Kongre Bildirileri
  3. Fiziksel Kimya Günleri, Balıkesir Üniversitesi, 12-15 Temmuz 2012, Burhaniye / Balıkesir
Sıra no Yazar Bildiri
PDF*
1 Oğuz OKAY, Kendini Onarabilen Yumuşak Malzemeler
2 Namık Kemal ARAS, Nükleer Enerji: Dünü Bugünü
3 Vural Bütün, Çevresel Etkilere Duyarlı Polimerler: Sentez, Karakterizasyon ve Uygulama Çalışmaları
4 Ahmet GÜRSES, Sulu Kil/CTAB Dispersiyonlarından Çözelti İnterkalasyonuyla Süperhidrofobik Organo Kil Sentezi
5 Birgül YAZICI, Ti/TiO2-Ni Elektrotta Hidrojen Eldesinin Araştırılması
6 İsmet KAYA, Hidroksil Grubu ve İmin Bağı İçeren Aromatik Bileşiklerin Oksidatif Polikondenzasyon Tepkimeleri
7 Semra Bilgiç, Fiziksel Kimya Eğitiminin Önemi
8 Gülay BAYRAMOĞLU, Polianilin Aşılanmış Manyetik Ferrojellerin Hazırlanması ve Karakterizayonu: Enzim İmmobilizasyonunda Kullanılması
9 Ersen Turaç, Ertuğrul Şahmetlioğlu, PEDOT-ZnS Kompozit Filmlerinin Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi
10 Elif ÇALIŞKAN1, A. Ali GÜRTEN1, Hülya KELEŞ1, Emel BAYOL, Karbon Çeliğinin Hidroklorik Asit Çözeltisindeki Korozyonuna Allantoin İçeren Schiff Bazının İnhibitör Etkisi
11 ,
12 Seyfullah MADAKBAŞ1, Emrah ÇAKMAKÇI1, Memet Vezir KAHRAMAN1, Kadir ESMER2 ve Erim CERİT, Polipirol/Kil Kompozitlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
13 Ahmet Gürsesa, Metin Açıkyıldızb ve Çetin Doğarc, Bitkisel Kaynaklardan Kimyasal Aktivasyon Yoluyla Aktif Karbon Üretimi
14 Gökhan GECEa, Semra BİLGİÇ, Çinkonun Korozyonunda İnhibitör Olarak Kullanılan Bazı Bileşiklerin Kuantum Kimyasal Hesaplamalarla İncelenmesi
15 Serkan DEMİRCİ1, Tuncer ÇAYKARA2, ?Klik Reaksiyonu? ve RAFT Polimerizasyonu ile Katyonik Polimer Fırça Sentezi
16 Murat ATEŞ *, Tolga KARAZEHİR, Fatih ARICAN, Nuri EREN, Poli(tiyofen) ve Türevlerinin Elektropolimerizasyonları, Karakterizasyonları ve Kapasitör Davranışları
17 Anya BEYTAROĞLU* ve Fatih KÖLELİ, Yakıt Hücrelerinde Kullanılan Modifiye Katalizörlerin Elektrokimyasal Karakterizasyonu ve Bir Formik Asit Yakıt Hücresi Tasarımı
18 Şule AŞKIN, Gizem ERGÜN, Erhan DEMİRBAŞ, Mehmet KOBYA, Ultrases Destekli Elektrokoagulasyon Yöntemiyle Sulu Çözeltilerden Levafix Orange Reaktif Boyar Maddesinin Giderimi ve Anot Çamuru Karakterizasyonu
19 İmren HATAY PATIR*, Sıvı/Sıvı Arayüzeylerde Hidrojen Üretimi ve Katalizi
20 Sedat COŞGUN*, Salif DİATTA*, Christine GERARDİN**, Perflorlu Beta Alanin Esaslı Surfaktantlar
21 Ebru Mavioğlu Ayan1, Salih Demirege1, Aslı Toptaş1, İhsan Yaşa2, Jale Yanık1, Kültür Mantarı Atıklarının Ucuz Adsorban Olarak Kullanılmasıyla Sulu Çözeltilerden Çeşitli Boyar Maddelerin Uzaklaştırılması
22 Özay AKSOY, Bülent ERİMAN, Nurseli UYANIK, Polietilen Nanokompozitlerde Deneysel Sonuçların Halpin-Tsai Mikromekanik Hesaplama Yöntemiyle Karşılaştırılması
23 Selma ATİÇ1, Fuat GÜZEL2, Sulu Çözeltiden Chitosan ile Toksik Tripan Mavisi Adsorpsiyonunun Kinetik ve Termodinamik Olarak İncelenmesi
24 Olcay GENÇYILMAZ*,**, Seniye KARAKAYA, Ferhunde ATAY ve İdris AKYÜZ, Co Katkılı ZnO İnce Filmlerinin Üretimi ve Karakterizasyonu
25 Seniye KARAKAYA*, Olcay GENÇYILMAZ1,* ve Ömer ÖZBAŞ, In Katkılı CdS Filmlerinin Optik, Elektrik ve Yüzey Özelliklerinin İncelenmesi
26 Sevim Demirözü-Şenol*, Gülden Özen-Kahveci, Ayşe Uztetik-Morkan, Ln(NO3)3 (Ln: Nd, Gd ve Er), Ca(NO3)2 ve NH4H2PO4?ın Katı Hal Tepkimesinin XRD ve IR Yöntemleriyle İncelenmesi
27 Çiğdem Hopa, Mahir Alkan, Raif Kurtaran, [M(btmpp)(ONO)2] (M= Co(II), Ni(II), veya Cu(II) ve btmpp=2,6-bis(3,4,5-trimetil-pirazoil)piridin) Tipinde Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Yapısal ve Termal Özellikleri
28 Çiğdem Hopa ,a, Hatice Yıldırım b, Hülya Kara c, Raif Kurtaran a, Mahir Alkana, Pirazol Türevi NNN Tipinde Ligand İçeren Cd(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Anti-kanser Etkileri
29 Salim Çalışkan* , Aysel Çimen and Fevzi Kılıçel, Removal of Chromium from Waste Water by Using Reverse Osmosis with AG, SWHR, SE and SG Membrane
30 Seda BEYAZ1, Ferdane KARAMAN2, PMMA-Manyetit Nanokompozitlerinin Çeşitli Çözücülerle Termodinamik Etkileşimlerinin İncelenmesi
31 İsmail Çokay, Çiğdem Hopa, ONNO Tipindeki Schiff Bazları ile Disiyanamid İçeren Ni(II), Mn(II) Komplekslerinin Sentezi, Spektroskopik ve Termal Özellikleri
32 Ahmet GÜRSESa, Mehtap EJDER KORUCUb, Kübra GÜNEŞa, Elif ŞAHİNa, Çetin DOĞAR, Alimünyum (III) Klorür ile Modifiye Edilmiş Kil Yüzeyinde Katyonik ve Anyonik Boyaların Adsorpsiyonu
33 Aydın Türkyılmaz, Mehmet Doğan, Mahir Alkan, Antep Fıstığı kabuğunun H2SO4 Aktivasyonu İle Aktif Karbon Eldesi ve Özellikleri
34 Murat TUNA, Dilek KARA, Salih Zeki YILDIZ, Schiff Bazı Kompleksleri Yardımıyla Metal İçeren Polimerlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Termal Özelliklerinin İncelenmesi
35 Selcan KARAKUŞ, Modifiye Yeşil Çay Kullanılarak Sulu Çözeltide Bazik Mavi 3?ün Uzaklaştırılması
36 Selcan KARAKUŞ, Ayşe Z. AROĞUZ, Malahit Yeşilinin Biyoadsorbent Üzerinde Adsorpsiyon Kinetiği ve Termodinamiği
37 Semra ÖZDEMİRa, Mithat ÇELEBİb ve Melda ALTIKATOĞLU, Enzim katalizi ile Direckt Blue 71 Boyasının Giderilmesi ve Kinetik Özelliklerinin İncelenmesi
38 R. Bengü KARABACAK* ve Hayrettin TÜRK, Kuaterner Amonyum İyonlarında n-Hekzadesil Grubu İçeren Latekslerin Toksik Organofosfatların Hidrolizinde Katalitik Ortam Olarak Kullanılması
39 Yasemin KİŞMİR, Piroliz Edilmiş Ağaç Mantarı Üzerinde Bazik Violet 14 Boyar Maddesinin Adsorpsiyonu
40 Yasemin KİŞMİR , Ayşe. Zehra AROĞUZ, Biyopolimerler İle Hazırlanmış Hidrojeller ile Levofloksasin İlaç Aktif Madde Salım Kinetiğinin İncelenmesi
41 Seda POLAT, Pınar TUZCUOĞLU, Ayşe Zehra AROĞUZ, Politiyofen Nanopartiküllerinin Hazırlanması ve Optik Özelliklerinin İncelenmesi
42 Pınar TUZCUOĞLU, Ayşe Zehra AROĞUZ, İkili Biyopolimer Karışımları Üzerinde Pantoprazol İlaçaktif Maddesinin Salım Profilinin İncelenmesi
43 Tuğçe Göver1, Nurgül Karadaş1, 2, Kadir Erol1, Oğuz Oktay1, Kanber Fırat1, Yavuz Ak1, Ahmet Akbaş, Paslanmaz Çelik ve Bakır Yüzeylerinin Çeşitli Korozif Ortamlarda Berberin İnhibitörü ile Korozyondan Korunması
44 Çiğdem BİLEN*, Nahit GENÇER*, Oktay ARSLAN, Alkalen Fosfataz Enziminin Saflaştırılması
45 Çiğdem BİLEN*, Nahit GENÇER*, Oktay ARSLAN, Alkalen Fosfataz Enziminin Çevre Kirleticilerine Karşı Afinitesinin Araştırılması
46 Emre YAVUZ1, Başak Gökçe1, Nahit GENÇER1 ve Oktay ARSLAN, PON1 Enzimi Üzerine Ebastinin Etkisi
47 Emre YAVUZ1, Başak Gökçe1, Nurhan SARIOĞLU2, Nahit GENÇER1 ve Oktay ARSLAN, Sigara Bıraktırma İlacının (Vareniklin) İnsan Serum Paraoksonaz Enzimi (PON1) Üzerine Etkisi
48 Bozdemir, K., Doğan, S., Diken, M. E., Sideritis athoa?da Tirozinaz Aktivitesi
49 İsmet BAŞARAN1, Arzu GÜMÜŞ1, Halil İbrahim UĞRAŞ2, Ümit ÇAKIR1, Optikçe Aktif İmin Bileşiklerinin Sentezi ve İyon Bağlama Özelliklerinin İncelenmesi
50 Nihat Ayar, Gülten Atun, Aktif karbon üzerinde tek ve iki bileşenli sistemlerden boyar maddelerin adsorpsiyonu
51 Tuğçe Şener, Tuğçe Günay, Yasemin Çimen, Turgay Tay, Mangan Tetrafenilporfirin İçeren Polimerik Kürecik Sentezi ve Fenolik Bileşiklerin Oksidasyonunun Araştırılması
52 Erol Asker1,*, Fahrettin Filiz1, Ece Uzkara2, Orhan Zeybek2, Karbazolun Yükseltgenmeli Kenetlenme Ürünlerinin TCNE ve p- Kloranil ile Yük-Transfer Kompleksleşmeleri
53 Yusuf Serhat İŞ*, Hatice CAN**, Hüseyin ZENGİN, Antikonvülzan Etkiye Sahip Bazı Oksazepin Türevlerinin Kantitatif Yapı-Aktivite İlişkilerinin İncelenmesi
54 Ebru Tuncer* and Ersen Turaç, PANI-ZnS Nanokompozit Filmlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Morfolojik Özelliklerinin İncelenmesi
55 Alper TOMBALAK, Hidayet MAZI, Aşılama Yoluyla Poli(Maleik Anhidrit-alt-Siklopenten)-g-1- Dekanol?ün Sentezi ve Karakterizasyonu
56 Zeki BÜYÜKMUMCU*, Hatice ARI**, Talat ÖZPOZAN*, İlhan Ö. İLHAN*, Pentil-4-benzoil-1-[2,4-dinitrofenil]-5-fenil-1H-pirazol-3- karboksilat?ın Torsiyonel Bariyerleri ve Konformasyonel Analizi
57 Belgin KARABACAKOĞLU, Filiz TEZAKIL, Oluklu Mukavva Kutu Üretimi Atıksuyunun Elektrokoagülasyon Yöntemi ile Arıtımı
58 Fatma Tümsek, Belgin Karabacakoğlu, Ni(II) İyonlarının Sulu Çözeltiden Granül Aktif Karbon Üzerine Adsorpsiyonu
59 Türkan BÖRKLÜ BUDAK, Derya ERDOĞAN, Elektrokimyasal Yöntemlerle Atık Su Arıtma
60 Seyhan ÖZTÜRK*, Hasan YAKAN, Halil KÜTÜK, N-(p-Sübstitüesülfonil)ftalimitlerin Metilamin ve Triptamin İle Yer Değiştirme Tepkimeleri
61 Ayşe ONGUN YÜCE, Ali DÖNER, Gülfeza KARDAŞ, CNiMn-Zn Elektrotta Hidrojen Gazı Eldesinin Araştırılması
62 Saim TOPÇU, Hüseyin UZLU and Necati MENEK*, Azo-Hidrazo Tautomerisinin Teorik İncelemesi
63 Şeyma AYDEMİR, Hidayet MAZI, Poli(Maleik Anhidrit-alt-1-Okten)?in Makrodallanmış Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyon
64 Baki ÇİÇEK, Oxo-Thiacrown Eter Türevleri Üzerine Fiziksel Organik Kimyasal Çalışmalar
65 Baki ÇİÇEK*, Ümit ÇALIŞIR, Gülfinaz KURTULUŞ, Ümit ÇAKIR, Makrohalkalı Tiyo-Crown Eterlerin Ekstraktif Metal Bağlama Özelliklerinin İncelenmesi
66 Pınar AYTEKİN BOZKURT*, Hidayet MAZI, Şeyma AYDEMİR, Poli(İtakonik Asit-co-Glisidil Metakrilat) Kopolimerlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
67 Senem ÇOLAK, Salih Zeki YILDIZ, Suda Çözünebilen Ftalosiyaninlerin Sentezi, Karakterizayonu ve Çözeltilerdeki Fiziksel Davranışlarının İncelenmesi
68 Serkan ELÇİN*, Gülbanu Koyundereli ÇILGI Hasalettin DELİGÖZ, Kromojenik Grup İçeren Yeni di-Azokaliks[4]arenlerin Sentezi ve Termal Davranışları
69 Zerrin ALTINTAŞ, Memet Vezir KAHRAMAN, Nilhan Kayaman APOHAN, Termoplastik Poliüretan/Huntit Kompozit Malzemelerinin Hazırlanması
70 Bengi Özgün ÖZTÜRK ve Solmaz KARABULUT, Rutenyum Viniliden Kompleksleri ile Katalizlenen Alkin Dimerizasyon Reaksiyonlarında Alkin Yapısının Reaksiyon Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
71 M.Yusuf ÖZDEMİR, Hidayet MAZI, Poli(İtakonik Asit-co-N-Hidroksimetil Akril Amit) Hidrojellerinin Şişme Kinetiği
72 Talat ÖZPOZANa, Hatice ARIb ve Utkucan PINARBAŞIb, Poli(benzilmetakrilat-ko-trimetoksivinilsilan-ko-divinilbenzen)?in Sentezi ve Karekterizasyonu
73 Senem Tapan, Yasemin Topal and Ersen Turaç, Donör-Akseptör Tipi Polimerin Sentezi ve Elektrokromik Özelliğinin İncelenmesi
74 Hüseyin GÜMÜŞ*, Erdal EREN, Adem SARIHAN, Birnesit Katalizörünün Yüzey Asitliğinin Belirlenmesi
75 Pınar ŞEN, Salih Zeki YILDIZ, Bazı Substitue Ni(II), Mn(II) salen Komplekslerinin Hazırlanması ve Peroksit Katalizörü Olarak Kullanımının Araştırılması
76 Yasemin YILDIZ*, Aynur MANZAK2, Osman TUTKUN3, PVC İçeren Polimerik Membranların Hazırlanması
77 Yeşim GÜÇBİLMEZa, İbrahim ÇALIŞ, Doğrudan Hidrotermal Sentez Metodu ile Yüksek Metal Dağılımına Sahip Pd-SBA-15 Türü Katalizörlerin Sentezi için Optimum pH Değerinin Bulunması
78 Gülderen KARAKUŞ*, Ayşe ŞAHİN YAĞLIOĞLU, Hacı Bayram ZENGİN, Maleik Anhidrit-Vinil Asetat Kopolimerinin cis-Platin Etken Maddesi ile Türevlendirilmesi, Karakterizasyonu ve Antiproliferatif Aktivitesinin İncelenmesi
79 Gülderen KARAKUŞ*, Zübeyde AKIN POLAT, Mesut KARAHAN, Semiha AYDIN, Poli(maleik anhidrit-ko-stiren)Kopolimerinin, Prokainamid Hidroklorür ile Türevlendirilmesi, Karakterizasyonu ve Sitotoksik Potansiyellerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
80 Mehtap Temizkan1, Murat Erdem1, Selhan Karagöz2, Suat Uçar3, Turgay Tay1, Sulu ortamdan Orange II Boyar Maddesinin Aktif Karbon Üzerine Adsorpsiyon Kinetiği ve Termodinamiğinin İncelenmesi
81 Musa UYAN*, Şaziye ABDURRAHMANOĞLU*, Fatih DUMLUDAĞ, Vanilin Türevi Ftalosiyaninlerin Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi
82 E.Kübra Suna, Turgut Kartal, Aylin Altınışık, Kadir Yurdakoç, Sulu Çözeltiden Reaktif Boyaların Kitosan/Sepiyolit Biyokompoziti ile Uzaklaştırılması
83 Caner KARAKAYA*, Bülent DEDE, Schiff Bazı İçeren Yeni Ligand ve Mononükleer Co(II), Ni(II), Cu(II) ve Zn(II) Komplekslerinin Sentezi ve Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi
84 Celile Demirbilek, Cemile Özdemir Dinç, Dietilaminoetil-Dekstran?ın Çözünürlük Paramatresinin Grup Katkı Yöntemleri ve Şişme Deneyi ile Belirlenmesi
85 Rukiye Yağız, Metin Ak, Mine Sulak Ak, Mehmet Karakuş, Ditiyofosfat ve Ferrosen İçeren İletken Polimer Sentezi ve Edot ile Kopolimer Reaktivite Oranlarının Belirlenmesi
86 Süleyman Yalçınkaya, Didem Deletioğlu, Cahit Demetgül, Poli (pirol-ko- CuII-(N,N'-bis(salisiliden)-2-aminobenzilamin)?in Elektrokimyasal Sentezi ve Karakterizasyonu
87 Tuğba SOĞANCI, Rukiye YAĞIZ, Mine SULAK AK, Metin AK, Ferrosenil Ditiyofosfonat İçeren İletken Polimerlerin Sentezi ve Elektrokromik Özellikleri
88 Mahir Timur1, Zafer Ergin Günay2, Cahit Demetgül2, Silika Jel Yüzeyine Bağlı Schiff Bazlarının Sentezi ve Metal İyonu Adsorpsiyon Çalışmaları
89 Burcu Boztepe, Ece Kök Yetimoğlu* , Melike Fırlak, Sabahattin Deniz**, M.Vezir Kahraman, İmidazol Grubu İçeren Hidrojellerle Pb(II) İyonu Adsorpsiyonu
90 Yeşim Kovankaya, Ece Kök Yetimoğlu*, Melike Fırlak, Sabahattin Deniz**, M.Vezir Kahraman, NIPA Esaslı Hidrojellerle Cd(II) İyonu Adsorpsiyonu
91 Sibel GÜNGÖR, Hidayet MAZI, Poli(N-Hidroksimetil Akrilamit-co-Bütil Akrilat)?ın Sentezi ve Karakterizasyonu
92 Burcu Oktay, Nilhan Kayaman-Apohan, Maleimid içeren UV-ışınları ile Sertleşen Nanokompozit Malzemelerin Hazırlanması
93 Emre BAŞTÜRK*, M.Vezir KAHRAMAN, Özkan DANIŞ, Serap DEMİR, Alfa-Amilaz Enziminin Çapraz Bağlı Polivinil Alkol / Poliakrilik Asit Nanofiber Destek Materyali Üzerine Kovalent İmmobilizasyonu
94 Senem YELKEN, Seyfullah MADAKBAŞ*, Ece KÖK YETİMOĞLU, Metil Parabenin Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi
95 Memet Vezir Kahraman*, Serap Demir, Sevda Burcu Gök, ?-Amilaz Enziminin Nano Kalsiyum Karbonata İmmobilizasyonu
96 Nurcan ŞİRİN, Emre GÜLCEMAL, Dilek KARA, Murat TUNA, Salih Zeki YILDIZ, Serbest Hidroksil Sübstitue Schiff Bazı Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu
97 Dilek KARA, Murat TUNA, Salih Zeki YILDIZ, Yusuf ATALAY, Poli Fonksiyonel Metal Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Polimerleşebilme Özelliklerinin Araştırılması
98 İlkay Hilal Gübbük, İmren Hatay Patır, Halil İsmet Uçan, Sporopolleninin Modifikasyonu, Karakterizasyonu ve Sorpsiyon Çalışmasında Kullanımı
99 Elif ŞAHİN IŞGIN1,*, Ertuğrul ŞAHMETLİOĞLU2, Ersen TURAÇ2 ve İbrahim DEMİR, 4? (N-(Tiyofen-3-il metilen) benzenamin)-15-taç-5 eter ile 3,4- etilendioksitiyofen İletken Kopolimerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
100 Sema ÇELİK*, Güray KILINÇÇEKER, Bakırın Alkali Çözeltideki Elektrokimyasal Davranışları Üzerine Askorbik Asidin Etkisi
101 Celile Demirbilek, Cemile Özdemir Dinç, Dietilaminoetil Dekstan/Epiklorohidrin Hidrojeli ve Mureksid arasındaki Şişme ve Adsorpsiyon Davranışının İncelenmesi
102 Fuat GÜZEL*, Hasan SAYĞILI ve Gülbahar AKKAYA, Harnup (Keçi Boynuzu) Posası ile Sulu Çözeltiden Metilen Mavisi Uzaklaştırılma ve Desorpsiyon Çalışmaları
103 Gülbahar AKKAYA ve Fuat GÜZEL*, Sulu Çözeltiden Metilen Mavisinin Uzaklaştırılması İçin Alternatif Yeni Bir Adsorplayıcı: Karpuz Çekirdeği Kabukları
104 Lütfiye AYDINa, İbrahim AYDINb,c, Talat ÖZPOZANa, İbrahim NARİN, Deksketoprofen ve Ketoprofen?in Titreşim Spektroskopisi ile Teorik Olarak Karşılaştırılması
105 Burcu SUBAŞI, Hidayet MAZI, Poli(Maleik Anhidrit-alt-1-Hekzen) Kopolimerinin Geçiş Metali Komplekslerinin Uv-Görünür Bölge Spektrofotometresi Kullanılarak Termodinamik Parametrelerinin Belirlenmesi
106 Esra TELLİa, Gülfeza KARDAŞb, C/NiZn-Ag Elektrotta Metanol Oksidasyonunun Araştırılması
107 Emre ÖZDOĞAN*, Bülent DEDE, İmin ve Oksim Grubu İçeren Yeni Ligand ve Mononükleer Co(II), Cu(II), Cu(I) Komplekslerinin Sentezi, Yapılarının Aydınlatılması ve Katalitik Aktivitelerinin İncelenmesi
108 Murat ACAR, Ebru BOZKURT, Yavuz ONGANER, Negatif Yüklü Polielektrolit ile Katyonik Boyar Madde Bileşiği Arasındaki Elektrostatik Etkileşimlerin İncelenmesi
109 Mustafa KORKMAZ*, Cengiz ÖZMETİN, Elif ÖZMETİN, Yeliz YAŞAR, Klinoptilolit Üzerine Metil Viyolet Boyası Adsorpsiyonu
110 Tuğba Bayraktutana, Yavuz Onganer, DNA ile Kumarin 35 Bileşiği Arasındaki Moleküler Etkileşmelerin İncelenmesi
111 Burcu Meryem AYDIN1, Mustafa ARIK2, Yavuz ONGANER, Pyronin Y Bileşiğinin Farklı Misel Ortamlarındaki Rotasyonel Hareketleri
112 Burcu Meryem AYDIN1, Mustafa ARIK2, Yavuz ONGANER2, Pyronine Y?nin Surfaktant İçeren Sulu Ortamdaki Moleküler Dinamiği
113 İsmail EROL, Fatih ÇAKAR, Hale OCAK, Belkıs BİLGİN-ERAN, Özlem CANKURTARAN ve Ferdane KARAMAN, 4-[4-((S)-Sitroneliloksi)benzoiloksi]benzoik asid Sıvı Kristalinin Yüzey Özelliklerinin Ters Gaz Kromatografisi Yöntemi İle İncelenmesi
114 Sevtap ÇAĞLAR*, Semiha AYDIN, Harun KESKİN, Emin SARIPINAR, 4D-QSAR EC-GA Metodu İle Benzotiyenopirimidin Bileşik Serisinin Farmakofor Grubunun Belirlenmesi Ve Biyoaktivite Hesabı
115 Nur Melek ÇETİN, Ece UYSAL, Hande ÜNAL, Murat ERDEM ve Hayrettin TÜRK*, [2-(Metakriloiloksi)etil]benzildimetilamonyum klorür Temelli Anyon Değiştirme Reçinelerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
116 Emine AKAR*, Aylin ALTINIŞIK, Yoldaş SEKİ, Malaşit Yeşili?nin Kullanılmış Çaydan Elde Edilen Aktif Karbon ile Sulu Çözeltiden Uzaklaştırılması
117 Gökhan ULUOCAK, Sinem USTA, Mehmet KAYA, Ömer SUNGUR, Ahmet TABAK ve Mehmet ŞİNOFOROĞLU, Sulu ortamda Ünye Bentonitin Pyronin B adsorpsiyonu
118 Bülent ÇAĞLAR1, Osman ÇUBUK1, Ersin DEMİR1, Ömer SUNGUR2, Ahmet TABAK2, Fe/Al-Sütunlanmış Bentonitin Yapısal Özellikleri ve Katalitik Etkisi
119 Ömer SUNGUR, Elif TAVLI, Mehmet KAYA, Ahmet TABAK, Ünye bentonit/Poliakrilamid Kompozitlerinin Karakterizasyonu
120 Yusuf Nur a, Nurcan Atılkanb, Jale Hacaloğlub, Helmut Schlaad, Poli(2-Alkil-2-Okzazolin) Polimerlerinin Piroliz Kütle Spektroskopisi İle Isıl Analizi
121 Melike FIRLAK*, Soner ÇUBUK, M. Vezir KAHRAMAN ve Ece KÖK YETİMOĞLU, İyon Baskılı Hidrojellerle Au(III) İyonlarının Adsorpsiyonu
122 Hülya ELMALI GÜLBAŞ1,*, Yeşim HEPUZER GÜRSEL2, Belkıs BİLGİN ERAN, Yeni Kiral Yan Zincir Sıvı Kristal Homopolimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
123 Kadem MERAL*, ve Önder METİN, Grafen Oksit-Fe3O4 Nanokompozitlerin Yeni Bir Yöntemle Hazırlanması ve Sulu Çözeltilerden Boyar Madde Gideriminde Kullanılması
124 Kadem MERAL*, Bahri GÜR ve Mehmet ŞİNOFOROĞLU, Moleküler Agregasyon İçin Grafen Oksit Tabakaları: Pyronin Y?nin H-agregat Yapısı ve Karakterizasyonu
125 Sibel E. KORKUT1, Gökhan TEMEL2, Demet K. BALTA1, Nergis ARSU1, M. Kasım ŞENER, Tip II Fotobaşlatıcı Sübstitüe Çinko Ftalosiyaninin Sentezi, Fotopolimerizasyon ve Fotofiziksel Özelliklerinin İncelenmesi
126 Seda TANYILDIZIa, İzzet Amour MORKANa, Ayşe UZTETİK MORKANa, Özlem İLKİN, Grup 6 B Elementlerinin Metal-Karbonil-2-Merkaptopirimidin Totomerlerinin Yoğunluk FonksiyonTeorisi (DFT) ile Yapısal Analizi
127 Gülden ÖZEN KAHVECİ, Sevim DEMİRÖZÜ ŞENOL, Esra GÜL, İzzet MORKAN ve Ayşe UZTETİK MORKAN, NaYbP2O7 Bileşiğinin Sentezi ve Karakterizasyonu
128 Burçin Türkmenoğlu*, Hayriye Yılmaz, Sefa Aksakal, İlhan Özer İlhan, Zülbiye Önal, Mesut Su ve Yahya Güzel, ALDOZ REDÜKTAZ İNHİBİTÖRLERİ OLARAK FLAVONOİD BİLEŞİKLERİNİN MCET METODUYLA 4D-QSAR OLARAK İNCELENMESİ
129 Duygu Malgaça ve Emel Bayol, Schiff Bazı Temelli İnhibitörün Asidik Ortamda Yumuşak Çeliğin Korozyon Davranışına Etkisi
130 Esra Şengün ve Emel Bayol, Biberiye Ekstraktının Asidik Ortamda Yumuşak Çeliğin Korozyonuna İnhibisyonu ve Adsorpsiyon Davranışı
131 Hale OCAK1, Serap MUTLU2, Emine ÖZTÜRK1, Özge AYGÜN1, Belkıs BİLGİN-ERAN1, Özlem CANKURTARAN1 ve Ferdane KARAMAN1, 4-[4-(2-Etilhekziloksi)benzoiloksi]benzoik asid Sıvı Kristalinin Bazı Çözücülerle Termodinamik Etkileşimleri
132 Serap MUTLU 1, Dilek GÜZELLER2, İsmail EROL2, Hale OCAK2, Fatih ÇAKAR2, Özlem CANKURTARAN2, Belkıs BİLGİN-ERAN, Organokil/Sıvı Kristal Nanokompozitleri
133 Fatih ALGI, Fonksiyonel Yeni Kromik Malzemeler
134 Melek PAMUK ALGIa ve Akın AZİZOĞLU, Fotokromik Ditiyenileten Yapısına Bağlı Grup Etkisinin İncelenmesi
135 Serap KAVLAK1, Ali GÜNER1, Zakir RZAYEV, Fonksiyonel Poli(Vinilfosfonik Asit-ko-Stiren-ko-Maleik Anhidrit) Terpolimerlerinin Tasarımı, Sentezi ve Karakterizasyonu
136 Erdem Celil ULUIŞIK, Hatice KAPLAN CAN*, Anhidrit İçeren Kopolimer ve Polietilen Glikol (PEG) Blendlerinin Hazırlanması ve Karışabilirliğinin/Uyumluluğunun İncelenmesi
137 Hatice KAPLAN CAN1*, Serap KAVLAK1, Ali GÜNER1, Zakir M.O. RZAYEV, Poli(Maleik anhidrit-ard-N-vinil kaprolaktam) Nanokompozitlerinin Dinamik Mekanik Özelliklerin İncelenmesi
138 Reyhan DENİZ*, Gülşah ÇELİK ve Figen KURTULUŞ, Floresans Özellik Gösteren Seryum ve Bor içeren Bileşiklerin Mikrodalga ile Sentezlenmesi ve Yapısal Karakterizasyonu
139 Figen KURTULUŞ*, Gülşah ÇELİK, Oksitleyici Olan MnCrO4 Bileşiğinin Mikrodalga Yöntemle Sentezi ve Karakterizasyon Çalışmaları
140 Figen KURTULUŞ*, Gülşah ÇELİK, Gürcan GÜZEL, Halil GÜLER, Li((OH)2B5O7) Bileşiğinin Mikrodalga Enerji ile Sentezi ve Karakterizasyonu
141 Diken, M. E1.,Doğan, S1., Alan, Ü1.,Karasakal,Ö. F1., Güngör, N1.,Doğan, M.2 ve Kara, S.1, Origanum onites L.'de Peroksidazın Bazı Kinetik Özellikleri
142 Zeynep ÇETİN*, Bülent DEDE, 2-[2-Hidroksi-1,2-difeniletilidenamino]-4-metilfenol Ligandının ve Mononükleer Cu(II), Mn(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Katekolaz Aktivitelerinin İncelenmesi
143 Elif Berna OLUTAŞ, Teoman TAŞKESEN, Yeni Tip Kiral Dimerik Yüzey Aktif Molekül Sentezi ve Miselleşme Özelliklerinin Belirlenmesi
144 Pınar Acar Bozkurt, Onur Tosun, N. Merve Yılmaz, Muammer Canel, Bitümlü Şist - Polimer Karışımının Pirolizinden Elde Edilen Sıvı Ürünlerin Karakterizasyonu
145 Ece Uzkara1, Fahrettin Filiz2, Orhan Zeybek1, Erol Asker, N,N?-di(9-etil-9H-karbazol-3-il)hidrazinin Tek Kristal X-Işını Yapı Tayini
146 Zeliha Gamze ALP*, Nursel Acar, Bazı Poliaromatik Hidrokarbonlar ve Porfirinler Arasındaki Etkileşimlerin Kuantum Kimyasal Yöntemlerle İncelenmesi
147 Zeliha Gamze Alp*, Yasemin Turhan, Mehmet Doğan, Mahir Alkan, Aydın Türkyılmaz, Antep Fıstığı Kabuğundan Sentezlenen Aktif Kömür Yüzeyine Metil Viyoletin Adsorpsiyon Kinetiği
148 Hülya KELEŞa, İlyas DEHRİb, Tyramine?in Asitli Ortamda Yumuşak Çeliğin Korozyonuna İnhibitör Etkisi ve Adsorpsiyon Özellikleri
149 Doğan ÇİRMİ*, Rezzan AYDIN and Fatih KÖLELİ, NİTRAT İYONUNUN POLİPİROL KAPLI BAKIR ELEKTROTTA ELEKTROKİMYASAL İNDİRGENMESİ
150 Hatice KARAER, Yasemin BULUT, Çapraz Bağlı Chitosan-g-poli (akrilik asit) /Bentonit Kompozitleri İle Metilen Mavisinin Uzaklaştırılması
151 Emrah BULUT, Ahmet ÖRNEK, Mahmut ÖZACAR, Lityum-iyon Pillerde Kullanılan Spinel Yapılı LiMn2O4 Katot Aktif Nanopartiküllerin Elektrokimyasal Karakterizasyonu
152 Mustafa CANa, Emrah BULUTb, Mahmut ÖZACAR, Gallik Asit Formaldehit Reçinesi Üzerine Paladyum Adsorpsiyon Mekanizması
153 Müşerref ÖNAL*, Yüksel SARIKAYA, Muzaffer Çağrı KOÇYİĞİT, Fatma Eda ÖZGÜVEN, Ağartma Topraklarının Nanogözenekliliği
154 Ece ALTUNBAŞ ŞAHİN, Gülfeza KARDAŞ, Ni(Zn)Co Kaplı Bakır Elektrotta Metanol Oksidasyonunun Araştırılması
155 Sinem Ortaboy , Elif Türker Acar, Gülten Atun, Cu(II) Sefazolin Kompleksinin Elektrokimyasal Davranışı
156 Sinem Ortaboy, Elif Türker Acar, Gülten Atun, İndikatör Boyar Madde Kullanılarak Farklı Renklerdeki Pigmentlerin Hazırlanması
157 Ali ERDOĞMUŞa and Ahmet Lütfi UĞUR, Synthesis and Photophysical Poperties of Phthalocyanines Containing Long Chain Fluorine Groups
158 Özkan Demirbaş1,Adem Karadağ2,* , Veli Dalkıran 1,Cihan Yıldız, Kazein Yüzeyine Reaktif Blue 220?nin Sorpsiyonu
159 Ender BİÇER*, Emine COŞKUN ve İclal BULUT, Niyasin Varlığında ve Yokluğunda Vanadyum(V)-Niflumik asit Kompleksinin Voltametrik Davranışının İncelenmesi
160 Ayşen ALAMAN AĞAR* , Nadide GÜRKAN ACAR, İndüklenmiş Miselli Kolesterik Disk Fazlarda Sulu Ortofosforik Asit ve Bazı Alkanollerin Sarmal Adım Uzunluğuna Etkisinin İncelenmesi
161 Mahmut TOPRAK1, Burcu Meryem AYDIN2, Mustafa ARIK, Orientin ve Bovine Serum Albumine Molekülleri Arasındaki Floresans Kuençleşmenin Spektroskopik Yöntemlerle İncelenmesi
162 Emine COŞKUN*, Ender BİÇER ve Osman OKTAY, Sülfatiazolün Ni(II) İyonuyla EtkileşimininVoltametrik İncelenmesi
163 Esra Kılıç, Nursel Pekel Bayramgil, (1-Vinil 1,2,4-triazol ? Akrilik asit) Kopolimerlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
164 Sema ÇARIKÇI*, Serap BEYAZTAŞ, Turgut KILIÇ, Oktay ARSLAN, Linearol Bileşiğinin Bazı Enzimler Üzerine Etkisinin İncelenmesi ve Kinetik Sabitlerinin Belirlenmesi
165 Gönül Keçeli, Doğal Pirinç Kullanılarak Sezyumun Adsorpsiyon Yöntemiyle Uzaklaştırılması
166 Cennet KARADAŞ* and Derya KARA, Bazı Baharat ve Bitkilerdeki Eser Element Düzeylerinin İndüktif Eşleşmiş Plazma Spektroskopik (ICP) Teknikleri ile Tayini
167 Cennet KARADAŞ* and Derya KARA, İn Vitro Gastrointestinal Ekstraksiyon Yöntemi İle Balya ve Yakın Köylerindeki Topraklarda Bazı Metallerin Biyoerişilebilirlik Seviyelerinin ICP-OES İle Tayini
168 Elif UZLUK*, Muzaffer TALU, Poli(2-Hidroksietil Metakrilat-co-Maleik Anhidrit)/Organo- Sodyum-Bentonit Nanokompozitlerinin Sentezi ve Patojen Bakterilere Karşı Etkileri
169 Elif UZLUK*, Muzaffer TALU, Suda-Çözünebilen Poli(2-Hidroksietil Metakrilat-co-Sitrakonik Anhidrit)/Poli(etilen imin) Makrokomplekslerinin Sentezi ve Antimikrobiyal Aktiviteleri
170 Evrim Baran*, Bilal Acemioğlu, Tekli Ve İkili Sistemde Zeolit Yüzeyine Rhodamine B Ve Malachite Green?nin Adsorpsiyonunun Araştırılması
171 Serkan DEMİRCİ1,2, Aslı ÇELEBİOĞLU2, Tamer UYAR, RAFT Polimerizasyonu ile Fonksiyonel Nanoliflerin Hazırlanması
172 Serkan DEMİRCİ,1,* Selin KINALI-DEMİRCİ,2 Tuncer ÇAYKARA, pH ve Sıcaklık Duyarlı Polimer Fırçaların Sentezi ve Karakterizasyonu
173 Hande ÜNAL*, Ece UYSAL, Nur Melek ÇETİN Murat ERDEM ve Hayrettin TÜRK, [2-(Metakriloiloksi)etil]benzildimetilamonyum klorür Temelli Anyon Değiştirme Reçinelerine Cr(VI) Adsorpsiyonu
174 Nur Melek ÇETİN*, Ece UYSAL, Hande ÜNAL, Hayrettin TÜRK ve Murat ERDEM, [2-(Metakriloiloksi)etil]benzildimetilamonyum klorür Temelli Anyon Değiştirme Reçinelerine p-Nitrofenol Adsorpsiyonu
175 Ece UYSAL*, Nur Melek ÇETİN, Hande ÜNAL, Murat ERDEM ve Hayrettin TÜRK, [2-(Metakriloiloksi)etil]benzildimetilamonyum klorür Temelli Anyon Değiştirme Reçinelerine Orange II Adsorpsiyonu
176 Özlem DİKİŞLER*, Murat ERDEM, Polivinilimidazol Hidrojeli ve Kuaternize Türevi Üzerine Sulu Çözeltilerden Orange II Boyar Maddesinin Adsorpsiyonu
177 Şeyma SOMUNKIRANOĞLU*, Gülşah ÇELİK ve Figen KURTULUŞ, Negatif Elektrot Malzeme Olarak Kullanılabilen FeVO4 Bileşiğinin Mikrodalga Yöntemle Sentezlenmesi ve Yapısal Karakterizasyonu
178 Şeyma SOMUNKIRANOĞLU*, Gülşah ÇELİK ve Figen KURTULUŞ, MnCo2O4.5 Bileşiğinin Mikrodalga Yöntem ile Sentezlenmesi ve X-ışınları Kırınımı ile Karakterizasyonu
179 Sevil Söyleyici*, Ilgın Gültekin, Gülbanu Koyundereli Çılgı, 2,5-Disübstitüe Tiyazolo[5,4-d]Tiyazol Türevlerinin Spektroskopik ve Termal Özelliklerinin İncelenmesi
180 Ayşe Engin KURTOĞLU*, Belemir AYARTEPE, Samet BAĞI, Serkan ÖZİŞ, Polarografik Yöntemle Boyar Madde Adsorpsiyonu
181 Banu AVUNÇ*, Gülşah ÇELİK ve Figen KURTULUŞ, Işığa Karşı Duyarlı Molibden-Bor İçeren Bileşiklerin Sentezi ve Karakterizasyonu
182 Cem Burak YILDIZa,b ve Akın AZİZOĞLUa, Trisilasiklopropiliden ve Trisilaallen Yapıları Üzerine Kuantum Kimyasal Hesaplamalar
183 Serap BEYAZTAŞ1*, Esra FINDIK2, Hazal FINDIK1, Semra IŞIK1, Mustafa CEYLAN2, Oktay ARSLAN1, Tiyosemikarbazon Türevlerinin Ksantin Oksidaz Enzimi İle Biyotransformasyonu
184 Serap BEYAZTAŞ*, Sema ÇARIKÇI, Turgut KILIÇ, Oktay ARSLAN, Siderol Bileşiğinin Bazı Enzimler Üzerine Etkisinin İncelenmesi ve Kinetik Sabitlerinin Belirlenmesi
185 Süheyla Pura Ergin*, Fatma Kurt, Şeyma Dursun, Krom (III) ve Demir (III) Klorürün N,N Dimetilformamidde İyon Asosyasyonunun İncelenmesi
186 Neşe KARAGÖREN, Zeynep BİCİL, Cemil GÜLTEKİN, Pınar ÇAMURLU, Yeni Ferrosen Türevli Poli(2,5-ditiyenilpirol): Optoelektronik Özellikleri ve Elektrokimyasal Kopolimerizasyonu
187 Serap TOPRAK DÖŞLÜ, Birgül YAZICI, Farklı Bileşime Sahip Paslanmaz Çelik Elektrotların Elektrokimyasal Davranışı
188 Başak DOĞRU MERT, Mehmet Erman MERT, Gülfeza KARDAŞ, Birgül YAZICI, Yumuşak Çeliğin Asidik Ortamdaki Korozyon Davranışına 2- amino pirazin?in Etkisi
189 Hülya Kahyaoğlu, Ayten Öztürk, Dichlorvos Biyosorbsiyonunun Termodinamik ve Kinetiği
190 Muhitdin Ahmetoglu (Afrailov)1, Ali Kara2, Nalan Tekin3, Saadet Beyaz3, Hakan Köçkar4, Yüzey Polimerizasyonuyla Oluşturulan Karbon nanotüp-Polimer Kompozitlerinin Elektriksel Özelliklerinin Araştırılması
191 Ali KARA, Emel DEMİRBEL, Yumuşak Manyetik Polimerik Mikrokürelerle Sulu Çözeltilerden Pb(II) İyonları Adsorpsiyonunun Fizikokimyasal Parametrelerinin Araştırılması
192 Sibel ZOR*, Hatice ÖZKAZANÇ, Polianilin (PANi) ve PANi?Metal (Cu, Ni) Kompozitlerinin Bakır Üzerine Elektrokimyasal Sentezi ve Antikorozif Özelliklerinin İncelenmesi
193 Sibel ZOR*, Elif Yıldız, Klorürlü Çözeltilerde Sülfatiyazolün Alüminyum Korozyonuna Etkisi
194 Hacer ELGİT*, Gülşah ÇELİK ve Figen KURTULUŞ, Reaktör Örtüsü Olarak Kullanılabilen Li-Fe-B İçeren Bileşiklerin Katı-Hal Sentezleri ve X-ışınları Karakterizasyonları
195 Burcu ÜNAL*, Gülşah ÇELİK ve Figen KURTULUŞ, Elektronik Cihazlarda Enerji Kaynağı Olarak Kullanılan Lityum Demir Fosfat Bileşiklerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
196 Goncagül SERDAROĞLU*, A DFT Study on Conformational Dependence of Atomic Charges- Chemical Reactivity Relationship: Amphetamine
197 Goncagül SERDAROĞLU*, A Computational Study Based on Conformational Properties of Phenethylamine of biochemical and medicinal interest
198 Bilge ERDEM, A. Safa ÖZCAN, Doğal Bentonit Üzerine Kinolin Adsorpsiyonu ve Karakterizasyon Çalışmaları
199 Ayşe UĞUR*, Canan ONAÇ, Ahmet Kaya, H.Korkmaz ALPOĞUZ, Polimerik İçerikli Membranlar Kullanılarak Cr+6 Metal Katyonunun Kompleksometrik Yöntemle Taşınımı
200 H.Korkmaz ALPOĞUZ*, Tuğba KUTLU, Ahmet KAYA, Destekli Sıvı Membran Tekniği Kullanılarak Cu(II) Metal Katyonunun Sulu Çözeltilerden Ayrılması
201 Canan ONAÇ*, Ahmet KAYA, H.Korkmaz ALPOĞUZ, Aydan YILMAZ, Polimer İçerikli Membran Tekniği Kullanılarak Cr(VI) Metal Katyonunun Taşınımı
202 Demet BAYBAŞ, Selçuk ŞİMŞEK, Özlem CEYHAN, Lignin Modifikasyonu ile Oluşturulan Organokil-Lignin Yapısına Pb2+ Adsorpsiyonunun Araştırılması
203 Rukan SUNA*, Fatih KÖLELİ, Polimer Elektrotlarda Hidrojen Çıkışının İncelenmesi
204 Gülbanu Koyundereli ÇILGI* Halil CETİŞLİ, Cd(CH3COO)2.2H2O Tuzunun Dehidrasyon Kinetiği?nin İncelenmesi
205 Özlem Özen KARAKUŞ*, Gülbanu Koyundereli ÇILGI, AMİD TÜREVLİ KALİKS[4]ARENLERİN TERMAL DAVRANIŞLARI
206 Birgül KARADAĞ, Mehmet İŞCAN, Mikroemülsiyonlarda Linkerler
207 Nalan Tekin, Akif Şafaklı, Mert Emre Öztoksoy, Hüseyin Boynukara, Sulu Çözeltilerden Sepiyolit Yüzeyine Brilliant Yellow Boyar Maddesinin Adsorpsiyonu
208 Bahire Filiz ŞENKAL*, Yeşim GÜRSEL, Ceren AYTAÇ ve Esra ERBİL, Poli (metakrilik asit)?in Kalgon Grubu ile Hidrojen Bağ Etkileşimi Sonucu Yeni Sıvı Kristal Polimerin Sentezi
209 Berna FARSAK1, Murat FARSAK1, Halil Zeki GÖK1 ve Gülfeza KARDAŞ2, N2S5O2 Karışık Donörlü Makrosiklik Bileşiğin 1M HCl Ortamında Yumuşak Çeliğin Korozyonuna Etkisi
210 Gülay BAYRAMOĞLU, Begüm ALTINTAŞ, M. Yakup ARICA, Farklı ligandlarla yüzeyi çeşitlendirilmiş Fe(II) şelatlı membran yapılarına glikoz oksidazın tersinir adsorpsiyonu
211 Kadir TURHAN, S.Arda ÖZTÜRKCAN, Zuhal TURGUT, Tekstil Endüstrisinde Kullanılan Boyarmaddelerin Atıksularının Ozon İle Renginin Giderilmesinin Spektroskopik Yöntemle Belirlenmesi
212 Metin AK*, Rukiye YAĞIZ, Mine Sulak AK, Mehmet KARAKUŞ, Ferrosen içeren iletken polimer sentezi ve elektrokromik özelliklerinin incelenmesi
213 Adem Ergün1, Dudu DEMİR1, Nahit GENÇER1, Fatih SÖNMEZ2 ve Oktay ARSLAN, Bazı Sakkarin Türevlerinin hCAI ve hCAII Enzimleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması
214 Dudu DEMİR1, M.Oğuzhan KAYA1, Nahit GENÇER1, Fatih SÖNMEZ2 ve Oktay ARSLAN, Bazı Sakkarin Türevlerinin Tirozinaz Enzimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması
215 Zürriye GÜNDÜZ*, Mahir ALKAN**, Mehmet DOĞAN, Farklı Özelliklerdeki Kaolinit/Silikon Yağı Pastalarının Reolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması
216 Ahmet Lütfi UĞURa,b*, Ali ERDOĞMUŞb ve Mahmure Üstün ÖZGÜR, Biosorption of Zn(II) ions by low-cost adsorbents which containing tannins and thermal properties of adsorbents
217 Emrah MAMUR ve Fatih KÖLELİ, Karbondioksitin Formik Aside İndirgenmesinde Elektrolizör Tasarımı
218 Adem Karadağa , Özkan Demirbaş, Endüstriyel Atık Sulardan Sabit Yataklı Kolonda Fındık Kabuğu İle Maxilon Yellowun Biyosorpsiyonu
219 Taner Tanrısever1, Ayşe Bulut2, İki Boyutta Monte Carlo Metodu İle Karışım Simülasyonu
220 Ayşe Bulut1 Taner Tanrısever, Monte Carlo Metodu İle Tek Polimer Zincirinin ? Çözücü İçindeki Hareketi
221 Sedef ŞİŞMANOĞLU, Tolga ŞAHİN, Damla AKPINAR, Glutamik Asit Ve Sitrik Asidin Çeşitli İyonik Kuvvetlerde Protonlama Sabitlerinin Ve Termodinamik Fonksiyonlarının Bulunması
222 Gülşah ÇELİK*, Figen KURTULUŞ, Kolemanit?in Sıcaklıkla Yapısal Değişiminin İncelenmesi ve Kolemanit?ten Yola Çıkarak CaBPO5? ın Katı-Hal Sentezi ve Karakterizasyonu
223 Gülşah ÇELİK*, Figen KURTULUŞ ve Halil GÜLER, Geleneksel Yüksek Sıcaklık Katı-Hal Yöntemi ile Mo2O2P4O13 Bileşiğinin Sentez ve Karakterizasyon Çalışmaları
224 Hasan SAYĞILI*, Gülbahar AKKAYA ve Fuat GÜZEL, Harnup (Keçi Boynuzu) Posasının Sulu Çözeltiden Katyonik Boyarmadde Adsorpsiyon Kullanımında Model Olarak Metilen Mavisinin Kullanılması: Kinetik ve İzoterm Modellemesi
225 Hasan SAYĞILI*, Gülbahar AKKAYA ve Fuat GÜZEL, Sulu Çözeltiden Cu(II) İyonlarının Uzaklaştırılması için Domates Posasının Kullanılması: Kinetik ve İzoterm Modellemesi
226 Ayça KAHRAMAN, Mustafa S. ELLİDOKUZOĞLU ve Ayfer SARAÇ, Kesikli ve Yarı-Sürekli Emülsiyon Polimerizasyonu: Karşılaştırmalı Deneysel Bir Çalışma
227 Ayça KAHRAMAN ve Ayfer SARAÇ, İyi Tanımlanmış Su Bazlı Emülsiyon Polimerlerinin Hazırlanması
228 Reyhan GENÇOĞLU KOÇ ve Ayfer SARAÇ, Emülsiyon Kopolimerlerinin Özellikleri Üzerine Farklı Tuzların Etkisi
229 Elif TEZBAŞARAN, Onur TURHAN*, Hilmi NAMLI, Ninhidrinin Bazı Aromatik Aminlerle Olan Reaksiyonlarının FTIR Sıvı Hücresinde İncelenmesi
230 Sıtkı ATICI, Onur TURHAN*, Hilmi NAMLI, Bazı Schiff Bazlarının Metal Seçimliliklerinin Çözelti Ortamında FT-IR ile İncelenmesi
231 Gülbahar AKKAYA* ve Fuat GÜZEL, Modifiye Edilmiş Karpuz Çekirdeği Kabukları ile Reaktif Siyahı 5? in Uzaklaştırılması: Kinetik, Denge ve Termodinamik Çalışmalar
232 Gülbahar AKKAYA* ve Fuat GÜZEL, Yeni Düşük Maliyetli Bir Biyorplayıcı ile Sulu Çözeltiden Pb(II) iyonlarının Adsorpsiyon ve Desorpsiyon Çalışmaları
233 Cihan YILDIZ , Özkan DEMİRBAŞ, Maxilon Yellow Boyar Maddesinin Perlit Yüzeyine Adsorpsiyonu İçin Deneysel Tasarım
234 Cihan YILDIZ , Özkan DEMİRBAŞ, Diatomit Yüzeyine Maxilon Yellow Boyar Maddesinin Adsorpsiyonu İçin Taguchi Deney Tasarımı
235 Metin Açıkyıldız, Mert Özhallaç ve Ferhat Polat, Tekstil Boyarmaddelerinin Sulu Çözeltiden Kil Üzerine Adsorpsiyonu
236 Berna KOÇER*, Yasemin TURHAN, Mehmet DOĞAN, Mahir ALKAN, PEO/Sepiyolit Nanokompozitlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
237 Ebru Mavioğlu Ayan*, E. Evrim Yalçınkaya*, Aslı Toptaş, Ucuz Adsorban Olarak Kullanılan Bağ Çubuğunun Tek Değerlikli Elektrolit Ortamındaki Zeta Potansiyelleri
238 Melek BULUT*, Zekeriya YERLİKAYA, Bazı TSKP/Ticari Polimer Blendlerinin Termal Davranışlarının İncelenmesi
239 Esra Çırçır, Serkan Dayan, Nilgun Özpozan Kalaycıoğlu, Cansın Mergen, Mn4+-activated Red Phosphors in MgAl2Si2O8 System
240 Serkan Dayan, Esra Çırçır, Nilgün Özpozan Kalaycıoğlu, Dilara Çelen, Synthesis and Characterization of New SrTiO3 Phosphor
241 Gülben TORĞUT*, Kadir DEMİRELLİ, Halka Açılma Polimerizasyonu İle Fenil Glisidil Eter ve ?- Kaprolakton Kopolimeri Sentezi ve Dielektrik Özellikleri
242 Gülben TORĞUT*, Kadir DEMİRELLİ, 1,2-Epoksi,3-Fenoksi Propan Bileşiğinden Halka Açılma Polimerizasyonuyla Homopolimer Sentezi ve Dielektrik Özellikleri
243 Sümeyra TUNA YILDIRIM1, Mehmet KAYA2 ve M Ali YILDIRIM, Aromatik Amin İçeren Schiff Bazı Ligandının Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Geçiş Metal Komplekslerinin İncelenmesi
244 Sümeyra TUNA YILDIRIM1 ve Mehmet KAYA, Boyarmadde Özelliği Gösteren Yeni Bir Ligandın Sentezi ve Karakterizasyonu
245 Arzu Gümüş1, Şeref Karadeniz1,Halil İbrahim Uğraş2, Baki Çiçek1, Ümit Çakır, İmin Grupları İçeren Optikçe Aktif Bazı Podandların Ekstraksiyon Denge Sabitlerinin ICP İle Belirlenmesi
246 Arzu Gümüş1, Şeref Karadeniz1,Halil İbrahim Uğraş2, Baki Çiçek1, Ümit Çakır, Bazı Schiff Bazlarının Metal Ekstraktif Özelliklerinin Tayini
247 Jameel Ahmed Baig1, 2, 3, Latif Elci1, Tasneem Gul Kazi, Biosorption of arsenic by indigenous plant material
248 Süheyla BAYRAM*, Hidayet MAZI, Poli(N-Vinil Pirolidon-co-N-Hidroksimetil Akrilamit-co-Bütil Akrilat) Terpolimerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
249 Bilge Eren, Catalysis and reaction mechanisms of N-formylation of amines by Fe(III)-exchanged sepiolite
250 Adem ŞENTÜRK1, M.Fatih COŞKUN1 ve Demet COŞKUN, Kalkon İçerikli Metakrilat Polimerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
251 Elif ÖZMETİN*, Yeliz YAŞAR*, and A.Deniz KARAOĞLAN, Pirinç Kabuğu ile Metilen Mavisi Gideriminin Optimizasyonu
252 Merve ZAKUTa,b, Osman G. ERSOYb, M. Olgaç KANGALc, Nurseli UYANIK, Huntit ve Hidromagnezit Karışımlarının, Poliolefinik Yapılı Malzemelerin Alev Geciktirici Kapasiteleri Üzerine Etkileri
253 Bahar EREN(1), Burak GÜRKAN(2), Yelda YALÇIN GÜRKAN, Liyotropik Sıvı Kristalin DFT Yöntemiyle İncelenmesi
254 Erdal Eren, Adsorption behaviors of Cu(II) from aqueous solution onto ?-MnO2: Characterization, equilibrium and thermodynamic studies
255 E. Evrim Yalçınkaya*, Ebru Mavioğlu Ayan, Aslı Toptaş, Ucuz Adsorban olarak Bağ Çubuğunun Farklı Elektrolit Ortamlardaki Elektrokinetik Yük Yoğunluklarının Hesaplanması
256 E. Evrim Yalçınkaya*, Ebru Mavioğlu Ayan, Aslı Toptaş, Ucuz Adsorban olarak Bağ Çubuğunun Zeta Potansiyeline İki ve Üç Değerlikli Elektrolitlerin Etkisi
257 Betül ULU*, Bülent DEDE, İki Yeni İmin Bileşiğinin ve Bunların Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Boya Renk Giderim Özelliklerinin İncelenmesi
258 Güzin PIHTILI*, Kadir DEMİRELLİ, Metilmetakrilat Fonksiyonelli Fırça Tipi Kopolimer Sentezi ve Elektriksel Özellikleri
259 Güzin PIHTILI*, Kadir DEMİRELLİ, ATRP Yöntemiyle Sentezlenen Doplanmış Tarak Tipi Kopolimerlerin İmpedans ve Susseptans Değerlerinin Ölçümü
260 Zeliha CEYLANa , Ömer ÇENGELb, Kamil ŞİRİNa, Mesut YAVUZ, The Effect Of Gamma Irradiation On The Mechanical Properties Of Polypropylene
261 Haldun SERTOKÇUa , Rahim İŞLERb, Kamil ŞİRİNa ,Mesut YAVUZ, THE EFFECT OF GAMMA IRRADIATION ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF LOW DENSITY POLYETHYLENE
262 Türkan BÖRKLÜ BUDAK, Sevnur KESKİN DOĞRUYOL, Modifie Edilmiş Doğal Polimerlerin Ağır Metal Adsorpsiyonlarının İncelenmesi
263 Murat FARSAK1, Gülfeza KARDAŞ, Grafit Destekli Karbon Nanotüp Enjekte Edilmiş Nikel Elektrotta Metanol Oksidasyonu
264 Emine BULUT1, Oya ŞANLI, Emülsiyon Çapraz Bağlama Yöntemi ile Hazırlanmış Sodyum Aljinat/Sodyum Karboksimetil Selüloz Blend Mikrokürelerden Donepezil Hidroklorür?ün Kontrollü Salımı
265 Serkan ÖZTÜRK, Ayhan YILDIRIM, Mehmet ÇETİN, Amit Fonksiyonel Grubu İçeren Katyonik Yüzey Aktif Maddelerin Sentezi ve Korozyon İnhibitörlük Özellikleri
266 Serkan ÖZTÜRK, Ayhan YILDIRIM, Mehmet ÇETİN, Uzun Alkil Zinciri İçeren Beş Üyeli Heterosiklik Bileşiklerin Sentezi ve Mineral Yağ Ortamındaki Korozyon İnhibitörlük Özellikleri
267 İbrahim Şen1, Akın Azizoglu1, Hülya Kara, N-(2-Amino-benzoil)-N?-fenil hidrazin Yapısının Deneysel ve Hesapsal Yöntemlerle İncelenmesi
268 G. Esiyok Ukuser1, O.L. Uyanık2, N.Uyanık, Polivinilpirolidon Nanokompozitleri
269 Melek Şirin Baymak1, Hayati Çelik2, Petr Zuman, Oksim ve Hidrazonların Elektrokimyasal İndirgenmeleri Hakkında Bilmediklerimiz
270 Suzan ABDURRAHMANOĞLU, Safiye S. ERDEM, Selülozun Serbest Radikallerinin DFT yöntemi ile Modellenmesi
271 Tolga KARAZEHİR*, Murat ATEŞ, Fatih ARICAN, Nuri EREN, Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi ve Morfolojik Analizler ile PEDOT ve POTh?in Elektrolit Etkisi Karşılaştırması
272 Nuri EREN *, Murat ATEŞ, Tolga KARAZEHİR, Fatih ARICAN, Poli(3-(2-Aminoetiltiyofen) / Camsı karbon elektrot Elektrolit ve Konsantrasyon Etkisi ve Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi
273 Fatih ARICAN *, Murat ATEŞ, Tolga KARAZEHİR, Poli(N-Metilpirol-ko-2,2?-bitiyofen) Elektropolimerizasyonu ve Eşdeğer Devre Modeli
274 Pınar TURAN BEYLİ*, Mehmet DOĞAN ve Mahir ALKAN, Polidimetilsiloksanın Reolojik Özelliklerine Üleksitin Etkisi
275 Pınar TURAN BEYLİ*, Zürriye GÜNDÜZ, Mehmet DOĞAN ve Mahir ALKAN, Perlitin Ekstrusiyon Özelliklerinin İncelenmesi
276 Hatice ARIa Semih BAŞTARa ve Talat ÖZPOZAN, Poli(N-izopropilakrilamit-ko-trimetilvinilsilan-ko-divinilbenzen)?in Sentezi ve Karakterizasyonu
277 Cihan YILDIZ , Özkan DEMİRBAŞ, Atık Sularda Maxilon Yellow Boyar Maddesinin Giderimi İçin Silika Kum Kullanımı ve Deneysel Tasarım
278 Emine KADIOĞLU*, Yasemin TURHAN, Mehmet DOĞAN, Mahir ALKAN, PEO/Al2O3 Nanokompozitlerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
279 Yasemin TURHAN*, Mahir ALKAN, Mehmet DOĞAN, Zürriye GÜNDÜZ, Pınar BEYLİ, Kriyojenik Şartlarda Nano Boroksit Üretimi
280 Yasemin TURHAN*, Mahir ALKAN, Mehmet DOĞAN, Zürriye GÜNDÜZ, Pınar BEYLİ, DLS Tekniği ile Nano Boroksit Üretimi Üzerine Çeşitli Parametrelerin İncelenmesi
281 Mehmet UĞURLU*, M. Hamdi KARAOĞLU, M. Emin DURU, Gülsen TEL, Ali İmran VAİZOĞULLAR ve Selma BAŞTAN, O3/UV/NaBO3 ile Fotolitik Olarak Arıtılan Zeytin Karasuyundaki Organik Bileşiklerin Spektroskobik Analizleri

Toplam 281 adet kayıt bulundu.