Kongre Bildirileri
  2. Ulusal Kimya Öğrenci Kongresi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 14-17 Haziran 2011, Bolu
Sıra no Yazar Bildiri
PDF*
1 AKOĞLU A.G, BUDAK E., BOZKURT Ç., Hekzagonal Bor Nitrür Sentezinde Öncül Maddenin Hazırlanmasının Geliştirilmesi
2 YILMAZCAN Ö., ÖZER E.T., İZCİ B., Headspace - Gaz Kromatografi Tekniği ile Değişik Matrikslerdc Uçucu Organik Bileşen Analizlerinde Analitik Yaklaşımlar
3 KALELİ G., SAPMAZ-ERDEN C., TURNA S., YENİSOY-KARAKAŞ S., BOZCAARMUTLU A. , Zonguldak L imanı?ndan Yakalanan Has Kefal Balığı (Mugil Cephalus) Karaciğer Dokusunda Antrasen, Piren, Krisen, Benzo(a)antrasen ve Benzo(k)floranten Derişimin Belirlenmesi ve Canlılar Üzerine Etkisi
4 AYBASTIER Ö., ŞAHİN S., DEMİR C., Fenolik Maddelerin Ekstraksiyonu ve Antioksidaıı Aktivitelerinin Tayini
5 SEVİM Y.H.,TURNA S., SAPMAZ -ERDEN C., YENİSOY-KARAKAŞ S., BOZCAARMUTLU A., Sakarya Nehir Ağzından Yakalanan Has Kefal Balığı (MugHCephalus )Karaciğer Dokusunda O C P Tipi Kirleticilerin Derişiminin Belirlenmesi ve Canlılar Üzerindeki Etkisi
6 SAKLANGIÇ U., KARADENİZ H., YENİSOY-KARAKAŞ S., Toprak Örneklerindeki Organokloriu Pestisitlcrin Tayini içinUltrasonik Ekstraksiyon Mefodunun Geliştirilmesi ve Metot Validasyoııu
7 IŞIK F., KÖPRÜ İ., KARAKAŞ D., YENİSOY-KARAKAŞ S., Sıralı Yaş Çökelme Örneklerinde PAH Kompozisyonun Belirlenmesi
8 ÖZMEN H., DEMİR M., TEKDEMİR Z. TÜRKDEMİR M.H., Stevia Rebaudiana Bitkisinin Sulu EkstraktJannda Orp Ölçümleri
9 ALTAY Y., KÖLEMEN S., ÇAKMAK Y., ERTAN-ELA Ş., BRENDEL J.,AKKAYA E., Kızıl ve Yakın-Kızılötesi Bölgede Absorblayan Budity Duyarlaştırıcıları içeren Katı-Hal Boya Duyarlı Güneş Pilleri
10 AKIN A., YILDIRIM E., ÖNEN M.K., Organik Madde (N-cetyl-N,N,N-trimethylammonium bromide) Katkılandırması ile TiO2Fotokatalitik Aktivitesinin Artırılması
11 AZILI A., ERSOY M., İZGİ B., Domatesin Antkksidan Aktivitesi ve Sağlık Alanındaki Uygulamaları
12 PEKAL A., DROZDZ P., BlESAGA M., PYRZYNSKA K., Comparison of Antioxidant Properties o f Fruit Tea Infusions
13 CANTÜRK H., YILMAZ P., ERDEMİR Ü.S., GÜÇER Ş., Pirinç Unundaki Cu, Zn, Mn, Co ve Cd Element Düzeylerinin ICP-MS ile Belirlenmesi
14 TUNÇ G., DÖNMEZ M., DURMUŞ S., Koordinasyon Kimyasında Crown Eterler
15 ÇALIŞKAN H., OĞUZ M., TEKİN T., YILMAZ M., ANIL B., ŞENDİL K., YENİ SCHİFF BAZININ SENTESİ VE Pka DEĞERİNİN HESAPLANMASI
16 ARSLAN R., MUREN C., PALA N., DURMUŞ S., Doğal Mineral Olan Klinoptilolit Üzerinde Sehiff Bazı Metal Kompleksi Reaksiyonu
17 DALMAZ N., YAMAN N., DURMUŞ S., İzomerik Schiff Bazlarının Termal Kararlılıklarının Aydınlatılması
18 BEYTOR A., TURNA S.,SAPMAZ-ERDEN C., YENİSOY-KARAKAŞ S., BOZCAARMUTLU A., Gülüç Irmağı?ndan Yakalanan Has Kefal Balıklarında (MugiIcephaJus ) OCP Tipi Kirleticilerin Derişiminin Belirlenmesi ve Canlılar Üzerine Etkileri
19 HERGÜNVARIM S., AKYOL N., GAGA E., Ev Ortamında İnsan Aktiviteleri Sırasında Oluşan Partikül Madde (PM2.5 ve PM10) Derişimlerinin Ölçülmesi ve Maruziyetin İncelenmesi
20 SOLMAZ E., TURNA S., SAPMAZ-ERDEN C., YENİSOY-KARAKAŞ S., BOZCAARMUTLU S., Ereğli Limanı'ndan Yakalanan Sarıyanak Kefal Balığı (Liza (turala) Karaciğer Dokusunda PAII Tipi Kirleticilerin Derişiminin Belirlenmesi ve Canlılar Üzerindeki Etkisi
21 İNAM K., ÖZTEKİN E., ŞAHİN Y., Bor Nötron Yakalama Tedavisinde Kullanılan p-Karboran Bileşiklerinin İki Ucunun Fonksiyonlandırılması
22 BÜYÜKBAYRAM M., TURNA S., SAPMAZ-ERDEN C., YENİSOY-KARAKAŞ S., BOZCAARMUTLU A., Zonguldak Limanı'ndan Yakalanan Has Kefal Balığı (Mugil Cephalus) Karaciğer Dokusunda OCP Tipi Kirleticilerin Derişiminin Belirlenmesi ve Canlılar Üzerine Etkisi
23 İPEK Y., KÖPRÜ İ., KARAKAŞ D., YENİSOY-KARAKAŞ S., Bolu Atmosferindeki Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların Kuru Çökelme Miktarlarının Belirlenmesi
24 ALPAY P., AKTAŞ-UYGUN D., Biyomoleküllerin Saflaştırmasına Yeni Bir Yaklaşım: Hidrofobik Etkileşim Kromatografisi
25 ÖZCAN S., YALÇINKAYA F., ÖZEL F., DURMUŞ S., ONNO Tipi Schiff Bazları Sentezi, Yapılarının Aydınlatılması ve Termal Kararlılıkları
26 ER S., Hava ve Hava Kirleticileri, Fotokimyasal Smog
27 ALKAN C.P., SAPMAZ-ERDEN C., TURNA S., BOZCAARMUTLU A., Gülüç Irmağınıdaki Kirliliğin Canlılar Üzerine Etkisinin Kefal Balığında (Mugilcephalus) Biyobelirteç Enzim Aktiviteleri ile Belirlenmesi
28 DEMİRBEL E., AKPINAR Ö., AKTAŞ N., KARA A., Polimerik Mikrokürelerle Sulu Çözeltilerden Ağır Metal İyonlarının Adsorpsiyonun Fizikokimyasal Parametrelerinin Araştırılması
29 ÖZTÜRK Ç., TURNA S., SAPMAZ-ERDEN C., YENİSOY-KARAKAŞ S., BOZCAARMUTLU A., Ereğli Limam?ndan Yakalanan Sarıyanak Kefal Balığı (Liza aurata) Karaciğer Dokusunda OCPTipi Kirleticilerin Derişiminin Belirlenmesi ve Canlılar Üzerine Etkisi
30 AKTÜRK A.E., SARIKÜRKÇÜ C., AKTÜRK S.,DEMİRCİ Ç.E., Ni-Fe20 3 Nanoparçacıkların Sol-Jel Yöntemi ile Sentezi ve Karakterizasyonu
31 KONDAKÇI G., SAPMAZ-ERDEN C., TURNA S., YENİSOY-KARAKAŞ S., BOZCAARMUTLU A., Sakarya Nehir Ağzı?ndan Yakalanan Has Kefal Balığı (Mugil Cephalus) Karaciğer Dokusunda PAH Tipi Kirleticilerin Derişimiııin Belirlenmesi ve C anlılar Üzerine Etkisi
32 İÇÖZ N., DOĞAN H., GÜNDÜZ M., KAYKUSUZ Y., DEMİR L., ALLI A., Yeni Biyobozunur Polimerlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyobozunurluk Çalışmaları
33 ÖNEN M.K., N ve S Katkılandırması ile TiO2?in Fotokatalitik Aktivitesinin Artırılması
34 DAĞ Ç., COŞGUN N., ELGİN E.S., İnsan UbcH8 Proteininin Baktcriyel Sistemdeki Çözünür Ekspresyon Düzeyinin GB1 Çözünürlük Tagı Yardımı ile Arttırılması
35 ARSLAN E.U., BUDAK N., GÜL G., PALABIYIK F., AYDIN I., Asfaltit Külünde Kurşun Türlendirmesi
36 ER S., Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Yapılan Çalışmaların İncelenmesi
37 TEKDEMİR Z., ÖZMEN H., DEMİR M., TÜRKDEMİR M.H., Potansiyometrik Titrasyon Üzerinde Kalibrasyondan Kaynaklanan Hataların İncelenmesi
38 AKTAŞ N., AKPINAR Ö.,ERDEM B., Asetik Asit ve n-Amyl Alkolün İyon Değiştirici Keçine Katalizli Esterleşme Kinetiği
39 ASLAN E., KARADENİZ H., YENİSOY-KARAKAŞ S., Su örneklerindeki Ornagoklorlu Pestisitlerin Tayini için Katı Faz Ekstraksiyon Metodunun Geliştirilmesi ve Metot Validasyonu
40 CANER E., ALTUĞ C., Azlaktonların Sentezi ve Reaksiyonlarının İncelenmesi
41 YARATAN K., BÖLÜK B.K., TÜRKDEMİR M.H., ULUĞ B., Elektriksel Yük ölçer Hazırlanması ve Denenmesi
42 EROĞLU S., ATABAY T., YEŞİL F., DEMİRÇALI A., KARCI F., Pirazol Halkaları İçeren Yeni Heterosiklik Dispers Disazo Boyarmaddelerin Sentezi ve Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi
43 ASLAN F., ALĞAÇ R.,ÇETİN A., Yeni Sciff Bazı Komplekslerinin Sentezlenmesi ve Antibakteriyal Etkilerinin İncelenmesi

Toplam 43 adet kayıt bulundu.