Kongre Bildirileri
  3. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi ve Sergisi, Kocaeli Üniversitesi, 12-14 Mayıs 2010, Kocaeli
Sıra no Yazar Bildiri
PDF*
1 Nesrin HASIRCI, Medikal Alanda Kullanılan Polimerlerde Mikro ve Nano Tasarımlar
2 Burak ERMAN, Araba Lastiğinden Akıllı Nano-Jellere: Kauçuk ve Kauçuk Elastisitesi
3 Oğuz OKAY, DNA Jellerinin Şişme ve Elastik Özellikleri
4 Olgün GÜVEN, İyonlaştırıcı Işınlarla Polimerlerin Nano Ölçekte Yapılandırılması
5 Yusuf Z. MENCELOĞLU, Polimerik Kompozitlerde Nano Parçacık Etkisi ve Endüstriyel İşlenebilirlik
6 George WAGNER, Polimer İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
7 Olcay MERT; Ayhan S. DEMİR; , Kamptotesin Türü Anti-Kanser İlaçların Salımı İçin Enjekte Edilebilen Biyobozunur Polimerler
8 Nüzhet Ayça KALKAN ; Serpil AKSOY; Nesrin HASIRCI; , Kitosan Kaplı Manyetik Nanoparçacıklara Kovalent Bağlanma Yöntemi ile Lakkaz Enziminin İmmobilizasyonu
9 Muzaffer TALU; Elif UZLUK; , Suda-Çözünebilen Poli(metakrilat-co-maleik anhidrit-N-İzopropil akrilamit)/Poli(etilen imin) Polimerlerinin Sentezi ve Antibakteriyal Etki Mekanizmalarının İncelenmesi
10 Merve İÇLİ; Ahmet M. ÖNAL; Melek PAMUK; Fatih ALGI; Atilla CİHANER; , Donör-Akseptör Esaslı Yeni Elektrokromik Polimerler: Donör ve Akseptör Birimlerin Elektro-Optiksel Özelliklere Etkisi
11 Hans-Dieter WIEMHÖFER; Yunus KARATAŞ; , Lityum-İyon Pilleri İçin Tarak Tipi Polisiloksan Polimer Elektrolitler
12 Gülbeden ÇAKMAK; Mamatimin ABBAS; Niyazi Serdar SARIÇİFTÇİ; Hasan Yüksel GÜNEY; Nalan TEKİN; Ali KARA; , Suda Çözünür Poli (Vinil triazol)’ün Dielektrik Olarak Organik Alan Etkili Transistörlerde Kullanımı
13 Duygu KARABELLİ; Jean-Yves SANCHEZ; Jean-Claude LEPRETRE; Fannie ALLOİN; , Macroporous PVdF based membranes for supercapacitors
14 Ayşe ASLAN; Ayhan BOZKURT; Ünal ŞEN; , Polimer Elektrolit Membran Yakıt Hücresi Uygulamaları İçin Poli(1- Vinil-1,2,4 triazol) / Poli(stiren sülfonik asit) Bazlı Kompozit Membranların Üretilmesi ve Karakterizasyonu
15 Tolga GÜMÜŞOĞLU; Gülşen ALBAYRAK ARI; Hüseyin DELİGÖZ; , Yakıt Uygulamaları İçin İyonik Çapraz Bağlı Polielektrolit Kompleks Membranların Hazırlanması
16 Özcan KÖYSÜREN; Mustafa KARAMAN; , Kimyasal Buhar Biriktirme Yöntemi ile Karbon Nanotüp Yüzey Modifikasyonu
17 Nihat Ali IŞITMAN; Cevdet KAYNAK; , Nanokil yardımıyla fonksiyonel katkılı Poliamid-6 kompozitlerde elyaf/matris arayüzeyinin güçlendirilmesi
18 Elif ÖZDEN; Yusuf Z. MENCELOĞLU; Melih PAPİLA; , MWCNTs İçeren Nanoliflerle Kuvvetlendirilen Hibrid Malzemeler
19 Sertan YEŞİL; Göknur BAYRAM; , Mikrolifsel Güçlendirme Yöntemi Kullanılarak Hazırlanan Polietilen/Poli(etilen tereftalat)/Karbon Nanotüp Kompozitlerinin Elektriksel ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
20 Uğur CENGİZ; H. Yıldırım ERBİL; , Sk-CO2 ortamında perfloroalkilmetakrilat ve stiren monomerlerinin kopolimerizasyonu, karakterizasyonu ve yüzey özelliklerinin incelenmesi
21 Elif VARGÜN; Ali USANMAZ; , Polidimetilsiloksan-metakrilat Blok Kopolimerlerinin Sentezi ve Yüzey Özellikleri
22 Nagehan KESKİN; Güngör GÜNDÜZ; Üner ÇOLAK; Bora MAVİŞ; , Melamin Kökenli Aşırı Dallı Polimerlerin Sentezi ve Yüzey Kaplamalarında Kullanımı
23 Nevin ATALAY GENGEÇ; H. Yıldırım ERBİL; , Polistren ve Yüksek Yoğunluklu Polietilen Karışımlarından Sentezlenen Yüzeylerde Polimer Molekül Ağırlığının Yüzey Morfolojisine Etkisi
24 Atilla CİHANER; Ahmet M. ÖNAL; Demet ASİL; Nurdan ATILGAN; Fatih ALGI; , Karanlıkta Bir Işık: Kemilüminesans ve Redoks Aktif Yeni Bir Bileşik Grubunun Tasarımı, Sentezi, Özellikleri ve Uygulamaları
25 Nurdan ATILGAN; Ahmet M. ÖNAL; Atilla CİHANER; , Kimyasal Işıl-Işıyan Yeni Bir Üçlü Tiyofen Sisteminin Tasarımı, Sentezi Ve Elektropolimerizasyonu
26 Köksal KARADAĞ; Hayal BÜLBÜL SÖNMEZ; , Çapraz Bağlı Poli(ortosilikat)ların Sentezi, Karakterizasyonu ve Şişme Özellikleri
27 Hamide AYDIN; Mehmet ŞENEL; Abdülhadi BAYKAL; Metin TÜLÜ; Ayhan BOZKURT; Hamit ERDEMİ; Ali ATA; , Lityum - İyon Polimer Pillerinde Kullanım Amaçlı Bor İçerikli Polimer Elektrolitlerin Sentez Ve Karakterizasyonu
28 Devrim BALKÖSE; Mehmet GÖNEN; Sevdiye ATAKUL; Burcu ALP; Semra ÜLKÜ; , Nano Çinkoborat Katkılı Polivinilklorür Plastijellerinin Isıl Kararlılığı
29 Fatma ZENGİN; Olgun GÜVEN; Semra İDE; , Işınlanmış Polipropilen’in PP/Kil Nanokompozitlerindeki Uyumlaştırıcı Etkisi
30 Tijen SEYİDOĞLU; Ülkü YILMAZER; Dilhan KALYON; , Saflaştırılmış Bentonitin Alkil Amonyum/Fosfonyum Tuzları ile Modifiye Edilmesi ve Lineer Alçak Yoğunluklu Polietilen Üçlü Nanokompozitlerinde Kullanımı
31 Ali ÇIRPAN, Opto-elektronik Polimerler ve Teknolojik Uygulamaları
32 Sermet KOYUNCU; Eyüp ÖZDEMİR; Sıddık İÇLİ; , Karbazol İçeren Yeni Tür Elektrokromik Polimerlerin Sentezi
33 Nurhan VATANSEVER; Şeyda POLAT; , Çinko oksit tipinin stiren butadien kauçuk (SBR) karışımlarının yaşlanma özellikleri üzerine etkisi
34 Kemal KARADENİZ, Ftalat dışı Plastikleştiriciler kullanarak Yağa ve Düşük Sıcaklığa Dayanıklı Yeni Kauçuk Karışımlarının Hazırlanması
35 Şeyda POLAT; Nurhan VATANSEVER; , Etilen Propilen Dien Monomer (EPDM) Kauçuk Karışımlarının Yaşlanma Özellikleri
36 Gülden EROĞLU; Güngör GÜNDÜZ; Üner ÇOLAK; Bora MAVİŞ; , Nano-Böhmit Üretimi ve Poliüretan Nano-Kompozit Sentezinde Kullanılmak Üzere Nano-Böhmitin İzosiyanatlarla İşlevselleştirilmesi
37 S. GÜMÜŞ; Ş.KEMALOĞLU; G. ÖZKOÇ; A. AYTAÇ; , Plastikleştirilmiş Pla/Organokil Nanokompozitleri: “Kısa Ve Uzun Süreli Fiziksel, Termal Ve Morfolojik Özellikleri, İzotermal Olmayan Kristalizasyon Kinetiği”
38 Sema VURAL; Süleyman KÖYTEPE; Turgay SEÇKİN; , Manyetik Özelliklere Sahip CoFe2O4-Poliimid Nanokompozitlerinin Hazırlanması
39 İkrime Orkan UÇAR; C. Elif CANSOY; H. Yıldırım ERBİL; , Bazı Heterojen Poliolefin Yüzeylere Deniz Yosunu Oluşturan Ulva Sporların Yapışmasının İncelenmesi
40 Merve Dandan DOĞANCI; Belma UYAR SESLİ; H. Yıldırım ERBİL; , PTFE Yüzeyi Üzerindeki Su Damlasında Sodyum Dodesil Sülfat Surfaktan Varlığının Buharlaşma Hızına Etkisi
41 Murat BARSBAY; Olgun GÜVEN; , Selüloz Esasli Kendi Kendini Temizleyen Süper Hidrofobik Yüzeyler
42 Yusuf NUR; Levent TOPPARE; , Elmas/Elmas-Benzeri Karbon Sentezinde Kullanılan Poli(metilkarbin) Polimerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
43 Cemil ALKAN; Ömer Faruk ENSARİ; , Katı-katı Faz Değişim Malzemesi Olarak Bazı Akrilik Esaslı Polimerlerin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Isıl Performanslarının Belirlenmesi
44 Mert KILINÇ; Göknur BAYRAM; İnci EROĞLU; Ayşen YILMAZ; Saim ÖZKAN; Gaye Ö. ÇAKAL; , Poli(etilen tereftalat) (PET) Bazlı Kompozitlere Fosfat ve Bor Bazlı Alev Geciktiricilerin Sinerjist Etkileri ve Kompozitlerin Yanma Davranışları ile Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi
45 Onur BALKAN; Halil DEMİRER; , Polipropilen/Cam Küre Kompozitlerin Uzun-Dönemli Su Absorpsiyon Kinetiği
46 Hande ÇELEBİ; Göknur BAYRAM; Aydın DOĞAN; , Poli(eter ester) / ZnO Kompozitlerinin Hazırlanması, ZnO Çeşidinin ve Miktarının Kompozitlerin Isıl Özelliklerine Olan Etkisinin İncelenmesi
47 Soner ÇAKMAK; Sevcan DALKIRANOĞLU; Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU; , PCL-Kollajen Nanofiber Membranlar: Sentez ve Karakterizasyon
48 Hüseyin ÇİÇEK; Onur ÇETİNKAYA; Hakan AYHAN; , Küresel Formda Mikron Boyutlu Gelatin/Alginat Mikrokürelerin Sentezi ve İlaç Salımında Uygulanabilirliği
49 Satılmış BASAN; Ahmet Burhan BALHAN; Semin BAYRAK; , Vinil Asetat-Vinil Versatat Kopolimerinin Seramik Yapıştırıcısının Yapışma Dayanımına Etkisi
50 Murat ŞEN; Feyza GENÇ; Cengiz UZUN; Olgun GÜVEN; , Düşük Yoğunluklu Polietilen ve Etilen Vinil Asetat Kopolimeri Kullanılarak Isı İle Büzülebilen Tüplerin Hazırlanması
51 Hüsnügül YILMAZ ATAY; Erdal ÇELİK; , Mineral Katkılı Polimer Malzemelerin Yanmazlık ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması
52 E.A. AKSOY; ; V. HASIRCI; ; ; N.HASIRCI; ; , Biyomedikal Amaçlı Poliüretan Sentezi, Karakterizasyonu ve Kan Uyumluluğunun Geliştirilmesi
53 Tuncer ÇAYKARA; Eylem TURAN; , Yüzeyde Başlatılan Atom Transfer Radikal Polimerizasyonu İle Amin Uçlu Poli(N-İzopropilakrilamit) Fırçaların Hazırlanması ve Yönlendirilmiş İmmünoglobülin G İmmobilizasyonunda Kullanımı
54 Erkin AYDIN; Vasıf HASIRCI; , Yük Taşıyıcı Kemik Kırıklarının Sabitlenmesi Amaçlı Poli(L-Laktik Asit) – Nano-Hidroksiapatit Kompozitleri
55 Erdal SAPANCI; A. Tuğrul SEYHAN; Erol ÜNALER; Dilek TURAN; , E-cam Örgü Elyaf Takviyeli Polyester Kompozitlerin Çekme Yükü Altındaki Yorulma Davranışına Weibull İstatistiksel Yaklaşımı
56 Mehmet KODAL; Enver DEMİRHAN; , Polipropilen Ve Dolgu Maddeleri İle Hazırlanan Karışımların Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi
57 Mehmet ÇABUK; Asım AKGÖZ; Koray YILMAZ; Orhan KARABULUT; Mustafa YAVUZ; , Polianilin/Pomza Kompozitinin Elektriksel ve Optik Özelliklerinin İncelenmesi
58 Nevin Gamze KARSLI; Şebnem KEMALOĞLU; Ayşe AYTAÇ; Güralp ÖZKOÇ; , Farklı Yöntemlerle Hazırlanan SEBS/EVA Harmanlarının Karışabilirliklerinin İncelenmesi
59 Erol ERBAY, Plastikler ve Çevre
60 Pınar TÜZÜM DEMİR; Sevgi ULUTAN; , PVC Uygulamalarinda Ftalatlarin Suya Göç Davranişi
61 Ufuk YILDIZ; Ömer Ferkan KEMİK; , Sulardan Ağır Metal İyonlarının Uzaklaştırılmasında Hidrojellerin Kullanımı
62 KKTS Müdürlüğü, Geri Dönüştürülmüş Plastiklerin Gıda Ambalajı ve Oyuncaklarda Yarattığı Tehlikeler
63 Duygu ALTIOK; Funda TIHMINLIOĞLU; , Trans-Resveratrol Yüklü Kitosan Mikrokürelerin Eldesi ve Karakterizasyonu
64 Salih ÖZBAY; H. Yıldırım ERBİL; , Perfloro Akrilat, Metil Metakrilat ve Butil Akrilatın Çözelti İçinde Katılma Polimerizasyonu
65 Amir SEPEHRİANAZAR; Olgun GÜVEN; , Allilamin Hidroklorür-Vinilsulfonik Asit Kopolimerlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Reaktiflik Oranlarının Hesaplanması
66 Nagihan M. KARAASLAN; Mehmet YAMAN; B. Filiz ŞENKAL; , Tiyol içeren çapraz bağlı polimerik Sülfonamid Reçine ile Ultra Eser Düzeydeki Ni’ nin Önderiştirilerek AAS ile Tayini
67 Ayşegül UYGUN; Lütfi ÖKSÜZ; Sorin MANOLACHE; Noah HERSHKOWİTZ; Sadık ÇOĞAL; , RF plasma polimerleşmesi ile TiO2/polythiophene nanopartiküllerinin sentezi ve özelliklerinin incelenmesi
68 Melek KIRIŞTI; Ayşegül UYGUN; Lütfi ÖKSÜZ; Sorin MANOLACHE; , Kitosanın Rf-plasma ile modifikasyonu, elektrospin ile nanofiberlerinin hazırlanması ve Özelliklerinin İncelenmesi
69 Özgür ÖZAY; Nurettin ŞAHİNER; , Poli(4-vinil piridin) (p(4-VP)) esaslı Polimerik Nanopartiküller ve Bunların Çeşitli Uygulamaları
70 Mihrigül ALTAN; Hüseyin YILDIRIM; , SEBS-g-MA İle Kaplanmiş ve Kaplanmamiş Nano Boyutlu TiO2 Takviyeli Polipropilen Matrisli Kompozitlerin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
71 Süleyman DEVECİ; Yalçın ÖKSÜZ; Zafer GEMİCİ; , Enjeksiyon Kalıplama Prosesinde Proses Parametrelerin Polimer-Metal Silindirik Sandviç Yapıların Ara Yüzey Tork Dayanımına Etkisi
72 Sinan YILMAZ; A. Armağan ARICI; Taner YILMAZ; , Hidrotermal Yaşlandırmanın Çok Yüksek Molekül Ağırlıklı Polietilen Malzemenin Kırılma Davranışına Etkisi
73 Kadir KARAKUŞ; Türker GÜLEÇ; Alperen KAYMAÇI; Temel AKSU; Adem KİRİT; M. Emre ÖZDER; Fatih MENGELOĞLU; , Ekstrüzyon Yöntemi İle Farklı Dolgu Maddeleri Kullanılarak Üretilen Polimer Kompozitlerin Bazı Mekanik Özellikleri Üzerine Etkisi
74 Gün GÖREN; Mümin BALABAN; Oktay YILMAZ; Kadir KIRKKÖPRÜ; Mustafa DOĞU; , Plastik Boru Üretimi İçin Spiral Kanallı Ekstrüzyon Kalıbının Sistematik Tasarımı
75 Dilek METE; Özdemir ÖZARSLAN ; Olgun GÜVEN; , Serbest radikal kopolimerizasyonu ile akrolein- N-Vinilpirolidon (NVP) kopolimerlerinin sentezi ve karakterizasyonu
76 Buket Bezgin ÇARBAŞ; Arzu YAVUZ; Leyla ARAS; Ahmet M. ÖNAL; , 4-(2,5-di-2-tiyofen-2-yl-pirol-1-yl) Grupları ile Fonksiyonlandırılmış Yeni Ftalosiyanin Türevlerinin Sentezi ve Elektropolimerizasyonu
77 Berna Burcu TOPUZ; Güngör GÜNDÜZ; Bora MAVİŞ; Üner ÇOLAK; , Bakır Ftalosiyanin Çöktürülmüş Mika Titan Pigment Sentezi ve Özelliklerinin Belirlenmesi
78 Füsun GÜNER; Nurseli UYANIK; Dursun Ali ŞAŞMAZ; , Karbon Dioksit- Etilen Oksit Ardışık Kopolimerizasyonuyla Polialkilen Karbonat Sentezi
79 Amir SEPEHRİANAZAR; Faranak RAHİMZADEH; Olgun GÜVEN; , Poli(Akrilik Asit) ve Poli(Allil Amin)’ in İç İçe Geçmiş Ağ Yapılı (IPN) Hidrojellerinin Hazırlanması ve Nitrofenol Uzaklaştırılmasında Kullanımı
80 Özlem EROL; H. İbrahim ÜNAL; Meral KARAKIŞLA; Mehmet SAÇAK; , Polianilin/K-Feldispat İletken Kompozitlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Elektroreolojik Özelliklerinin İncelenmesi
81 Şehmuz ÖZDEN; Sevim ÜNÜGÜR ÇELİK; Ayhan BOZKURT; , Azol Fonksiyonlu Polistiren Esasli Polimer Elektrolit Membranlarin Sentez Ve Proton İletkenliklerinin İncelenmesi
82 Burcu ÖZEL; Mehmet YILDIZ; Yusuf Z. MENCELOĞLU; , Fizikokimyasal Parametrelerin Kolloidal Nanoparçacıklardan Oluşan Süspansiyonların Reolojisine Etkisi
83 Aylin ALTINIŞIK; Kadir YURDAKOÇ; , Yeni Nesil Çapraz Bağlı Kitosan Hidrojel Filmlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
84 Figen Gönül KULOĞLU; Köksal KARADAĞ; Hayal BÜLBÜL SÖNMEZ; , Termal Olarak Stabil Spiropolimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
85 Gökhan AKBULUT; Hayal BÜLBÜL SÖNMEZ; , Polispiroasetaller; Sentezi, Karakterizasyonu ve Özellikleri
86 İlker YATI; Gülşah OZAN; Hayal BÜLBÜL SÖNMEZ; , Lineer Alifatik Dioller ile Çapraz Bağlı Poliortokarbonatların Sentezi ve Şişme Özelliklerinin İncelenmesi
87 Ersel ÖZKAZANÇ; Sibel ZOR; Hatice ÖZKAZANÇ; , CuCl2 And ZnCl2 Katkılanmış PANI’nin Karakterizasyonu Ve Ac İletkenliği
88 Ersel ÖZKAZANÇ; H. Yüksel GÜNEY; Ufuk ABACI; Selahaddin GÜNER; , BaCl2 Katkılamanın PVDF’nin Dielektrik Özellikleri Üzerine Etkisi
89 Serzen EMİROĞLU; Mehmet COŞKUN; Pınar SEVEN; , Bazı Aminlerle Modifiye Edilmiş Poli(stiren-ko-p-klormetilstiren) Küreciklerinin Dielektrik Sabitlerinin İncelenmesi
90 Feride BEZGİN; Kadir DEMİRELLİ; , Kumarin İçerikli Polimerlerin Sentezi Ve Karekterizasyonu
91 Feride BEZGİN; Kadir DEMİRELLİ; Hülya TUNCER; , Kumarin İçerikli Aşi Kopolimerlerinin Sentezi Ve Kinetiği
92 Büşra ŞENGEZ; Faruk YILMAZ; ; ; Mustafa OKUTAN; Sait Eren SAN; , Poli(3-hekziltiyofen-ko-4-(3-tiyenilmetoksi)fitalonitril): Sentezi ve Dielektrik Ölçümleri
93 Esin KAYA; Adnan KURT; , Etil Metakrilatın Stiren ile Diblok Kopolimerizasyonu ve Bazı Fiziksel Özelliklerin Araştırılması
94 Songül ŞEN GÜRSOY; Sadık ÇOĞAL; Ayşegül UYGUN; , Bazı yüzey aktif maddeler varlığında pirol/N, N-Dimetilaminopirol (Py/DMAPy) kopolimerinin elektrokimyasal sentezi ve karakterizasyonu
95 Tuğba EFE; Teoman TİNÇER; , Polibenzoksazin Sentezinde Yeni Ve Hızlı Bir Yöntem
96 Nevin ÇANKAYA; M. Mürşit TEMÜZ; , Selülozun Atom Transfer Radikal Polimerizasyonu Yöntemiyle Aşılanması
97 Nevin ÇANKAYA; M. Mürşit TEMÜZ; , Polistiren Aşı Kopolimerlerinde Reaktivite Oranlarının Hesaplanması
98 Yunus KARATAŞ; Hans-Dieter WIEMHÖFER; , Yaşayan Katyonik Polimerleşme Yöntemiyle Polifosfazen ve Türevlerinin Sentezi ve Uygulama Alanları
99 Muhammet AYDIN; Büşra ŞENGEZ; Mesut GÖRÜR; Yusuf ÖZDEMİR; Faruk YILMAZ; Burak ESAT; Yusuf ESAT; , Tiyofen Grubu İçeren Tempo Kararlı Radikal Bileşiğin Sentezi ve Kararlı Serbest Radikal Polimerizasyonu (SFRP) Yönteminde Başlatıcı Olarak Kullanılması
100 Mesut GÖRÜR; Zeynep Münteha ŞAHİN; Faruk YILMAZ; Adem KILIÇ; Yusuf YERLİ; , Bimoleküler Nitroksi Ortamlı Polimerizasyon Yöntemiyle Fosfazen Çekirdeğine Sahip Stiren Yıldız Polimerlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
101 Zekeriya DOĞRUYOL; Macide CANTÜRK RODOP; , Lifli Biyopolimerlerde Isı Etkisi ile Oluşan Yıpranmaların ESR ile İzlenmesi
102 Nasrettin GENLİ; Aslışah AÇIKSES; Mustafa DEĞİRMENCİ; , ATRP ve Klik Kimyası Yöntemlerinin birleştirilmesi ile Teleklik Polistiren Makrofotobaşlatıcısının Sentezi
103 Efkan ÇATİKER; Mustafa K. BAYAZİT; Özdemir ÖZARSLAN ; , Yeni Aleve Dirençli Poli(Üretan-İmid)Lerin Sentezi Ve Karakterizasyonu
104 İsmet KAYA; Ali AVCI; Mehmet YILDIRIM; , Metil Sübstitüe Aminopiridin Temelli Schiff Bazlarından Türetilen Floresans Özellikli Polifenol Türlerinin Sentez ve Karakterizasyonu
105 İsmet KAYA; Ali AVCI; Mehmet YILDIRIM; Musa KAMACI; , Fenol ve Polifenol Temelli Poli(azometin-üretan)lar: Sentez ve Termal Karakterizasyon
106 Gamze YALÇIN; Asgar KAYAN; , Alkoksi Grubu İçeren Katalizörlerin Hazirlanmasi, Bunlarin Halkali Monomerlerin Polimerleştirilmesinde Kullanilmasi
107 Ulviye DALGIÇ; N.Uğur KAYA; Timuçin BALKAN; A.Sezai SARAÇ; Suat ÇETİNER; , Polipirol-Poli(Akrilonitril-ko-Metil Metakrilat) Kompozit Filmlerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
108 Zulal YALINCA; Elvan YILMAZ; Bahar TANERİ; , Çözücüsüz Ortamda UV Işınlama Yoluyla N-Vinil İmidazol Aşılanmış Kitosan Parçaçıkların Sentezi ve Karaketerizasyonu
109 Ali BİLİCİ; İsmet KAYA; Fatih DOĞAN; , Pirogallolaldehit Ve Protokatekulaldehit Monomerlerinin Horseradish Peroksidaz Katalizlioksidatif Polimerizasyonlari
110 Ali BİLİCİ; İsmet KAYA; Mehmet YILDIRIM; Fatih DOĞAN; , Poli(2-Hidroksi Karbazol)’ün Enzimatik Sentezi Ve Karakterizasyonu
111 Fatih DOĞAN; Ali BİLİCİ; İsmet KAYA; , Schiff Bazi Substituentli Polifenol-Metal Komplekslerinin Kati Hal Bozunma Kinetiği
112 Fatih DOĞAN; Ali BİLİCİ; İsmet KAYA; , Poly(2-naftol): Sentezi, karakterizasyonu ve Katı Hal Bozunma Kinetiği
113 Fatma BAYCAN KOYUNCU; Sermet KOYUNCU; Eyüp ÖZDEMİR; , Yan Grupta Naftalimit Kromofor İçeren Yeni Bir Donör Akseptör Tipi Karbazol Polimerinin Sentezi Ve Elektro-Optik Özelliklerinin İncelenmesi
114 Ceren AYTAÇ; Esra ERBİL; Yeşim GÜRSEL; Bahire Filiz ŞENKAL; Fahrettin YAKUPHANOĞLU; , Tersiyer amin modifiye Poli (glisidil metakrilat) (PGMA) Sentezi ve Hidrojen Bağlı Yan Zincir Sıvı Kristal Polimer Hazırlanmasında Hidrojen Donör Olarak Kullanımı
115 Ceren AYTAÇ; Esra ERBİL; Yeşim GÜRSEL; Bahire Filiz ŞENKAL; Fahrettin YAKUPHANOĞLU; , Poly(vinil pirolidon) Esaslı Hidrojen Bağlı Yan Zincir Sıvı Kristal Polimerin Hazırlanması
116 Hilal İNCEBAY; Ümmihan T. YILMAZ; Haşim YILMAZ; , Poli(n-Butil Metakrilat)’ın Sentezi ve Çeşitli İyonlara Duyarlılığının Diferansiyel Puls Polarografisi Yöntemiyle Araştırılması
117 Hilal İNCEBAY; Ümmihan T. YILMAZ; Haşim YILMAZ; , Tiyofenin Elektrokimyasal Polimerizasyonu ve Çeşitli İyonlara Duyarlılığının İncelenmesi
118 Saba SAMATYA; Ali TUNCEL; Nalan KABAY; , Bor Seçimli Sorbent Olarak Monodispers-Gözenekli Partiküllerin Sentezi
119 Bahadır KESKİN; Ulvi AVCIATA; Atıf KOCA; Faruk YILMAZ; , Elektrokimyasal Polimerizasyon ile Yeni Oktakis(3-fenil-2-propentiyo) Porfirazin Türevi Polimer Sentezi ve Karakterizasyonu
120 Zehra ERGEN; Hülya TUNCER; Zülfiye İLTER; , Asetil Benzofuran Metakrilat-Co-Stiren Kopolimerlerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Termal Özelliklerinin İncelenmesi
121 Zehra ERGEN; Hülya TUNCER; Zülfiye İLTER; , Asetil Benzofuran Metakrilat Homo Ve Kopolimerlerinin TGA Yöntemi İle Aktivasyon Enerjilerinin Hesaplanması
122 Pınar SEVEN; Mehmet COŞKUN; Serzen EMİROĞLU; , Atom Transfer Radikal Polimerizasyonu Yoluyla n-bütilmetakrilatın İki Kollu Aşı Kopolimerlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
123 Pınar SEVEN; Mehmet COŞKUN; Serzen EMİROĞLU; , Atom Transfer Radikal Polimerizasyonuyla Farklı Uç Gruplu Polistiren Sentezi, Karakterizasyonu ve Termal Degradasyon Davranışının İncelenmesi
124 Pınar SEVEN; Mehmet COŞKUN; Serzen EMİROĞLU; , Atom Transfer Radikal Polimerizasyonu Yoluyla İzobornilakrilatın İki Kollu Aşı Kopolimerlerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Termal Degradasyon Davranışının ve Dielektrik Özelliklerinin İncelenmesi
125 Nagihan M. KARAASLAN; Mehmet YAMAN; B. Filiz ŞENKAL; , Tiyol içeren çapraz bağlı polimerik Sülfonamid Reçine ile Ultra Eser Düzeydeki Cd’ un Önderiştirilerek AAS ile Tayini
126 Yusuf ÖZDEMİR; Faruk YILMAZ; Erdinç DOĞANCI; , 3-Alkiltiyofen Monomerlerinin 3-Tiyofenasetik Asit Monomeri Ile Elektrokimyasal Kopolimerizasyonu Ve Oluşan Iletken Kopolimer Filmlerin Karakterizasyonu
127 Süleyman KÖYTEPE; Selim ERDOĞAN; Turgay SEÇKİN; , Terpiridin İçeren Poliimidlerin Sentezi ve Bazı Metal İyonlarının Absorpsiyonunda Kullanımı
128 Sevim ÜNÜGÜR ÇELİK; Ayhan BOZKURT; , 1-Vinil-1,2,4-Triazol Ve 2-Akrilamido-2-Metil-1-Propansülfonik Asit Bazlı Kopolimer Sentezi Ve Proton Iletkenlik Özelliklerinin Incelenmesi
129 Mustafa DEĞİRMENCİ; Nasrettin GENLİ; , ATRP Yöntemi ile Siklohekzen Oksit uç Fonksiyonlu Polistiren Makromonomerlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
130 Süleyman KÖYTEPE; Büşra AKSOY; Turgay SEÇKİN; , Doğal Selüloz Lifleri Kullanılarak Biyobozunur Nanokompozitlerin Hazırlanması ve Termal Özelliklerinin Belirlenmesi
131 Süleyman KÖYTEPE; Aylin ÖZKAN; Nilüfer KIVILCIM; Turgay SEÇKİN; , Nanokompozit Hazırlanmasında Çapraz Bağlı Poliimidlerin Kullanılması
132 Murat ATEŞ, 9-(4-vinilbenzil)-9H-Karbazol Monomer Sentezi, Elektropolimerizasyonu ve Kapasitif Davranışları
133 Nursel AYAZ; Kadir DEMİRELLİ; , Ema Ve Hema Kopolimerlerinin Sentezi Ve Dielektrik Ölçümleri
134 Nursel AYAZ; Kadir DEMİRELLİ; , St Ve Hema Kopolimerinin Sentezi Ve Dielektrik Ölçümleri
135 Mehmet DOĞAN; Erdal BAYRAMLI; , Polipropilen Kompozitlerde Nano-Kil Ve Borlu Bileşiklerin Güç Tutuşurluk Ve Termal Stabilite Üzerine Sinerjik Etkileri
136 Ömer Barış ÜZÜM; Erdener KARADAĞ; , Peg İçeren Aam/Mast Yari-Ipn’lerinin Su Soğurum Özellikleri
137 Özgür ÖZAY; Nahit AKTAŞ; Nurettin ŞAHİNER; , Magnetik Hidrojeller ile Sulu Ortamlardan Metal Türlerinin Seçimli Uzaklaştırılması
138 Semiha KUNDAKÇI; Ömer Barış ÜZÜM; Erdener KARADAĞ; , Çapraz Bağli Akrilamid/2-Akrilamido-2-Metil-1-Propansülfonik Asit/Poli(Etilen Glikol) Yari-IPN’lerine Toluidin Blue Soğurumu
139 Erdener KARADAĞ; Semiha KUNDAKÇI; Ömer Barış ÜZÜM; , AAm/AMPS/PEG Hidrojellerine Sulu Çözeltilerinden Thionin Soğurumu
140 Erhan ASLAN; Ayşegül UYGUN; Ayşe Gül YAVUZ; Zehra YILDIRIM; , Yüzey Aktif Madde Varlığında Kitosan/Politiyofen Kompozitlerinin Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi
141 Refik ARAT ; Nurseli UYANIK; , CEM I Çimento Harcı İçin Yeni Nesil Polimerik Katkıların Sentezi ve Karakterizasyonu
142 Meryem KALKAN; Gamze MARŞAN; Meral KARAKIŞLA; Mehmet SAÇAK; , Polifuran/Poli(etilenteraftalat) Kompozit Liflerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
143 Ali Sinan DİKE; Ülkü YILMAZER; , Maleik Anhidrit Aşılanmış SBS Kauçuğunun Polistiren-Kil Nanokompozitler Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
144 Dilek ŞOLPAN; Dursun SARAYDIN; , Akrilamidin Metakrilatlarla Hidrojellerinin Radyasyonla Hazırlanması Ve Özelliklerinin Araştırılması
145 Dilek ŞOLPAN; Olgun GÜVEN; , Poli(Hidroksipropilmetakrilat-Ko-Metakrilik Asit) Hidrojellerinin Radyasyonla Sentezi Ve Adsorpsiyon Özellikleri
146 Ramazan COŞKUN ; Ali DELİBAŞ; Kerim BAYOĞLU; , Poli(2-akrilamido-2-metilpropan sulfonik acit-ko-itakonik asit) Hidrojelleriyle Sulu Çözeltilerden Metilen Mavisinin Giderilmesi
147 Elham R. SHAHSAVAR; Feride AYDIN; Meral KARAKIŞLA; Mekmet SAÇAK; , Hallosit Minerali İle İletken Kompozitlerin Hazırlanması
148 Semiha Duygu IŞIK; Olgun GÜVEN; , Poli(vinil pirolidon) Mikro/Nanojellerinin Radyasyonla Başlatılan Çapraz Bağlanma Yöntemi ile Hazırlanması
149 Orkun ÖZKAN; H. Yıldırım ERBİL; , Tek-Sıvı ve İki-Sıvı Temas Açılarının, İdeal Durumdan Sapmalarının, “Tamamlayıcı Histeresis” Modeli ile İfade Edilmesi
150 Selahattin ERDOĞAN; Erdal BAYRAMLI; , Düşük Sıcaklıkta Eriyebilen Sıvı Kristal Kopoliesterlerin Sentezi Ve Kendiliğinden Güçlü Kompozitler Üretiminde Kullanılması
151 Nilay TÜCCAR; İkrime Orkan UÇAR; H. Yıldırım ERBİL; , Polimer Üzerindeki Su Temas Açısının, Su Damlası Yoğunlaşması Üzerine Etkisi
152 Onur BALKAN; Halil DEMİRER; , Uzun-Dönemli Su Absorpsiyonunun Polipropilen/Cam Küre Kompozitlerin Morfolojik ve Mekanik Özellikleri Üzerindeki Etkileri
153 Onur BALKAN; Halil DEMİRER; , Deformasyon Hızının Polipropilen/SEBS Karışımlarının Mekanik Özellikleri Üzerindeki Etkileri
154 Mete GÜVELİ; Gülten GÜRDAĞ; Koray GÜRKAN; Gönül KEÇELİ; , Elektrik Alana Duyarlı Kitosan-N,N’-Dimetilakrilamid Jelleri
155 Emine ERDEM; Meral KARAKIŞLA; Mehmet SAÇAK; , İletken Polanilin/Zeolit Kompoziti Katkılı Polimer Filmlerin Hazırlanması
156 Ersen TURAÇ; Ertuğrul ŞAHMETLİOĞLU; Hüseyin YÜRÜK ; Levent TOPPARE; , Kinoksalin Türevi İletken Kopolimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
157 Eren DALGAKIRAN; I. Ersin SERHATLI; Osman G. ERSOY; , Çift Vidalı Ekstruder İle Sürekli Elastomer Hamur Üretim Yönteminin İncelenmesi
158 Gülşen ALBAYRAK ARI; İsmail AYDIN; , PVC/SiO2 Kompozitlerinin Özellikleri Üzerine ATH Etkisinin İncelenmesi
159 Emel GÜR; Aylin ALTINIŞIK; Kadir YURDAKOÇ; , Kitosan-Sepiyolit Biyokompozitlerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu
160 Gülnur BAŞER; Nurseli UYANIK; , Çok Yönlü Sürekli Cam Elyaf Destekli Termoplastik Kompozit Üretimi
161 Fırat HACIOĞLU; Tonguç ÖZDEMİR; Ali USANMAZ; , Epdm Kopolimerinin Radyasyonla Bozunması Ve Epdm Kopolimerinin Radyoaktif Atık Yönetiminde Olası Kullanımı
162 Eda OĞUZHAN; Işıl BAYRAM; Emre SEFER; Fatma BAYCAN KOYUNCU; Sermet KOYUNCU; Eyüp ÖZDEMİR; , Karbazol Köprülü Yeni Bir Multi-Elektrokromik Polimer Sentezi Ve Alkil-Yan Zincirinin Elektrokromik Performans Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
163 Gökçen BİRLİK DEMİREL; Tuncer ÇAYKARA; , Akitosan Üzerine Tarak Tipi Aşilanmiş Ph-Duyarli Poli( N,N-Dimetilakrilamit) Hidrojellerinin Dna Adsorpsiyonunda Kullanimi
164 Özlem İpek KALAOĞLU; Cüneyt Hüseyin ÜNLÜ; Oya GALİOĞLU ATICI; , Mısır Koçanı Selülozu-Graft-Poliakrilonitril/Kil Nanokompoziti Eldesi
165 Hamide AYDIN; Şehmuz ÖZDEN; Sevim ÜNÜGÜR ÇELİK; Ayhan BOZKURT; , Poli(1-Vinil-1,2,4-Triazol)/ p-Toluensülfonikasit Bazli Proton Iletken Membranlarin Sentezi Ve Karakterizasyonu
166 Aylin YALÇIN; Ayşe Zehra AROĞUZ; , Jelatin Ferrojelin Hazırlanması, Şişme/Salım Davranışlarının İncelenmesi ve Asidik Boyar madde Adsorpsiyonu
167 Didem ÇİLİNGİR DOĞAN; Selmiye ALKAN GÜRSEL; , Yakıt Pilleri için İletken Polimer Modifiyeli Kompozit Membranların Sentez ve Karakterizasyonları
168 Lale IŞIKEL ŞANLI; Selmiye ALKAN GÜRSEL; , Yakıt Pilleri için İletken Polimer Modifiyeli Kompozit Membranların Sentez ve Karakterizasyonları
169 Göksenin TUNÇ ÇÖMLEKÇİ; Sevgi ULUTAN; , Plastikleştirilmiş PVC Filmlerin Taşınım Özellikleri
170 Esra ÖZTÜRK; Eylem TURAN; Tuncer ÇAYKARA; , Yüzeyde Başlatilan Atom Transfer Radikal Polimerizasyonu Yöntemi İle Poli(Laurilakrilat) Bağli Ultrahidrofobik Yüzey Tasarimi
171 Peren KANER; Yağmur ÇAVUŞOĞLU; Şebnem KEMALOĞLU; Ayşe AYTAÇ; Güralp ÖZKOÇ; Nevin Gamze KARSLI; , Termomekanik Etki Şiddeti ve Süresinin Plastikleştirilmiş ve Plastikleştirilmemiş Poli(Laktik Asit)’ in Özellikleri Üzerine Etkileri
172 Satılmış BASAN; Okan KAPLAN; Dilek SÖNMEZ; Fatma ŞAHİN; , Polimer-Beton Kompozitlerinin Mekanik Özelliklerine Bileşimin Etkisi
173 Dilek OKUŞ; Teoman TİNÇER; , Metal Oksit Ve Metal Tuzu Dolgulu Bitüm Kompozitlerinin Ses Ve Isı Yalitim Özellikleri
174 Özgür CAN; Gizem KARAKAN; , Tekstil Takviyeli Kompozitlerin Teknik Tekstil Üretiminde Kullanım Alanları
175 Nurcan KAPUCU, Çevre Dostu Biyopolimer ve Biyoplastikler
176 Eylem TURAN; Tuncer ÇAYKARA; , Yüzeyde Başlatılan Atom Transfer Radikal Polimerizasyonu İle Sıcaklık Duyarlı Poli(N-İzopropilakrilamit) Fırçaların Hazırlanması ve Karakterizasyonu
177 Emre SEFER; Ceyda UYGUN; Eda OĞUZHAN; Fatma BAYCAN KOYUNCU; Sermet KOYUNCU; Eyüp ÖZDEMİR; , Karbazol İçeren Yüksek Performanslı Yeni Bir Elektrokromik Polimer Sentezi
178 Saniye TAYDAŞ, Tekstil Alaninda Doğal ve Kimyasal Elyaf Kullaniminin Hazir Giyim Sektöründe Verimlilik Açisindan Etkisi
179 Gizem KARAKAN; Özgün CAN; , Koruyucu Tekstil Malzemelerinde Polimer Yapılarının Kullanımı Üzerine Bir Araştırma
180 Bayram GÜNDÜZ, Poly[2-methoxy-5-(2-ethyl)hexoxy-1,4-phenylenevinylene] (PMEHPV) ve Fullerene (C60) ile Hazırlanan Al/n-Si/C60:PMEHPV/Al Fotodiyodunun Elektriksel ve Fotovoltaik Özellikleri
181 Bayram GÜNDÜZ, Aydınlanmanın ITO/MEH-PPV/Al Fotodiyodunun Akım-Voltaj Karakteristikleri Üzerindeki Etkisi
182 Bayram GÜNDÜZ, Polimerlerle Hazırlanan Metal-Yarıiletken/Metal-Yalıtkan- Yarıiletken/Fotodiyot ve Alan Etkili Transistörlerin Elektriksel ve Fotovoltaik Özellikleri
183 Pınar AKKAŞ KAVAKLI; Cengiz KAVAKLI; Fulya ÖZMEN ATILGAN; Olgun GÜVEN; , Dokumasız Kumaş Adsorbentlerin Cr (VI) Uzaklaştırılmasında Kullanımı
184 Marta WALO; Gra?yna PRZYBYTNİAK; Pınar AKKAŞ KAVAKLI; Olgun GÜVEN; , Surface Modification Of Polyurethanes By Radiation-Induced Grafting
185 Uğur Adnan SEVİL; Fatih ÖZCAN; Ernur SÖYLEMEZ; Ali ALAÇAKIR; Tolga ÖNCÜ; Ahmet DEMİRBAŞ; , Plastik Radyasyon Dedektörler
186 Hüsnü GERENGİ, Korozyon Çalışmalarında Kullanılan İletken Polimerlerin Özellikleri
187 Ayşe Gül YAVUZ; Ayşegül UYGUN; Venkat R. BHETHANABOTLA; , Sübstitüe Polianilin/Kitosan Kompozitlerinin Sentezi ve Biyosensör Uygulamaları
188 Aysel KIZILTAY; Vasıf HASIRCI; N. HASIRCI; Angel Marcos FERNANDEZ; Julio San ROMAN; , Biyobozunur L-lizin Temelli Poli(ester-üretan) Matrislerin Karakterizasyonu ve Biyouyumluluğu
189 Cengiz UZUN; Engin KOÇAK; Olgun GÜVEN; , Polianilin-baz ve Kloral Hidrat Kompozit Karışımlarının İletkenliğinin İyonlaştırıcı Radyasyon ile Oluşturulması ve Kontrolü
190 Hakan ALYÜRÜK; Zeynelabidin KARABAY; Elmas DÖNER; Levent ÇAVAŞ; , Caulerpa prolifera Ekstraktlarının Phytagel İçerisindeki Antifouling Etkisi
191 Gülen Oytun AKALIN; Mehlika PULAT; , Jelatin Hidrojele İmmobilize Lipazın Aktifliği
192 Nuran IŞIKLAN; Murat İNAL; Mustafa YİĞİTOĞLU; , N-Vinil-2-Pirolidon Aşılanmış Sodyum Aljinat Kopolimerlerden Nifedipinin Kontrollü Salım Formülasyonlarının Hazırlanması
193 Mustafa YİĞİTOĞLU; Gülden ERCAN; Nuran IŞIKLAN; , Mikrodalga Destekli Aljinat-aşı- Poli(Vinil Pirolidon) Sentezi, Karakterizasyonu ve İbuprofenin Kontrollü Salım Kürelerinde Kullanımı
194 Nuran IŞIKLAN; Fatma KURŞUN; , Karboksilik Asit Grupları Nötralize Edilmiş İtakonik Asitin Sodyum Aljinata Redox Başlatıcısı ile Aşılanması ve Optimum Koşulların Belirlenmesi
195 Tuğba ENDOĞAN; Vasıf HASIRCI; Nesrin HASIRCI; , Kemik Doku Mühendisliğine Yönelik Destek Yapılar
196 Ali DEMİRCİ; Mesut GÖRÜR; Faruk YILMAZ; Fuat DURSUN; Şeyda KORKUT; Elif ERHAN; Bülent KESKİNLER; , Ferrosen, Epoksi ve Tiyofen Grupları İçeren Kopolimerlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Amperometrik Biosensör Uygulamalarında Kullanılması
197 Mehmet ŞENEL; Emre ÇEVİK; Ayhan BOZKURT; M. Fatih ABASIYANIK; , Üreaz Enziminin Poli(Vinil Imidazol)/Poli(2-Akrilamido-2-Metil-1- Propansülfonik Asit) Sistemi İçerisine Immobilizasyonu
198 Hande BERK; Pelin HAMAMCIOĞLU; Filiz UĞUR; Nilüfer DURMAZ HİLMİOĞLU; , Kitosan Membranda Sorpsiyon
199 Filiz UĞUR; Muhammed Tarık DURMUŞ; Pınar YAMAN; Tolga GÜLER; Nilüfer DURMAZ HİLMİOĞLU; , Yakıt Etanolün Selüloz Asetat Membran Kullanılarak Pervaporasyon ile Susuzlaştırılması
200 Gözde EKE; Nesrin HASIRCI; Vasıf HASIRCI; , Biyopolimerik Nano-mikroparçacıkların İlaç Salım Sistemleri Olarak Deri Hastalıkları Tedavisinde Kullanımı
201 Salime Müge BARIŞ; Oya ŞANLI; Ebru KONDOLOT SOLAK ; , Antikolinesteraz İlaç Pridostigmin Bromür’ün Polimerik Mikrokürelerden Kontrollü Salımı
202 Merve OLUKMAN; Oya ŞANLI; , Kanser İlacı 5-Fluorouracil’in Poli(vinil alkol)/Sodyum Aljinat Mikrokürelerden Kontrollü Salımı
203 İbrahim YAĞMUR; Faruk OYTUN; Metin AK; Halil ÇETİŞLİ; Levent TOPPARE; , 4-(2,5-Di(Tiyofen-2-Yl)-1h-Pirol-1-Yl)Bütan-1-Amin Monomerinin Elektrokimyasal Polimerleştirilmesi Ve Elektrokromik Özellikleri
204 Halime KENAR; Gamze TORUN KÖSE; Vasıf HASIRCI; , Poli(gliserol sebasat)'ın Polilaktid Temelli Doku Mühendisliği İskelelerinin Özelliklerine Etkisi
205 Handa HAYRABOLULU; Murat ŞEN; , Akrilik Asit Sodyum Tuzu/Galaktomannan Yarı İç İçe Girmiş Ağ Yapılarının Süper Emici Davranışı
206 Özgür YAMAK; Nüzhet Ayça KALKAN ; Serpil AKSOY; Haydar ALTINOK; Nesrin HASIRCI; , Lakkaz Enziminin Yarı İç-İçe Geçmiş Ağ Yapılı Polimerlerde Hapsetme Yöntemiyle İmmobilizasyonu ve İmmobilize Lakkazlarla Asit Oranj 52’ nin Renginin Giderilmesi
207 Banu ESENCAN TÜRKASLAN; Taner AKTAN; Lütfi ÖKSÜZ; Ayşegül UYGUN; Zeynep KÖSEK; , Biyopolimer sistemler için Atmosferik Plasma Uygulamaları
208 Yasemin KİŞMİR; Selcan KARAKUŞ; Ayşe Zehra AROĞUZ; Hasan EMRE; , Kitosan/Polikaprolakton Nanopartikül Üzerinde Asit Mavi 129’un Adsorpsiyon Kinetiği ve Termodinamiği
209 Timuçin BALKAN; Cansev TEZCAN; Damla ECEVİT; Ulviye DALKILIÇ; A.Sezai SARAÇ; , Pirolun Poli(Akrilonitril-ko-Stiren) Matrisi Üzerinde Polimerizasyonu, Elde Edilen Kompozit Filmlerin Karakterizasyonu ve Nano Lif Oluşumu
210 Esma AHLATÇIOĞLU; Bahire Filiz ŞENKAL; Fahrettin YAKUPHANOĞLU; , Poli(2-Anilinoetanol) Organik Yariiletken Polimerin Sentezi ve Elektro- Optik Özelliklerinin İncelenmesi
211 Anıl ASMAZ; Ayşe Zehra AROĞUZ; , Polimer Kaplı Manyetik Nanosüngerlerin Hazırlanması ve Metilen Mavisi Adsorpsiyonunda Kullanılması
212 Aysu KÜÇÜKTURHAN; Nesrin HASIRCI; Vasıf HASIRCI; Pınar YILGÖR; , Poli(laktik asit-ko-glikolik asit) (PLGA) Nano-Mikroparçacıkların Deri Hastalıkları Tedavisi İçin İlaç Salım Sistemleri Olarak Tasarımı
213 Hale OĞUZLU; Funda TIHMINLIOĞLU; , Polilaktid-Kil Nanokompozitlerinin Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi
214 Yılmaz OCAK; Aysun SOFUOĞLU; Funda TIHMINLIOĞLU; Hasan BÖKE; , Polimer Nanokompozitlerin Tarihi Binaları Korumada Kullanımının Araştırılması
215 Nimet BÖLGEN; Nevsal USTA; , Jelatin ve Hidroksiapatit Temelli Kriyojellerin Sentez ve Karakterizasyonu
216 Suat KAHYA; Oya ŞANLI; , Dimetilformamit/Su Karışımlarının Sodyum Aljinat Membranlar Kullanılarak Pervaporasyon, Evapomasyon ve Sıcaklık Farklı Evapomasyon Yöntemleri İle Ayrılması
217 Tuğba GÜNGÖR; Esra DOĞANGÜZEL; Cemil ALKAN; , Yağ Asiti Bağlı Polivinil Alkol Polimerlerinin Isıl Enerji Depolama İçin Katı-Katı Faz Değişim Malzemesi Olarak Sentez ve Karakterizasyonu
218 Cemil ALKAN ; Kasım AKSOY; , Sülfonlanmoş Polistiren İyonomerleri/Polietilenglikol Karışımlarının Isıl Enerji Depolama Maddeleri Olarak Hazırlanması ve Karakterizasyonu
219 Derya KAHRAMAN; Cemil ALKAN; , İlaç Salınma Sistemlerinde Kullanılan Eudragit S Polimerine Faz Değişim Yoluyla Enerji Depolama Özelliğinin Kazandırılması
220 Ömer Faruk ENSARİ; Cemil ALKAN; , Katı-Katı Faz Değişim Malzemesi Olarak Poli(metilakrilat-koalkiloilakrilat) Kopolimerlerinin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Isıl Performanslarının Belirlenmesi
221 Şebnem KEMALOĞLU; Güralp ÖZKOÇ; Ayşe AYTAÇ; , Termal Ara Yüzey Malzemesi Olarak Kullanılabilecek Polimer/Bor Nitrür Mikro ve Nano Kompozitlerinin Üretim Teknolojilerinin Araştırılması
222 Mustafa DOĞU; İsminur GÖKGÖZ; Ahmet KAYGILI; Zafer GEMİCİ; , Termoplastik Boru Ekstruzyonu İçin Spiral Haddeli Kalıp Analizi ve Tasarımı
223 Erkan BAHÇE; Süleyman KÖYTEPE; Ahmet GÜLTEK; Turgay SEÇKİN; , Selüloz/SiO2/Poliester Nanokompozitlerinin Hazırlanması ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
224 Süleyman KÖYTEPE; Turgay SEÇKİN; , TiO2-Poliimid Nanokompozitlerinin Hazırlanması, Fiziksel ve Elektriksel Özelliklerinin Belirlenmesi
225 Ali E. DENİZ; Aslı ÇELEBİOĞLU; Fatma KAYACI; Tamer UYAR; , Elektrospin Yöntemiyle Üretilen Fonksiyonel Polimerik Nanofiberler
226 Wissam ABDALLAH; Ülkü YILMAZER; , Isıl Kararlılığı Yüksek Fosfonyum ve İmidazolyum Organo-Bentonitlerin Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Polimer Bazlı Nanokompozitlerde Kullanılması
227 Aylin ALTINBAY; Ahmet ÜNAL; Mustafa DOĞU; Zafer GEMİCİ; , Sürekli E-Cam Fiber Takviyeli Termoplastik Matrisli Kompozitlerde Arayüzey Yapışmasının Mekanik Özelliklere Etkisi
228 Bağdagül KARAAĞAÇ; Veli DENİZ; Melih İNAL; , Uyarlamalı Sinir-Bulanık Çıkartım Sisteminin (ANFIS) Lastik Karışımlarının Enuygun Pişme Sürelerinin Tahmininde Kullanılması
229 Necmi DÜŞÜNCELİ, Polimerik Biyomalzemelerin Mekanik Özelliklerine İçyapı Değişkenlerinin Etkisi
230 Ebru USLU; Sevilay ATMACA; Şebnem KEMALOĞLU; Güralp ÖZKOÇ; Semin Özge ÖZKOÇ; , Sitrik Asit/Gliserol Yardımıyla Plastikleştirilen Mısır Nişastasının Fizikokimyasal Özelliklerinin ve Mikroyapısının İncelenmesi
231 Hale TOZLU; Merlin AYDIN; Şebnem KEMALOĞLU; Ayşe AYTAÇ; Güralp ÖZKOÇ; , Kısa Keten Elyaflara NAOH Uygulamasının Keten/Poli(Laktik Asit) Eko-Kompozitlerin Özelliklerine Etkileri
232 Gökçe ÇELİK; Murat BARSBAY; Olgun GÜVEN; , Poli(Etilen-Alt-Tetrafloretilen) Ardışık Kopolimerine RAFT Yöntemi Kullanılarak Stiren Aşılanması ve Modifikasyonu İle Membran Hazırlanması
233 Kamil ŞİRİN; Fatih DOĞAN; Ali BİLİCİ; Rahim İŞLER; , Polipropilen Malzemeler: Hazırlanması, Karakterizasyonu, Bazı Fiziksel ve Isısal Özellikleri
234 Kamil ŞİRİN; Emriye AY; Fatih DOĞAN; Ömer ÇENGEL; Gülen TÜRKER; , İzotaktik Polypropilenin Bazı Fiziksel ve Isısal Özellikleri Üzerine Dialkilperoksit Etkisi
235 Esin KAYA; Adnan KURT; , Siyanometil Metakrilatın Atom Transfer Radikal Polimerizasyonu, Sentezi, Karakterizasyonu ve Termal Özellikleri
236 Oğuzhan OĞUZ; Gizde Sultan ALTUĞ; Aysun DEDE; , Polimer Matriksli Karbon Nanotüp Takviyeli Nanokompozitler

Toplam 236 adet kayıt bulundu.