Kongre Bildirileri
  3. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, 12-14 Eylül 2007, Uludağ Üniversitesi, Bursa
Sıra no Yazar Bildiri
PDF*
1 PİŞKİN,Erhan ;, Array Teknolojileri
2 GÜÇER,Şeref ;, Laboratuvar Akreditasyonu ve Önemi
3 HAZER,Baki ;, Bitkisel Yağlardan Bazı Yeni Polimer Malzemelerin Üretimi
4 BAYRAMOĞLU,Gülay ; TUNA,Yağmur ; CANTÜRK,Zerrin ; YILMAZ,Meltem ; ARICA,M.Yakup ; , Glikozoksizdaz Enzimine Spesifik Afinite Membranının Geliştirilmesi: Afinite Yüzeyin Temas Ölçümü İle Karakterize Edilmesi
5 ,GARİPCAN,Bora ; NABET,Bahram ; SPANİER,E.Jonathan ; PİŞKİN,Erhan ; , Silikon(Si) Nanoyapıların Biyosensör Amaçlı Kullanımı
6 ,ANDAÇ,A.Cenk ; ANDAÇ,Müge ; DENİZLİ,Adil ; , Cıbacron Blue F3GA'nın Afinite Ayırma Sistemlerindeki Bağlanma Özellikleri
7 ŞANLI,Senem ; ŞANLI,Nurullah ; ALSANCAK,Güleren ;, BazıSülfonamitlerin LOG Polw Değerlerinin Ters Faz Sıvı Kromatografik Yöntem İle Tayini
8 TEKİN ÖZEL,İshak ;, Hücre Yüzey Etkileşimleri
9 ORAL,Barbaros Haluk, xMAP® Teknolojisi ve Uugulama Alanları
10 SİNAN,Selma ; GENÇER,Nihat ; IŞIK,Semra ; BEYAZTAŞ,Serap ; ARSLAN,Oktay ; , Paraoksonaz İzoenziminin İki Farklı Hidrofobik Etkileşim Kromatografisi Jeli İle Saflaştırılması
11 BAYRAMOĞLU,Gülay ; TOĞÇU,Asuman ; ARICA,M.Yakup ;, İmmünoglobulin G'nin Kan Serumundan Membran Kromatografisi İle Saflaştırılması : Kinetik Sabitlerin QCM Yöntemi İle Belirlenmesi
12 ÖZTÜRK,Ramazan ; KALAY,Şaban ; TÜRKAN,Ali ; ABASIYANIK,M.Fatih ; GÜL,Ahmet ; KALKAN,Ayfer ; BAYIR ALTUNDAŞ,Zehra ; , Yeni Tetrakatyonik Ftalosiyaninlerin DNA ve BSA İle Etkileşimlerinin Spektroskopik Yöntemlerle İncelenmesi
13 ŞENTÜRK,Murat ; KÜFREVİOĞLU,O.İrfan ; , İnsan Eritrosit Karsonik Anhidraz İzoenzimlerinin Saflaştırılması İçin Yeni Bir Afinite Jelinin Hazırlanması
14 AYBASTIER,Önder ; YÜCEL,Yasin ; DEMİR,Cevdet ;, Bazı Lipaz Enzimlerinin Polimer Matriksi Üzerine İmmobilizasyonu ve Biyodizel Üretiminde Kullaılması
15 KANAT,Feyza ; ŞAKALAR,Neslihan ; ACEMİOĞLU,Bilal ; ALMA,Mehmet Hakkı ; , Borlu Fenol Formaldehit Polimeri Tarafından Metil Viyoletin Adsorpsiyonu
16 TOSUN,İsmail ; İNKAYA,Ayşe Neslihan ; GÜRBÜZ,Ozan ; GÖÇMEN,Duygu ; , Protein Franksiyonlarının Belirlenmesinde Elektroforetik Yöntemler
17 TÜZMEN,Nalan ;, Oksidatif Stres Biyogöstergelerinden Malondialdehit Analizine Yönelik Yeni Bir HPLC Yöntemi
18 YAVUZ,Erdem ; ŞENKAL,B.Filiz ; BAYRAMOĞLU,Gülay ; ARICA,M.Yakup ; , ATRP Tekniği İle Yüzeyde Fonksiyonel İplikçik Taşıyan Afinite Kürelerinin Sentezlenmesi ve Uygulaması
19 EKİCİ,Gülsüm ; BEŞİRLİ,Necati ; ARICA,M.Yakup ; BAYRAMOĞLU,Gülay; , Metal İyonu Bağlı Kitosan-g-MAA Kürelerinin Metal Şelat Afinite Kromatografisinde Kullanımı
20 KOYUNCU,Nihan ; SEVEN,Ümran ; ,GÜÇER,Şeref ;, Pul Biberdeki Aflatoksin Düzeylerinin Floresans Dedektörlü Yüksek Basınç Sıvı Kromatografisi İle Belirlenmesi
21 BERELİ,Nilay ; FIRAT,Zehra ; ÖZKARA,Serpil ; YAVUZ,Handan ; DENİZLİ,Adil ; , Antibadi Saflaştırılması İçin Poli(HEMA-MAH) Kriyojellerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
22 DİLTEMİZ,E.Sibel ; GÜLTEKİN,Aytaç ; ERSÖZ,Arzu ; DENİZLİ,Adil ; ,SAY,Rıdvan ; , Guanozin ve Guanin Baskılı QCM Sensör Hazırlanması
23 BAYDEMİR,Gözde ; BERELİ,Nilay ; ANDAÇ,A.Müge ; SAY,Rıdvan; DENİZLİ,Adil; , Hiperbilirubinemili İnsan Plazmasından Bilirubin Uzaklaştırılması İçin Bilirubin Baskılanmış Poli(HEMA-MAT) Partikül-Kriyojel Kompozit Sisteminin Hazırlanması
24 YİĞİT,Aycan ; ŞAHAN,Yasemin ;, Antimikrobiyel Polimerlerin Gıda Sanayiinde Kullanım Olanakları
25 GÜLSU,Aydan ; İSPİRLİ,Yasemin; AYHAN,Fatma ; AYHAN,Hakan ; , Altın Nanopartiküllerin İmmobilizasyonu İçin Gümüş Kuartz Kristallerin Yüzey Biyoafinitesinin Değişimi
26 DEMİRALAY ÇUBUK,Ebru; SEÇİLMİŞ,Hale ; ALSANCAK,Güleren ; , Miseller Sıvı Kromatografi Yöntemiyle Hidrofobisitenin Tayini
27 ŞAHİN,N.Esin ; TUNALI,Sibel ; , Alünit İle Pb(lI) Adsorpsiyonu İçin Kinetik Parametrelerin Belirlenmesi
28 ODABAŞI,Mehmet ;, Kolesterol Baskılanmış Polimerlerin Tasarımı ve Üretilmesi
29 DERAZSHAMSHİR,Ali; ERGÜN;Bahar ; ÜNLÜ,Nuri ; ERZENGİN,Mahmut ; ODABAŞI,Mehmet ; , Lizozim Saflaştırılması İçin Zn(II)-Takılı Süpermakroporoz Kriyojel Afinite Sorbentler
30 SÖKMEN,Nazlı; ELGİN,E.Sonay ; , Ubiquitin Aktive Edici E1 Enzimlerinin Ubiquitin Benzeri Domainlerinin Saflaştırılması ve izotopik Olarak İşaretlenmesi
31 SÖYÜT,Hakan; BEYDEMİR,Şükrü; HİSAR,Olcay;, Alabalık (Oncorhynchus Mykiss) Beyin Dokusundan Karbonik Anhidraz Enziminin Saflaştırılması: Kinetik Özellikleri ve İn Vitro Metal Etkilerinin İncelenmesi
32 ŞAHAN,Yasemin; YİĞİT,Aycan;, Antimikrobiyal Polimerlerin Mikroorganizmalar Üzerindeki Etkileri
33 EMRE,Özgür; SABANCILAR,İlhan; BAYCAN,Yavuz Servet; KANDİLCİK,Meltem; DEMİR.Halit; , Denizli Narından Saflaştırılan Polifenol Oksidaz Enzimi Üzerinden Çeşitli Maddelerin Etkisi
34 KAYNAK,Zerrin; AL,Emetullah; TUNALI,Sibel; AKAR,Tamer; DEMİR,Temir Ali; , Silika Jelde İmmobilize Edilmiş Ailanthus Attissima Biyokütlesi İçin Pb2 + Biyosorpsiyon Koşullarının Araştırılması
35 KAYNAK,Zerrin; AKAR,Tamer; ÖZCAN,A.Safa; TUNALI,Sibel; ÖZCAN,Adnan;, Thuja Orientalis Biyokütlesi İle Bir Tekstil Boyasının (AS40) Biyosorpsiyonu
36 KAYNAK,Zerrin; TUNALI,Sibel; AKAR,Tamer; DEMİR,Temir Ali; , Sulu Çözeltilerden Pb2+ İyonunun Uzaklaştırılması İçin Doğal Bir Adsorban: Ailanthus altissima
37 CANDAN,Nilgün; TÜZMEN,Nalan ;, Ağır Metal İyonu Uzaklaştırma Sisteminde İyon Baskılanmış Manyetik Mikroküreleri Kullanımı
38 TÜZMEN,Nalan; AKGÖL,Sinan; , L·Triptofan İçeren Bentonit (BENT.TRP) Mikrokompozit Afinite Sorbentine Lizozim Adsorpsiyonu
39 ÖZTÜRK,Nevra; TABAK,Ahmet; AKGÖL,Sinan; DENİZLİ,Adil;, Katalaz İmmobilizasyonu İçin Yeni Mikro-Kompozit Afinite Sorbentleri
40 ÖZTÜRK,Nevra; GÜNAY,M.Emin; AKGÖL,Sinan; DENİZLİ,Adil;, İnsan Plazmasından Antibadi Adsorpsiyonuna Yönelik Geliştirilen Nanoyapıların Kullanımı
41 KARA,Ali; SOLMAZ AKAL,Seval Kutlu; ÜSTÜN,Gökhan Ekrem; BEŞİRLİ,Necati; , Bursa Organize Sanayi Atık Suları Üzerinde Ağır Metal ve Renk Giderimine Yönelik Arıtılabilirlik Çalışmaları
42 GÜRBÜZ,Ozan; ŞAHAN,Yasemin; KARA,Ali; OSMAN,Bilgen; , Polivinil İmidazol (PVI)'un Antimikrobiyel Etkisinin İn-Vitro Karakterizasyonu
43 BEYAZ,Saadet; TEKİN,Nalan; KARA,Ali; BEŞİRLİ,Necati; , Tek Katmanlı Karbon Nanotüplerin Üretimi ve Tek Katmanlı Karbon Nanotüp/Polimer Nanokompozitlerinin Tasarlanması
44 BAYRAMOĞLU,Gülay; AKYOL,Ali Berkan; ERDOĞAN,Hakan; ARICA,M.Yakup;, Süperparamanyetik Özellikli İyon-Değiştirici Mikrokürelerin Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Tripsin Enzimine Afinitesinin Belirlenmesi
45 BAYRAMOĞLU,Gülay ; LOĞOĞLU,Elif ; ALTINTAS,Begüm ; ARICA,M.Yakup ;, B-Galaktozidaz Enziminin Geri Dönüşümlü İmmobilizasyonunda Kulanılmak Üzere Afinite Destek Materyalinin Hazırlanması ve Sürekli Sistem Uygulaması
46 ARICA,M.Yakup ; ŞENEL,Ayşegül Ülkü ; BAYRAMOĞLU,Gülay ; , Metakrilat Aşılanmış Magnetik Kürelerin Kromatografik Alana Uygulanması
47 ÖZCAN ATILIR,Ayça; BÜYÜKTİRYAKİ,Sibel; ERSÖZ,Arzu; ,SAY,Rıdvan; , 8·Hidroksi-2'-Deoksiguanizin Baskılı Polimerin Kullanılması İle Kan Serumundan 8·OHDG İzolasyonu*
48 ,AKDAMARiH.Açelya; SARIÖZLÜ,Y.Nalan; DİLTEMİZ,E.Sibel; BİÇEN,Özlem; ERSÖZ,Arzu; ,SAY,Rıdvan;, Hiyaluronik Asidin Reflaktometrik İnterferans Spektroskopi Tekniği İle Tayini
49 ,SAKA,Güner; ,KEÇİLİ,Rüstem; ERSÖZ,Arzu; ,SAY,Rıdvan; , Yaban Turbu Peroksidaz Enzimi Varlığında 4-Aminotiyofenol Bİleşiği İle Ağır Metallerin Sinerjik Giderimi*
50 ERSÖZ,Arzu; ÖZCAN ATILIR,Ayça; HÜR,Deniz; DENİZLİ,Adil; ,SAY,Rıdvan; , Kolesterol Baskılı Polimerik Yapay Reseptör Geliştirilmesi ve Kromatografik Uygulaması
51 ÖZKÜTÜK BİRLİK,Ebru; İŞLER,Gülgün; ,SAY,Rıdvan; ERSÖZ,Arzu; , Cd(II)-Çift Örgü Baskılı Polimerik Sistemler
52 ÖZKÜTÜK BİRLİK,Ebru; İŞLER,Gülgün; ,SAY,Rıdvan; ERSÖZ,Arzu;, SCN- Baskılı Kitosan-Süksinat Partiküllerin Ayırma Etkinliği
53 YALÇINKAYA,Özlem; DİLTEMİZ EMİR,Sibel; ERSÖZ, Arzu; ,SAY,Rıdvan; , Reflektometrik İnterferans Spektroskopisi Temelli Dipikolinik Asit Tayini
54 KARAKIŞLA,Meral; BAYRAMOĞLU,Gülay; ARICA,M.Yakup;, Preparation Of Methacrylamide Grafted And Dye-Ligand İmmobilized Pet Fibers: Studies Of Adsorption And Purification Of Lysozyme
55 TÜRKMEN,Deniz; BERELİ,Nilay; KÖSE,Dursun Ali; CAN,Gülşah; DEMİRÇELİK,Ahmet Hamdi; DENİZLİ,Adil;, Protein Saflaştırması İçin Çok Dişli Ligandlar
56 YILMAZ,Fatma; YILMAZ,Erkut; UZUN,Lokman; DENİZLİ,Adil;, Reactive Brown 10-Takılı Poliamid Hollow Fiberler İle Tersinir Amiloglikozidaz İmmobilizasyonu
57 IŞIK,Semra; BEYAZTAŞ,Serap; ARSLAN,Oktay;, Karbonik Anhidraz Enziminin Yeni Bir Afinite Jeli Kullanılarak Saflaştırılması
58 ALTINTAŞ,Evrim Banu; PERÇİN,Işık; ŞENEL,Serap; DENİZLİ,Adil;, Eş Boyutlu Metal Şelat Afinite Mikrokürelere Hemoglobin'in Afinite Adsorpsiyonu
59 OSMAN,Bilgen; KARA,Ali; BEŞİRLİ,Necati ;, Üreaz Enziminin Ni(II) İle Şelatlaştırılmış Poli(EGDMA-VTAZ) Mikroküreler Üzerine İmmobilizasyonu
60 PAZARLI,Neslihan; İrez,Gazi;, Poli(Schiff Baz) Ligandı ve Onun Kobalt Kompleksinin Sentezi,Yapılarının Aydınlatılması
61 MUTLU,Hasene; İREZ,Gazi;, Yeni Bir a-İminoksim ve Co(II) İle Oluşturduğu Kompleksin Yapılarının Aydınlatılması
62 ANDAÇ,Müge; PLİEVA,Fatima; DENİZLİ,Adil; GALAEV,Igor Yu; MATTİASSON,Bo;, Makrogözenekli Biyobozunur Phema Hidrojeller
63 YAVUZ,Handan; KARAKOÇ,Veyis; SAFARİKOVA,Mirka; SAFARİK,İvo; DENİZLİ,Adil;, Manyetik Olarak Modifiye Edilmiş Maya Hücrelere Cr(VI) İyonlarının Adsorpsiyonu
64 AYGÜL,İmdat; ŞENTÜRK,Murat; ÖZDEMİR,Hasan; ÇİFTÇİ,Mehmet; , Farklı Kaynaklardan Afinite Kromatografisi İle Polifenol Oksidaz Enziminin Saflaştırılması

Toplam 64 adet kayıt bulundu.