Kongre Bildirileri
  I. Eser Analiz Çalıştayı (EsAn-2010), Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 22-25 Nisan 2010
Sıra no Yazar Bildiri
PDF*
1 Mustafa Soylak, Eser Metallerin Önderiştirilmesi ve Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi ile Tayinleri
2 Kenan Dost, Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) ve Uygulamaları
3 Mustafa Zafer Özel, Organik Eser Türlerin Önderiştirilmesi ve Gaz Kromatografisi ile Tayinleri
4 Gyula Záray, Determination of Pharmaceutical Residues In Waste-, Surface And Drinking Water By GC-MS-MS
5 Güler Somer, Elektrokimyasal Yöntemlerin Eser Analizde Kullanımı ve Son Gelişmeler
6 Recai İnam ; Hülya Mercan, Camsı Karbon ve Polipirol Kaplı Platin Elektrot Üzerinde Eser Miktarlarda Anilazin Pestisitinin Elektrokimyasal Tayini
7 Ümit Divrikli; Latif Elçi, Deriştirme Yöntemlerinde Deneysel Faktöriyel Tasarım
8 Nesrin Horzum Polat; Mustafa M. Demir; Ahmet E. Eroğlu, Radyoaktif Uranil İyonlarının Elektrodokuma Yöntemi ile Elde Edilen Pan Nanolifler ile Uzaklaştırılması
9 İlknur Tokgöz; Çiğdem Arpa Şahin; Sema Bektaş, Bulutlanma Noktası Özütlemesi ve Akış Enjeksiyon Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrometri ile Baharat Örneklerinde Bakırın Önderiştirilmesi ve Tayini
10 Mine Kurtbay Antep; Melek Merdivan, Dispersif Sıvı-Sıvı Mikroekstraksiyonu ile Zenginleştirme Sonrası İnce Tabaka Kromatografisi ile Zeralenon Tayini
11 Gül Hisarlı; Sinem Ortaboy; Gülten Atun, Lanaset Red G?nin Bentonitli Karbon Pasta Elektrodu ile Elektrokimyasal Davranışının İncelenmesi
12 Uğur Şahin; Serkan Şahan; Ahmet Ülgen, Doğal ve Yapay İndigo Boyalarda Eser Element Tayinleri
13 Celal Duran; Duygu Özdeş; Elif Çelenk; Kaya; Halit Kantekin; Volkan Numan Bulut; Mehmet Tüfekçi, Demir Seçici Bir Ligant Kullanılarak Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu ile Demir (III) Zenginleştirilmesi
14 Celal Duran; Duygu Özdeş; Ali Gündoğdu; Hasan Basri Şentürk; Mustafa İmamoğlu, Aktif Karbon Üzerine Fenol, İndigokarmin Ve Cr(VI)?Nın Adsorpsiyonu:Kinetik ve Termodinamik Çalışma
15 Abdullah Akdoğan; Ümit Divrikli; Latif Elçi; Irena Baranowska; Hanna Barchan´ska, Atrazin, Simazin ve Mezotrin Kalıntılarının HPLC-DAD İle Tayini
16 Şeref Güçer, Kimyasal Metroloji ve Analitik Kimya
17 Ali Rehber Türker, Deney Laboratuvarlarının Akreditasyonu ve Yeterliliği İçin İartlar
18 Oktay Cankur, Kimyasal Metroloji ve Ulusal Metroloji Enstitüleri
19 Gülşen Güven; Mustafa Demir, Geobacillus Thermoglucosidasius HBB 269 Yüklenmiş Silika Jel ile Katı Faz Ekstraksiyonu Sonrası Bazı Eser Metallerin ICP-OES ile Tayini
20 Celal Duran; Mustafa Soylak; Latif Elçi, Birlikte Çöktürme ile Eser Elementlerin Zenginleştirilmesi ve Yeni Uygulamalar
21 Nigar Alkan; Celal Duran; Mehmet Tüfekçi , Güneydoğu Karadeniz?in Su Kolonunda Bakır, Çinko, Kurşun ve Kadmiyum Seviyelerinin Belirlenmesi
22 Melik Kara; Yetkin Dumanoğlu; Ayşe Bozlaker;Orhan Gündüz; Aysun Sofuoğlu; Sait Sofuoğlu; Abdurrahman Bayram; Tolga Elbir; Mustafa Odabaşı, Aliağa Endüstri Bölgesinde Yeraltı Suları ve Yüzeysel Sularda Bulunan İz Elementlerin Yerel Değişimlerinin İncelenmesi
23 Cem Gök; Şule Aytaş, Ca-Aljinat Biyopolimer Kürecikleri Kullanarak Seyreltik Sulu Çözeltilerden Toryumun Ayrılması ve Spektrofotometrik Tayini
24 Aslıhan Arslan Kartal; Latif Elçi, Bazı Klorofenollerin Deriştirilmesi ve GC-MS İle Tayini
25 Şerife Saçmacı; Serkan Şahan; Uğur Şahin; Ahmet Ülgen; Şenol Kartal, Çevre Örneklerinde Bulunan Eser Düzeydeki Cu(II)?nin Akışa Enjeksiyonlu FAAS ile Tayini
26 Krystyna Pyrzynska, Solıd Phase Extraction Sample Processing for AAS Detection
27 O. Yavuz Ataman, Kimyasal Analizlerde Performans Ölçütleri
28 Mehmet Tombakoğlu; Kürşat B. Bekar; S. Sinan Keskin, Eser Element Tayininde ED-XRF Ölçümlerinin Monte Carlo Simülasyonu ile Desteklenmesi
29 Selen Kılıç; Esin Bozkurt; S. Sinan Keskin, Havada Asılı Partikül Madde Örneklerinin ICP-MS Analizlerinde Karşılaşılan Hata Değerleri
30 Ümit Şengül; Bünyamin Şengül, Fındıkta Aflatoksin Analizi İçin HPLC Cihazı ile LOD (Gözlenebilirlik Sınırı) Ve LOQ ( Belirlenebilirlik Sınırı)?nın Belirlenmesi
31 Aslıhan Karatepe; Mustafa Soylak; Latif Elçi, Çift Duvarlı Karbon Nanotüp Kullanılarak Bazı Eser Metallerin Zenginleştirilmesi ve Alevli AAS İle Tayini
32 Ali Akın Akyol; Yusuf Kağan Kadıoğlu, Ürgüp-Mustafapaşa Topakoğlu Konağı Duvar Resimlerinde Mikro- XRF ve Raman Konfokal Spektroskopik Yöntemlerle Element Analizleri
33 Emrah Uysal; Nilgün Tokman; Oktay Cankur, Yüksek Çözünürlüklü ICP-MS ile Salçada Metal Tayini Metot Validasyonu ve Belirsizlik Hesaplamalari
34 Sibel Çukurluoğlu Çizmecioğlu; Aysen Müezzinoğlu, Çökelen Hava Kaynaklı Kirleticilerin Atomik Absorbsiyon Spektrofotometresi Kullanılarak Analizi
35 Yetkin Dumanoğlu; Ayşe Bozlaker; Melik Kara; Abdurrahman Bayram; Tolga Elbir; Mustafa Odabaşı, Aliağa Endüstri Bölgesinde Deniz Suyunda Bulunan Uçucu Organik Bileşiklerin Yerel Değişimlerinin Belirlenmesi
36 Ayşen Höl; Latif Elçi, Dispersif Sıvı Sıvı Mikro Ekstraksiyon ile Eser Metal Deriştirilmesi
37 Ramazan Sert; Ümit Divrikli; Mustafa Soylak; Latif Elçi, XAD-7 Kolon Yardımıyla Bazı Eser Elementlerin Kromatografi ile Deriştirilmesi
38 Emür Henden ; Onur Yayayürük ; Tülin Deniz Çiftçi ; Nur Aksuner, Eser Civa Analizleri ve Civa Tür Tayinleri
39 Süleyman Akman, Atomik Absorpsiyon Spektrometride Son Gelişmeler
40 Mustafa Tüzen; Mustafa Soylak; Latif Elçi, Katı Faz Ekstraksiyonu ve Türleme
41 Gül Hisarlı; Elif Levent; Gülten Atun, Modifiye Edilmiş Karbon Pasta Elektrotunun Hg(II) Tayininde Kullanılması
42 Aydan Başaran; Zekerya Dursun, Modifiye Elektrot Kullanımlı Elektrokimyasal Yöntemlerle Kurşun Tayini
43 Gül Hisarlı; Elif Türker Acar ve Gülten Atun, Asidik Boyarmadde Lanaset Red2b?nin Kil ile Modifiye Edilmiş Karbon Pasta Elektrotu Kullanarak Voltametrik Yöntemle İncelenmesi
44 Gül Hisarlı; Serpil Sarıkoç, Zeolit İle Modifiye Edilmiş Karbon Pasta Elektrot Kullanarak Cd(II) İyonunun Diferansiyel Puls Anodik Sıyırma Voltametrisi Yöntemiyle Tayin Edilmesi
45 Gül Hisarlı; Canan Tezcan ve Gülten Atun, Eser Miktardaki Green B?nin Voltametrik Yöntemle Tayin Edilmesi İçin Yeni Bir Modifiye Elektrotun Geliştirilmesi
46 Barış Kemer; Mustafa Özdemir, Yeni Tip Magnetit Temelli Katı-Hal Kompozit pH Sensör
47 Barış Kemer; Ersin Demir; Necibe Beyik; Ümmühan Ocak; Ibrahim Işildak; Mustafa Özdemir, Yeni Katı-Hal Kontakt PVC Membran Be2+-Seçici Elektrot ve Uygulamaları
48 Mustafa Soylak; Nebiye Kızıl, Alevli Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi ile Bazı Metallerin Tayinleri Öncesi Neodinyum (III) Hidroksit Birlikte Çöktürme ile Zenginleştirilmesi
49 Kadriye Ö. Saygı ; Mustafa Tüzen ; Mustafa Soylak, Cr(VI) ve Cr(III)?ün Birlikte Çöktürme Yöntemi ile Zenginleştirilmesi ve Türlemesi
50 Duygu Özdeş; Celal Duran; Hacer Bayrak; Volkan Numan Bulut; Mehmet Tüfekçi, Bakır ve Nikelin Yeni Bir Heterosiklik Karbamat Türevi ile Birlikte Çöktürülerek Zenginleştirilmesi
51 Mehmet Tüfekçi; Volkan Numan Bulut; Hamide Elvan; Duygu Özdeş; Mustafa Soylak; Celal Duran, Pb(II), Cd(II), Co(II) ve Zn(II)? nin Dietilditiyokarbamat?Mo(VI) ile Birlikte Çöktürülmesi ve Zenginleştirilmesi
52 Mustafa Soylak ; Ayşegül Aydın, Tulyum (III) Hidroksit ile Birlikte Çöktürme ile Bazı Metal Iyonlarinin Zenginleştirilmesi
53 Demirhan Çıtak; Mustafa Tüzen; Mustafa Soylak, Zirkonyum(IV) Hidroksit Birlikte Çöktürme Yöntemi ile Mangan Türlemesi
54 Özgür Doğan Uluözlü; Mustafa Tüzen; Mustafa Soylak, Birlikte Çöktürme Tekniği ile Ni/ 2-Nitrozo-1-Naftol-4-Sülfonik Asit Kullanılmasıyla Krom Türlemesi
55 Özgür Doğan Uluözlü; Mustafa Tüzen; Durali Mendil; Mustafa Soylak, Streptococcus Pyogenes Mikroorganizması Yüklenmiş Sepabeads Sp 70 Reçinesi ile Katı-Faz Ekstraksiyonu Yöntemiyle Arsenik Türlemesi
56 Melis Efeçınar; Melek Alparslan; Nuray Şatıroğlu, Eser Miktarda Arseniğin Sulu Örneklerde Mikroekstraksiyonu ve GfAAS ile Tayini
57 Ali Gündoğdu; Celal Duran; Nurcan Öztürk; H.Basri Şentürk; Mustafa İmamoğlu, Fabrika Çay Atıklarından Sülfürik Asit Aktivasyonu ile Üretilen Aktif Karbon Üzerinde Ni(II) Adsorpsiyonu
58 Çiğdem Özer; Mustafa İmamoğlu; Füsun Boysan, Fındık Zurufundan Fosforik Asitle Hazırlanan Aktif Karbon ile Metilen Mavisinin Sulu Çözeltilerinden Adsorpsiyonu
59 Melike Fırlak; Memet Vezir Kahraman; Ece Kök Yetimoğlu, Yeni Merkaptan Esaslı Hidrojellerle Au(III) İyonlarının Sulu Ortamdan Seçimli Adsorpsiyonun İncelenmesi
60 Şerife Saçmacı; Mustafa Saçmacı; Cengiz Soykan; Şenol Kartal, Şelat Yapıcı Polimer Sentezi ve Bazı Ağır Metal İyonlarının Adsorpsiyon Özeliklerinin İncelenmesi
61 Füsun Boysan; Bülent Şengörür; Mustafa Küçükislamoğlu, Poliamin-Poliüre Reçinesi ile Zn (II) İyonlarının Sulu Çözeltilerden Adsorpsiyonla Giderilmesi
62 Sezen Sivrikaya; Hüseyin Altundağ; Mustafa Zengin; Mustafa İmamoğlu, Bis(3-Aminopropil)Amin Bağlı Silika Jel ile Pd (II) İyonlarının Zenginleştirilmesi, Ayrılması ve Adsorpsiyonu
63 Mustafa Soylak; Yunus Emre Ünsal, Kurşun ve Demir?in Buckytüp Disk Kullanılarak Zenginleştirilmesi ve Alevli Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi ile Tayini
64 Mustafa Soylak; Duygu Hasercan, Fe(III), Cu(II) ve Pb(II) Pirolatekol Viyolet Kompleksi Halinde Çok Duvarlı Nanotüp Üzerinde Zenginleştirilme İartlarının Araştırılması
65 Mustafa Soylak; İpek Murat, Violurik Asit İelatları Halinde Bazı Metal İyolarının Nanotüpler Üzerinde Zenginleştirilmesi
66 Selin Göllü Özcan; Nuray Öğün Şatıroğlu; Mustafa Soylak, Karbon Nanotüpler Kullanılarak Fe(III), Cu(II), Mn(II) ve Pb(II) İyonlarının Katı-Faz Ekstraksiyonu ve Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrometresi İle Tayini
67 Dilek Bakırcıoğlu; Yasemin Bakırcıoğlui; Süleyman Akman;Mehmet Kahraman, TiO2 Nanopartiküllere Tutturulmuş Filamentous Fungal Biyokütle ile Kurşunun Ayrılması/Zenginleştirilmesi ve Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrometresi ile Tayini
68 Tuğba Sivlim; Münevver Sökmen, Nano Boyutta TiO2, Ag-TiO2 Ve Al2O3 Kullanılarak 4-Klorofenolün Fotokatalitik Giderimi
69 İbrahim Aydın; İbrahim Narin; Mustafa Soylak, Sp70/5-Br-Padap Şelat Reçinesinde Cd(II) ve Cr(III) İyonlarının Zenginleştirilmesi ve AAS İle Tayini
70 Mustafa Soylak ; Erkan Yılmaz, Ni(II), Cu(II), Fe(III) ve Co (II)?nin Tar Kompleksleri Halinde DIAION SP-850 Reçinesi Üzerinde Zenginleştirilmesi
71 Duygu Özdeş; Celal Duran; Neslihan Demirbaş; Ali Gündoğdu; Hasan Basri Şentürk; Mustafa Soylak, Yeni Bir Etilkarbamat Türevi ile Cu(II), Ni(II) ve Fe(III) Komplekslerinin Amberlit XAD-2010 Üzerinde Zenginleştirilmesi
72 Demirhan Çıtak; Özden Yıldız; Mustafa Tüzen; Mustafa Soylak, Kurşun, Demir ve Bakır?ın Katı Faz Ekstraksiyonu ile Zenginleştirilmesi ve AAS ile Tayinleri
73 Demirhan Çıtak; Mustafa Tüzen, Gıda ve Su Örneklerinde Kurşun, Kobalt ve Bakır?ın Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu ile Zenginleştirilmesi ve AAS ile Tayinleri
74 Gülşah Özçelik; Mustafa İmamoğlu; Salih Zeki Yıldız; Derya Kara, Bazı Ağır Metal İyonlarının Schıff Bazı Bağlı Silika Jel ile Zenginleştirilmesi ve Çeşitli Numunelerde Tayini
75 Elif Köşdere; Ezel Boyacı; Ali Çağır; Ahmet E. Eroğlu, Sulardaki Vanadyum ve Selenyum Türlemesi için Çift Fonksiyonel Gruplu Katı Faz Ekstraksiyon Sorbentlerinin Geliştirilmesi
76 Gülşen Güven; Mustafa Demir, Silika Jel Üzerine İmmobilize Edilmiş Geobacillus Stearothermophilus DSMZ 22 İle Cu(II), Pb(II) ve Zn(II) İyonlarının Zenginleştirilmesi
77 Naciye Yilmaz Coskun; Sabiha Manav Yalcin, Bazı Kaliks[4]Aren Bileşiklerinin Ağır Metallerle Etkileşimi
78 Semin Atılgan; Ferah Çalışır; Süleyman Akman, Bazı Eser Elementlerin Bulutlanma NoktasımEkstraksiyonu Sonrası Atomik Absorpsiyon Spektrometresi İle Tayini
79 Hülya Yıldız; Hüseyin Altundağ; Mustafa İmamoğlu, Sülfürik Asitle Muamele Edilmiş Fındık Zurufu ile Kadmiyum (II) Ve Kobalt (II) İyonlarının Adsopsiyonu
80 Hüseyin Altundağ; Mustafa Ş. Dündar; Erkan Baysal; Mustafa İmamoğlu, Ardışık Ekstraksiyon Tekniği ile Otopark Tozlarında Ekstrakte Olabilen Bazı Ağır Metallerin ICP-MS İle Tayini
81 Volkan Eyüpoğlu; Recep Ali Kumbasar, Sulu Çözeltilerden Solvent Ekstraksiyon Tekniği Kullanılarak Ni(II)?nin 5,7-Dibromo-8-Hidroksi Kinolin (DBHQ) Ekstraktantı Kullanılarak Seçici Ekstraksiyonu
82 Volkan Eyüpoğlu; Ahmet Sürücü; Recep Ali Kumbasar, Sulu Çözeltilerden Solvent Ekstraksiyon Tekniği Kullanılarak Co(II)?nin Alamıne 336 Ekstraktantı ile Seçici Ekstraksiyonu
83 Şükrü Gökhan Elçi; Ezel Boyacı; Ahmet E. Eroğlu, Laboratuvar ve Evlerdeki Uçucu Organik Bileşiklerin Katı Faz Mikro Ekstraksiyon (SPME) ile Örneklenmesi ve GC-MS ile Tayini
84 Durali Mendil; Ömer Faruk Ünal; Mustafa Tüzen; Mustafa Soylak, Balık ve Sediment Örneklerinde Eser Element Tayini için Çözünürleştirme Tekniklerinin Karşılaştırılması
85 Yasemin Bakırcıoğlu; Gökhan Uçar; Dilek Bakırcıoğlu, Marketlerde Çeşitli İekilde Ambalajlanarak Satılan Beyaz Peynirlerdeki Bazı Eser Elementlerin Çeşitli Çözünürleştirme Teknikleri Uygulanarak ICP-OES ile Tayini
86 Sema Gündüz; Süleyman Akman, Katı Örneklemeli Atomik Absorpsiyon Spektrometrisi ile Pirinçte Kurşun Tayini
87 Muazzez Ersoy; Nurcan Ayşar; Belgin İzgi, Yaban Mersininde (Vaccinum Myrtillus) Eser Element Analizi
88 Dilek Yıldız; Cengiz Sarıkürkcü; Muhammed Karabaş; Mustafa Demir, Muğla ve Yöresinde Sebze Olarak Tüketilen Bazı Yabani Bitkilerin Metal İçeriklerinin Belirlenmesi
89 Mustafa Soylak ; Zeynep Cihan; Erkan Yilmaz, Kayseri?de Satılan Çeşitli Baharat ve İifalı Bitkilerinin Ağır Metal Düzeylerinin AAS ile Belirlenmesi
90 Aysun Türkmen, Türkiye Denizlerindeki Dil Balığı (Solea Solea)? nın Kas ve Karaciğer Dokularında Ağır Metal Birikimi
91 Ali Duran; Mustafa Tüzen; Mustafa Soylak, Gıda Paket Kağıdı Örneklerindeki Ağır Metal İçeriklerinin AAS ile Tayinleri
92 Nesrin Kurtar Bozbıyık; Yasin Özdemir; Barış Tuncel, İyot?a Dair?
93 Okan Tarık Komesli; Celal Ferdi Gökçay, HPLC-ESI-MS Cihazı ile Atıksularda Endokrin Bozucu Maddelerin Tayini
94 İlknur Demir; F. Zümrüt Biber Müftüler; Perihan Ünak, Radyoişaretli Paklitaksel Glukuronid Bileşiği (99mTc-PAC-G)
95 Gamze Yılmaz; Hatice Ardağ Akdoğan; Sevil Söyleyici, Pleurotus Ostreatus ile Kaliks[4]Aren Türevi Schiff Bazı Bileşiği?nin Biyolojik Yıkımının Araştırılması
96 Merve Canpolat; Hatice Ardağ Akdoğan; Aykut Demirçalı; Fikret Karcı, Bazı Disazo Boyarmaddelerinin Pleurotus Ostreatus ile Biyolojik Giderimi ve Biyosorpsiyon Özelliklerinin Karşılaştırılması
97 Fehiman Çiner, Ağır Metal Gideriminde Düşük Maliyetli Adsorbentlerin Kullanılması
98 İbrahim Yağmur; Gülbanu Koyundereli Çılgı; Ramazan Donat; Metin Ak, Dibenzoilmetan Tutuklanmış Polipirol ile UO22+ Saptanması
99 Ayşen Öztürk; Ferhat Kaptan; İpek Kaynak; Melek Merdivan, Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu ile Cu(II)'nin Zengınle?tırılmesı ve Alevli Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi (FAAS) ile Tayini

Toplam 99 adet kayıt bulundu.