Kongre Bildirileri
  IV. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, 4-7 Mayıs 2008, Muğla Üniversitesi, Muğla
Sıra no Yazar Bildiri
PDF*
1 Dr. VİENKEN,Jörg;, Start-Up Companıes And The Medical Devıce Industry: Requırements For Cooperatıon
2 SARIKAYA,Mehmet;, Molecular Bıomımetıcs; Genetıcally-Engıneered Molecular Materials For Technology And Medicine
3 HASIRCI,Vasıf;, Nanotechnology And Bıomaterıals: The Excıtıng Combınatıon For Health Scıences
4 ,REİS,L.Rui;, New Emerging Technologıes For The Tıssue Engıneerıng Of Bone
5 ELDEM,Türkan; YURTTAGÜL,Melis;, Nanomedıcıne In FP7 And Nanomedıcıne European Technology Platform
6 ÇİFTÇİ,Talat;, A Strategıc Analysıs Of The Bıotechnology Actıvıtıes In Turkey
7 ÖKTEM,Hüseyin Avni;, Nanobıotechnology
8 Dr. VİENKEN,Jörg;, Bıomaterıals In Medıcal Applıcatıon; Are We Testıng Correctly?
9 HASIRCI,Nesrin;, Importance Of Marerıal Surfaces In Medıcal Applıcatıons: Is The Surface Comfortable Enought For The Cells To Sıt On?
10 DENKBAŞ,Emir Baki;, Afinite Kromatografide Nanoteknolojik Yaklaşımlar
11 MASCİNİ,Marco;, Analytıcal Applıcatıons Of Aptamers
12 ,TAMERLER,Candan;, Genetıc Taılorıng Of Inorganıc-Bındıng Peptıdes For Bionanotechnology
13 FALKENHAGEN,D.;, New Horızon Of Adsorptıon Therapıes Based On Mıcro-And Nanopartıcles
14 MIKHALOVSKY,SV. ; MIKHALOVSKY,LI ; JAMES,Sl. ; SAVINA,I. ; ALLAN,I. ; GALAEV,IY. ; TOMLINS,PE.;, Characterısatıon Of Porous Bıomaterıals And Role Of Porosıty In Theır Performance
15 SAY,Rıdvan;, Mokeküler Baskılanmış Polimerler Ve Uygulamaları
16 MIGLIARESI,Claudio;, Mıcrofabrıcatıon And Self-Assemblıng: Two Dıfferent Approaches To Regeneratıve Medıcıne
17 ,MANO,F.Jodo ;, New Perspectıves On Smart Bıodegradable Surfaces For Bıomedıcal Applıcatıons
18 P.V.HATTON,A.Crawfordand ;, Cartılage Tıssue Engıneerıng: Present Achıevements Vs Future Potentıal
19 TUNCEL,Ali ; YURTSEVER,Arda ; SARAÇOĞLU,Berna; GÖLGELİOĞLU,Çiğdem ;, Alkyl Methacrylate Based Monolıths Wıth Dıfferent Polarıtıes For Capıllary Electrochromatography
20 TEKİN ÖZEL,İshak;, Hücre Yüzey Etkileşimleri
21 GÜMÜŞDERELİOĞLU,Menemşe ;, Cellular Affınıty Enhanced By Bıosıgnals
22 UZUN,Lokman; ÜNAL,Serhat; SAY,Rıdvan; DENİZLİ,Adil;, Hepatit Teşhisi İçin Yüzey Plazmon Rezonans Sensörlerin Hazırlanması
23 TÜRKMEN,Deniz; BERELİ,Nilay; YILMAZ,Erkut; DENİZLİ,Adil;, Polimerik Fırçalar
24 DİLTEMİZ,Sibel Emir; YALÇINKAYA,Özlem; ÜNVER,Hakan; KEÇİLİ,Rüstem; ,SAY,Rıdvan;, Biyomimik DNA Tayini İçin Timin Baskılanmış QCM Sensör Hazırlanması
25 ÖZCAN ATILIR,Ayça; AKDAMAR,Açelya; BİÇEN,Özlem; SARIÖZLÜ YILMAZ,Nalan; ,SAY,Rıdvan;, Glukuronik Asit Baskılı Polimerik Mikrokürelerin Kullanımıyla Hiyaluronik Asit Saflaştırması
26 ODABAŞI,Mehmet;, Sentetik Afinite Reseptörler: Kolesterol Baskılanmış Membranlar
27 YILMAZ,Erkut; UZUN,Lokman; ŞENEL,Serap; DENİZLİ,Adil;, Romatoid Artrit Teşhisi İçin Mikrotemas Baskılama Yöntemiyle Yüzey Plazmon Rezonans Sensörlerin Hazırlanması
28 ŞENTÜRK,Murat; KÜFREVİOĞLU,Ö.İrfan; , İnsan Eritrosit Karbonik Anhidraz İzoenzimlerinin Saflaştırılması İçin Yeni Afinite Jellerinin Hazırlanması
29 BERELİ,Nilay; ŞENER,Gülsu; YAVUZ,Handan; DENİZLİ,Adil;, İnsan Serumunun Proteomik Analizi İçin Albümin ve IgG'nin Kombine Kompozit Kriyojel Membranlarla Uzaklaştırılması
30 YILMAZ,Fatma; BERELİ,Nilay; DENİZLİ,Adil;, Protein Kromatografi İçin Süpermakrogözenekli Hidrofobik Afinite Sorbentler
31 ŞENER,Gülsu; BERELİ,Nilay; YAVUZ,Handan;, Hiperkolesterolemik Hasta Plazmasından LDL Uzaklaştrılması İçin Süpermakrogözenekli İmmünoafinite Kriyojeller
32 ANDAÇ,Cenk; ANDAÇ,Müge; DENİZLİ,Adil;, Kandan Serum Albuminin Daha Spesifik Uzaklaştırılması İçin Bilgisayarlı Ortamda Etkili Kolonların Geliştirilmesi
33 OSMAN,Bilgen; KARA,Ali; KÖK,Senay; BEŞİRLİ,Necati;, Aspergillus Niger Glukoamilaz Enziminin Poli(EGDMA-VTAZ) Mikroküreler Üzerine İmmobilizasyonu
34 UYGUN AKTAŞ,Deniz; KARAGÖZLER,A.Alev; AKGÖL,Alev;, Synthesıs Of Magnetıc Nano-Poly[(Hydroxyethyl Methacrylate)-Co-(Methacrylamıdophenylalanıne)] And Theır Utılızatıon As An Affınıty Sorbent For Lysozyme Adsorptıon
35 UYGUN,Murat; ÖZTÜRK,Nevra; KARAGÖZLER,A.Alev; AKGÖL,Sinan;, Preparatıon Of Fe(III) Attached Poly(Algınate-Chıtosan) Mıcropartıcles For Ferritin Adsorption
36 BULUT,Yasemin; BAYSAL,Zübeyde; ALKAN,Hüseyin; DENİZLİ,Adil;, Baskılanmış Poli(HEMA-MAC) Kriyojel İle Civa Adsorpsiyonu
37 KARA,Ali; OSMAN,Bilgen; İŞ,Yusuf Serhat; DEMİRBEL,Emel; ULUTÜRK,Canda; DAL,Emine; BEŞİRLİ,Necati;, Çapraz Bağlı Mikroküre Formunda Kopolimerin Cr(VI) Adsorpsiyon Parametrelerinin İncelenmesi
38 AKAR TUNALI,Sibel; GÖRGÜLÜ,Aslı; KAYNAK,Zerrin; ANILAN,Burcu; AKAR,Tamer;, Thuja Orıentalıs Üzerine İmmobilize Edilmiş Makro-Fungus Agarıcus Bısporus Kullanımı İle Reaktif Mavisi (RB 49) Tekstil Boyasının Biyosorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi
39 GÜLTEKİN,Aytaç; ,SAY,Rıdvan; DİLTEMİZ,S.Emir; ERSÖZ,Arzu; DENİZLİ,Adil;, Dipikolinik Asit Belleklere Sahip Nanosensörler
40 AKAR,Tamer; ANILAN,Burcu; KAYNAK,Zerrin; GÖRGÜLÜ,Aslı; AKAR TUNALI,Sibel;, Thuja Orıentalıs Kozalakları Üzerine İmmobılıze Edilen Agarıcus Bısporus Biyosorbentı İle Reaktif Kırmızı (RR45) Tekstil Boyasının Bıyosorpsıyonu
41 BERBEROĞLU,Berna; ,ÇIRAK,Tamer; ASLAN,Burcu; GÜVEN ÖZTÜRK,Eylem; AĞALAR,Canan; ,DENKBAŞ,Emir Baki;, Manyetik Özelliğe Sahip Karboksimetil Kitosan Mikrokürelerin E.Coli Saflaştırma Uygulaması
42 ŞENGEZER,Cihangir; ULUSU,N.Nuray;, Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenazın Koyun Beyninden Saflaştırılması
43 ŞENGEZER,Cihangir; ULUSU,N.Nuray;, Koyun Beyin Korteksinden Saflaştırılan Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenazının Kinetik Davranışının Saptanması
44 ULUSU,N.Nuray; ŞENGEZER,Cihangir; , Koyun Beyin Korteksinden Saflaştırılan Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenazın Nikel İle İnhibisyonu
45 KURALAY,Filiz; ERDEM,Arzum; ABACI,Serdar; ÖZYÖRÜK,Haluk; YILDIZ,Attila;, Poli(Vinilferrosenyum) Modifiye Yüzeye DNA Bağlanma Mekanizmasının Elektrokimyasal Yolla İncelenmesi
46 SAKA,Güner; ÖZCAN ATILIR,Ayça; YAZAR,Suzan; ERSÖZ,Arzu;, Organo-Kil Kullanarak 4-Aminofenol Bileşiğinin Horseradish Peroksidaz Enzimi Katalizliğinde Atık Sulardan Giderimi
47 AKAR TUNALI,Sibel; TOSUN,İlknur; ÖZKARA,Esra; YENİ,Onur; ŞAHİN,N.Esin; AKAR,Tamer;, Remazol Kırmızısı 198(RR198) Tekstil Boyar Maddesinin Olıve Pomace Biyokütlesi Üzerine Biyosorpsiyon Koşullarının Araştırılması
48 KARABÖRK,Muharrem; ERSÖZ,Arzu; BİRLİK,Ebru; ,SAY,Rıdvan;, Fe(III) İyonu Baskılanmış Polimerik Mikroküreler Kullanılarak Fe(III)- İyonunun Önderiştirilmesi ve Bu Mikrokürelerin Alev AAS İçin Analitik Performansının İncelenmesi
49 ŞENTÜRK,Murat; GÜLÇİN,İlhami; ÇİFTÇİ,Mehmet; KÜFREVİOĞLU,Ö.İrfan;, İnsan Eritrosit Glutatyon Redüktaz Enziminin Saflaştırılması ve Dantrolenin Enzim Aktivitesi Üzerine İnhibisyon Etkisinin İncelenmesi
50 EKİNCİ,Deniz; ŞENTÜRK,Murat; BEYDEMİR,Şükrü; KÜFREVİOĞLU,Ö.İrfan;, İnsan Serumundan Paraoksonaz-I Enziminin Saflaştırılması İçin Alternatif Bir Metot
51 TANDOĞAN,Berivan; ULUSU,N.Nuray;, Sığır Böbrek Korteksi Glutatyon Redüktazının Nikel İle İnhibisyonu
52 TANDOĞAN,Berivan; ULUSU,N.Nuray;, Sığır Böbrek Korteksi Glutatyon Redüktazına Çinkonun Etkisi
53 ULUSU,N.Nuray; TANDOĞAN,Berivan; , Glutatyon Redüktazın Çeşitli Dokulardan Saflaştırılması
54 ÜNLÜ,Nuri; GÜBBÜK,Hilal; COŞKUN,Ahmet; ERSÖZ,Mustafa;, Sporopolleninin Oksim Türevi İle Modifikasyonu ve Adsorpsiyon Çalışmasında Kullanılması
55 ŞAHİN,Ayşegül; IŞIK,Semra; DEDEOĞLU,Nurcan; ÖZENSOY,Özen; ARSLAN,Oktay;, Karbonik Anhidraz Enzimi İçin Yeni Bir Afinite Jelinin Sentezi ve Uygulanması
56 ,BÜYÜKTİRYAKİ,Sibel; ÖZKÜTÜK BİRLİK,Ebru; ÖZALP,Elif; ERSÖZ,Arzu;, İyon-Çift Baskılı Polimerik Sistemlerin Sentezi ve Kullanımı
57 AKAR,Tamer; AKAR TUNALI,Sibel;, Botrytıs Cınerea (B.Cınerea) Fungal Biyosorbentinin Bakır(II) İyonları İçin Biyosorpsiyon Performansına Fiziksel ve Kimyasal Önişlemlerin Etkisi
58 AKAR,Tamer; ÇABUK,Ahmet; TUNALI,Sibel;, FTIR,SEM/EDX Teknikleri Kullanılarak Aspergıllus Parasıtıcus Biyokütlesi İle Kurşun(II) İyonlarının Biyosorpsiyon Mekanizmasının Araştırılması
59 BAYSAL,Yasemin; ÇETİN ERDEM,F.Banu; ŞENER,Ayla; DENKBAŞ,Emir Baki;, Enzim İmmobilizasyonu İçin Manyetik Aljinat Kürelerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
60 BAYSAL,Yasemin; ÇALIŞKAN,Arzu; ŞENER,Ayla; DENKBAŞ,Emir Baki;, Enzim İmmobilizasyonu İçin Biyopolimerik Kriyojellerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
61 AKAR,Tamer; KAYNAK,Zerrin; KAVAS,Emine; İNCİRKUŞ,Gönül; TOSUN,İlknur; AKAR TUNALI,Sibel;, Asit Kırmızısı 44(AK44) Tekstil Boyasının Agarıcus Bısporus Biyokütlesi Üzerine Biyosorpsiyon Koşularının Araştırılması
62 DERAZSHAMSHİR,Ali; BAYDEMİR,Gözde; ERGÜN,Bahar; ANDAÇ,Müge; DENİZLİ,Adil;, İnsan Kanından Hemoglabin Uzaklaştırılması İçin Hemoglabin Baskılanmış P(HEMA-PEGDA-MAH) Kriyojellerinin Hazırlanması
63 ELKAK,Assem; MATTA,Hiam; UZUN,Lokman;, Sistemik Lupus Eritematos ve Primer Antifosfolipid Sendromu Hasta Plazmalarından DNA Hidrolize Edici Otoantibadilerin Histidin Ligand Afinite Kromatografisi İle Tek Basamakta Ayrılması
64 ERGÜN,Bahar; BAYDEMİR,Gözde; DERAZSHAMSHİR,Ali; ANDAÇ,Müge; YAVUZ,Handan; DENİZLİ,Adil;, Talasemili İnsan Plazmasından Fe3+ Uzaklaştırılması İçin Hazırlanan Fe3+ Baskılanmış P(GMA-MAC) Mikroküre-Kriyojel Kompozit Sistemleri
65 PERÇİN,Işık; ŞENER,Gülsu; DEMİRÇELİK,Ahmet Hamdi; YAVUZ,Handan; AKSÖZ,Erol; DENİZLİ,Adil;, Phema Bazlı Kriyojellerle Soya Unundan Lektin İzolasyonu
66 UZUN,Lokman; ÜNAL,Serhat; SAY,Rıdvan; DENİZLİ,Adil;, Hepatit B Yüzey Antibadi Baskılanmış Polimerlerin Hazırlanması
67 BAŞAR,Nilgün; UZUN,Lokman; GÜNER,Ali; DENİZLİ,Adil;, Boya-Afinite Mikrokürelere Lizozim Adsorpsiyonunun Spektral Karakterizasyonu
68 UZUN,Lokman; TÜRKMEN,Deniz; BEKTAŞ,Sema; DENİZLİ,Adil;, Ağır Metal Uzaklaştırılması İçin Sistein İçeren Poli(Hidroksietil Metakrilat) Monolitlerin Hazırlanması
69 KARA,Ali; , 1-Vinil-1,2,4-Triazol Bağlı Polimerik Mikrokürelerin Cr(VI) Adsorpsiyonunun Denge Kinetiği
70 ÇALIŞKAN,Ayfer; ERDEM,Arzum; KARADENİZ,Hakan;, DNA Analizlerine Yönelik Tek Kullanımlık Elektrokimyasal Sensör Teknolojisinin Geliştirilmesi
71 UYGUN AKTAŞ,Deniz; ÖZTÜRK,Nevra; TÜZMEN,Nalan; KAMBURCU,Tülden; AKGÖL,Sinan;, Preparatıon Of Magnetic Hydrophobıc Nanoparticles For Cholesterol Removal
72 ALKAN,Hüseyin; BAYSAL,Zübeyde; DENİZLİ,Adil;, Romatoid Artrit Tedavisine Yönelik Pretein A-Takılı Poli(HEMA) Kriyojellerin Hazırlanması
73 ÇELEN,Gönül; AYHAN,Fatma;, Muğla Endemik Bitkisi Sarı Kantarondan (Hypericum Perforatum L.) Polifenollerin Eldesi ve Kromatografik Olarak Ayrılması
74 DÖKER,Serhat; BERBEROĞLU,Berna; ,ÇIRAK,Tamer; GÜVEN ÖZTÜRK,Eylem; ,DENKBAŞ,Emir Baki;, Manyetik Özellikte Karboksimetil Kitosan Mikroküreler Kullanılarak Co(II) Adsorpsiyonu

Toplam 74 adet kayıt bulundu.