇAYKARA; , RAFT Polimerizasyonu ile Katyonik Polimer Fırça Sentezi ve DNA İmmobilizasyonunda Kullanımı
1310 Serkan DEMİRCİ; Tuncer ÇAYKARA; , RAFT Polimerizasyonu ile Katyonik Polimer Fırça Sentezi ve DNA İmmobilizasyonunda Kullanımı
1311 Osman KARAGÖLLÜ; Fethiye GÖDE; Mesut GÖRÜR; Büşra ŞENGEZ; Ali TÜRKAN; Faruk YILMAZ; , Poli(Glisidilmetakrilat-ko-Metiltiyenilmetakrilat) Kopolimerinin Amperometrik Glikoz Biyosensör Uygulamasında Kullanımı
1312 Zehra ÖLÇER; Zeynep M. ŞAHİN; Aziz TANRISEVEN; Faruk YILMAZ; Mehmet Murat ÖZMEN; , Makrogözenekli Poliakrilamid Hidrojellerinin Enzim İmmobilizasyonu Uygulamaları
1313 Tuğçe Nihal GEVREK; Rana Nur ÖZDEŞLİK; Gülcan Semra ŞAHİN; Gülen YEŞİLBAĞ; Şenol Mutlu Amitav SANYAL; , Reaktif Polimerik Kaplamaların Mikrokontakt Baskılama Tekniği Kullanılarak Diels-Alder Tepkimesi ile İşlevselleştirilmesi
1314 Serpil Ünver SARAYDIN; Zeynep Deniz Şahin İNAN; Nihan ÇINAR; Dursun SARAYDIN; , Biyomateryal Yapımında Kullanılan Akrilamid ve Türevlerinin Rat Böbrek Dokusu Morfolojisi Üzerine Etkileri
1315 Yasemin TAMER; Hüseyin YILDIRIM; , Çekirdek-Kabuk Yapısındaki Polimerik Misellerin Sentezi ve Karakterizasyonu
1316 Gülderen KARAKUŞ; Hacı Bayram ZENGİN; Ayşe Şahin YAĞLIOĞLU; , Maleik Anhidrit-Vinil Asetat Kopolimerinin Sitozin ?-D-Arabinofuranosid Hidroklorür ile Türevlendirilmesi, Karakterizasyonu ve Antiproliferatif Aktivitesinin İncelenmesi
1317 Mesut KARAHAN; Dolunay ŞAKAR; , Poli (metil vinil eter-ko-maleik anhidrit)-Cu2+-BSA Biyokompleksinin pH ve Tuz Etkisinin İncelenmesi
1318 Ayça TETİK; Gizem GÜNGÖR; Sema EKİCİ; , Kitosan Esaslı Ağyapılı Hidrojellerin Hazırlanması ve 5-Florourasil Salımı Davranışlarının İncelenmesi
1319 Shimon Lavee, Developmental Trends And Research Approach For The Present And Future Olive Industry
1320 Ender Gündüz, Dünya Zeytin ve Zeytinyaği Ekonomisinde Türkiye?nin Stratejileri
1321 Yahya Laleli, Zeytin ? Zeytinyağı ve Sağlık
1322 Ömer Kasap, Zeytinde (Olea europaea L.) Beslenme ( Gübreleme ) İle Kalite Özellikleri Arasındaki İlişkiler
1323 Büşra Tanrıver, Kadir Taşyürek, M. Sait Er, H.Gül Gözüaçık, Tuz Stresine Maruz Bırakılan Zeytin (Olea europaea L.) Çeşitlerinde Besin Elementlerinin Değişiminin İncelenmesi
1324 Şeref Güçer, Zeytın Ürünlerının Kalıte Kontrolünde Analıtık Kımyanın Yerı
1325 İbrahim Polat, Aydın ve Zeytin
1326 Serpil Erilmez, Semih Erkan, Zeytin Ağaçlarındaki Virüslerin Tanılanmasında Kullanılan Yöntemler ve Bu Yöntemlerin Duyarlılıklarının Karşılaştırılması
1327 Hasan Demirkan, Mücahit Kıvrak, Zeytin Karasuyunun Tarımsal Alanlarda Sorun Olan Yabancı Otlara Karşı Alternatif Mücadele Olanakları
1328 Duygu Ateş, Cafer Turgut, Levent Atatanır, Aydın İli Zeytin Bahçelerinde Pasif Pestisit Birikimi Riskleri
1329 Shimon Lavee, The development to the present 2012 state of the Israeli olive industry
1330 Mücahit Taha Özkaya, Zeytin ve Zeytinyağı Üretiminde Verim ve Kalite Faktörleri
1331 Ersel Yılmaz, Zeytin Yetiştiriciliğinde Sulamanın Önemi
1332 Gürsel Tonbul, Hayat Ağacı - Zeytin
1333 Ali Nedim Güreli, Zeytin ve Zeytinyağında İhracatın Devamlılığı
1334 Türker Saraçoğlu, Zeytin Hasat Mekanizasyonuna Genel Bakış
1335 Deniz Turan, Gürbüz Güneş, Zeytin Hasadında Mekanizasyonun ve Kimyasal Kullanımının Verim İle Kalite Üzerine Etkileri
1336 Gamze Nur Müjdeci, Z. Yeşim Özbaş, Doğal Fermente Sofralık Zeytin Üretiminde Endojen Mayaların Önemi
1337 Hakkı Gözlüklü, Hakkı Usta Santrifüj Teknolojileri
1338 Derya Arslan, Mehmet Musa Özcan, Farklı Lokasyonlarda Yetişen Gemlik Çeşidi Natürel Zeytin Yağının Fenolik Profili Üzerine Hasat Döneminin Etkisi
1339 Ayhan Dağdelen, Hasan Hüseyin Kara, Zeytinyağı Üretiminde Meyve Olgunluk Derecesinin Önemi
1340 Latife Dalgıç1, Saliha Onur Sermet1, Kevser Büyükateş1, Fatma Canlı1, Gülcan Özkan1, Olgunlaşma Sürecinin Erken Hasat Memecik Zeytinyağlarının Raf Ömrü Ve Bazı Kalite Kriterlerine Etkileri
1341 Ülkü Ülken, Zeytinyağı
1342 Mustafa Kıralan, Zeytinyağı Uçucu Bileşenlerinin Duyusal Kalite Üzerine Etkileri
1343 Mehmet Ulaş, Sızma Zeytinyağı Tadımı Ve Dünyadaki Gelişimi
1344 Sezer Turhan, Aziz Tekin, Zeytinyağı Fotooksidasyonu
1345 Cevdet Nergiz, Aysel Karagöz, Zeytin Ekstraktlarının Kanser Hücreleri Üzerine Etkisi
1346 Burcu Çakmak, Gökçen Yıldız, Vildan Uylaşer, Zeytin Yaprağındaki Fenolik Bileşenler ve Zeytin Yaprağının Değerlendirilme Olanakları
1347 Mustafa Darakçıoğlu, Tarımsal Gelir Olarak Kilis Bölgesinde Zeytincilik Faaliyeti
1348 Uğur Helvacıoğlu, Tunç Özgezer, Gökhan Çınar, Renan Tunalıoğlu, Zeytinyağı İşletmelerinin Karasu Bertarafında Ödeme İstekliliğinin Belirlenmesi: Milas Örneği
1349 Özgür Sarı, Sedef Ozan, Zeytin-Zeytinyağı Tüketiminin Belirlenmesi Üzerine Anket Çalışması
1350 Mücahit Kıvrak, Hilal Sarıkız, Recep Koç, Edremit İlçesinde Mevcut Fabrikaların Durumlarının Araştırılması
1351 Hakkı Ada, Zeytincilikte Toprak İşleme İle Yabancı Ot Zehiri Uygulamasında Maliyet Araştırması
1352 Berna Çolak, Büşra Boyun, Fatih Kaytancı, Abidin Tatlı, Zeytinin Tarihçesi
1353 Büşra Boyun, Berna Çolak, Abidin Tatlı, Mücahit Kıvrak, Zeytinin Anavatanı Türkiye
1354 Melike Deri, H.Osman Mestav, Çine Havzasında Organik Zeytincilik Projesi
1355 Arda Dadalarlıoğlu, Gonca Sakin, Mücahit Kıvrak, Türkiye?de Organik Zeytin Yetiştiriciliği ve Başarısı
1356 Cengiz Doğrusöz, H.Osman Mestav, Oleaceae Familyasında Bulunan Zeytine Akraba Olan Cinsler
1357 Mücahit Kıvrak, Abidin Tatlı, Sinan Özer, Mehmet Ümit Çekin, Dünya Üzerinde Yayılmış Yaygın Zeytin Çeşitlerinin Özellikleri
1358 Deniz Akdemir, Gökçe Kobazi, Cemal Ün, Zeytin MikroRNA?larında İlk Kayıtlar ve miRNA?ların Zeytin Genetiğindeki Önemi
1359 Gürel Soyer, M.Furkan Altındağ, Ersel Yılmaz, Zeytin Yetiştiriciliğinde Yapılan Sulamaların Vejetatif Gelişim Üzerindeki Etkisi
1360 Nazan Korkmaz, Zeytinin (Olea europaea ) In-Vitro Rejenerasyonu Alanındaki Gelişmeler
1361 Özkan Yormaz; Ömer Kürkçü; H. Osman Mestav, Güney Ege Bölgesinde Gemlik Zeytin Çeşidi Uygun Seçim mi?
1362 Ümit Alkan, Fuat Sezgin, Su Hasadı Yöntemlerinin Zeytin Yetiştiriciliği Açısından Önemi
1363 Emre Dalgıç, Ömer Tolga Kırlı, Saime Seferoğlu, Farklı Bor Konsantrasyonlarına Sahip Sularla Sulanan Zeytin Bitkisinin Gelişme Durumunun İncelenmesi
1364 Birgül Erdem, H.Osman Mestav, Organik Tarımda Zeytin Zararlılarına Karşı Mücadele
1365 Hatice Ertek, H.Osman Mestav, Organik Tarımda Zeytin Hastalıklarına Karşı Mücadele
1366 Hatice Akpınar, Mücahit Kıvrak, Organik Tarımda Zeytin Güvesine Karşı Alternatif Mücadele Olanakları
1367 Oktay Dursun, Okay Demiral, Sema Kılıç, Özgür Kaban, Ceren Bodur, Zeytin Alanlarında Çeşitli Tuzak Ve Cezbedicilerin Zeytin Sineği ( Bactrocera Oleae (Gmel.) ) (Diptera: Tephritidae) Erginlerine Karşı Etkinliklerinin Belirlenmesi
1368 Çiğdem Elgin Karabacak, Zeytin Sineği Bactrocera oleae (Gmelin) (Diptera: Tephritidae) Mücadelesinde Alternatif Bir Yöntem Olarak Kaolin Kilinin Kullanımı
1369 Sehergül Toprak, Ahmet Tuncer, Osman Turgut, Arınç Kaftan, Sofralık Zeytin Üretim Yöntemleri ve Kalite
1370 Duygu Bektaş, Gökşen Gülgör, Mihriban Korukluoğlu, Ayşegül Kumral, Gemlik Çeşidi Olarak Satışa Sunulan Sofralık Zeytinlerin Bazı Özellikleri
1371 Melek Uzun, Özlem Yılmazcan, Ümran Seven Erdemir, Şeref Güçer, Sofralık Siyah Zeytin Kalite Parametrelerinin Seçimi ve Değerlendirilmesi
1372 Mustafa Duran, Sofralık Zeytin Fermantasyonunda Mikroorganizmaların Rolü
1373 Burhan Öztürk, Dilek Keskin, Sofralık Zeytinde Toksin Riski
1374 Sibel Sezer, Engin Yaralı, Zeytin Üretim Tesislerinde Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Uygulanması
1375 Nilgün Turhan Boza, Sofralık Zeytin
1376 Doğa Çakaloz, Abidin Tatlı, Mücahit Kıvrak, Zeytinyağında Asitliğin Artmasının Nedenleri
1377 Ümit Alkan, Fuat Sezgin, Zeytin İşleme ve Depolama Tesislerinin Yapı Tasarımında Dikkat Edilmesi Gerekenler
1378 Şerife Çevik, Sedef Aydın, Kübra Kanar, Hatice Buluş, Gülcan Özkan, Olgunlaşma Derecesinin Topakaşı Zeytin Meyve ve Yağlarının Fizikokimyasal ve Kimyasal Özellikleri İle Raf Ömürleri Üzerine Etkisi
1379 Mustafa Kıralan, Ayhan Dağdelen, Zeytinyağının Aroma Bileşenleri Üzerine Olgunlaşmanın Etkileri
1380 A. Burcu Kurtulgan, A. Levent İnan, Kahramanmaraş Bölgesine Ait Zeytinlerden Elde Edilen Fenolik Bileşenler İle Zenginleştirilmiş Ayçiçeği Yağının Kızartma Koşulları Altında Oksidatif Stabilitesinin Belirlenmesi
1381 Meryem Nur Kantekin, Fenolik Maddelerce Zenginleştirilmiş Sızma Zeytinyağlarının Depolama Stabilitesi
1382 Dilek Urlu, Mustafa Demir, Fatih Alpay Vuran, Zeytinyağındaki Fenolik Bileşiklerin Antioksidan Etkileri
1383 Deniz Günal, Semra Turan, Çeşitli Çözücü Sistemleri İle Elde Edilen Zeytin Ekstraktlarının DPPH Radikallerini İndirgeme Güçleri İle Linoleik Asitli Sistemde Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi
1384 Serdal Öğüt, Çeşitli Bitkisel Yağların Toplam Antioksidan Kapasitelerin (TAK) Belirlenmesi
1385 Murat Uygun, Sabahat Şen, Ümran Seven Erdemir, Şeref Güçer, Zeytinyağında Akrilamid Oluşumu ve Etki Eden Parametrelerin İncelenmesi
1386 Didar Üçüncüoğlu, Spektroskopik Yöntemler İle Zeytinyağı Karakterizasyonu
1387 Esmaeil Ghanbri Shendi, Zeytinyağında Tağşişin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler
1388 Cansu Ekin Gümüş, Zeytinyağına Fındık Yağıyla Yapılan Tağşişlerinin Belirlenmesi
1389 Necla Özdemir, Ali Bayrak, Zeytinyağının Mikroenkapsülasyonu
1390 Mücahit Kıvrak, Fatma Sinem Ünverdi, Zeytinyağı Makinelerinde Hassas Ayarlar
1391 Yeliz Tekgül, Aysel Yeşilyurt Er, Zeytinyağı Kalitesi ve Paketleme Materyalleri
1392 Özgür Sarı, Aysun Ünlüer, Zeytinyağının İdeal Depolama ve Ambalajlama Kriterleri
1393 Nilgün Turhan Boza, Cansu İniş, Zeytinyağı ve Sağlık
1394 Aylin Mercan, Çiğdem İbiş, Merve Tamer, Arınç Kaftan, Zeytinyağında Bulunan Bileşenler ve Kanser İlişkisi
1395 Hatice Kant, Olea eurepaea (Zeytin) ve Alerjik Astım
1396 Cihat Özcan; Ali Kemali Özuğur, Pirinanın Hayvan Beslemede Değerlendirilmesi
1397 Murat Koluman, İsmail Çokay, Esra Güler, Yücel Gider, Sema Bağdat Yaşar, Aktif Kömür ve Zeolit Kullanılarak Zeytin Karasuyunda Toplam Fenol Giderimi
1398 Julide Abacı, Saime Seferoğlu, Zeytinyağı Fabrikası Atığı Olan Karasuyun ve Kirecin Mısır Bitkisinin Bazı Gelişme Özelliklerine Etkisi
1399 Neslihan Aksoy, Ayla Sarı, Oleuropein ve Ekstraksiyon Yöntemleri
1400 İlkay Üstün, Dilek Keskin, Zeytin Yaprağının Antimikrobiyal Etkisi
1401 Yasemin Ceylan, Nazan Korkmaz, Zeytin Yaprağının Kullanım Şekilleri ve Sağlık Üzerine Etkileri
1402 Naime Karakaya, Zehra Tekinkaya, H. Ayla Sarı, Zeytin Yaprağı Çayı Üretimi
1403 Ayşegül Aydın, Meryem Kütükçü, Özlem Yılmazcan, Ümran Seven Erdemir, Şeref Güçer, Zeytin Yaprağı Çayının Eser Element ve Toplam Fenolik Madde İçeriğinin Araştırılması
1404 Hale Uygun, Serdar Öçten Ünsal, Celil Kurtoğlu, Abidin Tatlı, Zeytin Budama Artıklarının Değerlendirilmesi
1405 Serdar Öçten Ünsal, Celil Kurtoğlu,Fatih Kaytancı, Abidin Tatlı, Zeytinyağı Atıklarından Bio Pestisit Eldesi
1406 Mücahit Kıvrak, Serdar Öçten Ünsal, Fatih Kaytancı, Abidin Tatlı, Zeytin Pirina Atıklarının Değerlendirilmesi
1407 Selin Çeli, Sultan Öztürk, Fatih Alpay Vuran, Mücahit Kıvrak, Zeytinyağlı Sabun ve Zeytinyağı Sabununun Karşılaştırılması
1408 Recep Koç, Zehra Atar, Mücahit Kıvrak, Dünyadaki Zeytinyağı Üretim Makineleri Yapan Fabrikalar
1409 Aylin Kulalı, Lale Demirel, Fatoş Tuncer, Türkiye?de Zeytin Üretimindeki Gelişmeler ve Antalya Zeytinpark Projesi Örneği
1410 Ayla Turan, H. Ayla Sarı, Aydın İlindeki Zeytin ve Zeytinyağı İşletmeleri
1411 Mücahit Kıvrak, Emine Karaca, Bursa İl Merkezinde Zeytinyağı Tüketiminin Araştırılması
1412 Zeynep Şenoğlu, Mücahit Kıvrak, Orhangazi İlçesi Üretici Anketi
1413 Gencehan Adıgüzel, Abidin Tatlı, Mücahit Kıvrak, İstanbul Tüketici Anketi
1414 Deniz Otlu, Abidin Tatlı, Mücahit Kıvrak, Adana?da Zeytinyağı Tüketim Anketi
1415 Ayfer Geçkil, Celil Kurtoğlu, Mücahit Kıvrak, Abidin Tatlı, Adana İlinde Üretici Anketi
1416 Necla Balarısı, Celil Kurtoğlu, Abidin Tatlı, Mücahit Kıvrak, Şanlıurfa İlinde Zeytinyağı Tüketim Anketi
1417 Cansu Başaran, Türkiye?de ve Özellikle İzmir?de Zeytin ve Zeytinyağı Üretimi ve Pazarlamasındaki Gelişmeler
1418 Renan Tunalıoğlu, Ruşen Yıldırım, Aydın İlinde Karasu Bertarafındaki Uygulamaların Değerlendirilmesi
1419 Öznur Arlı , H. Ayla Sarı, Zeytin ve Zeytinyağında Coğrafi İşaretleme
1420 Sinem Meydan, H.Osman Mestav, Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Zeytin ve Zeytinyağı Desteklemeleri
1421 Hediye Aktaş, H. Ayla Sarı, Osmanlı?dan Günümüze Geleneksel Yemekler
1422 Tülin Seydi, Tuğba Doğan, Serdar Öçten Ünsal, Abidin Tatlı, Türk Mutfağında Zeytinyağlı Yemeklerin Önemi
1423 Tuğba Batmaz, H. Ayla Sarı, Zeytin, Zeytinyağı Müzeleri

Toplam 1423 adet kayıt bulundu.