Kongre Bildirileri
  Kromatografi 2011, Dicle Üniversitesi, 7-10 Eylül 2011, Diyarbakır
Sıra no Yazar Bildiri
PDF*
1 O. Yavuz ATAMAN, Sezgin BAKIRDERE, Şefika ÖZCAN, Selin BORA, HPLC-ICP-MS ile Metal Türlendirmesi
2 Güleren ALSANCAK, Sıvı Kromatografide Organik Modifiyer ve Mobil Faz Katkılarının Tip ve Derişimlerinin Ayırmadaki Etkisi
3 Rıdvan SAY, Yeni Nesil Katı Destekler: Proteinimsi Poİimerik Nanopartiküller (3P)
4 F. Bedia Erim BERKER, Kapiler Elektroforez -LIF Tekniği ile Yüksek Duyarlı Biyojenik Amin ve Kiral Anıinoasit Analizleri: Gıda Bozulma ve Hilelerinin Tespiti
5 Ömer İrfan KÜFREVİOĞLU, Karbonik Anhidraz ve Laktoperoksidaz Enzimlerinin Sülfanilamid Ligandlı Afinite Kromatografisi ile Saflaştırılmaları
6 Şeref GÜÇER, Element Fraksiyonlama ve Türlendirme Çalışmalarında Kromatografîk Tekniklerin Yeri
7 Münevver SÖKMEN, Kromatografik Analizde Kombine Yöntemler ve Yeni Gelişmeler
8 Alptuğ ATİLA, Özge YILMAZER, Yücel KADIOĞLU, Murat ÖZTÜRK, Onur ŞENOL, Farmasötik Preparatlarda İrbesartan?ın HPLC-DAD Yöntemiyle Miktar Analizi
9 Lütfiye VAROĞLU, Hasan ERTAŞ, Vitex-Agnus Castus Bitkisinde Uçucu Yağların Kompozisyonu, Özütleme (Ekstraksiyon) Verimine Etki Eden Parametreler ve Bölgesel Farklılıkların Karşılaştırılması
10 Süreyya SARI, Hasan ERTAŞ, Armatür Conta ve Plastik Materyalde Klorofenolik Bileşiklerin GC-ECD ve GC-MS Sistemi ile Tayini
11 Ceren TÜRKCAN, Sinan AKGÖL, Adil DENİZLİ, DNA Saflaştırılması için Pseudospesiflk Nanoyapılar
12 Nevra ÖZTÜK, R. Hilal ŞENAY, Yeşim ÖZCAN, Sinan AKGÖL, Adil DENİZLİ, Lakkaz İmmobilizasyonu için Nanopartikül Gömülü Kriyojelik Yapıların Sentezlenmesi
13 Sevda CEYLAN, Mehmet ODABAŞI, PHEMA Mikroküre Gömülü Kriyojel Kompozit Membranların Üretilmesi ve Protein Adsorpsiyon Kapasitelerinin İncelenmesi
14 Gülşen GÜVEN, Mustafa DEMİR, Termofıiik Bakteri-Silika Jel Dolgulu Kolonda Cd, Co ve Ni İyonlarının Zenginleştirme Şartlarının Araştırılması
15 Nurgüİ KARADAŞ , Mehmet GÜMÜŞTAŞ, Sibel A. ÖZKAN, Benidipin?in Farmasötik Dozaj Formlarından Ters Faz YPSK Yöntemiyle Miktar Tayini
16 Mahfuz ELMASTAŞ, Ayşe AKBOĞA, İbrahim TÜRKEKÜL, Nusret GENÇ, Hüseyin AKŞİT,Özkan ŞEN, Hypholoma fasciculare Mantar Türünden Fitosterollerin Saflaştırılması ve Metal Şelatlama Aktivitesi
17 Erdal DİNÇ, Dalgacık Dönüşüm Yöntemleri ve Kromatografîk Analiz
18 Durişehvar ÖZER ÜNAL, Klinik Araştırmalarda Kromatografîk Yöntem Geliştirme ve Validasyon; Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerlik Çalışmaları
19 Habibe BUDAK KAYA, Melda ŞÎŞECİOĞLU, Zeynep KÖKSAL, Hasan ÖZDEMİR, Asetilkolinesteraz Enziminin Eritrositlerden Afinite Kromatografisi Yöntemi ile Saflaştırılması
20 Ercan BURSAL, İlhami GÜLÇİN, Kivi (Actinidia deliciosa) Meyvesinden Karbonik Anhidraz Enziminin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu
21 Elif Duygu KAYA, Şükrü BEYDEMİR, Hakan SÖYÜT, Çipura ( Sparus aurata) Balığının Karaciğer Dokusundan Saflaştırılan Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine Bazı Metal İyonlarının İn vitro Etkilerinin İncelenmesi
22 Muhammet GÜLER, Vedat TÜRKOĞLU, Mehmet Rıza KIVANÇ, Van Gölü Balığı (Chalcalburnus tarichii PaIIas,1811) Karaciğerinden Saflaştırılan 6-Fosfoglukonat Dehidrogenaz Üzerine Bazı İlaçların Etkisi: Bir in vitro Çalışma
23 Seval Sevgi KIRDAR, Metin ATAMER, Ziya KILIÇ, Laktoperoksidaz/Tiyosiyanat/Hidrojen Peroksit (Lp) Sistemi Aktivasyonu ile Korunmuş İnek Sütlerinden Üretilen Tulum Peynirlerinin Olgunlaşma Sürecinde Serbest Yağ Asitlerindeki Değişimin Belirlenmesi
24 Yener TEKELİ, Özcan Barış ÇİTİL, Mehmet SEZGİN, Konya ve Bölgesinden Elde Edilen Bazı Sideritis Türünün Yağ Asitleri Kompozisyonları
25 Mehmet Emre EREZ, Peyami BATTAL, Ömer BİNGÖL, Allelopatik Ekstrakt Uygulanan Bitkilerdeki Hormon ve Şeker Değişimlerinin HPLC Yöntemi ile Analizi
26 Filiz ATALAY, Metin KILINÇ, Sağlıklı, Nöral Tüp Defekti Olan ve Trisomili Gebelerden Alınan Amniyon Sıvılarının Antioksidan Özellikleri ve Eser Element Düzeylerinin Belirlenmesi
27 Aydın PARLAR, Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre-Teknikler ve Uygulamalar
28 Özün GÖREL, Muammer KAPLAN, Tavuk Yumurtalarında Organoklorlu Pestisitler ve Poliklorlubifenil Kalıntılarının Farklı Gaz Kromatografîk Yöntemlerle Analizi
29 Şana SUNGUR, Muhammet Meriç ATAN, Hatay Bölgesinde Tüketilen Et ve Süt Ürünlerindeki Bazı Zararlı Anyonların Belirlenmesi
30 Sevgi TATAR ULU, Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografîsi İle Farmasötik Preparatlarda Bisoprolol Miktar Tayini
31 Meryem NAR, İlhami GÜLÇİN, Rozmarinik Asidin İnsan Karbonik Anhidraz İzoenzimleri (HCA-I ve HCA-II) Üzerine înhibisyon Etkisinin İncelenmesi
32 Hülya GÖÇER, İlhami GÜLÇİN, Kafeik Asit Fenetil Esterinin (CAPE) İnsan Karbonik Anhidraz İzoenzimleri (hCA-I ve hCA-II) Üzerine İnhibisyon Etkisinin Belirlenmesi
33 Ali ATASEVER, Bilge ÖZCAN, Murat ŞENTÜRK, Ramazan KALIN, Hasan ÖZDEMİR, Laktoperoksidaz Enziminin Koyun Sütünden Afinite Kromatografisi ile Saflaştırılması
34 Cemile BAL, Nagihan M. KARAASLAN, Mehmet YAMAN, Semizotu (Portulaca oleracea L.) Bitkisi ve Kuşburnu (Rosa canina L.) Meyvesinin Farklı Çözücülerle Ekstraksiyonu ve Mirisetin Bileşiğinin HPLC-MS ile Tayini
35 Bilal YILMAZ, Vedat AKBA, Alprazolam Etkin Maddesinin Farmasötik Preparatlarda GC-FID Yöntemi ile Tayini
36 Bilal YILMAZ, Vedat AKBA, Medazepam Etkin Maddesinin Farmasötik Preparatlarda GC-MS Yöntemi ile Tayini
37 Esra DİLEK, Ömer İrfan KÜFREVİOĞLU, Şükrü BEYDEMİR, Bünyamin Mesut HALICI, İnsan Trombositlerinden Siklooksigenaz (COX) Enziminin Saflaştırılması,Bazı Antiinflamatuar İlaçların Enzim Aktivitesi Üzerine İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi
38 Mehmet Rıza KIVANÇ, Vedat TÜRKOĞLU, Muhammet GÜLER, İnsan Plazma ve Eritrosit Hemolizatı Asetilkolinesteraz (AChE, EC 3.1.1.7) Enzimi Üzerine Bazı Antibiyotik ve Ağrı Kesici İlaçların in vitro Etkilerinin Araştırılması
39 İsmail AKDENİZ, Ayşe KAYA, Okzalik, Maleik, Sitrik ve Krotonik Asitlerin Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografîsi (HPLC) ile Eşzamanlı Tayinleri
40 Adnan ÇETİN, İshak BİLDİRİCİ, Yeni Kiral Pirazol Amitdiollerin Sentezlenmesi ve Asetofenonun Asimetrik İndirgenmesinde Kullanımları
41 Gökçe ENGÜDAR, Beraat ÖZÇELİK , Hueeste ÇATALGİ-GİZ, Aljinat Küreciklerinin Çay Kateşinlerini Taşıma ve Salma Süreçlerinin İzlenmesi
42 E. GÜNÎSTER, E ÇEVİK, M. BOZKURT, H. ÇATALGİL-GİZ, PDADMAC Modifîye Kilin Anyonik ve Katyonik Boyaların Tutulmasında Etkinliğinin Araştırılması
43 Birnur AKKAYA, Recep AKKAYA, N-İzopropil Akrilamid-Akrilik Asit Monolitik Kriyojel Kolonlar
44 Namık KILINÇ, M. Mustafa İŞGÖR, Bülent ŞENGÜL, Şükrü BEYDEMİR, Koyun Mide Dokusundan Saflaştırılan Karbonik Anhidraz I ve II İzoenzimlerinin Aktiviteleri Üzerine Bazı Pestisitlerin İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi
45 Büşra KONCUK, Zuhal ALIM, Şükrü BEYDEMİR, Koyun Karaciğer Mikrozomlarından PON1 Enziminin Saflaştırılması ve Bazı Pestisitlerin Enzim Aktivitesi Üzerine in vitro İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi
46 Uğur GÜLLER, Ömer İrfan KÜFREVİOĞLU, Şükrü BEYDEMİR, İnsan Eritrositlerinden Saflaştırılan Karbonik Anhidraz I ve II İzoenzimlerinin Aktiviteleri Üzerine Glukokortikoid İlaçların Etkileri
47 Pınar TAŞER, Ebru AKKEMİK, Sevil AYDIN, Mehmet ÇİFTÇİ, Glutatyon Redüktaz Enziminin Hindi Karaciğerinden Saflaştırılması ve Bazı Pestisitlerin Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
48 Özlem YILMAZCAN, Elif TÜMAY ÖZER, Belgin İZGİ, Şeref GÜÇER, Deniz Suyundaki Uçucu Organik Bileşiklerin Head-Space Gaz Kromatografîsi Kütle Spektrometresi ile Karekterizasyonu
49 Ebru AKKEMİK, Pınar TAŞER, Sevil AYDIN, Mehmet ÇİFTÇİ, Glutatyon-S-Transferaz Enziminin Hindi Karaciğerinden Saflaştırılması ve Bazı Pestisitlerin Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
50 Ferişte ÖZTÜRK GÜNGÖR, Mustafa Kemal ÜNAL, Şahnur IRMAK, Eyyüp KARTAL,Gönül TUSU, Farklı Yörelerde Yetiştirilen Gemlik Zeytininden Sofralık Siyah Zeytin Elde Edilmesi Sırasında Antosiyanin Miktarlarında Meydana Gelen Değişmeler
51 Veysel ÇOMAKLI, Ö. İrfan KÜFREVİOĞLU, Gökkuşağı Alabalık Eritrositlerinden Glutatyon S-Transferaz Enziminin Saflaştırılması ve Karekterizasyonu
52 Emrah YILMAZ, Gaye ÖZDEMİR, Sümeyra BAYIR, Pınar ERGENEKON,Naciye ÖZTÜRK, İş Yeri İç Ortam Havasındaki Uçucu Organik Bileşiklerin Pasif Örnekleme ve TD-GC-MS İle Belirlenmesi
53 Esra ALPÖZEN, Gönül GÜVEN, Ali ÜREN, Akrilamid Analiz Yöntemleri
54 Gönül GÜVEN, Esra ALPÖZEN, Özcan GÜR, Ferişte ÖZTÜRK GÜNGÖR, Ali ÜREN, Domates Salçasında Potasyum Sorbat ve Sodyum Benzoat Düzeylerinin HPLC ile Belirlenmesi
55 Elif TÜMAY ÖZER, Şeref GÜÇER, Aktif Karbon ile Zenginleştirme Sonrası Oyuncaklardaki Bis (2-Etil Heksil) Fitalatın Yapay Ter Çözeltisine Geçişinin Gaz Kromatografîsi Kütle Spektrometresi ile Tayini
56 Muazzez ERSOY, Ümran SEVEN ERDEMİR, Belgin İZGİ, Şeref GÜÇER, Pikolinik Asidin (Piridin-2-Karboksilik Asit) Kapiler Elektroforez ile Tayinine Yönelik Analitik Yaklaşımlar
57 Mehmet GÜMÜŞTAŞ, Sibel A. ÖZKAN, Oseltamivir?in Farmasötik Dozaj Formlarından Ters Faz YPSK Yöntemiyle Miktar Tayini
58 M. Zahir DÜZ, K. Serdar ÇELİK, Abdurrahman SAYDUT, Candan HAMAMCI, HPLC ile Fındıkta Aflatoksin Tayini
59 K. Serdar ÇELİK, Ersin KILINÇ, M. Zahir DÜZ, Kırmızı Pul Biberde Aflatoksin Tayini için HPLC Yöntemi
60 Semra CANKARA, Ebru BİRLİK ÖZKÜTÜK, Sibel EMİR DİLTEMİZ,Arzu ERSÖZ, Rıdvan SAY, Silan Tabanlı Parakson Bellekli QCM Elektrotları ile Paraoksan Tayini
61 Deniz UĞURAĞ1, Ebru BİRLİK ÖZKÜTÜK1, Sibel EMİR DİLTEMİZ,Arzu ERSÖZ, Rıdvan SAY, Paraoksan Baskılanmış Kuartz Kristal Mikroterazi (QCM) Sensörü
62 Ebru BİRLİK ÖZKÜTÜK, Sibel EMİR DİLTEMİZ, Arzu ERSÖZ, Rıdvan SAY, Ligand Değişimine Dayanan Pestisit Baskılı QCM Sensörlerin Hazırlanması
63 Mustafa ERAT, Ali ATASEVER, 2' , 5'-ADP Sepharose 4B Afinite Kromatografîsi ile Tek Basamakta Birden Fazla Enzim Saflaştırılması
64 Zuhal ALIM, Elvan ŞEN, M. Mustafa İŞGÖR, Rahmi KASIMOĞULLARI,Salim OK, Şükrü BEYDEMİR, İnsan Eritrositlerinden Saflaştırılan Karbonik Anhidraz I ve II İzoenzimlerinin Aktiviteleri Üzerine Bazı Sülfonamid Türevlerinin in vitro Etkilerinin İncelenmesi
65 Ezgi DEMİR, Fatih KAR, Gönül SERDAR, Münevver SÖKMEN, F. Zerrin SALTAN,Hüseyin ŞAHİN, Gülsev DİLBER, Bazı Verbascum Türlerinden Biyoaktif Bileşiklerin İzolasyonu ve Fenolik Bileşen İçerikleri
66 Gönül SERDAR, Ezgi DEMİR, Münevver SÖKMEN, Atalay SÖKMEN,Hüseyin ŞAHİN, AchiUea biserrata ve Hyssopus offîcinalis Özütlerinin HPLC, GC/MS Analizleri ve Fenolik Bileşen İçerikleri
67 Yasin YÜCEL, Pınar SULTANOĞLU, Enzimatik ve Kimyasal Metotlarla Üretilen Biyodizelin Gaz Kromatografisi (GC) ile Analizi
68 Pınar SULTANOĞLU, Yasin YÜCEL, Hatay İlinde Üretilen Balların HPLC ve Kemometrik Metotlarla Karakterizasyonu
69 Pınar SULTANOĞLU, Yasin YÜCEL, HPLC ile Balda Şeker Analizi
70 Yasin YÜCEL, Pınar SULTANOĞLU, İnce Tabaka Kromatografisi (TLC) ile Yağ Asidi Metil Esteri (Biyodizel) Analizi
71 Zeynep AYDOĞMUŞ, Ece Merve MİSİRCİ, Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografîsi Kolon Öncesi Türevlendirme ile Nilotinibin Tayini
72 Yener TEKELİ, Mehmet SEZGİN, Abdurrahman AKTÜMSEK, Bazı Sideritis Fenolik Yapısının HPLC ile Belirlenmesi ve Antioksidan Aktiviteleri
73 Nevin ÖZTEKİN, Gülfem S. BALTA, M. Şerif CANSEVER, İdrarda Homogentisik Asitin Kapiler Elektroforez Yöntemi ile Tayini
74 Özlem ÇAKMAK, Attagenus pellio (Coleoptera : Dermestidae)?un Larva ve Erginlerinin Yağ Asidi Kompozisyonu
75 Seda BAHADIR, Nagihan SOYER, Cumhur TEMÜRER, Yusuf TUTAR,Uğur SALGIN, Sema SALGIN, Amiloz Bazlı Kiral Durgun Faz Kullanılarak Kiral Bileşiklerin HPLC Analizi
76 Sevim Beyza ÖZTÜRK SARIKAYA, Fevzi TOPAL, Murat ŞENTÜRK,İlhami GÜLÇİN, Karbonik Anhidraz I ve II İzoenzimleri Üzerine Okzalik Asit ve Tartarik Asidin İnhibisyon Etkisinin İncelenmesi
77 Perihan OKUR, Hayri BABA, Hüsniye ÇİL, Zeki AYDIN, Yener TEKELİ, Hatay Bölgesinde Yetişen Bazı Mantarların Fenolik Yapısının HPLC ile Belirlenmesi ve Antioksidan Kapasiteleri
78 Esra KARPUZ, Perihan OKUR, Hayri BABA, Hüsniye ÇİL, Yener TEKELİ, Agaricus bisporus (J.E.Lange) Imbach ve Agaricus campestris L Türlerinin Fenolik Kompozisyonunun HPLC ile Belirlenmesi ve Antioksidan Aktivite Tayini
79 Hüsniye ÇİL, Hayri BABA, Zeki AYDIN, Yener TEKELİ, Serbay BUCAK, Chlorophyllum rhacodes (Vittad.) Vellinga ve Pholiota lucifera (Lasch) Quel. Fenolik Yapısının HPLC ile Belirlenmesi ve Antioksidan Kapasitelerinin Tayini
80 Güleemal YILDIZ, Nevin ÖZTEKİN, B.Filîz ŞENKAL, Polivinil İmidazol Kil Kompozitinin Adsorpsiyon Özellikleri
81 Ramazan DEMİRBAĞ, Murat ŞENTÜRK, Mehmet ÇİFTCİ, Ömer İrfan KÜFREVİOĞLU, Bazı Pestisitlerin Gökkuşağı Alabalık Karaciğer Glutatyon Redüktaz Enzimi Üzerine İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi
82 Ramazan DEMİRDAĞ, Emrah YERLÎKAYA, Murat ŞENTÜRK,Orhan ERDOĞAN, Ömer İrfan KÜFREVİOĞLU, Karbonik Anhidraz IV İzoenziminin Koyun Böbrek Dokusundan Saflaştırılması ve Karakterizasyonu
83 Ramazan DEMİRDAĞ, Emrah YERLİKAYA, Ömer İrfan KÜFREVİOĞLU, Koyun Karaciğer Dokusundan Saflaştırılan CA II İzoenzimi Üzerine Bazı Metal İyonlarının İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi
84 Emrah YERLİKAYA, Murat ŞENTÜRK, Mehmet ÇİFTCİ, Ömer İrfan KÜFREVİOĞLU, Gökkuşağı Alabalık Eritrosit Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz Enzimi Üzerine Bazı Metal İyonlarının İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi
85 Emrah YERLİKAYA, Ramazan DEMİRDAĞ, Orhan ERDOĞAN,Murat ŞENTÜRK, Ö.İrfan KÜFREVİOĞLU, Kanser İlişkili Karbonik Anhidraz IX İzoenziminin İnsan Pankreas Dokusundan Klonlanması
86 Emrah YERLİKAYA, Ramazan DEMİRDAĞ, Murat ŞENTÜRK,Ömer İrfan KÜFREVİOĞLU, Karbonik Anhidraz II İzoenziminin Koyun Karaciğerinden Saflaştırılması,Karakterizasyonu ve Kanamisinin Enzim Aktivitesi Üzerine İnhibisyon Etkisinin İncelenmesi
87 Aydın YILDIZ, Sait ERDOĞAN, Abdurrahman SAYDUT, Candan HAMAMCI, HPLC ile Yoğurt, Ayran ve Peynirde Benzoik Asit Tayini
88 Aydın YILDIZ, Sait ERDOĞAN, HPLC Yöntemi ile Ekmekte Sorbik Asit Tayini
89 Murat ŞENTÜRK, Deniz EKİNCİ, Ercüment AKSAKAL, Saltuk Buğrahan CEYHUN, Mersin Balığı (Huso huso) Solungaç Karbonik Anhidraz Enziminin Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Bazı Pestisitlerin Enzim Aktivitesi Üzerine İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi
90 Murat ŞENTÜRK, Deniz EKİNCİ, Ercüment AKSAKAL, Saltuk Buğrahan CEYHUN, Mersin Balığı (Huso huso) Solungaç Karbonik Anhidraz Enziminin Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Bazı Pestisitlerin Enzim Aktivitesi Üzerine İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi
91 Murat ÇANKAYA, Mehmet KUZUCU, Koyun Karaciğerinden Karbonik Anhidraz I ve II İzoenzimlerinin Saflaştırılması ve İnfeksiyöz Nekrotik Hepatitis Hastalığı Tedavisinde Kullanılan Bazı Antibiyotiklerin Etkilerinin İncelenmesi
92 Hakan AŞKIN, Ümmügülsüm TÜKENMEZ, Özgür ÖZMEN, Deniz EKİNCİ, Murat ŞENTÜRK, Bazı Alfa- ve Beta- Karbonik Anhidraz İzoenzimleri Üzerine Bazı Anestezik İlaçların İnhibisyon Etkisi
93 Abdo ÖZKAN, Selvin USTABAŞ, Zeki AYDIN, Çeşitli Yaş Meyvelerde Ağır Metal ve Aflatoksin Miktarlarının Belirlenmesi
94 Selvin USTABAŞ, Abdo ÖZKAN, Zeki AYDIN, Kurutulmuş Meyvelerde Aflatoksin ve Ağır Metal İçeriklerinin Belirlenmesi
95 Şana SUNGUR, Abdo ÖZKAN, Yusuf KILBOZ, Tuğba ÖZDEMİR, Hatay?da Aktarlarda Satılan Çeşitli Baharatların Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
96 Şana SUNGUR, Sıdıka SERTKOL, Muaz KÖROĞLU, Hatay Yöresindeki Bitkisel ve Atık Yağlardan Üretilen Biyodizelin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
97 Aslı GÖÇENOĞLU, Bilgen OSMAN, Ali KARA, Necati BEŞİRLİ, Manyetik Poli(EGDMA-VTAZ) Mikroküreler He Sulu Çözeltiden Cr+3 İyonlarının Uzaklaştırılması
98 Ali KARA, Bilgen OSMAN, Senay KÖK, Necati BEŞİRLİ, Baryum Ferrit İçerikli Manyetik Afinite Sorbent Üzerine Glukoamilaz Enziminin Adsorpsiyonu
99 Bilgen OSMAN, Elif TÜMAY ÖZER, Ali KARA, Necati BEŞİRLİ, Şeref GÜÇER, Dimetil Fitalatın Manyetik PoIi(EtiIen Glikol Dimetakrilat-Vinil Piridin) Mikroküreler Üzerine Adsorpsiyonu
100 Bilgen OSMAN, Ali KARA, Senay KÖK, Necati BEŞİRLİ, Katalaz Enziminin Manyetik PoIi(EGDMA-VIM) Mikroküreler Üzerine Adsorpsiyonunun Karakterizasyonu
101 Bilgen OSMAN, Ali KARA, Aslı GÖÇENOĞLU, Necati BEŞİRLİ, Manyetik Poli (EGDMA-VTAZ) Mikroküreler ile Albumin Adsorpsiyonu
102 Bilgen OSMAN, Ali KARA, Emel DEMİRBEL, Senay KÖK, Necati BEŞİRLİ, Mezoporöz Manyetik Mikroküreler Üzerine ?-Amilaz Adsorpsiyonu
103 Tuba ÜNEŞ, Abdo ÖZKAN, Selvin USTABAŞ, Zeki AYDIN, Çeşitli Tıbbi Bitkilerdeki Yağ Asitleri ve Uçucu Yağ Bileşenlerinin Belirlenmesi
104 Serbay BUCAK, Özcan Barış ÇİTİL, K. Kaan TEKİNŞEN, Yener TEKELİ, Anadolu? da Toplanan Salep (Orchidaceae Spp.) Türlerinin Yağ Asitleri Kompozisyonları
105 Aydın AKIN, Özcan Banş ÇİTİL, Yener TEKELİ, Konya?da Yetiştirilen Siyah Pekmezlik Üzüm Çeşidi (Vitis vinifera L.)Çekirdeğinin Yağ Asitleri Kompozisyonları
106 Özlem ÇAKMAK, Mehmet BAŞHAN, Ali SATAR, Myrmeleon inconspicuus (Neuroptera:MyrmeIeoninae)?un Diapoz Öncesi ve Diapozlu Bireylerinin Fraksiyonlanmış Yağ Asidi Profili
107 Salih ALKAN, Ali Rıza KUL, İhsan ALACABEY, PPO Enziminin Fındık Kabuğu (Vakfıkebir-Trabzon) Üzerine Adsorpsiyonunun İncelenmesi
108 Ali Rıza KUL, İhsan ALACABEY, Yalancı Tesbih Ağacı (Styrax offîcinalis L.) Tohumundan farklı Yöntemlerle Elde Edilen Aktif Karbonlar Üzerine Bakır [Cu(II)] iyonlarının Adsorpsiyon Kinetiği
109 Ali Rıza KUL, İhsan ALACABEY , Salih ALKAN, Nilüfer SERÇUK, Styrax offîcinalis L. Tohumunundan Elde Edilen Aktif Karbonlar Üzerinde Bakır İyonlarının Sorpsiyon Mekanizmasının İncelenmesi
110 Yasin YAKAR, Adem SARIGÖZ, Murat METLİ, Yener TEKELİ, Hatay?da Yerel Marketlerde Satılan Bazı Sebzelerin Pestisit Kalıntılarının LC-MS/MS ile Belirlenmesi
111 Zeynep İSKEFİYELİ, Nesibe A. BURNAZ, Ayça AKTAŞ, Sezgin AYDEMİR, Semra ALKAN, Ömer ERTÜRK3, Ahmet YAŞAR, Gonca TOSUN, Nurettin YAYLI, Murat KÜÇÜK, Asit Hidrolizi/Katalizi (AHC) Yöntemiyle Lavantada Uçucu Yağ Eldesi, Biyolojik Aktivite ve Kimyasal Bileşim
112 Serbay BUCAK, Yasin YAKAR, Yener TEKELİ, Hatay İlinde Üretilen Çam, Okaliptüs, Çiçek ve Maydanoz Ballarının Pestisit Kalıntılarının LC-MS MS ile Belirlenmesi
113 Alı KARA, Emel DEMİRBEL, Manyetik Çapraz Bağlı Kopolimer Mikrokürelerin Sentezi,Karakterizasyonu ve Sulu Çözeltilerden Zn(II) İyonu Adsorpsiyonunun Kinetik, İzotermal ve Termodinamik Analizleri
114 Zeki AYDIN, Aziz GÜL, Bazı Monofloral Balların Naftalin ve Pestisit Kalıntılarının HPLC ve GC-MS ile Belirlenmesi
115 Rukiye YAVAŞER, Deniz AKTAŞ UYGUN, A.Alev KARAGÖZLER, Boya Bağlı Kitosan Kaplanmış Manyetik Nanopartiküİlere Lizozim Adsorpsiyonu
116 Murat UYGUN, Rukiye YAVAŞER, A. Alev KARAGÖZLER, Kitosan Kriyojellerin Hazırlanması, Karakterizasyonu ve İnvertaz İmmobilizasyonunda Kullanılması
117 Deniz AKTAŞ UYGUN, Begüm AKDUMAN, Sinan AKGÖL, Adil DENİZLİ, Boya Bağlı Kriyojel Yapılarına Papain Adsorpsiyonu
118 Mehmet GEDİKLİ, Nuri ÜNLÜ, Kabil Özcan TOZAK, Mahmut ERZENGİN, Sitokrom-C Adsorpsiyonuna Yönelik Yeni Bir Matriks Dizaynı: Cu+2-Sporopollenin Gömülü Kriyojel Membranlarının Hazırlanması
119 Kadriye SİNEK, Nuran KAHRİMAN, Murat YÜCEL, Emine SÖNMEZ,Nurettin YAYLI, 4'-Azaflavanon Bileşiğinin Mikrodalga Yöntemi ile Sentezi, N-alkil Türevlerinin Eldesi ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Tayini
120 Kadriye SİNEK ,Nagihan YILMAZ İSKENDER, Murat YÜCEL, Şengül ALPAY KARAOĞLU,Nurettin YAYLI, Dactylorhiza osmanica (KL) Soo var. osmanica Bitkisinin Uçucu Yağının Kimyasal Bileşimi ve Antimikrobiyal Aktivitesi
121 Sevgi KOLAYLI, Hüseyin ŞAHİN, Zehra CAN, Farklı Çay Numunelerinin RP-HPLC-UV ile Fenolik Bileşenlerinin Analizi
122 Şeyda CEYLAN, Mehmet ODABAŞI, Transferrin Saflaştırılmasına Yönelik Sporo polenin Gömülü Monolitik Membranların Hazırlanması
123 Nuray YILMAZ, Şeyda CEYLAN, Mehmet ODABAŞI, Cu2+ Takılı Bentonit Partikülleri Gömülü Monolitik Kriyojellere Protein Adsorpsiyonunun İncelenmesi
124 Şeyda CEYLAN, Nuray YILMAZ, Mehmet ODABAŞI, Fe3+ Takılı Sporopollenin Gömülü Kompozit Membranların Hazırlanması ve Genomik DNA Saflaştırılmasında Kullanılması
125 Hatice KARADENİZ, Yener TEKELİ, Hatay'da Üretilen Püren, Pamuk ve Turunç Ballarının Naftalin ve Pestisit Kalıntı Analizlerinin GC-MS ile Tayini
126 Bahire Filiz ŞENKAL, Nur ÖZBAY, Seda ÇEKLİ, Poli (Akrilik Asit) ile Modifiye Selülozun Sentezi ve Metilen Blue?nun Giderilmesinde Kullanılması
127 Gamze BARIM, Erdem YAVUZ, M.Sabri ÇELİK, B.Fîliz SENKAL , Poli (Akrilamid)?in Kil Üzerine Aşılanması ve Hg2+ İyonunun Seçimli Olarak Sulu Çözeltiden Ayrılmasında Kullanılması
128 Gonca TOSUN, Osman ÜÇÜNCÜ, Büşra YAYLI, Şengül ALPAY KARAOĞLU,Nurettin YAYLI, Thymus pubescens Boiss. & Kotschy ex Celak var. pubescens Bitkisinin Uçucu Yağ Analizleri ve Antimikrobiyal Aktivitesi
129 Gülşen GÜVEN, Mustafa DEMİR, Termofilik Bakteri İmmobilize Edilmiş Silika Jel Dolgulu Kolonda İz Metal İyonlarının Zenginleştirilmesi ve ICP-OES ile Tayinleri
130 Ali ATASEVER, Murat ŞENTÜRK, Deniz EKİNCİ, Haşan ÖZDEMİR, Bazı Doğal Fenolik Bileşiklerin İnsan Miyeloperoksidaz Enzimi Üzerine İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi
131 Osman TEKTAŞ, İbrahim DOLAK, Yasemin BULUT, Kitosan/Kil Kompozitlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Cu (II) Adsorpsiyonunda Kullanımı
132 Deniz EKİNCİ, Reşit ÇAKMAK, Giray TOPAL, Murat ŞENTÜRK, Karbonik Anhidraz I, II, IV ve VI İzoenzimleri Üzerine Bazı Aminoasit Türevi Bileşiklerin İnhibisyon Etkilerinin Değerlendirilmesi
133 Leyla GÜÇER, Özcan GÜR, Gülbeyaz KURTULUŞ, Melamin Analiz Yöntemleri
134 Sibel BÜYÜKTİRYAKİ, Arzu ERSÖZ, Rıdvan SAY, influenza Virüsünü Tanıyan Nanoplatformlar
135 Özlem BİÇEN, Rasime ÖZİÇ, Rıdvan SAY, Arzu ERSÖZ, Hyaluronik Asidin Moleküler Baskılanmış Polimer İçeren Kriyojellerle Biyolojik Örneklerden Ayırımı
136 Gülnur DÖNMEZ, Özlem YALÇINKAYA, Özlem BİÇEN, Arzu ERSÖZ,Rıdvan SAY, Serum Amiloid-P ve C Reaktif Protein?in Biyolojik Ortamdan Ayırımı İçin Kolon Dolgu Maddesi Geliştirilmesi
137 Yasemin AĞIN, Mehmet DOYURAN, E. Varhan ORAL, Ersin KILINÇ,Berrin ZİYADANOĞULLARI, HPLC-UV ile Balda Hidroksimetil Furfural Tayini
138 Mehmet DOYURAN, Yasemin AĞIN, E. Varhan ORAL, Ersin KILINÇ,Berrin ZİYADANOĞULLARI, HPTLC ile Ballarda Sunset yellow, Quinoline yeIIow ve Tartrazin Gıda Boyalarının Tayini
139 Mehmet DOYURAN, Yasemin AĞIN, E. Varhan ORAL, Ersin KILINÇ,Berrin ZİYADANOĞULLARI, GC-MS ile Balda Naftalin Tayini
140 Ersin KILINÇ, Veysi OKUMUŞ, M. Zahir DÜZ,Fırat AYDIN, In vitro Ortamda Ağır Metallere Maruz Bırakılmış Karpuz Fidelerinde HPTLC ile IAA, IBA ve ABA Tayini
141 Emir ÖZCALIŞKAN, Müşerref CAKA, Sinan AKGÖL, Adil DENİZLİ, Testosteron Uzaklaştırılması için Moleküler Baskılanmış Nanopartikül Gömülü Kriyojelik Yapıların Sentezlenmesi
142 R. Hilal ŞENAY, Sinan AKGÖL, Adil DENİZLİ, Östrojen Baskılanmış Polimerik Nanokürelerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Adsorpsiyon Koşullarının Optimizasyonu
143 Duygu ÖZDEŞ, Celal DURAN, Hacer BAYRAK, Hasan Basri ŞENTÜRK, Cd(II) ve Pb(II)?nin Karbotiyoamit Kompleksleri Halinde Amberlit XAD~8 Dolgulu Mini Kolonda Zenginleştirilmesi
144 Hayriye ARAL, Elif VARHAN ORAL, Tuğba KILINÇ,Berrin ZİYADANOĞULLARI, Recep ZİYADANOĞULLARI, Silika Gel Tabanlı Sentezlenen Yeni Bir Dolgu Maddesi Kullanılarak Th(IV)?ün Önderiştirilmesi ve Çözeltiden Ayrılmasının İncelenmesi
145 Hayriye ARAL, Tarık ARAL, Berrin ZİYADANOĞULLARI,Recep ZİYADANOĞULLARI, Silika Gel Tabanlı Amid Türevi Çeşitli Yeni Kiral Kolon Dolgu Maddelerinin Sentezi ve HPLC ile Bazı Rasenıik Karışımların Ayrılmasında Kullanılması
146 G. YALÇIN, B. İŞYAPAN, Kestane (Castanea) Bitkisinde Hızlandırılmış Çözücü Ekstraksiyonu ve İnce Tabaka Kromatografisi Yoluyla Ellajik Asit ve Gallik Asit Analizi
147 Muharrem KARABÖRK, Rıdvan SAY, Cu Baskılanmış Mikrokürelerin Cu(II) İyonlarına Olan İlgisinin Araştırılması
148 Alptuğ ATİLA, Mahmut KARAYAĞMURLU, Yücel KADIOĞLU, Farmasötik Preparatlarda Gabapentin?in Gaz Kromatografîsi Yöntemiyle Miktar Analizi
149 Alptuğ ATİLA, Yücel KADIOĞLU, GC-FID ile Farmasötik Preparatlar İçinde Benzokain HCl' in Belirlenmesi
150 İlker KÖPRÜ, Duran KARAKAŞ, Serpil YENİSOY-KARAKAŞ, Sıralı Yaş Çökelme Örneklerinde PAH Kompozisyonun ve Organoklorlu Pestisitlerin Miktarlarının Belirlenmesi
151 Veysi OKUMUŞ, Sadin ÖZDEMİR, Abdurrahman DÜNDAR, Ersin KILINÇ,Berrin ZİYADANOĞULLARI, Ahmet ONAY, Davut BAŞARAN, N, Officinale Kullanılarak Sulu Çözeltiden Eşzamanlı Olarak 2,4-D, 2,4-DP ve 2,4-DB?nin Uzaklaştırılması
152 Veysi OKUMUŞ, Sadin ÖZDEMİR, Abdurrahman DÜNDAR, Ersin KILINÇ,Berrin ZİYADANOĞULLARI, Bitkisel Atıklar Kullanarak 2,4-D, 2,4-DP ve 2,4-DB'nin Sulu Çözeltiden Yarışmalı Olarak Uzaklaştırılması
153 Ebru BÜYÜKTUNCEL, Esra PORGALI, Bazı Polifenollerin HPLC-DAD ve Floresans Tekniğiyle Yöresel Kırmızı Şaraplarda Analizi
154 Muhammet KARAMAN, Nalan ÖZDEMİR, Karboksil Gurubu İçeren Monodispers-Makro Gözenekli Hidrojellerin Flavonoid İzolasyonu için Kullanımı
155 Avnur ÇAVUŞ, Zübeyde BAYSAL, Hüseyin ALKAN, Nilay BERELİ,Adil DENİZLİ, İnsülin Baskılanmış Poli(HEMA-MAH) Kriyojellerin Hazırlanması
156 Ayşegül AYLA, Zübeyde BAYSAL, Nilay BERELİ, Adil DENİZLİ, Cu(II) Bağlı Poli (HEMA-MAH) Mikroküreler Üzerine ?- Amilaz Enziminin İmmobilizasyonu, Optimizasyonu ve Kinetik Parametrelerinin İncelenmesi
157 Murat YAVUZ, Gülşen KAYA, Mehmet Çetin AYTEKİN, Kavun Kabuğu Üzerinde Üretilen Pleurotus ostreatus'un Salgıladığı Lakkazın Kısmi Saflaştırılması ve Karakterizasyonu
158 Murat YAVUZ, Pervin BADEMKIRAN, Mehmet Çetin AYTEKİN, Trametes versicolor?ın Katı Faz Fermantasyonu ile Salgıladığı Lakkazın Kısmi Saflaştırılması ve Karakterizasyonu
159 Ayhan ELMASTAŞ, Işıl AYDIN, Yasin ARSLAN, Fırat AYDIN, Diyarbakır?da Satışa Sunulan Ballarda Hidroksimetil Furfural Miktarının Tayini
160 Ayhan ELMASTAŞ, Işıl AYDIN, Yasin ARSLAN, Fırat AYDIN, Pekmezde Hidroksimetil Furfural Miktarının HPLC ile Tayini
161 Ayhan ELMASTAŞ, Işıl AYDIN, Yasin ARSLAN, Fırat AYDIN, Çilek Reçelindeki Hidroksimetil Furfural Miktarının HPLC ile Tayini
162 Mehmet Emin ÇORMAN, Nilay BERELİ, Lokman UZUN, Adil DENİZLİ, Poli(Lizin) İmmobilize Poli(HidroksietiI Metakrilat) Süpermakrogözenekli Kriyojeller İle Bilirubin Adsorpsiyonu
163 Canan ARMUTCU, Müfrettin M. SARI, Nilay BERELİ, Lokman UZUN,Adil DENİZLİ, İnsülin Adsorpsiyonuna Yönelik Poli(EGDMA-MAH) Temelli Eş Boyutlu Mikrokürelerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
164 Yeşeren SAYLAN, Nilay BERELİ, Lokman UZUN, Adil DENİZLİ, Vinil Fenil Boronik Asit İçeren Kriyojel Kompozit Kolon Hazırlanması ve İmmunoglobulin G Saflaştırılması
165 Monireh BAKHSHPOUR, Nilay BERELİ, Lokman UZUN, Serap ŞENEL,Adil DENİZLİ, İmmonoglobulin G Saflaştırılması için Tiyofilik Ligand İçeren Kriyojel Membraniarın Hazırlanması
166 Recep ÜZEK, Lokman UZUN, Serap ŞENEL, Plazmid DNA Saflaştırılması için Hidrofobik Membranların Üretilmesi
167 Aybek YÎĞİT, Zeynep TURHAN IRAK, Dilara ÖZTÜRK, Erhan ÖZTÜRK,Duygu ALPASLAN, Tekin ŞAHAN, Nahit AKTAŞ, Van Gölü Suyunun İyon Kromatografîsi Kullanılarak Yapılan Analizi
168 Duygu ÇİMEN, Handan YAVUZ, Adil DENİZLİ, Boya Takılı PoIi(HEMA) Kriyojel Membranlar ile DNA Saflaştırılması
169 Fatma MUTLU, Duygu ÇİMEN, Cemil AYDOĞAN, Adil DENİZLİ, Aromatik Aminoasitlerin Elektrokromatografisi
170 Gülsu ŞENER, Erdoğan ÖZGÜR, Erkut YILMAZ, Lokman UZUN, Rıdvan SAY, Adil DENİZLİ, Cu(II) İyonlarının Gerçek Zamanlı Tayini için İyon Baskılanmış SPR Sensör Hazırlanması
171 Emel TAMAHKAR, Nilay BERELİ, Ilgım GÖKTÜRK, Rıdvan SAY,Adil DENİZLİ, Sitokrom C Baskılanmış Süpermakrogözenekli Kriyojeller
172 Nilay BERELİ, Deniz TÜRKMEN, Kazım KÖSE, Adil DENİZLİ, UO22+ Uzaklaştırılması için Glutamik Asit İçeren Süpermakrogözenekli Poli(hidroksietil metakrilat) Kriyojel Diskler
173 Bahar ERGÜN, Gözde BAYDEMİR, Işık PERÇİN, Ali DERAZSHAMSHİR,Müge ANDAÇ, Cenk ANDAÇ, Handan YAVUZ, Adil DENİZLİ, Cu2+ -Şelatlanmış Nanopartikül Gömülü PHEMA Kompozit Membraniara Alfa-Amilazm Tersinir İmmobilizasyonu
174 Gökçen GÖKÇEOĞLU, Gülsu ŞENER, Lokman UZUN, Rıdvan SAY, Adil DENİZLİ, Sepsis Teşhisine Yönelik Yüzey Plazmon Rezonans (SPR) Sensörün Hazırlanması

Toplam 174 adet kayıt bulundu.