Kongre Bildirileri
  3.İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 20-22 Mart 2015, Antalya
Sıra no Yazar Bildiri
PDF*
1 Bülent Atabay, Türk İlaç Sektörünün Gelişimi Açısından İlaç Ham Maddesi Üretiminin Önemi
2 Cem KOÇAK, Türkiyede Biyoteknolojik İlaç Üretimi Ve Ekonomiye Etkileri
3 Dr. Murat Acemoglu, Chemical Process R&D for Drug Substance Production
4 Dr.O.Mutlu Topal, Beşeri Aşı Üretimi
5 Dr.Tayfun Oltulu, Jenerik İlaç Sektöründe AR-GE Faaliyetleri
6 Rana Sanyal, Jenerik İlaçtan Yeni İlaca Ulaşmak Mümkün mü?
7 Av.Dr.Cahit Suluk, Türkiye?de İlaçların Patent ve Diğer Fikri Mülkiyet Hakları ile Korunması
8 Hayrettin Ozan Gülcan1, Mustafa Fethi Şahin1, Jenerik ve Orijinal İlaç Geliştirme Çalışmaları
9 Dr.Emin Balcı ,Nurgül Çığırgil, İlaç Yardımcı Maddeleri (Excipients)
10 Prof. Dr. Öztekin ALGÜL, Yeni İlaç Geliştirme Süreci: Antiülser İlaçlar
11 Dr. MUSTAFA GUZEL, GLUCOKINASE ACTIVATORS: ROAD TO A BENCHMARK DRUG
12 KADER ÇÖMLEKÇİ, ARGE VE FORMÜLASYON GELİŞTİRME
13 Fatih Sünel, İnhaler Ürünlerde Leachable ve Extractable Testleri
14 Esen Bellur Aticia,*, Bekir Karlığaa, Identification, Synthesis and Characterization of Process Related Impurities of Benidipine Hydrochloride
15 Ömer REİS, İlaç Kimyasında Polimorfizm:Süreç Kaynaklı Form Değişiklikleri, Kristal Bozuklukları ve Amorf Yapılar
16 Ahmet C. Gören, İlaç Endüstrisinde Kantitatif NMR (qNMR) Uygulamaları
17 Ramin Ekhteiari Salmasa ve Serdar Durdagib,, UZUN MOLEKÜLER DİNAMİK SİMÜLASYONLAR İLE hERG İYON KANAL AÇICILARININ KANAL BAĞLANMA BÖLGELERİNDE DİNAMİK VE YAPISAL ETKİLERİNİN İNCELENMESİ VE YENİ hERG KANAL AÇICILARININ KEŞFİ
18 Figen ONUK GÖREN, Ürün Teknoloji Transferi
19 Fikret BÜYÜKKAYA, Radyofarmasötikler: 177Lu ve 90Y-DOTATATE Sentezi, Kalite Kontrolü ve Nöroendokrin Tümör Tedavisi
20 Cihangir Tanyeli, GABA Anologlarının Organokatalitik Asimetrik Formal Sentezleri
21 Prof.Dr.Gönül Şahin, İlaç Metabolizması ve Toksisitedeki Rolü
22 Mustafa Selman Yavuz*, NANO(BİYO)TEKNOLOJI ve TIP
23 Ozan ALDEMİR a, Eser Yıldırım SÖZMEN a, Hatice Kalkan YILDIRIMb, Propolisin İnvitro Antioksidan Aktivitesi Üzerine Biyodönüştürmenin Etkisi
24 Aylin Altınışıka, Nesibe Gül Yüksel Aslıerb, Kadir Yurdakoça, Semih Sütayb, Enis Alpin Günerib, Sıcaklığa Duyarlı Enjekte Edilebilir Hidrojel Sentezi ve Deksametazon?un Kontrollü Salımı
25 Pınar Erzincan, Başak Yüce Dursun, Özkan Danış, Serap Demir, Safiye S. Erdem, Ayşe Ogan, Monoamin Oksidaz A ve B İnhibitörü Olarak Tasarlanan Yeni Kumarin Türevleri İle Moleküler Doking
26 Benan KILBAŞ, Güven YAZICI, Mert DÖNMEZ, Heterometalik Makrohalkaların Dizaynı ve Çözücü Sisteminin Monomer-Dimer Oluşumuna etkisi
27 M. Fırlaka, M. V. Kahramanb, S. Tuncay Tanrıverdic, M. Özyazıcıc, Biyoadezif Bukal Hidrojel Formülasyonlarının Hazırlanması
28 Deniz Barışa, Mehmet Çolakb, Murat Evcilc, Halil Hoşgörenb, İlaç Taşıyıcı Sistemlerde Yeni Bir Yaklaşım: İki Bileşenli Organojelatör Stratejisi
29 Mustafa CEYLAN, Yakup BUDAK, M. Burcu GÜRDERE, Osman Nuri ASLAN, Oğuz ÖZBEK, Canan USTA, Yeni Tiyazol-İsoindol Türevlerinin Sentezi ve Biyolojik Aktivite Çalışmaları
30 Yrd. Doç. Dr. Özlem Dilek, Biyoortogonal Kimya: Kanserli Hücrelerde Hedef Proteinlerin Floresans Tekniğiyle Spesifik Bölgede Görüntülenmesi
31 Murat Kızıl, Antikanser Etkili Doğal Bileşikler: Etki Mekanizmaları
32 Aylin Altınışık, Mehmet Kadir Yurdakoç, İlaç Salım Sistemleri ve Kitosan Bazlı Jeller
33 Fatma Ebru Koç ve Mehmet Şenel, Polipropilenoksit Çekirdekli PAMAM Tipi Dendrimerlerin Steroidal Olmayan Antiinflamatuar (NSAI) İlaçların Çözünürlüğü Üzerine Etkisinin İncelenmesi
34 Özlem ÖZDEMİR, Perihan GÜRKAN, Uzun Zincirli Amino Asit Schiff Bazlarını İçeren Yeni Penisilin Türevlerinin Sentezi ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Tayini
35 Özlem Demirkirana, Gabriel Navarrob, John Leeb, William H. Gerwickb, Yeni NMR ve MS Teknikleri ile Siyanobakterilerden İzole Edilen Biyoaktif Peptitlerin Yapılarının Aydınlatılması
36 Semiha KÖPRÜ, Emin SARIPINAR, Alkinilfenoksiasetik Asit Türevlerinin Elektron-Konformasyon Genetik Algoritma (EC-GA) Yöntemi ile 4D-QSAR Analizi
37 Sezen Alsancak, Yeşim Çamlısoy, Nihan Çelebi Ölçüm, İlaç Etken Maddelerinde Önem Taşıyan Hidroksiaminasyon ve Aminoksilasyon Ürünlerinin Oluşumunda Çok Fonksiyonlu Amin Katalizörü Varlığında Sübstitüentlerin Etkisinin İncelenmesi
38 Yeşim Çamlısoy, Sezen Alsancak, Nihan Çelebi Ölçüm, İlaç Etken Maddelerinde Önem Taşıyan Hidroksiaminasyon ve Aminoksilasyon Ürünlerinin Oluşum Yollarının Farklı Katalizörler İle İncelenmesi
39 Ayhan Özalpa, Sevtap Çağlar Yavuza, Semiha Köprüa, Zülbiye Kökbudaka, Emin Sarıpınara, Elektron Konformasyonel Genetik Algoritma 4D QSAR Metodu İle Benzodiazepin Serisinde GI50 Aktivitesi İçin Farmakofor Belirlenmesi ve Biyoaktivite Hesabı
40 Ayhan Özalp, Sevtap Çağlar Yavuz, Zülbiye Kökbudak, Emin Sarıpınar, Melanokortin-4 Türevlerinin Elektron Konformasyonel-Genetik Algoritma (EC-GA) Yöntemi ile Nicel Yapı Aktivite İlişkisinin İncelenmesi ve Aktif Yapının Belirlenmesi
41 Tuğçe Ütnier, Ş.Nermin Şen, Nihan Çelebi-Ölçüm, Potansiyel Serviks Kanseri İlaç Etken Maddelerinin Eldesi İçin Enzim Aktif Bölgelerinin Katalitik Etkilerinin İncelenmesi
42 Mert Mestanoğlu, Rahime Şimşek, Murat Şentürk, Serdar Durdağı, Molekül Avı: Bilgisayar Destekli İlaç Tasarımında Yeni Bir Yaklaşım
43 Arzu Uslu, Yavuz Ergün, Tiyazolidon Türevlerinin Sentezi
44 Cevher Gündoğdu Hızlıateş, Sibel Gülle,Yavuz Ergün, Cycloalk[b]indol Grubu İçeren Spiropiperidin Türevlerinin Sentezi
45 Ömer Tahir Günkara, Nüket Öcal, Yeni 5-Oksazolon Türevlerinin Sentezlenmesi ve Reaktivitelerinin İncelenmesi
46 Necla Mor ve Nüket Öcal, 2,2,6-Trimetil-1,3-dioksin-4-on Bileşiği İle Yeni Reaksiyonlar
47 Aybirdi, Hacali Necefoğlu, TuncerHökelek, Hakan Dal ve Barış Tercan, Ni(II) ve Zn(II) p-Metilaminobenzoatların Nikotinamid Komplekslerinin Kristal Yapıları
48 Ali Osman YILMAZ, Sakine BAYSAL, Serdar BURMAOĞLU, Bazı Alkil-Phloglucinol Türevlerinin Sentezi ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi
49 Erkan HALAY, Emriye AY, Tamer KARAYILDIRIM, Kadir AY, [1,2,3]-Triazol Esaslı Pürin ve Pirimidin Nükleozitler
50 Bilgesu Onur Sucu, Nüket Öcal ve Ihsan Erden, One Pot ?-Amino Asid Amid?Schiff Bazları ve İmidazolidin-4-on Sentezleri
51 Erdinç Tenlik, F. Elif Özbek, Mustafa Sertçelik, Hacali Necefoğlu, Geçiş Metal 4-Metoksibenzoatlarının Nikotinamid ile Komplekslerinin Sentezi; Spektroskopik, Termik ve Yapısal Özelliklerinin Araştırılması
52 Seda KILIÇARSLAN, İlker Ümit KARAYİĞİT, Halil Zeki GÖK, Yaşar GÖK, Bir Seri C2-simetrik Bisfosfin Ligandlarının Sentezleri ve Geçiş Metal Katalizinde Uygulamaları
53 Emine Bağdatlı, Ömer Tahir Günkara, Nüket Öcal, Farmakolojik Önemli Bakır(II) ve Paladyum(II) Kompleksleri
54 Burak Aday, İbrahim Esirden, Muharrem Kaya, Mikrodalga Destekli Bis-Sülfonamit Grubu İçeren Biyolojik Aktif Akridindion Bileşikleri
55 İbrahim Esirden, Burak Aday, Muharrem Kaya, Mikrodalga Destekli Antibakteriyel Sülfatiyazol-Akridin Bileşiklerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
56 Emel PELİT, Zuhal TURGUT, Yeni Pirazolopiridin Türevi Bileşiklerin Ultrasonik Ortamdaki Sentezleri
57 Gönül YENİLMEZ ÇİFTÇİ, Elif ŞENKUYTU, Esra TANRIVERDİ EÇİK, Floreniliden Köprülü Siklotrifosfazenler
58 Ersin Demir, Muharrem Kaya, Biyolojik Aktif Sülfapiridin Akridindion Bileşiklerinin Sentezi
59 M. Burcu GÜRDERE, Mustafa CEYLAN, Yakup BUDAK, Belkız YENCİLEK, Fatih ERTÜRK, Neşe DÜRÜ, Yeni Nesil Enamin Türevlerinin Sentezi ve Antikanser Aktivitelerinin Incelenmesi
60 Turgut KAYA, Hatice SEÇİNTİ, Hasan SEÇEN, Doğal Ürün 1-(3,4-dihidroksifenil)-7-(4-hidroksifenil)heptan-3-on Bileşiğinin Sentezi
61 Tuğba Yorulmaz, Feray Aydoğan, Çiğdem Yolaçan, L-Prolin Temelli Asimetrik Organokatalizörlerin Sentezi ve Uygulamaları
62 Merve Karaoğlu, Feray Aydoğan, Çiğdem Yolaçan, Biyolojik Aktif Bileşik Öncülerinin Sentezi İçin Yeni Asimetrik Organokatalizör Tasarımı
63 Dilşad SUSAM, Cihangir TANYELİ, Nitroalkanların t-Boc Korunumlu İminlerle Organokatalitik Enantiyoseçici Aza-Henry Tepkimesi
64 Esra KANBEROĞLU, Cihangir TANYELİ, 2-AminoDMAP ve Kinin Temelli Bifonksiyonel Organokatalizörler ile 1-Nitropropanin Nitroolefinlere Enantiyoseçici Michael Katilmasi
65 Pınar Sola, Erhan Başar, Muharrem Kaya, Ferdağ Çolak, Dibenzoksanten-Sülfonamit Bileşiklerinin Sentezi ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi
66 Nurdan Sargın, Cihangir Tanyeli, Bifonksiyonel Skuaramit Organokatalizörler ile Malononitrilin Çalkona Enantiyoseçici Michael Katılması
67 Melek GÜL, İzoksazol Türevli Biyolojik Aktif Karveol Bileşiklerinin Sentezi
68 Şükran Özdatlı, Bilgesu Onur Sucu, ve Mustafa Güzel, Parkinson Hastalığı Tedavisi İçin Yeni A2A Adenosin Reseptör Antagonistlerinin Sentezi Ve Aktivitelerinin Değerlendirilmesi
69 Büşra Öztürk Aydın, Emine Yurtoğlu, Nejat Arçelik, Derya Aktaş, Ramazan Altundaş, Polifonksiyonel Siklooktan ?-Amino Asit Türevlerinin Sentezi
70 Emriye AY, Erkan HALAY, Kadir AY Tamer KARAYILDIRIM, Beyza ISPARTALOĞLU, Klik Reaksiyonu ile D-Mannofuranoz Türevlerinin Sentezi
71 Nihal ONUL, Neşe ŞENTÜRK, Aliltiyo Grupları İçeren Yeni N,S-Sübstitüe Polihalobutadien Bileşiklerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
72 Medine Çolak ve Aydın Demircan, N,N-Substitüe Furan-2-Karboksiimidhidrazidinlerin ilk olarak kısa - etkili sentezi ve Farklı Tepkimelerde Uygulamaları
73 Mustafa Zahrittin Kazancıoğlu, ErinSkoda, JoshuaSacher, JaideepSaha, Peter Wip , İlaçların Sudaki Çözünürlüğünü Arttırmak İçin Kovalent Modifikasyon: NötralOxetanyl Sulfoxide Fonksiyonel Grubu
74 Özden Özel Güven, Berk Özkaya, Bazı Yeni Tiyazolil Hidrazon Türevlerinin Sentezi
75 A. Ebru Aydın, Mehmet Çetinalp, ?-Amino Alkol Yapısında Kiral Liganların Sentezi ve Aromatik Aldehitlere Detilçinko Katılma Tepkimesinde Katalizör Olarak Kullanılması
76 Ramazan Erenler, Özkan Şen, İlyas Yıldız, Murad Aydın Şanda, Origanum Bilgeri P.H. Davis Bitkisinden Sekonder Metabolitlerin İzolasyonu
77 Müşerref Hilal Şehitoğlu, Muhammet Yayla, Yasin Bayır, Turan Karaca, Erol Akpınar, Parasetamol?e Bağlı Hepatotoksisite Üzerine Apomorfin?in Etkisi
78 Erdoğan Kirpi, Çiğdem Yörür-Göreci, Nilay Altaş, 5-Hetariliden-2,3-disubstitue-1,3-tiyazolidin-4-on bileşikleri: Dizaynı, Sentezi ve Biyolojik Aktivite Çalışmaları
79 Serpil ERYILMAZ, Melek GÜL, Ersin İNKAYA, Önder İDİL, Namık ÖZDEMİR, İzoksazol Türevli Norbornadien ve Norbornen Bileşiklerinin Sentezi, Biyolojik Önemi ve Teorik Yöntemlerle İncelenmesi
80 Ramazan Ulus, Muharrem Kaya, Anti-Glokom Etkili Sülfatiyazol İçeren Yeni Sülfonamit Bileşiklerinin Sentezi ve Karakterizasyonları
81 Zeynep KÖKSAL, Ramazan KALIN, Ali Atasevere, İlhami GÜLÇİN, Hasan ÖZDEMİR, AVERMECTINLERİN LAKTOPEROKSİDAZ ENZİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ
82 Ramazan Kalın, Hasan Özdemir, Pınar Kalın, İlhami Gülçin, Ramazan KOÇAK, Esra Turan AKIN, Oktay TALAZ, Nurullah SARAÇOĞLU, Arif DAŞTAN, Alternatif Laktoperoksidaz (LPO) Enzim İnhibitörü Sınıfı: Piridazin Türevleri
83 Cemal SANDALLI, Ahmet MİDİLLİ, Emine Esra BUDAK, Emine AKYÜZ TURUMTAY, Havva ER, Hüseyin BAYKAL, Ali Osman BELDUZ, Vagif ATAMOV, Üç Sorbus Türünün Meyve ve Yaprak Özütlerinin Bakteriyal Replikatif DNA Polimeraz III Enzimleri Üzerine İnhibisyonunun Karşılaştırmalı Araştırılması
84 Nuran Kahriman, Zeynep Şenyürek, Seda Fandaklı, Vildan Serdaroğlu, Nurettin Yaylı, 2,4,6-Trisübstitüe Primidin Bileşikleri ve Alkil Türevlerinin Sentezi, Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi
85 Çiğdem Yörür-Göreci, Nilay Altaş, Mehmet Kazici, Çeşitli Benzimidazol Türevlerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Teorik ve Biyolojik Aktivite Çalışmaları
86 Osman ÜÇÜNCÜ, Cemalettin BALTACI, Şeyda Merve İLTER, Mutlu GÜLTEPE, Pilosella hoppeana subsp. troica Bitkisinin Uçucu Yağının Kimyasal Bileşimi, Antimikrobiyal ve Biyoaktif Özelliklerinin İncelenmesi
87 Afşin Ahmet KAYA, Osman ÜÇÜNCÜ, Şeyda Merve İLTER, Cemalettin BALTACI, Sinan ÖZTÜRK, Mustafa KARAKÖSE, Rhinanthus angustifolius subsp. grandiflorus Bitkisinin Uçucu Yağ Bileşenleri ve Antimikrobiyal Aktivite Testleri
88 Mehmet Sayım KARACAN, Nurcan KARACAN, Kübra Begüm VENEDİK, Turgay TUNÇb, Serhat MAMAŞa, Elektrokimyasal Yolla Bazı Bakır(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Bitkilerdeki Bazı Enzimlere Karşı İnhibitör Etkilerinin İncelenmesi
89 Mehmet Sayım KARACAN, Nurcan KARACAN, Kübra Begüm VENEDİK, Turgay TUNÇ, Serhat MAMAŞ, Antimon (III) Klorür Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu: Bitkilerdeki PSII, Karbonik Anhidraz ve Glutatyon Redüktaz İnhibitör Etkilerinin İncelenmesi
90 Elif Bozkurta, Gülay Kılara, Ekrem Tuncaa, Metin Bülbül, İnsan Eritrositlerinden Saflaştırılan Karbonik Anhidraz Enzimlerinin Üzerine Nigella sativa Ekstresinin Etkisinin İncelenmesi
91 M. Burcu GÜRDERE, Yakup BUDAK, Mustafa CEYLAN, Osman Nuri ASLAN, Fatih ERTÜRK, Kezban ÖZCAN, Oğuz ÖZBEK, Yeni Tiyazol-Pirazol Türevlerinin Sentezi ve Biyolojik Aktivite Uygulamaları
92 Mustafa CEYLAN, Yakup BUDAK, M. Burcu GÜRDERE, Neşe DÜRÜ, Fatih ERTÜRK, Osman Nuri ASLAN, Belkız YENCİLEK, Yeni Pirazol-İsoindol Türevlerinin Sentezi ve Biyolojik Aktivite Çalışmaları
93 Senem Akkoç, Sümeyye Ugur, Yetkin Gök ve Zülbiye Kökbudak, Antimikrobiyal Aktiviteye Sahip Gümüş Komplekslerinin sentezi ve Karakterizasyonu
94 Burcu Dilyüz KARAMAN, Merve KILINÇ, Kürşat ÖZPINAR, Bilge ÖZCAN, Emine ÖZCAN, Bilge TANER, Pervin DEVECİ, Piperazin Grubu İçeren vic-Dioksim Ligandları ve Bu ligandların Mononükleer Geçiş Metal Komplekslerinin Hazırlanması, Spektral ve Biyokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi
95 Sibel Tuğral Kaplana, Mehmet KUZUCU, Ayşe Hümeyra Taşkın KAFA Esra DİLEK, Murat ÇANKAYA, Taha Abdullkadir ÇOBAN, İnsan Kanından Saflaştırılan Karbonik Anhidraz-I İzoenziminin Esteraz Aktivitesi Üzerine Bazı İlaçların İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi
96 Nazan Ocak İskeleli, Yelda Bingöl Alpaslan, Şahin Direkel, Aliye Gediz Ertürk, Nevin Süleymanoğlu, Reşat Ustabaş, Yeni bir Schiff Bazı 4-[(4-Hidroksi-3-Floro-5-Metoksi-Benziliden)Amino]-1,5- Dimetil-2-Fenil-1,2-Dihidro-Pirazol-3-on: Deneysel, DFT Hesaplamaları ve in vitro Antimikrobiyal Aktivite Çalışmaları
97 Özgür YILMAZ, Pınar KÜCE, Esen Yıldız BEKFELAVİ, Nermin ŞİMŞEK KUŞ, Gökhan CORAL, Keten Katılma Reaksiyonları: Yeni Trisiklik Moleküllerin Biyolojik Aktiviteleri
98 Özgür YILMAZ, Pınar KÜCE, Gizem TALAŞ, Hasan AŞKAROĞLU, Nermin ŞİMŞEK KUŞ, Gökhan CORAL, Furan Türevlerinin Biyolojik Aktiviteleri: Antimikrobiyal Etkilerinin İncelenmesi
99 Yılmaz LEBA, Pınar KÜCE, Özgür YILMAZ, Nermin ŞİMŞEK KUŞ, Gökhan CORAL, Sikloheptatrien?e Keten Katılma Tepkimesi Üzerinden Sentezlenen Moleküllerin Antibiyotik İncelemeleri
100 Fatma cansu, Senem Akkoç, İlhan Özer İlhan, yetkin Gök, Aydın Aktaş, İlknur Özdemir Selami Günal , Gümüş Karben Komplekslerinin Antimikrobiyal Aktiviteleri
101 Medine Canakdag, Senem Akkoç, Yetkin Gök , Aydın Aktaş, İlknur Özdemir Selami Günal , Naftil Grubu İçeren Benzimidazolyum Tuzlarının Antimikrobiyal Aktiviteleri
102 Senem Akkoç, Funda Özdemir, İlhan Özer İlhan, Yetkin Gök ve İlknur Özdemir, 2-Morfolinoetil ve 2-Dietilaminoetil Sübstituentli Gümüş Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Antimikrobiyal Aktivite Özellikleri
103 Ersin Orhan, Amine Garcib, Anatoly A. Dobrov, Tina Riedeld, Paul J. Dysond, Vladimir B. Arionc, BrunoTherrien, ON?NO Tipi Hekzanükleer Aren Rutenyum Metalo Prizmaların Sentezi ve Antiproliferatif Aktivite Çalışmaları
104 Esra TANRIVERDİ EÇİK, Zeynep CEBESOY, Elif ŞENKUYTU, Gönül Y.ÇİFTÇİ, Foto Duyarlaştırıcı Adayı BODIPY Bileşiği
105 Saliha Ekşi, Nebahat Ejder, Fatih Yılmaz, Ayse Ertürk, Cemal Sandallı, PaCaHa: Potansiyel Yeni Bir Anti-proliferatif Molekül
106 Beşir İsnaç, İsa Telcib, Mahfuz Elmastaş, RamazanErenler, Hüseyin Akşita, Özkan Şen, Origanum onites L. Bitkisinden Hidrokinon Molekülünün Saflaştırılması, Antioksidan ve Antikanser Aktivitelerinin Araştırılması
107 Songül Şahin, Mehmet Tümer, Ayşegül Gölcü, Muhammet Köse, A.Raşit Çiftaslan Ferhan Tümer, Yeni Schiff Bazı içeren porfirin metal kompleksleri: DNA bağlama ve Süperoksit Dismutaz Aktivitelerinin İncelenmesi
108 Arzu Yilmaztepe Oral, Buse Cevatemre, Mehmet Sarimahmut, Ceyda Icsel, Veysel Turan Yilmaz, Engin Ulukaya, Yeni Sentezlenen Trans-dikloridobis[2-(2-hidroksietil)piridin]platin(II) Kompleksinin Meme Kanseri Hücre Soyları Üzerine Sitotoksik/Apoptotik Etkisi
109 Buse Cevatemre, Didem Karakaşa, Mehmet Sarımahmut, Nazlıhan Aztopal, Veysel Turan Yilmaz, Engin Ulukaya, Meme Kanseri Tedavisinde Ümit Vaat Edici Yeni Bir Yaklaşım: Palladyum (II) Kompleksi [PdCl(terpy)](sac)·2H2O ve Niklozamid Kombinasyonu*
110 Bircan Çeken Toptancı, Murat Kızıl, Duocarmycin Antibiyotiği Analoğu Sentezi ve DNA Kesim Aktivitesinin İncelenmesi
111 Rahmi Kasımoğulları, Burçin Vurucu, Samet Mert, Ayşe Ateş, Serkan Koldaş, İbrahim Demirtaş, 4-Benzoil-1-Metil-5-Fenil-1H-Pirazol-3-Karboksilik Asidin Yeni Sülfonamit Türevlerinin Sentezi ve Antiproliferatif Aktivitelerinin İncelenmesi
112 Muhammed Altun, Gökhan Abay, Serkan Koldaş, Ali Rıza Tüfekçi, İbrahim Demirtaş, Dicranum scoparium (Dicranaceae, Bryophyta) Bitkisindeki Uçucu Bileşenlerinin Antiproliferatif Etkileri ve HPLC Profilleri
113 Hülya Yanık, Serkan Yeşilot, Mahmut Durmuş, Kanserin Fotodinamik Terapi ile Tedavisinde Kullanılabilecek BODIPY Sübstitüe Ftalosiyanin Fotosensitizerlerin Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi
114 Meltem Göksel, Mahmut Durmuş, Hedefli Kanser Tedavisi için Peptid Sübstitüe Silisyum Ftalosiyanin Bileşiğinin Sentezi ve in vitro Aktivitesinin İncelenmesi
115 Aytekin KÖSE, Nurhan Kishalı, Gülşah Şanlı-Mohamed, Yunus Kara, Norkantarimid Türevlerinin Sentezi ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi
116 Özlem GÜNDOĞDU, Pınar AYDIN, Nurhan KİSHALI, Yunus KARA, Sessiline Türevlerinin Sentezi
117 Asker D., Songurtekin D., Öztürk T. K., Kılınç A., Nano encapsulation of L-asparaginase in Biosilica Support
118 İbrahim Demirtaş, Kanser Tedavisi için Bitki İçerikli Bilimsel Çalışmalar
119 Mahmut Durmuş, Kanserin Fotodinamik Terapi ile Tedavisi için Yeni Fotosensitizerlerin Geliştirilmesi
120 İbrahim Halil GEÇİBESLER, İbrahim DEMİRTAŞ, Lütfi BEHÇET, Phryna ortegioides (Fisch. & C.A.Mey.) Pax & Hoffm Türünün Antikanser Aktivitesinin Araştırılması
121 Veysel Güzel, Bircan Çeken Toptancı, Hayrettin Dinç, Sevil Emen Tanrıkut, Murat Kızıl, Aromatik Amin İçeren İlaçların Ürettiği Fenil Radikallerinin Proteinlerde ve DNA?da Oluşturduğu Hasara Karşı, Mentha longifolia (Dağ Nanesi)?nın Önleyici Etkisinin Araştırılması
122 Emir Tosun, Ahmet Baysar, Ergül Eyol, Kukurbitasin I nın Kolon Kanser Hücreleri Üzerine Etkisi
123 Kadir Yılmaz , Emir Tosun, Fuat Karakuş, Ergül Eyol, Ecballium elaterium L. Ekstraktlarının Göğüs Kanser Hücreleri Üzerine Etkisi
124 Raziye AKCILAR, Aydın AKCILAR, Hasan ŞİMŞEK, F. Emel KOÇAK, Cengiz KOÇAK, Gündüz YÜMÜN, Zeynep BAYAT, Paraquat Verilerek Akciğer Hasarı Oluşturulan Sıçanlarda Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Etkileri
125 Ayşe Akan, Fatma Ebru Koç, Leyla Kent, Çağlar Kulu, Keçiboynuzu Pekmezinden D-Pinitol Eldesi
126 Sevil Emen, Murat Kızıl, Teucrium polium (Acı yavşan otu)'un Anti-glikasyon Etkisinin Araştırılması
127 Mehmet Cemil ÜREN, Mehmet Sefa KOÇAK, Phlomis nissolii L. Bitkisi Uçucu Yağının Kimyasal Karakterizasyonu ve Bazı Hastalıkların Tedavilerinde Alternatif Doğal Ürün Olarak Kullanılabillirliğinin Belirlenmesi
128 Mustafa Zengin, Betül Eksil, Hayriye Genç, Mustafa Arslan, Mustafa Küçükislamoğlu, Yeni Bir Tadalafil Türevi Sentezi
129 Muharrem Akcan, Peptid Yapılı İlaç Adayları ve Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi
130 Seda Fandaklı, Nurettin Yaylı, Zeynep Şenyürek, Nuran Kahriman, Hidroksi ve Metoksi Sübstitüe Kalkonlardan İmin Türevlerinin Sentezi ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi
131 Ali KESKİN , Hulusi İDEM, Yurt Dışına Bağımlı Olan İlaçların Ve Destekleyicilerinin Türkiyede Üretilmesi
132 Nimet BALTAŞ, Emre MENTEŞE, Semra PAKYILDIZ, Fatih YILMAZ, Yeni Benzimidazol Türevi Bileşiklerin Sentezi, Antioksidan Özellikleri ve Klinik Öneme Sahip Bazı Enzimler Üzerine İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi
133 Olcay Bekircan, Nimet Baltaş, Emre Menteşe, Triazol ve Oksadiazol Halkası İçeren Bazı Heterosiklik Bileşiklerin Sentezi ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi
134 Hayrettin Dinç, Bircan Çeken Toptancı, Sevcan Altaş, Sevil Emen Tanrıkut, Nesrin İnceören, Göksel Kızıl, Murat Kızıl, Crataegus monogyna (Alıç)? ın Antioxidant Aktivitesi ve Oksidatif DNA Hasarı Koruyucu Etkisi
135 İbrahim Altun, İrem Sıdıka Adsay, Hayrettin Dinç, Bircan Çeken Toptancı, Nesrin İnceören, Murat Kızıl, Prokain İlacının Reaktif Metabolitlerinin DNA?da Oluşturduğu Oksidatif Hasara Karşı Urtica dioica L. (Isırgan Otu)?nin Koruyucu Etkisinin Araştırılması
136 Süleyman Muhammed ÇELİK, Mahfuz ELMASTAŞ, İsa TELCİ, Yayla Kekiği (Origanum minutiflorum O.) Uçucu Yağ Bileşenleri ve Antioksidan Kapasitesi
137 Leyla POLAT KÖSE ve İlhami GÜLÇİN, Enterodiol ve Enterolakton?un Antioksidan Özellikleri
138 Leyla POLAT KÖSE, İlhami GÜLÇİN, Ahmet Ceyhan GÖREN, Avokado Yaprağı (Folium perseae)?nın Antioksidan Özellikleri ve Fenolik İçeriğinin LC-MS/MS ile Analizi
139 Fatih SÖNMEZ, Zuhal GÜNEŞLİ, Belma ZENGİN KURT, Işıl GAZİOĞLU, Mustafa KUCUKİSLAMOGLU, Yeni İmin Grubu İçeren İsatin Türevlerinin Sentezi ve Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi
140 İbrahim Halil GEÇİBESLER, Alpaslan KOÇAK, Çay Olarak Tüketilen ve Bingöl İline Özgü Farklı Achillea Türlerinin Antioksidan Özelliklerinin Araştırılması
141 Belma ZENGIN KURT, Isil GAZİOGLU, Fatih SÖNMEZ, Mustafa KUCUKiSLAMOĞLU, Yeni Kumariltiyazol Türevlerinin Sentezi ve Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi
142 Volkan Akyıldız, Serkan Öncüoğlu, Yavuz Ergün, Karbazol Amit Türevlerinin Sentezi
143 Mehmet Cemil ÜREN, Mehmet Sefa KOÇAK, ?Endemik Phlomis armeniaca WILLD. Bitkisi Uçucu Yağının Alzheimer, Diyabet II Hastalıklarının Tedavilerinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması
144 Sevilay Cengiz, Emine Şükran Okudan Aslan, Sevil Aksu, Kübra Betül Solmaz, "Caulerpa taxifolia"... Ekosisteme Düşman Bize Dost Mu?
145 Sevilay Cengiz, Kubra Betül Solmaz, Spirulina platensis Türünün Tirozinaz İnhibisyon Etkisi
146 Tuğçe N. Kalın, Aliye Altundaş, Özlem Çolak, Fatma Arslan, Ramazan Altundaş, Asetilkolinesteraz İnhibitörleri Olarak Kullanılabilecek Araşidonik Asit Karbamat Türevlerinin Sentezi
147 Dr. Bilge Özcan, Prof. Dr. Hülagü Barışkaner, Sıçanlarda Deksmedetomidin Ve Etomidatın Motor Koordinasyon Ve Ağrı Üzerine Etkilerinin Karşılaştırmalı Analizi
148 Mehmet Ulasan, Emine Yavuz, Mustafa Selman Yavuz, Glucose Responsive Nanoparticles for Controlled Caffeic Acid Release
149 Fatma Ebru Koç ve Mehmet Şenel, Polipropilenoksit Çekirdekli PAMAM Tipi Dendrimer Varlığında İlaçların Çözünürlüğü Üzerine pH Etkisinin İncelenmesi
150 Seda Öcal , Sema Çetin, Hesna Ural Kayalık, LEVOTİROKSİN SODYUM?UN KONTROLLÜ SALIMINDA KULLANILMAK ÜZERE BİYOUYUMLU TAŞIYICI İMPLANTIN HAZIRLANMASI VE UYGULAMASI
151 İ. Afşin KARİPER ,Sema MISIR, Ceylan HEPOKUR, Ali ihsan HEPOKUR, İbrahim YILDIZ, P(NIPAM-AAm-MA-Sep) Hidrojelinin Klaritromisin Etken Maddesi ile Fiziksel Absorbsiyonu ve Karakterizasyonu
152 İbrahim YILMAZ , Sema MISIR, Ceylan HEPOKUR , I. Afşin KARİPER, Gülderen KARAKUŞ, Ali ihsan HEPOKUR, Itakonik Asitli Akrilamid Polimerinin Akriflavin Etken Maddesi ile Fiziksel Absorbsiyonu ve Karakterizasyonu
153 Sema MISIR, Ceylan HEPOKUR, Selim DEMİR, Gülderen KARAKUŞ, Ali ihsan HEPOKUR, Akrilamid PolimerininAkriflavin Etken Maddesi ile Fiziksel Absorbsiyonu ve Karakterizasyonu
154 İ. Afşin KARİPER, Ceylan HEPOKUR , Ali ihsan HEPOKUR, Sema MISIR, Kroyojellerin Klaritromisin Etken Maddesi ile Fiziksel Absorbsiyonu ve Karakterizasyonu
155 Abbas JAFARİZAD, Melike SEVİM, Önder METİN, Yadollah Omidi, Duygu EKİNCİ, Mitoxantron Sonlu Nano AltınParçacıklarınınSentezi
156 Burcu Sümer, Rana Sanyal, Lineer- Dendritik Triblock Kopolimerlerle Çiçek Tipi Misel Yapılı İlaç Salım ve Taşıma Sistemleri
157 Filiz Çalık, Rana Sanyal, Hedeflendirilmiş Misel Tipi Taşıyıcılar
158 Sadık Kağa, Burcu Sümer Bolu, Özgül Gök, Rana Sanyal, Farklı Molekül Ağırlığındaki Polimer İlaç Konjugatlarının Farmakokinetik Profillerinin Karşılaştırılması
159 Melda Altıkatoğlu Yapaöz, Azra Destanoğlu, Gökay Vardar , Rıdvan Yıldırım, Özlem Öztolan and İbrahim Işıldak, Propofol Tayini İçin Elektrokimyasal Biyosensör Hazırlanması
160 Aykut YOLDAS, Fatih ALGI, Fizyolojik Koşullarda Fe(II) ve Zn(II) İyonlarını Tespit Edebilen Yeni Bir Belirteç
161 Melek PAMUK ALGI, Zahide ÖZTAŞ, Seha TİRKEŞ, Atilla CİHANER, Fatih ALGI, Bazı Reaktif Oksijen Türlerinin Tespiti İçin Kemilüminojenik Belirteç
162 Burhanettin TURAN, Emre YILMAZ, M. Emrah YAMAN, Onur ŞENOL, Yücel KADIOĞLU, M. Serdar GÜLTEKİN, GABAPENTİN ETKEN MADDESİNİN TÜREVLENDİRME REAKSİYONU İLE ANALİTİK YÖNTEM VALİDASYONU
163 Mustafa BAHADIR, Diğdem DALMIZRAK, Kıvılcım ŞENDİL, M. Emrah YAMAN, Onur ŞENOL, Yücel KADIOĞLU, Mehmet Serdar GÜLTEKİN, AMLODİPİN MALEAT?IN ARİL İMİN TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE FARMASÖTİK PREPARATLARDA ANALİTİK YÖNTEMLERİN VALİDASYONU
164 Kıvılcım ŞENDİL, Mustafa BAHADIR, M.Emrah YAMAN, Onur ŞENOL, Yücel KADIOĞLU, M. Serdar GÜLTEKİN, Pregabalin?in Aril İmin Türevlerinin Sentezi ve Farmasötik Preparatlarda HPLC Yöntemiyle Analizi
165 Asiye Nasa, Gülsev Dilbera, Mahmut Durmuş, Halit Kantekin, Fotodinamik Terapide Fotoduyarlaştırıcı Olarak Kullanılabilecek Biyoaktif Benzotiyazol Sübstitüe Grubu İçeren Ftalosiyanin Türevlerinin Fotofiziksel ve Fotokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi
166 Asiye Nas, Halit Kantekin, Mahmut Durmuş, Oksadiazol Sübstitüe Grubu İçeren Ftalosiyanin Türevlerinin Fotodinamik Terapide Fotoduyarlaştırıcı Olarak Kullanılabilme Potansiyellerinin Değerlendirilmesi
167 Ayşe Akan, Emre Uysal, Çağlar Kulu, Doğal Antibiyotik Propolis
168 Sema Sungur, Berrak Güney,Onursal Sağlam, Amoksisilin ve Klavulanik Asit?in LC-MS/MS Yöntemi İle İnsan Plazmasında Biyoanalitik Yöntem Validasyonu ve Biyoeşdeğerlik Çalışmalarına Uygulanması
169 Hale Aydonat, Berrak Güney,Onursal Sağlam, Tiyokolşikosid?in LC-MS/MS Yöntemi İle İnsan Plazmasında Biyoanalitik Yöntem Validasyonu ve Biyoeşdeğerlik Çalışmalarına Uygulanması
170 Tuğçe Nuriye KALIN, Murat ŞÜKÜROĞLU, Abdullah CAN, Tijen ÖNKOL, Erkan ER, Tuncel ÖZDEN, İrbesartan, Amlodipin ve Hidroklorotiyazid? in UPLC Yöntemi İle Tayini
171 İlker Ün, Bilgin Vatansever, Adnan Şimşek, Ahmet Ceyhan Gören, Gıda Takviyelerinde Koenzim Q10 Miktar Tayini, HPLC ve QNMR Yöntemlerinin Karşılaştırılması
172 İhsan Çağrı Güzey, Berrak Güney, Onursal Sağlam, Efavirenz?in UPLC-MS/MS Yöntemi İle İnsan Plazmasında Biyoanalitik Yöntem Validasyonu ve Biyoeşdeğerlik Çalışmalarına Uygulanması
173 Bilal Yılmaz, Bilge Kağan Akçay, Selçuk Kaban, Kalp-damar Sistemi Hastalıkları Tedavisinde Kullanılan İvabradin Etkin Maddesinin Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi
174 Bilal Yılmaz, Selçuk Kaban, Bilge Kağan Akçay, Atorvastatin Etkin Maddesinin Farmasötik Preparatlarda UV- Görünür Bölge Absorbsiyon Spektrofotometri Yöntemi ile Miktar Tayini
175 Memduh BİLMEZ, Melek PAMUK ALGI, Fatih ALGI, Bodipy Tabanlı Yeni Lüminesans Bir Bileşiğin Sentezi ve Özellikleri
176 İlker Ün, Ahmet Ceyhan Gören, Kantitatif NMR ile Tablette Glokozamin, Kondroitin ve Metilsülfonilmetan Miktar Tayini
177 Betül Ataoğlu, Aysel Küçük Tunca, Ampisilin Trihidrat ve Fenazopiridin HCl?in Türev Spektrofotometrik Bir Yöntem ile Eşzamanlı Miktar Analizi
178 Özlem FAİZ, Asu USTA, 4?-Azakalkon Sentezi ve BSA ile Etkileşiminin İnecelenmesi
179 Elmas ÖKTEM OLGUN, Dr. Muammer KAPLAN ,Öznur KARAOĞLU, Murat ÇELİK, Özcan KUBAT, TAVUK DOKUSUNDA ANABOLİZAN OLARAK YASAKLI OLARAK KULLANILAN BETA AGONİSTLERİN LCMSMS İLE ANALİZ YÖNTEMİ
180 Fatma DEMİRKAYA MİLOĞLU, Elmas POLATDEMİR, Yücel KADIOĞLU, Potasyum Ferrisiyanür-İyot-Nişasta kullanarak Farmasötik Preparatlarda Çinkonun Spektrofotometrik Yöntemle Belirlenmesi
181 Fatma DEMİRKAYA MİLOĞLU, Kadir Ozden YERDELEN, Mehmet latif GUNES, Elmas POLATDEMİR,Yücel KADIOĞLU, 9-Antraldehit ile Türevlendirilen Izoniazid Etkin Maddesinin Dozaj Formlarında HPLC yöntemi ile Belirlenmesi
182 Mustafa ARSLAN , Hülya DEMİRHAN , Ayla SEYİDOĞLU, OLANZAPİN?İN BAZI ?-AKSEPTÖRLERLE YÜK-TRANSFER KOMPLEKS ETKİLEŞİMLERİ
183 Esra Argın, Mine Oktar, Nilay K.Efendiler, Tayfun Oltulu, Mustafa Adıyaman, Pregabalin Analitik Metotlarının UPLC Metot Optimizasyonu
184 Sema İlgün, Gözde Aşkar, Özlem Bayram Başdağ, Tayfun Oltulu, Mustafa Adıyaman, Dolven Pediatrik Şurup için formül, proses, tat iyileştirme çalışmaları ve analitik metot optimizasyonu
185 Bernis Girgina, Rukiye Yavaşera, A. Alev Karagözler, Üzüm Çekirdeğinin Bazı Antioksidan Parametrelerinin İncelenmesi
186 Onur Korkmaz, Rukiye Yavaşer, A. Alev Karagözler, Kuru Üzüm Meyvesinin Bazı Antioksidan Parametrelerinin İncelenmesi
187 Aylin Yurdagül, Rukiye Yavaşer, A. Alev Karagözler, Yabani Semizotu (Portulaca oleracea L.) Bitkisinin Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi
188 Barış Anıl, Kadir Ozden Yerdelen, Mehmet Koca, Zeynep Kasap, Mikrodalga Destekli Yeni etandiamid ve 2-bütandiamid Analoglarının Sentezleri, Moleküler Yerleştirme metodu ve kolinesteraz inhibitör Etkileri
189 Özlem ÖZDEMİR, Perihan GÜRKAN, Uzun Zincirli Amino Asit Schiff Bazlarının Sefalosporin Grubuna ait Yeni Betalaktam Türevlerinin Sentezi ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi
190 Cihangir TUĞSAVUL, HAYALDEN GERÇEĞE KADIRGA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İLAÇ LABORATUVARI VE ÖĞRENCİLERİN PROSES DALI (İLAÇ) TERCİH NEDENLERİ
191 Havva YARIKTAŞ, Bülent DEDE, Oksim Grubu İçeren Bazı Polinükleer Komplekslerin Katekolaz ve Katalaz- Benzeri Enzim Aktivitelerinin İncelenmesi
192 Ümit M. KOÇYİĞİT, Necibe Canan USTA, İlhami GÜLÇİN, Mustafa CEYLAN, Belma GÜRBÜZLÜ, Tiyazepin Türevleri: Potansiyel Karbonik Anhidraz Enzim İnhibitörleri
193 Ronak Haj ERSAN, Mahmut ÜLGER, Ali KOÇAK, Öztekin ALGÜL, Bazı Bisbenzimidazol Türevi Bileşiklerin Sentezi ve Antitüberküloz Aktivitlerinin İncelenmesi

Toplam 193 adet kayıt bulundu.