Kongre Bildirileri
  2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi, Standardizasyonu Kongresi, 21-23 Mart 2014, Antalya
Sıra no Yazar Bildiri
PDF*
1 Mustafa Fethi Şahin, Yerli İlaç Sanayiinde Ar-Ge Faaliyetleri
2 Murat Acemoglu, First Total Synthesis of Nostopeptin BN920, a Protease-inhibitor
3 Metin Balcı, Pirol Kondenze Yeni Heterosiklik Bileşiklerin Tasarımı ve Alkin Siklizasyonu ile Sentezi
4 Tayfun Oltulu, Zentiva Sağlık Ürünlerinde Yürütülen AR-GE Faaliyetleri Ve Faydalanılan AR-GE Teşvikleri
5 Şenay Hamarat Şanlıer, İlaç Taşınım Sistemi Olarak Nanopartiküller: Boyut Küçük, Avantaj Büyük
6 Ayhan Çelik, Enzim Prodrug Terapi: Nitroredüktazlar ile İlaç Öncü Bileşiklerin Aktivasyonu
7 Serap Annette Akgür, Kimyanın Önemli Bir Penceresi: Toksikoloji
8 Rana Sanyal, İlaç Etken Maddelerini Makromoleküler Taşıyıcılara Yüklemek: Kazandıklarımız - Kaybettiklerimiz
9 Tuncel Özden, İlaç AR-GE Çalışmaları
10 Engin Umut Akkaya, Beta-Amiloid Plakların Görüntülenmesi İçin Yeni Floresan Bileşikler
11 Ömer Reis, API Üretimi ve Proses Kimyası: Buzdağının Görmediğimiz Kısmı
12 Kader Çömlekçi, ARGE ve İlaç Geliştirme
13 Anatoli Dimiglo, Yeni İlaç Tasarımında 3D Elektron-Topolojik Yaklaşımlar
14 Elif Aynacı; Fatma Arslan; Nurşen Sarı; Ahmet Yaşar, Yeni Asetilkolinesteraz İnhibitörlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi
15 Serpil Demirci; Serap Başoğlu; Yıldız Uygun; Meltem Menteşe; Neslihan Demirbaş; Ahmet Demirbaş, Tiyomorfolinden Başlayarak Bazı Yeni Beta Laktam ve Florokinolon Türevlerinin Sentezi ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi
16 Serdar Durdağı; Matthew Patterson; Sergei Y. Noskov, hERG İyon Kanalı Açıcılarının Tasarımı için Genel Farmakofor Modellerin Geliştirilmesi ve Validasyon Çalışmaları
17 Sinan Başçeken; Metin BALCI, Pirazolo-pirolo-pirazin? Sistemlerin AuCl3 Katalizörlüğünde Siklizasyon Yöntemi ile Tasarımı
18 Halil Hoşgören; Mehmet ÇOLAK, NSAID lerin Biyouyumlu Yeni Prodrug Formlarının Sentezi
19 İsmail Akçok; Derya Mete; Murat Delman; Ali Çağır, Değişik Halka Büyüklüğüne Sahip a,P Doymamış Laktonların Sentezi ve Yapı-Sitotoksik Aktivite İlişkilerinin İncelenmesi
20 Aytekin Köse; Özlem GÜNDOĞDU; Derya AKTAŞ; Meryem FISTIKÇI EŞSİZ; Hasan SEÇEN; Ramazan ALTUNDAŞ; Yunus KARA, Sitagliptinin (JanuviaTM) Yapısını Oluşturan P-Amino Asitin Alternatif Bir Yöntemle Sentezi
21 Muharrem Akcan; Mark R. Stroud; Stacey J. Hansen; Richard J. Clark; Norelle L. Daly; David J. Craik; James M. Olson, Peptid Bazlı İlaçların Tasarım ve Sentezi
22 Nurettin Mengeş; Metin Balcı, Pirol Halkasına Sahip İndolizin İskeletinin Allen Dimerizasyonu Üzerinden Sentezi
23 Emin Sarıpınar; İlhan Özer İLHAN; Fatma ÖZTÜRK KÜP; Semiha KÖPRÜ; Mehmet ÇADIR; Fatih DUMAN, Karbohidrazit Türevlerinin Elektron Konformasyonal-Genetik Algoritma Metodu (EC-GA) İle 4D-QSAR Analizi
24 Kezban Özcan; Osman Nuri ASLAN;FatihERTÜRK; M. Burcu GÜRDERE; Yakup BUDAK;Mustafa CEYLAN, (3aS,4S,4aR,7aS,8S,8aS)-6-(4-(1-asetil-5-fenil-4,5-dihidro-1H-pirazol-3-il)fenil)-3-metil-4,4a,8,8a-tetrahidro-3aH-4,8-metanoisoksazol[4,5-f]isoindol-5,7(6H,7aH)-dion Türevlerinin Sentezi ve Anti-kanser Aktivite Uygulamaları
25 Mahmut Özbek, Neden Biyoteknoloji?
26 Cevher Altuğ; Muhammet Büyükbayram; Özge Kavas; Muhsine Zeynep Yavuz, A Green Synthesis and Anti-Cancer Studies of New 3-Aryl-4-Phenylsulfonyl - 5 -Amino/5 -Amido Isoxazoles
27 Yücel Kadıoğlu; Mevlüt ALBAYRAK; Onur ŞENOL; M. Emrah YAMAN, Atipik Antipsikotik Bir İlaç Olan Olanzapinin Plazmadan Spektrofotometre Yöntemi İle Analizi
28 Lokman Torun, Yeni Okzatropenler: Sentezlenmeleri Ve Biyolojik Özellikleri
29 Tuğşen Aydemir; Hatice YILDIRIM; Seda BEYAZ; Hakan KÖÇKAR; Feray KÖÇKAR, SP-PMMA?ya Yüklenmiş Kemoterapatik Ajan Cisplatin?in Salınım Mekanizmasının Belirlenmesi
30 Tuğba Taşkın Tok; Esin Akı Yalçın, Ligand ve Parça Bazlı Anti-kanser İlaç Tasarımı
31 Dilara Yılmaz; Öznur Yolaçan; Hüseyin Deligöz, Farklı Yapılı İlaçların Çok Tabakalı Fonksiyonel İnce Film Oluşumunda Kullanılabilirliğinin İncelenmesi ve Desorpsiyon Çalışmaları
32 F. Funda Kaya Demirsoy; Nuraniye Eruygur; Erhan Süleymanoğlu, Kanser Hücre-Nanolipopleks Etkileşmelerinin Boyut Analizi ve Z-Potansiyel Ölçümleriyle Karakterizasyonu
33 Tuğçe Gözaçan, İlaç Üretiminde Kullanılan Aktif ve Yardımcı Hammaddelerin Depolanması
34 Gizem Tatar; Tuğba Taşkın Tok, Coronavirüs?ün (CoV) Yapısal Proteinlerinin Homoloji Modellenmesi ve Etkileşim Mekanizmalarının Aydınlatılması
35 Özal Mutlu; Sinem Yakarsönmez; Dilek Turgut-Balık, Fusobacterium nucleatum Enolaz Enziminin Moleküler Modelinin Oluşturulması
36 Barış Kurt; Metin Atlan; Hamdi Temel, Yeni Ligand ve Komplekslerin DNA Etkileşimlerinin Moleküler Modellemesi
37 Sibel Gülle; Cevher Gündoğdu Hızlıateş; Yavuz Ergün, Pirido[3,2-c]karbazol İskeletinin Sentezi
38 Yavuz Ergün; Merve Tiken, Oksijenlenmiş Karbazol Türevlerinin Sentezi
39 Emel Yıldız; Elem Şeflek, Rodanin-N-Asetik Asit Ligandının Metal Komplekslerinin Sentezi ve Farmakolojik Özelliklerinin İncelenmesi
40 Hacali Necefoğlu; Ali Maracı; Vedat Aktaş; Füreya Elif Özbek; Barış Tercan; Tuncer Hokelek, Co(II), Ni(II) ve Cu(II) 4-Etilbenzoatların B3 Vitamini ve Kordiamin ile Komplekslerinin Sentezi, Spektroskopik ve Termik Özellikleri ve Yapıları
41 Büşra Öztürk; Emine Yurtoğlu; Nejat Arçelik; Ramazan Altundaş, Siklooktan P-Aminoasit Sentezi
42 Beyza Ispartaloğlu; Emriye Ay; Erkan Halay; Kadir Ay, Benzensülfonamit Grubu Bağlı 1,2,3-Triazol Halkası İçeren D-Galaktopiranoz Türevlerinin Sentezi
43 Oktay Talaz; Hüseyin Çavdar; Serdar Durdagi; Hacer Azak; Deniz Ekinci, Fischer İndole Sentezi ile Yeni Bisindol Alkolitlerin Sentezi ve İnsan Karbonic Anhidrazı İzoform I ve II ile Yapı Aktivite İlişkisi
44 Serdal Kaya; Nurettin Mengeş; Metin Balcı, N-Sübstitüeİndol Türevlerinin Elektrofilik Halkalaşma Reaksiyonları
45 Yılmaz Leba; Özgür Yılmaz; Nermin Şimşekkuş; Halide Sema Erdoğan, Polihidroksilakton Türevlerinin Keten Katılmalar Üzerinden Sentezi
46 Ayşe Tan; Nurhan Kishalı; Yunus Kara, 1,2,3-Triazol Yapısı İçeren Yeni Norkantarimit Türevlerinin Sentezi
47 Aydın Demircan; Davit Jishkariani; Alan R. Katritzky, 1,2,4-Triazin A-Oksitlerin Ve Heterosiklik Yapıların Furan ve Benzen Çekirdekli Bileşiklerden Sentezi
48 Emel Pelit; Z. Turgut, İyonik Sıvı Ortamında Ultrasonik Destekli Mannich Reaksiyonu
49 Sultan Taşkaya; Nurettin Mengeş; Metin Balcı, Pirol Halkasına Kondenze Oksazin Türevlerinin Sentezi
50 Ali Fatih Şeybek; Serdal Kaya; Metin Balcı, İndol Halkasına Kondenze Pirazin ve Oksazin Bileşiklerinin Sentezlenmesi
51 Özlem Sarı; Metin Balcı; Safiye Erdem; Nurettin Mengeş, Azaindolizin Türevlerinin Sentezi ve Reaksiyon Mekanizmasının DFT Yöntemi ile Modellenmesi
52 Emre Hoplamaz; Selbi Keskin; Metin Balcı, Benzonaftiridin Türevlerinin Sentezi İçin Yeni Yöntemleri Geliştirilmesi
53 Arif Kıvrak; Emrah Kavak; Mehmet Garbi Aksuz; Aslı Köroğlu, Elektrofilik Halkalaşma Tepkimesi ile Naftafuran-4,9-Dion Sentezi
54 Cengiz Zobi; Arif Kıvrak; Suzan Günkut; Nurdan Nazlı, Benzo[/]indol-4,9-dion Sentezi İçin Yeni ve Uygulanabilir Metotların Geliştirilmesi
55 Mustafa Ceylan;Dursun Ergüntürk; Belma Gürbüzlü; Meryem Keçeci Sarıkaya; Betül Şahin; Hayreddin Gezegen; Osman Nuri Aslan, 6,6-Dimetil-3-aril-3',4',6,7-tetrahidro-rH,3H-spiro[benzofuran-2,2'-naftalen]-1',4(5H)-dion Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
56 Mustafa Ceylan; Betül Şahin; Meryem Keçeci Sarıkaya; Dursun Ergüntürk; Belma Gürbüzlü; Hayreddin Gezegen; Osman Nuri Aslan; Ayşe Şahin, Antitumör Aktivite Gösterebilecek Yeni Bir Sınıf 2-Substitüe Benzotiyazolerin Sentezi ve Aktivitelerinin İncelenmesi
57 Mustafa Ceylan; Belma Gürbüzlü; Osman Nuri Aslan; Hayrettin Gezegen; Dursun Ergüntürk; Betül Şahin; Meryem Keçeçi Sarıkaya, Yeni 7-Aril-5,6,6a,7-tetrahidrobenzo[b]nafto[1,2-e][1,4]tiyoazepinlerin Sentezive Karakterizasyonu
58 Nevin Turan; Ahmet Savcı; Kenan Buldurun; Yusuf Alan; Naki Çolak, 2-Amino-6-metil-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[&]tiyofen-3-karbonitril İçeren Ligand ve Komplekslerin [Metal: Fe(II) ve Zn(II)] Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi
59 İrfan Koca; Muhammet Er; Latif Gökbaş; Mehmet Gümüş, Muhtemel Biyolojik Aktif Yeni Pirazol Türevi Bileşikler
60 Abdullah Biçer; DiğdemDalmızrak; SerdarAkbayrak; Önder Metin; M. Serdar Gültekin; Saim Özkar; UğurBozkaya, Zeolite Tutuklu Osmiyum ve Rutenyum Geçiş Metal Nanokümeleriyle Yeni Bir Yöntemle Alkenlerden Visinalc/s-diollerin Sentezi
61 Uğur Başak Öztürk; Sinem Güven; İdris Akhmedov; Metin Balci, Pirol Halkası İçeren Yeni Heterosiklik Bileşiklerin Sentezi
62 Tuğba Güngör; Mehmet Ay, Nitroredüktaz Esaslı Kanser Tedavisinde Kullanılabilecek Çeşitli Bis(2,4-dinitrofenil)daimin Türevlerinin Sentezi
63 Diğdem Dalmızrak; Haydar Göksu; M.Serdar Gültekin, Yeni Bir Yöntemle Alkenlerden Visinal cA-1,2-Diollerin Sentezi
64 Mehmet Oğuz; Haydar Göksu; Kıvılcım Şendil; M.Serdar Gültekin, Ultrasonik Şartlar ve Su içerisinde Kiral Aminoasitlerden Kiral Schiff Bazı Sentezleri
65 Mustafa Kazancıoğlu; Erin M. Skoda; Matthew G. LaPorte; Peter Wipf, 4-Aminotetrahidrokinolin Türevlerinin Sentezi
66 EmreYılmaz; Nurdan Alcan Alp; M.Serdar Gültekin, PİFA/TMSX Kullanılarak Yeni Bir Yöntemle Alkenlerden trans-Halohidrinlerin Sentezi
67 Özden Özel Güven; Gökhan Türk, İndazol ve Furil Halkası Bulunduran Ekonazol Benzeri Eter Yapılarının Sentezi
68 Alper Yıldırım; Ufuk Atmaca; Seda Tuncel Ali Keskin;Murat Çelik;, Biyolojik Aktiviteye Sahip Sülfonamit Türevlerinin Sentezi
69 İshak Bildirici; Adnan Çetin; Meltem Tan, 3,4-Disübstitüe-5-Fenil-1-(2,5-Dimetilfenil)- PirazollerinYeniTürevlerininSentezleri
70 Naki Çolak; Saliha Altıner; Ayla Balaban Gündüzalp, Synthesis, Characterization and Theoritical Calculation of 2-(2-hydroxy-4-methoxybenzylideneamino)-6-methyl (and ethyl)-4,5,6,7-tetrahydrobenzo [P]thiophene-3-carbonitriles as Potent Bioactive Molecules
71 Naki Çolak; Yavuz Ak; Ayla Balaban Gündüzalp, HeterocylicThiophenes Containing Azo Group: New Class of Drugs for Treating Fungal Infections
72 Elif Akın Kazancıoğlu; Peter Wipf, Tetrahidrokinolin Türevlerinin Sentezi İçin Yeni Bir Yöntem
73 Meltem Tan; Adnan Çetin; İshak Bildirici, Yeni 4-Açil-2,3-furandion Türevlerinin Sentezi
74 Özgür Yılmaz; Özge Şimşek; Nermin Şimşekkuş, Oksonorbornadien Türevlerinden y-Bütirolakton Sentezi
75 Selbi Keskin; Metin Balcı, Kromenopiridin, Benzokromenopiridin ve Kromenopiridinon Türevlerinin Sentezleri İçin Yeni Yöntemlerin Geliştirilmesi
76 Mustafa Ceylan; Osman Nuri Aslan; Meryem Keçeci Sarıkaya; Betül Şahin; Dursun Ergüntürk; Belma Gürbüzlü; Hayreddin Gezegen, Yeni 2-İsoindol-4-Aril Tiyazol Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
77 Kübra Kurtulmuş; Hayriye Genç; Mustafa Arslan; Mustafa Zengin, Siklohegzenil Grubu içeren P-laktam Türevlerinin Sentezi
78 Hayriye Genç; Aykut Sevimli, Piperonylamine İçeren Yeni Monokloro-P-laktam Türevlerinin Sentezi
79 Esra Dilek; Sema Çağlarb, İnsan Serumundan PON-1 Enziminin Saflaştırılması ve Naproksen Türevi Bakır Komplekslerin Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
80 Sema Çağlar; Esra Dilek; Orhan Büyükgüngör, [Cu(2,5-Hpydc)(2-ampy)(H2O)].H2O ve [Cu(2,5-Hpydc)(2-aepy)(H2O)].H2O Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve İnsan Serum PON1 Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
81 Can Emre Yetgin; Emriye Ay; Gökhan Kök; Mustafa Oskay; Kadir Ay, Kloraloz Türevi Semikarbazonların Sentezi, Karakterizasyonu ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi
82 Aydın Tavman; Adem Çınarlı; Demet Gürbüz; A. Seher Birteksöz, 2-(1#-Benzimidazol-2-il)-benzen-1,4-diorün Fe(III), Co(II), Ni(II), Cu(II) ve Zn(II) Komplekslerinin Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi
83 Senem Akkoç; Funda Özdemir; Ezgi Ertop; Handan Kocabay; Yetkin Gök; İlhan Özer İlhan; Sevil Albayrak, N-Heterosiklik Karben Öncülleri ile Gümüş Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Antibakteriyel Özellikleri
84 Arif Mermer; Yıldız Uygun; Hacer Bayrak; Nuray Civelek; Ahmet Demirbaş; Neslihan Demirbaş; Şule Alpay Karaoğlu; Serdar Ülker; Arif Bozdereci, Florokinolon Veya Ş-Laktam Halkası İçeren Piperazin Türevlerinin Sentezi ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi
85 Serap Başoğlu; Serpil Demirci; Yıldız Uygun; Şule Ceylan; Meltem Menteşe; Neslihan Demirbaş; Ahmet Demirbaş; Arif Bozdereci, Florokinolon ve Ş-Laktam Türevlerinin Mannich Reaksiyonu ile Sentezi ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi
86 Yıldız Uygun; HacerBayrak; Arif Mermer; Nuray Civelek; Ahmet Demirbaş; Neslihan Demirbaş; Şule Ceylan; Şengül Alpay-Karaoglu; Serdar Ulker; Arif Bozdereci, Florokinolon Veya Ş-Laktam Halkası İçeren Yeni Hibrit Moleküllerin Sentezi Ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi
87 Serap Başoğlu; Serpil Demirci; Şule Ceylan;Yıldız Uygun; Meltem Menteşe; Neslihan Demirbaş; Ahmet Demirbaş; Serdar Ülker; Arif Bozdereci, 5-Laktam ve Florokinolon Yapılarının 1,2,4-Oxadiazol-Piperazin İle Birleştirilmesi ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi
88 Yıldız Uygun; Hacer Bayrak;Arif Mermer; Nuray Civelek; Ahmet Demirbas; NeslihanDemirbas; Şengül Alpay-Karaoglu; Serdar Ulker; Arif Bozdereci, Piperazinden Türeyen Yeni Florokinolon Ve ^-Laktam Türevlerinin Sentezi Ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi
89 Aydın Tavman; Adem Çınarlı; Demet Gürbüz; A. Seher Birteksöz, 2-(5-H/Me/F/Cl/NO2-1#-benzimidazol-2-il)-benzen-1,4-diorlerin Spektral Karakterizasyonu ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi
90 Aydın Tavman; Adem Çınarlı; Demet Gürbüz; A. Seher Birteksöz, 4-Kloro-2-aminofenol ile Bazı OH/CH3-Sübstitüe Salisilaldehitlerden Türeyen Schiff Bazlarının Karakterizasyonuve Antimikrobiyal Aktiviteleri
91 Süleyman Tanyolaç; Aydın Tavman; Adem Çınarlı; Demet Gürbüz; A. Seher Birteksöz, 4-Kloro-2-aminofenol ile Bazı Cl/Br/NO2-Sübstitüe Salisilaldehitlerden Türeyen Schiff Bazlarının Karakterizasyonu ve Antimikrobiyal Aktiviteleri
92 Serpil Demirci; Serap Başoğlu; Yıldız Uygun; Meltem Menteşe; Arif Mermer; Nuray Civelek; Şule Ceylan; Neslihan Demirbaş; Ahmet Demirbaş, Mikrodalga Yöntemi İle Bazı Yeni Tiyomorfolin Türevlerinin Sentezi ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi
93 Nuran Kahriman; Zeynep Şenyürek; Büşra Yaylı; Asu Usta; Fatih Şaban Beriş, Yeni 2,4,6-Trisübstitüe Primidin Bileşikleri ve N"- Alkil Türevlerinin Sentezi ve Antibakteriyal Aktivitelerinin İncelenmesi
94 RonakHaj Ersan; Aylin Döğen; Öztekin Algül, Bazı Benzimidazol ve İndol Türevlerinin Konvansiyonal ve Mikrodalga Yardımıyla Sentezleri ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Araştırılması
95 Can EmreYetgin; Emriye Ay; Gökhan Kök; Mustafa Oskay; Kadir Ay, Kloraloz Türevi Tiyosemikarbazonların Sentezi, Karakterizasyonu ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi
96 Ebru Aktan; Ümmühan.Özdemir Özmen; Firdevs İlbiz; Ayla Balaban Gündüzalp; Neslihan Özbek;Sinan Saydam, Bütan Sülfonil Hidrazitile Cu(II) Kompleksinin Sentezi, Antibakteriyel Aktiviteleri ve Teorik Hesaplamaları
97 Belma Zengin; Betül Eksil; Hayriye Genç; Mustafa Zengin; Mustafa Küçülislamoğlu; Çiğdem; Bilen; Emre Yavuz; Nahit Gencer, Bazı Tiyazolidin-4-Karboksilik Asit Türevlerinin Sentezi ve Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine Biyolojik Aktivitesi
98 Adnan Çetin; İshak Bildirici; Sedat Bozarı; Barış Kurt, Yeni Pirazol-3-Karboksi Amit Türevlerinin Sentezlenmesi ve Antibakteriyel Etkilerinin İncelenmesi
99 Engin Yılmaz; AlaaddinÇukurovalı, Yeni Hidrazid Hidrazon Türevlerinin Sentezi Karakterizasyonu Antimikrobiyal Etkinlikleri ve Doking Çalışmaları
100 Şevket Hakan Üngören; Sevil Albayrak; Ahmet Günay, Yeni Hidantoin Türevlerinin Sentezi ve Anti Bakteriyel Özelliklerinin Araştırılması
101 Hayrettin Dinç; Bircan Çeken; Veysel Güzel; Murat Kızıl, Bis-AkridinLigantlarının Sentezi, Yapısal Karakterizasyonu, Antimikrobiyal Aktiviteleri ve DNA ile Etkileşimlerinin İncelenmesi
102 Kezban Özcan; Oğuz Özbek; Hüseyin Erdoğan; M. Burcu Gürdere; Yakup Budak; Mustafa Ceylan, (3aR,4S,7R,7aS)-2-(4-sinnamoilfenil)-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7-metanoisoindol-1,3(2H)-dion Türevlerinin Halojenlenme Reaksiyonları ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi
103 Kezban Özcan; Osman Nuri Aslan ; M. Burcu Gürdere; Yakup Budak; Mustafa Ceylan, Yeni Bir Tür Karbotiyoamit Türevlerinin Sentezi ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi
104 M. Burcu Gürdere; Kezban Özcan; Osman Nuri Aslan; Oğuz Özbek; Yakup Budak; Mustafa Ceylan, (3aR,4S,7R,7aS)-2-(4-sinnamoilfenil)-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7-metanoisoindol-1,3(2H)-dion Türevlerinin Sentezi ve Biyolojik Aktivite Uygulamaları
105 Neşe DÜRÜ; M. Burcu GÜRDERE; Kezban ÖZCAN; Oğuz ÖZBEK; A.Doğan ÇAKIR; Yakup BUDAK; Mustafa CEYLAN, (3aR,4S,7R,7aS)-2-(4-(3-Aril-3-(feniltiyo)propanoil)fenil)-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7-metanoisoindol-1,3(2H)-dion Türevlerinin Sentezi ve Biyolojik Aktivite Uygulamaları
106 Bahtiyar Sarıboğa; Murat Atiş; Fatma Karipçin, Oxime Türevi Maddelerin Antimikrobiyal Aktivitesinin Yan Gruplara Bağlı Olarak Değişimlerinin İncelenmesi
107 Pınar Kalın; Ali Naderi; Yusuf Akbaba; Akın Akıncıoğlu;Süleyman Göksu; İlhami Gülçin, Potansiyel İnsan Eritrosit Karbonik Anhidraz İzoenzimleri (hCA-I ve II) İnhibitörü Olarak Bazı Sülfamit Türevleri
108 Ekrem Adıgüzel; Büşra Kopuz; Fatih Yılmaz; Serdar Ülker, İki Yeni Dihidroksamik Asit ve Metal Komplekslerinin Sentezi ve Üreaz İnhibisyon Aktivitelerinin İncelenmesi
109 Gonca Tosun; Emine Asanb; Büşra Yaylı; Nevzat Batan; Turan Özdemir; Arif Bozdeveci; Nurettin Yaylı, Dicranum majus, Dicranum polysetumveDicranum scoparium Yosunlarının Uçucu Yağ Bileşenleri ve Uçucu yağ, hekzan ve metanolik ekstrelerin Antimikrobiyal Aktivite Testleri
110 Esra Tokay; Tülin Aşkun; Gülendam Tümen, Lamiumpurpureumvar. purpureumL. Türünün Farklı Ekstrelerinin Antimikrobiyal ve Antioksidan Aktivitelerinin İncelenmesi ve Aktivitede Rol Oynayan Fenoliklerin Belirlenmesi
111 Muharrem Kaya; Erhan Başar; Ekrem Tunca; Metin Bülbül, Glokom Tedavisinde Kullanılabilecek 4-Aminobenzensülfonamit Esaslı Yeni Sülfonamit Bileşiklerin Sentezi ve Karbonik Anhidraz Aktivitelerinin İncelenmesi
112 Hacer Bayrak; A. Mermer; Y. Uygun; N. Civelek; A. Demirbaş; N. Demirbaş; S. Alpay-Karaoğlu; S. Ülker; A. Bozdereci, Farklı Farmakofor Gruplar İçeren Hibrit Bileşiklerin Sentezi Ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi
113 Kübra Erkan; Demet Erdönmez; Necdet Sağlam, Resveratrolün Klinik Candida Türleri üzerine Antibiyofilm Etkisinin Araştırılması
114 Demet Erdönmez; Kübra Erkan;Necdet Sağlam, Vacciniummyrtillus L. (YabanMersini) Meyve Ekstresinin ?Quorum Sensing? Haberleşme Sistemine Etkisinin Araştırılması
115 Taner Gökçen; Gökhan Bilsel; İlhami Gülçin; Ramazan Altundaş; Turan Öztürk; Ahmet Ceyhan Gören, Karbonik Anhidraz İnhibitörü Olarak Bazı Sülfonamit Türevleri
116 Abdulselam Ertaş; Mehmet Boğa; Mustafa A. Yılmaz; Yeter Yeşil; Hamdi Temel, Phenolic Profile by LC-MS ofOnopordumpolycephalum BOISS.andOnopordumcarduchorum BORNM. ET BEAUVERD
117 Abdulselam Ertaş; Mehmet Boğa; Mustafa A. Yılmaz; Yeter Yeşil; Hamdi Temel; Gülaçtı Topçu, Phytochemical Investigation of Lycopsisorientalis with Biological Activity
118 Günseli Turgut Cin; Rakibe Beklem Bostancıoğlu; Ayse Tansu Koparal; Seda Demirel Topel, Akciğer Kanseri Tedavisinde Yeni Bir Umut Işığı; Ferrosen Grubu İçeren A-Asetil-2-Pirazolinler
119 Burcu Saygıdeğer Demir; Tuğba Keleş; Osman Serindağ ;Mustafa Yılmaz, Yeni Metal Fosfin Komplekslerinin A549 ve K562 Kanser Hücre Hatlarında Antioksidan Enzim İnhibitörü Rolü
120 Nuraniye Eruygur; Fatma Funda Demirsoy Kaya; Erhan Süleymanoglu, Lipopleks Termodinamiği: DNA-Mg -Nötral Lipid Etkileşme Enerjetiğinin Diferansiyel Termal Analiz, Diferansiyel Taramalı Kalorimetreve İzotermal Titrasyon Kalorimetresi İle Belirlenmesi
121 Serap Sunar; ÖzelÇapik; Hamit Emre Kızıl; MustafaAnar; GülerayAğar, HUVEC Kanser Hattı Üzerine LikenTotal Ekstresinin Antikanser Etkisinin Belirlenmesi
122 Serap Sunar; SelçukÇeker; GülerayAğar; MustafaAnar; Hamit Emre Kızıl, Liken Total Ekstresinin Antikanser Etkisinin Araştırılması
123 Murat Çakıcı; Mustafa Çatır; ŞemistanKarabuğa; Hamdullah Kılıç; Sabri Ulukanlı; Medine Güllüce; Mehmet Karadayı, Optikçe Saf Kinazolin ve Kinazolinon Alkollerin Sentezi ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi
124 Mehmet Gümüş; İrfan Koca; Aykut Özgürb; Yusuf Tutar; Ali Dişli, Meme Kanseri Tedavisinde İlaç Potansiyeline Sahip Yeni Diazepin Türevi Bileşikler
125 Muhammet Yıldırım; İrfan Koca; Aykut Özgür; Yusuf Tutar; Ali Dişli, Yeni 8-Nıtrotiyazolo[3,2-c]pirimidin Türevleri: Mikrodalga Desteğiyle Etkili Şekilde Sentezi ve Antikanser Aktivitelerinin Değerlendirilmesi
126 Güleray Ağar; Mustafa Anar; Lokman Alpsoy; Hamit Emre Kızıl , LDH Ve WST-1 Metotları İle LobariapulmanariaVeUsnealongissima Liken Türlerinin Sitotoksik Ve Antisitotoksik Etkilerinin Belirlenmesi
127 Mustafa Anar; GülerayAğar; Hamit Emre Kızıl, Vulpicidapinastri(Scop.) J.-E.Mattsson&M.J.Lailikeninin total özütünün antikanser etkisinin HUVEC Kanser hattında Real Time Cellular Anlysis Metoduyla Araştırılması
128 BircanÇeken; Murat Kızıl, İndol Karboksilik Asit Türevi Sentezi ve DNA Kesim Çalışmaları
129 Merve Çınar; Salih Ökten; Bahadır Keskin; Tuğba Kulköprülü; Dilek Eyigün; Osman Çakmak; Şaban Tekin, Biyoaktif Kinolinlerin SentezindeYeni Metodlar ve Kinolin Türevlerinin Antikanser Aktiviteleri/Etki Mekanizmaları
130 Derya Mete; İsmail Akçok; Ali Çağır, 6-Bisikloaril Sübstitüeli5,6-dihidro-2#-piran-2-on?ların Apoptotik Özelliklerinin İncelenmesi
131 Serdar Burmaoglu; Vincent Rotello, Biyo-uyumlu Dendrimer Sentezi ve Kanserli Hücreler Üzerindeki Uygulaması
132 Yıldız Bal; Burcu Özdamar; Gülşah Şanlı Mohamed, ZeytinYaprağı Ekstraktı Enkapsüle Edilmiş Kalsiyum-Aljinat-Kitosan Mikroparçacıklarının Akciğer Kanseri Hücrelerindeki Etkinliğinin Araştırılması
133 Burcu Özdamar; Yıldız Bal; Gülşah Şanlı Mohamed, Kitosan Nanoparçacıklarına İmmobilize Edilmiş ZeytinYaprağı Ekstraktının Akciğer Kanseri Hücrelerindeki Etkinliğinin Araştırılması
134 Ümmühan Özdemir Özmen; Ahmet Fazıl Altun; ZuhalKaragöz, Aromatik Propansulfonilhidrazon Türevlerinin Sentezi ve Meme Kanseri Hücre Kültürleri Üzerine Antikanserojen Özelliklerinin İncelenmesi
135 Sedat Yaşar; Murat Arslan; Kübra Seçena Zeynep Dede; Şaban Tekin, Palladyum(n)-V-heterosiklik Karben Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Antiproliferatif Aktivitelerinin İncelenmesi
136 Gülden Yetiş; Ayhan Çelik, İlaç-öncü Bileşiklerin Aktivasyonunda Bakteriyel Nitroredüktazlar
137 Güneş Özen; Halil Ateş; Semra Koçtürk, Resveratrol ve Sirtinolün p53 (+/+) ve p53 (-/-) Kolon Kanser Hücreleri Üzerindeki Apoptotik Etkilerinin İncelenmesi
138 Nefise Özlen Şahin; Ebru Derici Eker; Haşim Ökmen; Marcellina Cebo; Miroslaw Krosniak, Kızılcık Bitkisi Ekstresi İçeren Sert Kapsüllerin Antioksidan ve Antitümör Etkilerinin İncelenmesi
139 Ecem Fatma Karaman; Melike Üner, Biyoteknolojik İlaçlar ve Monoklonal Antikorlar
140 İsmail Akçok; Derya Mete; Ali Çağır, Yeni 6-metil-6-aryl-5,6-dihidro-2#-piran-2-on TürevlerininSenteziveAntiproliferatifAktivitelerininİncelenmesi
141 Mustafa Çeşme; Ayşegül Gölcü, Antienflamatuar İlaç Etken Madde Piroksikam?ın Pt(II) Kompleksinin Antikanser Aktivitesi
142 Mustafa Çeşme; Ayşegül Gölcü, Synthesis of Zinc(II) Complex of Pemetrexed Anticancer Drug: The Interaction with DNA and Investigation of Anticancer Properties
143 Seda Fandaklı; Nurettin Yaylı; Serdar Ülker, Mikrodalga Yöntemiyle Pirimidin Türevi Bileşiklerin Kalkonlardan Sentezi Anti-Lipaz Ve Anti-Alfa Glukozidaz Aktiviteleri
144 Burçe Çifçi; Salih Özçubukçu, Kojik Asit-Peptit Konjugatlarının Sentezi ve Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörü Olarak Kullanılması
145 Leyla Polat Köse; İlhami Gülçin, Havlıcan (Alpiniaofficinarum) Bitkisinin Antioksidan Özellikleri
146 Mehmet Ay; Merve Kurt, Yaban Eriği (Prunus spinosa L.) Meyvesi Özütlerinin Antioksidan Kapasitelerinin Belirlenmesi
147 Melek Gül; Serpil Eryılmaz, İzoksazol Türevli Alfa-Pinen Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Önemi
148 Sezer Dinç; İbrahim Halil Geçibesler, İlaç Olarak Kullanılan Bazı Bitki Türlerinin Fenolik Madde Miktarlarının Antioksidan Aktivite ile İlişkisi
149 Veysel Güzel; Bircan Çeken; Abdülselam Ertaş; Murat Kızıl, Aromatik Amin-Bazlı ilaçlardan Oluşan Fenil Radikallerinin Meydana Getirdiği DNA Hasarı ÜzerineMenthalongifoliaBitkisinin Koruyucu Etkisinin Araştırılması: Bir Model Çalışma
150 Sevil Emen; Murat Kızıl; Göksel Kızıl; Sevcan Altaş, AcMUeamiUefoUum Bitkisinin Antioksidant, Radikal Söndürücü ve Protein Oksidasyonunu Önleme Aktivitesinin Araştırılması
151 Ali Keskin; Murat Çelik, Biyolojik Aktiviteye Sahip Kiral Alisiklik Beta-Amino Asitlerin Sentezi
152 Bilgesu Onur Sucu; Ömer Tahir Günkara; Nüket Öcal, Antidepresan İlaç Olan Tandospironun Daha Aktif Analoglarının Sentezlenmesi
153 Bilge Özcan;Ramazan Kalın; AliAtaseverb Hasan Özdemir, Asetilkolinesteraz (AChE) Enzim Aktivitesi Üzerine Essitalopram ve Mirtazapin Moleküllerin in In Vitro Etkisi
154 Mehmet Sefa Koçak; Cengiz Sarıkürkcü; Mehmet Sefa Koçak; Mehmet Cemil Ürenb, Stachysiberica BIEB. subsp. iberica BIEB. var. densipilosaBHATTACHARJEE Bitkisinin Alzheimer, Diyabet II Hastalıklarının Tedavilerinde Kullanılabilirliğinin in vitro Olarak Araştırılması
155 Cengiz Sarıkürkcüa Elif Dilek; Mehmet Sabih Özer; Olcay Ceylan, Clinopodiumvulgare L. subsp. vulgare L. Bitkisinin Fitokimyasal Açıdan Değerlendirilmesi: Bazı Hastalıkların Tedavisine Yönelik Alternatif Doğal Bir Ürün Araştırması
156 Abdulselam Ertaş; Hamdi Temel; Mustafa A. Yılmaz; Mehmet Boğad; Nesrin Haşimi; Ahmet C. Gören; Ufuk Kolak, A Detailed Study on Three Endemic Astragalus Species
157 Enes Alpay; Mehmet Öztürk; bTemine Şabudak, SolanumnigrumL. (Solanaceae) Türünün Antikolinesteraz Aktivitesinin Tayini
158 Seda Damla Hatipoğlu; Nihal Zorlu; Erkan Mozioğlu; Hasibe Yılmaz; Tuncay Dirmenci; Ahmet C. Gören; Gülaçtı Topçu, Kırk SekizFarklıSalvia Türünün Antioksidan, Antikolinesteraz, Antimikrobiyal Aktiviteleri ve Uçucu Organik Bileşiklerinin İncelenmesi
159 Mehmet Boğa; Abdulselam Ertaş; Nesrin Haşimi; Yeter Yeşil; Ufuk Kolak; Gülaçtı Topçu, Antioxidant, Anticholinesterase and Antimicrobial Activities of Three Wild Growing Centaurea species in Anatolia
160 Mehmet Boğa; Abdulselam Ertaş; Mustafa Abdullah Yılmaz; Neslihan Genişel; İsmail Yener; Hamdi Temel; Ufuk Kolak, Phenolic Profile, Fatty Acid and Essential Oil composition and Antioxidant, Antialzheimer Activity of VerbascumflavidumExtracts
161 Abdulselam Ertaş; Mustafa A. Yılmaz; Mehmet Boğa; Meryem Şeyda Kaya; Yeter Yeşil; Mehmet Ozturk; Ahmet C. Gören; Hamdi Temel, Chemical Profile and Biological Activities of Tragopogonlatifoliusvar. angustifoliusBoiss.
162 Abdulselam Ertaş; Mustafa A. Yılmaz; Mehmet Boğa; Meryem Şeyda Kaya; Hamdi Temel, Investigations on Trifoliumangustifolium var. angustifolium L.
163 Bakytzhan Bakhautdin; Duygu Kırkık, Antikor Bazlı İlaçların Geliştirilmesinde İn Vivo Farmokoloji ve Toksikoloji Çalışmalarının Dünyada Kabul Edilebilirliği
164 Habibe Yılmaz; Güliz Ak; Yeliz Yıldırım; Şenay Hamarat Şanlıer, Texas Red İşaretli Cisplatin İçeren Manyetik Nanopartiküllerin Sıçanlarda IVIS Spect ile Görüntülenmesi Çalışmaları
165 Yurdanur Akgül; Erdinç Pazar; Habibe Yılmaz; Fatma Yurt Lambrecht; Osman Yılmaz; Şenay Hamarat Şanlıer, Styrax OfficinalisL.?den İzole Edilen Benzofuranglukozid Karışımının Radyoizotop İşaretlemesi ve Sıçanlarda Biyodağılım Çalışmaları
166 Ayça Aktaş; Öztekin Algül, İlaç Adayı Moleküllerin Geliştirilmesinde Toksik Etkileri Belirleme Yöntemleri ve Önemi
167 Ceren Aslıtürk; Dolunay Şakar; Gülderen Karakuş, Poli(maleikanhidrit-»-vinilasetat)-Noradrenalin Polimer-İlaç Çiftinin Stabilitesinin İncelenmesi
168 Mehmet Çolak; Deniz Barış Cebe; Serhat Uzan; Haluk Aydın; Halil Hoşgören, İbuprofen?in Supramoleküler Jel yapısı içine Sokulması ve Kontrollü Salımı
169 Fatih Algı, İlaç Salınım Sistemleri İçin Yeni Bir Fotokromun Sentezi Ve Özellikleri
170 Mehmet Onur Arıcan; Olcay Mert, İlaç Salım Sistemleri İçin Yeni Poli(izopropilGlikolid)-PEG Diblok ve Triblok Kopolimerlerinin Sentezleri ve Özellikleri
171 Gözde Eşan; Salih ÖZÇUBUKÇU, Metal İyonuile Kontrol Edilebilen Kendiliğinden Yapılanarak Hidrojelleşen Peptitler ve Biyonanoyapılarının İncelenmesi
172 Güliz Ak; Habibe Yılmaz; Şenay Hamarat Şanlıer, Akciğer Kanseri Tedavisine Yönelik Yeni Bir İlaç Taşıyıcı Sistem: Pemetrexed Yüklü Nanopartiküller
173 İhsanBaşaran; Seyhan Ulusoy; M. Tolga Yalgın; Ayhan Oral, Antibakteriyel Biyopolimer Matriks Hazırlanması
174 Olcay Mert, PEG Bazlı Poliester Polimerleri ve İlaç Salım Sistemlerinde Uygulamaları
175 Öznur Yolaçan; Dilara Yılmaz; Hüseyin Deligöz, Çok Tabakalı Fonksiyonel İnce Film Oluşumunun ve Ibuprofen (IBF) ile Etkileşiminin QCM-D Tekniğiyle Takibi
176 Kemal Çetin; Adil Denizli, 5-Florourasil İçeren Moleküler Baskılanmış Kriyojel Disklerin Salım Kinetiğinin İncelenmesi
177 Selçuk Kaban; Bilal Yılmaz; Bilge Kaan Akcay, Doğrusal Taramalı Voltametri Yöntemi ile Atorvastatin Etkin Maddesinin Farmasötik Preparatlarda Miktar Tayini
178 Bilal Yılmaz; Selçuk Kaban; Bilge Kaan Akcay; Ulvihan Çiltaş, Diklofenak Etkin Maddesinin Farmasötik Preparatlarda Diferansiyel Puls Voltametri Yöntemi ile Miktar Tayini
179 Tuğba Dinç; Onursal Sağlam; Berrak Güney; Yağmur Özkan; Gamze Sevici, Adefovir?inLC-MS/MS Yöntemi İle İnsan Plazmasında Biyoanalitik Yöntem Validasyonu ve Biyoeşdeğerlik Çalışmalarına Uygulanması
180 Gülşah S. Kanberoğlu; Fatih Çoldur; Cihan Topcu; Osman Çubuk, Bütünüyle-Katı-Hal-Kontakt PVC-Membran Tamoksifen-Seçici Sensör ve Durgun Ortamdaki Potansiyometrik Performans Özellikleri
181 Gülşah S. Kanberoğlu; Fatih Çoldur; Cihan Topcu; Osman Çubuk, Potansiyometrik PVC-MembranTamoksifen-Seçici Elektrodun Akış Enjeksiyon Analizinde Dedektör Olarak Kullanımı
182 Fatih Çoldur; Hakan Boz; Osman Çubuk; Cihan Topcu; Gülşah S. Kanberoğlu, İzoniazid-Seçici Potansiyometrik Sensör ve Performans Özellikleri
183 Sedat Sel; Serhat Mamaş; Mehmet Sayım Karacan, Bazı Sülfonil Üre Grubu Herbisit Etken Maddelerinin Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi ve Enzim İnhibisyon Mekanizmasının Kare Dalga Voltametrisiyle Belirlenmesi
184 Mehmet Ay; Yusuf Dilgin; Ferah Cömert Önder; Tuğba Güngör; Özlem Sağlam; Ayhan Çelik, Nitroredüktaz Esaslı Kanser Tedavisinde Kullanılabilecek Bazı Nitro Aromatik Amid İlaç-Öncü Bileşiklerin Elektrokimyasal İncelenmesi
185 Melike Güngör; Görkem Yararbaş;Demet Havaçeliği Atlam; Serap Annette Akgür; Hakan Coşkunol, Madde Kullanımına Bağlı Denetimli Serbestlik Olgularının İlaç Bilgi Formu Verileri ile Toksikolojik Analiz Sonuçlarının Karşılaştırılması
186 Selin Demir; Pelin Ünlüsayın; Aslı Erdem Yayayürük; Serap A.Akgür, Yasadışı Madde Analizinde İdrar Kreatininin ve İdrar Bütünlük Testlerinin Değerlendirilmesinin Önemi
187 Seda Damla Hatipoğlu; Müslüm Akgöz; Burhanettin Yalçınkaya; Ahmet C. Gören, Bitkilerin Gösterdiği Halusinatif Etkiler ve Bunların Adli Olaylardaki Analizi
188 Burcu Engin; Z.Mısırlı; T.Oltulu; M. Adıyaman, Vitaminlerde Miktar TayiniYönteminin Mikrobilojik Metotlardan HPLC ve UPLC ye Taşınması
189 Sibel Yılmaz; Muzaffere Yağız Karaman; Tayfun Oltulu; Mustafa Adıyaman, Monax Tablet Assay Çalışmalarında UPLC Metodu Kullanımı
190 Rukiye Döğer; Duygu Özkaya; Kader Sönmez; Aslı Erdem Yayayürük; Serap Annette Akgür, İdrarda Amfetamin Analizinde Kullanılan Farklı Türevlendirici Ajanların Karşılaştırılması
191 Birsen Celayir; N. Mutlu;C. İnegöllü; K. Gelişli; Y.L. Şen, İlaç Sektöründe FT-IR, NIR ve Raman Spektroskopisi?nin Karşılaştırmalı Uygulama Alanları
192 Bürge Aşçı; Mesut Koç; Şule Dinç, İlaç Etken Maddelerinin HPLC ile Birarada Analizi İçin Deneysel Tasarım
193 Esen Bakhautdin, Yerli Biyobenzer İlaçların Geliştirilmesi ve Üretilmesinde Karakterizasyon ve Karşılaştırılabilirlik Çalışmalarının Önemi
194 Ayla Balaban Gündüzalp; Demet Uzun; Ümmühan Özdemir Özmen, AlkilSülfonamit Bileşiğinin Karbonik Anhidraz I (CAI) Enzimine Karşı İnhibisyon Etkisinin Elektrokimyasal Yöntemlerle İncelenmesi
195 Derya Kılıçaslan; Ayşegül Gölcü; Duygu Polat, Amisülpirid?in DNA ile Etkileşimi ve Bu Etkileşime Metal Etkisi
196 Harun Muslu; Ayşegül Gölcü, Metal Bazlı Yeni İlaç Tasarımları: Tenoksikam İlaç Etken Maddesinin Zn(II) Metali ile Etkileşimi ve Elektrokimyasal olarak DNA üzerine Etkisi
197 Harun Muslu; Ayşegül Gölcü, Metal Bazlı Yeni İlaç Tasarımları: Meloksikam İlaç Etken Maddesinin Cu(II) Metali ile Etkileşimi ve Elektrokimyasal olarak DNA üzerine Etkisi
198 Özge Eren; Ayşegül Gölcü, Siprofloksazin ?in Zn(II) Geçiş Metal Kompleksinin DNA ileEtkileşimi ve DNA Bağlanma Sabitinin Hesaplanması
199 Nurşah Ömeroğlu Çetinkaya, Sanofi Ar-Ge Çağrısı

Toplam 199 adet kayıt bulundu.